Electrolux EHX8H10FBK User manual

Electrolux EHX8H10FBK User manual
EHX8H10FBK
LV
LT
Plīts
Kaitlentė
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
2
24
2
www.electrolux.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA................................................................................2
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI..................................................................................4
3. UZSTĀDĪŠANA...................................................................................................6
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS............................................................................ 9
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ................................................................................ 11
6. PADOMI UN IETEIKUMI.................................................................................. 17
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.................................................................................18
8. PROBLĒMRISINĀŠANA.................................................................................. 19
9. TEHNISKIE DATI..............................................................................................22
10. ENERGOEFEKTIVITĀTE............................................................................... 23
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.electrolux.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
LATVIEŠU
3
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas
ir karstas.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst tuvoties ierīcei tās
darbības laikā.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem. Bērni līdz 8 gadu
vecumam nedrīkst atrasties ierīces tuvumā bez
uzraudzības.
Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.
BRĪDINĀJUMS! Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem
vai eļļu bez pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
NEMĒĢINIET dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci
un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai
ugunsdrošības segu.
UZMANĪBU! Gatavošanas process jāuzrauga. Īss
gatavošanas process jāuzrauga nepārtraukti.
BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: Neturiet
priekšmetus uz plīts virsmām.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Pēc lietošanas izslēdziet plīts virsmas elementu ar tā
vadību un nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
Ja stikla keramikas virsma/stikla virsma ir saplaisājusi,
izslēdziet ierīci, lai nepieļautu elektriskās strāvas
trieciena risku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
pilnvarotam servisa pārstāvim vai kvalificētam
speciālistam.
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai ierīces ražotāja
ieteiktās vai ierīces lietošanas instrukcijā norādītās
plīts vadīklas vai plīts vadīklas, kas iestrādātas ierīcē.
Nepiemērotu plīts vadīklu lietošana var izraisīt
negadījumus.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iepakojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos
uzstādīšanas norādījumus.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar
hermetizējošu līdzekli, lai nepieļautu
piebriešanu mitruma ietekmē.
Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika
un mitruma.
Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai
zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot
durvis vai logu, nenokristu ēdiena
gatavošanas trauki.
•
•
•
Ja zem ierīces atrodas atvilktnes,
pārliecinieties, ka starp ierīces apakšu
un augšējo ierīci tiek nodrošināta
pietiekama gaisa cirkulācija.
Ierīces apakšdaļa var būt karsta.
Pārbaudiet, vai ir uzstādīts nedegošs
atdalītājpanelis zem ierīces, lai
novērstu piekļuvi apakšdaļai.
Pārliecinieties, lai starp darba virsmu
un zem tās esošo ierīci būtu 2 mm
liela ventilācijas sprauga. Garantija
neattiecas uz bojājumiem, kurus
izraisīja atbilstošas spraugas
nenodrošināšana.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīce jābūt iezemētai.
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms jebkādu darbību veikšanas
pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no
strāvas padeves.
Pārliecinieties, ka informācija uz
tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu
elektrosistēmas parametriem. Ja
neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi
uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs
strāvas vads vai kontaktdakša (ja tāda
ir) var izraisīt kontakta pārkaršanu.
Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.
Nepieļaujiet elektrības vadu
samezglošanos.
Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta
aizsardzība pret elektrošoku.
Izmantojiet vada atslogotāju.
Pieslēdzot ierīci rozetei,
pārliecinieties, ka elektrības vads vai
kontaktdakša (ja tāda ir) nepieskaras
ierīces karstajām daļām vai ēdiena
gatavošanas traukiem.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas
vadu. Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu
bojātu strāvas kabeli.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas
ierīces: automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
5
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms pirmās ieslēgšanas noņemiet
iepakojuma, marķējuma un
aizsardzības plēves (ja tādas ir).
Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Pēc katras lietošanas iestatiet
gatavošanas zonas pozīcijā "Izslēgt".
Nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
Nenovietojiet galda piederumus un
katlu vākus uz gatavošanas zonām.
Tie var sakarst.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Ja ierīces virsma ir ieplaisājusi,
nekavējoties atvienojiet ierīci no
elektrotīkla. Tas jādara, lai novērstu
elektrošoku.
Lietotājiem ar elektrokardiostimulatoru
jāturas vismaz 30 cm attālumā no
indukcijas gatavošanas zonām, kad
ierīce tiek darbināta.
Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā
var šļakstēt.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks.
•
•
•
•
Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt
uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar
taukvielām un eļļu, netuviniet tām
atklātu liesmu vai sakarsētus
priekšmetus.
Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
Izlietota eļļa, kas satur ēdiena
atliekas, var izraisīt ugunsgrēku pie
zemākas temperatūras nekā eļļa, kas
tiek lietota pirmo reizi.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
6
www.electrolux.com
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz vadības
paneļa.
Nenovietojiet karstu pannas vāku uz
plīts stikla virsmas.
Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet
ēdiena gatavošanas traukiem
izvārīties tukšiem.
Gādājiet, lai uz ierīces neuzkristu
nekādi priekšmeti un ēdiena
gatavošanas trauki. Tā var sabojāt
virsmu.
Neieslēdziet sildriņķus, ja uz tiem
novietots tukšs ēdiena gatavošanas
trauks, vai bez ēdiena gatavošanas
trauka.
Nenovietojiet uz ierīces alumīnija
foliju.
Ēdiena gatavošanas trauki, kas
izgatavoti no čuguna vai alumīnija
lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var
saskrāpēt stiklu / stikla keramiku.
Pārvietojot šādus priekšmetus pa plīts
virsmu, vienmēr paceliet tos.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
•
•
•
•
Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un
ļaujiet tai atdzist.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms
apkopes veikšanas.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku
un neizsmidziniet ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
2.5 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi utilizēt ierīci.
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
2.6 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.4 Tīrīšana un kopšana
•
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla sabojāšanos.
3. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
3.1 Pirms uzstādīšanas
Pirms plīts uzstādīšanas pierakstiet
zemāk informāciju, kas norādīta uz datu
plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte
atrodas plīts apakšā.
Sērijas
numurs ...........................
3.2 Iebūvējamas plītis
Lietojiet iebūvējamās plītis tikai pēc tam,
kad tās ir pareizi iebūvētas virtuves
mēbelēs un darba virsmās atbilstoši
spēkā esošiem standartiem.
3.3 Savienojuma kabelis
•
•
Plīts ir aprīkota ar strāvas kabeli.
Lai nomainītu bojātu strāvas kabeli,
izmantojiet šādu (vai jaunāku) strāvas
kabeļa tipu: H05V2V2-F T min. 90 °C.
Sazinieties ar vietējo apkopes centru.
LATVIEŠU
3.4 Blīves uzstādīšana
1. Notīriet darba virsmu gar izgriezto
zonu.
2. Uzlieciet pievienoto blīvējuma loksni
gar plīts apakšējo malu tā, lai tā
virzītos gar stikla keramikas ārējo
malu. Turklāt bez stiepšanas.
Pārliecinieties, ka blīvējuma loksnes
gali atrodas plīts vienas puses vidū.
3. Griežot blīvējuma loksni, nogrieziet
par dažiem mm vairāk.
4. Sabīdiet abus blīvējuma loksnes
galus kopā.
3.5 Montāža
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
62 mm
46 mm
36 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
62 mm
46 mm
36 mm
7
8
www.electrolux.com
55 ±1mm
65±1mm
490±1mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
LATVIEŠU
9
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
4.1 Plīts virsmas shēma
1
1 Indukcijas gatavošanas zona
2 Vadības panelis
3 Elastīga indukcijas gatavošanas zona
1
3
2
4.2 Vadības paneļa izkārtojums
1
2
3
8
00:02
9 8
7
Simbols Funkcija
1
2
3
-
4
5
6
7
-
6
5
4
Komentāri
IESLĒGT/ IZSLĒGT
Lai aktivizētu vai deaktivizētu plīts virsmu.
Zonas pozīcija
Lai norādītu zonas pozīciju. Lai aktivizētu
zonu, pieskarieties simbolam.
Gatavošanas zona ir
aktivizēta
Lai mainītu sildīšanas pakāpi vai iestatītu
papildu funkcijas, pieskarieties simbolam.
Izvēlne
Lai izvēlētos papildu funkcijas un iestatīju‐
mus.
Tūlītēja bloķēšana
Lai bloķētu vadības paneli.
Statusa josla
Lai parādītu saīsnes un atlikušo laiku. Lai
aplūkotu saīsnes, aktivizējiet tās saīšņu iz‐
vēlnē.
Atgādinājums
Lai aktivizētu funkciju un parādītu laiku.
10
www.electrolux.com
Simbols Funkcija
8
9
Komentāri
Pro Cook
Funkcijas aktivizēšanai un deaktivizēša‐
nai.
PAUZE
Lai ieslēgtu funkciju.
4.3 Gatavošanas zonas panelis
Lai aplūkotu gatavošanas zonas paneli, pieskarieties gatavošanas zonas simbolam
vadības panelī.
1
2
9
03:00
3
4
5
00:10
01:45
7
1
Sim‐
bols
Funkcija
-
Gatavošanas zonas sim‐ Rāda sildīšanas pakāpi.
bols
2
3
4
5
6
7
6
-
Komentāri
Jaudas pastiprināšana /
automātiskā sakarsēša‐
na
Rāda, ka darbojas funkcija. Taimeris veic
laika atskaiti, līdz funkcija izslēdzas.
CountUp Timer
Lai norādītu, cik ilgi darbojas gatavošanas
zona.
Laika atskaites taimeris
Lai rādītu atlikušo gatavošanas laiku.
Izvēlne
Lai izvēlētos papildu funkcijas un iestatīju‐
mus zonai.
Jaudas pastiprināšana /
automātiskā sakarsēša‐
na
Funkcijas aktivizēšanai un deaktivizēša‐
nai.
Vadības josla
Sildīšanas pakāpes iestatīšanai.
4.4 Atlikušais siltums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks gūt apdegumus
atlikušā siltuma dēļ.
Indukcijas gatavošanas zonas rada
gatavošanas procesam nepieciešamo
siltumu tieši ēdiena gatavošanas trauka
pamatnē. Stikla keramika tiek sakarsēta,
izmantojot ēdiena gatavošanas trauku
siltumu.
LATVIEŠU
11
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
5.1 Pirmā aktivizēšanas reize
Aktivizējot plīts virsmu pirmo reizi,
vispirms iestatiet valodu. Pēc valodas
iestatīšanas plīts sniegs dažus
norādījumus un ieteikumus, informējot,
kā to lietot. Lai mainītu ekrānus, velciet
ar pirkstu pa kreisi vai pa labi.
5.4
Izvēlne funkcijas
Lietojiet simbolu:
lai atvērtu un
mainītu plīts virsmas iestatījumus. Jūs
varat arī aktivizēt un deaktivizēt funkcijas
un izveidot saīsnes. Tabulā ir norādītas
pamata izvēlnes funkcijas. Lai atvērtu
funkciju, pieskarieties tai. Izvēlieties
vēlamo iestatījumu un apstipriniet izvēli.
Papildiespējas
Tūlītēja bloķēšana
Pro Cook
PAUZE
Atgādinājums
Izvēlne
Padomi un ieteiku‐
mi
Saīsnes
Ja nevēlaties uzklausīt ieteikumus,
pieskarieties Gatavs. Ieteikumus vēlāk
var aplūkot, izmantojot Izvēlne.
Drošība
Valoda
5.2 Aktivizēšana un
deaktivizēšana
Displejs
Pieskarieties pie
vienu sekundi, lai
aktivizētu vai deaktivizētu plīti.
Apkope
5.3 Vispārēja informācija
Plīts virsmas vadības panelis ir
skārienjūtīga zona. Plīti darbina,
pieskaroties simboliem, ritinot izvēlnes
un velkot vadības joslas un ekrānus. Plīts
atpazīst pieskārienu, kad jūs noņemat
pirkstu no vadības paneļa.
Skaņa
5.5 AUTO OFF
Funkcija automātiski izslēgs ierīci, ja:
•
•
•
Lasiet ekrānā redzamo informāciju. Plīts
virsma sniedz jums ieteikumus un
norādījumus, lai atvieglotu tās lietošanu.
UZMANĪBU!
Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz
vadības paneļa. Jūs varat
sabojāt elektronisko daļu.
•
•
visas gatavošanas zonas tiek
izslēgtas;
jūs neiestatījāt sildīšanas pakāpi pēc
plīts virsmas aktivizēšanas;
jūs izlējāt vai nolikāt kaut ko uz
vadības paneļa ilgāk par 10
sekundēm (piem., pannu, dvieli utt.).
Atskan skaņas signāls un plīts virsma
deaktivizējas. Noņemiet priekšmetu
vai notīriet vadības paneli;
plīts virsma kļuvusi pārāk karsta
(piemēram, kad kastrolis ir izvārījies
sauss). Ļaujiet gatavošanas zonai
atdzist, pirms atkal lietojat plīti;
jūs izmantojat nepareizus ēdiena
gatavošanas traukus vai arī uz zonas
nav ēdiena gatavošanas trauku.
Zonas krāsa mainās uz pelēko.
Fleksiblā indukcijas gatavošanas
12
www.electrolux.com
zona izslēdzas pēc 10 sekundēm, un
indukcijas zonas izslēdzas pēc 2
minūtēm;
• gatavošanas zona netika izslēgta vai
netika mainīta sildīšanas pakāpe. Pēc
kāda laika plīts izslēdzas.
Attiecība starp siltuma pakāpi un plīts
virsmas izslēgšanās laiku:
Sildīšanas pakā‐
pe
Plīts virsma at‐
slēdzas pēc
1-3
6 stundām
4-7
5 stundām
8-9
4 stundām
10 - 14
1,5 stundām
Izslēdziet plīts virsmu un atkal ieslēdziet
to vai pieskarieties zonas simbolam, lai
izslēgtu AUTO OFF.
5.6 Valodas maiņa
Lai mainītu valodu, pieskarieties
vadības panelī. Izvēlieties Izvēlne no
saraksta. Tad izvēlieties valodu izvēlni
un pareizo valodu. Pieskarieties valodai,
lai apstiprinātu izvēli.
5.7 Gatavošanas zonu
lietošana
Novietojiet ēdiena gatavošanas trauku uz
krustiņiem vai uz fleksiblās gatavošanas
zonas. Indukcijas gatavošanas zonas
līdz zināmai robežai automātiski
pielāgojas ēdiena gatavošanas trauka
apakšas izmēram. Pieskarieties
gatavošanas zonas simbolam, lai atvērtu
gatavošanas zonu paneli.
5.8 Sildīšanas pakāpe
Pieskarieties zonas, kuru vēlaties
izmantot, simbolam. Parādās
gatavošanas zonas panelis.
Sildīšanas pakāpi var mainīt šādi:
•
•
pieskaroties vadības joslai pie
pareizās sildīšanas pakāpes;
velkot ar pirkstu gar vadības joslu.
Atlaidiet pirkstu, kad sasniedzat
pareizo sildīšanas pakāpi;
•
pieskarieties zonas simbolam un
velciet ar pirkstu pa labi, lai
palielinātu, vai pa kreisi, lai
samazinātu sildīšanas pakāpi.
9
Izmantojot elastīgo
indukcijas gatavošanas
zonu, vispirms novietojiet uz
plīts virsmas ēdiena
gatavošanas traukus. Kad
ēdiena gatavošanas trauks ir
noteikts, parādās zonas
simbols.
5.9 Fleksibla indukcijas
gatavošanas zona
Fleksiblā indukcijas gatavošanas zona
nosaka ēdiena gatavošanas trauka
pozīciju un izmēru. Kad ēdiena
gatavošanas trauks ir noteikts, parādās
zonas simbols. Jūs varat aktivizēt
gatavošanas zonas paneli un iestatīt
sildīšanas pakāpi vai taimera funkcijas.
Gatavošanas zonas simbola izmērs
atkarīgs no ēdiena gatavošanas trauka
izmēra. Ja simbols ir mazs, jūs varat
novietot ēdiena gatavošanas traukam
blakus papildu ēdiena gatavošanas
trauku.
Uz zonas var novietot līdz trijiem katliem,
un tos var lietot atsevišķi. Minimālais
ēdiena gatavošanas trauka izmērs ir 90
mm. Maksimālais izmērs ir 300 x 460
mm.
Kad ēdiena gatavošanas trauks tiek
noņemts no zonas, zonas simbols paliek
pelēks. Pēc 10 sekundēm zona pazūd.
5.10 Sadalīšanas funkcija
Lietojot lielus ēdiena gatavošanas
traukus uz fleksiblās zonas, jūs to varat
sadalīt divās gatavošanas zonās. Tas
ļaus jums iestatīt divas dažādas
LATVIEŠU
Šī funkcija piegādā vairāk jaudas
indukcijas gatavošanas zonām. Šo
funkciju var aktivizēt indukcijas
gatavošanas zonai tikai uz īsu laiku. Pēc
tam indukcijas gatavošanas zona
automātiski pārslēdzas atpakaļ uz
augstāko sildīšanas pakāpi.
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties
zonas simbolam. Iedegas gatavošanas
zonas panelis. Pieskarieties
un
izvēlieties funkciju no saraksta. Ja
funkcija nav pieejama apakšizvēlnē,
zona ir par mazu, lai to sadalītu.
Lai izslēgtu funkciju: pieskarieties
zonas simbolam. Iedegas gatavošanas
Skatiet sadaļu "Tehniskie
dati".
un
zonas panelis. Pieskarieties
izvēlieties zonas apvienošanas iespēju.
Lai aktivizētu funkciju gatavošanas
zonai: pieskarieties gatavošanas zonas
simbolam. Iestatiet siltuma pakāpi 0 vai
Ja jūs noņemat ēdiena
gatavošanas traukus ilgāk
par 10 sekundēm vai
deaktivizējat zonu, funkcija
izslēdzas.
14. Pieskarieties
.
iedegas
gatavošanas zonas simbola iekšienē.
Simbolam blakus esošais taimeris veic
atlikušā jaudas pastiprināšanas laika
atskaiti.
Lai sadalītu vai apvienotu
zonu, jūs varat arī
pieskarties zonas simbolam
ar diviem pirkstiem.
Lai izslēgtu funkciju: pieskarieties
.
Jaudas pastiprināšanas laiks
un jauda uz fleksiblās
indukcijas gatavošanas
zonas ir atkarīgi no ēdiena
gatavošanas trauka izmēra.
Šī funkcija darbojas ēdiena
gatavošanas traukiem, kas
platāki par 180 mm.
5.11 Automātiskā sakarsēšana
Ja aktivizējat šo funkciju, jūs varat iegūt
nepieciešamo siltuma pakāpi īsākā laikā.
Šī funkcija uz laiku iestata augstāko
sildīšanas pakāpi un pēc tam samazina
temperatūru līdz vajadzīgajai sildīšanas
pakāpei.
Lai aktivizētu funkciju gatavošanas
zonai: pieskarieties gatavošanas zonas
simbolam. Iestatiet vēlamo siltuma
pakāpi no 1 līdz 13. Pieskarieties
Gatavošanas zonas simbolā iedegas
.
. Simbolam blakus
funkcijas simbols:
esošais taimeris veic funkcijas atlikušā
laika atskaiti.
Ja siltuma pakāpe tiek
mainīta funkcijas darbības
laikā, taimeris veic jauna, šai
siltuma pakāpei raksturīga,
atlikušā laika atskaiti.
Lai izslēgtu funkciju: pieskarieties
.
13
5.12 Jaudas pastiprināšana
sildīšanas pakāpes divām dažādām
ēdiena gatavošanas trauka zonām.
5.13
Pro Cook funkcija
Šī funkcija ļauj jums noregulēt
temperatūru, pārvietojot ēdiena
gatavošanas traukus citā pozīcijā uz
fleksiblās indukcijas gatavošanas zonas.
Plīts virsma nosaka ēdiena gatavošanas
trauka pozīciju un iestata sildīšanas
pakāpi, kas atbilst šai pozīcijai. Ja
novietojat ēdiena gatavošanas trauku
priekšpusē, jūs varēsiet izmantot
augstāko sildīšanas pakāpi. Sildīšanas
pakāpi var samazināt, pārvietojot ēdiena
gatavošanas trauku uz aizmuguri.
14
www.electrolux.com
panelī. Lai aktivizētu funkciju, jūs varat
arī pieskarties saīsnes simbolam uz
statusa joslas
.
Funkcijas deaktivizēšana
Lai deaktivizētu funkciju, atkārtojiet
procedūru vai pieskarieties . Ar
domuzīmēm apzīmētā zona vadības
panelī pazūd.
UZMANĪBU!
Kad funkcija darbojas,
sildīšanas pakāpi manuāli
mainīt nevar.
Šī funkcija izslēdzas, ja tiek
noteiktas divas darbojošās
zonas vai tiek lietots liels
ēdiena gatavošanas trauks.
Vispārēja informācija:
5.14 Taimeri
•
Ierīcei ir trīs taimeri: CountUp Timer, laika
atskaites taimeris un Atgādinājums.
•
•
•
Izmantojot šo funkciju, lietojiet tikai
vienu katlu.
Maksimālais katla diametrs,
izmantojot šo funkciju, ir 240 mm.
Lietojot ēdiena gatavošanas trauku,
ka ir lielāks par 240 mm, funkcija
izslēdzas. Fleksiblā zona kļūst par
standarta gatavošanas zonu. Zona
saglabā Pro Cook funkcijas
iepriekšējās pozīcijas sildīšanas
pakāpi.
Kad funkcija darbojas, jūs varat
izvēlēties sildīšanas pakāpi, tikai
pārvietojot ēdiena gatavošanas
traukus.
Izmantojot šo funkciju, jūs varat lietot
arī atgādinājumu
.
Ja vēlaties mainīt sildīšanas
pakāpi, paceliet ēdiena
gatavošanas trauku un
novietojiet to citā pozīcijā uz
fleksiblās zonas. Bīdot
ēdiena gatavošanas traukus,
virsmu var saskrāpēt un tā
var mainīt krāsu.
Jūs varat pievienot funkcijas
saīsni statusa joslā uz
vadības paneļa
.
Funkcijas ieslēgšana
Lai aktivizētu funkciju, novietojiet ēdiena
gatavošanas trauku uz fleksiblās zonas.
Pieskarieties
un izvēlieties funkciju no
saraksta. Kad funkcija darbojas, fleksiblo
zonu norāda ar domuzīmēm vadības
Pro Cook. Kad funkcija ir
ieslēgta, jūs varat lietot tikai
Atgādinājums.
CountUp Timer
Lietojiet šo taimeri, lai pārbaudītu, cik ilgi
darbojas gatavošanas zona. Funkcija
aktivizējas automātiski un iedegas pie
gatavošanas zonas simbola gatavošanas
zonas panelī. Lai pārbaudītu laiku,
pieskarieties zonas simbolam.
Lai atiestatītu laiku: atveriet
gatavošanas zonas paneli. Pieskarieties
blakus gatavošanas zonas simbolam
un sarakstā izvēlieties pareizo iespēju.
Lai atiestatītu laiku, jūs varat arī
pieskarties
simbola.
pie gatavošanas zonas
Laika atskaites taimeris
Lietojiet šo taimeri, lai iestatītu, cik ilgi
gatavošanas zonai jādarbojas vienā
gatavošanas reizē.
Lai aktivizētu funkciju: atveriet
gatavošanas zonas paneli. Pieskarieties
blakus gatavošanas zonas simbolam
un izvēlieties gatavošanas laika
iestatījumu. Iestatiet laiku, ritinot atsevišķi
stundas un minūtes.
LATVIEŠU
15
pieskarties saīsnes simbolam uz statusa
02
55
joslas
01
50
Lai deaktivizētu funkciju: pieskarieties
displejam. Tiek atjaunotas iepriekšējās
sildīšanas pakāpes.
00 h 45 min
24
40
23
35
OK
5.16
Tad apstiprinātu savu izvēli. Jūs varat arī
atsaukt savu izvēli. Kad laiks beidzies,
atskan skaņas signāls un gatavošanas
zona izslēdzas. Lai iestatītu laika, jūs
varat arī pieskarties
.
Lai izslēgtu skaņu: pieskarieties
displejam.
Jūs varat pievienot funkcijas
saīsni statusa joslā uz
.
Lai aktivizētu funkciju: pieskarieties
un izvēlieties funkciju no sarakstu.
Iestatiet laiku un apstipriniet izvēli. Lai
aktivizētu funkciju, jūs varat arī
pieskarties saīsnes simbolam uz statusa
joslas . Iestatītajam laikam beidzoties
atskan skaņas signāls.
Lai izslēgtu skaņu: pieskarieties
displejam.
5.15 PAUZE
Šī funkcija iestata zemāko sildīšanas
pakāpi visās ieslēgtajās gatavošanas
zonās.
Kad funkcija darbojas, sildīšanas pakāpi
mainīt nevar. Šī funkcija neietekmē
taimeru darbību.
Jūs varat pievienot funkcijas
saīsni statusa joslā uz
vadības paneļa
.
Lai aktivizētu funkciju: pieskarieties
un izvēlieties funkciju no sarakstu. Lai
aktivizētu funkciju, jūs varat arī
Plīts virsmas bloķēšana
Plīts piedāvā trīs bloķēšanas funkcijas:
Tūlītēja bloķēšana, Ekrāna bloķēšana un
Bērnu drošības funkcija.
Tūlītēja bloķēšana
Šī funkcija bloķē vadības paneli, kamēr
darbojas gatavošanas zonas. Tas
novērsīs nejaušu gatavošanas
iestatījumu maiņu.
Atgādinājums
Šī funkcija neietekmē gatavošanas zonu
darbību. To var lietot arī tad, kad ierīce ir
izslēgta.
vadības paneļa
.
Jūs varat pievienot funkcijas
saīsni statusa joslā uz
vadības paneļa
.
Lai aktivizētu funkciju: pieskarieties
un izvēlieties funkciju no sarakstu. Lai
aktivizētu funkciju, jūs varat arī
pieskarties saīsnes simbolam uz statusa
joslas
.
Lai deaktivizētu funkciju: pieskarieties
displejam. Sekojiet displejā norādītajai
informācijai un pieskarieties burtiem
alfabēta kārtībā: A - O - X.
Izslēdzot plīts virsmu,
izslēdzas arī funkcija.
Ekrāna bloķēšana un Bērnu drošības
funkcija
Ekrāna bloķēšana funkcija neļauj
nejauši nomainīt iestatījumus
gatavošanas laikā. Kad funkcija ir aktīva
un jūs nemaināt nevienu no
iestatījumiem divu minūšu laikā, vadības
panelis tiek bloķēts.
Bērnu drošības funkcija funkcija
neļauj nejauši aktivizēt un darbināt plīts
virsmu, kad tā ir izslēgta.
Lai aktivizētu vai deaktivizētu
funkcijas: pieskarieties
un izvēlieties
Izvēlne, tad pieskarieties Drošība.
Nākamajā ekrānā izvēlieties, vai vēlaties
ieslēgt vai izslēgt funkcijas. Apstipriniet
izvēli.
16
www.electrolux.com
Lai lietotu plīts virsmu,
neizslēdzot funkciju,
rīkojieties saskaņā ar
displejā redzamo informāciju
un pieskarieties burtiem
alfabēta kārtībā: A - O - X.
5.17 Saīsnes
5.20 Enerģijas pārvaldība
funkcija
•
•
•
Jūs varat izveidot saīsnes bieži lietotajām
funkcijām. Saīsnes tiks rādītas kā simboli
statusa joslā uz vadības paneļa ekrāna.
Saīsnes ļauj aktivizēt funkciju ar vienu
pieskārienu.
•
Lai aktivizētu saīsnes: pieskarieties
un izvēlieties, Izvēlne, tad pieskarieties
saīšņu izvēlnei. Nākamajā ekrānā
izvēlieties funkcijas, kuras vēlaties redzēt
kā saīsnes statusa joslā. Apstipriniet
izvēli.
•
5.18 Displejs
Varat izvēlēties displeja spilgtumu un
fonu.
Ir pieejami 4 spilgtuma līmeņi; 1 ir
viszemākais, un 4 ir visaugstākais.
Ir pieejamas 6 dažādas fona krāsas.
Lai mainītu spilgtumu vai fona
iestatījumus: pieskarieties
un
izvēlieties Izvēlne, pēc tam pieskarieties
Displejs. Tad izvēlieties spilgtumu vai
fona attēlus. Nākamajā ekrānā norādiet
vēlamo iestatījumu. Apstipriniet izvēli.
5.19 Skaņas
Jūs varat izvēlēties, kāda veida skaņas
vēlaties dzirdēt, izmantojot plīts virsmu.
Jūs varat arī izslēgt skaņas.
Lai mainītu skaņas iestatījumus:
pieskarieties
un izvēlieties, Izvēlne,
tad pieskarieties skaņas izvēlnei.
Nākamajā ekrānā izvēlieties vēlamo
iestatījumu. Apstipriniet izvēli.
Kad skaņa ir izslēgta, jūs
joprojām varat dzirdēt, kad
taimeris apstājas vai kad
plīts tiek izslēgta.
•
•
Gatavošanas zonas tiek sagrupētas
atbilstoši atrašanās vietai un fāžu
skaitam uz plīts. Skatīt attēlu.
Katras fāzes maksimālā elektrības
slodze ir 3700 W.
Funkcija sadala jaudu starp
gatavošanas zonām, kas pieslēgtas
tai pašai fāzei.
Šī funkcija aktivizējas, kad vienai fāzei
pieslēgto gatavošanas zonu kopējā
elektrības slodze pārsniedz 3700 W.
Funkcija samazina citu gatavošanas
zonu, kas pieslēgtas tai pašai fāzei,
jaudu.
Samazinātās jaudas zonas sildīšanas
pakāpe mainās starp diviem
līmeņiem.
Lietojot fleksiblo zonu, jūs varat
izmantot līdz trijiem katliem. Ja fāzes
maksimālā slodze tiek pārsniegta,
funkcija ieslēdzas. Funkcijas
ieslēgšanās ir atkarīga no ēdiena
gatavošanas trauka izmēra un to
skaita. Funkcija katlu sildīšanas
pakāpi līdz augstākajai iespējamajai
fāzē. Gatavošanas zonas simbols
kļūst pelēks un sildīšanas pakāpe
mainās starp diviem līmeņiem.
Gatavošanas zonas simbolā parādās
uz leju vērsta bulta. Ja jūs nemaināt
katlu skaitu uz fleksiblās zonas, pēc
vienas minūtes šajā gatavošanas
reizē ieslēgsies zemāka sildīšanas
pakāpe.
LATVIEŠU
17
6. PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
diametru par minimālo saņems tikai daļu
no gatavošanas zonas ģenerētās jaudas.
Skatiet sadaļu "Tehniskie
dati".
6.1 Ēdiena gatavošanas trauki
Indukcijas gatavošanas
zonās spēcīgs
elektromagnētiskais lauks
ļoti ātri uzkarsē ēdiena
gatavošanas trauku.
Izmantojiet indukcijas
gatavošanas zonas tikai
kopā ar piemērotiem ēdiena
gatavošanas traukiem.
Ēdiena gatavošanas trauku materiāls
•
piemērots: čuguns, tērauds, emaljēts
tērauds, nerūsējošs tērauds,
daudzslāņu dibens (ko ražotājs
norādījis par pareizu).
• nepiemērots: alumīnijs, varš, misiņš,
stikls, keramika, porcelāns.
Ēdiena gatavošanas trauki ir piemēroti
indukcijas plītij, ja:
•
•
ūdens ļoti ātri uzvārās zonā, kurā
iestatīts augstākā sildīšanas pakāpe;
magnēts pielīp pie ēdiena
gatavošanas trauku apakšpuses.
Ēdiena gatavošanas trauka
pamatnei vajadzētu būt pēc
iespējas biezākai un
plakanākai.
Ēdiena gatavošanas trauku izmēri
Indukcijas gatavošanas zonas līdz
zināmai robežai automātiski pielāgojas
trauka apakšpuses izmēram.
Gatavošanas zonas efektivitāte ir saistīta
ar ēdiena gatavošanas trauka diametru.
Ēdiena gatavošanas trauki ar mazāku
6.2 Trokšņi darbības laikā
Ja dzirdami:
•
krakšķi: ēdiena gatavošanas trauks ir
izgatavots no dažādiem materiāliem
(„sendviča” uzbūve).
• svilpieni: tiek izmantota gatavošanas
zona ar augstu jaudas līmeni un
ēdiena gatavošanas trauks ir gatavots
no dažādiem materiāliem ("sendviča"
uzbūve).
• dūkoņa: tiek izmantots augsts jaudas
līmenis.
• klikšķēšana: notiek elektrības
pārslēgšana.
• klikšķēšana uz fleksiblās zonas: katls
nav noteikts un gatavošanas zona
nav iestatīta.
• sīkšana, sanēšana: darbojas
ventilators.
Šie trokšņi ir parasta parādība, tie
nenorāda, ka ir kādi darbības
traucējumi.
6.3 Ēdienu gatavošanas
piemēri
Sakarība starp sildīšanas pakāpi un
gatavošanas zonas jaudas patēriņu nav
lineāra. Sildīšanas pakāpes palielinājums
nav proporcionāls gatavošanas zonas
jaudas patēriņa palielinājumam. Tas
nozīmē, ka gatavošanas zona ar iestatītu
vidējo sildīšanas pakāpi darbojas ar
mazāk nekā pusi jaudas.
Tabulās minētā informācija ir
tikai informatīva.
Karsēšanas
pakāpe
Lietojums:
Laiks
(min.)
Ieteikumi
1
Uzturētu pagatavotos ēdie‐
nus siltus.
pēc va‐ Uzlieciet vāku uz ēdiena ga‐
jadzī‐
tavošanas trauka.
bas
18
www.electrolux.com
Karsēšanas
pakāpe
Lietojums:
Laiks
(min.)
Ieteikumi
1-3
Lai pagatavotu holandiešu
mērci, kausēt: sviestu, šoko‐
lādi, želatīnu.
5 - 25
Laiku pa laikam samaisiet.
1-3
Iebiezināt: mīkstas omletes,
ceptas olas.
10 - 40
Gatavošanas laikā uzlieciet
vāku.
3-5
Vārīt rīsus un gatavot piena
25 - 50
ēdienus uz mazas uguns, uz‐
sildīt pusfabrikātus.
Šķidruma daudzumam jābūt
vismaz divreiz lielākam nekā
rīsu daudzumam. Gatavoša‐
nas laikā maisīt piena ēdie‐
nus.
5-7
Tvaicēt dārzeņus, zivis, gaļu. 20 - 45
Pievienojiet dažas ēdamka‐
rotes šķidruma.
7-9
Tvaicēt kartupeļus.
20 - 60
Lietojiet ne vairāk nekā ¼ l
ūdens uz 750 g kartupeļu.
7-9
Gatavot lielu ēdienu daudz‐
umu, sautējumus un zupas.
60 150
Līdz 3 l šķidruma un sastāv‐
daļas.
9 - 12
Nedaudz apcept: eskalopu,
teļa gaļas, kotlešu, frikadeļu,
cīsiņu, aknu, mērces, olu,
pankūku, virtuļu cepšana.
pēc va‐ Cepšanas laikā apgrieziet.
jadzī‐
bas
12 - 13
Kārtīgi apceptu ēdienu, ceptu 5 - 15
filejas steikus, steikus.
14
Vārīt ūdeni, vārīt makaronus, apbrūnināt gaļu (gulašu, sautētu cepe‐
ti), cept kartupeļus frī eļļā.
Cepšanas laikā apgrieziet.
Vārīt lielu ūdens daudzumu. Ieslēgta jaudas funkcija.
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.2 Plīts tīrīšana
•
7.1 Vispārēja informācija
•
•
•
•
•
Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.
Vienmēr lietojiet ēdiena gatavošanas
traukus ar tīrām apakšpusēm.
Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas
neietekmē plīts darbību.
Izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli,
kas paredzēts plīts virsmām.
Stikla tīrīšanai izmantojiet speciālu
skrāpi.
•
Noņemt nekavējoties: izkusušu
plastmasu, plastmasas foliju, cukuru
un cukuru saturošu pārtiku. Pretējā
gadījumā netīrumi var sabojāt plīti.
Uzmanieties, lai negūtu apdegumus.
Novietojiet īpaši skrāpi uz stikla
virsmas piemērotā leņķī un virziet tā
asmeni pāri virsmai.
Noņemt, kad plīts ir pietiekami
atdzisusi: kaļķakmens un ūdens
traipus, taukvielu šļakstus un krāsu
izmaiņas uz spīdīgās metāliskās
virsmas. Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Pēc
LATVIEŠU
•
•
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar
mīkstu drānu.
Spīdošu metāla daļu krāsas
zaudēšanas novēršana: izmantojiet
ūdens un etiķa šķīdumu un notīriet
stikla virsmu ar mitru drānu.
Plīts virsmai ir horizontālas gropes.
Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
19
mazgāšanas līdzekli ar vieglu kustību
no kreisās puses uz labo. Pēc
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar
mīkstu drānu no kreisās uz labo pusi.
8. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Ko darīt, ja ...
Problēma
Iespējamie iemesli
Plīti nevar ieslēgt vai darbi‐ Plīts virsmu nav pieslēgta
nāt.
elektrotīklam vai nav pie‐
slēgta pareizi.
Izdedzis drošinātājs.
Plīts deaktivizējas.
Risinājums
Pārbaudiet, vai plīts virsma
ir pareizi pievienota strāvas
piegādei. Skatiet savieno‐
juma diagrammu.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējumi ir sais‐
tīti ar drošinātāju. Ja droši‐
nātājs atkārtoti izdeg, sazi‐
nieties ar kvalificētu elektri‐
ķi.
Uz vadības paneļa ir ūdens Noslaukiet vadības paneli.
vai tauku traipi.
Kaut kas ir uzlikts uz sen‐
sora lauka
.
Noņemiet priekšmetu no
sensora lauka.
Viens katls ieslēdz divas
zonas.
Katla dibens nav līdzens.
Viegli pabīdiet katlu, līdz
tiek noteikta viena zona.
Divas vai vairākas zonas
tiek noteiktas kā viena.
Katli novietoti pārāk tuvu
viens otram, un pēc katra
katla novietošanas netika
iestatītas zonas.
Pēc katra katla novietoša‐
nas gatavošanas zonā tam
atsevišķi jāiestata zona.
Uz fleksiblās zonas nav
katla atzīmes.
Nepiemēroti ēdiena gata‐
vošanas trauki.
Izmantojiet atbilstošu ēdie‐
na gatavošanas trauku.
Skatiet sadaļu "Noderīgi ie‐
teikumi un padomi".
Zonai neatbilstošs ēdiena Izmantojiet pareiza lieluma
gatavošanas trauka apakš‐ ēdiena gatavošanas trau‐
ējās daļas diametrs.
ku.
Skatiet sadaļu "Tehniskie
dati".
20
www.electrolux.com
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Uz zonas jau ir ēdiena ga‐
tavošanas trauks.
Nedaudz pabīdiet pirmo
katlu, lai otrajam pietiktu
vieta.
Jaudas pastiprināšanas
Katls ir lielāks par 240 mm. Tā ir normāla parādība šā‐
funkcija neaktivizē katlu uz Ir sasniegta maksimālā
da izmēra katliem. Izman‐
fleksiblās zonas.
jauda.
tojiet mazāku katlu vai lie‐
tojiet augstāku sildīšanas
pakāpi lielākam izmēram.
Sildīšanas pakāpes katliem Jūs izmantojat pārāk
Pārvietojiet dažus katlus
uz fleksiblām zonām tiek
daudz katliņus ar augstāko uz indukcijas gatavošanas
samazinātas.
sildīšanas pakāpi uz fleksi‐ zonām.
blām zonām. Ieslēgta jau‐
das pārvaldīšanas funkcija.
iedegas.
Pro Cook funkcija izslē‐
dzas.
Ir ieslēgta viena no bloķē‐
šanas funkcijām.
Lai atbloķētu plīts virsmu,
pieskarieties burtiem alfa‐
bēta kārtībā A - O - X.
Jūs lietojat vairāk par vienu Ar šo funkciju lietojiet tikai
katlu.
vienu katlu.
Displeja spilgtums ir sama‐ Zonu temperatūra ir aug‐
Ļaujiet plīts virsmai atdzist.
zināts.
sta. Lai garantētu displeja
ilgstošu darbmūžu, spilg‐
tums tiek samazināts atka‐
rībā no plīts virsmas tem‐
peratūras.
Displejs nereaģē uz pie‐
skārienu.
Displeja daļa ir aizklāta, vai Noņemiet priekšmetus. No‐
katliņi novietoti pārāk tuvu vietojiet katlus tālāk no dis‐
displejam.
pleja.
Jaudas līmenis ir samazi‐
nāts. Gatavošanas zonas
simbolā parādās uz leju
vērsta bulta.
Darbojas jaudas pārvaldī‐
bas funkcija.
Skatiet sadaļu "Izmantoša‐
na ikdienā".
Aizmugurējais apgaismo‐
Uz displeja novietoti karsti Noņemiet trauku un ļaujiet
jums ieslēgts, tomēr disple‐ ēdiena gatavošanas trauki. plītij pietiekami atdzist. Ja
jam ir vājš kontrasts.
kontrasts neuzlabojas, sa‐
zinieties ar pilnvarotu servi‐
sa centru.
Pieskaroties vadības pane‐ Signāli nav aktivizēti.
ļa sensora laukiem, nav
signāla.
Aktivizējiet signālus.
Skatiet sadaļu "Izmantoša‐
na ikdienā".
LATVIEŠU
21
Problēma
Iespējamie iemesli
Parādās E un numurs.
Plīts darbībā radies traucē‐ Uz laiku atvienojiet plīti no
jums.
elektrotīkla. Atslēdziet mā‐
jas elektrotīkla sistēmas
drošinātāju. Pieslēdziet to
atpakaļ. Ja atkārtoti iede‐
gas E , sazinieties ar piln‐
varotu servisa centru.
E3 iedegas.
Nepareizs elektrības pie‐
Konsultējieties ar kvalificē‐
slēgums. Barošanas sprie‐ tu elektriķi vai pārbaudiet
gums ir nepareizs.
pieslēgumu.
E4 iedegas.
Radusies plīts kļūda, jo
ēdiena gatavošanas trauks
izvārījies sauss. Ieslēdzas
zonu pārkaršanas aizsar‐
dzība.
Izslēdziet plīts virsmu un
ļaujiet tai atdzist. Ieslēdziet
plīts virsmu atkal. Ja pro‐
blēma bija saistīta ar ēdie‐
na gatavošanas trauku,
paziņojums izdziest. Ja zi‐
ņojums parādās, sazinie‐
ties ar autorizēto servisa
centru.
E7 iedegas.
Bloķēts dzesēšanas venti‐
lators.
Pārbaudiet, vai nekas ne‐
bloķē dzesēšanas ventila‐
toru. Ja ziņojums atkal pa‐
rādās, sazinieties ar autori‐
zēto servisa centru.
E8 iedegas.
Nepareizs elektrības pie‐
slēgums. Plīts virsma ir
pieslēgta tikai pie vienas
fāzes.
Konsultējieties ar kvalificē‐
tu elektriķi vai pārbaudiet
pieslēgumu. Skatiet savie‐
nojuma diagrammu.
E9 iedegas.
Saskarnē radies traucē‐
jums.
Deaktivizējiet plīti un atkal
aktivizējiet to. Ja ziņojums
parādās, sazinieties ar au‐
torizēto servisa centru.
8.2 Ja nevarat atrast
risinājumu ...
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa
centru. Norādiet datu plāksnītē
atrodamos datus. Nosauciet arī stikla
keramikas virsmas trīs ciparu-burtu kodu
(atrodas stikla virsmas stūrī) un
informējiet par redzamo kļūdas
Risinājums
paziņojumu. Pārliecinieties, ka izmantojāt
plīts virsmu pareizi. Ja lietojāt ierīci
nepareizi, par problēmu novēršanu, kuru
veic apkalpošanas centra darbinieki vai
ierīces tirgotājs, tiks ieturēta papildu
samaksa pat garantijas apkalpošanas
laikā. Informāciju par apkalpošanas
centru un garantijas noteikumiem skatiet
garantijas brošūrā.
22
www.electrolux.com
9. TEHNISKIE DATI
9.1 Datu plāksnīte
Modelis EHX8H10FBK
Veids 60 GBD K1 AU
Indukcija 7.4 kW
Sēr.Nr. .................
ELECTROLUX
Izstrādājuma Nr. 949 596 316 02
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Izgatavots Vācijā
7.4 kW
9.2 Gatavošanas zonu specifikācijas
Gatavošanas
zona
Nominālā jau‐ Jaudas funk‐
da (maksimālā cija [W]
sildīšanas pa‐
kāpe) [W]
Jaudas funkci‐ Ēdiena gatavo‐
ja maksimā‐
šanas trauku
lais darbības
diametrs [mm]
laiks [min.]
Priekšējā labā
1400
2500
4
125 - 145
Aizmugurējā
labā
2300
3700
10
180 - 210
Gatavošanas zonu jauda var nedaudz
atšķirties no tabulā norādītajiem datiem.
Tā mainās atkarībā no ēdiena
gatavošanas trauku materiāla un
izmēriem.
Lai gūtu optimālus gatavošanas
rezultātus, lietojiet ēdiena gatavošanas
traukus, kas nav lielāki par tabulā
norādīto diametru.
9.3 Elastīgās zonas specifikācija
Ēdiena gatavoša‐
nas trauku diame‐
trs [mm]
Nominālā jauda
Jaudas pastiprinā‐ Jaudas pastiprinā‐
(maksimālā sildī‐
šana [W]
šanas maksimā‐
šanas pakāpe) [W]
lais darbības il‐
gums [min.]
90
500
500
4
145
1400
1400
4
180
1800
2000
8
210
2200
3000
8
280
2600
3700
10
Gatavošanas zonu jauda var nedaudz
atšķirties no tabulā norādītajiem datiem.
Tā mainās atkarībā no ēdiena
gatavošanas trauku materiāla un
izmēriem.
LATVIEŠU
23
10. ENERGOEFEKTIVITĀTE
10.1 Produkta informācija saskaņā ar EU 66/2014
Modeļa identifikācija
EHX8H10FBK
Plīts veids
Iebūvējama
plīts virsma
Gatavošanas zonu skaits
2
Gatavošanas virsmu skaits
1
Karsēšanas tehnoloģija
Indukcija
Apaļās gatavošanas zonas
diametrs (Ø)
Priekšējā labā
Aizmugurējā labā
14,5 cm
21,0 cm
Gatavošanas virsmas garums Kreisā puse
(G) un platums (P)
G 45,4 cm
P 30,0 cm
Gatavošanas zonas energoe‐ Priekšējā labā
fektivitāte (ECelectric coo‐
Aizmugurējā labā
king)
175,7 Wh / kg
170,3 Wh / kg
Gatavošanas virsmas ener‐
Kreisā puse
goefektivitāte (ECelectric coo‐
king)
188,4 Wh / kg
Plīts virsmas energoefektivitā‐
te (ECelectric hob)
182,3 Wh / kg
EN 60350-2 -Elektriskās
mājsaimniecības gatavošanas ierīces - 2.
daļa: Plīts virsmas - veiktspējas
noteikšanas metodes
•
10.2 Enerģijas taupīšana
•
Ievērojot turpmāk izklāstītos ieteikumus
ikdienas gatavošanas laikā var ietaupīt
enerģiju.
•
•
•
Lieciet karsēt ūdeni tikai
nepieciešamā tilpumā.
•
Ja iespējams, uzlieciet ēdiena
gatavošanas traukiem vākus.
Pirms gatavošanas zonas
ieslēgšanas uzlieciet uz tās ēdiena
gatavošanas trauku.
Mazākus ēdiena gatavošanas traukus
lieciet uz mazākām gatavošanas
zonām.
Ēdiena gatavošanas traukus lieciet
tieši gatavošanas zonas centrā.
Varat izmantot atlikušo siltumu, lai
uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu.
11. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
24
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................. 24
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS............................................................................... 26
3. ĮRENGIMAS......................................................................................................28
4. GAMINIO APRAŠYMAS...................................................................................31
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 33
6. PATARIMAI...................................................................................................... 38
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 40
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS....................................................................................... 41
9. TECHNINIAI DUOMENYS................................................................................44
10. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 44
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
LIETUVIŲ
25
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti
prie prietaiso, kai jis veikia.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie
kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų
negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra
prižiūrimi.
Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba
atskira nuotolinio valdymo sistema.
ĮSPĖJIMAS! Neprižiūrimas maisto gaminimas ant
kaitlentės su riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir
sukelti gaisrą.
NIEKADA negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite
prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba
gesinimo apdangalu.
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
DĖMESIO! Maisto gaminimo procesas turi būti
prižiūrimas. Trumpalaikis maisto gaminimo procesas
turi būti nuolat prižiūrimas.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant
maisto gaminimo paviršių.
Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių,
peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali
įkaisti.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Baigę naudotis, išjunkite kaitlentę, naudodamiesi jos
valdikliais, ir nepasikliaukite prikaistuvio detektoriumi.
Jei stiklo keraminis paviršius / stiklo paviršius įtrūkęs,
prietaisą išjunkite, kad nepatirtumėte elektros smūgio.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui
arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso
gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo
naudojimo instrukcijoje nurodytas kaip tinkamas
kaitlenčių apsaugas arba prietaise jau integruotas
kaitlenčių apsaugas. Netinkamų apsaugų naudojimas
gali sukelti nelaimingus atsitikimus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
•
•
•
•
•
•
Apsaugokite nupjautus paviršius
hermetiku, kad jie nuo drėgmės
neišbrinktų.
Apsaugokite prietaiso apačią nuo
garų ir drėgmės.
Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta
durų ir po langu. Atidarant duris ar
langus, jie gali nuversti įkaitusius
prikaistuvius nuo prietaiso.
Jeigu prietaisas įrengiamas virš
stalčių, įsitikinkite, kad tarp prietaiso
apačios ir apatinio stalčiaus yra
pakankamai vietos orui cirkuliuoti.
Prietaiso apačia gali įkaisti. Būtinai po
prietaisu įrenkite nedegią pertvarą,
kad nebūtų prieigos prie apačios.
Patikrinkite, kad tarp darbastalio ir
prietaiso būtų laisvas 2 mm
LIETUVIŲ
ventiliavimo tarpas. Garantija
neapima žalos, atsiradusios dėl
nepakankamo ventiliavimo tarpo.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Prieš atlikdami bet kokį veiksmą,
patikrinkite, ar prietaisas atjungtas
nuo maitinimo.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai
įrengtas. Dėl laisvo ir netinkamo
elektros maitinimo laido ar kištuko
(jeigu taikytina) gnybtas gali įkaisti.
Naudokite tinkamą elektros maitinimo
laidą.
Pasirūpinkite, kad elektros laidai
nesusipainiotų.
Patikrinkite, ar įrengta apsauga nuo
elektros smūgių.
Ant laido naudokite įtempimą
mažinančią sąvaržą.
Patikrinkite, kad maitinimo laidas ar
kištukas (jeigu taikytina) neliestų
karšto prietaiso ar karštų prikaistuvių,
kai jungiate prietaisą į netoli esančius
lizdus
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko
(jeigu taikytina) ar maitinimo laido.
Kreipkitės į mūsų įgaliotąjį
aptarnavimo centrą arba elektriką,
jeigu reikia pakeisti pažeistą
maitinimo laidą.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
•
•
•
•
27
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti
arba gauti elektros smūgį.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš naudodami pirmąkart, išimkite
visas pakuotės medžiagas, nuimkite
etiketes ir apsauginę plėvelę (jeigu
taikytina).
Naudokite šį prietaisą namų ūkio
aplinkoje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą,
kaitvietes išjunkite.
Nepasitikėkite prikaistuvių
detektoriumi.
Nedėkite stalo įrankių arba
prikaistuvių dangčių ant kaitviečių. Jie
gali įkaisti.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Jeigu prietaiso paviršius įtrūktų,
nedelsdami atjunkite prietaisą nuo
elektros tinklo. Taip išvengsite
elektros smūgio.
Naudotojai, turintys širdies
stimuliatorių, turi išlaikyti ne mažesnį
28
www.electrolux.com
•
kaip 30 cm atstumą nuo indukcinių
kaitviečių, kai prietaisas veikia.
Kai dedate maistą į karštą aliejų,
aliejus gali ištikšti.
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir sprogimo pavojus
•
•
•
•
Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti
lengvai užsiliepsnojančių garų.
Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite
atsargūs, kad liepsna arba įkaitę
daiktai jų neuždegtų.
Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
Naudotas aliejus, kuriame yra maisto
likučių, gali užsiliepsnoti esant
žemesnei temperatūrai nei aliejus,
kuris yra naudojamas pirmą kartą.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
•
Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant
valdymo skydelio.
Nedėkite karšto prikaistuvio dangčio
ant kaitlentės stiklinio paviršiaus.
Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių
prikaistuvių.
Būkite atsargūs, kad ant prietaiso
nenukristų daiktai arba prikaistuviai.
Jie gali pažeisti paviršių.
Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų
prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius
prikaistuvius.
Nedėkite ant prietaiso aliuminio
folijos.
Indai iš ketaus, aliuminio arba su
sugadintais dugnais gali subraižyti
stiklą / stiklo keramiką. Jeigu tokius
indus nuo maisto gaminimo paviršiaus
•
reikia patraukti, juos visada kelkite, o
ne traukite.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
2.4 Valymas ir priežiūra
•
•
•
•
•
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Išjunkite prietaisą ir leiskite jam atvėsti
prieš valant.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo,
prieš atlikdami techninės priežiūros
darbus.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir
nepurkškite vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
2.5 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
pašalinti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
2.6 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
3. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3.1 Prieš įrengiant
Prieš įrengdami kaitlentę, užrašykite
žemiau informaciją iš techninių duomenų
plokštelės. Techninių duomenų plokštelę
rasite kaitlentės apačioje.
Serijos numeris.........................
3.2 Įmontuojamos kaitlentės
Į baldus įmontuojamos kaitlentės gali būti
naudojamos tik po to, kai jos bus
įrengtos tinkamame standartus
atitinkančiame paviršiuje.
LIETUVIŲ
3.3 Prijungimo kabelis
•
•
Kaitlentė pristatoma su prijungimo
kabeliu.
Apgadintą maitinimo kabelį pakeiskite
šiuo (arba geresniu) maitinimo
kabeliu: H05V2V2-F T maž. 90 °C.
Kreipkitės į vietos techninio
aptarnavimo centrą.
3.4 Sandariklio tvirtinimas
1. Nuvalykite stalviršį aplink išpjautą
plotą.
3.5 Surinkimas
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
62 mm
46 mm
36 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
< 20 mm
29
2. Priklijuokite pateiktą sandariklio
juostą prie apatinio kaitlentės krašto,
išilgai išorinio stiklo keramikos krašto.
Nepertempkite jos. Įsitikinkite, kad
sandariklio juostos galai yra vienos
kaitlentės pusės viduryje.
3. Pridėkite kelis mm ilgio, kai pjaunate
sandariklio juostą.
4. Pastumkite abu sandariklio juostos
galus kartu.
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
62 mm
46 mm
36 mm
30
www.electrolux.com
55 ±1mm
65±1mm
490±1mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
LIETUVIŲ
31
4. GAMINIO APRAŠYMAS
4.1 Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
1
1 Indukcinė kaitvietė
2 Valdymo skydelis
3 Keičiamo skersmens indukcinė
kaitvietė
1
3
2
4.2 Valdymo skydelio išdėstymas
1
2
3
8
00:02
9 8
Simbo‐
lis
2
4
5
6
5
4
Pastaba
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA Kaitlentei įjungti ir išjungti.
1
3
Funkcija
7
-
Kaitvietės padėtis
Rodo kaitvietės padėtį. Norėdami suakty‐
vinti kaitvietę, palieskite simbolį.
Kaitvietė veikia
Norėdami pakeisti kaitinimo lygį arba nus‐
tatyti papildomas funkcijas, palieskite sim‐
bolį.
Meniu
Leidžia pasirinkti papildomas funkcijas ir
nuostatas.
Užrakinti dabar
Užrakina valdymo skydelį.
32
www.electrolux.com
Simbo‐
lis
Funkcija
Pastaba
-
Būsenos juosta
Rodo sparčiuosius klavišus ir priminimo
laiką. Norėdami, kad būtų rodomi spartieji
klavišai, suaktyvinkite juos sparčiųjų kla‐
višų meniu.
7
Priminimas
Suaktyvina funkciją ir rodo laiką.
8
Pro Cook
Įjungia ir išjungia funkciją.
9
PAUZĖ
Įjungia funkciją.
6
4.3 Kaitvietės valdymo skydelis
Jeigu norite, kad būtų rodomas kaitvietės valdymo skydelis, spustelėkite kaitvietės
simbolį valdymo skydelyje.
1
2
9
03:00
3
4
5
00:10
01:45
7
6
Sim‐
bolis
Funkcija
Pastaba
-
Kaitvietės simbolis
Rodo kaitinimo lygį.
2
Galios padidinimas / au‐
tomatinis įkaitinimas
Rodo, kad veikia funkcija. Laikmatis skai‐
čiuoja, kiek liko laiko iki funkcijos išsijungi‐
mo.
3
CountUp Timer
Rodo, kiek laiko veikia kaitvietė.
4
Atgalinės atskaitos laik‐
matis
Rodo likusį maisto gaminimo laiką.
Meniu
Leidžia pasirinkti papildomas kaitvietės
funkcijas ir nuostatas.
Galios padidinimas / au‐
tomatinis įkaitinimas
Įjungia ir išjungia funkciją.
Valdymo juosta
Nustato kaitinimo lygį.
1
5
6
7
-
LIETUVIŲ
4.4 Likęs karštis
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus nusideginti dėl
likusio karščio.
33
Indukcinės kaitvietės maisto gaminimo
metu kaitina tiesiogiai prikaistuvio
pagrindą. Stiklo keramikos paviršius įšyla
dėl likusio prikaistuvio karščio.
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Įjungimas pirmą kartą
Pirmą kartą įjungę kaitlentę, nustatykite
ekrano kalbą. Nustačius kalbą, kaitlentė
suaktyvina tam tikrus patarimus, kaip ja
naudotis. Ekranai perjungiami braukiant
pirštu į kairę arba dešinę.
5.4
Meniu funkcijos
Naudokite simbolį:
kaitlentės
nuostatoms suaktyvinti ir pakeisti. Taip
pat galite įjungti ir išjungti funkcijas bei
kurti sparčiuosius klavišus. Lentelėje
pavaizduotos pagrindinės meniu
funkcijos. Norėdami suaktyvinti funkciją,
spustelėkite ją. Pasirinkite norimą
nuostatą ir patvirtinkite savo pasirinkimą.
Daugiau parinkčių
Užrakinti dabar
Pro Cook
PAUZĖ
Priminimas
Meniu
Naudingi patarimai
Spartieji klavišai
Jeigu norite praleisti patarimus,
spustelėkite Atlikta. Vėliau patarimus
galėsite peržiūrėti, naudodami Meniu.
Sauga
Kalbos Nustaty‐
mas
5.2 Įjungimas ir išjungimas
Lieskite
1 sekundę, kad įjungtumėte
arba išjungtumėte kaitlentę.
Valdymo skydelis
5.3 Bendra informacija
Techninė priežiūra
Kaitlentės valdymo skydelis yra liečiamoji
sritis. Kaitlentė valdoma baksnojant
simbolius, slenkant įvairius meniu ir
braukiant pirštu per valdymo juostas bei
ekranus. Kaitlentė atpažįsta lietimą, kai
pakeliate pirštą nuo valdymo skydelio.
Informacija rodoma ekrane. Kaitlentė
pateikia patarimus ir komandas, kad ja
būtų paprasčiau naudotis.
DĖMESIO
Nestatykite įkaitusių
prikaistuvių ant valdymo
skydelio. Kyla pavojus
sugadinti elektroniką.
Garsas
5.5 AUTO OFF
Ši funkcija automatiškai išjungia
kaitlentę, jeigu:
•
•
•
visos kaitvietės yra išjungtos;
įjungę kaitlentę, nenustatėte kaitinimo
lygio;
kažką išliejote arba padėjote ką nors
(puodą, šluostę ir pan.) ant valdymo
skydelio ilgesniam laikui nei 10
sekundžių. Pasigirsta garso signalas
ir kaitlentė išsijungia. Nuimkite daiktą
arba nuvalykite valdymo skydelį.
34
www.electrolux.com
•
kaitlentė perkaista (pvz., jeigu
kaitinate tuščią keptuvę). Palaukite,
kol kaitvietė atauš, prieš vėl
naudodami kaitlentę;
• naudodami netinkamą prikaistuvį arba
ant kaitvietės neuždėtas prikaistuvis.
Kaitvietė tampa pilka. Keičiamo
dydžio indukcinė kaitvietė išsijungia
po 10 sekundžių, o indukcinės
kaitvietės išsijungia po 2 minučių.
• neišjungėte kaitvietės arba
nepakeitėte kaitinimo lygio. Po tam
tikro laiko kaitlentė išsijungia;
Santykis tarp kaitinimo lygio ir laiko,
po kurio kaitlentė išsijungia:
Kaitinimo lygis
Kaitlentė išsijun‐
gia po
1-3
6 valandos
4-7
5 valandos
8-9
4 valandos
10 - 14
1,5 valandos
Išjunkite ir vėl įjunkite kaitlentę arba
palieskite kaitvietės simbolį, kad
pašalintumėte AUTO OFF.
5.6 Kalbos keitimas
Norėdami pakeisti kalbą, valdymo
. Pasirinkite Meniu
skydelyje palieskite
iš sąrašo. Paskui pasirinkite kalbų meniu
ir jame nustatykite reikiamą kalbą.
Spustelėkite kalbą, kad patvirtintumėte
pasirinkimą.
5.7 Kaitviečių naudojimas
Dėkite prikaistuvius tiesiai ant kryželių
arba ant keičiamo skersmens kaitvietės.
Indukcinės kaitvietės prisitaiko
automatiškai pagal prikaistuvio dugno
dydį. Spustelėkite kaitvietės simbolį, kad
būtų suaktyvintas kaitvietės valdymo
skydelis.
5.8 Kaitinimo lygis
Palieskite norimos naudoti kaitvietės
simbolį. Pasirodo kaitvietės valdymo
skydelis.
Kaitinimo lygį galite pakeisti:
•
•
•
paliesdami valdymo skydelį ties
tinkamu kaitinimo lygiu;
braukdami pirštu per valdymo skydelį.
Patraukite pirštą, kai pasieksite
tinkamą kaitinimo lygį;
paliesdami kaitvietės simbolį ir
braukdami pirštu į dešinę, kad
padidintumėte kaitinimo lygį, arba į
kairę, kad jį sumažintumėte.
9
Jeigu naudosite keičiamo
skersmens indukcinę
kaitvietę, pirmiausiai
padėkite ant jos prikaistuvį.
Aptikus prikaistuvį, pasirodo
kaitvietės simbolis.
5.9 Lanksti indukcinė kaitvietė
Keičiamo skersmens indukcinė kaitvietė
aptinka prikaistuvio padėtį ir dydį. Aptikus
prikaistuvį, pasirodo kaitvietės simbolis.
Galite suaktyvinti kaitvietę ir nustatyti
kaitinimo nuostatą arba laikmačio
funkcijas. Kaitvietės dydis priklauso nuo
prikaistuvio dydžio. Jeigu simbolis yra
mažas, šalia naudojamo prikaistuvio
galite dėti dar vieną.
Ant kaitvietės galite statyti iki trijų
prikaistuvių ir atskirai juos valdyti.
Minimalus prikaistuvio dydis yra 90 mm.
Maksimalus – 300 x 460 mm.
Patraukus prikaistuvį nuo kaitvietės,
kaitvietės simbolis tampa pilkas. Po 10
sekundžių kaitvietė dingsta.
5.10 Padalijimo funkcija
Jeigu naudojate didelį prikaistuvį ant
keičiamo skersmens kaitvietės, ją galite
padalyti į dvi kaitvietes. Tuomet dviem
prikaistuvio vietoms galėsite nustatyti du
skirtingus kaitinimo lygius.
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
kaitvietės simbolį. Įsijungs kaitvietės
LIETUVIŲ
valdymo skydelis. Palieskite
ir
pasirinkite funkciją iš sąrašo. Jeigu
funkcijos papildomame meniu įjungti
negalima, kaitvietė yra per maža, kad ją
galima būtų padalyti.
indukcinė kaitvietė automatiškai grįžta į
aukščiausią kaitinimo lygį.
Norėdami išjungti funkciją: palieskite
kaitvietės simbolį. Įsijungs kaitvietės
Norėdami įjungti šią funkciją
kaitvietei: palieskite kaitvietės simbolį.
Nustatykite kaitinimo lygį nuo 0 iki 14.
valdymo skydelis. Palieskite
ir
pasirinkite nuostatą, kad panaikintumėte
kaitvietės padalijimą.
Jeigu patrauksite prikaistuvį
ilgiau nei 10 sekundžių arba
kaitvietę išjungsite, funkcija
bus išjungta.
Žr. skyrių „Techniniai
duomenys“.
Palieskite
Norėdami išjungti funkciją: palieskite
.
Kiek laiko veiks keičiamo
skersmens indukcinės
kaitvietės galios didinimo
funkcija ir kokia bus jos
galia, priklausys nuo
prikaistuvio dydžio. Funkcija
veikia didesnio kaip 180 mm
skersmens prikaistuviams.
5.11 Automatinis įkaitinimas
Norėdami įjungti šią funkciją
kaitvietei: palieskite kaitvietės simbolį.
Nustatykite pageidaujamą kaitinimo lygį
.
nuo 1 iki 13. Palieskite
Atitinkamos kaitvietės simbolyje
pasirodys funkcijos simbolis:
. Šalia
simbolio esantis laikmatis skaičiuoja, kiek
laiko dar veiks ši funkcija.
. Kaitvietės simbolio
viduryje užsidega
. Šalia simbolio
esantis laikmatis skaičiuoja, kiek laiko
dar veiks galios didinimo funkcija.
Norėdami padalyti kaitvietę
arba panaikinti jos
padalijimą, kaitvietės simbolį
taip pat galite paliesti dviem
pirštais.
Jeigu įjungsite šią funkciją, per trumpesnį
laiką pasieksite reikalingą kaitinimo lygį.
Įjungus šią funkciją, tam tikram laikui
nustatomas didžiausias kaitinimo lygis, o
vėliau mažinamas iki reikiamo kaitinimo
lygio.
5.13
Funkcija Pro Cook
Ši funkcija leidžia Jums reguliuoti
temperatūrą, patraukiant prikaistuvį į kitą
padėtį ant keičiamo skersmens
indukcinės kaitvietės.
Kaitlentė aptinka prikaistuvio padėtį ir
pagal tą padėtį nustato atitinkamą
kaitinimo lygį. Jeigu prikaistuvį dėsite
priekyje, kaitinimo lygis bus
aukščiausias. Galite sumažinti kaitinimo
lygį, patraukdami prikaistuvį į galą.
Jeigu pakeisite kaitinimo lygį
veikiant šiai funkcijai,
laikmatis pradės šio
kaitinimo lygio naują atgalinę
laiko atskaitą.
Norėdami išjungti funkciją: palieskite
.
5.12 Galios didinimas
Ši funkcija padidina indukcinių kaitviečių
galią. Indukcinei kaitvietei šią funkciją
galima įjungti tik ribotam laikui. Po to
35
DĖMESIO
Veikiant funkcijai kaitinimo
lygio rankomis pakeisti
negalima.
Bendra informacija:
36
www.electrolux.com
•
•
•
•
Suaktyvinę šią funkciją, naudokite tik
vieną puodą.
Maksimalus puodo skersmuo šiai
funkcijai yra 240 mm. Jeigu naudosite
didesnį nei 240 mm skersmens
prikaistuvį, funkcija išsijungs.
Keičiamo skersmens kaitvietė pradės
veikti įprastos kaitvietės režimu.
Kaitvietė išlaiko paskutinį kartą
nustatytą funkcijos Pro Cook kaitinimo
lygio padėtį.
Veikiant funkcijai, kaitinimo lygį galite
pakeisti tik patraukdami prikaistuvį.
Suaktyvinę šią funkciją, taip pat galite
naudoti priminimą
.
Jeigu norite pakeisti
kaitinimo lygį, pakelkite
prikaistuvį ir padėkite jį kitoje
keičiamo skersmens
kaitvietės vietoje. Traukdami
prikaistuvį, galite subraižyti ir
išblukinti paviršių.
Galite pridėti šios funkcijos
spartųjį klavišą prie būsenos
juostos, esančios valdymo
skydelyje
.
Funkcijos įjungimas
Norėdami įjungti šią funkciją, padėkite
prikaistuvį ant keičiamo skersmens
kaitvietės. Palieskite
ir pasirinkite
funkciją iš sąrašo. Funkcijai veikiant,
keičiamo skersmens kaitvietė valdymo
skydelyje yra pažymima brūkšneliais. Šią
funkciją taip pat galite suaktyvinti palietę
sparčiojo klavišo simbolį būsenos
juostoje
5.14 Laikmačiai
Galima pasirinkti 3 laikmačius: CountUp
Timer, atgalinės atskaitos laikmatį ir
Priminimas.
Pro Cook. Veikiant šiai
funkcijai, galite naudoti tik
Priminimas.
CountUp Timer
Galite naudoti šį laikmatį, jeigu norite
sužinoti, kiek laiko kaitvietė veikia.
Funkcija paleidžiama automatiškai ir
rodoma kaitviečių valdymo skydelyje ties
atitinkamos kaitvietės simboliu. Norėdami
patikrinti laiką, palieskite kaitvietės
simbolį.
Jeigu norite atitaisyti laiką: įjunkite
,
kaitvietės valdymo skydelį. Palieskite
esantį šalia kaitvietės simbolio, ir
pasirinkite iš sąrašo tinkamą nuostatą.
Norėdami atitaisyti laiką, taip pat galite
paliesti , esantį šalia kaitvietės
simbolio.
Atgalinės atskaitos laikmatis
Šį laikmatį naudokite kaitvietės vienai
maisto gaminimo trukmei nustatyti.
Norėdami įjungti funkciją: įjunkite
kaitvietės valdymo skydelį. Palieskite
esantį šalia kaitvietės simbolio, ir
pasirinkite kepimo laiko nustatymą.
Nustatykite laiką, atskirai pasirinkdami
valandas ir minutes.
.
02
55
01
50
Funkcijos išjungimas
00 h 45 min
Norėdami išjungti šią funkciją,
24
40
pakartokite procedūrą arba palieskite .
Brūkšneliai iš valdymo skydelio dingsta.
23
35
Jeigu aptiktos veikiančios dvi
kaitvietės arba naudojamas
didelis prikaistuvis, funkcija
išsijungia.
OK
Tada patvirtinkite savo pasirinkimą. Taip
pat galite pasirinkti atšaukti savo
pasirinkimą. Kai laikas baigiasi,
pasigirsta garso signalas ir kaitvietė
išsijungia. Norėdami nustatyti laiką, taip
pat galite paliesti
.
Norėdami išjungti garsą: palieskite
ekraną.
,
LIETUVIŲ
Priminimas
Ši funkcija neturi poveikio kaitviečių
veikimui. Ją taip pat galite naudoti, kai
kaitlentė yra išjungta.
Galite pridėti šios funkcijos
spartųjį klavišą prie būsenos
juostos, esančios valdymo
skydelyje
.
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
ir pasirinkite funkciją iš sąrašo.
Nustatykite laiką ir patvirtinkite savo
pasirinkimą. Šią funkciją taip pat galite
suaktyvinti palietę sparčiojo klavišo
simbolį būsenos juostoje . Pasibaigus
Jūsų nustatytam laikui, pasigirsta garso
signalas.
Norėdami išjungti garsą: palieskite
ekraną.
5.15 PAUZĖ
Funkcija nustato visas veikiančias
kaitvietes į žemiausią kaitinimo lygį.
Veikiant funkcijai kaitinimo lygio keisti
negalima. Funkcija neturi jokio poveikio
laikmačių veikimui.
Galite pridėti šios funkcijos
spartųjį klavišą prie būsenos
juostos, esančios valdymo
skydelyje
.
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
ir pasirinkite funkciją iš sąrašo. Šią
funkciją taip pat galite suaktyvinti palietę
sparčiojo klavišo simbolį būsenos
juostoje
.
Norėdami išjungti funkciją: palieskite
ekraną. Atkuriamos ankstesnės kaitinimo
nuostatos.
5.16
Kaitlentės užrakinimas
Kaitlentė turi 3 užrakto funkcijas:
Užrakinti dabar, Ekrano užraktas ir Vaikų
saugos užraktas.
Užrakinti dabar
Ši funkcija užrakina valdymo skydelį, kai
kaitvietės veikia. Taip galima išvengti
atsitiktinio kaitinimo nuostatų pakeitimo.
37
Galite pridėti šios funkcijos
spartųjį klavišą prie būsenos
juostos, esančios valdymo
skydelyje
.
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
ir pasirinkite funkciją iš sąrašo. Šią
funkciją taip pat galite suaktyvinti palietę
sparčiojo klavišo simbolį būsenos
juostoje
.
Norėdami išjungti funkciją: palieskite
ekraną. Vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas ir lieskite raides abėcėlės
tvarka: A - O - X.
Išjungus kaitlentę, funkcija
išjungiama.
Ekrano užraktas ir Vaikų saugos
užraktas
Gaminimo metu funkcija Ekrano
užraktas neleidžia atsitiktinai pakeisti
nuostatų. Jeigu veikiant šiai funkcijai Jūs
per 2 minutes nepakeisite jokių nuostatų,
ji užrakins valdymo skydelį.
Funkcija Vaikų saugos užraktas
neleidžia atsitiktinai įjungti ir naudotis
kaitlente, kai ji yra išjungta.
Norėdami įjungti arba išjungti
ir pasirinkite
funkcijas: palieskite
Meniu, tada palieskite Sauga. Kitame
ekrane pasirinkite, ar norite šias funkcijas
įjungti, ar išjungti. Patvirtinkite
pasirinkimą.
Norėdami naudotis kaitlente
neišjungdami šios funkcijos,
vykdykite ekrane
pateikiamas instrukcijas ir
lieskite raides abėcėlės
tvarka: A - O - X.
5.17 Spartieji klavišai
Galite nustatyti funkcijas, kurias dažnais
naudojate, kaip sparčiuosius klavišus.
Spartieji klavišai bus rodomi kaip
simboliai būsenos juostoje, esančioje
valdymo skydelio ekrane. Naudodami
sparčiuosius klavišus, funkciją galite
suaktyvinti vienu palietimu.
38
www.electrolux.com
Norėdami suaktyvinti sparčiuosius
klavišus: palieskite
ir pasirinkite
Meniu, tada palieskite sparčiųjų klavišų
meniu. Kitame ekrane pasirinkite
funkcijas, kurios būsenos juostoje bus
rodomos kaip spartieji klavišai.
Patvirtinkite pasirinkimą.
5.18 Valdymo skydelis
Galite pasirinkti ekrano šviesumą ir foną.
Galimi 4 šviesumo lygiai: 1 yra
žemiausias, o 4 – aukščiausias.
Galimos 6 skirtingos fono spalvos.
Norėdami pakeisti šviesumo arba fono
ir pasirinkite
nuostatas: palieskite
Meniu, tada palieskite Valdymo skydelis.
Tada pasirinkite šviesumo arba fono
vaizdus. Kitame ekrane nustatykite
norimą nuostatą. Patvirtinkite
pasirinkimą.
5.19 Garsai
Galite pasirinkti garso signalų, kuriuos
norite girdėti naudodami kaitlentę, tipą.
Taip pat galite išjungti garso signalus.
Norėdami pakeisti garso signalų
ir pasirinkite
nuostatas: palieskite
Meniu, tada palieskite garso signalų
meniu. Kitame ekrane pasirinkite norimą
nuostatą. Patvirtinkite pasirinkimą.
Kai garso signalai yra
išjungti, pasibaigus
nustatytam laikui arba
išjungus kaitvietę, vis tiek
girdėsite laikmačio garso
signalą.
5.20 Funkcija Galios valdymas
•
Kaitvietės sugrupuojamos pagal vietą
ir kaitlentės fazių skaičių. Žr.
paveikslėlį.
6. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
•
•
•
•
•
•
Kiekvienos fazės maksimali elektros
apkrova yra 3 700 W.
Ši funkcija paskirsto galią tarp
kaitviečių, prijungtų prie tos pačios
fazės.
Ši funkcija įsijungia, kai bendra
kaitviečių, prijungtų prie vienos fazės,
elektros apkrova viršija 3 700 W.
Ši funkcija sumažina galią kitoms
kaitvietėms, prijungtoms prie tos
pačios fazės.
Kaitviečių, kurių galia yra sumažinta,
kaitinimo lygis kinta tarp dviejų lygių.
Ant keičiamo skersmens kaitvietės
galite naudoti iki trijų prikaistuvių.
Jeigu viršijama maksimali atitinkamos
fazės apkrova, funkcija įsijungia.
Funkcijos suaktyvinimas priklauso
nuo prikaistuvių dydžio ir skaičiaus. Ši
funkcija sumažina prikaistuvių
kaitinimo nuostatą iki aukščiausios,
kokia tik įmanoma atitinkamai fazei.
Kaitvietės simbolis tampa pilkas ir
kaitinimo lygis keičiamas tarp dviejų
lygių. Kaitvietės simbolyje užsidega
žemyn nukreipta rodyklė. Jeigu
nepakeisite ant keičiamo skersmens
kaitvietės užkaistų prikaistuvių
skaičiaus, po vienos minutės šiam
kaitinimo etapui bus nustatyta
žemiausia kaitinimo nuostata.
LIETUVIŲ
6.1 Prikaistuviai
Striprus elektromagnetinis
indukcinių kaitviečių laukas
labai greitai įkaitina
prikaistuvius.
Naudokite indukcinėms
kaitvietėms tinkamus
prikaistuvius.
Prikaistuvių medžiaga
•
tinkama: ketus, plienas, emaliuotasis
plienas, nerūdijantysis plienas,
daugiasluoksnis dugnas (su
atitinkamu gamintojo ženklu).
• netinkama: aliuminis, varis, žalvaris,
stiklas, keramika, porcelianas.
Prikaistuviai indukcinei viryklei tinka,
jeigu:
•
•
nedidelis kiekis vandens labai greitai
užverda ant kaitvietės, kuriai nustatyta
aukščiausia kaitinimo nuostata;
prie prikaistuvio dugno limpa
magnetas.
Prikaistuvio dugnas turi būti
kuo storesnis ir lygesnis.
Prikaistuvio matmenys
Indukcinės kaitvietės iki tam tikros ribos
automatiškai prisitaiko prie indo dugno
dydžio.
Kaitvietės veiksmingumas yra susijęs su
prikaistuvio skersmeniu. Mažesnio nei
minimalaus skersmens prikaistuvis
gauna tik dalį kaitvietės sukuriamos
galios.
Kaitinimo ly‐ Naudojimas:
gis
39
Žr. skyrių „Techniniai
duomenys“.
6.2 Triukšmo lygis naudojimo
metu
Jeigu girdite:
•
traškėjimą: prikaistuviai pagaminti iš
skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių
principu).
• švilpimą: naudojate kaitvietę nustatę
didelę galią ir prikaistuvį, pagamintą iš
skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių
principu).
• dūzgimas: naudojate didelę galią.
• spragsėjimas: elektrinis perjungimas.
• spragsėjimas ant keičiamo skersmens
kaitvietės: neaptiktas puodas ir
nenustatyta kaitvietė.
• šnypštimas, gaudimas: veikia
ventiliatorius.
Šis triukšmas yra normalus ir
nereiškia kaitlentės gedimo.
6.3 Maisto gaminimo pavyzdžiai
Kaitinimo lygis ir kaitvietės energijos
sąnaudos susiję netiesiogiai. Didesnis
kaitinimo lygis nėra tiesiogiai
proporcingas kaitvietės energijos
sąnaudų padidėjimui. Tai reiškia, kad
kaitvietė, veikianti vidutiniu kaitinimo
lygiu, naudoja mažiau nei pusę savo
galios.
Duomenys lentelėje yra tik
orientacinio pobūdžio.
Laikas
(min.)
Patarimai
1
Išlaikyti pagamintą maistą šil‐ jeigu
tą.
reikia
Uždenkite prikaistuvį dang‐
čiu.
1–3
„Hollandaise“ padažas, lydy‐
mas: sviestas, šokoladas,
želatina.
5–25
Retkarčiais pamaišykite.
1–3
Tirštinimas: purūs omletai,
kepti kiaušiniai.
10–40
Gaminkite uždengę prikais‐
tuvius.
40
www.electrolux.com
Kaitinimo ly‐ Naudojimas:
gis
Laikas
(min.)
Patarimai
3–5
Tinka virti ryžius ir gaminti
25–50
pieniškus patiekalus, taip pat
šildyti pagamintus patiekalus.
Verdant ryžius, vandens turi
būti dvigubai daugiau nei ry‐
žių; gamindami pieno patie‐
kalus, juos kartkartėmis pa‐
maišykite.
5–7
Daržovių gaminimas garuo‐
se, žuvis, mėsa.
20–45
Įpilkite kelis valgomuosius
šaukštus skysčio.
7–9
Bulvių virimas garuose.
20–60
Gamindami 750 g bulvių,
naudokite daugiausia ¼ l
vandens.
7–9
Tinka gaminti didesnius
maisto kiekius, troškinius ir
sriubas.
60–150 Iki 3 l skysčio ir ingredientai.
9–12
Neintensyvus kepimas: tinka jeigu
kepti eskalopus, veršienos
reikia
muštinius, kotletus, pyragė‐
lius su įdaru, dešreles, kepe‐
nėles, miltų, sviesto ir pieno
mišinius, kiaušinius, blynus,
spurgas.
Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
12–13
Intensyvus kepimas, smulkiai 5–15
supjaustytos paskrudintos
bulvės, nugarinės žlėgtainis,
bifšteksas.
Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
14
Tinka virti vandeniui, makaronams, skrudinti mėsą (guliašą, troškintą
mėsą), kepti bulvių traškučius apsemtus aliejuje.
Tinka virti didelį kiekį vandens. Įjungta galingumo funkcija.
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Bendra informacija
•
•
•
•
Valykite kaitlentę po kiekvieno
panaudojimo.
Visada naudokite prikaistuvius, kurių
dugnas švarus.
Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant
paviršiaus neturi įtakos kaitlentės
veikimui.
Naudokite specialius, kaitlentei valyti
tinkamus valiklius.
•
Naudokite specialią, stiklui skirtą
grandyklę.
7.2 Kaitlentės valymas
•
•
Nuvalykite nedelsdami: ištirpusį
plastiką, plastikinę foliją, cukrų ir
maistą, kurio sudėtyje yra cukraus.
Kitaip šie nešvarumai gali sugadinti
kaitlentę. Būkite atsargūs, kad
išvengtumėte nudegimų. Specialią
grandyklę prie stiklo keraminio
paviršiaus pridėkite smailiu kampu ir
stumkite ašmenis paviršiumi.
Kaitlentei pakankamai ataušus
pašalinkite: kalkių nuosėdas,
LIETUVIŲ
•
vandens dėmes, riebalų dėmes,
metalo spalvos dėmes. Kaitlentę
valykite drėgnu skudurėliu ir
nešveičiamąja valymo priemone.
Nuvalę kaitlentę, ją nusausinkite
minkštu audiniu.
Pašalinkite blizgančias metalo
atspalvio dėmes: naudokite vandens
ir acto tirpalą ir valykite stiklo paviršių
drėgna šluoste.
•
41
Kaitlentės paviršiuje yra horizontalūs
grioveliai. Valykite kaitlentę drėgna
šluoste ir plovikliu, lygiai šluostydami
iš kairės į dešinę. Nuvalę kaitlentę, ją
nusausinkite minkšta šluoste iš kairės
į dešinę.
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Kaitlentės nepavyksta
įjungti arba valdyti.
Kaitlentė neprijungta arba
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar kaitlentė tin‐
kamai prijungta prie elek‐
tros tinklo. Žr. prijungimo
schemą.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Ant valdymo skydelio yra
vandens arba riebalų dė‐
mių.
Nuvalykite valdymo sky‐
delį.
Kažką uždėjote ant jutiklio
Nuimkite daiktą nuo jutiklio
lauko.
Kaitlentė išsijungia.
lauko
.
Vienas puodas suaktyvina
dvi kaitvietes.
Nelygi puodo apačia.
Šiek tiek patraukite puodą,
kol bus aptikta tik viena
kaitvietė.
Dvi arba kelios kaitvietės
aptiktos kaip viena kaitvie‐
tė.
Puodai yra per arti vienas Kiekvienam puodui atskirai
kito ir kaitvietės nebuvo
nustatykite kaitvietę, uždė‐
nustatytos uždėjus kiekvie‐ ję jį ant kaitvietės.
ną puodą.
Ant keičiamo skersmens
kaitvietės nerodomas puo‐
das.
Netinkamas prikaistuvis.
Naudokite tinkamą prikais‐
tuvį.
Žr. skyrių „Patarimai“.
Prikaistuvio dugno skers‐
Naudokite tinkamo dydžio
muo yra per mažas kaitvie‐ prikaistuvį.
tei.
Žr. skyrių „Techniniai duo‐
menys“.
42
www.electrolux.com
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Prikaistuvis jau uždėtas
ant kaitvietės.
Patraukite pirmą puodą,
kad būtų vietos kitam.
Nepavyksta suaktyvinti ga‐ Puodas yra didesnis nei
lios didinimo funkcijos ant 240 mm skersmens. Pa‐
keičiamo skersmens kait‐
siekta maksimali galia.
vietės uždėtam puodui.
Tai normalu šio dydžio
puodui. Naudokite mažesnį
puodą arba nustatykite di‐
džiausią kaitinimo lygį, jei
naudojate didelį.
Sumažėja kaitinimo lygiai
ant keičiamo skersmens
kaitvietės esantiems puo‐
dams.
Ant keičiamo skersmens
kaitvietės naudojate per
daug puodų, nustatę di‐
džiausią kaitinimo lygį.
Įjungta galingumo regulia‐
vimo funkcija.
Perkelkite kelis puodus ant
indukcinių kaitviečių.
Įsijungia
Veikia viena iš mygtukų už‐ Norėdami atrakinti kaitlen‐
rakto funkcijų.
tę, lieskite raides abėcėlės
A - O - X tvarka.
.
Funkcija Pro Cook išsijun‐
gia.
Naudojate daugiau nei vie‐ Suaktyvinę šią funkciją,
ną puodą.
naudokite tik vieną puodą.
Sumažėjo ekrano šviesu‐
mas.
Nustatyta aukšta kaitviečių Palaukite, kol kailentė at‐
temperatūra. Siekiant, kad vės.
ekranas ilgiau tarnautų, jo
šviesumas sumažinamas
atsižvelgiant į kaitvietės
temperatūrą.
Ekranas nereaguoja į prisi‐ Uždengta dalis ekrano ar‐
lietimą.
ba šalia ekrano pastatyti
puodai.
Patraukite daiktus. Patrau‐
kite puodus atokiau nuo
ekrano.
Sumažėjo galios lygis.
Kaitvietės simbolyje užsi‐
dega žemyn nukreipta ro‐
dyklė.
Veikia galios valdymo funk‐ Žr. skyrių „Kasdienis nau‐
cija.
dojimas“.
Foninis apšvietimas įjung‐
tas, bet ekrano kontrastas
prastas.
Ant ekrano padėtas karš‐
tas prikaistuvis.
Patraukite daiktą ir palauki‐
te, kol kaitlentė pakanka‐
mai atvės. Jeigu kontrastas
prastas, pasikalbėkite su
įgaliotojo techninės priežiū‐
ros centro darbuotojais.
Liečiant jutiklių laukus ne‐
skamba garso signalas.
Signalai yra išjungti.
Įjunkite garso signalus.
Žr. skyrių „Kasdienis nau‐
dojimas“.
LIETUVIŲ
43
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Rodoma E ir skaičius.
Kaitlentėje aptikta klaida.
Kuriam laikui atjunkite kait‐
lentę nuo maitinimo tinklo.
Atjunkite namo elektros
skydinėje esantį saugiklį.
Vėl jį įjunkite. Jeigu vėl ro‐
doma E, kreipkitės į įgalio‐
tąjį techninės priežiūros
centrą.
Rodoma E3.
Netinkamas elektros prijun‐ Paprašykite kvalifikuoto
gimas. Netinkama maitini‐ elektriko patikrinti instalia‐
mo įtampa.
ciją.
Ekrane rodoma E4.
Kaitlentėje aptikta klaida,
nes prikaistuvis užkaistas
tuščias. Suveikė apsauga
nuo kaitviečių perkaitimo.
Rodoma E7.
Užblokuotas aušinimo ven‐ Patikrinkite, ar daiktai ne‐
tiliatorius.
blokuoja aušinimo ventilia‐
toriaus. Jeigu pranešimas
vis tiek rodomas, kreipkitės
į įgaliotąjį techninės prie‐
žiūros centrą.
Rodoma E8.
Netinkamas elektros prijun‐ Paprašykite kvalifikuoto
gimas. Kaitlentė prijungta
elektriko patikrinti instalia‐
tik prie vienos fazės.
ciją. Žr. prijungimo sche‐
mą.
Rodoma E9.
Įvyko sąsajos klaida.
8.2 Jeigu negalite rasti
sprendimo...
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą. Pateikite duomenis iš techninių
duomenų lentelės. Taip pat nurodykite
stiklo keramikos kaitlentės triženklį
raidžių ir skaičių kodą (jis yra stiklo
Išjunkite kaitlentę ir palikite
ataušti. Vėl įjunkite kaitlen‐
tę. Jeigu problema kilo dėl
prikaistuvio, pranešimas iš‐
nyks. Jeigu pranešimas vis
tiek rodomas, kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiū‐
ros centrą.
Išjunkite ir vėl įjunkite kait‐
lentę. Jeigu pranešimas vis
tiek rodomas, kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiū‐
ros centrą.
paviršiaus kampe) ir užsidegusį klaidos
pranešimą. Patikrinkite, ar tinkamai
naudojatės kaitlente. Jeigu ne,
aptarnavimo centro ar atstovo
apsilankymas bus apmokestintas,
nepaisant garantinio laikotarpio.
Nurodymai apie aptarnavimo centrą ir
garantijos sąlygos pateiktos garantijos
brošiūroje.
44
www.electrolux.com
9. TECHNINIAI DUOMENYS
9.1 Techninių duomenų
plokštelė
Modelis EHX8H10FBK
Tipas 60 GBD K1 AU
Indukcija7.4 kW
Ser. Nr. ................
„ELECTROLUX“
PNC 949 596 316 02
220–240 V 50–60 Hz
Pagaminta Vokietijoje
7.4 kW
9.2 Kaitviečių techniniai duomenys
Kaitvietė
Vardinė galia
(didžiausias
kaitinimo ly‐
gis) [W]
Galingumo
funkcija [W]
Galingumo
funkcija di‐
džiausia truk‐
mė [min.]
Prikaistuvio
skersmuo
[mm]
Dešinioji prieki‐ 1 400
nė
2 500
4
125–145
Dešinioji galinė 2 300
3 700
10
180–210
Kaitviečių galia gali šiek tiek skirtis nuo
lentelėje pateiktų duomenų. Ji kinta
priklausomai nuo prikaistuvių medžiagos
ir matmenų.
Norėdami pasiekti optimalių maisto
gaminimo rezultatų, naudokite
prikaistuvius, kurių skersmuo ne didesnis
nei nurodytas lentelėje.
9.3 Keičiamo skersmens kaitvietės techniniai duomenys
Prikaistuvio skers‐ Vardinė galia (di‐
muo (mm)
džiausias kaitini‐
mo lygis) (W)
Galios didinimas
(W)
Galios didinimo
didžiausia trukmė
(min.)
90
500
500
4
145
1400
1400
4
180
1800
2000
8
210
2200
3000
8
280
2600
3700
10
Kaitvietės galia gali šiek tiek skirtis nuo
lentelėje pateiktų duomenų. Ji kinta
priklausomai nuo prikaistuvių medžiagos
ir matmenų.
10. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
10.1 Informacija apie gaminį pagal direktyvą EU 66/2014
Modelio žymuo
EHX8H10FBK
LIETUVIŲ
Kaitlentės tipas
Įmontuojama
kaitlentė
Kaitviečių skaičius
2
Maisto gaminimo sričių skai‐
čius
1
Kaitinimo technologija
Indukcija
Apvalių kaitviečių skersmuo
(Ø)
Dešinioji priekinė
Dešinioji galinė
14,5 cm
21,0 cm
Maisto gaminimo srities ilgis
(I) ir plotis (P)
Kairioji
I 45,4 cm
P 30,0 cm
Kaitvietės energijos sąnaudos Dešinioji priekinė
(ECelectric cooking)
Dešinioji galinė
175,7 Wh/kg
170,3 Wh/kg
Maisto gaminimo srities ener‐ Kairioji
gijos sąnaudos (ECelectric
cooking)
188,4 Wh/kg
Kaitlentės energijos sąnaudos
(ECelectric hob)
182,3 Wh/kg
EN 60350-2 -Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 2 dalis. Kaitvietės.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai
10.2 Energijos taupymas
Jeigu laikysitės toliau pateiktų patarimų,
kasdien gamindami galėsite sutaupyti
energijos.
•
Kai šildote vandenį, naudokite jo tik
tiek, kiek reikia.
•
•
•
•
•
45
Jeigu įmanoma, prikaistuvius
uždenkite dangčiais.
Uždėkite prikaistuvį, prieš įjungdami
kaitvietę.
Mažesnius prikaistuvius dėkite ant
mažesnių kaitviečių.
Uždėkite prikaistuvį tiesiai ant
kaitvietės vidurio.
Maistui pašildyti arba išlydyti
naudokite likusį karštį.
11. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
46
www.electrolux.com
LIETUVIŲ
47
867332933-B-192019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement