HUSQVARNA-ELECTROLUX | QHI7556P | User manual | HUSQVARNA-ELECTROLUX QHI7556P User Manual

HUSQVARNA-ELECTROLUX QHI7556P User Manual
SV
Bruksanvisning
Inbyggnadshäll
QHI7556P
2
www.husqvarna-electrolux.se
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.......................................................................................2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................... 4
3. INSTALLATION............................................................................................................6
4. PRODUKTBESKRIVNING............................................................................................ 8
5. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 10
6. RÅD OCH TIPS...........................................................................................................13
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING...................................................................................15
8. FELSÖKNING.............................................................................................................15
9. TEKNISKA DATA....................................................................................................... 18
10. ENERGIEFFEKTIVITET............................................................................................ 18
BÄSTA KUND
Tack för att du valt denna produkt från Husqvarna-Electrolux. Vi har skapat den så
att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör
livet enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod
att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av
produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.husqvarna-electrolux.se
Registrera din produkt för bättre service:
www.husqvarna-electrolux.se
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
SVENSKA
3
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här
apparaten när den är igång.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år
ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med
fett eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan
stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med
ett lock eller brandfilt.
FÖRSIKTIGHET: Tillagningsprocessen måste
övervakas. En kort tillagningsprocess måste ständigt
övervakas.
4
www.husqvarna-electrolux.se
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
Om glaskeramikytan/glasytan är sprucken, stäng av
produkten för att undvika risken för elektriska stötar.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats av
tillverkaren av apparaten eller som anges av
tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller
hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel
skydd används.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Var alltid försiktig när apparaten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Täta skurna ytor med tätningsmedel
för att förhindra att fukt får den att
svälla.
• Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta
förhindrar att heta kokkärl faller ned
från produkten när dörren eller
fönstret är öppet.
• Om produkten är installerad ovanför
lådor måste utrymmet mellan
produktens botten och den övre
lådan vara tillräckligt så att luft kan
cirkulera.
• Produktens undersida kan bli het. Se
till att en icke-brännbar
separationspanel monteras under
produkten så att man inte kommer åt
undersidan.
• Säkerställ att ett
luftcirkulationsutrymme på 2 mm
mellan bänkskivan och enhetens
framsida upprätthålls. Garantin täcker
inte skador som orsakats av brist på
tillräckligt ventilationsutrymme.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten
SVENSKA
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
• Använd rätt nätkabel.
• Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
• Kontrollera att ett skydd mot
elektriska stötar är installerat.
• Dragavlasta kabeln.
• Kontrollera att nätkabeln eller
kontakten (i förekommande fall) inte
vidrör den heta produkten eller det
heta kokkärlet när du ansluter
produkten till närliggande uttag
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt
auktoriserade servicecenter eller en
elektriker för att ersätta en skadad
nätkabel.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
5
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
• Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
• Använd denna produkt för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
• Lita inte på kastrullvarnaren.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Om produktens yta är sprucken ska
du omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra
elstötar.
• Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten
är igång.
• Det kan stänka när du lägger
livsmedel i het olja.
VARNING!
Risk för brand och explosion
• Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
• Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
6
www.husqvarna-electrolux.se
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
• Lägg inte ett varmt lock på hällens
glasyta.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på
produkten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
2.4 Skötsel och rengöring
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Stäng av ugnen och låt den kallna
före rengöring.
• Koppla från produkten från elnätet
före underhåll.
• Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
• Rengör ugnen med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2.5 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Kontakta kommunen för information
om hur produkten kasseras korrekt.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
2.6 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Före installationen
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.
Serienummer ....................
3.2 Inbyggnadshällar
Inbyggnadshällar får endast användas
efter installation i lämpliga
inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
3.3 Nätkabel
• Hällen är försedd med en nätkabel.
• Byta ut en skadad nätkabel mot
följande (eller högre) nätkabeltyp:
H05V2V2-F T min 90 °C. Kontakta din
lokala servicestation.
SVENSKA
3.4 Montering
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 680 mm
7
8
www.husqvarna-electrolux.se
min.
12 mm
min.
2 mm
3.5 Skyddslåda
Om du har en skyddslåda (extra tillbehör)
behövs inte det främre
luftflödesutrymmet på 2 mm och
skyddsgolvet direkt under hällen.
Skyddslådan (tillbehör) finns inte i alla
länder. Kontakta din lokala återförsäljare.
Du kan inte använda
skyddslådan om du
installerar hällen ovanför en
ugn.
4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Beskrivning av hällen
1
1
2
1 Induktionskokzon
2 Kontrollpanel
2
1
1
SVENSKA
4.2 Beskrivning av kontrollpanelen
4
5
6
3
7
8
2
9
10
1
För att se när kontrollpanelen aktiverar produkten med
.
Använd touchkontrollerna för att använda produkten. Displayerna, indikeringarna och
ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.
Touch- Funktion
kontroll
Beskrivning
1
PÅ/AV (ON/OFF)
För att aktivera och avaktivera hällen.
2
Bridge
För att aktivera och avaktivera funktionen.
Värmeinställning och timerdisplay
För att visa värmeinställningen och tiden i
minuter.
4
CountUp Timer
För att visa att funktionen är igång.
5
-
För att ställa in timerfunktionen.
-
För att öka eller minska tiden.
Effektfunktion
För att aktivera och avaktivera funktionen.
Inställningslist
För inställning av värmeläge.
9
Lås / Barnlås
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
10
STOP+GO
För att aktivera och avaktivera funktionen.
3
-
/
6
7
8
-
9
10
www.husqvarna-electrolux.se
4.3 Visningar av värmeinställning
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
Kokzonen är påslagen.
-
STOP+GO-funktionen är igång.
Automax-funktionen är igång.
Effektfunktion är på.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
/
OptiHeat Control (3-stegs restvärmeindikator): tillagar fortfarande /
varmhållning / restvärme.
/
Lås /Barnlås-funktionen är igång.
Kokkärlet är felaktigt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på
kokzonen.
Automatisk avstängning-funktionen är igång.
4.4 OptiHeat Control (3-stegs
restvärmeindikator)
VARNING!
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
/
/
Risk för
brännskador från restvärme.
Kontrollampan visar
restvärmenivån.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
5.2 Automatisk avstängning
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Aktivera och avaktivera
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på
eller stänga av hällen.
Kontrollpanelen tänds när du har
aktiverat hällen och släcks när du
avaktiverat hällen. När hällen är
avaktiverad kan du bara se
kontrollen.
touch-
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
• alla kokzoner är avstängda.
• du inte ställer in värmeläge efter
hällen har satts på.
• du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10
sekunder (en kastrull, en handduk
osv.). En ljudsignal ljuder och hällen
stängs av. Ta bort föremålet eller
rengör kontrollpanelen.
• hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
SVENSKA
• du använder ett olämpligt kokkärl.
Symbolen
tänds och kokzonen
stängs av automatiskt efter 2 minuter.
• du stänger inte av en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en stund
tänds
och hällen stängs av.
Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:
Värmeläge
,1-3
Hällen stängs av
efter
6 timmar
4-7
5 timmar
8-9
4 timmar
10 - 14
1,5 timme
5.3 Värmeläge
För inställning eller ändring av
värmeläge:
Tryck på inställningslisten vid rätt
värmeläge eller flytta fingret längs med
inställningslisten tills du når rätt
värmeläge.
11
5.5 Bridge-funktion
Funktionen är igång när
kastrullen täcker mitten på
de två zonerna.
Funktionen kopplar ihop två kokzoner till
en gemensam zon.
Ställ först in värmeläget för en av
kokzonerna.
Aktivera funktionen för vänster/höger
/ . Ställ in
sidas kokzoner: tryck på
eller ändra värmeläget med någon av
vänster/höger touch-kontroll.
För att avaktivera funktionen: tryck på
/ . Kokzonerna fungerar nu
oberoende av varandra.
När du använder bara en av parets
kokzoner rekommenderar vi att du
använder den bakre kokzonen. Även när
du använder stora kokkärl
rekommenderar vi att du sätter det nära
den bakre kokzonen.
5.6 Automax
Aktivera den här funktionen för att få
önskad värmeinställning på kortare tid.
När den är på, fungerar zonen på den
högsta inställningen i början och
fortsätter därefter att koka på önskad
värmeinställning.
För att aktivera funktionen
måste kokzonen vara kall.
För att aktivera funktionen för en
( tänds). Tryck
kokzon: tryck på
direkt på önskat värmeläge. Efter 5
sekunder tänds
5.4 Använda kokzonerna
Ställ kokkärlet på korset / fyrkanten som
är markerad på kokytan. Täck korset/
fyrkanten helt. Induktionskokzonerna
anpassar sig automatiskt till storleken på
kokkärlets botten. Du kan använda ett
stort kokkärl på två kokzoner samtidigt.
.
För att avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
5.7 Effektfunktion
Den här funktionen gör mer effekt
tillgänglig för induktionskokzonerna.
Funktionen kan bara aktiveras för
induktionskokzonen under en begränsad
tidsperiod. Därefter kopplar
induktionskokzonen automatiskt tillbaka
till högsta värmeläget.
12
www.husqvarna-electrolux.se
Se avsnittet "Teknisk data".
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på
.
tänds.
För att avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
5.8 Timer
Nedräkningstimer
Du kan använda den här funktionen för
att ställa in hur länge kokzonen ska vara
igång vid enbart detta tillagningstillfälle.
Ställ först in värmeinställningen för
kokzonen, ställ därefter in funktionen.
För att aktivera eller ändra tiden: tryck
och tryck därefter på
eller
på
för att ställa in tiden (00 - 99 minuter).
Funktionen startar automatiskt. Efter 3
sekunder kommer värmeinställningen för
kokzonen att visas på displayen.
För att se återstående tid: tryck på
för önskad kokzon. På displayen visas
den återstående tiden.
Aktivera funktionen: tryck på
. Tryck
på eller
på timern för att ställa in
tiden. När tiden gått ut ljuder en signal
och 00 blinkar.
För att stänga av ljudet: tryck på
Denna funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt.
5.9 STOP+GO
Funktionen ställer in alla påslagna
kokzoner på det lägsta värmeläget.
När funktionen är igång kan du inte
ändra värmeläget.
Funktionen stoppar inte
timerfunktionerna.
Aktivera funktionen: tryck på
tänds.
.
För att avaktivera funktionen: tryck på
. Föregående värmeläge aktiveras.
5.10 Lås
och därefter på . Den kvarvarande
tiden räknas ner till 00.
Du kan låsa kontrollpanelen medan
kokzonerna är igång. Funktionen
förhindrar oavsiktliga ändringar av
värmeläget.
CountUp Timer (Uppräkningstimer)
Den här funktionen kan användas för att
kontrollera hur länge kokzonen är igång.
Aktivera funktionen: tryck på .
tänds i 4 sekunder.Timern förblir på.
För att avaktivera funktionen: tryck på
Aktivera funktionen: tryck på
. 00
visas på displayen. Tryck igen på
för
att aktivera funktionen. När funktionen
Ställ in värmeläget först.
För att avaktivera funktionen: tryck på
. Föregående värmeläge aktiveras.
När du avaktiverar hällen
stängs även denna funktion
av.
valts tänds . Displayen visar hur länge
kokzonen har varit igång.
För att avaktivera funktionen: Välj
kokzonen med
och tryck på
. 00
tänds på displayen och efter 3 sekunder
visas värmeinställningen.Symbolen
släcks.
.
5.11 Barnlås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.
Aktivera funktionen: aktivera hällen
Minute Minder (signalur)
Du kan använda den här funktionen som
Signalur när hällen är på och
tillagningszonerna inte används.
hällen med
Displayen visar värmeläget
För att avaktivera funktionen: aktivera
.
med
på
. Ställ inte in värmeläget. Tryck
i 4 sekunder.
hällen med
tänds. Inaktivera
.
. Ställ inte in värmeläget.
SVENSKA
Tryck på
i 4 sekunder.
Inaktivera hällen med
tänds.
.
För att kringgå funktionen för ett
enskilt tillagningstillfälle: aktivera hällen
tänds. Tryck på
i4
med .
sekunder. Ställ in värmeläge inom 10
sekunder. Hällen kan nu användas. Om
du avaktiverar hällen med
funktionen igen.
aktiveras
5.12 OffSound Control
(Aktivera och inaktivera ljud)
Stäng av hällen. Tryck på
i 3 sekunder.
Displayen tänds och släcks. Tryck på
i
eller
tänds. Tryck på
3 sekunder.
på timern för att välja något av följande:
•
13
• Varje fas har en maximal
elektricitetsbelastning på 3700 W.
• Funktionen delar strömmen mellan de
kokzoner som är anslutna till samma
fas.
• Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på
kokzonerna som anslutits till en fas har
överskridit 3700 W.
• Funktionen minskar strömmen till de
andra kokzonerna som är anslutna till
samma fas.
• Värmeinställningsdisplayen för de
reducerade zonerna växlar mellan den
valda värmeinställningen och den
reducerade värmeinställningen. Efter
en tid stannar
värmeinställningsdisplayen för de
reducerade zonerna på den
reducerade värmeinställningen.
– ljudet är avstängt
– ljudet är på
•
Vänta tills hällen stängs av automatiskt
för att bekräfta ditt val.
När denna funktion är igång
endast ljuden när:
•
•
•
•
hör du
du trycker på
Minute Minder (signalur) ringer
Nedräkningstimer ringer
du ställer något på kontrollpanelen.
5.13 Effektreglering
• Kokzonerna är grupperade enligt
plats och nummer på faserna i hällen.
Se bilden.
6. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Kokkärl
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett
kraftigt elektromagnetiskt
fält.
Använd
induktionskokzonerna med
korrekt kokkärl.
Kokkärlsmaterial
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager
(märkt som lämpligt av tillverkaren).
• Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
14
www.husqvarna-electrolux.se
• lite vatten kokar mycket snabbt upp
på en kokzon som är inställd på det
högsta värmeläget.
• en magnet fastnar på kokkärlets
botten.
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Kokkärlets mått
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten upp till en viss gräns.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
mindre diameter än den minsta får bara
en del av effekten som kokzonen
genererar.
Se avsnittet "Teknisk data".
6.2 Ljud under användning
Om du hör:
• knackande ljud: är kokkärlet tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
• visslande ljud: använder du kokzonen
med hög effektnivå och kokkärlet är
Värmeläge
tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
• surrande: använder du hög effektnivå.
• klickande: beror detta på elektriska
omkopplingar.
• susande: beror detta på att fläkten är
igång.
Dessa ljud är normala och innebär inte
att det är fel på produkten.
6.3 Öko Timer (Eko-timer)
För att spara energi inaktiveras kokzonen
före signalen från nedräkningstimern.
Skillnaden i användningstiden beror på
den inställda värmenivån och
tillagningstiden.
6.4 Exempel på olika typer av
tillagning
Relationen mellan värmelägets och
kokzonens förbrukning är inte linjär. När
du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
effektförbrukning. Det betyder att
kokzonen med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.
Använd för:
Tid
(min)
Tips
Varmhållning av tillagad mat.
efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-3
Hollandaisesås, smältning av:
smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellanrum.
1-3
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 - 40
Tillaga med lock.
3-5
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 - 50
Minst dubbelt så mycket vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen.
5-7
Ångkoka grönsaker, fisk, kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar vätska.
7-9
Kokning av potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten till
750 g potatis.
-1
SVENSKA
15
Värmeläge
Använd för:
Tid
(min)
Tips
7-9
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 - 150
Upp till 3 l vätska plus ingredienser.
9 - 12
Lätt stekning: schnitzel, cordon efter
bleu, kotletter, kroketter, korv, behov
lever, ägg, pannkakor, munkar.
Vänd efter halva tiden.
12 - 13
Kraftig stekning, potatiskroket- 5 - 15
ter, njurstek, fransyska.
Vänd efter halva tiden.
14
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites.
Koka stora mängder vatten. Effektfunktionen är aktiverad.
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Allmän information
• Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
• Använd alltid kokkärl med ren botten.
• Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
• Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
• Använd en speciell skrapa för glaset.
7.2 Rengöring av hällen
I annat fall kan denna typ av smuts
skada hällen. Var försiktig och undvik
brännskador. Sätt specialskrapan
snett mot glasytan och för bladet över
ytan.
• Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och icke slipande
rengöringsmedel. Efter rengöring,
torka hällen med en mjuk duk.
• Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en fuktad trasa.
• Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat med socker.
8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller Hällen är inte ansluten till
Kontrollera att hällen är koranvända hällen.
strömförsörjningen eller den rekt ansluten till strömförär ansluten på fel sätt.
sörjningen. Se kopplingsschemat.
16
www.husqvarna-electrolux.se
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Sätt på hällen igen och ställ
in värmeläget inom 10 sekunder.
Du har tryckt på 2 eller flera
touchkontroller samtidigt.
Tryck bara på en touch-kontroll.
STOP+GO-funktionen är
igång.
Se avsnittet "Daglig användning".
Det finns vatten eller fettstänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
En ljudsignal ljuder och hällen stängs av.
En ljudsignal ljuder när hällen slår ifrån.
Du har ställt något på en eller flera touch-kontroller.
Ta bort föremålet från touchkontrollerna.
Hällen stängs av.
Du satte något på touch-
Ta bort föremålet från touchkontrollen.
kontrollen
.
Restvärmeindikatorn tänds
inte.
Zonen är inte varm eftersom
den bara har varit påslagen
en kort stund.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzonen varit på tillräckligt länge
för att vara varm.
Den automatiska uppvärmningsfunktionen aktiveras
inte.
Zonen är het.
Låt zonen bli tillräckligt sval.
Det högsta värmeläget är in- Det högsta värmeläget har
ställt.
samma effekt som funktionen.
Värmeläget ändras mellan
två nivåer.
Effektfunktionen är påslagen.
Se avsnittet "Daglig användning".
Touch-kontrollerna blir varma.
Kokkärlet är för stort eller
står för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på de
bakre zonerna om möjligt.
Det hörs inget ljud när du
trycker på touch-kontrollerna.
Ljudsignalerna är avaktivera- Aktivera signalerna.
de.
Se avsnittet "Daglig användning".
tänds.
Den automatiska avstängningen har aktiverats.
Stäng av hällen och sätt på
den igen.
SVENSKA
Problem
17
Möjlig orsak
Lösning
tänds.
Funktionslåset/Barnlåset är
aktiverat.
Se avsnittet "Daglig användning".
tänds.
Det står inget kokkärl på zonen.
Ställ ett kokkärl på zonen.
Fel kokkärl.
Använd rätt typ av kokkärl.
Se avsnittet "Råd och tips".
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zonen.
Använd kokkärl med rätt
mått.
Se avsnittet "Teknisk data".
Kokkärlet täcker inte korset/
fyrkanten.
Täck korset/fyrkanten helt.
Det har uppstått ett fel på
hällen.
Koppla loss hällen från eluttaget en stund. Ta ur eller
koppla från säkringen i husets/lägenhetens säkrings-
och en siffra tänds.
skåp. Anslut igen. Om
tänds igen ber vi dig kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
tänds.
Fel på elanslutningen. Matningsspänningen ligger
utanför intervallet.
Tala med en behörig elektriker som kontrollerar installationen.
tänds.
Det har uppstått ett fel på
hällen eftersom ett kokkärl
har kokat torrt. Automatisk
avstängning och överhettningsskydd för zonerna är
igång.
Stäng av hällen. Ta bort det
heta kokkärlet. Slå på zonen
igen efter ca 30 sekunder.
Om det berodde på kokkärlet försvinner felmeddelandet. Restvärmeindikatorn är
fortfarande tänd. Låt kokkärlet bli tillräckligt svalt. Kontrollera om kokkärlet är kompatibelt med hällen.
Se avsnittet "Råd och tips".
tänds.
Kylfläkten är blockerad.
Kontrollera om något föremål blockerar kylfläkten. Om
tänds igen ber vi dig
kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
tänds.
Fel på elanslutningen. Hällen Tala med en behörig elektriär ansluten endast till en fas. ker som kontrollerar installationen. Se kopplingsschemat.
18
www.husqvarna-electrolux.se
8.2 Om du inte finner en
lösning...
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet. Uppge uppgifterna på typskylten.
Meddela även den tresiffriga koden och
koden för glaskeramiken (den sitter i
hörnet på hällen) och felmeddelande
som visas. Kontrollera att du har hanterat
hällen på korrekt sätt. Annars kommer
besök från servicetekniker eller
fackhandlare inte att vara kostnadsfritt,
inte ens under garantitiden. Anvisningar
för kundservice och garantibestämmelser
finns i garantihäftet.
9. TEKNISKA DATA
9.1 Typskylt
Modell QHI7556P
Typ 60 GDD CC AU
Induktion 7.4 kW
Serienr .................
HUSQVARNA - ELECTROLUX
PNC 949 597 112 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Tillverkad i Tyskland
7.4 kW
9.2 Specifikation för kokzonerna
Kokzon
Nominell effekt Effektfunktion
(max värmelä[W]
ge) [W]
Effektfunktion
maximal varaktighet [min]
Kokkärlets diameter [mm]
Vänster fram
2300
3200
10
125 - 210
Vänster bak
2300
3200
10
125 - 210
Höger fram
2300
3200
10
125 - 210
Höger bak
2300
3200
10
125 - 210
Kokkärlens mått för överbryggningsläge
ÖverMinsta kokbryggkärl [mm]
ningsposition
Största kokkärl [mm]
Vänster
160 x 360
200 x 420
Höger
160 x 360
200 x 420
Kokzonernas effekt kan skilja sig en aning
från uppgifterna i tabellen. Den ändras
efter kokkärlets material och mått.
För optimalt matlagningsresultat använd
inte kokkärl större än diametern i
tabellen.
10. ENERGIEFFEKTIVITET
10.1 Produktinformation enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
QHI7556P
Typ av häll
Häll för inbyggnad
SVENSKA
Antal kokzoner
4
Uppvärmningsteknik
Induktion
Diameter på runda kokzoner (Ø)
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Energiförbrukning per kok- Vänster fram
zon (EC electric cooking)
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
174,3 Wh / kg
167,5 Wh / kg
189,0 Wh / kg
167,5 Wh / kg
Energiförbrukning för hällen (EC electric hob)
174,5 Wh / kg
EN 60350-2 - Household electric cooking
appliances - Part 2: Hobs - Methods for
measuring performance
Energimätningarna för kokzonen
identifieras av korsen i respektive kokzon.
10.2 Energibesparing
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
19
• Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
• Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
• Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
• Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
• Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
867331285-B-202019
www.husqvarna-electrolux.se/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising