AEG IAE84850FB User manual

AEG IAE84850FB User manual
IAE84850FB
CS
PL
SK
USER
MANUAL
Návod k použití
Varná deska
Instrukcja obsługi
Płyta grzejna
Návod na používanie
Varný panel
2
25
49
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 5
3. INSTALACE.......................................................................................................... 7
4. POPIS SPOTŘEBIČE........................................................................................... 8
5. STRUČNÝ PŘEHLED.........................................................................................10
6. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM................................................................................. 11
7. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.............................................................................................11
8. FLEXIBILNÍ INDUKČNÍ VARNÁ ZÓNA.............................................................. 15
9. TIPY A RADY......................................................................................................17
10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.........................................................................................19
11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 19
12. TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................................................22
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.............................................................................23
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
ČESKY
3
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem
nebo samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné
desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit
požár.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo
hasicí rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled
nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na
varnou desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové
předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky,
protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Po použití vypněte příslušnou část varné desky
ovladačem a nespoléhejte na detektor přítomnosti
nádoby.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky
prasklý, vypněte spotřebič a odpojte ho od síťového
napájení. V případě, že spotřebič je k elektrické síti
připojen prostřednictvím rozvodné skříňky, spotřebič
odpojte od napájení vyjmutím pojistky. V každém
případě kontaktujte autorizované servisní středisko.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k
úrazu.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo
od výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který
výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako
vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při
použití nesprávného krytu varné desky může dojít k
nehodě.
ČESKY
5
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.
Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
Každý spotřebič má vespodu chladicí
ventilátory.
Je-li spotřebič nainstalován nad
zásuvkou:
– Neuchovávejte v zásuvce žádné
malé kousky nebo listy papíru,
které by mohly být vtaženy dovnitř
a poškodit tak chladicí ventilátory
nebo chladicí systém.
– Mezi dnem spotřebiče a obsahem
zásuvky musí být vzdálenost
alespoň 2 cm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Připojení k elektrické síti
•
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Před každou údržbou nebo čištěním
je nutné se ujistit, že je spotřebič
odpojen od elektrické sítě.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Ujistěte se, že je spotřebič
nainstalován správně. Volné a
nesprávné zapojení napájecího
kabelu či zástrčky (je-li součástí
výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
Použijte správný typ napájecího
kabelu.
Elektrické kabely nesmí být
zamotané.
Ujistěte se, že je nainstalována
ochrana před úrazem elektrickým
proudem.
Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
Dbejte na to, aby se elektrické
přívodní kabely nebo zástrčky (jsou-li
součástí výbavy) nedotýkaly horkého
spotřebiče nebo horkého nádobí, když
spotřebič připojujete do blízké
zásuvky.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
6
www.aeg.com
•
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
•
•
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení či úrazu
elektrickým proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Před prvním použitím odstraňte
veškerý obalový materiál (je-li
přítomen), štítky a ochrannou fólii.
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Po každém použití nastavte varnou
zónu do polohy „vypnuto“.
Nespoléhejte se na detektor nádoby.
Na varné zóny nepokládejte příbory
nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Pokud je povrch spotřebiče prasklý,
okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte
tak úrazu elektrickým proudem.
Když je spotřebič zapnutý, uživatelé s
kardiostimulátory se nesmějí přiblížit k
indukčním varným zónám blíže než
na 30 cm.
Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
•
Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji
se mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepokládejte horké nádoby na
ovládací panel.
Nepokládejte horkou poklici na
skleněný povrch varné desky.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič
nespadly varné nádoby či jiné
předměty. Mohl by se poškodit jeho
povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku
nebo nádoby s poškozeným dnem
mohou způsobit poškrábání
sklokeramiky nebo skla. Tyto
předměty při přesouvání na varné
desce vždy zdvihněte.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
2.4 Čištění a údržba
•
•
•
•
•
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Před čištěním spotřebič vypněte a
nechte ho vychladnout.
Před údržbou spotřebič odpojte od
elektrické sítě.
K čištění spotřebiče nepoužívejte
proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
ČESKY
2.5 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
•
•
•
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
2.6 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3.4 Montáž
3.1 Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace.
Typový štítek je umístěn na spodní
straně varné desky.
min.
500mm
min.
50mm
Sériové číslo ............................
3.2 Vestavné varné desky
Vestavné varné desky se smějí používat
pouze po zabudování do vhodných
vestavných modulů a pracovních ploch,
které splňují příslušné normy.
3.3 Připojovací kabel
•
Varná deska se dodává s
připojovacím kabelem.
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
7
8
www.aeg.com
min.
28 mm
min. 60mm
min.
12 mm
Je-li spotřebič nainstalován
nad zásuvkou, ventilace
varné desky může během
vaření ohřát předměty
uložené v zásuvce.
4. POPIS SPOTŘEBIČE
4.1 Uspořádání varné desky
3
1
1 Indukční varná zóna
2 Ovládací panel
3 Flexibilní indukční varná zóna
sestávající ze čtyř částí
1
2
ČESKY
9
4.2 Panel varné zóny
2
1
3
4
5
11
6
7
10
8
9
K zobrazení dostupných nastavení stiskněte příslušný symbol.
Sym‐
bol
Poznámka
1
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.
2
Nabídka
Slouží k otevření a zavření nabídky.
3
Volba zóny
Slouží k otevření posuvníku pro zvolenou zónu.
Ukazatel zóny
Slouží k zobrazení, pro kterou zónu je posuvník ak‐
tivní.
-
Slouží k nastavení funkcí časovače.
Posuvník
Slouží k upravení tepelného výkonu.
7
PowerBoost
Slouží k zapnutí funkce.
8
Blokování tlačítek
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
9
Pauza
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
-
Slouží k zobrazení aktuálního nastavení výkonu.
FlexiBridge
Slouží k přepínání mezi třemi režimy funkce.
4
-
5
6
10
11
-
0-9
4.3 OptiHeat Control
(Třístupňový ukazatel
zbytkového tepla)
VAROVÁNÍ!
III / II / I Nebezpečí popálení
zbytkovým teplem. Ukazatel
zobrazuje úroveň
zbytkového tepla.
Indukční varné zóny vytvářejí teplo
potřebné k vaření přímo ve dně varné
nádoby. Sklokeramická varná deska se
ohřívá teplem nádoby.
10
www.aeg.com
5. STRUČNÝ PŘEHLED
5.1 Používání dotykové
obrazovky
•
•
•
•
•
•
•
•
K zapnutí dané možnosti stiskněte
příslušný symbol na displeji.
Zvolená funkce se zapne, když
uvolníte prst z displeje.
K procházení dostupných možností
použijte rychlé gesto nebo přejeďte
prstem přes displej.
Rychlost gesta určuje rychlost pohybu
obrazovky.
Procházení se může samo zastavit
nebo jej lze okamžitě přerušit
dotykem displeje.
Lze změnit většinu parametrů
zobrazených na displeji, když
stisknete příslušné symboly.
Ke zvolení požadované funkce nebo
času můžete procházet seznamem
nebo se dotknout funkce, kterou
chcete zvolit.
•
•
•
Když je varná deska zapnutá a
některé symboly se přestanou na
displeji zobrazovat, dotkněte se
kdekoliv displeje. Všechny symboly se
opět zobrazí.
U některých funkcí se při jejich
spuštění zobrazí vyskakovací okno s
dodatečnými informacemi.
Lze použít pouze podsvícené
symboly.
Nejprve zvolte zónu při zapnutí funkcí
časovače.
5.2 Nabídka struktura
Stisknutím
vyvoláte a změníte
nastavení varné desky nebo zapnete
některé funkce. Tabulka zobrazuje
základní strukturu Nabídka.
Nabídka
Podporované Vaření
Funkce varné desky
PowerSlide
Rozpouštění
Nastavení
Dětská bezp. pojistka
Stopky
konfigurovat
Podporované Vaření
Jazyk
Tóny tlačítek
Hlasitost zv. signalizace
Displej jas
Obsluha
Režim demo
Licence
Zobrazit verze softwaru
Historie výstrah
Reset všech nastavení
K opuštění Nabídka stiskněte
pravou stranu displeje, vně
nebo
vyskakovacího okna. Pro procházení
skrze Nabídka použijte
nebo .
ČESKY
Když stisknete a podržíte některé
možnosti dostupné v Nabídka, zobrazí
se krátký popis. Řiďte se tipy pro snadné
procházení Nabídka.
11
Pokud jste na konci Nabídka, posuňte
seznam nahoru a použijte
stiskněte
nebo
k opuštění Nabídka.
6. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Nastavení můžete změnit v Nabídka >
Nastavení > konfigurovat. Viz „Denní
používání“.
6.1 První připojení k
elektrické síti
Po zapojení varné desky do sítě musíte
nastavit Jazyk, Displej jas a Hlasitost zv.
signalizace.
7. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Zapnutí a vypnutí
Stisknutím
na jednu sekundu varnou
desku zapnete nebo vypnete.
7.2 Automatické vypnutí
Tato funkce varnou desku
automaticky vypne v následujících
případech:
•
•
•
•
•
•
všechny varné zóny jsou vypnuté,
po zapnutí varné desky jste
nenastavili teplotu,
něco jste rozlili nebo položili na
ovládací panel na déle než 10 sekund
(pánev, utěrka, atd.). Ozve se
zvukový signál a varná deska se
vypne. Odstraňte všechny předměty,
nebo vyčistěte ovládací panel.
se deska se příliš zahřeje (např. když
se vyvaří obsah nádoby). Před dalším
použitím varné desky je nutné nechat
varnou zónu vychladnout.
používáte nesprávný typ varné
nádoby nebo se na dané zóně
nenachází žádná varná nádoba. Bílý
symbol varné zóny bliká a indukční
varná zóna se automaticky vypne po
jedné minutě.
po určité době nevypnete varnou
zónu nebo nezměníte nastavení
teploty. Po určité době se zobrazí
hlášení a varná deska se vypne.
Vztah mezi nastavením teploty a
dobou, po níž se varná deska vypne:
Nastavení teploty
Varná deska se vy‐
pne po
1-2
6 hodinách
3-5
5 hodinách
6
4 hodinách
7-9
1,5 hodině
7.3 Nastavení teploty
1. Zapněte varnou desku.
2. Postavte nádobu na zvolenou varnou
zónu.
Na displeji se zobrazí posuvník pro
aktivní varnou zónu a bude aktivní po
osm sekund.
3. Stiskněte nebo posuňte prstem k
nastavení požadovaného tepelného
výkonu.
Symbol zčervená a zvětší se.
12
www.aeg.com
7.4 Použití varných zón
Postavte varnou nádobu na střed
zvolené varné zóny. Indukční varné zóny
se automaticky přizpůsobují velikosti dna
nádoby.
Jakmile položíte nádobu zvolenou
varnou zónu varná deska ji automaticky
detekuje a na displeji se zobrazí
příslušný posuvník. Tento posuvník je
viditelný po osm sekund a poté se displej
přejde zpět na hlavní zobrazení. Pro
rychlejší uzavření posuvníku poklepejte
na obrazovku vně oblast posuvníku.
•
•
•
•
Funkce se zapne, když celkové
elektrické zatížení varných zón
zapojených do jedné fáze přesáhne
3680 W.
Tato funkce snižuje výkon pro ostatní
varné zóny zapojené do stejné fáze,
což má vliv na dostupné nastavení
tepelného výkonu.
Maximální nastavení tepelného
výkonu je viditelné na posuvníku.
Aktivní jsou pouze bílé číslice.
Pokud není dostupné vyšší nastavení
tepelného výkonu, nejprve jej snižte
pro ostatní varné zóny.
Když jsou ostatní zóny aktivní, nastavení
výkonu pro zónu, kterou chcete používat,
může být omezeno. Viz „Řízení výkonu“.
Ujistěte se, že je nádoba
vhodná pro indukční varné
desky. Pro více informací
ohledně typů varných nádob
viz „Rady a tipy“.
Zkontrolujte velikost nádoby
v části „Technické údaje“.
7.5 PowerBoost
7.7 Časovač
Odpočítávání času
Tato funkce zapne více výkonu příslušné
indukční varné zóny a závisí na velikosti
varné nádoby. Tuto funkci lze zapnout
pouze na omezenou dobu.
Pomocí této funkce můžete nastavit
délku zapnutí varné zóny při jednom
vaření.
1. Stiskněte nejprve symbol
požadované zóny.
U každé zóny lze zvlášť nastavit tuto
funkci.
2. Stiskněte
nebo posuňte prstem
doprava k zapnutí funkce pro
zvolenou varnou zónu.
Symbol zčervená a zvětší se.
Tato funkce se vypne automaticky. K
ručnímu vypnutí této funkce zvolte zónu
a změňte její nastavení výkonu.
Pro hodnoty maximální délky
viz „Technické údaje“.
7.6 Řízení výkonu
•
•
•
Varné zóny jsou seskupeny podle
umístění a počtu fází ve varné desce.
Viz obrázek.
Každá fáze má maximální elektrické
zatížení 3680 W.
Tato funkce rozděluje výkon mezi
varné zóny zapojené do stejné fáze.
+STOP
1. Nejprve nastavte tepelný výkon pro
danou varnou zónu a poté nastavte
funkci.
2. Stiskněte .
Na displeji se zobrazí okno nabídky
časovače.
3. K zapnutí této funkce zaškrtněte
.
Symboly se změní na
.
4. Posuňte prstem doleva nebo doprava
pro volbu požadovaného času (např.
hodin anebo minut).
5. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka
OK.
+STOP
Volbu lze také zrušit zvolením .
Jakmile uplyne nastavený čas, zazní
zvukový signál a začne blikat
.
Zvukový signál vypnete stisknutím
.
ČESKY
Funkci vypnete změnou nastavení
tepelného výkonu na 0. Alternativně,
stiskněte
+STOP
Tato funkce se nezastaví, když zdvihnete
nádobu. K resetování této funkce a
jejímu opětovnému spuštění ručně
nalevo od hodnoty
časovače, stiskněte
vedle a potvrďte
vaši volbu, když se zobrazí vyskakovací
okno.
Minutka
Tuto funkci můžete použít, když je varná
deska zapnutá, ale není zapnutá žádná
varná zóna.
Tato funkce nemá žádný vliv na provoz
varných zón.
1. Zvolte kteroukoliv varnou zónu.
Na displeji se zobrazí příslušný posuvník.
2. Stiskněte .
Na displeji se zobrazí okno nabídky
časovače.
3. Posuňte prstem doleva nebo doprava
pro volbu požadovaného času (např.
hodin a minut).
4. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka
OK.
Volbu lze také zrušit zvolením .
Jakmile uplyne nastavený čas, zazní
zvukový signál a začne blikat
K vypnutí funkce stiskněte
.
nalevo od
hodnoty časovače, stiskněte
vedle a
potvrďte vaši volbu, když se zobrazí
vyskakovací okno.
Stopky
Funkce se automaticky spustí s
okamžitým odpočítáváním po aktivaci
varné zóny. Tato funkce slouží ke
sledování doby jejího provozu.
1. Stisknutím
vyvoláte Nabídka.
2. Projděte Nabídka k volbě Nastavení
> Stopky.
3. Stiskněte spínač k zapnutí/vypnutí
funkce.
K opuštění Nabídka stiskněte
nebo
pravou stranu displeje, vně
vyskakovacího okna. Pro procházení
skrze Nabídka použijte
nebo .
stiskněte
a ve vyskakovacím okně
zvolte Reset. Funkce začne počítat od 0.
K pozastavení funkce pomocí Pauza pro
jedno vaření stiskněte
a ve
vyskakovacím okně zvolte Pauza. K
pokračování počítání zvolte Start.
7.8 Pauza
Tato funkce přepne všechny zapnuté
varné zóny na nejnižší tepelný výkon.
Když je funkce zapnutá, lze použít pouze
symboly
a . Všechny ostatní
symboly na ovládacím panelu jsou
zablokované.
Tato funkce nevypne funkce časovače.
Stisknutím
zapnete danou funkci.
Rozsvítí se . Tepelný výkon je snížen
na hodnotu 1.
Tuto funkci vypnete stisknutím
.
Tato funkce zastaví PowerBoost.
Nejvyšší nastavení tepelného výkonu se
.
Zvukový signál vypnete stisknutím
13
opět zapne, když opět stisknete
.
7.9 Blokování tlačítek
Když varná deska pracuje, ovládací
panel lze zablokovat. Zabráníte tak
náhodné změně tepelného výkonu.
Nejprve nastavte tepelný výkon.
Stisknutím
zapnete danou funkci.
Tuto funkci vypnete stisknutím
sekundy.
na tři
Funkci také vypnete
vypnutím varné desky.
7.10 Dětská bezp. pojistka
Tato funkce brání neúmyslnému použití
varné desky.
1. Stisknutím
na displeji otevřete
Nabídka.
2. Ze seznamu zvolte Nastavení >
Dětská bezp. pojistka.
3. Zapněte spínač a stiskněte písmena
A-O-X v abecedním pořadí pro
14
www.aeg.com
zapnutí této funkce. Funkci vypnete
vypnutím spínače.
K opuštění Nabídka stiskněte
nebo
pravou stranu displeje, vně
vyskakovacího okna. Pro procházení
skrze Nabídka použijte
7.14
7.11 Jazyk
.
K opuštění Nabídka stiskněte
nebo
pravou stranu displeje, vně
vyskakovacího okna. Pro procházení
nebo .
7.12 Tóny tlačítek / Hlasitost
zv. signalizace
Můžete zvolit typ zvuku, který vaše varná
deska vydává, nebo zvuky vypnout.
Můžete zvolit mezi kliknutím (výchozí)
nebo pípnutím.
1. Stisknutím
na displeji otevřete
Nabídka.
2. Ze seznamu zvolte Nastavení >
konfigurovat> Tóny tlačítek /
Hlasitost zv. signalizace.
3. Zvolte příslušnou možnost.
nebo
K opuštění Nabídka stiskněte
pravou stranu displeje, vně
vyskakovacího okna. Pro procházení
skrze Nabídka použijte
nebo .
7.13 Displej jas
Můžete změnit jas displeje.
Lze zvolit čtyři stupně jasu, 1 je nejnižší
a 4 je nejvyšší.
1. Stisknutím
na displeji otevřete
Nabídka.
2. Ze seznamu zvolte Nastavení
>konfigurovat > Displej jas.
nebo .
Podporované Vaření
Tato funkce upravuje teplotu pro různé
druhy potravin a udržuje ji během vaření.
Lze ji zapnout pouze u levé přední varné
zóny.
1. Stisknutím
na displeji otevřete
Nabídka.
2. Ze seznamu zvolte Nastavení >
konfigurovat > Jazyk.
3. Ze seznamu zvolte vhodný jazyk.
skrze Nabídka použijte
K opuštění Nabídka stiskněte
nebo
pravou stranu displeje, vně
vyskakovacího okna. Pro procházení
skrze Nabídka použijte
nebo .
Zvolíte-li nesprávný jazyk, stiskněte
V zobrazeném seznamu zvolte třetí
možnost a poté dvakrát poslední
možnost. Nakonec zvolte možnost
vpravo.
3. Zvolte příslušnou úroveň.
1. Stisknutím
na displeji otevřete
Nabídka.
2. Zvolte Podporované Vaření a ze
seznamu vyberte druh jídla, který
byste chtěli připravit.
U každého druhu jídla je k dispozici
několik možností. Řiďte se pokyny
zobrazenými na displeji.
• Můžete stisknout OK na vrchu
vyskakovacího okna, aby se
použila výchozí nastavení.
• Můžete nastavit funkci časovače.
Jakmile nádoba dosáhne
požadované teploty, můžete
spustit časovač.
• Můžete změnit výchozí úroveň
tepelného výkonu.
3. Jakmile nádoba dosáhne
požadované teploty, zazní zvukový
signál a zobrazí se vyskakovací
okno. K zavření okna a spuštění
funkce stiskněte OK. Pro trvalé
vypnutí okna zkontrolujte
funkci zapnete.
, než
K zastavení této funkce stiskněte
a
a zvolte
Stop nebo stiskněte
Podporované Vaření, vyberte jakýkoliv
druh jídla a stiskněte Stop.
nebo
K opuštění Nabídka stiskněte
pravou stranu displeje, vně
vyskakovacího okna. Pro procházení
skrze Nabídka použijte
7.15
nebo .
Rozpouštění
Tuto funkci můžete použít k rozpouštění
různých potravin, např. čokolády nebo
másla. Funkci lze použít pouze u jedné
varné zóny během jedné přípravy jídla.
ČESKY
1. Stisknutím
na displeji otevřete
Nabídka.
2. Ze seznamu zvolte Funkce varné
desky > Rozpouštění.
3. Stiskněte Start
Musíte zvolit požadovanou zónu.
Zobrazí se vyskakovací okno, které
se vás zeptá, zda chcete zrušit
předchozí nastavení tepelného
výkonu, bylo-li nějaké nastaveno.
15
K opuštění Nabídka stiskněte
nebo
pravou stranu displeje, vně
vyskakovacího okna. Pro procházení
skrze Nabídka použijte
nebo .
K zastavení funkce stiskněte symbol
volby zóny a poté stiskněte Stop.
8. FLEXIBILNÍ INDUKČNÍ VARNÁ ZÓNA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 FlexiBridge
Oblast nalevo lze zkombinovat do dvou
varných zón různých velikostí nebo do
jedné velké varné zóny. Můžete zvolit
kombinaci 4 částí, která závisí na
rozměrech varných nádob, které chcete
použít. Ukazatele varné zóny se mění
automaticky a zobrazují možné
kombinace.
Nesprávné umístění varných nádob:
FlexiBridge Standardní je výchozí režim,
který se aktivuje automaticky, když
zapnete varnou desku. Obě varné zóny
fungují nezávisle.
Dotkněte se
k přepnutí mezi
FlexiBridge režimy.
8.2 FlexiBridge Standardní
režim
Tento režim se zapne při zapnutí varné
desky. Propojí části varné desky do dvou
samostatných varných zón. U každé
zóny lze zvlášť změnit nastavení
tepelného výkonu.
Správné umístění varných nádob:
8.3 FlexiBridge Režim
velkého spojení varných zón
Tento režim zapnete stisknutím ,
dokud se nezobrazí správný ukazatel
režimu . Tento režim propojí tři zadní
části do jediné varné zóny. Přední část
se nepropojí a funguje jako samostatná
varná zóna. U každé zóny lze zvlášť
16
www.aeg.com
změnit nastavení tepelného výkonu.
Správné umístění varných nádob:
Správné umístění varných nádob:
K použití tohoto režimu je nutné umístit
varné nádoby na tři propojené části.
Pokud použijete nádoby menší než dvě
části, na displeji bliká
minutě se zóna vypne.
a po jedné
K použití tohoto režimu je nutné umístit
varné nádoby na čtyři propojené části.
Pokud použijete nádoby menší než tři
části, na displeji se zobrazí
jedné minutě se zóna vypne.
a po
Nesprávné umístění varných nádob:
Nesprávné umístění varných nádob:
8.4 FlexiBridge Režim
maximálního spojení varných
zón
Tento režim zapnete stisknutím ,
dokud se nezobrazí správný ukazatel
režimu . Tento režim propojí všechny
části do jediné varné zóny.
8.5 PowerSlide
Tato funkce vám umožňuje nastavit
teplotu přesunutím nádoby na jiné místo
na indukční varné ploše. Tato funkce
automaticky rozdělí levé varné zóny na
tři oblasti s různým tepelným výkonem.
Varná deska detekuje polohu varných
nádob a upravuje podle toho
přednastavené úrovně výkonu. Nádobu
můžete umístit do přední, prostřední
nebo zadní polohy. Umístěním nádoby
ČESKY
do přední polohy získáte nastavení
nejvyššího tepelného výkonu (např. 9). K
jeho snížení přesuňte varnou nádobu do
střední (nastavení výkonu - 5) nebo
zadní polohy (nastavení výkonu -1).
Používejte pouze jednu
nádobu s minimálním
průměrem dna 160 mm,
když používáte tuto funkci.
1. Jednou se dotkněte se
.
2. Posuňte Nabídka > Funkce varné
desky k volbě funkce ze seznamu.
• Pokud pracuje jakákoliv z levých
zón, zobrazí se vyskakovací
okno, které vás požádá o
potvrzení, zda chcete či nechcete
zrušit předchozí nastavení
tepelného výkonu.
a
Na displeji se zobrazí symbol
symboly tří zón s výchozím
nastavením výkonu.
Výchozí nastavení tepleného výkonu
můžete změnit v souladu s vašimi
•
17
potřebami a nastavení výkonu se pak
uloží pro budoucí použití.
3. Položte nádobu na varnou zónu s
požadovaným nastavením tepelného
výkonu.
Položte varnou nádobu do středu
požadované zóny a ujistěte se, že
nezakrýváte přilehlé zóny. Rozsvítí
se červené kontrolky. Pokud nevidíte
červené kontrolky, funkci nelze
zapnout.
Pokud chcete změnit polohu nádoby,
zdvihněte ji a položte na jinou zónu.
Posouvání nádoby může způsobit
poškrábání a změnu zabarvení
povrchu.
K vypnutí funkce se dotkněte
a
zobrazí se vyskakovací okno. Stisknutím
Stop funkci vypnete. Funkci lze také
vypnout přes Nabídka.
Čas od času nádobu
přesuňte. Funkce se vypne
po 10 minutách nečinnosti.
9. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Dno nádoby musí být co
nejrovnější a nejsilnější.
Než nádoby položíte na
povrch varné desky, ujistěte
se, že jejich dno je čisté a
suché.
9.1 Nádobí
U indukčních varných zón
vytváří silné
elektromagnetické pole teplo
v nádobách velmi rychle.
Indukční varné zóny
používejte s vhodnými
nádobami
Materiál varných nádob
vhodné: litina, ocel, smaltovaná ocel,
nerezová ocel, sendvičová dna nádob
(označeno jako vhodné výrobcem).
• nevhodné: hliník, měď, mosaz, sklo,
keramika, porcelán.
Nádoba je pro indukční varnou desku
vhodná, jestliže:
Rozměry nádoby
Indukční varné zóny se automaticky
přizpůsobují velikosti dna nádoby.
Výkon varné zóny závisí na průměru
varné nádoby. Nádoby s menším než
minimálním průměrem přijímají pouze
část výkonu vytvářeného varnou zónou.
Viz „Technické údaje“.
•
•
•
voda na indukční varné zóně
nastavené na nejvyšší teplotu začne
velmi rychle vřít.
magnet přilne na dno nádoby.
9.2 Zvuky během používání
Jestliže slyšíte:
•
•
praskání: nádobí je vyrobeno z
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
pískání: používáte varnou zónu na
vysoký výkon a nádobí je vyrobeno z
18
www.aeg.com
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
• hučení: používáte vysoký výkon.
• cvakání: dochází ke spínaní
elektrických přepínačů, nádoba je
detekována po jejím položení na
varnou desku.
• syčení, bzučení: pracuje ventilátor.
Tyto zvuky jsou normální a
neznamenají žádnou závadu.
9.3 Öko Timer (Ekologický
časový spínač)
Za účelem úspory energie se topný
článek varné zóny sám vypne dřív, než
zazní signál odpočítávání času. Rozdíl
mezi dobou provozu závisí na nastavené
teplotě a délce vaření.
9.4 Příklady použití varné
desky
Vztah mezi nastavením teploty a
spotřebou energie příslušené varné zóny
není přímo úměrný. Když zvýšíte
nastavení teploty, nezvýší se úměrně
spotřeba energie dané varné desky. To
znamená, že varná zóna se středním
nastavením teploty spotřebuje méně než
polovinu svého výkonu.
Údaje v následující tabulce
jsou jen orientační.
Nastavení te‐
ploty
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
1
Udržení teploty hotového jídla.
dle
potřeby
Nádobu zakryjte pokličkou.
1 - 2.
Holandská omáčka, rozpouště‐ 5 - 25
ní: másla, čokolády, želatiny.
Čas od času zamíchejte.
1 - 2.
Zahuštění: nadýchané omele‐
ty, míchaná vejce.
10 - 40
Vařte s pokličkou.
2. - 3.
Dušení jídel z rýže a mléčných
jídel, ohřívání hotových jídel.
25 - 50
Přidejte alespoň dvakrát tolik
vody než rýže, mléčná jídla v
polovině doby přípravy zamí‐
chejte.
3. - 4.
Podušení zeleniny, ryb, masa.
20 - 45
Přidejte několik polévkových
lžic tekutiny.
4. - 5.
Vaření brambor v páře.
20 - 60
Použijte max. ¼ l vody na 750
g brambor.
4. - 5.
Vaření většího množství jídel, 60 - 150 Až 3 l vody a přísady.
dušeného masa se zeleninou a
polévek.
5. - 7
Mírné smažení: plátků masa
dle
nebo ryb, Cordon Bleu z telecí‐ potřeby
ho masa, kotlet, masových kro‐
ket, uzenin, jater, jíšky, vajec,
palačinek a koblih.
V polovině doby obraťte.
7-8
Prudké smažení, pečená
bramborová kaše, silné řízky,
steaky.
V polovině doby obraťte.
5 - 15
ČESKY
Nastavení te‐
ploty
Vhodné pro:
Čas
(min)
9
Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v
hrnci), fritování hranolků.
19
Tipy
Vaření velkých množství vody. Je zapnutá funkce PowerBoost.
10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
10.1 Všeobecné informace
•
•
•
•
•
Varnou desku po každém použití
očistěte.
Varné náčiní používejte vždy s čistou
spodní stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
Použijte speciální škrabku na sklo.
V důsledku posouvání
nádobí se potisk na flexibilní
indukční varné zóně může
zašpinit nebo změnit barvu.
Varnou zónu můžete čistit
běžným způsobem.
10.2 Čištění varné desky
•
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo
•
•
•
obsahující cukr. Pokud tak neučiníte,
nečistota může varnou desku
poškodit. Vyvarujte se popálení.
Speciální škrabku přiložte šikmo ke
skleněnému povrchu a posunujte ostří
po povrchu desky.
Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým
hadrem.
Odstraňte kovově lesklé zbarvení:
použijte roztok vody s octem a
vyčistěte skleněný povrch pomocí
hadříku.
Povrch varné desky je vybaven
horizontálními drážkami. Varnou
desku vyčistěte vlhkým hadříkem a
trochou mycího prostředku jemnými
tahy zleva doprava. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým hadrem
zleva doprava.
11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
11.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Varnou desku nelze zapnout Varná deska není zapojena
ani používat.
do elektrické sítě nebo není
připojena správně.
Řešení
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena do
elektrické sítě. Viz schéma
zapojení.
20
www.aeg.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizova‐
ného elektrikáře.
Tepelný výkon nenastavíte
do 60 sekund.
Zapněte varnou desku zno‐
vu a maximálně do 60 se‐
kund nastavte tepelný vý‐
kon.
Stiskli jste dvě nebo více se‐ Stiskněte pouze jedno se‐
nzorových tlačítek současně. nzorové tlačítko.
Je zapnutá funkce Pauza.
Viz „Denní používání“.
Na ovládacím panelu je vo‐
da nebo skvrny od tuku.
Vyčistěte ovládací panel.
Ozve se zvukový signál a
varná deska se vypne.
Když je varná deska vypnu‐
tá, ozve se zvukový signál.
Zakryli jste jedno nebo více
senzorových tlačítek.
Odstraňte předmět ze se‐
nzorových tlačítek.
Varná deska se vypne.
Něčím jste zakryli senzorové Odstraňte předmět ze se‐
nzorového tlačítka.
tlačítko
.
Kontrolka zbytkového tepla
se nerozsvítí.
Varná zóna není horká, pro‐
tože byla zapnutá jen krát‐
kou dobu nebo je poškozený
snímač.
Nelze nastavit nejvyšší te‐
pelný výkon.
Na nejvyšší tepelný výkon je Nejprve snižte výkon druhé
již nastavena jiná zóna.
zóny.
Senzorová tlačítka se
zahřívají.
Úroveň Omezení výkonu je
příliš nízká.
Změňte maximální výkon v
Nabídka. Viz „Denní použí‐
vání“.
Nádoba je příliš velká nebo
jste ji postavili příliš blízko
ovládacích prvků.
Je-li to možné, na zadních
varných zónách používejte
velké nádoby.
Při dotyku senzorových tlačí‐ Zvuková signalizace je vy‐
tek nezazní žádný zvukový
pnutá.
signál.
Displej nereaguje na dotek.
Jestliže byla varná zóna za‐
pnutá dostatečně dlouho,
aby byla horká, obraťte se
na autorizované servisní
středisko.
Zapněte zvukovou signaliza‐
ci. Viz „Denní používání“.
Část displeje je zakrytá nád‐ Předměty odstraňte. Posuň‐
obami umístěnými příliš blíz‐ te nádoby pryč od displeje.
ko displeje.
ČESKY
21
Problém
Možná příčina
Řešení
Je nastaven nesprávný ja‐
zyk.
Omylem jste změnili jazyk.
Resetujte všechny funkce na
nastavení z výroby. Zvolte
Reset všech nastavení v
rámci Nabídka.
Flexibilní indukční varná zó‐
na neohřívá varnou nádobu.
Varná nádoba je na flexibilní Varnou nádobu umístěte do
indukční varné zóně ne‐
správné polohy na flexibilní
správně umístěna.
indukční varné zóně. Poloha
varné nádoby závisí na za‐
pnuté funkci nebo režimu
funkce. Viz část „Flexibilní
indukční varná zóna“.
Průměr dolní části varné
nádoby není vhodný pro za‐
pnutou funkci nebo režim
funkce.
Používejte nádoby na vaření
s průměrem vhodným pro
zapnutou funkci nebo režim
funkce. Na samostatném od‐
dílu flexibilní indukční varné
zóny používejte nádoby na
vaření s průměrem menším
než 160 mm. Viz část „Flexi‐
bilní indukční varná zóna“.
Varná zóna se vypne.
Zobrazí se výstražné hláše‐
ní, které říká, že se varná
zóna vypne.
Automatické vypnutí vypne
varnou zónu.
Viz „Denní používání“.
Vypněte varnou desku a
znovu ji zapněte.
Zobrazí se
Je zapnutá funkce Blokování Viz „Denní používání“.
tlačítek.
a hlášení.
Zobrazí se O - X - A.
bliká.
Je zapnutá funkce Dětská
bezp. pojistka.
Viz „Denní používání“.
Na varné zóně není žádná
nádoba.
Na varnou zónu postavte
nádobu.
Nádobí není vhodné.
Používejte vhodné nádobí.
Viz část „Tipy a rady“.
Průměr dna nádoby je pro
varnou zónu příliš malý.
Použijte varné nádoby se
správnými rozměry. Viz
„Technické údaje“.
Je zapnutá funkce FlexiBrid‐
ge. Jeden nebo více oddílů
spuštěného režimu funkce
není zakryto varnou nád‐
obou.
Umístěte nádobu na správný
počet oddílů spuštěného re‐
žimu funkce nebo změňte
režim funkce. Viz část „Flexi‐
bilní indukční varná zóna“.
22
www.aeg.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Je zapnutá funkce PowerSli‐ Použijte pouze jednu nád‐
de. Na flexibilní indukční var‐ obu. Viz část „Flexibilní in‐
né zóně jsou umístěny dvě
dukční varná zóna“.
nádoby.
Zobrazí se
a číslo.
Porucha varné desky.
Varnou desku vypněte a po
30 sekundách ji znovu za‐
pněte. Pokud se znovu roz‐
svítí
, odpojte varnou de‐
sku od síťového napájení.
Po přibližně 30 sekundách
varnou zónu opět zapojte.
Pokud problém přetrvává,
obraťte se na autorizované
servisní středisko.
Je slyšet nepřetržité pípání.
Elektrické zapojení je ne‐
správné.
11.2 Když nenaleznete
řešení...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko. Uveďte údaje z typového
štítku. Ujistěte se, že jste varnou desku
používali správným způsobem. Pokud
Odpojte varnou desku od sí‐
ťového napájení. Požádejte
kvalifikovaného elektrikáře,
aby instalaci zkontroloval.
ne, budete muset návštěvu technika z
autorizovaného servisu nebo prodejce
zaplatit, i když je spotřebič ještě v
záruce. Informace o servisním středisku
a záručních podmínkách jsou uvedeny v
záruční příručce.
12. TECHNICKÉ ÚDAJE
12.1 Typový štítek
Model IAE84850FB
Typ 62 D4A 05 CA
Indukce 7.35 kW
Sér. č. .................
AEG
12.2 Softwarové licence
Software dodávaný spolu s touto varnou
deskou obsahuje software chráněný
autorským právem, který je licencován v
rámci systémů BSD, fontconfig, FTL,
GPL-2.0 , LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg,
zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY
ISC, Apache 2.0 a dalších.
PNC 949 597 329 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Vyrobeno v Německu
7.35 kW
Kompletní kopii licence lze zobrazit zde:
Nabídka > Nastavení > Obsluha >
Licence.
Zdrojový kód open source softwaru
můžete stáhnout pomocí hypertextového
odkazu na webových stránkách výrobku.
ČESKY
23
12.3 Technické údaje varných zón
Varná zóna
Nominální vý‐ PowerBoost
kon (maximální [W]
tepelný výkon)
[W]
PowerBoost
maximální dél‐
ka [min]
Průměr varné
nádoby [mm]
Uprostřed
vzadu
2300
3200
10
125 - 210
Pravá přední
1800
2800
10
145 - 180
Flexibilní in‐
dukční varná
zóna
2300
3200
10
minimálně 100
Výkon varných zón se může nepatrně
lišit od údajů uvedených v této tabulce.
Mění se na základě materiálu a průměru
varných nádob.
Pro dosažení nejlepších výsledků vaření
používejte nádoby, které nejsou větší
než průměr uvedený v tabulce.
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
13.1 Informace o výrobku dle nařízení Komise EU 66/2014
Označení modelu
IAE84850FB
Typ varné desky
Vestavná varná
deska
Počet varných zón
2
Počet varných zón
1
Technologie ohřevu
Indukce
Průměr kruhových varných
zón (Ø)
Uprostřed vzadu
Pravá přední
21,0 cm
18,0 cm
Délka (D) a šířka (Š) varné
zóny
Vlevo
D 45,6 cm
Š 21,6 cm
Spotřeba energie varných
zón (EC electric cooking)
Uprostřed vzadu
Pravá přední
189,1 Wh / kg
178,3 Wh / kg
Spotřeba energie varné zó‐ Vlevo
ny (EC electric cooking)
187,0 Wh / kg
Spotřeba energie varné
desky (EC electric hob)
185,7 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 2: varné
desky - metody pro měření výkonu
13.2 Úspora energie
Během každodenního pečení můžete
ušetřit energii, budete-li se řídit níže
uvedenými radami.
24
www.aeg.com
•
•
•
•
Při ohřevu vody používejte pouze
takové množství, které potřebujete.
Je-li to možné, vždy zakrývejte
nádoby pokličkami.
Před zapnutím varné zóny na ni
položte varnou nádobu.
Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
•
•
Postavte nádobu přímo na střed
varné zóny.
Využijte zbytkové teplo k udržování
teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
POLSKI
25
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................26
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.............................................28
3. INSTALACJA...................................................................................................... 30
4. OPIS URZĄDZENIA............................................................................................32
5. KRÓTKI PRZEWODNIK.....................................................................................33
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM........................................................................ 34
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA..........................................................................34
8. UNIWERSALNE INDUKCYJNE POLE GRZEJNE............................................. 39
9. WSKAZÓWKI I PORADY....................................................................................41
10. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 43
11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...................................................................44
12. DANE TECHNICZNE........................................................................................ 47
13. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA................................................................48
Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania
techniczne ułatwiające życie — nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych
urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą
instrukcją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
26
1.
www.aeg.com
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieciom i zwierzętom nie wolno zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
POLSKI
•
27
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby
uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi.
Nie sterować urządzeniem za pomocą zewnętrznego
programatora czasowego ani niezależnego układu
zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie bez nadzoru potraw
zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie
grzejnej może być przyczyną pożaru.
NIE gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie,
a następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem
gaśniczym.
UWAGA: Gotowanie powinno odbywać się pod
nadzorem. Należy zapewnić stały nadzór nad krótkim
gotowaniem.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: Nie
przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni
gotowania.
Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść
przedmiotów metalowych, jak sztućce lub pokrywki do
garnków, ponieważ mogą one bardzo się rozgrzać.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Po zakończeniu gotowania należy wyłączyć pole
grzejne za pomocą elementu sterującego. Nie polegać
na działaniu układu wykrywania obecności naczyń.
Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego / powierzchni
szklanej pojawią się pęknięcia, należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda. Jeśli
urządzenie podłączono bezpośrednio do skrzynki
przyłączowej, należy wyłączyć bezpiecznik, aby
odłączyć zasilanie urządzenia. W obu przypadkach
należy skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
28
www.aeg.com
•
•
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowany serwis lub inna
wykwalifikowana osoba.
OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon do płyty
grzejnej wyprodukowanych przez producenta
urządzenia lub określonych w instrukcji przez
producenta urządzenia jako odpowiednich, lub
dostarczonych z urządzeniem. Użycie
nieodpowiednich osłon może skutkować wypadkiem.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Po przycięciu zabezpieczyć
krawędzie blatu przed wilgocią za
pomocą odpowiedniego
uszczelniacza.
Zabezpieczyć spód urządzenia przed
dostępem pary i wilgoci.
Nie instalować urządzenia przy
drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie
to możliwości strącenia gorącego
naczynia z urządzenia przy otwieraniu
okna lub drzwi.
W dolnej części każdego urządzenia
znajdują się wentylatory chłodzące.
Jeśli urządzenie zainstalowano nad
szufladą:
– Nie przechowywać drobnych
elementów ani arkuszy papieru,
które mogłyby zostać wciągnięte,
uszkadzając wentylatory
chłodzące lub obniżając
wydajność układu chłodzenia.
– Zachować odstęp co najmniej 2
cm między dolną częścią
urządzenia a elementami
przechowywanymi w szufladzie.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
•
•
•
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Urządzenie musi być uziemione.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek
czynności upewnić się, że urządzenie
jest odłączone od zasilania.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Upewnić się, że urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane. Luźny lub
niewłaściwy przewód zasilający bądź
POLSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
wtyczka (jeśli dotyczy) może być
przyczyną przegrzania styków.
Użyć odpowiedniego przewodu
zasilającego.
Nie dopuszczać do splątania
przewodów elektrycznych.
Upewnić się, że zainstalowano
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem.
Przewód zasilający należy
przymocować obejmą, by go
mechanicznie odciążyć.
Podczas podłączania urządzenia do
gniazda sieciowego upewnić się, że
przewód zasilający lub jego wtyczka
(jeśli dotyczy) nie będzie dotykać
rozgrzanych elementów urządzenia
lub naczyń.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
wtyczki (jeśli dotyczy) ani przewodu
zasilającego. Wymianę uszkodzonego
przewodu zasilającego należy zlecić
autoryzowanemu centrum
serwisowemu lub wykwalifikowanemu
elektrykowi.
Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i
zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem należy zamocować w taki
sposób, aby nie można go było
odłączyć bez użycia narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z
oprawki), wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) oraz styczniki.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
29
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące
minimum 3 mm.
2.3 Eksploatacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, oparzeniem i
porażeniem prądem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy usunąć z niego wszystkie
elementy opakowania, etykiety i folię
ochronną (jeśli dotyczy).
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Po każdym użyciu wyłączyć pole
grzejne.
Nie polegać na działaniu układu
wykrywania obecności naczyń.
Nie kłaść sztućców ani pokrywek
naczyń na polach grzejnych. Mogą
one się mocno rozgrzać.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z
wodą.
Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
Jeśli na powierzchni urządzenia
pojawią się pęknięcia, należy
natychmiast odłączyć je od zasilania.
Pozwoli to uniknąć zagrożenia
porażeniem prądem elektrycznym.
Gdy urządzenie jest włączone,
użytkownicy z wszczepionym
rozrusznikiem serca nie powinni
zbliżać się do indukcyjnych pól
grzejnych na odległość mniejszą niż
30 cm.
Gorący olej może pryskać podczas
wkładania do niego żywności.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem
i wybuchem
30
www.aeg.com
•
•
•
•
Pod wpływem wysokiej temperatury
tłuszcze i olej mogą uwalniać
łatwopalne opary. Podczas
podgrzewania tłuszczów i oleju nie
wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani
rozgrzanych przedmiotów.
Opary uwalniane przez gorący olej
mogą ulec samoczynnemu zapłonowi.
Zużyty olej zawierający pozostałości
produktów spożywczych ma niższą
temperaturę zapłonu niż świeży olej.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
2.4 Konserwacja i
czyszczenie
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie stawiać gorących naczyń na
panelu sterowania.
Nie stawiać gorących naczyń na
szklanej powierzchni płyty grzejnej.
Nie dopuszczać do wygotowania się
potraw.
Nie dopuszczać do upadku naczyń
lub innych przedmiotów na
powierzchnię urządzenia. Może to
spowodować jego uszkodzenie.
Nie włączać pól grzejnych bez naczyń
ani z pustymi naczyniami.
Nie kłaść na urządzeniu folii
aluminiowej.
Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze
zniszczonym spodem mogą
spowodować zarysowanie szkła lub
szkła ceramicznego. Dlatego nie
należy przesuwać ich po powierzchni
gotowania.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw.
Nie wolno go używać do innych
celów, takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
Aby zapobiec uszkodzeniu
powierzchni urządzenia, należy
regularnie ją czyścić.
Przed rozpoczęciem czyszczenia
urządzenia należy je wyłączyć i
zaczekać, aż ostygnie.
Przed przystąpieniem do konserwacji
urządzenia należy odłączyć je od
zasilania.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą
pod ciśnieniem ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne środki
czyszczące. Nie używać żadnych
produktów ściernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
2.5 Serwis
•
•
Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem
serwisowym, który naprawi
urządzenie.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.6 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
•
•
•
Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo
utylizować urządzenie, należy
skontaktować się z lokalnymi
władzami.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
3.1 Przed instalacją
Przed przystąpieniem do instalacji płyty
grzejnej należy zapisać poniższe
informacje umieszczone na tabliczce
znamionowej. Tabliczka znamionowa
POLSKI
znajduje się w dolnej części płyty
grzejnej.
Numer seryjny ...........................
3.2 Płyty grzejne do
zabudowy
min.
28 mm
Płyt grzejnych do zabudowy wolno
używać dopiero po ich zamontowaniu w
odpowiednich szafkach lub blatach
roboczych spełniających wymogi
stosownych norm.
3.3 Przewód zasilający
•
W zestawie z płytą grzejną znajduje
się przewód zasilający.
3.4 Montaż
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
min. 60mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
31
32
www.aeg.com
Jeśli urządzenie jest
zainstalowane nad szufladą,
wentylator płyty grzejnej
może spowodować
nagrzewanie przedmiotów w
szufladzie podczas procesu
gotowania.
4. OPIS URZĄDZENIA
4.1 Układ powierzchni gotowania
3
1
1 Indukcyjne pole grzejne
2 Panel sterowania
3 Uniwersalne indukcyjne pole grzejne
składa się z czterech części
1
2
4.2 Panel pola grzejnego
2
1
3
4
5
11
6
7
10
8
9
Aby wyświetlić dostępne ustawienia, należy dotknąć odpowiedniego symbolu.
Sym‐
bol
Uwagi
1
WŁ./WYŁ.
Włączanie i wyłączanie płyty grzejnej.
2
Menu
Otwieranie i zamykanie menu.
3
Wybór pola grzej‐
nego
Wyświetlanie suwaka dla wybranego pola grzejne‐
go.
Wskaźnik pola
grzejnego
Wskazanie pola grzejnego, dla którego włączony
jest suwak.
4
-
POLSKI
Sym‐
bol
33
Uwagi
-
Ustawianie funkcji zegara.
Suwak
Regulacja mocy grzania.
7
PowerBoost
Włączanie funkcji.
8
Blokada
Włączanie i wyłączanie funkcji.
9
Przerwa
Włączanie i wyłączanie funkcji.
-
Wyświetlanie aktualnego ustawienia mocy grzania.
FlexiBridge
Przełączanie między trzema trybami funkcji.
5
6
10
11
-
0-9
4.3 OptiHeat Control (3stopniowy wskaźnik ciepła
resztkowego)
OSTRZEŻENIE!
III / II / I Występuje
zagrożenie poparzeniem
przez ciepło resztkowe.
Wskaźnik pokazuje poziom
ciepła resztkowego.
Indukcyjne pola grzejne wytwarzają
ciepło potrzebne do gotowania potraw
bezpośrednio w dnie naczyń.
Powierzchnia ceramiczna nagrzewa się
od ciepła pochodzącego z naczyń.
5. KRÓTKI PRZEWODNIK
5.1 Korzystanie z ekranu
dotykowego
•
•
•
•
•
•
•
Aby włączyć daną opcję, należy
dotknąć odpowiedniego symbolu na
wyświetlaczu.
Wybrana funkcja włączy się po
zdjęciu palca z wyświetlacza.
Aby przewinąć dostępne opcje,
należy użyć szybkiego gestu lub
przesunąć palcem po wyświetlaczu.
Szybkość gestu wpływa na szybkość
przewijania ekranu.
Przewijanie może zatrzymać się
samoistnie lub można je przerwać,
dotykając wyświetlacza.
Dotykając odpowiednich symboli,
można zmienić większość
parametrów widocznych na
wyświetlaczu.
Aby wybrać żądaną funkcję lub czas,
można przewinąć listę i/lub dotknąć
wybranej opcji.
•
•
•
•
Gdy płyta grzejna jest włączona, a
niektóre symbole znikną z
wyświetlacza, należy dotknąć
wyświetlacza w dowolnym miejscu.
Wszystkie symbole zostaną ponownie
wyświetlone.
Po uruchomieniu niektórych funkcji na
wyświetlaczu pojawia się
wyskakujące okienko z dodatkowymi
informacjami.
Aktywne są tylko podświetlone
symbole.
Aby włączyć funkcję zegara, należy
najpierw wybrać pole grzejne.
5.2 Struktura Menu
Dotknąć
, aby uzyskać dostęp i
zmienić ustawienia płyty grzejnej lub
włączyć niektóre funkcje. W tabeli
przedstawiono podstawową strukturę
Menu.
34
www.aeg.com
Menu
Gotowanie wspomagane
Funkcje płyty grzejnej
PowerSlide
Roztapianie
Ustawienia
Blokada uruchomienia
Stoper
Konfiguracja
Gotowanie wspomagane
Język
Dźwięki przycisków
Głośność sygnału
Jasność wyświetlacza
Serwis
Tryb demo
Licencja
Wyświetl wer. oprogr.
Historia alarmów
Resetuj wszyst. ust.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
wskazówkami, aby poruszać się po
Menu.
poruszania się po Menu użyć
przewinąć listę w górę i użyć
lub .
Po dotknięciu i przytrzymaniu niektórych
opcji dostępnych w Menu pojawia się ich
krótki opis. Postępować zgodnie ze
Po dotarciu na dół Menu należy
dotknąć
lub
, aby zamknąć Menu.
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
6.1 Pierwsze podłączenie do
sieci elektrycznej
Język, Jasność wyświetlacza i Głośność
sygnału.
Ustawienia można zmienić w Menu >
Ustawienia > Konfiguracja. Patrz
„Codzienna eksploatacja”.
Po podłączeniu urządzenia do zasilania
należy ustawić następujące parametry:
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
POLSKI
7.1 Włączanie i wyłączanie
Dotknąć
przez 1 sekundę, aby
włączyć lub wyłączyć płytę grzejną.
7.2 Samoczynne wyłączenie
Funkcja ta powoduje samoczynne
wyłączenie płyty grzejnej, gdy:
wszystkie pola grzejne są wyłączone,
po włączeniu płyty grzejnej nie
zostanie ustawiona moc grzania,
• panel sterowania został zalany lub od
ponad 10 sekund znajduje się na nim
przedmiot (garnek, ściereczka itp).
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
urządzenie wyłączy się. Należy
usunąć przedmiot lub wyczyścić panel
sterowania.
• płyta ulega nadmiernemu rozgrzaniu
(np. gdy wygotowała się zawartość
naczynia). Przed ponownym użyciem
płyty grzejnej odczekać, aż pole
grzejne ostygnie.
• użyto nieodpowiedniego naczynia lub
nie ma naczynia na danym polu
grzejnym. Zaczyna migać biały
symbol pola grzejnego i po upływie 1
minuty indukcyjne pole grzejne
wyłącza się samoczynnie.
• nie wyłączono pola grzejnego lub nie
zmieniono mocy grzania. Po pewnym
czasie wyświetla się komunikat i
urządzenie wyłącza się.
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a czasem, po jakim wyłącza
się płyta grzejna:
35
Na wyświetlaczu pojawi się suwak dla
aktywnego pola grzejnego i pozostanie
widoczny przez 8 sekund.
3. Dotknąć przesunąć palcem po
suwaku, aby ustawić żądaną moc
grzania.
Symbol zmieni kolor na czerwony i
powiększy się.
•
•
Ustawienie mocy
grzania
Płyta grzejna wyłą‐
cza się po
1-2
6 godz.
3-5
5 godz.
6
4 godz.
7-9
1,5 godz.
7.3 Ustawienie mocy grzania
1. Włączyć płytę grzejną.
2. Ustawić naczynie na wybranym polu
grzejnym.
7.4 Używanie pól grzejnych
Naczynia należy stawiać na środku pola
grzejnego. Indukcyjne pola grzejne
dostosowują się automatycznie do
wielkości dna naczyń.
Po ustawieniu naczynia na polu
grzejnym płyta grzejna automatycznie
wykrywa jego obecność i na
wyświetlaczu pojawia się odpowiedni
suwak. Jest on widoczny przez 8
sekund, po czym wyświetlacz powraca
do widoku głównego. Aby szybciej ukryć
suwak, należy dotknąć ekranu poza
obszarem suwaka.
Jeśli włączone są inne pola grzejne,
zakres ustawień mocy kolejnego pola
może być ograniczony. Patrz punkt
„Zarządzanie energią”.
Upewnić się, że naczynie
jest odpowiednie do płyt
indukcyjnych. Więcej
informacji na temat rodzajów
naczyń – patrz „Wskazówki i
porady”. Sprawdzić wielkość
naczynia w rozdziale „Dane
techniczne”.
7.5 PowerBoost
Funkcja ta umożliwia zwiększenie mocy
określonego pola grzejnego w zależności
od wielkości naczynia. Funkcję można
włączyć tylko na ograniczony czas.
1. Najpierw dotknąć symbolu
wybranego pola grzejnego.
2. Dotknąć
lub przesunąć palcem w
prawo, aby włączyć funkcję dla
wybranego pola grzejnego.
36
www.aeg.com
Symbol zmieni kolor na czerwony i
powiększy się.
Funkcja wyłączy się automatycznie. Aby
wyłączyć funkcję ręcznie, należy wybrać
pole grzejne i zmienić ustawienie mocy
grzania.
Informacje o maksymalnym
czasie działania funkcji
znajdują się w części „Dane
techniczne”.
7.6 Zarządzanie energią
•
•
•
•
•
•
•
Pola grzejne są pogrupowane
zgodnie z umiejscowieniem i liczbą
faz podłączonych do płyty grzejnej.
Patrz rysunek.
Maksymalne obciążenie każdej fazy
wynosi 3680 W.
Funkcja rozdziela moc między pola
grzejne podłączone do tej samej fazy.
Funkcja włącza się, gdy łączna moc
pól grzejnych podłączonych do jednej
fazy przekracza 3680 W.
Funkcja powoduje zmniejszenie mocy
innych pól grzejnych podłączonych do
tej samej fazy, co ma wpływ na
dostępne ustawienie mocy grzania.
Maksymalna wartość mocy grzania
jest widoczna na suwaku. Aktywne są
tylko wartości wyświetlane na biało.
Jeśli niedostępna jest wyższa moc
grzania, należy najpierw zmniejszyć ją
dla innych pól grzejnych.
1. Najpierw wybrać moc grzania dla
odpowiedniego pola grzejnego, a
następnie ustawić funkcję.
2. Dotknąć .
Na wyświetlaczu pojawi się okienko
menu zegara.
3. Zaznaczyć
, aby włączyć funkcję.
.
Symbole zmienią się na
4. Przesunąć palcem w lewo lub w
prawo, aby wybrać żądany czas (np.
godziny i/lub minuty).
5. Dotknąć Ok, aby potwierdzić
wybrane ustawienie.
+STOP
Można także wybrać , aby anulować
wybór.
Gdy odliczanie czasu dobiegnie końca,
rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie
migać wskazanie . Dotknąć
włączyć sygnał dźwiękowy.
, aby
Aby wyłączyć funkcję, należy zmienić
ustawienie mocy grzania na 0.
Ewentualnie dotknąć
+STOP
po lewej stronie
wskazania zegara, dotknąć
obok i
potwierdzić wybór, gdy pojawi się
wyskakujące okienko.
Minutnik
Funkcji tej można używać, gdy płyta
grzejna jest włączona, ale nie pracują
pola grzejne.
Funkcja nie ma wpływu na działanie pól
grzejnych.
1. Wybrać dowolne pole grzejne.
Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni
suwak.
7.7 Zegar
+STOP
Wyłącznik czasowy
Funkcja ta służy do określenia czasu
pracy pola grzejnego podczas danego
cyklu gotowania.
Funkcję można ustawić oddzielnie dla
każdego pola grzejnego.
2. Dotknąć .
Na wyświetlaczu pojawi się okienko
menu zegara.
3. Przesunąć palcem w lewo lub w
prawo, aby wybrać żądany czas (np.
godziny i minuty).
4. Dotknąć Ok, aby potwierdzić
wybrane ustawienie.
Można także wybrać , aby anulować
wybór.
Gdy odliczanie czasu dobiegnie końca,
rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie
migać wskazanie . Dotknąć
włączyć sygnał dźwiękowy.
, aby
POLSKI
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
po lewej stronie wskazania zegara,
dotknąć
obok i potwierdzić wybór, gdy
pojawi się wyskakujące okienko.
Funkcja automatycznie rozpoczyna
odliczanie czasu po włączeniu pola
grzejnego. Umożliwia ona kontrolowanie
czasu jego pracy.
, aby przejść do Menu.
1. Dotknąć
2. Przewinąć Menu, aby wybrać
Ustawienia > Stoper.
3. Dotknąć przełącznika, aby włączyć
lub wyłączyć funkcję.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
lub .
Funkcja nie wyłącza się po zdjęciu
naczynia z pola grzejnego. Aby ręcznie
zresetować i ponownie uruchomić
funkcję, należy dotknąć
i wybrać
Resetuj w wyskakującym okienku.
Funkcja rozpocznie odliczanie od 0. Aby
wybrać opcję Przerwa dla funkcji w ciągu
jednego cyklu gotowania, należy dotknąć
i wybrać Przerwa w wyskakującym
okienku. Wybrać Start, aby kontynuować
odliczanie.
7.8 Przerwa
Funkcja ta służy do przestawiania
wszystkich włączonych pól grzejnych na
najniższą moc grzania.
Gdy funkcja jest włączona, można
używać tylko symboli
i . Wszystkie
pozostałe symbole na panelu sterowania
są zablokowane.
Funkcja nie blokuje funkcji zegara.
Dotknąć
, aby włączyć funkcję.
Wyświetli się . Moc grzania zostanie
zmniejszona do wartości 1.
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
.
Funkcja powoduje wyłączenie funkcji
PowerBoost. Przywrócenie najwyższej
mocy grzania następuje po ponownym
dotknięciu
.
7.9 Blokada
Stoper
poruszania się po Menu użyć
37
Podczas pracy płyty grzejnej można
zablokować panel sterowania.
Zapobiega to przypadkowej zmianie
ustawienia mocy grzania.
Najpierw należy ustawić moc grzania.
Dotknąć
, aby włączyć funkcję.
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
i przytrzymać przez 3 sekundy.
Wyłączenie płyty grzejnej
powoduje również
wyłączenie tej funkcji.
7.10 Blokada uruchomienia
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu płyty grzejnej.
na wyświetlaczu, aby
1. Dotknąć
otworzyć Menu.
2. Wybrać Ustawienia>Blokada
uruchomienia z listy.
3. Ustawić przełącznik w położeniu
włączenia i dotknąć liter A-O-X w
kolejności alfabetycznej, aby włączyć
lub funkcję. Aby wyłączyć funkcję,
należy ustawić przełącznik w
położeniu wyłączenia.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
7.11 Język
1. Dotknąć
na wyświetlaczu, aby
otworzyć Menu.
2. Wybrać Ustawienia > Konfiguracja >
Język z listy.
3. Wybrać odpowiedni język z listy.
Jeśli wybrano niewłaściwy język, należy
dotknąć
. Z wyświetlonej listy wybrać
trzecią opcję, a następne dwukrotnie
ostatnią opcję. Na koniec wybrać opcję
po prawej stronie.
38
www.aeg.com
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
7.12 Dźwięki przycisków /
Głośność sygnału
Możliwy jest wybór dźwięków
emitowanych przez płytę grzejną lub ich
wyłączenie. Dostępne ustawienia to
klikanie (domyślne) lub sygnały
dźwiękowe.
1. Dotknąć
na wyświetlaczu, aby
otworzyć Menu.
2. Wybrać Ustawienia > Konfiguracja>
Dźwięki przycisków / Głośność
sygnału z listy.
3. Wybrać odpowiednią opcję.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
7.13 Jasność wyświetlacza
Można zmienić ustawienie jasności
wyświetlacza.
Do wyboru są cztery jasności
wyświetlacza – od najniższej 1 do
najwyższej 4.
1. Dotknąć
na wyświetlaczu, aby
otworzyć Menu.
2. Wybrać Ustawienia >Konfiguracja >
Jasność wyświetlacza z listy.
3. Wybrać odpowiednie ustawienie.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
7.14
Gotowanie
wspomagane
Funkcja ta dostosowuje temperaturę do
różnych rodzajów potraw i utrzymuje ją
podczas gotowania. Można ją włączyć
tylko dla lewego przedniego pola
grzejnego.
1. Dotknąć
na wyświetlaczu, aby
otworzyć Menu.
2. Wybrać Gotowanie wspomagane, a
następnie wybrać z listy rodzaj
potrawy, która będzie przyrządzana.
Dla każdego rodzaju potrawy
dostępnych jest kilka opcji.
Postępować zgodnie ze
wskazówkami na wyświetlaczu.
• Aby użyć ustawień domyślnych,
należy dotknąć Ok w górnej
części wyskakującego okienka.
• Można ustawić funkcję zegara.
Gdy naczynie osiągnie
odpowiednią temperaturę, można
włączyć zegar.
• Można zmienić domyślne
ustawienie mocy grzania.
3. Gdy naczynie osiągnie odpowiednią
temperaturę, rozlegnie się sygnał
dźwiękowy i pojawi się wyskakujące
okienko. Aby zamknąć okienko i
uruchomić funkcję, należy dotknąć
Ok. Aby na stałe wyłączyć
wyskakujące okienko, należy
zaznaczyć
funkcji.
przed włączeniem
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
i Stop lub dotknąć
i wybrać
Gotowanie wspomagane, wybrać
dowolny rodzaj potrawy i dotknąć Stop.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
7.15
lub .
Roztapianie
Funkcji tej można używać do roztapiania
różnych produktów, np. czekolady lub
masła. Funkcji tej można użyć tylko dla
jednego pola grzejnego w danym cyklu
gotowania.
1. Dotknąć
na wyświetlaczu, aby
otworzyć Menu.
2. Wybrać Funkcje płyty grzejnej >
Roztapianie z listy.
3. Dotknąć Start.
Wybrać żądane pole grzejne.
Pojawi się wyskakujące okienko z
pytaniem, czy anulować poprzednie
ustawienia mocy grzania (jeśli
zostało wybrane).
POLSKI
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
39
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
symbolu wyboru pola grzejnego, a
następnie dotknąć Stop.
lub .
8. UNIWERSALNE INDUKCYJNE POLE GRZEJNE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
8.1 FlexiBridge
Obszar po lewej stronie można połączyć
w dwa pola grzejne o różnej wielkości lub
w jedno duże pole grzejne. Możliwy jest
wybór różnych układów 4 sekcji zależnie
od rozmiaru używanych naczyń.
Wskaźniki pól grzejnych zmieniają się
automatycznie, wskazując możliwą
kombinację.
Nieprawidłowe ustawienie naczynia:
FlexiBridge Standard to tryb domyślny,
który włącza się automatycznie po
włączeniu płyty grzejnej. Dwa pola
grzejne działają niezależnie od siebie.
Dotykając , można przełączać tryby
FlexiBridge.
8.2 FlexiBridge Tryb
standardowy
Tryb ten uruchamia się po włączeniu
płyty grzejnej. W tym trybie sekcje są
połączone w dwa osobne pola grzejne.
Dla każdego pola grzejnego można
oddzielnie ustawić moc grzania.
8.3 FlexiBridge Tryb Big
Bridge
Aby włączyć tryb, należy dotykać , aż
zaświeci się odpowiedni wskaźnik trybu .
W tym trybie trzy tylne sekcje są
połączone w jedno pole grzejne.
Przednia sekcja nie jest połączona i
działa jako osobne pole grzejne. Moc
grzania można ustawić osobno dla
każdego pola.
Prawidłowe ustawienie naczynia:
Prawidłowe ustawienie naczynia:
40
www.aeg.com
W tym trybie należy ustawić naczynie na
trzech połączonych sekcjach. Jeśli
naczynie jest mniejsze niż dwie sekcje,
na wyświetlaczu zacznie migać
i po 1
minucie pole grzejne wyłączy się.
Nieprawidłowe ustawienie naczynia:
Nieprawidłowe ustawienie naczynia:
8.5 PowerSlide
8.4 FlexiBridge Tryb Max
Bridge
Aby włączyć tryb, należy dotykać , aż
zaświeci się odpowiedni wskaźnik trybu .
W tym trybie wszystkie sekcje są
połączone w jedno pole grzejne.
Prawidłowe ustawienie naczynia:
W tym trybie naczynie należy ustawić na
czterech połączonych sekcjach. Jeśli
naczynie jest mniejsze niż trzy sekcje, na
wyświetlaczu pojawi się
minucie pole wyłączy się.
i po 1
Funkcja umożliwia regulację temperatury
poprzez przestawienie naczynia w inne
miejsce indukcyjnej powierzchni
gotowania. Funkcja automatycznie dzieli
pola grzejne znajdujące się po lewej
stronie na trzy obszary o różnych
ustawieniach mocy grzania. Płyta
grzejna wykrywa położenie naczynia i
odpowiednio dostosowuje
zaprogramowaną moc grzania. Naczynie
można ustawić w położeniu przednim,
środkowym lub tylnym. Gdy naczynie jest
ustawione z przodu, moc grzania jest
największa (wartość 9). Aby ją
zmniejszyć, należy przesunąć naczynie
w środkowe (wartość 5) lub tylne
położenie (wartość 1).
Podczas korzystania z
funkcji należy używać tylko
jednego naczynia, którego
dno ma średnicę co najmniej
160 mm.
1. Dotknąć jednokrotnie
.
2. Przewinąć Menu > Funkcje płyty
grzejnej, aby wybrać funkcję z listy.
POLSKI
•
•
pól. Zaświecą się czerwone
wskaźniki. Dopóki świecą się
czerwone wskaźniki, nie można
włączyć funkcji.
Aby zmienić położenie naczynia,
należy unieść je i postawić na innym
polu grzejnym. Przesuwanie naczyń
może spowodować zarysowanie i
odbarwienie powierzchni.
Jeśli działa jedno z pól
znajdujących się po lewej stronie,
pojawi się wyskakujące okienko z
pytaniem, czy anulować
poprzednie ustawienia mocy
grzania.
Na wyświetlaczu pojawi się
symbol
oraz symbole trzech
pól z domyślnymi ustawieniami
mocy grzania.
Zależnie od potrzeb możliwa jest
zmiana i zapisanie w pamięci
urządzenia domyślnego ustawienia
mocy grzania w celu późniejszego
użycia.
3. Umieścić naczynie na polu grzejnym
z żądanym ustawieniem mocy
grzania.
Umieścić naczynie pośrodku
wybranego pola grzejnego i upewnić
się, że nie zakrywa sąsiadujących
41
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
– pojawi się wyskakujące okienko.
Dotknąć Stop, aby wyłączyć funkcję.
Funkcję można również wyłączyć w
Menu.
Od czasu do czasu należy
przesuwać naczynie.
Funkcja wyłącza się
samoczynnie po 10
minutach bezczynności.
9. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
9.1 Naczynia
Silne pole
elektromagnetyczne
generowane przez
indukcyjne pole grzejne
nagrzewa naczynie w
bardzo krótkim czasie.
Do gotowania na
indukcyjnych polach
grzejnych należy używać
wyłącznie odpowiednich
naczyń kuchennych
Materiał, z którego wykonane są
naczynia
•
odpowiedni: żeliwo, stal, stal
emaliowana, stal nierdzewna, dno
wielowarstwowe (z odpowiednim
oznaczeniem producenta).
• nieodpowiedni: aluminium, miedź,
mosiądz, szkło, ceramika, porcelana.
Naczynie nadaje się do gotowania na
płycie indukcyjnej, jeśli:
•
•
możliwe jest szybkie zagotowanie
wody w naczyniu postawionym na
polu grzejnym ustawionym na
maksymalną moc;
magnes przywiera do dna naczynia.
Dno naczynia powinno być
możliwie jak najgrubsze i
płaskie.
Przed ustawieniem naczynia
na powierzchni pyty grzejnej
należy upewnić się że jego
spód jest czysty i suchy.
Wymiary naczyń
Indukcyjne pola grzejne dostosowują się
automatycznie do wielkości dna naczyń.
Sprawność pola grzejnego zależy od
średnicy dna naczynia. Naczynie o
średnicy dna mniejszej niż minimalna
pochłania tylko część energii
generowanej przez pole grzejne.
Patrz „Dane techniczne”.
9.2 Odgłosy podczas pracy
Jeżeli słychać:
42
www.aeg.com
•
odgłos trzaskania: naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
• gwizd: pole grzejne jest ustawione na
wysoką moc grzania, a naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
• odgłos brzęczenia: ustawiono wysoką
moc grzania.
• odgłos klikania: odbywa się
przełączanie obwodów elektrycznych,
płyta grzejna wykrywa ustawione na
niej naczynie.
• odgłos syczenia, brzęczenia:
uruchomiony jest wentylator.
Opisane odgłosy są normalnym
zjawiskiem i nie świadczą o usterce
urządzenia.
sygnał wyłącznika czasowego. Różnica
w czasie pracy urządzenia zależy od
ustawionego poziomu mocy grzania oraz
czasu gotowania.
9.4 Przykłady zastosowania
w gotowaniu
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a poborem mocy przez pole
grzejne nie jest liniowa. Zwiększenie
mocy grzania nie powoduje
proporcjonalnego zwiększenia poboru
mocy. Przy ustawieniu średniej mocy
grzania pole grzejne wykorzystuje mniej
niż połowę swojej mocy.
Dane przedstawione w tabeli
mają wyłącznie charakter
orientacyjny.
9.3 Öko Timer (Zegar eko)
Aby oszczędzać energię, grzałka pola
grzejnego wyłącza się zanim zabrzmi
Ustawienie
Zastosowanie:
mocy grzania
Czas
(min)
Wskazówki
1
Podtrzymywanie temperatury
ugotowanych potraw.
zależnie Przykryć naczynie.
od po‐
trzeb
1 - 2.
Sos holenderski, roztapianie:
masła, czekolady, żelatyny.
5 - 25
1 - 2.
Ścinanie: puszystych omletów, 10 - 40
smażonych jajek.
Gotować pod przykryciem.
2. - 3.
Gotowanie ryżu lub potraw
mlecznych, podgrzewanie go‐
towych potraw.
25 - 50
Dodać co najmniej dwukrotnie
więcej płynu niż ryżu. Potrawy
mleczne mieszać od czasu do
czasu.
3. - 4.
Gotowanie na parze warzyw,
ryb, mięsa.
20 - 45
Dodać kilka łyżek wody.
4. - 5.
Gotowanie ziemniaków na pa‐
rze.
20 - 60
Użyć maksymalnie ¼ l wody
na 750 g ziemniaków.
4. - 5.
Gotowanie większej ilości
składników, potraw duszonych
i zup.
60 - 150 Do 3 litrów wody + składniki.
Mieszać od czasu do czasu.
POLSKI
43
Ustawienie
Zastosowanie:
mocy grzania
Czas
(min)
Wskazówki
5. - 7
Delikatne smażenie: eskalop‐
ków, cordon bleu z cielęciny,
kotletów, bryzoli, kiełbasek,
wątróbki, zasmażek, jajek, na‐
leśników, pączków.
zależnie Obrócić po upływie połowy
od po‐
czasu.
trzeb
7-8
Intensywne smażenie np. plac‐ 5 - 15
ków ziemniaczanych, polędwi‐
cy, steków.
9
Gotowanie wody, gotowanie makaronu, obsmażanie mięsa (gulasz, mię‐
so duszone w sosie własnym), smażenie frytek.
Obrócić po upływie połowy
czasu.
Gotowanie dużej ilości wody. Funkcja PowerBoost jest włączona.
10. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
10.1 Informacje ogólne
•
•
•
•
•
Czyścić płytę grzejną po każdym
użyciu.
Zawsze używać naczyń z czystym
dnem.
Zarysowania lub ciemne plamy na
powierzchni nie mają wpływu na
działanie płyty grzejnej.
Stosować odpowiednie środki
przeznaczone do czyszczenia
powierzchni płyty grzejnej.
Używać specjalnego skrobaka do
szkła.
Nadruk na uniwersalnym
indukcyjnym polu grzejnym
może ulec zabrudzeniu lub
przebarwieniu na skutek
przesuwania naczyń. Obszar
ten można czyścić w
standardowy sposób.
10.2 Czyszczenie płyty
grzejnej
•
Usuwać natychmiast: stopiony
plastik, folię, cukier oraz zabrudzenia
•
•
•
z potraw zawierających cukier. W
przeciwnym razie zabrudzenia mogą
spowodować uszkodzenie płyty
grzejnej. Uważać, aby się nie
oparzyć. Użyć specjalnego skrobaka,
przykładając go pod ostrym kątem do
szklanej powierzchni i przesuwając po
niej ostrzem.
Usunąć, gdy płyta grzejna
wystarczająco ostygnie: ślady
osadu kamienia i wody, plamy
tłuszczu, metaliczne odbarwienia.
Przetrzeć płytę grzejną wilgotną
szmatką z dodatkiem delikatnego
detergentu. Po wyczyszczeniu
wytrzeć płytę grzejną do sucha
miękką szmatką.
Usuwanie metalicznych,
połyskliwych przebarwień: użyć
wodnego roztworu octu i wyczyścić
szklaną powierzchnię wilgotną
szmatką.
Na powierzchni płyty grzejnej znajdują
się biegnące poziomo rowki. Czyścić
płytę grzejną wilgotną ściereczką z
dodatkiem detergentu, wykonując
płynne ruchy od lewej do prawej
strony. Po wyczyszczeniu wytrzeć
płytę grzejną do sucha miękką
ściereczką, wykonując płynne ruchy
od lewej do prawej strony.
44
www.aeg.com
11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
11.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Nie można uruchomić płyty
grzejnej lub sterować nią.
Płyta grzejna nie jest podłą‐
czona do zasilania lub jest
podłączona nieprawidłowo.
Sprawdzić, czy płytę grzejną
podłączono prawidłowo do
zasilania. Patrz schemat po‐
łączeń.
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli nad‐
al będzie dochodzić do wy‐
zwalania bezpiecznika, nale‐
ży skontaktować się z wy‐
kwalifikowanym elektrykiem.
W ciągu 60 sekund nie usta‐ Ponownie uruchomić płytę
wiono mocy grzania.
grzejną i w ciągu maksymal‐
nie 60 sekund ustawić moc
grzania.
Dotknięto równocześnie
dwóch lub więcej pól czujni‐
ków.
Dotknąć tylko jednego pola
czujnika.
Działa funkcja Przerwa.
Patrz „Codzienna eksploata‐
cja”.
Na panelu sterowania znaj‐
dują się plamy tłuszczu lub
woda.
Wyczyścić panel sterowania.
Rozlega się sygnał dźwięko‐ Zakryto jedno lub więcej pól
wy i urządzenie wyłącza się. czujników.
Gdy płyta grzejna jest wyłą‐
czona, rozlega się sygnał
dźwiękowy.
Usunąć przedmiot z pól czuj‐
ników.
Płyta grzejna wyłącza się.
Zdjąć przedmiot z pola czuj‐
nika.
Położono przedmiot na polu
czujnika
Wskaźnik ciepła resztkowe‐
go nie włącza się.
.
Pole grzejne nie jest gorące,
ponieważ działało za krótko
lub nastąpiło uszkodzenie
czujnika.
Jeśli pole działało wystar‐
czająco długo, aby było go‐
rące, należy skontaktować
się z autoryzowanym punk‐
tem serwisowym.
POLSKI
45
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Nie można włączyć najwięk‐
szej mocy grzania.
Inne pole grzejne jest usta‐
wione na największą moc
grzania.
Najpierw należy zmniejszyć
moc drugiego pola grzejne‐
go.
Poziom Ograniczenie mocy
jest za niski.
Zmienić ustawienie maksy‐
malnej mocy w Menu. Patrz
„Codzienna eksploatacja”.
Naczynie jest za duże lub
ustawione za blisko elemen‐
tów sterowania.
Jeśli to możliwe, duże na‐
czynia należy ustawiać na
tylnych polach.
Pola czujników nagrzewają
się.
Brak sygnałów dźwiękowych Sygnały dźwiękowe są wyłą‐ Włączyć sygnały dźwiękowe.
podczas dotykania pól czuj‐ czone.
Patrz „Codzienna eksploata‐
ników na panelu.
cja”.
Wyświetlacz nie reaguje na
dotyk.
Część wyświetlacza jest za‐
kryta lub naczynia są usta‐
wione zbyt blisko wyświetla‐
cza.
Usunąć blokujące przedmio‐
ty. Odsunąć naczynia od wy‐
świetlacza.
Ustawiono niewłaściwy ję‐
zyk.
Przypadkowo zmieniono ję‐
zyk.
Przywrócić ustawienia fa‐
bryczne wszystkich funkcji.
Wybrać opcję Resetuj
wszyst. ust. w Menu.
Uniwersalne indukcyjne pole Naczynie znajduje się w nie‐
grzejne nie nagrzewa naczy‐ odpowiednim miejscu na
nia.
uniwersalnym indukcyjnym
polu grzejnym.
Pole grzejne wyłącza się.
Pojawia się komunikat os‐
trzegawczy informujący o
tym, że pole grzejne się wy‐
łączy.
Ustawić naczynie w odpo‐
wiednim miejscu na uniwer‐
salnym indukcyjnym polu
grzejnym. Miejsce ustawie‐
nia naczynia zależy od włą‐
czonej funkcji lub od trybu
funkcji. Patrz „Uniwersalne
indukcyjne pole grzejne”.
Średnica dna naczynia jest
nieodpowiednia do włączo‐
nej funkcji lub trybu funkcji.
Należy użyć naczynia o
średnicy odpowiedniej do
włączonej funkcji lub trybu
funkcji. Na pojedynczej sek‐
cji uniwersalnego indukcyj‐
nego pola grzejnego należy
używać naczynia o średnicy
mniejszej niż 160 mm. Patrz
„Uniwersalne indukcyjne po‐
le grzejne”.
Wyłączenie pola grzejnego
przez funkcję Samoczynne
wyłączenie.
Patrz „Codzienna eksploata‐
cja”.
Wyłączyć płytę grzejną i włą‐
czyć ją ponownie.
46
www.aeg.com
Problem
Wyświetla się
nikat.
Prawdopodobna przyczy‐
na
oraz komu‐ Działa funkcja Blokada.
Wyświetla się O - X - A.
Miga
Działa funkcja Blokada uru‐
chomienia.
Środek zaradczy
Patrz „Codzienna eksploata‐
cja”.
Patrz „Codzienna eksploata‐
cja”.
Brak naczynia na polu grzej‐ Postawić naczynie na polu
nym.
grzejnym.
.
Użyto nieodpowiedniego na‐ Użyć odpowiedniego naczy‐
czynia.
nia. Patrz „Wskazówki i po‐
rady”.
Wyświetla się
ba.
oraz licz‐
Średnica dna naczynia jest
za mała w stosunku do pola
grzejnego.
Stosować naczynia o odpo‐
wiednich wymiarach. Patrz
„Dane techniczne”.
Działa funkcja FlexiBridge.
Naczynie nie zakrywa co
najmniej jednej sekcji odpo‐
wiadającej włączonemu try‐
bowi funkcji.
Ustawić naczynie na odpo‐
wiedniej liczbie sekcji odpo‐
wiadających włączonemu
trybowi funkcji lub zmienić
tryb funkcji. Patrz „Uniwer‐
salne indukcyjne pole grzej‐
ne”.
Działa funkcja PowerSlide.
Na uniwersalnym indukcyj‐
nym polu grzejnym umie‐
szczono dwa naczynia.
Użyć tylko jednego naczy‐
nia. Patrz „Uniwersalne in‐
dukcyjne pole grzejne”.
W płycie grzejnej wystąpiła
usterka.
Wyłączyć płytę grzejną i włą‐
czyć ponownie po 30 sekun‐
dach. Jeśli ponownie wy‐
świetli się
, należy odłą‐
czyć płytę grzejną od zasila‐
nia. Po upływie 30 sekund
ponownie podłączyć płytę.
Jeśli problem będzie wystę‐
pował nadal, należy skontak‐
tować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Słyszalny jest ciągły sygnał
dźwiękowy.
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej jest nieprawidłowe.
Odłączyć płytę grzejną od
zasilania. Zwrócić się wy‐
kwalifikowanego elektryka,
aby sprawdził instalację.
POLSKI
11.2 Jeśli nie można znaleźć
rozwiązania...
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym punktem serwisowym.
Należy podać dane z tabliczki
znamionowej. Należy upewnić się, że
47
płyta grzejna była użytkowana
prawidłowo. W przeciwnym razie
interwencja pracownika serwisu lub
sprzedawcy może być płatna nawet w
okresie gwarancyjnym. Informacje
dotyczące obsługi klienta oraz warunków
gwarancji znajdują się w broszurze
gwarancyjnej.
12. DANE TECHNICZNE
12.1 Tabliczka znamionowa
Model IAE84850FB
Typ 62 D4A 05 CA
Moc indukcyjna 7.35 kW
Nr seryjny .................
AEG
Numer produktu 949 597 329 00
220 - 240 V / 400 V, 2N, 50 - 60 Hz
Wyprodukowano w Niemczech
7.35 kW
12.2 Licencja na
oprogramowanie
Pełna treść licencji znajduje się w: Menu
> Ustawienia > Serwis > Licencja.
Oprogramowanie piekarnika
wykorzystuje chronione prawem
autorskim oprogramowanie
licencjonowane, m.in. pod nazwami
BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0,
LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/
libpng, MIT, OpenSSL/SSLEAY ISC,
Apache 2.0.
Kod źródłowy oprogramowania open
source można pobrać, używając
hiperłącza na stronie internetowej
produktu.
12.3 Parametry pól grzejnych
Pole grzejne
Moc znamio‐
nowa (maksy‐
malna moc
grzania) [W]
PowerBoost
[W]
Maksymalny
czas funkcji
PowerBoost
[min]
Średnica na‐
czynia [mm]
Środkowe tylne
2300
3200
10
125 - 210
Prawe przednie
1800
2800
10
145 - 180
Uniwersalne in‐
dukcyjne pole
grzejne
2300
3200
10
minimum 100
Moc pól grzejnych może w niewielkim
zakresie odbiegać od wartości podanych
w tabeli. Zmiany te zależą od wymiarów
naczynia oraz materiału, z którego
zostało wykonane.
W celu uzyskania optymalnych efektów
gotowania należy stosować naczynia o
średnicy nie większej niż podano w
tabeli.
48
www.aeg.com
13. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
13.1 Informacje o produkcie zgodnie z normą EU 66/2014
Oznaczenie modelu
IAE84850FB
Typ płyty grzejnej
Płyta grzejna do
zabudowy
Liczba pól grzejnych
2
Liczba pól grzejnych
1
Technika grzania
Płyta indukcyjna
Średnica okrągłych pól
grzejnych (Ø)
Środkowe tylne
Prawe przednie
21,0 cm
18,0 cm
Długość (L) i szerokość
(W) pola grzejnego
Lewe
L 45,6 cm
W 21,6 cm
Zużycie energii na pole
grzejne (EC electric coo‐
king)
Środkowe tylne
Prawe przednie
189,1 Wh/kg
178,3 Wh/kg
Zużycie energii przez pole
grzejne (EC electric coo‐
king)
Lewe
187,0 Wh/kg
Zużycie energii przez płytę
grzejną (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektryczny sprzęt do
gotowania do użytku domowego – Część
2: Płyty grzejne – Metody pomiaru cech
funkcjonalnych
13.2 Oszczędzanie energii
Stosowanie się do poniższych
wskazówek pozwoli oszczędzać energię
podczas codziennej eksploatacji.
•
Należy podgrzewać tylko tyle wody,
ile jest potrzebne.
185,7 Wh/kg
•
•
•
•
•
W miarę możliwości należy zawsze
przykrywać naczynia pokrywką.
Przed włączeniem pola grzejnego
należy postawić na nim naczynie.
Mniejsze naczynia należy stawiać na
mniejszych polach grzejnych.
Naczynia należy stawiać
bezpośrednio na środku pola
grzejnego.
Ciepło resztkowe można wykorzystać
do podtrzymywania ciepła potraw lub
roztapiania składników.
14. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
SLOVENSKY
49
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE....................................................................... 49
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY...............................................................................52
3. INŠTALÁCIA....................................................................................................... 54
4. POPIS VÝROBKU...............................................................................................55
5. RÝCHLY SPRIEVODCA.....................................................................................57
6. PRED PRVÝM POUŽITÍM.................................................................................. 58
7. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................................................ 58
8. FLEXIBILNÁ INDUKČNÁ VARNÁ OBLASŤ....................................................... 62
9. TIPY A RADY......................................................................................................64
10. OŠETROVANIE A ČISTENIE........................................................................... 66
11. RIEŠENIE PROBLÉMOV..................................................................................67
12. TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................................................70
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.............................................................................70
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
50
www.aeg.com
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak
sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého
časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom
paneli bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže
spôsobiť požiar.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
51
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale
vypnite spotrebič a potom zakryte plameň, napr.
pokrievkou alebo nehorľavou pokrývkou.
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si
vyžaduje nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom
povrchu nenechávajte žiadne predmety.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného
panela, pretože sa môžu zohriať.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Varný panel vypínajte po každom použití jeho
ovládacími prvkami. Nespoliehajte sa na funkciu
rozpoznávania varnej nádoby.
Ak je sklokeramický/sklenený povrch prasknutý,
vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete. V
prípade zapojenia spotrebiča do elektrickej siete
priamo pomocou spojovacej skrinky odobraním
poistky odpojte spotrebič od sieťového napájania. V
oboch prípadoch kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo
kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty
varného panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského
spotrebiča, alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča
uvádza ako vhodné v návode na použitie, alebo
ochranné lišty varného panela zahrnuté v spotrebiči.
Použitie nevhodných ochranných líšt môže spôsobiť
nehody.
52
www.aeg.com
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Plochy výrezu utesnite tesniacim
materiálom, aby ste predišli vydutiu
spôsobenému vlhkosťou.
Spodnú časť spotrebiča chráňte pred
parou a vlhkosťou.
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo
okna.
Každý spotrebič má v dolnej časti
chladiace ventilátory.
Ak je spotrebič nainštalovaný nad
zásuvkou:
– Neskladujte v nej malé kúsky
alebo hárky papiera, ktoré by sa
mohli vtiahnuť, pretože by mohli
poškodiť chladiace ventilátory
alebo ovplyvniť činnosť
chladiaceho systému.
– Medzi spodkom spotrebiča a
predmetmi skladovanými v
zásuvke zachovajte vzdialenosť
minimálne 2 cm.
2.2 Elektrické zapojenie
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Pred akýmkoľvek zásahom odpojte
spotrebič od elektrickej siete.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny
elektrický sieťový kábel alebo
zástrčka (ak sa používa) môže
spôsobiť nadmerné zohriatie zásuvky.
Použite vhodný elektrický sieťový
kábel.
Elektrické sieťové káble sa nesmú
zamotať.
Skontrolujte, či je nainštalovaná
ochrana proti zásahu elektrickým
prúdom.
Použite káblovú svorku na odľahčenie
ťahu.
Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič
do elektrickej siete v blízkosti, dbajte
na to, aby sa sieťový kábel alebo
zástrčka (ak je k dispozícii)
nedotýkala horúceho varného
spotrebiča alebo horúcej
kuchynského riadu.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa)
alebo prívodný elektrický kábel nie sú
poškodené. Ak treba vymeniť
poškodený sieťový kábel, kontaktujte
náš autorizovaný servis alebo
elektrikára.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
SLOVENSKY
•
•
•
•
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
2.3 Použitie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred prvým použitím odstráňte zo
spotrebiča všetky obaly, značenia a
ochrannú fóliu (ak je použitá).
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití varnú zónu
vypnite.
Nespoliehajte sa na detektor varnej
nádoby.
Na varné zóny neklaďte príbor ani
pokrievky. Môžu sa zohriať.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Ak je povrch spotrebiča popraskaný,
ihneď odpojte spotrebič z elektrickej
siete. Predídete tak zásahu
elektrickým prúdom.
Keď je spotrebič v prevádzke,
používatelia s kardiostimulátorom
musia udržiavať vzdialenosť od
indukčných varných zón minimálne
30 cm.
Keď vkladáte pokrm do horúceho
oleja, môže olej vyprsknúť.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a výbuchu.
•
•
•
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín alebo
zásahu elektrickým prúdom.
•
53
Tuky a oleje môžu pri zohriatí
uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave
pokrmov musia byť plamene alebo
horúce predmety v dostatočnej
vzdialenosti od tukov a olejov.
Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi
horúcich olejov, môžu spôsobiť
spontánne vznietenie.
Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť
požiar pri nižšej teplote ako nový olej.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
Horúci kuchynský riad nenechávajte
na ovládacom paneli.
Na sklenený povrch varného panela
neklaďte horúcu pokrievku varnej
nádoby.
Obsah kuchynského riadu nenechajte
vyvrieť.
Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský
riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
povrchu spotrebiča.
Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani
bez riadu.
Na spotrebič nedávajte alobal.
Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie skla/sklokeramiky. Pri
premiestňovaní týchto predmetov po
varnom povrchu ich vždy nadvihnite.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
2.4 Starostlivosť a čistenie
•
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
54
www.aeg.com
•
•
•
•
Pred čistením spotrebič vypnite a
nechajte vychladnúť.
Pred údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
2.5 Servis
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
•
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3.4 Inštalácia
3.1 Pred inštaláciou
Pred nainštalovaním varného panela si
zapíšte informácie uvedené dolu na
typovom štítku. Typový štítok s
technickými údajmi je umiestnený na
spodnej strane varného panela.
min.
500mm
min.
50mm
Sériové číslo ....................
3.2 Zabudovateľné varné
panely
Zabudovateľné varné panely sa môžu
používať až po zabudovaní do vhodnej
skrinky alebo do pracovnej dosky, ktoré
vyhovujú platným normám.
3.3 Napájací kábel
•
Varný panel sa dodáva s napájacím
káblom.
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
SLOVENSKY
min.
28 mm
min. 60mm
min.
12 mm
Ak je spotrebič
nainštalovaný nad zásuvkou,
môže počas procesu varenia
vetranie varného panela
nahriať predmety uložené v
zásuvke.
4. POPIS VÝROBKU
4.1 Rozloženie varného povrchu
3
1
1 Indukčná varná zóna
2 Ovládací panel
3 Flexibilná indukčná varná oblasť
pozostáva zo štyroch častí
1
2
55
56
www.aeg.com
4.2 Panel varnej zóny
2
1
3
4
5
11
6
7
10
8
9
Ak chcete vidieť dostupné nastavenia, kliknite na príslušný symbol.
Sym‐
bol
Poznámka
1
ZAP / VYP
Na zapínanie a vypínanie varného panela.
2
Ponuka
Na otvorenie a zatvorenie ponuky.
3
Výber zóny
Na otvorenie posúvača pre zvolenú zónu.
Ukazovateľ zóny
Na zobrazenie na ktorej zóne je posúvač aktívny.
-
Na nastavenie funkcií časovača.
Posúvač
Na úpravu varného stupňa.
7
PowerBoost
Na zapnutie funkcie.
8
Zámok
Na zapnutie a vypnutie funkcie.
9
Prestávka
Na zapnutie a vypnutie funkcie.
-
Na zobrazenie aktuálneho varného stupňa.
FlexiBridge
Na prepínanie medzi tromi režimami funkcie.
4
-
5
6
10
11
-
0-9
4.3 OptiHeat Control (3stupňový ukazovateľ
zvyškového tepla)
VAROVANIE!
III / II / I Hrozí
nebezpečenstvo popálenia
zvyškovým teplom.
Ukazovateľ signalizuje
úroveň zvyškového tepla.
Indukčné varné zóny generujú teplo
potrebné na varenie priamo v dne
nádoby na varenie. Sklokeramika sa
ohreje teplom riadu na varenie.
SLOVENSKY
57
5. RÝCHLY SPRIEVODCA
5.1 Používanie dotykovej
obrazovky
•
•
•
•
•
•
•
Na zapnutie danej voliteľnej funkcie
sa dotknite príslušného symbolu na
displeji.
Zvolená funkcia sa zapne, keď
zdvihnete prst z displeja.
Na posúvanie dostupnými funkciami
použite rýchly pohyb alebo potiahnite
prst po displeji.
Rýchlosť pohybu určuje rýchlosť
posúvania obrazovky.
Posúvanie sa zastaví samovoľne
alebo ho môžete zastaviť okamžite
dotykom displeja.
Môžete zmeniť väčšinu parametrov
zobrazených na displeji dotykom
príslušných symbolov.
Požadovanú funkciu alebo čas
môžete nastaviť posúvaním zoznamu
•
•
•
•
alebo dotknutím sa voliteľnej funkcie,
ktorú chcete vybrať.
Keď je varný panel zapnutý a niektoré
zo symbolov sa na displeji prestanú
zobrazovať, dotknite sa ľubovoľného
miesta na displeji. Všetky symboly sa
znovu zobrazia.
U niektorých funkcií sa pri spustení
zobrazí automaticky otvára okno s
dodatočnými informáciami.
Môžu byť použité iba podsvietené
symboly.
Najprv zvoľte zónu, aby ste zapli
funkcie časovača.
5.2 Ponuka štruktúra
Dotknite sa
na prístup a zmenu
nastavení varného panela alebo zapnutie
niektorých funkcií. Tabuľka zobrazuje
základnú štruktúru Ponuka.
Ponuka
Sprievodca pečením
Funkcie varného panela
PowerSlide
Topenie
Nastavenia
Detská poistka
Stopky
Nastavenie
Sprievodca pečením
Jazyk
Tóny tlačidiel
Hlasitosť zvuku
Jas displeja
Servis
Režim Demo
Licencia
Zobraziť verziu softvéru
História upozornení
Obnoviť nastavenia
Ak chcete opustiť Ponuka, dotknite sa
alebo pravej strany displeja, mimo
automaticky otváraného okna. Na
navigáciu v Ponuka použite
alebo .
58
www.aeg.com
Keď sa dotknete a podržíte niektoré z
voliteľných funkcií dostupných v Ponuka,
zobrazí sa krátky popis. Postupujte podľa
tipov, aby ste jednoducho navigovali v
Ponuka.
Ak ste na spodku v Ponuka, posúvajte sa
nahor v zozname a použite
dotknite
alebo sa
, aby ste opustili Ponuka.
6. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Nastavenia môžete zmeniť v Ponuka >
Nastavenia > Nastavenie. Pozrite si časť
„Každodenné používanie“.
6.1 Prvé zapojenie do
elektrickej siete
Po zapojení spotrebiča do elektrickej
siete je potrebné nastaviť Jazyk, Jas
displeja a Hlasitosť zvuku.
7. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Zapnutie a vypnutie
Ak chcete varný panel zapnúť alebo
vypnúť, dotknite sa tlačidla
sekundu.
na 1
7.2 Automatické vypínanie
Funkcia automaticky vypne varný
panel, ak:
•
•
•
•
•
všetky varné zóny sú vypnuté,
po zapnutí varného panela
nenastavíte žiadny varný stupeň,
rozlejete alebo položíte niečo na
ovládací panel na viac ako 10 sekúnd
(panvicu, handru atď.). Zaznie
zvukový signál a varný panel sa
vypne. Odstráňte príslušný predmet
alebo vyčistite ovládací panel.
varný panel sa veľmi zohreje (napr. po
vyvretí celého obsahu nádoby). Pred
opätovným použitím varného panela
nechajte varnú zónu vychladnúť.
používate nesprávny kuchynský riad
alebo nie je na danej zóne žiaden
riad. Bliká biely symbol varnej zóny a
indukčná varná zóna sa automaticky
vypne po 1 minúte.
•
ak nevypnete varnú zónu alebo
nezmeníte varný stupeň. Po čase sa
zobrazí hlásenie a varný panel sa
vypne.
Varné stupne a časy, po ktorých sa
varný panel vypne:
Varný stupeň
Varný panel sa vy‐
pne po
1-2
6 hodinách
3-5
5 hodinách
6
4 hodinách
7-9
1,5 hodine
7.3 Varný stupeň
1. Zapnite varný panel.
2. Položte panvicu na zvolenú varnú
zónu.
Posúvač pre zvolený varnú zónu sa
zobrazí na displeji a je aktívny 8 sekúnd.
3. Nastavte želaný varný stupeň
dotykom alebo posunom prsta.
Symbol sa sfarbí načerveno a zväčší sa.
SLOVENSKY
7.4 Používanie varných zón
•
Kuchynský riad položte do stredu
zvolenej varnej zóny. Indukčné varné
zóny sa automaticky prispôsobujú
veľkosti dna riadu.
•
Keď položíte hrniec na zvolenú varnú
zónu, hrniec ju automaticky rozpozná a
na displeji sa zobrazí príslušný posúvač.
Posúvač je viditeľný 8 sekúnd, potom sa
displej vráti do hlavného náhľadu. Na
rýchlejšie zatvorenie posúvača klepnite
na obrazovku mimo oblasti posúvača.
•
Keď sú zapnuté iné zóny, varný stupeň
zóny, ktorú chcete použiť, môže byť
obmedzený. Pozrite si časť „Riadenie
výkonu“.
•
•
59
Funkcia rozloží výkon medzi varné
zóny pripojené do rovnakej fázy.
Funkcia sa aktivuje vtedy, keď
celkové výkonové zaťaženie varných
zón pripojených na jednu fázu
presiahne 3 680 W.
Funkcia znižuje výkon ostatných
varných zón pripojených k rovnakej
fáze, čo má vplyv na dostupný varný
stupeň.
Maximálny varný stupeň je zobrazený
na posúvači. Sú aktívne iba biele
číslice.
Ak nie je dostupný vyšší varný
stupeň, najprv zredukujte ostatné
varné zóny.
Uistite sa, že je hrniec
vhodný pre indukčné varné
panely. Bližšie informácie o
typoch kuchynského riadu
nájdete v časti „Tipy a rady“.
Veľkosť hrnca skontrolujte v
časti „Technické údaje“.
7.5 PowerBoost
Táto funkcia aktivuje väčší výkon pre
príslušnú indukčnú varnú zónu v
závislosti od veľkosti kuchynského riadu.
Funkciu môžete zapnúť iba na
obmedzený čas.
1. Najprv sa dotknite želaného symbolu
zóny.
2. Dotknite sa
alebo posuňte prst
doprava, aby ste zapli funkciu pre
zvolenú varnú zónu.
Symbol sa sfarbí načerveno a zväčší sa.
Funkcia sa vypne automaticky. Na
vypnutie funkcie ručne vyberte zónu a
zmeňte jej varný stupeň.
Pre maximálne hodnoty
trvania si pozrite tabuľku
„Technické údaje“.
7.6 Riadenie výkonu
•
•
Varné zóny sú zoskupené podľa
polohy a počtu fáz varného panela.
Pozrite si obrázok.
Každá fáza má maximálnu elektrickú
výkonovú kapacitu 3 680 W.
7.7 Časovač
+STOP
Odpočítavajúci časovač
Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť
ako dlho má byť zapnutá varná zóna pre
jedno konkrétne varenie.
Funkciu môžete nastaviť pre každú
varnú zónu samostatne.
1. Najprv nastavte varný stupeň pre
príslušnú varnú zónu a potom
nastavte funkciu.
2. Dotknite sa .
Na displeji sa zobrazí okno ponuky
časovača.
3. Funkciu zapnete začiarknutím
.
Symbol sa zmení na
.
4. Posuňte prst doľava alebo doprava,
aby ste vybrali želaný čas (napr.
hodiny a/alebo minúty).
5. Dotykom Ok potvrďte voľbu.
+STOP
Môžete tiež zvoliť
výber.
, aby ste zrušili váš
60
www.aeg.com
Po uplynutí nastaveného času zaznie
zvukový signál a bude blikať . Ak
chcete signál vypnúť, dotknite sa tlačidla
.
Ak chcete funkciu vypnúť, zmeňte
nastavenie varného stupňa na 0.
Alternatívne sa na vypnutie funkcie
dotknite
+STOP
naľavo od hodnoty časovača,
vedľa a potvrďte váš výber
dotknite sa
keď sa zobrazí automaticky otvárané
okno.
Kuchynský časomer
Túto funkciu môžete použiť, keď je varný
panel zapnutý ale varné zóny nie sú v
činnosti.
Táto funkcia nemá vplyv na činnosť
varných zón.
1. Zvoľte ľubovoľnú varnú zónu.
Na displeji sa zobrazí príslušný posúvač.
2. Dotknite sa .
Na displeji sa zobrazí okno ponuky
časovača.
3. Posuňte prst doľava alebo doprava,
aby ste vybrali želaný čas (napr.
hodiny a minúty).
4. Dotykom Ok potvrďte voľbu.
Môžete tiež zvoliť , aby ste zrušili váš
výber.
Po uplynutí nastaveného času zaznie
zvukový signál a bude blikať . Ak
chcete signál vypnúť, dotknite sa tlačidla
.
Na vypnutie funkcie sa dotknite
naľavo od hodnoty časovača, dotknite sa
a potvrďte váš výber keď sa zobrazí
automaticky otvárané okno.
Stopky
Funkcia automaticky začne
odpočítavanie po zapnutí varnej zóny.
Túto funkciu môžete použiť na
monitorovanie dĺžky prevádzky varnej
zóny.
1. Dotknite sa
pre prístup k Ponuka.
2. Posúvajte Ponuka, aby ste zvolili
Nastavenia > Stopky.
3. Dotknite sa, aby ste zapli/vypli
funkciu.
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
navigovanie v Ponuka použite
alebo .
Keď nadvihnete hrniec, funkcia sa
nezastaví. Na resetovanie funkcie a jej
a
opätovné ručné zapnutie sa dotknite
zvoľte Vrátiť nastavenia z automaticky
otváraného okna. Táto funkcia začne
odpočítanie od 0. Na Prestávka funkcie
pre jedno konkrétne varenie sa dotknite
a zvoľte Prestávka z automaticky
otváraného okna. Zvoľte Start, aby
pokračovalo varenie.
7.8 Prestávka
Táto funkcia nastaví všetky zapnuté
varné zóny na najnižší varný stupeň.
Keď je funkcia zapnutá, môžete použiť
a . Všetky ostatné
iba symboly
symboly na ovládacom paneli sú
zamknuté.
Funkcia nezastaví funkcie časovača.
Dotykom tlačidla
zapnite funkciu.
Rozsvieti sa symbol . Varný stupeň je
znížený na 1.
Ak chcete túto funkciu vypnúť, dotknite
sa symbolu
.
Funkcia vypne PowerBoost. Najvyšší
varný stupeň sa opäť zapne keď sa
znova dotknete
.
7.9 Zámok
Ovládací panel môžete zablokovať
počas prevádzky varného panela. Táto
funkcia zabráni neúmyselnej zmene
varného stupňa.
Najprv nastavte varný stupeň.
Dotykom tlačidla
zapnite funkciu.
Ak chcete túto funkciu vypnúť, podržte
tlačidlo
3 sekundy.
Keď vypnete varný panel,
vypnete aj túto funkciu.
SLOVENSKY
7.10 Detská poistka
7.13 Jas displeja
Táto funkcia zabráni neúmyselnému
zapnutiu varného panela.
Môžete zmeniť jas displeja.
na displeji, aby ste
1. Dotknite sa
otvorili Ponuka.
2. Vyberte Nastavenia > Detská poistka
zo zoznamu.
3. Zapnite vypínač a dotknite sa písmen
A-O-X v abecednom poradí, aby ste
zapli funkciu. Ak chcete funkciu
deaktivovať, vypnite vypínač.
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
navigovanie v Ponuka použite
alebo .
7.11 Jazyk
1. Dotknite sa
na displeji, aby ste
otvorili Ponuka.
2. Vyberte Nastavenia >Nastavenie >
Jazyk zo zoznamu.
3. Vyberte vhodný jazyk zo zoznamu.
. Zo
Ak vyberiete zlý jazyk, dotknite sa
zoznamu, ktorý sa zobrazí, vyberte tretiu
možnosť a potom dvakrát poslednú
možnosť. Nakoniec vyberte možnosť
vpravo.
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
navigovanie v Ponuka použite
alebo .
7.12 Tóny tlačidiel / Hlasitosť
zvuku
Môžete vybrať aký typ zvuku vydá váš
varný panel alebo vypnúť zvuky. Môžete
si vybrať medzi kliknutím (predvolene)
alebo pípnutím.
1. Dotknite sa
na displeji, aby ste
otvorili Ponuka.
2. Vyberte Nastavenia > Nastavenie>
Tóny tlačidiel / Hlasitosť zvuku zo
zoznamu.
3. Vyberte vhodnú voliteľnú funkciu.
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
navigovanie v Ponuka použite
alebo .
61
K dispozícii sú 4 úrovne jasu, pričom 1 je
najnižšia a 4 je najvyššia.
na displeji, aby ste
1. Dotknite sa
otvorili Ponuka.
2. Vyberte Nastavenia >Nastavenie >
Jas displeja zo zoznamu.
3. Vyberte vhodnú úroveň.
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
navigovanie v Ponuka použite
7.14
alebo .
Sprievodca pečením
Táto funkcia prispôsobí teplotu rôznym
typom jedla a zachová ju počas varenia.
Môže byť zapnutá iba pre ľavú prednú
varnú zónu.
1. Dotknite sa
na displeji, aby ste
otvorili Ponuka.
2. Zvoľte Sprievodca pečením a vyberte
zo zoznamu typ jedla, ktorý chcete
pripraviť.
Pre každý typ jedla je k dispozícii
niekoľko voliteľných funkcií.
Postupujte podľa pokynov
zobrazených na displeji.
• Môžete sa dotknúť Ok na vrchu
automaticky otváraného okna,
aby ste použili predvolené
nastavenia.
• Môžete nastaviť funkciu
časomera. Keď hrniec dosiahne
určenú teplotu, môžete aktivovať
časovač.
• Môžete zmeniť predvolený varný
stupeň.
3. Keď hrniec dosiahne určenú teplotu,
zaznie zvukový signál a zobrazí sa
automaticky otvárané okno. Na
zatvorenie okna a spustenie funkcie
sa dotknite Ok. Na vypnutie okna
natrvalo začiarknite
funkciu.
než zapnete
Na vypnutie funkcie sa dotknite
a
Stop alebo sa dotknite
a vyberte
Sprievodca pečením, zvoľte nejaký typ
jedla a dotknite sa Stop.
62
www.aeg.com
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
navigovanie v Ponuka použite
7.15
alebo .
Topenie
Túto funkciu môžete použiť na
roztopenie rôznych výrobkov, napr.
čokolády alebo masla. Túto funkciu
môžete použiť iba pre jednu varnú zónu
počas jedného konkrétneho varenia.
1. Dotknite sa
na displeji, aby ste
otvorili Ponuka.
2. Vyberte Funkcie varného panela >
Topenie zo zoznamu.
3. Dotknite sa Start.
Treba vybrať želanú zónu.
Zobrazí sa automaticky otvárané
okno s dotazom, či chcete zrušiť
predchádzajúce nastavenie varného
stupňa, ak bol nejaký nastavený.
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
navigovanie v Ponuka použite
alebo .
Na zastavenie funkcie sa dotknite
symbolu výberu zóny a potom sa
dotknite Stop.
8. FLEXIBILNÁ INDUKČNÁ VARNÁ OBLASŤ
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
stupeň.
8.1 FlexiBridge
Oblasť na ľavej strane môžete spojiť do
dvoch varných zón s rôznymi veľkosťami,
alebo do jednej veľkej varnej oblasti.
Môžete si zvoliť kombináciu 4 častí v
závislosti od veľkosti kuchynského riadu,
ktorý chcete použiť. Ukazovatele varných
zón sa automaticky zmenia a zobrazia
možnú kombináciu.
Správna poloha kuchynského riadu:
FlexiBridge Štandardom je predvolený
režim, ktorý sa aktivuje automaticky pri
zapnutí varného panela. Dve varné zóny
budú fungovať samostatne.
prepnite medzi
Dotykom tlačidla
režimami FlexiBridge.
8.2 FlexiBridge Štandardný
režim
Tento režim sa aktivuje pri zapnutí
varného panela. Spája časti do dvoch
samostatných varných zón. Pre každú
zónu môžete samostatne nastaviť varný
Nesprávna poloha kuchynského
riadu:
SLOVENSKY
63
Nesprávna poloha kuchynského
riadu:
8.4 FlexiBridge Režim Max
Bridge
8.3 FlexiBridge Režim Big
Bridge
Režim zapnete tak, že sa budete dotýkať
Režim zapnete tak, že sa budete dotýkať
, kým sa nezobrazí správny
ukazovateľ režimu . Tento režim spája tri
zadné časti do jednej varnej zóny.
Predná časť nie je pripojená a funguje
ako samostatná varná zóna. Môžete
nastaviť varný stupeň samostatne pre
každú zónu.
, kým sa nezobrazí správny
ukazovateľ režimu . Tento režim spája
všetky časti do jednej varnej zóny.
Správna poloha kuchynského riadu:
Pre použitie tohto režimu musíte
kuchynský riad položiť na štyri spojené
časti. Ak použijete kuchynský riad menší
než tri časti, na displeji sa zobrazí
zóna sa po 1 minúte vypne.
Správna poloha kuchynského riadu:
Pri používaní tohto režimu musíte
kuchynský riad položiť na tri spojené
časti. Ak použijete kuchynský riad menší
než dve časti, na displeji sa rozbliká
zóna sa po 1 minúte vypne.
a
Nesprávna poloha kuchynského
riadu:
a
64
www.aeg.com
2. Posúvajte sa v Ponuka > Funkcie
varného panela, aby ste vybrali
funkciu zo zoznamu.
• Ak je v činnosti niektorá z ľavých
varných zón, zobrazí sa
automaticky otvárané okno so
žiadosťou o potvrdenie, či chcete
alebo nechcete zrušiť
predchádzajúce varné stupne.
•
8.5 PowerSlide
Táto funkcia umožňuje nastaviť teplotu
premiestnením kuchynského riadu na iné
miesto na indukčnom varnom povrchu.
Táto funkcia automaticky rozdeľuje ľavé
varné zóny na tri oblasti s rôznymi
varnými stupňami. Varný panel rozpozná
polohu kuchynského riadu a náležite
upraví prednastavenie úrovne výkonu.
Hrniec môžete položiť do prednej,
strednej alebo zadnej polohy. Ak položíte
riad dopredu, zohrieva sa pri najvyššom
varnom stupni (napr. 9). Varný stupeň
znížite presunutím riadu do strednej
(varný stupeň -5) alebo zadnej polohy
(varný stupeň -1).
Keď je zapnutá táto funkcia,
použite iba jeden hrniec s
minimálnym priemerom dna
160 mm.
1. Dotknite sa
Na displeji sa zobrazí symbol
a
symboly troch zón s predvolenými
varnými stupňami.
Predvolený varný stupeň môžete
zmeniť podľa vašich potrieb a varný
stupeň sa uloží na budúce použitie.
3. Hrniec vložte na varnú zónu s
požadovaným varným stupňom.
Kuchynský riad umiestnite na stred
požadovanej zóny a uistite sa, že
nezakrývate susedné zóny.
Rozsvietia sa červené ukazovatele.
Funkciu nie je možné aktivovať
pokiaľ nevidíte červené ukazovatele.
Ak chcete zmeniť polohu hrnca,
nadvihnite ho a položte na inú zónu.
Posúvanie riadu môže spôsobiť
škrabance a sfarbenie na povrchu.
Funkciu vypnete dotykom , zobrazí sa
automaticky otvárané okno. Dotykom
tlačidla Stop vypnite funkciu. Môžete tiež
vypnúť funkciu z ponuky Ponuka.
Hrniec z času na čas
posuňte. Funkcia sa vypne
po 10 minútach nečinnosti.
raz.
9. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
9.1 Kuchynský riad
Pri indukčných varných
zónach vytvára silné
elektromagnetické pole teplo
v kuchynských nádobách
veľmi rýchlo.
Indukčné varné zóny
používajte s vhodným
riadom
Materiál varných nádob
•
vhodný: liatina, oceľ, smaltovaná
oceľ, antikoro, riad s viacvrstvovým
dnom (označený výrobcom ako
vhodný pre indukčné varné panely).
• nevhodný: hliník, meď, mosadz, sklo,
keramika, porcelán.
Kuchynský riad je vhodný pre
indukčný varný panel, ak:
SLOVENSKY
•
•
po nastavení varnej zóny na najvyšší
varný stupeň zovrie voda veľmi rýchlo,
ak sa ku dnu nádoby pritiahne
magnet.
Dno kuchynského riadu
musí byť hrubé a ploché.
Pred položením panvíc na
povrch varného panela sa
uistite, že sú ich dná čisté a
suché.
Rozmery kuchynského riadu
Indukčné varné zóny sa automaticky
prispôsobujú veľkosti dna riadu.
Účinnosť varných zón závisí od priemeru
dna kuchynského riadu. Kuchynský riad
s priemerom dna menším ako je
minimálny rozmer absorbuje iba časť
ohrevného výkonu, ktorý vytvára varná
zóna.
Pozrite si časť „Technické
údaje".
9.2 Zvuky počas prevádzky
Ak je počuť:
•
•
praskanie: riad je vyrobený z rôznych
materiálov (sendvičová štruktúra).
pískanie: používate varnú zónu s
vysokým výkonom a kuchynský riad je
vyrobený z rôznych materiálov
(sendvičová štruktúra).
65
•
hučanie: pri používaní vysokých
výkonov.
• cvakanie: dôjde k elektrickému
zopnutiu, hrniec je zistený po
umiestnení na varný panel.
• svišťanie, bzučanie: pri činnosti
ventilátora.
Zvuky sú normálne a neznamenajú
žiadnu poruchu varného panela.
9.3 Öko Timer (Časovač Eko)
V záujme úspory energie sa ohrev varnej
zóny vypne pred signálom časomera
odpočítavajúceho smerom nadol.
Rozdiel v prevádzkovom čase závisí od
varného stupňa a trvania procesu
varenia.
9.4 Príklady použitia na
varenie
Vzájomný vzťah medzi nastaveným
varným stupňom a spotrebou energie
varnej zóny nie je lineárny. Zvýšenie
nastavenia varného stupňa nie je
priamoúmerné zvýšeniu spotreby
energie. To znamená, že varná zóna
nastavená na stredne intenzívny varný
stupeň využíva menej ako polovicu
svojho výkonu.
Údaje uvedené v tabuľke sú
iba orientačné.
Varný stupeň Použitie:
Čas
(min)
Rady
1
Udržiavanie teploty hotových
jedál.
podľa
potreby
Na kuchynský riad položte po‐
krievku.
1 - 2.
Holandská omáčka, topenie:
maslo, čokoláda, želatína.
5 - 25
Z času na čas premiešajte.
1 - 2.
Zahustenie: nadýchané omele‐ 10 - 40
ty, volské oká.
Varte s pokrievkou.
2. - 3.
Dusenie ryže a jedál s mlieč‐
nym základom, prihrievanie
hotových jedál.
25 - 50
Pridajte aspoň dvakrát toľko
tekutiny ako ryže, mliečne jed‐
lá v polovici varenia premie‐
šajte.
3. - 4.
Dusenie zeleniny, rýb, mäsa.
20 - 45
Pridajte niekoľko polievkových
lyžíc tekutiny.
66
www.aeg.com
Varný stupeň Použitie:
Čas
(min)
Rady
4. - 5.
Dusenie zemiakov v pare.
20 - 60
Použite max. ¼ l vody na
750 g zemiakov.
4. - 5.
Varenie väčšieho množstva
jedla, omáčok a polievok.
60 - 150 Max. 3 l tekutiny plus prísady.
5. - 7
Jemné vyprážanie: rezne, teľa‐ podľa
cie cordon bleu, kotlety, mäso‐ potreby
vé guľky, klobásky, pečeň, zá‐
smažka, vajíčka, lievance, ši‐
šky.
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
7-8
Vyprážanie pri vyššej teplote,
5 - 15
zemiakové placky, steaky, rez‐
ne.
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
9
Varenie vody, varenie cestovín, príprava mäsa (guláš, ragú), vyprážané
hranolčeky.
Varenie veľkého množstva vody. PowerBoost je aktívna.
10. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
10.1 Všeobecné informácie
•
•
•
•
•
Varný panel očistite po každom
použití.
Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
Škrabance a tmavé škvrny na
povrchu neovplyvňujú funkčnosť
varného panela.
Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.
Na sklo použite špeciálnu škrabku.
Potlač na flexibilnej
indukčnej varnej oblasti sa
môže posúvaním riadu
zašpiniť alebo zmeniť farbu.
Túto oblasť môžete
normálne vyčistiť.
10.2 Čistenie varného panela
•
Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastová fólia, cukor a potraviny s
•
•
•
cukrom, inak môžu nečistoty spôsobiť
poškodenie varného panela. Dávajte
pozor, aby ste sa nepopálili.
Špeciálnu škrabku priložte na
sklenený povrch tak, aby bola
naklonená v ostrom uhle, a čepeľ
posúvajte po povrchu.
Po dostatočnom vychladnutí
varného panela odstráňte:
usadeniny vodného kameňa, škvrny
od vody, mastné škvrny, lesklé
kovové farebné fľaky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou s
neabrazívnym čistiacim prostriedkom.
Po čistení utrite varný panel mäkkou
handričkou.
Odstráňte lesklé kovové fľaky:
použite roztok vody a octu a vyčistite
sklenený povrch handričkou.
Povrch varného panela má
horizontálne drážky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou a malým
množstvom umývacieho prostriedku
plynulým pohybom zľava doprava. Po
čistení utrite varný panel mäkkou
handričkou zľava doprava.
SLOVENSKY
67
11. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
11.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Varný panel sa nedá zapnúť
ani používať.
Varný panel nie je pripojený
ku zdroju elektrického napá‐
jania alebo je pripojený ne‐
správne.
Skontrolujte, či je varný pa‐
nel správne pripojený k zdro‐
ju elektrického napájania.
Pozrite si schému zapojenia.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak sa
poistka vypáli opakovane,
obráťte sa na kvalifikované‐
ho elektrikára.
Nenastavili ste varný stupeň
do 60 sekúnd.
Varný panel znovu zapnite a
do 60 sekúnd nastavte varný
stupeň.
Naraz ste sa dotkli 2 alebo
viacerých senzorových tlači‐
diel.
Dotknite sa iba jedného sen‐
zorového tlačidla.
Funkcia Prestávka je zapnu‐ Pozrite si časť „Každodenné
tá.
používanie“.
Na ovládacom paneli je voda Vyčistite ovládací panel.
alebo je ovládací panel zne‐
čistený tukom.
Zaznie zvukový signál a var‐ Niečo ste položili na jedno
ný panel sa vypne.
alebo viaceré senzorové tla‐
Ak je varný panel vypnutý,
čidlá.
zaznie zvukový signál.
Odstráňte predmet zo sen‐
zorových tlačidiel.
Varný panel sa vypne.
Odstráňte daný predmet zo
senzorového tlačidla.
Niečo ste položili na senzo‐
rové tlačidlo
.
Ukazovateľ zvyškového tep‐
la sa nerozsvieti.
Zóna ešte nie je horúca, pre‐
tože bola zapnutá iba krátky
čas, alebo je poškodený
senzor.
Ak bola zóna zapnutá dosta‐
točne dlho na to, aby bola
horúca, obráťte sa na autori‐
zované servisné stredisko.
Nemôžete zapnúť najvyšší
varný stupeň.
Iná zóna je už nastavená na
najvyšší varný stupeň.
Najprv znížte výkon na inej
zóne.
68
www.aeg.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Úroveň Obmedzenie výkonu Zmeňte maximálny výkon v
je príliš nízka.
Ponuka. Pozrite si časť
„Každodenné používanie“.
Zohriali sa senzorové tlačid‐
lá.
Kuchynský riad je príliš veľký Ak je to možné, preložte veľ‐
alebo ste ho položili príliš
ký riad na zadné zóny.
blízko ovládačov.
Pri dotyku senzorových tlači‐ Zvuková signalizácia je vy‐
diel nezaznejú žiadne zvuky. pnutá.
Zapnite zvukovú signalizá‐
ciu. Pozrite si časť „Každo‐
denné používanie“.
Displej nereaguje na dotyk.
Časť displeja je zakrytá ale‐
bo sú hrnce umiestnené prí‐
liš blízko displeja.
Odstráňte predmety. Pre‐
miestnite hrnce mimo disple‐
ja.
Je nastavený zlý jazyk.
Omylom ste zmenili jazyk.
Obnovte všetky funkcie na
nastavenia z výroby. Vyberte
možnosť Obnoviť nastavenia
z Ponuka.
Flexibilná indukčná varná
oblasť neohrieva kuchynský
riad.
Kuchynský riad je na flexibil‐
nej indukčnej varnej oblasti
umiestnený v nesprávnej po‐
lohe.
Kuchynský riad umiestnite v
správnej polohe na flexibilnú
indukčnú varnú oblasť. Polo‐
ha kuchynského riadu závisí
od zapnutej funkcie alebo
funkčného režimu. Pozrite si
časť „Flexibilná indukčná
varná oblasť“.
Nesprávny priemer dna ku‐
Použite kuchynský riad s
chynského riadu pre zapnutú priemerom vhodným pre za‐
funkciu alebo funkčný režim. pnutú funkciu alebo funkčný
režim. Na samostatnej časti
flexibilnej indukčnej varnej
oblasti použite kuchynský
riad s priemerom menším
ako 160 mm. Pozrite si časť
„Flexibilná indukčná varná
oblasť“.
Varná zóna sa vypne.
Automatické vypínanie vy‐
Zobrazí sa výstražné hláse‐ pne varnú zónu.
nie, že sa varná zóna vypne.
Pozrite si časť „Každodenné
používanie“.
Varný panel vypnite a znova
ho zapnite.
Na displeji sa zobrazí hláse‐
Funkcia Zámok je zapnutá.
Pozrite si časť „Každodenné
používanie“.
Funkcia Detská poistka je
zapnutá.
Pozrite si časť „Každodenné
používanie“.
nie
a číslo.
Zobrazí sa O - X - A.
SLOVENSKY
Problém
bliká.
69
Možné príčiny
Riešenie
Na zóne nie je žiadny riad.
Položte riad na zónu.
Kuchynský riad nie je vhod‐
ný.
Používajte vhodný kuchyn‐
ský riad. Pozrite si časť „Tipy
a rady“.
Príliš malý priemer dna riadu Použite kuchynský riad
pre túto zónu.
správnych rozmerov. Pozrite
si časť „Technické údaje".
Na displeji sa zobrazí sym‐
bol
a číslo.
Funkcia FlexiBridge je za‐
pnutá. Jedna alebo niekoľko
častí funkčného režimu, kto‐
rý je v prevádzke, nie je pri‐
krytých kuchynským riadom.
Kuchynský riad umiestnite
na správny počet častí
funkčného režimu, ktorý je
zapnutý, alebo zmeňte
funkčný režim. Pozrite si
časť „Flexibilná indukčná
varná oblasť“.
Funkcia PowerSlide je za‐
pnutá. Na flexibilnej indukč‐
nej varnej oblasti sú polože‐
né dva hrnce.
Použite iba jeden hrniec. Po‐
zrite si časť „Flexibilná in‐
dukčná varná oblasť“.
Došlo k poruche varného pa‐ Vypnite varný panel a po 30
nelu.
sekundách ho znova zapni‐
te. Keď sa opäť rozsvieti
symbol
, odpojte varný
panel od elektrickej siete. Po
30 sekundách opäť pripojte
varný panel. Ak problém pre‐
trváva, obráťte sa na autori‐
zované servisné stredisko.
Znie neprerušované pípanie. Elektrické zapojenie nie je
správne.
11.2 Ak nemôžete nájsť
riešenie...
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko. Uveďte údaje z
typového štítka. Uistite sa, že ste varný
panel používali správne. Ak ste ho
Varný panel odpojte od elek‐
trickej siete. Požiadajte kvali‐
fikovaného elektrikára, aby
skontroloval inštaláciu.
používali nesprávne, servisný zásah
technika servisného strediska alebo
predajcu nebude bezplatný, a to ani
počas záručnej lehoty. Pokyny
upravujúce záručné a servisné
podmienky nájdete v záručnej brožúre.
70
www.aeg.com
12. TECHNICKÉ ÚDAJE
12.1 Typový štítok
Model IAE84850FB
Typ 62 D4A 05 CA
Indukcia 7.35 kW
Sér.č. .................
AEG
PNC 949 597 329 00
220-240 V / 400 V 2N 50-60 Hz
Vyrobené v Nemecku
7.35 kW
12.2 Licencia na softvér
Softvér používaný v tomto varnom paneli
obsahuje softvér chránený autorským
právom, na ktorý sa vzťahujú licencie
BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0,
LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/
libpng, MIT, OpenSSL/SSLEAY ISC,
Apache 2,0 a ďalšie.
Celú kópiu licencie si môžete pozrieť na:
Ponuka > Nastavenia > Servis >
Licencia.
Zdrojový kód open-source softvéru
môžete stiahnuť z odkazu na webovej
stránke výrobku.
12.3 Špecifikácia varných zón
Varná zóna
Nominálny vý‐
kon (max. var‐
ný stupeň) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximálne tr‐
vanie [min]
Priemer ku‐
chynského ria‐
du [mm]
Zadná v strede
2300
3200
10
125 - 210
Pravá predná
1800
2800
10
145 - 180
Flexibilná in‐
dukčná varná
oblasť
2300
3200
10
minimálne 100
Výkon varných zón sa môže v určitej
malej miere odchyľovať od údajov v
tabuľke. Mení sa podľa materiálu a
rozmeru kuchynského riadu.
Optimálne výsledky varenia dosiahnete
tak, že budete používať riad s priemerom
nie väčším ako sú údaje v tabuľke.
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
13.1 Informácie o výrobku podľa EU 66/2014
Model
IAE84850FB
Typ varného panela
Zabudovateľný
varný panel
Počet varných zón
2
Počet varných oblastí
1
Technológia ohrevu
Indukcia
SLOVENSKY
Priemer kruhových varných Zadná v strede
zón (Ø)
Pravá predná
21,0 cm
18,0 cm
Dĺžka (D) a šírka (Š) varnej Ľavá
oblasti
D 45,6 cm
Š 21,6 cm
Spotreba energie na varnú
zónu (EC electric cooking)
Zadná v strede
Pravá predná
189,1 Wh/kg
178,3 Wh/kg
Spotreba energie varnej
oblasti (EC electric coo‐
king)
Ľavá
187,0 Wh/kg
Spotreba energie varného
panela (EC electric hob)
185,7 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 2: Varné panely.
Metódy merania funkčných vlastností
•
13.2 Úspora energie
•
Ak budete postupovať podľa nižšie
uvedených tipov, môžete pri
každodennom varení ušetriť energiu.
•
•
71
Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
•
•
Na kuchynský riad podľa možností
vždy položte pokrievku.
Kuchynský riad položte na varnú zónu
ešte pred jej zapnutím.
Menší riad položte na menšie varné
zóny.
Kuchynský riad položte priamo na
stred varnej zóny.
Zvyškové teplo využite na udržiavanie
teploty jedla alebo na roztopenie.
14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
867349007-C-202019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement