AEG | HKP95510XB | User manual | Aeg HKP95510XB Ohjekirja

Aeg HKP95510XB Ohjekirja
HKP95510XB
DA
FI
DE
USER
MANUAL
Brugsanvisning
Kogesektion
Käyttöohje
Keittotaso
Benutzerinformation
Kochfeld
2
27
51
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED................................................................................2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................4
3. INSTALLATION............................................................................................................6
4. PRODUKTBESKRIVELSE..............................................................................................9
5. DAGLIG BRUG........................................................................................................... 11
6. FLEKSIBELT INDUKTIONSOMRÅDE....................................................................... 15
7. RÅD OG TIP............................................................................................................... 18
8. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.................................................................. 21
9. FEJLFINDING.............................................................................................................21
10. TEKNISKE DATA..................................................................................................... 24
11. ENERGIEFFEKTIV.................................................................................................... 25
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
DANSK
3
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. De tilgængelige
dele er varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal denne
aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Børn på 3 år og derunder skal altid holdes væk fra
dette apparat, når det er i drift.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne. Børn på under 8 år skal holdes på
afstand, med mindre de overvåges konstant.
Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en
særskilt fjernbetjening.
ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en
kogesektion med fedt eller olie kan være farligt og
kan muligvis resultere i brand.
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men
sluk for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks.
et låg eller et brandtæppe.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges.
En kortvarig tilberedningsproces skal overvåges
kontinuerligt.
ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande
på kogefladerne.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget
varme.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Efter brug skal der slukkes for kogesektionen med
funktionsvælgeren - stol ikke på gryderegistreringen.
Hvis glaskeramikoverfladen/glasoverfladen er revnet,
skal du slukke for apparatet for ikke at risikere elektrisk
stød.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret serviceværksted eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet
af producenten af madlavningsapparatet, eller som er
angivet af producenten af apparatet i
brugsanvisningen som velegnede til brug, eller
kogesektionssikringer indbygget i apparatet. Brug af
upassende sikringer kan medføre uheld.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Forsegl snitfladerne med et
tætningsmiddel for at forhindre fugt,
der forårsager opsvulmen.
• Beskyt apparatets bund mod damp
og fugt.
• Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette for at
undgå, at der falder varmt kogegrej
ned fra apparatet, når døren eller
vinduet åbnes.
• Hvis apparatet monteres oven over
skuffer, skal du sørge for, at der er
tilstrækkelig plads mellem apparatets
bund og den øverste skuffe til
luftcirkulation.
DANSK
• Apparatets bund kan blive varm. Sørg
for at montere en brandsikker plade
under apparatet for at forhindre
adgang til bunden.
• Sørg for, at der er en fri
ventilationsplads på 2 mm mellem
køkkenbordet og forsiden af den
nedenstående enhed. Garantien
dækker ikke beskadigelser forårsaget
af mangel på passende
ventilationsplads.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Inden apparatet tages i brug, skal du
sørge for, at det er koblet fra
strømforsyningen.
• Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
• Sørg for, at apparatet installeres
korrekt. En løs eller forkert elledning
eller stik (hvis relevant) kan gøre
terminalen for varm.
• Brug den korrekte elledning.
• Elledningerne må ikke være viklet
sammen.
• Sørg for, at der installeres en
beskyttelse mod stød.
• Kablet skal forsynes med
trækaflastning.
• Sørg for, at elledningen eller stikket
(hvis relevant) ikke får kontakt med
det varme apparat eller varmt
kogegrej, når du tilslutter apparatet til
de nærmeste kontakter
• Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
(hvis relevant) eller ledningen. Kontakt
vores autoriserede servicecenter eller
en elektriker, hvis en beskadiget
ledning skal udskiftes.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
5
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til netstikket
efter installationen.
• Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
• Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
• Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for skader,
forbrænding og elektrisk
chock.
• Fjern al emballagen, etiketterne og
den beskyttende film (hvis relevant)
inden ibrugtagning.
• Brug apparatet i et
husholdningsmiljø.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sæt kogezonen på "sluk", når den
ikke er i brug.
• Stol ikke på grydedetektoren.
• Læg ikke bestik eller grydelåg på
kogezonerne. De kan blive varme.
• Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Hvis apparatets overflade er revnet,
skal apparatet øjeblikkeligt kobles fra
strømforsyningen. Dette er for at
forhindre elektrisk stød.
• Brugere med en pacemaker skal
holde en afstand på mindst 30 cm fra
6
www.aeg.com
induktionskogezonerne, når apparatet
er i drift.
• Når du anbringer mad i varm olie, kan
det sprøjte.
ADVARSEL!
Risiko for brand og
eksplosion
• Fedtstoffer og olie kan udsende
brændbare dampe, når de opvarmes.
Hold flammer eller opvarmede
genstande væk fra fedtstoffer og olie,
når du tilbereder mad med dem.
• De dampe, som meget varm olie
udsender, kan forårsage
selvantændelse.
• Brugt olie, der kan indholde
madrester, kan forårsage brand ved
en lavere temperatur end olie, der
bruges for første gang.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
• Opbevar ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
• Stil ikke et varmt grydelåg på
kogesektionens glasoverflade.
• Lad ikke kogegrej koge tørt.
• Pas på, der ikke falder genstande eller
kogegrej ned på apparatet.
Overfladen kan blive beskadiget.
• Tænd aldrig for en kogezone, hvis
den er tom, eller der står tomt
kogegrej på den.
• Læg ikke aluminiumsfolie på
apparatet.
• Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan
forårsage ridser på glasset eller
glaskeramikken. Løft altid disse
genstande, når du skal flytte dem på
kogesektionen.
• Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
• Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
• Sluk for apparatet, og lad det køle af
inden rengøring.
• Kobl apparatet fra lysnettet, før der
udføres vedligeholdelse.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
2.5 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Kontakt din genbrugsplads ang.
oplysninger om, hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip netledningen af tæt ved
apparatet og bortskaf den.
2.6 Service
• Kontakt et autoriseret servicecenter
for at få repareret apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Inden installationen
Notér følgende oplysninger fra
typeskiltet, før du installerer
kogesektionen: Typeskiltet sider i
bunden af kogesektionen.
DANSK
Serienummer ...........................
3.2 Indbygningskogesektioner
Brug først indbygningskogesektionerne,
når kogesektionen er samlet i de
korrekte indbygningsenheder og
bordplader, der opfylder kravene.
3.3 Tilslutningskabel
• Kogesektionen leveres med netkabel.
• For at erstatte det beskadigede
netkabel skal du bruge følgende (eller
højere) netkabeltype: H05V2V2-F T
min 90°C. Kontakt altid Electrolux
Service A/S.
3.4 Montering
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
< 20 mm
7
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
8
www.aeg.com
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 880 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
3.5 Beskyttelsesboks
Hvis du bruger en beskyttelseskasse
(ekstraudstyr), er der ikke brug for den
forreste luftpassage på 2 mm og den
beskyttende plade lige under
kogesektionen. Beskyttelsesboksen fås
muligvis ikke i visse lande. Kontakt din
lokale forhandler.
Du kan ikke bruge
beskyttelsesboksen, hvis
kogesektionen monteres
over en ovn.
DANSK
9
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversigt over kogesektionen
1 Induktionskogezone
2 Betjeningspanel
3 Fleksibelt induktionsområde
bestående af fire sektioner
1
1
1
3
2
4.2 Oversigt over betjeningspanelet
1
2 3 4 5
6
14
7
8
13 12
11
10
9
Brug sensorfelterne til at betjene apparatet. Display, kontrollamper og signaler viser
de funktioner, der er i brug.
Sensorfelt
Funktion
Kommentar
1
ON/OFF
Tænder/slukker for kogesektionen.
2
Lås / Børnesikring
Låser/låser op for betjeningspanelet.
3
PowerSlide
Aktiverer/deaktiverer funktionen.
4
FlexiBridge
Skifter mellem tre af funktionens tilstande.
-
Display for varmetrin
Visning af varmetrinnet.
-
Kogezoneindikatorer for
timer
Viser den kogezone, som du har tidsindstillet.
-
Timerdisplay
Viser tiden i minutter.
Hob²Hood
Aktiverer/deaktiverer funktionens manuelle
tilstand.
5
6
7
8
10
www.aeg.com
Sensorfelt
Funktion
Kommentar
9
STOP+GO
Aktiverer/deaktiverer funktionen.
10
Boosterfunktion
Aktiverer/deaktiverer funktionen.
Betjeningspanel
Indstilling af et varmetrin.
-
Vælger kogezone.
-
Øger eller mindsker tiden.
Betjeningspanel
Indstiller varmetrinnet for det fleksible induktionskogeområde.
11
-
12
/
13
-
14
4.3 Display for varmetrin
Display
Beskrivelse
Kogezonen er slukket.
Kogezonen er tændt.
-
STOP+GO-funktionen er i brug.
Opkogningsautomatik-funktionen er i brug.
Boosterfunktion er i brug.
Der er en funktionsfejl.
+ tal
/
OptiHeat Control (3-trins restvarmeindikator): Tilbereder stadig/
holde varm/restvarme.
/
Lås / Børnesikring-funktionen er i brug.
Uegnet eller for lille kogegrej, eller der står intet kogegrej på kogezonen.
Automatisk slukning-funktionen er i brug.
/
/
PowerSlide-funktionen er i brug.
DANSK
4.4 OptiHeat Control (3-trins
restvarmeindikator)
ADVARSEL!
11
Induktionskogezoner laver den varme,
der er nødvendig til madlavningen, i
selve kogegrejets bund. Glaskeramikken
opvarmes af varmen i kogegrejet.
/
/
Forbrændingsrisiko ved
restvarme. Indikatoren viser
niveauet af restvarme.
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Varmetrin
Kogesektionen
deaktiveres efter
5.1 Aktivering og deaktivering
4-7
5 timer
Tryk på
i 1 sekund for at tænde eller
slukke for kogesektionen.
8-9
4 timer
10 - 14
1,5 time
5.2 Automatisk slukning
Funktionen slukker automatisk for
kogesektionen, hvis:
• alle kogezoner deaktiveres,
• du ikke indstiller varmetrinnet, når
kogesektionen er aktiveret,
• du spilder noget, eller lægger noget
på betjeningspanelet i mere end 10
sekunder (en gryde/pande, en klud
osv.). Der udsendes et lydsignal, og
kogesektionen slukkes. Fjern
genstanden, eller tør
betjeningspanelet af.
• kogesektionen bliver for varm (f.eks.
når sovsegryden koger tør). Lad
kogezonen køle af, før du bruger
kogesektionen igen.
• Du bruger forkert kogegrej. Symbolet
vises, og efter 2 minutter slukkes
kogezonen automatisk.
• du behøver ikke deaktivere en
kogezone eller ændre varmetrinnet.
Efter et stykke tid tændes , og
kogesektionen slukkes.
Forholdet mellem varmetrinnet og
tiden efter, at kogesektionen
deaktiveres:
Varmetrin
,1-3
Kogesektionen
deaktiveres efter
6 timer
5.3 Varmetrin
Sådan indstilles eller ændres
varmetrinnet:
Tryk på betjeningspanelet ved det
korrekte varmetrin, eller bevæg din
finger langs betjeningspanelet, indtil du
når det ønskede varmetrin.
5.4 Visning af kogezone
Den vandrette linje viser kogegrejets
maksimale størrelse. Bruddet på den
vandrette linje viser kogegrejets
minimale diameter.
min.
max.
Se kapitlet “Teknisk information”.
12
www.aeg.com
5.5 Opkogningsautomatik
Sådan vises den resterende tid: vælg
Aktiver denne funktion for at få et ønsket
varmetrin på kortere tid. Når den er slået
til, er zonen tændt ved den højeste
indstilling i starten og fortsætter derefter
tilberedningen ved det ønskede
varmetrin.
kogezonen med . Kontrollampen for
kogezonen begynder at blinke hurtigt.
Displayet viser resttiden.
For at aktivere funktionen
skal kogezonen være kold.
Sådan aktiveres funktionen for en
( tændes). Tryk
kogezone: Tryk på
derefter straks et ønsket varmetrin. Efter
3 sekunder tændes
.
Sådan deaktiveres funktionen: skift
varmetrinnet.
5.6 Boosterfunktion
Funktionen tilfører ekstra effekt til
induktionszonerne. Funktionen kan
aktiveres, så den kun fungerer som
induktionszone i et begrænset stykke tid.
Når tiden er gået, stilles induktionszonen
automatisk tilbage til det højeste
varmetrin.
Se kapitlet “Teknisk
information”.
Sådan aktiveres funktionen for en
kogezone: Tryk på
.
lyser.
Sådan deaktiveres funktionen: Skift
varmetrinnet.
5.7 Timer
Nedtællingstimer
Du kan bruge funktionen til at indstille,
hvor længe kogezonen skal være tændt
under én tilberedning.
Indstil først varmetrinnet til kogezonen
og derefter funktionen.
Sådan indstilles kogezonen: tryk på
en eller flere gange, indtil kontrollampen
for den ønskede kogezone tændes.
Sådan aktiveres funktionen: tryk på
på timeren for at indstille tiden (00 - 99
minutter). Når kontrollampen for
kogezonen begynder at blinke langsomt,
er nedtællingen begyndt.
Sådan ændres tiden: vælg kogezonen
med
. Tryk på
eller
.
Sådan deaktiveres funktionen: indstil
kogezonen med , og tryk på .
Resttiden tæller baglæns ned til 00.
Kontrollampen for kogezonen slukkes.
Når nedtællingen er slut,
høres en lyd, og 00 blinker.
Kogezonen slukkes.
Sådan stoppes lyden: tryk på
.
CountUp Timer (Optællingstimer)
Du kan bruge denne funktion til at holde
øje med, hvor længe kogezonen er
tændt.
Sådan indstilles kogezonen: tryk på
en eller flere gange, indtil kontrollampen
for den ønskede kogezone tændes.
Sådan aktiveres funktionen: tryk på
på timeren.
tændes. Når
kontrollampen for kogezonen begynder
at blinke langsomt, er tællingen begyndt.
Displayet skifter mellem
forløbne tid (minutter).
og den
Sådan får du vist, hvor længe
kogezonen er tændt: vælg kogezonen
med . Kontrollampen for kogezonen
begynder at blinke hurtigt. Displayet
viser, hvor længe zonen har været tændt.
Sådan deaktiveres funktionen: indstil
kogezonen med
, og tryk på
eller
. Kontrollampen for kogezonen
slukkes.
Minutur
Du kan bruge timeren som et Minutur,
når kogesektionen er tændt, og
kogezonerne ikke betjenes. Displayet
viser varmetrinnet
.
Sådan aktiveres funktionen: tryk på
eller
på timeren for at
tryk på
indstille tiden. Når nedtællingen er slut,
høres en lyd, og 00 blinker.
.
DANSK
Sådan stoppes lyden: Tryk på
13
Sådan tilsidesættes funktionen til en
enkelt tilberedning: Tænd for
.
Funktionen påvirker ikke
betjeningen af kogezonerne.
kogesektionen med
.
tændes. Tryk
5.8 STOP+GO
på
i 4 sekunder. Indstil varmetrinnet
inden 10 sekunder. Kogesektionen kan
betjenes. Når du tænder for
Denne funktion indstiller alle aktive
kogezoner til det laveste varmetrin.
kogesektionen med
funktionen igen.
Når funktionen er aktiv, kan varmetrinnet
ikke ændres.
Funktionen standser ikke
timerfunktionen.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
.
tændes.
5.11 OffSound Control (Deaktivering og aktivering af
lyd)
Sluk for kogesektionen. Tryk på
i3
sekunder. Displayet tændes og slukkes.
Tryk på
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
, aktiveres
i 3 sekunder.
eller
tændes. Tryk på
på timeren for at
vælge ét af følgende:
. Det forrige varmetrin aktiveres.
5.9 Lås
•
Betjeningspanelet kan låses, mens
kogezonerne er aktive. Det forhindrer
utilsigtet ændring af varmetrinnet.
•
- lyden er tændt
Vent, indtil kogesektionen slukkes
automatisk, for at bekræfte dit valg.
Indstil først varmetrinnet.
Når funktionen er indstillet til
kun høre lyd, når:
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
.
tændes i 4 sekunder.Timeren forbliver
tændt.
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
. Det forrige varmetrin aktiveres.
5.10 Børnesikring
Funktionen hindrer utilsigtet betjening af
kogesektionen.
Sådan aktiveres funktionen: Tænd for
kogesektionen med
. Indstil ikke
i 4 sekunder.
tændes. Sluk for kogesektionen med
.
Sådan deaktiveres funktionen: Tænd
for kogesektionen med
varmetrin. Tryk på
. Indstil ikke
i 4 sekunder.
tændes. Sluk for kogesektionen med
, kan du
Du trykker på
Minutur tæller ned
Nedtællingstimer tæller ned
Du anbringer noget på
betjeningspanelet.
5.12 Effektstyring
Når du slukker for
kogesektionen, deaktiverer
du også denne funktion.
varmetrin. Tryk på
•
•
•
•
- lyden er slukket
.
• Kogezonerne grupperes efter
placering og antal faser i
kogesektionen. Se billedet.
• Hver fase har en maksimal elektrisk
belastning på 3700 W.
• Funktionen fordeler effekten mellem
de kogezoner, der er tilsluttet til den
samme fase.
• Funktionen aktiveres, når den
samlede elektriske belastning for de
kogezoner, der er tilsluttet til en
enkelt fase, overskrider 3700 W.
• Funktionen reducerer effekten til de
andre kogezoner, der er tilsluttet til
den samme fase.
• Varmetrinsvisningen af de reducerede
zoner skifter mellem det valgte
varmetrin og det reducerede
varmetrin. Efter noget tid forbliver
14
www.aeg.com
varmetrinsvisningen af de reducerede
zoner på det reducerede varmetrin.
Automa- Kogtisk lys
ning1)
Steg-
Tændt
Blæserhastighed 1
Blæserhastighed 1
Tilstand
H3
Tændt
Slukket
Blæserhastighed 1
Tilstand
H4
Tændt
Blæserhastighed 1
Blæserhastighed 1
Tilstand
H5
Tændt
Blæserhastighed 1
Blæserhastighed 2
Tilstand
H6
Tændt
Blæserhastighed 2
Blæserhastighed 3
Tilstand
H2 3)
5.13 Hob²Hood
Det er en avanceret automatisk funktion,
som forbinder kogesektionen til en
særlig emhætte. Både kogesektionen og
emhætten har en infrarød
signalkommunikator. Blæserens
hastighed defineres automatisk på
baggrund af funktionens indstilling og
temperaturen af det varmeste kogegrej
på kogesektionen. Du kan også betjene
blæseren manuelt fra kogesektionen.
På de fleste emhætter er
fjernbetjeningssystemet som
standard slået fra. Aktivér
det, inden du bruger
funktionen. Få flere
oplysninger i vejledningen til
emhætten.
Automatisk betjening af funktionen
For at aktivere den automatiske funktion
skal den automatiske tilstand stå på H1 –
H6. Kogesektionen står oprindeligt på
H5.Emhætten reagerer, hver gang du
anvender kogesektionen. Kogesektionen
genkender automatisk kogegrejets
temperatur og justerer blæserens
hastighed.
Automatiske tilstande
Automa- Kogtisk lys
ning1)
Steg-
Tilstand
H0
Slukket
Slukket
Slukket
Tilstand
H1
Tændt
Slukket
Slukket
ning2)
ning2)
1) Kogesektionen registrerer kogeprocessen og
slår blæserhastigheden til i overensstemmelse
med den automatiske tilstand.
2) Kogesektionen registrerer stegeprocessen og
slår blæserhastigheden til i overensstemmelse
med den automatiske tilstand.
3) Denne tilstand aktiverer blæseren og lyset og
afhænger ikke af temperaturen.
Ændring af den automatiske tilstand
1. Sluk for komfuret.
2. Tryk på
i 3 sekunder. Displayet
tændes og slukkes
3. Tryk på
i 3 sekunder.
4. Berør
nogle få gange, indtil
tændes.
for at vælge en
5. Berør timerens
automatisk tilstand.
Deaktivér funktionens
automatiske tilstand for at
betjene emhætten direkte
på emhættepanelet.
DANSK
Når du er færdig med
madlavningen og slukker for
kogesektionen, kan
emhætteblæseren
stadigvæk være tændt i et
stykke tid. Efter denne tid
deaktiverer systemet
automatisk blæseren og
forhindrer en utilsigtet
aktivering af blæseren i de
næste 30 sekunder.
Manuel betjening af
blæserhastigheden
Du kan også betjene funktionen manuelt.
For at gøre dette skal du berøre , når
kogesektionen er aktiv. Dette deaktiverer
funktionens automatiske betjening og
gør det muligt at ændre
blæserhastigheden manuelt. Når du
15
niveau og trykker på
igen, indstiller
du blæserhastigheden til 0, hvilket
deaktiverer emhætteblæseren. Berør
for at starte blæseren igen med
blæserhastighed 1.
Sluk og tænd igen for
kogesektionen for at
aktivere funktionens
automatiske betjening.
Sådan tændes lyset
Du kan indstille kogesektionen, så lyset
tændes automatisk, hver gang du
tænder for kogesektionen. For at gøre
dette skal den automatiske tilstand stå
på H1 – H6.
Lyset på emhætten slukkes 2
minutter efter slukningen af
kogesektionen.
trykker på , hæves blæserhastigheden
med et trin. Når du når et intensivt
6. FLEKSIBELT INDUKTIONSOMRÅDE
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 FlexiBridge-funktion
Det fleksible induktionsområde består at
fire sektioner. Sektionerne kan
kombineres til to kogezoner med
forskellig størrelse eller til ét langt
kogeområde. Du vælger kombinationen
af sektioner ved at vælge funktionen, der
er relevant for størrelsen af det kogegrej,
du vil bruge. Der er tre funktioner:
Standard (aktiveres automatisk, når du
aktiverer kogesektionen), Big Bridge og
Max Bridge.
Indstil varmetrinnet ved at
bruge de to venstre
betjeningspaneler.
Aktivering og deaktivering af
funktioner
Brug sensorfeltet til at skifte mellem
funktioner:
.
Når du skifter mellem
funktioner, sættes
varmetrinnet tilbage til 0.
Kogegrejets diameter og placering
Vælg funktionen, der er relevant for
størrelsen og formen af kogegrejet.
Kogegrejet skal, så meget som muligt,
dække det valgte område. Anbring
kogegrejet midt på det valgte område!
Anbring kogegrejet, der har en mindre
diameter end 160 mm i bunden, midt på
en enkelt sektion.
16
www.aeg.com
Forkert placering af kogegrej:
100-160mm
Anbring kogegrejet, der har en større
diameter end 160 mm i bunden, midt
mellem to sektioner.
6.3 FlexiBridge Big Bridgefunktion
> 160 mm
6.2 FlexiBridge
Standardfunktion
Aktivér funktionen ved at trykke på ,
indtil den rigtige kontrollampe lyser.
Funktionen tilslutter de tre bagerste
sektioner til én kogezone. Den ene
forreste sektion er ikke tilsluttet og
betjenes som en separat kogezone. Du
kan indstille varmetrinnet for hver zone
separat. Brug de to venstre
betjeningspaneler.
Funktionen er aktiv, når du aktiverer
kogesektionen. Den tilslutter sektionerne
i to separate kogezoner. Du kan indstille
varmetrinnet for hver zone separat. Brug
de to venstre betjeningspaneler.
Korrekt placering af kogegrej:
Korrekt placering af kogegrej:
For at bruge denne funktion skal du
anbringe kogegrejet på de tre tilsluttede
sektioner. Hvis du bruger kogegrej, der
er mindre end to sektioner, viser
displayet
zonen.
, og efter 2 minutter slukkes
DANSK
Forkert placering af kogegrej:
17
Forkert placering af kogegrej:
6.4 FlexiBridge Max Bridgefunktion
Aktivér funktionen ved at trykke på ,
indtil den rigtige kontrollampe lyser.
Funktionen tilslutter alle sektioner til
kogezonen. For at indstille varmetrinnet
skal du bruge én af kontrolbjælkerne i
venstre side.
Korrekt placering af kogegrej:
For at bruge denne funktion skal du
anbringe kogegrejet på de fire tilsluttede
sektioner. Hvis du bruger kogegrej, der
er mindre end tre sektioner, viser
displayet
zonen.
, og efter 2 minutter slukkes
6.5
PowerSlide-funktion
Med denne funktion kan du justere
temperaturen ved at flytte kogegrejet til
en anden placering på
induktionsområdet.
Funktionen deler induktionsområdet i tre
med forskellige varmetrin.
Kogesektionen føler placeringen af
kogegrejet og indstiller det varmetrin,
der svarer til. Du kan anbringe
kogegrejet forrest, i midten eller bagerst.
Hvis du anbringer kogegrejet forrest, får
du det højeste varmetrin. Du kan
mindske varmetrinnet ved at flytte
kogegrejet til midten eller bagerst.
Brug kun én gryde/pande,
når du betjener funktionen.
18
www.aeg.com
forreste placering,
midterste og
for den
for den bagerste.
Generelle oplysninger:
• 160 mm er den mindste diameter af
kogegrejets bund for denne funktion.
• Varmetrinsdisplayet for bagerste
venstre betjeningspanel viser
placeringen af kogegrejet på
induktionsområdet. Forrest
midten
, bagerst
,i
.
Du kan ændre varmetrinnene for hver
placering separat. Kogesektionen
husker dine varmetrin, næste gang du
aktiverer funktionen.
Aktivering af funktionen
Aktivér funktionen ved at anbringe
kogegrejet korrekt på kogeområdet. Tryk
på . Kontrollampen over symbolet
lyser. Hvis du ikke anbringer kogegrejet
på kogeområdet, vises , og efter 2
minutter indstilles det fleksible
• Varmetrinsdisplayet for forreste
venstre betjeningspanel viser
varmetrinnet. Varmetrinnet ændres
ved at bruge forreste venstre
betjeningspanel.
• Første gang du aktiverer funktionen,
får du varmetrinnet
induktionsområde til
.
Deaktivering af funktionen
eller indstil varmetrinnet til
Berør
for at deaktivere funktionen.
Kontrollampen over symbolet
slukkes.
for den
7. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Kogegrej
For induktionskogezoner
skaber et stærkt
elektromagnetisk felt hurtigt
varme i kogegrejet.
Brug induktionskogezonerne
med kogegrej, der er egnet
hertil.
Kogegrej
• Korrekt: Støbejern, stål, emaljeret
stål, rustfrit stål, sandwichbund
(mærket som egnet af producenten).
• Ukorrekt: Aluminium, kobber,
messing, glas, keramik, porcelæn.
Kogegrej er egnet til
induktionskogesektioner, hvis:
• Vand kommer meget hurtigt i kog på
en zone, der står på det højeste
varmetrin.
• En magnet hæfter ved kogegrejets
bund.
DANSK
Trykket på det fleksible
induktionskogeområde kan
blive beskidt eller skifte
farve, når kogegrejet
skubbes frem og tilbage. Du
kan rengøre området på
almindelig vis.
Bunden af kogegrejet skal
være så tyk og plan som
muligt.
Kogegrejets mål
Induktionskogezonerne tilpasser sig til
en vis grad automatisk til størrelsen af
kogegrejets bund.
Kogezonens effektivitet er relateret til
kogegrejets diameter. Kogegrej med en
mindre diameter end den minimale
modtager kun en del af den effekt,
kogezonen skaber.
Se kapitlet “Teknisk
information”.
7.2 Lyden under drift
• fløjtende lyd: du bruger kogezonen
på højt varmetrin, og kogegrejet
består af flere materialer
(sandwichstruktur).
• brummen: du bruger højt varmetrin.
• klikken: elektronikken arbejder.
• hvislen, summen: blæseren kører.
Lydene er normale og betyder ikke, at
der er noget galt.
7.3 Öko Timer (Øko-timer)
For at spare energi bør kogezonens
varmelegeme slukkes, før minuturet
lyder. Forskellen i betjeningstiden
afhænger af det indstillede varmetrin og
varigheden af tilberedningen.
7.4 Eksempler på anvendelse
Forholdet mellem varmeindstilling og
kogezonens strømforbrug er ikke lineært.
Når du øger varmeindstillingen, er det
ikke proportionelt med øgningen af
kogezonens strømforbrug. Dette
betyder, at en kogezone med middel
varmeindstilling bruger under halvdelen
af dens effekt.
Hvis du kan høre:
Data i tabellen er kun
vejledende.
• små knald: kogegrejet består af
forskellige materialer
(sandwichstruktur).
Varmetrin
19
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
At holde færdigtilberedt mad
varm.
efter
behov
Læg et låg på kogegrejet.
1-3
Hollandaise sauce, smelte:
smør, chokolade, husblas.
5 - 25
Rør ind imellem.
1-3
Stivne/størkne: luftige omeletter, bagte æg.
10 - 40
Læg låg på under tilberedningen.
3-5
Videre kogning af ris og mælkeretter, opvarmning af færdigretter.
25 - 50
Tilsæt mindst dobbelt så meget væske som ris, rør rundt i
mælkeretter under tilberedningen.
5-7
Dampning af grøntsager, fisk,
kød.
20 - 45
Tilføj nogle spsk. væske.
-1
20
www.aeg.com
Varmetrin
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
7-9
Dampning af kartofler.
20 - 60
Brug højst ¼ l vand til 750 g
kartofler.
7-9
Kogning af større portioner,
sammenkogte retter og supper.
60 - 150
Op til 3 l væske plus ingredienser.
9 - 12
Nænsom stegning af: schnitz- efter
ler, cordon bleu (kalvekød), ko- behov
teletter, frikadeller, pølser, lever, æg, pandekager, æbleskiver.
Vendes undervejs.
12 - 13
Kraftig stegning, brasede kartofler, tournedos, steaks.
Vendes undervejs.
14
Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning af pommes frites.
5 - 15
Kogning af større mængder vand. Boosterfunktionen er aktiveret.
7.5 Råd og tips til Hob²Hoodfunktion
Gør følgende, når du betjener
kogesektionen med funktionen:
• Beskyt emhættepanelet mod direkte
sollys.
• Ret ikke halogenlys mod
emhættepanelet.
• Tildæk ikke kogesektionspanelet.
• Afbryd ikke signalet mellem
kogesektionen og emhætten (f.eks.
med hånden eller et håndtag til
kogegrejet). Se billedet. Emhætten
på billedet er kun et eksempel.
Det kan ske, at andre
fjernbetjente apparater
blokerer signalet. For at
undgå dette bør du ikke
bruge apparatets
fjernbetjening og
kogesektionen samtidig.
Emhætter med Hob²Hood-funktionen
For at finde det fulde sortiment af
emhætter, der fungerer med denne
funktion, kan du se vores kunde-website.
AEG-emhætterne, der fungerer med
denne funktion, skal have symbolet
.
DANSK
21
8. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Generelle oplysninger
• Rengør altid kogesektionen efter
brug.
• Brug altid kogegrej med ren bund.
• Skrammer eller mørke pletter på
overfladen har ingen betydning for
kogesektionens funktion.
• Brug et specielt rengøringsmiddel til
overfladen på kogesektionen.
• Brug en speciel skraber til glasset.
8.2 Rengøring af
kogesektionen
madvarer. Ellers kan snavset
beskadige kogesektionen. Vær
forsigtig for at undgå forbrændinger.
Sæt specialskraberen skråt ned på
glasoverfladen, og bevæg bladet hen
over overfladen.
• Fjernes, når apparatet er kølet
tilstrækkeligt ned: Rande af kalk eller
vand, fedtstænk og metalskinnende
misfarvning. Rengør kogesektionen
med en fugtig klud og ikke-slibende
opvaskemiddel. Tør kogesektionen af
med en blød klud efter rengøring.
• Fjern mtalskinnende misfarvning:
brug en opløsning af vand med
eddike og rengør glasoverfladen med
en fugtig klud.
• Fjern straks: Smeltet plastik,
plastfolie, sukker og sukkerholdige
9. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
9.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Afhjælpning
Kogesektionen kan ikke tæn- Kogesektionen er ikke tilslut- Kontrollér, om kogesektiodes eller betjenes.
tet til en strømforsyning, el- nen er tilsluttet korrekt til
ler den er forkert tilsluttet.
strømforsyningen. Se tilslutningsdiagrammet.
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes
en defekt sikring. Kontakt en
kvalificeret installatør, hvis
sikringen springer flere gange i træk.
Tænd for kogesektionen
igen, og indstil varmetrinnet
på under 10 sekunder.
Du har rørt ved 2 eller flere
sensorfelte samtidigt.
Berør kun ét sensorfelt.
STOP+GO-funktionen er i
brug.
Se kapitlet "Daglig brug".
22
www.aeg.com
Problemer
Mulige årsager
Afhjælpning
Der er vand eller fedtstænk
på betjeningspanelet.
Tør betjeningspanelet af.
Der udsendes et lydsignal,
og kogesektionen slukkes.
Der udsendes et lydsignal,
når kogesektionen slukkes.
Du har tildækket et eller
flere sensorfelter.
Flyt genstanden fra sensorfelterne.
Sektionen slukkes.
Du har lagt noget på taste-
Flyt genstanden fra tasterne.
rne
.
Restvarmeindikator tænder
ikke.
Kogezonen er ikke varm,
fordi den kun har været
tændt i kort tid.
Hob²Hood-funktionen virker
ikke.
Du har tildækket betjenings- Fjern genstanden fra betjepanelet.
ningspanelet.
Opkogningsautomatik starter ikke.
Kogezonen er varm.
Lad kogezonen køle tilstrækkeligt af.
Det højeste varmetrin er
valgt.
Højeste varmetrin har samme effekt som funktionen.
Varmetrinnet skifter mellem
to forskellige varmetrin.
Strømstyringsfunktion er
tændt.
Se kapitlet "Daglig brug".
Tasterne bliver varme.
Kogegrejet er for stort, eller
det er placeret for tæt på
betjeningspanelet.
Sæt om muligt stort kogegrej på de bageste kogezoner.
Der lyder intet signal, når
der trykkes på sensorfelterne.
Signalerne er slået fra.
Slå signalerne til.
Se kapitlet "Daglig brug".
Det fleksible induktionskoKogegrejet befinder sig i
geområde opvarmer ikke ko- den forkerte position på det
gegrejet.
fleksible induktionskogeområde.
Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis kogezonen
har været i drift tilstrækkelig
længe til at være varm.
Anbring kogegrejet i den
korrekte position på det fleksible induktionskogeområde. Kogegrejets position afhænger af den aktiverede
funktion eller funktionstilstand.
Se kapitlet "Fleksibelt induktionskogeområde".
DANSK
Problemer
23
Mulige årsager
Afhjælpning
Diameteren af kogegrejets
bund er forkert for den aktiverede funktion eller funktionstilstand.
Brug kogegrej med en diameter, der passer til den aktiverede funktion eller funktionstilstand. Brug kogegrej,
der har en diameter på under 160 mm, på en enkelt
sektion af det fleksible induktionskogeområde.
Se kapitlet "Fleksibelt induktionskogeområde".
tændes.
Automatisk slukning er aktiveret.
Sluk og tænd for kogesektionen.
tændes.
Børnesikringen eller funktionslåsen er slået til.
Se kapitlet "Daglig brug".
tændes.
Der står ikke kogegrej på ko- Sæt kogegrej på kogezonen.
gezonen.
Der er brugt uegnet kogegrej.
Brug egnet kogegrej.
Se kapitlet "Nyttige oplysninger og råd".
Diameteren på kogegrejets
bund er for lille til kogezonen.
Brug kogegrej med de rette
mål.
Se kapitlet “Teknisk information”.
FlexiBridge-funktionen er i
brug. En eller flere sektioner
af funktionstilstanden, som
er tændt, er ikke dækket af
kogegrejet.
Anbring kogegrejet på det
korrekte antal sektioner af
funktionstilstanden, som er
tændt, eller skift funktionstilstanden.
Se kapitlet "Fleksibelt induktionskogeområde".
PowerSlide-funktionen er i
Brug kun én gryde.
brug. Der står to gryder på
Se kapitlet "Fleksibelt indukdet fleksible induktionskoge- tionskogeområde".
område.
og et tal lyser.
Der er en fejl i kogesektionen.
Kobl kogesektionen fra lysnettet i et stykke tid. Sluk på
gruppeafbryderen, eller tag
sikringen ud på tavlen. Tilslut
apparatet igen. Kontakt et
autoriseret servicecenter,
hvis
tændes igen.
24
www.aeg.com
Problemer
tændes.
Mulige årsager
Afhjælpning
Der er en fejl i kogesektionen, fordi et kogegrej er
kogt tør. Automatisk slukning og overophedningssikringen for kogezonerne er
aktiveret.
Sluk for kogesektionen.
Fjern det varme kogegrej.
Tænd for kogezonen igen
efter ca. 30 sekunder. Fejlmeddelelsen forsvinder, hvis
kogegrejet var problemet.
Restvarmeindikator fortsætter med at lyse. Lad kogegrejet køle tilstrækkeligt af.
Kontrollér, om kogegrejet er
egnet til kogesektionen.
Se kapitlet "Nyttige oplysninger og råd".
9.2 Hvis du ikke kan løse
problemet ...
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet. Oplys de data, der findes på
typeskiltet. Oplys desuden den trecifrede
kode på glaskeramikken (der står i
hjørnet af glaspladen) og den
fejlmeddelelse, der vises. Sørg for, at du
har betjent kogesektionen korrekt. Hvis
fejlen skyldes forkert betjening, er et
teknikerbesøg ikke gratis, heller ikke i
garantiperioden. Oplysninger om
servicecenter og garantibetingelser står i
garantihæftet.
10. TEKNISKE DATA
10.1 Mærkeplade
Model HKP95510XB
Type 60 GCD CR AU
Induktion 11.1 kW
Serienr. .................
AEG
PNC 949 597 121 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fremstillet i Tyskland
11.1 kW
10.2 Specifikation for kogezone
Kogezone
Nominel effekt
(maks. varmetrin) [W]
Boosterfunktion [W]
BoosterfunktiDiameter for
on maksimal va- kogegrej [mm]
righed [min.]
Forrest i midten 1800
3500
2800
3700
5
5
145 - 245
245 - 280
Forreste højre
1400
2500
4
125 - 145
Bageste højre
2300
3200
10
125 - 210
Fleksibelt induk- 2300
tionsområde
3200
10
minimum 100
DANSK
Kogezonernes effekt kan afvige en smule
fra dataene i tabellen. Variationerne
skyldes kogegrejets materiale og mål.
25
Til optimale madlavningsresultater bør
du ikke bruge kogegrej, der er større end
diameteren i tabellen.
11. ENERGIEFFEKTIV
11.1 Produktinformation ifølge EU 66/2014
Identifikation af model
HKP95510XB
Type kogesektion
Indbygget kogesektion
Antal kogezoner
3
Antal kogeområder
1
Opvarmningsteknologi
Induktion
Diameter af runde kogezoner (Ø)
Forrest i midten
Forreste højre
Bageste højre
28,0 cm
14,5 cm
21,0 cm
Længde (L) og bredde (B)
af kogeområde
Venstre
L 45,3 cm
B 21,5 cm
Energiforbrug pr. kogezone (EC electric cooking)
Forrest i midten
Forreste højre
Bageste højre
166,0 Wh/kg
175,1 Wh/kg
166,2 Wh/kg
Kogeområdets energiforbrug (EC electric cooking)
Venstre
180,7 Wh/kg
Kogesektionens energiforbrug (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektroniske
husholdningsapparater til madlavning Del 2: Kogesektioner - Metoder til
måling af ydeevne
11.2 Energibesparelse
Du kan spare energi ved madlavning i
hverdagen, hvis du følger nedenstående
råd.
174,9 Wh/kg
• Læg altid låg på kogegrejet, hvis det
er muligt.
• Inden du aktiverer kogezonen, skal du
stille kogegrejet på den.
• Sæt det mindre kogegrej på de
mindre kogezoner.
• Sæt kogegrejet direkte i midten af
kogezonen.
• Brug restvarmen til at holde maden
varm eller for at smelte den.
• Når du opvarmer vand, bør du kun
bruge den nødvendige mængde.
12. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
26
www.aeg.com
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
SUOMI
27
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT.............................................................................................27
2. TURVALLISUUSOHJEET............................................................................................29
3. ASENNUS...................................................................................................................31
4. TUOTEKUVAUS......................................................................................................... 33
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 35
6. JOUSTAVA INDUKTIOKEITTOALUE....................................................................... 40
7. VIHJEITÄ JA NEUVOJA............................................................................................ 43
8. HOITO JA PUHDISTUS............................................................................................. 46
9. VIANMÄÄRITYS......................................................................................................... 46
10. TEKNISET TIEDOT.................................................................................................. 49
11. ENERGIATEHOKKUUS........................................................................................... 50
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
28
www.aeg.com
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tulee pitää
kaukana tästä laitteesta aina sen ollessa toiminnassa.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat
käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia. Alle 8-vuotiaat lapset tulee pitää
kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
29
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan
kytke laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit
esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä.
HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa.
Lyhytaikaista ruoan kypsymistä on valvottava
jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään
keittotason päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja
kansia ei saa panna liesitasolle, koska ne voivat
kuumentua.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke lieden
vastus pois päältä vääntimellä.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise virta
laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen valmistajan
suunnittelemia keittotason suojia, laitteen valmistajan
käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai keittotason
mukana toimitettuja suojia. Virheellisten suojien käyttö
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Tiivistä pinnat tiivisteaineella
estääksesi kosteuden aiheuttaman
turpoamisen.
• Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja
kosteudelta.
• Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
• Jos laite on asennettu laatikoiden
yläpuolelle, varmista, että laitteen
alaosan ja ylälaatikon välinen tila on
riittävä ilmankierron kannalta.
30
www.aeg.com
• Laitteen alaosa voi kuumentua.
Varmista, että asennat
lämmönkestävän erotuslevyn laitteen
alapuolelle, jotta laitteen alaosaan ei
voida koskettaa.
• Varmista, että työtason ja laitteen
etuosan välissä on 2 mm:n
ilmanvaihtoaukko. Takuu ei kata
vahinkoja, jotka aiheutuvat
riittämättömästä ilmanvaihtoaukosta.
2.2 Sähköliitännät
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Ennen toimenpiteiden suorittamista
tulee varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
• Varmista, että laite on asennettu
oikein. Löysät tai vääränlaiset
virtajohdot tai pistokkeet (jos
olemassa) voivat aiheuttaa liittimen
ylikuumenemisen.
• Käytä oikeaa virtajohtoa.
• Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
• Varmista, että iskusuojaus on
asennettu.
• Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
• Varmista, ettei virtajohto tai pistoke
(jos olemassa) kosketa kuumaan
laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin,
kun liität laitteen lähellä oleviin
pistorasioihin.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke (jos olemassa)
tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluumme tai
sähköasentajaan vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei
niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
•
•
•
•
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet
ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen vaara.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit,
merkit ja suojakalvot (jos olemassa)
ennen käyttöönottoa.
• Käytä laitetta kotiympäristössä.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke keittoalue aina off-asentoon
käytön jälkeen.
• Älä luota keittoastian tunnistimeen.
• Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat
kuumentua.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota
laite välittömästi sähköverkosta. Täten
vältetään sähköiskut.
• Sydämentahdistimia käyttävien
henkilöiden on säilytettävä vähintään
30 cm:n turvaetäisyys
induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa
toiminnassa.
• Öljy voi roiskua, kun asetat ruokaaineksia kuumaan öljyyn.
SUOMI
VAROITUS!
Tulipalo- ja räjähdysvaara.
• Kuumista rasvoista ja öljyistä voi
päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai
kuumat esineet kaukana rasvoista ja
öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
• Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
• Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa
tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä
öljy.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
• Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
• Älä aseta kuumaa keittoastian kantta
keittotason lasipinnalle.
• Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
• Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
• Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
• Älä aseta alumiinifoliota laitteen
päälle.
• Valuraudasta tai -alumiinista
valmistetut tai vaurioituneen pohjan
omaavat keittoastiat voivat
naarmuttaa lasi- tai keraamista pintaa.
Nosta ne aina irti keittotasosta
liikuttamisen aikana.
31
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
2.4 Hoito ja puhdistus
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Kytke laite pois toiminnasta ja anna
sen jäähtyä ennen puhdistusta.
• Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
2.5 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
2.6 Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.1 Ennen asentamista
Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä
ennen keittotason asentamista. Arvokilpi
sijaitsee keittotason pohjassa.
Sarjanumero ...........................
3.2 Kalusteeseen sijoitettavat
keittotasot
Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja saa
käyttää vasta, kun ne on asennettu
sopiviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin
ja työtasoihin.
3.3 Liitäntäjohto
• Keittotason mukana toimitetaan
liitäntäjohto.
32
www.aeg.com
• Käytä seuraavaa (tai sitä suurempaa)
virtajohtotyyppiä vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi: H05V2V2-F
T min 90 °C. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
3.4 Asennus
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 880 mm
SUOMI
33
min.
12 mm
min.
2 mm
3.5 Suojakotelo
Jos käytössä on suojakotelo (lisävaruste),
edessä oleva 2 mm:n ilmavirtaustila ja
keittotason alapuolella oleva suojataso
eivät ole tarpeen. Suojakotelo ei
välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa
lisävarusteena. Ota yhteys paikalliseen
jälleenmyyjään.
Et voi käyttää suojakoteloa,
jos asennat keittotason
uunin yläpuolelle.
4. TUOTEKUVAUS
4.1 Keittoalueet
1
1
1
3
2
1 Induktiokeittoalue
2 Käyttöpaneeli
3 Joustava neljästä osiosta koostuva
induktiolämpöalue
34
www.aeg.com
4.2 Käyttöpaneelin painikkeet
1
2 3 4 5
6
7
8
13 12
14
11
10
9
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat,
mitkä toiminnot ovat käytössä.
Koske- Toiminto
tuspainike
Kuvaus
PÄÄLLE / POIS
Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä.
Lukitus / Lapsilukko
Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen poistaminen.
PowerSlide
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
FlexiBridge
Toimintatilan valitseminen kolmesta vaihtoehdosta.
-
Tehotason näyttö
Tehotason näyttäminen.
-
Keittoalueiden ajastimen
ilmaisimet
Aika-asetusta koskevan keittoalueen osoittaminen.
-
Ajastimen näyttö
Ajan osoittaminen minuutteina.
Hob²Hood
Toiminnon manuaalisen tilan kytkeminen
päälle ja pois päältä.
9
STOP+GO
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
10
Power-toiminto
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
Säätöpalkki
Tehotason säätäminen.
-
Keittoalueen valitseminen.
-
Ajan lisääminen tai vähentäminen.
Säätöpalkki
Joustavan induktiokeittoalueen tehotason
asettaminen.
1
2
3
4
5
6
7
8
11
-
12
/
13
14
-
SUOMI
35
4.3 Tehotasojen näytöt
Näyttö
Kuvaus
Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.
Keittoalue on toiminnassa.
-
STOP+GO -toiminto on toiminnassa.
Automaattinen kuumennus -toiminto on toiminnassa.
Power-toiminto -toiminto on kytketty päälle.
+ numero
Toimintahäiriö.
/
OptiHeat Control (kolmivaiheinen jälkilämmön ilmaisin): edelleen toiminnassa / lämpimänä pito / jälkilämpö.
/
Lukitus /Lapsilukko-toiminto on toiminnassa.
Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittoalueella ei ole astiaa.
Automaattinen virrankatkaisu -toiminto on toiminnassa.
/
/
PowerSlide -toiminto on toiminnassa.
4.4 OptiHeat Control
(kolmivaiheinen jälkilämmön
ilmaisin)
Induktiokeittoalueella kypsennyksen
vaatima lämpö kohdistuu suoraan
keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö
kuumentaa keraamisen pinnan.
VAROITUS!
/
/
Palovammojen
vaara on olemassa
jälkilämmön vuoksi.
Merkkivalo ilmaisee
jälkilämmön tason.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Kytkeminen toimintaan ja
pois toiminnasta
Keittotaso kytketään toimintaan ja pois
toiminnasta koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
5.2 Automaattinen
virrankatkaisu
Toiminto katkaiseen virran
automaattisesti keittotasosta
seuraavissa tilanteissa:
• Kaikki keittoalueet on kytketty pois
toiminnasta.
• Et aseta tehotasoa kytkettyäsi
keittotason toimintaan.
• Käyttöpaneelin päälle on roiskunut
jotakin tai sen päälle on asetettu
36
www.aeg.com
jotakin (pannu, liina, jne.) yli 10
sekunnin ajaksi. Keittotasosta kuuluu
äänimerkki ja se kytkeytyy pois
toiminnasta. Ota esine pois tai pyyhi
käyttöpaneeli.
• Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi
kun neste kiehuu kuiviin
paistinpannulla). Anna keittoalueen
jäähtyä ennen kuin käytät
keittoaluetta uudelleen.
• Keittoastia on vääränlainen. Symboli
syttyy ja keittoalue kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta 2
minuutin kuluttua.
• Keittoaluetta ei kytketä pois
toiminnasta eikä tehotasoa muuteta.
Jonkin ajan kuluttua merkkivalo
syttyy ja laite kytkeytyy pois
toiminnasta.
Tehotason ja keittotason
sammumisajan suhde:
Tehotaso
,1-3
Keittotason pois
kytkeytymisaika
6 tuntia
min.
max.
Lue ohjeet kohdasta "Tekniset tiedot".
5.5 Automaattinen kuumennus
Kytke tämä toiminto toimintaan
saavuttaaksesi haluamasi tehotason
nopeammin. Kun toiminto on
toiminnassa, alue toimii alussa
suurimmalla tehotasolla ja jatkaa sen
jälkeen toimintaa haluamallasi
tehotasolla.
Toiminnon toimintaan
kytkeminen edellyttää, että
keittoalue on kylmä.
Kytke toiminto toimintaan
( syttyy).
keittoalueeseen: kosketa
Kosketa välittömästi haluamaasi
tehotasoa. Kolmen sekunnin kuluttua
4-7
5 tuntia
8-9
4 tuntia
syttyy
10 - 14
1,5 tunti
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: muuta tehotasoa.
5.3 Tehotaso
Tehotason asettaminen tai muuttaminen:
Kosketa säätöpalkkia oikean tehotason
kohdalta tai siirrä sormea säätöpalkissa,
kunnes saavutat oikean tehotason.
.
5.6 Power-toiminto
Kyseinen toiminto lisää
induktiokeittoalueiden käytettävissä
olevaa tehoa. Toiminto voidaan kytkeä
toimintaan induktiokeittoalueelle vain
rajoitetuksi ajaksi. Tämän jälkeen
induktiokeittoalue kytkeytyy
automaattisesti takaisin korkeimmalle
tehotasolle.
Lue ohjeet kohdasta
"Tekniset tiedot".
5.4 Keittoalueiden merkkivalot
Kytke toiminto toimintaan
Vaakasuora linja osoittaa keittoastian
maksimikoon. Vaakasuoran linjan katkos
osoittaa keittoastian
vähimmäishalkaisijan.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: muuta tehotasoa.
keittoalueeseen: kosketa
.
syttyy.
SUOMI
5.7 Ajastin
Ajanlaskenta-automatiikka
Voit käyttää tätä toimintoa keittoalueen
toiminta-ajan asettamiseen yhtä
käyttökertaa varten.
Aseta ensin keittoalueen tehotaso ja sen
jälkeen toiminto.
Keittoalueen asettaminen: kosketa
painiketta
toistuvasti, kunnes vaaditun
keittoalueen merkkivalo syttyy.
käynnissä. Näytössä näkyy
ajastimen aika (minuuttia).
37
ja
Keittoalueen jäljellä olevan toimintaajan tarkistaminen: valitse keittoalue
painikkeella . Keittoalueen merkkivalo
alkaa vilkkumaan nopeasti. Näytössä
näkyy keittoalueen toiminta-aika.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: aseta keittoalue
painikkeella
ja kosketa painiketta
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
tai
kosketa ajastimen
-painiketta ja aseta
aika (00 - 99 minuuttia). Kun keittoalueen
merkkivalo alkaa vilkkumaan hitaasti, ajan
laskenta on käynnissä.
Hälytinajastin
Voit käyttää tätä toimintoa
hälytinajastimena keittotason ollessa
toiminnassa ja keittoalueiden ollessa pois
toiminnasta. Tehotason näytössä näkyy
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen: aseta
. Keittoalueen merkkivalo sammuu.
.
keittoalue painikkeella . Keittoalueen
merkkivalo alkaa vilkkumaan nopeasti.
Jäljellä oleva aika näkyy näytössä.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
Ajan muuttaminen: aseta keittoalue
koskettamalla ajastimen painiketta
. Kosketa painiketta
painikkeella
tai
.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: aseta keittoalue
painikkeella
ja kosketa painiketta .
Jäljellä oleva aika laskee takaisin arvoon
00. Keittoalueen merkkivalo sammuu.
Kun aika on kulunut
loppuun, laitteesta kuuluu
äänimerkki ja näytössä
vilkkuu 00. Keittoalue
kytkeytyy pois toiminnasta.
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painiketta
.
kosketa painiketta
. Aseta aika
tai
. Kun aika on kulunut loppuun,
laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytössä
vilkkuu 00.
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painiketta
.
Toiminnolla ei ole vaikutusta
keittoalueiden toimintaan.
5.8 STOP+GO
Kyseinen toiminto kytkee kaikki
toiminnassa olevat keittoalueet
alhaisimpaan tehotasoon.
Kun toiminto on toiminnassa, tehotasoa
ei voida muuttaa.
CountUp Timer (Ajanlaskentaautomatiikka)
Voit käyttää tätä toimintoa keittoalueen
toiminta-ajan tarkkailemiseen.
Toiminto ei peruuta asetettuja ajastuksia.
Keittoalueen asettaminen: kosketa
Toiminnon kytkeminen pois
toistuvasti, kunnes vaaditun
painiketta
keittoalueen merkkivalo syttyy.
toiminnasta: kosketa painiketta .
Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
5.9 Lukitus
kosketa ajastimen painiketta .
syttyy. Kun keittoalueen merkkivalo alkaa
vilkkumaan hitaasti, ajan laskenta on
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta
.
syttyy.
Voit lukita käyttöpaneelin keittoalueiden
toimiessa. Lukitseminen estää tehotason
muuttamisen vahingossa.
38
www.aeg.com
Aseta ensin tehotaso.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta .
syttyy neljän
sekunnin ajaksi.Ajastin toimii edelleen.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta .
Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.
Kun sammutat keittotason,
myös tämä toiminto
sammuu.
5.10 Lapsilukko
Toiminto estää keittotason käyttämisen
vahingossa.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kytke keittotaso toimintaan painikkeella
. Älä aseta tehotasoa. Kosketa
neljän sekunnin ajan.
painiketta
syttyy. Kytke keittotaso pois toiminnasta
painikkeella
.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kytke keittotaso toimintaan
painikkeella
. Älä aseta tehotasoa.
Kosketa painiketta
ajan.
neljän sekunnin
syttyy. Kytke keittotaso pois
.
toiminnasta painikkeella
Voit ohittaa toiminnon vain yhtä
keittoaikaa koskien: kytke keittotaso
toimintaan painikkeella
.
syttyy.
Kosketa painiketta
neljän sekunnin
ajan. Aseta tehotaso 10 sekunnin
kuluessa. Nyt voit käyttää keittotasoa.
Kun kytket keittotason pois päältä
painikkeella
kytkettynä.
, toiminto on edelleen
5.11 OffSound Control
(Äänimerkkien käyttöön
ottaminen ja käytöstä
poistaminen)
Kytke keittotaso pois päältä. Kosketa
kolmen sekunnin ajan.
painiketta
Näyttö syttyy ja sammuu. Kosketa
painiketta
tai
kolmen sekunnin ajan.
syttyy. Kosketa ajastimen
painiketta
seuraavien asetuksien
valitsemiseksi:
•
- äänimerkit pois käytöstä
•
- äänimerkit käytössä
Vahvista valinta odottamalla, kunnes
keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois
päältä.
Kun toiminto on asetettu asentoon ,
äänimerkit kuuluvat vain seuraavissa
tapauksissa:
•
•
•
•
kosketat painiketta
Hälytinajastin laskee
Ajanlaskenta-automatiikka laskee
käyttöpaneelin päälle asetetaan jokin
esine.
5.12 Tehonhallinta
• Keittoalueet on ryhmitetty keittotason
vaiheiden sijainnin ja määrän mukaan.
Katso kuva.
• Kunkin vaiheen
maksimisähkökuormitus on 3700 W.
• Toiminto jakaa virran samaan
vaiheeseen kytkettyihin keittoalueisiin.
• Toiminto kytkeytyy toimintaan, kun
yksivaiheeseen kytkettyjen
keittoalueiden
kokonaissähkökuormitus on yli 3700
W.
• Toiminto laskee samaan vaiheeseen
kytkettyjen keittoalueiden tehoa.
• Alhaisemman tehon omaavien
alueiden tehotasonäyttö muuttuu
valitun tehotason ja alhaisemman
tehotason välillä. Jonkin ajan kuluttua
alhaisempi tehotaso jää näkymään
alhaisemman tehon omaavien
alueiden tehotasonäyttöön.
SUOMI
5.13 Hob²Hood
Kyseessä on pitkälle kehittynyt
automaattitoiminto, joka yhdistää
keittotason erityiseen liesituulettimeen.
Sekä keittotasossa että liesituulettimessa
on infrapunasignaalin viestin. Puhaltimen
nopeus säätyy automaattisesti tilaasetuksen ja keittotasolla olevan
kuumimman keittoastian lämpötilan
mukaan. Puhallinta voidaan säätää myös
keittotasosta manuaalisesti.
Useimmissa liesituulettimissa
kaukosäätöjärjestelmä on
oletuksena pois päältä.
Kytke se päälle ennen
toiminnon käyttämistä.
Lisätietoa on saatavilla
liesituulettimen
käyttöohjeista.
Toiminnon käyttäminen
automaattisesti
Voit käyttää toimintoa automaattisesti
asettamalla automaattisen tilan H1 – H6.
Keittotason oletusasetus on
H5.Liesituuletin reagoi aina keittotasoa
käyttäessä. Keittotaso tunnistaa
keittoastian lämpötilan automaattisesti ja
säätää puhaltimen nopeuden.
Automaattitilat
Tila H6
39
AutoKeittämaattiminen1)
nen valo
Paista-
Päällä
Puhaltimen nopeus 3
Puhaltimen nopeus 2
minen2)
1) Keittotaso tunnistaa keittämisen ja säätää puhaltimen nopeuden automaattitilan mukaisesti.
2) Keittotaso tunnistaa paistamisen ja säätää puhaltimen nopeuden automaattitilan mukaisesti.
3) Kyseinen tila kytkee puhaltimen ja valon päälle,
se ei ole lämpötilariippuvainen.
Automaattitilan muuttaminen
1. Kytke laite pois päältä.
2. Kosketa painiketta
kolmen
sekunnin ajan. Näyttö syttyy ja
sammuu.
3. Kosketa painiketta
sekunnin ajan.
kolmen
4. Kosketa painiketta
muutaman
kerran, kunnes
syttyy.
5. Kosketa ajastimen painiketta
automaattitilan valitsemiseksi.
Kun haluat säätää
liesituuletinta suoraan
liesituulettimen paneelista,
kytke toiminnon
automaattitila pois päältä.
AutoKeittämaattiminen1)
nen valo
Paista-
Tila H0
Pois
Pois
Pois
Tila H1
Päällä
Pois
Pois
Tila H2 3) Päällä
Puhaltimen nopeus 1
Puhaltimen nopeus 1
Tila H3
Päällä
Pois
Puhaltimen nopeus 1
Tila H4
Päällä
Puhaltimen nopeus 1
Puhaltimen nopeus 1
Puhaltimen nopeuden manuaalinen
säätäminen
Toimintoa voidaan käyttää myös
manuaalisesti. Kosketa tällöin painiketta
Tila H5
Päällä
Puhaltimen nopeus 1
Puhaltimen nopeus 2
keittotason ollessa toiminnassa.
Toiminnon automaattitila kytkeytyy
tällöin pois päältä ja voit säätää
puhaltimen nopeutta manuaalisesti.
minen2)
Kun lopetat ruoanlaiton ja
kytket keittotason pois
päältä, liesituulettimen
puhallin voi toimia jonkin
aikaa tämän jälkeen. Tämän
jälkeen järjestelmä kytkee
puhaltimen pois päältä
automaattisesti, puhallinta ei
voida kytkeä vahingossa
päälle seuraavan 30
sekunnin aikana.
40
www.aeg.com
Painiketta
painaessa lisäät puhaltimen
nopeutta yhdellä. Kun saavutat
tehotason ja painat painiketta
uudelleen, puhaltimen nopeudeksi
säätyy 0 ja liesituulettimen puhallin
kytkeytyy pois päältä. Voit kytkeä
puhaltimen uudelleen päälle nopeudella
1 koskettamalla
.
Voit kytkeä toiminnon
automaattitilan päälle
kytkemällä keittotason pois
päältä ja uudelleen päälle.
Valon sytyttäminen
Voit asettaa keittotason sytyttämään
valon automaattisesti aina keittotason
päälle kytkemisen yhteydessä. Aseta
tällöin automaattinen tila H1 – H6.
Liesituulettimen valo
kytkeytyy pois päältä kahden
minuutin kuluttua
keittotason pois päältä
kytkemisen jälkeen.
6. JOUSTAVA INDUKTIOKEITTOALUE
Keittoastian halkaisija ja asento
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Valitse keittoastian kokoon ja muotoon
sopiva tila. Keittoastian tulee peittää
valittu alue mahdollisimman hyvin. Aseta
keittoastia valitun alueen keskelle!
6.1 FlexiBridge -toiminto
Joustava induktiokeittoalue koostuu
neljästä osiosta. Osiot voidaan yhdistää
kahdeksi erikokoiseksi keittoalueeksi tai
yhdeksi suureksi keittoalueeksi. Voit
valita osioyhdistelmän valitsemalla tilan
haluamasi keittoastian koon mukaan.
Tiloja on kolme: Standardi (kytkeytyy
automaattisesti päälle, kun keittotaso
kytketään toimintaan), Big Bridge ja Max
Bridge.
Aseta keittoastia, jonka pohjan halkaisija
on alle 160 mm, yhden osion keskelle.
Aseta tehotaso kahdella
vasemmanpuoleisella
säätöpalkilla.
100-160mm
Tilan vaihtaminen
Vaihda tilaa kosketuspainikkeella:
Kun tilaa vaihdetaan,
tehotaso asettuu takaisin
arvoon 0.
.
Aseta keittoastia, jonka pohjan halkaisija
on yli 160 mm, keskitetysti kahden osion
väliin.
SUOMI
> 160 mm
41
6.3 FlexiBridge Big Bridge -tila
Kyseinen tila on päällä, kun keittotaso
kytketään toimintaan. Se yhdistää osiot
kahdeksi erilliseksi keittoalueeksi. Voit
asettaa kunkin alueen tehotason
erikseen. Käytä kahta vasemmalla olevaa
säätöpalkkia.
Kytke tila toimintaan painamalla ,
kunnes oikea tilan merkkivalo syttyy.
Kyseinen tila yhdistää kolme takaosiota
yhdeksi keittoalueeksi. Yhtä etuosiota ei
ole yhdistetty ja se toimii erillisenä
keittoalueena. Voit asettaa kunkin alueen
tehotason erikseen. Käytä kahta
vasemmalla olevaa säätöpalkkia.
Oikea keittoastian asento:
Oikea keittoastian asento:
6.2 FlexiBridge Standardi tila
Tämän tilan käyttö edellyttää, että
keittoastia on asetettu kolmeen
yhdistettyyn osioon. Jos käytät
keittoastioita, jotka ovat kahta osiota
ja alue
pienempiä, näytössä näkyy
sammuu kahden minuutin kuluttua.
Virheellinen keittoastian asento:
Virheellinen keittoastian asento:
42
www.aeg.com
6.4 FlexiBridge Max Bridge tila
Kytke tila toimintaan painamalla ,
kunnes oikea tilan merkkivalo syttyy.
Kyseinen tila yhdistää kaikki osiot yhdeksi
keittoalueeksi. Aseta tehotaso jollakin
vasemmanpuoleisella säätöpalkilla.
Oikea keittoastian asento:
Tämän tilan käyttö edellyttää, että
keittoastia on asetettu neljään
yhdistettyyn osioon. Jos käytät
keittoastioita, jotka ovat kolmea osiota
6.5
PowerSlide -toiminto
Tämä toiminto mahdollistaa lämpötilan
säätämisen siirtämällä keittoastian
induktiokeittoalueen toiseen kohtaan.
Toiminto jakaa induktiokeittoalueen
kolmeen, tehotasoltaan erilaiseen
alueeseen. Keittotaso havaitsee
keittoastian sijainnin ja säätää tehotason
sijainnin mukaan. Voit asettaa
keittoastian etuosaan, keskelle tai
takaosaan. Jos keittoastia asetetaan
etuosaan, tehotaso on suurin
mahdollinen. Voit laskea tehotasoa
siirtämällä keittoastian keskelle tai
takaosaan.
Käytä ainoastaan yhtä
keittoastiaa toiminnon
käytön aikana.
pienempiä, näytössä näkyy
ja alue
sammuu kahden minuutin kuluttua.
Yleistä:
Virheellinen keittoastian asento:
• toiminto edellyttää vähintään 160
mm:n keittoastian pohjan halkaisijan.
• Vasemmalla takana olevan
säätöpalkin tehotasonäytössä näkyy
keittoastian sijainti
induktiokeittoalueella. Edessä
,
SUOMI
keskellä
, takana
43
Voit muuttaa kunkin alueen tehotasoa
erikseen. Keittotaso muistaa asetetun
tehotason seuraavalla toiminnon
käyttökerralla.
Toiminnon kytkeminen toimintaan
.
Kytke toiminto toimintaan asettamalla
keittoastia oikeaan kohtaan
• Vasemman etusäätöpalkin
tehotasonäyttö osoittaa tehotason.
Voit säätää tehotasoa vasemmalla
etusäätöpalkilla.
• Kun toimintoa käytetään ensimmäistä
kertaa, tehotaso
etuosioon,
osioon.
aktivoituu
keskelle ja
taka-
keittoalueelle. Kosketa painiketta .
Symbolin yläpuolella oleva merkkivalo
syttyy. Jos keittoastiaa ei aseteta
keittoalueelle,
syttyy ja joustava
induktiokeittoalue säätyy asetukseen
kahden minuutin kuluttua.
Toiminnon pois päältä kytkeminen
Kytke toiminto pois päältä koskettamalla
tai asettamalla tehotason asetukseen
. Symbolin
yläpuolella oleva
merkkivalo sammuu.
7. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Keittoastiat
Induktiokeittoalueilla
voimakas
sähkömagneettinen kenttä
luo keittoastian lämmön
erittäin nopeasti.
Käytä induktiokeittoalueille
soveltuvia keittoastioita.
Keittoastian materiaali
• sopivat: valurauta, teräs, emaloitu
teräs, ruostumaton teräs,
monikerroksinen pohja (valmistajan
merkintä ilmaisee soveltuvuuden).
• sopimattomat: alumiini, kupari,
messinki, lasi, keramiikka, posliini.
Keittoastia soveltuu käytettäväksi
induktiokeittotasolla, jos:
• pieni määrä vettä kuumenee hyvin
nopeasti korkeimmalla tehotasolla
• magneetti tarttuu astian pohjaan.
Joustavan
induktiokeittoalueen
painanta voi likaantua tai
muuttaa väriä keittoastian
liu'uttamisen seurauksena.
Voit puhdistaa alueen
tavalliseen tapaan.
Keittoastian pohjan tulee
olla mahdollisimman paksu
ja tasainen.
Keittoastian mitat
44
www.aeg.com
Induktiokeittoalueet mukautuvat
automaattisesti keittoastian pohjan
kokoon tiettyyn rajaan saakka.
Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä
ne tarkoita, että keittotasossa olisi
jokin vika.
Keittoalueen tehokkuus riippuu
keittoastian halkaisijasta. Keittoastia,
jonka halkaisija on minimiarvoa
pienempi, saa vain osan keittoalueen
tehosta.
7.3 Öko Timer (Säästöajastin)
Lue ohjeet kohdasta
"Tekniset tiedot".
7.2 Käytön aikana kuuluvat
äänet
Jos kuulet:
• Halkeilevaa ääntä: keittoastia on
valmistettu useasta materiaalista
(Sandwich-rakenne).
• Vihellysääntä: käytät keittoaluetta
korkealla tehotasolla ja keittoastia on
valmistettu useasta eri materiaalista
(monikerroksinen rakenne).
• Huminaa: käytät korkeaa tehotasoa.
• Napsahdusääniä: sähköpiirien
kytkeytyminen.
• Sihinää, surinaa: puhallin on
toiminnassa.
Tehotaso
Energian säästämiseksi keittoalueen
vastus kytkeytyy pois toiminnasta ennen
kuin ajanlaskenta-automatiikan
äänimerkki kuuluu. Toiminta-ajan erotus
riippuu tehotasosta ja kypsennysajasta.
7.4 Esimerkkejä
keittotoiminnoista
Tehotason ja keittoalueen
virrankulutuksen suhde ei ole lineaarinen.
Keittoalueen virrankulutus ei kasva
suhteellisesti suurempaan tehotasoon
siirryttäessä. Tämä tarkoittaa, että
keskisuurella tehotasolla toimiva
keittoalue kuluttaa vähemmän kuin
puolet maksimitason vaatimasta
energiasta.
Taulukossa annetut tiedot
ovat ainoastaan suuntaaantavia.
Käyttökohde:
Aika
(min)
Vinkkejä
Valmiiden ruokien lämpimänäpito.
tarpeen
mukaan
Aseta keittoastian päälle kansi.
1-3
Hollandaise-kastike, voin, suklaan ja liivatteen sulattaminen.
5 - 25
Sekoita aika ajoin.
1-3
Kiinteyttäminen: munakkaat,
munajuusto.
10 - 40
Valmista kannen alla.
3-5
Riisin ja maitoruokien haudutus, valmisruokien kuumentaminen.
25 - 50
Lisää nestettä riisin suhteen
vähintään kaksinkertainen
määrä, sekoita maitoruokia
kypsennyksen aikana.
5-7
Höyrytetyt vihannekset, kala, li- 20 - 45
ha.
Lisää joitakin ruokalusikallisia
nestettä.
7-9
Höyryssä kypsennetyt perunat.
20 - 60
Käytä korkeintaan ¼ litraa vettä/750 g perunoita.
7-9
Suurten ruokamäärien kypsentäminen, pataruoat ja keitot.
60 - 150
Enintään 3 litraa nestettä +
valmistusaineet.
-1
SUOMI
Aika
(min)
45
Tehotaso
Käyttökohde:
9 - 12
Leikkeiden, vasikanlihan, cortarpeen
don bleun, kotlettien, pyörymukaan
köiden, makkaroiden, maksan,
kastikepohjan, kananmunien,
ohukaisten ja munkkien paistaminen.
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
12 - 13
Voimakas paistaminen: sipuliperunat, ulkofilee, pihvit.
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
14
Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, patapaisti), ranskalaisten friteeraus.
5 - 15
Vinkkejä
Suuren vesimäärän keittäminen. Power-toiminto on kytketty toimintaan.
7.5 Neuvoja ja vinkkejä
Hob²Hood-toiminnon
käyttämiseen
Kun käytät keittotasoa toiminnolla:
• Suojaa liesituulettimen paneeli
suoralta auringonvalolta.
• Älä kohdista halogeenivaloa
liesituulettimen paneeliin.
• Älä peitä keittotason paneelia.
• Älä keskeytä keittotason ja
liesituulettimen välistä signaalia (esim.
kädellä tai keittoastian kahvalla). Katso
kuva. Kuvan liesituuletin on annettu
ainoastaan viitteeksi.
Muut kaukosäätimellä
toimivat laitteet voivat estää
signaalin välittymisen
laitteeseen. Tämän
ongelman välttämiseksi
toisen laitteen
kaukosäädintä ei saa käyttää
samanaikaisesti keittotason
kauko-ohjauksen kanssa.
Hob²Hood-toiminnolla varustetut
liesituulettimet
Katso tätä toimintoa käyttävien
liesituulettimien täydellinen valikoima
kuluttajille suunnatulta
verkkosivustoltamme. Tätä toimintoa
käyttävissä AEG-liesituulettimissa on
oltava merkki
.
46
www.aeg.com
8. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Yleistä
• Puhdista keittotaso jokaisen käytön
jälkeen.
• Tarkista aina, että keittoastian pohja
on puhdas.
• Pinnan naarmut tai tummat läiskät
eivät vaikuta keittotason toimintaan.
• Käytä keittotason pintaan sopivaa
erityistä puhdistusainetta.
• Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua
kaavinta.
ruoka. Muutoin lika voi aiheuttaa
keittotasoon vaurioita. Varo
palovammoja. Aseta erityinen kaavin
viistosti lasipintaa vasten ja liikuta
kaavinta pintaa pitkin.
• Poista sitten, kun keittotaso on
jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat,
vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat
metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso
pehmeällä kuivalla liinalla
puhdistuksen jälkeen.
• Poista kirkkaat metalliset
värimuutokset: puhdista lasipinta
liinalla, jota on kostutettu veden ja
viinietikan liuokseen.
8.2 Keittotason puhdistaminen
• Poista välittömästi: sulanut muovi,
muovikelmu, sokeri ja sokeripitoinen
9. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
9.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotaso ei kytkeydy toimintaan eikä sitä voida käyttää.
Keittotasoa ei ole kytketty
sähköverkkoon tai se on liitetty sähköverkkoon virheellisesti.
Tarkista, onko keittotaso kytketty oikein sähköverkkoon.
Katso kytkentäkaavio.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, käänny
sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Kytke keittotaso uudelleen
toimintaan ja aseta tehotaso
10 sekunnin kuluessa.
Olet koskettanut useampaa
kosketuspainiketta samanaikaisesti.
Kosketa vain yhtä kosketuspainiketta.
SUOMI
Ongelma
47
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
STOP+GO -toiminto on toiminnassa.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Käyttöpaneelilla on vettä tai
rasvaroiskeita.
Pyyhi käyttöpaneeli puhtaaksi.
Keittotasosta kuuluu äänimerkki ja se kytkeytyy pois
toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu, kun keittotaso on kytketty pois toiminnasta.
Yksi tai useampi kosketuspainike on peitetty.
Poista esineet kosketuspainikkeiden päältä.
Keittotaso kytkeytyy pois
päältä.
Kosketuspainikkeen
pääl- Poista esineet kosketuspainikkeen päältä.
le on asetettu jokin esine.
Jälkilämmön merkkivalo ei
syty.
Alue ei ole kuuma, koska sitä on käytetty vain vähän aikaa.
Jos alue on toiminut riittävän
kauan ollakseen kuuma, ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Hob²Hood -toiminto ei toimi.
Käyttöpaneeli on peitetty.
Poista esineet käyttöpaneelin päältä.
Automaattinen kuumennus
ei toimi.
Alue on kuuma.
Anna alueen jäähtyä riittävästi.
Korkein tehotaso on asetettu.
Korkeimman tehotason arvo
on sama kuin toiminnon.
Tehotaso muuttuu kahden
asetuksen välillä.
Tehonhallinta-toiminto on
toiminnassa.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Kosketuspainikkeet kuumenevat.
Keittoastia on liian suuri, tai Laita isokokoiset keittoastiat
se on liian lähellä painikkeita. taka-alueille, jos mahdollista.
Äänimerkkiä ei kuulu, kun
Äänimerkit on poistettu käykosketat käyttöpaneelin kos- töstä.
ketuspainikkeita.
Ota äänimerkit käyttöön.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Joustava induktiokeittoalue
ei lämmitä keittoastiaa.
Aseta keittoastia oikeaan
asentoon joustavalle induktiokeittoalueelle. Keittoastian asento riippuu käytössä
olevasta toiminnosta tai toimintatilasta.
Katso luku "Joustava induktiokeittoalue".
Keittoastia on virheellisessä
asennossa joustavalla induktiokeittoalueella.
48
www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittoastian pohjan halkaisija Käytä keittoastiaa, jonka
ei sovi käytössä olevaan toi- pohjan halkaisija sopii käymintoon tai toimintatilaan.
tössä olevaan toimintoon tai
toimintatilaan. Käytä keittoastiaa, jonka pohjan halkaisija
on alle 160 mm yhdessä
joustavan induktiokeittoalueen osiossa.
Katso luku "Joustava induktiokeittoalue".
syttyy.
Automaattinen virrankatkaisu on toiminnassa.
Katkaise virta keittotasosta ja
kytke se uudelleen toimintaan.
syttyy.
Lapsilukko tai lukitustoiminto Katso kohta "Päivittäinen
on kytketty toimintaan.
käyttö".
syttyy.
Alueella ei ole keittoastiaa.
Aseta keittoastia alueelle.
Keittoastia on sopimaton.
Käytä oikeantyyppistä keittoastiaa.
Lue ohjeet kohdasta "Vihjeitä ja neuvoja".
Keittoastian pohjan halkaisija Käytä oikean kokoista keittoon liian pieni alueelle.
astiaa.
Lue ohjeet kohdasta "Tekniset tiedot".
ja numero syttyy näyttöön.
FlexiBridge -toiminto on toiminnassa. Keittoastia ei peitä yhtä tai useampaa käynnissä olevan toimintatilan
osiota.
Aseta keittoastia niin, että se
peittää oikean määrän käynnissä olevan toimintatilan
osioita tai vaihda toimintatilaa.
Katso luku "Joustava induktiokeittoalue".
PowerSlide -toiminto on toiminnassa. Joustavalle induktiokeittoalueelle on asetettu
kaksi keittoastiaa.
Käytä vain yhtä keittoastiaa.
Katso luku "Joustava induktiokeittoalue".
Keittoalueessa on jokin vika.
Kytke keittoalue irti verkkovirrasta lyhyeksi ajaksi. Irrota
sulake sulaketaulusta. Kytke
virta uudelleen. Jos
syttyy
uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
SUOMI
Ongelma
syttyy.
49
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotason toimintahäiriön
on aiheuttanut kuivaksi kiehunut keittoastia. Automaattinen virrankatkaisu ja alueiden ylikuumenemissuoja on
lauennut.
Kytke keittotaso pois päältä.
Poista kuuma keittoastia tasolta. Kytke alue uudelleen
toimintaan noin 30 sekunnin
kuluttua. Jos ongelman aiheutti keittoastia, virheviesti
häviää. Jälkilämmön merkkivalo voi palaa. Anna keittoastian jäähtyä riittävästi. Tarkista sopiiko keittoastia keittotasoon.
Lue ohjeet kohdasta "Vihjeitä ja neuvoja".
9.2 Jos ratkaisua ei löydy...
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Ilmoita myös keraamisen
keittotason kolmikirjaiminen tunnus
(keraamisen pinnan kulmassa) sekä
näytössä näkyvä virheilmoitus. Varmista,
että keittotasoa on käytetty oikein.
Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen tai
jälleenmyyjän huollosta aiheutuvat kulut
veloitetaan myös takuuaikana.
Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja
takuuehdot on mainittu takuu- ja
huoltokirjassa.
10. TEKNISET TIEDOT
10.1 Arvokilpi
Malli HKP95510XB
Tyyppi 60 GCD CR AU
Induktio 11.1 kW
Sarjanumero .................
AEG
Tuotenumero 949 597 121 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Valmistettu Saksassa
11.1 kW
10.2 Keittoalueiden määritykset
Keittoalue
Nimellisteho
(suurin tehotaso) [W]
Power-toiminto Power-toiminto Keittoastian hal[W]
kesto enintään kaisija [mm]
[min]
Keskellä edessä
1800
3500
2800
3700
5
5
145 - 245
245 - 280
Oikealla edessä
1400
2500
4
125 - 145
Oikealla takana
2300
3200
10
125 - 210
Joustava induktiokeittoalue
2300
3200
10
vähintään 100
50
www.aeg.com
Keittoalueiden teho voi poiketa hiukan
taulukon arvoista. Se vaihtelee
keittoastian materiaalin ja koon mukaan.
Käytä korkeintaan taulukon halkaisijan
kokoista keittoastiaa optimaalisten
tulosten saavuttamiseksi.
11. ENERGIATEHOKKUUS
11.1 Tuotetiedot seuraavan mukaisesti: EU 66/2014
Mallin tunnus
HKP95510XB
Keittotasotyyppi
Sisäänrakennettu keittotaso
Keittoalueiden määrä
3
Keittoalueiden määrä
1
Kuumennustekniikka
Induktio
Pyöreiden keittoalueiden
halkaisija (Ø)
Keskellä edessä
Oikealla edessä
Oikealla takana
28,0 cm
14,5 cm
21,0 cm
Keittoalueen pituus (L) ja
leveys (W)
Vasen
L 45,3 cm
W 21,5 cm
Energiankulutus keittoaluetta kohti (EC electric
cooking)
Keskellä edessä
Oikealla edessä
Oikealla takana
166,0 Wh/kg
175,1 Wh/kg
166,2 Wh/kg
Keittoalueen energiankulu- Vasen
tus (EC electric cooking)
180,7 Wh/kg
Keittotason energiankulutus (EC electric hob)
174,9 Wh/kg
EN 60350-2 - Sähkötoimiset keittiön
kodinkoneet - Osa 2: Keittotasot Suorituskyvyn mittaustavat
11.2 Energiansäästö
Voit säästää energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana seuraavia
vinkkejä noudattamalla.
• Käytä veden kuumentamisen aikana
ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.
• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia
aina kannella.
• Aseta keittoastia keittoalueelle ennen
alueen kytkemistä toimintaan.
• Aseta pieni keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
• Aseta keittoastia suoraan keittoalueen
keskelle.
• Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
12. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
DEUTSCH
51
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE........................................................................................... 51
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.................................................................................54
3. MONTAGE................................................................................................................. 56
4. GERÄTEBESCHREIBUNG......................................................................................... 58
5. TÄGLICHER GEBRAUCH.......................................................................................... 60
6. FLEXIBLE INDUKTIONSKOCHFLÄCHE.................................................................. 65
7. TIPPS UND HINWEISE.............................................................................................. 68
8. REINIGUNG UND PFLEGE....................................................................................... 71
9. FEHLERSUCHE.......................................................................................................... 72
10. TECHNISCHE DATEN.............................................................................................75
11. ENERGIEEFFIZIENZ................................................................................................ 76
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu holen:
www.aeg.com/webselfservice
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen
52
www.aeg.com
oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage
oder Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller
keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an
einem sicheren und zugänglichen Ort zum späteren
Nachschlagen auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs
oder der Abkühlphase vom Gerät fern. Berührbare
Teile sind heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet
ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Kinder bis zu 3 Jahren sind während des Betriebs
unbedingt von dem Gerät fernzuhalten.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
WARNUNG: Das Gerät und die zugänglichen
Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Seien
Sie vorsichtig und berühren Sie niemals die
Heizelemente. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom
Gerät fern, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt
werden.
DEUTSCH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
53
Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe
Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.
WARNUNG: Kochen mit Fett oder Öl auf einem
unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu
einem Brand führen.
Versuchen Sie NICHT einen Brand mit Wasser zu
löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und
bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder
einer Feuerlöschdecke.
VORSICHT: Der Kochvorgang muss überwacht
werden. Ein kurzer Kochvorgang muss kontinuierlich
überwacht werden.
WARNUNG: Brandgefahr: Legen Sie keine
Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer,
Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche
des Kochfelds, da diese heiß werden können.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Dampfstrahlreiniger.
Schalten Sie die Kochzone nach dem Gebrauch ab
und verlassen Sie sich nicht auf die Topferkennung.
Hat die Glaskeramik-/Glasoberfläche einen Sprung,
schalten Sie das Gerät aus, um einen Stromschlag zu
vermeiden.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Schutzabdeckungen
des Herstellers des Kochgeräts, von ihm in der
Bedienungsanleitung als geeignete und empfohlene
Schutzabdeckungen oder die im Gerät enthaltene
Schutzabdeckung. Es besteht Unfallgefahr durch die
Verwendung ungeeigneter Schutzabdeckungen.
54
www.aeg.com
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Nur eine qualifizierte
Fachkraft darf die Montage
des Geräts vornehmen.
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Die Mindestabstände zu anderen
Geräten und Küchenmöbeln sind
einzuhalten.
• Seien Sie beim Bewegen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit
einem Dichtungsmittel ab, um ein
Aufquellen durch Feuchtigkeit zu
verhindern.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt
neben einer Tür oder unter einem
Fenster. So kann heißes Kochgeschirr
nicht herunterfallen, wenn die Tür
oder das Fenster geöffnet wird.
• Wird das Gerät über Schubladen
eingebaut, achten Sie darauf, dass
zwischen dem Geräteboden und der
oberen Schublade ein ausreichender
Abstand für die Luftzirkulation
vorhanden ist.
• Der Boden des Geräts kann heiß
werden. Achten Sie darauf eine
feuerfeste Trennplatte unter dem
Gerät anzubringen, damit der Boden
nicht zugänglich ist.
• Achten Sie darauf, dass zwischen der
Arbeitsplatte und dem Gerät darunter
ein Abstand von 2 mm zur Belüftung
frei gelassen wird. Schäden, die durch
das Fehlen eines Belüftungsabstands
entstehen, sind von der Garantie
ausgenommen.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Alle elektrischen Anschlüsse sind von
einem geprüften Elektriker
vorzunehmen.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Vor der Durchführung jeglicher
Arbeiten muss das Gerät von der
elektrischen Stromversorgung
getrennt werden.
• Stellen Sie sicher, dass die
elektrischen Daten auf dem
Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich anderenfalls an eine
Elektrofachkraft.
• Achten Sie darauf, dass das Gerät
ordnungsgemäß montiert wird. Wenn
freiliegende oder ungeeignete
Netzkabel oder Netzstecker (fall
vorhanden) verwendet werden, kann
der Anschluss überhitzen.
• Stellen Sie sicher, dass Sie das
richtige Kabel für den elektrischen
Netzanschluss verwenden.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
nicht lose hängt oder sich verheddert.
• Sorgen Sie dafür, dass ein
Berührungsschutz installiert wird.
• Verwenden Sie die Zugentlastung für
das Kabel.
• Stellen Sie beim elektrischen
Anschluss des Gerätes sicher, dass
das Netzkabel oder ggf. der
Netzstecker nicht mit dem heißen
Gerät oder heißem Kochgeschirr in
Berührung kommt.
• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, Netzstecker (falls
vorhanden) und Netzkabel nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich zum
Austausch des beschädigten
Netzkabels an unseren autorisierten
Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft.
• Alle Teile, die gegen direktes
Berühren schützen, sowie die
isolierten Teile müssen so befestigt
DEUTSCH
•
•
•
•
•
werden, dass sie nicht ohne Werkzeug
entfernt werden können.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
Falls die Steckdose lose ist, schließen
Sie den Netzstecker nicht an.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät vom Netzstrom trennen
möchten. Ziehen Sie stets am
Netzstecker.
Verwenden Sie nur geeignete
Trenneinrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen
müssen aus dem Halter entfernt
werden können), Erdschlüsse,
Kontakte.
Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der
Sie das Gerät allpolig von der
Stromversorgung trennen können.
Die Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von
mindestens 3 mm ausgeführt sein.
2.3 Gebrauch
WARNUNG!
Verletzungs-, Verbrennungsund Stromschlaggefahr.
• Entfernen Sie vor dem ersten
Gebrauch das gesamte
Verpackungsmaterial, die Aufkleber
und Schutzfolie (falls vorhanden).
• Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht
abgedeckt werden.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
• Schalten Sie die Kochzonen nach
jedem Gebrauch aus.
• Verlassen Sie sich nicht auf die
Topferkennung.
• Legen Sie kein Besteck und keine
Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie
werden heiß.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit
feuchten oder nassen Händen oder
wenn es mit Wasser in Kontakt
gekommen ist.
55
• Benutzen Sie das Gerät nicht als
Arbeits- oder Abstellfläche.
• Hat die Geräteoberfläche einen
Sprung, trennen Sie das Gerät
umgehend von der
Spannungsversorgung. Dies dient zur
Vermeidung eines Stromschlags.
• Benutzer mit einem Herzschrittmacher
müssen einen Mindestabstand von 30
cm zu den Induktionskochzonen
einhalten, wenn das Gerät in Betrieb
ist.
• Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl
geben, kann dieses spritzen.
WARNUNG!
Brand- und
Explosionsgefahr!
• Erhitzte Öle und Fette können
brennbare Dämpfe freisetzen. Halten
Sie Flammen und erhitzte
Gegenstände beim Kochen mit
Fetten und Ölen von diesen fern.
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung
verursachen.
• Bereits verwendetes Öl kann
Lebensmittelreste enthalten und
schon bei niedrigeren Temperaturen
eher einen Brand verursachen als
frisches Öl.
• Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in
der Nähe des Geräts.
WARNUNG!
Das Gerät könnte
beschädigt werden.
• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr
auf das Bedienfeld.
• Legen Sie keine heißen Topfdeckel
auf die Glasoberfläche des
Kochfeldes.
• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht
leerkochen.
• Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt
werden.
• Schalten Sie die Kochzonen niemals
ein, wenn sich kein Kochgeschirr
darauf befindet, oder wenn das
Kochgeschirr leer ist.
56
www.aeg.com
• Legen Sie keine Alufolie auf das
Gerät.
• Kochgeschirr aus Gusseisen,
Aluminium oder mit beschädigten
Böden kann die Glas- bzw.
Glaskeramikoberfläche verkratzen.
Heben Sie das Kochgeschirr stets an,
wenn Sie es auf dem Kochfeld
umsetzen möchten.
• Dieses Gerät ist nur zum Kochen
bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist
als bestimmungsfremd anzusehen,
zum Beispiel das Beheizen eines
Raums.
2.4 Reinigung und Pflege
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig,
um eine Abnutzung des
Oberflächenmaterials zu verhindern.
• Schalten Sie das Gerät vor dem
Reinigen aus und lassen Sie es
abkühlen.
• Trennen Sie das Gerät vor
Wartungsarbeiten von der
Spannungsversorgung.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit
Wasserspray oder Dampf.
• Reinigen Sie das Gerät mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden
Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde
Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
2.5 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Für Informationen zur
ordnungsgemäßen Entsorgung des
Geräts wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor
Ort.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel in der
Nähe des Geräts ab, und entsorgen
Sie es.
2.6 Service
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an einen autorisierten
Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
3. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
3.1 Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des
Kochfelds folgende Daten, die Sie auf
dem Typenschild finden. Das
Typenschild ist auf dem Boden des
Kochfelds angebracht.
Seriennummer ............
3.2 Einbau-Kochfelder
Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem
Einbau in bzw. unter normgerechte,
passende Einbauschränke und
Arbeitsplatten betrieben werden.
3.3 Anschlusskabel
• Das Kochfeld wird mit einem
Anschlusskabel geliefert.
• Ersetzen Sie ein defektes Netzkabel
durch ein Netzkabel des folgenden
(oder eines höheren) Typs: H05V2V2-F
T min 90 °C. Wenden Sie sich an den
Kundendienst.
DEUTSCH
3.4 Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 880 mm
57
58
www.aeg.com
min.
12 mm
min.
2 mm
3.5 Schutzboden
Falls Sie einen Schutzboden (optionales
Zubehör) verwenden, ist die Einhaltung
des vorderen Belüftungsabstands von 2
mm und die Schutzmatte direkt unter
dem Gerät nicht nötig. Der Schutzboden
ist möglicherweise in einigen Ländern
nicht erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren
Händler vor Ort.
Wenn Sie das Kochfeld über
einem Backofen einsetzen,
können Sie den
Schutzboden nicht
verwenden.
4. GERÄTEBESCHREIBUNG
4.1 Kochfeldanordnung
1
1
1
3
2
1 Induktionskochzone
2 Bedienfeld
3 Flexible Induktionskochfläche
bestehend aus vier Bereichen
DEUTSCH
59
4.2 Bedienfeldanordnung
1
2 3 4 5
6
14
7
8
13 12
11
10
9
Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und
akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen.
SenFunktion
sorfeld
Kommentar
1
EIN/AUS
Ein- und Ausschalten des Kochfeldes.
2
Verriegeln / Kindersicherung
Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds.
3
PowerSlide
Ein- und Ausschalten der Funktion.
FlexiBridge
Umschalten zwischen den drei Modi der
Funktion.
-
Kochstufenanzeige
Zeigt die Kochstufe an.
-
Kochzonen-Anzeigen des
Timers
Zeigt an, für welche Kochzone die Zeit eingestellt wurde.
-
Timer-Anzeige
Zeigt die Zeit in Minuten an.
Hob²Hood
Ein- und Ausschalten des manuellen Modus
der Funktion.
9
STOP+GO
Ein- und Ausschalten der Funktion.
10
Power-Funktion
Ein- und Ausschalten der Funktion.
Einstellskala
Einstellen der Kochstufe.
-
Auswählen der Kochzone.
-
Erhöhen oder Verringern der Zeit.
Einstellskala
Einstellen der Kochstufe für die flexible Induktionskochfläche.
4
5
6
7
8
11
-
12
/
13
14
-
60
www.aeg.com
4.3 Anzeigen der Kochstufen
Display
Beschreibung
Die Kochzone ist ausgeschaltet.
Die Kochzone ist eingeschaltet.
-
Die Funktion STOP+GO ist in Betrieb.
Die Funktion Ankochautomatik ist in Betrieb.
Power-Funktion ist eingeschaltet.
+ Zahl
Eine Störung ist aufgetreten.
/
OptiHeat Control (Restwärmeanzeige, 3-stufig): Weitergaren/Warmhalten/Restwärme.
/
Die Funktion Verriegeln/Kindersicherung ist in Betrieb.
Das Kochgeschirr ist ungeeignet oder zu klein bzw. es befindet sich
kein Kochgeschirr auf der Kochzone.
Die Funktion Abschaltautomatik ist in Betrieb.
/
/
Die Funktion PowerSlide ist in Betrieb.
4.4 OptiHeat Control
(Restwärmeanzeige, 3-stufig)
WARNUNG!
/
/
Es besteht
Verbrennungsgefahr durch
Restwärme. Die Anzeige
zeigt die Restwärmestufe an.
Die Induktionskochzonen erzeugen die
erforderliche Hitze zum Kochen direkt im
Boden des Kochgeschirrs. Die
Glaskeramik wird nur durch die Wärme
des Kochgeschirrs erhitzt.
5. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
5.1 Ein- und Ausschalten
Berühren Sie
1 Sekunde lang, um das
Kochfeld ein- oder auszuschalten.
5.2 Abschaltautomatik
Mit dieser Funktion wird das Kochfeld
in folgenden Fällen automatisch
ausgeschaltet:
• Alle Kochzonen sind ausgeschaltet.
• Nach dem Einschalten des Kochfelds
wird keine Kochstufe gewählt.
• Das Bedienfeld ist mehr als 10
Sekunden mit verschütteten
Lebensmitteln oder einem
Gegenstand bedeckt (Topf, Tuch
usw.). Ein akustisches Signal ertönt
und das Kochfeld schaltet ab.
Entfernen Sie den Gegenstand oder
reinigen Sie das Bedienfeld.
• Das Kochfeld wird zu heiß (wenn
beispielsweise ein Topf leerkocht).
Lassen Sie die Kochzone abkühlen,
DEUTSCH
61
bevor Sie das Kochfeld wieder
verwenden.
• Sie verwenden ungeeignetes
Kochgeschirr. Das Symbol
leuchtet
auf und die Kochzone wird
automatisch nach 2 Minuten
ausgeschaltet.
• Eine Kochzone wurde nicht
ausgeschaltet bzw. die Kochstufe
wurde nicht geändert. Nach einer
Weile leuchtet
auf und das
Kochfeld schaltet sich aus.
Verhältnis zwischen der Kochstufe und
der Zeit, nach der das Kochfeld
ausgeschaltet wird:
Kochstufe
,1-3
Das Kochfeld wird
ausgeschaltet nach
6 Stunden
min.
max.
Siehe Kapitel „Technische Daten“.
5.5 Ankochautomatik
Schalten Sie diese Funktion ein, damit
die gewünschte Kochstufeneinstellung in
kürzerer Zeit erreicht wird. Wenn sie
aktiviert ist, schaltet sich die Kochzone
mit der höchsten Stufe ein und wechselt
dann zur gewünschten Einstellung.
Zum Einschalten der
Funktion muss die Kochzone
abgekühlt sein.
4-7
5 Stunden
8-9
4 Stunden
Einschalten der Funktion für eine
10 - 14
1,5 Stunden
( leuchtet
Kochzone: Berühren Sie
auf). Berühren Sie dann gleich danach
die gewünschte Kochstufe. Nach 3
5.3 Kochstufe
Einstellen oder Ändern der Kochstufe:
Berühren Sie die Einstellskala auf der
gewünschten Kochstufe oder fahren Sie
mit dem Finger entlang der Skala bis zur
gewünschten Kochstufe.
5.4 Kochzonen-Anzeige
Die waagerechte Linie zeigt die
maximale Größe des Kochgeschirrs an.
Die Unterbrechung in der horizontalen
Linie zeigt den kleinsten
Kochgeschirrdurchmesser an.
Sekunden leuchtet
auf.
Ausschalten der Funktion: Ändern Sie
die Kochstufe.
5.6 Power-Funktion
Diese Funktion stellt den
Induktionskochzonen zusätzliche
Leistung zur Verfügung. Für die
Induktionskochzone kann diese Funktion
nur für einen begrenzten Zeitraum
eingeschaltet werden. Danach schaltet
die Induktionskochzone automatisch
wieder auf die höchste Kochstufe um.
Siehe Kapitel „Technische
Daten“.
Einschalten der Funktion für eine
Kochzone: Berühren Sie
auf.
.
leuchtet
Ausschalten der Funktion: Ändern Sie
die Kochstufe.
62
www.aeg.com
5.7 Timer
wird die Zeit hochgezählt. Das Display
Kurzzeitmesser
Mit dieser Funktion stellen Sie ein, wie
lange eine Kochzone für einen einzelnen
Kochvorgang eingeschaltet bleiben soll.
schaltet um zwischen
und der
abgelaufenen Zeit (Minuten).
Stellen Sie zuerst die Kochstufe für die
Kochzone und erst danach die Funktion
ein.
aus. Die
Wählen Sie die Kochzone mit
Anzeige der Kochzone blinkt schneller.
Im Display wird die Einschaltdauer der
Zone angezeigt.
Auswählen der Kochzone:Berühren Sie
So können Sie feststellen, wie lange
die Kochzone bereits in Betrieb ist:
so oft, bis die Anzeige der
gewünschten Kochzone aufleuchtet.
Ausschalten der Funktion: Wählen Sie
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
oder
erlischt.
des Timers, um die Zeit einzustellen
(00 - 99 Minuten). Wenn die Anzeige der
Kochzone langsam blinkt, wird die Zeit
heruntergezählt.
So wird die Restzeit angezeigt: Wählen
aus. Die
Sie die Kochzone mit
Anzeige der Kochzone blinkt schneller.
Das Display zeigt die Restzeit an.
Ändern der Zeit: Wählen Sie die
Kochzone mit
aus. Berühren Sie
.
oder
die Kochzone mit
und berühren Sie
. Die Anzeige der Kochzonen
Kurzzeit-Wecker
Sie können diese Funktion als KurzzeitWecker benutzen, wenn das Gerät
eingeschaltet ist und die Kochzonen
nicht in Betrieb sind. Das Display zeigt
an.
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
. Berühren Sie
oder
des Timers,
um die Zeit einzustellen. Wenn die
eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt
ein Signalton und 00 blinkt.
Ausschalten der Funktion: Wählen Sie
Ausschalten des Signaltons: Berühren
die Kochzone mit
Sie
und berühren Sie
. Die Restzeit wird auf 00
heruntergezählt. Die Anzeige der
Kochzone erlischt.
Wenn die eingestellte Zeit
abgelaufen ist, ertönt ein
Signalton und 00 blinkt. Die
Kochzone wird
ausgeschaltet.
Ausschalten des Signaltons: Berühren
Sie
.
CountUp Timer (Garzeitmesser)
Mit dieser Funktion können Sie
feststellen, wie lange eine Kochzone
bereits in Betrieb ist.
Auswählen der Kochzone:Berühren Sie
so oft, bis die Anzeige der
gewünschten Kochzone aufleuchtet.
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
des Timers.
leuchtet auf. Wenn die
Anzeige der Kochzone langsamer blinkt,
.
Diese Funktion hat keine
Auswirkung auf den
Kochzonenbetrieb.
5.8 STOP+GO
Mit dieser Funktion werden alle
eingeschalteten Kochzonen auf die
niedrigste Kochstufe geschaltet.
Ist die Funktion eingeschaltet, lässt sich
die Kochstufe nicht ändern.
Die Funktion unterbricht nicht die TimerFunktionen.
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
.
leuchtet auf.
Ausschalten der Funktion: Berühren Sie
. Die vorherige Kochstufe wird
angezeigt.
DEUTSCH
5.9 Verriegeln
Sie können das Bedienfeld sperren,
wenn Kochzonen eingeschaltet sind. So
wird verhindert, dass die Kochstufe
versehentlich geändert wird.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.
Einschalten der Funktion:Berühren Sie
.
leuchtet 4 Sekunden auf.Der
Timer bleibt eingeschaltet.
Ausschalten der Funktion: Berühren Sie
. Die vorherige Kochstufe wird
angezeigt.
Diese Funktion wird auch
ausgeschaltet, sobald das
Kochfeld ausgeschaltet wird.
5.10 Kindersicherung
Diese Funktion verhindert ein
versehentliches Einschalten des
Kochfelds.
Einschalten der Funktion: Schalten Sie
ein. Stellen Sie keine
das Kochfeld mit
Kochstufe ein. Berühren Sie
Sekunden lang.
4
leuchtet auf. Schalten
Sie das Kochfeld mit
aus.
Ausschalten der Funktion: Schalten Sie
das Kochfeld mit
ein. Stellen Sie keine
Kochstufe ein. Berühren Sie
Sekunden lang.
4
leuchtet auf. Schalten
Sie das Kochfeld mit
aus.
Vorübergehendes Ausschalten der
Funktion für einen einzelnen
Kochvorgang: Schalten Sie das Kochfeld
mit
ein.
leuchtet auf. Berühren Sie
4 Sekunden lang. Stellen Sie die
Kochstufe innerhalb von 10 Sekunden
ein. Das Kochfeld kann jetzt benutzt
werden. Wenn Sie das Kochfeld mit
ausschalten, wird diese Funktion wieder
eingeschaltet.
63
5.11 OffSound Control (Einund Ausschalten der
Signaltöne)
Schalten Sie das Kochfeld aus. Berühren
Sie
3 Sekunden lang. Das Display wird
ein- und ausgeschaltet. Berühren Sie
3 Sekunden lang. Es wird
angezeigt. Berühren Sie
zum Auswählen von:
•
oder
des Timers
– der Signalton ist ausgeschaltet
•
– der Signalton ist eingeschaltet
Ihre Einstellungen werden übernommen,
sobald das Kochfeld automatisch
ausgeschaltet wird.
Haben Sie die Funktion auf
eingestellt, ertönt der Signalton nur in
folgenden Fällen:
• Bei der Berührung von
• Nach Ablauf der für Kurzzeit-Wecker
eingestellten Zeit
• Nach Ablauf der für Kurzzeitmesser
eingestellten Zeit
• Wenn das Bedienfeld bedeckt ist.
5.12 Power-Management
• Die Kochzonen werden je nach Lage
auf dem Kochfeld und Anzahl der
Phasen gruppiert. Siehe Abbildung.
• Jede Phase darf mit maximal 3700 W
belastet werden.
• Mit dieser Funktion wird die Leistung
zwischen den einzelnen, an dieselbe
Phase angeschlossenen Kochzonen
aufgeteilt.
• Diese Funktion wird eingeschaltet,
sobald die Gesamtleistung aller an
dieselbe Phase angeschlossenen
Kochzonen 3700 W übersteigt.
• Mit dieser Funktion wird die Leistung
aller anderen Kochzonen reduziert,
die an dieselbe Phase angeschlossen
sind.
• Die Anzeige der Kochzonen mit
reduzierter Leistung wechselt
zwischen der eingestellten und
reduzierten Kochstufe. Nach einiger
Zeit zeigt die Anzeige der Kochzonen
mit reduzierter Leistung nur noch die
reduzierte Kochstufe an.
64
www.aeg.com
Automatikbetrieb
5.13 Hob²Hood
Diese innovative automatische Funktion
verbindet das Kochfeld mit einer
speziellen Dunstabzugshaube. Das
Kochfeld und die Dunstabzugshaube
kommunizieren mit Hilfe von
Infrarotsignalen. Die Drehzahl des Lüfters
wird automatisch eingestellt. Sie richtet
sich nach dem eingestellten Modus und
der Temperatur des heißesten
Kochgeschirrs auf dem Kochfeld. Sie
können den Lüfter auch manuell auf dem
Bedienfeld des Kochfelds einstellen.
Bei den meisten
Dunstabzugshauben ist das
Fernsteuerungssystem
werkseitig ausgeschaltet.
Schalten Sie es ein, bevor
Sie die Funktion nutzen.
Weitere Informationen
finden Sie in der Anleitung
der Dunstabzugshaube.
Automatikbetrieb der Funktion
Stellen Sie für den automatischen
Betrieb den Modus auf H1 – H6. Das
Kochfeld ist standardmäßig auf H5
gestellt.Die Dunstabzugshaube schaltet
sich ein, wenn Sie das Kochfeld
bedienen. Das Kochfeld misst die
Temperatur des Kochgeschirrs
automatisch und passt die
Geschwindigkeit des Lüfters an.
Automa- Kotische
chen1)
Einschaltung der
Beleuchtung
Braten2)
Modus
H0
Aus
Aus
Aus
Modus
H1
Ein
Aus
Aus
Modus
Ein
Lüfterge- Lüftergeschwinschwindigkeit 1 digkeit 1
Modus
H3
Ein
Aus
Modus
H4
Ein
Lüfterge- Lüftergeschwinschwindigkeit 1 digkeit 1
Modus
H5
Ein
Lüfterge- Lüftergeschwinschwindigkeit 1 digkeit 2
Modus
H6
Ein
Lüfterge- Lüftergeschwinschwindigkeit 2 digkeit 3
H2 3)
Lüftergeschwindigkeit 1
1) Das Kochfeld erkennt, dass gekocht wird und
regelt die Lüftergeschwindigkeit je nach eingestelltem Automatikbetrieb.
2) Das Kochfeld erkennt, dass gebraten wird und
regelt die Lüftergeschwindigkeit je nach eingestelltem Automatikbetrieb.
3) In diesem Modus werden der Lüfter und die
Beleuchtung unabhängig von der Temperatur
eingeschaltet.
Ändern des Automatikbetriebs
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Berühren Sie
3 Sekunden lang.
Das Display wird ein- und
ausgeschaltet
3. Berühren Sie
3 Sekunden lang.
4. Berühren Sie
wiederholt, bis
angezeigt wird.
des Timers, um
5. Berühren Sie
einen automatischen Modus
auszuwählen.
DEUTSCH
Schalten Sie den
Automatikbetrieb aus, um
die Dunstabzugshaube
direkt über ihr Bedienfeld
einzustellen.
Wenn Sie nach Kochende
das Kochfeld ausschalten,
kann die Dunstabzugshaube
noch eine gewisse Zeit in
Betrieb sein. Nach dieser
Zeit schaltet das System den
Lüfter automatisch aus.
Während der folgenden 30
Sekunden kann der Lüfter
nicht wieder eingeschaltet
werden.
Manuelles Einstellen der
Lüftergeschwindigkeit
Sie können den Lüfter auch manuell
einstellen. Berühren Sie hierzu , wenn
das Kochfeld eingeschaltet ist. Auf diese
Weise wird der Automatikbetrieb
ausgeschaltet und Sie können die
Lüftergeschwindigkeit manuell ändern.
Durch Drücken von
Lüftergeschwindigkeit um eine Stufe.
Wenn Sie die Intensivstufe gewählt
haben und
erneut drücken, wird die
Geschwindigkeit auf 0 gesetzt und die
Dunstabzugshaube ausgeschaltet.
Berühren Sie , um die
Lüftergeschwindigkeit 1 wieder
einzustellen.
Zum erneuten Einschalten
des Automatikbetriebs
schalten Sie das Kochfeld
aus und wieder ein.
Einschalten der Beleuchtung
Sie können das Kochfeld so einstellen,
dass sich die Beleuchtung automatisch
einschaltet, wenn Sie das Kochfeld
bedienen. Stellen Sie hierzu den
Automatikmodus auf H1 – H6.
Die Beleuchtung der
Dunstabzugshaube schaltet
sich 2 Minuten nach
Ausschalten des Kochfelds
aus.
erhöht sich die
6. FLEXIBLE INDUKTIONSKOCHFLÄCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
Wählen Sie den Modus mit dem
Sensorfeld
.
6.1 Funktion FlexiBridge
Die flexible Induktionskochfläche besteht
aus vier Bereichen. Die Bereiche lassen
sich zu zwei Kochzonen unterschiedlicher
Größe oder zu einer großen Kochfläche
zusammen schalten. Die gewünschte
Kombination wird durch die Auswahl des
Modus bestimmt, der für die Größe des
verwendeten Kochgeschirrs geeignet ist.
Es stehen drei Modi zur Verfügung:
Standard (wird automatisch
eingeschaltet, wenn Sie das Kochfeld
einschalten), Big Bridge und Max Bridge.
Stellen Sie die Kochstufe mit
einer der beiden linken
Einstellskalen ein.
Umschalten zwischen den Modi
Wenn Sie zwischen den
Modi umschalten, wird die
Kochstufe zurück auf 0
gestellt.
Durchmesser und Position des
Kochgeschirrs
Wählen Sie den Modus, der für die
Größe und Form des Kochgeschirrs
geeignet ist. Das Kochgeschirr sollte
möglichst die gesamte ausgewählte
65
66
www.aeg.com
Fläche bedecken. Stellen Sie das
Kochgeschirr mittig auf den
ausgewählten Bereich.
Einstellskalen.
Stellen Sie Kochgeschirr mit einem
Bodendurchmesser, der kleiner als 160
mm ist, mittig auf einen einzelnen
Bereich.
Richtige Position des Kochgeschirrs:
100-160mm
Stellen Sie Kochgeschirr mit einem
Bodendurchmesser, der größer als 160
mm ist, mittig auf zwei Bereiche.
> 160 mm
6.2 FlexiBridge
Standardmodus
Dieser Modus ist eingeschaltet, wenn Sie
das Kochfeld einschalten. Er schaltet die
Bereiche zu zwei getrennten Kochzonen
zusammen. Sie können die Kochstufe für
jede Zone getrennt einstellen.
Verwenden Sie hierfür die beiden linken
Falsche Position des Kochgeschirrs:
6.3 FlexiBridge Big Bridge
Modus
Drücken Sie zum Einschalten des Modus
, bis der gewünschte Modus
angezeigt wird. Dieser Modus schaltet
die drei hinteren Bereiche zu einer
Kochfläche zusammen. Der vordere
Bereich wird nicht dazugeschaltet und
dient als Einzelkochzone. Sie können die
Kochstufe für jede Zone getrennt
einstellen. Verwenden Sie hierfür die
DEUTSCH
67
beiden linken Einstellskalen.
Richtige Position des Kochgeschirrs:
Richtige Position des Kochgeschirrs:
Um diesen Modus verwenden zu können,
müssen Sie das Kochgeschirr auf die drei
zusammen geschalteten Bereiche stellen.
Wenn das Kochgeschirr nicht zwei
Bereiche bedeckt, zeigt das Display
an und die Kochzone wird nach 2
Minuten ausgeschaltet.
Um diesen Modus verwenden zu können,
müssen Sie das Kochgeschirr auf alle vier
zusammen geschalteten Bereiche stellen.
Wenn das Kochgeschirr nicht drei
Bereiche bedeckt, zeigt das Display
an und die Kochzone wird nach 2
Minuten ausgeschaltet.
Falsche Position des Kochgeschirrs:
Falsche Position des Kochgeschirrs:
6.4 FlexiBridge Max Bridge
Modus
Drücken Sie zum Einschalten des Modus
6.5
, bis der gewünschte Modus
angezeigt wird. Dieser Modus schaltet
alle Bereiche zu einer großen Kochfläche
zusammen. Stellen Sie die Kochstufe mit
einer der linken Einstellskalen ein.
Mit dieser Funktion können Sie die
Kochstufe durch einfaches Verschieben
des Kochgeschirrs auf einen anderen
Bereich der Induktionskochfläche
einstellen.
Funktion PowerSlide
Diese Funktion unterteilt die
Induktionskochfläche in drei Bereiche mit
unterschiedlichen Kochstufen. Das
68
www.aeg.com
Kochfeld erkennt die Position des
Kochgeschirrs und stellt die Kochstufe
entsprechend der Position ein. Sie
können das Kochgeschirr auf den
vorderen, mittleren oder hinteren
Bereich stellen. Der vordere Bereich hat
die höchste Kochstufe. Sie können die
Kochstufe durch Verschieben des
Kochgeschirrs auf den mittleren oder
hinteren Bereich verringern.
Kochstufe an. Ändern Sie bei Bedarf
die Kochstufe mit der linken
vorderen Einstellskala.
• Wenn Sie die Funktion zum ersten
Mal einschalten, ist der vordere
Bereich auf
, der mittlere Bereich
auf
und der hintere Bereich auf
eingestellt.
Verwenden Sie nur einen
Topf, wenn Sie diese
Funktion nutzen.
Allgemeine Informationen
• Bei dieser Funktion beträgt der
Mindestdurchmesser des
Kochgeschirrbodens 160 mm.
• Die Kochstufenanzeige der linken
hinteren Einstellskala zeigt die
Position des Kochgeschirrs auf der
Induktionskochfläche an. Vorderer
, mittlerer
Bereich.
, hinterer
Sie können die Kochstufe für jeden
Bereich getrennt ändern. Das
Kochfeld speichert Ihre
Kochstufeneinstellungen und
verwendet sie wieder, wenn Sie die
Funktion erneut einschalten.
Einschalten der Funktion
Stellen Sie zum Einschalten der Funktion
das Kochgeschirr auf die richtige Position
der Kochfläche. Berühren Sie . Die
Kontrolllampe über dem Symbol
leuchtet. Wenn Sie kein Kochgeschirr auf
die Kochfläche stellen, leuchtet
nach 2 Minuten wird die flexible
Induktionskochfläche auf
und
geschaltet.
Ausschalten der Funktion
Berühren Sie zum Ausschalten der
Funktion
oder stellen Sie die
Kochstufe auf
• Die Kochstufenanzeige der linken
vorderen Einstellskala zeigt die
7. TIPPS UND HINWEISE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
. Die Kontrolllampe
über dem Symbol
erlischt.
DEUTSCH
7.1 Kochgeschirr
Das Kochgeschirr wird bei
Induktionskochzonen durch
ein starkes Magnetfeld sehr
schnell erhitzt.
Benutzen Sie für die
Induktionskochzonen
geeignetes Kochgeschirr.
Kochgeschirrmaterial
• Geeignet: Gusseisen, Stahl,
emaillierter Stahl, Edelstahl, ein
mehrlagiger Topfboden (wenn vom
Hersteller als geeignet markiert).
• Nicht geeignet: Aluminium, Kupfer,
Messing, Glas, Keramik, Porzellan.
Kochgeschirr eignet sich für
Induktions-Kochfelder, wenn:
• Eine geringe Wassermenge auf einer
Kochzone, die auf die höchste Stufe
geschaltet ist, sehr schnell aufkocht.
• Ein Magnet vom Geschirrboden
angezogen wird.
69
Siehe Kapitel „Technische
Daten“.
7.2 Betriebsgeräusche
Es gibt verschiedene
Betriebsgeräusche:
• Knacken: Das Kochgeschirr besteht
aus unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
• Pfeifen: Sie haben die Kochzone auf
eine hohe Stufe geschaltet und das
Kochgeschirr besteht aus
unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
• Summen: Sie haben die Kochzone auf
eine hohe Stufe geschaltet.
• Klicken: Bei elektronischen
Schaltvorgängen.
• Zischen, Surren: Der Ventilator läuft.
Die Geräusche sind normal und weisen
nicht auf eine Störung des Kochfelds
hin.
7.3 Öko Timer (Öko-Timer)
Der Aufdruck auf der
flexiblen
Induktionskochfläche kann
verschmutzen oder seine
Farbe ändern, wenn das
Kochgeschirr verschoben
wird. Sie können den
Bereich normal reinigen.
Um Energie zu sparen, schaltet sich die
Kochzonenheizung vor dem Signal des
Kurzzeitmessers ab. Die Abschaltzeit
hängt von der eingestellten Kochstufe
und der Gardauer ab.
Der Boden des
Kochgeschirrs sollte so dick
und flach wie möglich sein.
Das Verhältnis zwischen der Kochstufe
und dem Energieverbrauch der
Kochzone ist nicht linear. Bei einer
höheren Kochstufe steigt der
Energieverbrauch der Kochzone nicht
proportional an. Das bedeutet, dass die
Kochzone, die auf eine mittlere
Kochstufe eingestellt ist, weniger als die
Hälfte ihrer maximalen Leistung
verbraucht.
Abmessungen des Kochgeschirrs
Induktionskochzonen passen sich der
Größe des Geschirrbodens bis zu einer
bestimmten Grenze automatisch an.
Die Kochzoneneffizienz hängt vom
Durchmesser des Kochgeschirrs ab. An
Kochgeschirr mit einem kleineren
Durchmesser als der
Mindestdurchmesser gelangt nur ein Teil
der von der Kochzone erzeugten Hitze.
7.4 Anwendungsbeispiele für
das Garen
Bei den Angaben in der
folgenden Tabelle handelt
es sich um Richtwerte.
70
www.aeg.com
Kochstufe
Verwendung:
Dauer
(Min.)
Hinweise
Warmhalten von gegarten
Speisen.
Nach
Bedarf
Legen Sie einen Deckel auf
das Kochgeschirr.
1-3
Sauce Hollandaise, Schmelzen
von: Butter, Schokolade, Gelatine.
5 - 25
Gelegentlich umrühren.
1-3
Stocken: Lockere Omeletts,
gebackene Eier.
10 - 40
Mit Deckel garen.
3-5
Köcheln von Reis und Milchge- 25 - 50
richten, Erhitzen von Fertiggerichten.
Mindestens doppelte Menge
Flüssigkeit zum Reis geben,
Milchgerichte zwischendurch
umrühren.
5-7
Dünsten von Gemüse, Fisch,
Fleisch.
20 - 45
Einige Esslöffel Flüssigkeit hinzugeben.
7-9
Dampfgaren von Kartoffeln.
20 - 60
Max. ¼ l Wasser für 750 g Kartoffeln verwenden.
7-9
Kochen größerer Speisemengen, Eintopfgerichte und Suppen.
60 - 150
Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten.
9 - 12
Bei geringer Hitze anbraten:
Schnitzel, Cordon bleu, Kotelett, Frikadellen, Bratwürste,
Leber, Mehlschwitze, Eier,
Pfannkuchen, Donuts.
Nach
Bedarf
Nach der Hälfte der Zeit wenden.
12 - 13
Braten bei starker Hitze: Rösti,
Lendenstücke, Steaks.
5 - 15
Nach der Hälfte der Zeit wenden.
14
Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch,
Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites.
-1
Aufkochen großer Mengen Wasser. Die Power-Funktion wird eingeschaltet.
7.5 Tipps und Hinweise für die
Funktion Hob²Hood
Wenn Sie das Kochfeld mit dieser
Funktion betreiben:
• Das Bedienfeld der
Dunstabzugshaube vor direkter
Sonneneinstrahlung schützen.
• Keine Halogenstrahler auf das
Bedienfeld der Dunstabzugshaube
richten.
• Das Bedienfeld des Kochfelds nicht
abdecken.
• Den Signalfluss zwischen dem
Kochfeld und der Dunstabzugshaube
nicht mit der Hand oder einem
Kochgeschirrgriff unterbrechen. Siehe
Abbildung. Die abgebildete
Dunstabzugshaube ist nur
beispielhaft.
DEUTSCH
71
Dunstabzugshauben mit der Funktion
Hob²Hood
Die komplette Palette von
Dunstabzugshauben, die mit dieser
Funktion ausgestattet sind, finden Sie auf
unserer Verbraucher-Website. Die AEG
Dunstabzugshauben, die mit dieser
Funktion ausgestattet sind, sind mit dem
Symbol
gekennzeichnet.
Andere Geräte mit
Fernbedienung können das
Signal beeinträchtigen. Um
dies zu vermeiden, die
Fernbedienung des Gerätes
und des Kochfelds nicht
gleichzeitig verwenden.
8. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
8.1 Allgemeine Informationen
• Reinigen Sie das Kochfeld nach
jedem Gebrauch.
• Achten Sie immer darauf, dass der
Boden des Kochgeschirrs sauber ist.
• Kratzer oder dunkle Flecken auf der
Oberfläche beeinträchtigen die
Funktionsfähigkeit des Kochfelds
nicht.
• Verwenden Sie einen Spezialreiniger
zur Reinigung der
Kochfeldoberfläche.
• Verwenden Sie einen speziellen
Reinigungsschaber für Glas.
8.2 Reinigen des Kochfelds
• Folgendes muss sofort entfernt
werden: geschmolzener Kunststoff,
Plastikfolie, Zucker bzw. zuckerhaltige
Lebensmittel. Andernfalls können die
Verschmutzungen das Kochfeld
beschädigen. Achten Sie darauf, dass
sich niemand Verbrennungen zuzieht.
Den speziellen Reinigungsschaber
schräg zur Glasfläche ansetzen und
über die Oberfläche bewegen.
• Folgendes kann nach ausreichender
Abkühlung des Kochfelds entfernt
werden: Kalk- und Wasserränder,
Fettspritzer und metallisch
schimmernde Verfärbungen. Reinigen
Sie das Kochfeld mit einem feuchten
Tuch und nicht scheuernden
Reinigungsmittel. Wischen Sie das
Kochfeld nach der Reinigung mit
einem weichen Tuch trocken.
• Entfernen Sie metallisch
schimmernde Verfärbungen:
Benutzen Sie für die Reinigung der
Glasoberfläche ein mit einer Lösung
aus Essig und Wasser angefeuchtetes
Tuch.
72
www.aeg.com
9. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
9.1 Was tun, wenn ...
Störung
Mögliche Ursache
Das Kochfeld kann nicht ein- Das Kochfeld ist nicht oder
geschaltet oder bedient wer- nicht ordnungsgemäß an die
den.
Spannungsversorgung angeschlossen.
Die Sicherung ist durchgebrannt.
Abhilfe
Prüfen Sie, ob das Kochfeld
ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung angeschlossen ist. Nehmen Sie
dazu den Anschlussplan zu
Hilfe.
Vergewissern Sie sich, dass
die Sicherung der Grund für
die Störung ist. Brennt die
Sicherung wiederholt durch,
wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft.
Schalten Sie das Kochfeld
erneut ein und stellen Sie innerhalb von 10 Sekunden
die Kochstufe ein.
Zwei oder mehr Sensorfelder Berühren Sie nur ein Sensorwurden gleichzeitig berührt. feld.
Die Funktion STOP+GO ist
in Betrieb.
Siehe Kapitel „Täglicher Gebrauch“.
Auf dem Bedienfeld befinden sich Wasser- oder Fettspritzer.
Wischen Sie das Bedienfeld
ab.
Ein akustisches Signal ertönt Mindestens ein Sensorfeld
und das Kochfeld schaltet
wurde bedeckt.
ab.
Wenn das Kochfeld ausgeschaltet wird, ertönt ein
akustisches Signal.
Entfernen Sie den Gegenstand von den Sensorfeldern.
Das Kochfeld wird ausgeschaltet.
Entfernen Sie den Gegenstand vom Sensorfeld.
Sie haben etwas auf das
Sensorfeld
gestellt.
Die Restwärmeanzeige funk- Die Kochzone ist nicht heiß,
tioniert nicht.
da sie nur kurze Zeit in Betrieb war.
War die Kochzone lange genug eingeschaltet, um heiß
zu sein, wenden Sie sich an
den autorisierten Kundendienst.
DEUTSCH
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Funktion Hob²Hood
funktioniert nicht.
Sie haben das Bedienfeld
bedeckt.
Entfernen Sie den Gegenstand vom Bedienfeld.
Die Ankochautomatik startet Die Kochzone ist heiß.
nicht.
73
Lassen Sie die Kochzone lange genug abkühlen.
Die höchste Kochstufe ist
eingestellt.
Die höchste Kochstufe hat
die gleiche Leistung wie die
Funktion.
Die Kochstufe schaltet zwischen zwei Kochstufen hin
und her.
Die Power-ManagementFunktion ist eingeschaltet.
Siehe Kapitel „Täglicher Gebrauch“.
Die Sensorfelder werden
heiß.
Das Kochgeschirr ist zu
Stellen Sie großes Kochgegroß, oder Sie haben es zu
schirr nach Möglichkeit auf
nahe an die Bedienelemente die hinteren Kochzonen.
gestellt.
Es ertönt kein Signalton,
wenn Sie die Sensorfelder
des Bedienfelds berühren.
Der Signalton ist ausgeschal- Schalten Sie den Signalton
tet.
ein.
Siehe Kapitel „Täglicher Gebrauch“.
Die flexible Induktionskochfläche erwärmt das Kochgeschirr nicht.
Das Kochgeschirr befindet
sich nicht an der richtigen
Stelle auf der flexiblen Induktionskochfläche.
Setzen Sie das Kochgeschirr
auf die richtige Stelle auf der
flexiblen Induktionskochfläche. Die richtige Stelle für
das Kochgeschirr hängt von
der eingeschalteten Funktion oder dem Funktionsmodus ab.
Siehe Kapitel „Flexible Induktionskochfläche“.
Der Durchmesser des Kochgeschirrs eignet sich nicht
für die eingeschaltete Funktion oder den Funktionsmodus.
Verwenden Sie Kochgeschirr
mit einem für die eingeschaltete Funktion oder den
Funktionsmodus geeigneten
Durchmesser. Benutzen Sie
Kochgeschirr mit einem
Durchmesser von weniger
als 160 mm, wenn Sie nur einen Bereich der flexiblen Induktionskochfläche einschalten.
Siehe Kapitel „Flexible Induktionskochfläche“.
Die Abschaltautomatik hat
ausgelöst.
Schalten Sie das Kochfeld
aus und wieder ein.
leuchtet auf.
74
www.aeg.com
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
leuchtet auf.
Die Kindersicherung oder
die Tastensperre ist eingeschaltet.
Siehe Kapitel „Täglicher Gebrauch“.
leuchtet auf.
Es wurde kein Kochgeschirr
auf die Kochzone gestellt.
Stellen Sie Kochgeschirr auf
die Kochzone.
Sie verwenden ungeeignetes Kochgeschirr.
Geeignetes Kochgeschirr
benutzen.
Siehe Kapitel „Tipps und
Hinweise“.
Der Durchmesser des Kochgeschirrbodens ist zu klein
für die Kochzone.
Verwenden Sie Kochgeschirr
mit den richtigen Abmessungen.
Siehe Kapitel „Technische
Daten“.
Die Funktion FlexiBridge ist
in Betrieb. Einer oder mehrere Bereiche des eingeschalteten Funktionsmodus
sind nicht mit Kochgeschirr
bedeckt.
Stellen Sie Kochgeschirr auf
alle eingeschalteten Bereiche des Funktionsmodus
oder ändern Sie den Funktionsmodus.
Siehe Kapitel „Flexible Induktionskochfläche“.
Die Funktion PowerSlide ist
in Betrieb. Es wurden zwei
Töpfe auf die flexible Induktionskochfläche gestellt.
Benutzen Sie nur einen Topf.
Siehe Kapitel „Flexible Induktionskochfläche“.
und eine Zahl werden an- Es ist ein Fehler im Kochfeld
aufgetreten.
gezeigt.
Trennen Sie das Kochfeld eine Zeit lang vom Stromnetz.
Schalten Sie die Sicherung
im Sicherungskasten der
Hausinstallation aus. Schalten Sie die Sicherung wieder
ein. Wenn
erneut aufleuchtet, wenden Sie sich an
den autorisierten Kundendienst.
DEUTSCH
Störung
leuchtet auf.
75
Mögliche Ursache
Abhilfe
Im Kochfeld ist ein Fehler
aufgetreten, da ein Kochgeschirr leer gekocht ist. Die
Abschaltautomatik und der
Überhitzungsschutz für die
Zonen sind aktiviert.
Schalten Sie das Kochfeld
aus. Entfernen Sie das heiße
Kochgeschirr. Schalten Sie
die Kochzone nach etwa 30
Sekunden wieder ein. War
das Kochgeschirr die Ursache des Problems, erlischt
die Fehlermeldung. Die
Restwärmeanzeige leuchtet
eventuell weiter. Lassen Sie
das Kochgeschirr lange genug abkühlen. Prüfen Sie, ob
das Kochgeschirr mit dem
Kochfeld kompatibel ist.
Siehe Kapitel „Tipps und
Hinweise“.
9.2 Wenn Sie das Problem
nicht lösen können...
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen
können, wenden Sie sich an Ihren
Händler oder einen autorisierten
Kundendienst. Geben Sie die Daten, die
Sie auf dem Typenschild finden, an.
Geben Sie dabei den dreistelligen
Buchstaben-Code für die Glaskeramik
(befindet sich in der Ecke der Glasfläche)
und die angezeigte Fehlermeldung an.
Vergewissern Sie sich, dass Sie das
Kochfeld korrekt bedient haben. Wenn
Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt
auch während der Garantiezeit für die
Reparatur durch einen Techniker oder
Händler eine Gebühr an. Die
Informationen zum Kundendienst und
die Garantiebedingungen finden Sie im
Garantieheft.
10. TECHNISCHE DATEN
10.1 Typenschild
Modell HKP95510XB
Typ 60 GCD CR AU
Induktion 11.1 kW
Ser. Nr. ..........
AEG
Produkt-Nummer (PNC) 949 597 121 01
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Made in Germany
11.1 kW
10.2 Technische Daten der Kochzonen
Kochzone
Nennleistung
(höchste Kochstufe) [W]
Power-Funktion Power-Funktion Durchmesser
[W]
maximale Eindes Kochgeschaltdauer
schirrs [mm]
[Min.]
Vorne Mitte
1800
3500
2800
3700
5
5
145 - 245
245 - 280
76
www.aeg.com
Kochzone
Nennleistung
(höchste Kochstufe) [W]
Power-Funktion Power-Funktion Durchmesser
[W]
maximale Eindes Kochgeschaltdauer
schirrs [mm]
[Min.]
Vorne rechts
1400
2500
4
125 - 145
Hinten rechts
2300
3200
10
125 - 210
Flexible Indukti- 2300
onskochfläche
3200
10
min. 100
Die Leistung der Kochzonen kann
geringfügig von den Daten in der
Tabelle abweichen. Sie ändert sich je
nach Material und Abmessungen des
Kochgeschirrs.
Verwenden Sie für optimale
Kochergebnisse kein Kochgeschirr,
dessen Durchmesser größer als der in
der Tabelle angegebene Wert ist.
11. ENERGIEEFFIZIENZ
11.1 Produktinformationen gemäß EU 66/2014
Modellidentifikation
HKP95510XB
Kochfeldtyp
Einbau-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen
3
Anzahl der Kochflächen
1
Heiztechnologie
Induktion
Durchmesser der kreisförmigen Kochzonen (Ø)
Vorne Mitte
Vorne rechts
Hinten rechts
28,0 cm
14,5 cm
21,0 cm
Länge (L) und Breite (B) der Links
Kochfläche
L 45,3 cm
B 21,5 cm
Energieverbrauch pro
Kochzone (EC electric cooking)
Vorne Mitte
Vorne rechts
Hinten rechts
166,0 Wh/kg
175,1 Wh/kg
166,2 Wh/kg
Energieverbrauch der
Kochfläche (EC electric
cooking)
Links
180,7 Wh/kg
Energieverbrauch des
Kochfelds (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für
den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder Verfahren zur Messung der
Gebrauchseigenschaften
174,9 Wh/kg
11.2 Energie sparen
Beachten Sie folgende Tipps, um beim
täglichen Kochen Energie zu sparen.
DEUTSCH
• Wenn Sie Wasser erwärmen,
verwenden Sie nur die benötigte
Menge.
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn
möglich, mit einem Deckel ab.
• Stellen Sie Kochgeschirr auf die
Kochzone, bevor Sie sie einschalten.
• Stellen Sie kleineres Kochgeschirr auf
die kleineren Kochzonen.
77
• Stellen Sie das Kochgeschirr mittig
auf die Kochzone.
• Nutzen Sie die Restwärme, um die
Speisen warm zu halten oder zu
schmelzen.
12. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
78
www.aeg.com
DEUTSCH
79
867331444-B-142019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising