AEG | IKE64451XB | User manual | Aeg IKE64451XB Ръководство за употреба

Aeg IKE64451XB Ръководство за употреба
IKE64450XB
BG
HU
USER
MANUAL
Ръководство за употреба
Плоча
Használati útmutató
Főzőlap
2
22
2
www.aeg.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ..................................................................2
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................... 5
3. ИНСТАЛИРАНЕ...................................................................................................7
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.......................................................................................9
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.............................................................................11
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ..................................................................................15
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ..................................................................................16
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ....................................................... 17
9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ...................................................................................... 19
10. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ........................................................................ 20
ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Благодарим, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви
предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с
иновативни технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Отделете
няколко минути за прочит, за да се възползвате от уреда по най-добрия
начин.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.aeg.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registeraeg.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.aeg.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
БЪЛГАРСКИ
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация
или употреба. Винаги дръжте инструкциите на
безопасно и лесно за достъп място за справка в
бъдеще.
1.1 Безопасност за децата и хората с
ограничени способности
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
Деца под 3 години трябва да се държат далеч от
уреда, винаги когато работи.
1.2 Общи мерки за безопасност
•
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и неговите достъпни
части се нагорещяват по време на употреба.
Трябва да се внимава и да се избягва докосване
на нагревателите. Деца под 8-годишна възраст
трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не
са под постоянно наблюдение.
Не използвайте уреда с външен таймер или
отделна система за дистанционно управление.
3
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пържене с мазнина или
олио, без надзор, може да е опасно и да
предизвика пожар.
НИКОГА не се опитвайте да загасите пожар с
вода, а изключете уреда и след това покрийте
пламъка напр. с капак или огнеупорно одеяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Процесът на готвене трябва
да бъде наблюдаван. Краткият процес на готвене
трябва да се наблюдава постоянно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар: Не
съхранявайте предмети върху готварския плот.
Метални предмети като ножове, вилици, лъжици и
капаци, не трябва да се поставят върху готв. плот,
тъй като могат да се загреят.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
След употреба, изключете готв. плот от ключ за
управление и не разчитайте на функцията за
локализиране на съдове.
Ако стъклокерамичната / стъклената повърхност е
напукана, изключете уреда и го изключете от
електрическата мрежа. В случай че уредът е
свързан директно към електрическата мрежа с
помощта на съединителна кутия, премахнете
предпазителя, за да изключите уреда от
електрическата мрежа. В противен случай се
свържете с оторизирания сервизен център.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервиз или
лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само
предпазители за котлони разработени от
производителя или упоменати от него в
инструкциите за употреба, или предпазители за
котлони вградени в уреда. Използването на
неподходящи предпазители може да доведе до
злополуки.
БЪЛГАРСКИ
5
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Инсталиране
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всякакво опаковане.
Не монтирайте или използвайте
наранен уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Уплътнете срязаните повърхности с
уплътнител, за да предотвратите
издуване поради влага.
Предпазвайте долната част на
уреда от пара и влага.
Не поставяйте уреда близо до
врата или под прозорец. Така ще
предотвратите падането на горещи
готварски съдове от уреда, когато
се отвори вратата или прозорецът.
Всеки уред има охлаждащи
вентилатори на дъното.
Ако уреда е монтиран над
чекмеджето:
– Не складирайте малки
парченца или хартийки, които
могат да бъдат всмукани и да
наранят охлаждащите
вентилатори или да повредят
охлаждащата система.
– Пазете дистанция от минимум 2
см между дъното на уреда и
складираните части в
чекмеджето.
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Всички ел. връзки трябва да се
извършат от квалифициран
електричар.
Уредът трябва да е заземен.
Преди за извършите действие,
уверете се, че уредът е изключен
от електрозахранването.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Уверете се, че уредът е инсталиран
правилно. Хлабави и неправилни
електрически кабели или щепсели
(ако са налични) могат да доведат
до пренагряване на клемите.
Използвайте правилен кабел за
захранването.
Не позволявайте електрическите
кабели да се преплитат.
Уверете се, че е монтирана защита
от токов удар.
Закрепете кабела с притягаща
скоба против опъване.
Уверете се, че кабелът за
електрозахранването и щепсела
(ако е наличен) не се докосват до
нагорещения уред или горещи
съдове за готвене, когато включите
уреда в близките контакти.
Не зползвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Не повреждайте захранващия
щепсел (ако е наличен) и
захранващия кабел. Свържете се с
нашия оторизиран сервизен център
или електротехник за смяната на
повреден захранващ кабел.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
6
www.aeg.com
•
•
•
•
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния и токов удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки,
етикети и защитно фолио (ако е
приложимо) преди първа употреба.
Използвайте този уред в домашна
среда.
Не променяйте предназначението
на уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Настройте зоната за готвене на
„изкл.“ след всяка употреба.
Не разчитайте на детектора на
тигана.
Не поставяйте прибори или капаци
от тигани и тенджери върху зоните
за готвене. Могат да се нагорещят.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Ако повърхността на уреда е
напукана, незабавно изключете
уреда от щепсела. За да се
предотврати токов удар.
•
•
Потребители с пейсмейкър трябва
да спазват дистанция най-малко 30
см от индукционната зона за
готвене, когато уредът работи.
Когато поставяте храна в горещо
олио, може да пръска.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от пожар или
експлозия
•
•
•
•
Нагорещените мазнини или масло
могат да предизвикат
възпламеними пари. Дръжте
пламъците или нагорещените
предмети далеч от мазнини или
масло, когато готвите с тях.
Парите, които се освобождават от
много нагорещеното масло, могат
да причинят спонтанно запалване.
Използваното масло, което
съдържа хранителни остатъци,
може да причини пожар при пониски температури, отколкото
маслото, използвано първия път.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
•
•
•
•
•
•
Не оставяйте горещи готварски
съдове върху командното табло.
Не поставяйте горещ капак на тиган
върху стъклената повърхност на
котлона.
Не оставяйте готварските съдове
да врят на сухо.
Не позволявайте върху уреда да
падат предмети или готварски
съдове. Повърхността може да се
повреди.
Не активирайте зоните за готвене
при празни готварски съдове или
ако няма готварски съдове.
Не поставяйте алуминиево фолио
върху уреда.
Съдове за готвене от чугун,
алуминий или с повредено дъно,
могат да надраскат стъклото/
стъклокерамиката. Винаги
повдигайте тези предмети нагоре,
БЪЛГАРСКИ
•
когато трябва да ги преместите по
плочата за готвене.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални
предмети.
2.5 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
2.4 Грижи и почистване
•
•
•
•
•
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Изключете уреда и го оставете да
се охлади, преди да го почистите.
Изключете уреда от захранващата
ел. мрежа преди начало на
поддръжката.
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
•
•
•
Свържете се с общинските власти
за информация за това как да
изхвърлите уреда правилно.
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
2.6 Обслужване
•
•
За поправка на уредът, свържете
се с оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
3. ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
3.1 Преди монтажа
издържа на температура от 90 °С
или по-висока. Свържете се с
местния сервизния център.
3.4 Монтаж
Преди да инсталирате плочата, подолу запишете информацията от
табелката с данни. Табелката с
основните данни е разположена в
долната част на плочата.
Сериен
номер ...........................
3.2 Вградени плочи
Вградените плочи могат да се
използват само след като са вградени
в подходящи шкафове и работни
плотове, които отговарят на
стандартите.
3.3 Свързващ кабел
•
•
Плочата е снабдена със захранващ
кабел.
За да подмените повреден
захранващ кабел, използвайте
кабел тип: H05V2V2-F, който
min.
500mm
min.
50mm
7
8
www.aeg.com
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min. 60mm
min.
28 mm
min.
12 mm
БЪЛГАРСКИ
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
4.1 Разположение на повърхността за готвене
1
1
1 Индукционна зона за готвене
2 Контролен панел
1
1
2
4.2 Оформление на контролния панел
1
2 3
4
5
11
6
7
10
9
8
Използвайте сензорните полета, за да работите с уреда. Показанията на
дисплея, индикаторите и звуковите сигнали показват кои функции работят.
Сен‐
зорно
поле
1
2
3
4
5
-
Функция
Бележка
ВКЛ./ИЗКЛ.
За активиране и деактивиране на плоча‐
та.
Заключване / Защита за
деца на фурната
За заключване / отключване на команд‐
ното табло.
Пауза
За активиране и деактивиране на функ‐
цията.
Bridge
За активиране и деактивиране на функ‐
цията.
Дисплей за степента на
нагряване
Показва степента на нагряване.
9
10
www.aeg.com
6
7
Сен‐
зорно
поле
Функция
Бележка
-
Индикатори за времето
на зоните за готвене
За да покаже за коя зона настройвате
времето.
-
Дисплей на таймера
Показва времето в минути.
-
Избор на зона за готвене.
-
Увеличава или намалява времето.
PowerBoost
За активиране и деактивиране на функ‐
цията.
Лента за управление
За настройване на степен за нагряване.
8
/
9
10
11
-
4.3 Показания за степента на нагряване
Екран
Описание
Зоната за готвене е изключена.
Зоната за готвене работи.
-
Пауза работи.
Автоматично нагряване работи.
PowerBoost работи.
+ число
Има неизправност.
/
OptiHeat Control (3-стъпков индикатор за остатъчна топлина):
продължаване на готвенето / поддържане топло / остатъчна то‐
плина.
/
Заключване /Защита за деца на фурната работи.
Готварският съд е неподходящ, прекалено малък или върху зо‐
ната за готвене не е поставен готварски съд.
Автоматичното изключване работи.
БЪЛГАРСКИ
4.4 OptiHeat Control (3стъпков индикатор за
остатъчна топлина)
11
Индукционните зони за готвене
произвеждат топлина, необходима за
процеса на готвене направо на дъното
на готварския съд. Стъклокерамиката
се загрява от топлината на готварския
съд.
ВНИМАНИЕ!
/
/
Съществува
риск от изгаряне,
вследствие на остатъчната
топлина. Индикаторът
посочва нивото на
остатъчната топлина.
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
Връзката между настройката за
топлина и времето след като спрете
плочата:
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
5.1 Активиране и
деактивиране
Настройка на на‐
гряването
Докоснете
за 1 секунда, за да
активирате или деактивирате плочата.
5.2 Автоматичното
изключване
Тази функция спира автоматично
плочата, ако:
•
•
•
•
•
•
всички зони за готвене са
изключени,
след включване на плочата не
зададете степен на нагряване,
разлеете течност или оставите
някакъв предмет (съд, кърпа и др.)
на командното табло за повече от
10 секунди. Прозвучава звуков
сигнал и плочата се изключва.
Отстранете предмета или
почистете командното табло.
плочата става много гореща (напр.,
когато тенджерата е извряла
напълно). Оставете зоната за
готвене да се охлади преди отново
да използвате плочата.
използвате неподходящ готварски
светва и зоната
съд. Символът
за готвене се деактивира
автоматично след 2 минути.
не спрете зоната за готвене или
промените степента на нагряване.
След известно време светва
плочата се деактивира.
и
,1-3
Плочата се деак‐
тивира след
6 часа
4-7
5 часа
8-9
4 часа
10 - 14
1,5 час
5.3 Степента на нагряване
За настройване или промяна на
степен на нагряване:
Докоснете лентата за управление
върху правилната настройка на
топлината или преместете пръста си
по лентата, докато не стигнете до
правилната настройка на топлина.
5.4 Използване на зоните за
готвене
Сложете готварските съдове върху
центъра на избраната зона за готвене.
Индукционните зони за готвене се
приспособяват към дъното на
готварския съд автоматично.
12
www.aeg.com
Можете да готвите с голям готварски
съд на две зони за готвене
едновременно. Готварските съдове
трябва да покриват средата на двете
зони, но да не излизат извън
маркировката.
Ако съдовете за готвене се намират
между двата центъра, преходната
функция няма да бъде активирана.
нагряване за по-кратко време. Когато
е включена, зоната работи на найсилна настройка в началото и след
това започва да готви на желаната
настройка на нагряване.
За да активирате
функцията, зоната за
готвене трябва да е
студена.
За да активирате функцията за
зоната за готвене: докоснете
(
светва). Незабавно натиснете
желаната степен на нагряване. След 3
секунди
светва.
За да деактивирате функцията:
промяна на настройката на нагряване.
5.7 PowerBoost
5.5 Bridge
Функцията работи, когато
тенждерата покрива
центъра на двете зони.
Тази функция свързва две зони за
готвене и те работят като една.
Първо задайте степента на нагряване
за една от зоните за готвене.
За да активирате тази функция за
лявата/дясната зона за готвене:
докоснете / . За да зададете или
промените степента на нагряване,
докоснете левия/десния контролен
сензор.
За да деактивирате функцията:
докоснете / . Зоните за готвене
работят независимо една от друга.
5.6 Автоматично нагряване
Активирайте функцията, за да
получите желаната настройка на
Тази функция предоставя повече
мощност на индукционните зони за
готвене. Функцията може да бъде
активирана за индукционните зони за
готвене за ограничен период от време.
След това, индукционната зона за
готвене автоматично се превключва
обратно на най-високата настройка за
нагряване.
Вж. глава "Техническа
информация".
За да активирате функцията за
зоната за готвене: докоснете
светва.
.
За да деактивирате функцията:
промяна на настройката на нагряване.
5.8 Таймер
Таймер за обратно броене
Използвайте тази функция, за да
настроите продължителността на
работа на зоната за готвене за един
сеанс.
Първо нагласете настройката за
нагряване на зоната за готвене, а
след това и функцията.
Избор на зона за готвене: докоснете
неколкократно, докато светне
индикаторът на необходимата зона за
готвене.
БЪЛГАРСКИ
За да активирате функцията:
За да деактивирате функцията:
докоснете
на таймера, за да
зададете времето (00 - 99 minutes).
Когато индикаторът на зоната за
готвене започне да мига по-бавно,
времето се отброява обратно.
настройте зоната за готвене с
За да видите оставащото време:
задайте зоната за готвене с .
Индикаторът на зоната за готвене
започва да мига по-бързо. Дисплеят
показва оставащото време.
За да смените времето: задайте
зоната за готвене с
или
.
За да деактивирате функцията:
и
докоснете . Оставащото време
отброява до 00. Индикаторът на
зоната за готвене угасва.
.
CountUp Timer (Таймер за право
броене)
Можете да използвате тази функция,
за да наблюдавате колко дълго работи
зоната за готвене.
Избор на зона за готвене: докоснете
неколкократно, докато светне
индикаторът на необходимата зона за
готвене.
За да активирате функцията:
докоснете
на таймера.
светва.
Когато индикаторът на зоната за
готвене започне да мига по-бавно,
времето се отброява. На дисплея се
сменят
минути).
докоснете
или . Индикаторът на
зоната за готвене угасва.
Брояч на минути
Можете да използвате тази функция
като Брояч на минути , когато
плочата се активира и зоните за
готвене не работят. На екрана за
топлинна настройка се показва
.
За да активирате функцията:
За да спрете звука: докоснете
.
Тази функция не влияе
върху работата на зоните
за готвене.
Когато времето свърши, се
чува звуков сигнал и 00
светва. Зоната за готвене
се деактивира.
За да спрете звука: докоснете
и
докоснете . Докоснете
или
на
таймера, за да изберете времето.
Когато времето свърши, се чува
звуков сигнал и 00 светва.
. Докоснете
настройте зоната за готвене с
13
и отброеното време (в
За да видите колко време работи
зоната за готвене: задайте зоната за
готвене с . Индикаторът на зоната
за готвене започва да мига по-бързо.
Дисплеят показва колко време работи
зоната.
5.9 Пауза
Тази функция превключва всички
работещи зони за готвене на найниската топлинна настройка.
Когато функцията работи, всички
други символи на контролните панели
са заключени.
Когато функцията е активна,
символите
и
могат да бъдат
използвани. Функцията не спира
функциите на таймера.
Докоснете
функцията.
и
.
, за да активирате
се появява.Настройката на
температурата се понижава до 1.
За да деактивирате функцията,
натиснете . Предишната настройка
на температурата се появява.
5.10 Заключване
Можете да заключите командното
табло, докато зоните за готвене
работят. Така се предотвратяват
случайни промени на степента на
нагряване.
Първо настройте степента на
нагряване.
14
www.aeg.com
За да активирате функцията:
светва за 4
докоснете .
секунди.Таймерът остава включен.
За да деактивирате функцията:
докоснете . Включва се предната
степен на нагряване.
Когато деактивирате
плочата, деактивирате
също и тази функция.
За да потвърдите своя избор,
изчакайте докато плочата се
деактивира автоматично.
Когато функцията е зададена на ,
ще чувате звуков сигнал, само когато:
•
•
•
•
5.11 Защита за деца на
фурната
Тази функция предотвратява неволно
използване на плочата.
5.13 Управление на
мощността
•
За да активирате функцията:
активирайте плочата с . Не
задавайте степен на нагряване.
Докоснете
за 4 секунди.
Спрете плочата с
светва.
.
За да деактивирате функцията:
активирайте плочата с . Не
задавайте степен на нагряване.
Докоснете
за 4 секунди.
Спрете плочата с
•
•
•
светва.
.
За да отмените функцията само за
един период а готвене: активирайте
•
плочата с .
светва. Докоснете
за 4 секунди. Настроите степента на
нагряване в рамките на 10 секунди.
Можете да работите с плочата. Когато
•
деактивирате плочата с , функцията
отново започва да работи.
5.12 OffSound Control
(Деактивиране и
активиране на звуците)
Деактивирайте плочата. Докоснете
за 3 секунди. Дисплеят светва и
изгасва. Натиснете
за 3 секунди.
или
ще светне. Докоснете
от
таймера, за да изберете едно от
следните:
•
- звуците са изключени
•
- звуците са включени
натиснете
Брояч на минути се понижи
Таймер за обратно броене се
понижи
поставите нещо върху командното
табло.
Зоните за готвене са групирани
според мястото и броя фази в
плочата за готвене. Вижте
илюстрацията.
Максималното електрическо
натоварване на всяка фаза е 3700
W.
Фукцията разделя мощността
между зоните за готвене, свързани
към една и съща фаза.
Функцията се активира, когато
общото електрическо натоварване
на зоните за готвене, свързани към
една и съща фаза, навдиши 3700
W.
Фукцията намалява мощността към
другите зони за готвене, свързани
към същата фаза.
Настройката за затопляне на
дисплея за зоните с намалена
мощност се променя от избраната
към намалената настройка. След
известно време настройката за
затопляне на дисплея за зоните с
намалена мощност остава на
намалената настройка.
БЪЛГАРСКИ
15
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
6.1 Готварски съдове
При индукционните зони за
готвене силно
електромагнитно поле
генерира топлина в
готварския съд много
бързо.
Използвайте
индукционните зони с
правилни готварски
съдове.
Материал на готварския съд
•
подходящ: чугун, стомана,
емайлирана стомана, неръждаема
стомана, с многослойно дъно (с
маркировка за съвместимост от
производителя).
• неподходящ: алуминий, мед,
месинг, стъкло, керамика,
порцелан.
Съдът за готвене е подходящ за
индукционна плоча, ако:
•
•
малко количество вода завира
много бързо на зона, настроена на
най-високата настройка за
нагряване.
магнитът тегли към дъното на
готварския съд.
Дъното на готварските
съдове трябва да е
възможно най-дебело и
равно.
Размери на готварските съдове
Индукционните зони за готвене се
приспособяват автоматично към
размера на дъното на готварския съд
до известна граница.
Ефективността на зоната за готвене е
свързана с диаметъра на готварския
съд. Съдове за готвене с по-малък
диаметър от минималния получават
само част от мощността, генерирана
от зоната за готвене.
Вж. глава "Техническа
информация".
6.2 Шумовете по време на
работа
Ако чувате:
•
пукащ шум: готварският съд е
направен от различен материал
(конструкция сандвич).
• свирене: вие използвате зона за
готвене с високо ниво на мощност,
а готварският съд е направен от
различен материал (конструкция
сандвич).
• бучене: вие използвате високо ниво
на мощност.
• щракане: възниква електрическо
превключване.
• свистене, бръмчене: вентилаторът
работи.
Шумът е нормално явление и не
означава повреда в плочата.
6.3 Öko Timer (Икономичен
таймер)
За да пестите енергия, нагревателят
на зоната за готвене се деактивира
преди сигнала на таймера за
отброяване на оставащото време.
Разликата във времето за работа
зависи от степента на нагряване и
времетраенето на готвенето.
6.4 Примери за различни
начини за готвене
Връзката между степента на
нагряване и консумацията на енергия
на зоната не е линейна. Когато
увеличите степента на нагряване, тя
не е пропорционална на
увеличаването на консумацията на
енергия. Това означава, че зоната за
готвене със средна степен на
нагряване използва по-малко от
половината от своята енергия.
Данните в следващата
таблица са
ориентировъчни.
16
www.aeg.com
Настройка
на нагрява‐
нето
-1
Използвайте за:
Време
(мин)
Съвети
Подгряване на сготвена хра‐
на.
колкото Поставете капак върху го‐
е нео‐
тварския съд.
бходи‐
мо
1-3
Холандски сос, разтапяне на: 5 - 25
масло, шоколад, желатин.
От време на време разбърк‐
вайте.
1-3
Втвърдяване: пухкави омле‐
ти, печени яйца.
10 - 40
Гответе с поставен капак.
3-5
За варене на ориз и ястия с
мляко, претопляне на готови
ястия.
25 - 50
Добавете поне два пъти по‐
вече течност, отколкото е
оризът, по средата на готве‐
нето смесете млечните блю‐
да.
5-7
Зеленчуци на пара, риба, ме‐ 20 - 45
со.
Добавете няколко супени
лъжици течност
7-9
Картофи на пара.
20 - 60
Използвайте макс. ¼ л вода
за 750 г картофи.
7-9
Приготвяне на по-големи ко‐
личества храна, задушени
ястия и супи.
60 - 150 До 3 л течност заедно със
съставките.
9 - 12
Леко запържване: шницел,
телешко кордон бльо, котле‐
ти, пелмени, наденица, дроб,
маслено-брашнена запръж‐
ка, яйца, палачинки, понички.
колкото Обърнете по средата на го‐
е нео‐
твенето.
бходи‐
мо
12 - 13
Дълбоко пържене, картофе‐
ни кюфтета, филе-миньон,
пържоли.
5 - 15
14
Кипване на вода, готвене на макаронени изделия, запържване на ме‐
со (гулаш, задушено), пържене на картофи.
Обърнете по средата на го‐
твенето.
Кипване на големи количества вода. PowerBoost е активиран.
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
7.1 Обща информация
•
Почиствайте плочата след всяка
употреба.
•
•
Винаги използвайте готварски
съдове с почистено дъно.
Надрасквания или тъмни петна по
повърхността не влияят върху
функционирането на плочата.
БЪЛГАРСКИ
•
•
Използвайте специален почистващ
препарат, предназначен за
повърхността на плочата.
Използвайте специална стъргалка
за стъкло.
•
7.2 Почистване на плочата
•
Отстранявайте незабавно:
разтопена пластмаса, пластмасово
фолиом захар и храни съдържащи
захар. В противен случай
замърсяванията могат да повредят
плочата. Внимавайте да не се
изгорите. Поставете специалната
стъргалка на стъклокерамичната
повърхност под остър ъгъл и
•
17
плъзгайте острието по
повърхността.
Отстранете, когато плочата е
достатъчно изстинала: следи от
варовик, вода, петна от мазнина,
лъскави металически
обезцветявания. Почиствайте
плочата с влажна кърпа и малко
почистващ препарат. След
почистване подсушете плочата с
мека кърпа.
Премахнете бляскави метални
драскотини: използвайте разтвор
от вода и оцет и почистете
стъклената повърхност с мокър
парцал.
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
8.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Не можете да активирате
или работите с плочата.
Плочата не е свързана към Проверете дали плочата е
електрозахранването или
свързана правилно към
е свързана неправилно.
електрозахранването. Виж‐
те схемата за свързване.
Бушона е изгърмял.
Отстраняване
Проверете дали предпази‐
телят е причина за неиз‐
правността. Ако предпази‐
телите продължават да па‐
дат, се обадете на квали‐
фициран електротехник.
Не настройвате температу‐ Включете плочата отново
рата за 10 секунди.
и задайте степента на на‐
гряване в рамките на 10
секунди.
Доконали сте 2 или повече Докосвайте само по едно
сензорни полета едновре‐ сензорно поле.
менно.
Пауза работи.
Разгледайте "Всекидневна
употреба".
Върху командното табло
има вода или е покрито с
пръски мазнина.
Почистете командното та‐
бло.
18
www.aeg.com
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Прозвучава звуков сигнал
и плочата се изключва.
Когато плочата се деакти‐
вира прозвучава звуков
сигнал.
Поставили сте нещо върху
едно или повече сензорни
полета.
Махнете предмета от сен‐
зорните полета.
Плочата се деактивира.
Поставили сте нещо върху
Махнете предмета от сен‐
зорното поле.
сензорното поле
.
Индикаторът за остатъчна
топлина не се включва.
Зоната за готвене не е го‐
реща, защото е била вклю‐
чена само за кратко време
или сензорът е повреден.
Ако зоната за готвене ра‐
боти достатъчно дълго, за
да бъде гореща, се свър‐
жете със сервизния цен‐
тър.
Автоматично нагряване не
работи.
Зоната е гореща.
Оставете зоната да изсти‐
не достатъчно.
Зададена е най-високата
степен на нагряване.
Най-високата степен на на‐
гряване има същата мощ‐
ност като функцията.
Настройката за топлина
превключва между две ни‐
ва.
Управление на мощността
работи.
Разгледайте "Всекидневна
употреба".
Сензорните полета се на‐
горещяват.
Готварският съд е прека‐
лено голям или сте го по‐
ставили твърде близко до
сензорните полета за
управление.
Поставете големите го‐
тварски съдове върху за‐
дните зони за готвене, ако
е възможно.
Няма звук, когато докосва‐
те сензорните полета на
таблото.
Звуците са деактивирани.
Деактивиране на звуците.
Разгледайте "Всекидневна
употреба".
светва.
Защита за деца на фурна‐ Разгледайте "Всекидневна
та или Заключване работи. употреба".
светва.
Няма готварски съд върху
зоната за готвене.
Поставете готварски съд
върху зоната за готвене.
Готварският съд е непод‐
ходящ.
Използвайте подходящи
готварски съдове. Вж.
"Препоръки и съвети".
Диаметърът на дъното на
готварския съд е прекале‐
но малък за зоната за го‐
твене.
Използвайте готварски съ‐
дове с подходящи разме‐
ри. Вж. "Технически дан‐
ни".
БЪЛГАРСКИ
Проблем
и число светва.
19
Възможна причина
Отстраняване
В плочата има грешка.
Деактивирайте плочата и я
активирайте отново след
30 секунди. Ако
се поя‐
ви отново, изключете пло‐
чата от електрическото за‐
хранване. След 30 секунди
свържете плочата отново.
Ако проблемът продължи,
се обърнете към оторизи‐
рания сервизен център.
Може да чуете постоянен
звуков сигнал.
Електрическата връзка е
изпълнена неправилно.
8.2 Ако не откривате
решение...
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център. Съобщете данните
от табелката с данни. Съобщете
трицифрения код за стъклокерамиката
(той се намира в ъгъла на стъклената
повърхност) и съобщението за грешка,
Изключете плочата от за‐
хранващата ел. мрежа. Го‐
ворете с квалифициран
електротехник да направи
проверка на инсталацията.
което се появява. Уверете се, че
управлявате котлонът правилно. В
противен случай, посещението на
сервизния специалист или на
продавача няма да бъде безплатно,
също и през гаранционния срок. В
гаранционната книжка ще намерите
указания относно сервизния център и
гаранционните условия.
9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
9.1 Табелка с технически
данни
Модел IKE64450XB
Тип 61 B4A 04 AA
Индукция 7.35 kW
Сериен номер .................
AEG
PNC (номер на продукт) 949 597 193 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Произведено в Германия
7.35 kW
20
www.aeg.com
9.2 Спецификация на зоните за готвене
Зона за готве‐
не
Номинална
мощност (при
максимална
топлинна на‐
стройка) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
максимална
продължител‐
ност [мин]
Диаметър на
готварски съд
[мм]
Предна лява
2300
3200
10
125 - 210
Задна лява
2300
3200
10
125 - 210
Предна дясна
2300
3200
10
125 - 210
Задна дясна
2300
3200
10
125 - 210
Мощността на зоните за готвене може
да се отклонява в малки граници от
данните в таблицата. Тя зависи от
материала и размерите на готварските
съдове.
За оптимални резултати при готвене,
използвайте готварски съдове, не поголеми от диаметъра в таблицата.
10. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
10.1 Информация за продукта съгласно EU 66/2014
Идентификация на моде‐
ла
IKE64450XB
Тип готв. плот
Вградени кот‐
лони
Брой зони за готвене
2
Загряваща технология
Индукция
Дължина (Д) и ширина
(Ш) на зоната за готвене
Ляво
39.2 cm Д
22,0 cm Ш
Дължина (Д) и ширина
(Ш) на зоната за готвене
Дясно
39.2 cm Д
22,0 cm Ш
Енергийна консумация на Ляво
зоната за готвене (EC
electric cooking)
183,9 Wh / kg
Енергийна консумация на Дясно
зоната за готвене (EC
electric cooking)
183,9 Wh / kg
Енергийна консумация на
котлона (EC electric hob)
183,9 Wh / kg
EN 60350-2 - Домашни ел. уреди за
готвене - Част 2: Котлони - Методи за
измерване на ефективността
БЪЛГАРСКИ
10.2 Енергоспестяващи
•
Може да спестите енергия по време
на ежедневното ви готвене, ако
следвате съветите по-долу.
•
•
•
•
Когато загрявате вода използвайте
само количеството което ви трябва.
Ако е възможно, винаги поставяйте
капак на готварските съдове.
Преди да активирате зоните за
готвене, поставете съдовете за
готвене върху тях.
•
21
Сложете малките готварски съдове
на малките зони за готвене.
Сложете готварските съдове върху
центъра на зоната за готвене.
Използвайте остатъчната топлина,
за да запазите храната топла или
да я разтопите.
11. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
22
www.aeg.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................................ 22
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...............................................................................24
3. ÜZEMBE HELYEZÉS......................................................................................... 27
4. TERMÉKLEÍRÁS................................................................................................ 28
5. NAPI HASZNÁLAT..............................................................................................30
6. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK........................................................ 34
7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS..................................................................................... 36
8. HIBAELHÁRÍTÁS................................................................................................36
9. MŰSZAKI ADATOK............................................................................................ 38
10. ENERGIAHATÉKONYSÁG...............................................................................39
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk gyártásakor
egy olyan beredezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
MAGYAR
23
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után,
lehűléskor. A készülék elérhető részei forróak.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket mindig tartsa távol
a készüléktől, amikor az működik.
1.2 Általános biztonság
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és
az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen
óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez. 8 évesnél
fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos felügyelet
mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy
külön távirányító rendszerrel.
FIGYELMEZTETÉS: Főzőlapon történő főzéskor az
olaj vagy zsír felügyelet nélkül hagyása veszélyes
lehet, és tűz keletkezhet.
24
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A tüzet SOHA NE próbálja meg eloltani vízzel, hanem
kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat
például egy fedővel vagy tűzálló takaróval.
FIGYELEM! Főzéskor a készüléket ne hagyja
felügyelet nélkül. Rövid időtartamú főzéskor a
készüléket tartsa folyamatosan felügyelet alatt.
FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: Ne tároljon semmit
sem a főzőfelületeken.
Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat (fedők,
kések, kanalak), mert azok felforrósodhatnak.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
gőzt.
Használat után saját gombjával kapcsolja ki a főzőlap
adott elemét, és ne hagyatkozzon az
edényérzékelésre.
Ha repedést lát az üvegkerámia / üveg felületen,
kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból
a dugvilláját. Amennyiben a készülék kötésdobozon
keresztül közvetlenül csatlakozik az elektromos
hálózathoz, vegye ki a biztosítékot a készülék
elektromos hálózatról történő leválasztásához. Egyéb
esetben forduljon a márkaszervizhez.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
hivatalos márkaszerviznek vagy más hasonlóan
képzett személynek ki kell cserélnie, nehogy
veszélyhelyzet álljon elő.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a főzőlap gyártója által
tervezett vagy a főzőlap gyártója által a használati
útmutatóban javasolt, illetve a készülékhez mellékelt
főzőlapvédő elemet használjon. A nem megfelelő
védőelemek használata balesetet okozhat.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Megfelelő tömítőanyaggal védje a
munkalap vágott felületeit a
nedvesség ellen.
Védje a készülék alját a gőztől és
nedvességtől.
Ne telepítse a készüléket ajtó mellé
vagy ablak alá. Ezzel elkerülhető,
hogy az ajtó vagy ablak kinyitásával
leverje a forró főzőedényt a
készülékről.
Mindegyik készülék alján
hűtőventilátorok találhatók.
Ha a készüléket fiók fölött helyezi
üzembe:
– Ne tároljon semmi olyan
kisméretű tárgyat vagy papírlapot,
melyet a ventilátorok
beszívhatnak, mivel az
megsértheti a hűtőventilátorokat,
vagy megrongálhatja a
hűtőrendszert.
– A készülék alja és a fiókban tárolt
tárgyak között hagyjon legalább 2
cm távolságot.
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
A készüléket kötelező földelni.
Bármilyen beavatkozás előtt
ellenőrizni kell, hogy a berendezés le
lett-e választva az elektromos
hálózatról.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e
üzembe helyezve a készülék. A
hálózati vezeték dugója (ha van) és a
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
25
konnektor közötti gyenge vagy rossz
érintkezés miatt a csatlakozás
túlságosan felforrósodhat.
Használjon megfelelő típusú hálózati
kábelt.
Ne hagyja, hogy az elektromos
vezetékek összegabalyodjanak.
Ügyeljen arra, hogy az
érintésvédelem ki legyen építve.
Használjon feszültségmentesítő
bilincset a vezetékhez.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel
vagy dugója (ha van) ne érjen a
készülékhez vagy a forró
főzőedényekhez, amikor a készüléket
a közeli csatlakozóaljzathoz
csatlakoztatja.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
(ha van) és a hálózati kábel épségére.
Ha a hálózati kábel cserére szorul,
forduljon a márkaszervizünkhöz vagy
egy villanyszerelőhöz.
A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül
ne lehessen eltávolítani azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
A hálózati vezeték kihúzásakor soha
ne vezetéket húzza. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3
mm-es érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
26
www.aeg.com
2.3 Használat
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés- és
áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Az első használat előtt távolítsa el a
csomagolóanyagot, a tájékoztató
címkéket és a védőfóliát (ha van).
A készüléket háztartási környezetben
használja.
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
Működés közben tilos a készüléket
felügyelet nélkül hagyni.
Minden használat után kapcsolja ki a
főzőzónákat.
Ne hagyatkozzon az
edényérzékelésre.
Soha ne tegyen a főzőzónákra
evőeszközöket vagy fedőket. Ezek
felforrósodhatnak.
Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel
érintkezik.
Ne használja a készüléket munkavagy tárolófelületként.
Amennyiben a készülék felülete
megrepedt, azonnal válassza le a
készüléket az elektromos hálózatról.
Ez a lépés az áramütés elkerüléséhez
szükséges.
A szívritmus-szabályozóval
rendelkező személyek tartsanak
legalább 30 cm távolságot a
bekapcsolt indukciós főzőzónáktól.
Amikor az élelmiszert forró olajba
helyezi, az olaj kifröccsenhet.
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és robbanásveszély
•
•
•
•
A felforrósított zsírok és olajok
gyúlékony gőzöket bocsáthatnak ki.
Zsírral vagy olajjal való főzéskor
tartsa azoktól távol a nyílt lángot és a
forró tárgyakat.
A nagyon forró olaj által kibocsátott
gőzök öngyulladást okozhatnak.
Az ételmaradékot tartalmazó használt
olaj az első használatkor alkalmazott
hőfoknál alacsonyabb értéken is tüzet
okozhat.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne helyezzen forró főzőedényt a
kezelőpanelre.
Ne helyezzen forró fedőt a főzőlap
üvegfelületére.
Ne hagyja, hogy a főzőedényből
elforrjon a folyadék.
Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen tárgyat
vagy főzőedényt a készülékre. A
készülék felülete megsérülhet.
Üres főzőedénnyel vagy főzőedény
nélkül ne kapcsolja be a főzőzónákat.
Ne tegyen alufóliát a készülékre.
Az öntöttvasból vagy alumínium
öntvényből készült, illetve sérült aljú
edények megkarcolhatják az üveg- /
üvegkerámia felületet. Az ilyen
tárgyakat mindig emelje fel, ha a
főzőfelületen odébb szeretné helyezni
ezeket.
A készülék kizárólag ételkészítési
célokat szolgál. Tilos bármilyen más
célra, például helyiség fűtésére
használni.
2.4 Ápolás és tisztítás
•
•
•
•
•
Rendszeresen tisztítsa meg a
készüléket, hogy elkerülje a felület
károsodását.
Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja
lehűlni, mielőtt megtisztítaná.
Karbantartás előtt húzza ki a
konnektorból a készülék hálózati
vezetékét.
A készülék tisztításához ne
használjon vízsugarat vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon semmilyen
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
2.5 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
MAGYAR
•
•
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
Válassza le a készüléket ez
elektromos hálózatról.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
2.6 Szerviz
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
3.4 Összeszerelés
3.1 A szerelést megelőző
teendők
A főzőlap beszerelése előtt másolja le az
adattábláról az alábbi adatokat. Az
adattábla a főzőlap alján található.
min.
500mm
min.
50mm
Sorozatszám ...........................
3.2 Beépíthető tűzhelylapok
Csak azután használhatja a beépített
főzőlapot, miután beszerelte azt a
szabványoknak megfelelő beépített
szekrénybe és munkafelületbe.
3.3 Csatlakozóvezeték
•
•
A főzőlapot csatlakozó vezetékkel
együtt szállítjuk.
A megsérült hálózati kábel pótlásához
használja a következő vezetéktípust:
H05V2V2-F, mely 90°C-os vagy
magasabb hőmérsékletnek is ellenáll.
Forduljon a helyi márkaszervizhez.
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
27
28
www.aeg.com
min.
28 mm
min. 60mm
min.
12 mm
4. TERMÉKLEÍRÁS
4.1 Főzőfelület elrendezése
1
1
1
1 Indukciós főzőzóna
2 Kezelőpanel
1
2
MAGYAR
29
4.2 Kezelőpanel elrendezés
1
2 3
4
5
11
6
7
10
9
8
A készülék üzemeltetéséhez használja az érzékelőmezőket. Kijelzések, visszajelzők
és hangok jelzik, hogy mely funkciók működnek.
Érzé‐
kelő‐
mező
Funkció
Megjegyzés
1
BE / KI
A főzőlap be- és kikapcsolása.
2
Funkciózár / Gyermekzár
A kezelőpanel lezárása/a lezárás feloldása.
3
Szünet
A funkció be- és kikapcsolása.
4
Bridge
A funkció be- és kikapcsolása.
-
Hőfokbeállítás kijelzése
Jelzi a hőfokbeállítást.
-
Időzítés jelzők a főzőzó‐
nákhoz
Jelzi, hogy melyik zónára állítja be az időt.
-
Időzítő kijelzés
Percben mutatja az időt.
-
A főzőzóna kiválasztása.
-
Növeli vagy csökkenti az időt.
PowerBoost
A funkció be- és kikapcsolása.
Kezelősáv
A hőfok beállítása.
5
6
7
8
/
9
10
11
-
4.3 Hőfokbeállítás kijelzései
Kijelzés
Termékleírás
A főzőzóna ki van kapcsolva.
-
A főzőzóna működik.
A Szünet funkció működik.
30
www.aeg.com
Kijelzés
Termékleírás
A Automatikus felfűtés funkció működik.
A PowerBoost funkció működik.
+ számjegy
Üzemzavar lépett fel.
/
OptiHeat Control (maradékhő kijelzése 3 lépésben): főzés folyamat‐
ban / melegen tartás / maradékhő.
/
A Funkciózár /Gyermekzár funkció működik.
Nem megfelelő vagy túl kicsi a főzőedény, vagy nincs főzőedény a fő‐
zőzónán.
A Automatikus kikapcsolás funkció működik.
4.4 OptiHeat Control
(maradékhő kijelzése 3
lépésben)
FIGYELMEZTETÉS!
Az indukciós főzőzónák közvetlenül a
főzőedény alján biztosítják az
ételkészítéshez szükséges hőt. Az
üvegkerámiát a főzőedény maradékhője
melegíti.
/
/
A maradékhő
miatt égési sérülés veszélye
áll fenn. A visszajelző a
maradékhő szintjét jelzi.
5. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
5.1 Be- és kikapcsolás
Érintse meg a
gombot 1 másodpercig
a főzőlap be- vagy kikapcsolásához.
5.2 Automatikus kikapcsolás
A funkció automatikusan leállítja a
főzőlapot, ha:
•
•
•
valamennyi főzőzóna ki van
kapcsolva,
nem végzett hőfokbeállítást a főzőlap
bekapcsolása után,
több mint 10 másodpercig valamivel
(pl. edény, konyharuha stb.) letakarta
a kezelőpanelt, vagy ráöntött valamit.
Hangjelzés hallható és kikapcsol
•
•
•
főzőlap. Távolítsa el a tárgyat, vagy
tisztítsa meg a kezelőpanelt.
a főzőlap túlságosan felmelegszik (pl.
egy lábasból elforr a folyadék). Mielőtt
ismét használná a főzőlapot, várja
meg, hogy a főzőzóna lehűljön.
nem megfelelő főzőedényt használ. A
szimbólum világítani kezd, és 2
perc múlva a főzőzóna automatikusan
leáll.
nem állított le egy főzőzónát, illetve
nem módosította a hőfokbeállítást.
Bizonyos idő után a
szimbólum
világítani kezd, és a főzőlap kikapcsol.
A hőfokbeállítás és azon időtartam
közötti kapcsolat, melynek elteltével a
főzőlap kikapcsol:
MAGYAR
Hőfokbeállítás
,1-3
31
Az alábbi idő eltel‐
tével a főzőlap ki‐
kapcsol:
6 óra
4-7
5 óra
8-9
4 óra
10 - 14
1,5 óra
5.3 A hőfokbeállítás
A hőfok beállítása vagy módosítása:
Érintse meg a kezelősávot a megfelelő
hőfokbeállításnál, vagy húzza végig az
ujját a kezelősávon addig, míg el nem éri
a megfelelő hőfokbeállítást.
5.5 Bridge
A funkció akkor működik, ha
két zóna középpontját fedi le
a főzőedény.
A funkció két főzőzónát kapcsol össze,
így azok egy főzőzónaként működnek.
Először állítsa be az egyik főzőzóna
hőfokát.
A funkció bal/jobb főzőzónához
történő aktiválásához: érintse meg a
/ gombot. A hőfok módosításához
érintse meg a bal/jobb érzékelők egyikét.
5.4 A főzőzónák használata
A főzőedényt a kiválasztott főzőzóna
közepére helyezze. Az indukciós
főzőzónák automatikusan
alkalmazkodnak a főzőedény aljának
méretéhez.
Két főzőzónán egyszerre főzhet egy
nagy főzőedényben. A főzőedények le
kell takarnia mindkét főzőzóna
középpontját, de nem nyúlhat túl a
területhatár-jelölésen.
Ha a főzőedényt a két középpont közé
helyezi, a híd funkció nem fog
bekapcsolni.
A funkció kikapcsolása: érintse meg a
/ gombot. A főzőzónák ezután
egymástól függetlenül működnek.
5.6 Automatikus felfűtés
Kapcsolja be ezt a funkciót, hogy
rövidebb idő alatt érje el a szükséges
hőfokbeállítást. Ha a funkció be van
kapcsolva, a főzőzóna a legnagyobb
hőfokbeállításról indul, majd bizonyos idő
elteltével átvált a kiválasztott beállításra.
A funkció bekapcsolásához
a főzőzónának hidegnek kell
lenni.
A funkció bekapcsolása egy
főzőzónánál: érintse meg a
gombot
(a
világítani kezd). Azonnal érintse
meg a kívánt hőfokértéket. 3 másodperc
elteltével a
megjelenik.
A funkció kikapcsolása: módosítsa a
hőfokbeállítást.
5.7 PowerBoost
A funkció nagyobb teljesítményt tesz
elérhetővé az indukciós főzőzónák
32
www.aeg.com
számára. A funkció csak bizonyos ideig
működtethető az indukciós főzőzónák
esetén. Ezután az indukciós főzőzóna
automatikusan visszakapcsol a
legmagasabb hőfokbeállításra.
Lásd a „Műszaki
információk” című fejezetet.
A funkció bekapcsolása egy
főzőzónánál: érintse meg a
Megjelenik a
mezőt.
jelzés.
A funkció kikapcsolása: módosítsa a
hőfokbeállítást.
5.8 Időzítő
Visszaszámlálásos időzítő
A funkcióval beállíthatja, hogy a
főzőzóna milyen hosszú ideig üzemeljen
egyetlen főzési ciklus alatt.
Először a főzőzóna hőfokbeállítását
végezze el, majd állítsa be a funkciót.
A főzőzóna beállítása: érintse meg a
kezelőgombot ismételten, amíg a
szükséges főzőzóna visszajelzője
világítani nem kezd.
A funkció bekapcsolásához: érintse
meg az időzítő
gombját az idő
beállításához (00 - 99 perc). Amikor a
főzőzóna visszajelzője lassabban villog,
az idő visszaszámolása megkezdődött.
A hátralévő idő ellenőrzése: válassza
ki a főzőzónát a
gombbal. A főzőzóna
visszajelzője gyorsan kezd villogni. A
kijelzőn a hátralévő idő látható.
A visszaszámlálási idő beállítása:
válassza ki a főzőzónát a
Érintse meg a
vagy
gombbal.
mezőt.
A funkció kikapcsolása: válassza ki a
főzőzónát a
gombbal, majd érintse
meg a
gombot. A hátralévő idő
visszaszámlálása 00 eléréséig
folytatódik. A főzőzóna visszajelzője
kialszik.
Amikor a visszaszámlálás
véget ér, hangjelzés
hallható, és a 00 kijelzés
villog. A főzőzóna kikapcsol.
A hang kikapcsolása: érintse meg a
gombot.
CountUp Timer (Az előreszámlálásos
időzítő)
Ezzel a funkcióval figyelheti, hogy
mennyi ideje működik a főzőzóna.
A főzőzóna beállítása: érintse meg a
kezelőgombot ismételten, amíg a
szükséges főzőzóna visszajelzője
világítani nem kezd.
A funkció bekapcsolásához: érintse
meg az időzítő
gombját; a
jel
megjelenik. Amikor a főzőzóna
visszajelzője lassabban villog, az idő
számlálása megkezdődött. A kijelző a
és a (percekben) számolt idő között vált.
Annak ellenőrzésére, hogy mennyi
ideig működik a főzőzóna: válassza ki
gombbal. A főzőzóna
a főzőzónát a
visszajelzője gyorsan kezd villogni. A
kijelzőn a zóna működési ideje jelenik
meg.
A funkció kikapcsolása: válassza ki a
főzőzónát a
gombbal, majd érintse
vagy
gombot. A főzőzóna
meg a
visszajelzője kialszik.
Percszámláló
Amikor a főzőlap be van kapcsolva, és a
főzőzónák nem üzemelnek, ezt a
funkciót Percszámlálóként
használhatja. A hőfokbeállítás kijelzőjén
látható.
A funkció bekapcsolásához: érintse
meg a
gombot. Érintse meg az időzítő
vagy
gombját az idő beállításához.
Amikor a visszaszámlálás véget ér,
hangjelzés hallható, és a 00 kijelzés
villog.
A hang kikapcsolása: érintse meg a
gombot.
A funkció nincs hatással a
főzőzónák működésére.
MAGYAR
5.9 Szünet
hőfokbeállítást. Érintse meg a
Ez a funkció az összes üzemelő
főzőzónát a legalacsonyabb hőfokú
beállításra állítja.
Amíg ez a funkció aktív, a kezelőpanelen
lévő többi szimbólum zárolva van.
és
a
Amíg ez a funkció aktív, a
szimbólum használható. Ez a funkció
nem állítja le a következő időzítési
funkciókat:
és
.
A funkció bekapcsolásához érintse meg
a
mezőt.
világítani kezd.A hőfokbeállítás 1-es
szintre mérséklődik.
A funkció kikapcsolásához érintse meg a
gombot. A készülék visszakapcsol az
előző hőfokbeállításra.
4 másodpercig. A
33
gombot
megjelenik.
Kapcsolja ki a főzőlapot a
gombbal.
A funkció hatálytalanítása egyetlen
főzési műveletre: indítsa el a főzőlapot
a
gombbal. A
megjelenik. Érintse
meg a
gombot 4 másodpercig.
Végezze el a hőfokbeállítást 10
másodpercen belül. Működtetheti a
főzőlapot. Amikor a főzőlapot a
gombbal kikapcsolja, a funkció ismét
működik.
5.12 OffSound Control (A
hangjelzések ki- és
bekapcsolása)
Kapcsolja ki a főzőlapot. Érintse meg a
5.10 Funkciózár
gombot 3 másodpercig. A kijelző
bekapcsol, majd kikapcsol. Érintse meg a
Amikor a főzőzónák működnek,
zárolhatja a kezelőpanelt. Ezzel
megelőzheti a hőfokbeállítás véletlen
módosítását.
jelenik meg. Érintse meg az időzítő
gombját az alábbiak egyikének
kiválasztásához:
Először végezze el a hőbeállítást.
A funkció bekapcsolása: érintse meg a
gombot. A
4 másodpercre
megjelenik.Ezzel nem kapcsolja ki az
időzítési funkciókat.
A funkció kikapcsolása: érintse meg a
gombot. Az előző hőfokbeállítás
jelenik meg.
A főzőlap kikapcsolása ezt a
funkciót is kikapcsolja.
5.11 Gyermekzár
Ez a funkció megakadályozza a főzőlap
véletlen üzemeltetését.
gombot 3 másodpercig. A
•
gombbal. Ne végezzen
hőfokbeállítást. Érintse meg a
4 másodpercig. A
gombot
megjelenik.
Kapcsolja ki a főzőlapot a
Amikor a funkció beállítása , a
hangjelzés csak akkor szólal meg,
amikor:
•
•
•
•
főzőlapot a
gombbal. Ne végezzen
gombot;
megérinti a
a Percszámláló lejár
a Visszaszámlálásos időzítő lejár
valamit rátesz a kezelőpanelre.
5.13 Teljesítménykezelés
•
•
•
gombbal.
A funkció kikapcsolása: indítsa el a
- a hangjelzések kikapcsolnak
- a hangjelzések bekapcsolnak
•
A kiválasztás megerősítéséhez várja
meg, hogy a főzőlap automatikusan
kikapcsoljon.
A funkció bekapcsolása: indítsa el a
főzőlapot a
vagy
•
A főzőzónák a főzőlapba lépő fázisok
számától és elhelyezésétől függően
vannak csoportosítva. Lásd az ábrát.
Minden egyes fázis legnagyobb
elektromos terhelhetősége 3700 W.
A funkció elosztja a teljesítményt az
ugyanazon fázisra kötött főzőzónák
között.
A funkció akkor kapcsol be, ha az
ugyanazon fázisra kötött főzőzónák
összes elektromos
34
www.aeg.com
•
•
teljesítményfelvétele meghaladja a
3700 W értéket.
A funkció csökkenti a teljesítményt az
ugyanazon fázisra kötött többi
főzőzónánál.
A csökkentett teljesítményű zónák
hőfokbeállításának kijelzőjén a
kiválasztott hőfokbeállítás és a
csökkentett hőfokbeállítás váltakozik.
Egy kis idő után a csökkentett
teljesítményű zónák
hőfokbeállításának kijelzőjén a
csökkentett hőfokbeállítás marad
látható.
6. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
6.1 Főzőedény
Az indukciós főzőzónáknál
az erős elektromágneses
mező a főzőedényben
nagyon gyorsan termel hőt.
Az indukciós főzőzónákat
megfelelő főzőedényekkel
használja.
Az indukciós főzőzónák bizonyos határok
között automatikusan alkalmazkodnak a
főzőedény aljának méretéhez.
A főzőzóna hatásfoka függ a főzőedény
átmérőjétől. Az ajánlott minimumnál
kisebb átmérőjű főzőedény csak egy
részét veszi fel a főzőzóna által leadott
energiának.
Lásd a „Műszaki
információk” című fejezetet.
6.2 Működés közben hallható
hangok
A főzőedény anyaga
Ha a következőt hallja:
•
•
megfelelő: öntöttvas, acél,
zománcozott acél, rozsdamentes
acél, többrétegű edényalj (a gyártó
által megfelelőnek jelölve).
• nem megfelelő: alumínium, réz,
sárgaréz, üveg, kerámia, porcelán.
A főzőedény akkor megfelelő
indukciós tűzhelylaphoz, ha:
•
•
egy kevés víz nagyon gyorsan felforr
a legmagasabb hőfokra beállított
zónán.
a mágnes hozzátapad a főzőedény
aljához.
A főzőedény alja legyen
minél vastagabb és
laposabb.
Edények méretei
recsegés: a főzőedény különböző
anyagokból készült
(szendvicskonstrukció).
• fütyülés: a főzőzónát magas
teljesítményszinten használja, és a
főzőedény különböző anyagokból
készült (szendvicskonstrukció).
• zümmögés: magas teljesítményszintet
használ.
• kattogás: elektromos kapcsolás megy
végbe.
• sziszegés, zümmögés: a ventilátor
üzemel.
Ezek a zajok normális jelenségnek
számítanak, és nem jelentik azt, hogy
a főzőlap meghibásodott.
6.3 Öko Timer (Eco időzítő)
Az energiatakarékosság érdekében a
főzőzóna fűtőegysége korábban
kikapcsol a visszaszámlálásos időzítő
MAGYAR
hangjelzésénél. A működés időbeli
különbsége a hőfok beállításától és a
főzési idő hosszától függ.
6.4 Példák különböző főzési
alkalmazásokra
növelésekor a főzőzóna
energiafogyasztása nem arányosan
emelkedik. Azaz, a közepes
hőfokbeállítású főzőzóna a névleges
energiafogyasztásának felénél kevesebb
energiát fogyaszt.
A táblázatban szereplő
adatok csak útmutatásul
szolgálnak.
A főzőzóna hőfokbeállítása és
energiafogyasztása közötti kapcsolat
nem lineáris. A hőfokbeállítás
Hőfokbeállí‐
tás
-1
35
Használat:
Idő
(perc)
Tanácsok
Főtt ételek melegen tartására.
szükség Tegyen fedőt a főzőedényre.
szerint
1-3
Hollandi mártás, olvasztás: vaj, 5 - 25
csokoládé, zselatin.
Időnként keverje meg.
1-3
Keményítés: könnyű omlett,
sült tojás.
10 - 40
Fedővel lefedve készítse.
3-5
Rizs és tejalapú ételek főzése,
készételek felmelegítése.
25 - 50
A folyadék mennyisége lega‐
lább kétszerese legyen a ri‐
zsének, a főzés félidejében
keverje meg a tejalapú étele‐
ket.
5-7
Zöldségek, hal gőzölése, hús
párolása.
20 - 45
Adjon hozzá néhány evőka‐
nálnyi folyadékot.
7-9
Burgonya párolása.
20 - 60
750 g burgonyához max. ¼ l
vizet használjon.
7-9
Nagyobb mennyiségű étel, ra‐
guk és levesek készítése.
60 - 150 Legfeljebb 3 l folyadék plusz a
hozzávalók.
9 - 12
Kímélő sütés: bécsi szelet,
szükség Félidőben fordítsa meg.
borjúhús, cordon bleu, borda,
szerint
húspogácsa, kolbász, máj, rán‐
tás, tojás, palacsinta, fánk.
12 - 13
Erős sütés, burgonyatallér, bél‐ 5 - 15
szín, marhaszeletek.
14
Víz forralása, tészta kifőzése, hús barnítása (gulyás, serpenyős sültek),
burgonya bő olajban sütése.
Félidőben fordítsa meg.
Nagymennyiségű víz forralása. PowerBoost bekapcsolva.
36
www.aeg.com
7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
7.1 Általános tudnivalók
•
•
•
•
•
Minden használat után tisztítsa meg a
főzőlapot.
Mindig olyan főzőedényt használjon,
melynek tiszta az alja.
A felületen megjelenő karcolások
vagy sötét foltok nem befolyásolják a
főzőlap működését.
Használjon a főzőlapok tisztításához
ajánlott tisztítószert.
Használjon üvegfelületekhez tervezett
speciális kaparóeszközt.
7.2 A főzőlap tisztítása
•
Azonnal távolítsa el: a megolvadt
műanyagot, folpackot, a cukrot,
•
•
valamint a cukortartalmú ételeket. Ha
ezt nem teszi meg, a szennyeződés
károsíthatja a főzőlapot. Az égési
sérülés megelőzésére körültekintéssel
járjon el. Állítsa éles szögben az
üvegkerámia felületre a kaparókést,
majd csúsztassa végig a pengét a
felületen.
Távolítsa el, miután a főzőlap
megfelelően lehűlt: vízkőkarikák,
vízgyűrűk, zsírfoltok, fényes, fémes
elszíneződések. Nem karcoló
tisztítószerrel és megnedvesített
ruhával tisztítsa meg a főzőlapot. A
tisztítás után puha ruhával törölje
szárazra a főzőlapot.
Fényes, fémes elszíneződés
eltávolítása: ecetes vízzel
megnedvesített ruhával tisztítsa meg
az üvegfelületet.
8. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
8.1 Mit tegyek, ha...
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
Nem lehet elindítani vagy
üzemeltetni a főzőlapot.
A főzőlap nincs csatlakoztat‐
va az elektromos hálózat‐
hoz, vagy csatlakoztatása
nem megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a főzőlap
jól van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz. Lásd
a kapcsolási rajzot.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosí‐
ték okozza-e a problémát.
Ha a biztosíték többször is
leolvad, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
Nem végezte el a hőfokbeál‐ Indítsa el újra a főzőlapot, és
lítást 10 másodpercen belül. 10 másodpercen belül állítsa
be a hőfokot.
Kettő vagy több érzékelőme‐ Egyszerre csak egy érzéke‐
zőt érintett meg egyszerre.
lőmezőt érintsen meg.
MAGYAR
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A Szünet funkció működik.
Lásd a „Napi használat” cí‐
mű részt.
37
Víz- vagy zsírfoltok vannak a Tisztítsa meg a kezelőpane‐
kezelősávon.
len.
Hangjelzés hallható és ki‐
kapcsol főzőlap.
Amikor a főzőlap kikapcsol,
egy hangjelzés hallható.
Letakart egy vagy több érzé‐ Vegyen le minden tárgyat az
kelőmezőt.
érzékelőmezőkről.
A főzőlap kikapcsol.
Valamit rátett a
mezőre.
Nem kezd világítani a mara‐
dékhő visszajelző.
A főzőzóna még nem forró‐
sodott fel, mert csak rövid
ideje van működésben, vagy
az érzékelő sérült/meghibá‐
sodott.
érzékelő‐ Vegyen le minden tárgyat az
érzékelőmezőről.
Továbbra sem működik a
A főzőzóna forró.
Automatikus felfűtés funkció.
Ha a főzőzóna elég ideig
működött, és forrónak kelle‐
ne lennie, forduljon a márka‐
szervizhez.
Hagyja, hogy a főzőzóna
megfelelően lehűljön.
A legmagasabb hőfok van
beállítva.
A legmagasabb főzési foko‐
zatnak ugyanakkora a telje‐
sítménye, mint a funkciónak.
A hőfok két szint között vál‐
tozik.
A Teljesítménykezelés funk‐
ció működik.
Lásd a „Napi használat” cí‐
mű részt.
Az érzékelőmező felmeleg‐
szik.
A főzőedény túl nagy vagy
Ha lehetséges, tegye a nagy
túl közel tette a kezelőpanel‐ főzőedényeket a hátsó főző‐
hez.
lapokra.
Nincs hangjelzés, amikor
megérinti a kezelőpanel ér‐
zékelőmezőit.
A hangjelzések ki vannak
kapcsolva.
Kapcsolja be a hangjelzése‐
ket. Lásd a „Napi használat”
című részt.
A
visszajelző világítani
kezd.
A Gyermekzár vagy Funkci‐
ózár funkció működik.
Lásd a „Napi használat” cí‐
mű részt.
A
visszajelző világítani
kezd.
Nincs főzőedény a főzőzó‐
nára helyezve.
Tegyen főzőedényt a főző‐
zónára.
A főzőedény nem megfelelő
típusú.
Használjon megfelelő főzőe‐
dényt. Olvassa el a „Hasz‐
nos tanácsok és javaslatok”
c. fejezetet.
A főzőedény aljának átmérő‐ Megfelelő méretű főzőe‐
je túl kicsi a főzőzónához ké‐ dényt használjon. Lásd a
pest.
„Műszaki adatok” c. részt.
38
www.aeg.com
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A
visszajelző és egy
szám jelenik meg.
Üzemzavar lépett fel a főző‐
lapnál.
Kapcsolja ki a főzőlapot,
majd 30 másodperc eltelté‐
vel kapcsolja be újra.
Amennyiben a
jelzés is‐
mét megjelenik, feszültség‐
mentesítse a főzőlapot. 30
másodperc múlva csatlakoz‐
tassa újra a főzőlapot. Ha a
probléma továbbra is fennáll,
forduljon a márkaszervizhez.
Folyamatos hangjelzés hall‐
ható.
Az elektromos csatlakozta‐
tás helytelen.
8.2 Ha nem talál megoldást...
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
szervizközponthoz. Adja meg az
adattáblán található adatokat. Szintén
adja meg az üvegkerámia háromjegyű
kódját (az üvegfelület sarkában látható),
valamint a megjelenő hibaüzenetet.
Feszültségmentesítse a fő‐
zőlapot. A készülék telepíté‐
sének ellenőrzéséhez fordul‐
jon szakképzett villanyszere‐
lőhöz.
Győződjön meg arról, hogy a főzőlapot
megfelelően működtette-e. Ha nem
megfelelően üzemeltette a készüléket, a
szerviz szerelője vagy az eladó
kiszállása nem lesz ingyenes, még a
garanciális időszakban sem. A
szervizközponttal és a garanciális
feltételekkel kapcsolatos tájékoztatást a
garanciakönyvben találja meg.
9. MŰSZAKI ADATOK
9.1 Adattábla
Modell: IKE64450XB
Típus: 61 B4A 04 AA
Indukciós 7.35 kW
Sorozatszám: .................
AEG
PNC (Termékszám): 949 597 193 00
220 - 240 V / 400 V, 2N, 50 - 60 Hz
Gyártási hely: Németország
7.35 kW
9.2 Főzőzónák jellemzői
Főzőzóna
Névleges telje‐
sítmény (maxi‐
mális hőfok‐
beállítás) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximális idő‐
tartam [perc]
Főzőedény át‐
mérője [mm]
Bal első
2300
3200
10
125 - 210
Bal hátsó
2300
3200
10
125 - 210
MAGYAR
Főzőzóna
Névleges telje‐
sítmény (maxi‐
mális hőfok‐
beállítás) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximális idő‐
tartam [perc]
Főzőedény át‐
mérője [mm]
Jobb első
2300
3200
10
125 - 210
Jobb hátsó
2300
3200
10
125 - 210
A főzőzónák teljesítménye kismértékben
eltérhet a táblázat adataitól. A
teljesítmény a főzőedény anyagától és
méretétől függően változik.
39
Az optimális főzési eredmény érdekében
olyan főzőedényt használjon, melynek
átmérője nem haladja meg a táblázatban
szereplő átmérőt.
10. ENERGIAHATÉKONYSÁG
10.1 Termékismertető az EU 66/2014 szerint
A készülék azonosítójele
IKE64450XB
Főzőlap típusa
Beépíthető főző‐
lap
Főzőfelületek száma
2
Fűtési technológia
Indukciós főző‐
lap
Főzőfelület hosszúsága (H) Bal
és szélessége (Sz)
H: 39,2 cm
Sz: 22,0 cm
Főzőfelület hosszúsága (H) Jobb
és szélessége (Sz)
H: 39,2 cm
Sz: 22,0 cm
Főzőfelület energiafo‐
Bal
gyasztása (EC electric coo‐
king)
183,9 Wh/kg
Főzőfelület energiafo‐
Jobb
gyasztása (EC electric coo‐
king)
183,9 Wh/kg
Főzőlap energiafogyasztá‐
sa (EC electric hob)
183,9 Wh/kg
EN 60350-2 - Háztartási elektromos
főzőkészülékek - 2. rész: Főzőlapok Teljesítménymérési módszerek
•
10.2 Energiatakarékosság
•
A mindennapos főzés közben energiát
takaríthat meg az alábbi ötletek
betartásával.
•
•
•
Víz melegítésekor csak a szükséges
vízmennyiséget használja.
Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt
a főzőedényre.
A főzőedényt már bekapcsolás előtt
helyezze a főzőzónára.
A kisebb főzőedényt a kisebb
főzőzónára helyezze.
A főzőedényt a főzőzóna közepére
helyezze.
40
www.aeg.com
•
A maradékhőt használja az étel
melegen tartásához vagy
felolvasztásához.
11. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
MAGYAR
41
42
www.aeg.com
MAGYAR
43
867346757-B-132019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising