Electrolux | EHL6740FAZ | User manual | Electrolux EHL6740FAZ Kasutusjuhend

Electrolux EHL6740FAZ Kasutusjuhend
EHL6740FAZ
ET
LV
LT
Pliidiplaat
Plīts
Kaitlentė
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
2
20
39
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 2
2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 4
3. PAIGALDAMINE.................................................................................................6
4. TOOTE KIRJELDUS...........................................................................................8
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 10
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID..............................................................................13
7. PUHASTUS JA HOOLDUS.............................................................................. 15
8. VEAOTSING.....................................................................................................15
9. TEHNILISED ANDMED.................................................................................... 18
10. ENERGIATÕHUSUS...................................................................................... 18
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
EESTI
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed
ning füüsilise, sensoorse või vaimse erivajadusega
inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul,
kui nende tegevuse üle on järelvalve ja neid
juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning
nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid
ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad
on kuumad.
Kui seadmel on olemas lapselukk, tuleks see sisse
lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Alla 3-aastasi lapsi ei tohi kunagi töötava seadme
lähedusse lubada.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad
lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et
te kütteelemente ei puutuks. Alla 8-aastased lapsed
tohivad olla seadme läheduses ainult siis, kui nad on
täiskasvanu pideva järelvalve all.
Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi
kaugjuhtimissüsteemi abil.
HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli,
ärge jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua
tulekahju.
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid
lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.
Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest
lahkuda.
HOIATUS! Süttimisoht: Ärge hoidke keeduväljadel
mingeid esemeid.
Metallesemeid – nuge, kahvleid, lusikaid ega potikaasi
ei tohiks pliidipinnale panna, sest need võivad
kuumeneda.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Pärast kasutamist lülitage nupu abil pliidielement välja;
ärge jääge lootma üksnes nõudetektorile.
Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud,
lülitage seade välja, et vältida võimalikku elektrilööki.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, volitatud hooldekeskuse või
lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi
kaitsevõresid, mis on seadme tootja poolt valmistatud
või tootja poolt heaks kiidetud ja kasutusjuhendis
loetletud, või seadmega kaasasolevaid pliidi
kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre kasutamine võib
kaasa tuua õnnetuse.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
•
•
•
•
•
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Kaitske lõikepindu niiskuskahjustuste
eest sobiva tihendi abil.
Kaitske seadme põhja auru ja
niiskuse eest.
Ärge paigutage seadet ukse kõrvale
ega akna alla. Vastasel korral võivad
tulised anumad ukse või akna
avamisel seadme pealt maha
kukkuda.
Kui paigaldate seadme sahtlite
kohale, siis jälgige, et seadme põhja
EESTI
•
•
ja ülemise sahtli vahele jääks piisavalt
ruumi õhuringluse jaoks.
Seadme põhi võib minna kuumaks.
Põhjale juurdepääsu tõkestamiseks
paigaldage seadme alla kindlasti
mittesüttivast materjalist
eralduspaneel.
Veenduge, et tööpinna ja selle all
oleva kapi vahele jääks 2 mm
ventilatsiooniruumi. Garantii ei hõlma
ebapiisava ventilatsiooniruumi tõttu
tekkinud kahjustusi.
2.2 Elektriühendus
•
•
•
•
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
veenduge, et seade on vooluvõrgust
eemaldatud.
Kontrollige, kas andmesildil toodud
elektrilised parameetrid vastavad
vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul
võtke ühendust elektrikuga.
Veenduge, et seade on õigesti
paigaldatud. Lahtiste või valede
toitejuhtmete või -pistikute
kasutamisel võib kontakt minna
tuliseks.
Kasutage õiget elektrijuhet.
Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.
Veenduge, et paigaldatud on
põrutuskaitse.
Paigaldage juhtmetele tõmbetõkis.
Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei
puutuks vastu kuuma seadet või
toidunõusid, kui te seadme
lähedalasuvasse pistikupesasse
ühendate.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Vigastatud
toitejuhtme vahetamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
5
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse või
elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Enne esimest kasutamist eemaldage
kogu pakend, sildid ja kaitsekile (kui
see on olemas).
Kasutage seda seadet ainult kodustes
tingimustes.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelevalveta.
Lülitage keeduväli pärast kasutamist
alati välja.
Ärge usaldage üksnes nõudetektorit.
Ärge pange söögiriistu või potikaasi
keeduväljadele. Need võivad minna
kuumaks.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
Kui seadme pinda peaks tekkima
mõra, tuleb seade kohe vooluvõrgust
eemaldada. Elektrilöögioht!
Inimesed, kellel on
südamestimulaator, peaksid
töötavatest induktsiooniväljadest
hoiduma vähemalt 30 cm kaugusele.
Kui panete toiduained kuuma õlisse,
võib see hakata pritsima.
6
www.electrolux.com
HOIATUS!
Plahvatuse või tulekahju oht!
•
•
•
•
Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid
eraldada süttivaid aure. Kui kasutate
toiduvalmistamisel õli või rasvu,
hoidke need eemal lahtisest leegist
või kuumadest esemetest.
Väga kuumast õlist eralduvad aurud
võivad iseeneslikult süttida.
Kasutatud õli, milles võib leiduda
toidujääke, võib süttida madalamal
temperatuuril kui kasutamata õli.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
•
2.4 Puhastus ja hooldus
•
•
•
•
•
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
Ärge pange tuliseid nõusid
juhtpaneelile.
Ärge pange pange kuuma nõukaant
pliidi klaaspinnale.
Ärge laske keedunõudel kuivaks
keeda.
Olge ettevaatlik ega laske nõudel ega
muudel esemetel seadmele kukkuda.
Pliidi pind võib puruneda.
Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
nõudega või ilma nõudeta.
Ärge asetage seadmele
alumiiniumfooliumit.
Malmist, alumiiniumist või katkise
põhjaga nõud võivad klaas- või
klaaskeraamilist pinda kriimustada.
Kui teil on vaja nõusid pliidil liigutada,
tõstke need alati üles.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Lülitage seade välja ja laske sel enne
puhastamist maha jahtuda.
Enne hooldustöid eemaldage seade
elektrivõrgust.
Ärge kasutage seadme
puhastamiseks vee- või aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, abrasiivseid
küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
2.5 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Seadme õige kõrvaldamise kohta
saate täpsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
2.6 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
3.1 Enne paigaldamist
Enne pliidi paigaldamist kirjutage üles
alltoodud andmed, mis on ära toodud
andmesildil. Andmesilt asub seadme
korpuse põhjal.
Seerianumber ............
3.2 Integreeritud pliidid
Integreeritud pliiti võib kasutada alles
pärast seda, kui see on paigutatud
sobivasse standardile vastavasse
sisseehitatud mööblisse ja tööpinda.
3.3 Ühenduskaabel
•
•
Selle seadme juurde kuulub ka
ühenduskaabel.
Kahjustatud toitekaabli asendamiseks
kasutage järgmist (või kõrgemat)
EESTI
kaablitüüpi: H05V2V2-F T min 90°C.
Pöörduge lähimasse
teeninduskeskusse.
3.4 Paigaldamine
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
7
8
www.electrolux.com
min.
12 mm
min.
2 mm
3.5 Kaitsekarp
Kui kasutate kaitsekarpi (lisatarvik), ei ole
eesmist 2 mm õhuvahet ega seadme all
asuvat kaitsepinda vaja. Kõigis riikides ei
pruugi kaitsekarbi-lisatarvik saadaval
olla. Pöörduge kohaliku edasimüüja
poole.
Kui paigutate pliidi ahju
kohale, siis te kaitsekarpi
kasutada ei saa.
4. TOOTE KIRJELDUS
4.1 Pliidipinna skeem
1
1
1 Induktsioonkeeduväli
2 Juhtpaneel
1
1
2
EESTI
9
4.2 Juhtpaneeli skeem
1
2
3
4
10
11
5
6
9 8 7
Kasutage seadmega töötamiseks sensorvälju. Ekraanid, indikaatorid ja helid annavad
teada, millised funktsioonid on sees.
Sen‐
Funktsioon
sorvä‐
li
Märkus
1
STOP+GO
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
2
Bridge
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
-
Soojusastme näit
Soojusastme näitamiseks.
-
Keeduväljade taimerindi‐
kaatorid
Näitab, millise välja jaoks aeg on määra‐
tud.
-
Taimerinäidik
Aja näitamiseks minutites.
6
Lukk / Lapselukk
Juhtpaneeli lukustamiseks/avamiseks.
7
-
Keeduvälja valimiseks.
-
Aja pikendamiseks või lühendamiseks.
SISSE/VÄLJA
Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamiseks.
Juhtriba
Soojusastme määramiseks.
Võimsusfunktsioon
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
3
4
5
/
8
9
10
-
11
4.3 Soojusastme näit
Ekraan
Kirjeldus
Keeduväli on välja lülitatud.
-
Keeduväli on sisse lülitatud.
STOP+GO-funktsioon töötab.
10
www.electrolux.com
Ekraan
Kirjeldus
Automaatne kiirsoojendus-funktsioon töötab.
Võimsusfunktsioon on sees.
+ number
Tegemist on rikkega.
/
OptiHeat Control (3-astmeline jääkkuumuse indikaator): toiduval‐
mistamise jätkamine / soojashoidmine / jääkkuumus.
/
Lukk /Lapselukk-funktsioon töötab.
Sobimatu või liiga väike nõu, või ei ole keeduväljal üldse nõud.
Automaatne väljalülitus-funktsioon töötab.
4.4 OptiHeat Control (3astmeline jääkkuumuse
indikaator)
Induktsioonkeeduväljad toodavad
toiduvalmistamiseks vajalikku kuumust
keedunõude põhjas. Klaaskeraamika
soojeneb nõu soojuse tõttu.
HOIATUS!
/
/
Jääkkuumusega
kaasneb põletusoht!
Indikaator näitab
jääkkuumuse taset.
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
•
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
5.1 Sisse- ja väljalülitamine
Pliidi sisse- või väljalülitamiseks
puudutage 1 sekundi vältel
.
5.2 Automaatne väljalülitus
Funktsioon seiskab pliidi
automaatselt, kui:
•
•
•
kõik keedualad on välja lülitatud,
pärast pliidi käivitamist ei määrata
soojusastet,
kui juhtpaneelile on midagi maha
läinud või asetatud (nõu, lapp vms) ja
seda pole sealt 10 sekundi jooksul
eemaldatud. Helisignaal kõlab ja pliit
lülitub välja. Eemaldage ese või
puhastage juhtpaneeli.
•
•
pliidiplaat läheb liiga kuumaks (nt pott
on kuivaks keenud). Enne kui pliiti
uuesti kasutama hakkate, laske
keealal maha jahtuda.
kasutate sobimatut keedunõud.
Sümbol
süttib ja 2 minuti pärast
lülitub keeduväli automaatselt välja.
Te pole keeduala välja lülitanud või
soojusastet muutnud. Mõne aja
möödudes süttib
ja pliit lülitub
välja.
Soojusastme ja pliidi väljalülitusaja
vaheline seos:
Soojusaste
,1-3
Pliit lülitub välja
pärast
6 tundi
4-7
5 tundi
8-9
4 tundi
EESTI
Soojusaste
Pliit lülitub välja
pärast
10 - 14
1,5 tundi
5.3 Soojusaste
Soojusastme määramiseks või
muutmiseks:
Puudutage juhtriba sobiva kuumusastme
juures või liigutage juhtribal sõrme, kuni
jõuate õige kuumusastmeni.
11
jaoks: puudutage
/ . Soojusastme
määramiseks või muutmiseks puudutage
ühte vasak- või parempoolsetest
sensoritest.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
puudutage
/ . Keeduväljad
töötavad teineteisest sõltumatult.
5.6 Automaatne kiirsoojendus
Kasutage seda funktsiooni soovitud
kuumuse kiiremaks saavutamiseks. Kui
funktsioon on sees, töötab keeduväli
kõigepealt kõrgeimal soojusastmel,
jätkates seejärel tööd soovitud kuumusel.
Funktsiooni sisselülitamiseks
peab keeduväli olema külm.
Keeduala jaoks funktsiooni
sisselülitamiseks: puudutage
süttib). Puudutage kohe soovitud
(
soojusastet. 5 sekundi pärast süttib
.
Funktsiooni väljalülitamiseks: muutke
soojusastet.
5.4 Keeduväljade tähistused
Horisontaaljoon tähistab nõu
maksimaalset suurust.
max.
Vt jaotist "Tehnilised andmed".
5.5 Bridge-funktsioon
Funktsioon töötab siis, kui
nõu katab kahe keeduvälja
keskmisi osi.
See funktsioon ühendab kaks keeduvälja
ja need töötavad nagu üks keeduväli.
Määrake esmalt ühe keeduvälja
soojusaste.
Funktsiooni sisselülitamiseks vasakvõi parempoolsete keeduväljade
5.7 Võimsusfunktsioon
See funktsioon võimaldab induktsiooniga
keedualadel rohkem võimsust kasutada.
Funktsiooni saab induktsioonkeeduala
jaoks sisse lülitada ainult piiratud ajaks.
Pärast seda lülitub induktsioonkeeduala
automaatselt tagasi kõrgeimale
soojusastmele.
Vt jaotist "Tehnilised
andmed".
Keeduala jaoks funktsiooni
sisselülitamiseks: puudutage
süttib.
.
Funktsiooni väljalülitamiseks: muutke
soojusastet.
5.8 Taimer
Pöördloenduse taimer
Valige see funktsioon, et määrata, kui
kaua keeduväli sellel kasutuskorral
töötab.
Kõigepealt valige keeduvälja soojusaste,
seejärel funktsioon.
12
www.electrolux.com
Minutilugeja
Seda funktsiooni saate kasutada
Minutilugejana, kui pliit on sisse lülitatud
ja keeduväljad ei tööta. Soojusastme
Keeduvälja valimine: puudutage järjest
, kuni süttib vajaliku keeduvälja
indikaator.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
ekraanil kuvatakse
puudutage taimeri nuppu , et valida
aeg (00 - 99 minutit). Kui keeduvälja
indikaator hakkab aeglaselt vilkuma,
toimub aja pöördloendus.
puudutage
valige keeduväli, kasutades .
Keeduvälja indikaator hakkab kiiresti
vilkuma. Ekraanil kuvatakse järelejäänud
aeg.
Aja muutmiseks: valige keeduväli,
. Puudutage
või
abil ja puudutage .
keeduväli
Järelejäänud aeg loetakse maha kuni
näiduni 00. Keeduvälja indikaator kustub.
Kui aeg jõuab lõpule, kostab
helisignaal ja 00 vilgub.
Keeduala lülitub välja.
.
See funktsioon ei mõjuta
keeduväljade tööd.
Funktsiooniga lülitatakse kõik
kasutatavad keedualad madalaimale
soojusastmele.
Kui funktsioon töötab, ei saa soojusastet
muuta.
Funktsioon ei peata taimerifunktsioone.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
puudutage
.
.
süttib.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
CountUp Timer (Loendustaimer)
Selle funktsiooni abil saate määrata, kui
kaua keeduväli töötab.
puudutage
soojusaste.
Keeduvälja valimine: puudutage järjest
. Süttib kasutatav
5.10 Lukk
, kuni süttib vajaliku keeduvälja
indikaator.
Keeduväljade kasutamise ajal saate
juhtpaneeli lukustada. See hoiab ära
soojusastme kogemata muutmise.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
puudutage taimeril .
süttib. Kui
keeduvälja indikaator hakkab aeglaselt
vilkuma, toimub aja loendus. Ekraanil
Valige kõigepealt soojusaste.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
süttib 4
puudutage .
sekundiks.Taimer jääb sisselülitatuks.
vaheldub
ja loendatud aeg
(minutites).
Et vaadata, kui kaua keeduväli töötab:
valige keeduväli, kasutades .
Keeduvälja indikaator hakkab kiiresti
vilkuma. Ekraanil kuvatakse aeg, kui
kaua keeduväli töötab.
või
Funktsiooni väljalülitamiseks:
puudutage
soojusaste.
. Süttib kasutatav
Pliidi väljalülitamisel lülitub
välja ka see funktsioon.
Funktsiooni väljalülitamiseks: valige
keeduväli
abil ja puudutage
Keeduvälja indikaator kustub.
Heli peatamine: puudutage
5.9 STOP+GO
.
Funktsiooni väljalülitamiseks: valige
Heli peatamine: puudutage
. Aja valimiseks vajutage
või . Kui aeg jõuab
taimeri nuppu
lõpule, kostab helisignaal ja 00 vilgub.
Järelejäänud aja kontrollimiseks:
kasutades
.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
.
5.11 Lapselukk
See funktsioon hoiab ära pliidiplaadi
juhusliku sisselülitamise.
EESTI
Funktsiooni sisselülitamiseks:
käivitage pliit
abil. Ärge valige
soojusastet. Puudutage
4 sekundit.
süttib. Lülitage pliit välja
abil.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
käivitage pliit
•
•
•
5.13 Toitehaldus
•
abil. Ärge valige
soojusastet. Puudutage
4 sekundit.
süttib. Lülitage pliit välja
abil.
Funktsiooni ignoreerimiseks ühe
toiduvalmistamise ajaks: lülitage pliit
abil.
süttib. Puudutage
4
sisse
sekundi vältel. Valige soojusaste 10
sekundi jooksul. Pliiti saab nüüd
kasutada. Kui lülitate pliidi välja
on funktsioon jälle sees.
abil,
•
•
•
•
•
5.12 OffSound Control (Helide
sisse- ja väljalülitamine)
Lülitage pliit välja. Puudutage
3
sekundi vältel. Ekraan süttib ja kustub.
Puudutage 3 sekundit
. Puudutage taimeril
järgnevatest:
•
. Süttib
13
Minutilugeja jõuab lõpule
Pöördloenduse taimer jõuab lõpule
kui juhtpaneelile midagi asetatakse.
Keedualad rühmitatakse vastavalt
oma asukohale ja pliidi faaside arvule.
Vaadake joonist.
Iga faasi maksimaalne elektrivõimsus
on 3700 W.
Funktsioon jagab võimsuse samasse
faasi ühendatud keedualade vahel.
Funktsioon lülitub sisse, kui ühte faasi
ühendatud keedualade koguvõimsus
ületab 3700 W.
Funktsioon vähendab samasse faasi
ühendatud keedualade võimsust.
Ekraanil olev soojusastme näit lülitub
valitud soojusastmelt vähendatud
soojusastmele ja tagasi. Mõne aja
pärast jääb vähendatud soojusastme
näit vähendatud soojusastmele
pidama.
või
, et valida üks
– helid on väljas
•
– helid on sees
Valiku kinnitamiseks oodake, kuni pliit
automaatselt välja lülitub.
Kui funktsioon on seatud valikule ,
kuulete helisid ainult järgmistel juhtudel:
•
puudutades
;
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.1 Nõud
Induktsioonkeeduvälja puhul
kuumutab tugev
elektromagnetväli nõusid
väga kiiresti.
Kasutage
induktsioonkeeduväljale
sobivaid nõusid.
Nõude materjal
•
õige: malm, teras, emailitud teras,
roostevaba teras, mitmekihilise
põhjaga (vastava tootjapoolse
markeeringuga).
• vale: alumiinium, vask, messing,
klaas, keraamika, portselan.
Nõud võib induktsioonpliidil kasutada,
kui:
14
www.electrolux.com
•
•
väike kogus vett hakkab keeduvälja
kõrgeima soojusastme valimisel väga
kiirelt keema.
magnet tõmbab nõu enda külge kinni.
Keedunõu põhi peaks olema
võimalikult paks ja tasane.
Keedunõude mõõtmed
Induktsioonkeeduväli kohandub
automaatselt nõu põhja suurusega kuni
teatud piirini.
Keeduvälja efektiivsus oleneb kasutatava
nõu läbimõõdust. Minimaalsest väiksema
põhjaga keedunõu kasutab keeduvälja
pakutud võimsust ainult osaliselt.
Vt jaotist "Tehnilised
andmed".
6.2 Kasutamisega kaasnevad
helid
Kui kuulete:
•
•
pragisevat heli: nõud on tehtud
erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
vilinat: kasutatakse ühte või mitut
keeduvälja suurel võimsusel ja nõud
Soojusaste
on tehtud erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
• surinat: kasutatakse suurt võimsust.
• klõpsumist: elektrilised
ümberlülitused.
• sisinat, suminat: ventilaator töötab.
Need helid on normaalsed ega ole
märgiks pliidi rikkest.
6.3 Öko Timer (Ökotaimer)
Energia säästmiseks lülitub keeduvälja
soojendus välja enne pöördloenduse
taimeri signaali kõlamist. Tööaja pikkus
sõltub valitud soojusastmest ja
küpsetusaja pikkusest.
6.4 Näiteid pliidi kasutamisest
Soojusastmete ja keeduvälja tarbitava
energia vahel otsest seost ei ole.
Soojusastet suurendades ei suurenda te
proportsionaalselt keeduvälja
energiatarvet. See tähendab, et
keskmise soojusastmega keeduväli
kasutab vähem kui poolt oma
võimsusest.
Tabelis toodud andmed on
ainult orientiirid.
Kasutamine:
Aeg
(min.)
Valmistatud toidu soojas‐
hoidmiseks.
vasta‐
Pange nõule kaas peale.
valt va‐
jaduse‐
le
1-3
Hollandi kaste, sulatamine:
või, šokolaad, želatiin.
5 - 25
1-3
Kalgendamine: kohevad om‐ 10 - 40
letid, küpsetatud munad.
Valmistage kaane all.
3-5
Riisi ja piimatoitude keetmine 25 - 50
vaiksel tulel, valmistoidu soo‐
jendamine.
Vedeliku kogus peab olema
riisi kogusest vähemalt kaks
korda suurem, piimatoite tu‐
leb valmistamise ajal sega‐
da.
5-7
Köögivilja, kala, liha auruta‐
mine.
Lisage paar supilusikatäit
vedelikku.
-1
20 - 45
Näpunäited
Aeg-ajalt segage.
EESTI
15
Soojusaste
Kasutamine:
Aeg
(min.)
Näpunäited
7-9
Kartulite aurutamine.
20 - 60
Kasutage maks. ¼ l vett 750
g kartulite kohta.
7-9
Suuremate toidukoguste,
hautiste ja suppide valmista‐
mine.
60 150
Kuni 3 l vedelikku pluss
komponendid.
9 - 12
Kergelt praadimine: eskalo‐
pid, vasikalihast cordon bleu,
karbonaad, kotletid, vorstid,
maks, keedutainas, munad,
pannkoogid, sõõrikud.
vasta‐
Pöörake poole aja möödu‐
valt va‐ des.
jaduse‐
le
12 - 13
Tugev praadimine, praetud
kartulid, ribiliha, praetükid.
5 - 15
14
Vee ja pasta keetmine, liha pruunistamine (guljašš, pajapraad), frii‐
kartulite valmistamine.
Pöörake poole aja möödu‐
des.
Suure koguse vee keetmine. Võimsusfunktsioon on sisse lülitatud.
7. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Üldine teave
•
•
•
•
•
Puhastage pliit pärast igakordset
kasutamist.
Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.
Kriimustused või tumedad plekid
pinnal ei mõjuta pliidi tööd.
Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat
puhastusvahendit.
Kasutage spetsiaalset klaasikaabitsat.
7.2 Pliidi puhastamine
•
Eemaldage kohe: sulav plast,
plastkile, suhkur ja suhkrut sisaldavad
8. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
•
•
toiduplekid. Vastasel korral võib
mustus pliiti kahjustada. Püüdke
vältida toidu pinnale kõrbemist. Pange
spetsiaalne kaabits õige nurga all
klaaspinnale ja liigutage tera pliidi
pinnal.
Eemaldage, kui pliit on piisavalt
jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid,
rasvaplekid, läikivad metalsed plekid.
Puhastage pliiti niiske lapi ja
mitteabrasiivse pesuainega. Pärast
puhastamist kuivatage pliit pehme
lapiga.
Metalse läikega pleki eemaldamine:
kasutage vee ja äädika lahust ja
puhastage selles niisutatud lapiga
pliidipinda.
16
www.electrolux.com
8.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Pliiti ei saa käivitada või
kasutada.
Pliit ei ole elektrivõrku
Kontrollige, kas pliit on õi‐
ühendatud või ei ole ühen‐ gesti elektrivõrku ühenda‐
dus korralik.
tud. Vaadake ühendusjoo‐
nist.
Kaitse on vallandunud.
Lahendus
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrik‐
uga.
Käivitage pliit uuesti ja
määrake vähemalt 10 se‐
kundi jooksul soojusaste.
Puudutasite korraga 2 või
enamat sensorvälja.
Puudutage ainult üht sen‐
sorvälja.
STOP+GO-funktsioon töö‐
tab.
Vt "Igapäevane kasutami‐
ne".
Juhtpaneelil on vett või
rasvapritsmeid.
Pühkige juhtpaneel puh‐
taks.
Helisignaal kõlab ja pliit lü‐
litub välja.
Helisignaal kõlab, kui pliit
välja lülitatakse.
Katsite kinni ühe või mitu
sensorvälja.
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
Pliit lülitub välja.
Olete asetanud midagi
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
sensorväljale
.
Jääkkuumuse indikaator ei Väli ei ole kuum, sest see
lülitu sisse.
töötas vaid lühikest aega.
Kui keeduväli on piisavalt
kaua töötanud, et olla
kuum, pöörduge teenin‐
duskeskusse.
Automaatse kiirsoojenduse Väli on tuline.
funktsioon ei tööta.
Laske väljal piisavalt jahtu‐
da.
Valitud on kõige kõrgem
soojusaste.
Kõrgeimal soojusastmel on
sama võimsus kui funkt‐
sioonil.
Soojusaste lülitub ühelt
soojusastmelt teisele.
Toitehaldusfunktsioon on
sisse lülitatud.
Vt "Igapäevane kasutami‐
ne".
Sensorväljad muutuvad
kuumaks.
Keedunõu on liialt suur või
asub sensorväljale liiga lä‐
hedal.
Asetage suuremad anu‐
mad tagumistele väljadele.
Kui puudutate paneeli sen‐ Signaalid on välja lülitatud. Lülitage signaalid sisse.
sorvälju, puudub signaal.
Vt "Igapäevane kasutami‐
ne".
EESTI
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
süttib.
Automaatne väljalülitus on
sisse lülitatud.
Lülitage pliit välja ja käivi‐
tage uuesti.
süttib.
Lapselukk või lukufunktsi‐
oon sisse lülitatud.
Vt "Igapäevane kasutami‐
ne".
süttib.
Keeduväljal pole nõud.
Pange nõu keeduväljale.
Kasutate vale nõud.
Kasutage sobivat keedu‐
nõud.
Vt jaotist "Vihjeid ja näpu‐
näiteid".
17
Nõu põhja läbimõõt on sel‐ Kasutage sobivate mõõt‐
le keeduvälja jaoks liiga
metega keedunõusid.
väike.
Vt jaotist "Tehnilised and‐
med".
Süttivad
ja number.
Seadmel ilmes tõrge.
Ühendage pliit elektrivõr‐
gust mõneks ajaks lahti.
Lülitage maja elektrisüs‐
teemi kaitse välja. Ühenda‐
ge see uuesti sisse. Kui
süttib uuesti, pöörduge
teeninduskeskusse.
süttib.
Elektriühendus on vale.
Toitepinge jääb vahemi‐
kust välja.
Laske kvalifitseeritud elek‐
trikul elektriühendused üle
kontrollida.
süttib.
Pliidil ilmnes tõrge, kuna
keedunõu on tühjaks kee‐
nud. Automaatne väljalüli‐
tusfunktsioon ja ülekuume‐
nemiskaitse on sisse lülita‐
tud.
Lülitage pliit välja. Eemal‐
dage kuum keedunõu. Lüli‐
tage umbes 30 sekundi
möödumisel keeduväli
uuesti sisse. Kui probleemi
põhjustas keedunõu, kaob
teade ekraanilt. Jääkkuu‐
muse indikaator võib põle‐
ma jääda. Laske nõul pii‐
savalt jahtuda. Kontrollige,
kas kasutatav nõu sobib
selle pliidiga.
Vt jaotist "Vihjeid ja näpu‐
näiteid".
süttib.
Jahutusventilaator on blo‐
keeritud.
Kontrollige, kas miski tõ‐
kestab jahutusventilaatorit.
Kui
süttib uuesti, pöör‐
duge teeninduskeskusse.
süttib.
Elektriühendus on vale.
Laske kvalifitseeritud elek‐
Pliit on ühendatud vaid ühe trikul elektriühendused üle
faasiga.
kontrollida. Vaadake ühen‐
dusjoonist.
18
www.electrolux.com
8.2 Kui lahendust ei leidu...
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega. Andke teada
andmesildil olevad andmed. Esitage ka
kolmekohaline tähtedest koosnev
klaaskeraamika kood (selle leiate
klaasplaadi nurgast) ja kuvatud
veateade. Mõelge, kas olete pliiti
kindlasti õigesti kasutanud. Kui seadet
on valesti kasutatud, ei tarvitse
teeninduse tehniku või edasimüüja töö
isegi garantiiajal tasuta olla. Teenindust
ja garantiitingimusi puudutavad juhised
leiate garantiibrošüürist.
9. TEHNILISED ANDMED
9.1 Andmesilt
Mudel EHL6740FAZ
Tüüp 60 GAD EA AU
Induktsioon 7.4 kW
Seerianr. .................
ELECTROLUX
Tootenumber (PNC) 949 596 379 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Valmistatud Saksamaal
7.4 kW
9.2 Keeduväljade tehnilised näitajad
Keeduväli
Nimivõimsus
(maks. soo‐
jusaste) [W]
Võimsusfunkt‐ Võimsusfunkt‐ Nõu läbimõõt
sioon [W]
sioon maksi‐
[mm]
mumkestus
[min]
Vasakpoolne
eesmine
2300
3200
10
125 - 210
Vasakpoolne
tagumine
2300
3200
10
125 - 210
Parempoolne
eesmine
2300
3200
10
125 - 210
Parempoolne
tagumine
2300
3200
10
125 - 210
Keeduväljade võimsus võib vähesel
määral erineda tabelis toodud
andmetest. See oleneb kasutatavate
keedunõude materjalist ja suurusest.
Parimate tulemuste saamiseks kasutage
nõusid, mille diameeter ei ole tabelis
toodust suurem.
10. ENERGIATÕHUSUS
10.1 Tooteteave vastavalt EU 66/2014
Mudeli tunnus
EHL6740FAZ
Keeduplaadi tüüp
Integreeritud pliit
Keeduväljade arv
4
EESTI
Kuumutamisviis
Induktsioon
Ringikujuliste keeduvälja‐ Vasakpoolne eesmine
de läbimõõt (Ø)
Vasakpoolne tagumine
Parempoolne eesmine
Parempoolne tagumine
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Keeduvälja energiatarbi‐
mine (EC electric coo‐
king)
177,1 Wh/kg
174,1 Wh/kg
177,1 Wh/kg
174,1 Wh/kg
Vasakpoolne eesmine
Vasakpoolne tagumine
Parempoolne eesmine
Parempoolne tagumine
Pliidi energiatarbimine
(EC electric hob)
EN 60350-2 - Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed - Osa 2: Pliidid Meetodid jõudluse mõõtmiseks
Keeduala puudutavad energianäidud on
tähistatud vastavaid keeduvälju
tähistavate ristikestega.
10.2 Energiasääst
Järgmisi nõuandeid järgides saate
igapäevaselt energiat kokku hoida.
19
177,1 Wh/kg
•
•
•
•
•
•
Vett kuumutades piirduge vajaliku
kogusega.
Võimalusel pange keedunõule alati
kaas peale.
Enne keeduvälja sisselülitamist
asetage sellele keedunõu.
Pange väiksem nõu väiksemale
keeduväljale.
Pange nõu otse keeduvälja keskele.
Toidu soojashoidmiseks või
sulatamiseks kasutage jääkkuumust.
11. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
20
www.electrolux.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA..............................................................................20
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI................................................................................22
3. UZSTĀDĪŠANA.................................................................................................24
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.......................................................................... 26
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ................................................................................ 28
6. PADOMI UN IETEIKUMI.................................................................................. 31
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.................................................................................33
8. PROBLĒMRISINĀŠANA.................................................................................. 34
9. TEHNISKIE DATI..............................................................................................36
10. ENERGOEFEKTIVITĀTE............................................................................... 37
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.electrolux.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
LATVIEŠU
21
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas
ir karstas.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst tuvoties ierīcei tās
darbības laikā.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem. Bērni līdz 8 gadu
vecumam nedrīkst atrasties ierīces tuvumā bez
uzraudzības.
Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.
BRĪDINĀJUMS! Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem
vai eļļu bez pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
NEMĒĢINIET dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci
un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai
ugunsdrošības segu.
UZMANĪBU! Gatavošanas process jāuzrauga. Īss
gatavošanas process jāuzrauga nepārtraukti.
BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: Neturiet
priekšmetus uz plīts virsmām.
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Pēc lietošanas izslēdziet plīts virsmas elementu ar tā
vadību un nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
Ja stikla keramikas virsma/stikla virsma ir saplaisājusi,
izslēdziet ierīci, lai nepieļautu elektriskās strāvas
trieciena risku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
pilnvarotam servisa pārstāvim vai kvalificētam
speciālistam.
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai ierīces ražotāja
ieteiktās vai ierīces lietošanas instrukcijā norādītās
plīts vadīklas vai plīts vadīklas, kas iestrādātas ierīcē.
Nepiemērotu plīts vadīklu lietošana var izraisīt
negadījumus.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iepakojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos
uzstādīšanas norādījumus.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar
hermetizējošu līdzekli, lai nepieļautu
piebriešanu mitruma ietekmē.
Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika
un mitruma.
Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai
zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot
durvis vai logu, nenokristu ēdiena
gatavošanas trauki.
•
•
•
Ja zem ierīces atrodas atvilktnes,
pārliecinieties, ka starp ierīces apakšu
un augšējo ierīci tiek nodrošināta
pietiekama gaisa cirkulācija.
Ierīces apakšdaļa var būt karsta.
Pārbaudiet, vai ir uzstādīts nedegošs
atdalītājpanelis zem ierīces, lai
novērstu piekļuvi apakšdaļai.
Pārliecinieties, lai starp darba virsmu
un zem tās esošo ierīci būtu 2 mm
liela ventilācijas sprauga. Garantija
neattiecas uz bojājumiem, kurus
izraisīja atbilstošas spraugas
nenodrošināšana.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīce jābūt iezemētai.
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms jebkādu darbību veikšanas
pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no
strāvas padeves.
Pārliecinieties, ka informācija uz
tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu
elektrosistēmas parametriem. Ja
neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi
uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs
strāvas vads vai kontaktdakša (ja tāda
ir) var izraisīt kontakta pārkaršanu.
Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.
Nepieļaujiet elektrības vadu
samezglošanos.
Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta
aizsardzība pret elektrošoku.
Izmantojiet vada atslogotāju.
Pieslēdzot ierīci rozetei,
pārliecinieties, ka elektrības vads vai
kontaktdakša (ja tāda ir) nepieskaras
ierīces karstajām daļām vai ēdiena
gatavošanas traukiem.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas
vadu. Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu
bojātu strāvas kabeli.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas
ierīces: automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
23
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms pirmās ieslēgšanas noņemiet
iepakojuma, marķējuma un
aizsardzības plēves (ja tādas ir).
Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Pēc katras lietošanas iestatiet
gatavošanas zonas pozīcijā "Izslēgt".
Nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
Nenovietojiet galda piederumus un
katlu vākus uz gatavošanas zonām.
Tie var sakarst.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Ja ierīces virsma ir ieplaisājusi,
nekavējoties atvienojiet ierīci no
elektrotīkla. Tas jādara, lai novērstu
elektrošoku.
Lietotājiem ar elektrokardiostimulatoru
jāturas vismaz 30 cm attālumā no
indukcijas gatavošanas zonām, kad
ierīce tiek darbināta.
Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā
var šļakstēt.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks.
•
•
•
•
Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt
uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar
taukvielām un eļļu, netuviniet tām
atklātu liesmu vai sakarsētus
priekšmetus.
Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
Izlietota eļļa, kas satur ēdiena
atliekas, var izraisīt ugunsgrēku pie
zemākas temperatūras nekā eļļa, kas
tiek lietota pirmo reizi.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
24
www.electrolux.com
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz vadības
paneļa.
Nenovietojiet karstu pannas vāku uz
plīts stikla virsmas.
Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet
ēdiena gatavošanas traukiem
izvārīties tukšiem.
Gādājiet, lai uz ierīces neuzkristu
nekādi priekšmeti un ēdiena
gatavošanas trauki. Tā var sabojāt
virsmu.
Neieslēdziet sildriņķus, ja uz tiem
novietots tukšs ēdiena gatavošanas
trauks, vai bez ēdiena gatavošanas
trauka.
Nenovietojiet uz ierīces alumīnija
foliju.
Ēdiena gatavošanas trauki, kas
izgatavoti no čuguna vai alumīnija
lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var
saskrāpēt stiklu / stikla keramiku.
Pārvietojot šādus priekšmetus pa plīts
virsmu, vienmēr paceliet tos.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
•
•
•
•
Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un
ļaujiet tai atdzist.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms
apkopes veikšanas.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku
un neizsmidziniet ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
2.5 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi utilizēt ierīci.
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
2.6 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.4 Tīrīšana un kopšana
•
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla sabojāšanos.
3. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
3.1 Pirms uzstādīšanas
Pirms plīts uzstādīšanas pierakstiet
zemāk informāciju, kas norādīta uz datu
plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte
atrodas plīts apakšā.
Sērijas
numurs ...........................
3.2 Iebūvējamas plītis
Lietojiet iebūvējamās plītis tikai pēc tam,
kad tās ir pareizi iebūvētas virtuves
mēbelēs un darba virsmās atbilstoši
spēkā esošiem standartiem.
3.3 Savienojuma kabelis
•
•
Plīts ir aprīkota ar strāvas kabeli.
Lai nomainītu bojātu strāvas kabeli,
izmantojiet šādu (vai jaunāku) strāvas
kabeļa tipu: H05V2V2-F T min. 90 °C.
Sazinieties ar vietējo apkopes centru.
LATVIEŠU
3.4 Montāža
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
25
26
www.electrolux.com
min.
12 mm
min.
2 mm
3.5 Aizsargkārba
Ja izmantojat aizsargkārbu (papildu
piederums), priekšējā 2 mm atvere gaisa
plūsmai un aizsarggrīda zem plīts nav
nepieciešamas. Aizsargkārba kā
papildaprīkojums dažās valstīs var nebūt
pieejama. Lūdzu, sazinieties ar vietējo
piegādātāju.
Ja uzstādāt plīti virs
cepeškrāsns, aizsargkārbu
nedrīkst izmantot.
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
4.1 Plīts virsmas shēma
1
1
1 Indukcijas gatavošanas zona
2 Vadības panelis
1
1
2
LATVIEŠU
27
4.2 Vadības paneļa izklājums
1
2
3
4
10
11
5
6
9 8 7
Ierīces vadībai izmantojiet sensora laukus. Displeji, indikatori un skaņas signāli norāda
uz aktivizētām funkcijām.
Sen‐
sora
lauks
Funkcija
Komentāri
STOP+GO
Funkcijas aktivizēšanai un deaktivizēša‐
nai.
Bridge
Funkcijas aktivizēšanai un deaktivizēša‐
nai.
-
Sildīšanas pakāpes dis‐
plejs
Rāda sildīšanas pakāpi.
-
Taimera indikatori gata‐
vošanas zonām
Rāda, kurai zonai iestatīts laiks.
-
Taimera displejs
Rāda laiku minūtēs.
6
Bloķēšana / Bērnu drošī‐
bas ierīce
Vadības paneļa bloķēšanai/atbloķēšanai.
7
-
Lai izvēlētos gatavošanas zonu.
-
Paildzina vai saīsina laiku.
IESLĒGT/ IZSLĒGT
Lai aktivizētu vai deaktivizētu plīts virsmu.
Vadības josla
Iestata sildīšanas pakāpi.
Jaudas funkcija
Funkcijas aktivizēšanai un deaktivizēša‐
nai.
1
2
3
4
5
/
8
9
10
-
11
4.3 Sildīšanas pakāpju rādījumi
Displejs
Apraksts
Gatavošanas zona ir izslēgta.
28
www.electrolux.com
Displejs
Apraksts
Gatavošanas zona darbojas.
-
STOP+GO funkcija darbojas.
Automātiskā sakarsēšana funkcija darbojas.
Jaudas funkcija darbojas.
un cipars
Radusies kļūda.
/
OptiHeat Control (trīs darbību atlikušā siltuma indikators): turpi‐
nās gatavošana / siltuma uzturēšana / atlikušais siltums.
/
Bloķēšana / Bērnu drošības ierīce funkcija darbojas.
Nepareizi vai pārāk mazi ēdiena gatavošanas trauki, vai arī uz
gatavošanas zonas nav ēdiena gatavošanas trauku.
Automātiskā izslēgšanās funkcija darbojas.
4.4 OptiHeat Control (trīs
darbību atlikušā siltuma
indikators)
BRĪDINĀJUMS!
/
/
Pastāv risks gūt
apdegumus atlikušā siltuma
dēļ. Indikators uzrāda
atlikušā siltuma līmeni.
Indukcijas gatavošanas zonas rada
gatavošanas procesam nepieciešamo
siltumu tieši ēdiena gatavošanas trauka
pamatnē. Stikla keramika tiek sakarsēta,
izmantojot ēdiena gatavošanas trauku
siltumu.
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
5.1 Aktivizēšana un
deaktivizēšana
Pieskarieties pie
vienu sekundi, lai
aktivizētu vai deaktivizētu plīti.
•
•
5.2 Automātiskā izslēgšanās
Funkcija automātiski izslēgs ierīci, ja:
•
•
•
visas gatavošanas zonas tiek
izslēgtas;
jūs neiestatījāt sildīšanas pakāpi pēc
plīts virsmas aktivizēšanas;
jūs izlējāt vai nolikāt kaut ko uz
vadības paneļa ilgāk par 10
•
sekundēm (piem., pannu, dvieli utt.).
Atskan skaņas signāls un plīts virsma
deaktivizējas. Noņemiet priekšmetu
vai notīriet vadības paneli;
plīts virsma kļuvusi pārāk karsta
(piemēram, kad katls ir izvārījies
sauss). Ļaujiet gatavošanas zonai
atdzist, pirms atkal lietojat plīti.
jūs izmantojat nepareizu ēdiena
gatavošanas trauku. Iedegas simbols
un gatavošanas zona automātiski
deaktivizējas pēc 2 minūtēm.
gatavošanas zona netika izslēgta vai
netika mainīta sildīšanas pakāpe. Pēc
kāda laika izgaismojas
un plīts
izslēdzas.
Attiecība starp siltuma pakāpi un plīts
virsmas izslēgšanās laiku:
LATVIEŠU
Karsēšanas pa‐
kāpe
Plīts virsma at‐
slēdzas pēc
6 stundām
,1-3
4-7
5 stundām
8-9
4 stundām
10 - 14
1,5 stundas
5.3 Sildīšanas pakāpe
Lai iestatītu vai mainītu sildīšanas pakāpi:
Pieskarieties vadības joslai pareizajā
siltuma pakāpes iestatījumā vai velciet ar
pirkstu gar vadības joslu, līdz sasniedzat
pareizo sildīšanas pakāpi.
29
Šī funkcija apvieno divas gatavošanas
zonas, un tās darbojas kā viena.
Sākumā iestatiet sildīšanas pakāpi vienai
no gatavošanas zonām.
Lai aktivizētu funkciju kreisās/labās
puses gatavošanas zonai: pieskarieties
/ . Lai iestatītu vai mainītu
sildīšanas pakāpi, pieskarieties vienam
no kreisās/labās puses sensoriem.
Lai izslēgtu funkciju: pieskarieties
/
. Gatavošanas zonas pārstāj darboties
kopā.
5.6 Automātiskā sakarsēšana
Aktivizējiet šo funkciju, lai īsākā laikā
iegūtu vajadzīgo siltuma pakāpi. Kad tā ir
ieslēgta, sākumā zona darbojas
augstākajā pakāpē un pēc tam turpina
gatavot vajadzīgajā siltuma pakāpē.
Lai aktivizētu funkciju,
gatavošanas zonai jābūt
aukstai.
Lai aktivizētu funkciju gatavošanas
( iedegas).
zonai: pieskarieties
Uzreiz pieskarieties pie vēlamās
5.4 Gatavošanas zonu
indikatori
Horizontālā līnija norāda ēdiena
gatavošanas trauka maksimālo izmēru.
max.
Skatiet sadaļu "Tehniskie dati".
5.5 Bridge funkcija
Funkcija darbojas, kad katls
nosedz divu zonu centrus.
sildīšanas pakāpes. Pēc 5 sekundēm
iedegas.
Lai izslēgtu funkciju: nomainiet
sildīšanas pakāpi.
5.7 Jaudas funkcija
Šī funkcija piegādā vairāk jaudas
indukcijas gatavošanas zonām. Šo
funkciju var aktivizēt indukcijas
gatavošanas zonai tikai uz īsu laiku. Pēc
tam indukcijas gatavošanas zona
automātiski pārslēdzas atpakaļ uz
augstāko sildīšanas pakāpi.
Skatiet sadaļu "Tehniskie
dati".
Lai aktivizētu funkciju gatavošanas
zonai: pieskarieties
.
iedegas.
Lai izslēgtu funkciju: nomainiet
sildīšanas pakāpi.
30
www.electrolux.com
5.8 Taimeris
mirgot lēnāk, tiks aktivizēta laika
Laika atskaites taimeris
Lietojiet šo funkciju, lai iestatītu, cik ilgi
gatavošanas zonai jādarbojas vienā
gatavošanas reizē.
skaitīšana. Displejs pārslēdzas starp
un skaitāmo laiku (minūtes).
Vispirms iestatiet gatavošanas zonas
sildīšanas pakāpi, tad funkciju.
gatavošanas zonu, izmantojot .
Gatavošanas zonas indikators sāk mirgot
ātri. Displejā redzams, cik ilgi
gatavošanas zona darbojas.
Lai iestatītu gatavošanas zonu:
vairākas reizes pieskarieties , līdz
iedegas vajadzīgās gatavošanas zonas
indikators.
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties pie
taimera , lai iestatītu laiku (00 - 99
minūtes). Kad gatavošanas zonas
indikators sāks mirgot lēnāk, tiks
aktivizēta laika atpakaļskaitīšana.
Lai pārbaudītu atlikušo laiku:
izvēlieties gatavošanas zonu, izmantojot
. Gatavošanas zonas indikators sāk
mirgot ātri. Displejā būs redzams
atlikušais laiks.
Lai mainītu laiku: izvēlieties
gatavošanas zonu, izmantojot
Pieskarties
vai
.
Lai izslēgtu funkciju: iestatiet
un
gatavošanas zonu, izmantojot
pieskarieties
vai . Gatavošanas
zonas indikators nodziest.
Laika atgādinājums
Šo funkciju var lietot kā Laika
atgādinājumu, kad plīts ir ieslēgta un
gatavošanas zonas nestrādā. Sildīšanas
pakāpes displejā būs redzams
.
Pieskarieties pie taimera
vai , lai
iestatītu laiku. Kad laiks beidzies, atskan
skaņas signāls un sāk mirgot 00.
un
5.9 STOP+GO
pieskarieties . Atlikušais laiks
atpakaļskaitās līdz 00. Gatavošanas
zonas indikators nodziest.
Kad laiks beidzies, atskan
skaņas signāls un sāk mirgot
00. Gatavošanas zona tiek
izslēgta.
.
CountUp Timer (Laika uzskaites
taimeris)
Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu, cik ilgi
darbojas gatavošanas zona.
Lai iestatītu gatavošanas zonu:
vairākas reizes pieskarieties , līdz
iedegas vajadzīgās gatavošanas zonas
indikators.
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties pie
taimera : iedegsies : Kad
gatavošanas zonas indikators sāks
.
Šī funkcija neietekmē
gatavošanas zonu darbību.
Lai izslēgtu funkciju: iestatiet
Lai izslēgtu skaņu: pieskarieties
.
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties
Lai izslēgtu skaņu: pieskarieties
.
gatavošanas zonu, izmantojot
Lai redzētu, cik ilgi darbojas
gatavošanas zona: izvēlieties
Šī funkcija iestata zemāko sildīšanas
pakāpi visās ieslēgtajās gatavošanas
zonās.
Kad funkcija darbojas, sildīšanas pakāpi
mainīt nevar.
Funkcija neaptur taimera funkciju.
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties
.
iedegas.
Lai izslēgtu funkciju: pieskarieties .
Ieslēdzas iepriekšējā sildīšanas pakāpe.
5.10 Bloķēšana
Vadības paneli var nobloķēt, kamēr
darbojas gatavošanas zonas. Tas
novērsīs nejaušu sildīšanas pakāpes
maiņu.
Vispirms iestatiet sildīšanas pakāpi.
LATVIEŠU
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties
.
iedegas uz 4 sekundēm.Taimeris
turpina darboties.
Lai izslēgtu funkciju: pieskarieties .
Ieslēdzas iepriekšējā sildīšanas pakāpe.
Kad deaktivizējat plīti, jūs
deaktivizējat arī šo funkciju.
5.11 Bērnu drošības ierīce
Kad šī funkcija ir iestatīta
stāvoklī,
skaņas ir dzirdamas tikai tad, kad:
•
•
•
•
•
Lai ieslēgtu funkciju: ieslēdziet plīti,
•
. Neiestatiet sildīšanas
4 sekundes.
pakāpi. Pieskarieties
iedegas. Izslēdziet plīti, izmantojot
•
.
Lai izslēgtu funkciju: ieslēdziet plīti,
izmantojot
•
. Neiestatiet sildīšanas
4 sekundes.
pakāpi. Pieskarieties
iedegas. Izslēdziet plīti, izmantojot
•
.
Lai ignorētu funkciju tikai vienu reizi
vārīšanai laikā: aktivizējiet plīti ar
.
iedegas. Pieskarieties pie
4
sekundes. Iestatiet sildīšanas pakāpi
10 sekunžu laikā. Varat lietot plīti. Kad
jūs deaktivizējat plīti ar
darbojas.
, funkcija atkal
5.12 OffSound Control (Skaņas
aktivizēšana un deaktivizēšana)
Deaktivizējiet plīti. Pieskarieties pie
sekundes. Displejs ieslēdzas un
izslēdzas. Pieskarieties pie
sekundes.
vai
3
ieslēdzas.
Pieskarieties taimera , lai izvēlētos
kādu no šādām iespējām:
•
- skaņas ir izslēgtas;
•
- skaņas ir ieslēgtas.
6. PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
jūs pieskaraties ;
Laika atgādinājums nolaižas;
Laika atskaites taimeris nolaižas;
uz vadības paneļa tiek kaut kas
uzlikts.
5.13 Enerģijas pārvaldība
Šī funkcija nepieļauj nejaušu plīts
ieslēgšanu un lietošanu.
izmantojot
31
Lai apstiprinātu izvēli, nogaidiet, līdz plīts
automātiski deaktivizējas.
3
•
Gatavošanas zonas tiek sagrupētas
atbilstoši atrašanās vietai un fāžu
skaitam uz plīts. Skatīt attēlu.
Katras fāzes maksimālā elektrības
slodze ir 3700 W.
Funkcija sadala jaudu starp
gatavošanas zonām, kas pieslēgtas
tai pašai fāzei.
Šī funkcija aktivizējas, kad vienai fāzei
pieslēgto gatavošanas zonu kopējā
elektrības slodze pārsniedz 3700 W.
Funkcija samazina citu gatavošanas
zonu, kas pieslēgtas tai pašai fāzei,
jaudu.
Samazinātās jaudas zonu sildīšanas
pakāpes attēlošana mainās starp
izvēlētās sildīšanas pakāpi un
samazinātās sildīšanas pakāpi. Pēc
noteikta laika samazinātās jaudas
zonu sildīšanas pakāpes attēlošanas
iestatījums paliek pie samazinātās
sildīšanas pakāpes.
32
www.electrolux.com
6.1 Ēdiena gatavošanas trauki
Indukcijas gatavošanas
zonās spēcīgs
elektromagnētiskais lauks
ļoti ātri uzkarsē ēdiena
gatavošanas trauku.
Izmantojiet indukcijas
gatavošanas zonas tikai
kopā ar piemērotiem ēdiena
gatavošanas traukiem.
Ēdiena gatavošanas trauku materiāls
•
piemērots: čuguns, tērauds, emaljēts
tērauds, nerūsējošs tērauds,
daudzslāņu dibens (ko ražotājs
norādījis par pareizu).
• nepiemērots: alumīnijs, varš, misiņš,
stikls, keramika, porcelāns.
Ēdiena gatavošanas trauki ir piemēroti
indukcijas plītij, ja:
•
•
ūdens ļoti ātri uzvārās zonā, kurā
iestatīts augstākā sildīšanas pakāpe;
magnēts pielīp pie ēdiena
gatavošanas trauku apakšpuses.
Ēdiena gatavošanas trauka
pamatnei vajadzētu būt pēc
iespējas biezākai un
plakanākai.
Ēdiena gatavošanas trauku izmēri
Indukcijas gatavošanas zonas līdz
zināmai robežai automātiski pielāgojas
trauka apakšpuses izmēram.
Gatavošanas zonas efektivitāte ir saistīta
ar ēdiena gatavošanas trauka diametru.
Ēdiena gatavošanas trauki ar mazāku
diametru par minimālo saņems tikai daļu
no gatavošanas zonas ģenerētās jaudas.
Skatiet sadaļu "Tehniskie
dati".
Karsēšanas
pakāpe
-1
6.2 Trokšņi darbības laikā
Ja dzirdami:
•
krakšķi: ēdiena gatavošanas trauks ir
izgatavots no dažādiem materiāliem
(„sendviča” uzbūve).
• svilpieni: tiek izmantota gatavošanas
zona ar augstu jaudas līmeni un
ēdiena gatavošanas trauks ir gatavots
no dažādiem materiāliem ("sendviča"
uzbūve).
• dūkoņa: tiek izmantots augsts jaudas
līmenis.
• klikšķēšana: notiek elektrības
pārslēgšana.
• sīkšana, sanēšana: darbojas
ventilators.
Šie trokšņi ir parasta parādība, tie
nenorāda, ka ir kādi darbības
traucējumi.
6.3 Öko Timer (Ekonomijas
taimeris)
Lai taupītu elektroenerģiju, gatavošanas
zona tiek deaktivizēta, pirms atskan laika
atskaites taimera signāls. Darbības laiks
ir atkarīgs no sildīšanas pakāpes līmeņa
un gatavošanas ilguma.
6.4 Ēdienu gatavošanas
piemēri
Sakarība starp sildīšanas pakāpi un
gatavošanas zonas jaudas patēriņu nav
lineāra. Sildīšanas pakāpes palielinājums
nav proporcionāls gatavošanas zonas
jaudas patēriņa palielinājumam. Tas
nozīmē, ka gatavošanas zona ar iestatītu
vidējo sildīšanas pakāpi darbojas ar
mazāk nekā pusi jaudas.
Tabulās minētā informācija ir
tikai informatīva.
Lietojums:
Laiks
(min.)
Ieteikumi
Uzturētu pagatavotos ēdie‐
nus siltus.
pēc va‐ Uzlieciet vāku uz ēdiena ga‐
jadzī‐
tavošanas trauka.
bas
LATVIEŠU
33
Karsēšanas
pakāpe
Lietojums:
Laiks
(min.)
Ieteikumi
1-3
Lai pagatavotu holandiešu
mērci, kausēt: sviestu, šoko‐
lādi, želatīnu.
5 - 25
Laiku pa laikam samaisiet.
1-3
Iebiezināt: mīkstas omletes,
ceptas olas.
10 - 40
Gatavošanas laikā uzlieciet
vāku.
3-5
Vārīt rīsus un gatavot piena
25 - 50
ēdienus uz mazas uguns, uz‐
sildīt pusfabrikātus.
Šķidruma daudzumam jābūt
vismaz divreiz lielākam nekā
rīsu daudzumam. Gatavoša‐
nas laikā maisīt piena ēdie‐
nus.
5-7
Tvaicēt dārzeņus, zivis, gaļu. 20 - 45
Pievienojiet dažas ēdamka‐
rotes šķidruma.
7-9
Tvaicēt kartupeļus.
20 - 60
Lietojiet ne vairāk nekā ¼ l
ūdens uz 750 g kartupeļu.
7-9
Gatavot lielu ēdienu daudz‐
umu, sautējumus un zupas.
60 150
Līdz 3 l šķidruma un sastāv‐
daļas.
9 - 12
Nedaudz apcept: eskalopu,
teļa gaļas, kotlešu, frikadeļu,
cīsiņu, aknu, mērces, olu,
pankūku, virtuļu cepšana.
pēc va‐ Cepšanas laikā apgrieziet.
jadzī‐
bas
12 - 13
Kārtīgi apceptu ēdienu, ceptu 5 - 15
filejas steikus, steikus.
14
Vārīt ūdeni, vārīt makaronus, apbrūnināt gaļu (gulašu, sautētu cepe‐
ti), cept kartupeļus frī eļļā.
Cepšanas laikā apgrieziet.
Vārīt lielu ūdens daudzumu. Ieslēgta jaudas funkcija.
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.2 Plīts tīrīšana
•
7.1 Vispārēja informācija
•
•
•
•
•
Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.
Vienmēr lietojiet ēdiena gatavošanas
traukus ar tīrām apakšpusēm.
Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas
neietekmē plīts darbību.
Izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli,
kas paredzēts plīts virsmām.
Stikla tīrīšanai izmantojiet speciālu
skrāpi.
•
Noņemt nekavējoties: izkusušu
plastmasu, plastmasas foliju, cukuru
un cukuru saturošu pārtiku. Pretējā
gadījumā netīrumi var sabojāt plīti.
Uzmanieties, lai negūtu apdegumus.
Novietojiet īpaši skrāpi uz stikla
virsmas piemērotā leņķī un virziet tā
asmeni pāri virsmai.
Noņemt, kad plīts ir pietiekami
atdzisusi: kaļķakmens un ūdens
traipus, taukvielu šļakstus un krāsu
izmaiņas uz spīdīgās metāliskās
virsmas. Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Pēc
34
www.electrolux.com
•
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar
mīkstu drānu.
Spīdošu metāla daļu krāsas
zaudēšanas novēršana: izmantojiet
ūdens un etiķa šķīdumu un notīriet
stikla virsmu ar mitru drānu.
8. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Ko darīt, ja ...
Problēma
Iespējamie iemesli
Plīti nevar ieslēgt vai darbi‐ Plīts virsmu nav pieslēgta
nāt.
elektrotīklam vai nav pie‐
slēgta pareizi.
Izdedzis drošinātājs.
Risinājums
Pārbaudiet, vai plīts virsma
ir pareizi pievienota strāvas
piegādei. Skatiet savieno‐
juma diagrammu.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējumi ir sais‐
tīti ar drošinātāju. Ja droši‐
nātājs atkārtoti izdeg, sazi‐
nieties ar kvalificētu elektri‐
ķi.
Ieslēdziet plīti vēlreiz un 10
sekunžu laikā iestatiet sildī‐
šanas pakāpi.
Skarti 2 vai vairāki sensora Pieskarties tikai vienam
lauki vienlaicīgi.
sensora laukam.
STOP+GO funkcija darbo‐
jas.
Skatiet sadaļu "Izmantoša‐
na ikdienā".
Uz vadības paneļa ir ūdens Noslaukiet vadības paneli.
vai tauku traipi.
Atskan skaņas signāls un
plīts virsma deaktivizējas.
Izslēdzot plīts virsmu, at‐
skan skaņas signāls.
Uz viena vai vairākiem
sensoru laukiem uzlikts
kāds priekšmets.
Noņemiet priekšmetu no
sensoru laukiem.
Plīts deaktivizējas.
Kaut kas ir uzlikts uz sen‐
Noņemiet priekšmetu no
sensora lauka.
sora lauka
.
Atlikušā siltuma indikators
neiedegas.
Zona nav karsta, jo darbo‐
jas pavisam īsu laiku.
Ja zona ir darbojusies pie‐
tiekami ilgi, lai būtu karsta,
sazinieties ar pilnvarotu
servisa centru.
Automātiskās sakarsēša‐
nas funkcija neieslēdzas.
Zona ir karsta.
Ļaujiet zonai pietiekami at‐
dzist.
LATVIEŠU
Problēma
Iespējamie iemesli
35
Risinājums
Iestatīta maksimālā sildīša‐ Maksimālajai sildīšanas
nas pakāpe.
pakāpei ir tāda pati jauda
kā funkcijai.
Sildīšanas pakāpe mainās
starp diviem līmeņiem.
Darbojas jaudas pārvaldī‐
bas funkcija.
Skatiet sadaļu "Izmantoša‐
na ikdienā".
Sensora lauki sakarst.
Ēdiena gatavošanas trauki
ir par lielu vai arī novietoti
pārāk tuvu vadības ierī‐
cēm.
Ja nepieciešams, novieto‐
jiet lielāka izmēra ēdiena
gatavošanas traukus uz
aizmugurējām zonām, ja
nepieciešams.
Pieskaroties vadības pane‐ Signāli nav aktivizēti.
ļa sensora laukiem, nav
signāla.
Aktivizējiet signālus.
Skatiet sadaļu "Izmantoša‐
na ikdienā".
Iedegas
indikators.
Ir aktivizējusies automāti‐
skās izslēgšanas funkcija.
Izslēdziet plīts virsmu un
atkal ieslēdziet to.
Iedegas
indikators.
Ieslēgta bērnu drošības ie‐
rīce vai bloķēšanas funkci‐
ja.
Skatiet sadaļu "Izmantoša‐
na ikdienā".
Iedegas
indikators.
Uz zonas nav ēdiena gata‐ Uzlieciet ēdiena gatavoša‐
vošanas trauku.
nas trauku uz zonas.
Nepiemēroti ēdiena gata‐
vošanas trauki.
Izmantojiet atbilstošu ēdie‐
na gatavošanas trauku.
Skatiet sadaļu "Noderīgi ie‐
teikumi un padomi".
Zonai neatbilstošs ēdiena Izmantojiet pareiza lieluma
gatavošanas trauka apakš‐ ēdiena gatavošanas trau‐
ējās daļas diametrs.
ku.
Skatiet sadaļu "Tehniskie
dati".
Parādās
un skaitlis.
Plīts darbībā radies traucē‐ Uz laiku atvienojiet plīti no
jums.
elektrotīkla. Atslēdziet mā‐
jas elektrotīkla sistēmas
drošinātāju. Pieslēdziet to
atpakaļ. Ja
iedegas at‐
kārtoti, sazinieties ar piln‐
varotu servisa centru.
Iedegas
indikators.
Nepareizs elektrības pie‐
Konsultējieties ar kvalificē‐
slēgums. Barošanas sprie‐ tu elektriķi vai pārbaudiet
gums ir nepareizs.
pieslēgumu.
36
www.electrolux.com
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Iedegas
indikators.
Radusies plīts kļūda, jo
ēdiena gatavošanas trauks
izvārījies sauss. Zonām
darbojas automātiskas iz‐
slēgšanas funkcija un aiz‐
sardzība pret pārkaršanu.
Izslēdziet plīts virsmu. No‐
ņemiet karsto ēdiena gata‐
vošanas trauku. Aptuveni
pēc 30 sekundēm atkal ie‐
slēdziet zonu. Ja problēma
bija saistīta ar ēdiena gata‐
vošanas trauku, kļūdas pa‐
ziņojums izdziest. Atlikušā
siltuma indikators var turpi‐
nāt degt. Ļaujiet ēdiena
gatavošanas traukiem pie‐
tiekami atdzist. Pārbaudiet,
vai jūsu ēdiena gatavoša‐
nas trauki ir piemēroti plītij.
Skatiet sadaļu "Noderīgi ie‐
teikumi un padomi".
Iedegas
indikators.
Bloķēts dzesēšanas venti‐
lators.
Pārbaudiet, vai nekas ne‐
bloķē dzesēšanas ventila‐
toru. Ja
iedegas atkār‐
toti, sazinieties ar pilnvaro‐
tu servisa centru.
Iedegas
indikators.
Nepareizs elektrības pie‐
slēgums. Plīts virsma ir
pieslēgta tikai pie vienas
fāzes.
8.2 Ja nevarat atrast
risinājumu ...
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa
centru. Norādiet datu plāksnītē
atrodamos datus. Nosauciet arī stikla
keramikas virsmas trīs ciparu-burtu kodu
(atrodas stikla virsmas stūrī) un
informējiet par redzamo kļūdas
Konsultējieties ar kvalificē‐
tu elektriķi vai pārbaudiet
pieslēgumu. Skatiet savie‐
nojuma diagrammu.
paziņojumu. Pārliecinieties, ka izmantojāt
plīts virsmu pareizi. Ja lietojāt ierīci
nepareizi, par problēmu novēršanu, kuru
veic apkalpošanas centra darbinieki vai
ierīces tirgotājs, tiks ieturēta papildu
samaksa pat garantijas apkalpošanas
laikā. Informāciju par apkalpošanas
centru un garantijas noteikumiem skatiet
garantijas brošūrā.
9. TEHNISKIE DATI
9.1 Datu plāksnīte
Modelis EHL6740FAZ
Veids 60 GAD EA AU
Indukcija 7.4 kW
Sēr.Nr. .................
ELECTROLUX
Izstrādājuma Nr. 949 596 379 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Izgatavots Vācijā
7.4 kW
LATVIEŠU
37
9.2 Gatavošanas zonu specifikācijas
Gatavošanas
zona
Nominālā jau‐ Jaudas funk‐
da (maksimālā cija [W]
sildīšanas pa‐
kāpe) [W]
Jaudas funkci‐ Ēdiena gatavo‐
ja maksimā‐
šanas trauku
lais darbības
diametrs [mm]
laiks [min.]
Priekšējā krei‐
sā
2300
3200
10
125 - 210
Aizmugurējā
kreisā
2300
3200
10
125 - 210
Priekšējā labā
2300
3200
10
125 - 210
Aizmugurējā
labā
2300
3200
10
125 - 210
Gatavošanas zonu jauda var nedaudz
atšķirties no tabulā norādītajiem datiem.
Tā mainās atkarībā no ēdiena
gatavošanas trauku materiāla un
izmēriem.
Lai gūtu optimālus gatavošanas
rezultātus, lietojiet ēdiena gatavošanas
traukus, kas nav lielāki par tabulā
norādīto diametru.
10. ENERGOEFEKTIVITĀTE
10.1 Produkta informācija saskaņā ar EU 66/2014
Modeļa identifikācija
EHL6740FAZ
Plīts veids
Iebūvējama plīts
virsma
Gatavošanas zonu skaits
4
Karsēšanas tehnoloģija
Indukcija
Apaļās gatavošanas zo‐
nas diametrs (Ø)
Priekšējā kreisā
Aizmugurējā kreisā
Priekšējā labā
Aizmugurējā labā
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Gatavošanas zonas ener‐ Priekšējā kreisā
goefektivitāte (EC electric Aizmugurējā kreisā
cooking)
Priekšējā labā
Aizmugurējā labā
177,1 Wh / kg
174,1 Wh / kg
177,1 Wh / kg
174,1 Wh / kg
Plīts virsmas energoefek‐
tivitāte (EC electric hob)
177,1 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektriskās
mājsaimniecības gatavošanas ierīces - 2.
daļa: Plīts virsmas - veiktspējas
noteikšanas metodes
Enerģijas mērījumus, kas attiecas uz
gatavošanas zonu, norāda krusti uz
attiecīgajām gatavošanas zonām.
10.2 Enerģijas taupīšana
Ievērojot turpmāk izklāstītos ieteikumus
ikdienas gatavošanas laikā var ietaupīt
enerģiju.
•
Lieciet karsēt ūdeni tikai
nepieciešamā tilpumā.
38
www.electrolux.com
•
•
•
Ja iespējams, uzlieciet ēdiena
gatavošanas traukiem vākus.
Pirms gatavošanas zonas
ieslēgšanas uzlieciet uz tās ēdiena
gatavošanas trauku.
Mazākus ēdiena gatavošanas traukus
lieciet uz mazākām gatavošanas
zonām.
•
•
Ēdiena gatavošanas traukus lieciet
tieši gatavošanas zonas centrā.
Varat izmantot atlikušo siltumu, lai
uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu.
11. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
LIETUVIŲ
39
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................. 39
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS............................................................................... 41
3. ĮRENGIMAS......................................................................................................43
4. GAMINIO APRAŠYMAS...................................................................................46
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 48
6. PATARIMAI...................................................................................................... 51
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 53
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS....................................................................................... 53
9. TECHNINIAI DUOMENYS................................................................................56
10. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 56
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
40
www.electrolux.com
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti
prie prietaiso, kai jis veikia.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie
kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų
negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra
prižiūrimi.
Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba
atskira nuotolinio valdymo sistema.
ĮSPĖJIMAS! Neprižiūrimas maisto gaminimas ant
kaitlentės su riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir
sukelti gaisrą.
NIEKADA negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite
prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba
gesinimo apdangalu.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
41
DĖMESIO! Maisto gaminimo procesas turi būti
prižiūrimas. Trumpalaikis maisto gaminimo procesas
turi būti nuolat prižiūrimas.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant
maisto gaminimo paviršių.
Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių,
peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali
įkaisti.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Baigę naudotis, išjunkite kaitlentę, naudodamiesi jos
valdikliais, ir nepasikliaukite prikaistuvio detektoriumi.
Jei stiklo keraminis paviršius / stiklo paviršius įtrūkęs,
prietaisą išjunkite, kad nepatirtumėte elektros smūgio.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui
arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso
gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo
naudojimo instrukcijoje nurodytas kaip tinkamas
kaitlenčių apsaugas arba prietaise jau integruotas
kaitlenčių apsaugas. Netinkamų apsaugų naudojimas
gali sukelti nelaimingus atsitikimus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
•
•
•
•
•
•
Apsaugokite nupjautus paviršius
hermetiku, kad jie nuo drėgmės
neišbrinktų.
Apsaugokite prietaiso apačią nuo
garų ir drėgmės.
Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta
durų ir po langu. Atidarant duris ar
langus, jie gali nuversti įkaitusius
prikaistuvius nuo prietaiso.
Jeigu prietaisas įrengiamas virš
stalčių, įsitikinkite, kad tarp prietaiso
apačios ir apatinio stalčiaus yra
pakankamai vietos orui cirkuliuoti.
Prietaiso apačia gali įkaisti. Būtinai po
prietaisu įrenkite nedegią pertvarą,
kad nebūtų prieigos prie apačios.
Patikrinkite, kad tarp darbastalio ir
prietaiso būtų laisvas 2 mm
42
www.electrolux.com
ventiliavimo tarpas. Garantija
neapima žalos, atsiradusios dėl
nepakankamo ventiliavimo tarpo.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Prieš atlikdami bet kokį veiksmą,
patikrinkite, ar prietaisas atjungtas
nuo maitinimo.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai
įrengtas. Dėl laisvo ir netinkamo
elektros maitinimo laido ar kištuko
(jeigu taikytina) gnybtas gali įkaisti.
Naudokite tinkamą elektros maitinimo
laidą.
Pasirūpinkite, kad elektros laidai
nesusipainiotų.
Patikrinkite, ar įrengta apsauga nuo
elektros smūgių.
Ant laido naudokite įtempimą
mažinančią sąvaržą.
Patikrinkite, kad maitinimo laidas ar
kištukas (jeigu taikytina) neliestų
karšto prietaiso ar karštų prikaistuvių,
kai jungiate prietaisą į netoli esančius
lizdus
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko
(jeigu taikytina) ar maitinimo laido.
Kreipkitės į mūsų įgaliotąjį
aptarnavimo centrą arba elektriką,
jeigu reikia pakeisti pažeistą
maitinimo laidą.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
•
•
•
•
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti
arba gauti elektros smūgį.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš naudodami pirmąkart, išimkite
visas pakuotės medžiagas, nuimkite
etiketes ir apsauginę plėvelę (jeigu
taikytina).
Naudokite šį prietaisą namų ūkio
aplinkoje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą,
kaitvietes išjunkite.
Nepasitikėkite prikaistuvių
detektoriumi.
Nedėkite stalo įrankių arba
prikaistuvių dangčių ant kaitviečių. Jie
gali įkaisti.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Jeigu prietaiso paviršius įtrūktų,
nedelsdami atjunkite prietaisą nuo
elektros tinklo. Taip išvengsite
elektros smūgio.
Naudotojai, turintys širdies
stimuliatorių, turi išlaikyti ne mažesnį
LIETUVIŲ
•
kaip 30 cm atstumą nuo indukcinių
kaitviečių, kai prietaisas veikia.
Kai dedate maistą į karštą aliejų,
aliejus gali ištikšti.
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir sprogimo pavojus
•
•
•
•
Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti
lengvai užsiliepsnojančių garų.
Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite
atsargūs, kad liepsna arba įkaitę
daiktai jų neuždegtų.
Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
Naudotas aliejus, kuriame yra maisto
likučių, gali užsiliepsnoti esant
žemesnei temperatūrai nei aliejus,
kuris yra naudojamas pirmą kartą.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
•
Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant
valdymo skydelio.
Nedėkite karšto prikaistuvio dangčio
ant kaitlentės stiklinio paviršiaus.
Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių
prikaistuvių.
Būkite atsargūs, kad ant prietaiso
nenukristų daiktai arba prikaistuviai.
Jie gali pažeisti paviršių.
Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų
prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius
prikaistuvius.
Nedėkite ant prietaiso aliuminio
folijos.
Indai iš ketaus, aliuminio arba su
sugadintais dugnais gali subraižyti
stiklą / stiklo keramiką. Jeigu tokius
indus nuo maisto gaminimo paviršiaus
•
43
reikia patraukti, juos visada kelkite, o
ne traukite.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
2.4 Valymas ir priežiūra
•
•
•
•
•
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Išjunkite prietaisą ir leiskite jam atvėsti
prieš valant.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo,
prieš atlikdami techninės priežiūros
darbus.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir
nepurkškite vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
2.5 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
pašalinti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
2.6 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
3. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3.1 Prieš įrengiant
Prieš įrengdami kaitlentę, užrašykite
žemiau informaciją iš techninių duomenų
plokštelės. Techninių duomenų plokštelę
rasite kaitlentės apačioje.
Serijos numeris.........................
3.2 Įmontuojamos kaitlentės
Į baldus įmontuojamos kaitlentės gali būti
naudojamos tik po to, kai jos bus
įrengtos tinkamame standartus
atitinkančiame paviršiuje.
44
www.electrolux.com
3.3 Prijungimo kabelis
•
•
Kaitlentė pristatoma su prijungimo
kabeliu.
Apgadintą maitinimo kabelį pakeiskite
šiuo (arba geresniu) maitinimo
kabeliu: H05V2V2-F T maž. 90 °C.
Kreipkitės į vietos techninio
aptarnavimo centrą.
3.4 Įrengimas
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
LIETUVIŲ
45
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
3.5 Apsauginė pertvara
Jeigu naudojate apsauginę pertvarą
(papildomą priedą), 2 mm tarpas priekyje
oro srautui ir apsauginės grindys tiesiai
po kaitlente nereikalingos. Kai kuriose
šalyse apsauginės pertvaros priedo gali
būti neįmanoma įsigyti. Kreipkitės į savo
vietinį tiekėją.
Jeigu kaitlentė įrengiama
virš orkaitės, apsauginės
pertvaros naudoti negalima.
46
www.electrolux.com
4. GAMINIO APRAŠYMAS
4.1 Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
1
1 Indukcinė kaitvietė
2 Valdymo skydelis
1
1
1
2
4.2 Valdymo skydelio išdėstymas
1
2
3
4
10
11
5
6
9 8 7
Prietaisą valdykite jutiklių laukais. Rodiniai, indikatoriai ir garso signalai parodo, kurios
funkcijos veikia.
Jutik‐
lio
lau‐
kas
Funkcija
Pastaba
1
STOP+GO
Įjungia ir išjungia funkciją.
2
Bridge
Įjungia ir išjungia funkciją.
-
Kaitinimo lygio rodmuo
Rodo kaitinimo lygį.
-
Kaitviečių laikmačio indi‐
katoriai
Rodo, kuriai kaitvietei nustatote laiką.
-
Laikmačio ekranas
Rodo laiką minutėmis.
6
Užrakinimas / Vaikų sau‐
gos įtaisas
Skirta valdymo skydeliui užrakinti / atra‐
kinti.
7
-
Kaitvietės pasirinkimas.
3
4
5
LIETUVIŲ
Jutik‐
lio
lau‐
kas
/
8
9
10
-
11
Funkcija
Pastaba
-
Pailgina arba sutrumpina laiką.
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
Kaitlentei įjungti ir išjungti.
Valdymo juosta
Nustato kaitinimo lygį.
Galingumo funkcija
Įjungia ir išjungia funkciją.
47
4.3 Kaitinimo lygių rodmenys
Rodmuo
Aprašas
Kaitvietė išjungta.
Kaitvietė veikia.
–
Veikia funkcija STOP+GO.
Veikia funkcija Automatinis įkaitinimas.
Veikia Galingumo funkcija.
+ skaitmuo
Įvyko veikimo triktis.
/
OptiHeat Control (3 veiksmas. Likusio karščio indikatorius): gami‐
namas maistas / palaikoma šiluma / likęs karštis.
/
Užrakinimas /Vaikų saugos įtaisas funkcija veikia.
Prikaistuvis netinkamas arba per mažas, arba neuždėtas ant kait‐
vietės.
Veikia funkcija Automatinis išjungimas.
4.4 OptiHeat Control (3
veiksmas. Likusio karščio
indikatorius)
ĮSPĖJIMAS!
/
/
Pavojus
nusideginti dėl likusio
karščio. Indikatorius rodo
likusio karščio lygį.
Indukcinės kaitvietės maisto gaminimo
metu kaitina tiesiogiai prikaistuvio
pagrindą. Stiklo keramikos paviršius įšyla
dėl likusio prikaistuvio karščio.
48
www.electrolux.com
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Įjungimas ir išjungimas
Palieskite valdymuo juostą ties tinkamu
kaitinimo lygiu arba pirštu lieskite
valdymo juostą, kol pasieksite tinkamą
kaitinimo lygį.
Lieskite
1 sekundę, kad įjungtumėte
arba išjungtumėte kaitlentę.
5.2 Automatinis išjungimas
Ši funkcija automatiškai išjungia
kaitlentę, jeigu:
•
•
•
•
•
•
visos kaitvietės yra išjungtos;
įjungę kaitlentę, nenustatėte kaitinimo
lygio;
kažką išliejote arba padėjote ką nors
(puodą, šluostę ir pan.) ant valdymo
skydelio ilgesniam laikui nei 10
sekundžių. Pasigirsta garso signalas
ir kaitlentė išsijungia. Nuimkite daiktą
arba nuvalykite valdymo skydelį;
kaitlentė perkaista (pvz., jeigu
kaitinate tuščią keptuvę). Palaukite,
kol kaitvietė atauš, prieš vėl
naudodami kaitlentę;
naudojate netinkamus prikaistuvius.
ir po 2 minučių
Užsidega simbolis
kaitvietė išsijungia automatiškai;
neišjungėte kaitvietės arba
nepakeitėte kaitinimo lygio. Po tam
tikro laiko užsidega
ir kaitlentė
išsijungia.
Santykis tarp kaitinimo lygio ir laiko,
po kurio kaitlentė išsijungia:
Kaitinimo lygis
Kaitlentė išsijun‐
gia po
5.4 Kaitvietės rodmuo
Horizontali linija rodo maksimalų
prikaistuvio dydį.
max.
Žr. skyrių „Techniniai duomenys“.
5.5 Funkcija Bridge
Funkcija veikia, kai
prikaistuviai uždengia dviejų
kaitviečių centrus.
6 valandų
Ši funkcija sujungia dvi kaitvietes ir jos
veikia kaip viena.
4–7
5 valandų
8–9
4 valandų
Pirmiausiai nustatykite vienos kaitvietės
kaitinimo lygį.
10–14
1,5 valandos
, 1–3
5.3 Kaitinimo lygis
Norėdami nustati ar pakeisti kaitinimo
lygį:
Norėdami įjungti šią funkciją kairiajai /
dešiniajai kaitvietėms: palieskite
/
. Norėdami nustatyti arba pakeisti
kaitinimo lygį, palieskite vieną iš kairėje /
dešinėje esančių valdymo jutiklių.
Norėdami išjungti funkciją: palieskite
/
. Kaitvietės veikia atskirai.
LIETUVIŲ
5.6 Automatinis įkaitinimas
Aktyvinkite šią funkciją, kad per
trumpesnį laiką pasiektumėte norimą
kaitinimo lygį. Kai ši funkcija įjungta,
kaitvietė pradžioje veikia didžiausiu lygiu,
o po to gaminama norimu kaitinimo lygiu.
kaitvietei: palieskite
( užsidega).
Nedelsdami palieskite norimą kaitinimo
.
Norėdami išjungti funkciją: pakeiskite
kaitinimo lygį.
5.7 Galingumo funkcija
Ši funkcija padidina indukcinių kaitviečių
galią. Indukcinei kaitvietei šią funkciją
galima įjungti tik ribotam laikui. Po to
indukcinė kaitvietė automatiškai grįžta į
aukščiausią kaitinimo lygį.
Žr. skyrių „Techniniai
duomenys“.
. Palieskite
.
Kai laikas baigiasi, pasigirsta
garso signalas ir mirksi 00.
Kaitvietė išsijungia.
Norėdami išjungti garsą: palieskite
įsijungia.
Norėdami išjungti funkciją: pakeiskite
kaitinimo lygį.
5.8 Laikmatis
Atgalinės atskaitos laikmatis
Šią funkciją naudokite kaitvietės vienai
maisto gaminimo trukmei nustatyti.
Norėdami nustatyti kaitvietę: lieskite
pakartotinai tol, kol įsijungs reikiamos
kaitvietės indikatorius.
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
tai rodoma , tai skaičiuojamas laikas
(minutėmis).
Norėdami pamatyti, kiek laiko veikia
kaitvietė: kaitvietę nustatykite,
naudodami . Kaitvietės indikatorius
pradeda greitai mirksėti. Ekrane rodoma,
kiek laiko veikia kaitvietė.
Norėdami išjungti funkciją:su
Pirmiausiai nustatykite kaitvietės, o po to
– funkcijos kaitinimo lygį.
nustatykite kaitvietę ir palieskite
Norėdami nustatyti kaitvietę: lieskite
Minučių Skaitlys
Galite naudoti šią funkciją kaip Minučių
Skaitlį, kai kaitlentė yra įjungta ir
kaitvietės neveikia. Kaitinimo lygio
pakartotinai tol, kol įsijungs reikiamos
kaitvietės indikatorius.
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
laikmačio
laikui nustatyti (00–99
minutės). Kai kaitvietės indikatorius
pradeda lėtai mirksėti, pradedama
atgalinė laiko atskaita.
arba
. Kaitvietės indikatorius užgęsta.
ekrane rodoma
.
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
. Palieskite
arba , kad
nustatytumėte laiką. Kai laikas baigiasi,
pasigirsta garso signalas ir mirksi 00.
Norėdami pamatyti likusį laiką:
kaitvietę nustatykite, naudodami
.
CountUp Timer (laiko skaičiavimo
pirmyn laikmatis)
Galite naudoti šią funkciją, jeigu norite
sužinoti, kiek laiko kaitvietė veikia.
, užsidega laikmačio . Kai kaitvietės
indikatorius pradeda lėtai mirksėti,
pradedama laiko atskaita pirmyn. Ekrane
Norėdami įjungti šią funkciją
.
nustatykite, naudodami
arba
nustatykite kaitvietę ir palieskite .
Likęs laikas skaičiuojamas iki 00.
Kaitvietės indikatorius išsijungia.
Norėdami įjungti šią funkciją
kaitvietei: palieskite
Norėdami pakeisti laiką: kaitvietę
Norėdami išjungti funkciją:su
Kaitvietė turi būti šalta, kad
galėtumėte įjungti šią
funkciją.
lygį. Po 5 sekundžių užsidega
49
Kaitvietės indikatorius pradeda greitai
mirksėti. Ekrane rodomas likęs laikas.
.
50
www.electrolux.com
Norėdami išjungti garsą: palieskite
.
Ši funkcija neturi poveikio
kaitviečių veikimui.
5.9 STOP+GO
Funkcija nustato visas veikiančias
kaitvietes į žemiausią kaitinimo lygį.
Norėdami nepaisyti funkcijos tik
vienam maisto gaminimui: įjunkite
kaitlentę su
.
įsižiebia. Palieskite ir
4 sekundes palaikykite . Per 10
sekundžių nustatykite kaitinimo lygį.
Kaitlentę galima naudoti. Kai išjungiate
kaitlentę su
, funkcija vėl veikia.
Veikiant funkcijai kaitinimo lygio keisti
negalima.
5.12 OffSound Control (Garso
signalų išjungimas ir įjungimas)
Funkcija neišjungia laikmačio funkcijų.
Išjunkite kaitlentę. Palieskite ir 3
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
sekundes palaikykite . Ekranas
įsijungia ir išsijungia. Palieskite ir
.
užsidega.
Norėdami išjungti funkciją: palieskite
. Įsijungia ankstesnis kaitinimo lygis.
5.10 Užrakinimas
Pirmiausia nustatykite kaitinimo lygį.
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
.
užsidega 4 sekundėms.Laikmatis
lieka įjungtas.
Norėdami išjungti funkciją: palieskite
. Įsijungia ankstesnis kaitinimo lygis.
Išjungus kaitlentę,
išjungiama ir ši funkcija.
5.11 Vaikų saugos įtaisas
Ši funkcija apsaugo, kad kaitlentė
nepradėtų veikti atsitiktinai.
Norėdami įjungti funkciją: įjunkite
. Kaitinimo lygio
nenustatykite. Palieskite
4 sekundes. Įsižiebs
kaitlentę su
.
Norėdami išjungti funkciją: įjunkite
kaitlentę su
. Kaitinimo lygio
nenustatykite. Palieskite
4 sekundes. Įsižiebs
kaitlentę su
.
ir palaikykite
. Išjunkite
– garso signalai išjungti
•
– garso signalai įjungti
Norėdami patvirtinti pasirinkimą,
palaukite, kol kaitlentė automatiškai
išsijungs.
Kai funkcija yra nustatyta ties , garso
signalai girdimi tik tuo atveju, kai:
•
•
•
•
paliečiate ;
Minučių Skaitlys išsijungia;
Atgalinės atskaitos laikmatis
išsijungia;
ką nors padedate ant valdymo
skydelio.
5.13 Galios valdymas
•
•
•
ir palaikykite
. Išjunkite
3 sekundes. Įsižiebs
arba . Palieskite
laikmatį, kad
pasirinktume vieną iš šių:
•
Galite užrakinti valdymo skydelį, kai
kaitvietės veikia. Taip galima išvengti
atsitiktinio kaitinimo lygio pakeitimo.
kaitlentę su
palaikykite
•
•
•
Kaitvietės sugrupuojamos pagal vietą
ir kaitlentės fazių skaičių. Žr.
paveikslėlį.
Kiekvienos fazės maksimali elektros
apkrova yra 3 700 W.
Ši funkcija paskirsto galią tarp
kaitviečių, prijungtų prie tos pačios
fazės.
Ši funkcija įsijungia, kai bendra
kaitviečių, prijungtų prie vienos fazės,
elektros apkrova viršija 3 700 W.
Ši funkcija sumažina galią kitoms
kaitvietėms, prijungtoms prie tos
pačios fazės.
Kaitviečių, kurių galia sumažinta,
kaitinimo lygio rodinys keičiasi nuo
pasirinkto kaitinimo lygio į sumažintą
kaitinimo lygį. Po tam tikro laiko
LIETUVIŲ
51
kaitviečių, kurių galia sumažinta,
kaitinimo lygio rodinys rodomas kaip
sumažintas kaitinimo lygis.
6. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Prikaistuviai
Striprus elektromagnetinis
indukcinių kaitviečių laukas
labai greitai įkaitina
prikaistuvius.
Naudokite indukcinėms
kaitvietėms tinkamus
prikaistuvius.
Prikaistuvių medžiaga
•
tinkama: ketus, plienas, emaliuotasis
plienas, nerūdijantysis plienas,
daugiasluoksnis dugnas (su
atitinkamu gamintojo ženklu).
• netinkama: aliuminis, varis, žalvaris,
stiklas, keramika, porcelianas.
Prikaistuviai indukcinei viryklei tinka,
jeigu:
•
•
nedidelis kiekis vandens labai greitai
užverda ant kaitvietės, kuriai nustatyta
aukščiausia kaitinimo nuostata;
prie prikaistuvio dugno limpa
magnetas.
Prikaistuvio dugnas turi būti
kuo storesnis ir lygesnis.
Prikaistuvio matmenys
Indukcinės kaitvietės iki tam tikros ribos
automatiškai prisitaiko prie indo dugno
dydžio.
Kaitvietės veiksmingumas yra susijęs su
prikaistuvio skersmeniu. Mažesnio nei
minimalaus skersmens prikaistuvis
gauna tik dalį kaitvietės sukuriamos
galios.
Žr. skyrių „Techniniai
duomenys“.
6.2 Triukšmo lygis naudojimo
metu
Jeigu girdite:
•
traškėjimą: prikaistuviai pagaminti iš
skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių
principu).
• švilpimą: naudojate kaitvietę nustatę
didelę galią ir prikaistuvį, pagamintą iš
skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių
principu).
• dūzgimas: naudojate didelę galią.
• spragsėjimas: elektrinis perjungimas.
• šnypštimas, gaudimas: veikia
ventiliatorius.
Šis triukšmas yra normalus ir
nereiškia kaitlentės gedimo.
6.3 Öko Timer (Ekonominis
laikmatis)
Energijos taupymo tikslais kaitvietės
kaitinimo elementas automatiškai
išsijungia anksčiau, nei pasigirsta
atgalinės laiko atskaitos garso signalas.
Veikimo trukmė priklauso nuo kaitinimo
lygio ir maisto gaminimo trukmės.
52
www.electrolux.com
6.4 Maisto gaminimo pavyzdžiai
Kaitinimo lygis ir kaitvietės energijos
sąnaudos susiję netiesiogiai. Didesnis
kaitinimo lygis nėra tiesiogiai
proporcingas kaitvietės energijos
sąnaudų padidėjimui. Tai reiškia, kad
Kaitinimo ly‐ Naudojimas:
gis
kaitvietė, veikianti vidutiniu kaitinimo
lygiu, naudoja mažiau nei pusę savo
galios.
Duomenys lentelėje yra tik
orientacinio pobūdžio.
Laikas
(min.)
Patarimai
Išlaikyti pagamintą maistą šil‐ jeigu
tą.
reikia
Uždenkite prikaistuvį dang‐
čiu.
1–3
„Hollandaise“ padažas, lydy‐
mas: sviestas, šokoladas,
želatina.
5–25
Retkarčiais pamaišykite.
1–3
Tirštinimas: purūs omletai,
kepti kiaušiniai.
10–40
Gaminkite uždengę prikais‐
tuvius.
3–5
Tinka virti ryžius ir gaminti
25–50
pieniškus patiekalus, taip pat
šildyti pagamintus patiekalus.
Verdant ryžius, vandens turi
būti dvigubai daugiau nei ry‐
žių; gamindami pieno patie‐
kalus, juos kartkartėmis pa‐
maišykite.
5–7
Daržovių gaminimas garuo‐
se, žuvis, mėsa.
20–45
Įpilkite kelis valgomuosius
šaukštus skysčio.
7–9
Bulvių virimas garuose.
20–60
Gamindami 750 g bulvių,
naudokite daugiausia ¼ l
vandens.
7–9
Tinka gaminti didesnius
maisto kiekius, troškinius ir
sriubas.
60–150 Iki 3 l skysčio ir ingredientai.
9–12
Neintensyvus kepimas: tinka jeigu
kepti eskalopus, veršienos
reikia
muštinius, kotletus, pyragė‐
lius su įdaru, dešreles, kepe‐
nėles, miltų, sviesto ir pieno
mišinius, kiaušinius, blynus,
spurgas.
Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
12–13
Intensyvus kepimas, smulkiai 5–15
supjaustytos paskrudintos
bulvės, nugarinės žlėgtainis,
bifšteksas.
Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
14
Tinka virti vandeniui, makaronams, skrudinti mėsą (guliašą, troškintą
mėsą), kepti bulvių traškučius apsemtus aliejuje.
-1
Tinka virti didelį kiekį vandens. Įjungta galingumo funkcija.
LIETUVIŲ
53
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Bendra informacija
•
•
•
•
•
Valykite kaitlentę po kiekvieno
panaudojimo.
Visada naudokite prikaistuvius, kurių
dugnas švarus.
Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant
paviršiaus neturi įtakos kaitlentės
veikimui.
Naudokite specialius, kaitlentei valyti
tinkamus valiklius.
Naudokite specialią, stiklui skirtą
grandyklę.
•
•
7.2 Kaitlentės valymas
•
maistą, kurio sudėtyje yra cukraus.
Kitaip šie nešvarumai gali sugadinti
kaitlentę. Būkite atsargūs, kad
išvengtumėte nudegimų. Specialią
grandyklę prie stiklo keraminio
paviršiaus pridėkite smailiu kampu ir
stumkite ašmenis paviršiumi.
Kaitlentei pakankamai ataušus
pašalinkite: kalkių nuosėdas,
vandens dėmes, riebalų dėmes,
metalo spalvos dėmes. Kaitlentę
valykite drėgnu skudurėliu ir
nešveičiamąja valymo priemone.
Nuvalę kaitlentę, ją nusausinkite
minkštu audiniu.
Pašalinkite blizgančias metalo
atspalvio dėmes: naudokite vandens
ir acto tirpalą ir valykite stiklo paviršių
drėgna šluoste.
Nuvalykite nedelsdami: ištirpusį
plastiką, plastikinę foliją, cukrų ir
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Kaitlentės nepavyksta
įjungti arba valdyti.
Kaitlentė neprijungta arba
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar kaitlentė tin‐
kamai prijungta prie elek‐
tros tinklo. Žr. prijungimo
schemą.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Dar kartą įjunkite kaitlentę
ir nustatykite kaitinimo lygį
greičiau nei per 10 sekun‐
džių.
Vienu metu palietėte 2 ar‐
ba daugiau jutiklio laukų.
Lieskite tik vieną jutiklio
lauką.
Veikia funkcija STOP+GO. Žr. skyrių „Kasdienis nau‐
dojimas“.
54
www.electrolux.com
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Ant valdymo skydelio yra
vandens arba riebalų dė‐
mių.
Nuvalykite valdymo sky‐
delį.
Pasigirsta garso signalas ir Kažką padėjote ant vieno
kaitlentė išsijungia.
arba kelių jutiklio laukų.
Kai kaitlentė yra išjungta,
girdimas garso signalas.
Nuimkite daiktą nuo jutiklio
laukų.
Kaitlentė išsijungia.
Nuimkite daiktą nuo jutiklio
lauko.
Kažką uždėjote ant jutiklio
lauko
Neįsijungia likusio karščio
indikatorius.
.
Kaitvietė neįkaitusi, nes
veikė pernelyg trumpai.
Neveikia automatinio įkaiti‐ Kaitvietė yra karšta.
nimo funkcija.
Jeigu kaitvietė veikė pa‐
kankamai ilgai ir jau turėtų
būti įkaitusi, kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiū‐
ros centrą.
Palaukite, kol kaitvietė pa‐
kankamai atvės.
Nustatytas didžiausias kai‐ Esant didžiausiam kaitini‐
tinimo lygis.
mo lygiui, galia yra tokia
pati kaip ir funkcijos.
Kaitinimo lygis keičiamas
tarp dviejų lygių.
Veikia galios valdymo funk‐ Žr. skyrių „Kasdienis nau‐
cija.
dojimas“.
Jutiklių laukai įkaista.
Per didelis prikaistuvis ar‐
ba jis yra per arti valdiklių.
Jeigu galima, didelius pri‐
kaistuvius dėkite ant gali‐
nių kaitviečių.
Liečiant jutiklių laukus ne‐
skamba garso signalas.
Signalai yra išjungti.
Įjunkite garso signalus.
Žr. skyrių „Kasdienis nau‐
dojimas“.
Įsijungia
.
Veikia automatinio išjungi‐
mo funkcija.
Išjunkite ir vėl įjunkite kait‐
lentę.
Įsijungia
.
Veikia apsaugos nuo vaikų Žr. skyrių „Kasdienis nau‐
arba užrakto funkcija.
dojimas“.
Įsijungia
.
Ant kaitvietės neuždėtas
prikaistuvis.
Uždėkite prikaistuvį ant
kaitvietės.
Netinkamas prikaistuvis.
Naudokite tinkamą prikais‐
tuvį.
Žr. skyrių „Patarimai“.
Prikaistuvio dugno skers‐
Naudokite tinkamo dydžio
muo yra per mažas kaitvie‐ prikaistuvį.
tei.
Žr. skyrių „Techniniai duo‐
menys“.
LIETUVIŲ
Problema
Įsijungia
ir skaičius.
55
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Kaitlentėje aptikta klaida.
Kuriam laikui atjunkite kait‐
lentę nuo maitinimo tinklo.
Atjunkite namo elektros
skydinėje esantį saugiklį.
Vėl jį įjunkite. Jeigu vėl ro‐
doma , kreipkitės į įga‐
liotąjį techninės priežiūros
centrą.
Įsijungia
.
Netinkamas elektros prijun‐ Paprašykite kvalifikuoto
gimas. Netinkama maitini‐ elektriko patikrinti instalia‐
mo įtampa.
ciją.
Įsijungia
.
Kaitlentėje aptikta klaida,
nes užkaistas tuščias pri‐
kaistuvis. Veikia kaitviečių
automatinio išjungimo ir
apsaugos nuo perkaitimo
funkcija.
Įsijungia
.
Užblokuotas aušinimo ven‐ Patikrinkite, ar jokie daiktai
tiliatorius.
neblokuoja aušinimo venti‐
liatoriaus. Jeigu vėl rodo‐
Išjunkite kaitlentę. Nuimkite
karštą prikaistuvį. Maždaug
po 30 sekundžių vėl įjunki‐
te kaitvietę. Jeigu proble‐
ma kilo dėl prikaistuvio,
klaidos pranešimas išnyks.
Likusio karščio indikatorius
gali likti įjungtas. Palaukite,
kol prikaistuvis pakanka‐
mai atvės. Patikrinkite, ar
jūsų prikaistuvis tinka kait‐
lentei.
Žr. skyrių „Patarimai“.
ma
, kreipkitės į įgalio‐
tąjį techninės priežiūros
centrą.
Įsijungia
.
Netinkamas elektros prijun‐ Paprašykite kvalifikuoto
gimas. Kaitlentė prijungta
elektriko patikrinti instalia‐
tik prie vienos fazės.
ciją. Žr. prijungimo sche‐
mą.
8.2 Jeigu negalite rasti
sprendimo...
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą. Pateikite duomenis iš techninių
duomenų lentelės. Taip pat nurodykite
stiklo keramikos kaitlentės triženklį
raidžių ir skaičių kodą (jis yra stiklo
paviršiaus kampe) ir užsidegusį klaidos
pranešimą. Patikrinkite, ar tinkamai
naudojatės kaitlente. Jeigu ne,
aptarnavimo centro ar atstovo
apsilankymas bus apmokestintas,
nepaisant garantinio laikotarpio.
Nurodymai apie aptarnavimo centrą ir
garantijos sąlygos pateiktos garantijos
brošiūroje.
56
www.electrolux.com
9. TECHNINIAI DUOMENYS
9.1 Techninių duomenų
plokštelė
Modelis EHL6740FAZ
Tipas 60 GAD EA AU
Indukcija7.4 kW
Ser. Nr. ................
„ELECTROLUX“
PNC 949 596 379 01
220–240 V 50–60 Hz
Pagaminta Vokietijoje
7.4 kW
9.2 Kaitviečių techniniai duomenys
Kaitvietė
Vardinė galia
(didžiausias
kaitinimo ly‐
gis) [W]
Galingumo
funkcija [W]
Galingumo
funkcija di‐
džiausia truk‐
mė [min.]
Prikaistuvio
skersmuo
[mm]
Kairioji priekinė 2 300
3 200
10
125–210
Kairioji galinė
2 300
3 200
10
125–210
Dešinioji prieki‐ 2 300
nė
3 200
10
125–210
Dešinioji galinė 2 300
3 200
10
125–210
Kaitviečių galia gali šiek tiek skirtis nuo
lentelėje pateiktų duomenų. Ji kinta
priklausomai nuo prikaistuvių medžiagos
ir matmenų.
Norėdami pasiekti optimalių maisto
gaminimo rezultatų, naudokite
prikaistuvius, kurių skersmuo ne didesnis
nei nurodytas lentelėje.
10. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
10.1 Informacija apie gaminį pagal direktyvą EU 66/2014
Modelio žymuo
EHL6740FAZ
Kaitlentės tipas
Įmontuojama
kaitlentė
Kaitviečių skaičius
4
Kaitinimo technologija
Indukcija
Apvalių kaitviečių skers‐
muo (Ø)
Kairioji priekinė
Kairioji galinė
Dešinioji priekinė
Dešinioji galinė
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Kaitvietės energijos są‐
naudos (EC electric coo‐
king)
Kairioji priekinė
Kairioji galinė
Dešinioji priekinė
Dešinioji galinė
177,1 Wh/kg
174,1 Wh/kg
177,1 Wh/kg
174,1 Wh/kg
LIETUVIŲ
Kaitlentės energijos są‐
naudos (EC electric hob)
57
177,1 Wh/kg
EN 60350-2 - Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 2 dalis. Kaitvietės.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai
Maisto gaminimo srities energijos
matavimai ant atitinkamų kaitviečių yra
nurodyti kryželiais.
•
•
•
•
10.2 Energijos taupymas
•
Jeigu laikysitės toliau pateiktų patarimų,
kasdien gamindami galėsite sutaupyti
energijos.
•
Kai šildote vandenį, naudokite jo tik
tiek, kiek reikia.
Jeigu įmanoma, prikaistuvius
uždenkite dangčiais.
Uždėkite prikaistuvį, prieš įjungdami
kaitvietę.
Mažesnius prikaistuvius dėkite ant
mažesnių kaitviečių.
Uždėkite prikaistuvį tiesiai ant
kaitvietės vidurio.
Maistui pašildyti arba išlydyti
naudokite likusį karštį.
11. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
58
www.electrolux.com
LIETUVIŲ
59
867331321-B-212019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising