AEG | HK854870IB | User manual | Aeg HK854870IB User Manual

Aeg HK854870IB User Manual
HK854870IB
NL
FR
DE
USER
MANUAL
Gebruiksaanwijzing
Kookplaat
Notice d'utilisation
Table de cuisson
Benutzerinformation
Kochfeld
2
22
42
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................4
3. MONTAGE .................................................................................................................. 7
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT........................................................................8
5. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................10
6. AANWIJZINGEN EN TIPS.........................................................................................15
7. ONDERHOUD EN REINIGING.................................................................................16
8. PROBLEEMOPLOSSING...........................................................................................17
9. TECHNISCHE GEGEVENS........................................................................................19
10. ENERGIEZUINIGHEID.............................................................................................20
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
NEDERLANDS
3
Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
gooi het op passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat
is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging,
dan dient dit geactiveerd te worden.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet
worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de
werking van dit apparaat altijd uit te buurt worden
gehouden.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U
dient op te passen dat u de verwarmingselementen
niet aanraakt. Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de
buurt of onder permanent toezicht.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of
een apart afstandbedieningssysteem.
WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een
kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en
brandgevaar opleveren.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar
schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek
de vlam bijv. met een deksel of blusdeken.
LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het
bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet
onder constant toezicht staan.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen
voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden
geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten
is, schakel het apparaat dan uit om het risico op
elektrische schokken te voorkomen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen
kookplaatbeschermers die door de fabrikant van het
kookapparaat zijn ontworpen of door de fabrikant van
het apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn
aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van
ongeschikte kookplaatbeschermers kan ongelukken
veroorzaken.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
• Wees altijd voorzichtig bij het
verplaatsen van het apparaat omdat
het zwaar is. Gebruik altijd
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
veiligheidshandschoenen en gesloten
schoeisel.
Dicht de oppervlakken af met kit om
te voorkomen dat ze gaan opzetten
door vocht.
Bescherm de bodem van het
apparaat tegen stoom en vocht.
Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
Als het apparaat geïnstalleerd is
boven lades zorg er dan voor dat de
ruimte tussen de onderkant van het
apparaat en de bovenste lade
voldoende is voor luchtcirculatie.
De onderkant van het apparaat kan
heet worden. Zorg ervoor dat u onder
het apparaat een scheidingspaneel
installeert dat gemaakt is van triplex,
keukenkastmateriaal of ander nietbrandbaar materiaal om te
voorkomen dat hij de bodem raakt.
2.2 Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit
het stopcontact is getrokken, voordat
u welke werkzaamheden dan ook
uitvoert.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct
is geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels
verstrikt raken.
5
• Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
• Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het
hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de
nabijgelegen contactdozen aansluit
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien
van toepassing) of kabel niet
beschadigt. Neem contact op met
onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde
hoofdkabel te vervangen.
• De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen
moeten uit de houder worden
verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
6
www.aeg.com
• Gebruik dit apparaat in een
huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Zet de kookzone op "uit" na elk
gebruik.
• Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van
het apparaat gebroken is. Dit om
elektrische schokken te voorkomen.
• Als u eten in de hete olie doet, kan
het spatten.
WAARSCHUWING!
Risico op brand en explosie
• Verhitte vetten en olie kunnen
ontvlambare damp afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen
uit de buurt van vet en olie als u er
mee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten
bevat kan brand veroorzaken bij een
lagere temperatuur dan olie die voor
de eerste keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten
of gerechten die vochtig zijn gemaakt
met ontvlambare producten in, bij of
op het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
• Leg geen hete deksel op het glazen
oppervlak van de kookplaat.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei
op het apparaat vallen. Het oppervlak
kan beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of
met beschadigde bodems kunnen
krassen veroorzaken in het glas /
glaskeramiek. Til deze voorwerpen
altijd op als u ze moet verplaatsen op
de kookplaat.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
2.4 Onderhoud en reiniging
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor
onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
• Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
2.5 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t.
correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
2.6 Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
NEDERLANDS
7
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
3. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
3.1 Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient
u de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
Serienummer ...........................
geschikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
3.3 Aansluitsnoer
• De kookplaat is voorzien van een
aansluitsnoer.
• Gebruik om het beschadigde
netsnoer te vervangen snoertype:
H05V2V2-F dat een temperatuur van
90 °C of hoger weerstaat. Neem
contact op met een klantenservice bij
u in de buurt.
3.2 Ingebouwde kookplaten
Inbouwkookplaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in
3.4 Assemblage
R10mm
R5mm
min.
500mm
7mm
min.
50mm
12mm
490+1mm
514+1mm
min. 55mm
750+1mm
774+1mm
8
www.aeg.com
min.
28 mm
min.
12 mm
min.
20 mm
3.5 Beveiligingsdoos
Als u een beveiligingsdoos (een
additioneel toebehoren) gebruikt, is de
beschermingsvloer onder het fornuis niet
noodzakelijk. De beveiligingsdoos is als
toebehoren niet in elk land verkrijgbaar.
Neem contact op met uw plaatselijke
leverancier.
U kunt de beveiligingsdoos
niet gebruiken als u de
kookplaat boven een oven
installeert.
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
4.1 Indeling kookplaat
1
1
1 Kookzone
2 Bedieningspaneel
145 mm
145/210/270
mm
265
170 mm
mm
180 mm
1
2
1
NEDERLANDS
9
4.2 Bedieningspaneel lay-out
1
2 3 4
13
12
5
6
11
10
7
8
9
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en
geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
Tiptoets
Functie
Opmerking
1
AAN/UIT
De kookplaat in- en uitschakelen.
2
Toetsblokkering / Het kinderslot
Het bedieningspaneel vergrendelen/
ontgrendelen.
3
STOP+GO
De functie in- en uitschakelen.
-
Kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
-
Timerindicatie voor de
kookzones
Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.
-
Timerdisplay
De tijd in minuten weergeven.
-
Het in- en uitschakelen van de buitenste
ring.
-
Het in- en uitschakelen van de buitenste
ring.
Hob²Hood
De handmatige modus van functie in- en
uitschakelen.
-
Om de kookzone te selecteren.
-
De tijd verlengen of verkorten.
Automatisch opwarmen
De functie in- en uitschakelen.
Bedieningsstrip
Het instellen van de kookstand.
4
5
6
7
8
9
10
/
11
12
13
-
10
www.aeg.com
4.3 Kookstanddisplays
Display
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
De kookzone wordt gebruikt.
-
STOP+GO-functie is in werking.
Automatisch opwarmen-functie is in werking.
+ cijfer
Er is een storing.
/
OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie): doorgaan met koken / warmhoudstand / restwarmte.
/
Toetsblokkering / Het kinderslot functie is in werking.
Automatisch uitschakelen-functie is in werking.
4.4 OptiHeat Control (3-staps
restwarmte-indicatie)
WAARSCHUWING!
/
/
Er bestaat
verbrandingsgevaar door
restwarmte. Het
controlelampje geeft het
niveau van de restwarmte
aan.
5. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 In- of uitschakelen
Raak
1 seconde aan om de kookplaat
in– of uit te schakelen.
5.2 Automatisch uitschakelen
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
• alle kookzones zijn uitgeschakeld.
• u de kookstand niet instelt nadat u de
kookplaat hebt ingeschakeld.
• u iets hebt gemorst of iets langer dan
10 seconden op het
bedieningspaneel hebt gelegd (een
pan, doek, etc.). Er klinkt een
geluidssignaal en de kookplaat wordt
uitgeschakeld. Verwijder het
voorwerp of reinig het
bedieningspaneel.
• u een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na enige tijd
gaat
branden en wordt de
kookplaat uitgeschakeld.
De verhouding tussen kookstand en
de tijd waarna de kookplaat
uitschakelt:
NEDERLANDS
Kookstand
,1-3
De kookplaat
wordt uitgeschakeld na
6 uur
4-7
5 uur
8-9
4 uur
10 - 14
1,5 uur
5.3 De kookstand
Voor het instellen of wijzigen van de
kookstand:
Raak de bedieningsstrip aan bij de juiste
kookstand of beweeg uw vinger langs de
bedieningsstrip totdat u de jusite
kookstand heeft bereikt.
11
Als u de zone inschakelt
maar niet de buitenste ring
inschakelt, dan kan het licht
van de zone de buitenste
ring bedekken. Dit betekent
niet dat de buitenste ring is
ingeschakeld. Controleer het
indicatielampje om te zien of
de ring geactiveerd is.
5.5 Automatisch opwarmen
Activeer deze functie om in een kortere
tijd een gewenste kookstand te krijgen.
Als het aan staat, werkt de zone in het
begin op de hoogste kookstand en gaat
daarna verder met koken op de
gewenste kookstand.
Om de functie in werking te
stellen moet de kookzone
koud zijn.
Om de functie voor een kookzone in
te schakelen: raak
aan ( gaat aan).
Raak meteen de gewenste kookstand
aan. Na 3 seconden gaat
5.4 In- en uitschakelen van de
buitenste ringen
Het verwarmingsvlak kan worden
aangepast aan de grootte van de
pannen.
Tiptoets gebruiken:
Om de buitenste ring in te schakelen:
raak de tiptoets aan. Het controlelampje
gaat branden.
Om meer buitenste ringen in te
schakelen: raak dezelfde tiptoets weer
aan. Het bijbehorende controlelampje
gaat branden.
Om de buitenste ring uit te schakelen:
raak de tiptoets aan tot het
indicatielampje uit gaat.
branden.
De functie uitschakelen: wijzig de
kookstand.
5.6 Timer
Timer met aftelfunctie
U kunt deze functie gebruiken om in te
stellen hoe lang de kookzone moet
werken voor een kooksessie.
Stel eerst de warmtestand voor de
kookzone in en dan de functie.
Kookzone instellen:raak
meerdere
malen aan tot het lampje van de
gewenste kookzone brandt.
van de
De functie inschakelen: raak
timer aan om de tijd in te stellen (00 - 99
minuten). Als het lampje van de
kookzone langzaam gaat knipperen,
wordt de tijd afgeteld.
Resterende tijd weergeven: selecteer
de kookzone met . Het indicatielampje
van de kookzone gaat sneller knipperen.
Op het display wordt de resterende tijd
weergegeven.
12
www.aeg.com
Om het juiste tijdstip van de dag te
wijzigen: selecteer de kookzone met
Raak
of
.
aan.
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
aan.
De functie uitschakelen: stel de
kookzone in met
en raak
aan. De
resterende tijd telt af naar 00. Het
indicatielampje van de kookzone gaat
uit.
Als de tijd verstreken is,
klinkt er een geluidssignaal
en knippert 00. De kookzone
wordt uitgeschakeld.
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
aan.
CountUp Timer (De timer met
optelfunctie)
Gebruik deze functie om in de gaten te
houden hoe lang de kookzone werkt.
meerdere
Kookzone instellen:raak
malen aan tot het lampje van de
gewenste kookzone brandt.
De functie inschakelen: raak
van de
timer aan.
gaat aan. Als het lampje
van de kookzone langzaam knippert,
wordt de tijd opgeteld. De display
schakelt tussen
(minuten).
klinkt er een geluidssignaal en knippert
00.
en getelde tijd
Om in de gaten te houden hoelang de
kookzone werkt: selecteer de kookzone
met . Het indicatielampje van de
kookzone gaat sneller knipperen. De
display geeft aan hoe lang de zone
werkt.
De functie heeft geen
invloed op de werking van
de kookzones.
5.7 STOP+GO
Deze functie stelt alle kookzones die in
werking zijn in op de laagste kookstand.
Als de functie in gebruik is, kunt u de
kookstand niet wijzigen.
De functie stopt de timerfunctie niet.
Om de functie in te schakelen: raak
aan.
gaat branden.
Om de functie uit te schakelen: raak
aan. De vorige kookstand gaat aan.
5.8 Toetsblokkering
U kunt het bedieningspaneel
vergrendelen terwijl de kookzones in
werking zijn. Hiermee wordt voorkomen
dat de kookstand per ongeluk wordt
veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
Om de functie in te schakelen: raak
aan.
gaat gedurende 4 seconden
aan.De timer blijft aan.
Om de functie uit te schakelen: raak
aan. De vorige kookstand gaat aan.
Als u de kookplaat uitzet,
stopt u deze functie ook.
De functie uitschakelen: stel de
kookzone in met
en raak
of
aan. Het indicatielampje van de
kookzone gaat uit.
5.9 Het kinderslot
Kookwekker
U kunt deze functie gebruiken als
kookwekker terwijl de kookplaat is
ingeschakeld en de kookzones niet
werken. De warmtestand op het display
toont
.
De functie inschakelen: Raak
aan.
Raak
of
van de timer aan om de
tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is,
Deze functie voorkomt dat de kookplaat
onbedoeld wordt gebruikt.
Om de functie in te schakelen: schakel
de kookplaat in met
kookstand in. Raak
. Stel geen
4 seconden aan.
gaat aan. Schakel de kookplaat uit
met
.
NEDERLANDS
Om de functie uit te schakelen: schakel
de kookplaat in met
kookstand in. Raak
. Stel geen
4 seconden aan.
gaat aan. Schakel de kookplaat uit
met
.
De functie gedurende één kooksessie
onderdrukken: zet de kookplaat aan
gaat aan. Raak
4 seconden
met .
aan. Stel de kookstand in binnen 10
seconden. U kunt de kookplaat
bedienen. Als u de kookplaat uitschakelt
13
• De functie verlaagt het vermogen
naar de andere kookzones
aangesloten op dezelfde fase.
• De weergave van de warmte-instelling
van de verlaagde zones wisselt af
tussen de gekozen warmte-instelling
en de verlaagde warmte-instelling. Na
enige tijd blijft de weergave van de
warmte-instelling van de verlaagde
zones op de verlaagde warmtestand
staan.
met , treedt de functie weer in
werking.
5.10 OffSound Control (De
geluiden in- en uitschakelen)
Schakel de kookplaat uit. Raak
3
seconden aan. Het display gaat aan en
uit. Raak
3 seconden aan.
of
gaat branden. Raak
aan om één van
het volgende te kiezen:
•
- de signalen zijn uit
- de signalen zijn aan
•
Om uw keuze te bevestigen moet u
wachten tot de kookplaat automatisch
uitschakelt.
Als de functie op
staat, kunt u de
geluiden alleen horen als:
aanraakt
• u
• Kookwekker naar beneden komt
• Timer met aftelfunctie naar beneden
komt
• u iets op het bedieningspaneel
plaatst.
5.11 Vermogensbeheer
• De kookzones zijn gegroepeerd
volgens locatie en aantal fasen van de
kookplaat. Zie afbeelding.
• Elke fase heeft een maximale
elektriciteitslading van 3700 W.
• De functie verdeelt het vermogen
tussen de kookzones aangesloten op
dezelfde fase.
• De functie wordt geactiveerd als de
totale elektriciteitslading van de
kookzones aangesloten op een
enkele fase de 3700 W overschrijdt.
5.12 Hob²Hood
Het is een geavanceerde automatische
functie die de kookplaat op een speciale
afzuigkap aansluit. Zowel de kookplaat
als de afzuigkap heeft een
infraroodontvanger. De snelheid van de
ventilator wordt automatisch bepaald op
basis van de modusinstelling en de
temperatuur van de heetste pan op de
kookplaat. U kunt de ventilator van de
kookplaat handmatig bedienen.
Voor de meeste
afzuigkappen wordt het
afstandsbedieniningssysteem
uitgeschakeld. Inschakelen
voordat u de functie
gebruikt. Zie voor meer
informatie de
gebruikershandleiding van
de afzuigkap.
De functie automatisch bedienen
Stel de automatische modus in op H1 –
H6 om de functie automatisch te
bedienen. De afzuigkap reageert als u de
kookplaat in gebruik neemt. De
kookplaat herkent de temperatuur van
de pannen automatisch en stelt de
snelheid van de ventilator erop af.
14
www.aeg.com
Automatische modi
Schakel de automatische
modus van de functie uit om
de kookplaat direct te
bedienen op het
kookplaatpaneel.
Automa- Koken1)
tische
verlichting
Bak-
Modus
H0
Uit
Uit
Uit
Modus
H1
Aan
Uit
Uit
Modus
Aan
Ventilatorsnelheid 1
Ventilatorsnelheid 1
Modus
H3
Aan
Uit
Ventilatorsnelheid 1
Modus
H4
Aan
Ventilatorsnelheid 1
Ventilatorsnelheid 1
Modus
H5
Aan
Ventilatorsnelheid 1
Ventilatorsnelheid 2
Modus
H6
Aan
Ventilatorsnelheid 2
Ventilatorsnelheid 3
H2 3)
ken2)
1) De kookplaat detecteert het kookproces en activeert de ventilatorsnelheid overeenkomstig de
automatische modus.
2) De kookplaat detecteert het bakproces en activeert de ventilatorsnelheid overeenkomstig de
automatische modus.
3) Deze modus activeert de ventilator en de verlichting en reageert niet op de temperatuur.
De automatische modus veranderen
1. Schakel het apparaat uit.
2. Raak
3 seconden aan. Het display
gaat aan en uit
3. Raak
3 seconden aan.
4. Raak
gaat.
een paar keer aan tot
aan
van de timer aan om een
5. Raak
automatische modus te selecteren.
Als u stopt met koken en de
kookplaat uitschakelt, kan de
ventilator nog even blijven
werken. Daarna schakelt het
systeem de ventilator
automatisch uit en wordt
voorkomen dat u de
ventilator per ongeluk de
komende 30 seconden
activeert.
De ventilatorsnelheid handmatig
bedienen
U kunt de functie ook handmatig
aan als de
bedienen. Raak daartoe
kookplaat actief is. Dit schakelt de
automatische bediening van de functie
uit zodat u de ventilatorsnelheid
handmatig kunt veranderen. Als u op
drukt, wordt de ventilatorsnelheid met
één verhoogd. Als u een intensief niveau
drukt, stelt u de
bereikt en weer op
ventilatorsnelheid in op 0 waardoor de
afzuigkapventilator uitschakelt. Om de
ventilator weer te starten met
ventilatorsnelheid 1, raakt u
aan.
Schakel de kookplaat uit en
weer aan om de
automatische bediening van
de functie te activeren.
De verlichting activeren
U kunt de kookplaat instellen om de
verlichting automatisch te activeren als u
de kookplaat aan zet. Zet daarvoor de
automatische modus op H1 – H6.
De verlichting van de
afzuigkap gaat uit 2 minuten
nadat u de kookplaat heeft
uitgeschakeld.
NEDERLANDS
15
6. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Kookgerei
De bodem van het
kookgerei moet zo dik en
vlak mogelijk zijn.
Kookgerei gemaakt van
geëmailleerd staal of met
aluminium of koperen
bodems, kunnen tot
verkleuringen leiden van de
glazen keramische
kookplaat.
Kookstand
6.2 Öko Timer (Eco-timer)
Om energie te besparen schakelt het
verwarmingselement van de kookzone
eerder uit dan het signaal van de timer
met aftelfunctie klinkt. Het verschil in
werkingstijd hangt af van het niveau van
de kookstand en de tijd dat u kookt.
6.3 Voorbeelden van
kooktoepassingen
De gegevens in de volgende
tabel dienen slechts als
richtlijn.
Gebruik om:
Tijd
(min)
Tips
Bereide gerechten warmhouden.
zoals
nodig
Een deksel op het kookgerei
doen.
1-3
Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine.
5 - 25
Van tijd tot tijd mengen.
1-3
Stollen: luchtige omeletten,
gebakken eieren.
10 - 40
Met deksel bereiden.
3-5
Zachtjes aan de kook brengen 25 - 50
van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten
opwarmen.
Voeg minstens tweemaal zoveel vloeistof toe als rijst,
melkgerechten tijdens het bereiden tussendoor roeren.
5-7
Stomen van groenten, vis en
vlees.
20 - 45
Een paar eetlepels vocht toevoegen.
7-9
Aardappelen stomen.
20 - 60
Gebruik max. ¼ l water voor
750 g aardappelen.
7-9
Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels
en soepen.
60 - 150
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten.
9 - 12
Lichtjes braden: kalfsoester,
zoals
cordon bleu van kalfsvlees, ko- nodig
teletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts.
-1
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
16
www.aeg.com
Kookstand
Gebruik om:
Tijd
(min)
Tips
12 - 13
Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks.
5 - 15
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
14
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet.
6.4 Praktische tips voor de
functie Hob²Hood
Het kan gebeuren dat
andere op afstand bediende
apparaten het signaal
blokkeren. Bedien om dit te
voorkomen de
afstandsbediening van het
apparaat en de kookplaat
niet tegelijkertijd.
Als u de kookplaat bedient met de
functie:
• Bescherm het afzuigkappaneel tegen
direct zonlicht.
• Breng geen halogeenverlichting aan
in het afzuigkappaneel.
• Dek het afzuigkappaneel niet af.
• Onderbreek het signaal tussen de
kookplaat en de afzuigkap niet
(bijvoorbeeld met een hand of een
handgreep van een pan). Zie de
afbeelding.
Afzuigkap is slechts een voorbeeld.
Afzuigkappen met de Hob²Hood
functie
Zie de consumentenwebsite voor de
volledige reeks afzuigkappen die met
deze functie werken. De AEGafzuigkappen die met deze functie
werken moeten het symbool
hebben.
7. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Algemene informatie
• Maak de kookplaat na ieder gebruik
schoon.
• Gebruik altijd pannen met een schone
bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op
de werking van de kookplaat.
• Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het
oppervlak van de kookplaat.
NEDERLANDS
• Gebruik een speciale schraper voor
de glazen plaat.
7.2 De kookplaat
schoonmaken
• Verwijder direct: gesmolten plastic,
gesmolten folie, suiker en
suikerhoudende gerechten. Anders
kan het vuil de kookplaat
beschadigen. Doe voorzichtig om
brandwonden te voorkomen. Plaats
de speciale schraper schuin op de
glazen plaat en verwijder resten door
het blad over het oppervlak te
schuiven.
17
• Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende
verkleuringen. Reinig de kookplaat
met een vochtige doek en een beetje
niet-schurend reinigingsmiddel.
Droog de kookplaat na reiniging af
met een zachte doek.
• Verkleuring glanzende metalen
verwijderen: reinig het glazen
oppervlak met een doek en een
oplossing van water met azijn.
8. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.
De kookplaat is niet aange- Controleer of de kookplaat
sloten op een stopcontact of goed is aangesloten op het
is niet goed geïnstalleerd.
lichtnet. Raadpleeg het aansluitdiagram.
De zekering is doorgeslagen.
oplossing
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installateur.
Schakel de kookplaat opnieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden
in.
U hebt twee of meer tiptoet- Raak slechts één tiptoets tesen tegelijk aangeraakt.
gelijk aan.
STOP+GO-functie werkt.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Dagelijks gebruik'.
Er ligt water of er zitten vetspatten op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
18
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
Er klinkt een geluidssignaal
U hebt een of meer tiptoeten de kookplaat wordt uitsen afgedekt.
geschakeld.
Er weerklinkt een geluidssignaal als de kookplaat wordt
uitgeschakeld.
Verwijder het voorwerp van
de tiptoetsen.
De kookplaat schakelt uit.
Verwijder het object van de
tiptoets.
U hebt iets op de tiptoets
geplaatst.
Het indicatielampje van rest- De zone is niet heet, omdat
warmte gaat niet aan.
hij slechts kortstondig is gebruikt.
Als de kookzone lang genoeg in werking is geweest
om heet te zijn, neemt u
contact op met de klantenservice.
Hob²Hood functie werkt
niet.
U heeft het bedieningspaneel afgedekt.
Verwijder het voorwerp van
het bedieningspaneel.
De automatische opwarmfunctie start niet.
De zone is heet.
Laat de zone voldoende afkoelen.
De hoogste verwarmingsstand is ingesteld.
De hoogste kookstand heeft
hetzelfde vermogen als de
functie.
U kunt de buitenste ring niet
inschakelen.
Schakel eerst de binnenring
in.
Er is een donker deel
op de meervoudige zone.
Het is normaal dat er een
donker deel is op de meervoudige zone.
De kookstand schakelt tussen twee kookstanden.
De Powerfunctie is in werking.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Dagelijks gebruik'.
De sensorvelden worden
warm.
Het kookgerei is te groot of
staat te dicht bij het bedieningspaneel.
Plaats groter kookgerei op
de achterste kookzones indien nodig.
Er klinkt geen signaal wanneer u de sensorvelden van
het bedieningspaneel aanraakt.
De signalen zijn uitgeschakeld.
Schakel de signalen in.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Dagelijks gebruik'.
gaat branden.
De automatische uitschakeling is in werking getreden.
Schakel de kookplaat uit en
weer in.
gaat branden.
Het kinderbeveiliging of de
vergrendelfunctie is actief.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Dagelijks gebruik'.
NEDERLANDS
19
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
en een getal gaat branden.
Er heeft zich een fout in de
kookplaat voorgedaan.
Ontkoppel de kookplaat enige tijd van de stroomtoevoer. Ontkoppel de zekering
uit het elektrische systeem
van het huis. Sluit het apparaat opnieuw aan. Als
weer gaat branden, neem
dan contact op met de klantenservice.
E6 gaat branden.
De tweede fase van de
stroomtoevoer ontbreekt.
8.2 Als u het probleem niet
kunt oplossen...
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling. Zie voor
deze gegevens het typeplaatje. Geef ook
de driecijferige code voor het
glaskeramiek (bevindt zich op de hoek
van het glazen oppervlak) en de
foutmelding die wordt weergegeven.
Controleer of de kookplaat
goed is aangesloten op het
lichtnet. Verwijder de zekering, wacht een minuut, en
plaats de zekering weer terug.
Verzeker u ervan dat u de kookplaat
correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik
van het apparaat wordt het bezoek van
de onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
9. TECHNISCHE GEGEVENS
9.1 Typeplaatje
Model HK854870IB
Type 60 HBD R2 AO
Serienr. .................
AEG
PNC productnummer 949 597 125 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Vervaardigd in Duitsland
7,7 kW
9.2 Specificatie kookzones
Kookzone
Nominaal vermogen (max warmDiameter van de kookzone [mm]
te-instelling) [W]
Linksvoor
2000
180
Linksachter
1600
145
Middenvoor
1100 / 2300 / 3400
145 / 210 / 270
20
www.aeg.com
Kookzone
Rechtsvoor
Nominaal vermogen (max warmDiameter van de kookzone [mm]
te-instelling) [W]
1800 / 2800
170 / 265
Gebruik voor optimale kookresultaten
kookgerei dat niet groter is dan de
diameter van de kookzone.
10. ENERGIEZUINIGHEID
10.1 Productinformatie volgens EU 66/2014
Modelidentificatie
HK854870IB
Type kooktoestel
Ingebouwde
kookplaat
Aantal kookzones
4
Verwarmingstechnologie
Stralingswarmte
Diameter ronde kookzones Linksvoor
(Ø)
Linksachter
Middenvoor
18,0 cm
14,5 cm
27,0 cm
Lengte (L) en breedte (B)
van niet-circulaire kookzone
Rechtsvoor
L 26,5 cm
B 17,0 cm
Energieverbruik per kookzone (EC electric cooking)
Linksvoor
Linksachter
Middenvoor
Rechtsvoor
185,5 Wh / kg
190,4 Wh / kg
186,1 Wh / kg
185,5 Wh / kg
Energieverbruik van de
kookplaat (EC electric hob)
EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische
kookapparaten - deel 2: Kookplaten Methodes voor het meten van de
prestatie
10.2 Energiebesparing
U kunt elke dag energie besparen tijdens
het koken door de onderstaande tips te
volgen.
• Warm alleen de hoeveelheid water op
die u nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel
op de pan.
186,9 Wh / kg
• Zet uw kookgerei op de kookzone
voordat u deze activeert.
• De bodem van het kookgerei moet
dezelfde afmeting hebben als de
kookzone.
• Zet kleiner kookgerei op kleinere
kookzones.
• Plaats het kookgerei precies in het
midden van de kookzone.
• Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
NEDERLANDS
21
11. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
22
www.aeg.com
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................22
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................24
3. INSTALLATION..........................................................................................................27
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.................................................................................28
5. UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................. 30
6. CONSEILS.................................................................................................................. 35
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................................................................................37
8. DÉPANNAGE.............................................................................................................37
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES....................................................................... 40
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE............................................................................... 40
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com/webselfservice
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
1.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
FRANÇAIS
23
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites
ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils (si
elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des
instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en
toute sécurité leur ont été données et si les risques
encourus ont été appréhendés.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il
refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
enfants, nous vous recommandons de l'activer.
Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas
être effectués par des enfants sans surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus
éloignés de l'appareil en permanence lorsqu'il est en
fonctionnement.
1.2 Sécurité générale
•
•
•
AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties
accessibles deviennent chauds pendant son
fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les éléments
chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être
tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en
permanence.
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur
externe ou un système de commande à distance.
AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser
chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance
24
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer
un incendie.
N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau.
Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par
exemple avec un couvercle ou une couverture
ignifuge.
ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une
cuisson courte doit être surveillée en permanence.
AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ! N'entreposez
rien sur les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de
cuisson car ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Si la surface vitrocéramique / en verre est fissurée,
éteignez l'appareil pour éviter tout risque
d'électrocution.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout
danger.
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les dispositifs
de protection pour table de cuisson conçus ou
indiqués comme adaptés par le fabricant de l'appareil
de cuisson dans les instructions d'utilisation, ou les
dispositifs de protection pour table de cuisson
intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs de
protection non adaptés peut entraîner des accidents.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
FRANÇAIS
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal
requis par rapport aux autres
appareils et éléments.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour
éviter que la moisissure ne provoque
de gonflements.
• Protégez la partie inférieure de
l'appareil de la vapeur et de
l'humidité.
• N'installez pas l'appareil près d'une
porte ou sous une fenêtre. Les
récipients chauds risqueraient de
tomber de l'appareil lors de
l'ouverture de celles-ci.
• Si l'appareil est installé au-dessus de
tiroirs, assurez-vous qu'il y a
suffisamment d'espace entre le fond
de l'appareil et le tiroir supérieur pour
que l'air puisse circuler.
• Le dessous de l'appareil peut devenir
très chaud. Veillez à installer un
panneau de séparation sous l'appareil
pour en bloquer l'accès. Ce panneau
peut être en contreplaqué, provenir
d'un autre meuble de cuisine, et doit
être composé d'un matériau non
inflammable.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Avant toute intervention, assurez-vous
que l'appareil est débranché.
• Vérifiez que les paramètres figurant
sur la plaque signalétique
correspondent aux données
électriques de votre réseau.
• Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation lâche
et inapproprié ou une fiche (si
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
25
présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
Utilisez le câble d'alimentation
électrique approprié.
Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
Utilisez un collier anti-traction sur le
câble.
Assurez-vous que le câble
d'alimentation ou la fiche (si présente)
n'entrent pas en contact avec les
surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous
branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble
d'alimentation. Contactez notre
centre de maintenance agréé ou un
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit
être fixée de telle manière qu'elle ne
peut pas être enlevée sans outils.
Ne branchez la fiche d'alimentation à
la prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la
prise de courant est accessible une
fois l'appareil installé.
Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
N'utilisez que des systèmes
d'isolation appropriés : des coupecircuits, des fusibles (les fusibles à
visser doivent être retirés du support),
un disjoncteur différentiel et des
contacteurs.
L'installation électrique doit être
équipée d'un dispositif d'isolement à
coupure omnipolaire. Le dispositif
d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts
d'au moins 3 mm.
26
www.aeg.com
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures ou d'électrocution.
• Avant la première utilisation, retirez
les emballages, les étiquettes et les
films de protection (si présents).
• Utilisez cet appareil dans un
environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
• Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
• Éteignez les zones de cuisson après
chaque utilisation.
• Ne posez pas de couverts ou de
couvercles sur les zones de cuisson.
Elles sont chaudes.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
• N'utilisez jamais l'appareil comme
plan de travail ou comme plan de
stockage.
• Si la surface de l'appareil présente
des fêlures, débranchez
immédiatement l'appareil pour éviter
tout risque d'électrocution.
• Lorsque vous versez un aliment dans
de l'huile chaude, elle peut
éclabousser.
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie et
d'explosion.
• Les graisses et l'huile chaudes
peuvent dégager des vapeurs
inflammables. Tenez les flammes ou
les objets chauds éloignés des
graisses et de l'huile lorsque vous
vous en servez pour cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une
combustion spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un
incendie à température plus faible
que l'huile n'ayant jamais servi.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
AVERTISSEMENT!
Risque d'endommagement
de l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds
sur le bandeau de commande.
• Ne posez pas de couvercle de
casserole chaud sur la surface en
verre de la table de cuisson.
• Ne laissez pas le contenu des
récipients de cuisson s'évaporer
complètement.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur
l'appareil. Sa surface risque d'être
endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones
de cuisson avec des récipients de
cuisson vides ou sans aucun récipient
de cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium
sur l'appareil.
• N'utilisez pas de récipients en fonte
ou en aluminium, ni de récipients
dont le fond est endommagé et
rugueux. Ils risqueraient de rayer le
verre ou la surface vitrocéramique.
Soulevez toujours ces objets lorsque
vous devez les déplacer sur la surface
de cuisson.
• Cet appareil est exclusivement
destiné à un usage culinaire. Ne
l'utilisez pas pour des usages autres
que celui pour lequel il a été conçu, à
des fins de chauffage par exemple.
2.4 Entretien et nettoyage
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon
état.
• Éteignez l'appareil et laissez-le
refroidir avant de le nettoyer.
• Débranchez l’appareil de
l'alimentation électrique avant toute
opération de maintenance.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement
des produits de lavage neutres.
N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni
d'objets métalliques.
FRANÇAIS
2.5 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal
pour obtenir des informations sur la
marche à suivre pour mettre l'appareil
au rebut.
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
27
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
2.6 Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
3.1 Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson,
notez les informations de la plaque
signalétique ci-dessous. La plaque
signalétique se trouve au bas de la table
de cuisson.
Numéro de série ....................
qu'après avoir été installées dans des
meubles et sur des plans de travail
homologués et adaptés.
3.3 Câble d'alimentation
• La table de cuisson est fournie avec
un câble d'alimentation.
• Pour remplacer le câble
d'alimentation endommagé, utilisez le
type de câble suivant : H05V2V2-F qui
doit supporter une température
minimale de 90 °C. Contactez votre
service après-vente.
3.2 Tables de cuisson
intégrées
Les tables de cuisson encastrables ne
peuvent être mises en fonctionnement
3.4 Montage
R10mm
R5mm
min.
500mm
7mm
min.
50mm
12mm
490+1mm
514+1mm
min. 55mm
750+1mm
774+1mm
28
www.aeg.com
min.
28 mm
min.
12 mm
min.
20 mm
3.5 Enceinte de protection
Si vous utilisez une enceinte de
protection (accessoire supplémentaire),
le fond de protection installé
directement sous la table de cuisson
n'est plus nécessaire. L'enceinte de
protection n'est pas disponible dans tous
les pays. Veuillez contacter votre
revendeur local.
Vous ne pouvez pas utiliser
l'enceinte de protection si
vous installez la table de
cuisson au-dessus d'un four.
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
4.1 Description de la table de cuisson
1
1
1 Zone de cuisson
2 Bandeau de commande
145 mm
145/210/270
mm
265
170 mm
mm
180 mm
1
2
1
FRANÇAIS
29
4.2 Description du bandeau de commande
1
2 3 4
13
12
5
6
11
10
7
8
9
Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les
voyants et les signaux sonores indiquent les fonctions activées.
TouFonction
che
sensitive
Commentaire
1
MARCHE/ARRÊT
2
Verrouillage / Dispositif de Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau
sécurité enfants
de commande.
3
STOP+GO
Pour activer et désactiver la fonction.
-
Indicateur du niveau de
cuisson
Pour indiquer le niveau de cuisson.
-
Voyants du minuteur des
zones de cuisson
Pour indiquer la zone à laquelle se réfère la
durée sélectionnée.
-
Affichage du minuteur
Pour indiquer la durée, en minutes.
-
Pour activer ou désactiver le circuit extérieur
de la zone de cuisson.
-
Pour activer ou désactiver le circuit extérieur
de la zone de cuisson.
Hob²Hood
Pour activer et désactiver le mode manuel
de la fonction.
-
Pour choisir la zone de cuisson.
-
Pour augmenter ou diminuer la durée.
Démarrage automatique
de la cuisson
Pour activer et désactiver la fonction.
Bandeau de sélection
Pour sélectionner un niveau de cuisson.
4
5
6
7
8
9
10
/
11
12
13
-
Pour allumer et éteindre la table de cuisson.
30
www.aeg.com
4.3 Indicateurs de niveau de cuisson
Affichage
Description
La zone de cuisson est désactivée.
La zone de cuisson est activée.
-
La fonction STOP+GO est activée.
La fonction Démarrage automatique de la cuisson est activée.
+ chiffre
Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
/
OptiHeat Control (Voyant de chaleur résiduelle à trois niveaux) : continuer la cuisson / maintien au chaud / chaleur résiduelle.
/
La fonction Verrouillage /Dispositif de sécurité enfants est activée.
La fonction Arrêt automatique est activée.
4.4 OptiHeat Control (Voyant
de chaleur résiduelle à trois
niveaux)
AVERTISSEMENT!
/
/
La chaleur
résiduelle peut être source
de brûlures. Le voyant
indique le niveau de chaleur
résiduelle.
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
5.1 Activation et désactivation
Appuyez sur
pendant 1 seconde pour
activer ou désactiver la table de cuisson.
5.2 Arrêt automatique
Cette fonction arrête la table de
cuisson automatiquement si :
• toutes les zones de cuisson sont
désactivées,
• vous ne réglez pas le niveau de
cuisson après avoir allumé la table de
cuisson,
• vous avez renversé quelque chose ou
placé un objet sur le bandeau de
commande pendant plus de
10 secondes (une casserole, un
torchon, etc.). Un signal sonore
retentit et la table de cuisson s'éteint.
Retirez l'objet du bandeau de
commande ou nettoyez celui-ci.
• vous ne désactivez pas la zone de
cuisson ou ne modifiez pas le niveau
de cuisson. Au bout de quelques
instants,
s'allume et la table de
cuisson s'éteint.
La relation entre le niveau de cuisson
et la durée après laquelle la table de
cuisson s'éteint :
FRANÇAIS
Niveau de cuisson
,1-3
La table de cuisson
s'éteint au bout de
6 heures
4-7
5 heures
8-9
4 heures
10 - 14
1,5 heure
5.3 Niveau de cuisson
Pour régler ou modifier le niveau de
cuisson :
Appuyez sur le niveau de cuisson
souhaité sur le bandeau de sélection, ou
déplacez votre doigt sur le bandeau de
sélection jusqu'à atteindre le niveau de
cuisson souhaité.
31
Lorsque vous activez la zone
mais que vous n'activez pas
le circuit extérieur, la lumière
provenant de la zone peut
recouvrir le circuit extérieur.
Cela n'indique pas que le
circuit extérieur est activé.
Pour savoir si le circuit est
activé, regardez le voyant.
5.5 Démarrage automatique
de la cuisson
Activez cette fonction pour obtenir le
niveau de cuisson souhaité plus
rapidement. Lorsqu'elle est activée, la
zone commence par chauffer au niveau
de cuisson le plus élevé, puis revient au
niveau de cuisson souhaité.
Pour activer la fonction, la
zone de cuisson doit être
froide
Pour activer la fonction pour une zone
de cuisson : appuyez sur
(
s'allume). Réglez immédiatement le
niveau de cuisson souhaité. Au bout de
5.4 Activation et désactivation
des circuits extérieurs
Vous pouvez ajuster la surface de cuisson
à la dimension de votre ustensile de
cuisine.
Utilisez la touche sensitive :
Pour activer le circuit extérieur :
appuyez sur la touche sensitive. Le
voyant s'allume.
3 secondes
s'allume.
Pour désactiver la fonction : modifiez le
niveau de cuisson.
5.6 Minuteur
Minuteur dégressif
Vous pouvez utiliser cette fonction pour
régler la durée de fonctionnement de la
zone de cuisson, uniquement pour une
session.
Pour activer plusieurs circuits
extérieurs : appuyez à nouveau sur la
même touche sensitive. Le voyant suivant
s'allume.
Sélectionnez d'abord le niveau de
cuisson de la zone de cuisson, puis
réglez la fonction.
Pour désactiver le circuit extérieur :
appuyez sur la touche sensitive jusqu'à
ce que le voyant s'éteigne.
appuyez sur
à plusieurs reprises
jusqu'à ce que l'indicateur d'une zone de
cuisson nécessaire s'allume.
Pour régler la zone de cuisson :
Pour activer la fonction : appuyez sur la
du minuteur pour régler la
touche
durée (de 00 à 99 minutes). Lorsque le
voyant de la zone de cuisson commence
à clignoter lentement, le décompte
commence.
32
www.aeg.com
Pour afficher le temps restant : réglez
la zone de cuisson avec . Le voyant de
la zone de cuisson clignote rapidement.
L'affichage indique la durée restante.
Pour changer l'heure : réglez la zone de
cuisson avec
. Appuyez sur
ou
.
Pour désactiver la fonction :
sélectionnez la zone de cuisson avec
et appuyez sur . Le temps restant est
décompté jusqu'à 00. Le voyant de la
zone de cuisson commence à clignoter
rapidement.
Lorsque la durée est
écoulée, un signal sonore
retentit et 00 clignote. La
zone de cuisson se
désactive.
Pour arrêter le son : appuyez sur
cuisson est allumée mais que les zones
de cuisson ne sont pas activées.
L'affichage du niveau de cuisson indique
.
Pour activer cette fonction : appuyez
ou
sur . Appuyez sur la touche
du minuteur pour régler la durée.
Lorsque la durée est écoulée, un signal
sonore retentit et 00 clignote.
Pour arrêter le son : appuyez sur
.
Cette fonction est sans effet
sur le fonctionnement des
zones de cuisson.
5.7 STOP+GO
Cette fonction sélectionne le niveau de
cuisson le plus bas pour toutes les zones
de cuisson activées.
.
CountUp Timer (Minuteur progressif)
Cette fonction permet de vérifier la
durée de fonctionnement de la zone de
cuisson sélectionnée.
Pour régler la zone de cuisson :
à plusieurs reprises
appuyez sur
jusqu'à ce que l'indicateur d'une zone de
cuisson nécessaire s'allume.
Pour activer la fonction : appuyez sur la
touche
du minuteur.
s'allume.
Lorsque le voyant de la zone de cuisson
clignote lentement, le minuteur démarre.
L'affichage indique, en alternance,
le nombre de minutes écoulées.
et
Pour afficher le temps de
fonctionnement de la zone de cuisson :
réglez la zone de cuisson avec . Le
voyant de la zone de cuisson clignote
rapidement. L'affichage indique la durée
de fonctionnement de la zone.
Lorsque la fonction est en cours, vous ne
pouvez pas modifier le niveau de
cuisson.
La fonction ne désactive pas les
fonctions du minuteur.
Pour activer la fonction : appuyez sur
.
s'allume.
Pour désactiver la fonction : appuyez
sur . Le niveau de cuisson précédent
s'allume.
5.8 Verrouillage
Vous pouvez verrouiller le bandeau de
commande pendant que les zones de
cuisson fonctionnent. Vous éviterez ainsi
une modification accidentelle du réglage
du niveau de cuisson.
Réglez d'abord le niveau de cuisson.
Pour activer la fonction : appuyez sur
Pour désactiver la fonction :
.
s'affiche pendant 4 secondes.Le
minuteur reste activé.
sélectionnez la zone de cuisson avec
Pour désactiver la fonction : appuyez
et appuyez sur
ou . Le voyant de la
zone de cuisson commence à clignoter
rapidement.
sur . Le niveau de cuisson précédent
s'allume.
Minuterie
Vous pouvez utiliser cette fonction
comme Minuterie lorsque la table de
Lorsque vous éteignez la
table de cuisson, cette
fonction est également
désactivée.
FRANÇAIS
5.9 Dispositif de sécurité
enfants
•
•
•
•
Cette fonction permet d'éviter une
utilisation involontaire de la table de
cuisson.
Pour activer la fonction : allumez la
table de cuisson en appuyant sur . Ne
sélectionnez pas de réglage de niveau
de cuisson. Appuyez sur
4 secondes.
pendant
s'allume. Éteignez la
table de cuisson en appuyant sur
.
Pour désactiver la fonction : allumez la
table de cuisson en appuyant sur . Ne
sélectionnez pas de réglage de niveau
de cuisson. Appuyez sur
4 secondes.
pendant
s'allume. Éteignez la
table de cuisson en appuyant sur
.
Pour désactiver la fonction le temps
d'une cuisson : allumez la table de
cuisson en appuyant sur
.
s'allume.
pendant 4 secondes.
Appuyez sur
Réglez le niveau de cuisson dans les
10 secondes qui suivent. Vous pouvez
utiliser la table de cuisson. Lorsque vous
éteignez la table de cuisson avec
fonction est de nouveau activée.
, la
5.10 OffSound Control
(Activation et désactivation
des signaux sonores)
33
vous appuyez sur
Minuterie se termine
Minuteur dégressif se termine
vous posez un objet sur le bandeau
de commande.
5.11 Gestionnaire de
puissance
• Des zones de cuisson sont
regroupées en fonction de
l'emplacement et du nombre de
phases de la table de cuisson.
Reportez-vous à l'illustration.
• Chaque phase dispose d'une charge
électrique maximale de 3700 W.
• La fonction répartit la puissance entre
les zones de cuisson raccordées à la
même phase.
• La fonction s'active lorsque la charge
électrique totale des zones de cuisson
raccordées à une phase simple
dépasse 3700 W.
• La fonction diminue la puissance des
autres zones de cuisson raccordées à
la même phase.
• L'affichage des niveaux de cuisson
des zones réduites alterne entre le
niveau de cuisson choisi et le niveau
de cuisson réduit. Après quelques
minutes, l'affichage des niveaux de
cuisson des zones réduites affiche le
niveau de cuisson réduit seul.
Éteignez la table de cuisson. Appuyez
sur
pendant 3 secondes. L'affichage
s'allume, puis s'éteint. Appuyez sur
pendant 3 secondes ;
ou
s'allume.
Appuyez sur la touche
du minuteur
pour choisir l'une des options suivantes :
•
- les signaux sonores sont
désactivés
5.12 Hob²Hood
•
- les signaux sonores sont activés
Pour confirmer le réglage, attendez que
la table de cuisson s'éteigne
automatiquement.
Lorsque cette fonction est réglée sur
l'appareil émet des signaux sonores
uniquement lorsque :
,
Il s'agit d'une fonction automatique de
pointe permettant de relier la table de
cuisson à une hotte spéciale. La table de
cuisson et la hotte ont toutes deux un
communicateur à signal infrarouge. La
vitesse du ventilateur est
automatiquement définie en fonction du
34
www.aeg.com
réglage du mode et de la température
du plat le plus chaud sur la table de
cuisson. Vous pouvez également faire
fonctionner manuellement le ventilateur
de la table de cuisson.
Sur la plupart des hottes, le
système de commande à
distance est désactivé par
défaut. Activez-le avant
d'utiliser cette fonction. Pour
plus d'informations,
reportez-vous au manuel
d'utilisation de la hotte.
Activation automatique de la fonction
Pour activer automatiquement la
fonction, réglez le mode automatique sur
H1 - H6. La hotte réagit chaque fois que
vous utilisez la table de cuisson. La table
de cuisson détecte automatiquement la
température du récipient et ajuste la
vitesse du ventilateur.
Éclaira- Faire
Faire frige auto- bouillir1) re2)
matique
Mode H6 Act.
1) La table de cuisson détecte le processus
d'ébullition et sélectionne la vitesse du ventilateur
en fonction du mode automatique.
2) La table de cuisson détecte le processus de friture et sélectionne la vitesse du ventilateur en
fonction du mode automatique.
3) Ce mode active le ventilateur et l'éclairage,
sans tenir compte sur la température.
Modification du mode automatique
1. Éteignez l'appareil
2. Appuyez sur
pendant 3 secondes.
L'affichage s'allume, puis s'éteint.
3. Appuyez sur
Modes automatiques
Vitesse
Vitesse
du venti- du ventilateur 2
lateur 3
pendant 3 secondes.
4. Appuyez plusieurs fois sur
Éclaira- Faire
Faire frige auto- bouillir1) re2)
matique
Mode H0 Désac.
Désac.
Désac.
Mode H1 Act.
Désac.
Désac.
Mode
H2 3)
Vitesse
Vitesse
du venti- du ventilateur 1
lateur 1
Mode H3 Act.
Désac.
Act.
Vitesse
du ventilateur 1
Mode H4 Act.
Vitesse
Vitesse
du venti- du ventilateur 1
lateur 1
Mode H5 Act.
Vitesse
Vitesse
du venti- du ventilateur 1
lateur 2
ce que
jusqu'à
s'affiche.
5. Appuyez sur la touche
du
minuteur pour sélectionner un mode
automatique.
Pour faire fonctionner
directement la hotte,
désactivez le mode
automatique de la fonction
sur le bandeau de
commande de la hotte.
Lorsque la cuisson est
terminée et que vous
désactivez la table de
cuisson, le ventilateur de la
hotte peut continuer de
fonctionner pendant un
certain temps. Au bout d'un
moment, le système
désactive automatiquement
le ventilateur et vous
empêche de l'activer
accidentellement durant les
30 secondes qui suivent.
Activation manuelle de la vitesse du
ventilateur
Vous pouvez également activer la
fonction manuellement. Pour ce faire,
FRANÇAIS
appuyez sur la touche
lorsque la table
de cuisson est allumée. Cela désactive le
fonctionnement automatique de la
fonction et vous permet de modifier
manuellement la vitesse du ventilateur.
En appuyant sur la touche , la vitesse
du ventilateur est augmentée d'un palier.
Lorsque vous atteignez un niveau intensif
Activation de l'éclairage
Vous pouvez régler la table de cuisson
pour activer automatiquement l'éclairage
dès que la table de cuisson est allumée.
Pour ce faire, réglez le mode
automatique sur H1 - H6.
L'éclairage de la hotte
s'éteint 2 minutes après
avoir éteint la table de
cuisson.
à
et que vous appuyez sur la touche
nouveau, la vitesse du ventilateur revient
à 0, désactivant ainsi le ventilateur de la
hotte. Pour réactiver le ventilateur à
vitesse 1, appuyez sur la touche
35
.
Pour activer le
fonctionnement
automatique de la fonction,
éteignez puis rallumez la
table de cuisson.
6. CONSEILS
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
6.1 Ustensiles de cuisson
Le fond de l'ustensile de
cuisson doit être aussi plat
et épais que possible.
6.2 Öko Timer (Minuteur éco)
Pour réaliser des économies d'énergie, la
zone de cuisson se désactive
automatiquement avant le signal du
minuteur. La différence de temps de
fonctionnement dépend du niveau et de
la durée de cuisson.
6.3 Exemples de cuisson
Les récipients de cuisson
avec un fond en émail, en
aluminium ou en cuivre
peuvent laisser des traces
sur la surface
vitrocéramique.
Niveau de
cuisson
Utilisation :
Les valeurs figurant dans le
tableau suivant sont fournies
à titre indicatif.
Durée
(min)
Conseils
Conservez les aliments cuits au au bechaud.
soin
Placez un couvercle sur le récipient.
1-3
Sauce hollandaise, faire fondre : beurre, chocolat, gélatine.
5 - 25
Mélangez de temps en temps.
1-3
Solidifier : omelettes, œufs cocotte.
10 - 40
Couvrez pendant la cuisson.
-1
36
www.aeg.com
Niveau de
cuisson
Utilisation :
Durée
(min)
Conseils
3-5
Faire mijoter des plats à base
de riz et de laitage, réchauffer
des plats cuisinés.
25 - 50
Ajoutez au moins deux fois
plus d'eau que de riz. Remuez
les plats à base de lait durant
la cuisson.
5-7
Cuire à la vapeur des légumes, 20 - 45
du poisson et de la viande.
Ajoutez quelques cuillerées de
liquide.
7-9
Cuire des pommes de terre à
la vapeur.
20 - 60
Utilisez max. ¼ l d'eau pour
750 g de pommes de terre.
7-9
Cuire de grandes quantités
d'aliments, des ragoûts et des
soupes.
60 - 150
Ajoutez jusqu’à 3 litres de liquide, plus les ingrédients.
9 - 12
Faire revenir : escalopes, corau bedons bleus de veau, côtelettes, soin
rissolettes, saucisses, foie,
roux, œufs, crêpes, beignets.
Retournez à la moitié du
temps.
12 - 13
Cuisson à température élevée 5 - 15
des pommes de terre rissolées,
filets, steaks.
Retournez à la moitié du
temps.
14
Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller de la viande (goulasch, bœuf
braisé), cuire des frites.
6.4 Conseils pour la fonction
Hob²Hood
Lorsque vous faites fonctionner la table
de cuisson avec la fonction :
• Protégez le bandeau de commande
de la hotte des rayons directs du
soleil.
• Ne dirigez pas de lumière halogène
sur le bandeau de commande de la
hotte.
• Ne recouvrez pas le bandeau de
commande de la table de cuisson.
• N'interrompez pas le signal entre la
table de cuisson et la hotte (par
exemple avec la main ou la poignée
d'un ustensile). Reportez-vous à
l'image.
La hotte sur l'illustration est
uniquement donnée à titre d'exemple.
Il peut arriver que d'autres
appareils contrôlés à
distance bloquent le signal.
Pour éviter cela, ne faites
pas fonctionner la
commande à distance des
autres appareils et la table
de cuisson en même temps.
FRANÇAIS
37
Hottes de cuisinière dotées de la
fonction Hob²Hood
consommateurs. Les hottes AEG qui sont
dotées de cette fonction doivent porter
Pour trouver la gamme complète des
hottes dotées de cette fonction,
consultez notre site web destiné aux
le symbole
.
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 Informations générales
• Nettoyez la table de cuisson après
chaque utilisation.
• Utilisez toujours un plat de cuisson
dont le fond est propre.
• Les rayures ou les taches sombres sur
la surface n'ont aucune incidence sur
le fonctionnement de la table de
cuisson.
• Utilisez un nettoyant spécialement
adapté à la surface de la table de
cuisson.
• Utilisez un racloir spécial pour la vitre.
7.2 Nettoyage de la table de
cuisson
aliments contenant du sucre. Sinon, la
saleté pourrait endommager la table
de cuisson. Veillez à ne pas vous
brûler. Tenez le racloir spécial incliné
sur la surface vitrée et faites glisser la
lame du racloir pour enlever les
salissures.
• Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez :
traces de calcaire et d'eau,
projections de graisse, décolorations
métalliques luisantes. Nettoyez la
table de cuisson à l'aide d'un chiffon
humide et d'un détergent non abrasif.
Après le nettoyage, séchez la table de
cuisson à l'aide d'un chiffon doux.
• Pour retirer les décolorations
métalliques brillantes : utilisez une
solution d'eau additionnée de
vinaigre et nettoyez la surface vitrée
avec un chiffon humide.
• Enlevez immédiatement : plastique
fondu, films plastiques, sucre et
8. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
8.1 En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause probable
Solution
Vous ne pouvez pas allumer
la table de cuisson ni la faire
fonctionner.
La table de cuisson n'est pas
connectée à une source
d'alimentation électrique ou
le branchement est incorrect.
Vérifiez que la table de cuisson est correctement branchée à une source d'alimentation électrique. Consultez
le schéma de raccordement.
38
www.aeg.com
Problème
Cause probable
Solution
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est
bien la cause de l'anomalie.
Si les fusibles disjonctent de
manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.
Allumez de nouveau la table
de cuisson et réglez le niveau de cuisson en moins de
10 secondes.
Vous avez appuyé sur plusieurs touches sensitives en
même temps.
N'appuyez que sur une seule
touche sensitive à la fois.
La fonction STOP+GO est
activée.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
Il y a de l'eau ou des taches Nettoyez le bandeau de
de graisse sur le bandeau de commande.
commande.
Un signal sonore retentit et
la table de cuisson s'éteint.
Un signal sonore retentit
lorsque la table de cuisson
est éteinte.
Vous avez posé quelque
chose sur une ou plusieurs
touches sensitives.
Retirez l'objet des touches
sensitives.
La table de cuisson est désactivée.
Vous avez posé quelque
Retirez l'objet de la touche
chose sur la touche sensitive sensitive.
.
Le voyant de chaleur résiduelle ne s'allume pas.
La zone de cuisson n'est pas
chaude parce qu'elle n'a
fonctionné que peu de
temps.
Si la zone de cuisson a eu assez de temps pour chauffer,
faites appel à votre service
après-vente agréé.
La fonction Hob²Hood ne
fonctionne pas.
Vous avez couvert le bandeau de commande.
Retirez l'objet du bandeau
de commande.
La fonction de démarrage
automatique de la cuisson
ne fonctionne pas.
La zone est chaude.
Laissez la zone de cuisson
refroidir.
Le niveau de cuisson le plus
élevé est réglé.
Le niveau de cuisson le plus
élevé est identique à la fonction.
Impossible d'activer le circuit
extérieur.
Activez d'abord le circuit intérieur.
FRANÇAIS
Problème
Cause probable
39
Solution
Il est normal qu'il y ait une
Il y a une zone sombre zone sombre sur la zone
multiple.
sur la zone multiple.
Le niveau de cuisson oscille
entre deux niveaux.
Le dispositif de gestion de la Reportez-vous au chapitre
puissance est activé.
« Utilisation quotidienne ».
Les touches sensitives sont
chaudes.
Le récipient est trop grand
ou vous l'avez placé trop
près des commandes.
Aucun signal sonore ne se
Les signaux sonores sont
fait entendre lorsque vous
désactivés.
appuyez sur les touches sensitives du bandeau.
Placez les récipients de
grande taille sur les zones
de cuisson arrière, si possible.
Activez les signaux sonores.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
s'allume.
La fonction Arrêt automatique est activée.
Éteignez la table de cuisson
puis allumez-la de nouveau.
s'allume.
Le dispositif de sécurité enfants ou de verrouillage est
activé.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
et un chiffre s'affichent.
Une erreur s'est produite
dans la table de cuisson.
Débranchez la table de cuisson de l'alimentation électrique pendant quelques minutes. Déconnectez le fusible de l'installation domestique. Rebranchez l'appareil.
Si
s'affiche à nouveau,
faites appel au service aprèsvente agréé.
E6 s'allume.
Il manque la seconde phase
de l'alimentation électrique.
8.2 Si vous ne trouvez pas de
solution...
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente
agréé. Veuillez lui fournir les informations
se trouvant sur la plaque signalétique.
Donnez également la combinaison à
3 lettres et chiffres pour la
vitrocéramique (située dans un des coins
Vérifiez que la table de cuisson est correctement branchée à une source d'alimentation électrique. Retirez le
fusible, attendez une minute, et replacez le fusible.
de la surface en verre) et le message
d'erreur qui s'affiche. Assurez-vous
d'utiliser correctement l'appareil. En cas
d'erreur de manipulation de la part de
l'utilisateur, le déplacement du
technicien du service après-vente ou du
vendeur pourra être facturé, même en
cours de garantie. Les instructions
relatives au service après-vente et aux
conditions de garantie figurent dans le
livret de garantie.
40
www.aeg.com
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
9.1 Plaque signalétique
Modèle HK854870IB
Type 60 HBD R2 AO
PNC 949 597 125 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fabriqué en Allemagne
7,7 kW
Numéro de série ..........
AEG
9.2 Caractéristiques des zones de cuisson
Zone de cuisson
Puissance nominale (niveau de
cuisson max.) [W]
Diamètre de la zone de cuisson
[mm]
Avant gauche
2000
180
Arrière gauche
1600
145
Avant centrale
1100 / 2300 / 3400
145 / 210 / 270
Avant droite
1800 / 2800
170 / 265
Pour des résultats de cuisson optimaux,
utilisez des récipients qui ne dépassent
pas le diamétre de la zone de cuisson.
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
10.1 Informations sur le produit selon la norme EU 66/2014
Identification du modèle
HK854870IB
Type de table de cuisson
Table de cuisson
intégrée
Nombre de zones de cuisson
4
Technologie de chauffage
Chauffage par rayonnement
Diamètre des zones de
cuisson circulaires (Ø)
Avant gauche
Arrière gauche
Avant centrale
18,0 cm
14,5 cm
27,0 cm
Longueur (L) et largeur (l)
de la zone de cuisson non
circulaire
Avant droite
L 26,5 cm
l 17,0 cm
FRANÇAIS
Consommation d'énergie
selon la zone de cuisson
(EC electric cooking)
Avant gauche
Arrière gauche
Avant centrale
Avant droite
185,5 Wh / kg
190,4 Wh / kg
186,1 Wh / kg
185,5 Wh / kg
Consommation d'énergie
de la table de cuisson (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Appareils de cuisson
domestiques électriques - Partie 2 :
Tables de cuisson - Méthodes de mesure
des performances
10.2 Économie d'énergie
Vous pouvez économiser de l'énergie au
quotidien en suivant les conseils suivants.
• Si vous faites chauffer de l'eau, ne
faites chauffer que la quantité dont
vous avez réellement besoin.
• Si possible, couvrez toujours les
récipients de cuisson avec un
couvercle pendant la cuisson.
41
186,9 Wh / kg
• Activez toujours la zone de cuisson
après avoir posé le récipient dessus.
• Le fond du récipient doit avoir le
même diamètre que la zone de
cuisson.
• Placez les plus petits récipients sur les
plus petites zones de cuisson.
• Posez directement le récipient au
centre de la zone de cuisson.
• Vous pouvez utiliser la chaleur
résiduelle pour conserver les aliments
au chaud ou pour faire fondre.
11. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
42
www.aeg.com
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE........................................................................................... 42
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.................................................................................45
3. MONTAGE................................................................................................................. 47
4. GERÄTEBESCHREIBUNG......................................................................................... 49
5. TÄGLICHER GEBRAUCH.......................................................................................... 51
6. TIPPS UND HINWEISE.............................................................................................. 55
7. REINIGUNG UND PFLEGE....................................................................................... 57
8. FEHLERSUCHE.......................................................................................................... 58
9. TECHNISCHE DATEN...............................................................................................60
10. ENERGIEEFFIZIENZ................................................................................................ 61
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu holen:
www.aeg.com/webselfservice
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen
oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage
DEUTSCH
43
oder Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller
keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an
einem sicheren und zugänglichen Ort zum späteren
Nachschlagen auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs
oder der Abkühlphase vom Gerät fern. Berührbare
Teile sind heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet
ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Kinder bis zu 3 Jahren sind während des Betriebs
unbedingt von dem Gerät fernzuhalten.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
WARNUNG: Das Gerät und die zugänglichen
Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Seien
Sie vorsichtig und berühren Sie niemals die
Heizelemente. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom
Gerät fern, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt
werden.
44
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe
Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.
WARNUNG: Kochen mit Fett oder Öl auf einem
unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu
einem Brand führen.
Versuchen Sie NICHT einen Brand mit Wasser zu
löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und
bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder
einer Feuerlöschdecke.
VORSICHT: Der Kochvorgang muss überwacht
werden. Ein kurzer Kochvorgang muss kontinuierlich
überwacht werden.
WARNUNG: Brandgefahr: Legen Sie keine
Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer,
Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche
des Kochfelds, da diese heiß werden können.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Dampfstrahlreiniger.
Hat die Glaskeramik-/Glasoberfläche einen Sprung,
schalten Sie das Gerät aus, um einen Stromschlag zu
vermeiden.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Schutzabdeckungen
des Herstellers des Kochgeräts, von ihm in der
Bedienungsanleitung als geeignete und empfohlene
Schutzabdeckungen oder die im Gerät enthaltene
Schutzabdeckung. Es besteht Unfallgefahr durch die
Verwendung ungeeigneter Schutzabdeckungen.
DEUTSCH
45
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Die Montage des Geräts
darf nur von einer
qualifizierten Fachkraft
durchgeführt werden.
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Die Mindestabstände zu anderen
Geräten und Küchenmöbeln sind
einzuhalten.
• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit
einem Dichtungsmittel ab, um ein
Aufquellen durch Feuchtigkeit zu
verhindern.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt
neben einer Tür oder unter einem
Fenster. So kann heißes Kochgeschirr
nicht herunterfallen, wenn die Tür
oder das Fenster geöffnet wird.
• Wird das Gerät über Schubladen
eingebaut, achten Sie darauf, dass
zwischen dem Geräteboden und der
oberen Schublade ein ausreichender
Abstand für die Luftzirkulation
vorhanden ist.
• Der Boden des Geräts kann heiß
werden. Achten Sie darauf eine
feuerfeste Trennplatte aus Sperrholz,
Küchenmöbelmaterial oder einem
anderen nichtentflammbaren Material
unter dem Gerät anzubringen, damit
der Boden nicht zugänglich ist.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Alle elektrischen Anschlüsse sind von
einem geprüften Elektriker
vorzunehmen.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Vor der Durchführung jeglicher
Arbeiten muss das Gerät von der
elektrischen Stromversorgung
getrennt werden.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
• Achten Sie darauf, dass das Gerät
ordnungsgemäß montiert wird. Wenn
freiliegende oder ungeeignete
Netzkabel oder Netzstecker (fall
vorhanden) verwendet werden, kann
der Anschluss überhitzen.
• Stellen Sie sicher, dass Sie das
richtige Kabel für den elektrischen
Netzanschluss verwenden.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
nicht lose hängt oder sich verheddert.
• Sorgen Sie dafür, dass ein
Berührungsschutz installiert wird.
• Verwenden Sie die Zugentlastung für
das Kabel.
• Stellen Sie beim elektrischen
Anschluss des Gerätes sicher, dass
das Netzkabel oder ggf. der
Netzstecker nicht mit dem heißen
Gerät oder heißem Kochgeschirr in
Berührung kommt.
• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, Netzstecker (falls
vorhanden) und Netzkabel nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich zum
Austausch des beschädigten
Netzkabels an unseren autorisierten
Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft.
• Alle Teile, die gegen direktes
Berühren schützen, sowie die
isolierten Teile müssen so befestigt
werden, dass sie nicht ohne Werkzeug
entfernt werden können.
46
www.aeg.com
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Falls die Steckdose lose ist, schließen
Sie den Netzstecker nicht an.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
• Verwenden Sie nur geeignete
Trenneinrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen
müssen aus dem Halter entfernt
werden können),
Fehlerstromschutzschalter und
Schütze.
• Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der
Sie das Gerät allpolig von der
Stromversorgung trennen können.
Die Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von
mindestens 3 mm ausgeführt sein.
2.3 Gebrauch
WARNUNG!
Verletzungs-, Verbrennungsund Stromschlaggefahr.
• Entfernen Sie vor dem ersten
Gebrauch das gesamte
Verpackungsmaterial, die Aufkleber
und Schutzfolie (falls vorhanden).
• Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht
abgedeckt werden.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
• Schalten Sie die Kochzonen nach
jedem Gebrauch aus.
• Legen Sie kein Besteck und keine
Topfdeckel auf die Kochzonen.
Anderenfalls werden sie sehr heiß.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit
feuchten oder nassen Händen oder
wenn es mit Wasser in Kontakt
gekommen ist.
• Benutzen Sie das Gerät nicht als
Arbeits- oder Abstellfläche.
• Hat die Geräteoberfläche einen
Sprung, trennen Sie das Gerät
umgehend von der
Spannungsversorgung. Dies dient zur
Vermeidung eines Stromschlags.
• Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl
geben, kann dieses spritzen.
WARNUNG!
Brand- und
Explosionsgefahr!
• Erhitzte Öle und Fette können
brennbare Dämpfe freisetzen. Halten
Sie Flammen und erhitzte
Gegenstände beim Kochen mit
Fetten und Ölen von diesen fern.
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung
verursachen.
• Bereits verwendetes Öl kann
Lebensmittelreste enthalten und
schon bei niedrigeren Temperaturen
eher einen Brand verursachen als
frisches Öl.
• Laden Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, in das Gerät und stellen Sie
solche nicht in die Nähe oder auf das
Gerät.
WARNUNG!
Das Gerät könnte
beschädigt werden.
• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr
auf das Bedienfeld.
• Stellen Sie keine heißen Pfannen auf
die Glasoberfläche des Kochfeldes.
• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht
leerkochen.
• Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt
werden.
• Schalten Sie die Kochzonen niemals
ein, wenn sich kein Kochgeschirr
darauf befindet, oder wenn das
Kochgeschirr leer ist.
• Legen Sie keine Alufolie auf das
Gerät.
• Kochgeschirr aus Gusseisen,
Aluminium oder mit beschädigten
Böden kann die Glas- bzw.
Glaskeramikoberfläche verkratzen.
Heben Sie das Kochgeschirr stets an,
DEUTSCH
wenn Sie es auf dem Kochfeld
umsetzen möchten.
• Dieses Gerät ist nur zum Kochen
bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist
als bestimmungsfremd anzusehen,
zum Beispiel das Beheizen eines
Raums.
2.4 Reinigung und Pflege
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig,
um eine Verschlechterung des
Oberflächenmaterials zu verhindern.
• Schalten Sie das Gerät vor dem
Reinigen aus und lassen Sie es
abkühlen.
• Trennen Sie das Gerät vor
Wartungsarbeiten von der
Spannungsversorgung.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit
Wasserspray oder Dampf.
• Reinigen Sie das Gerät mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden
Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde
Reinigungsschwämmchen,
47
Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
2.5 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Für Informationen zur
ordnungsgemäßen Entsorgung des
Geräts wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor
Ort.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel in der
Nähe des Geräts ab, und entsorgen
Sie es.
2.6 Service
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an einen autorisierten
Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
3. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
3.1 Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des
Kochfelds folgende Daten, die Sie auf
dem Typenschild finden. Das
Typenschild ist auf dem Boden des
Kochfelds angebracht.
Seriennummer ............
3.2 Einbau-Kochfelder
Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem
Einbau in bzw. unter normgerechte,
passende Einbauschränke und
Arbeitsplatten betrieben werden.
3.3 Anschlusskabel
• Das Kochfeld wird mit einem
Anschlusskabel geliefert.
• Ersetzen Sie ein defektes Netzkabel
durch den Kabeltyp H05V2V2-F, der
einer Temperatur von mindestens 90
°C standhält. Wenden Sie sich an den
Kundendienst vor Ort.
48
www.aeg.com
3.4 Montage
R10mm
R5mm
min.
500mm
7mm
min.
50mm
12mm
490+1mm
min. 55mm
750+1mm
514+1mm
774+1mm
min.
28 mm
min.
12 mm
min.
20 mm
3.5 Schutzboden
Falls Sie einen Schutzboden (optionales
Zubehör) verwenden, ist die Schutzmatte
direkt unter dem Gerät nicht nötig. Der
Schutzboden ist möglicherweise in
einigen Ländern nicht erhältlich. Wenden
Sie sich an Ihren Händler vor Ort.
Wenn Sie das Kochfeld über
einem Backofen einsetzen,
können Sie den
Schutzboden nicht
verwenden.
DEUTSCH
49
4. GERÄTEBESCHREIBUNG
4.1 Kochfeldanordnung
1
1
1 Kochzone
2 Bedienfeld
145 mm
145/210/270
mm
265
170 mm
mm
180 mm
1
2
1
4.2 Bedienfeldanordnung
1
2 3 4
13
12
5
6
11
10
7
8
Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und
akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen.
SenFunktion
sorfeld
Kommentar
1
EIN/AUS
Ein- und Ausschalten des Kochfeldes.
2
Verriegeln / Kindersicherung
Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds.
3
STOP+GO
Ein- und Ausschalten der Funktion.
-
Kochstufenanzeige
Zeigt die Kochstufe an.
-
Kochzonen-Anzeigen des
Timers
Zeigt an, für welche Kochzone die Zeit eingestellt wurde.
-
Timer-Anzeige
Zeigt die Zeit in Minuten an.
-
Ein- und Ausschalten des äußeren Kreises.
4
5
6
7
9
50
www.aeg.com
SenFunktion
sorfeld
8
9
10
/
11
12
13
-
Kommentar
-
Ein- und Ausschalten des äußeren Kreises.
Hob²Hood
Ein- und Ausschalten des manuellen Modus
der Funktion.
-
Auswählen der Kochzone.
-
Erhöhen oder Verringern der Zeit.
Ankochautomatik
Ein- und Ausschalten der Funktion.
Einstellskala
Einstellen der Kochstufe.
4.3 Anzeigen der Kochstufen
Display
Beschreibung
Die Kochzone ist ausgeschaltet.
Die Kochzone ist eingeschaltet.
-
Die Funktion STOP+GO ist in Betrieb.
Die Funktion Ankochautomatik ist in Betrieb.
+ Zahl
Eine Störung ist aufgetreten.
/
OptiHeat Control (Restwärmeanzeige, 3-stufig): Weitergaren/Warmhalten/Restwärme.
/
Die Funktion Verriegeln/Kindersicherung ist in Betrieb.
Die Funktion Abschaltautomatik ist in Betrieb.
4.4 OptiHeat Control
(Restwärmeanzeige, 3-stufig)
WARNUNG!
/ / Es besteht
Verbrennungsgefahr durch
Restwärme. Die Anzeige
zeigt die Restwärmestufe an.
DEUTSCH
51
5. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
5.1 Ein- und Ausschalten
Berühren Sie
1 Sekunde lang, um das
Kochfeld ein- oder auszuschalten.
5.2 Abschaltautomatik
Mit dieser Funktion wird das Kochfeld
in folgenden Fällen automatisch
ausgeschaltet:
• Alle Kochzonen sind ausgeschaltet.
• Nach dem Einschalten des Kochfelds
wird keine Kochstufe gewählt.
• Das Bedienfeld ist mehr als 10
Sekunden mit verschütteten
Lebensmitteln oder einem
Gegenstand bedeckt (Topf, Tuch
usw.). Ein akustisches Signal ertönt
und das Kochfeld schaltet ab.
Entfernen Sie den Gegenstand oder
reinigen Sie das Bedienfeld.
• Eine Kochzone wurde nicht
ausgeschaltet bzw. die Kochstufe
wurde nicht geändert. Nach einer
Weile leuchtet
auf und das
Kochfeld schaltet sich aus.
Verhältnis zwischen der Kochstufe und
der Zeit, nach der das Kochfeld
ausgeschaltet wird:
Kochstufe
,1-3
Das Kochfeld wird
ausgeschaltet nach
6 Stunden
4-7
5 Stunden
8-9
4 Stunden
10 - 14
1,5 Stunden
5.3 Kochstufe
Einstellen oder Ändern der Kochstufe:
Berühren Sie die Einstellskala auf der
gewünschten Kochstufe oder fahren Sie
mit dem Finger entlang der Skala bis zur
gewünschten Kochstufe.
5.4 Ein- und Ausschalten der
äußeren Heizkreise
Die Kochflächen können an die Größe
des Kochgeschirrs angepasst werden.
Verwenden Sie das Sensorfeld:
Einschalten des äußeren Heizkreises:
Berühren Sie das Sensorfeld. Die
Kontrolllampe leuchtet auf.
Einschalten weiterer äußerer
Heizkreise: Berühren Sie das Sensorfeld
erneut. Die entsprechende
Kontrolllampe leuchtet auf.
Ausschalten des äußeren Heizkreises:
Berühren Sie das Sensorfeld, bis die
Kontrolllampe erlischt.
Wenn Sie die Kochzone
ohne den äußeren Heizkreis
einschalten, kann sich das
Licht der Kochzone auf den
äußeren Heizkreis
ausbreiten. Dies bedeutet
aber nicht, dass der äußere
Heizkreis eingeschaltet ist.
Prüfen Sie, ob die
Kontrolllampe leuchtet, um
zu sehen, ob der Heizkreis
eingeschaltet ist.
5.5 Ankochautomatik
Schalten Sie diese Funktion ein, damit
die gewünschte Kochstufeneinstellung in
kürzerer Zeit erreicht wird. Wenn sie
aktiviert ist, schaltet sich die Kochzone
mit der höchsten Stufe ein und wechselt
dann zur gewünschten Einstellung.
Zum Einschalten der
Funktion muss die Kochzone
abgekühlt sein.
52
www.aeg.com
Kochzone: Berühren Sie
( leuchtet
auf). Berühren Sie dann gleich danach
die gewünschte Kochstufe. Nach 3
CountUp Timer (Garzeitmesser)
Mit dieser Funktion können Sie
feststellen, wie lange eine Kochzone
bereits in Betrieb ist.
Sekunden leuchtet
Auswählen der Kochzone:Berühren Sie
Einschalten der Funktion für eine
.
Ausschalten der Funktion: Ändern Sie
die Kochstufe.
so oft, bis die Anzeige der
gewünschten Kochzone aufleuchtet.
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
5.6 Timer
Kurzzeitmesser
Mit dieser Funktion stellen Sie ein, wie
lange eine Kochzone für einen einzelnen
Kochvorgang eingeschaltet bleiben soll.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe für die
Kochzone und erst danach die Funktion
ein.
des Timers.
leuchtet auf. Wenn die
Anzeige der Kochzone langsamer blinkt,
wird die Zeit hochgezählt. Das Display
schaltet um zwischen
und der
abgelaufenen Zeit (Minuten).
So können Sie feststellen, wie lange
die Kochzone bereits in Betrieb ist:
so oft, bis die Anzeige der
gewünschten Kochzone aufleuchtet.
Wählen Sie die Kochzone mit
aus. Die
Anzeige der Kochzone blinkt schneller.
Im Display wird die Einschaltdauer der
Zone angezeigt.
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
Ausschalten der Funktion: Wählen Sie
des Timers, um die Zeit einzustellen
(00 - 99 Minuten). Wenn die Anzeige der
Kochzone langsam blinkt, wird die Zeit
heruntergezählt.
die Kochzone mit
Auswählen der Kochzone:Berühren Sie
So wird die Restzeit angezeigt: Wählen
aus. Die
Sie die Kochzone mit
Anzeige der Kochzone blinkt schneller.
Das Display zeigt die Restzeit an.
oder
erlischt.
oder
aus. Berühren Sie
.
Ausschalten der Funktion: Wählen Sie
die Kochzone mit
und berühren Sie
. Die Restzeit wird auf 00
heruntergezählt. Die Anzeige der
Kochzone erlischt.
Wenn die eingestellte Zeit
abgelaufen ist, ertönt ein
Signalton und 00 blinkt. Die
Kochzone wird
ausgeschaltet.
Ausschalten des Signaltons: Berühren
Sie
.
. Die Anzeige der Kochzone
Kurzzeit-Wecker
Sie können diese Funktion als KurzzeitWecker benutzen, wenn das Gerät
eingeschaltet ist und die Kochzonen
nicht in Betrieb sind. Das Display zeigt
an.
Ändern der Zeit: Wählen Sie die
Kochzone mit
und berühren Sie
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
. Berühren Sie
oder
des Timers,
um die Zeit einzustellen. Wenn die
eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt
ein Signalton und 00 blinkt.
Ausschalten des Signaltons: Berühren
Sie
.
Diese Funktion hat keine
Auswirkung auf den
Kochzonenbetrieb.
5.7 STOP+GO
Mit dieser Funktion werden alle
eingeschalteten Kochzonen auf die
niedrigste Kochstufe geschaltet.
Ist die Funktion eingeschaltet, lässt sich
die Kochstufe nicht ändern.
DEUTSCH
Die Funktion unterbricht nicht die TimerFunktionen.
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
.
leuchtet auf.
Ausschalten der Funktion: Berühren Sie
. Die vorherige Kochstufe wird
angezeigt.
53
ein. Das Kochfeld kann jetzt benutzt
werden. Wenn Sie das Kochfeld mit
ausschalten, wird diese Funktion wieder
eingeschaltet.
5.10 OffSound Control (Einund Ausschalten der
Signaltöne)
5.8 Verriegeln
Schalten Sie das Kochfeld aus. Berühren
Sie können das Bedienfeld sperren,
wenn Kochzonen eingeschaltet sind. So
wird verhindert, dass die Kochstufe
versehentlich geändert wird.
Sie
3 Sekunden lang. Das Display wird
ein- und ausgeschaltet. Berühren Sie
3 Sekunden lang. Es wird
oder
Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.
angezeigt. Berühren Sie
zum Auswählen von:
Einschalten der Funktion:Berühren Sie
•
.
leuchtet 4 Sekunden auf.Der
Timer bleibt eingeschaltet.
– der Signalton ist eingeschaltet
•
Ihre Einstellungen werden übernommen,
sobald das Kochfeld automatisch
ausgeschaltet wird.
Ausschalten der Funktion: Berühren Sie
. Die vorherige Kochstufe wird
angezeigt.
Diese Funktion wird auch
ausgeschaltet, sobald das
Kochfeld ausgeschaltet wird.
5.9 Kindersicherung
Diese Funktion verhindert ein
versehentliches Einschalten des
Kochfelds.
Einschalten der Funktion: Schalten Sie
das Kochfeld mit
ein. Stellen Sie keine
Kochstufe ein. Berühren Sie
Sekunden lang.
4
leuchtet auf. Schalten
Sie das Kochfeld mit
aus.
Ausschalten der Funktion: Schalten Sie
das Kochfeld mit
ein. Stellen Sie keine
Kochstufe ein. Berühren Sie
Sekunden lang.
4
leuchtet auf. Schalten
Sie das Kochfeld mit
aus.
Vorübergehendes Ausschalten der
Funktion für einen einzelnen
Kochvorgang: Schalten Sie das Kochfeld
mit
ein.
leuchtet auf. Berühren Sie
4 Sekunden lang. Stellen Sie die
Kochstufe innerhalb von 10 Sekunden
des Timers
– der Signalton ist ausgeschaltet
Haben Sie die Funktion auf
eingestellt, ertönt der Signalton nur in
folgenden Fällen:
• Bei der Berührung von
• Nach Ablauf der für Kurzzeit-Wecker
eingestellten Zeit
• Nach Ablauf der für Kurzzeitmesser
eingestellten Zeit
• Wenn das Bedienfeld bedeckt ist.
5.11 Power-Management
• Die Kochzonen werden je nach Lage
auf dem Kochfeld und Anzahl der
Phasen gruppiert. Siehe Abbildung.
• Jede Phase darf mit maximal 3700 W
belastet werden.
• Mit dieser Funktion wird die Leistung
zwischen den einzelnen, an dieselbe
Phase angeschlossenen Kochzonen
aufgeteilt.
• Diese Funktion wird eingeschaltet,
sobald die Gesamtleistung aller an
dieselbe Phase angeschlossenen
Kochzonen 3700 W übersteigt.
• Mit dieser Funktion wird die Leistung
aller anderen Kochzonen reduziert,
die an dieselbe Phase angeschlossen
sind.
• Die Anzeige der Kochzonen mit
reduzierter Leistung wechselt
zwischen der eingestellten und
54
www.aeg.com
reduzierten Kochstufe. Nach einiger
Zeit zeigt die Anzeige der Kochzonen
mit reduzierter Leistung nur noch die
reduzierte Kochstufe an.
Automatikbetrieb
Automa- Kotische
chen1)
Einschaltung der
Beleuchtung
Braten2)
Modus
H0
Aus
Aus
Aus
Modus
H1
Ein
Aus
Aus
Modus
Ein
Lüfterge- Lüftergeschwinschwindigkeit 1 digkeit 1
Modus
H3
Ein
Aus
Modus
H4
Ein
Lüfterge- Lüftergeschwinschwindigkeit 1 digkeit 1
Modus
H5
Ein
Lüfterge- Lüftergeschwinschwindigkeit 1 digkeit 2
Modus
H6
Ein
Lüfterge- Lüftergeschwinschwindigkeit 2 digkeit 3
H2 3)
5.12 Hob²Hood
Diese innovative automatische Funktion
verbindet das Kochfeld mit einer
speziellen Dunstabzugshaube. Das
Kochfeld und die Dunstabzugshaube
kommunizieren mit Hilfe von
Infrarotsignalen. Die Drehzahl des Lüfters
wird automatisch eingestellt. Sie richtet
sich nach dem eingestellten Modus und
der Temperatur des heißesten
Kochgeschirrs auf dem Kochfeld. Sie
können den Lüfter auch manuell auf dem
Bedienfeld des Kochfelds einstellen.
Bei den meisten
Dunstabzugshauben ist das
Fernsteuerungssystem
werkseitig ausgeschaltet.
Schalten Sie es ein, bevor
Sie die Funktion nutzen.
Weitere Informationen
finden Sie in der Anleitung
der Dunstabzugshaube.
Automatikbetrieb der Funktion
Stellen Sie für den automatischen
Betrieb den Modus auf H1 – H6. Die
Dunstabzugshaube schaltet sich ein,
wenn Sie das Kochfeld bedienen. Das
Kochfeld misst die Temperatur des
Kochgeschirrs automatisch und passt die
Geschwindigkeit des Lüfters an.
Lüftergeschwindigkeit 1
1) Das Kochfeld erkennt, dass gekocht wird und
regelt die Lüftergeschwindigkeit je nach eingestelltem Automatikbetrieb.
2) Das Kochfeld erkennt, dass gebraten wird und
regelt die Lüftergeschwindigkeit je nach eingestelltem Automatikbetrieb.
3) In diesem Modus werden der Lüfter und die
Beleuchtung unabhängig von der Temperatur
eingeschaltet.
Ändern des Automatikbetriebs
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Berühren Sie
3 Sekunden lang.
Das Display wird ein- und
ausgeschaltet
3. Berühren Sie
3 Sekunden lang.
4. Berühren Sie
wiederholt, bis
angezeigt wird.
des Timers, um
5. Berühren Sie
einen automatischen Modus
auszuwählen.
DEUTSCH
Schalten Sie den
Automatikbetrieb aus, um
die Dunstabzugshaube
direkt über ihr Bedienfeld
einzustellen.
Wenn Sie nach Kochende
das Kochfeld ausschalten,
kann die Dunstabzugshaube
noch eine gewisse Zeit in
Betrieb sein. Nach dieser
Zeit schaltet das System den
Lüfter automatisch aus.
Während der folgenden 30
Sekunden kann der Lüfter
nicht wieder eingeschaltet
werden.
Manuelles Einstellen der
Lüftergeschwindigkeit
Sie können den Lüfter auch manuell
einstellen. Berühren Sie hierzu , wenn
das Kochfeld eingeschaltet ist. Auf diese
Weise wird der Automatikbetrieb
ausgeschaltet und Sie können die
Lüftergeschwindigkeit manuell ändern.
Durch Drücken von
Lüftergeschwindigkeit um eine Stufe.
Wenn Sie die Intensivstufe gewählt
haben und
erneut drücken, wird die
Geschwindigkeit auf 0 gesetzt und die
Dunstabzugshaube ausgeschaltet.
Berühren Sie , um die
Lüftergeschwindigkeit 1 wieder
einzustellen.
Zum erneuten Einschalten
des Automatikbetriebs
schalten Sie das Kochfeld
aus und wieder ein.
Einschalten der Beleuchtung
Sie können das Kochfeld so einstellen,
dass sich die Beleuchtung automatisch
einschaltet, wenn Sie das Kochfeld
bedienen. Stellen Sie hierzu den
Automatikmodus auf H1 – H6.
Die Beleuchtung der
Dunstabzugshaube schaltet
sich 2 Minuten nach
Ausschalten des Kochfelds
aus.
erhöht sich die
6. TIPPS UND HINWEISE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
6.1 Kochgeschirr
Der Boden des
Kochgeschirrs sollte so dick
und flach wie möglich sein.
Kochgeschirr aus
Stahlemaille oder mit
Aluminium- oder
Kupferböden kann
Verfärbungen der
Glaskeramikoberfläche
verursachen.
6.2 Öko Timer (Öko-Timer)
Um Energie zu sparen, schaltet sich die
Kochzonenheizung vor dem Signal des
Kurzzeitmessers ab. Die Abschaltzeit
hängt von der eingestellten Kochstufe
und der Gardauer ab.
6.3 Anwendungsbeispiele für
das Garen
Bei den Angaben in der
folgenden Tabelle handelt
es sich um Richtwerte.
55
56
www.aeg.com
Kochstufe
Verwendung:
Dauer
(Min.)
Hinweise
Warmhalten von gegarten
Speisen.
Nach
Bedarf
Legen Sie einen Deckel auf
das Kochgeschirr.
1-3
Sauce Hollandaise, Schmelzen
von: Butter, Schokolade, Gelatine.
5 - 25
Gelegentlich umrühren.
1-3
Stocken: Lockere Omeletts,
gebackene Eier.
10 - 40
Mit Deckel garen.
3-5
Köcheln von Reis und Milchge- 25 - 50
richten, Erhitzen von Fertiggerichten.
Mindestens doppelte Menge
Flüssigkeit zum Reis geben,
Milchgerichte zwischendurch
umrühren.
5-7
Dünsten von Gemüse, Fisch,
Fleisch.
20 - 45
Einige Esslöffel Flüssigkeit hinzugeben.
7-9
Dampfgaren von Kartoffeln.
20 - 60
Max. ¼ l Wasser für 750 g Kartoffeln verwenden.
7-9
Kochen größerer Speisemengen, Eintopfgerichte und Suppen.
60 - 150
Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten.
9 - 12
Bei geringer Hitze anbraten:
Schnitzel, Cordon bleu, Kotelett, Frikadellen, Bratwürste,
Leber, Mehlschwitze, Eier,
Pfannkuchen, Donuts.
Nach
Bedarf
Nach der Hälfte der Zeit wenden.
12 - 13
Braten bei starker Hitze: Rösti,
Lendenstücke, Steaks.
5 - 15
Nach der Hälfte der Zeit wenden.
14
Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch,
Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites.
-1
6.4 Tipps und Hinweise für die
Funktion Hob²Hood
Wenn Sie das Kochfeld mit dieser
Funktion betreiben:
• Schützen Sie das Bedienfeld der
Dunstabzugshaube vor direkter
Sonneneinstrahlung.
• Richten Sie keine Halogenstrahler auf
das Bedienfeld der
Dunstabzugshaube.
• Decken Sie das Bedienfeld des
Kochfelds nicht ab.
• Unterbrechen Sie den Signalfluss
zwischen dem Kochfeld und der
Dunstabzugshaube nicht mit der
Hand oder einem Kochgeschirrgriff.
Siehe Abbildung.
Die abgebildete Dunstabzugshaube ist
nur beispielhaft.
DEUTSCH
57
Dunstabzugshauben mit der Funktion
Hob²Hood
Die komplette Palette von
Dunstabzugshauben, die mit dieser
Funktion ausgestattet sind, finden Sie auf
unserer Verbraucher-Website. Die AEG
Dunstabzugshauben, die mit dieser
Funktion ausgestattet sind, sind mit dem
Symbol
gekennzeichnet.
Andere Geräte mit
Fernbedienung können das
Signal beeinträchtigen. Um
dies zu vermeiden,
verwenden Sie die
Fernbedienung des Gerätes
und des Kochfelds nicht
gleichzeitig.
7. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.1 Allgemeine Informationen
• Reinigen Sie das Kochfeld nach
jedem Gebrauch.
• Achten Sie immer darauf, dass der
Boden des Kochgeschirrs sauber ist.
• Kratzer oder dunkle Flecken auf der
Oberfläche beeinträchtigen die
Funktionsfähigkeit des Kochfelds
nicht.
• Verwenden Sie einen Spezialreiniger
zur Reinigung der
Kochfeldoberfläche.
• Verwenden Sie einen speziellen
Reinigungsschaber für Glas.
7.2 Reinigen des Kochfelds
• Folgendes muss sofort entfernt
werden: geschmolzener Kunststoff,
Plastikfolie, Zucker bzw. zuckerhaltige
Lebensmittel. Andernfalls können die
Verschmutzungen das Kochfeld
beschädigen. Achten Sie darauf, dass
sich niemand Verbrennungen zuzieht.
Den speziellen Reinigungsschaber
schräg zur Glasfläche ansetzen und
über die Oberfläche bewegen.
• Folgendes kann nach ausreichender
Abkühlung des Kochfelds entfernt
werden: Kalk- und Wasserränder,
Fettspritzer und metallisch
schimmernde Verfärbungen. Reinigen
Sie das Kochfeld mit einem feuchten
Tuch und nicht scheuernden
Reinigungsmittel. Wischen Sie das
Kochfeld nach der Reinigung mit
einem weichen Tuch trocken.
• Entfernen Sie metallisch
schimmernde Verfärbungen:
Benutzen Sie für die Reinigung der
Glasoberfläche ein mit einer Lösung
aus Essig und Wasser angefeuchtetes
Tuch.
58
www.aeg.com
8. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
8.1 Was tun, wenn ...
Störung
Mögliche Ursache
Das Kochfeld kann nicht ein- Das Kochfeld ist nicht oder
geschaltet oder bedient wer- nicht ordnungsgemäß an die
den.
Spannungsversorgung angeschlossen.
Die Sicherung ist durchgebrannt.
Abhilfe
Prüfen Sie, ob das Kochfeld
ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung angeschlossen ist. Nehmen Sie
dazu den Anschlussplan zu
Hilfe.
Vergewissern Sie sich, dass
die Sicherung der Grund für
die Störung ist. Brennt die
Sicherung wiederholt durch,
wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft.
Schalten Sie das Kochfeld
erneut ein und stellen Sie innerhalb von 10 Sekunden
die Kochstufe ein.
Zwei oder mehr Sensorfelder Berühren Sie nur ein Sensorwurden gleichzeitig berührt. feld.
Die Funktion STOP+GO ist
in Betrieb.
Siehe Kapitel „Täglicher Gebrauch“.
Auf dem Bedienfeld befinden sich Wasser- oder Fettspritzer.
Wischen Sie das Bedienfeld
ab.
Ein akustisches Signal ertönt Mindestens ein Sensorfeld
und das Kochfeld schaltet
wurde bedeckt.
ab.
Wenn das Kochfeld ausgeschaltet wird, ertönt ein
akustisches Signal.
Entfernen Sie den Gegenstand von den Sensorfeldern.
Das Kochfeld wird ausgeschaltet.
Entfernen Sie den Gegenstand vom Sensorfeld.
Sie haben etwas auf das
Sensorfeld
gestellt.
Die Restwärmeanzeige funk- Die Kochzone ist nicht heiß,
tioniert nicht.
da sie nur kurze Zeit in Betrieb war.
War die Kochzone lange genug eingeschaltet, um heiß
zu sein, wenden Sie sich an
den autorisierten Kundendienst.
DEUTSCH
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Funktion Hob²Hood
funktioniert nicht.
Sie haben das Bedienfeld
bedeckt.
Entfernen Sie den Gegenstand vom Bedienfeld.
Die Ankochautomatik startet Die Kochzone ist heiß.
nicht.
Die höchste Kochstufe ist
eingestellt.
Der äußere Heizkreis lässt
sich nicht einschalten.
59
Lassen Sie die Kochzone lange genug abkühlen.
Die höchste Kochstufe hat
die gleiche Leistung wie die
Funktion.
Schalten Sie zuerst den inneren Heizkreis ein.
Es ist normal, dass sich in
In der Mehrkreis-Koch- der Mehrkreis-Kochzone ein
zone befindet sich ein dunk- dunkler Bereich befindet.
ler Bereich.
Die Kochstufe schaltet zwischen zwei Kochstufen hin
und her.
Die Power-ManagementFunktion ist eingeschaltet.
Siehe Kapitel „Täglicher Gebrauch“.
Die Sensorfelder werden
heiß.
Das Kochgeschirr ist zu
Stellen Sie großes Kochgegroß, oder Sie haben es zu
schirr nach Möglichkeit auf
nahe an die Bedienelemente die hinteren Kochzonen.
gestellt.
Es ertönt kein Signalton,
wenn Sie die Sensorfelder
des Bedienfelds berühren.
Der Signalton ist ausgeschal- Schalten Sie den Signalton
tet.
ein.
Siehe Kapitel „Täglicher Gebrauch“.
leuchtet auf.
Die Abschaltautomatik hat
ausgelöst.
Schalten Sie das Kochfeld
aus und wieder ein.
leuchtet auf.
Die Kindersicherung oder
die Tastensperre ist eingeschaltet.
Siehe Kapitel „Täglicher Gebrauch“.
und eine Zahl werden an- Es ist ein Fehler im Kochfeld
aufgetreten.
gezeigt.
Trennen Sie das Kochfeld eine Zeit lang vom Stromnetz.
Schalten Sie die Sicherung
im Sicherungskasten der
Hausinstallation aus. Schalten Sie die Sicherung wieder
ein. Wenn
erneut aufleuchtet, wenden Sie sich an
den autorisierten Kundendienst.
60
www.aeg.com
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
E6 leuchtet auf.
Die zweite Phase der Stromversorgung fehlt.
Prüfen Sie, ob das Kochfeld
ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung angeschlossen ist. Nehmen Sie
die Sicherung heraus, warten
Sie eine Minute und setzen
Sie die Sicherung wieder ein.
8.2 Wenn Sie das Problem
nicht lösen können...
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen
können, wenden Sie sich an Ihren
Händler oder einen autorisierten
Kundendienst. Geben Sie die Daten, die
Sie auf dem Typenschild finden, an.
Geben Sie dabei den dreistelligen
Buchstaben-Code für die Glaskeramik
(befindet sich in der Ecke der Glasfläche)
und die angezeigte Fehlermeldung an.
Vergewissern Sie sich, dass Sie das
Kochfeld korrekt bedient haben. Wenn
Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt
auch während der Garantiezeit für die
Reparatur durch einen Techniker oder
Händler eine Gebühr an. Die
Informationen zum Kundendienst und
die Garantiebedingungen finden Sie im
Garantieheft.
9. TECHNISCHE DATEN
9.1 Typenschild
Modell HK854870IB
Typ 60 HBD R2 AO
Produkt-Nummer (PNC) 949 597 125 01
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Made in Germany
7,7 kW
Ser. Nr. ..........
AEG
9.2 Technische Daten der Kochzonen
Kochzone
Nennleistung (höchste Kochstufe) [W]
Durchmesser der Kochzone
[mm]
Vorne links
2000
180
Hinten links
1600
145
Vorne Mitte
1100 / 2300 / 3400
145 / 210 / 270
Vorne rechts
1800 / 2800
170 / 265
Verwenden Sie für optimale
Kochergebnisse kein Kochgeschirr,
dessen Durchmesser größer als der der
Kochzone ist.
DEUTSCH
61
10. ENERGIEEFFIZIENZ
10.1 Produktinformationen gemäß EU 66/2014
Modellidentifikation
HK854870IB
Kochfeldtyp
Einbau-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen
4
Heiztechnologie
Kochzone mit
Strahlungsbeheizung
Durchmesser der kreisförmigen Kochzonen (Ø)
Vorne links
Hinten links
Vorne Mitte
18,0 cm
14,5 cm
27,0 cm
Länge (L) und Breite (B) der Vorne rechts
nicht kreisförmigen Kochzone
L 26,5 cm
B 17,0 cm
Energieverbrauch pro
Kochzone (EC electric cooking)
185,5 Wh/kg
190,4 Wh/kg
186,1 Wh/kg
185,5 Wh/kg
Vorne links
Hinten links
Vorne Mitte
Vorne rechts
Energieverbrauch des
Kochfelds (EC electric hob)
186,9 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für
den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder Verfahren zur Messung der
Gebrauchseigenschaften
10.2 Energie sparen
Beachten Sie folgende Tipps, um beim
täglichen Kochen Energie zu sparen.
• Wenn Sie Wasser erwärmen,
verwenden Sie nur die benötigte
Menge.
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn
möglich, mit einem Deckel ab.
• Stellen Sie Kochgeschirr auf die
Kochzone, bevor Sie sie einschalten.
• Der Boden des Kochgeschirrs sollte
denselben Durchmesser wie die
Kochzone haben.
• Stellen Sie kleineres Kochgeschirr auf
die kleineren Kochzonen.
• Stellen Sie das Kochgeschirr mittig
auf die Kochzone.
• Nutzen Sie die Restwärme, um die
Speisen warm zu halten oder zu
schmelzen.
11. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
62
www.aeg.com
DEUTSCH
63
867333272-B-152019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising