AEG | IKE64441FB | User manual | Aeg IKE64441FB User Manual

Aeg IKE64441FB User Manual
IKE64441FB
USER
MANUAL
LT
Naudojimo instrukcija
Kaitlentė
2
www.aeg.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA..................................................................................... 2
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................... 4
3. ĮRENGIMAS.......................................................................................................... 6
4. GAMINIO APRAŠYMAS....................................................................................... 8
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS................................................................................ 10
6. PATARIMAI.........................................................................................................15
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.................................................................................. 17
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..........................................................................................17
9. TECHNINIAI DUOMENYS.................................................................................. 20
10. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS..........................................................................20
PUIKIEMS REZULTATAMS
Dėkojame, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad
nepriekaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis,
kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti
įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes instrukcijai perskaityti,
kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.aeg.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
LIETUVIŲ
3
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti
prie prietaiso, kai jis veikia.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie
kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų
negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra
prižiūrimi.
Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba
atskira nuotolinio valdymo sistema.
ĮSPĖJIMAS! Neprižiūrimas maisto gaminimas ant
kaitlentės su riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir
sukelti gaisrą.
NIEKADA negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite
prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba
gesinimo apdangalu.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
DĖMESIO! Maisto gaminimo procesas turi būti
prižiūrimas. Trumpalaikis maisto gaminimo procesas
turi būti nuolat prižiūrimas.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant
maisto gaminimo paviršių.
Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių,
peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali
įkaisti.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Baigę naudotis, išjunkite kaitlentę, naudodamiesi jos
valdikliais, ir nepasikliaukite prikaistuvio detektoriumi.
Jei stiklo keraminis paviršius / stiklo paviršius įtrūkęs,
prietaisą išjunkite, kad nepatirtumėte elektros smūgio.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui
arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso
gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo
naudojimo instrukcijoje nurodytas kaip tinkamas
kaitlenčių apsaugas arba prietaise jau integruotas
kaitlenčių apsaugas. Netinkamų apsaugų naudojimas
gali sukelti nelaimingus atsitikimus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
•
•
•
•
•
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Apsaugokite nupjautus paviršius
hermetiku, kad jie nuo drėgmės
neišbrinktų.
Apsaugokite prietaiso apačią nuo
garų ir drėgmės.
Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta
durų ir po langu. Atidarant duris ar
langus, jie gali nuversti įkaitusius
prikaistuvius nuo prietaiso.
Kiekvieno prietaiso apačioje yra
aušinimo ventiliatoriai.
Jeigu prietaisas įrengtas virš
stalčiaus:
– Nelaikykite mažų daiktų ar
popieriaus lapų, kuriuos galėtų
įtraukti, nes jie gali sugadinti
LIETUVIŲ
aušinimo ventiliatorius arba
aušinimo sistemą.
– Išlaikykite ne mažesnį kaip 2 cm
atstumą tarp prietaiso apačios ir
stalčiuje laikomų dalių.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
įrengti kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Prieš atlikdami bet kokį veiksmą,
patikrinkite, ar prietaisas atjungtas
nuo maitinimo.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai
įrengtas. Dėl laisvo ir netinkamo
elektros maitinimo laido ar kištuko
(jeigu taikytina) gnybtas gali įkaisti.
Naudokite tinkamą elektros maitinimo
laidą.
Pasirūpinkite, kad elektros laidai
nesusipainiotų.
Patikrinkite, ar įrengta apsauga nuo
elektros smūgių.
Ant laido naudokite įtempimą
mažinančią sąvaržą.
Patikrinkite, kad maitinimo laidas ar
kištukas (jeigu taikytina) neliestų
karšto prietaiso ar karštų prikaistuvių,
kai jungiate prietaisą į netoli esančius
lizdus
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko
(jeigu taikytina) ar maitinimo laido.
Kreipkitės į mūsų įgaliotąjį
aptarnavimo centrą arba elektriką,
jeigu reikia pakeisti pažeistą
maitinimo laidą.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
•
•
•
•
5
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti
arba gauti elektros smūgį.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš naudodami pirmąkart, išimkite
visas pakuotės medžiagas, nuimkite
etiketes ir apsauginę plėvelę (jeigu
taikytina).
Naudokite šį prietaisą namų ūkio
aplinkoje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą,
kaitvietes išjunkite.
Nepasitikėkite prikaistuvių
detektoriumi.
Nedėkite stalo įrankių arba
prikaistuvių dangčių ant kaitviečių. Jie
gali įkaisti.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Jeigu prietaiso paviršius įtrūktų,
nedelsdami atjunkite prietaisą nuo
elektros tinklo. Taip išvengsite
elektros smūgio.
6
www.aeg.com
•
•
Naudotojai, turintys širdies
stimuliatorių, turi išlaikyti ne mažesnį
kaip 30 cm atstumą nuo indukcinių
kaitviečių, kai prietaisas veikia.
Kai dedate maistą į karštą aliejų,
aliejus gali ištikšti.
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir sprogimo pavojus
•
•
•
•
Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti
lengvai užsiliepsnojančių garų.
Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite
atsargūs, kad liepsna arba įkaitę
daiktai jų neuždegtų.
Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
Naudotas aliejus, kuriame yra maisto
likučių, gali užsiliepsnoti esant
žemesnei temperatūrai nei aliejus,
kuris yra naudojamas pirmą kartą.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
•
Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant
valdymo skydelio.
Nedėkite karšto prikaistuvio dangčio
ant kaitlentės stiklinio paviršiaus.
Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių
prikaistuvių.
Būkite atsargūs, kad ant prietaiso
nenukristų daiktai arba prikaistuviai.
Jie gali pažeisti paviršių.
Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų
prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius
prikaistuvius.
Nedėkite ant prietaiso aliuminio
folijos.
Prikaistuviai iš ketaus, aliuminio arba
su sugadintais dugnais gali subraižyti
stiklą / stiklo keramiką. Jeigu tokius
•
indus nuo maisto gaminimo paviršiaus
reikia patraukti, juos visada kelkite, o
ne traukite.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
2.4 Valymas ir priežiūra
•
•
•
•
•
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršių nuo
nusidėvėjimo.
Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį ir
palaukite, kol jis atvės.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo,
prieš atlikdami techninės priežiūros
darbus.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir
nepurkškite vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
2.5 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
pašalinti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
2.6 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
3. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3.1 Prieš įrengiant
Prieš įrengdami kaitlentę, užrašykite
žemiau informaciją iš techninių duomenų
plokštelės. Techninių duomenų plokštelę
rasite kaitlentės apačioje.
Serijos numeris.........................
3.2 Įmontuojamos kaitlentės
Į baldus įmontuojamos kaitlentės gali būti
naudojamos tik po to, kai jos bus
LIETUVIŲ
įrengtos tinkamame standartus
atitinkančiame paviršiuje.
3.3 Prijungimo kabelis
•
•
min.
28 mm
Kaitlentė pristatoma su prijungimo
kabeliu.
Norėdami pakeisti pažeistą maitinimo
kabelį, naudokite kabelio tipą
H05V2V2-F, kuris išlaiko 90 °C arba
aukštesnę temperatūrą. Kreipkitės į
vietos techninio aptarnavimo centrą.
3.4 Surinkimas
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
min.
20 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min. 60mm
7
8
www.aeg.com
4. GAMINIO APRAŠYMAS
4.1 Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
1
1
1 Indukcinė kaitvietė
2 Valdymo skydelis
1
1
2
4.2 Valdymo skydelio išdėstymas
1
2
3
4
5
12
6
7
11
10
8
9
Prietaisą valdykite jutiklių laukais. Rodiniai, indikatoriai ir garso signalai parodo, kurios
funkcijos veikia.
Jutik‐ Funkcija
lio lau‐
kas
Pastaba
1
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
Kaitlentei įjungti ir išjungti.
2
Užrakinimas / Apsaugos
nuo vaikų įtaisas
Skirta valdymo skydeliui užrakinti / atrakinti.
3
Pristabdyti
Įjungia ir išjungia funkciją.
4
Bridge
Įjungia ir išjungia funkciją.
-
Kaitinimo lygio rodmuo
Rodo kaitinimo lygį.
-
Kaitviečių laikmačio indika‐ Rodo, kuriai kaitvietei nustatote laiką.
toriai
5
6
LIETUVIŲ
7
Jutik‐ Funkcija
lio lau‐
kas
Pastaba
-
Laikmačio ekranas
Rodo laiką minutėmis.
Hob²Hood
Įjungia ir išjungia funkcijos rankinio valdymo
režimą.
-
Kaitvietės pasirinkimas.
-
Pailgina arba sutrumpina laiką.
PowerBoost
Įjungia ir išjungia funkciją.
Valdymo juosta
Nustato kaitinimo lygį.
8
9
/
10
11
12
-
4.3 Kaitinimo lygių rodiniai
Rodinys
Aprašas
Kaitvietė išjungta.
Kaitvietė veikia.
-
Veikia Pristabdyti.
Veikia Automatinis įkaitinimas.
Veikia PowerBoost.
+ skaitmuo
Įvyko veikimo triktis.
/
OptiHeat Control (3 veiksmas. Likusio karščio indikatorius): gamina‐
mas maistas / palaikoma šiluma / likęs karštis.
/
Veikia Užrakinimas /Apsaugos nuo vaikų įtaisas.
Prikaistuvis netinkamas arba per mažas, arba neuždėtas ant kaitvie‐
tės.
Veikia Automatinis išjungimas.
9
10
www.aeg.com
4.4 OptiHeat Control (3
veiksmas. Likusio karščio
indikatorius)
Indukcinės kaitvietės maisto gaminimo
metu kaitina tiesiogiai prikaistuvio
pagrindą. Stiklo keramikos paviršius įšyla
dėl likusio prikaistuvio karščio.
ĮSPĖJIMAS!
/
/
Pavojus
nusideginti dėl likusio
karščio. Indikatorius rodo
likusio karščio lygį.
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Įjungimas ir išjungimas
Lieskite
1 sekundę, kad įjungtumėte
arba išjungtumėte kaitlentę.
5.2 Automatinis išjungimas
Ši funkcija automatiškai išjungia
kaitlentę, jeigu:
•
•
•
•
•
•
visos kaitvietės yra išjungtos;
įjungę kaitlentę, nenustatėte kaitinimo
lygio;
kažką išliejote arba padėjote ką nors
(puodą, šluostę ir pan.) ant valdymo
skydelio ilgesniam laikui nei 10
sekundžių. Pasigirsta garso signalas
ir kaitlentė išsijungia. Nuimkite daiktą
arba nuvalykite valdymo skydelį;
kaitlentė perkaista (pvz., jeigu
kaitinate tuščią keptuvę). Palaukite,
kol kaitvietė atauš, prieš vėl
naudodami kaitlentę;
naudojate netinkamus prikaistuvius.
ir po 2 minučių
Užsidega simbolis
kaitvietė išsijungia automatiškai;
neišjungėte kaitvietės arba
nepakeitėte kaitinimo lygio. Po tam
tikro laiko užsidega
ir kaitlentė
išsijungia.
Santykis tarp kaitinimo lygio ir laiko,
po kurio kaitlentė išsijungia:
Kaitinimo lygis
, 1–3
Kaitlentė išsijun‐
gia po
6 valandų
Kaitinimo lygis
Kaitlentė išsijun‐
gia po
4–7
5 valandų
8–9
4 valandų
10–14
1,5 valandos
5.3 Kaitinimo lygis
Norėdami nustati ar pakeisti kaitinimo
lygį:
Palieskite valdymuo juostą ties tinkamu
kaitinimo lygiu arba pirštu lieskite
valdymo juostą, kol pasieksite tinkamą
kaitinimo lygį.
5.4 Kaitviečių naudojimas
Dėkite prikaistuvį pasirinktos kaitvietės
vidury. Indukcinės kaitvietės prisitaiko
automatiškai pagal prikaistuvio dugno
dydį.
Galite gaminti, padėję didelį prikaistuvį
iškart ant dviejų kaitviečių. Prikaistuvis
privalo dengti abiejų kaitviečių centrus,
bet neišsikišti už pažymėtos srities.
Jei prikaistuvis bus tarp dviejų centrų,
sujungimo funkcija neveiks.
LIETUVIŲ
11
Norėdami išjungti funkciją: pakeiskite
kaitinimo lygį.
5.7 PowerBoost
Ši funkcija padidina indukcinių kaitviečių
galią. Indukcinei kaitvietei šią funkciją
galima įjungti tik ribotam laikui. Po to
indukcinė kaitvietė automatiškai grįžta į
aukščiausią kaitinimo lygį.
Žr. skyrių „Techninė
informacija“.
Norėdami įjungti šią funkciją
kaitvietei: palieskite
.
įsijungia.
Norėdami išjungti funkciją: pakeiskite
kaitinimo lygį.
5.8 Laikmatis
5.5 Bridge
Funkcija veikia, kai
prikaistuviai uždengia dviejų
kaitviečių centrus.
Ši funkcija sujungia dvi kairiąsias
kaitvietes ir jos veikia kaip viena.
Pirmiausiai nustatykite kaitvietės, o po to
– funkcijos kaitinimo lygį.
Norėdami nustatyti kaitvietę: lieskite
Pirmiausiai nustatykite vienos kairiosios
kaitvietės kaitinimo lygį.
Norėdami įjungti funkciją: palieskite .
Norėdami nustatyti arba pakeisti
kaitinimo lygį, palieskite vieną iš valdymo
jutiklių.
Norėdami išjungti funkciją: palieskite
. Kaitvietės veikia atskirai.
5.6 Automatinis įkaitinimas
Aktyvinkite šią funkciją, kad per
trumpesnį laiką pasiektumėte norimą
kaitinimo lygį. Kai ši funkcija įjungta,
kaitvietė pradžioje veikia didžiausiu lygiu,
o po to gaminama norimu kaitinimo lygiu.
Kaitvietė turi būti šalta, kad
galėtumėte įjungti šią
funkciją.
Norėdami įjungti šią funkciją
kaitvietei: palieskite
( užsidega).
Nedelsdami palieskite norimą kaitinimo
lygį. Po 3 sekundžių užsidega
Atgalinės atskaitos laikmatis
Šią funkciją naudokite kaitvietės vienai
maisto gaminimo trukmei nustatyti.
.
pakartotinai tol, kol įsijungs reikiamos
kaitvietės indikatorius.
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
laikmačio
laikui nustatyti (00–99
minutės). Kai kaitvietės indikatorius
pradeda lėtai mirksėti, pradedama
atgalinė laiko atskaita.
Norėdami pamatyti likusį laiką:
kaitvietę nustatykite, naudodami .
Kaitvietės indikatorius pradeda greitai
mirksėti. Ekrane rodomas likęs laikas.
Norėdami pakeisti laiką: kaitvietę
nustatykite, naudodami
arba
. Palieskite
.
Norėdami išjungti funkciją:su
nustatykite kaitvietę ir palieskite .
Likęs laikas skaičiuojamas iki 00.
Kaitvietės indikatorius išsijungia.
Kai laikas baigiasi, pasigirsta
garso signalas ir mirksi 00.
Kaitvietė išsijungia.
Norėdami išjungti garsą: palieskite
.
12
www.aeg.com
CountUp Timer (laiko skaičiavimo
pirmyn laikmatis)
Galite naudoti šią funkciją, jeigu norite
sužinoti, kiek laiko kaitvietė veikia.
įsijungia.Kaitinimo lygis sumažinamas
iki 1.
Norėdami išjungti šią funkciją, palieskite
. Įsijungia ankstesnis kaitinimo lygis.
Norėdami nustatyti kaitvietę: lieskite
pakartotinai tol, kol įsijungs reikiamos
kaitvietės indikatorius.
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
, užsidega laikmačio . Kai kaitvietės
indikatorius pradeda lėtai mirksėti,
pradedama laiko atskaita pirmyn. Ekrane
tai rodoma , tai skaičiuojamas laikas
(minutėmis).
Norėdami išjungti funkciją:su
arba
. Kaitvietės indikatorius užgęsta.
Kai ši funkcija veikia, visi kiti valdymo
skydelių simboliai yra užrakinti.
Kai funkcija yra aktyvi, galima naudoti
simbolius
ir
. Funkcija neišjungia
laikmačio funkcijų:
Palieskite
ir
.
, kad įjungtumėte funkciją.
5.11 Apsaugos nuo vaikų
įtaisas
kaitlentę su
. Kaitinimo lygio
4 sekundes. Įsižiebs
. Palieskite
arba , kad
nustatytumėte laiką. Kai laikas baigiasi,
pasigirsta garso signalas ir mirksi 00.
Funkcija nustato visas veikiančias
kaitvietes į žemiausią kaitinimo lygį.
Išjungus kaitlentę,
išjungiama ir ši funkcija.
nenustatykite. Palieskite
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
5.9 Pristabdymas
. Įsijungia ankstesnis kaitinimo lygis.
Norėdami įjungti funkciją: įjunkite
.
Ši funkcija neturi poveikio
kaitviečių veikimui.
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
Ši funkcija apsaugo, kad kaitlentė
nepradėtų veikti atsitiktinai.
Minučių skaitlys
Galite naudoti šią funkciją kaip Minučių
skaitlį, kai kaitlentė yra įjungta ir
kaitvietės neveikia. Kaitinimo lygio
Norėdami išjungti garsą: palieskite
Pirmiausia nustatykite kaitinimo lygį.
Norėdami išjungti funkciją: palieskite
naudodami . Kaitvietės indikatorius
pradeda greitai mirksėti. Ekrane rodoma,
kiek laiko veikia kaitvietė.
ekrane rodoma
Galite užrakinti valdymo skydelį, kai
kaitvietės veikia. Taip galima išvengti
atsitiktinio kaitinimo lygio pakeitimo.
.
užsidega 4 sekundėms.Laikmatis
lieka įjungtas.
Norėdami pamatyti, kiek laiko veikia
kaitvietė: kaitvietę nustatykite,
nustatykite kaitvietę ir palieskite
5.10 Užrakinimas
kaitlentę su
ir palaikykite
. Išjunkite
.
Norėdami išjungti funkciją: įjunkite
.
kaitlentę su
. Kaitinimo lygio
nenustatykite. Palieskite
4 sekundes. Įsižiebs
kaitlentę su
ir palaikykite
. Išjunkite
.
Norėdami nepaisyti funkcijos tik
vienam maisto gaminimui: įjunkite
kaitlentę su
.
įsižiebia. Palieskite ir
4 sekundes palaikykite . Per 10
sekundžių nustatykite kaitinimo lygį.
Kaitlentę galima naudoti. Kai išjungiate
kaitlentę su
, funkcija vėl veikia.
LIETUVIŲ
13
5.12 OffSound Control (Garso
signalų išjungimas ir
įjungimas)
Išjunkite kaitlentę. Palieskite ir 3
sekundes palaikykite . Ekranas
įsijungia ir išsijungia. Palieskite ir
palaikykite
3 sekundes. Įsižiebs
arba . Palieskite
laikmatį, kad
pasirinktume vieną iš šių:
•
– garso signalai išjungti
– garso signalai įjungti
•
Norėdami patvirtinti pasirinkimą,
palaukite, kol kaitlentė automatiškai
išsijungs.
Kai funkcija yra nustatyta ties , garso
signalai girdimi tik tuo atveju, kai:
•
•
•
•
paliečiate ;
Minučių skaitlys išsijungia;
Atgalinės atskaitos laikmatis
išsijungia;
ką nors padedate ant valdymo
skydelio.
5.13 Galios valdymas
•
•
•
•
•
•
Kaitvietės sugrupuojamos pagal vietą
ir kaitlentės fazių skaičių. Žr.
paveikslėlį.
Kiekvienos fazės maksimali elektros
apkrova yra 3 700 W.
Ši funkcija paskirsto galią tarp
kaitviečių, prijungtų prie tos pačios
fazės.
Ši funkcija įsijungia, kai bendra
kaitviečių, prijungtų prie vienos fazės,
elektros apkrova viršija 3 700 W.
Ši funkcija sumažina galią kitoms
kaitvietėms, prijungtoms prie tos
pačios fazės.
Kaitviečių, kurių galia sumažinta,
kaitinimo lygio rodinys keičiasi nuo
pasirinkto kaitinimo lygio į sumažintą
kaitinimo lygį. Po tam tikro laiko
kaitviečių, kurių galia sumažinta,
kaitinimo lygio rodinys rodomas kaip
sumažintas kaitinimo lygis.
5.14 Hob²Hood
Tai pažangi automatinė funkcija, kuri
sujungia kaitlentę ir specialų gartraukį. Ir
kaitlentė, ir gartraukis turi infraraudonųjų
spindulių signalų perdavimo
mechanizmą. Ventiliatoriaus sukimosi
greitis nustatomas automatiškai pagal
režimo nuostatą ir ant kaitlentės esančio
karščiausio prikaistuvio temperatūrą.
Ventiliatorių galite valdyti ir rankomis,
reguliuodami kaitlentėje.
Didžiosios daugumos
gartraukių nuotolinio
valdymo sistema pradžioje
būna išjungta. Įjunkite ją,
prieš pradėdami naudoti šią
funkciją. Daugiau
informacijos rasite gartraukio
naudojimo instrukcijoje.
Automatinis funkcijos valdymas
Norėdami funkciją valdyti automatiškai,
nustatykite automatinio režimo H1–H6
nuostatas. Kaitlentė pradžioje būna
nustatyta į H5.Gartraukis reaguoja, kai
reguliuojate kaitlentę. Kaitlentė
automatiškai nustato prikaistuvio
temperatūrą ir pareguliuoja
ventiliatoriaus sukimosi greitį.
Automatiniai režimai
H0 reži‐
mas
Automa‐ Viri‐
tinis ap‐ mas1)
švieti‐
mas
Kepi‐
Išjungta
Išjungta
Išjungta
mas2)
14
www.aeg.com
Automa‐ Viri‐
tinis ap‐ mas1)
švieti‐
mas
Kepi‐
H1 reži‐
mas
Įjungta
Išjungta
Išjungta
H2 reži‐
Įjungta
1-as
ventilia‐
toriaus
greitis
1-as
ventilia‐
toriaus
greitis
Įjungta
Išjungta
1-as
ventilia‐
toriaus
greitis
mas 3)
H3 reži‐
mas
mas2)
H4 reži‐
mas
Įjungta
1-as
ventilia‐
toriaus
greitis
1-as
ventilia‐
toriaus
greitis
H5 reži‐
mas
Įjungta
1-as
ventilia‐
toriaus
greitis
2-as
ventilia‐
toriaus
greitis
H6 reži‐
mas
Įjungta
2-as
ventilia‐
toriaus
greitis
3-ias
ventilia‐
toriaus
greitis
1) Kaitlentė aptinka virimo procesą ir pagal auto‐
matinį režimą parenka ventiliatoriaus sukimosi
greitį.
2) Kaitlentė aptinka kepimo procesą ir pagal auto‐
matinį režimą parenka ventiliatoriaus sukimosi
greitį.
3) Šis režimas suaktyvina ventiliatorių bei apšvie‐
timą neatsižvelgiant į temperatūrą.
Automatinio režimo keitimas
1. Išjunkite prietaisą.
2. Palieskite ir 3 sekundes palaikykite
. Ekranas įsijungia ir išsijungia
3. Palieskite ir 3 sekundes palaikykite
.
4. Kelis kartus palieskite
, kol
užsidegs .
5. Norėdami pasirinkti automatinį
režimą, palieskite laikmačio
.
Norėdami valdyti gartraukį,
tiesiogiai naudodami
gartraukio skydelį, išjunkite
šios funkcijos automatinį
režimą.
Pabaigus gaminti ir išjungus
kaitlentę, gartraukio
ventiliatorius gali dar kurį
laiką veikti. Praėjus tam laiko
tarpui, sistema automatiškai
išjungia ventiliatorių ir kitas
30 sekundžių apsaugo
ventiliatorių nuo netyčinio jo
įjungimo.
Ventiliatoriaus sukimosi greičio
valdymas rankomis
Funkciją galima valdyti rankomis.
Norėdami tai padaryti, veikiant kaitlentei
palieskite . Tuomet automatinis
funkcijos valdymas bus išjungtas ir
ventiliatoriaus sukimosi greitį galėsite
keisti rankomis. Paspaudus ,
ventiliatoriaus sukimosi greitis padidėja
viena padala. Pasiekus intensyviausią
lygį ir paspaudus , vėl nustatomas
nulinis ventiliatoriaus sukimosi greitis, t.
y. gartraukio ventiliatorius išjungiamas.
Norėdami vėl įjungti ventiliatoriaus 1-ą
greičio nuostatą, palieskite .
Norėdami suaktyvinti
funkcijos automatinį
valdymą, išjunkite kaitlentę ir
vėl ją įjunkite.
Apšvietimo įjungimas
Galite nustatyti, kad kaitlentė
automatiškai įjungtų apšvietimą
kiekvieną kartą jums įjungus kaitlentę.
Norėdami tai padaryti, nustatykite
automatinio režimo H1–H6 nuostatas.
Gartraukio apšvietimas
išsijungia praėjus 2
minutėms po kaitlentės
išjungimo.
LIETUVIŲ
15
6. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Prikaistuviai
Striprus elektromagnetinis
indukcinių kaitviečių laukas
labai greitai įkaitina
prikaistuvius.
Naudokite indukcinėms
kaitvietėms tinkamus
prikaistuvius.
Prikaistuvių medžiaga
•
tinkama: ketus, plienas, emaliuotasis
plienas, nerūdijantysis plienas,
daugiasluoksnis dugnas (su
atitinkamu gamintojo ženklu).
• netinkama: aliuminis, varis, žalvaris,
stiklas, keramika, porcelianas.
Prikaistuviai indukcinei viryklei tinka,
jeigu:
•
•
nedidelis kiekis vandens labai greitai
užverda ant kaitvietės, kuriai nustatyta
aukščiausia kaitinimo nuostata;
prie prikaistuvio dugno limpa
magnetas.
Prikaistuvio dugnas turi būti
kuo storesnis ir lygesnis.
Prikaistuvio matmenys
Indukcinės kaitvietės iki tam tikros ribos
automatiškai prisitaiko prie indo dugno
dydžio.
Kaitvietės veiksmingumas yra susijęs su
prikaistuvio skersmeniu. Mažesnio nei
minimalaus skersmens prikaistuvis
gauna tik dalį kaitvietės sukuriamos
galios.
Žr. skyrių „Techninė
informacija“.
6.2 Triukšmo lygis naudojimo
metu
Jeigu girdite:
•
traškėjimą: prikaistuviai pagaminti iš
skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių
principu).
• švilpimą: naudojate kaitvietę nustatę
didelę galią ir prikaistuvį, pagamintą iš
skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių
principu).
• dūzgimas: naudojate didelę galią.
• spragsėjimas: elektrinis perjungimas.
• šnypštimas, gaudimas: veikia
ventiliatorius.
Šis triukšmas yra normalus ir
nereiškia kaitlentės gedimo.
6.3 Öko Timer (Ekonominis
laikmatis)
Energijos taupymo tikslais kaitvietės
kaitinimo elementas automatiškai
išsijungia anksčiau, nei pasigirsta
atgalinės laiko atskaitos garso signalas.
Veikimo trukmė priklauso nuo kaitinimo
lygio ir maisto gaminimo trukmės.
6.4 Maisto gaminimo
pavyzdžiai
Kaitinimo lygis ir kaitvietės energijos
sąnaudos susiję netiesiogiai. Didesnis
kaitinimo lygis nėra tiesiogiai
proporcingas energijos sąnaudų
padidėjimui. Tai reiškia, kad kaitvietė,
veikianti vidutiniu kaitinimo lygiu, naudoja
mažiau nei pusę savo galios.
Duomenys lentelėje yra tik
orientacinio pobūdžio.
16
www.aeg.com
Kaitinimo ly‐
gis
Naudojimas:
Laikas
(min.)
Patarimai
Išlaikyti pagamintą maistą šiltą. jeigu
reikia
Uždenkite prikaistuvį dangčiu.
1–3
„Hollandaise“ padažas, lydy‐
5–25
mas: sviestas, šokoladas, žela‐
tina.
Retkarčiais pamaišykite.
1–3
Tirštinimas: purūs omletai,
kepti kiaušiniai.
10–40
Gaminkite uždengę prikaistu‐
vius.
3–5
Tinka virti ryžius ir gaminti pie‐
niškus patiekalus, taip pat šil‐
dyti pagamintus patiekalus.
25–50
Verdant ryžius, vandens turi
būti bent dvigubai daugiau nei
ryžių; gamindami pieniškus
patiekalus, juos įpusėjus pro‐
cesui pamaišykite.
5–7
Daržovių gaminimas garuose,
žuvis, mėsa.
20–45
Įpilkite pora valgomųjų
šaukštų skysčio.
7–9
Bulvių virimas garuose.
20–60
Gamindami 750 g bulvių, nau‐
dokite daugiausia ¼ l van‐
dens.
7–9
Tinka gaminti didesnius maisto 60–150
kiekius, troškinius ir sriubas.
Iki 3 l skysčio ir ingredientai.
9–12
Neintensyvus kepimas: tinka
kepti eskalopus, veršienos
muštinius, kotletus, pyragėlius
su įdaru, dešreles, kepenėles,
miltų, sviesto ir pieno mišinius,
kiaušinius, blynus, spurgas.
jeigu
reikia
Patiekalo gaminimo laikui įpu‐
sėjus, apverskite.
12–13
Intensyvus kepimas, smulkiai
supjaustytos paskrudintos bul‐
vės, nugarinės žlėgtainis, bifš‐
teksas.
5–15
Patiekalo gaminimo laikui įpu‐
sėjus, apverskite.
14
Tinka virti vandeniui, makaronams, skrudinti mėsą (guliašą, troškintą mė‐
są), kepti bulvių traškučius apsemtus aliejuje.
-1
Tinka virti didelį kiekį vandens. Suaktyvinta PowerBoost.
6.5 Naudingi patarimai
Hob²Hood
Kai naudojate kaitlentę su šia funkcija:
•
•
•
Apsaugokite gartraukio skydelį nuo
tiesioginių saulės spindulių.
Nenukreipkite į gartraukio skydelį
halogeninio žibintuvėlio.
Neuždenkite kaitlentės skydelio.
•
Neužstokite signalo tarp kaitlentės ir
gartraukio (pavyzdžiui, ranka ar
prikaistuvio rankena). Žr. paveikslėlį.
Paveikslėlyje parodytas gartraukis yra
tik kaip pavyzdys.
LIETUVIŲ
17
Kiti nuotoliniu būdu valdomi
prietaisai gali blokuoti
signalą. Nenaudokite jokių
nuotoliniu būdu valdomų
prietaisų tada, kai naudojate
kaitlentės funkciją.
Viryklės gartraukiai su
funkcijaHob²Hood
Visą gartraukių, veikiančių su šia
funkcija, asortimentą rasite mūsų
vartotojams skirtoje interneto svetainėje.
AEG gartraukiai, kurie veikia su šia
funkcija, privalo turėti simbolį .
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Bendra informacija
•
•
•
•
•
Valykite kaitlentę po kiekvieno
panaudojimo.
Visada naudokite prikaistuvius, kurių
dugnas švarus.
Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant
paviršiaus neturi įtakos kaitlentės
veikimui.
Naudokite specialius, kaitlentei valyti
tinkamus valiklius.
Naudokite specialią, stiklui skirtą
grandyklę.
7.2 Kaitlentės valymas
•
Nuvalykite nedelsdami: ištirpusį
plastiką, plastikinę foliją, cukrų ir
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
•
•
maistą, kurio sudėtyje yra cukraus.
Kitaip šie nešvarumai gali sugadinti
kaitlentę. Būkite atsargūs, kad
išvengtumėte nudegimų. Specialią
grandyklę prie stiklo keraminio
paviršiaus pridėkite smailiu kampu ir
stumkite ašmenis paviršiumi.
Kaitlentei pakankamai ataušus
pašalinkite: kalkių nuosėdas,
vandens dėmes, riebalų dėmes,
metalo spalvos dėmes. Kaitlentę
valykite drėgnu skudurėliu ir
nešveičiamąja valymo priemone.
Nuvalę kaitlentę, ją nusausinkite
minkštu audiniu.
Pašalinkite blizgančias metalo
atspalvio dėmes: naudokite vandens
ir acto tirpalą ir valykite stiklo paviršių
drėgna šluoste.
18
www.aeg.com
8.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Kaitlentės nepavyksta įjungti Kaitlentė neprijungta arba
arba valdyti.
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Atitaisymo būdas
Patikrinkite, ar kaitlentė tin‐
kamai prijungta prie elektros
tinklo. Žr. prijungimo sche‐
mą.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl saugiklio. Jeigu sau‐
giklis pakartotinai perdega,
kreipkitės į kvalifikuotą elek‐
triką.
10 sekundžių nenustatėte
kaitinimo lygio.
Dar kartą įjunkite kaitlentę ir
nustatykite kaitinimo lygį
greičiau nei per 10 sekun‐
džių.
Vienu metu palietėte 2 arba
daugiau jutiklio laukų.
Lieskite tik vieną jutiklio lau‐
ką.
Veikia Pristabdyti.
Žr. skyrių „Kasdienis naudo‐
jimas“.
Ant valdymo skydelio yra
Nuvalykite valdymo skydelį.
vandens arba riebalų dėmių.
Pasigirsta garso signalas ir
Kažką padėjote ant vieno ar‐ Nuimkite daiktą nuo jutiklio
kaitlentė išsijungia.
ba kelių jutiklio laukų.
laukų.
Kai kaitlentė yra išjungta, gir‐
dimas garso signalas.
Kaitlentė išsijungia.
Kažką uždėjote ant jutiklio
lauko
.
Nuimkite daiktą nuo jutiklio
lauko.
Neįsijungia likusio karščio in‐ Kaitvietė neįkaitusi, nes vei‐
dikatorius.
kė pernelyg trumpai, arba
sugedęs jutiklis.
Jeigu kaitvietė veikė pakan‐
kamai ilgai ir jau turėtų būti
įkaitusi, kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
Hob²Hood neveikia.
Uždengėte valdymo skydelį.
Nuimkite daiktą nuo valdymo
skydelio.
Automatinis įkaitinimas ne‐
veikia.
Kaitvietė yra karšta.
Palaukite, kol kaitvietė pa‐
kankamai atvės.
Nustatytas didžiausias kaiti‐
nimo lygis.
Esant didžiausiam kaitinimo
lygiui, galia yra tokia pati
kaip ir funkcijos.
Veikia Galios valdymas.
Žr. skyrių „Kasdienis naudo‐
jimas“.
Kaitinimo lygis keičiamas
tarp dviejų lygių.
LIETUVIŲ
19
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Jutiklių laukai įkaista.
Per didelis prikaistuvis arba
jis yra per arti valdiklių.
Jeigu galima, didelius pri‐
kaistuvius dėkite ant galinių
kaitviečių.
Liečiant jutiklių laukus nėra
garso.
Garsas yra išjungtas.
Įjunkite garso signalus. Žr.
skyrių „Kasdienis naudoji‐
mas“.
Įsijungia
.
Veikia Apsaugos nuo vaikų
įtaisas arba Užrakinimas.
Žr. skyrių „Kasdienis naudo‐
jimas“.
Įsijungia
.
Ant kaitvietės neuždėtas pri‐
kaistuvis.
Uždėkite prikaistuvį ant kait‐
vietės.
Netinkamas prikaistuvis.
Naudokite tinkamą prikais‐
tuvį. Žr. skyrių „Patarimai“.
Prikaistuvio dugno skersmuo Naudokite tinkamo dydžio
yra per mažas kaitvietei.
prikaistuvį. Žr. „Techniniai
duomenys“.
Įsijungia
ir skaičius.
Kaitlentėje aptikta klaida.
Išjunkite kaitlentę ir vėl ją
įjunkite po 30 sekundžių. Jei‐
gu vėl rodoma
, atjunkite
kaitlentę nuo maitinimo tin‐
klo. Praėjus 30 sekundžių,
vėl prijunkite kaitlentę. Jeigu
problema tęsiasi, kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
Galite girdėti nuolatinį pyp‐
sėjimą.
Netinkamas elektros prijun‐
gimas.
8.2 Jeigu negalite rasti
sprendimo...
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą. Pateikite duomenis iš techninių
duomenų lentelės. Taip pat nurodykite
stiklo keramikos kaitlentės triženklį
raidžių ir skaičių kodą (jis yra stiklo
Atjunkite kaitlentę nuo elek‐
tros tinklo. Paprašykite kvali‐
fikuoto elektriko patikrinti in‐
staliaciją.
paviršiaus kampe) ir užsidegusį klaidos
pranešimą. Patikrinkite, ar tinkamai
naudojatės kaitlente. Jeigu ne,
aptarnavimo centro ar atstovo
apsilankymas bus apmokestintas,
nepaisant garantinio laikotarpio.
Nurodymai apie aptarnavimo centrą ir
garantijos sąlygos pateiktos garantijos
brošiūroje.
20
www.aeg.com
9. TECHNINIAI DUOMENYS
9.1 Techninių duomenų
plokštelė
Modelis IKE64441FB
Tipas 61 B4A 01 AA
Indukcija 7.35 kW
Ser. Nr. ................
AEG
PNC 949 597 307 00
220–240 V / 400 V 2 N 50–60 Hz
Pagaminta Vokietijoje
7.35 kW
9.2 Kaitviečių techniniai duomenys
Kaitvietė
Vardinė galia
PowerBoost
(didžiausias
(W)
kaitinimo lygis)
(W)
PowerBoost di‐ Prikaistuvio
džiausia truk‐
skersmuo (mm)
mė (min.)
Kairioji priekinė
2 300
3 200
10
125–210
Kairioji galinė
2 300
3 200
10
125–210
Dešinioji prieki‐
nė
1 400
2 500
4
125–145
Dešinioji galinė
1 800
2 800
10
145–180
Kaitviečių galia gali šiek tiek skirtis nuo
lentelėje pateiktų duomenų. Ji kinta
priklausomai nuo prikaistuvių medžiagos
ir matmenų.
Norėdami pasiekti optimalių maisto
gaminimo rezultatų, naudokite
prikaistuvius, kurių skersmuo ne didesnis
nei nurodytas lentelėje.
10. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
10.1 Informacija apie gaminį pagal direktyvą EU 66/2014
Modelio žymuo
IKE64441FB
Kaitlentės tipas
Įmontuojama kait‐
lentė
Kaitviečių skaičius
4
Kaitinimo technologija
Indukcija
Apvalių kaitviečių skers‐
muo (Ø)
Kairioji priekinė
Kairioji galinė
Dešinioji priekinė
Dešinioji galinė
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
LIETUVIŲ
Kaitvietės energijos sąnau‐ Kairioji priekinė
dos (EC electric cooking)
Kairioji galinė
Dešinioji priekinė
Dešinioji galinė
178,4 Wh/kg
178,4 Wh/kg
183,2 Wh/kg
184,9 Wh/kg
Kaitlentės energijos sąnau‐
dos (EC electric hob)
181,2 Wh/kg
EN 60350-2 - Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 2 dalis. Kaitvietės.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai
Maisto gaminimo srities energijos
matavimai ant atitinkamų kaitviečių yra
nurodyti žymomis.
•
•
•
•
10.2 Energijos taupymas
•
Jeigu laikysitės toliau pateiktų patarimų,
kasdien gamindami galėsite sutaupyti
energijos.
•
21
Kai šildote vandenį, naudokite jo tik
tiek, kiek reikia.
Jeigu įmanoma, prikaistuvius
uždenkite dangčiais.
Uždėkite prikaistuvį, prieš įjungdami
kaitvietę.
Mažesnius prikaistuvius dėkite ant
mažesnių kaitviečių.
Uždėkite prikaistuvį tiesiai ant
kaitvietės vidurio.
Maistui pašildyti arba išlydyti
naudokite likusį karštį.
11. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
22
www.aeg.com
LIETUVIŲ
23
867350674-A-112019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising