Electrolux | EHH6332FOK | User manual | Electrolux EHH6332FOK User Manual

Electrolux EHH6332FOK User Manual
EHH6332FOK
TH
เตาฝง
คูมือการใชงาน
2
www.electrolux.com
สารบัญ
1. ขอมูลดานความปลอดภัย........................................................................................ 2
2. คำแนะนำดานความปลอดภัย...................................................................................4
3. การติดตั้ง.............................................................................................................. 6
4. รายละเอียดผลิตภัณฑ............................................................................................ 8
5. การใชงานประจำวัน............................................................................................ 10
6. คำแนะนำและเคล็ดลับ.......................................................................................... 12
7. การดูแลรักษาและทำความสะอาด.......................................................................... 13
8. การแกไขปญหา.................................................................................................. 14
9. ขอมูลทางเทคนิค................................................................................................. 15
10. การประหยัดพลังงาน..........................................................................................16
เราคิดถึงคุณเสมอ
ขอบพระคุณที่ซื้อเครื่องใชไฟฟาจาก Electrolux คุณไดเลือกผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นโดยผูผลิต
ที่มีความเชี่ยวชาญและโดดเดนดานนวัตกรรมมานับหลายทศวรรษ ผลิตภัณฑของเรามี
ความโดดเดนและมีสไตล ออกแบบมาโดยคำนึงถึงผูใชโดยเฉพาะ ไมวาคุณจะใชผลิตภัณฑ
เมื่อใด คุณจึงมั่นใจไดวาจะประสิทธิภาพในการทำงานตามที่คาดหวังทุกครั้ง
ยินดีตอนรับสู Electrolux
แวะไปยังเว็บไซทของเราสำหรับ:
รับคำแนะนำในการใชงาน เอกสารแผนพับ ขอมูลการแกไขปญหาและขอมูลการให
บริการไดที่
www.electrolux.com/webselfservice
ลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการรับบริการที่
www.registerelectrolux.com
เลือกซื้ออุปกรณเสริม วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหลแทสำหรับเครื่องใชไฟฟาของคุณไดที่:
www.electrolux.com/shop
ฝายใหบริการและดูแลลูกคา
ใชอะไหลแททุกครั้ง
ขณะติดตอศูนยบริการที่ไดรับการรับรองของเรา กรุณาเตรียมขอมูลตอไปนี้ใหพรอม รุน
PNC ซีเรียลนัมเบอร
ตรวจสอบขอมูลไดจากแผนขอมูลสินคา
คำเตือน / ขอควรระวัง-ขอมูลดานความปลอดภัย
ขอมูลและคำแนะนำทั่วไป
ขอมูลดานสิ่งแวดลอม
เปลี่ยนแปลงได โดยไมตองแจงใหทราบ
1.
ขอมูลดานความปลอดภัย
กอนติดตั้งและใชงานเครื่อง กรุณาอานคำแนะนำที่จัดมาใหโดย
ละเอียดกอนในเบื้องตน ผูผลิตจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการบาด
เจ็บหรือความเสียหายที่เปนผลมาจากการติดตั้งหรือใชงานที่ไม
3
ถูกตอง เก็บชุดคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยไวในที่ที่เรียกคน
เพื่ออางอิงไดอยางสะดวก
1.1 ความปลอดภัยตอเด็กและกลุมเสี่ยง
•
•
•
•
•
•
•
เครื่องสามารถใชงานไดโดยเด็กอายุ 8 ปขึ้นไปหรือบุคคลที่มี
ขอจำกัดทางรางกาย ประสาทสัมผัสหรือสภาพจิต หรือขาด
ประสบการณหากมีผูคอยกำกับดูแลหรือใหคำแนะนำเกี่ยวกับ
การใชเครื่องอยางปลอดภัย และเขาใจเกี่ยวกับอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้น
อยาใหเด็กเลนเครื่อง
แยกบรรจุภัณฑทั้งหมดใหพนมือเด็กและทิ้งอยางเหมาะสม
อยาใหเด็กและสัตวเลี้ยงอยูใกลเครื่องขณะทำงานหรือขณะ
กำลังรอใหเย็นลง ชิ้นสวนที่สามารถเขาถึงไดอาจรอนมาก
หากเครื่องมีอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก ใหเปดใชงานอุปกรณ
เหลานี้ไว
เด็ก ๆ จะตองไมทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่องดวยตัว
เองโดยไมมีผูดูแล
เด็กอายุไมเกิน 3 ปจะตองไมเขาใกลเครื่องขณะทำงานตลอด
เวลา
1.2 ความปลอดภัยทั่วไป
•
•
•
•
•
•
คำเตือน: เครื่องและชิ้นสวนที่เขาถึงไดอาจมีความรอน
ระหวางการใชงาน ใชความระมัดระวังหลีกเลียงการสัมผัส
สวนประกอบที่ใหความรอน กันเด็กที่มีอายุต่ำกวา 8 ปออก
นอกบริเวณยกเวนมีคนคอยกำกับดูแลอยูตลอดเวลา
อยาใชเครื่องโดยอาศัยระบบตั้งเวลาจากภายนอกหรือระบบ
ควบคุมระยะไกลแยกตางหาก
คำเตือน: การปรุงอาหารบนเตาไฟฟาที่มีไขมันหรือน้ำมันโดย
ไมมีคนดูแลอาจเปนอันตรายและทำใหเกิดเพลิงไหมได
อยาดับเพลิงดวยน้ำ ใหปดเครื่องจากนั้นปดคลุมเปลวไฟ เชน
ใชประตูหรือผาหมกันไฟ
คำเตือน: ควรมีการกำกับดูแลระหวางปรุงอาหารอยางตอ
เนื่อง การปรุงอาหารระยะเวลาสั้น ๆ จะตองมีผูกำกับดูแล
อยางตอเนื่อง
คำเตือน: อันตรายตอการเกิดไฟไหม: อยาจัดเก็บขาวของไว
บนพื้นผิวสำหรับปรุงอาหาร
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
วัตถุโลหะ เชน มีด สอม ชอนและประตูไมควรวางอยูบนพื้น
ผิวเตาไฟฟา เนื่องจากอาจเกิดความรอนสูง
อยาใชเครื่องพนไอน้ำรอนเพื่อทำความสะอาดเครื่องใช
หลังใชงาน ใหปดสวนประกอบของเตาไฟฟาผานชุดควบคุม
อยาอาศัยระบบตรวจจับกะทะเพียงอยางเดียว
หากพื้นผิวแกวเซรามิค/พื้นผิวกระจกมีรอยแตก ใหปดเครื่อง
เพื่อปองกันไฟฟาช็อต
หากอุปกรณหรือสายไฟเสียหาย ใหสงซอมกับผูผลิต ศูนย
บริการที่ไดรับอนุญาตหรือบุคลากรผูเชี่ยวชาญเพื่อปองกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น
คำเตือน: ใชชุดปองกันหัวเตาที่ออกแบบโดยผูผลิตเครื่องปรุง
อาหารหรือตามที่แจงโดยผูผลิตเครื่องในชุดคำแนะนำการใช
งานเพื่อใหเกิดความเหมาะสม หรือใชชุดปองกันหัวเตาที่จัด
มาใหพรอมกับเครื่อง การใชอุปกรณปองกันที่ไมเหมาะสม
อาจทำใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นได
2. คำแนะนำดานความปลอดภัย
2.1 การติดตั้ง
คำเตือน
ติดตั้งเครื่องโดยชางผูเชี่ยวชาญ
เทานั้น
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
นำบรรจุภัณฑออกทั้งหมด
อยาติดตั้งหรือใชเครื่องที่เสียหาย
ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งที่จัดมา
ใหพรอมกับเครื่อง
เวนระยะขั้นต่ำจากเครื่องและอุปกรณอื่น
ระมัดระวังขณะเคลื่อนยายเครื่อง เนื่องจาก
เครื่องมีน้ำหนักมาก ใชถุงมือนิรภัยและ
รองเทาที่มิดชิดทุกครั้ง
ซีลพื้นผิวตัดดวยน้ำยาซีลกันรั่วเพื่อปองกัน
ความชื้นทำใหเกิดการบวม
ปองกันดานลางของเครื่องอยาใหโดนไอ
น้ำและความชื้น
อยาติดตั้งเครื่องติดกับประตูหรือใต
หนาตาง ทั้งนี้เพื่อปองกันภาชนะที่รอนรวง
หลนจากเครื่องเมื่อมีการเปดประตูหรือ
หนาตาง
หากติดตั้งเครื่องไวเหนือถาดรอง ระยะ
ระหวางดานลางของเครื่องและถาดดานบน
จะตองเพียงพอใหอากาศหมุนเวียน
ดานลางของเครื่องอาจมีความรอน ติดตั้ง
แผงกั้นที่ไมติดไฟดานลางเครื่องเพื่อ
ปองกันการเขาถึงชั้นลาง
พื้นที่สำหรับถายเทอากาศจะตองเทากับ 2
มม. ระหวางพื้นผิวทำงานและดานหนาของ
สวนประกอบดานลาง การรับประกันไม
ครอบคลุมความเสียหายเนื่องจากการเวน
ระยะการหมุนเวียนอากาศไมเพียงพอ
2.2 การเชื่อมตอทางไฟฟา
คำเตือน
อาจเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อต
ได
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ตอระบบไฟโดยชางไฟฟาที่มีความ
เชี่ยวชาญเทานั้น
เครื่องจะตองตอสายดิน
กอนดำเนินการใด ๆ ใหตรวจสอบวา
อุปกรณไมไดเสียบตอไฟอยู
ขอมูลทางไฟฟาที่แผนพิกัดจะตองตรงกับ
แหลงจายไฟที่ใช หากไมเปนตามนี้ กรุณา
ติดตอชางไฟ
ตรวจสอบวาเครื่องติดตั้งไดถูกตอง สายไฟ
หรือปลั๊กไฟที่หลวมคลอนหรือตอไมถูกตอง
(แลวแตกรณี) อาจทำใหขั้วไฟฟาเกิดความ
รอนสูง
ใชสายไฟที่ถูกตอง
อยาใหสายไฟฟาพันกัน
ติดตั้งระบบปองกันไฟฟาช็อตไวรวมกัน
ใชตัวล็อคคลายที่สายตอ
สายตอหรือปลั๊ก (แลวแตกรณี) จะตองไม
สัมผัสกับตัวเครื่องหรือภาชนะที่รอนเมื่อตอ
อุปกรณกับเตารับไฟฟาที่อยูใกลเคียง
อยาใชหัวตอหลายทางและสายพวง
5
•
•
•
•
•
•
•
อยาทำใหปลั๊กไฟ (แลวแตกรณี) หรือสาย
จายไฟเสียหาย ติดตอศูนยบริการของเราที่
ไดรับอนุญาตหรือชางไฟเพื่อใหเปลี่ยน
สายไฟที่เสียหาย
ระบบปองกันการกระแทกของชิ้นสวนที่มี
กระแสหรือชิ้นสวนหุมฉนวนจะตองยึดแนน
โดยไมสามารถนำออกโดยไมใชเครื่องมือ
พิเศษได
ตอปลั๊กไฟเขากับเตารับไฟฟาเมื่อทำการ
ติดตั้งเสร็จสิ้นแลวเทานั้น จะตองมีชอง
สำหรับเสียบปลั๊กไดสะดวกหลังการติดตั้ง
หากเตารับไฟฟาหลวมคลอน อยาตอปลั๊ก
ไฟเขาไป
อยาดึงที่สายไฟเพื่อปดเครื่อง ดึงที่หัวปลั๊ก
ไฟทุกครั้ง
ใชเฉพาะอุปกรณแยกสวนที่เหมาะสม
เทานั้น เชน ระบบตัดนิรภัย ฟวส (ฟวสแบบ
สกรูยึดกับฐาน) ตัวตัดไฟรั่วและคอนแทค
เตอร
การติดตั้งทางไฟฟาจะตองติดตั้งรวมกับ
อุปกรณแยกสวนเพื่อใหสามารถตัดการ
เชื่อมตอเครื่องจากแหลงจายไฟไดทุกขา
อุปกรณแยกสวนจะตองมีความกวางชอง
เปดหนาสัมผัสอยางนอย 3 มม.
2.3 การใชงาน
คำเตือน
อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บ ไหม
หรือไฟฟาช็อต
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ถอดบรรจุภัณฑ ฉลากและฟลมปองกันออก
(ถามี) กอนใชงานครั้งแรก
ใชเครื่องในครัวเรือนเทานั้น
หามแกไขสวนประกอบทางเทคนิคของ
เครื่องนี้
ชองเปดระบายอากาศจะตองไมถูกกีดขวาง
อยาเปดเครื่องใชงานทิ้งไวโดยไมมีคนดูแล
ตั้งคาพื้นที่ปรุงอาหารเปน "ปด" หลังการใช
งานแตละครั้ง
อยาพึ่งเซ็นเซอรตรวจจับภาชนะปรุง
อาหารเพียงอยางเดียว
อยาใสเครื่องใชบนโตะอาหารและฝาหมอ
ในพื้นที่ปรุงอาหาร เนื่องจากอาจเกิดความ
รอนขึ้นได
อยาเปดเครื่องขณะมือเปยกหรือในกรณีที่
เปยกน้ำ
อยาใชเครื่องเปนพื้นผิวสำหรับทำงานหรือ
พื้นผิวสำหรับวางของ
หากพื้นผิวเครื่องมีรอยแตก ใหปลดสายไฟ
ทันที ทั้งนี้เพื่อปองกันไฟฟาช็อต
ผูที่ใชเครื่องกระตุนหัวใจจะตองเวนระยะ
อยางนอย 30 ซม. จากเตาอบเหนี่ยวนำ
ไฟฟาขณะเครื่องกำลังทำงาน
ขณะจัดวางอาหารในน้ำมันรอน อาจมี
การกระเซ็นขึ้นได
คำเตือน
อาจเกิดเพลิงไหมและจุดระเบิด
ได
•
•
•
•
ไขมันและคราบน้ำมันเมื่อไดรับความรอน
อาจทำใหเกิดไอที่ติดไฟได ระวังอยาให
เปลวไฟหรือวัตถุที่รอนอยูใกลไขมันและ
คราบน้ำมันขณะปรุงอาหาร
ไอระเหยมีความรอนจัดและอาจทำใหเกิด
การติดไฟในทันที
น้ำมันที่ใชแลวอาจมีเศษอาหารตกคาง
และทำใหเกิดเพลิงไหมที่อุณหภูมิต่ำกวา
น้ำมันที่ใชเปนครั้งแรก
อยาใสของไวไฟที่เปยกสารไวไฟภายใน
ใกลหรือบนตัวเครื่อง
คำเตือน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
เครื่อง
•
•
•
•
•
•
•
•
อยาวางเครื่องตัวที่รอนอยูบนแผงควบคุม
อยาวางฝาครอบกะทะรอนบนพื้นผิวที่
เปนกระจกของหัวเตา
อยาใหเครื่องครัวสำหรับปรุงอาหารเดือด
จนแหง
ระวังอยาใหสิ่งของหรือเครื่องครัวปรุง
อาหารตกกระทบที่ตัวเครื่อง พื้นผิวอาจได
รับความเสียหาย
อยาเปดใชงานสวนการปรุงสุกขณะที่
เครื่องครัวปรุงอาหารไมมีของหรือโดยไมมี
เครื่องครัวปรุงอาหารวางอยู
อยาวางฟอยลอะลูมิเนียมบนเครื่อง
เครื่องครัวปรุงอาหารจากเหล็กหลอ
อะลูมิเนียมหรือที่กนเสียหายอาจทำใหเกิด
รอยขีดขวนขึ้นไดที่แผนกระจก/กระจก
เซรามิค ยกสิ่งของเหลานี้ขึ้นหากตอง
เคลื่อนยายไปบนพื้นผิวสำหรับปรุงอาหาร
ใชเครื่องสำหรับปรุงอาหารเทานั้น หามใช
เพื่อวัตถุประสงคอื่น เชน ทำความรอนใน
หอง
2.4 การดูแลและทำความสะอาด
•
•
•
•
•
ทำความสะอาดเครื่องเปนประจำเพื่อ
ปองกันการเสื่อมสภาพของวัสดุบริเวณพื้น
ผิว
ปดเครื่องและปลอยใหเย็นกอนทำความ
สะอาด
ถอดปลั๊กจากเตารับไฟฟากอนซอมบำรุง
อยาใชเครื่องพนสเปรยไอน้ำหรือไอน้ำ
รอนเพื่อทำความสะอาดเครื่องใช
ทำความสะอาดเครื่องโดยใชผาเนื้อนุมชุบ
น้ำบิดหมาด ใชเฉพาะน้ำยาทำความ
สะอาดที่เปนกลาง อยาใชผลิตภัณฑที่มี
ฤทธิ์กัดกรอน แผนขัดที่หยาบ สารละลาย
6
www.electrolux.com
หรือวัตถุโลหะที่อาจทำใหเกิดความเสีย
หาย
2.5 การทิ้ง
คำเตือน
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือ
ขาดอากาศหายใจ
•
ติดตอหนวยงานทองถิ่นเพื่อสอบถามขอมูล
การทิ้งเครื่องอยางถูกตอง
•
•
ถอดปลั๊กจากเตารับไฟฟา
ตัดสายไฟหลักที่อยูติดกับเครื่องและแยก
ทิ้ง
2.6 การใหบริการ
•
•
ซอมเครื่องโดยติดตอศูนยบริการที่ไดรับ
อนุญาต
ใชชิ้นสวนแทเทานั้น
3. การติดตั้ง
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย
3.1 กอนติดตั้ง
กอนติดตั้งหัวเตา ใหจดขอมูลดานลางจาก
แผนขอมูลเครื่อง แผนขอมูลจะอยูที่ดานลาง
ของหัวเตา
ซีเรียลนัมเบอร ...........................
3.2 เตาติดตั้งสำเร็จ
ใชเฉพาะหัวเตาสำเร็จหลังจากประกอบหัวเตา
ในชุดติดตั้งสำเร็จที่ถูกตอง และพื้นผิวใชงาน
ที่เปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด
3.4 การประกอบ
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
3.3 สายเชื่อมตอ
•
•
หัวเตามีสายเชื่อมตอจัดไวให
เปลี่ยนสายไฟที่เสียหายไดโดยใชสายตาม
ที่ระบุตอไปนี้ (หรือดีกวา): H05V2V2-F T
ขั้น 90°C สอบถามจากศูนยบริการใกล
บานคุณ
7
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
min
30 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
8
www.electrolux.com
3.5 กลองปองกัน
หากคุณใชกลองปองกัน (อุปกรณเสริม) ไม
จำเปนตองเวนพื้นที่ไหลของอากาศดานหนาที่
2 มม. และพื้นสวนปองกันไมจำเปนตองอยู
ดานลางของหัวเตาพอดี กลองปองกันเสริม
อาจไมมีจำหนายในบางประเทศ กรุณา
สอบถามรายละเอียดจากผูจัดจำหนายใกล
บานคุณ
คุณไมสามารถใชกลองปองกัน
ไดหากคุณติดตั้งหัวเตาไวดาน
บนของเตาอบ
4. รายละเอียดผลิตภัณฑ
4.1 แผนผังพื้นผิวการปรุงสุก
1
1 พื้นที่ปรุงระบบแมเหล็กไฟฟา
2 แผงควบคุม
1
145 mm
180/280
mm
210 mm
1
2
4.2 เคาโครงแผงควบคุม
1
2 3
4
10
9
5
8
6
7
ใชพื้นที่เซ็นเซอรเพื่อสั่งการเครื่อง จอแสดงผล ไฟสถานะและเสียงจะแจงวาฟงกชั่นใดที่ทำงาน
9
พื้นที่‐
เซ็น‐
เซอร
ฟงกชั่น
ความเห็น
1
ON / OFF
เปดและปดเตา
2
ล็อค / อุปกรณเพื่อความ‐
ปลอดภัยสำหรับเด็ก
เพื่อล็อค/ปลดล็อคแผงควบคุม
3
STOP+GO
เพื่อเปดและปดฟงกชั่นการทำงาน
-
คาความรอนจะปรากฏขึ้น
เพื่อแสดงคาความรอน
-
ไฟสถานะระบบตั้งเวลา‐
สำหรับพื้นที่ปรุงสุก
สำหรับแสดงพื้นที่ที่คุณตั้งเวลาไว
-
จอแสดงเวลาที่ตั้งไว
เพื่อแสดงเวลาเปนนาที
-
เพื่อเลือกพื้นที่ปรุงสุก
/
-
เพื่อเพิ่มหรือลดเวลา
/
-
เพื่อตั้งคาความรอน
ฟงกชั่นพลังงาน
เพื่อเปดและปดฟงกชั่นการทำงาน
4
5
6
7
8
9
10
4.3 คาความรอนจะปรากฏขึ้น
จอแสดงผล
รายละเอียด
พื้นที่ปรุงสุกจะปดทำงาน
-
/
-
พื้นที่ปรุงสุกจะทำงาน
จุดใชระบุการเปลี่ยนแปลงระดับความรอนครึ่งระดับ
STOP+GO ฟงกชั่นทำงาน
ทำความรอนอัตโนมัติ ฟงกชั่นทำงาน
ฟงกชั่นพลังงาน ทำงาน
+ ตัวเลข
มีขอผิดพลาดเกิดขึ้น
พื้นที่ปรุงสุกยังรอนอยู (ความรอนหลงเหลือ)
ล็อค /อุปกรณเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก ฟงกชั่นทำงาน
ภาชนะที่ไมเหมาะสมหรือเล็กเกินไปบนพื้นที่ปรุงสุก
ปดการทำงานอัตโนมัติ ฟงกชั่นทำงาน
10
www.electrolux.com
4.4 สัญลักษณแจงความรอนตกคาง
คำเตือน
มีโอกาสเกิดการไหม
เนื่องจากความรอนหลงเหลือ
พื้นที่ปรุงอาหารแบบเหนี่ยวนำจะทำความรอน
ตามที่จำเปนสำหรับการปรุงสุกที่ดานลางของ
ภาชนะปรุงอาหารโดยตรง กระจกเซรามิคจะ
รอนขึ้นเนื่องจากความรอนของภาชนะปรุง
อาหาร
5. การใชงานประจำวัน
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย
5.1 การเปดและปดทำงาน
กดเลือก
เตา
เปนเวลา 1 วินาทีเพื่อเปดหรือปด
5.2 ปดการทำงานอัตโนมัติ
ฟงกชั่นนี้จะปดทำงานชุดเตาอัตโนมัติ
หาก:
•
•
•
•
•
•
โซนประกอบอาหารทั้งหมดปดทำงาน
คุณไมไดปรับคาความรอนหลังจากเปดเตา
คุณทำของหกหรือมีของอยูที่แผงควบคุม
เกินกวา 10 วินาที (กระทะ ผา ฯลฯ) เสียง
สัญญาณจะดังขึ้นและเตาไฟฟาจะปด
ทำงาน นำวัตถุออกหรือทำความสะอาด
แผงควบคุม
เตารอนเกินไป (เชน กรณีที่กระทะเดือดจน
แหง) ปลอยใหโซนประกอบอาหารเย็นลง
กอนใชเตาอีกครั้ง
คุณใชภาชนะไมเหมาะสม สัญลักษณ
ติดสวางและโซนประกอบอาหารปดทำงาน
อัตโนมัติหลังผานไป 2 นาที
คุณไมไดปดทำงานโซนประกอบอาหาร
หรือปรับคาความรอน หลังผานไประยะ
หนึ่ง
ติดสวางและเตาปดทำงาน
ความสัมพันธระหวางคาความรอนและเวลา
หลังจากเตาปดทำงาน:
คาความรอน
5.3 คาความรอน
กดเลือก
เพื่อเพิ่มคาความรอน กดเลือก
และ
เพื่อลดคาความรอน กดเลือก
พรอม ๆ กันเพื่อปดโซนประกอบอาหาร
5.4 ทำความรอนอัตโนมัติ
หากคุณเปดใชงานฟงกชั่นนี้ คุณสามารถปรับ
คาความรอนที่จำเปนไดในระยะเวลาที่สั้นลง
ฟงกชั่นนี้เปนการปรับคาความรอนสูงสุดชวง
หนึ่ง จากนั้นความรอนจะลดลงเปนคาความ
รอนที่ถูกตอง
เปดใชงานฟงกชั่นนี้โดยพื้นที่
ปรุงสุกจะตองเย็น
การเปดใชงานฟงกชั่นสำหรับพื้นที่ปรุง
อาหาร: กดเลือก
(
ติดสวาง) กดเลือก
ทันที ( ติดสวาง) กดเลือก
ทันที
จนกวาคาความรอนที่ถูกตองจะติดสวาง หลัง
ผานไป 3 วินาที
ติดสวาง
การปดฟงกชั่น: กดเลือก
5.5 ฟงกชั่นพลังงาน
ฟงกชั่นนี้จะทำใหไดพลังงานมากขึ้นสำหรับ
พื้นที่ปรุงระบบแมเหล็กไฟฟา ฟงกชั่นนี้
สามารถเปดใชงานสำหรับพื้นที่ปรุงระบบแม
เหล็กไฟฟาในระยะเวลาที่จำกัดเทานั้น หลัง
จากพนเวลานี้ พื้นที่ปรุงระบบแมเหล็กไฟฟาจะ
ปรับอัตโนมัติกับเปนคาความรอนสูงสุด
เตาปดทำงานหลัง‐
จาก
ดูในหัวขอ "ขอมูลทางเทคนิค"
6 ชั่วโมง
การปดใชงานฟงกชั่นสำหรับพื้นที่ปรุงสุก:
3-4
5 ชั่วโมง
กดเลือก
5
4 ชั่วโมง
การปดฟงกชั่น: กดเลือก
6-9
1.5 ชั่วโมง
,1-2
ติดสวาง
หรือ
11
5.6 ฟงกชั่นพลังงาน พรอมโซน
ประกอบอาหารสองวง
ฟงกชั่นนี้จะเปดทำงานสำหรับวงแหวนดานใน
เมื่อเตาตรวจพบภาชนะที่มีเสนผานศูนยกลาง
เล็กกวาวงแหวนดานใน ฟงกชั่นนี้จะเปด
ทำงานสำหรับวงแหวนดานนอกเมื่อเตาตรวจ
พบภาชนะที่มีเสนผานศูนยกลางใหญกวา
วงแหวนดานใน
5.8 STOP+GO
ฟงกชั่นนี้จะปรับโซนประกอบอาหารทั้งหมดที่
ทำงานเปนระดับความรอนต่ำสุด
ขณะฟงกชั่นนี้ทำงาน คุณจะไมสามารถแกไข
คาความรอนได
ฟงกชั่นนี้ไมไดเปนการหยุดระบบตั้งเวลาแต
อยางใด
5.7 ระบบตั้งเวลา
การเปดฟงกชั่นการทำงาน: กดเลือก
ติดสวาง
ตัวตั้งเวลานับถอยหลัง
คุณสามารถใชฟงกชั่นนี้เพื่อกำหนดระยะเวลา
การทำงานของพื้นที่ปรุงสุกในหนึ่งรอบของ
การปรุงสุก
การปดฟงกชั่นการทำงาน: กดเลือก
ความรอนกอนหนาจะติดสวาง
เริ่มจากตั้งคาความรอนสำหรับพื้นที่ปรุงสุก
จากนั้นตั้งคาฟงกชั่นการทำงาน
ซ้ำ ๆ จน
การตั้งคาพื้นที่ปรุงสุก: กดเลือก
กระทั่งไฟสถานะพื้นที่ปรุงสุกที่ตองการติด
สวาง
การเปดใชงานฟงกชั่นหรือปรับเวลา: กด
เลือก
หรือ
ที่ตัวตั้งเวลาเพื่อตั้งเวลา (00
- 99 นาที) เมื่อไฟสถานะของพื้นที่ปรุงสุกเริ่ม
กะพริบชา ๆ เวลาจะเริ่มนับถอยหลัง
การดูเวลาที่เหลือ: ตั้งคาพื้นที่ปรุงสุกดวย
ไฟสถานะของพื้นที่ปรุงสุกจะเริ่มกะพริบเร็ว
หนาจอแสดงเวลาที่เหลือ
การปดฟงกชั่น: ตั้งคาพื้นที่ปรุงสุกดวย
จากนั้นกดเลือก
เวลาที่เหลือจะกลายเปน
00 ไฟสถานะของพื้นที่ปรุงสุกจะดับลง
เมื่อเวลาสิ้นสุดลง เสียงจะดังขึ้น
และขอความ 00 ติดกะพริบ
พื้นที่ปรุงสุกจะปดทำงาน
Minute Minder
คุณสามารถใชฟงกชั่นนี้เปน Minute Minder
เมื่อหัวเตาเปดทำงานและเขตพื้นที่ปรุงสุกไม
ทำงาน จอแสดงคาความรอนจะแสดงเปน
การเปดใชงานฟงกชั่น: กดเลือก
5.9 ล็อค
คุณสามารถล็อคแผงควบคุมขณะโซนประกอบ
อาหารทำงาน ทั้งนี้เพื่อปองกันการปรับคา
ความรอนโดยไมไดตั้งใจ
ปรับคาความรอนกอน
การเปดฟงกชั่นการทำงาน: กดเลือก
ติดสวางเปนเวลา 4 วินาทีระบบตั้งเวลาติดอยู
การปดฟงกชั่นการทำงาน: กดเลือก
ความรอนกอนหนาจะติดสวาง
กด
เลือก
หรือ
ของตัวตั้งเวลาเพื่อตั้งเวลา
เมื่อเวลาสิ้นสุดลง เสียงจะดังขึ้นและขอความ
00 ติดกะพริบ
การปดเสียง: กดเลือก
ฟงกชั่นนี้ไมมีผลตอการทำงาน
ของพื้นที่ปรุงสุก
. คา
ขณะปดเตา ฟงกชั่นนี้จะปดไป
ดวย
5.10 อุปกรณเพื่อความปลอดภัย
สำหรับเด็ก
ฟงกชั่นนี้จะตองปองกันไมใหมีการใชงานเตา
โดยไมไดตั้งใจ
การเปดฟงกชั่นการทำงาน: เปดเตาโดยใช
. อยาปรับคาความรอน กดเลือก
เวลา 4 วินาที
การปดเสียง: กดเลือก
. คา
เปน
ติดสวาง ปดเตาโดยใช
.
การปดฟงกชั่นการทำงาน: เปดเตาโดยใช
. อยาปรับคาความรอน กดเลือก
เวลา 4 วินาที
เปน
ติดสวาง ปดเตาโดยใช
.
บอกลางฟงกชั่นสำหรับเวลาปรุงสุกชวง
เดียว: เปดใชเตาโดยใช
ติดสวาง กด
เปนเวลา 4 วินาที ปรับคาความรอน
ภายใน 10 วินาที คุณสามารถใชงานเตาได
ขณะปดเตาโดยใช
อีกครั้ง
ฟงกชั่นนี้จะเปดทำงาน
12
www.electrolux.com
5.11 การจัดการพลังงาน
•
•
•
•
•
•
ปรับลดจะแสดงคาความรอนที่ปรับลดคาง
ไว
พื้นที่ปรุงสุกจะจัดกลุมตามตำแหนงและ
จำนวนเฟสที่เตา ดูภาพ
แตละเฟสมีโหลดทางไฟฟาสูงสุดที่ 3700
W
ฟงกชั่นการทำงานจะแบงกำลังระหวาง
พื้นที่ปรุงสุกตาง ๆ ที่ตออยูในเฟสเดียวกัน
ฟงกชั่นจะเปดทำงานเมื่อการทำงานเกิน
โหลดสำหรับพื้นที่ปรุงสุกที่ใชเฟสเดียวกัน
เมื่อเกินกวา 3700 W
ฟงกชั่นการทำงานจะลดกำลังของพื้นที่
ปรุงสุกอื่น ๆ ที่ตออยูกับเฟสเดียวกัน
สวนแสดงคาความรอนของพื้นที่ที่มีการ
ปรับลดจะสลับระหวางคาความรอนที่เลือก
และคาความรอนที่ปรับลด หลังผานไปครู
หนึ่ง สวนแสดงคาความรอนของพื้นที่ที่
6. คำแนะนำและเคล็ดลับ
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย
6.1 ภาชนะ
สำหรับพื้นที่ปรุงของเตาแมเหล็ก
ไฟฟา จะมีสนามแมเหล็กไฟฟา
ความแรงสูงเกิดขึ้นเพื่อใหความ
รอนกับภาชนะอยางรวดเร็ว
ใชพื้นที่ปรุงระบบแมเหล็กไฟฟา
กับภาชนะที่เหมาะสม
วัสดุที่ใชทำภาชนะ
•
ถูกตอง: เหล็กหลอ เหล็กกลา เหล็กกลา
เคลือบอีนาเมล สแตนเลสสตีล กนเปนวัสดุ
หลายชั้น (มีเครื่องหมายกำกับที่ถูกตอง
จากผูผลิต)
• ไมถูกตอง: อะลูมิเนียม ทองแดง ทอง
เหลือง กระจก เซรามิค พอรซเลน
ภาชนะจะถือวาเหมาะกับเตาแมเหล็กไฟฟา
หาก:
•
•
น้ำเดือดไดอยางรวดเร็วที่จุดที่กำหนดไว
เปนคาความรอนสูงสุด
แมเหล็กดูดที่ดานลางของภาชนะ
ดานลางของภาชนะจะตองหนา
และเรียบมากที่สุด
ขนาดภาชนะ
พื้นที่ปรุงระบบแมเหล็กไฟฟาจะปรับตามขนาด
กนภาชนะอัตโนมัติไดในระดับหนึ่ง
ประสิทธิภาพในการทำงานของพื้นที่ปรุงสุกจะ
สัมพันธกับเสนผานศูนยกลางของภาชนะ
ภาชนะที่เสนผานศูนยกลางเล็กกวาเกณฑขั้น
ต่ำจะไดรับพลังงานเฉพาะจากสวนพื้นที่ปรุง
สุกเทานั้น
ดูในหัวขอ "ขอมูลทางเทคนิค"
6.2 มีเสียงดังระหวางการทำงาน
หากคุณไดยินเสียง:
•
เสียงแตก: ภาชนะทำจากวัสดุตาง ๆ กัน
(โครงสรางแบบแซนดวิช)
• เสียงหวีด: คุณใชโซนประกอบอาหารที่มี
ระดับพลังงานสูง และภาชนะทำจากวัสดุที่
แตกตางกัน (โครงสรางแบบแซนดวิช)
• เสียงหึ่ง: คุณใชพลังงานระดับสูง
• เสียงคลิก: มีการตัดระบบไฟฟา
• เสียงหวี่: พัดลมทำงาน
เสียงดังถือเปนเรื่องปกติไมไดถือวาเตา
ทำงานผิดพลาดแตอยางใด
6.3 ตัวอยางการใชระบบปรุงสุก
ความสัมพันธระหวางคาความรอนและอัตรา
สิ้นเปลืองพลังงานของโซนประกอบอาหารไม
ไดเปนแบบเชิงเสน ขณะเพิ่มคาความรอน การ
สิ้นเปลืองพลังงานของโซนประกอบอาหารจะ
ไมเพิ่มขึ้นเปนสัดสวนสอดคลองกัน ซึ่งหมาย
ถึงโซนประกอบอาหารที่มีคาความรอนระดับ
กลางจะใชพลังงานนอยกวาครึ่งหนึ่ง
ขอมูลในตารางใชเปนแนวทาง
เบื้องตนเทานั้น
13
คาความรอน
ใชเพื่อ:
เวลา
(นาที)
คำแนะนำ
เก็บอาหารปรุงสุกใหรอนอยูเสมอ ตาม‐
ความ‐
เหมาะ‐
สม
ปดฝาภาชนะ
1 - 2.
ซอสฮอลแลนเดส ละลาย: เนย
ช็อคโกแลต เจลาติน
5 - 25
คนเปนระยะ ๆ
1 - 2.
ทำใหขึ้นรูป: ไขเจียวเนื้อละมุน
ไขอบ
10 - 40
ปรุงสุกโดยปดฝา
2. - 3.
อุนรอนขาวและเมนูสูตรนม อุน‐
รอนอาหารปรุงสำเร็จ
25 - 50
เติมน้ำอยางนอยสองเทาของ‐
ขาว เมนูผสมนมตามสูตร
3. - 4.
นึ่งผัก ปลา เนื้อสัตว
20 - 45
เติมน้ำสองถึงสามชอนชา
4. - 5.
นึ่งมันฝรั่ง
20 - 60
ใชน้ำไมเกิน ¼ ลิตรสำหรับมัน‐
ฝรั่ง 750 ก.
4. - 5.
ปรุงสุกอาหารปริมาณมากกวานี้
สตูและซุป
60 150
เติมน้ำไมเกิน 3 ลิตรและสวน‐
ผสมตาง ๆ
5. - 7
ทอดพอรอน: เนื้อสัตว เนื้อลูกวัว
เนื้อไมมีกระดูก ริสโซล ไสกรอก
ตับ รูซ ไข แพนเคก โดนัท
ตาม‐
ความ‐
เหมาะ‐
สม
พลิกกลับดานเมื่อผานไปครึ่ง‐
หนึ่ง
7-8
ทอดวัตถุดิบจำนวนมาก แฮช‐
บราวน สเต็กเนื้อสันและสเต็ก
5 - 15
พลิกกลับดานเมื่อผานไปครึ่ง‐
หนึ่ง
9
ตมน้ำ ปรุงสุกพาสตา ฉาเนื้อ (กูลาช พอทโรสต) ทอดกรอบมันฝรั่ง
-1
ตมน้ำเปนจำนวนมาก ฟงกชั่นเพิ่มพลังงานเปดทำงาน
7. การดูแลรักษาและทำความสะอาด
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย
7.1 ขอมูลทั่วไป
•
•
•
•
•
ทำความสะอาดเตาหลังการใชงานทุกครั้ง
ใชภาชนะที่กนสะอาดทุกครั้ง
รอยขีดขวนหรือคราบเขมาที่พื้นผิวไมมีผล
ใด ๆ ตอการทำงานของเตา
ใชน้ำยาทำความสะอาดพิเศษสำหรับพื้น
ผิวของเตา
ใชวัสดุขูดแบบพิเศษสำหรับแผนกระจก
7.2 การทำความสะอาดเตา
•
นำออกทันที: พลาสติกหลอมละลาย
ฟอยลพลาสติก น้ำตาลและอาหารที่มี
•
•
น้ำตาล หากไมนำออก คราบอาจทำใหเตา
ไดรับความเสียหาย ระวังผิวไหมจากความ
รอน วางที่ขูดแบบพิเศษบนพื้นผิวกระจก
ทำมุมแหลมและเลื่อนใบขูดไปตามพื้นผิว
นำออกเมื่อหัวเตาเย็นพอแลว: คราบ
ตะกรัน คราบน้ำ คราบไขมัน คราบมันวาว
ทำความสะอาดเตาโดยใชผาชุบหมาดและ
น้ำยาทำความสะอาดที่ไมมีฤทธิ์กัดกรอน
หลังการทำความสะอาด ใหเช็ดเตาใหแหง
โดยใชผาเนื้อนุม
ขจัดคราบมันวาว: ใชน้ำผสมน้ำสมสายชู
และทำความสะอาดพื้นนผิวกระจกดวยผา
ชุบหมาด
14
www.electrolux.com
8. การแกไขปญหา
คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวขอ ความ
ปลอดภัย
8.1 จะทำอยางไรถา...
ปญหา
สาเหตุที่เปนไปได
คุณไมสามารถเปดใชงาน‐
เตาไฟฟาได
เตาไฟฟาไมไดตออยูกับ‐
ตรวจสอบวาเตาไฟฟาตอกับ‐
แหลงจายไฟหรือตอไมถูกตอง แหลงจายไฟถูกตองหรือไม
ดูรายละเอียดจากแผนผังการ‐
เชื่อมตอ
ฟวสขาด
วิธีแกไข
ตรวจสอบใหแนใจวาฟวสเปน‐
สาเหตุของปญหาในการ‐
ทำงานหรือไม หากฟวสขาด
ใหติดตอชางไฟฟา
เปดใชเตาไฟฟาอีกครั้งและ‐
ปรับความรอนใหต่ำกวา 10
วินาที
คุณกดเลือกฟลดเซ็นเซอร‐
พรอมกันตั้งแต 2 สวนขึ้นไป
กดเลือกฟลดเซ็นเซอรเพียง‐
จุดเดียว
STOP+GO ฟงกชั่นทำงาน
ดูในหัวขอ "การใชงานทั่วไป"
มีน้ำหรือคราบไขมันที่แผง‐
ควบคุม
ทำความสะอาดแผงควบคุม
เสียงสัญญาณจะดังขึ้นและ‐
เตาไฟฟาจะปดทำงาน
เสียงสัญญาณจะดังขึ้นเมื่อ‐
เตาไฟฟาปดทำงาน
คุณวางสิ่งของบนฟลด‐
เซ็นเซอรตั้งแตหนึ่งจุดขึ้นไป
นำวัตถุออกจากฟลดของ‐
เซ็นเซอร
เตาปดทำงาน
คุณวางของบนพื้นที่ของ‐
นำวัตถุออกจากพื้นที่ของ‐
เซ็นเซอร
เซ็นเซอร
ไฟแจงความรอนหลงเหลือไม‐ พื้นที่ไมเกิดความรอน‐
ติดสวาง
เนื่องจากทำงานเพียงชวงสั้น
ๆ
หากตองใชเวลานานกวาจะ‐
เกิดความรอน ใหติดตอศูนย‐
บริการที่ไดรับอนุญาต
ฟงกชั่นอุนรอนอัตโนมัติไม‐
ทำงาน
พื้นผิวมีความรอน
ปลอยใหพื้นที่ดังกลาวเย็นลง
ตั้งคาความรอนไวระดับสูงสุด
คาความรอนสูงสุดในกำลังไฟ‐
เทากันกับฟงกชั่นดังกลาว
คาความรอนเปลี่ยนไปมาระ‐
หวางสองระดับ
ระบบจัดการพลังงานทำงาน
ดูในหัวขอ "การใชงานทั่วไป"
ฟลดเซ็นเซอรรอน
ภาชนะใหญเกินไปหรือวาง‐
ไวใกลกับสวนควบคุมมาก‐
เกินไป
วางภาชนะขนาดใหญที่พื้นที่‐
ดานหลังหากสามารถทำได
15
ปญหา
สาเหตุที่เปนไปได
วิธีแกไข
ติดสวาง
ระบบปดการทำงานอัตโนมัติ‐
ทำงาน
ปดเตาไฟฟาและเปดใหมอีก‐
ครั้ง
ติดสวาง
ฟงกชั่นอุปกรณนิรภัยสำหรับ‐
เด็กหรือการล็อคทำงาน
ดูในหัวขอ "การใชงานทั่วไป"
ติดสวาง
ไมมีภาชนะที่พื้นที่ดังกลาว
วางภาชนะไวบนพื้นที่ดังกลาว
ภาชนะไมเหมาะสม
ใชภาชนะที่เหมาะสม
ดูในหัวขอ "เคล็ดลับและคำ‐
แนะนำที่เปนประโยชน"
เสนผานศูนยกลางดานลาง‐
ใชภาชนะที่มีขนาดที่เหมาะสม
ของภาชนะเล็กเกินไปสำหรับ‐ ดูในหัวขอ "ขอมูลทางเทคนิค"
พื้นที่นี้
และตัวเลขติดสวาง
มีขอผิดพลาดที่เตาไฟฟา
ปลดเตาไฟฟาจากแหลงจาย‐
ไฟครูหนึ่ง ปลดฟวสจากระบบ‐
ไฟฟาของบาน ตอเขาไปใหม
หาก
ติดสวางอีกครั้ง
ใหติดตอศูนยบริการที่ไดรับ‐
อนุญาต
ติดสวาง
มีขอผิดพลาดที่ชุดเตา‐
เนื่องจากภาชนะเดือดจนแหง
ระบบปดการทำงานอัตโนมัติ‐
และระบบปองกันความรอน‐
เกินสำหรับพื้นที่ปรุงสุกทำงาน
8.2 หากคุณไมสามารถหาทาง
แกไขปญหาได...
หากไมสามารถแกไขปญหาไดเอง ใหติดตอ
ตัวแทนจำหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับ
อนุญาต แจงขอมูลจากแผนขอมูลเครื่อง แจง
รหัสตัวอักษรสามตัวสำหรับกระจกเซรามิค (ที่
มุมของผิวกระจก) และขอความแจงขอผิด
ปดเตาไฟฟา นำภาชนะที่รอน‐
ออก หลังผานไปประมาณ 30
วินาที ใหเปดใชงานพื้นที่ดัง‐
กลาวอีกครั้ง หากภาชนะเปน‐
ปญหา ขอความแจงขอผิด‐
พลาดจะหายไป ไฟสถานะ‐
ความรอนหลงเหลืออาจติด‐
คางอยู ปลอยใหภาชนะเย็นลง
ตรวจสอบวาภาชนะใชงานได‐
กับเตาไฟฟาหรือไม
ดูในหัวขอ "เคล็ดลับและคำ‐
แนะนำที่เปนประโยชน"
พลาดที่ปรากฏขึ้น คุณจะตองเปดใชงานหัว
เตาใหถูกตอง หากไมถูกตอง การชวยเหลือ
โดยชางใหบริการหรือตัวแทนจำหนายจะมี
การคิดคาใชจายเพิ่มเติม แมวาจะอยูใน
ประกันก็ตาม คำแนะนำเกี่ยวกับศูนยบริการ
และเงื่อนไขการรับประกันมีระบุอยูในคูมือการ
รับประกัน
9. ขอมูลทางเทคนิค
9.1 แผนขอมูล
รุน EHH6332FOK
ประเภท 60 GAD D8 AU
แบบเหนี่ยวนำ 7.4 kW
PNC 949 596 013 02
220 - 240 V 50 - 60 Hz
ผลิตในเยอรมันนี
16
www.electrolux.com
ซีเรียลนัมเบอร .................
ELECTROLUX
7.4 kW
9.2 รายละเอียดทางเทคนิคพื้นที่ปรุงอาหาร
พื้นที่ปรุงสุก
พิกัดกำลัง
(คาความรอน‐
สูงสุด) [W]
ฟงกชั่นพลังงาน ฟงกชั่นพลังงาน เสนผาน‐
[W]
ระยะเวลาสูงสุด ศูนยกลาง‐
[นาที]
ภาชนะ [มม.]
หนาซาย
2300
3700
10
180 - 210
หลังซาย
1400
2500
4
125 - 145
หนาขวา
1800
3500
2800
3700
5
5
145 - 245
245 - 280
กำลังไฟของพื้นที่ปรุงอาหารอาจแตกตางไป
เล็กนอยจากขอมูลในตาราง โดยจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามวัสดุและขนาดของภาชนะ
ปรุงอาหาร
เพื่อใหการปรุงสุกมีประสิทธิภาพ ใหใชภาชนะ
ปรุงอาหารที่ไมมีขนาดเสนผานศูนยกลาง
มากกวาที่ระบุในตาราง
10. การประหยัดพลังงาน
10.1 ขอมูลผลิตภัณฑภายใต EU 66/2014
รหัสรุน
EHH6332FOK
ประเภทเตา
หัวเตาสำเร็จ
จำนวนพื้นที่ปรุงอาหาร
3
เทคโนโลยีทำความรอน
เตาแมเหล็ก
เสนผานศูนยกลางของพื้นที่‐ หนาซาย
ปรุงอาหารทรงกลม (Ø)
หลังซาย
หนาขวา
21.0 ซม.
14.5 ซม.
28.0 ซม.
การสิ้นเปลืองพลังงานตอ‐
พื้นที่ปรุงอาหาร (EC
electric cooking)
176.6 Wh / กก.
177.8 Wh / กก.
169.2 Wh / กก.
หนาซาย
หลังซาย
หนาขวา
การประหยัดพลังงานสำหรับ‐
หัวเตา (EC electric hob)
EN 60350-2 - เตาปรุงอาหารไฟฟาสำหรับใช
ในครัวเรือน - ตอนที่ 2: หัวเตา - วิธีการตรวจ
วัดประสิทธิภาพในการทำงาน
10.2 ประหยัดพลังงาน
คุณสามารถประหยัดพลังงานไดระหวางการ
ประกอบอาหารทั่ว ๆ ไปหากตามคำแนะนำที่
แจง
•
ขณะตมน้ำ ใหใชน้ำในปริมาณที่ตองใช
เทานั้น
174.5 Wh / กก.
•
•
•
•
•
หากทำได ใหปดฝาภาชนะปรุงอาหารดวย
กอนเปดใชงานโซนประกอบอาหาร ใหวาง
ภาชนะปรุงอาหารไวดานบน
วางภาชนะที่เล็กกวาบนโซนประกอบ
อาหารที่เล็กกวา
วางภาชนะโดยตรงที่กลางโซนประกอบ
อาหาร
ใชความรอนที่เหลือเพื่ออุนรอนอาหารหรือ
ทำละลาย
17
11. ขอมูลเพื่อการรักษาสิ่งแวดลอม
รีไซเคิลวัสดุที่มีสัญลักษณ
ใสบรรจุภัณฑ
ลงในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพื่อนำไป
รีไซเคิล ชวยปกปองสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ของมนุษย และเพื่อรีไซเคิลขยะอุปกรณไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส อยาทิ้งอุปกรณที่มี
*
เครื่องหมายสัญลักษณ รวมกับขยะในครัว
เรือน สงคืนผลิตภัณฑไปยังโรงงานรีไซเคิลใน
ทองถิ่น หรือติดตอสำนักงานเทศบาลของคุณ
18
www.electrolux.com
19
867346459-B-202019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising