AEG | IPE84531FB | User manual | Aeg IPE84531FB User Manual

Aeg IPE84531FB User Manual
IPE84531FB
NL
LV
LT
USER
MANUAL
Gebruiksaanwijzing
Kookplaat
Lietošanas instrukcija
Plīts
Naudojimo instrukcija
Kaitlentė
2
22
41
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................5
3. MONTAGE .................................................................................................................. 7
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT........................................................................8
5. DAGELIJKS GEBRUIK..................................................................................................9
6. AANWIJZINGEN EN TIPS.........................................................................................14
7. ONDERHOUD EN REINIGING.................................................................................16
8. PROBLEEMOPLOSSING...........................................................................................17
9. TECHNISCHE GEGEVENS........................................................................................19
10. ENERGIEZUINIGHEID.............................................................................................20
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
NEDERLANDS
3
Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de
buurt te worden gehouden, mits ze voortdurend
onder toezicht staan.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
gooi het op passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat
is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient
dit te worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U
dient op te passen dat u de verwarmingselementen
niet aanraakt.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of
een apart afstandbedieningssysteem.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een
kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en
brandgevaar opleveren.
Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar
schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek
de vlam bijv. met een deksel of blusdeken.
LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het
bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet
onder constant toezicht staan.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen
voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden
geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met
de bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de
pandetector.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten
is, schakel het apparaat dan uit en trek de stekker uit
het stopcontact. In het geval het apparaat direct op
de stroom is aangesloten met een aansluitdoos,
verwijdert u de zekering om het apparaat van de
stroom te halen. Neem in beide gevallen contact op
met de erkende servicedienst.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen
kookplaatbeschermers die door de fabrikant van het
kookapparaat zijn ontworpen of door de fabrikant van
het apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn
aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van
ongeschikte kookplaatbeschermers kan ongelukken
veroorzaken.
NEDERLANDS
5
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Dicht de oppervlakken af met kit om
te voorkomen dat ze gaan opzetten
door vocht.
• Bescherm de bodem van het
apparaat tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
• Elk apparaat heeft koelventilatoren op
de bodem.
• Als het apparaat gemonteerd wordt
boven een lade:
– Leg geen kleine dingen of papier
dewelke kunnen binnengezogen
worden, omdat ze de
koelventilatoren kunnen
beschadigen of het koelsysteem
kunnen belemmeren.
– Houd een minimumafstand van 2
cm tussen de bodem van het
apparaat en de zaken die u in de
lade bewaart.
• Verwijder de afscheidingspanelen die
in de kast onder het apparaat zijn
geïnstalleerd.
2.2 Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit
het stopcontact is getrokken, voordat
u welke werkzaamheden dan ook
uitvoert.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct
is geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels
verstrikt raken.
• Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
• Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het
hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de
nabijgelegen contactdozen aansluit.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien
van toepassing) of kabel niet
beschadigt. Neem contact op met
onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde
hoofdkabel te vervangen.
• De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
6
www.aeg.com
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen
moeten uit de houder worden
verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Zet de kookzone op "uit" na elk
gebruik.
• Vertrouw niet alleen op de
pandetector.
• Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van
het apparaat gebroken is. Dit om
elektrische schokken te voorkomen.
• Gebruikers met een pacemaker
moeten een afstand van minimaal 30
cm bewaren van de
inductiekookzones als het apparaat in
werking is.
• Als u eten in de hete olie doet, kan
het spatten.
WAARSCHUWING!
Risico op brand en explosie
• Verhitte vetten en olie kunnen
ontvlambare damp afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen
uit de buurt van vet en olie als u
hiermee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten
bevat kan brand veroorzaken bij een
lagere temperatuur dan olie die voor
de eerste keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten
of gerechten die vochtig zijn gemaakt
met ontvlambare producten in, bij of
op het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
• Leg geen hete deksel op het glazen
oppervlak van de kookplaat.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei
op het apparaat vallen. Het oppervlak
kan beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of
met beschadigde bodems kunnen
krassen veroorzaken in het glas /
glaskeramiek. Til deze voorwerpen
altijd op als u ze moet verplaatsen op
het kookoppervlak.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
NEDERLANDS
2.4 Onderhoud en reiniging
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor
onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
• Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
2.6 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t.
correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
2.5 Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
3. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
3.4 Samenstellen
3.1 Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient
u de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
Serienummer ...........................
3.2 Ingebouwde kookplaten
Inbouwkookplaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in
geschikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
3.3 Aansluitkabel
• Bij de kookplaat wordt een
aansluitkabel meegeleverd.
• Voor het vervangen van een
beschadigde voedingskabel, gebruikt
u het kabeltype: H05V2V2-F dat een
temperatuur van 90 °C of hoger
weerstaat. Neem contact op met een
klantenservice bij u in de buurt.
min.
500mm
min.
50mm
7
8
www.aeg.com
Als het apparaat boven een
lade geïnstalleerd is, dan
kan tijdens het koken de
ventilatie van de kookplaat
de items die in de lade
geplaatst zijn verwarmen.
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
4.1 Indeling kookplaat
1
1
1
2
1 Inductiekookzone
2 Bedieningspaneel
1
4.2 Indeling Bedieningspaneel
6
5
7
4
3
2
1
8
9
Om het bedieningspaneel en de zoneposities te zien, activeert u het apparaat met
NEDERLANDS
9
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en
geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
Tiptoets
1
2
3
/
4
5
Functie
Opmerking
AAN/UIT
De kookplaat in- en uitschakelen.
Hob²Hood
De handmatige modus van functie in- en uitschakelen.
Pauze
De functie in- en uitschakelen.
-
De tijd verlengen of verkorten.
-
Timerfunctie instellen.
6
-
Timerdisplay
De tijd in minuten weergeven.
7
-
Bedieningsstrip
Het instellen van de kookstand.
8
PowerBoost
Het inschakelen van de functie.
9
Blokkering / Kinderbeveili- Het bedieningspaneel vergrendelen/
ging van de kookplaat
ontgrendelen.
4.3 OptiHeat Control (3-staps
restwarmte-indicatie)
WAARSCHUWING!
/ / Er bestaat
verbrandingsgevaar door
restwarmte. De
aanduidingen tonen het
niveau van de restwarmte
voor de kookzones die u
momenteel gebruikt. De
aanduidingen kunnen ook
aangaan voor de
nabijgelegen kookzones,
zelfs als u deze niet gebruikt.
De inductiekookzones creëren de voor
het kookproces benodigde warmte
direct in de bodem van de pan. Het
glaskeramiek wordt verwarmd door de
warmte van de pannen.
Als de kookplaat uitgeschakeld is, zijn de
aanduidingen nog zichtbaar. Als de
kookplaat koud genoeg is, verdwijnen
ze.
5. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 In- of uitschakelen
Raak
1 seconde aan om de kookplaat
in– of uit te schakelen.
De regelbalken gaan aan als u de
kookplaat aanzet en gaan uit als u de
kookplaat uitschakelt.
Als de kookplaat is uitgeschakeld kunt u
alleen
zien.
10
www.aeg.com
5.2 Automatische
uitschakeling
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
• u gedurende 50 seconden geen
kookgerei op de kookplaats zet,
• u binnen 50 seconden na het plaatsen
van het kookgerei geen warmtestand
instelt,
• u iets hebt gemorst of langer dan 10
seconden iets op het
bedieningspaneel hebt gelegd (een
pan, doek). Als het geluidssignaal
klinkt, schakelt de kookplaat uit.
Verwijder het voorwerp of reinig het
bedieningspaneel.
• de kookplaat te heet wordt (b.v. als
een pan droogkookt). De kookzone
moet afgekoeld zijn voordat u de
kookplaat weer kunt gebruiken.
• u een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na 'n tijdje gaat
de kookplaat uit.
De verhouding tussen kookstand en
de tijd waarna de kookplaat
uitschakelt:
Warmte-instelling
De kookplaat
wordt uitgeschakeld na
1-2
6 uur
3-4
5 uur
5
4 uur
6-9
1,5 uur
5.3 Het gebruik van de
kookzones
LET OP!
Plaats geen heet kookgerei
op het bedieningspaneel. Er
bestaat een risico dat de
elektronische onderdelen
beschadigen.
Plaats het kookgerei in het midden van
de gekozen kookzone.
Inductiekookzones passen zich tot op
zekere hoogte automatisch aan de
afmeting van het kookgerei aan.
Wanneer de pan is gedetecteerd, gaat
de kookstand 0 aan.
5.4 De warmte-instelling
Raak de regelbalk aan op de gewenste
warmtestand of glij met uw vinger over
de regelbalk om de warmtestand van
een kookzone in te stellen of te wijzigen.
Als u eenmaal een pan op de kookzone
zet en de kookstand instelt, blijft deze
gedurende 50 seconden gelijk nadat u
de pan heeft verwijderd. De regelbalk
knippert voor de tweede helft van die
tijd. Als u de pan binnen deze tijd weer
op de kookzone plaatst reactiveert de
kookstand. Zo niet wordt de kookzone
uitgeschakeld.
5.5 Vermogensbeheer-functie
• De kookzones zijn gegroepeerd
volgens locatie en aantal fasen van de
kookplaat. Zie afbeelding.
• Elke fase heeft een maximale
elektriciteitslading van 3680 W.
NEDERLANDS
• De functie verdeelt het vermogen
tussen de kookzones aangesloten op
dezelfde fase.
• De functie wordt geactiveerd als de
totale elektriciteitslading van de
kookzones aangesloten op een
enkele fase de 3680 W overschrijdt.
• De functie verlaagt het vermogen
naar de andere kookzones
aangesloten op dezelfde fase.
• Voor kookzones met verminderd
vermogen toont het
bedieningspaneel alleen de maximaal
mogelijke warmte-instellingen.
• Als een hogere warmte-instelling niet
beschikbaar is verlaagt u die eerst
voor de andere kookzones.
• De activering van de functie is
afhankelijk van de grootte en het
aantal van de pannen
11
5.7 Timer
Timer met aftelfunctie
Gebruik deze functie om aan te geven
hoe lang een kookzone moet werken
tijdens een enkele kooksessie.
Stel de kookstand voor de juiste
kookzone in en daarna de functie.
aan om de functie in te
1. Raak
schakelen of de tijd te wijzigen.
en de indicatoren
De timercijfers
en
verschijnen op het scherm.
Als de timer niet wordt ingesteld,
verdwijnen
en
na 3 seconden.
of
aan om de tijd in te
2. Raak
stellen (00 - 99 minuten).
Na 3 seconden gaat de timer
automatisch aftellen. De indicatoren
,
verdwijnen.
en
Als de tijd verstreken is, klinkt er een
signaal en knippert
te stoppen, raakt u
. Om het signaal
aan.
Voor het uitschakelen van de functie
raakt u
en
5.6 PowerBoost
Deze functie activeert meer vermogen
voor de geschikte inductiekookzone,
afhankelijk van de grootte van het
kookgerei. De functie kan maar voor een
beperkte periode worden geactiveerd.
om de functie voor de
Druk op
kookzone te activeren.
De functie wordt automatisch
uitgeschakeld.
Raadpleeg voor maximale
tijdsduur 'Technische
gegevens'.
aan. De indicatielampjes
gaan branden. Gebruik
of
om
op het display in te stellen. U
kunt ook het warmte-niveau instellen op
0. Als gevolg daarvan hoort u een geluid
en wordt de timer geannuleerd.
Kookwekker
U kunt deze functie gebruiken als
kookwekker terwijl de kookplaat is
ingeschakeld maar de kookzones niet
werken.
Plaats een pan op een kookzone om het
symbool
te zien.
1. Raak
om de functie te activeren.
2. Raak
of
aan om de tijd in te
stellen.
De functie wordt automatisch na 4
seconden gestart.
Als u de functie instelt, kunt u de pan
verwijderen.
12
www.aeg.com
Als de tijd verstreken is, klinkt er een
. Tik op
signaal en knippert
het signaal uit te schakelen.
om
Voor het uitschakelen van de functie
raakt u
aan. De aanduidingen
gaan branden. Gebruik
of
en
om
op het display in te stellen.
De functie heeft geen
invloed op de werking van
de kookzones.
5.8 Pauze
Deze functie stelt alle kookzones die in
werking zijn in op de laagste kookstand.
Als de functie actief is, kunnen de
symbolen
,
of
worden gebruikt.
om de functie in te schakelen.
Tik op
De warmte-instelling wordt verlaagd naar
1.
Voor het uitschakelen van de functie
aan. De voorgaande warmteraakt u
instelling gaat aan.
5.9 Blokkering
U kunt het bedieningspaneel
vergrendelen terwijl de kookplaat in
werking is. Hiermee wordt voorkomen
dat de kookstand per ongeluk wordt
veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
Tik op
om de functie in te schakelen.
Als u de functie wilt deactiveren, houdt u
ingedrukt.
Als u de kookplaat uitzet,
stopt u deze functie ook.
5.10 Kinderbeveiliging van de
kookplaat
Deze functie voorkomt dat de kookplaat
onbedoeld wordt gebruikt.
Schakel eerst de kookplaat in, maar stel
geen kookstand in.
Raak
aan totdat u het geluid hoort en
de indicator oplicht om de functie te
activeren.
De regelbalken verdwijnen. Schakel de
kookplaat uit.
Als u de kookplaat
uitschakelt, is de functie nog
steeds actief.
Om de functie gedurende één
kooksessie te deactiveren: Schakel de
kookplaat in met
.
gaat branden.
Raak
aan totdat u het geluid hoort en
de indicator uit gaat. De regelbalk
verschijnt. Stel de warmte in binnen 50
seconden.U kunt de kookplaat bedienen.
Als u de kookplaat uitschakelt met
de functie nog steeds actief.
is
Om de functie permanent te
deactiveren: activeer de kookplaat en
totdat u
stel geen kookstand in. Raak
een geluid hoort en de indicator uit gaat.
De regelbalken verschijnen. Schakel de
kookplaat uit.
5.11 OffSound Control (De
geluiden in- en uitschakelen)
Schakel eerst de kookplaat uit.
1. Raak
3 seconden aan om de
functie in te schakelen.
Het display gaat aan en uit.
2. Raak
of
3 seconden aan.
gaat aan.
van de timer aan om één van
3. Raak
het volgende te kiezen:
•
- de signalen zijn uit
- de signalen zijn aan
•
4. Om uw keuze te bevestigen moet u
wachten tot de kookplaat
automatisch uitschakelt.
staat, kunt u de
Als de functie op
geluiden alleen horen als:
• u aanraakt
• Kookwekker naar beneden komt
• Timer met aftelfunctie naar beneden
komt
• u iets op het bedieningspaneel
plaatst.
NEDERLANDS
5.12
Hob²Hood
Het is een geavanceerde automatische
functie die de kookplaat op een speciale
afzuigkap aansluit. Zowel de kookplaat
als de afzuigkap heeft een
infraroodontvanger. De snelheid van de
ventilator wordt automatisch bepaald op
basis van de modusinstelling en de
temperatuur van de heetste pan op de
kookplaat. U kunt de ventilator van de
kookplaat handmatig bedienen.
Voor de meeste
afzuigkappen wordt het
afstandsbedieniningssysteem
uitgeschakeld. Inschakelen
voordat u de functie
gebruikt. Zie voor meer
informatie de
gebruikershandleiding van
de afzuigkap.
De functie automatisch bedienen
Stel de automatische modus in op H1 –
H6 om de functie automatisch te
bedienen. De kookplaat is oorspronkelijk
ingesteld op H5. De afzuigkap reageert
als u de kookplaat bedient. De kookplaat
herkent de temperatuur van de pannen
automatisch en stelt de snelheid van de
ventilator erop af.
De verlichting activeren
U kunt de kookplaat instellen om de
verlichting automatisch te activeren als u
de kookplaat aan zet. Zet daarvoor de
automatische modus op H1 – H6.
De verlichting van de
afzuigkap gaat uit 2 minuten
nadat u de kookplaat heeft
uitgeschakeld.
Automatische modi
Auto- Koken1)
matische
verlichting
Bak-
Modus H0
Uit
Uit
Uit
Modus H1
Aan
Uit
Uit
ken2)
13
Auto- Koken1)
matische
verlichting
Bak-
Aan
Ventilatorsnelheid 1
Ventilatorsnelheid 1
Modus H3
Aan
Uit
Ventilatorsnelheid 1
Modus H4
Aan
Ventilatorsnelheid 1
Ventilatorsnelheid 1
Modus H5
Aan
Ventilatorsnelheid 1
Ventilatorsnelheid 2
Modus H6
Aan
Ventilatorsnelheid 2
Ventilatorsnelheid 3
Modus
H2 3)
ken2)
1) De kookplaat detecteert het kookproces en activeert de ventilatorsnelheid overeenkomstig de
automatische modus.
2) De kookplaat detecteert het bakproces en activeert de ventilatorsnelheid overeenkomstig de
automatische modus.
3) Deze modus activeert de ventilator en de verlichting en reageert niet op de temperatuur.
De automatische modus
veranderen
1. Schakel het apparaat uit.
3 seconden aan.
2. Raak
Het display gaat aan en uit.
3. Raak
3 seconden aan.
4. Raak
gaat.
een paar keer aan tot
aan
5. Raak
van de timer aan om een
automatische modus te selecteren.
Als u stopt met koken en de kookplaat
uitschakelt, kan de ventilator nog even
blijven werken. Daarna schakelt het
systeem de ventilator automatisch uit en
wordt voorkomen dat u de ventilator per
14
www.aeg.com
ongeluk de komende 30 seconden
activeert.
Schakel de automatische
modus van de functie uit om
de kookplaat direct te
bedienen op het
kookplaatpaneel.
De ventilatorsnelheid
handmatig bedienen
U kunt de ventilator van de kookplaat
handmatig bedienen.
Raak
aan als de kookplaat actief is.
Dit schakelt de automatische bediening
van de functie uit zodat u de
ventilatorsnelheid handmatig kunt
veranderen.
Als u op
drukt, wordt de
ventilatorsnelheid met één verhoogd. Als
u een intensief niveau bereikt en weer op
drukt, stelt u de ventilatorsnelheid in
op 0 waardoor de afzuigkapventilator
uitschakelt. Om de ventilator weer te
starten met ventilatorsnelheid 1, raakt u
aan.
Schakel de kookplaat uit en
weer aan om de
automatische bediening van
de functie te activeren.
6. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Kookgerei
Bij een inductiekookzone
zorgt een sterk
elektromagnetisch veld
ervoor dat het kookgerei erg
snel heet wordt.
Gebruik de
inductiekookzones met
geschikte pannen.
Materiaal van het kookgerei
• correct: gietijzer, staal, geëmailleerd
staal, roestvrij staal, meerlaagse
bodem (aangemerkt als geschikt door
de fabrikant).
• niet correct: aluminium, koper,
messing, glas, keramiek, porselein.
Een pan is geschikt voor een
inductiekookplaat als:
• water op de hoogste kookstand
binnen korte tijd wordt verwarmd.
• een magneet vast blijft zitten aan de
bodem van het kookgerei.
De bodem van het
kookgerei moet zo dik en
vlak mogelijk zijn.
Zorg ervoor dat bodems
schoon en droog zijn
voordat ze op de kookplaat
worden gezet.
Afmetingen van de pannen
Inductiekookzones passen zich tot op
zekere hoogte automatisch aan de
afmeting van het kookgerei aan.
De efficiëntie van de kookzone heeft
betrekking op de diameter van het
kookgerei. Kookgerei met een diameter
die kleiner is dan het minimum, ontvangt
slechts een deel van het vermogen dat
door de kookzone wordt gegenereerd.
Raadpleeg "Technische
gegevens".
6.2 Lawaai tijdens gebruik
Als u dit hoort:
• kraakgeluid: kookgerei is gemaakt van
verschillende materialen (sandwichconstructie).
• fluitend geluid: bij gebruik van een
kookzone met een hoge kookstand
en als het kookgerei is gemaakt van
verschillende materialen (een
sandwich-constructie).
NEDERLANDS
• bromgeluid: als u een hoge
kookstand gebruikt.
• klikken: er treedt elektrische
schakeling op.
• sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben
niets met een defect te maken.
15
lineair. Wanneer u de kookstand
verhoogt, is dit niet proportioneel met
de toename in stroomverbruik van de
kookzone. Het betekent dat een
kookzone op de medium kookstand
minder dan de helft van het vermogen
gebruikt.
De gegevens in de volgende
tabel dienen slechts als
richtlijn.
6.3 Öko Timer (Eco-timer)
Om energie te besparen schakelt het
verwarmingselement van de kookzone
eerder uit dan het signaal van de timer
met aftelfunctie klinkt. Het verschil in
werkingstijd hangt af van het niveau van
de kookstand en de tijd dat u kookt.
6.4 Voorbeelden van
kooktoepassingen
De correlatie tussen de kookstand en het
stroomverbruik van de kookzone is niet
Warmte-instelling
Gebruik om:
Tijd
(min)
Tips
1
Bereide gerechten warmhouden.
zoals
nodig
Een deksel op het kookgerei
doen.
1-2
Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine.
5 - 25
Van tijd tot tijd mengen.
1-2
Stollen: luchtige omeletten,
gebakken eieren.
10 - 40
Met deksel bereiden.
2-3
Zachtjes aan de kook brengen 25 - 50
van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten
opwarmen.
Voeg minimaal twee keer zo
veel vocht toe als rijst en roer
gerechten op melkbasis halverwege de procedure door.
3-4
Stomen van groenten, vis en
vlees.
20 - 45
Voeg een paar eetlepels vocht
toe.
4-5
Aardappelen stomen.
20 - 60
Gebruik max. ¼ l water voor
750 g aardappelen.
4-5
Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels
en soepen.
60 - 150
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
6-7
Zacht bakken: kalfsoester, cordon bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, worstjes, lever,
roux, eieren, pannenkoeken,
donuts.
zoals
nodig
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
16
www.aeg.com
Warmte-instelling
Gebruik om:
Tijd
(min)
Tips
7-8
Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks.
5 - 15
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
9
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet.
Kook grote hoeveelheden water. PowerBoost wordt geactiveerd.
6.5 Praktische tips voor
Hob²Hood
Andere op afstand bediende
apparaten kunnen het
signaal hinderen. Gebruik
geen op afstand bedienbare
apparaten op het moment
dat u de functie op de
kookplaat gebruikt.
Als u de kookplaat bedient met de
functie:
• Bescherm het afzuigkappaneel tegen
direct zonlicht.
• Breng geen halogeenverlichting aan
in het afzuigkappaneel.
• Dek het bedieningspaneel van de
afzuigkap niet af.
• Onderbreek het signaal tussen de
kookplaat en de afzuigkap niet
(bijvoorbeeld met een hand, een
handgreep van een pan of een grote
pan). Zie de afbeelding.
De afzuigkap in de afbeelding is
slechts een voorbeeld.
Afzuigkappen met de Hob²Hood
functie
Zie de consumentenwebsite voor de
volledige reeks afzuigkappen die met
deze functie werken. De AEGafzuigkappen die met deze functie
werken moeten het symbool
hebben.
7. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Algemene informatie
• Maak de kookplaat na ieder gebruik
schoon.
NEDERLANDS
• Gebruik altijd kookgerei met een
schone bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op
de werking van de kookplaat.
• Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het
oppervlak van de kookplaat.
• Gebruik een speciale schraper voor
de glazen plaat.
7.2 De kookplaat
schoonmaken
• Verwijder direct: gesmolten
kunststof, plastic folie, suiker en
suikerhoudend voedsel, anders kan
dit schade aan de kookplaat
17
veroorzaken. Doe voorzichtig om
brandwonden te voorkomen. Gebruik
de speciale schraper op de glazen
plaat en verwijder resten door het
blad over het oppervlak te schuiven.
• Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende
verkleuringen. Reinig de kookplaat
met een vochtige doek en een beetje
niet-schurend reinigingsmiddel.
Droog de kookplaat na reiniging af
met een zachte doek.
• Verkleuring glanzende metalen
verwijderen: reinig het glazen
oppervlak met een doek en een
oplossing van water met azijn.
8. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Wat moet u doen als...
Probleem
Mogelijke oorzaak
U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.
De kookplaat is niet aange- Controleer of de kookplaat
sloten op een stopcontact of goed is aangesloten op het
is niet goed geïnstalleerd.
lichtnet. Raadpleeg het aansluitdiagram.
De zekering is doorgeslagen.
oplossing
Ga na of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de
zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installateur.
Stel gedurende 50 seconden Schakel de kookplaat opgeen kookstand in.
nieuw in en stel de kookstand binnen 50 seconden
in.
U hebt 2 of meer tiptoetsen
tegelijk aangeraakt.
Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.
Pauze is in werking.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
18
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
Er ligt water of er zitten vetspatten op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
U kunt de maximale warmtestand niet instellen voor één
van de kookzones.
U kunt een van de kookzones niet activeren.
De andere zones verbruiken
het maximaal beschikbare
vermogen.
Uw kookplaat werkt correct.
Verlaag de warmtestand van
de andere kookzones die op
dezelfde fase zijn aangesloten.
Zie "Energiebeheer".
Er klinkt een geluidssignaal
en de kookplaat wordt uitgeschakeld.
Er klinkt een geluidssignaal
als de kookplaat wordt uitgeschakeld.
U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt.
Verwijder het voorwerp van
de tiptoetsen.
De kookplaat schakelt uit.
U hebt iets op de tiptoets
Verwijder het object van de
tiptoets.
gezet.
De restwarmte-indicator
gaat niet aan.
De zone is niet heet, omdat
hij slechts kortstondig is bediend of de sensor beschadigd is.
Als de kookzone lang genoeg in werking is geweest
om heet te zijn, neemt u
contact op met de klantenservice.
Hob²Hood werkt niet.
U dekt het bedieningspaneel af.
Verwijder het voorwerp van
het bedieningspaneel.
U maakt gebruik van een he- Gebruik een kleinere pan,
le grote pan die het signaal verander van kookzone of
blokkeert.
bedien de afzuigkap handmatig.
De tiptoetsen worden warm. Het kookgerei is te groot of
staat te dicht bij het bedieningspaneel.
Plaats groter kookgerei op
de achterste kookzones indien nodig.
Er klinkt geen geluidsignaal De signalen zijn uit.
wanneer u de tiptoetsen van
het bedieningspaneel aanraakt.
Activeer het geluid. Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
gaat aan.
Kinderbeveiliging van de
kookplaat of Blokkering is in
werking.
De bedieningsbalk knippert. Er staat geen kookgerei op
de zone, of de zone is niet
volledig bedekt.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
Zet kookgerei op de zone,
zodat het kookgerei de zone
volledig bedekt.
NEDERLANDS
Probleem
en een getal gaat branden.
19
Mogelijke oorzaak
oplossing
Het kookgerei is niet geschikt.
Gebruik geschikt kookgerei.
Zie 'Nuttige aanwijzingen en
tips'.
De diameter aan de bodem
van het kookgerei is te klein
voor de zone.
Gebruik kookgerei met de
juiste afmetingen. Raadpleeg "Technische gegevens".
Er heeft zich een fout in de
kookplaat voorgedaan.
Schakel de kookplaat uit en
na 30 seconden weer in.
Wanneer weer verschijnt,
trekt u de stekker van de
kookplaat uit het stopcontact. Steek de stekker van de
kookplaat er na 30 seconden
weer in. Als het probleem
zich blijft voordoen, neem
dan contact op met een erkend servicecentrum.
U kunt een constant piepge- De elektrische aansluiting is
luid horen.
onjuist.
8.2 Als u het probleem niet
kunt oplossen...
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling. Zie voor
deze gegevens het typeplaatje. Verzeker
u ervan dat u de kookplaat correct
gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van het
Trek de stekker van de kookplaat uit het stopcontact.
Laat de installatie controleren door een erkende elektricien.
apparaat wordt het bezoek van de
onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
9. TECHNISCHE GEGEVENS
9.1 Typeplaatje
Model IPE84531FB
Type 62 D4A 20 AA
Inductie 7.35 kW
Ser.Nr. .................
AEG
PNC 949 597 479 01
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Geproduceerd in Duitsland
7.35 kW
20
www.aeg.com
9.2 Specificatie kookzones
Kookzone
Nominaal vermogen (max
warmte-instelling) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximale duur
[min]
Diameter van
het kookgerei
[mm]
Linksvoor
2300
3200
10
125 - 210
Linksachter
2300
3200
10
125 - 210
Rechtsvoor
2300
3200
10
125 - 210
Rechtsachter
2300
3200
10
125 - 210
Het vermogen van de kookzones kan
enigszins afwijken van de gegevens in de
tabel. Het verandert met het materiaal
en de afmetingen van het kookgerei.
Gebruik voor optimale kookresultaten
alleen kookgerei met een diameter niet
groter dan vermeld in de tabel.
10. ENERGIEZUINIGHEID
10.1 Productinformatie volgens EU 66/2014 alleen geldig voor
EU-markt
Modelidentificatie
IPE84531FB
Type kookplaat
Ingebouwde
kookplaat
Aantal kookzones
4
Verwarmingstechnologie
Inductie
Diameter ronde kookzones Linksvoor
(Ø)
Linksachter
Rechtsvoor
Rechtsachter
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Energieverbruik per kookzone (EC electric cooking)
181,8 Wh/kg
190,8 Wh/kg
194,9 Wh/kg
190,8 Wh/kg
Linksvoor
Linksachter
Rechtsvoor
Rechtsachter
Energieverbruik van de
kookplaat (EC electric hob)
EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische
kookapparaten - deel 2: Kookplaten Methodes voor het meten van de
prestatie
189,6 Wh/kg
10.2 Energiebesparing
U kunt elke dag energie besparen tijdens
het koken door de onderstaande tips te
volgen.
• Warm alleen de hoeveelheid water op
die u nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel
op de pan.
NEDERLANDS
• Zet uw kookgerei op de kookzone
voordat u deze activeert.
• Zet kleiner kookgerei op kleinere
kookzones.
• Plaats het kookgerei precies in het
midden van de kookzone.
21
• Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
11. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
22
www.aeg.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA................................................................................ 22
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.................................................................................. 24
3. UZSTĀDĪŠANA................................................................................................... 26
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS............................................................................ 27
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ...................................................................................29
6. PADOMI UN IETEIKUMI.....................................................................................33
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA................................................................................... 36
8. PROBLĒMRISINĀŠANA.....................................................................................36
9. TEHNISKIE DATI................................................................................................ 38
10. ENERGOEFEKTIVITĀTE................................................................................. 39
LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas
palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsit parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet
dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.aeg.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registeraeg.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
LATVIEŠU
23
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar
ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve
ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties bērni līdz 3 gadu
vecumam bez uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas
ir karstas.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.
BRĪDINĀJUMS! Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem
vai eļļu bez pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
NEMĒĢINIET dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci
un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai
ugunsdrošības segu.
UZMANĪBU! Gatavošanas process jāuzrauga. Īss
gatavošanas process jāuzrauga nepārtraukti.
BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: Neturiet
priekšmetus uz plīts virsmām.
24
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Pēc lietošanas izslēdziet plīts virsmas elementu ar tā
vadību un nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
Ja stikla keramikas virsma/stikla virsma ir saplaisājusi,
izslēdziet ierīci un atslēdziet to no elektriskās strāvas
avota. Gadījumā, ja ierīce ir pievienota strāvas avotam
tieši, izmantojot savienojuma kārbu, noņemiet
drošinātāju, lai atvienotu ierīci no strāvas avota. Abos
gadījumos sazinieties ar Pilnvarotu servisa centru.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
pilnvarotam servisa pārstāvim vai kvalificētam
speciālistam.
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai ierīces ražotāja
ieteiktās vai ierīces lietošanas instrukcijā norādītās
plīts vadīklas vai plīts vadīklas, kas iestrādātas ierīcē.
Nepiemērotu plīts vadīklu lietošana var izraisīt
negadījumus.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iepakojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
•
•
•
•
•
•
Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar
hermetizējošu līdzekli, lai nepieļautu
piebriešanu mitruma ietekmē.
Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika
un mitruma.
Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai
zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot
durvis vai logu, nenokristu ēdiena
gatavošanas trauki.
Katrai ierīcei apakšā ir dzesēšanas
ventilators.
Ja ierīce tiek uzstādīta virs atvilktnes:
– Neglabājiet mazus priekšmetus
vai papīra lapas, kuras varētu
izvilkt, tādējādi sabojājot
dzesēšanas ventilatorus vai
dzesēšanas sistēmu.
– Starp ierīces apakšdaļu un
atvilktnē esošajiem priekšmetiem
atstājiet vismaz 2 cm attālumu.
Noņemiet visus atdalošos paneļus,
kas uzstādīti skapīti zem ierīces.
LATVIEŠU
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
•
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīce jābūt iezemētai.
Pirms jebkādu darbību veikšanas
pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no
strāvas padeves.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi
uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs
strāvas vads vai kontaktdakša (ja tāda
ir) var izraisīt kontakta pārkaršanu.
Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.
Nepieļaujiet elektrības vadu
samezglošanos.
Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta
aizsardzība pret elektrošoku.
Izmantojiet vada atslogotāju.
Pieslēdzot ierīci rozetei,
pārliecinieties, ka elektrības vads vai
kontaktdakša (ja tāda ir) nepieskaras
ierīces karstajām daļām vai ēdiena
gatavošanas traukiem.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas
vadu. Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu
bojātu strāvas kabeli.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas
ierīces: automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
25
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms pirmās ieslēgšanas noņemiet
iepakojuma, marķējuma un
aizsardzības plēves (ja tādas ir).
Šī iekārta paredzēta tikai
izmantošanai mājās.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Pēc katras izmantošanas reizes,
iestatiet gatavošanas zonu stāvoklī "
Izslēgts".
Nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
Nenovietojiet galda piederumus un
katlu vākus uz gatavošanas zonām.
Tie var sakarst.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Ja ierīces virsma ir ieplaisājusi,
nekavējoties atvienojiet ierīci no
elektrotīkla. Tas jādara, lai novērstu
elektrošoku.
Lietotājiem ar elektrokardiostimulatoru
jāturas vismaz 30 cm attālumā no
indukcijas gatavošanas zonām, kad
ierīce tiek darbināta.
Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā
var šļakstēt.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks.
•
•
Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt
uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar
taukvielām un eļļu, netuviniet tām
atklātu liesmu vai sakarsētus
priekšmetus.
Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
26
www.aeg.com
•
•
Izlietota eļļa, kas satur ēdiena
atliekas, var izraisīt ugunsgrēku pie
zemākas temperatūras nekā eļļa, kas
tiek lietota pirmo reizi.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz vadības
paneļa.
Nedrīkst novietot karstu pannas vāku
uz plīts stikla virsmas.
Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet
ēdiena gatavošanas traukiem
izvārīties tukšiem.
Gādājiet, lai uz ierīces neuzkristu
nekādi priekšmeti un ēdiena
gatavošanas trauki. Tā var sabojāt
virsmu.
Neieslēdziet sildriņķus, ja uz tiem
novietots tukšs ēdiena gatavošanas
trauks, vai bez ēdiena gatavošanas
trauka.
Nenovietojiet uz ierīces alumīnija
foliju.
Ēdiena gatavošanas trauki, kas
izgatavoti no čuguna vai alumīnija
lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var
saskrāpēt stiklu / stikla keramiku.
Pārvietojot šādus priekšmetus pa plīts
virsmu, vienmēr paceliet tos.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
2.4 Aprūpe un tīrīšana
•
•
•
•
•
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla sabojāšanos.
Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un
ļaujiet tai atdzist.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms
apkopes veikšanas.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku
un neizsmidziniet ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
2.5 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.6 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi utilizēt ierīci.
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
3. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
3.1 Pirms uzstādīšanas
Pirms plīts uzstādīšanas pierakstiet
zemāk informāciju, kas norādīta uz datu
plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte
atrodas plīts apakšā.
Sērijas
numurs ...........................
3.2 Iebūvējamas plītis
Lietojiet iebūvējamās plītis tikai pēc tam,
kad tās ir pareizi iebūvētas virtuves
mēbelēs un darba virsmās atbilstoši
spēkā esošiem standartiem.
3.3 Savienojuma kabelis
•
•
Plīts ir aprīkota ar strāvas kabeli.
Lai nomainītu bojātu strāvas vadu,
izmantojiet kabeli: H05V2V2-F kas
spēj izturēt 90 °C un augstāku
LATVIEŠU
temperatūru. Sazinieties ar vietējo
apkopes centru.
3.4 Montāža
min.
500mm
min.
50mm
Ja ierīce tiek uzstādīta virs
atvilktnes, plīts virsmas
ventilācija gatavošanas
procesa laikā var uzsildīt
lietas, kas tiek glabātas
atvilktnē.
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
4.1 Gatavošanas virsmas izkārtojums
1
1
1
2
1 Indukcijas gatavošanas zona
2 Vadības panelis
1
27
28
www.aeg.com
4.2 Vadības paneļa izkārtojums
6
7
5
4
3
2
1
8
9
Lai redzētu vadības paneli un zonu pozīcijas, aktivizējiet ierīci ar
Ierīces vadībai izmantojiet sensora laukus. Displeji, indikatori un skaņas signāli norāda
uz aktivizētām funkcijām.
Senso‐ Funkcija
ra
lauks
1
2
3
4
/
5
Komentāri
IESLĒGT/ IZSLĒGT
Lai aktivizētu vai deaktivizētu plīts virsmu.
Hob²Hood
Lai aktivizētu un deaktivizētu funkcijas ma‐
nuālo režīmu.
Pauze
Funkcijas aktivizēšanai un deaktivizēšanai.
-
Paildzina vai saīsina laiku.
-
Lai iestatītu taimera funkciju.
6
-
Taimera displejs
Rāda laiku minūtēs.
7
-
Vadības josla
Iestata sildīšanas pakāpi.
8
PowerBoost
Lai ieslēgtu funkciju.
9
Bloķēšana / Cepeškrāsns
bērnu drošības funkcija
Vadības paneļa bloķēšanai/atbloķēšanai.
LATVIEŠU
4.3 OptiHeat Control (trīs
darbību atlikušā siltuma
indikators)
29
Indukcijas gatavošanas zonas rada
gatavošanas procesam nepieciešamo
siltumu tieši ēdiena gatavošanas trauka
pamatnē. Stikla keramika tiek sakarsēta,
izmantojot ēdiena gatavošanas trauku
siltumu.
BRĪDINĀJUMS!
/
/
Pastāv risks gūt
apdegumus atlikušā siltuma
dēļ. Indikators parāda
pašreiz izmantoto
gatavošanas zonu atlikušā
siltuma pakāpi. Indikators
var iedegties arī blakus
esošām zonām, kaut tās
tobrīd netiek izmantotas.
Kad plīts ir izslēgta, indikatori joprojām ir
redzami. Kad plīts ir pietiekami atdzisusi,
tie nodziest.
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
5.1 Aktivizēšana un
deaktivizēšana
Pieskarieties pie
vienu sekundi, lai
aktivizētu vai deaktivizētu plīti.
Pēc plīts ieslēgšanas vadības joslas
parādās, pēc plīts izslēgšanas tās
nodziest.
Kad plīts ir izslēgta, var redzēt tikai
.
5.2 Automātiskā izslēgšanās
Funkcija automātiski izslēgs ierīci, ja:
•
50 sekunžu laikā nenovietojat uz plīts
ēdiena gatavošanas trauku;
• neiestatāt karstuma iestatījumu 50
sekunžu laikā pēc ēdiena
gatavošanas trauka uzlikšanas;
• jūs izlejat vai noliekat kaut ko uz
vadības paneļa ilgāk par 10
sekundēm (piem., pannu, dvieli utt.).
Atskanot skaņas signālam, plīts
izslēdzas. Noņemiet priekšmetu vai
notīriet vadības paneli;
• plīts virsma kļuvusi pārāk karsta
(piemēram, kad katls ir izvārījies
sauss). Ļaujiet gatavošanas zonai
atdzist, pirms atkal lietojat plīti;
• gatavošanas zona netika izslēgta vai
netika mainīta sildīšanas pakāpe. Pēc
kāda laika plīts izslēdzas.
Attiecība starp siltuma pakāpi un plīts
virsmas izslēgšanās laiku:
Karsēšanas pakā‐
pe
Plīts virsma atslē‐
dzas pēc
1-2
6 stundām
3-4
5 stundām
5
4 stundām
6-9
1,5 stundām
5.3 Gatavošanas zonu
lietošana
UZMANĪBU!
Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz
vadības paneļa. Pastāv
elektronisko daļu bojājumu
risks.
30
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Ēdiena gatavošanas traukus lieciet
izvēlētās zonas centrā. Indukcijas
gatavošanas zonas līdz zināmai robežai
automātiski pielāgojas ēdiena
gatavošanas trauka apakšas izmēram.
•
Funkcija sadala jaudu starp
gatavošanas zonām, kas pieslēgtas
tai pašai fāzei.
Šī funkcija aktivizējas, kad vienai fāzei
pieslēgto gatavošanas zonu kopējā
elektrības slodze pārsniedz 3680 W.
Funkcija samazina citu gatavošanas
zonu, kas pieslēgtas tai pašai fāzei,
jaudu.
Gatavošanas zonām ar samazinātu
jaudu vadības panelis attēlo
maksimālo iespējamo karstuma
iestatījumu.
Ja augstāka sildīšanas pakāpe nav
pieejama, samaziniet to vispirms
citām gatavošanas zonām.
Funkcijas ieslēgšanās ir atkarīga no
katlu skaita un izmēra.
Kad plīts virsma ir noteikusi, ka uz tās
novietots katls, aktivizējas sildīšanas
pakāpe 0.
5.4 Sildīšanas pakāpe
Pieskarieties pie vadības joslas vēlamā
karstuma iestatījuma vai velciet pirkstu
pa vadības joslu, lai iestatītu vai mainītu
karstuma iestatījumu gatavošanas zonai.
Novietojot katlu uz gatavošanas zonas
un iestatot karstuma iestatījumu, tas
nemainās 50 sekundes pēc katla
noņemšanas. Vadības zona mirgo šī
laika posma otro daļu. Ja šajā laika
posmā atkal novietojat uz gatavošanas
zonas katlu, karstuma iestatījums tiek
aktivizēts atkārtoti. Pretējā gadījumā
gatavošanas zona tiek deaktivizēta.
5.5 Jaudas pārvaldība
funkcija
•
•
Gatavošanas zonas tiek sagrupētas
atbilstoši atrašanās vietai un fāžu
skaitam uz plīts. Skatīt attēlu.
Katras fāzes maksimālā elektrības
slodze ir 3680 W.
5.6 PowerBoost
Šī funkcija aktivizē vairāk jaudas
attiecīgajai indukcijas gatavošanas zonai;
tā ir atkarīga no ēdiena gatavošanas
trauku izmēra. Šo funkciju var aktivizēt
tikai uz īsu laiku.
Pieskarieties , lai aktivizētu funkciju
konkrētajai gatavošanas zonai.
Funkcija izslēdzas automātiski.
Lai aplūkotu maksimālās
ilguma vērtības, skatiet
sadaļu “Tehniskie dati”.
5.7 Taimeris
Laika atskaites taimeris
Šo funkciju var izmantot, lai norādītu, cik
ilgi gatavošanas zonai būtu jādarbojas
vienas vārīšanas reizes laikā.
LATVIEŠU
5.8 Pauze
Iestatiet attiecīgās gatavošanas zonas
sildīšanas pakāpi un pēc tam funkciju.
1. Pieskarieties , lai aktivētu funkciju
vai mainītu laiku.
Displejā izgaismojas taimera cipari
un indikatori
un
un
Ja taimeris nav iestatīts,
nodziest pēc 3 sekundēm.
2. Pieskarieties
vai , lai iestatītu
laiku (00 - 99 minūtes).
Pēc 3 sekundēm taimeris automātiski
un
sāk laika atskaiti. Indikatori
nodziest.
Kad laiks beidzies, atskan skaņas
signālu, pieskarieties
Iedegas
un
.
indikatori. Izmantojiet
Šo funkciju var lietot, kad plīts ir ieslēgta
un gatavošanas zonas nestrādā.
Novietojiet katlu uz gatavošanas zonas,
simbolu.
lai aktivizētu
2. Lai iestatītu laiku, pieskarieties
vai
.
Funkcija automātiski ieslēgsies pēc 4
sekundēm.
Kad iestatāt šo funkciju, varat noņemt
katlu.
Kad laiks beidzies, atskan skaņas
signāls un sāk mirgot
. Pieskarieties
, lai izslēgtu signālu.
pie
Lai izslēgtu funkciju: pieskarieties
Iedegas
vai
un
displejā.
Šī funkcija neietekmē
gatavošanas zonu darbību.
. Ieslēdzas iepriekšējā sildīšanas
pakāpe.
Pieskarieties pie , lai ieslēgtu funkciju.
Lai deaktivizētu funkciju, turiet nospiestu
.
Kad deaktivizējat plīti, jūs
deaktivizējat arī šo funkciju.
5.10 Cepeškrāsns bērnu
drošības funkcija
Šī funkcija nepieļauj nejaušu plīts
ieslēgšanu un lietošanu.
Vispirms aktivizējiet plīts virsmu un
neiestatiet karstuma iestatījumu.
Pieskarieties , līdz atskan signāls un
izgaismojas indikators, lai aktivizētu
funkciju.
Vadības joslas nodziest. Izslēdziet plīti.
Izslēdzot plīti, funkcija
joprojām ir aktīva.
Lai deaktivizētu funkciju tikai vienai
gatavošanas reizei: Ieslēdziet plīti,
izmantojot
.
indikatori. Izmantojiet
, lai iestatītu
Pieskarieties pie , lai ieslēgtu funkciju.
Sildīšanas pakāpe tiek samazināta uz 1.
Lai deaktivizētu funkciju, pieskarieties
Vispirms iestatiet sildīšanas pakāpi.
.
Laika atgādinājums
1. Pieskarieties
funkciju.
vai
Vadības paneli var nobloķēt plīts virsmas
darbības laikā. Tas nepieļaus nejaušu
sakarsēšanas iestatījumu maiņu.
vai , lai iestatītu
displejā. Varat
arī iestatīt karstuma līmeni 0. Rezultātā
atskan signāls un taimeris tiek atcelts.
lai redzētu
,
5.9 Bloķēšana
. Lai izslēgtu
Lai izslēgtu funkciju: pieskarieties
Šī funkcija iestata zemāko sildīšanas
pakāpi visās ieslēgtajās gatavošanas
zonās.
Kad šī funkcija ir ieslēgta,
simboli var tikt izmantoti.
.
signāls un sāk mirgot
31
.
iedegas. Pieskarieties
, līdz atskan signāls un nodziest
indikators. Parādās vadības josla. 50
sekunžu laikā iestatiet karstuma
iestatījumu.Plīti var lietot. Izslēdzot plīti ar
, funkcija joprojām ir aktīva.
32
www.aeg.com
Lai izslēgtu funkciju
pavisam:ieslēdziet plīti un neiestatiet
karstuma iestatījumu. Pieskarieties
līdz atskan signāls un indikators
nodziest. Parādās vadības joslas.
Izslēdziet plīti.
,
5.11 OffSound Control
(Skaņas aktivizēšana un
deaktivizēšana)
Vispirms izslēdziet plīti.
3 sekundes, lai
1. Pieskarieties pie
aktivizētu funkciju.
Displejs ieslēdzas un izslēdzas.
2. Pieskarieties
Iedegas
vai
3 sekundes.
.
3. Pieskarieties taimera , lai izvēlētos
kādu no šādām iespējām:
•
Funkcijas automātiskā darbināšana
Lai automātiski darbinātu funkciju,
iestatiet automātisko režīmu uz H1 – H6.
Plīts virsma sākotnēji ir iestatīta uz H5.
Tvaika nosūcējs reaģē ikreiz, kad
darbināt plīts virsmu. Plīts automātiski
nosaka ēdiena gatavošanas trauku
temperatūru un attiecīgi noregulē
ventilatora ātrumu.
Gaismas ieslēgšana
Jūs varat iestatīt plīti tā, lai tā ieslēgtu
gaismu automātiski katru reizi, kad
ieslēdzat plīts virsmu. Lai to izdarītu,
iestatiet automātisko režīmu uz H1 – H6.
Tvaika nosūcēja gaisma
izslēdzas 2 minūtes pēc plīts
virsmas deaktivizēšanas.
Automātiskie režīmi
Auto‐ Vārīša‐
māti‐ na1)
skais
ap‐
gai‐
smo‐
jums
Cepša‐
H0 režīms
Iz‐
slēgt
Izslēgt
Izslēgt
H1 režīms
Ie‐
slēgt
Izslēgt
Izslēgt
H2 režīms3) Ie‐
slēgt
1. venti‐
latora
ātrums
1. venti‐
latora
ātrums
H3 režīms
Ie‐
slēgt
Izslēgt
1. venti‐
latora
ātrums
H4 režīms
Ie‐
slēgt
1. venti‐
latora
ātrums
1. venti‐
latora
ātrums
H5 režīms
Ie‐
slēgt
1. venti‐
latora
ātrums
2. venti‐
latora
ātrums
- skaņas ir izslēgtas;
•
- skaņas ir ieslēgtas.
4. Sagaidiet, līdz plīts automātiski
izslēdzas, lai apstiprinātu izvēli.
Kad šī funkcija ir iestatīta
stāvoklī,
skaņas ir dzirdamas tikai tad, kad:
•
•
•
•
jūs pieskaraties ;
Laika atgādinājums nolaižas;
Laika atskaites taimeris nolaižas;
uz vadības paneļa tiek kaut kas
uzlikts.
5.12
Hob²Hood
Uzlabota automātiskā funkcija, kas
savieno plīts virsmu un īpašu tvaika
nosūcēju. Plīts virsmai un tvaika
nosūcējam ir infrasarkana signāla
komunicēšanas ierīce. Ventilatora ātrums
tiek noteikts automātiski, par pamatu
ņemot režīma iestatījumu un uz plīts
izvietotā karstākā ēdiena gatavošanas
trauka temperatūru. Ventilatoru var arī
darbināt manuāli no plīts virsmas.
Lielākajā daļā tvaika
nosūcēju tālvadības sistēma
sākotnēji tiek deaktivizēta.
Pirms funkcijas lietošanas
aktivizējiet to. Lai saņemtu
sīkāku informāciju, skatiet
tvaika nosūcēja lietotāja
rokasgrāmatu.
na2)
LATVIEŠU
H6 režīms
Auto‐ Vārīša‐
māti‐ na1)
skais
ap‐
gai‐
smo‐
jums
Cepša‐
Ie‐
slēgt
3. venti‐
latora
ātrums
2. venti‐
latora
ātrums
na2)
1) Ierīce konstatē vārīšanās procesu un aktivizē
ventilatora ātrumu saskaņā ar automātisko režī‐
mu.
2) Ierīce konstatē cepšanās procesu un aktivizē
ventilatora ātrumu saskaņā ar automātisko režī‐
mu.
3) Šis režīms aktivizē ventilatoru un gaismu un tā
darbības pamatā nav temperatūra.
Automātiskā režīma
mainīšana
1. Deaktivizējiet ierīci.
2. Pieskarieties
3 sekundes.
Displejs ieslēdzas un izslēdzas.
3 sekundes.
3. Pieskarieties
4. Vairākas reizes piespiediet pie
līdz iedegas
,
33
ventilators vēl kādu laiku var darboties.
Pēc tam sistēma deaktivizē ventilatoru
automātiski un neļauj jums nejauši
aktivizēt ventilatoru nākamo 30 sekunžu
laikā.
Lai darbinātu tvaika
nosūcēju tiešā veidā no
tvaika nosūcēja paneļa,
deaktivizējiet funkcijas
automātisko režīmu.
Ventilatora ātruma manuālā
darbināšana
Ventilatoru var arī darbināt manuāli no
plīts virsmas.
Pieskarieties , kad plīts virsma ir
aktīva.
Šādi funkcijas automātiskā darbība tiek
deaktivizēta, un jūs varat mainīt
ventilatora ātrumu manuāli.
Piespiežot , ventilatora ātrums tiek
palielināts par vienu ātrumu. Kad ir
sasniegts intensīvais līmenis un atkal tiek
piespiests , tiks iestatīts 0 ventilatora
ātrums, kas deaktivizē tvaika nosūcēju.
Lai atkal ieslēgtu ventilatora 1. ātrumu,
pieskarieties .
Lai aktivizētu funkcijas
automātisko darbību,
deaktivizējiet plīts virsmu un
atkal aktivizējiet to.
.
5. Pieskarieties pie taimera , lai
izvēlētos automātisko režīmu.
Kad gatavošana ir pabeigta un plīts
virsma ir izslēgta, tvaika nosūcēja
6. PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Ēdiena gatavošanas
trauki
Indukcijas gatavošanas
zonās spēcīgs
elektromagnētiskais lauks
ļoti ātri uzkarsē ēdiena
gatavošanas trauku.
Izmantojiet indukcijas
gatavošanas zonas tikai
kopā ar piemērotiem virtuves
traukiem.
Ēdiena gatavošanas trauku materiāls
•
piemērots: čuguns, tērauds, emaljēts
tērauds, nerūsējošs tērauds,
daudzslāņu dibens (ko ražotājs
norādījis par pareizu).
• nepiemērots: alumīnijs, varš, misiņš,
stikls, keramika, porcelāns.
Ēdiena gatavošanas trauki ir piemēroti
indukcijas plītij, ja:
34
www.aeg.com
•
•
ūdens uzvārās ļoti ātri zonā, kurā
iestatīs augstākais siltuma iestatījums;
magnēts pielīp pie ēdiena
gatavošanas trauku apakšpuses.
Ēdiena gatavošanas trauka
pamatnei vajadzētu būt pēc
iespējas biezākai un
plakanākai.
Pirms katlu novietošanas uz
plīts virsmas nodrošiniet, lai
katlu dibeni būtu tīrī un
sausi.
Ēdiena gatavošanas trauku izmēri
Indukcijas gatavošanas zonas līdz
zināmai robežai automātiski pielāgojas
ēdiena gatavošanas trauka apakšas
izmēram.
Gatavošanas zonas efektivitāte ir saistīta
ar ēdiena gatavošanas trauka diametru.
Ēdiena gatavošanas trauki ar mazāku
diametru par minimālo saņems tikai daļu
no gatavošanas zonas ģenerētās jaudas.
Skatiet sadaļu “Tehniskie
dati".
6.2 Trokšņi darbības laikā
Ja dzirdami:
•
•
krakšķi: ēdiena gatavošanas trauks
izgatavots no dažādiem materiāliem
(„sendviča” uzbūve);
svilpieni: tiek izmantota gatavošanas
zona ar augstu jaudas līmeni un
ēdiena gatavošanas trauks ir gatavots
no dažādiem materiāliem ("sendviča"
uzbūve);
• dūkoņa: tiek izmantots augsts jaudas
līmenis;
• klikšķi: notiek elektrības pārslēgšana;
• šņākšana, dūkoņa: darbojas
ventilators.
Šie trokšņi ir parasta parādība, tie
nenorāda, ka ir kādi darbības
traucējumi.
6.3 Öko Timer (Ekonomijas
taimeris)
Lai taupītu elektroenerģiju, gatavošanas
zona tiek deaktivizēta, pirms atskan laika
atskaites taimera signāls. Darbības laiks
ir atkarīgs no sildīšanas pakāpes līmeņa
un gatavošanas ilguma.
6.4 Ēdienu gatavošanas
piemēri
Sakarība starp zonas sildīšanas pakāpi
un tās jaudas patēriņu nav lineāra.
Sildīšanas pakāpes palielinājums nav
proporcionāls jaudas patēriņa
palielinājumam. Tas nozīmē, ka
gatavošanas zona ar iestatītu vidējo
sildīšanas pakāpi darbojas ar mazāk
nekā pusi jaudas.
Tabulās minētā informācija ir
tikai informatīva.
Karsēšanas
pakāpe
Lietojums:
Laiks
(min.)
Ieteikumi
1
Uzturētu pagatavotos ēdienus
siltus.
pēc ne‐ Uzlieciet vāku uz ēdiena gata‐
piecieša‐ vošanas trauka.
mības
1-2
Lai pagatavotu holandiešu
mērci, kausēt: sviestu, šokolā‐
di, želatīnu.
5 - 25
Laiku pa laikam samaisiet.
1-2
Iebiezināt: mīkstas omletes,
ceptas olas.
10 - 40
Gatavošanas laikā uzlieciet
vāku.
LATVIEŠU
35
Karsēšanas
pakāpe
Lietojums:
Laiks
(min.)
Ieteikumi
2-3
Vārīt rīsus un gatavot piena
ēdienus uz mazas uguns, uz‐
sildīt pusfabrikātus.
25 - 50
Šķidruma daudzumam jābūt
vismaz divreiz lielākam nekā
rīsu daudzumam, maisiet ēdie‐
nus uz piena bāzes gatavoša‐
nas laikā.
3-4
Tvaicēt dārzeņus, zivis, gaļu.
20 - 45
Pievienojiet dažas ēdamkaro‐
tes šķidruma.
4-5
Tvaicēt kartupeļus.
20 - 60
Lietojiet ne vairāk nekā ¼ l
ūdens uz 750 g kartupeļu.
4-5
Gatavotu lielu ēdienu daudz‐
umu, sautējumus un zupas.
60 - 150 Līdz 3 l šķidruma un sastāvda‐
ļas.
6-7
Nedaudz apcept: eskalopu, te‐ pēc ne‐ Cepšanas laikā apgrieziet.
ļa gaļas, kotlešu, frikadeļu, cīsi‐ piecieša‐
ņu, aknu, mērces, olu, pankū‐ mības
ku, virtuļu cepšana.
7-8
Kārtīgi apceptu ēdienu, ceptu
filejas steikus, steikus.
9
Vārīt ūdeni, vārīt makaronus, apbrūnināt gaļu (gulašu, sautētu cepeti),
cept kartupeļus frī eļļā.
5 - 15
Cepšanas laikā apgrieziet.
Vārīt lielu ūdens daudzumu. Aktivizēta PowerBoost funkcija.
6.5 Padomi un ieteikumi
Hob²Hood
Darbinot plīts virsmu ar funkciju:
•
aizsargājiet tvaika nosūcēja paneli no
tiešiem saules stariem;
• nenovietojiet halogēna gaismas uz
tvaika nosūcēja vadības paneļa;
• Nenosedziet plīts vadības paneli.
• Nepārtrauciet signālu starp plīts
virsmu un tvaika nosūcēju (piemēram,
ar roku, ēdiena gatavošanas trauka
rokturi vai augstu katlu). Skatiet attēlu.
Tvaiku nosūcējs attēlots kā paraugs.
Citas tālvadības ierīces var
bloķēt signālu. Neizmantojiet
nekādas tālvadības ierīces
plīts virsmas izmantošanas
laikā.
Plīts tvaiku nosūcējs ar Hob²Hood
funkciju
36
www.aeg.com
Lai atrastu pilnu tvaika nosūcēju klāstu,
kas darbojas ar šo funkciju, skatiet mūsu
interneta vietni. Ar šo funkciju
aprīkots AEG tvaiku nosūcējs tiek attēlots
ar simbolu
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.1 Vispārēja informācija
•
•
•
•
•
Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.
Vienmēr izmantojiet ēdienu
gatavošanas traukus ar tīru apakšu.
Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas
neietekmē plīts darbību.
Izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli,
kas paredzēts plīts virsmām.
Stikla tīrīšanai izmantojiet speciālu
skrāpi.
7.2 Plīts tīrīšana
•
Noņemt nekavējoties: izkusušu
plastmasu, plastmasas plēvi, cukuru
•
•
un ēdienu, kura sastāvā ir cukurs, jo
pretējā gadījumā netīrumi var izraisīt
plīts bojājumus. Uzmanieties, lai
negūtu apdegumus. Izmantojiet īpašu
skrāpi uz stikla virsmas piemērotā
leņķī un virziet tā asmeni pāri virsmai.
Noņemt, kad plīts ir pietiekami
atdzisusi: kaļķakmens un ūdens
traipus, taukvielu šļakstus un krāsu
izmaiņas uz spīdīgās metāliskās
virsmas. Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Pēc
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar
mīkstu drānu.
Spīdošu metāla daļu krāsas
zaudēšanas novēršana: izmantojiet
ūdens un etiķa šķīdumu un notīriet
stikla virsmu ar drānu.
8. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Ko darīt, ja ...
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Plīti nevar ieslēgt vai izslēgt.
Plīts nav pieslēgta elektrotī‐ Pārbaudiet, vai plīts ir pareizi
klam vai nav pieslēgta parei‐ pievienota strāvas padevei.
zi.
Skatiet savienojuma dia‐
grammu.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējums ir sais‐
tīts ar drošinātāju. Ja droši‐
nātājs atkārtoti izdeg, sazi‐
nieties ar kvalificētu elektriķi.
Jūs neiestatāt sildīšanas pa‐
kāpi 50 sekunžu laikā.
Ieslēdziet plīti vēlreiz un 50
sekunžu laikā iestatiet sildī‐
šanas pakāpi.
Skarti 2 vai vairāki sensora
lauki vienlaicīgi.
Pieskarties tikai vienam sen‐
sora laukam.
LATVIEŠU
Problēma
Neizdodas iestatīt maksimā‐
lo sildīšanas pakāpi vienai
no gatavošanas zonām.
Neizdodas ieslēgt vienu no
gatavošanas zonām.
37
Iespējamie iemesli
Risinājums
Pauze darbojas.
Skatiet sadaļu „Izmantošana
ikdienā”.
Uz vadības paneļa nonācis
ūdens vai ir trekni traipi.
Noslaukiet vadības paneli.
Pārējās zonas patērē maksi‐
māli pieejamo jaudu.
Jūsu plīts virsma darbojas
pareizi.
Samaziniet tai pašai fāzei
pievienotu pārējo gatavoša‐
nas zonu sildīšanas pakāpi.
Skatiet sadaļu "Jaudas pār‐
valdība".
Atskan skaņas signāls un
Uz viena vai vairākiem sen‐
plīts virsma deaktivizējas.
soru laukiem uzlikts kāds
Izslēdzot plīti, atskan skaņas priekšmets.
signāls.
Noņemiet priekšmetu no
sensoru laukiem.
Plīts deaktivizējas.
Noņemiet priekšmetu no
sensora lauka.
Kaut kas ir uzlikts uz senso‐
ra lauka
.
Atlikušā siltuma indikators
neiedegas.
Zona nav karsta, jo darbojas Ja zona ir darbojusies pietie‐
pavisam īsu laiku vai sen‐
kami ilgi, lai būtu karsta, sa‐
sors ir bojāts.
zinieties ar pilnvarotu servisa
centru.
Hob²Hood nedarbojas.
Vadības panelis ir nosegts.
Noņemiet priekšmetu no va‐
dības paneļa.
Jūs izmantojat pārāk augstu
katlu, kas aizsedz signālu.
Izmantojiet mazāku katlu,
mainiet gatavošanas zonu
vai darbiniet plīts virsmu ma‐
nuāli.
Sensora lauki sakarst.
Ēdiena gatavošanas trauki ir Ja nepieciešams, novietojiet
par lielu vai arī novietoti pā‐ lielāka izmēra ēdiena gata‐
rāk tuvu vadības ierīcēm.
vošanas traukus uz aizmu‐
gurējām zonām, ja nepiecie‐
šams.
Pieskaroties vadības paneļa
sensora laukiem, nav ska‐
ņas signāla.
Skaņas signāli nav aktivizēti. Aktivizējiet skaņas signālus.
Skatiet sadaļu „Izmantošana
ikdienā”.
iedegas.
Vadības josla iemirgojas.
Cepeškrāsns bērnu drošības Skatiet sadaļu „Izmantošana
funkcija vai Bloķēšana dar‐
ikdienā”.
bojas.
Uz zonas nav ēdiena gata‐
Novietojiet ēdiena gatavoša‐
vošanas trauku vai zona nav nas traukus uz zonas tā, lai
pilnībā nosegta.
tie pilnībā nosegtu gatavoša‐
nas zonu.
38
www.aeg.com
Problēma
un skaitlis parādās.
Iespējamie iemesli
Risinājums
Nepiemēroti ēdiena gatavo‐
šanas trauki.
Lietot piemērotus virtuves
traukus. Skatiet sadaļu "Pa‐
domi un ieteikumi".
Zonai neatbilstošs ēdiena
gatavošanas trauka apakš‐
ējās daļas diametrs.
Izmantojiet pareiza lieluma
ēdiena gatavošanas trauku.
Skatiet sadaļu “Tehniskie
dati".
Plīts darbībā radies traucē‐
jums.
Izslēdziet plīts virsmu un at‐
kal aktivizējiet to pēc 30 se‐
kundēm. Ja atkal parā‐
dās, atvienojiet plīti no strā‐
vas. Pēc 30 sekundēm atkal
pievienojiet plīts virsmu strā‐
vas padevei. Ja problēma at‐
kārtojas, sazinieties ar piln‐
varoto servisa centru.
Jūs dzirdāt nepārtrauktus
skaņas signālus.
Nepareizs elektrības pieslē‐
gums.
8.2 Ja nevarat atrast
risinājumu ...
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa
centru. Norādiet datu plāksnītē
atrodamos datus. Pārliecinieties, ka
izmantojāt plīts virsmu pareizi. Ja lietojāt
Atvienojiet plīti no strāvas.
Lūdziet kvalificētam elektri‐
ķim pārbaudīt pieslēgumu.
ierīci nepareizi, par problēmu novēršanu,
kuru veic apkalpošanas centra darbinieki
vai ierīces tirgotājs, tiks ieturēta papildu
samaksa pat garantijas apkalpošanas
laikā. Informāciju par apkalpošanas
centru un garantijas noteikumiem skatiet
garantijas brošūrā.
9. TEHNISKIE DATI
9.1 Datu plāksnīte
Modelis IPE84531FB
Veids 62 D4A 20 AA
Indukcija 7.35 kW
Sēr.Nr. .................
AEG
Izstrādājuma Nr. 949 597 479 01
220 - 240 V / 400 V 2 N 50 - 60 Hz
Ražots Vācijā
7.35 kW
LATVIEŠU
39
9.2 Gatavošanas zonu specifikācijas
Gatavošanas
zona
Nominālā jau‐
da (maksimālā
sildīšanas pa‐
kāpe) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksimālais
darbības laiks
[min.]
Ēdiena gatavo‐
šanas trauku
diametrs [mm]
Priekšējā kreisā 2300
3200
10
125 - 210
Aizmugurējā
kreisā
2300
3200
10
125 - 210
Priekšējā labā
2300
3200
10
125 - 210
Aizmugurējā la‐
bā
2300
3200
10
125 - 210
Gatavošanas zonu jauda var nedaudz
atšķirties no tabulā norādītajiem datiem.
Tā mainās atkarībā no ēdiena
gatavošanas trauku materiāla un
izmēriem.
Lai gūtu optimālus gatavošanas
rezultātus, lietojiet ēdiena gatavošanas
traukus, kas nav lielāki par tabulā
norādīto diametru.
10. ENERGOEFEKTIVITĀTE
10.1 Produkta informācija atbilstoši EU 66/2014 ir spēkā tikai
ES tirgum
Modeļa identifikācija
IPE84531FB
Plīts veids
Iebūvējama plīts
virsma
Gatavošanas zonu skaits
4
Sildīšanas tehnoloģija
Indukcija
Riņķa gatavošanas zonu
diametrs (Ø)
Priekšējā kreisā
Aizmugurējā kreisā
Priekšējā labā
Aizmugurējā labā
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Enerģijas patēriņš pa gata‐
vošanas zonām (EC elec‐
tric cooking)
Priekšējā kreisā
Aizmugurējā kreisā
Priekšējā labā
Aizmugurējā labā
181,8 Wh / kg
190,8 Wh / kg
194,9 Wh / kg
190,8 Wh / kg
Plīts enerģijas patēriņš (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Elektroierīces gatavošanai
mājsaimniecībā - 2. daļa: Plītis Snieguma novērtēšanas metodes
189,6 Wh / kg
10.2 Enerģijas taupīšana
Ievērojot turpmāk izklāstītos ieteikumus
ikdienas gatavošanas laikā var ietaupīt
enerģiju.
40
www.aeg.com
•
•
•
•
Lieciet karsēt ūdeni tikai
nepieciešamā tilpumā.
Ja iespējams, uzlieciet ēdiena
gatavošanas traukiem vākus.
Pirms gatavošanas zonas
ieslēgšanas uzlieciet uz tās ēdiena
gatavošanas trauku.
Mazākus ēdiena gatavošanas traukus
lieciet uz mazākām gatavošanas
zonām.
•
•
Ēdiena gatavošanas traukus lieciet
tieši gatavošanas zonas centrā.
Varat izmantot atlikušo siltumu, lai
uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu.
11. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
LIETUVIŲ
41
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 41
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 43
3. ĮRENGIMAS........................................................................................................ 46
4. GAMINIO APRAŠYMAS..................................................................................... 47
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS................................................................................ 48
6. PATARIMAI.........................................................................................................52
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.................................................................................. 55
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..........................................................................................55
9. TECHNINIAI DUOMENYS.................................................................................. 57
10. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS..........................................................................58
PUIKIEMS REZULTATAMS
Dėkojame, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad
nepriekaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis,
kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti
įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes instrukcijai perskaityti,
kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.aeg.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
42
www.aeg.com
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią
ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys
naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad
neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.
Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba
atskira nuotolinio valdymo sistema.
ĮSPĖJIMAS! Neprižiūrimas maisto gaminimas ant
kaitlentės su riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir
sukelti gaisrą.
NIEKADA negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite
prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba
gesinimo apdangalu.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
43
DĖMESIO! Maisto gaminimo procesas turi būti
prižiūrimas. Trumpalaikis maisto gaminimo procesas
turi būti nuolat prižiūrimas.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant
maisto gaminimo paviršių.
Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių,
peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali
įkaisti.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Baigę naudotis, išjunkite kaitlentę, naudodamiesi jos
valdikliais, ir nepasikliaukite prikaistuvio detektoriumi.
Jei stiklo keraminis paviršius / stiklo paviršius įtrūkęs,
prietaisą išjunkite ir ištraukite kištuką iš maitinimo
lizdo. Jeigu prietaisas prie maitinimo tinklo prijungtas
tiesiogiai, naudojant jungiamąją dėžutę, išimkite
saugiklį, kad atjungtumėte prietaisą nuo maitinimo
tinklo. Bet kuriuo atveju kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui
arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso
gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo
naudojimo instrukcijoje nurodytas kaip tinkamas
kaitlenčių apsaugas arba prietaise jau integruotas
kaitlenčių apsaugas. Netinkamų apsaugų naudojimas
gali sukelti nelaimingus atsitikimus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
•
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Perkeldami prietaisą, visada būkite
atsargūs, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
44
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Apsaugokite nupjautus paviršius
hermetiku, kad jie nuo drėgmės
neišbrinktų.
Apsaugokite prietaiso apačią nuo
garų ir drėgmės.
Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta
durų ir po langu. Atidarant duris ar
langus, jie gali nuversti įkaitusius
prikaistuvius nuo prietaiso.
Kiekvieno prietaiso apačioje yra
aušinimo ventiliatoriai.
Jeigu prietaisas įrengtas virš
stalčiaus:
– Nelaikykite mažų daiktų ar
popieriaus lapų, kuriuos galėtų
įtraukti, nes jie gali sugadinti
aušinimo ventiliatorius arba
aušinimo sistemą.
– Išlaikykite ne mažesnį kaip 2 cm
atstumą tarp prietaiso apačios ir
stalčiuje laikomų dalių.
Išimkite spintelėje po prietaisu įdėtas
pertvaras.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
įrengti kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Prieš atlikdami bet kokį veiksmą,
įsitikinkite, kad prietaisas būtų
atjungtas nuo maitinimo.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai
įrengtas. Dėl laisvo ir netinkamo
elektros maitinimo laido ar kištuko
(jeigu taikytina) gnybtas gali įkaisti.
Naudokite tinkamą elektros maitinimo
laidą.
Pasirūpinkite, kad elektros laidai
nesusipainiotų.
Įsitikinkite, kad įrengta apsauga nuo
elektros smūgių.
Ant laido naudokite įtempimą
mažinančią sąvaržą.
Įsitikinkite, kad maitinimo laidas ar
kištukas (jeigu taikytina) neliestų
karšto prietaiso ar karštų prikaistuvių,
•
•
•
•
•
•
•
•
kai jungiate prietaisą į netoli esančius
lizdus.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko
(jeigu taikytina) ar maitinimo laido.
Kreipkitės į mūsų įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą arba elektriką, jeigu
reikia pakeisti pažeistą maitinimo
laidą.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti
arba gauti elektros smūgį.
•
•
•
•
Prieš naudodami pirmąkart, išimkite
visas pakuotės medžiagas, nuimkite
etiketes ir apsauginę plėvelę (jeigu
taikytina).
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą,
kaitvietę išjunkite.
Nepasitikėkite prikaistuvių
detektoriumi.
Nedėkite stalo įrankių arba
prikaistuvių dangčių ant kaitviečių. Jie
gali įkaisti.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Jeigu prietaiso paviršius įtrūktų,
nedelsdami atjunkite prietaisą nuo
elektros tinklo. Taip išvengsite
elektros smūgio.
Naudotojai, turintys širdies
stimuliatorių, turi išlaikyti ne mažesnį
kaip 30 cm atstumą nuo indukcinių
kaitviečių, kai prietaisas veikia.
Kai dedate maistą į karštą aliejų,
aliejus gali ištikšti.
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir sprogimo pavojus
•
•
•
•
Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti
lengvai užsiliepsnojančių garų.
Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite
atsargūs, kad liepsna arba įkaitę
daiktai jų neuždegtų.
Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
Naudotas aliejus, kuriame yra maisto
likučių, gali užsiliepsnoti esant
žemesnei temperatūrai nei aliejus,
kuris yra naudojamas pirmą kartą.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
•
•
•
•
•
•
•
Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant
valdymo skydelio.
Nedėkite karšto prikaistuvio dangčio
ant kaitlentės stiklinio paviršiaus.
Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių
prikaistuvių.
Būkite atsargūs, kad ant prietaiso
nenukristų daiktai arba prikaistuviai.
Jie gali pažeisti paviršių.
Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų
prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius
prikaistuvius.
Nedėkite ant prietaiso aliuminio
folijos.
Prikaistuviai iš ketaus, aliuminio arba
su sugadintais dugnais gali subraižyti
stiklą / stiklo keramiką. Jeigu tokius
indus nuo maisto gaminimo paviršiaus
reikia patraukti, juos visada kelkite, o
ne traukite.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
2.4 Priežiūra ir valymas
•
•
•
•
•
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršių nuo
nusidėvėjimo.
Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį ir
palaukite, kol jis atvės.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo,
prieš atlikdami techninės priežiūros
darbus.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir
nepurkškite vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
2.5 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
2.6 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
45
•
•
•
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
pašalinti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
46
www.aeg.com
3. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3.1 Prieš įrengiant
Prieš įrengdami kaitlentę, užrašykite
žemiau informaciją iš techninių duomenų
plokštelės. Techninių duomenų plokštelę
rasite kaitlentės apačioje.
Serijos numeris.........................
3.2 Įmontuojamos kaitlentės
Į baldus įmontuojamos kaitlentės gali būti
naudojamos tik po to, kai jos bus
įrengtos tinkamame standartus
atitinkančiame paviršiuje.
3.3 Prijungimo kabelis
•
•
Kaitlentė pristatoma su prijungimo
kabeliu.
Norėdami pakeisti pažeistą maitinimo
kabelį, naudokite kabelio tipą
H05V2V2-F, kuris išlaiko 90 °C arba
aukštesnę temperatūrą. Kreipkitės į
vietos techninio aptarnavimo centrą.
3.4 Surinkimas
min.
500mm
min.
50mm
Jeigu prietaisas įrengtas virš
stalčiaus, gaminant maistą
kaitlentės ventiliacija gali
sušildyti stalčiuje laikomus
daiktus.
LIETUVIŲ
47
4. GAMINIO APRAŠYMAS
4.1 Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
1
1
1
2
1 Indukcinė kaitvietė
2 Valdymo skydelis
1
4.2 Valdymo skydelio išdėstymas
6
7
5
4
3
2
1
8
9
Norėdami matyti valdymo skydelį ir kaitviečių padėtis, įjunkite prietaisą su
Prietaisą valdykite jutiklių laukais. Rodiniai, indikatoriai ir garso signalai parodo, kurios
funkcijos veikia.
Jutik‐ Funkcija
lio lau‐
kas
1
2
3
4
/
5
Pastaba
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
Kaitlentei įjungti ir išjungti.
Hob²Hood
Įjungia ir išjungia funkcijos rankinio valdymo
režimą.
Pristabdyti
Įjungia ir išjungia funkciją.
–
Pailgina arba sutrumpina laiką.
–
Nustatoma laikmačio funkcija.
6
–
Laikmačio ekranas
Rodo laiką minutėmis.
7
–
Valdymo juosta
Nustato kaitinimo lygį.
48
www.aeg.com
Jutik‐ Funkcija
lio lau‐
kas
Pastaba
8
PowerBoost
Įjungia funkciją.
9
Užrakinimas / Apsaugos
nuo vaikų įtaisas
Skirta valdymo skydeliui užrakinti / atrakinti.
4.3 OptiHeat Control (3
veiksmas. Likusio karščio
indikatorius)
ĮSPĖJIMAS!
/ / Pavojus
nusideginti dėl likusio
karščio. Indikatoriai rodo
dabar naudojamų kaitviečių
likusio karščio lygį. Taip pat
gali įsijungti kaimyninių
kaitviečių indikatoriai, netgi
jei jų nenaudojate.
Indukcinės kaitvietės maisto gaminimo
metu kaitina tiesiogiai prikaistuvio dugną.
Stiklo keramikos paviršius įšyla dėl
likusio prikaistuvio karščio.
Kai kaitlentė išjungta, indikatoriai vis dar
yra matomi. Kai kaitlentė yra pakankamai
atvėsusi, jie išnyksta.
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Įjungimas ir išjungimas
Lieskite
1 sekundę, kad įjungtumėte
arba išjungtumėte kaitlentę.
Rodomos valdymo juostos, kai įjungiate
kaitlentę, ir išsijungia, kai ją išjungiate.
Kai kaitlentė yra išjungta, galite matyti tik
•
kaitlentė perkaista (pvz., jeigu
kaitinate tuščią keptuvę). Palaukite,
kol kaitvietė atauš, prieš vėl
naudodami kaitlentę;
• neišjungėte kaitvietės arba
nepakeitėte kaitinimo lygio. Po tam
tikro laiko kaitlentė išsijungia;
Santykis tarp kaitinimo lygio ir laiko,
po kurio kaitlentė išsijungia:
Kaitinimo lygis
Kaitlentė išsijun‐
gia po
5.2 Automatinis išjungimas
1–2
6 valandų
Ši funkcija automatiškai išjungia
kaitlentę, jeigu:
3–4
5 valandų
5
4 valandų
6–9
1,5 valandos
.
•
•
•
neuždedate prikaistuvio ant kaitlentės
50 sekundžių;
uždėję prikaistuvį, nenustatėte
kaitinimo lygio 50 sekundžių;
kažką išliejote arba padėjote ką nors
(puodą, šluostę) ant valdymo skydelio
ilgesniam laikui nei 10 sekundžių. Kai
išgirsite garso signalą, kaitlentė
išsijungs. Nuimkite daiktą arba
nuvalykite valdymo skydelį.
5.3 Kaitviečių naudojimas
DĖMESIO
Nestatykite įkaitusių
prikaistuvių ant valdymo
skydelio. Galima sugadinti
elektronines dalis.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
49
Ši funkcija įsijungia, kai bendra
kaitviečių, prijungtų prie vienos fazės,
elektros apkrova viršija 3 680 W.
Ši funkcija sumažina galią kitoms
kaitvietėms, prijungtoms prie tos
pačios fazės.
Sumažintos galios kaitvietėms
valdymo skydelyje rodomi galimi
maksimalūs kaitinimo lygiai.
Jeigu aukštesnis kaitinimo lygis
negalimas, pirmiausia sumažinkite
kitų kaitviečių kaitinimo lygį.
Funkcijos aktyvinimas priklauso nuo
puodų dydžio ir skaičiaus.
Uždėkite prikaistuvį ant pasirinktos
kaitvietės vidurio. Indukcinės kaitvietės
prisitaiko automatiškai pagal prikaistuvio
dugno dydį.
Kai puodas aptinkamas, įsijungia 0
kaitinimo lygis.
5.4 Kaitinimo lygis
Palieskite valdymuo juostą ties norimu
kaitinimo lygiu arba pirštu lieskite
valdymo juostą, kad nustatytumėte arba
pakeistumėte kaitvietės kaitinimo lygį.
5.6 PowerBoost
Šia funkcija įjungia daugiau galios
atitinkamai indukcinei kaitvietei; tai
priklauso nuo prikaistuvio dydžio. Ši
funkcija gali būti įjungta tik ribotą
laikotarpį.
Palieskite , kad įjungtumėte kaitvietės
funkciją.
Funkcija automatiškai išsijungia.
Kai uždedate puodą ant kaitvietės ir
nustatote kaitinimo lygį, jis lieka toks pats
50 sekundžių, kai nuimate puodą. Antrą
pusę šio laiko mirksi valdymo juosta.
Jeigu per šį laiką vėl ant kaitvietės
uždėsite puodą, kaitinimo lygis vėl bus
suaktyvintas. Kitu atveju kaitvietė
išsijungs.
5.7 Laikmatis
5.5 Galios valdymas funkcija
Atgalinės atskaitos laikmatis
•
•
•
Kaitvietės sugrupuojamos pagal vietą
ir kaitlentės fazių skaičių. Žr.
paveikslėlį.
Kiekvienos fazės maksimali elektros
apkrova yra 3 680 W.
Ši funkcija paskirsto galią tarp
kaitviečių, prijungtų prie tos pačios
fazės.
Maksimalios trukmės vertes
rasite skyrelyje „Techniniai
duomenys“.
Naudokite šią funkciją nurodyti, kiek laiko
kaitvietė turi veikti vieno karto maisto
gaminimo metu.
Pirmiausiai nustatykite atitinkamos
kaitvietės kaitinimo lygį, o po to –
funkciją.
50
www.aeg.com
5.8 Pristabdyti
1. Norėdami įjungti funkciją arba
pakeisti laiką, palieskite
.
Funkcija nustato visas veikiančias
kaitvietes į žemiausią kaitinimo lygį.
Ekrane rodomi laikmačio skaitmenys
bei indikatoriai
ir .
Jeigu laikmatis nenustatytas, po 3
sekundžių
ir
Kai funkcija yra aktyvi, galima naudoti
simbolius
išnyksta.
arba
laikui nustatyti
2. Palieskite
(00–99 minutės).
Po 3 sekundžių laikmatis automatiškai
pradeda atgalinę atskaitą. Indikatoriai
ir
išnyksta.
Kai laikas baigiasi, pasigirsta garso
. Norėdami išjungti
signalą, palieskite
.
ir
Užsidega indikatoriai
.
. Naudokite
arba , kad nustatytumėte
ekrane. Arba nustatykite kaitinimo lygį
ties 0. Girdėsis garso signalas, o
laikmatis bus išjungtas.
arba , kad
2. Palieskite
nustatytumėte laiką.
Funkcija įsijungs automatiškai po 4
sekundžių.
Kai nustatote funkciją, galite nukelti
puodą.
. Palieskite
arba
ekrane.
. Naudokite
, kad nustatytumėte
Ši funkcija neturi poveikio
kaitviečių veikimui.
Palieskite , kad įjungtumėte funkciją.
Norėdami išjungti šią funkciją, 3
.
Lieskite , kol pasigirs signalas ir
įsijungs indikatorius, kad įjungtumėte
funkciją.
Valdymo juosta išnyksta. Išjunkite
kaitlentę.
Kai laikas baigiasi, pasigirsta garso
ir
Pirmiausia nustatykite kaitinimo lygį.
Pirmiausiai įjunkite kaitlentę ir
nenustatykite kaitinimo lygio.
– funkcijai aktyvinti.
Įsižiebia indikatoriai
Galite užrakinti valdymo skydelį, kai
kaitlentė veikia. Taip galima išvengti
atsitiktinio kaitinimo lygio pakeitimo.
Ši funkcija apsaugo, kad kaitlentė
nepradėtų veikti atsitiktinai.
simbolis.
Norėdami išjungti funkciją: palieskite
.
5.10 Apsaugos nuo vaikų
įtaisas
Uždėkite puodą ant kaitvietės, kad būtų
signalas ir mirksi
signalui išjungti.
Norėdami išjungti funkciją: palieskite
Įsijungia ankstesnis kaitinimo lygis.
Išjungus kaitlentę,
išjungiama ir ši funkcija.
Galite naudoti šią funkciją, kai kaitlentė
yra įjungta, bet kaitvietės neveikia.
1. Lieskite
.
Palieskite , kad įjungtumėte funkciją.
Kaitinimo lygis sumažinamas iki 1.
sekundes lieskite
Minučių skaitlys
matomas
arba
5.9 Užrakinimas
signalas ir mirksi
Norėdami išjungti funkciją: palieskite
,
.
Išjungus kaitlentę, funkcija
vis dar aktyvi.
Norėdami išjungti funkciją tik vienam
maisto gaminimui: Įjunkite kaitlentę su
.
įsijungia. Lieskite , kol pasigirs
signalas ir išsijungs indikatorius. Rodoma
valdymo juosta. Nustatykite kaitinimo lygį
per 50 sekundžių.Galite naudoti
kaitlentę. Išjungus kaitlentę su
funkcija vis dar aktyvi.
,
Norėdami visam laikui išjungti
funkciją:įjunkite kaitlentę ir nenustatykite
LIETUVIŲ
kaitinimo lygio. Lieskite , kol pasigirs
signalas ir išsijungs indikatorius.
Rodomos valdymo juostos. Išjunkite
kaitlentę.
Didžiosios daugumos
gartraukių nuotolinio
valdymo sistema pradžioje
būna išjungta. Įjunkite ją,
prieš pradėdami naudoti šią
funkciją. Daugiau
informacijos rasite gartraukio
naudojimo instrukcijoje.
5.11 OffSound Control (Garso
signalų išjungimas ir
įjungimas)
Pirmiausiai išjunkite kaitlentę.
3 sekundes, kad
1. Lieskite
įjungtumėte funkciją.
Ekranas įsijungia ir išsijungia.
2. Palieskite ir 3 sekundes palaikykite
.
arba
rodoma.
3. Palieskite laikmačio , kad
pasirinktume vieną iš šių:
•
– garso signalai išjungti
•
– garso signalai įjungti
4. Palaukite, kol kaitlentė automatiškai
išsijungs, kad patvirtintumėte
pasirinkimą.
Automatinis funkcijos valdymas
Norėdami funkciją valdyti automatiškai,
nustatykite automatinio režimo H1–H6
nuostatas. Pradžioje kaitlentėje būna
nustatyta H5 nuostata. Gartraukis
reaguoja kiekvieną kartą, kai naudojate
kaitlentę. Kaitlentė automatiškai nustato
prikaistuvio temperatūrą ir pareguliuoja
ventiliatoriaus sukimosi greitį.
Apšvietimo įjungimas
Galite nustatyti, kad kaitlentė
automatiškai įjungtų apšvietimą
kiekvieną kartą jums įjungus kaitlentę.
Norėdami tai padaryti, nustatykite
automatinio režimo H1–H6 nuostatas.
Gartraukio apšvietimas
išsijungia praėjus 2
minutėms po kaitlentės
išjungimo.
Kai funkcija yra nustatyta ties
, garso
signalai girdimi tik tuo atveju, kai:
•
•
•
•
paliečiate;
Minučių skaitlys išsijungia;
Atgalinės atskaitos laikmatis
išsijungia;
ką nors padedate ant valdymo
skydelio.
5.12
Automatiniai režimai
Auto‐ Viri‐
mati‐ mas1)
nis
ap‐
švieti‐
mas
Keoi‐
H0 režimas
Iš‐
jungti
Išjungti
Išjungti
H1 režimas
Įjungti Išjungti
Išjungti
H2 reži‐
mas3)
Įjungti 1 venti‐
1 venti‐
liatoriaus liatoriaus
greitis
greitis
H3 režimas
Įjungti Išjungti
H4 režimas
Įjungti 1 venti‐
1 venti‐
liatoriaus liatoriaus
greitis
greitis
Hob²Hood
Tai pažangi automatinė funkcija, kuri
sujungia kaitlentę ir specialų gartraukį. Ir
kaitlentė, ir gartraukis turi infraraudonųjų
spindulių signalų perdavimo
mechanizmą. Ventiliatoriaus sukimosi
greitis nustatomas automatiškai pagal
režimo nuostatą ir ant kaitlentės esančio
karščiausio prikaistuvio temperatūrą.
Ventiliatorių galite valdyti ir rankomis,
reguliuodami kaitlentėje.
51
mas2)
1 venti‐
liatoriaus
greitis
52
www.aeg.com
Auto‐ Viri‐
mati‐ mas1)
nis
ap‐
švieti‐
mas
Keoi‐
mas2)
H5 režimas
Įjungti 1 venti‐
2 venti‐
liatoriaus liatoriaus
greitis
greitis
H6 režimas
Įjungti 2 venti‐
3 venti‐
liatoriaus liatoriaus
greitis
greitis
1) Kaitlentė aptinka virimo procesą ir pagal auto‐
matinį režimą parenka ventiliatoriaus sukimosi
greitį.
2) Kaitlentė aptinka kepimo procesą ir pagal auto‐
matinį režimą parenka ventiliatoriaus sukimosi
greitį.
3) Šis režimas suaktyvina ventiliatorių bei apšvie‐
timą neatsižvelgiant į temperatūrą.
Automatinio režimo keitimas
1. Išjunkite prietaisą.
2. Palieskite ir 3 sekundes palaikykite
.
Ekranas įsijungia ir išsijungia.
3. Palieskite ir 3 sekundes palaikykite
Pabaigus gaminti ir išjungus kaitlentę,
gartraukio ventiliatorius gali dar kurį laiką
veikti. Praėjus tam laiko tarpui, sistema
automatiškai išjungia ventiliatorių ir
paskesnes 30 sekundžių apsaugo
ventiliatorių nuo netyčinio jo įjungimo.
Norėdami valdyti gartraukį,
tiesiogiai naudodami
gartraukio skydelį, išjunkite
šios funkcijos automatinį
režimą.
Ventiliatoriaus sukimosi
greičio valdymas rankomis
Ventiliatorių galite valdyti ir rankomis,
reguliuodami kaitlentėje.
Veikiant kaitlentei palieskite .
Tuomet automatinis funkcijos valdymas
bus išjungtas ir ventiliatoriaus sukimosi
greitį galėsite keisti rankomis.
Paspaudus , ventiliatoriaus sukimosi
greitis padidėja viena padala. Pasiekus
intensyviausią lygį ir paspaudus , vėl
nustatomas nulinis ventiliatoriaus
sukimosi greitis, t. y. gartraukio
ventiliatorius išjungiamas. Norėdami vėl
įjungti ventiliatoriaus 1-ą greičio
nuostatą, palieskite .
Norėdami aktyvinti funkcijos
automatinį valdymą, išjunkite
kaitlentę ir vėl ją įjunkite.
.
4. Kelis kartus palieskite
, kol
užsidegs .
5. Norėdami pasirinkti automatinį
režimą, palieskite laikmačio
.
6. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Prikaistuviai
Indukcinių kaitviečių striprus
elektromagnetinis laukas
labai greitai įkaitina
prikaistuvius.
Su indukcinėmis kaitvietėmis
naudokite tinkamus
prikaistuvius.
Prikaistuvių medžiaga
•
tinkama: ketus, plienas, emaliuotasis
plienas, nerūdijantysis plienas,
daugiasluoksnis dugnas (jeigu
gamintojo pažymėta, kad tinka).
• netinkama: aliuminis, varis, žalvaris,
stiklas, keramika, porcelianas.
Prikaistuviai tinka indukcinei viryklei,
jeigu:
LIETUVIŲ
•
•
vanduo labai greitai užverda ant
kaitvietės, nustatytos aukščiausia
galia;
ant prikaistuvio dugno prikimba
magnetas.
Prikaistuvio dugnas turi būti
kuo storesnis ir lygesnis.
Prieš dėdami prikaistuvius
ant kaitlentės paviršiaus,
įsitikinkite, kad jų dugnai
būtų švarūs ir sausi.
Prikaistuvio matmenys
Indukcinės kaitvietės prisitaiko
automatiškai pagal prikaistuvio dugno
dydį.
Kaitvietės veiksmingumas yra susijęs su
prikaistuvio skersmeniu. Mažesnio nei
minimalaus skersmens prikaistuvis
gauna tik dalį kaitvietės sukuriamos
galios.
Žr. „Techniniai duomenys“.
6.2 Triukšmo lygis naudojimo
metu
skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių
principu).
• dūzgimas: naudojate didelę galią.
• spragsėjimas: elektrinis perjungimas.
• šnypštimas, gaudimas: veikia
ventiliatorius.
Šis triukšmas yra normalus ir
nereiškia jokio gedimo.
6.3 Öko Timer (Ekonominis
laikmatis)
Energijos taupymo tikslais kaitvietės
kaitinimo elementas automatiškai
išsijungia anksčiau, nei pasigirsta
atgalinės laiko atskaitos garso signalas.
Veikimo trukmė priklauso nuo kaitinimo
lygio ir maisto gaminimo trukmės.
6.4 Maisto gaminimo
pavyzdžiai
Kaitinimo lygis ir kaitvietės energijos
sąnaudos susiję netiesiogiai. Didesnis
kaitinimo lygis nėra tiesiogiai
proporcingas energijos sąnaudų
padidėjimui. Tai reiškia, kad kaitvietė,
veikianti vidutiniu kaitinimo lygiu, naudoja
mažiau nei pusę savo galios.
Jeigu girdite:
•
•
53
Duomenys lentelėje yra tik
orientacinio pobūdžio.
traškėjimą: prikaistuviai pagaminti iš
skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių
principu).
švilpimą: naudojate kaitvietę nustatę
didelę galią ir prikaistuvį, pagamintą iš
Kaitinimo ly‐
gis
Naudojimas:
Laikas
(min.)
Patarimai
1
Išlaikyti pagamintą maistą šiltą. jeigu
reikia
Uždenkite prikaistuvį dangčiu.
1–2
Tinka padažui „Hollandaise“,
5–25
sviestui, šokoladui, želė tirpinti.
Retkarčiais pamaišykite.
1–2
Tirštinti: purūs omletai, kepti
kiaušiniai.
10–40
Gaminkite uždengę prikaistu‐
vius.
2–3
Tinka virti ryžius ir gaminti pie‐
niškus patiekalus, taip pat šil‐
dyti pagamintus patiekalus.
25–50
Verdant ryžius, vandens turi
būti bent dvigubai daugiau nei
ryžių; gamindami pieniškus
patiekalus, juos įpusėjus pro‐
cesui pamaišykite.
54
www.aeg.com
Kaitinimo ly‐
gis
Naudojimas:
Laikas
(min.)
Patarimai
3–4
Daržovių gaminimas garuose,
žuvis, mėsa.
20–45
Įpilkite pora valgomųjų
šaukštų skysčio.
4–5
Bulvių virimas garuose.
20–60
Gamindami 750 g bulvių, nau‐
dokite daugiausia ¼ l van‐
dens.
4–5
Tinka gaminti didesnius maisto 60–150
kiekius, troškinius ir sriubas.
Iki 3 l skysčio ir ingredientai.
6–7
Kepti ant nedidelio karščio: es‐ jeigu
kalopus, veršienos muštinius,
reikia
kotletus, pyragėlius su įdaru,
dešreles, kepenėles, miltų,
sviesto ir pieno mišinius, kiau‐
šinius, blynus, spurgas.
Patiekalo gaminimo laikui įpu‐
sėjus, apverskite.
7–8
Intensyvus kepimas, smulkiai
supjaustytos paskrudintos bul‐
vės, nugarinės žlėgtainis, bifš‐
teksas.
Patiekalo gaminimo laikui įpu‐
sėjus, apverskite.
9
Tinka virti vandeniui, makaronams, skrudinti mėsą (guliašą, troškintą mė‐
są), kepti bulvių traškučius apsemtus aliejuje.
5–15
Tinka virti didelį kiekį vandens. PowerBoost yra įjungta.
6.5 Naudingi patarimai
Hob²Hood
Kai naudojate kaitlentę su šia funkcija:
•
Apsaugokite gartraukio skydelį nuo
tiesioginių saulės spindulių.
• Nenukreipkite į gartraukio skydelį
halogeninio žibintuvėlio.
• Neuždenkite kaitlentės valdymo
skydelio.
• Neužstokite signalo tarp kaitlentės ir
gartraukio (pvz., ranka, prikaistuvio
rankena ar aukštu puodu). Žr.
paveikslėlį.
Paveikslėlyje parodytas gartraukis yra
tik kaip pavyzdys.
Kiti nuotoliniu būdu valdomi
prietaisai gali blokuoti
signalą. Nenaudokite jokių
nuotoliniu būdu valdomų
prietaisų tada, kai naudojate
kaitlentės funkciją.
Gartraukiai su funkcija Hob²Hood
LIETUVIŲ
Visą gartraukių, veikiančių su šia
funkcija, asortimentą rasite mūsų
55
vartotojams skirtoje interneto svetainėje.
AEG gartraukiai, kurie veikia su šia
funkcija, privalo turėti simbolį .
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Bendra informacija
•
•
•
•
•
Valykite kaitlentę po kiekvieno
panaudojimo.
Visada naudokite prikaistuvius
švariais dugnais.
Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant
paviršiaus neturi įtakos kaitlentės
veikimui.
Naudokite specialius, kaitlentei valyti
tinkamus valiklius.
Naudokite specialią, stiklui skirtą
grandyklę.
•
•
7.2 Kaitlentės valymas
•
maistą su cukrumi, nes kitaip
nešvarumai gali pakenkti kaitlentei.
Būkite atsargūs, kad išvengtumėte
nudegimų. Naudokite specialią
grandyklę, kurią prie stiklo paviršiaus
pridėkite smailiu kampu ir stumkite
ašmenis paviršiumi.
Kaitlentei pakankamai ataušus
pašalinkite: kalkių nuosėdas,
vandens dėmes, riebalų dėmes,
metalo spalvos dėmes. Kaitlentę
valykite drėgnu skudurėliu ir
nešveičiamąja valymo priemone.
Nuvalę kaitlentę, ją nusausinkite
minkštu audiniu.
Pašalinkite blizgančias metalo
atspalvio dėmes: naudokite vandens
ir acto tirpalą ir valykite stiklo paviršių
šluoste.
Nuvalykite nedelsdami: išsilydžiusį
plastiką, plastmasinę plėvelę, cukrų ir
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Ką daryti, jeigu...
Triktis
Galima priežastis
Kaitlentės nepavyksta įjungti Kaitlentė neprijungta arba
arba valdyti.
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Atitaisymo būdas
Patikrinkite, ar kaitlentė tin‐
kamai prijungta prie elektros
tinklo. Žr. prijungimo sche‐
mą.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl saugiklio. Jeigu sau‐
giklis pakartotinai perdega,
kreipkitės į kvalifikuotą elek‐
triką.
50 sekundžių nenustatėte
kaitinimo lygio.
Dar kartą įjunkite kaitlentę ir
nustatykite kaitinimo lygį
greičiau nei per 50 sekun‐
džių.
56
www.aeg.com
Triktis
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Vienu metu palietėte 2 arba
daugiau jutiklio laukų.
Palieskite tik vieną jutiklio
lauką.
Veikia Pristabdyti.
Žr. skyrių „Kasdienis naudo‐
jimas“.
Ant valdymo skydelio yra
Nuvalykite valdymo skydelį.
vandens arba riebalų dėmių.
Jūs negalite pasirinkti vienai
kaitvietei maksimalaus kaiti‐
nimo lygio.
Jūs negalite aktyvinti vienos
kaitviečių.
Kitos kaitvietės suvartoja
maksimalią galimą energiją.
Jūsų kaitlentė veikia tinka‐
mai.
Sumažinkite kitų prie tos pa‐
čios fazės prijungtų kaitvie‐
čių kaitinimo lygį.
Žr. skyrių „Galios valdymas“.
Pasigirsta garso signalas ir
Kažką padėjote ant vieno ar‐ Nuimkite daiktą nuo jutiklio
kaitlentė išsijungia.
ba kelių jutiklio laukų.
laukų.
Kai kaitlentė yra išjungta, gir‐
dimas garso signalas.
Kaitlentė išsijungia.
Kažką uždėjote ant jutiklio
lauko
.
Nuimkite daiktą nuo jutiklio
lauko.
Neįsijungia likusio karščio in‐ Kaitvietė neįkaitusi, nes vei‐
dikatorius.
kė pernelyg trumpai, arba
sugedęs jutiklis.
Jeigu kaitvietė veikė pakan‐
kamai ilgai ir jau turėtų būti
įkaitusi, kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
Hob²Hood neveikia.
Uždengėte valdymo skydelį.
Nuimkite daiktą nuo valdymo
skydelio.
Jūs naudojate labai aukštą
puodą, kuris blokuoja signa‐
lą.
Naudokite mažesnį puodą,
pakeiskite kaitvietę arba ran‐
kiniu būdu valdykite gar‐
traukį.
Jutiklių laukai įkaista.
Per didelis prikaistuvis arba
jis yra per arti valdiklių.
Jeigu galima, didelius pri‐
kaistuvius dėkite ant galinių
kaitviečių.
Liečiant jutiklių laukus nėra
garso.
Garsas yra išjungtas.
Įjunkite garso signalus. Žr.
skyrių „Kasdienis naudoji‐
mas“.
Įsijungia
.
Veikia Apsaugos nuo vaikų
įtaisas arba Užrakinimas.
Žr. skyrių „Kasdienis naudo‐
jimas“.
Valdymo juostelė mirksi.
Ant kaitvietės nėra prikaistu‐
vio arba kaitvietė nevisiškai
uždengta.
Uždėkite ant kaitvietės pri‐
kaistuvį taip, kad jis visiškai
ją uždengtų.
Netinkamas prikaistuvis.
Naudokite tinkamą prikais‐
tuvį. Žr. skyrių „Patarimai“.
LIETUVIŲ
Triktis
Galima priežastis
57
Atitaisymo būdas
Prikaistuvio dugno skersmuo Naudokite tinkamo dydžio
yra per mažas kaitvietei.
prikaistuvį. Žr. „Techniniai
duomenys“.
Įsijungia
ir skaičius.
Kaitlentėje aptikta klaida.
Išjunkite kaitlentę ir vėl ją
įjunkite po 30 sekundžių. Jei‐
gu vėl rodoma , atjunkite
kaitlentę nuo maitinimo tin‐
klo. Praėjus 30 sekundžių,
vėl prijunkite kaitlentę. Jeigu
problema tęsiasi, kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
Galite girdėti nuolatinį pyp‐
sėjimą.
Netinkamas elektros prijun‐
gimas.
8.2 Jeigu negalite rasti
sprendimo...
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą. Pateikite duomenis iš techninių
duomenų lentelės. Patikrinkite, ar
Atjunkite kaitlentę nuo elek‐
tros tinklo. Paprašykite kvali‐
fikuoto elektriko patikrinti in‐
staliaciją.
tinkamai naudojatės kaitlente. Jeigu ne,
aptarnavimo centro ar atstovo
apsilankymas bus apmokestintas,
nepaisant garantinio laikotarpio.
Nurodymai apie aptarnavimo centrą ir
garantijos sąlygos pateiktos garantijos
brošiūroje.
9. TECHNINIAI DUOMENYS
9.1 Techninių duomenų
plokštelė
Modelis IPE84531FB
Tipas 62 D4A 20 AA
Indukcija 7.35 kW
Ser. Nr. .................
AEG
Gamyklos numeris (PNC) 949 597 479 01
220–240 V / 400 V 2 N 50–60 Hz
Pagaminta Vokietijoje
7.35 kW
9.2 Kaitviečių techniniai duomenys
Kaitvietė
Vardinė galia
PowerBoost
(didžiausias
(W)
kaitinimo lygis)
(W)
PowerBoost di‐ Prikaistuvio
džiausia truk‐
skersmuo (mm)
mė (min.)
Kairioji priekinė
2 300
3 200
10
125–210
Kairioji galinė
2 300
3 200
10
125–210
58
www.aeg.com
Kaitvietė
Vardinė galia
PowerBoost
(didžiausias
(W)
kaitinimo lygis)
(W)
PowerBoost di‐ Prikaistuvio
džiausia truk‐
skersmuo (mm)
mė (min.)
Dešinioji prieki‐
nė
2 300
3 200
10
125–210
Dešinioji galinė
2 300
3 200
10
125–210
Kaitviečių galia gali šiek tiek skirtis nuo
lentelėje pateiktų duomenų. Ji kinta
priklausomai nuo prikaistuvių medžiagos
ir matmenų.
Norėdami pasiekti optimalių maisto
gaminimo rezultatų, naudokite
prikaistuvius, kurių skersmuo ne didesnis
nei nurodytas lentelėje.
10. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
10.1 Gaminio informacija pagal EU 66/2014 galioja tik ES
rinkai.
Modelio žymuo
IPE84531FB
Kaitlentės tipas
Įmontuojama kait‐
lentė
Kaitviečių skaičius
4
Kaitinimo technologija
Indukcija
Apvalių kaitviečių skers‐
muo (Ø)
Kairioji priekinė
Kairioji galinė
Dešinioji priekinė
Dešinioji galinė
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Kaitvietės energijos sąnau‐ Kairioji priekinė
dos (EC electric cooking)
Kairioji galinė
Dešinioji priekinė
Dešinioji galinė
181,8 Wh/kg
190,8 Wh/kg
194,9 Wh/kg
190,8 Wh/kg
Kaitlentės energijos sąnau‐
dos (EC electric hob)
189,6 Wh/kg
EN 60350-2 - Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 2 dalis. Kaitvietės.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai
10.2 Energijos taupymas
Jeigu laikysitės toliau pateiktų patarimų,
kasdien gamindami galėsite sutaupyti
energijos.
•
Kai šildote vandenį, naudokite jo tik
tiek, kiek reikia.
•
•
•
•
•
Jeigu įmanoma, prikaistuvius
uždenkite dangčiais.
Uždėkite prikaistuvį, prieš įjungdami
kaitvietę.
Mažesnius prikaistuvius dėkite ant
mažesnių kaitviečių.
Uždėkite prikaistuvį tiesiai ant
kaitvietės vidurio.
Maistui pašildyti arba išlydyti
naudokite likusį karštį.
LIETUVIŲ
59
11. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
867357223-A-262019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising