Husqvarna | QHIB751P | User manual | Husqvarna QHIB751P Användarmanual

Husqvarna QHIB751P Användarmanual
QHIB751P
USER
MANUAL
SV
Bruksanvisning
Inbyggnadshäll
2
www.husqvarna-electrolux.se
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................................3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................................... 5
3. INSTALLATION..................................................................................................................7
4. PRODUKTBESKRIVNING.................................................................................................. 8
5. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................................. 10
6. RÅD OCH TIPS.................................................................................................................15
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.........................................................................................17
8. FELSÖKNING...................................................................................................................17
9. TEKNISKA DATA............................................................................................................. 19
10. ENERGIEFFEKTIVITET.................................................................................................. 20
BÄSTA KUND
Tack för att du valt denna produkt från Husqvarna-Electrolux. Vi har skapat den så att
du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet
enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att
ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.husqvarna-electrolux.se
Registrera din produkt för bättre service:
www.husqvarna-electrolux.se
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.husqvarna-electrolux.se/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC,
serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättning ska
inte vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar
kan bli heta under användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
4
www.husqvarna-electrolux.se
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med
fett eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan
stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med
ett lock eller brandfilt.
VARNING: Produkten får inte tillföras via en extern
kopplingsanordning, såsom timer, eller anslutas till en
krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
VARNING: Tillagningsprocessen måste övervakas. En
kort tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
Om keramik-/glasytan är sprucken, stäng av
produkten och dra ur elsladden. Om produkten är
ansluten till elnätet direkt med kopplingsboxen, ta
bort säkringen för att koppla från produkten från
strömförsörjningen. I båda fallen, kontakta vårt
auktoriserade servicecenter.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats av
tillverkaren av produkten eller som anges av
tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller
hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel
skydd används.
SVENSKA
5
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Täta skurna ytor med tätningsmedel
för att förhindra att fukt får den att
svälla.
• Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta
förhindrar att heta kokkärl faller ned
från produkten när dörren eller
fönstret är öppet.
• Varje produkt har fläktar som kyler ner
i botten.
• Om produkten är installerad ovanför
en låda:
– Förvara inga smådelar eller
pappersark som kan dras in,
eftersom de kan skada fläkten
eller påverka kylsystemet.
– Ha ett avstånd på minst 2 cm
mellan produktens botten och
sådant som finns förvarat i lådan.
• Ta bort eventuella separeringspaneler
installerade i skåpet under produkten.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
• Använd rätt nätkabel.
• Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
• Kontrollera att ett skydd mot
elektriska stötar är installerat.
• Dragavlasta kabeln.
• Kontrollera att nätkabeln eller
kontakten (i förekommande fall) inte
vidrör den heta produkten eller det
heta kokkärlet när du ansluter
produkten till närliggande uttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt
auktoriserade servicecenter eller en
elektriker för att ersätta en skadad
nätkabel.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
6
www.husqvarna-electrolux.se
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
• Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
• Lita inte på kastrullvarnaren.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Om produktens yta är sprucken ska
du omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra
elstötar.
• Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten
är igång.
• Det kan stänka när du lägger
livsmedel i het olja.
VARNING!
Risk för brand och explosion
• Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
• Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
• Lägg inte på några värmskydd på
hällens glasyta.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på
produkten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
2.4 Underhåll och rengöring
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Stäng av produkten och låt den kallna
före rengöring.
• Koppla från produkten från elnätet
före underhåll.
• Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2.5 Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
SVENSKA
• Kontakta kommunen för information
om hur produkten kasseras korrekt.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
7
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
520
710
60
3.1 Före installationen
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.
23
280
44
550
min. 55
490+1
680+1
max R5
Serienummer ....................
3.2 Inbyggnadshällar
Inbyggnadshällar får endast användas
efter installation i lämpliga
inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
3.3 Nätkabel
• Hällen är försedd med en nätkabel.
• För att ersätta den skadade
nätkabeln, använd kabeltyp:
H05V2V2-F som motstår en
temperatur av 90 °C eller högre.
Kontakta din lokala servicestation.
3.4 Montering
min.
500mm
min.
50mm
min. min.
12 60
min.
28
Om produkten har
installerats ovanför en låda
kan hällens ventilation värma
upp det som förvaras i lådan
när hällen används.
8
www.husqvarna-electrolux.se
4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Beskrivning av hällen
1
1
1 Induktionskokzon
2 Kontrollpanel
2
2
1
1
4.2 Beskrivning av kontrollpanelen
1 2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Använd touchkontrollerna för att använda produkten. Displayerna, indikeringarna och
ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.
Touch- Funktion
kontroll
Beskrivning
1
PÅ/AV (ON/OFF)
För att aktivera och avaktivera hällen.
2
Lås / Barnsäkerhetslås
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
3
Bridge
För att aktivera och avaktivera funktionen.
Värmeinställning och timerdisplay
För att visa värmeinställningen och tiden i
minuter.
4
-
SVENSKA
Touch- Funktion
kontroll
Beskrivning
-
För att ställa in timerfunktionen.
-
För att öka eller minska tiden.
7
CountUp Timer
För att visa att funktionen är igång.
8
Nedräkningstimer / Äggklocka
För att visa att funktionen är igång.
9
PowerBoost
För att aktivera och avaktivera funktionen.
Inställningslist
För inställning av värmeläge.
Hob²Hood
För att aktivera och inaktivera manuellt läge
för funktionen.
Paus
För att aktivera och avaktivera funktionen.
5
/
6
10
-
11
12
4.3 Visningar av värmeinställning
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
Kokzonen är på.
-
Paus är på.
Automatisk uppvärmning är på.
PowerBoost är på.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
/
OptiHeat Control (3-stegs restvärmeindikator): tillagar fortfarande /
varmhållning / restvärme.
/
Lås /Barnsäkerhetslås är på.
Kokkärlet är felaktigt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på
kokzonen.
Automatisk avstängning är på.
9
10
www.husqvarna-electrolux.se
4.4 OptiHeat Control (3-stegs
restvärmeindikator)
VARNING!
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
/
/
Risk för
brännskador från restvärme.
Indikatorerna visar nivån på
restvärmen för de kokzoner
du använder för närvarande.
Indikatorerna kan också visas
för de närliggande
kokzonerna även om du inte
använder dem.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Aktivera och avaktivera
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på
eller stänga av hällen.
5.2 Automatisk avstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
• alla kokzoner är avstängda.
• du inte ställer in värmeläge efter
hällen har satts på.
• du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10
sekunder (en kastrull, en handduk
osv.). En ljudsignal ljuder och hällen
stängs av. Ta bort föremålet eller
rengör kontrollpanelen.
• hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
• du använder ett olämpligt kokkärl.
Värmeläge
,1-3
Hällen stängs av
efter
6 timmar
4-7
5 timmar
8-9
4 timmar
10 - 14
1,5 timme
5.3 Värmeläge
För inställning eller ändring av
värmeläge:
Tryck på inställningslisten vid rätt
värmeläge eller flytta fingret längs med
inställningslisten tills du når rätt
värmeläge.
Symbolen
tänds och kokzonen
stängs av automatiskt efter 2 minuter.
• du stänger inte av en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en stund
och hällen stängs av.
tänds
Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:
5.4 Använda kokzonerna
Ställ kokkärlet i mitten av vald kokzon.
Induktionskokzonerna anpassar sig
SVENSKA
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten.
Du kan använda ett stort kokkärl på två
kokzoner samtidigt. Kokkärlet måste
täcka mitten av båda zonerna men får
inte gå utanför markeringarna. Om
kokkärlet är placerat mellan två
mittpunkter kommer inte Bridgefunktionen att aktiveras.
11
fortsätter därefter att koka på önskad
värmeinställning.
För att aktivera funktionen
måste kokzonen vara kall.
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på
( tänds). Tryck
direkt på önskat värmeläge. Efter 3
sekunder tänds
.
För att avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
5.7 PowerBoost
Den här funktionen gör mer effekt
tillgänglig för induktionskokzonerna.
Funktionen kan bara aktiveras för
induktionskokzonen under en begränsad
tidsperiod. Därefter kopplar
induktionskokzonen automatiskt tillbaka
till högsta värmeläget.
Se avsnittet "Teknisk data".
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på
5.5 Bridge
Funktionen är igång när
kastrullen täcker mitten på
de två zonerna.
Funktionen kopplar ihop två kokzoner till
en gemensam zon.
Ställ först in värmeläget för en av
kokzonerna.
Aktivera funktionen för vänster/höger
sidas kokzoner: tryck på / . Ställ in
eller ändra värmeläget med någon av
vänster/höger touch-kontroll.
För att avaktivera funktionen: tryck på
/ . Kokzonerna fungerar oberoende
av varandra.
5.6 Automatisk uppvärmning
Aktivera den här funktionen för att få
önskad värmeinställning på kortare tid.
När den är på, fungerar zonen på den
högsta inställningen i början och
.
tänds.
För att avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
5.8 Timer
Du kan ställa in en timerfunktion för varje
kokzon separat. Med timern på vänster
sida ställer du in timerfunktionen för
zonerna på vänster sida, och för zonerna
till höger med timern på höger sida.
Nedräkningstimer
Använd den här funktionen för att
specificera hur länge en kokzon ska vara
på under en separat tillagning.
Ställ först in värmeinställningen för
kokzonen och ställ därefter in funktionen.
För att aktivera eller ändra tiden: tryck
på
snabbt upprepade gånger tills
indikatorn
för en given zon tänds på
eller
displayen. Tryck därefter på
för att ställa in tiden (00 - 99 minuter).
Funktionen startar automatiskt efter 4
sekunder.
tänds på displayen.
12
www.husqvarna-electrolux.se
För att aktivera timerfunktionen för den
5.9 Paus
andra zonen som ett par, tryck på
gånger snabbt.
Funktionen ställer in alla påslagna
kokzoner på det lägsta värmeläget.
3
När tiden har gått ut ljuder en signal och
00 blinkar. Tryck på
signalen.
för att stänga av
För att se återstående tid: tryck på
.
För att avaktivera funktionen: välj
önskad zon genom att trycka på
därefter på
släcks.
CountUp Timer (Uppräkningstimer)
Den här funktionen kan användas för att
kontrollera hur länge kokzonen är igång.
Aktivera funktionen: för den första
två gånger
zonen i ett par, tryck på
snabbt. Funktionen startar automatiskt
tänds. För att aktivera
när
timerfunktionen för den andra zonen
som ett par, tryck på
Funktionen stoppar inte
timerfunktionerna.
Tryck på
och
. Återstående tid räknar
ned till 00. Symbolen
När funktionen är på är alla andra
symboler på kontrollpanelerna låsta.
4 gånger snabbt.
För att se hur länge kokzonen är
igång: tryck på . Displayen visar tiden,
först i sekunder och därefter i minuter.
på
Du kan låsa kontrollpanelen medan
kokzonerna är igång. Funktionen
förhindrar oavsiktliga ändringar av
värmeläget.
Ställ in värmeläget först.
Aktivera funktionen: tryck på .
tänds i 4 sekunder.Timern förblir på.
För att avaktivera funktionen: tryck på
. Föregående värmeläge aktiveras.
När du avaktiverar hällen
stängs även denna funktion
av.
och
önskad zon genom att trycka på
. Symbolen
slocknar.
Äggklocka
Du kan använda den här funktionen som
Äggklocka när hällen är på och
kokzonerna inte används.
Aktivera funktionen: tryck på
snabbt
upprepade gånger tills indikatorn
för
en given zon tänds på displayen. Tryck
eller
för att ställa in tiden.
på
Funktionen startar automatiskt efter 4
sekunder.
tänds på displayen.
När tiden har gått ut ljuder en signal och
00 blinkar. Tryck på
signalen.
för att stänga av
Denna funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt.
. Föregående värmeläge slås på.
5.10 Lås
För att avaktivera funktionen: välj
därefter på
för att aktivera funktionen.
tänds.Värmeläget sänks till 1.
Avaktivera funktionen genom att trycka
5.11 Barnsäkerhetslås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.
Aktivera funktionen: aktivera hällen
med
på
. Ställ inte in värmeläget. Tryck
i 4 sekunder.
hällen med
tänds. Inaktivera
.
För att avaktivera funktionen: aktivera
hällen med
Tryck på
. Ställ inte in värmeläget.
i 4 sekunder.
Inaktivera hällen med
tänds.
.
För att kringgå funktionen för ett
enskilt tillagningstillfälle: aktivera hällen
med .
tänds. Tryck på
i4
sekunder. Ställ in värmeläge inom 10
sekunder. Hällen kan nu användas. Om
du avaktiverar hällen med
funktionen igen.
aktiveras
SVENSKA
13
5.12 OffSound Control
(Aktivera och inaktivera ljud)
Stäng av hällen. Tryck på
i 3 sekunder.
Displayen tänds och släcks. Tryck på
i
eller
tänds. Tryck på
3 sekunder.
på timern för att välja något av följande:
•
– ljudet är avstängt
•
– ljudet är på
Vänta tills hällen stängs av automatiskt
för att bekräfta ditt val.
När denna funktion är igång
endast ljuden när:
•
•
•
•
hör du
du trycker på
Äggklocka ringer
Nedräkningstimer ringer
du ställer något på kontrollpanelen.
5.13 Effektreglering
• Kokzonerna är grupperade enligt
plats och nummer på faserna i hällen.
Se bilden.
• Varje fas har en maximal
elektricitetsbelastning på 3700 W.
• Funktionen delar strömmen mellan de
kokzoner som är anslutna till samma
fas.
• Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på
kokzonerna som anslutits till en fas har
överskridit 3700 W.
• Funktionen minskar strömmen till de
andra kokzonerna som är anslutna till
samma fas.
• Värmeinställningsdisplayen för de
reducerade zonerna växlar mellan den
valda värmeinställningen och den
reducerade värmeinställningen. Efter
en tid stannar
värmeinställningsdisplayen för de
reducerade zonerna på den
reducerade värmeinställningen.
5.14 Hob²Hood
Det är en avancerad automatisk funktion
som kopplar hällen till en speciell
köksfläkt. Både hällen och köksfläkten
har en infraröd signalkommunikator.
Fläktens hastighet definieras automatiskt
med utgångspunkt från
lägesinställningen och temperaturen för
det hetaste kokkärlet på hällen. Du kan
också använda fläkten från hällen
manuellt.
Fjärrsystemet är för de flesta
köksfläktar inaktiverade från
början. Aktivera det innan du
använder funktionen. Läs
köksfläktens bruksanvisning
för mer information.
Använda funktionen automatiskt
Om funktionen ska användas automatiskt
ställer du in det automatiska läget på H1
– H6. Hällen är ursprungligen inställd på
H5.Fläkten reagerar när hällen aktiveras.
Hällen känner av kokkärlets temperatur
automatiskt och justerar fläktens
hastighet därefter.
Automatiska lägen
Automa- Koktiskt ljus ning1)
Stek-
Läge H0
Av
Av
Av
Läge H1
På
Av
Av
Läge
På
Fläkthas- Fläkthastighet 1 tighet 1
H23)
ning2)
14
www.husqvarna-electrolux.se
Automa- Koktiskt ljus ning1)
Stek-
Läge H3
På
Av
Fläkthastighet 1
Läge H4
På
Fläkthas- Fläkthastighet 1 tighet 1
Läge H5
På
Fläkthas- Fläkthastighet 1 tighet 2
Läge H6
På
Fläkthas- Fläkthastighet 2 tighet 3
ning2)
1) Hällen känner av kokningsprocessen och aktiverar fläkthastigheten enligt det automatiska läget.
2) Hällen känner av stekningsprocessen och aktiverar fläkthastigheten enligt det automatiska läget.
3) I det här läget aktiveras fläkten och lampan,
och går inte efter temperaturen.
Ändra det automatiska läget
1. Stänga av produkten.
i 3 sekunder. Displayen
2. Tryck på
tänds och släcks.
3. Tryck på
i 3 sekunder.
4. Tryck på
tänds.
några gånger tills
5. Tryck på
på timern för att välja ett
automatiskt läge.
Inaktivera funktionens
automatiska läge om du vill
använda köksfläkten direkt
på fläktpanelen.
När du är klar med
matlagningen och stänger
av hällen kan köksfläkten
fortsätta gå under en viss tid.
Efter den tiden stänger
systemet av fläkten
automatiskt och förhindrar
att du oavsiktligt slår på
fläkten under kommande 30
sekunder.
Styra fläkthastigheten manuellt
Du kan även styra funktionen manuellt.
Det gör du genom att trycka på
när
hällen är igång. Då inaktiveras
automatiskt styrning av funktionen och
du kan ändra fläkthastigheten manuellt.
När du trycker på
ökar du
fläkthastigheten med ett. När du når en
intensiv nivå och trycker på
igen ställs
fläkthastigheten in på 0 igen och då
stängs köksfläkten av. Starta fläkten igen
med fläkthastighet 1 genom att trycka på
.
Aktivera automatiskt styrning
av funktionen genom att
stänga av hällen och sedan
slå på den igen.
Aktivera belysningen
Du kan ställa in hällen på att aktivera
belysningen automatiskt när du slår på
hällen. Detta gör du genom att ställa in
det automatiska läget på H1 – H6.
Belysningen i köksfläkten
släcks två minuter efter att
hällen stängts av.
SVENSKA
15
6. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Kokkärl
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett
kraftigt elektromagnetiskt
fält.
Använd
induktionskokzonerna med
lämpliga kokkärl
Kokkärlsmaterial
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager
(med korrekt märkning från en
tillverkare).
• Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
• vatten kokar mycket snabbt upp på en
kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget.
• en magnet fastnar på kokkärlets
botten.
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Se till att kastrullens botten
är ren och torr innan du
sätter den på hällen.
Kokkärlets mått
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
mindre diameter än den minsta får bara
en del av effekten som kokzonen
genererar.
Se avsnittet "Tekniska data".
6.2 Ljud under användning
Om du hör:
• knackande ljud: kokkärlet är tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
• visslande ljud: du använder kokzonen
med en hög effektnivå och kokkärlet
är tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
• surrande: du använder en hög
effektnivå.
• klickande: elektrisk omkoppling sker.
• susande: beror detta på att fläkten är
igång.
Dessa ljud är normala och innebär inte
att det är fel på produkten.
6.3 Öko Timer (Eko-timer)
För att spara energi inaktiveras kokzonen
före signalen från nedräkningstimern.
Skillnaden i användningstiden beror på
den inställda värmenivån och
tillagningstiden.
6.4 Exempel på olika typer av
tillagning
Korrelationen mellan en zons värmeläge
och dess energiförbrukning är inte linjär.
När du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
energiförbrukning. Det betyder att en
kokzon med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.
16
www.husqvarna-electrolux.se
Värmeinställning
Använd för:
Tid
(min)
Tips
Varmhållning av tillagad mat.
efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-3
Hollandaisesås, smältning av:
smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellanrum.
1-3
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 - 40
Tillaga med lock.
3-5
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 - 50
Minst dubbelt så mycket vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen.
5-7
Ångkoka grönsaker, fisk, kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar vätska.
7-9
Kokning av potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten till
750 g potatis.
7-9
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 - 150
Upp till 3 l vätska plus ingredienser.
9 - 12
Lätt stekning: schnitzel, cordon efter
bleu, kotletter, kroketter, korv, behov
lever, ägg, pannkakor, munkar.
Vänd efter halva tiden.
12 - 13
Kraftig stekning, potatiskroket- 5 - 15
ter, njurstek, fransyska.
Vänd efter halva tiden.
14
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites.
-1
Koka stora mängder vatten. PowerBoost aktiveras.
6.5 Råd och tips för Hob²Hood
När hällen används med funktionen:
• Skydda fläktpanelen mot direkt
solljus.
• Rikta inte halogenlampor mot
fläktpanelen.
• Täck inte över hällens kontrollpanel.
• Avbryt inte signalen mellan hällen och
fläkten (t.ex. med en hand, ett
kokkärlshandtag eller en hög kastrull).
Se bilden.
Fläkten på bilden är bara ett exempel.
SVENSKA
Andra fjärrstyrda produkter
kan blockera signalen.
Använd inga andra
apparater nära hällen när
Hob²Hood är igång.
17
Köksfläktar som fungerar med
Hob²Hood-funktionen
Se vår konsumentwebbplats för att se
hela sortimentet med köksfläktar som
fungerar med den här funktionen.
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Allmän information
• Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
• Använd alltid kokkärl med ren botten.
• Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
• Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
• Använd en speciell skrapa för glaset.
7.2 Rengöring av hällen
innehåller socker, annars kan denna
smuts orsaka skador på hällen. Var
försiktig och undvik brännskador. Sätt
specialskrapan snett mot glasytan och
för bladet över ytan.
• Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och icke slipande
rengöringsmedel. Efter rengöring,
torka hällen med en mjuk duk.
• Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en trasa.
• Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat som
8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller Hällen är inte ansluten till
Kontrollera att hällen är koranvända hällen.
strömförsörjningen eller den rekt ansluten till strömförär ansluten på fel sätt.
sörjningen. Se kopplingsschemat.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Du har inte ställt in värmeläget inom 10 sekunder.
Sätt på hällen igen och ställ
in värmeläget inom 10 sekunder.
18
www.husqvarna-electrolux.se
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Du har tryckt på 2 eller flera
touchkontroller samtidigt.
Tryck bara på en touch-kontroll.
Paus är på.
Se "Daglig användning".
Det finns vatten eller fettstänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
En ljudsignal ljuder och hällen stängs av.
En ljudsignal ljuder när hällen slår ifrån.
Du har ställt något på en eller flera touch-kontroller.
Ta bort föremålet från touchkontrollerna.
Hällen stängs av.
Du satte något på touch.
Ta bort föremålet från touchkontrollen.
Restvärmeindikatorn tänds
inte.
Zonen är inte varm eftersom
den bara har varit påslagen
en kort stund eller så kan
sensorn vara trasig.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzonen varit på tillräckligt länge
för att vara varm.
Hob²Hood fungerar inte.
Du kan täcka över kontrollpanelen.
Avlägsna föremålet från kontrollpanelen.
kontrollen
Du använder en väldigt hög Ta en mindre kastrull, byt
kastrull som blockerar signa- kokzon eller styr fläkten malen.
nuellt.
Automatisk uppvärmning
fungerar inte.
Zonen är het.
Låt zonen bli tillräckligt sval.
Det högsta värmeläget är in- Det högsta värmeläget har
ställt.
samma effekt som funktionen.
Värmeläget ändras mellan
två nivåer.
Effektreglering är på.
Se "Daglig användning".
Touch-kontrollerna blir varma.
Kokkärlet är för stort eller
står för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på de
bakre zonerna om möjligt.
Det hörs inget ljud när du
Ljudet är avaktiverat.
trycker på touchkontrollerna.
Aktivera ljudet. Se "Daglig
användning".
tänds.
Barnsäkerhetslås eller Lås är
på.
Se "Daglig användning".
tänds.
Det står inget kokkärl på zonen.
Ställ ett kokkärl på zonen.
Kokkärlet passar inte.
Använd ett lämpligt kokkärl.
Se "Råd och tips".
SVENSKA
Problem
och en siffra tänds.
19
Möjlig orsak
Lösning
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zonen.
Använd kokkärl med rätt
mått. Se avsnittet "Tekniska
data".
Det har uppstått ett fel på
hällen.
Stäng av hällen och sätt på
den igen efter 30 sekunder.
Om
visas igen ska du dra
ur elkontakten. Sätt i elkontakten igen efter 30 sekunder. Kontakta auktoriserat
servicecenter om problemet
fortsätter.
Ett konstant pip-ljud hörs.
Fel på elanslutningen.
8.2 Om du inte finner en
lösning...
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet. Uppge uppgifterna på typskylten.
Meddela även den tresiffriga koden och
koden för glaskeramiken (den sitter i
hörnet på hällen) och felmeddelande
Dra ur elkontakten. Tala med
en behörig elektriker som
kontrollerar installationen.
som visas. Kontrollera att du har hanterat
hällen på korrekt sätt. Annars kommer
besök från servicetekniker eller
fackhandlare inte att vara kostnadsfritt,
inte ens under garantitiden. Anvisningar
för kundservice och garantibestämmelser
finns i garantihäftet.
9. TEKNISKA DATA
9.1 Typskylt
Modell QHIB751P
Typ 61 C4A 01 AA
Induktion 7.35 kW
Serienr .................
HUSQVARNA
PNC 949 597 603 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Tillverkad i Tyskland
7.35 kW
9.2 Specifikation för kokzonerna
Kokzon
Nominell effekt PowerBoost
(max värmelä[W]
ge) [W]
PowerBoost
maximal varaktighet [min]
Kokkärlets diameter [mm]
Vänster fram
2300
3200
10
125 - 210
Vänster bak
2300
3200
10
125 - 210
Höger fram
2300
3200
10
125 - 210
Höger bak
2300
3200
10
125 - 210
20
www.husqvarna-electrolux.se
Kokzonernas effekt kan skilja sig en aning
från uppgifterna i tabellen. Den ändras
efter kokkärlets material och mått.
För optimalt matlagningsresultat använd
inte kokkärl större än diametern i
tabellen.
10. ENERGIEFFEKTIVITET
10.1 Produktinformation enligt EU 66/2014 endast giltig för EU:s
marknad
Modellbeskrivning
QHIB751P
Typ av häll
Häll för inbyggnad
Antal kokzoner
4
Uppvärmningsteknik
Induktion
Diameter på runda kokzoner (Ø)
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Energiförbrukning per kok- Vänster fram
zon (EC electric cooking)
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
179,3 Wh/kg
178,4 Wh/kg
189,4 Wh/kg
178,4 Wh/kg
Energiförbrukning för hällen (EC electric hob)
181,4 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda
Energimätningarna för kokzonen
identifieras av markeringarna i respektive
kokzon.
10.2 Energibesparing
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
• Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
• Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
• Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
• Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
• Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
21
22
www.husqvarna-electrolux.se
SVENSKA
23
867350981-A-252019
www.husqvarna-electrolux.se/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising