AEG | IKE74451XB | User manual | Aeg IKE74451XB User Manual

Aeg IKE74451XB User Manual
IKE74451XB
NL
FR
USER
MANUAL
Gebruiksaanwijzing
Kookplaat
Notice d'utilisation
Table de cuisson
2
24
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................5
3. MONTAGE .................................................................................................................. 7
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT........................................................................9
5. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................11
6. AANWIJZINGEN EN TIPS.........................................................................................16
7. ONDERHOUD EN REINIGING.................................................................................18
8. PROBLEEMOPLOSSING...........................................................................................19
9. TECHNISCHE GEGEVENS........................................................................................21
10. ENERGIEZUINIGHEID.............................................................................................22
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
NEDERLANDS
3
Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
gooi het op passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat
is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging,
dan dient dit geactiveerd te worden.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet
worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de
werking van dit apparaat altijd uit te buurt worden
gehouden.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U
dient op te passen dat u de verwarmingselementen
niet aanraakt. Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de
buurt of onder permanent toezicht.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of
een apart afstandbedieningssysteem.
WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een
kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en
brandgevaar opleveren.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar
schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek
de vlam bijv. met een deksel of blusdeken.
LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het
bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet
onder constant toezicht staan.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen
voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden
geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met
de bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de
pandetector.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten
is, schakel het apparaat dan uit en trek de stekker uit
het stopcontact. In het geval het apparaat direct op
de stroom is aangesloten met een aansluitdoos,
verwijdert u de zekering om het apparaat van de
stroom te halen. Neem in beide gevallen contact op
met de erkende servicedienst.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen
kookplaatbeschermers die door de fabrikant van het
kookapparaat zijn ontworpen of door de fabrikant van
het apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn
aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van
ongeschikte kookplaatbeschermers kan ongelukken
veroorzaken.
NEDERLANDS
5
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
• Wees altijd voorzichtig bij het
verplaatsen van het apparaat omdat
het zwaar is. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten
schoeisel.
• Dicht de oppervlakken af met kit om
te voorkomen dat ze gaan opzetten
door vocht.
• Bescherm de bodem van het
apparaat tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
• Elk apparaat heeft koelventilatoren op
de bodem.
• Als het apparaat gemonteerd wordt
boven een lade:
– Leg geen kleine dingen of papier
dewelke kunnen binnengezogen
worden, omdat ze de
koelventilatoren kunnen
beschadigen of het koelsysteem
kunnen belemmeren.
– Houd een minimumafstand van 2
cm tussen de bodem van het
apparaat en de zaken die u in de
lade bewaart.
2.2 Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit
het stopcontact is getrokken, voordat
u welke werkzaamheden dan ook
uitvoert.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct
is geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels
verstrikt raken.
• Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
• Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het
hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de
nabijgelegen contactdozen aansluit.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien
van toepassing) of kabel niet
beschadigt. Neem contact op met
onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde
hoofdkabel te vervangen.
• De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
6
www.aeg.com
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen
moeten uit de houder worden
verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
• Gebruik dit apparaat in een
huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Zet de kookzone op "uit" na elk
gebruik.
• Vertrouw niet alleen op de
pandetector.
• Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van
het apparaat gebroken is. Dit om
elektrische schokken te voorkomen.
• Gebruikers met een pacemaker
moeten een afstand van minimaal 30
cm bewaren van de
inductiekookzones als het apparaat in
werking is.
• Als u eten in de hete olie doet, kan
het spatten.
WAARSCHUWING!
Risico op brand en explosie
• Verhitte vetten en olie kunnen
ontvlambare damp afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen
uit de buurt van vet en olie als u er
mee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten
bevat kan brand veroorzaken bij een
lagere temperatuur dan olie die voor
de eerste keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten
of gerechten die vochtig zijn gemaakt
met ontvlambare producten in, bij of
op het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
• Leg geen hete deksel op het glazen
oppervlak van de kookplaat.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei
op het apparaat vallen. Het oppervlak
kan beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of
met beschadigde bodems kunnen
krassen veroorzaken in het glas /
glaskeramiek. Til deze voorwerpen
altijd op als u ze moet verplaatsen op
de kookplaat.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
NEDERLANDS
2.4 Onderhoud en reiniging
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor
onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
• Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
7
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t.
correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
2.6 Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
2.5 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
3. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
contact op met een klantenservice bij
u in de buurt.
3.4 In elkaar zetten
3.1 Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient
u de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
Serienummer ...........................
3.2 Ingebouwde kookplaten
Inbouwkookplaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in
geschikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
3.3 Aansluitsnoer
• De kookplaat is voorzien van een
aansluitsnoer.
• Gebruik om het beschadigde
netsnoer te vervangen snoertype:
H05V2V2-F dat een temperatuur van
90 °C of hoger weerstaat. Neem
min.
500mm
min.
50mm
8
www.aeg.com
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 680 mm
min. 60mm
min.
28 mm
min.
12 mm
NEDERLANDS
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
4.1 Indeling kookplaat
1
1
1 Inductiekookzone
2 Bedieningspaneel
2
2
1
1
4.2 Indeling bedieningspaneel
1 2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en
geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
Tiptoets
Functie
Opmerking
1
AAN/UIT
De kookplaat in- en uitschakelen.
2
Blokkering / Kinderbeveiliging van de kookplaat
Het bedieningspaneel vergrendelen/
ontgrendelen.
3
Bridge
De functie in- en uitschakelen.
Warmtestand en timerdisplay
Geeft de warmtestand en de tijd in minuten
weer.
4
-
9
10
www.aeg.com
Tiptoets
Functie
Opmerking
-
Timerfunctie instellen.
-
De tijd verlengen of verkorten.
7
CountUp Timer
Geeft aan dat de functie werkt.
8
Timer met aftelfunctie /
Kookwekker
Geeft aan dat de functie werkt.
9
PowerBoost
De functie in- en uitschakelen.
Bedieningsstrip
Het instellen van de kookstand.
Hob²Hood
De handmatige modus van functie in- en
uitschakelen.
Pauze
De functie in- en uitschakelen.
5
/
6
10
-
11
12
4.3 Kookstanddisplays
Display
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
De kookzone wordt gebruikt.
-
Pauze werkt.
Automatisch opwarmen werkt.
PowerBoost werkt.
+ cijfer
Er is een storing.
/
OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie): doorgaan met koken / warmhoudstand / restwarmte.
/
Blokkering /Kinderbeveiliging van de kookplaat werkt.
Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op
de kookzone geplaatst.
Automatisch uitschakelen werkt.
NEDERLANDS
4.4 OptiHeat Control (3-staps
restwarmte-indicatie)
WAARSCHUWING!
/
/
Er bestaat
verbrandingsgevaar door
restwarmte. Het
controlelampje geeft het
niveau van de restwarmte
aan.
11
De inductiekookzones creëren de voor
het kookproces benodigde warmte
direct in de bodem van de pan. Het
glaskeramiek wordt verwarmd door de
warmte van de pannen.
5. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 In- of uitschakelen
Raak
1 seconde aan om de kookplaat
in– of uit te schakelen.
5.2 Automatisch uitschakelen
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
• alle kookzones zijn uitgeschakeld.
• u de kookstand niet instelt nadat u de
kookplaat hebt ingeschakeld.
• u iets hebt gemorst of iets langer dan
10 seconden op het
bedieningspaneel hebt gelegd (een
pan, doek, etc.). Er klinkt een
geluidssignaal en de kookplaat wordt
uitgeschakeld. Verwijder het
voorwerp of reinig het
bedieningspaneel.
• De kookplaat te heet wordt (b.v. als
een pan droogkookt). De kookzone
moet afgekoeld zijn voordat u de
kookplaat weer kunt gebruiken.
• u ongeschikte pannen gebruikt. Het
symbool
gaat branden en na 2
minuten schakelt de kookzone
automatisch uit.
• u een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na enige tijd
branden en wordt de
gaat
kookplaat uitgeschakeld.
De verhouding tussen kookstand en
de tijd waarna de kookplaat
uitschakelt:
Kookstand
,1-3
De kookplaat
wordt uitgeschakeld na
6 uur
4-7
5 uur
8-9
4 uur
10 - 14
1,5 uur
5.3 De kookstand
Voor het instellen of wijzigen van de
kookstand:
Raak de bedieningsstrip aan bij de juiste
kookstand of beweeg uw vinger langs de
bedieningsstrip totdat u de jusite
kookstand heeft bereikt.
5.4 Het gebruik van de
kookzones
Plaats het kookgerei in het midden van
de gekozen kookzone.
Inductiekookzones passen zich tot op
12
www.aeg.com
zekere hoogte automatisch aan de
afmeting van het kookgerei aan.
U kunt met groot kookgerei op twee
kookzones tegelijkertijd koken. Het
kookgerei dient het midden van beide
zones te bedekken maar niet voorbij de
gebiedsmarkering komen.
Als het kookgerei tussen beide
middenzones wordt geplaatst, wordt de
brugfunctie niet geactiveerd.
5.6 Automatisch opwarmen
Activeer deze functie om in een kortere
tijd een gewenste kookstand te krijgen.
Als het aan staat, werkt de zone in het
begin op de hoogste kookstand en gaat
daarna verder met koken op de
gewenste kookstand.
Om de functie in werking te
stellen moet de kookzone
koud zijn.
Om de functie voor een kookzone in
aan ( gaat aan).
te schakelen: raak
Raak meteen de gewenste kookstand
aan. Na 3 seconden gaat
branden.
De functie uitschakelen: wijzig de
kookstand.
5.7 PowerBoost
Deze functie maakt meer vermogen
beschikbaar voor de inductiekookzones.
De functie kan voor een beperkte
tijdsduur voor uitsluitend de
inductiekookzone worden geactiveerd.
Daarna wordt de inductiekookzone
automatisch teruggeschakeld naar de
hoogste kookstand.
5.5 Bridge
De functie werkt als de pan
de middelpunten van beide
zones bedekt.
Deze functie verbindt twee kookzones en
deze werken dan samen als één
kookzone.
Stel eerst de kookstand in voor één van
de kookzones.
Om de functie voor linker/rechter
kookzones te activeren: raak / aan.
Raak een van de besturingsensoren links/
rechts aan om de kookstand in te stellen
of te wijzigen.
De functie uitschakelen: raak /
aan. De kookzones werken onafhankelijk.
Zie het hoofdstuk
'Technische gegevens'.
Om de functie voor een kookzone in
te schakelen: raak
aan.
gaat aan.
Om de functie uit te schakelen: wijzig
de kookstand.
5.8 Timer
De timerfunctie kan voor iedere
kookzone afzonderlijk worden ingesteld.
Gebruik de timer aan de linkerkant om
de timerfunctie voor de zones aan de
linkerkant in te stellen en de timer aan de
rechterkant voor de zones aan de
rechterkant.
Timer met aftelfunctie
Gebruik deze functie om aan te geven
hoe lang een kookzone moet werken
tijdens een enkele kooksessie.
Stel eerst de kookstand voor de
kookzone in en dan de functie.
NEDERLANDS
De functie inschakelen of de tijd
wijzigen: raak
snel een aantal keer
aan tot het indicatielampje
van een
bepaalde zone op het display gaat
branden. Raak vervolgens
of
aan
om de tijd in te stellen (00 - 99 minuten).
De functie start automatisch na 4
seconden.
display.
gaat branden op het
Om de timerfunctie voor de tweede
zone van een tweetal te activeren, raak
De functie inschakelen: raak
gaat branden. Raak
of
aan om de
tijd in te stellen. De functie start
automatisch na 4 seconden.
branden op het display.
gaat
Als de tijd verstreken is, klinkt er een
signaal en knippert 00. Raak
het signaal uit te schakelen.
aan om
De functie heeft geen
invloed op de werking van
de kookzones.
Als de tijd verstreken is, klinkt er een
aan om
snel een
aantal keer aan tot het indicatielampje
van een bepaalde zone op het display
3 keer snel aan.
signaal en knippert 00. Raak
het signaal uit te schakelen.
13
5.9 Pauze
Resterende tijd weergeven: Raak
aan.
Deze functie stelt alle kookzones die in
werking zijn in op de laagste kookstand.
De functie uitschakelen: kies de
Als de functie in werking is, zijn alle
andere symbolen op de
bedieningspanelen vergrendeld.
gewenste zone door
raak vervolgens
aan te raken en
aan. De resterende
tijd telt terug naar 00. Het symbool
gaat uit.
CountUp Timer (De timer met
optelfunctie)
Gebruik deze functie om in de gaten te
houden hoe lang een kookzone werkt.
De functie inschakelen: voor de eerste
Als de functie actief is, kunnen de
symbolen
en
worden gebruikt. De
functie stopt de timerfuncties niet:
en
.
Raak
aan om de functie in te
schakelen.
zone in een tweetal raak
twee keer
snel aan. De functie start automatisch als
gaat aan.De warmte-instelling wordt
verlaagd naar 1.
Voor het uitschakelen van de functie
gaat branden. Om de functie voor de
tweede zone van een tweetal te
raakt u
aan. De voorgaande warmteinstelling gaat aan.
activeren, raak
4 keer snel aan.
Om in de gaten te houden hoelang de
kookzone werkt: Raak
aan. De
display geeft de tijd weer, eerst in
seconden en daarna in minuten.
De functie uitschakelen: kies de
gewenste zone door
raak vervolgens
gaat uit.
aan te raken en
aan. Het symbool
Kookwekker
U kunt deze functie gebruiken als
kookwekker terwijl de kookplaat is
ingeschakeld maar de kookzones niet
werken.
5.10 Blokkering
U kunt het bedieningspaneel
vergrendelen terwijl de kookzones in
werking zijn. Hiermee wordt voorkomen
dat de kookstand per ongeluk wordt
veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
Om de functie in te schakelen: raak
aan.
gaat gedurende 4 seconden
aan.De timer blijft aan.
Om de functie uit te schakelen: raak
aan. De vorige kookstand gaat aan.
14
www.aeg.com
Als u de kookplaat uitzet,
stopt u deze functie ook.
5.11 Kinderbeveiliging van de
kookplaat
Deze functie voorkomt dat de kookplaat
onbedoeld wordt gebruikt.
Om de functie in te schakelen: schakel
de kookplaat in met
kookstand in. Raak
. Stel geen
4 seconden aan.
gaat aan. Schakel de kookplaat uit
met
.
Om de functie uit te schakelen: schakel
de kookplaat in met
kookstand in. Raak
. Stel geen
4 seconden aan.
gaat aan. Schakel de kookplaat uit
met
.
De functie gedurende één kooksessie
onderdrukken: zet de kookplaat aan
gaat aan. Raak
4 seconden
met .
aan. Stel de kookstand in binnen 10
seconden. U kunt de kookplaat
bedienen. Als u de kookplaat uitschakelt
• u iets op het bedieningspaneel
plaatst.
5.13 Vermogensbeheer
• De kookzones zijn gegroepeerd
volgens locatie en aantal fasen van de
kookplaat. Zie afbeelding.
• Elke fase heeft een maximale
elektriciteitslading van 3700 W.
• De functie verdeelt het vermogen
tussen de kookzones aangesloten op
dezelfde fase.
• De functie wordt geactiveerd als de
totale elektriciteitslading van de
kookzones aangesloten op een
enkele fase de 3700 W overschrijdt.
• De functie verlaagt het vermogen
naar de andere kookzones
aangesloten op dezelfde fase.
• De weergave van de warmte-instelling
van de verlaagde zones wisselt af
tussen de gekozen warmte-instelling
en de verlaagde warmte-instelling. Na
enige tijd blijft de weergave van de
warmte-instelling van de verlaagde
zones op de verlaagde warmtestand
staan.
met , treedt de functie weer in
werking.
5.12 OffSound Control (De
geluiden in- en uitschakelen)
Schakel de kookplaat uit. Raak
3
seconden aan. Het display gaat aan en
uit. Raak
3 seconden aan.
of
gaat branden. Raak
aan om één van
het volgende te kiezen:
•
- de signalen zijn uit
- de signalen zijn aan
•
Om uw keuze te bevestigen moet u
wachten tot de kookplaat automatisch
uitschakelt.
Als de functie op
staat, kunt u de
geluiden alleen horen als:
aanraakt
• u
• Kookwekker naar beneden komt
• Timer met aftelfunctie naar beneden
komt
5.14 Hob²Hood
Het is een geavanceerde automatische
functie die de kookplaat op een speciale
afzuigkap aansluit. Zowel de kookplaat
als de afzuigkap heeft een
infraroodontvanger. De snelheid van de
ventilator wordt automatisch bepaald op
basis van de modusinstelling en de
temperatuur van de heetste pan op de
kookplaat. U kunt de ventilator van de
kookplaat handmatig bedienen.
NEDERLANDS
Voor de meeste
afzuigkappen wordt het
afstandsbedieniningssysteem
uitgeschakeld. Inschakelen
voordat u de functie
gebruikt. Zie voor meer
informatie de
gebruikershandleiding van
de afzuigkap.
De functie automatisch bedienen
Stel de automatische modus in op H1 –
H6 om de functie automatisch te
bedienen. De kookplaat wordt
oorspronkelijk ingesteld op H5.De
afzuigkap reageert als u de kookplaat in
gebruik neemt. De kookplaat herkent de
temperatuur van de pannen automatisch
en stelt de snelheid van de ventilator
erop af.
Automatische modi
Automa- Koken1)
tische
verlichting
Bak-
Modus
H0
Uit
Uit
Uit
Modus
H1
Aan
Uit
Uit
Modus
Aan
Ventilatorsnelheid 1
Ventilatorsnelheid 1
Modus
H3
Aan
Uit
Ventilatorsnelheid 1
Modus
H4
Aan
Ventilatorsnelheid 1
Ventilatorsnelheid 1
Modus
H5
Aan
Ventilatorsnelheid 1
Ventilatorsnelheid 2
H2 3)
ken2)
Modus
H6
15
Automa- Koken1)
tische
verlichting
Bak-
Aan
Ventilatorsnelheid 3
Ventilatorsnelheid 2
ken2)
1) De kookplaat detecteert het kookproces en activeert de ventilatorsnelheid overeenkomstig de
automatische modus.
2) De kookplaat detecteert het bakproces en activeert de ventilatorsnelheid overeenkomstig de
automatische modus.
3) Deze modus activeert de ventilator en de verlichting en reageert niet op de temperatuur.
De automatische modus veranderen
1. Schakel het apparaat uit.
2. Raak
3 seconden aan. Het display
gaat aan en uit
3. Raak
3 seconden aan.
4. Raak
gaat.
een paar keer aan tot
aan
van de timer aan om een
5. Raak
automatische modus te selecteren.
Schakel de automatische
modus van de functie uit om
de kookplaat direct te
bedienen op het
kookplaatpaneel.
Als u stopt met koken en de
kookplaat uitschakelt, kan de
ventilator nog even blijven
werken. Daarna schakelt het
systeem de ventilator
automatisch uit en wordt
voorkomen dat u de
ventilator per ongeluk de
komende 30 seconden
activeert.
De ventilatorsnelheid handmatig
bedienen
U kunt de functie ook handmatig
bedienen. Raak daartoe
aan als de
kookplaat actief is. Dit schakelt de
automatische bediening van de functie
uit zodat u de ventilatorsnelheid
handmatig kunt veranderen. Als u op
16
www.aeg.com
drukt, wordt de ventilatorsnelheid met
één verhoogd. Als u een intensief niveau
bereikt en weer op
drukt, stelt u de
ventilatorsnelheid in op 0 waardoor de
afzuigkapventilator uitschakelt. Om de
ventilator weer te starten met
ventilatorsnelheid 1, raakt u
aan.
Schakel de kookplaat uit en
weer aan om de
automatische bediening van
de functie te activeren.
De verlichting activeren
U kunt de kookplaat instellen om de
verlichting automatisch te activeren als u
de kookplaat aan zet. Zet daarvoor de
automatische modus op H1 – H6.
De verlichting van de
afzuigkap gaat uit 2 minuten
nadat u de kookplaat heeft
uitgeschakeld.
6. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Kookgerei
Bij een inductiekookzone
zorgt een sterk
elektromagnetisch veld
ervoor dat het kookgerei erg
snel heet wordt.
Gebruik de
inductiekookzones met
geschikt kookgerei.
Materiaal van het kookgerei
• correct: gietijzer, staal, geëmailleerd
staal, roestvrij staal, meerlaagse
bodem (aangemerkt als geschikt voor
inductie door de fabrikant).
• niet correct: aluminium, koper,
messing, glas, keramiek, porselein.
Een pan is geschikt voor een
inductiekookplaat als:
• een beetje water kookt snel op een
zone die ingesteld is op de hoogste
instelling.
• een magneet vast blijft zitten aan de
bodem van het kookgerei.
De bodem van het
kookgerei moet zo dik en
vlak mogelijk zijn.
Afmetingen van de pannen
Inductiekookzones passen zich tot op
zekere hoogte automatisch aan de
grootte van de bodem van de pan aan.
De efficiëntie van de kookzone heeft
betrekking op de diameter van het
kookgerei. Kookgerei met een diameter
die kleiner is dan het minimum, ontvangt
slechts een deel van het vermogen dat
door de kookzone wordt gegenereerd.
Zie het hoofdstuk
'Technische gegevens'.
6.2 Lawaai tijdens gebruik
Als u dit hoort:
• krakend geluid: de pan is gemaakt
van verschillende materialen
(sandwich-constructie).
• fluitend geluid: bij gebruik van de
kookzone met een hoge kookstand
en als de pan is gemaakt van
verschillende materialen (sandwichconstructie).
• zoemen: als u hoge kookstanden
gebruikt.
• klikken: er treedt elektrische
schakeling op.
• sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben
niets met een defect van de kookplaat
te maken.
6.3 Öko Timer (Eco-timer)
Om energie te besparen schakelt het
verwarmingselement van de kookzone
eerder uit dan het signaal van de timer
met aftelfunctie klinkt. Het verschil in
werkingstijd hangt af van het niveau van
de kookstand en de tijd dat u kookt.
NEDERLANDS
6.4 Voorbeelden van
kooktoepassingen
De correlatie tussen de kookstand en het
stroomverbruik van de kookzone is niet
lineair. Wanneer u de kookstand
verhoogt, is dit niet proportioneel met
de toename in stroomverbruik van de
kookzone. Het betekent dat een
Verwarmings- Gebruik om:
stand
17
kookzone op de medium kookstand
minder dan de helft van het vermogen
gebruikt.
De gegevens in de volgende
tabel dienen slechts als
richtlijn.
Tijd
(min)
Tips
Bereide gerechten warmhouden.
zoals
nodig
Een deksel op het kookgerei
doen.
1-3
Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine.
5 - 25
Van tijd tot tijd mengen.
1-3
Stollen: luchtige omeletten,
gebakken eieren.
10 - 40
Met deksel bereiden.
3-5
Zachtjes aan de kook brengen 25 - 50
van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten
opwarmen.
Voeg minimaal twee keer zo
veel vocht toe als rijst en roer
gerechten op melkbasis halverwege de procedure door.
5-7
Stomen van groenten, vis en
vlees.
20 - 45
Voeg een paar eetlepels vocht
toe.
7-9
Aardappelen stomen.
20 - 60
Gebruik max. ¼ l water voor
750 g aardappelen.
7-9
Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels
en soepen.
60 - 150
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
9 - 12
Lichtjes braden: kalfsoester,
zoals
cordon bleu van kalfsvlees, ko- nodig
teletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts.
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
12 - 13
Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks.
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
14
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet.
-1
5 - 15
Aan de kook brengen van grote hoeveelheden water. PowerBoost is geactiveerd.
18
www.aeg.com
6.5 Praktische tips voor de
functie Hob²Hood
Het kan gebeuren dat
andere op afstand bediende
apparaten het signaal
blokkeren. Bedien om dit te
voorkomen de
afstandsbediening van het
apparaat en de kookplaat
niet tegelijkertijd.
Als u de kookplaat bedient met de
functie:
• Bescherm het afzuigkappaneel tegen
direct zonlicht.
• Breng geen halogeenverlichting aan
in het afzuigkappaneel.
• Dek het afzuigkappaneel niet af.
• Onderbreek het signaal tussen de
kookplaat en de afzuigkap niet
(bijvoorbeeld met een hand of een
handgreep van een pan). Zie de
afbeelding.
Afzuigkap is slechts een voorbeeld.
Afzuigkappen met de Hob²Hood
functie
Zie de consumentenwebsite voor de
volledige reeks afzuigkappen die met
deze functie werken. De AEGafzuigkappen die met deze functie
hebben.
werken moeten het symbool
7. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Algemene informatie
• Maak de kookplaat na ieder gebruik
schoon.
• Gebruik altijd pannen met een schone
bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op
de werking van de kookplaat.
• Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het
oppervlak van de kookplaat.
• Gebruik een speciale schraper voor
de glazen plaat.
7.2 De kookplaat
schoonmaken
• Verwijder direct: gesmolten plastic,
gesmolten folie, suiker en
suikerhoudende gerechten. Anders
kan het vuil de kookplaat
beschadigen. Doe voorzichtig om
brandwonden te voorkomen. Plaats
de speciale schraper schuin op de
glazen plaat en verwijder resten door
het blad over het oppervlak te
schuiven.
• Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende
verkleuringen. Reinig de kookplaat
met een vochtige doek en een beetje
niet-schurend reinigingsmiddel.
NEDERLANDS
Droog de kookplaat na reiniging af
met een zachte doek.
• Verkleuring glanzende metalen
verwijderen: reinig het glazen
19
oppervlak met een doek en een
oplossing van water met azijn.
8. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.
De kookplaat is niet aange- Controleer of de kookplaat
sloten op een stopcontact of goed is aangesloten op het
is niet goed geïnstalleerd.
lichtnet. Raadpleeg het aansluitdiagram.
De zekering is doorgeslagen.
oplossing
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installateur.
Stel gedurende 10 seconden Schakel de kookplaat opgeen kookstand in.
nieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden
in.
U hebt twee of meer tiptoet- Raak slechts één tiptoets tesen tegelijk aangeraakt.
gelijk aan.
Pauze werkt.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
Er ligt water of er zitten vetspatten op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
Er klinkt een geluidssignaal
U hebt een of meer tiptoeten de kookplaat wordt uitsen afgedekt.
geschakeld.
Er weerklinkt een geluidssignaal als de kookplaat wordt
uitgeschakeld.
Verwijder het voorwerp van
de tiptoetsen.
De kookplaat schakelt uit.
Verwijder het object van de
tiptoets.
U hebt iets op de tiptoets
geplaatst.
20
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
Het indicatielampje van rest- De zone is niet heet, omdat
warmte gaat niet aan.
hij slechts kortstondig is bediend of de sensor beschadigd is.
Als de kookzone lang genoeg in werking is geweest
om heet te zijn, neemt u
contact op met de klantenservice.
Hob²Hood werkt niet?
U heeft het bedieningspaneel afgedekt.
Verwijder het voorwerp van
het bedieningspaneel.
Automatisch opwarmen
werkt niet.
De zone is heet.
Laat de zone voldoende afkoelen.
De hoogste verwarmingsstand is ingesteld.
De hoogste kookstand heeft
hetzelfde vermogen als de
functie.
De kookstand schakelt tussen twee kookstanden.
Vermogensbeheer werkt.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
De sensorvelden worden
warm.
Het kookgerei is te groot of
staat te dicht bij het bedieningspaneel.
Plaats groter kookgerei op
de achterste kookzones indien nodig.
Er klinkt geen geluidsignaal
wanneer u de sensorvelden
van het bedieningspaneel
aanraakt.
De signalen zijn uit.
Activeer het geluid. Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
gaat branden.
Kinderbeveiliging van de
kookplaat of Blokkering
werkt.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
gaat branden.
Er staat geen kookgerei op
de zone.
Zet kookgerei op de zone.
Het kookgerei is niet geschikt.
Gebruik geschikt kookgerei.
Zie 'Nuttige aanwijzingen en
tips'.
De diameter aan de bodem
van het kookgerei is te klein
voor de zone.
Gebruik kookgerei met de
juiste afmetingen. Raadpleeg "Technische gegevens".
NEDERLANDS
21
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
en een getal gaat branden.
Er heeft zich een fout in de
kookplaat voorgedaan.
Schakel de kookplaat uit en
na 30 seconden weer in. Als
weer aangaat, trek dan
de stekker van de kookplaat
uit het stopcontact. Steek de
stekker van de kookplaat er
na 30 seconden weer in. Als
het probleem zich blijft voordoen neem dan contact op
met een erkend servicecentrum.
U kunt een constant piepge- De elektrische aansluiting is
luid horen.
onjuist.
8.2 Als u het probleem niet
kunt oplossen...
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling. Zie voor
deze gegevens het typeplaatje. Geef ook
de driecijferige code voor het
glaskeramiek (bevindt zich op de hoek
van het glazen oppervlak) en de
foutmelding die wordt weergegeven.
Trek de stekker van de kookplaat uit het stopcontact.
Laat de installatie controleren door een erkende elektricien.
Verzeker u ervan dat u de kookplaat
correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik
van het apparaat wordt het bezoek van
de onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
9. TECHNISCHE GEGEVENS
9.1 Typeplaatje
Model IKE74451XB
Type 61 C4A 01 AA
Inductie 7.35 kW
Serienr. .................
AEG
PNC productnummer 949 597 192 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Vervaardigd in Duitsland
7.35 kW
9.2 Specificatie kookzones
Kookzone
Nominaal vermogen (max
warmte-instelling) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximale duur
[min]
Diameter van
het kookgerei
[mm]
Linksvoor
2300
3200
10
125 - 210
22
www.aeg.com
Kookzone
Nominaal vermogen (max
warmte-instelling) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximale duur
[min]
Diameter van
het kookgerei
[mm]
Linksachter
2300
3200
10
125 - 210
Rechtsvoor
2300
3200
10
125 - 210
Rechtsachter
2300
3200
10
125 - 210
Het vermogen van de kookzones kan
enigszins afwijken van de gegevens in de
tabel. Het verandert met het materiaal
en de afmetingen van het kookgerei.
Gebruik voor optimale kookresultaten
alleen kookgerei met een diameter niet
groter dan vermeld in de tabel.
10. ENERGIEZUINIGHEID
10.1 Productinformatie volgens EU 66/2014
Modelidentificatie
IKE74451XB
Type kooktoestel
Ingebouwde
kookplaat
Aantal kookzones
4
Verwarmingstechnologie
Inductie
Diameter ronde kookzones Linksvoor
(Ø)
Linksachter
Rechtsvoor
Rechtsachter
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Energieverbruik per kookzone (EC electric cooking)
179,3 Wh / kg
178,4 Wh / kg
189,4 Wh / kg
178,4 Wh / kg
Linksvoor
Linksachter
Rechtsvoor
Rechtsachter
Energieverbruik van de
kookplaat (EC electric hob)
EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische
kookapparaten - deel 2: Kookplaten Methodes voor het meten van de
prestatie
De energiemetingen betreffende de
kookzone worden geïdentificeerd door
de markeringen van de respectievelijke
kookzones.
181,4 Wh / kg
10.2 Energiebesparing
U kunt elke dag energie besparen tijdens
het koken door de onderstaande tips te
volgen.
• Warm alleen de hoeveelheid water op
die u nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel
op de pan.
• Zet uw kookgerei op de kookzone
voordat u deze activeert.
• Zet kleiner kookgerei op kleinere
kookzones.
NEDERLANDS
• Plaats het kookgerei precies in het
midden van de kookzone.
23
• Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
11. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
24
www.aeg.com
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................24
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................27
3. INSTALLATION..........................................................................................................29
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.................................................................................31
5. UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................. 33
6. CONSEILS.................................................................................................................. 38
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................................................................................41
8. DÉPANNAGE.............................................................................................................41
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES....................................................................... 44
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE............................................................................... 44
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com/webselfservice
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
1.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
FRANÇAIS
25
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites
ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils (si
elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des
instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en
toute sécurité leur ont été données et si les risques
encourus ont été appréhendés.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il
refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
enfants, nous vous recommandons de l'activer.
Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas
être effectués par des enfants sans surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus
éloignés de l'appareil en permanence lorsqu'il est en
fonctionnement.
1.2 Sécurité générale
•
•
•
AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties
accessibles deviennent chauds pendant son
fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les éléments
chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être
tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en
permanence.
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur
externe ou un système de commande à distance.
AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser
chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance
26
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer
un incendie.
N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau.
Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par
exemple avec un couvercle ou une couverture
ignifuge.
ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une
cuisson courte doit être surveillée en permanence.
AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ! N'entreposez
rien sur les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de
cuisson car ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Après utilisation, éteignez toujours la zone de cuisson
à l'aide de la manette de commande correspondante
et ne vous fiez pas à la détection des récipients.
Si la surface vitrocéramique / en verre est fissurée,
éteignez l'appareil et débranchez-le. Si l'appareil est
branché à l'alimentation secteur directement en
utilisant une boîte de jonction, retirez le fusible pour
déconnecter l'appareil de l'alimentation secteur. Dans
tous les cas, contactez le service après-vente agréé.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout
danger.
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les dispositifs
de protection pour table de cuisson conçus ou
indiqués comme adaptés par le fabricant de l'appareil
de cuisson dans les instructions d'utilisation, ou les
dispositifs de protection pour table de cuisson
intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs de
protection non adaptés peut entraîner des accidents.
FRANÇAIS
27
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal
requis par rapport aux autres
appareils et éléments.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour
éviter que la moisissure ne provoque
de gonflements.
• Protégez la partie inférieure de
l'appareil de la vapeur et de
l'humidité.
• N'installez pas l'appareil près d'une
porte ou sous une fenêtre. Les
récipients chauds risqueraient de
tomber de l'appareil lors de
l'ouverture de celles-ci.
• Chaque appareil est doté de
ventilateurs de refroidissement dans
le fond.
• Si l'appareil est installé au-dessus
d'un tiroir :
– Ne rangez pas de feuilles ni de
petits bouts de papier qui
pourraient être aspirés et
endommager les ventilateurs de
refroidissement ou le système de
refroidissement.
– Laissez une distance d'au moins 2
cm entre le fond de l'appareil et
les objets rangés dans le tiroir.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Avant toute intervention, assurez-vous
que l'appareil est débranché.
• Vérifiez que les paramètres figurant
sur la plaque signalétique
correspondent aux données
électriques de votre réseau.
• Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation lâche
et inapproprié ou une fiche (si
présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
• Utilisez le câble d'alimentation
électrique approprié.
• Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
• Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
• Utilisez un collier anti-traction sur le
câble.
• Assurez-vous que le câble
d'alimentation ou la fiche (si présente)
n'entrent pas en contact avec les
surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous
branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
• N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble
d'alimentation. Contactez notre
service après-vente agréé ou un
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
• La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit
être fixée de telle manière qu'elle ne
peut pas être enlevée sans outils.
• Ne branchez la fiche d'alimentation à
la prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la
prise de courant est accessible une
fois l'appareil installé.
28
www.aeg.com
• Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
• N'utilisez que des systèmes
d'isolation appropriés : des coupecircuits, des fusibles (les fusibles à
visser doivent être retirés du support),
un disjoncteur différentiel et des
contacteurs.
• L'installation électrique doit être
équipée d'un dispositif d'isolement à
coupure omnipolaire. Le dispositif
d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts
d'au moins 3 mm.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures ou d'électrocution.
• Avant la première utilisation, retirez
les emballages, les étiquettes et les
films de protection (si présents).
• Utilisez cet appareil dans un
environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
• Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
• Éteignez les zones de cuisson après
chaque utilisation.
• Ne vous fiez pas uniquement au
détecteur de récipient.
• Ne posez pas de couverts ou de
couvercles sur les zones de cuisson.
Elles sont chaudes.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
• N'utilisez jamais l'appareil comme
plan de travail ou comme plan de
stockage.
• Si la surface de l'appareil présente
des fêlures, débranchez
immédiatement l'appareil pour éviter
tout risque d'électrocution.
• Les porteurs de pacemakers doivent
rester à une distance minimale de
30 cm des zones de cuisson à
induction lorsque l'appareil est en
cours de fonctionnement.
• Lorsque vous versez un aliment dans
de l'huile chaude, elle peut
éclabousser.
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie et
d'explosion.
• Les graisses et l'huile chaudes
peuvent dégager des vapeurs
inflammables. Tenez les flammes ou
les objets chauds éloignés des
graisses et de l'huile lorsque vous
vous en servez pour cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une
combustion spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un
incendie à température plus faible
que l'huile n'ayant jamais servi.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
AVERTISSEMENT!
Risque d'endommagement
de l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds
sur le bandeau de commande.
• Ne posez pas de couvercle de
casserole chaud sur la surface en
verre de la table de cuisson.
• Ne laissez pas le contenu des
récipients de cuisson s'évaporer
complètement.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur
l'appareil. Sa surface risque d'être
endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones
de cuisson avec des récipients de
cuisson vides ou sans aucun récipient
de cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium
sur l'appareil.
• N'utilisez pas de récipients en fonte
ou en aluminium, ni de récipients
dont le fond est endommagé et
rugueux. Ils risqueraient de rayer le
verre ou la surface vitrocéramique.
FRANÇAIS
Soulevez toujours ces objets lorsque
vous devez les déplacer sur la surface
de cuisson.
• Cet appareil est exclusivement
destiné à un usage culinaire. Ne
l'utilisez pas pour des usages autres
que celui pour lequel il a été conçu, à
des fins de chauffage par exemple.
2.4 Entretien et nettoyage
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon
état.
• Éteignez l'appareil et laissez-le
refroidir avant de le nettoyer.
• Débranchez l’appareil de
l'alimentation électrique avant toute
opération de maintenance.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement
des produits de lavage neutres.
N'utilisez pas de produits abrasifs, de
29
tampons à récurer, de solvants ni
d'objets métalliques.
2.5 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal
pour obtenir des informations sur la
marche à suivre pour mettre l'appareil
au rebut.
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
2.6 Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
3.1 Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson,
notez les informations de la plaque
signalétique ci-dessous. La plaque
signalétique se trouve au bas de la table
de cuisson.
• Pour remplacer le câble
d'alimentation endommagé, utilisez le
type de câble suivant : H05V2V2-F qui
doit supporter une température
minimale de 90 °C. Contactez votre
service après-vente.
3.4 Montage
Numéro de série ....................
3.2 Tables de cuisson
intégrées
Les tables de cuisson encastrables ne
peuvent être mises en fonctionnement
qu'après avoir été installées dans des
meubles et sur des plans de travail
homologués et adaptés.
3.3 Câble d'alimentation
• La table de cuisson est fournie avec
un câble d'alimentation.
min.
500mm
min.
50mm
30
www.aeg.com
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 680 mm
min. 60mm
min.
28 mm
min.
12 mm
FRANÇAIS
31
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
4.1 Description de la table de cuisson
1
1
1 Zone de cuisson à induction
2 Bandeau de commande
2
2
1
1
4.2 Description du bandeau de commande
1 2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les
voyants et les signaux sonores indiquent les fonctions activées.
TouFonction
che
sensitive
Commentaire
1
MARCHE/ARRÊT
Pour allumer et éteindre la table de cuisson.
2
Verrou. / Dispositif de sécurité enfants
Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau
de commande.
3
Bridge
Pour activer et désactiver la fonction.
32
www.aeg.com
TouFonction
che
sensitive
Commentaire
-
Affichage du minuteur et
du niveau de cuisson
Pour afficher le niveau de cuisson et la durée, en minutes.
-
Pour régler la fonction Minuteur.
-
Pour augmenter ou diminuer la durée.
7
CountUp Timer
Pour indiquer que la fonction est active.
8
Minuteur dégressif / Minuterie indépendante
Pour indiquer que la fonction est active.
9
PowerBoost
Pour activer et désactiver la fonction.
Bandeau de sélection
Pour sélectionner un niveau de cuisson.
Hob²Hood
Pour activer et désactiver le mode manuel
de la fonction.
Pause
Pour activer et désactiver la fonction.
4
5
/
6
10
-
11
12
4.3 Indicateurs de niveau de cuisson
Écran d'affichage
Description
La zone de cuisson est désactivée.
La zone de cuisson est activée.
-
Pause est activée.
Démarrage automatique de la cuisson est activée.
PowerBoost est activée.
+ chiffre
Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
/
OptiHeat Control (Voyant de chaleur résiduelle à 3 niveaux) : continuer la cuisson / maintien au chaud / chaleur résiduelle.
/
Verrou. /Dispositif de sécurité enfants est activée.
Le récipient est inapproprié ou trop petit, ou bien il n'y a pas de récipient sur la zone de cuisson.
Arrêt automatique est activée.
FRANÇAIS
4.4 OptiHeat Control (Voyant
de chaleur résiduelle à 3
niveaux)
AVERTISSEMENT!
33
Les zones de cuisson à induction
génèrent la chaleur nécessaire
directement sur le fond des plats de
cuisson. La table vitrocéramique est
chauffée par la chaleur des récipients.
/
/
La chaleur
résiduelle peut être source
de brûlures. Le voyant
indique le niveau de chaleur
résiduelle.
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
5.1 Activation et désactivation
Appuyez sur
pendant 1 seconde pour
activer ou désactiver la table de cuisson.
5.2 Arrêt automatique
Cette fonction arrête la table de
cuisson automatiquement si :
• toutes les zones de cuisson sont
désactivées,
• vous ne réglez pas le niveau de
cuisson après avoir allumé la table de
cuisson,
• vous avez renversé quelque chose ou
placé un objet sur le bandeau de
commande pendant plus de
10 secondes (une casserole, un
torchon, etc.). Un signal sonore
retentit et la table de cuisson s'éteint.
Retirez l'objet du bandeau de
commande ou nettoyez celui-ci.
• la table de cuisson surchauffe (par ex.
lorsqu'un récipient chauffe à vide).
Laissez refroidir la zone de cuisson
avant de réutiliser la table de cuisson.
• vous avez utilisé un récipient
inadapté. Le symbole
s'allume et
la zone de cuisson se désactive
automatiquement au bout de
2 minutes.
• vous ne désactivez pas la zone de
cuisson ou ne modifiez pas le niveau
de cuisson. Au bout de quelques
s'allume et la table de
instants,
cuisson s'éteint.
La relation entre le niveau de cuisson
et la durée après laquelle la table de
cuisson s'éteint :
Niveau de cuisson
,1-3
La table de cuisson
s'éteint au bout de
6 heures
4-7
5 heures
8-9
4 heures
10 - 14
1,5 heure
5.3 Niveau de cuisson
Pour régler ou modifier le niveau de
cuisson :
Appuyez sur le niveau de cuisson
souhaité sur le bandeau de sélection, ou
déplacez votre doigt sur le bandeau de
sélection jusqu'à atteindre le niveau de
cuisson souhaité.
34
www.aeg.com
5.4 Utilisation des zones de
cuisson
Posez le récipient au centre de la zone
sélectionnée. Les zones de cuisson à
induction s'adaptent automatiquement
au diamètre du fond du récipient utilisé.
Vous pouvez cuisiner avec de grands
récipients placés sur deux zones de
cuisson en même temps. Le récipient
doit couvrir les centres des deux zones
mais ne pas dépasser le marquage de la
zone.
Si le récipient est situé entre les deux
centres, la fonction de pont ne sera pas
activée.
Pour désactiver la fonction : appuyez
sur / . Les zones de cuisson
fonctionnent de nouveau de manière
indépendante.
5.6 Démarrage automatique
de la cuisson
Activez cette fonction pour obtenir le
niveau de cuisson souhaité plus
rapidement. Lorsqu'elle est activée, la
zone commence par chauffer au niveau
de cuisson le plus élevé, puis revient au
niveau de cuisson souhaité.
Pour activer la fonction, la
zone de cuisson doit être
froide
Pour activer la fonction pour une zone
de cuisson : appuyez sur
(
s'allume). Réglez immédiatement le
niveau de cuisson souhaité. Au bout de
3 secondes,
s'allume.
Pour désactiver la fonction : modifiez le
niveau de cuisson.
5.7 PowerBoost
5.5 Bridge
La fonction s'active lorsque
le récipient recouvre le
centre des deux zones.
Cette fonction vous permet d'augmenter
la puissance des zones de cuisson à
induction. La fonction peut être activée
pour la zone de cuisson à induction
uniquement pour une durée limitée.
Lorsque cette durée est écoulée, la zone
de cuisson à induction revient
automatiquement au niveau de cuisson
le plus élevé.
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques
techniques ».
Pour activer la fonction pour une zone
Cette fonction couple deux zones de
cuisson de telle façon qu'elles
fonctionnent comme une seule.
de cuisson : appuyez sur
s'allume.
Réglez d'abord le niveau de cuisson de
l'une des zones de cuisson.
Pour désactiver la fonction : modifiez le
niveau de cuisson.
Pour activer la fonction pour les zones
de cuisson de gauche/droite : appuyez
5.8 Minuteur
sur / . Pour régler ou modifier le
niveau de cuisson, appuyez sur les
touches sensitives de gauche/droite.
.
Vous pouvez régler un minuterie pour
chaque zone de cuisson séparément.
Pour régler la fonction du minuterie sur
les zones de gauche, utilisez le minuterie
FRANÇAIS
de gauche. Pour régler la fonction du
minuterie sur les zones de droite, utilisez
le minuterie de droite.
Minuteur dégressif
Utilisez cette fonction pour régler la
durée de fonctionnement d'une zone de
cuisson, uniquement pour une session.
Sélectionnez d'abord le niveau de
cuisson de la zone de cuisson, puis
réglez la fonction.
Pour activer la fonction ou modifier la
durée : appuyez rapidement sur la
à plusieurs reprises jusqu'à ce
touche
que le voyant
de la zone souhaitée
ou
s'allume. Appuyez ensuite sur
pour régler la durée (00 - 99 minutes). La
fonction démarre automatiquement au
bout de 4 secondes.
s'affiche.
Pour activer la fonction minuterie pour
une deuxième zone de cuisson
simultanément, appuyez rapidement
3 fois sur la touche
.
Lorsque la durée s'est écoulée, un signal
sonore retentit et 00 clignote. Appuyez
sur
pour arrêter le signal sonore.
Pour voir le temps restant : appuyez
sur
.
Pour désactiver la fonction :
sélectionnez la zone de cuisson
souhaitée en appuyant sur
sur
et appuyez
. La durée restante s'écoule
jusqu'à atteindre 00. Le symbole
s'éteint.
CountUp Timer (minuterie
progressif)
Cette fonction permet de vérifier la
durée de fonctionnement d'une zone de
cuisson.
Pour activer la fonction : pour la
première zone en paire, appuyez deux
fois sur la touche
rapidement. La
fonction démarre automatiquement dès
que
s'allume. Pour activer la fonction
pour la deuxième zone de cuisson en
paire, appuyez rapidement 4 fois sur la
touche
.
35
Pour contrôler la durée de
fonctionnement de la zone de cuisson
sélectionnée : appuyez sur . La durée
s'affiche, d'abord en secondes, puis en
minutes.
Pour désactiver la fonction :
sélectionnez la zone de cuisson
souhaitée en appuyant sur
sur
. Le symbole
et appuyez
disparaît.
Minuterie indépendante
Vous pouvez utiliser cette fonction
comme minuterie lorsque la table de
cuisson est allumée mais que les zones
de cuisson sont éteintes.
Pour activer la fonction : appuyez
rapidement sur la touche
à plusieurs
reprises jusqu'à ce que le voyant
de la
zone souhaitée s'allume. Appuyez sur la
ou
pour régler la durée. La
touche
fonction démarre automatiquement au
bout de 4 secondes.
s'affiche.
Lorsque la durée s'est écoulée, un signal
sonore retentit et 00 clignote. Appuyez
sur
pour arrêter le signal sonore.
Cette fonction est sans effet
sur le fonctionnement des
zones de cuisson.
5.9 Pause
Cette fonction sélectionne le niveau de
cuisson le plus bas pour toutes les zones
de cuisson activées.
Lorsque la fonction est en cours, tous les
autres symboles du bandeau de
commande sont verrouillés.
Lorsque la fonction est activée,
les
peuvent être utilisés. La
symboles et
fonction ne désactive pas les fonctions
du minuteur :
Appuyez sur
et
pour activer la fonction.
s'allume.Le réglage de la chaleur est
abaissé à 1.
Pour désactiver la fonction, appuyez sur
la touche . Le réglage de chaleur
précédent s'allume.
36
www.aeg.com
5.10 Verrou.
Vous pouvez verrouiller le bandeau de
commande pendant que les zones de
cuisson fonctionnent. Vous éviterez ainsi
une modification accidentelle du réglage
du niveau de cuisson.
5.12 OffSound Control
(Activation et désactivation
des signaux sonores)
Éteignez la table de cuisson. Appuyez
sur
pendant 3 secondes. L'affichage
Réglez d'abord le niveau de cuisson.
s'allume, puis s'éteint. Appuyez sur
Pour activer la fonction : appuyez sur
pendant 3 secondes ;
.
s'affiche pendant 4 secondes.Le
minuteur reste activé.
du minuteur
Appuyez sur la touche
pour choisir l'une des options suivantes :
Pour désactiver la fonction : appuyez
•
sur . Le niveau de cuisson précédent
s'allume.
Lorsque vous éteignez la
table de cuisson, cette
fonction est également
désactivée.
Cette fonction permet d'éviter une
utilisation involontaire de la table de
cuisson.
Pour activer la fonction : allumez la
table de cuisson en appuyant sur . Ne
sélectionnez pas de réglage de niveau
4 secondes.
pendant
s'allume. Éteignez la
table de cuisson en appuyant sur
.
Pour désactiver la fonction : allumez la
table de cuisson en appuyant sur . Ne
sélectionnez pas de réglage de niveau
de cuisson. Appuyez sur
4 secondes.
pendant
s'allume. Éteignez la
table de cuisson en appuyant sur
.
Pour désactiver la fonction le temps
d'une cuisson : allumez la table de
cuisson en appuyant sur
.
s'allume.
pendant 4 secondes.
Appuyez sur
Réglez le niveau de cuisson dans les
10 secondes qui suivent. Vous pouvez
utiliser la table de cuisson. Lorsque vous
éteignez la table de cuisson avec
fonction est de nouveau activée.
s'allume.
- les signaux sonores sont
désactivés
•
- les signaux sonores sont activés
Pour confirmer le réglage, attendez que
la table de cuisson s'éteigne
automatiquement.
Lorsque cette fonction est réglée sur
l'appareil émet des signaux sonores
uniquement lorsque :
5.11 Dispositif de sécurité
enfants
de cuisson. Appuyez sur
ou
, la
•
•
•
•
,
vous appuyez sur
Minuterie indépendante se termine
Minuteur dégressif se termine
vous posez un objet sur le bandeau
de commande.
5.13 Gestionnaire de
puissance
• Des zones de cuisson sont
regroupées en fonction de
l'emplacement et du nombre de
phases de la table de cuisson.
Reportez-vous à l'illustration.
• Chaque phase dispose d'une charge
électrique maximale de 3700 W.
• La fonction répartit la puissance entre
les zones de cuisson raccordées à la
même phase.
• La fonction s'active lorsque la charge
électrique totale des zones de cuisson
raccordées à une phase simple
dépasse 3700 W.
• La fonction diminue la puissance des
autres zones de cuisson raccordées à
la même phase.
• L'affichage des niveaux de cuisson
des zones réduites alterne entre le
niveau de cuisson choisi et le niveau
de cuisson réduit. Après quelques
minutes, l'affichage des niveaux de
cuisson des zones réduites affiche le
niveau de cuisson réduit seul.
FRANÇAIS
37
Éclaira- Faire
Faire frige auto- bouillir1) re2)
matique
5.14 Hob²Hood
Il s'agit d'une fonction automatique de
pointe permettant de relier la table de
cuisson à une hotte spéciale. La table de
cuisson et la hotte ont toutes deux un
communicateur à signal infrarouge. La
vitesse du ventilateur est
automatiquement définie en fonction du
réglage du mode et de la température
du plat le plus chaud sur la table de
cuisson. Vous pouvez également faire
fonctionner manuellement le ventilateur
de la table de cuisson.
Sur la plupart des hottes, le
système de commande à
distance est désactivé par
défaut. Activez-le avant
d'utiliser cette fonction. Pour
plus d'informations,
reportez-vous au manuel
d'utilisation de la hotte.
Activation automatique de la fonction
Pour activer automatiquement la
fonction, réglez le mode automatique sur
H1 - H6. La table de cuisson est réglée
au départ sur H5.La hotte réagit chaque
fois que vous utilisez la table de cuisson.
La table de cuisson détecte
automatiquement la température du
récipient et ajuste la vitesse du
ventilateur.
Modes automatiques
Éclaira- Faire
Faire frige auto- bouillir1) re2)
matique
Mode H0 Désac.
Désac.
Désac.
Mode H1 Act.
Désac.
Mode
H2 3)
Vitesse
Vitesse
du venti- du ventilateur 1
lateur 1
Mode H3 Act.
Désac.
Mode H4 Act.
Vitesse
Vitesse
du venti- du ventilateur 1
lateur 1
Mode H5 Act.
Vitesse
Vitesse
du venti- du ventilateur 1
lateur 2
Mode H6 Act.
Vitesse
Vitesse
du venti- du ventilateur 2
lateur 3
Act.
Désac.
Vitesse
du ventilateur 1
1) La table de cuisson détecte le processus
d'ébullition et sélectionne la vitesse du ventilateur
en fonction du mode automatique.
2) La table de cuisson détecte le processus de friture et sélectionne la vitesse du ventilateur en
fonction du mode automatique.
3) Ce mode active le ventilateur et l'éclairage,
sans tenir compte sur la température.
Modification du mode automatique
1. Éteignez l'appareil
pendant 3 secondes.
2. Appuyez sur
L'affichage s'allume, puis s'éteint.
3. Appuyez sur
pendant 3 secondes.
4. Appuyez plusieurs fois sur
ce que
jusqu'à
s'affiche.
du
5. Appuyez sur la touche
minuteur pour sélectionner un mode
automatique.
Pour faire fonctionner
directement la hotte,
désactivez le mode
automatique de la fonction
sur le bandeau de
commande de la hotte.
38
www.aeg.com
Lorsque la cuisson est
terminée et que vous
désactivez la table de
cuisson, le ventilateur de la
hotte peut continuer de
fonctionner pendant un
certain temps. Au bout d'un
moment, le système
désactive automatiquement
le ventilateur et vous
empêche de l'activer
accidentellement durant les
30 secondes qui suivent.
Activation manuelle de la vitesse du
ventilateur
Vous pouvez également activer la
fonction manuellement. Pour ce faire,
appuyez sur la touche
lorsque la table
de cuisson est allumée. Cela désactive le
fonctionnement automatique de la
fonction et vous permet de modifier
manuellement la vitesse du ventilateur.
En appuyant sur la touche , la vitesse
du ventilateur est augmentée d'un palier.
Lorsque vous atteignez un niveau intensif
et que vous appuyez sur la touche
à
nouveau, la vitesse du ventilateur revient
à 0, désactivant ainsi le ventilateur de la
hotte. Pour réactiver le ventilateur à
vitesse 1, appuyez sur la touche .
Pour activer le
fonctionnement
automatique de la fonction,
éteignez puis rallumez la
table de cuisson.
Activation de l'éclairage
Vous pouvez régler la table de cuisson
pour activer automatiquement l'éclairage
dès que la table de cuisson est allumée.
Pour ce faire, réglez le mode
automatique sur H1 - H6.
L'éclairage de la hotte
s'éteint 2 minutes après
avoir éteint la table de
cuisson.
6. CONSEILS
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
6.1 Ustensiles de cuisson
Sur les zones de cuisson à
induction, un champ
électromagnétique puissant
chauffe les récipients très
rapidement.
Utilisez des récipients
adaptés aux zones de
cuisson à induction.
Matériaux des récipients
• adaptés : fonte, acier, acier émaillé,
acier inoxydable, fond multicouche
(homologué par le fabricant).
• inadaptés : aluminium, cuivre, laiton,
verre, céramique, porcelaine.
Les plats de cuisson conviennent pour
l'induction si :
• une petite quantité d'eau contenue
dans un récipient chauffe dans un bref
laps de temps sur une zone de
cuisson réglée sur le niveau de
cuisson maximal.
• un aimant adhère au fond du
récipient.
Le fond de l'ustensile de
cuisson doit être aussi plat
et épais que possible.
Dimensions de l'ustensile
Les zones de cuisson à induction
s'adaptent automatiquement au
diamètre du fond du récipient utilisé,
jusqu'à une certaine limite.
L'efficacité de la zone de cuisson est liée
au diamètre du récipient. Un récipient
plus petit que le diamètre minimal
recommandé ne reçoit qu'une petite
partie de la puissance générée par la
zone de cuisson.
FRANÇAIS
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques
techniques ».
6.2 Bruits pendant le
fonctionnement
Si vous entendez :
• un craquement : le récipient est
composé de différents matériaux
(conception « sandwich »).
• un sifflement : vous utilisez la zone de
cuisson avec un niveau de puissance
élevé et le récipient est composé de
différents matériaux (conception
« sandwich »).
• un bourdonnement : vous utilisez un
niveau de puissance élevé.
• un cliquetis : des commutations
électriques se produisent.
• un sifflement, un bourdonnement : le
ventilateur fonctionne.
Ces bruits sont normaux et n'indiquent
pas une anomalie de la table de
cuisson.
Niveau de
cuisson
Utilisation :
39
6.3 Öko Timer (Minuteur éco)
Pour réaliser des économies d'énergie, la
zone de cuisson se désactive
automatiquement avant le signal du
minuteur. La différence de temps de
fonctionnement dépend du niveau et de
la durée de cuisson.
6.4 Exemples de cuisson
La corrélation entre le réglage de la
chaleur d'une zone et sa consommation
de puissance n'est pas linéaire. Lorsque
vous augmentez le réglage de la chaleur,
il n'est pas proportionnel à
l'augmentation de la consommation de
puissance. Cela signifie qu'une zone de
cuisson à moyenne température utilise
moins de la moitié de sa puissance.
Les données du tableau sont
fournies à titre indicatif
uniquement.
Durée
(min)
Conseils
Conservez les aliments cuits au au bechaud.
soin
Placez un couvercle sur le récipient.
1-3
Sauce hollandaise, faire fondre : beurre, chocolat, gélatine.
5 - 25
Mélangez de temps en temps.
1-3
Solidifier : omelettes, œufs cocotte.
10 - 40
Couvrez pendant la cuisson.
3-5
Faire mijoter des plats à base
de riz et de laitage, réchauffer
des plats cuisinés.
25 - 50
Ajoutez au moins deux fois
plus de liquide que le riz, mélangez les plats de lait à michemin de la procédure.
5-7
Cuire à la vapeur des légumes, 20 - 45
du poisson et de la viande.
Ajoutez quelques cuillères à
soupe de liquide.
7-9
Cuire des pommes de terre à
la vapeur.
20 - 60
Utilisez max. ¼ l d'eau pour
750 g de pommes de terre.
7-9
Cuire de grandes quantités
d'aliments, des ragoûts et des
soupes.
60 - 150
Ajoutez jusqu'à 3 l de liquide,
plus les ingrédients.
-1
40
www.aeg.com
Niveau de
cuisson
Utilisation :
Durée
(min)
Conseils
9 - 12
Poêler à feu doux : escalopes,
cordons bleus de veau, côtelettes, rissolettes, saucisses,
foie, roux, œufs, crêpes, beignets.
au besoin
Retournez à mi-cuisson.
12 - 13
Cuisson à température élevée 5 - 15
des pommes de terre rissolées,
filets, steaks.
14
Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller de la viande (goulasch, bœuf
braisé), cuire des frites.
Retournez à mi-cuisson.
Faire bouillir une grande quantité d'eau. PowerBoost is activated.
6.5 Conseils pour la fonction
Hob²Hood
Lorsque vous faites fonctionner la table
de cuisson avec la fonction :
• Protégez le bandeau de commande
de la hotte des rayons directs du
soleil.
• Ne dirigez pas de lumière halogène
sur le bandeau de commande de la
hotte.
• Ne recouvrez pas le bandeau de
commande de la table de cuisson.
• N'interrompez pas le signal entre la
table de cuisson et la hotte (par
exemple avec la main ou la poignée
d'un ustensile). Reportez-vous à
l'image.
La hotte sur l'illustration est
uniquement donnée à titre d'exemple.
Il peut arriver que d'autres
appareils contrôlés à
distance bloquent le signal.
Pour éviter cela, ne faites
pas fonctionner la
commande à distance des
autres appareils et la table
de cuisson en même temps.
Hottes de cuisinière dotées de la
fonction Hob²Hood
Pour trouver la gamme complète des
hottes dotées de cette fonction,
consultez notre site web destiné aux
consommateurs. Les hottes AEG qui sont
dotées de cette fonction doivent porter
le symbole .
FRANÇAIS
41
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 Informations générales
• Nettoyez la table de cuisson après
chaque utilisation.
• Utilisez toujours un plat de cuisson
dont le fond est propre.
• Les rayures ou les taches sombres sur
la surface n'ont aucune incidence sur
le fonctionnement de la table de
cuisson.
• Utilisez un nettoyant spécialement
adapté à la surface de la table de
cuisson.
• Utilisez un racloir spécial pour la vitre.
7.2 Nettoyage de la table de
cuisson
aliments contenant du sucre. Sinon, la
saleté pourrait endommager la table
de cuisson. Veillez à ne pas vous
brûler. Tenez le racloir spécial incliné
sur la surface vitrée et faites glisser la
lame du racloir pour enlever les
salissures.
• Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez :
traces de calcaire et d'eau,
projections de graisse, décolorations
métalliques luisantes. Nettoyez la
table de cuisson à l'aide d'un chiffon
humide et d'un détergent non abrasif.
Après le nettoyage, séchez la table de
cuisson à l'aide d'un chiffon doux.
• Pour retirer les décolorations
métalliques brillantes : utilisez une
solution d'eau additionnée de
vinaigre et nettoyez la surface vitrée
avec un chiffon humide.
• Enlevez immédiatement : plastique
fondu, films plastiques, sucre et
8. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
8.1 Que faire, quand...
Problème
Cause possible
Solution
Vous ne pouvez pas mettre
en fonctionnement la table
de cuisson.
La table de cuisson n'est pas
connectée à une source
d'alimentation électrique ou
le branchement est incorrect.
Vérifiez que la table de cuisson est correctement branchée à une source d'alimentation électrique. Reportezvous au schéma de branchement.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est
bien la cause de l'anomalie.
Si les fusibles disjonctent de
manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.
42
www.aeg.com
Problème
Cause possible
Solution
Vous ne réglez pas le réglage de la chaleur pendant 10
secondes.
Allumez de nouveau la table
de cuisson et réglez le niveau de cuisson en moins de
10 secondes.
Vous avez appuyé sur plusieurs touches sensitives en
même temps.
N'appuyez que sur une seule
touche sensitive à la fois.
Pause est activée.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
Il y a de l'eau ou des taches Nettoyez le bandeau de
de graisse sur le bandeau de commande.
commande.
Un signal sonore retentit et
la table de cuisson s'éteint.
Un signal sonore retentit
lorsque la table de cuisson
est éteinte.
Vous avez posé quelque
chose sur une ou plusieurs
touches sensitives.
Retirez l'objet des touches
sensitives.
La table de cuisson est désactivée.
Vous avez posé quelque
Retirez l'objet de la touche
chose sur la touche sensitive sensitive.
.
Le voyant de chaleur résiduelle ne s'allume pas.
La zone n'est pas chaude
parce qu'elle n'a fonctionné
que peu de temps ou le capteur est endommagé.
Si la zone a eu assez de
temps pour chauffer, faites
appel à votre service aprèsvente.
Hob²Hood ne marche pas.
Vous avez couvert le bandeau de commande.
Retirez l'objet du bandeau
de commande.
Démarrage automatique de La zone est chaude.
la cuisson ne fonctionne pas.
Laissez la zone refroidir suffisamment.
Le niveau de cuisson le plus
élevé est réglé.
Le niveau de cuisson maximum offre la même puissance que la fonction.
Le niveau de cuisson oscille
entre deux niveaux.
Gestionnaire de puissance
est activée.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
Les touches sensitives sont
chaudes.
Le récipient est trop grand
ou vous l'avez placé trop
près des commandes.
Placez les ustensiles de cuisine de grande taille sur les
zones arrière, si possible.
Il n'y a pas de son lorsque
vous touchez les champs du
capteur du panneau.
Les sons sont désactivés.
Pour cela, activez la fonction.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
FRANÇAIS
Problème
Cause possible
43
Solution
s'allume.
Dispositif de sécurité enfants Reportez-vous au chapitre
ou Verrou. est activée.
« Utilisation quotidienne ».
s'allume.
Il n'y a pas de récipient sur la Placez un récipient sur la zozone.
ne.
Le récipient ne convient pas. Utilisez des récipients adaptés. Reportez-vous au chapitre « Conseils et astuces ».
Le diamètre du fond du réci- Utilisez un récipient de dipient de cuisson est trop pe- mensions appropriées. Contit pour la zone.
sultez le paragraphe "Caractéristiques techniques"
et un chiffre s'affichent.
Une erreur s'est produite
dans la table de cuisson.
Désactivez la zone de cuisson et réactivez-la au bout
de 30 secondes. Si
s'allume à nouveau, débranchez
la table de cuisson de l'alimentation électrique. Au
bout de 30 secondes, connectez à nouveau la table de
cuisson. Si le problème persiste, contactez le service
après-vente agréé.
Vous pouvez entendre un
bip constant.
Le branchement électrique
n'est pas adapté.
8.2 Si vous ne trouvez pas de
solution...
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente
agréé. Veuillez lui fournir les informations
se trouvant sur la plaque signalétique.
Donnez également la combinaison à
3 lettres et chiffres pour la
vitrocéramique (située dans un des coins
de la surface en verre) et le message
Débranchez la table de cuisson de l'alimentation électrique. Demandez à un électricien qualifié de vérifier l'installation.
d'erreur qui s'affiche. Assurez-vous
d'utiliser correctement l'appareil. En cas
d'erreur de manipulation de la part de
l'utilisateur, le déplacement du
technicien du service après-vente ou du
vendeur pourra être facturé, même en
cours de garantie. Les instructions
relatives au service après-vente et aux
conditions de garantie figurent dans le
livret de garantie.
44
www.aeg.com
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
9.1 Plaque signalétique
Modèle IKE74451XB
Type 61 C4A 01 AA
Induction 7.35 kW
Numéro de série ..........
AEG
PNC 949 597 192 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fabriqué en Allemagne
7.35 kW
9.2 Caractéristiques des zones de cuisson
Zone de cuisson
Puissance noPowerBoost
minale (réglage [W]
de chaleur
maximum) [W]
PowerBoost
Diamètre de
durée maximale l'ustensile de
[min]
cuisson [mm]
Avant gauche
2300
3200
10
125 - 210
Arrière gauche
2300
3200
10
125 - 210
Avant droite
2300
3200
10
125 - 210
Arrière droite
2300
3200
10
125 - 210
La puissance des zones de cuisson peut
être légèrement différente des données
indiquées par la table. Elle change avec
le matériau et les dimensions du plat de
cuisson.
Pour des résultats de cuisson optimaux,
utilisez des récipients qui ne dépassent
pas le diamétre de la zone de cuisson.
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
10.1 Informations sur le produit selon la norme EU 66/2014
Identification du modèle
IKE74451XB
Type de table de cuisson
Table de cuisson
intégrée
Nombre de zones de cuisson
4
Technologie de chauffage
L'induction
Diamètre des zones de
cuisson circulaires (Ø)
Avant gauche
Arrière gauche
Avant droite
Arrière droite
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
FRANÇAIS
Consommation d'énergie
selon la zone de cuisson
(EC electric cooking)
Avant gauche
Arrière gauche
Avant droite
Arrière droite
45
179,3 Wh / kg
178,4 Wh / kg
189,4 Wh / kg
178,4 Wh / kg
Consommation d'énergie
de la table de cuisson (EC
electric hob)
181,4 Wh / kg
EN 60350-2 - Appareils de cuisson
domestiques électriques - Partie 2 :
Tables de cuisson - Méthodes de mesure
des performances
Les mesures d'énergie se rapportant à la
zone de cuisson sont identifiées par les
marquages des zones de cuisson
respectives.
10.2 Économie d'énergie
Vous pouvez économiser de l'énergie au
quotidien en suivant les conseils suivants.
• Si possible, couvrez toujours les
récipients de cuisson avec un
couvercle pendant la cuisson.
• Activez toujours la zone de cuisson
après avoir posé le récipient dessus.
• Placez les plus petits récipients sur les
plus petites zones de cuisson.
• Posez directement le récipient au
centre de la zone de cuisson.
• Vous pouvez utiliser la chaleur
résiduelle pour conserver les aliments
au chaud ou pour faire fondre.
• Si vous faites chauffer de l'eau, ne
faites chauffer que la quantité dont
vous avez réellement besoin.
11. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
*
46
www.aeg.com
FRANÇAIS
47
867346212-B-202019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising