AEG | IAE84431FB | User manual | Aeg IAE84431FB User Manual

Aeg IAE84431FB User Manual
IAE84431FB
CS
SK
USER
MANUAL
Návod k použití
Varná deska
Návod na používanie
Varný panel
2
23
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 5
3. INSTALACE.......................................................................................................... 7
4. POPIS SPOTŘEBIČE........................................................................................... 8
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.............................................................................................10
6. TIPY A RADY......................................................................................................15
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...........................................................................................18
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.................................................................................. 19
9. TECHNICKÉ ÚDAJE...........................................................................................21
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.............................................................................22
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
ČESKY
3
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem
nebo samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné
desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit
požár.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo
hasicí rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled
nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na
varnou desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové
předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky,
protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Po použití vypněte příslušnou část varné desky
ovladačem a nespoléhejte na detektor přítomnosti
nádoby.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky
prasklý, vypněte spotřebič a odpojte ho od síťového
napájení. V případě, že spotřebič je k elektrické síti
připojen prostřednictvím rozvodné skříňky, spotřebič
odpojte od napájení vyjmutím pojistky. V každém
případě kontaktujte autorizované servisní středisko.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k
úrazu.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo
od výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který
výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako
vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při
použití nesprávného krytu varné desky může dojít k
nehodě.
ČESKY
5
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.
Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
Každý spotřebič má vespodu chladicí
ventilátory.
Je-li spotřebič nainstalován nad
zásuvkou:
– Neuchovávejte v zásuvce žádné
malé kousky nebo listy papíru,
které by mohly být vtaženy dovnitř
a poškodit tak chladicí ventilátory
nebo chladicí systém.
– Mezi dnem spotřebiče a obsahem
zásuvky musí být vzdálenost
alespoň 2 cm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Připojení k elektrické síti
•
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Před každou údržbou nebo čištěním
je nutné se ujistit, že je spotřebič
odpojen od elektrické sítě.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Ujistěte se, že je spotřebič
nainstalován správně. Volné a
nesprávné zapojení napájecího
kabelu či zástrčky (je-li součástí
výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
Použijte správný typ napájecího
kabelu.
Elektrické kabely nesmí být
zamotané.
Ujistěte se, že je nainstalována
ochrana před úrazem elektrickým
proudem.
Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
Dbejte na to, aby se elektrické
přívodní kabely nebo zástrčky (jsou-li
součástí výbavy) nedotýkaly horkého
spotřebiče nebo horkého nádobí, když
spotřebič připojujete do blízké
zásuvky.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
6
www.aeg.com
•
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
•
•
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení či úrazu
elektrickým proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Před prvním použitím odstraňte
veškerý obalový materiál (je-li
přítomen), štítky a ochrannou fólii.
Tento spotřebič používejte v
domácnosti.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Po každém použití nastavte varnou
zónu do polohy „vypnuto“.
Nespoléhejte se na detektor nádoby.
Na varné zóny nepokládejte příbory
nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Pokud je povrch spotřebiče prasklý,
okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte
tak úrazu elektrickým proudem.
Když je spotřebič zapnutý, uživatelé s
kardiostimulátory se nesmějí přiblížit k
indukčním varným zónám blíže než
na 30 cm.
Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
•
Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji
se mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepokládejte horké nádoby na
ovládací panel.
Nepokládejte horkou poklici na
skleněný povrch varné desky.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič
nespadly varné nádoby či jiné
předměty. Mohl by se poškodit jeho
povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku
nebo nádoby s poškozeným dnem
mohou způsobit poškrábání
sklokeramiky nebo skla. Tyto
předměty při přesouvání na varné
desce vždy zdvihněte.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
2.4 Čištění a údržba
•
•
•
•
•
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Před čištěním spotřebič vypněte a
nechte ho vychladnout.
Před údržbou spotřebič odpojte od
elektrické sítě.
K čištění spotřebiče nepoužívejte
proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
ČESKY
2.5 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
•
•
•
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
2.6 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3.4 Montáž
3.1 Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace.
Typový štítek je umístěn na spodní
straně varné desky.
min.
500mm
min.
50mm
Sériové číslo ............................
3.2 Vestavné varné desky
Vestavné varné desky se smějí používat
pouze po zabudování do vhodných
vestavných modulů a pracovních ploch,
které splňují příslušné normy.
3.3 Připojovací kabel
•
•
Varná deska se dodává s
připojovacím kabelem.
Poškozený síťový kabel vyměňte za
kabel typu H05V2V2-F, který je
odolný vůči teplotě 90 °C nebo vyšší.
Obraťte se na místní servisní
středisko.
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
7
8
www.aeg.com
min.
28 mm
min. 60mm
min.
12 mm
Je-li spotřebič nainstalován
nad zásuvkou, ventilace
varné desky může během
vaření ohřát předměty
uložené v zásuvce.
4. POPIS SPOTŘEBIČE
4.1 Uspořádání varné desky
1
1
1
2
1 Indukční varná zóna
2 Ovládací panel
1
ČESKY
9
4.2 Rozvržení ovládacího panelu
1
2 3
4 5
12
6
7
11
10
8
9
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka. Displeje, ukazatele a zvukové
signály signalizují, jaké funkce jsou zapnuté.
Se‐
Funkce
nzoro‐
vé tla‐
čítko
Poznámka
1
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.
2
Blokování tlačítek / Dětská
bezpečnostní pojistka
Slouží k zablokování a odblokování ovláda‐
cího panelu.
3
Pauza
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
4
Fry Assist
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
-
Displej nastavení teploty
Ukazuje nastavení teploty.
-
Ukazatele časovače var‐
ných zón
Ukazují, pro kterou zónu je nastavený čas.
-
Displej časovače
Ukazuje čas v minutách.
Hob²Hood
Slouží k zapnutí a vypnutí manuálního reži‐
mu funkce.
-
Slouží k volbě varné zóny.
-
Slouží ke zvýšení nebo snížení času.
PowerBoost
Slouží k zapnutí funkce.
Ovládací lišta
Slouží k nastavení teploty.
5
6
7
8
9
/
10
11
12
-
4.3 Displeje nastavení teploty
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
10
www.aeg.com
Displej
Popis
Varná zóna je zapnutá.
-
Je zapnutá funkce Pauza.
Je zapnutá funkce Automatický ohřev.
Je zapnutá funkce PowerBoost.
+ číslice
Došlo k poruše.
/
OptiHeat Control (Třístupňový ukazatel zbytkového tepla): pokračovat
ve vaření / uchovat teplé / zbytkové teplo.
/
Je zapnutá funkce Blokování tlačítek /Dětská bezpečnostní pojistka.
Nevhodná nádoba, příliš malá nádoba nebo na varné zóně není žá‐
dná nádoba.
Je zapnutá funkce Automatické vypnutí.
4.4 OptiHeat Control
(Třístupňový ukazatel
zbytkového tepla)
Indukční varné zóny vytvářejí teplo
potřebné k vaření přímo ve dně varné
nádoby. Sklokeramická varná deska se
ohřívá teplem nádoby.
VAROVÁNÍ!
/
/
Nebezpečí
popálení zbytkovým teplem.
Ukazatel zobrazuje úroveň
zbytkového tepla.
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
•
5.1 Zapnutí a vypnutí
Stisknutím
na jednu sekundu varnou
desku zapnete nebo vypnete.
5.2 Automatické vypnutí
Tato funkce varnou desku
automaticky vypne v následujících
případech:
•
•
všechny varné zóny jsou vypnuté,
po zapnutí varné desky jste
nenastavili teplotu,
•
•
•
něco jste rozlili nebo položili na
ovládací panel na déle než 10 sekund
(pánev, utěrka, atd.). Ozve se
zvukový signál a varná deska se
vypne. Odstraňte všechny předměty,
nebo vyčistěte ovládací panel.
se deska se příliš zahřeje (např. když
se vyvaří obsah nádoby). Před dalším
použitím varné desky je nutné nechat
varnou zónu vychladnout.
použijete nevhodné nádoby. Symbol
se rozsvítí a za dvě minuty se
varná zóna automaticky vypne.
po určité době nevypnete varnou
zónu nebo nezměníte nastavení
teploty. Po určité době se rozsvítí
a varná deska se vypne.
ČESKY
Vztah mezi nastavením teploty a
dobou, po níž se varná deska vypne:
Nastavení teploty
,1-3
Varná deska se vy‐
pne po
6 hodin
4-7
5 hodin
8-9
4 hodiny
10 - 14
1,5 hodiny
Vypnutí funkce: změňte nastavení
teploty.
5.6 PowerBoost
Tato funkce dodá indukčním varným
zónám více elektrické energie. Funkci lze
zapnout pro indukční varnou zónu pouze
na omezenou dobu. Poté se indukční
varná zóna automaticky přepne na
nejvyšší teplotu.
Viz část „Technické údaje“.
5.3 Nastavení teploty
Zapnutí funkce pro varnou zónu:
Nastavení nebo změna teploty:
stiskněte
Stiskněte ovládací lištu u požadovaného
nastavení teploty nebo posuňte prstem
po ovládací liště až k požadovanému
nastavení teploty.
Vypnutí funkce: změňte nastavení
teploty.
. Rozsvítí se
.
5.7 Fry Assist
Tato funkce vám umožňuje nastavit
teplotu smažení vašeho jídla. Varná
deska během smažení automaticky
udržuje nastavenou teplotu. Jakmile je
nastavena teplota, není zapotřebí žádné
ruční seřizování.
5.4 Použití varných zón
Postavte varnou nádobu na střed
zvolené zóny. Indukční varné zóny se
automaticky přizpůsobují velikosti dna
nádoby.
S velkými nádobami můžete vařit na
dvou varných zónách zároveň. Nádoby
musí zakrývat střed obou zón, .
5.5 Automatický ohřev
Zapnete-li tuto funkci, lze tak dosáhnout
potřebné teploty za kratší dobu. Když je
funkce zapnutá, varná zóna funguje
zpočátku při maximálním tepelném
výkonu a poté pokračuje dle
požadovaného nastavení.
Aby bylo možné funkci
zapnout, varná zóna musí
být chladná.
Zapnutí funkce pro varnou zónu:
(rozsvítí se ). Ihned
stiskněte
stiskněte požadované nastavení teploty.
Po třech sekundách se zobrazí
11
.
Tuto funkci můžete nastavit
pro levou přední zónu varné
desky.
POZOR!
Laminované pánve
používejte pouze u nízkého
teplotního stupně, abyste
zabránili poškození a
přehřátí varné nádoby.
Zapnutí funkce:
1. Položte prázdnou pánev na levou
přední varnou zónu. Při použití této
funkce nepoužívejte pokličku.
2. Stiskněte
. Ukazatel nad
symbolem se rozsvítí. Teplota je
nastavena na .
3. Nastavte nejlepší teplotu ke smažení
vašeho požadovaného jídla. Viz
tabulka v kapitole „Rady a tipy“.
Ukazatele nad symboly začnou
pomalu blikat. Zóna se zahřívá.
4. Vyčkejte, dokud pánev nedosáhne
nastavené teploty. Zazní zvukový
12
www.aeg.com
signál. Všechny ukazatele nad
symbolem svítí.
5. Vložte potraviny a trochu tuku na
pánev.
Vypnutí funkce:
Stiskněte 0 u levé přední varné zóny
nebo stiskněte
.
5.8 Časovač
Odpočítávání času
Tuto funkci můžete použít k nastavení
délky zapnutí varné zóny při jednom
vaření.
Nejprve nastavte teplotu pro danou
varnou zónu, poté nastavte funkci.
Nastavení varné zóny: stiskněte
opakovaně , dokud se nerozsvítí
kontrolka požadované varné zóny.
Zapnutí funkce: stiskněte
časovače
a nastavte čas (00 - 99 minut). Když
kontrolka varné zóny začne blikat
pomaleji, odpočítává se čas.
Kontrola zbývajícího času: zvolte
varnou zónu pomocí . Kontrolka varné
zóny začne blikat rychleji. Na displeji se
zobrazí zbývající čas.
Změna času: zvolte varnou zónu
pomocí
. Stiskněte
nebo
.
Vypnutí funkce: zvolte varnou zónu
pomocí
a stiskněte . Zbývající čas
se bude odpočítávat až do 00. Kontrolka
varné zóny zhasne.
Jakmile uplyne nastavený
čas, zazní zvukový signál a
začne blikat 00. Varná zóna
se vypne.
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
.
CountUp Timer (Měřič času)
Tato funkce slouží ke sledování doby
provozu varné zóny.
Nastavení varné zóny: stiskněte
opakovaně , dokud se nerozsvítí
kontrolka požadované varné zóny.
Zapnutí funkce: stiskněte
časovače,
rozsvítí se . Když kontrolka varné zóny
začne blikat pomaleji, počítá se čas.
Displej přepíná zobrazení
a
uplynulého času (v minutách).
Kontrola délky provozu varné zóny:
zvolte varnou zónu pomocí . Kontrolka
varné zóny začne blikat rychleji. Na
displeji se zobrazí délka provozu zóny.
Vypnutí funkce: zvolte varnou zónu
a stiskněte
nebo
zóny zhasne.
. Kontrolka varné
Minutka
Když je varná deska zapnutá, ale není
zapnutá žádná varná zóna, můžete tuto
funkci použít jako Minutku. Na displeji
nastavení teploty se zobrazí
Zapnutí funkce: stiskněte
.
. Stiskněte
nebo
časovače a nastavte čas.
Jakmile uplyne nastavený čas, zazní
zvukový signál a začne blikat 00.
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
.
Tato funkce nemá žádný vliv
na provoz varných zón.
5.9 Pauza
Tato funkce přepne všechny zapnuté
varné zóny na nejnižší tepelný výkon.
Když je funkce zapnutá, všechny ostatní
symboly na ovládacích panelech jsou
zablokovány.
Tato funkce nevypne funkce časovače.
Stisknutím
zapnete danou funkci.
Rozsvítí se .Tepelný výkon je snížen
na hodnotu 1.
Tuto funkci vypnete stisknutím .
Zobrazí se předchozí tepelný výkon.
5.10 Blokování tlačítek
Když jsou varné zóny zapnuté, ovládací
panel lze zablokovat. Zabráníte tak
náhodné změně nastavení teploty.
Nejprve nastavte tepelný výkon.
ČESKY
Zapnutí funkce: stiskněte
sekundy se rozsvítí
zapnutý.
. Na čtyři
.Časovač zůstane
Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí
se předchozí nastavení teploty.
Funkci také vypnete
vypnutím varné desky.
Když je tato funkce nastavena na ,
uslyšíte zvukovou signalizaci pouze
když:
•
•
•
•
•
Tato funkce brání neúmyslnému použití
varné desky.
•
Zapnutí funkce: pomocí
zapněte
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na
. Pomocí
. Zobrazí se
varnou desku vypněte.
Vyřazení funkce na jedno vaření:
zapněte varnou desku pomocí
Rozsvítí se
•
. Zobrazí se
zapněte
Vypnutí funkce: pomocí
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na
. Pomocí
•
varnou desku vypněte.
čtyři sekundy stiskněte
stisknete
se dokončí funkce Minutka
se dokončí funkce Odpočítávání času
něco položíte na ovládací panel.
5.13 Řízení výkonu
5.11 Dětská bezpečnostní
pojistka
čtyři sekundy stiskněte
13
.
. Na čtyři sekundy
•
•
Varné zóny jsou seskupeny podle
umístění a počtu fází ve varné desce.
Viz obrázek.
Každá fáze má maximální elektrické
zatížení 3 700 W.
Tato funkce rozděluje výkon mezi
varné zóny zapojené do stejné fáze.
Funkce se zapne, když celkové
elektrické zatížení varných zón
zapojených do jedné fáze přesáhne 3
700 W.
Tato funkce snižuje výkon pro ostatní
varné zóny zapojené do stejné fáze.
Displej varných zón se sníženým
výkonem se mění mezi zvoleným
tepelným výkonem a sníženým
tepelným výkonem. Po nějaké době
bude displej varných zón se sníženým
výkonem nadále zobrazovat snížený
tepelný výkon.
stiskněte . Do 10 sekund nastavte
teplotu. Nyní můžete varnou desku
použít. Když varnou desku vypnete
pomocí
, funkce se opět zapne.
5.12 OffSound Control
(Vypnutí a zapnutí zvukové
signalizace)
Vypněte varnou desku. Na tři sekundy
stiskněte
. Displej se rozsvítí a
zhasne. Na tři sekundy stiskněte
.
nebo . Stisknutím
Rozsvítí se
časovače zvolte jedno z těchto
nastavení:
•
- zvuková signalizace je vypnutá
•
- zvuková signalizace je zapnutá
Pro potvrzení volby vyčkejte, než se
varná deska automaticky vypne.
5.14 Hob²Hood
Jedná se o pokročilou automatickou
funkci, která spojí varnou desku se
speciálním odsavačem par. Jak varná
deska, tak odsavač par jsou vybaveny
infračerveným vysílačem. Rychlost
ventilátoru se řídí automaticky na
základně režimu nastavení a teploty
nejteplejší varné nádoby na varné desce.
Ventilátor lze také z varné desky ovládat
ručně.
14
www.aeg.com
U většiny odsavačů par je
dálkový systém ovládání
původně vypnutý. Před
použitím funkce jej proto
zapněte. Více informací viz
návod k použití odsavače
par.
Automatický chod funkce
Automatický chod funkce zapnete
nastavením automatického režimu na H1
– H6. Varná deska je původně nastavena
na H5.Odsavač par zareaguje, kdykoliv
použijete varnou desku. Varná deska
automaticky rozpozná teplotu varných
nádob a přizpůsobí rychlost ventilátoru.
Automatické režimy
Režim
H6
Zap
Smaže‐
ní2)
Rychlost Rychlost
ventiláto‐ ventiláto‐
ru 2
ru 3
1) Varná deska rozpozná proces vaření a nastaví
rychlost odsávání v souladu s automatickým reži‐
mem.
2) Varná deska rozpozná proces smažení a na‐
staví rychlost odsávání v souladu s automatickým
režimem.
3) Tento režim zapne ventilátor a osvětlení a ne‐
závisí na teplotě.
Automa‐ Vaření1)
tické
osvětle‐
ní
Smaže‐
Režim
H0
Vyp
Vyp
Vyp
Režim
H1
Zap
Vyp
Vyp
Režim
Zap
Rychlost Rychlost
ventiláto‐ ventiláto‐
ru 1
ru 1
Režim
H3
Zap
Vyp
Režim
H4
Zap
Rychlost Rychlost
ventiláto‐ ventiláto‐
ru 1
ru 1
Režim
H5
Zap
Rychlost Rychlost
ventiláto‐ ventiláto‐
ru 1
ru 2
H2 3)
Automa‐ Vaření1)
tické
osvětle‐
ní
ní2)
Rychlost
ventiláto‐
ru 1
Změna automatického režimu
1. Vypněte spotřebič.
2. Na tři sekundy stiskněte
se rozsvítí a zhasne
. Displej
3. Na tři sekundy stiskněte
.
4. Několikrát stiskněte
nezobrazí
, dokud se
.
časovače zvolte
5. Stisknutím
automatický režim.
K přímému ovládání
odsavače par přes jeho
ovládací panel vypněte
automatický režim funkce.
Když dokončíte přípravu
jídel a vypnete varnou
desku, může ventilátor
odsavače par ještě určitou
chvíli pracovat. Systém poté
ventilátor vypne automaticky
a na dalších 30 sekund vám
zabrání v jeho náhodném
spuštění.
Manuální ovládání rychlosti
ventilátoru
Funkci lze také ovládat ručně. Učiníte tak
dotykem
při zapnuté varné desce. Tím
se vypne automatický režim funkce, což
vám umožní ručně změnit rychlost
ventilátoru. Stisknutím
zvýšíte rychlost
ventilátoru o jeden stupeň. Když
dosáhnete intenzivního stupně a
ČESKY
stisknete opět , nastavíte rychlost
ventilátoru na 0, čímž ventilátor
odsavače par vypnete. Ventilátor opět
spustíte dotykem
a nastavením jeho
rychlosti na 1.
15
Zapnutí osvětlení
Můžete nastavit, aby varná deska
zapínala osvětlení automaticky, kdykoliv
zapnete varnou desku. Učiníte tak
nastavením automatického režimu na H1
– H6.
Automatický režim této
funkce zapnete tak, že
vypnete a opět zapnete
varnou desku.
Osvětlení odsavače par se
vypne dvě minuty po vypnutí
varné desky.
6. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
minimálním průměrem přijímají pouze
část výkonu vytvářeného varnou zónou.
Viz „Technické údaje“.
6.1 Nádobí
U indukčních varných zón
vytváří silné
elektromagnetické pole teplo
v nádobách velmi rychle.
Indukční varné zóny
používejte s vhodnými
nádobami
Materiál varných nádob
•
vhodné: litina, ocel, smaltovaná ocel,
nerezová ocel, sendvičová dna nádob
(označeno jako vhodné výrobcem).
• nevhodné: hliník, měď, mosaz, sklo,
keramika, porcelán.
Nádoba je pro indukční varnou desku
vhodná, jestliže:
•
•
voda na indukční varné zóně
nastavené na nejvyšší teplotu začne
velmi rychle vřít.
magnet přilne na dno nádoby.
Dno nádoby musí být co
nejrovnější a nejsilnější.
Než nádoby položíte na
povrch varné desky, ujistěte
se, že jejich dno je čisté a
suché.
Rozměry nádoby
Indukční varné zóny se automaticky
přizpůsobují velikosti dna nádoby.
Výkon varné zóny závisí na průměru
varné nádoby. Nádoby s menším než
6.2 Zvuky během používání
Jestliže slyšíte:
•
praskání: nádobí je vyrobeno z
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
• pískání: používáte varnou zónu na
vysoký výkon a nádobí je vyrobeno z
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
• hučení: používáte vysoký výkon.
• cvakání: dochází ke spínání
elektrických přepínačů.
• syčení, bzučení: pracuje ventilátor.
Tyto zvuky jsou normální a
neznamenají žádnou závadu varné
desky.
6.3 Öko Timer (Ekologický
časový spínač)
Za účelem úspory energie se topný
článek varné zóny sám vypne dřív, než
zazní signál odpočítávání času. Rozdíl
mezi dobou provozu závisí na nastavené
teplotě a délce vaření.
6.4 Příklady použití varné
desky
Vztah mezi nastavením teploty a
spotřebou energie příslušené varné zóny
není přímo úměrný. Když zvýšíte
nastavení teploty, nezvýší se úměrně
spotřeba energie dané varné desky. To
znamená, že varná zóna se středním
16
www.aeg.com
nastavením teploty spotřebuje méně než
polovinu svého výkonu.
Nastavení te‐
ploty
-1
Údaje v následující tabulce
jsou jen orientační.
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
Udržení teploty hotového jídla.
dle
potřeby
Nádobu zakryjte pokličkou.
1-3
Holandská omáčka, rozpouště‐ 5 - 25
ní: másla, čokolády, želatiny.
Čas od času zamíchejte.
1-3
Zahuštění: nadýchané omele‐
ty, míchaná vejce.
10 - 40
Vařte s pokličkou.
3-5
Dušení jídel z rýže a mléčných
jídel, ohřívání hotových jídel.
25 - 50
Přidejte alespoň dvakrát tolik
vody než rýže, mléčná jídla v
polovině doby přípravy zamí‐
chejte.
5-7
Podušení zeleniny, ryb, masa.
20 - 45
Přidejte několik polévkových
lžic tekutiny.
7-9
Vaření brambor v páře.
20 - 60
Použijte max. ¼ l vody na 750
g brambor.
7-9
Vaření většího množství jídel, 60 - 150 Až 3 l vody a přísady.
dušeného masa se zeleninou a
polévek.
9 - 12
Mírné smažení: plátků masa
dle
nebo ryb, Cordon Bleu z telecí‐ potřeby
ho masa, kotlet, masových kro‐
ket, uzenin, jater, jíšky, vajec,
palačinek a koblih.
V polovině doby obraťte.
12 - 13
Prudké smažení, pečená
bramborová kaše, silné řízky,
steaky.
V polovině doby obraťte.
14
Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v
hrnci), fritování hranolků.
5 - 15
Vaření velkých množství vody. Je zapnutá funkce PowerBoost.
6.5 Rady a tipy pro funkci Fry
Assist
K dosažení nejlepších výsledků s
funkcí:
•
•
Funkci spusťte se studenou varnou
deskou (není zapotřebí ruční ohřívání
varných nádob).
Používejte varné nádoby z nerezové
oceli se sendvičovým dnem.
•
Nepoužívejte varné nádoby s vlisem
ve středu dna.
Příklady přípravy jídel s funkcí
Údaje uvedené v tabulkách zobrazují
příklady jídel pro každý stupeň teploty.
Množství, tloušťka, kvalita a teplota
(např. zmražených) potravin má vliv na
správný stupeň teploty. Zvolte takový
stupeň teploty a dodatečné nastavení,
ČESKY
17
který nejlépe odpovídá vašim zvyklostem
při vaření a pánvím.
Vejce
Nastavení teploty
Omeleta, smažená vajíčka
1-3
Míchaná vajíčka
4-6
Ryby
Nastavení teploty
Rybí filé, rybí prsty, mořské plody
4-6
Maso
Nastavení teploty
Kotleta, kuřecí prsa, krůtí prsa
1-3
Hamburgery, masové kuličky
2-4
Řízky, filety, středně či dobře propečené
steaky, smažené uzeniny, mleté maso
4-6
Nepropečený steak
7-9
Zelenina
Nastavení teploty
Smažené brambory, syrové
1-3
Smažené bramborové těsto
4-6
Zelenina
4-6
Různé velikosti pánví mohou
mít za následek různé doby
ohřevu. Těžké pánve
uchovávají více tepla než
lehké pánve, ale déle se
zahřívají.
6.6 Správné pánve pro funkci
Fry Assist
Používejte pouze pánve s rovným dnem.
Při kontrole, zda se jedná o správný typ
pánve:
1. Položte pánev dnem vzhůru.
2. Na dno pánve položte pravítko.
3. Zkuste mezi pravítko a dno pánve
vložit minci Euro o hodnotě 1, 2 nebo
5 centů (nebo minci o podobné
tloušťce).
a. Pokud se jedná o nesprávný typ
pánve, lze minci mezi pravítko a
dno pánve vložit.
b. Pokud se jedná o správný typ
pánve, nelze minci mezi pravítko
a dno pánve vložit.
18
www.aeg.com
Ostatní dálkově ovládané
spotřebiče mohou blokovat
signál. Když používáte tuto
funkci na varné desce,
nepoužívejte zároveň žádné
dálkově ovládané
spotřebiče.
6.7 Rady a tipy pro funkci
Hob²Hood
Když používáte varnou desku s touto
funkcí:
•
Chraňte panel odsavače par před
přímým slunečním svitem.
• Nemiřte halogenové světlo na panel
odsavače par.
• Nezakrývejte ovládací panel varné
desky.
• Nepřerušujte signál mezi varnou
deskou a odsavačem par (např. rukou
nebo madlem nádoby). Viz obrázek.
Odsavač par na obrázku je uveden
pouze pro příklad.
Odsavače par s funkcí Hob²Hood
Plnou řadu odsavačů par, které jsou
vybaveny touto funkcí, naleznete na
našich webových stránkách pro
spotřebitele. Odsavače par AEG, které
jsou vybaveny touto funkcí, musí být
označeny symbolem .
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Všeobecné informace
•
•
Varnou desku po každém použití
očistěte.
Varné náčiní používejte vždy s čistou
spodní stranou.
•
•
•
Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
Použijte speciální škrabku na sklo.
7.2 Čištění varné desky
•
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo
obsahující cukr. Pokud tak neučiníte,
ČESKY
•
nečistota může varnou desku
poškodit. Vyvarujte se popálení.
Speciální škrabku přiložte šikmo ke
skleněnému povrchu a posunujte ostří
po povrchu desky.
Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
•
19
vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým
hadrem.
Odstraňte kovově lesklé zbarvení:
použijte roztok vody s octem a
vyčistěte skleněný povrch pomocí
hadříku.
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Varnou desku nelze zapnout Varná deska není zapojena
ani používat.
do elektrické sítě nebo není
připojena správně.
Řešení
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena do
elektrické sítě. Viz schéma
zapojení.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizova‐
ného elektrikáře.
Tepelný výkon nenastavíte
do 10 sekund.
Zapněte varnou desku zno‐
vu a maximálně do 10 se‐
kund nastavte tepelný vý‐
kon.
Stiskli jste dvě nebo více se‐ Stiskněte pouze jedno se‐
nzorových tlačítek současně. nzorové tlačítko.
Je zapnutá funkce Pauza.
Viz „Denní používání“.
Na ovládacím panelu je vo‐
da nebo skvrny od tuku.
Vyčistěte ovládací panel.
Ozve se zvukový signál a
varná deska se vypne.
Když je varná deska vypnu‐
tá, ozve se zvukový signál.
Zakryli jste jedno nebo více
senzorových tlačítek.
Odstraňte předmět ze se‐
nzorových tlačítek.
Varná deska se vypne.
Něčím jste zakryli senzorové Odstraňte předmět ze se‐
nzorového tlačítka.
tlačítko
.
20
www.aeg.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Ukazatel zbytkového tepla
se nerozsvítí.
Varná zóna není horká, pro‐
tože byla zapnutá jen krát‐
kou dobu nebo je poškozený
snímač.
Jestliže byla varná zóna za‐
pnutá dostatečně dlouho,
aby byla horká, obraťte se
na autorizované servisní
středisko.
Funkce Hob²Hood nefungu‐
je.
Zakryli jste ovládací panel.
Odstraňte předmět z ovláda‐
cího panelu.
Funkce Automatický ohřev
nefunguje.
Varná zóna je horká.
Nechte varnou zónu dosta‐
tečně vychladnout.
Je nastaven nejvyšší tepelný Nejvyšší tepelný výkon má
výkon.
stejný výkon jako funkce.
Tepelný výkon kolísá mezi
dvěma nastaveními.
Je zapnutá funkce Řízení
výkonu.
Viz „Denní používání“.
Senzorová tlačítka se
zahřívají.
Nádoba je příliš velká nebo
jste ji postavili příliš blízko
ovládacích prvků.
Je-li to možné, na zadních
varných zónách používejte
velké nádoby.
Při dotyku senzorových tlačí‐ Zvuková signalizace je vy‐
tek nezazní žádný zvukový
pnutá.
signál.
Zapněte zvukovou signaliza‐
ci. Viz „Denní používání“.
Rozsvítí se
.
Je zapnutá funkce Dětská
bezpečnostní pojistka nebo
Blokování tlačítek.
Viz „Denní používání“.
Rozsvítí se
.
Na varné zóně není žádná
nádoba.
Na varnou zónu postavte
nádobu.
Nádobí není vhodné.
Používejte vhodné nádobí.
Viz část „Tipy a rady“.
Průměr dna nádoby je pro
varnou zónu příliš malý.
Použijte varné nádoby se
správnými rozměry. Viz
„Technické údaje“.
Porucha varné desky.
Varnou desku vypněte a po
30 sekundách ji znovu za‐
pněte. Pokud se znovu roz‐
Zobrazí se
a číslo.
svítí
, odpojte varnou de‐
sku od síťového napájení.
Po přibližně 30 sekundách
varnou zónu opět zapojte.
Pokud problém přetrvává,
obraťte se na autorizované
servisní středisko.
ČESKY
21
Problém
Možná příčina
Řešení
Je slyšet nepřetržité pípání.
Elektrické zapojení je ne‐
správné.
Odpojte varnou desku od sí‐
ťového napájení. Požádejte
kvalifikovaného elektrikáře,
aby instalaci zkontroloval.
Zobrazí se
Elektrické zapojení je ne‐
Požádejte kvalifikovaného
správné. Varná deska je
elektrikáře, aby instalaci
připojena pouze k jedné fázi. zkontroloval. Viz schéma za‐
pojení.
.
8.2 Když nenaleznete řešení...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko. Uveďte údaje z typového
štítku. Uveďte rovněž kód ze tří číslic a
písmen pro sklokeramiku (je v rohu varné
desky) a chybové hlášení, které se
zobrazuje. Ujistěte se, že jste varnou
desku používali správným způsobem.
Pokud ne, budete muset návštěvu
technika z autorizovaného servisu nebo
prodejce zaplatit, i když je spotřebič ještě
v záruce. Informace o servisním
středisku a záručních podmínkách jsou
uvedeny v záruční příručce.
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
9.1 Typový štítek
Model IAE84431FB
Typ 62 D4A 01 AA
Indukce 7.35 kW
Sér. č. .................
AEG
PNC 949 597 406 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Vyrobeno v Německu
7.35 kW
9.2 Technické údaje varných zón
Varná zóna
Nominální vý‐ PowerBoost
kon (maximální [W]
tepelný výkon)
[W]
PowerBoost
maximální dél‐
ka [min]
Průměr varné
nádoby [mm]
Levá přední
2300
3200
10
125 - 210
Levá zadní
2300
3200
10
125 - 210
Pravá přední
2300
3200
10
125 - 210
Pravá zadní
2300
3200
10
125 - 210
Výkon varných zón se může nepatrně
lišit od údajů uvedených v této tabulce.
Mění se na základě materiálu a průměru
varných nádob.
Pro dosažení nejlepších výsledků vaření
používejte nádoby, které nejsou větší
než průměr uvedený v tabulce.
22
www.aeg.com
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
10.1 Informace o výrobku dle nařízení Komise EU 66/2014
Označení modelu
IAE84431FB
Typ varné desky
Vestavná varná
deska
Počet varných zón
4
Technologie ohřevu
Indukce
Průměr kruhových varných
zón (Ø)
Levá přední
Levá zadní
Pravá přední
Pravá zadní
21.0 cm
21.0 cm
21.0 cm
21.0 cm
Spotřeba energie varných
zón (EC electric cooking)
Levá přední
Levá zadní
Pravá přední
Pravá zadní
179,6 Wh/kg
177,0 Wh/kg
188,8 Wh/kg
177,0 Wh/kg
Spotřeba energie varné
desky (EC electric hob)
180,6 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 2: varné
desky - metody pro měření výkonu
•
10.2 Úspora energie
•
Během každodenního pečení můžete
ušetřit energii, budete-li se řídit níže
uvedenými radami.
•
•
Při ohřevu vody používejte pouze
takové množství, které potřebujete.
•
•
Je-li to možné, vždy zakrývejte
nádoby pokličkami.
Před zapnutím varné zóny na ni
položte varnou nádobu.
Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
Postavte nádobu přímo na střed
varné zóny.
Využijte zbytkové teplo k udržování
teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
11. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
SLOVENSKY
23
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE....................................................................... 23
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY...............................................................................25
3. INŠTALÁCIA....................................................................................................... 28
4. POPIS VÝROBKU...............................................................................................29
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................................................ 31
6. TIPY A RADY......................................................................................................36
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE............................................................................. 39
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV....................................................................................40
9. TECHNICKÉ ÚDAJE...........................................................................................42
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.............................................................................43
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
24
www.aeg.com
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak
sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého
časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom
paneli bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže
spôsobiť požiar.
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale
vypnite spotrebič a potom zakryte plameň, napr.
pokrievkou alebo nehorľavou pokrývkou.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
25
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si
vyžaduje nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom
povrchu nenechávajte žiadne predmety.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného
panela, pretože sa môžu zohriať.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Varný panel vypínajte po každom použití jeho
ovládacími prvkami. Nespoliehajte sa na funkciu
rozpoznávania varnej nádoby.
Ak je sklokeramický/sklenený povrch prasknutý,
vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete. V
prípade zapojenia spotrebiča do elektrickej siete
priamo pomocou spojovacej skrinky odobraním
poistky odpojte spotrebič od sieťového napájania. V
oboch prípadoch kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo
kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty
varného panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského
spotrebiča, alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča
uvádza ako vhodné v návode na použitie, alebo
ochranné lišty varného panela zahrnuté v spotrebiči.
Použitie nevhodných ochranných líšt môže spôsobiť
nehody.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
26
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Plochy výrezu utesnite tesniacim
materiálom, aby ste predišli vydutiu
spôsobenému vlhkosťou.
Spodnú časť spotrebiča chráňte pred
parou a vlhkosťou.
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo
okna.
Každý spotrebič má v dolnej časti
chladiace ventilátory.
Ak je spotrebič nainštalovaný nad
zásuvkou:
– Neskladujte v nej malé kúsky
alebo hárky papiera, ktoré by sa
mohli vtiahnuť, pretože by mohli
poškodiť chladiace ventilátory
alebo ovplyvniť činnosť
chladiaceho systému.
– Medzi spodkom spotrebiča a
predmetmi skladovanými v
zásuvke zachovajte vzdialenosť
minimálne 2 cm.
2.2 Elektrické zapojenie
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Pred akýmkoľvek zásahom odpojte
spotrebič od elektrickej siete.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny
elektrický sieťový kábel alebo
zástrčka (ak sa používa) môže
spôsobiť nadmerné zohriatie zásuvky.
Použite vhodný elektrický sieťový
kábel.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrické sieťové káble sa nesmú
zamotať.
Skontrolujte, či je nainštalovaná
ochrana proti zásahu elektrickým
prúdom.
Použite káblovú svorku na odľahčenie
ťahu.
Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič
do elektrickej siete v blízkosti, dbajte
na to, aby sa sieťový kábel alebo
zástrčka (ak je k dispozícii)
nedotýkala horúceho varného
spotrebiča alebo horúcej
kuchynského riadu.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa)
alebo prívodný elektrický kábel nie sú
poškodené. Ak treba vymeniť
poškodený sieťový kábel, kontaktujte
náš autorizovaný servis alebo
elektrikára.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín alebo
zásahu elektrickým prúdom.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred prvým použitím odstráňte zo
spotrebiča všetky obaly, značenia a
ochrannú fóliu (ak je použitá).
Tento spotrebič používajte v
domácom prostredí.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití varnú zónu
vypnite.
Nespoliehajte sa na detektor varnej
nádoby.
Na varné zóny neklaďte príbor ani
pokrievky. Môžu sa zohriať.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Ak je povrch spotrebiča popraskaný,
ihneď odpojte spotrebič z elektrickej
siete. Predídete tak zásahu
elektrickým prúdom.
Keď je spotrebič v prevádzke,
používatelia s kardiostimulátorom
musia udržiavať vzdialenosť od
indukčných varných zón minimálne
30 cm.
Keď vkladáte pokrm do horúceho
oleja, môže olej vyprsknúť.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a výbuchu.
•
•
•
•
Tuky a oleje môžu pri zohriatí
uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave
pokrmov musia byť plamene alebo
horúce predmety v dostatočnej
vzdialenosti od tukov a olejov.
Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi
horúcich olejov, môžu spôsobiť
spontánne vznietenie.
Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť
požiar pri nižšej teplote ako nový olej.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
27
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
Horúci kuchynský riad nenechávajte
na ovládacom paneli.
Na sklenený povrch varného panela
neklaďte horúcu pokrievku varnej
nádoby.
Obsah kuchynského riadu nenechajte
vyvrieť.
Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský
riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
povrchu spotrebiča.
Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani
bez riadu.
Na spotrebič nedávajte alobal.
Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie skla/sklokeramiky. Pri
premiestňovaní týchto predmetov po
varnom povrchu ich vždy nadvihnite.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
2.4 Starostlivosť a čistenie
•
•
•
•
•
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Pred čistením spotrebič vypnite a
nechajte vychladnúť.
Pred údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
2.5 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
28
www.aeg.com
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3.4 Inštalácia
3.1 Pred inštaláciou
Pred nainštalovaním varného panela si
zapíšte informácie uvedené dolu na
typovom štítku. Typový štítok s
technickými údajmi je umiestnený na
spodnej strane varného panela.
min.
500mm
min.
50mm
Sériové číslo ....................
3.2 Zabudovateľné varné
panely
Zabudovateľné varné panely sa môžu
používať až po zabudovaní do vhodnej
skrinky alebo do pracovnej dosky, ktoré
vyhovujú platným normám.
3.3 Napájací kábel
•
•
Varný panel sa dodáva s napájacím
káblom.
Na výmenu poškodeného sieťového
kábla použite kábel typu: H05V2V2-F
ktorý odolá teplote 90 °C alebo
vyššej. Obráťte sa na miestne
servisné stredisko.
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
SLOVENSKY
min.
28 mm
min. 60mm
min.
12 mm
Ak je spotrebič
nainštalovaný nad zásuvkou,
môže počas procesu varenia
vetranie varného panela
nahriať predmety uložené v
zásuvke.
4. POPIS VÝROBKU
4.1 Rozloženie varného povrchu
1
1
1
2
1 Indukčná varná zóna
2 Ovládací panel
1
29
30
www.aeg.com
4.2 Rozvrhnutie ovládacieho panela
1
2 3
4 5
12
6
7
11
10
8
9
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami. Zobrazenia, ukazovatele a zvuky vám
oznámia, ktoré funkcie sú zapnuté.
Sen‐
Funkcia
zorové
tlačid‐
lo
Poznámka
ZAP / VYP
Zapínanie a vypínanie varného panela.
Zámok / Detská poistka
Zablokovanie a odblokovanie ovládacieho
panela.
3
Prestávka
Zapnutie a vypnutie funkcie
4
Fry Assist
Zapnutie a vypnutie funkcie
-
Displej varného stupňa
Zobrazenie varného stupňa.
-
Ukazovatele varných zón
pre časomer
Ukazujú, pre ktorú zónu nastavujete čas.
-
Displej časomeru
Zobrazenie času v minútach.
Hob²Hood
Zapnutie a vypnutie manuálneho režimu
funkcie.
-
Voľba varnej zóny.
-
Predĺženie alebo skrátenie času.
PowerBoost
Zapnutie funkcie.
Ovládací pásik
Nastavenie varného stupňa.
1
2
5
6
7
8
9
/
10
11
12
-
4.3 Zobrazenie varného stupňa
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
SLOVENSKY
Displej
31
Popis
Varná zóna je zapnutá.
-
Funkcia Prestávka je zapnutá.
Funkcia Automatický ohrev je zapnutá.
Funkcia PowerBoost je zapnutá.
+ číslo
Vyskytla sa porucha.
/
OptiHeat Control (3-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla): pokračo‐
vať vo varení/uchovať teplé/zvyškové teplo.
/
Funkcia Zámok /Detská poistka je zapnutá.
Kuchynský riad je nevhodný alebo príliš malý, prípadne na varnej zó‐
ne nie je žiadny riad.
Funkcia Automatické vypínanie je zapnutá.
4.4 OptiHeat Control (3stupňový ukazovateľ
zvyškového tepla)
Indukčné varné zóny generujú teplo
potrebné na varenie priamo v dne
nádoby na varenie. Sklokeramika sa
ohreje teplom riadu na varenie.
VAROVANIE!
/
/
Hrozí
nebezpečenstvo popálenia
zvyškovým teplom.
Ukazovateľ signalizuje
úroveň zvyškového tepla.
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Zapnutie a vypnutie
Ak chcete varný panel zapnúť alebo
vypnúť, dotknite sa tlačidla
sekundu.
•
na 1
5.2 Automatické vypínanie
Funkcia automaticky vypne varný
panel, ak:
•
•
•
všetky varné zóny sú vypnuté,
po zapnutí varného panela
nenastavíte žiadny varný stupeň,
•
•
rozlejete alebo položíte niečo na
ovládací panel na viac ako 10 sekúnd
(panvicu, handru atď.). Zaznie
zvukový signál a varný panel sa
vypne. Odstráňte príslušný predmet
alebo vyčistite ovládací panel.
varný panel sa veľmi zohreje (napr. po
vyvretí celého obsahu nádoby). Pred
opätovným použitím varného panela
nechajte varnú zónu vychladnúť.
ak používate nesprávny riad.
Rozsvieti sa symbol
a po 2
minútach sa varná zóna automaticky
vypne.
Ak nevypnete varnú zónu alebo
nezmeníte varný stupeň. Po čase sa
32
www.aeg.com
zobrazí symbol
a varný panel sa
vypne.
Varné stupne a časy, po ktorých sa
varný panel vypne:
Varný stupeň
,1-3
Zapnutie funkcie pre varnú zónu:
dotknite sa
( sa rozsvieti).
Okamžite sa dotknite požadovaného
varného stupňa. Po 3 sekundách sa
rozsvieti ukazovateľ
.
Varný panel sa vy‐
pne po
Vypnutie funkcie: zmeňte varný stupeň.
6 hodinách
5.6 PowerBoost
4-7
5 hodinách
8-9
4 hodinách
10 - 14
1,5 hodine
5.3 Varný stupeň
Nastavenie alebo zmena varného
stupňa:
Dotknite sa ovládacieho pásika v mieste
správneho nastavenia varného stupňa
alebo prst presuňte pozdĺž pásika až
kým nedosiahnete požadované
nastavenie.
5.4 Používanie varných zón
Kuchynský riad položte do stredu
zvolenej zóny. Indukčné varné zóny sa
automaticky prispôsobujú veľkosti dna
riadu.
Pri veľkom kuchynskom riade môžete
variť súčasne na dvoch varných zónach.
Kuchynský riad musí zakrývať stredy
oboch zón.
5.5 Automatický ohrev
Funkciu zapnite, ak chcete dosiahnuť
požadovaný varný stupeň rýchlejšie. Keď
je zapnutá, varná zóna najprv pracuje pri
najvyššom varnom stupni a potom sa
nastaví na požadovaný varný stupeň.
Pred zapnutím funkcie musí
byť varná zóna chladná.
Táto funkcia zvyšuje výkon indukčných
varných zón. Funkciu možno zapnúť pre
indukčnú varnú zónu iba na obmedzený
čas. Potom sa indukčná varná zóna opäť
automaticky prepne na najvyšší varný
stupeň.
Pozrite si kapitolu
„Technické údaje“.
Zapnutie funkcie pre varnú zónu:
dotknite sa
. Rozsvieti sa
.
Vypnutie funkcie: zmeňte varný stupeň.
5.7 Fry Assist
Táto funkcia vám umožňuje nastaviť
úroveň varného stupňa na vyprážanie
jedla. Varný panel pri vyprážaní
automaticky udržiava zvolenú teplotu. Po
nastavení úrovne varného stupňa nie je
potrebná žiadna manuálna úprava
teploty.
Túto funkciu môžete nastaviť
pre ľavú prednú varnú zónu
varného panela.
UPOZORNENIE!
Viacvrstvové panvice
používajte len pri nízkej
a strednej úrovni varného
stupňa, aby nedošlo
k prehriatiu a poškodeniu
kuchynského riadu.
Zapnutie funkcie:
1. Prázdnu panvicu položte na ľavú
prednú varnú zónu. Keď používate
túto funkciu, nepoužívajte pokrievku.
2. Stlačte tlačidlo
. Rozsvieti sa
ukazovateľ nad symbolom. Varný
stupeň je nastavený na .
3. Nastavte najlepší varný stupeň pre
jedlo, ktoré chcete vyprážať.
SLOVENSKY
Podrobnejšie informácie nájdete v
tabuľke v kapitole Tipy a rady. Začnú
pomaly blikať ukazovatele nad
symbolom. Zóna sa ohrieva.
4. Počkajte, kým panvica nedosiahne
nastavenú teplotu. Zaznie zvukový
signál. Rozsvietia sa všetky
ukazovatele nad symbolom.
5. Pokrm a trochu tuku položte na
panvicu.
Vypnutie funkcie:
Dotknite sa symbolu 0 ľavej prednej
varnej zóny alebo sa dotknite
.
5.8 Časovač
Odpočítavajúci časovač
Túto funkciu môžete použiť na
nastavenie času prevádzky varnej zóny
pre jedno konkrétne varenie.
Najprv nastavte varný stupeň varnej
zóny a potom nastavte funkciu.
Nastavenie varnej zóny: opakovane sa
dotýkajte , až kým sa nerozsvieti
ukazovateľ požadovanej varnej zóny.
Zapnutie funkcie: dotknite sa
časovača a nastavte čas (00-99 minút).
Keď ukazovateľ varnej zóny začne blikať
pomaly, odpočítava sa nastavený čas.
Kontrola zostávajúceho času: zvoľte
varnú zónu pomocou tlačidla .
Ukazovateľ varnej zóny začne blikať
rýchlejšie. Na displeji sa zobrazí
zostávajúci čas.
Zmena času: zvoľte varnú zónu
pomocou tlačidla
symbolu
. Dotknite sa
alebo symbolu
.
Vypnutie funkcie: nastavte varnú zónu
pomocou
a dotknite sa .
Zostávajúci čas sa odpočíta späť na 00.
Ukazovateľ varnej zóny zhasne.
Po uplynutí nastaveného
času zaznie zvukový signál
a bude blikať 00. Varná zóna
sa vypne.
Vypnutie zvuku: dotknite sa
.
33
CountUp Timer (Časovač
odpočítavajúci smerom nahor).
Túto funkciu môžete použiť na
monitorovanie dĺžky prevádzky varnej
zóny.
Nastavenie varnej zóny: opakovane sa
dotýkajte , až kým sa nerozsvieti
ukazovateľ požadovanej varnej zóny.
Zapnutie funkcie:dotknite sa
časovača, rozsvieti sa . Keď
ukazovateľ varnej zóny začne blikať
pomalšie, čas sa zaznamenáva. Na
displeji sa striedavo zobrazuje
a
zaznamenaný čas (v minútach).
Ak chcete vidieť čas prevádzky varnej
zóny: zvoľte varnú zónu pomocou
tlačidla . Ukazovateľ varnej zóny
začne blikať rýchlejšie. Na displeji sa
zobrazuje, ako dlho je zóna v činnosti.
Vypnutie funkcie: nastavte varnú zónu
pomocou tlačidla
a dotknite sa
alebo . Ukazovateľ varnej zóny
zhasne.
Kuchynský časomer
Túto funkciu môžete použiť ako
Kuchynský časomer, ak je varný panel
zapnutý a varné zóny nie sú zapnuté. Na
displeji varného stupňa sa zobrazí
Zapnutie funkcie: dotknite sa
.
.
Dotknite sa tlačidla
alebo
časomeru, aby ste nastavili čas. Po
uplynutí nastaveného času zaznie
zvukový signál a bude blikať 00.
Vypnutie zvuku: dotknite sa
.
Táto funkcia nemá vplyv na
činnosť varných zón.
5.9 Prestávka
Táto funkcia nastaví všetky zapnuté
varné zóny na najnižší varný stupeň.
Keď je funkcia v činnosti, sú zablokované
všetky ostatné symboly na ovládacích
paneloch.
Funkcia nezastaví funkcie časovača.
Dotykom tlačidla
zapnite funkciu.
34
www.aeg.com
.Varný stupeň sa zníži na 1.
Ak chcete túto funkciu vypnúť, dotknite
sa symbolu . Obnoví sa
predchádzajúci varný stupeň.
5.12 OffSound Control
(Zapnutie a vypnutie
zvukovej signalizácie)
5.10 Zámok
Vypnite varný panel. Dotknite sa
na 3
sekundy. Displej sa zapne a vypne.
Ovládací panel môžete zablokovať
počas prevádzky varných zón. Táto
funkcia zabráni neúmyselnej zmene
varného stupňa.
sa
alebo . Dotknite sa
časovača, aby ste si vybrali niektorú z
nasledovných možností:
Najprv nastavte varný stupeň.
•
Zapnutie funkcie: Dotknite sa
sekundy sa rozsvieti
zostane zapnutý.
. Na 4
.Časovač
Vypnutie funkcie: dotknite sa .
Zobrazí sa predchádzajúci varný stupeň.
Keď vypnete varný panel,
vypnete aj túto funkciu.
5.11 Detská poistka
Táto funkcia zabráni neúmyselnému
zapnutiu varného panela.
Zapnutie funkcie: zapnite varný panel
pomocou
. Nenastavujte žiadny varný
na 4 sekundy.
stupeň. Dotknite sa
Rozsvieti sa
pomocou
. Vypnite varný panel
.
Vypnutie funkcie: zapnite varný panel
pomocou
stupeň. Dotknite sa
na 4 sekundy.
. Vypnite varný panel
.
Ak chcete dočasne prerušiť funkciu
iba na jedno varenie: varný panel
zapnite pomocou
.
sa zapne.
na 4 sekundy. Do 10
Dotknite sa
sekúnd nastavte varný stupeň. Varný
panel môžete používať. Po vypnutí
varného panela pomocou
znovu zapne:
sa funkcia
na 3 sekundy. Rozsvieti
– zvuková signalizácia je vypnutá
– zvuková signalizácia je zapnutá
•
Ak chcete potvrdiť výber, počkajte na
automatické vypnutie varného panela.
Ak je táto funkcia nastavená na ,
zvukovú signalizáciu budete počuť iba v
prípade, že:
•
•
•
•
sa dotknete ,
Kuchynský časomer sa vypne
Odpočítavajúci časovač sa vypne
položíte niečo na ovládací panel.
5.13 Riadenie výkonu
•
•
•
•
. Nenastavujte žiadny varný
Rozsvieti sa
pomocou
Dotknite sa
•
•
Varné zóny sú zoskupené podľa
polohy a počtu fáz varného panela.
Pozrite si obrázok.
Každá fáza má maximálnu elektrickú
výkonovú kapacitu 3 700 W.
Funkcia rozloží výkon medzi varné
zóny pripojené do rovnakej fázy.
Funkcia sa aktivuje vtedy, keď
celkové výkonové zaťaženie varných
zón pripojených na jednu fázu
presiahne 3 700 W.
Funkcia zníži výkon ostatných
varných zón pripojených do rovnakej
fázy.
Ukazovateľ varného stupňa pre zóny
so zníženým výkonom striedavo
zobrazuje zvolený varný stupeň a
varný stupeň so zníženým výkonom.
Po nejakom čase ukazovateľ varného
stupňa pre zóny so zníženým
výkonom zostane zobrazovať varný
stupeň so zníženým výkonom.
SLOVENSKY
Automa‐ Vrenie1)
tické
osvetle‐
nie
Režim
Je to vyspelá automatická funkcia
spájajúca varný panel so špeciálnym
odsávačom pár. Varný panel aj odsávač
pár komunikujú infračerveným signálom.
Rýchlosť ventilátora sa určuje
automaticky podľa nastaveného režimu a
teploty najhorúcejšieho riadu na varnom
paneli. Ventilátor môžete ovládať aj
ručne z varného panela.
Pri väčšine odsávačov pár je
systém diaľkového ovládania
najprv vypnutý. Zapnite ho
pred použitím tejto funkcie.
Ďalšie informácie nájdete v
návode na používanie
odsávača pár.
Automatické ovládanie funkcie
Ak chcete funkciu ovládať automaticky,
nastavte automatický režim na H1 – H6.
Panel je pôvodne nastavený na
H5.Odsávač pár zareaguje pri každom
použití varného panela. Varný panel
automaticky zisťuje teplotu kuchynského
riadu a upravuje rýchlosť ventilátora.
Automatické režimy
Automa‐ Vrenie1)
tické
osvetle‐
nie
Vyprá‐
Režim
H0
Vypnúť
Vypnúť
Vypnúť
Režim
H1
Zapnúť
Vypnúť
Vypnúť
žanie2)
Vyprá‐
žanie2)
Zapnúť
Rýchlosť Rýchlosť
ventiláto‐ ventiláto‐
ra 1
ra 1
Režim
H3
Zapnúť
Vypnúť
Režim
H4
Zapnúť
Rýchlosť Rýchlosť
ventiláto‐ ventiláto‐
ra 1
ra 1
Režim
H5
Zapnúť
Rýchlosť Rýchlosť
ventiláto‐ ventiláto‐
ra 1
ra 2
Režim
H6
Zapnúť
Rýchlosť Rýchlosť
ventiláto‐ ventiláto‐
ra 2
ra 3
H2 3)
5.14 Hob²Hood
35
Rýchlosť
ventiláto‐
ra 1
1) Varný panel zaregistruje proces vrenia a zapne
rýchlosť ventilátora podľa automatického režimu.
2) Varný panel zaregistruje proces vyprážania a
zapne rýchlosť ventilátora podľa automatického
režimu.
3) Tento režim aktivuje ventilátor s osvetlením a
nezávisí od teploty.
Zmena automatického režimu
1. Spotrebič vypnite.
na 3 sekundy. Displej
2. Dotknite sa
sa zapne a vypne
3. Dotknite sa
na 3 sekundy.
4. Niekoľkokrát sa dotknite
nezobrazí
, kým sa
.
5. Dotknite sa
časovača, aby ste
zvolili automatický režim.
Ak chcete odsávač pár
ovládať priamo na jeho
paneli, vypnite automatický
režim funkcie.
36
www.aeg.com
Keď po skončení varenia
vypnete varný panel, môže
ventilátor odsávača pár istý
čas ešte pracovať. Potom
systém automaticky vypne
ventilátor a zabráni
náhodnému zapnutiu
ventilátora najbližších 30
sekúnd.
Manuálne ovládanie rýchlosti
ventilátora
Funkciu môžete ovládať aj manuálne. Ak
to chcete urobiť, dotknite sa , keď je
varný panel zapnutý. Týmto vypnete
automatickú činnosť funkcie a budete
môcť meniť rýchlosť ručne. Stlačením
zvýšite rýchlosť ventilátora o jednu
úroveň. Keď dosiahnete najvyššiu
úroveň a stlačíte tlačidlo
znovu,
nastavia sa otáčky ventilátora na
hodnotu 0, čím sa ventilátor odsávača
pár vypne. Ventilátor znovu spustíte pri
rýchlosti 1 stlačením tlačidla .
Ak chcete aktivovať
automatickú činnosť funkcie,
vypnite varný panel a znovu
ho zapnite.
Zapnutie osvetlenia
Panel môžete nastaviť tak, aby sa pri
každom zapnutí varného panela
rozsvietilo osvetlenie. Urobíte tak
nastavením automatického režimu na H1
– H6.
Osvetlenie odsávača pár sa
vypne 2 minúty po vypnutí
varného panela.
6. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Dno kuchynského riadu
musí byť hrubé a ploché.
Pred položením panvíc na
povrch varného panela sa
uistite, že sú ich dná čisté a
suché.
6.1 Kuchynský riad
Pri indukčných varných
zónach vytvára silné
elektromagnetické pole teplo
v kuchynských nádobách
veľmi rýchlo.
Indukčné varné zóny
používajte s vhodným
riadom
Materiál varných nádob
vhodný: liatina, oceľ, smaltovaná
oceľ, antikoro, riad s viacvrstvovým
dnom (označený výrobcom ako
vhodný pre indukčné varné panely).
• nevhodný: hliník, meď, mosadz, sklo,
keramika, porcelán.
Kuchynský riad je vhodný pre
indukčný varný panel, ak:
Rozmery kuchynského riadu
Indukčné varné zóny sa automaticky
prispôsobujú veľkosti dna riadu.
Účinnosť varných zón závisí od priemeru
dna kuchynského riadu. Kuchynský riad
s priemerom dna menším ako je
minimálny rozmer absorbuje iba časť
ohrevného výkonu, ktorý vytvára varná
zóna.
Pozrite si časť „Technické
údaje".
•
•
•
po nastavení varnej zóny na najvyšší
varný stupeň zovrie voda veľmi rýchlo,
ak sa ku dnu nádoby pritiahne
magnet.
6.2 Zvuky počas prevádzky
Ak je počuť:
•
•
praskanie: riad je vyrobený z rôznych
materiálov (sendvičová štruktúra).
pískanie: používate varnú zónu s
vysokým výkonom a kuchynský riad je
vyrobený z rôznych materiálov
(sendvičová štruktúra).
SLOVENSKY
•
hučanie: pri používaní vysokých
výkonov.
• cvakanie: pri spínaní elektrických
obvodov.
• svišťanie, bzučanie: pri činnosti
ventilátora.
Zvuky sú normálne a neznamenajú
žiadnu poruchu varného panela.
6.3 Öko Timer (Časovač Eko)
V záujme úspory energie sa ohrev varnej
zóny vypne pred signálom časomera
odpočítavajúceho smerom nadol.
Rozdiel v prevádzkovom čase závisí od
varného stupňa a trvania procesu
varenia.
Varný stupeň Použitie:
37
6.4 Príklady použitia na
varenie
Vzájomný vzťah medzi nastaveným
varným stupňom a spotrebou energie
varnej zóny nie je lineárny. Zvýšenie
nastavenia varného stupňa nie je
priamoúmerné zvýšeniu spotreby
energie. To znamená, že varná zóna
nastavená na stredne intenzívny varný
stupeň využíva menej ako polovicu
svojho výkonu.
Údaje uvedené v tabuľke sú
iba orientačné.
Čas
(min)
Rady
Udržiavanie teploty hotových
jedál.
podľa
potreby
Na kuchynský riad položte po‐
krievku.
1-3
Holandská omáčka, topenie:
maslo, čokoláda, želatína.
5 - 25
Z času na čas premiešajte.
1-3
Zahustenie: nadýchané omele‐ 10 - 40
ty, volské oká.
Varte s pokrievkou.
3-5
Dusenie ryže a jedál s mlieč‐
nym základom, prihrievanie
hotových jedál.
25 - 50
Pridajte aspoň dvakrát toľko
tekutiny ako ryže, mliečne jed‐
lá v polovici varenia premie‐
šajte.
5-7
Dusenie zeleniny, rýb, mäsa.
20 - 45
Pridajte niekoľko polievkových
lyžíc tekutiny.
7-9
Dusenie zemiakov v pare.
20 - 60
Použite max. ¼ l vody na
750 g zemiakov.
7-9
Varenie väčšieho množstva
jedla, omáčok a polievok.
60 - 150 Max. 3 l tekutiny plus prísady.
9 - 12
Jemné vyprážanie: rezne, teľa‐ podľa
cie cordon bleu, kotlety, mäso‐ potreby
vé guľky, klobásky, pečeň, zá‐
smažka, vajíčka, lievance, ši‐
šky.
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
12 - 13
Vyprážanie pri vyššej teplote,
5 - 15
zemiakové placky, steaky, rez‐
ne.
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
14
Varenie vody, varenie cestovín, príprava mäsa (guláš, ragú), vyprážané
hranolčeky.
-1
38
www.aeg.com
Varný stupeň Použitie:
Čas
(min)
Rady
Varenie veľkého množstva vody. PowerBoost je aktívna.
6.5 Tipy a rady pre funkciu
Fry Assist
Ak chcete dosiahnuť najlepšie
výsledky s funkciou:
•
•
•
Funkciu spustite, keď varný panel nie
je zohriaty (nie je potrebné zohrievať
kuchynský riad).
Používajte varné nádoby
z nehrdzavejúcej ocele s dvojitým
dnom.
Nepoužívajte varné nádoby s reliéfom
v strede dna.
Príklady použitia pri varení pre
funkciu
Údaje v tabuľke slúžia ako príklady
pokrmov pre každú úroveň varného
stupňa. Množstvo, hrúbka, kvalita a
teplota (t. j. zmrazené) potraviny má
vplyv na správnu úroveň varného stupňa.
Zvoľte úroveň varného stupňa a
nastavenie, ktoré najlepšie vyhovuje
vašim návykom pri varení a panviciam.
Vajcia
Úroveň varného stupňa
Omeleta, volské oká
1-3
Praženica
4-6
Ryba
Úroveň varného stupňa
Rybie filé, rybie prsty, morské plody
4-6
Mäso
Úroveň varného stupňa
Kotlety, kuracie prsia, morčacie prsia
1-3
Hamburger, mäsové guličky
2-4
Rezeň, fileta, steak stredne prepečený /
prepečený, vyprážané klobásky, mleté mä‐
so
4-6
Neprepečený steak
7-9
Zelenina
Úroveň varného stupňa
Vyprážané zemiaky, surové
1-3
Vyprážaný zemiakový piroh
4-6
Zelenina
4-6
SLOVENSKY
Rôzne veľké panvice
poskytujú rôzne časy
ohrevu. Ťažké panvice
uchovávajú viac tepla ako
ľahké panvice, ale dlhšie sa
zohrievajú.
6.6 Správne panvice pre
funkciu Fry Assist
Používajte iba panvice s plochým dnom.
Vhodnosť panvice overíte takto:
1. Panvicu otočte hore dnom.
2. Na dno panvice položte pravítko.
3. Medzi pravítko a dno panvice skúste
vložiť mincu v hodnote 1, 2 alebo 5
eurocentov (alebo podobne hrubú
mincu).
39
6.7 Rady a tipy pre Hob²Hood
Používanie varného panela s funkciou:
•
Panel odsávača pár chráňte pred
priamym slnečným svetlom.
• Na panel odsávača pár nemierte
halogénové svetlo.
• Ovládací panel varného panela
nezakrývajte.
• Neprerušujte signál medzi varným
panelom a odsávačom pár (napr.
rukou alebo rukoväťou kuchynského
riadu). Pozrite si obrázok.
Odsávač pár na obrázku slúži iba na
ilustračné účely.
a. Ak medzi pravítko a panvicu
vložíte mincu, panvica nie je
správna.
b. Panvica je správna, ak medzi
pravítko a panvicu nedokážete
vložiť mincu.
Iné spotrebiče ovládané na
diaľku môžu blokovať signál.
Nepoužívajte spotrebiče
ovládané na diaľku počas
používania tejto funkcie
varného panela.
Odsávače pár s funkciou Hob²Hood
Celý sortiment odsávačov pár, ktoré
podporujú túto funkciu, nájdete na našej
webovej stránke. Odsávače pár
spoločnosti AEG, ktoré podporujú túto
funkciu, musia mať symbol .
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Všeobecné informácie
•
Varný panel očistite po každom
použití.
40
www.aeg.com
•
•
•
•
Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
Škrabance a tmavé škvrny na
povrchu neovplyvňujú funkčnosť
varného panela.
Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.
Na sklo použite špeciálnu škrabku.
•
7.2 Čistenie varného panela
•
Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastová fólia, cukor a potraviny s
cukrom, inak môžu nečistoty spôsobiť
poškodenie varného panela. Dávajte
pozor, aby ste sa nepopálili.
Špeciálnu škrabku priložte na
•
sklenený povrch tak, aby bola
naklonená v ostrom uhle, a čepeľ
posúvajte po povrchu.
Po dostatočnom vychladnutí
varného panela odstráňte:
usadeniny vodného kameňa, škvrny
od vody, mastné škvrny, lesklé
kovové farebné fľaky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou s
neabrazívnym čistiacim prostriedkom.
Po čistení utrite varný panel mäkkou
handričkou.
Odstráňte lesklé kovové fľaky:
použite roztok vody a octu a vyčistite
sklenený povrch handričkou.
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Varný panel sa nedá zapnúť
ani používať.
Varný panel nie je pripojený
ku zdroju elektrického napá‐
jania alebo je pripojený ne‐
správne.
Skontrolujte, či je varný pa‐
nel správne pripojený k zdro‐
ju elektrického napájania.
Pozrite si schému zapojenia.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak sa
poistka vypáli opakovane,
obráťte sa na kvalifikované‐
ho elektrikára.
Nenastavili ste varný stupeň
do 10 sekúnd.
Varný panel znovu zapnite a
do 10 sekúnd nastavte varný
stupeň.
Naraz ste sa dotkli 2 alebo
viacerých senzorových tlači‐
diel.
Dotknite sa iba jedného sen‐
zorového tlačidla.
Funkcia Prestávka je zapnu‐ Pozrite si časť „Každodenné
tá.
používanie“.
Na ovládacom paneli je voda Vyčistite ovládací panel.
alebo je ovládací panel zne‐
čistený tukom.
SLOVENSKY
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Zaznie zvukový signál a var‐ Niečo ste položili na jedno
ný panel sa vypne.
alebo viaceré senzorové tla‐
Ak je varný panel vypnutý,
čidlá.
zaznie zvukový signál.
Odstráňte predmet zo sen‐
zorových tlačidiel.
Varný panel sa vypne.
Odstráňte daný predmet zo
senzorového tlačidla.
Niečo ste položili na senzo‐
rové tlačidlo
41
.
Ukazovateľ zvyškového tep‐
la sa nerozsvieti.
Zóna ešte nie je horúca, pre‐
tože bola zapnutá iba krátky
čas, alebo je poškodený
senzor.
Ak bola zóna zapnutá dosta‐
točne dlho na to, aby bola
horúca, obráťte sa na autori‐
zované servisné stredisko.
Hob²Hood nefunguje.
Zakryli ste ovládací panel.
Odstráňte príslušný predmet
z ovládacieho panela.
Automatický ohrev nefungu‐
je.
Táto zóna je horúca.
Zónu nechajte dostatočne
vychladnúť.
Je nastavený najvyšší varný
stupeň.
Najvyšší varný stupeň má
rovnaký výkon ako funkcia.
Varný stupeň sa prepína
medzi dvomi úrovňami.
Funkcia Riadenie výkonu je
zapnutá.
Pozrite si časť „Každodenné
používanie“.
Zohriali sa senzorové tlačid‐
lá.
Kuchynský riad je príliš veľký Ak je to možné, preložte veľ‐
alebo ste ho položili príliš
ký riad na zadné zóny.
blízko ovládačov.
Pri dotyku senzorových tlači‐ Zvuková signalizácia je vy‐
diel nezaznejú žiadne zvuky. pnutá.
Zapnite zvukovú signalizá‐
ciu. Pozrite si časť „Každo‐
denné používanie“.
Rozsvieti sa symbol
.
Je zapnuté Detská poistka
alebo Zámok.
Pozrite si časť „Každodenné
používanie“.
Rozsvieti sa symbol
.
Na zóne nie je žiadny riad.
Položte riad na zónu.
Kuchynský riad nie je vhod‐
ný.
Používajte vhodný kuchyn‐
ský riad. Pozrite si časť „Tipy
a rady“.
Príliš malý priemer dna riadu Použite kuchynský riad
pre túto zónu.
správnych rozmerov. Pozrite
si časť „Technické údaje".
42
www.aeg.com
Problém
Možné príčiny
Na displeji sa zobrazí sym‐
Došlo k poruche varného pa‐ Vypnite varný panel a po 30
nelu.
sekundách ho znova zapni‐
te. Keď sa opäť rozsvieti
bol
a číslo.
Riešenie
symbol
, odpojte varný
panel od elektrickej siete. Po
30 sekundách opäť pripojte
varný panel. Ak problém pre‐
trváva, obráťte sa na autori‐
zované servisné stredisko.
Znie neprerušované pípanie. Elektrické zapojenie nie je
správne.
Rozsvieti sa symbol
.
Elektrické zapojenie nie je
správne. Varný panel je pri‐
pojený iba k jednej fáze.
8.2 Ak nemôžete nájsť
riešenie...
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko. Uveďte údaje z
typového štítka. Uveďte tiež trojmiestny
kód sklokeramiky (je v rohu skleneného
povrchu) a zobrazované chybové
Varný panel odpojte od elek‐
trickej siete. Požiadajte kvali‐
fikovaného elektrikára, aby
skontroloval inštaláciu.
Požiadajte kvalifikovaného
elektrikára, aby skontroloval
inštaláciu. Pozrite si schému
zapojenia.
hlásenie. Uistite sa, že ste varný panel
používali správne. Ak ste ho používali
nesprávne, servisný zásah technika
servisného strediska alebo predajcu
nebude bezplatný, a to ani počas
záručnej lehoty. Pokyny upravujúce
záručné a servisné podmienky nájdete v
záručnej brožúre.
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
9.1 Typový štítok
Model IAE84431FB
Typ 62 D4A 01 AA
Indukcia 7.35 kW
Sér.č. .................
AEG
PNC 949 597 406 00
220-240 V / 400 V 2N 50-60 Hz
Vyrobené v Nemecku
7.35 kW
9.2 Špecifikácia varných zón
Varná zóna
Nominálny vý‐
kon (maximál‐
ny varný stu‐
peň) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximálne tr‐
vanie [min]
Priemer ku‐
chynského ria‐
du [mm]
Ľavá predná
2300
3200
10
125 - 210
SLOVENSKY
43
Varná zóna
Nominálny vý‐
kon (maximál‐
ny varný stu‐
peň) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximálne tr‐
vanie [min]
Priemer ku‐
chynského ria‐
du [mm]
Ľavá zadná
2300
3200
10
125 - 210
Pravá predná
2300
3200
10
125 - 210
Pravá zadná
2300
3200
10
125 - 210
Výkon varných zón sa môže v určitej
malej miere odchyľovať od údajov v
tabuľke. Mení sa podľa materiálu a
rozmeru kuchynského riadu.
Optimálne výsledky varenia dosiahnete
tak, že budete používať riad s priemerom
nie väčším ako sú údaje v tabuľke.
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
10.1 Informácie o výrobku podľa EU 66/2014
Model
IAE84431FB
Typ varného panela
Zabudovateľný
varný panel
Počet varných zón
4
Technológia ohrevu
Indukcia
Priemer kruhových varných Ľavá predná
zón (Ø)
Ľavá zadná
Pravá predná
Pravá zadná
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Spotreba energie na varnú
zónu (EC electric cooking)
179,6 Wh/kg
177,0 Wh/kg
188,8 Wh/kg
177,0 Wh/kg
Ľavá predná
Ľavá zadná
Pravá predná
Pravá zadná
Spotreba energie varného
panela (EC electric hob)
180,6 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 2: Varné panely.
Metódy merania funkčných vlastností
•
10.2 Úspora energie
•
Ak budete postupovať podľa nižšie
uvedených tipov, môžete pri
každodennom varení ušetriť energiu.
•
•
Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
•
•
Na kuchynský riad podľa možností
vždy položte pokrievku.
Kuchynský riad položte na varnú zónu
ešte pred jej zapnutím.
Menší riad položte na menšie varné
zóny.
Kuchynský riad položte priamo na
stred varnej zóny.
Zvyškové teplo využite na udržiavanie
teploty jedla alebo na roztopenie.
44
www.aeg.com
11. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
45
46
www.aeg.com
SLOVENSKY
47
867350678-A-112019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising