AEG IKE74441IB User manual

AEG IKE74441IB User manual
IKE74441IB
USER
MANUAL
PL
Instrukcja obsługi
Płyta grzejna
2
www.aeg.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..............................................2
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...............................................5
3. INSTALACJA........................................................................................................ 8
4. OPIS URZĄDZENIA..............................................................................................9
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA..........................................................................11
6. WSKAZÓWKI I PORADY....................................................................................16
7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................... 19
8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....................................................................19
9. DANE TECHNICZNE.......................................................................................... 22
10. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA................................................................22
Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania
techniczne ułatwiające życie — nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych
urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą
instrukcją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
POLSKI
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieciom i zwierzętom nie powinny zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mogą mocno
nagrzewać się podczas jego użytkowania.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
3
4
www.aeg.com
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby
uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie bez nadzoru potraw
zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie
grzejnej może być przyczyną pożaru.
NIE gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie,
a następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem
gaśniczym.
UWAGA: Urządzenia nie wolno zasilać przez
zewnętrzny wyłącznik, np. programator czasowy, ani
ze źródła zasilania często wyłączanego przez zakład
energetyczny.
UWAGA: Gotowanie powinno odbywać się pod
nadzorem. Należy zapewnić stały nadzór nad krótkim
gotowaniem.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: Nie
przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni
gotowania.
Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść
przedmiotów metalowych, jak sztućce lub pokrywki do
garnków, ponieważ mogą one bardzo się rozgrzać.
Nie uruchamiać urządzenia przed zainstalowaniem go
w zabudowie.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Po zakończeniu gotowania należy wyłączyć pole
grzejne za pomocą elementu sterującego. Nie polegać
na działaniu układu wykrywania obecności naczyń.
Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego / powierzchni
szklanej pojawią się pęknięcia, należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda. Jeśli
urządzenie podłączono bezpośrednio do skrzynki
przyłączowej, należy wyłączyć bezpiecznik, aby
odłączyć zasilanie urządzenia. W obu przypadkach
POLSKI
•
•
5
należy skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowany serwis lub inna
wykwalifikowana osoba.
OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon do płyty
grzejnej wyprodukowanych przez producenta
urządzenia lub określonych w instrukcji przez
producenta urządzenia jako odpowiednich, lub
dostarczonych z urządzeniem. Użycie
nieodpowiednich osłon może skutkować wypadkiem.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Po przycięciu zabezpieczyć
krawędzie blatu przed wilgocią za
pomocą odpowiedniego
uszczelniacza.
Zabezpieczyć spód urządzenia przed
dostępem pary i wilgoci.
Nie instalować urządzenia przy
drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie
to możliwości strącenia gorącego
•
naczynia z urządzenia przy otwieraniu
okna lub drzwi.
W dolnej części każdego urządzenia
znajdują się wentylatory chłodzące.
Jeśli urządzenie zainstalowano nad
szufladą:
– Nie przechowywać drobnych
elementów ani arkuszy papieru,
które mogłyby zostać wciągnięte,
uszkadzając wentylatory
chłodzące lub obniżając
wydajność układu chłodzenia.
– Zachować odstęp co najmniej 2
cm między dolną częścią
urządzenia a elementami
przechowywanymi w szufladzie.
Usunąć wszystkie przegrody
zamontowane w szafce pod
urządzeniem.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
•
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Urządzenie musi być uziemione.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek
czynności upewnić się, że urządzenie
jest odłączone od zasilania.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Upewnić się, że urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane. Luźny lub
niewłaściwy przewód zasilający bądź
wtyczka (jeśli dotyczy) może być
przyczyną przegrzania styków.
Użyć odpowiedniego przewodu
zasilającego.
Nie dopuszczać do splątania
przewodów elektrycznych.
Upewnić się, że zainstalowano
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem.
Przewód zasilający należy
przymocować obejmą, by go
mechanicznie odciążyć.
Podczas podłączania urządzenia do
gniazda sieciowego upewnić się, że
przewód zasilający lub jego wtyczka
(jeśli dotyczy) nie będzie dotykać
rozgrzanych elementów urządzenia
lub naczyń.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
wtyczki (jeśli dotyczy) ani przewodu
zasilającego. Wymianę uszkodzonego
przewodu zasilającego należy zlecić
autoryzowanemu centrum
serwisowemu lub wykwalifikowanemu
elektrykowi.
Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i
zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem należy zamocować w taki
sposób, aby nie można go było
odłączyć bez użycia narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
•
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z
oprawki), wyłączniki
różnicowoprądowe (RCD) oraz
styczniki.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące
minimum 3 mm.
2.3 Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, oparzeniem i
porażeniem prądem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy usunąć z niego wszystkie
elementy opakowania, etykiety i folię
ochronną (jeśli dotyczy).
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Po każdym użyciu wyłączyć pole
grzejne.
Nie polegać na działaniu układu
wykrywania obecności naczyń.
Nie kłaść sztućców ani pokrywek
naczyń na polach grzejnych. Mogą
one się mocno rozgrzać.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z
wodą.
Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
Jeśli na powierzchni urządzenia
pojawią się pęknięcia, należy
natychmiast odłączyć je od zasilania.
Pozwoli to uniknąć zagrożenia
porażeniem prądem elektrycznym.
Gdy urządzenie jest włączone,
użytkownicy z wszczepionym
rozrusznikiem serca nie powinni
zbliżać się do indukcyjnych pól
POLSKI
•
grzejnych na odległość mniejszą niż
30 cm.
Gorący olej może pryskać podczas
wkładania do niego żywności.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem
i wybuchem
•
•
•
•
Pod wpływem wysokiej temperatury
tłuszcze i olej mogą uwalniać
łatwopalne opary. Podczas
podgrzewania tłuszczów i oleju nie
wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani
rozgrzanych przedmiotów.
Opary uwalniane przez gorący olej
mogą ulec samoczynnemu zapłonowi.
Zużyty olej zawierający pozostałości
produktów spożywczych ma niższą
temperaturę zapłonu niż świeży olej.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie stawiać gorących naczyń na
panelu sterowania.
Nie stawiać gorących naczyń na
szklanej powierzchni płyty grzejnej.
Nie dopuszczać do wygotowania się
potrawy.
Nie dopuszczać do upadku naczyń
lub innych przedmiotów na
powierzchnię urządzenia. Może to
spowodować jego uszkodzenie.
Nie włączać pól grzejnych bez naczyń
ani z pustymi naczyniami.
Nie kłaść na urządzeniu folii
aluminiowej.
Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze
zniszczonym spodem mogą
spowodować zarysowanie szkła lub
szkła ceramicznego. Dlatego nie
należy przesuwać ich po powierzchni
gotowania.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw.
Nie wolno go używać do innych
celów, takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
2.4 Konserwacja i
czyszczenie
•
•
•
•
•
Aby zapobiec uszkodzeniu
powierzchni urządzenia, należy
regularnie ją czyścić.
Przed rozpoczęciem czyszczenia
urządzenia należy je wyłączyć i
zaczekać, aż ostygnie.
Przed przystąpieniem do konserwacji
urządzenia należy odłączyć je od
zasilania.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą
pod ciśnieniem ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne środki
czyszczące. Nie używać żadnych
produktów ściernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
2.5 Serwis
•
•
Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.6 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
•
•
•
Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo
utylizować urządzenie, należy
skontaktować się z lokalnymi
władzami.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
7
8
www.aeg.com
3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
3.1 Przed instalacją
Przed przystąpieniem do instalacji płyty
grzejnej należy zapisać poniższe
informacje umieszczone na tabliczce
znamionowej. Tabliczka znamionowa
znajduje się w dolnej części płyty
grzejnej.
Numer seryjny ...........................
3.2 Płyty grzejne do
zabudowy
Płyt grzejnych do zabudowy wolno
używać dopiero po ich zamontowaniu w
odpowiednich szafkach lub blatach
roboczych spełniających wymogi
stosownych norm.
3.3 Przewód zasilający
•
•
W zestawie z płytą grzejną znajduje
się przewód zasilający.
W celu wymiany uszkodzonego
przewodu należy użyć przewodu
zasilającego następującego typu:
H05V2V2-F, który jest odporny na
temperaturę co najmniej 90°C. W tym
celu należy skontaktować się z
miejscowym punktem serwisowym.
3.4 Mocowanie uszczelki –
instalacja na równi z blatem
1. Oczyścić rowki w blacie roboczym.
2. Przeciąć dołączoną w komplecie
taśmę uszczelniającą 3 x 10 mm na
4 części. Paski taśmy uszczelniającej
muszą mieć taką samą długość jak
rowki.
3. Przyciąć końce pasków pod kątem
45°. Powinny one dobrze pasować
do rogów rowków.
4. Przykleić paski taśmy w rowkach. Nie
rozciągać pasków taśmy. Końce
pasków taśmy nie mogą zachodzić
na siebie.
Po osadzeniu płyty grzejnej wypełnić
silikonem szczelinę między szkłem
ceramicznym a blatem. Należy uważać,
aby silikon nie dostał się pod szkło
ceramiczne.
3.5 Montaż
min.
500mm
min.
50mm
POLSKI
Jeśli urządzenie jest
zainstalowane nad szufladą,
wentylator płyty grzejnej
może spowodować
nagrzewanie przedmiotów w
szufladzie podczas procesu
gotowania.
min.
28 mm
4. OPIS URZĄDZENIA
4.1 Układ powierzchni gotowania
1
1
1
1 Indukcyjne pole grzejne
2 Panel sterowania
1
2
4.2 Układ panelu sterowania
1
2
3
4
5
12
6
7
11
10
8
9
Urządzenie obsługuje się, dotykając pól czujników. Wyświetlacz, wskaźniki i sygnały
dźwiękowe informują użytkownika o włączonych funkcjach.
9
10
www.aeg.com
Pole
Funkcja
czujni‐
ka
Uwagi
1
WŁ./WYŁ.
Włączanie i wyłączanie płyty grzejnej.
2
Blokada / Blokada urucho‐
mienia
Blokowanie/odblokowanie panelu sterowa‐
nia.
3
Przerwa
Włączanie i wyłączanie funkcji.
4
Bridge
Włączanie i wyłączanie funkcji.
-
Wskazanie mocy grzania
Pokazuje ustawienie mocy grzania.
-
Wskaźniki funkcji zegara
dla poszczególnych pól
grzejnych
Wskazują, dla którego pola ustawiono czas.
-
Wyświetlacz zegara
Pokazuje czas w minutach.
Hob²Hood
Włączanie i wyłączanie trybu ręcznego
funkcji.
-
Wybór pola grzejnego.
-
Przedłużanie lub skracanie czasu.
PowerBoost
Włączanie funkcji.
Pasek regulacji
Ustawianie mocy grzania.
5
6
7
8
9
/
10
11
12
-
4.3 Wskazania ustawień mocy grzania
Wyświetlacz
Opis
Pole grzejne jest wyłączone.
Pole grzejne jest włączone.
-
Działa funkcja Przerwa.
Działa funkcja Automatyczne podgrzewanie.
Działa funkcja PowerBoost.
+ cyfra
Nieprawidłowe działanie.
/
OptiHeat Control (3-stopniowy wskaźnik ciepła resztkowego): goto‐
wanie / podtrzymywanie temperatury / ciepło resztkowe.
/
POLSKI
Wyświetlacz
11
Opis
Działa funkcja Blokada /Blokada uruchomienia.
Na polu grzejnym umieszczono nieodpowiednie lub zbyt małe naczy‐
nie bądź nie umieszczono na nim żadnego naczynia.
Działa funkcja Samoczynne wyłączenie.
4.4 OptiHeat Control (3stopniowy wskaźnik ciepła
resztkowego)
OSTRZEŻENIE!
Indukcyjne pola grzejne wytwarzają
ciepło potrzebne do gotowania potraw
bezpośrednio w dnie naczyń.
Powierzchnia ceramiczna nagrzewa się
od ciepła pochodzącego z naczyń.
/
/
Występuje
zagrożenie poparzeniem
ciepłem resztkowym.
Wskaźniki pokazują ciepło
resztkowe aktualnie
używanych pól grzejnych.
Wskaźniki mogą się włączyć
także dla sąsiednich pól
grzejnych, nawet jeśli nie są
używane.
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
•
5.1 Włączanie i wyłączanie
Dotknąć
na 1 sekundę, aby włączyć
lub wyłączyć płytę grzejną.
5.2 Samoczynne wyłączenie
Funkcja ta powoduje samoczynne
wyłączenie płyty grzejnej, gdy:
•
•
•
•
wszystkie pola grzejne są wyłączone,
po włączeniu płyty grzejnej nie
zostanie ustawiona moc grzania,
panel sterowania został zalany lub od
ponad 10 sekund znajduje się na nim
przedmiot (garnek, ściereczka itp).
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
urządzenie wyłączy się. Należy
usunąć przedmiot lub wyczyścić panel
sterowania.
płyta ulega nadmiernemu rozgrzaniu
(np. gdy wygotowała się zawartość
•
naczynia). Przed ponownym użyciem
płyty grzejnej odczekać, aż pole
grzejne ostygnie.
użyto nieodpowiedniego naczynia.
Wyświetla się symbol
i po upływie
2 minut pole grzejne wyłącza się
samoczynnie.
nie wyłączono pola grzejnego lub nie
zmieniono mocy grzania. Po pewnym
czasie wyświetla się
i urządzenie
wyłącza się.
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a czasem, po jakim wyłącza
się płyta grzejna:
Ustawienie mocy
grzania
,1-3
Płyta grzejna wyłą‐
cza się po
6 godz.
4-7
5 godz.
8-9
4 godz.
10 - 14
1,5 godz.
12
www.aeg.com
5.3 Ustawianie mocy grzania
Aby wybrać lub zmienić ustawienie mocy
grzania:
Dotknąć paska regulacji w miejscu
odpowiadającym wybranej mocy grzania
lub przesunąć palec wzdłuż paska
regulacji w miejsce odpowiadające
wybranej mocy grzania.
5.4 Używanie pól grzejnych
Naczynia należy stawiać na środku pola
grzejnego. Indukcyjne pola grzejne
dostosowują się automatycznie do
wielkości dna naczyń.
Można stosować duże naczynia,
ustawiając je jednocześnie na dwóch
polach grzejnych. Naczynie musi
zakrywać środki obu pól grzejnych, ale
nie może wystawać poza oznaczenie
obszaru pola grzejnego. Jeśli naczynie
będzie stać między dwoma środkami,
funkcja Bridge nie włączy się.
5.5 Bridge
Funkcja działa, gdy naczynie
zakrywa środki obu pól
grzejnych.
Funkcja ta łączy dwa pola grzejne po
lewej stronie, które działają jak jedno
pole grzejne.
Najpierw należy ustawić moc grzania
jednego z pól grzejnych po lewej stronie.
Aby włączyć funkcję: dotknąć . Aby
ustawić lub zmienić ustawienie mocy
grzania, należy dotknąć jednego z
czujników sterowania.
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć . Pola
grzejne będą działać niezależnie od
siebie.
5.6 Automatyczne
podgrzewanie
Włączenie tej funkcji pozwala w krótszym
czasie uzyskać żądaną moc grzania.
Gdy funkcja jest włączona, pole grzejne
pracuje na początku z największą mocą
grzania, a następnie przełącza się na
żądaną moc grzania.
Aby możliwe było włączenie
tej funkcji, pole grzejne musi
być zimne.
Aby włączyć funkcję dla pola
grzejnego: dotknąć
(włączy się ).
Szybko dotknąć żądanego ustawienia
mocy grzania. Po upływie trzech sekund
wyświetli się
.
Aby wyłączyć funkcję: zmienić
ustawienie mocy grzania.
5.7 PowerBoost
Funkcja ta zapewnia indukcyjnym polom
grzejnym dodatkową moc. Funkcję tę
można włączyć dla indukcyjnego pola
grzejnego tylko przez ograniczony czas.
Po upływie tego czasu indukcyjne pole
grzejne automatycznie przełącza się na
maksymalną moc grzania.
Patrz rozdział „Dane
techniczne”.
POLSKI
Aby włączyć funkcję dla pola
grzejnego: dotknąć
. Zaświeci się
.
Aby wyłączyć funkcję: zmienić
ustawienie mocy grzania.
5.8 Minutnik
Wyłącznik czasowy
Funkcja ta służy do określenia czasu
pracy pola grzejnego w danym cyklu
gotowania.
Najpierw należy wybrać moc grzania dla
pola grzejnego, a następnie ustawić
funkcję.
Wybór pola grzejnego: dotknąć
13
Aby włączyć funkcję: dotknąć
zegara. Zaświeci się . Gdy zacznie
migać wolno wskaźnik pola grzejnego,
rozpocznie się odliczanie czasu.
Wyświetlacz będzie przełączał się
między
a wskazaniem naliczonego
czasu (w minutach).
Aby zobaczyć, jak długo działa pole
grzejne: ustawić pole grzejne, dotykając
. Wskaźnik pola grzejnego zacznie
szybko migać. Na wyświetlaczu pojawi
się czas działania pola grzejnego.
Aby wyłączyć funkcję: wybrać pole
grzejne za pomocą
, a następnie
kilkakrotnie , aż włączy się wskaźnik
odpowiedniego pola grzejnego.
dotknąć
lub . Wskaźnik pola
grzejnego zgaśnie.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
na
zegarze, aby ustawić czas (00-99 minut).
Gdy zacznie wolno migać wskaźnik pola
grzejnego, rozpocznie się odliczanie
czasu.
Minutnik
Funkcja ta możne służyć jako Minutnik,
gdy płyta grzejna jest włączona, ale nie
pracują pola grzejne. Wskazanie mocy
Aby wyświetlić pozostały czas:
ustawić pole grzejne, dotykając .
Wskaźnik pola grzejnego zacznie szybko
migać. Wyświetlacz wyświetli pozostały
czas.
Aby zmienić czas: ustawić pole grzejne,
dotykając
. Dotknąć
lub
.
Aby wyłączyć funkcję: wybrać pole
grzejne za pomocą
, a następnie
dotknąć . Wartość pozostałego czasu
zmniejszy się do 00. Wskaźnik pola
grzejnego zgaśnie.
Gdy odliczanie czasu
dobiegnie końca, rozlegnie
się sygnał dźwiękowy i
zacznie migać wskazanie
00. Pole grzejne wyłączy się.
Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy:
dotknąć
.
CountUp Timer (Stoper)
Funkcja ta służy do sprawdzania czasu
pracy pola grzejnego.
Wybór pola grzejnego: dotknąć
kilkakrotnie , aż włączy się wskaźnik
odpowiedniego pola grzejnego.
grzania:
.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
.
Dotknąć
lub
zegara, aby ustawić
czas. Gdy odliczanie czasu dobiegnie
końca, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
zacznie migać wskazanie 00.
Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy:
dotknąć
.
Funkcja nie ma wpływu na
działanie pól grzejnych.
5.9 Przerwa
Funkcja ta służy do przestawiania
wszystkich włączonych pól grzejnych na
najniższą moc grzania.
Gdy funkcja działa, wszystkie inne
symbole na panelach sterowania są
zablokowane.
Funkcja nie blokuje funkcji zegara.
Dotknąć
, aby włączyć funkcję.
Włącza się .Ustawienie mocy grzania
obniża się do 1.
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
. Włączy się poprzednie ustawienie
mocy grzania.
14
www.aeg.com
5.10 Blokada
i wyłączy. Dotknąć
Gdy włączone są pola grzejne można
zablokować panel sterowania.
Zapobiega to przypadkowej zmianie
ustawienia mocy grzania.
Najpierw należy ustawić moc grzania.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
. Na 4
.Zegar
sekundy zaświeci się
pozostanie włączony.
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć .
Włączy się poprzednie ustawienie mocy
grzania.
Wyłączenie płyty grzejnej
powoduje również
wyłączenie tej funkcji.
na 3 sekundy.
Wyświetli się
lub . Dotknąć
zegara, aby wybrać jedno
z następujących ustawień:
•
– sygnały dźwiękowe są
wyłączone
•
– sygnały dźwiękowe są włączone
Aby potwierdzić wybór, należy zaczekać,
aż urządzenie wyłączy się
automatycznie.
Gdy dla funkcji wybrane jest ustawienie
, dźwięki będą emitowane tylko gdy:
•
•
•
po dotknięciu
po zakończeniu odliczania przez
funkcję Minutnik
po zakończeniu odliczania przez
funkcję Wyłącznik czasowy
na panelu sterowania zostanie
położony jakiś przedmiot.
5.11 Blokada uruchomienia
•
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu płyty grzejnej.
5.13 Zarządzanie energią
Aby włączyć funkcję: włączyć płytę
•
grzejną za pomocą
. Nie ustawiać
mocy grzania. Dotknąć
sekundy. Włączy się
grzejną za pomocą
przez 4
. Wyłączyć płytę
.
Aby wyłączyć funkcję: włączyć płytę
grzejną za pomocą
. Nie ustawiać
mocy grzania. Dotknąć
grzejną za pomocą
•
•
przez 4
. Wyłączyć płytę
sekundy. Włączy się
•
•
.
Aby dezaktywować funkcję na czas
jednego cyklu gotowania: włączyć
płytę grzejną za pomocą
. Włączy się
. Dotknąć
przez 4 sekundy. W
ciągu 10 sekund ustawić moc grzania.
Teraz można korzystać z płyty. Po
wyłączeniu płyty grzejnej za pomocą
funkcja będzie ponownie aktywna.
5.12 OffSound Control
(Wyłączanie i włączanie
dźwięków)
Wyłączyć płytę grzejną. Dotknąć
przez 3 sekundy. Wyświetlacz włączy się
•
Pola grzejne są pogrupowane
zgodnie z umiejscowieniem i liczbą
faz podłączonych do płyty grzejnej.
Patrz rysunek.
Maksymalne obciążenie każdej fazy
wynosi 3700 W.
Funkcja rozdziela moc między pola
grzejne podłączone do tej samej fazy.
Funkcja włącza się, gdy łączna moc
pól grzejnych podłączonych do jednej
fazy przekracza 3700 W.
Funkcja zmniejsza moc pozostałych
pól grzejnych podłączonych do tej
samej fazy.
Wskazanie dla pól grzejnych o
zmniejszonej mocy grzania zmienia
się w zakresie między wybraną a
zmniejszoną mocą grzania. Po
pewnym czasie wskazanie dla pól
grzejnych o zmniejszonej mocy
utrzymuje się na zmniejszonej
wartości.
POLSKI
15
Tryby automatyczne
Automa‐ Gotowa‐ Smaże‐
tyczne
nie1)
nie2)
oświet‐
lenie
Tryb H0
Wył.
Wył.
Wył.
Tryb H1
Wł.
Wył.
Wył.
Tryb
Wł.
Pręd‐
kość
wentyla‐
tora 1
Pręd‐
kość
wentyla‐
tora 1
Tryb H3
Wł.
Wył.
Pręd‐
kość
wentyla‐
tora 1
Tryb H4
Wł.
Pręd‐
kość
wentyla‐
tora 1
Pręd‐
kość
wentyla‐
tora 1
Tryb H5
Wł.
Pręd‐
kość
wentyla‐
tora 1
Pręd‐
kość
wentyla‐
tora 2
Tryb H6
Wł.
Pręd‐
kość
wentyla‐
tora 2
Pręd‐
kość
wentyla‐
tora 3
H2 3)
5.14 Hob²Hood
Jest to zaawansowana, automatyczna
funkcja, która umożliwia połączenie płyty
grzejnej ze współpracującym z nią
okapem kuchennym. Zarówno płyta
grzejna, jak i okap są wyposażone w
układ komunikacji przesyłający sygnały w
podczerwieni. Prędkość wentylatora jest
określana automatycznie na podstawie
ustawienia trybu oraz temperatury
najmocniej rozgrzanego naczynia na
płycie grzejnej. Możliwe jest również
ręczne sterowanie okapem za
pośrednictwem płyty grzejnej.
W większości modeli
okapów system zdalnego
sterowania jest domyślnie
wyłączony. Przed użyciem
funkcji należy go włączyć.
Więcej informacji znajduje
się w instrukcji obsługi
okapu.
Automatyczne działanie funkcji
Aby funkcja działała automatycznie,
należy dla trybu automatycznego wybrać
ustawienie H1 – H6. Oryginalne
ustawienie płyty grzejnej to H5.Okap
każdorazowo reaguje na obsługę płyty
grzejnej. Płyta grzejna będzie
automatycznie rozpoznawać temperaturę
naczyń i odpowiednio dostosowywać
prędkość wentylatora.
1) Urządzenie rozpoznaje proces gotowania i uru‐
chamia wentylator zgodnie z ustawieniem trybu
automatycznego.
2) Urządzenie rozpoznaje proces smażenia i uru‐
chamia wentylator zgodnie z ustawieniem trybu
automatycznego.
3) W tym trybie włączanie wentylatora i oświetle‐
nia jest niezależne od temperatury.
Zmiana trybu automatycznego
1. Wyłączyć urządzenie.
przez 3 sekundy.
2. Dotknąć
Wyświetlacz włączy się i wyłączy.
3. Dotknąć
przez 3 sekundy.
4. Dotknąć kilkakrotnie
się
, aż wyświetli
.
zegara, aby wybrać tryb
5. Dotknąć
automatyczny.
16
www.aeg.com
Aby sterować okapem
bezpośrednio z panelu
okapu, należy wyłączyć tryb
automatyczny funkcji.
Po zakończeniu gotowania i
wyłączeniu płyty grzejnej
wentylator okapu może
nadal pracować przez
pewien czas. Po upływie
tego czasu system wyłącza
wentylator automatycznie i
zapobiega przypadkowemu
włączeniu wentylatora przez
kolejne 30 sekund.
Ręczne sterowanie prędkością
wentylatora
Działaniem funkcji można również
sterować ręcznie. W tym celu należy
dotknąć , gdy płyta grzejna jest
włączona. Powoduje to wyłączenie trybu
automatycznego funkcji i umożliwia
ręczną zmianę prędkości wentylatora.
Naciśnięcie
powoduje zwiększenie
prędkości wentylatora o jeden poziom.
Jeśli wentylator pracuje z maksymalną
powoduje
prędkością, naciśniecie
ustawienie prędkości wentylatora na
wartość 0 i wyłączenie wentylatora. Aby
włączyć prędkość 1 wentylatora, należy
dotknąć .
Aby włączyć tryb
automatyczny funkcji, należy
wyłączyć płytę grzejną i
włączyć ją ponownie.
Włączanie oświetlenia
Można tak ustawić płytę grzejną, aby
każde jej włączenie powodowało
automatyczne włączenie oświetlenia. W
tym celu należy wybrać dla trybu
automatycznego ustawienie H1 – H6.
Oświetlenie okapu wyłącza
się po upływie 2 minut od
wyłączenia płyty grzejnej.
6. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Naczynie nadaje się do gotowania na
płycie indukcyjnej, jeśli:
•
6.1 Naczynia
Silne pole
elektromagnetyczne
generowane przez
indukcyjne pole grzejne
nagrzewa naczynie w
bardzo krótkim czasie.
Do gotowania na
indukcyjnych polach
grzejnych należy używać
wyłącznie odpowiednich
naczyń kuchennych
Materiał, z którego wykonane są
naczynia
•
•
odpowiedni: żeliwo, stal, stal
emaliowana, stal nierdzewna, dno
wielowarstwowe (z odpowiednim
oznaczeniem producenta).
nieodpowiedni: aluminium, miedź,
mosiądz, szkło, ceramika, porcelana.
•
możliwe jest szybkie zagotowanie
wody w naczyniu postawionym na
polu grzejnym ustawionym na
maksymalną moc;
magnes przywiera do dna naczynia.
Dno naczynia powinno być
możliwie jak najgrubsze i
płaskie.
Przed ustawieniem naczynia
na powierzchni pyty grzejnej
należy upewnić się że jego
spód jest czysty i suchy.
Wymiary naczyń
Indukcyjne pola grzejne dostosowują się
automatycznie do wielkości dna naczyń.
Sprawność pola grzejnego zależy od
średnicy dna naczynia. Naczynie o
średnicy dna mniejszej niż minimalna
pochłania tylko część energii
generowanej przez pole grzejne.
Patrz „Dane techniczne”.
POLSKI
6.2 Odgłosy podczas pracy
Jeżeli słychać:
•
odgłos trzaskania: naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
• gwizd: pole grzejne jest ustawione na
wysoką moc grzania, a naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
• odgłos brzęczenia: ustawiono wysoką
moc grzania.
• odgłos klikania: odbywa się
przełączanie obwodów elektrycznych.
• odgłos syczenia, brzęczenia:
uruchomiony jest wentylator.
Opisane odgłosy są normalnym
zjawiskiem i nie świadczą o usterce
urządzenia.
17
sygnał wyłącznika czasowego. Różnica
w czasie pracy urządzenia zależy od
ustawionego poziomu mocy grzania oraz
czasu gotowania.
6.4 Przykłady zastosowania
w gotowaniu
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a poborem mocy przez pole
grzejne nie jest liniowa. Zwiększenie
mocy grzania nie powoduje
proporcjonalnego zwiększenia poboru
mocy. Przy ustawieniu średniej mocy
grzania pole grzejne wykorzystuje mniej
niż połowę swojej mocy.
Dane przedstawione w tabeli
mają wyłącznie charakter
orientacyjny.
6.3 Öko Timer (zegar eko)
Aby oszczędzać energię, grzałka pola
grzejnego wyłącza się zanim zabrzmi
Ustawienie
Zastosowanie:
mocy grzania
Czas
(min)
Wskazówki
Podtrzymywanie temperatury
ugotowanych potraw.
zależnie Przykryć naczynie.
od po‐
trzeb
1-3
Sos holenderski, roztapianie:
masła, czekolady, żelatyny.
5 - 25
1-3
Ścinanie: puszystych omletów, 10 - 40
smażonych jajek.
Gotować pod przykryciem.
3-5
Gotowanie ryżu lub potraw
mlecznych, podgrzewanie go‐
towych potraw.
25 - 50
Dodać co najmniej dwukrotnie
więcej płynu niż ryżu. Potrawy
mleczne mieszać od czasu do
czasu.
5-7
Gotowanie na parze warzyw,
ryb, mięsa.
20 - 45
Dodać kilka łyżek wody.
7-9
Gotowanie ziemniaków na pa‐
rze.
20 - 60
Użyć maksymalnie ¼ l wody
na 750 g ziemniaków.
7-9
Gotowanie większej ilości
składników, potraw duszonych
i zup.
60 - 150 Do 3 litrów wody + składniki.
-1
Mieszać od czasu do czasu.
18
www.aeg.com
Ustawienie
Zastosowanie:
mocy grzania
Czas
(min)
Wskazówki
9 - 12
Delikatne smażenie: eskalop‐
ków, cordon bleu z cielęciny,
kotletów, bryzoli, kiełbasek,
wątróbki, zasmażek, jajek, na‐
leśników, pączków.
zależnie Obrócić po upływie połowy
od po‐
czasu.
trzeb
12 - 13
Intensywne smażenie np. plac‐ 5 - 15
ków ziemniaczanych, polędwi‐
cy, steków.
14
Gotowanie wody, gotowanie makaronu, obsmażanie mięsa (gulasz, mię‐
so duszone w sosie własnym), smażenie frytek.
Obrócić po upływie połowy
czasu.
Gotowanie dużej ilości wody. Funkcja PowerBoost jest włączona.
6.5 Wskazówki i porady
dotyczące korzystania z
funkcji Hob²Hood
Jeśli funkcja jest włączona:
•
Należy chronić panel okapu przed
bezpośrednim oświetlaniem przez
światło słoneczne.
• Nie należy kierować na panel okapu
światła halogenowego.
• Nie należy zasłaniać panelu
sterowania płyty grzejnej.
• Nie zakłócać sygnału między płytą
grzejną a okapem (np. poprzez
zasłonięcie dłonią, uchwytem
naczynia lub wysokim naczyniem).
Patrz rysunek.
Okap na rysunku jest tylko
przykładowy.
Inne urządzenia sterowane
zdalnie mogą zakłócać
sygnał. Nie należy używać
tego typu urządzeń w
pobliżu płyty grzejnej, jeśli
włączono funkcję Hob²Hood.
Okapy kuchenne z funkcją Hob²Hood
Pełna lista okapów kuchennych
współpracujących z tą funkcją znajduje
się na naszej witrynie internetowej.
Okapy kuchenne AEG współpracujące z
tą funkcją muszą nosić oznaczenie .
POLSKI
19
7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
7.1 Informacje ogólne
•
•
•
•
•
Czyścić płytę grzejną po każdym
użyciu.
Zawsze używać naczyń z czystym
dnem.
Zarysowania lub ciemne plamy na
powierzchni nie mają wpływu na
działanie płyty grzejnej.
Stosować odpowiednie środki
przeznaczone do czyszczenia
powierzchni płyty grzejnej.
Używać specjalnego skrobaka do
szkła.
7.2 Czyszczenie płyty
grzejnej
•
•
•
z potraw zawierających cukier. W
przeciwnym razie zabrudzenia mogą
spowodować uszkodzenie płyty
grzejnej. Uważać, aby się nie
oparzyć. Użyć specjalnego skrobaka,
przykładając go pod ostrym kątem do
szklanej powierzchni i przesuwając po
niej ostrzem.
Usunąć, gdy płyta grzejna
wystarczająco ostygnie: ślady
osadu kamienia i wody, plamy
tłuszczu, metaliczne odbarwienia.
Przetrzeć płytę grzejną wilgotną
szmatką z dodatkiem delikatnego
detergentu. Po wyczyszczeniu
wytrzeć płytę grzejną do sucha
miękką szmatką.
Usuwanie metalicznych,
połyskliwych przebarwień: użyć
wodnego roztworu octu i wyczyścić
szklaną powierzchnię wilgotną
szmatką.
Usuwać natychmiast: stopiony
plastik, folię, cukier oraz zabrudzenia
8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
8.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
Nie można uruchomić płyty
grzejnej lub sterować nią.
Płyta grzejna nie jest podłą‐
czona do zasilania lub jest
podłączona nieprawidłowo.
Sprawdzić, czy płytę grzejną
podłączono prawidłowo do
zasilania. Patrz schemat po‐
łączeń.
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli nad‐
al będzie dochodzić do wy‐
zwalania bezpiecznika, nale‐
ży skontaktować się z wy‐
kwalifikowanym elektrykiem.
20
www.aeg.com
Problem
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
W ciągu 10 sekund nie usta‐ Ponownie uruchomić płytę
wiono mocy grzania.
grzejną i w ciągu maksymal‐
nie 10 sekund ustawić moc
grzania.
Dotknięto równocześnie
dwóch lub więcej pól czujni‐
ków.
Dotknąć tylko jednego pola
czujnika.
Działa funkcja Przerwa.
Patrz „Codzienna eksploata‐
cja”.
Na panelu sterowania znaj‐
dują się plamy tłuszczu lub
woda.
Wyczyścić panel sterowania.
Rozlega się sygnał dźwięko‐ Zakryto jedno lub więcej pól
wy i urządzenie wyłącza się. czujników.
Gdy płyta grzejna jest wyłą‐
czona, rozlega się sygnał
dźwiękowy.
Usunąć przedmiot z pól czuj‐
ników.
Płyta grzejna wyłącza się.
Zdjąć przedmiot z pola czuj‐
nika.
Położono przedmiot na polu
czujnika
.
Wskaźnik ciepła resztkowe‐
go nie włącza się.
Pole grzejne nie jest gorące,
ponieważ działało za krótko
lub nastąpiło uszkodzenie
czujnika.
Jeśli pole działało wystar‐
czająco długo, aby było go‐
rące, należy skontaktować
się z autoryzowanym punk‐
tem serwisowym.
Funkcja Hob²Hood nie dzia‐
ła.
Zakryto panel sterowania.
Należy usunąć przedmiot z
panelu sterowania.
Używane jest bardzo wyso‐
kie naczynie blokujące syg‐
nał.
Użyć mniejszego naczynia,
zmienić pole grzejne lub ste‐
rować okapem ręcznie.
Pole jest gorące.
Należy zaczekać, aż pole
ostygnie.
Funkcja Automatyczne pod‐
grzewanie nie działa.
Ustawiono maksymalną moc Maksymalna moc grzania
grzania
jest równa mocy uruchamia‐
nej funkcji.
Moc grzania przełącza się
między dwoma poziomami.
Działa funkcja Zarządzanie
energią.
Patrz „Codzienna eksploata‐
cja”.
Pola czujników nagrzewają
się.
Naczynie jest za duże lub
ustawione za blisko elemen‐
tów sterowania.
Jeśli to możliwe, duże na‐
czynia należy ustawiać na
tylnych polach.
POLSKI
Problem
Możliwa przyczyna
21
Środek zaradczy
Brak sygnałów dźwiękowych Sygnały dźwiękowe są wyłą‐ Włączyć sygnały dźwiękowe.
podczas dotykania pól czuj‐ czone.
Patrz „Codzienna eksploata‐
ników na panelu.
cja”.
Wyświetla się
.
Działa funkcja Blokada uru‐
chomienia lub Blokada.
Patrz „Codzienna eksploata‐
cja”.
Wyświetla się
.
Brak naczynia na polu grzej‐ Postawić naczynie na polu
nym.
grzejnym.
Użyto nieodpowiedniego na‐ Użyć odpowiedniego naczy‐
czynia.
nia. Patrz „Wskazówki i po‐
rady”.
Wyświetla się
ba.
oraz licz‐
Średnica dna naczynia jest
za mała w stosunku do pola
grzejnego.
Stosować naczynia o odpo‐
wiednich wymiarach. Patrz
„Dane techniczne”.
W płycie grzejnej wystąpiła
usterka.
Wyłączyć płytę grzejną i włą‐
czyć ponownie po 30 sekun‐
dach. Jeśli ponownie wy‐
świetli się
, należy odłą‐
czyć płytę grzejną od zasila‐
nia. Po upływie 30 sekund
ponownie podłączyć płytę.
Jeśli problem będzie wystę‐
pował nadal, należy skontak‐
tować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Słyszalny jest ciągły sygnał
dźwiękowy.
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej jest nieprawidłowe.
8.2 Jeśli nie można znaleźć
rozwiązania...
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym punktem serwisowym.
Należy podać dane z tabliczki
znamionowej. Należy również podać
składający się z trzech znaków kod szkła
ceramicznego (umieszczony w rogu
Odłączyć płytę grzejną od
zasilania. Zwrócić się wy‐
kwalifikowanego elektryka,
aby sprawdził instalację.
szklanej powierzchni) oraz wyświetlany
komunikat o błędzie. Należy upewnić się,
że płyta grzejna była użytkowana
prawidłowo. W przeciwnym razie
interwencja pracownika serwisu lub
sprzedawcy może być płatna nawet w
okresie gwarancyjnym. Informacje
dotyczące obsługi klienta oraz warunków
gwarancji znajdują się w broszurze
gwarancyjnej.
22
www.aeg.com
9. DANE TECHNICZNE
9.1 Tabliczka znamionowa
Model IKE74441IB
Typ 62 C4A 01 AA
Moc indukcyjna 7.35 kW
Nr seryjny .................
AEG
Numer produktu 949 597 601 00
220-240 V/400 V, 2N, 50-60 Hz
Wyprodukowano w Niemczech
7.35 kW
9.2 Parametry pól grzejnych
Pole grzejne
Moc znamio‐
nowa (maksy‐
malna moc
grzania) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksymalny
czas [min]
Średnica na‐
czynia [mm]
Lewe przednie
2300
3200
10
125 - 210
Lewe tylne
2300
3200
10
125 - 210
Środkowe
przednie
1400
2500
4
125 - 145
Prawe tylne
2300
3600
10
205 - 240
Moc pól grzejnych może w niewielkim
zakresie odbiegać od wartości podanych
w tabeli. Zmiany te zależą od wymiarów
naczynia oraz materiału, z którego
zostało wykonane.
W celu uzyskania optymalnych efektów
gotowania należy stosować naczynia o
średnicy nie większej niż podano w
tabeli.
10. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
10.1 Informacje o produkcie zgodnie z normą EU 66/2014
dotyczą tylko rynku UE
Oznaczenie modelu
IKE74441IB
Typ płyty grzejnej
Płyta grzejna do
zabudowy
Liczba pól grzejnych
4
Technika grzania
Płyta indukcyjna
Średnica okrągłych pól
grzejnych (Ø)
Lewe przednie
Lewe tylne
Środkowe przednie
Prawe tylne
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
24,0 cm
POLSKI
Zużycie energii na pole
grzejne (EC electric coo‐
king)
Lewe przednie
Lewe tylne
Środkowe przednie
Prawe tylne
Zużycie energii przez płytę
grzejną (EC electric hob)
179,6 Wh/kg
177,0 Wh/kg
180,2 Wh/kg
174,6 Wh/kg
177,9 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektryczny sprzęt do
gotowania do użytku domowego – Część
2: Płyty grzejne – Metody pomiaru cech
funkcjonalnych
Parametry elektryczne pola grzejnego są
odpowiednio oznaczone przy
poszczególnych polach grzejnych.
10.2 Oszczędzanie energii
Stosowanie się do poniższych
wskazówek pozwoli oszczędzać energię
podczas codziennej eksploatacji.
•
23
•
•
•
•
•
W miarę możliwości należy zawsze
przykrywać naczynia pokrywką.
Przed włączeniem pola grzejnego
należy postawić na nim naczynie.
Mniejsze naczynia należy stawiać na
mniejszych polach grzejnych.
Naczynia należy stawiać
bezpośrednio na środku pola
grzejnego.
Ciepło resztkowe można wykorzystać
do podtrzymywania ciepła potraw lub
roztapiania składników.
Należy podgrzewać tylko tyle wody,
ile jest potrzebne.
11. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
867350975-A-202019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement