Electrolux EHX8H10FBK User manual

Electrolux EHX8H10FBK User manual
EHX8H10FBK
CS
PL
Varná deska
Płyta grzejna
Návod k použití
Instrukcja obsługi
2
24
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4
3. INSTALACE........................................................................................................7
4. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................9
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 11
6. TIPY A RADY................................................................................................... 16
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 18
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 19
9. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 21
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 22
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
ČESKY
3
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když
je v provozu.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků. Děti mladší osmi let
bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem
nebo samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné
desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit
požár.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo
hasicí rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled
nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na
varnou desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové
předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky,
protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Po použití vypněte příslušnou část varné desky
ovladačem a nespoléhejte na detektor nádoby.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky
prasklý, vypněte spotřebič, abyste zabránili úrazu
elektrickým proudem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k
úrazu.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo
od výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který
výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako
vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při
použití nesprávného krytu varné desky může dojít k
nehodě.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
•
•
•
•
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.
ČESKY
•
•
•
•
•
Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
Pokud je spotřebič instalován nad
zásuvkami, ujistěte se, že prostor
mezi dnem spotřebiče a horní
zásuvkou zajišťuje dostatečnou
cirkulaci vzduchu.
Spodek spotřebiče se může silně
zahřát. Zajistěte instalaci
samostatného nehořlavého panelu,
který bude zakrývat spodek
spotřebiče.
Ujistěte se, že je mezi pracovní
deskou a přední stranou spotřebiče
umístěného pod ní prostor pro
proudění vzduchu alespoň 2 mm.
Záruka nekryje škody způsobené
nedostatečným prostorem pro
proudění vzduchu.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Před každou údržbou nebo čištěním
je nutné se ujistit, že je spotřebič
odpojen od elektrické sítě.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na elektrikáře.
Ujistěte se, že je spotřebič
nainstalován správně. Volné a
nesprávné zapojení napájecího
kabelu či zástrčky (je-li součástí
výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
Použijte správný typ napájecího
kabelu.
Elektrické kabely nesmí být
zamotané.
Ujistěte se, že je nainstalována
ochrana před úrazem elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení či úrazu
elektrickým proudem.
•
•
•
5
Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
Dbejte na to, aby se elektrické
přívodní kabely nebo zástrčky (jsou-li
součástí výbavy) nedotýkaly horkého
spotřebiče nebo horkého nádobí, když
spotřebič připojujete do blízké
zásuvky.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Před prvním použitím odstraňte
veškerý obalový materiál (je-li
přítomen), štítky a ochrannou fólii.
Tento spotřebič používejte v
domácnosti.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Po každém použití nastavte varnou
zónu do polohy „vypnuto“.
Nespoléhejte se na detektor nádoby.
Na varné zóny nepokládejte příbory
nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Pokud je povrch spotřebiče prasklý,
okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte
tak úrazu elektrickým proudem.
Když je spotřebič zapnutý, uživatelé s
kardiostimulátory se nesmějí přiblížit k
indukčním varným zónám blíže než
na 30 cm.
Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
•
•
•
Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji
se mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
Nepokládejte horké nádoby na
ovládací panel.
Nepokládejte horkou poklici na
skleněný povrch varné desky.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič
nespadly varné nádoby či jiné
předměty. Mohl by se poškodit jeho
povrch.
•
•
•
•
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku
nebo nádoby s poškozeným dnem
mohou způsobit poškrábání
sklokeramiky nebo skla. Tyto
předměty při přesouvání na varné
desce vždy zdvihněte.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
2.4 Čištění a údržba
•
•
•
•
•
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Před čištěním spotřebič vypněte a
nechte ho vychladnout.
Před prováděním údržby spotřebič
odpojte od elektrické sítě.
K čištění spotřebiče nepoužívejte
proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
2.5 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
2.6 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
ČESKY
7
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3.1 Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace.
Typový štítek je umístěn na spodní
straně varné desky.
Sériové číslo ............................
3.2 Vestavné varné desky
Vestavné varné desky se smějí používat
pouze po zabudování do vhodných
vestavných modulů a pracovních ploch,
které splňují příslušné normy.
3.3 Připojovací kabel
•
Varná deska se dodává s
připojovacím kabelem.
3.5 Montáž
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
•
Poškozený síťový kabel vyměňte za
síťový kabel tohoto typu (nebo vyšší):
H05V2V2-F T min. 90 °C. Obraťte se
na místní servisní středisko.
3.4 Montáž těsnění
1. Očistěte pracovní desku kolem místa
výřezu.
2. Dodaný těsnicí proužek nalepte na
spodní hraně varné desky podél
vnějšího okraje sklokeramického
povrchu. Nenatahujte jej. Konce
těsnicího proužku musí být umístěny
uprostřed na jedné straně varné
desky.
3. Když těsnicí proužek nařežete na
příslušnou délku, přidejte několik
milimetrů.
4. Oba konce těsnicího proužku
přitlačte k sobě.
8
www.electrolux.com
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
min
30 mm
B
62 mm
46 mm
36 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
62 mm
46 mm
36 mm
55 ±1mm
65±1mm
490±1mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
ČESKY
4. POPIS SPOTŘEBIČE
4.1 Uspořádání varné desky
1
1 Indukční varná zóna
2 Ovládací panel
3 Flexibilní indukční varná zóna
1
3
2
4.2 Uspořádání ovládacího panelu
1
2
3
8
00:02
9 8
7
6
5
4
9
10
www.electrolux.com
Symbol
Funkce
Poznámka
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.
Poloha zóny
Slouží k zobrazení polohy zóny. K zapnutí
zóny stiskněte symbol.
Varná zóna je zapnu‐
tá.
Ke změně nastavení teploty nebo nasta‐
vení dalších funkcí stiskněte symbol.
Nabídka
Slouží k volbě dodatečných funkcí a na‐
stavení.
Zablokovat nyní
Slouží k zablokování ovládacího panelu.
Stavová lišta
Slouží k zobrazení odkazů a času
připomenutí. K zobrazení odkazů je za‐
pněte v nabídce odkazů.
7
Minutka
Slouží k zapnutí funkce a zobrazení času.
8
Pro Cook
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
9
PAUZA
Slouží k zapnutí funkce.
1
2
3
-
4
5
6
-
4.3 Panel varné zóny
K zobrazení panelu varné zóny stiskněte symbol varné zóny na ovládacím panelu.
1
2
3
9
03:00
4
5
00:10
01:45
7
1
2
3
4
6
Sym‐
bol
Funkce
Poznámka
-
Symbol varné zóny
Ukazuje nastavení teploty.
Posílení výkonu / Auto‐
matický ohřev
Ukazuje zapnutou funkci. Časovač odpo‐
čítává, dokud se funkce nevypne.
CountUp Timer
Slouží k zobrazení délky provozu varné
zóny.
Odpočítávání času
Slouží k zobrazení zbývající doby
přípravy.
ČESKY
Sym‐
bol
5
6
7
-
Funkce
Poznámka
Nabídka
Slouží k volbě dodatečných funkcí a na‐
stavení pro varnou zónu.
Posílení výkonu / Auto‐
matický ohřev
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
Ovládací lišta
Slouží k nastavení teploty.
4.4 Zbytkové teplo
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí popálení
zbytkovým teplem.
11
Indukční varné zóny vytvářejí teplo
potřebné k vaření přímo ve dně varné
nádoby. Sklokeramická varná deska se
ohřívá teplem nádoby.
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 První zapnutí
Když zapnete varnou desku poprvé,
nejprve nastavte jazyk. Po nastavení
jazyka varná deska zobrazí určité rady a
tipy, jak ji obsluhovat. Ke změně
obrazovek posuňte prstem doleva či
doprava.
symbolů, procházením nabídek a
posouváním ovládacích lišt a obrazovek.
Varná deska rozpozná dotyk při uvolnění
prstu z ovládacího panelu.
Přečtěte si pokyny zobrazené na
obrazovce. Varná deska vám poskytuje
rady a pokyny k usnadnění její obsluhy.
POZOR!
Nepokládejte horké nádoby
na ovládací panel. Hrozí
nebezpečí poškození
elektroniky.
5.4
Pokud chcete přeskočit tipy, stiskněte
Hotovo. Tyto tipy můžete zobrazit později
pomocí Nabídka.
5.2 Zapnutí a vypnutí
Stisknutím
na jednu sekundu varnou
desku zapnete nebo vypnete.
Funkce Nabídka
Použijte symbol:
k přístupu a změně
nastavení varné desky. Můžete také
zapnout či vypnout funkce a vytvářet
odkazy. Tabulka zobrazuje základní
funkce nabídky. Stiskněte funkci, kterou
chcete zpřístupnit. Zvolte požadované
nastavení a potvrďte svou volbu.
Více funkcí
Zablokovat nyní
Pro Cook
PAUZA
5.3 Všeobecné informace
Minutka
Ovládací panel varné desky je dotyková
oblast. Varnou desku ovládáte stisknutím
Nabídka
Tipy a rady
12
www.electrolux.com
Odkazy
Bezpečnost
Jazyk
Displej
Zvuk
Obsluha
Varnou desku vypněte a opět ji zapněte
stisknutím symbolu zóny k odstranění
AUTO OFF.
5.6 Změna jazyka
Ke změně jazyka stiskněte
na
ovládacím panelu. Ze seznamu zvolte
Nabídka. Poté zvolte nabídku pro volbu
jazyka a správný jazyk. Stisknutím jazyka
potvrdíte volbu.
5.5 AUTO OFF
5.7 Použití varných zón
Tato funkce varnou desku
automaticky vypne v následujících
případech:
Nádoby stavte přímo na křížky nebo na
flexibilní varnou zónu. Indukční varné
zóny se automaticky přizpůsobují
velikosti dna nádoby. Stisknutím symbolu
varné zóny otevřete panel varné zóny.
•
•
všechny varné zóny jsou vypnuté,
po zapnutí varné desky jste
nenastavili teplotu,
• něco jste rozlili nebo položili na
ovládací panel na déle než 10 sekund
(pánev, utěrka, atd.). Ozve se
zvukový signál a varná deska se
vypne. Odstraňte všechny předměty,
nebo vyčistěte ovládací panel.
• se deska se příliš zahřeje (např. když
se vyvaří obsah nádoby). Před dalším
použitím varné desky je nutné nechat
varnou zónu vychladnout.
• používáte nesprávný typ varné
nádoby nebo se na zóně nenachází
žádná varná nádoba. Barva zóny se
změní na šedou. Flexibilní indukční
varná zóna se vypne po 10
sekundách a indukční zóny se vypnou
po dalších dvou minutách.
• po určité době nevypnete varnou
zónu nebo nezměníte nastavení
teploty. Po určité době se varná
deska vypne.
Vztah mezi nastavením teploty a
dobou, po níž se varná deska vypne:
Nastavení teploty Varná deska se
vypne po
1-3
6 hodinách
4-7
5 hodinách
8-9
4 hodinách
10 - 14
1,5 hodině
5.8 Nastavení teploty
Stiskněte symbol zóny, kterou chcete
používat. Zobrazí se panel varné zóny.
Nastavení teploty můžete změnit
následovně:
•
•
•
stisknutím ovládací lišty v místě
správného nastavení teploty.
posunutím prstu podél ovládací lišty.
Když dosáhnete správného nastavení
teploty, uvolněte prst.
stisknutím symbolu zóny a posunutím
prstu doprava ke zvýšení nebo doleva
ke snížení nastavení teploty.
9
U flexibilní indukční varné
zóny nejprve umístěte
varnou nádobu. Když je
varná nádoba rozpoznána,
na zóně se zobrazí symbol.
ČESKY
5.9 Flexibilní indukční varná
zóna
Flexibilní indukční varná zóna rozpozná
polohu a rozměry varných nádob. Když
je varná nádoba rozpoznána, na zóně se
zobrazí symbol. Panel varné zóny lze
aktivovat a nastavit teplotu nebo funkce
časovačů. Rozměry symbolu varné zóny
závisí na velikosti varné nádoby. Pokud
je symbol malý, lze vedle používané
varné nádoby položit další.
Zapnutí funkce pro varnou zónu:
stiskněte symbol varné zóny. Zvolte
požadované nastavení teploty mezi 1 a
13. Stiskněte
. V rámci symbolu
varné zóny se rozsvítí symbol této
funkce:
. Časovač vedle symbolu
odpočítává zbývající čas této funkce.
Pokud během této funkce
změníte nastavení teploty,
časovač začne odpočítávat
nový čas určený pro toto
nastavení teploty.
Na této zóně můžete použít až tři nádoby
a používat je nezávisle. Minimální
rozměry varných nádob jsou 90 mm.
Maximální rozměry jsou 300 x 460 mm.
Když ze zóny odeberete varné nádoby,
symbol zóny zešedne. Po 10 sekundách
se zóna přestane zobrazovat.
5.10 Dělená funkce
Pokud na flexibilní zóně použijete velkou
varnou nádobu, můžete ji rozdělit na dvě
varné zóny. Budete tak moci nastavit dvě
různá nastavení teploty pro dvě různé
oblasti varné nádoby.
Vypnutí funkce: stiskněte
Vypnutí funkce: stiskněte symbol zóny.
Rozsvítí se panel varné zóny. Stiskněte
a zvolte funkci ke zrušení rozdělení
zóny.
Pokud odeberete varnou
nádobu na déle než 10
sekund nebo zónu vypnete,
funkce se vypne.
.
5.12 Zvýšení výkonu
Tato funkce dodá indukčním varným
zónám více elektrické energie. Funkci lze
zapnout pro indukční varnou zónu pouze
na omezenou dobu. Poté se indukční
varná zóna automaticky přepne na
nejvyšší teplotu.
Viz část „Technické údaje“.
Zapnutí funkce: stiskněte symbol zóny.
Rozsvítí se panel varné zóny. Stiskněte
a zvolte funkci ze seznamu. Pokud
není funkce v podnabídce dostupná,
zóna je příliš malá na rozdělení.
13
teplotu a pak ji sníží na správné
nastavení.
Zapnutí funkce pro varnou zónu:
stiskněte symbol varné zóny. Nastavte
nastavení teploty 0 až 14. Stiskněte
. V rámci symbolu varné zóny se
rozsvítí
. Časovač vedle symbolu
odpočítává zbývající čas funkce posílení
výkonu.
Vypnutí funkce: stiskněte
.
Časy funkce posílení výkonu
a výkon flexibilní indukční
varné zóny závisí na
velikosti varné nádoby. Tato
funkce funguje u varných
nádob s průměrem větším
než 180 mm.
K rozdělení či opětovnému
spojení zóny lze také
stisknout symbol zóny
dvěma prsty.
5.11 Automatický ohřev
5.13
Funkce Pro Cook
Zapnete-li tuto funkci, lze tak dosáhnout
potřebné teploty za kratší dobu. Tato
funkce nastaví na určitou dobu nejvyšší
Tato funkce vám umožňuje nastavit
teplotu přesunutím varné nádoby na jiné
místo na flexibilní indukční varné zóně.
14
www.electrolux.com
Varná deska rozpozná umístění nádoby
a nastaví tepelný výkon dle její polohy.
Umístěním nádoby do přední polohy
získáte nastavení nejvyššího tepelného
výkonu. Tepelný výkon můžete snížit
posunutím varné nádoby do zadní části.
Funkci zapnete umístěním nádoby na
flexibilní zónu. Stiskněte
a zvolte
funkci ze seznamu. Když je tato funkce
aktivní, flexibilní zóna je značena pomocí
čárek na ovládacím panelu. K zapnutí
této funkce můžete také stisknout symbol
odkazu na stavové liště
.
Vypnutí funkce
Funkci vypnete opakováním postupu
nebo stisknutím . Čárkovaná oblast na
ovládacím panelu zmizí.
POZOR!
Když je tato funkce zapnutá,
nelze měnit nastavení
teploty ručně.
Všeobecné informace:
•
•
•
•
Když používáte tuto funkci, používejte
pouze jednu varnou nádobu.
Maximální průměr nádoby u této
funkce je 240 mm. Pokud použijete
varnou nádobu s průměrem větším
než 240 mm, funkce se vypne.
Flexibilní zóna se přepne do režimu
standardní varné zóny. Zóna
uchovává nastavení teploty z poslední
polohy funkce Pro Cook.
Když je tato funkce aktivní, lze
nastavení teploty změnit pouze
posunutím varné nádoby.
Když použijete tuto funkci, můžete
také použít funkci připomenutí
.
Zdvihněte varnou nádobu a
umístěte ji do jiné polohy na
flexibilní zóně, pokud chcete
změnit nastavení teploty.
Posouvání nádobí může
způsobit poškrábání a
změnu zabarvení povrchu.
Odkaz na tuto funkci lze
přidat na stavovou lištu na
ovládacím panelu
Zapnutí funkce
.
Pokud jsou detekovány dvě
zapnuté zóny nebo je
použita větší varná nádoba,
funkce se vypne.
5.14 Časovače
K dispozici jsou tři časovače: CountUp
Timer, Odpočítávání času a Minutka.
Pro Cook. Když je tato
funkce aktivní, můžete
použít pouze Minutka.
CountUp Timer
Tento časovač můžete použít ke
sledování doby provozu varné zóny.
Funkce se spustí automaticky a rozsvítí
se vedle symbolu varné zóny na panelu
varné zóny. Ke kontrole času stiskněte
symbol zóny.
Vynulování času: přejděte na panel
varné zóny. Stiskněte
vedle symbolu
varné zóny a ze seznamu zvolte
správnou funkci. K vynulování času
můžete také stisknout
varné zóny.
vedle symbolu
Odpočítávání času
Tento časovač můžete použít k
nastavení délky zapnutí varné zóny při
jednom vaření.
Zapnutí funkce: přejděte na panel varné
zóny. Stiskněte
vedle symbolu varné
zóny a zvolte nastavení délky přípravy.
Nastavte čas odděleným procházením
hodin a minut.
ČESKY
02
55
01
50
00 h 45 min
24
40
23
35
OK
Poté potvrďte svou volbu. Volbu lze také
zrušit. Jakmile uplyne nastavený čas,
zazní zvukový signál a varná zóna se
vypne. K nastavení času lze také
stisknout
.
Vypnutí zvukové signalizace: dotkněte
se displeje.
Minutka
Tato funkce nemá žádný vliv na provoz
varných zón. Lze použít i s vypnutou
varnou deskou.
Odkaz na tuto funkci lze
přidat na stavovou lištu na
ovládacím panelu
.
Zapnutí funkce: stiskněte
a zvolte
funkci ze seznamu. Nastavte čas a
potvrďte svou volbu. K zapnutí této
funkce můžete také stisknout symbol
odkazu na stavové liště . Když uplyne
vámi nastavený čas, zazní zvukový
signál.
Vypnutí zvukové signalizace: dotkněte
se displeje.
5.15 PAUZA
Tato funkce přepne všechny zapnuté
varné zóny na nejnižší teplotu.
Když je tato funkce zapnutá, nelze měnit
tepelné nastavení. Tato funkce nemá
žádný vliv na funkci časovačů.
Odkaz na tuto funkci lze
přidat na stavovou lištu na
ovládacím panelu
.
Zapnutí funkce: stiskněte
a zvolte
funkci ze seznamu. K zapnutí této funkce
můžete také stisknout symbol odkazu na
stavové liště
.
15
Vypnutí funkce: dotkněte se displeje.
Předchozí nastavení teploty jsou
obnovena.
5.16 Zablokování varné
desky
Tato varná deska má tři blokovací
funkce: Zablokovat nyní, Zablokování
obrazovky a Dětská bezpečnostní
pojistka.
Zablokovat nyní
Tato funkce zablokuje ovládací panel,
zatímco jsou varné zóny zapnuté. Brání
náhodné změně nastavení přípravy.
Odkaz na tuto funkci lze
přidat na stavovou lištu na
ovládacím panelu
.
Zapnutí funkce: stiskněte
a zvolte
funkci ze seznamu. K zapnutí této funkce
můžete také stisknout symbol odkazu na
stavové liště
.
Vypnutí funkce: dotkněte se displeje.
Řiďte se pokyny na displeji a v
abecedním pořadí stiskněte písmena: A O - X.
Když varnou desku vypnete,
vypne se i tato funkce.
Zablokování obrazovky a Dětská
bezpečnostní pojistka
Zablokování obrazovky brání náhodné
změně nastavení během přípravy jídel.
Když je tato funkce aktivní a vy po dobu
dvou minut nezměníte žádné nastavení,
zablokuje ovládací panel.
Funkce Dětská bezpečnostní pojistka
brání náhodnému zapnutí a provozu
vypnuté varné desky.
Vypnutí a zapnutí těchto funkcí:
stiskněte
a zvolte Nabídka a poté
stiskněte Bezpečnost. Na další
obrazovce zvolte, zda chcete tyto funkce
zapnout či vypnout. Volbu potvrďte.
K provozu varné desky bez
vypnutí této funkce se řiďte
pokyny na displeji a v
abecedním pořadí stiskněte
písmena: A - O - X.
16
www.electrolux.com
5.17 Odkazy
5.20 Funkce Řízení výkonu
•
Funkce, které často používáte, můžete
nastavit jako odkazy. Odkazy se zobrazí
jako symboly na stavové liště obrazovky
ovládacího panelu. Odkazy vám
umožňují spustit funkci jediným dotykem.
a zvolte
Spuštění odkazu: stiskněte
Nabídka a poté stiskněte nabídku
odkazů. Na další obrazovce zvolte
funkce, které chcete, aby se zobrazovaly
jako odkazy na stavové liště. Volbu
potvrďte.
5.18 Displej
Můžete zvolit jas a pozadí displeje.
Lze zvolit čtyři stupně jasu, 1 je nejnižší
a 4 je nejvyšší.
Lze zvolit šest různých barev pozadí.
Ke změně jasu a nastavení pozadí:
a zvolte Nabídka a poté
stiskněte
stiskněte Displej. Poté zvolte mezi jasem
a obrázky pozadí. Na další obrazovce
nastavte požadované nastavení. Volbu
potvrďte.
5.19 Zvuky
Můžete zvolit typ ozvučení, který chcete
při používání varné desky slyšet.
Ozvučení lze také vypnout.
Změna nastavení ozvučení: stiskněte
a zvolte Nabídka a poté stiskněte
nabídku zvuků. Na další obrazovce
zvolte požadované nastavení. Volbu
potvrďte.
Když jsou zvuky vypnuté, lze
stále slyšet zvuky dokončení
časovačů nebo při vypnutí
varné desky.
6. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
•
•
•
•
•
•
Varné zóny jsou seskupeny podle
umístění a počtu fází ve varné desce.
Viz obrázek.
Každá fáze má maximální elektrické
zatížení 3 700 W.
Tato funkce rozděluje výkon mezi
varné zóny zapojené do stejné fáze.
Funkce se zapne, když celkové
elektrické zatížení varných zón
zapojených do jedné fáze přesáhne
3 700 W.
Tato funkce snižuje výkon pro ostatní
varné zóny zapojené do stejné fáze.
Nastavení teploty varných zón se
sníženým výkonem se mění v
rozmezí dvou úrovní.
U flexibilní zóny můžete použít až tři
nádoby. Tato funkce se zapne, když
se přesáhne maximální elektrické
zatížení fáze. Zapnutí této funkce
závisí na rozměru a počtu varných
nádob. Tato funkce snižuje nastavení
teploty u nádob na nejvyšší možné u
dané fáze. Symbol varné zóny
zešedne a nastavení teploty se mění
v rozmezí dvou úrovní. Jako symbol
varné zóny se rozsvítí šipka dolů.
Pokud po uplynutí jedné minuty
nezměníte počet nádob na flexibilní
zóně, nastaví se pro toto vaření nižší
nastavení teploty.
ČESKY
6.1 Nádobí
6.2 Zvuky během používání
U indukčních varných zón
vytváří silné
elektromagnetické pole teplo
v nádobách velmi rychle.
Indukční varné zóny
používejte s vhodnými
nádobami.
Materiál varných nádob
•
vhodné: litina, ocel, smaltovaná ocel,
nerezová ocel, sendvičová dna nádob
(označeno jako vhodné výrobcem).
• nevhodné: hliník, měď, mosaz, sklo,
keramika, porcelán.
Nádoba je pro indukční varnou desku
vhodná, jestliže:
•
•
17
se malé množství vody na indukční
varné zóně nastavené na nejvyšší
teplotu velmi rychle ohřeje.
magnet přilne na dno nádoby.
Dno nádoby musí být zcela
rovné a co nejsilnější.
Rozměry nádoby
Indukční varné zóny se do určité míry
automaticky přizpůsobí velikosti dna
nádoby.
Výkon varné zóny závisí na průměru
varné nádoby. Nádoby s menším než
minimálním průměrem přijímají pouze
část výkonu vytvářeného varnou zónou.
Jestliže slyšíte:
•
praskání: nádobí je vyrobeno z
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
• pískání: používáte varnou zónu na
vysoký výkon a nádobí je vyrobeno z
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
• hučení: používáte vysoký výkon.
• cvakání: dochází ke spínání
elektrických přepínačů.
• cvakání na flexibilní zóně: není
rozpoznána nádoba a varná zóna
není nastavená.
• syčení, bzučení: pracuje ventilátor.
Tyto zvuky jsou normální a
neznamenají žádnou závadu varné
desky.
6.3 Příklady použití varné
desky
Vztah mezi nastavením teploty a
spotřebou energie příslušené varné zóny
není přímo úměrný. Když zvýšíte
nastavení teploty, nezvýší se úměrně
spotřeba energie dané varné desky. To
znamená, že varná zóna se středním
nastavením teploty spotřebuje méně než
polovinu svého výkonu.
Údaje v následující tabulce
jsou jen orientační.
Viz část „Technické údaje“.
Nastavení
teploty
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
1
Udržení teploty hotového jí‐
dla.
dle
Nádobu zakryjte pokličkou.
potřeby
1-3
Holandská omáčka, rozpou‐
štění: másla, čokolády, žela‐
tiny.
5 - 25
Čas od času zamíchejte.
1-3
Zahuštění: nadýchané ome‐
lety, míchaná vejce.
10 - 40
Vařte s pokličkou.
18
www.electrolux.com
Nastavení
teploty
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
3-5
Dušení jídel z rýže a mléč‐
ných jídel, ohřívání hotových
jídel.
25 - 50
Přidejte alespoň dvakrát tolik
vody než rýže, mléčná jídla
během ohřívání občas zamí‐
chejte.
5-7
Podušení zeleniny, ryb, ma‐
sa.
20 - 45
Přidejte několik lžic tekutiny.
7-9
Vaření brambor v páře.
20 - 60
Použijte max. ¼ l vody na
750 g brambor.
7-9
Vaření většího množství jí‐
60 del, dušeného masa se zele‐ 150
ninou a polévek.
9 - 12
Mírné smažení: plátků masa dle
V polovině doby obraťte.
nebo ryb, Cordon Bleu z tele‐ potřeby
cího masa, kotlet, masových
kroket, uzenin, jater, jíšky,
vajec, palačinek a koblih.
12 - 13
Prudké smažení, pečená
5 - 15
bramborová kaše, silné řízky,
steaky.
14
Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v
hrnci), fritování hranolků.
Až 3 l vody a přísady.
V polovině doby obraťte.
Vaření velkých množství vody. Funkce posílení výkonu je zapnutá.
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Všeobecné informace
•
•
•
•
•
Varnou desku po každém použití
očistěte.
Nádoby používejte vždy s čistou
spodní stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
Použijte speciální škrabku na sklo.
•
•
7.2 Čištění varné desky
•
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo
obsahující cukr. Pokud tak neučiníte,
•
nečistota může varnou desku
poškodit. Vyvarujte se popálení.
Speciální škrabku přiložte šikmo ke
skleněnému povrchu a posunujte ostří
po povrchu desky.
Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým
hadrem.
Odstraňte kovově lesklé zbarvení:
použijte roztok vody s octem a
vyčistěte skleněný povrch pomocí
navlhčeného hadříku.
Povrch varné desky je vybaven
horizontálními drážkami. Varnou
desku vyčistěte vlhkým hadříkem a
ČESKY
trochou mycího prostředku jemnými
tahy zleva doprava. Po vyčištění
19
varnou desku osušte měkkým hadrem
zleva doprava.
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Varnou desku nelze za‐
pnout ani používat.
Varná deska není zapoje‐
na do elektrické sítě nebo
není připojena správně.
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena
do elektrické sítě. Viz
schéma zapojení.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka spaluje
opakovaně, obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.
Na ovládacím panelu je
voda nebo skvrny od tuku.
Vyčistěte ovládací panel.
Varná deska se vypne.
Něčím jste zakryli senzoro‐ Odstraňte předmět ze se‐
nzorového tlačítka.
vé tlačítko .
Jedna nádoba aktivuje dvě Dno nádoby není rovné.
zóny.
Nádobu lehce posuňte, do‐
kud není detekována po‐
uze jedna zóna.
Dvě nebo více zón bylo
detekováno jako jedna zó‐
na.
Nádoby jsou příliš blízko
sebe a varné zóny nebyly
nastaveny po umístění
každé nádoby.
U každé nádoby nastavte
jednotlivou zónu po umí‐
stění nádoby na příslušnou
varnou zónu.
Na flexibilní zóně není de‐
tekována žádná nádoba.
Nádoba není vhodná.
Použijte vhodnou nádobu.
Viz část „Tipy a rady“.
Průměr dna nádoby je pro
varnou zónu příliš malý.
Použijte varné nádoby se
správnými rozměry.
Viz část „Technické údaje“.
Na varné zóně se již na‐
chází nádoba.
První nádobu lehce posuň‐
te, abyste udělali místo pro
další.
Funkce zvýšení výkonu se
nezapíná pro nádobu na
flexibilní zóně.
Nádoba je větší než 240
U této velikosti nádoby je
mm. Byl dosažen maximál‐ to normální. Použijte menší
ní výkon.
nádobu nebo použijte nej‐
vyšší možné nastavení te‐
ploty pro velkou nádobu.
20
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Nastavení teploty pro nád‐
oby na flexibilní zóně jsou
snížená.
Používáte příliš mnoho
nádob s nejvyšším nasta‐
vením teploty na flexibilní
zóně. Je zapnutá funkce
řízení výkonu.
Posuňte některé nádoby
na indukční varné zóny.
Rozsvítí se
Jedna z blokovacích funkcí K odblokování varné desky
je zapnutá.
stiskněte v abecedním
pořadí písmena A - O - X.
.
Funkce Pro Cook se vy‐
pne.
Používáte více než jednu
nádobu.
Pro tuto funkci použijte po‐
uze jednu nádobu.
Jas displeje je snížený.
Teplota varných zón je vy‐ Nechte varnou desku vy‐
soká. K zajištění dlouhé ži‐ chladnout.
votnosti displeje se jas sní‐
ží v závislosti na teplotě
varné desky.
Displej nereaguje na do‐
tek.
Část displeje je zakrytá
Předměty odstraňte. Po‐
nádobami umístěnými blíz‐ suňte nádoby pryč od dis‐
ko displeje.
pleje.
Výkon je snížený. Jako
symbol varné zóny se roz‐
svítí šipka dolů.
Funkce řízení výkonu je
zapnutá.
Podsvícení je zapnuté, ale
kontrast displeje je špatný.
Na displeji je položené hor‐ Předmět odstraňte a ne‐
ké nádobí.
chte varnou desku dosta‐
tečně vychladnout. Pokud
se kontrast nezlepší, ob‐
raťte se na autorizované
servisní středisko.
Viz část „Denní používání“.
Při dotyku senzorových tla‐ Zvuková signalizace je vy‐
čítek nezazní žádný zvuko‐ pnutá.
vý signál.
Zapněte zvukovou signali‐
zaci.
Viz část „Denní používání“.
Zobrazí se E a číslo.
Porucha varné desky.
Varnou desku na chvíli od‐
pojte z elektrické sítě. Vy‐
pojte pojistku v domácí
elektroinstalaci. Opět ji
připojte. Jestliže se opět
zobrazí E, obraťte se na
autorizované servisní
středisko.
Zobrazí se E3.
Elektrické zapojení je ne‐
správné. Napájecí napětí
je mimo rozsah.
Požádejte kvalifikovaného
elektrikáře, aby instalaci
zkontroloval.
ČESKY
21
Problém
Možná příčina
Řešení
Zobrazí se E4.
U varné desky došlo k chy‐
bě, protože se vyvařila vo‐
da z nádoby. Zareagovala
ochrana proti přehřátí dané
zóny.
Varnou desku vypněte a
nechte ji vychladnout. Var‐
nou desku opět zapněte.
Pokud byl problém ve var‐
né nádobě, hlášení se
přestane zobrazovat. Po‐
kud se hlášení opět zobra‐
zí, obraťte se na autorizo‐
vané servisní středisko.
Zobrazí se E7.
Chladící ventilátor je zablo‐ Zkontrolujte, zda nějaké
kovaný.
předměty neblokují chladi‐
cí ventilátor. Pokud se hlá‐
šení opět zobrazí, obraťte
se na autorizované servis‐
ní středisko.
Zobrazí se E8.
Elektrické zapojení je ne‐
správné. Varná deska je
připojena pouze k jedné fá‐
zi.
Požádejte kvalifikovaného
elektrikáře, aby instalaci
zkontroloval. Viz schéma
zapojení.
Zobrazí se E9.
Došlo k chybě rozhraní.
Vypněte varnou desku a
znovu ji zapněte. Pokud se
hlášení opět zobrazí, ob‐
raťte se na autorizované
servisní středisko.
8.2 Když nenaleznete řešení...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko. Uveďte údaje z typového
štítku. Uveďte rovněž kód ze tří číslic a
písmen pro sklokeramiku (je v rohu varné
desky) a chybové hlášení, které se
zobrazuje. Ujistěte se, že jste varnou
desku používali správným způsobem.
Pokud ne, budete muset návštěvu
technika z autorizovaného servisu nebo
prodejce zaplatit, i když je spotřebič ještě
v záruce. Informace o servisním
středisku a záručních podmínkách jsou
uvedeny v záruční příručce.
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
9.1 Typový štítek
Model EHX8H10FBK
Typ 60 GBD K1 AU
Indukce 7.4 kW
Sér. č. .................
ELECTROLUX
PNC 949 596 316 02
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Vyrobeno v Německu
7.4 kW
22
www.electrolux.com
9.2 Technické údaje varných zón
Varná zóna
Nominální vý‐ Funkce posí‐
kon (maximál‐ lení výkonu
ní nastavení
[W]
teploty) [W]
Délka chodu
Průměr nád‐
funkce Funkce oby [mm]
posílení výko‐
nu [min]
Pravá přední
1400
2500
4
125 - 145
Pravá zadní
2300
3700
10
180 - 210
Výkon varných zón se může nepatrně
lišit od údajů uvedených v této tabulce.
Mění se na základě materiálu a průměru
varných nádob.
Pro dosažení nejlepších výsledků vaření
používejte nádoby, které nejsou větší
než průměr uvedený v tabulce.
9.3 Specifikace flexibilní zóny
Průměr nádoby
[mm]
Nominální výkon
(maximální nasta‐
vení teploty) [W]
Posílení výkonu
[W]
Maximální délka
posílení výkonu
[min]
90
500
500
4
145
1400
1400
4
180
1800
2000
8
210
2200
3000
8
280
2600
3700
10
Výkon varné zóny se může nepatrně lišit
od údajů uvedených v této tabulce. Mění
se na základě materiálu a průměru
varných nádob.
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
10.1 Informace o výrobku dle směrnice komise EU 66/2014
Označení modelu
EHX8H10FBK
Typ varné desky
Vestavná var‐
ná deska
Počet varných zón
2
Počet varných zón
1
Technologie ohřevu
Indukční de‐
ska
Průměr kruhových varných
zón (Ø)
Pravá přední
Pravá zadní
14,5 cm
21,0 cm
Délka (D) a šířka (Š) varné
zóny
Vlevo
D 45,4 cm
Š 30,0 cm
ČESKY
23
Spotřeba energie varných zón Pravá přední
(ECelectric cooking)
Pravá zadní
175,7 Wh / kg
170,3 Wh / kg
Spotřeba energie varné zóny
(ECelectric cooking)
188,4 Wh / kg
Vlevo
Spotřeba energie varné desky
(ECelectric hob)
182,3 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 2: Varné
desky - metody pro měření výkonu
•
10.2 Úspora energie
•
Během každodenního pečení můžete
ušetřit energii, budete-li se řídit níže
uvedenými radami.
•
•
Při ohřevu vody používejte pouze
takové množství, které potřebujete.
•
•
Je-li to možné, vždy zakrývejte
nádoby pokličkami.
Před zapnutím varné zóny na ni
položte varnou nádobu.
Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
Postavte nádobu přímo na střed
varné zóny.
Využijte zbytkové teplo k udržování
teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
11. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
24
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 24
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 27
3. INSTALACJA.................................................................................................... 29
4. OPIS URZĄDZENIA......................................................................................... 32
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 34
6. WSKAZÓWKI I PORADY................................................................................. 39
7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 41
8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.................................................................. 42
9. DANE TECHNICZNE........................................................................................45
10. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA............................................................. 46
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
POLSKI
25
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieciom i zwierzętom nie wolno zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Dzieciom w wieku do 3 lat nie wolno zbliżać się do
urządzenia podczas jego pracy.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
OSTRZEŻENIE: Urządzenie oraz jego nieosłonięte
elementy nagrzewają się podczas pracy do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby
uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi. Dzieci
poniżej 8 roku życia nie powinny znajdować się w
pobliżu urządzenia, jeśli nie są pod stałym nadzorem.
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie sterować urządzeniem za pomocą zewnętrznego
programatora czasowego ani niezależnego układu
zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie bez nadzoru potraw
zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie
grzejnej może być przyczyną pożaru.
NIE gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie,
a następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem
gaśniczym.
UWAGA: Gotowanie powinno odbywać się pod
nadzorem. Należy zapewnić stały nadzór nad krótkim
gotowaniem.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: Nie
przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni
gotowania.
Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść
przedmiotów metalowych, jak sztućce lub pokrywki do
garnków, ponieważ mogą one bardzo się rozgrzać.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Po zakończeniu gotowania należy wyłączyć pole
grzejne za pomocą elementu sterującego. Nie polegać
na działaniu układu wykrywania obecności naczyń.
Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego lub
powierzchni szklanej pojawią się pęknięcia, należy
wyłączyć urządzenie, aby uniknąć zagrożenia
porażeniem prądem elektrycznym.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowany serwis lub inna
wykwalifikowana osoba.
OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon do płyty
grzejnej wyprodukowanych przez producenta
urządzenia lub określonych w instrukcji przez
producenta urządzenia jako odpowiednich, lub
dostarczonych z urządzeniem. Użycie
nieodpowiednich osłon może skutkować wypadkiem.
POLSKI
27
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Po przycięciu zabezpieczyć
krawędzie blatu przed wilgocią za
pomocą odpowiedniego
uszczelniacza.
Zabezpieczyć spód urządzenia przed
dostępem pary i wilgoci.
Nie instalować urządzenia przy
drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie
to możliwości strącenia gorącego
naczynia z urządzenia przy otwieraniu
okna lub drzwi.
Instalując urządzenie nad szufladami,
należy zapewnić wystarczająco dużo
miejsca między dolną częścią
urządzenia a górną szufladą, aby
umożliwić prawidłowy obieg
powietrza.
Spód urządzenia może się mocno
nagrzewać. Pod urządzeniem należy
zamontować niepalną płytę,
uniemożliwiającą dostęp do
urządzenia od spodu.
Pozostawić 2 mm przestrzeni
wentylacyjnej między blatem
roboczym a przednią częścią
zamontowanego pod nim urządzenia.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
spowodowanych brakiem
odpowiedniej przestrzeni
wentylacyjnej.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Urządzenie musi być uziemione.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek
czynności upewnić się, że urządzenie
jest odłączone od zasilania.
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy
skontaktować się z elektrykiem.
Upewnić się, że urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane. Luźny lub
niewłaściwy przewód zasilający bądź
wtyczka (jeśli dotyczy) może być
przyczyną przegrzania styków.
Użyć odpowiedniego przewodu
zasilającego.
Nie dopuszczać do splątania
przewodów elektrycznych.
Upewnić się, że zostało
zainstalowane zabezpieczenie przed
porażeniem prądem.
Przewód zasilający należy
przymocować obejmą w celu jego
mechanicznego odciążenia.
Podczas podłączania urządzenia do
gniazda sieciowego upewnić się, że
przewód zasilający lub jego wtyczka
(jeśli dotyczy) nie będzie dotykać
rozgrzanych elementów urządzenia
lub naczyń
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
wtyczki (jeśli dotyczy) ani przewodu
zasilającego. Wymianę uszkodzonego
przewodu zasilającego należy zlecić
autoryzowanemu centrum
serwisowemu lub wykwalifikowanemu
elektrykowi.
Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i
28
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem należy zamocować w taki
sposób, aby nie można go było
odłączyć bez użycia narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby w zainstalowanym
urządzeniu wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie ciągnąć
za przewód zasilający. Należy zawsze
ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z
oprawki), wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) oraz styczniki.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące
minimum 3 mm.
2.3 Obsługa
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń ciała, oparzeniem,
porażeniem prądem.
•
•
•
•
•
•
•
Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy usunąć z niego wszystkie
elementy opakowania, etykiety i folię
ochronną (jeśli dotyczy).
Urządzenia należy używać w
warunkach domowych.
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Po każdym użyciu wyłączyć pole
grzejne.
Nie polegać na działaniu układu
wykrywania obecności naczyń.
•
•
•
•
•
•
Nie kłaść sztućców ani pokrywek
naczyń na polach grzejnych. Mogą
one stać się gorące.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z
wodą.
Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
Jeśli na powierzchni urządzenia
pojawią się pęknięcia, należy
natychmiast odłączyć je od zasilania.
Pozwoli to uniknąć zagrożenia
porażeniem prądem elektrycznym.
Gdy urządzenie jest włączone,
użytkownicy z wszczepionym
rozrusznikiem serca nie powinni
zbliżać się do indukcyjnych pól
grzejnych na odległość mniejszą niż
30 cm.
Podczas wkładania żywności do
gorącego oleju może on pryskać.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem
i wybuchem
•
•
•
•
Pod wpływem wysokiej temperatury
tłuszcze i olej mogą uwalniać
łatwopalne opary. Podczas
podgrzewania tłuszczów i oleju nie
wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani
rozgrzanych przedmiotów.
Opary uwalniane przez gorący olej
mogą ulec samoczynnemu zapłonowi.
Zużyty olej zawierający pozostałości
produktów spożywczych ma niższą
temperaturę zapłonu niż świeży olej.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
uszkodzenia urządzenia.
•
•
•
•
Nie stawiać gorących naczyń na
panelu sterowania.
Nie stawiać gorących naczyń na
szklanej powierzchni płyty grzejnej.
Nie dopuszczać do wygotowania się
potraw.
Nie dopuszczać do upadku naczyń
lub innych przedmiotów na
POLSKI
•
•
•
•
powierzchnię urządzenia. Może to
spowodować jej uszkodzenie.
Nie włączać pól grzejnych bez naczyń
ani z pustymi naczyniami.
Nie kłaść na urządzeniu folii
aluminiowej.
Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze
zniszczonym spodem mogą
spowodować zarysowanie szkła lub
szkła ceramicznego. Dlatego nie
należy przesuwać ich po powierzchni
gotowania.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw.
Nie wolno go używać do innych
celów, takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
2.4 Konserwacja i czyszczenie
•
•
•
•
•
Aby zapobiec uszkodzeniu
powierzchni urządzenia, należy
regularnie ją czyścić.
Przed rozpoczęciem czyszczenia
urządzenia należy je wyłączyć i
zaczekać, aż ostygnie.
Przed przystąpieniem do konserwacji
urządzenia należy odłączyć je od
zasilania.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą
pod ciśnieniem ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
29
wyłącznie obojętne środki
czyszczące. Nie używać żadnych
produktów ściernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
2.5 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała
lub uduszeniem.
•
•
•
Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo
utylizować urządzenie, należy
skontaktować się z lokalnymi
władzami.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
2.6 Serwis
•
•
Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem
serwisowym, który naprawi
urządzenie.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
3.1 Przed instalacją
Przed przystąpieniem do instalacji płyty
grzejnej należy zapisać poniższe
informacje umieszczone na tabliczce
znamionowej. Tabliczka znamionowa
znajduje się w dolnej części płyty
grzejnej.
Numer seryjny ...........................
3.2 Płyty grzejne do zabudowy
Płyt grzejnych do zabudowy wolno
używać dopiero po ich zamontowaniu w
odpowiednich szafkach lub blatach
roboczych spełniających wymogi
stosownych norm.
3.3 Przewód zasilający
•
•
W zestawie z płytą grzejną znajduje
się przewód zasilający.
W celu wymiany uszkodzonego
przewodu należy użyć następującego
przewodu zasilającego (lub przewodu
o lepszych parametrach): H05V2V2-F
T min 90°C. W tym celu należy
skontaktować się z miejscowym
punktem serwisowym.
3.4 Mocowanie uszczelki
1. Oczyścić blat wokół obszaru
wycięcia.
30
www.electrolux.com
2. Przykleić załączoną w komplecie
taśmę uszczelniającą wokół dolnej
krawędzi płyty grzejnej, wzdłuż
zewnętrznej krawędzi szkła
ceramicznego. Nie naciągać taśmy.
Styk końców taśmy uszczelniającej
powinien znaleźć się pośrodku
jednego z boków płyty grzejnej.
3. Przycinając taśmę uszczelniającą na
długość, należy dodać kilka
milimetrów.
4. Docisnąć do siebie oba końce taśmy
uszczelniającej.
3.5 Montaż
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
62 mm
46 mm
36 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
62 mm
46 mm
36 mm
POLSKI
55 ±1mm
65±1mm
490±1mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
31
32
www.electrolux.com
4. OPIS URZĄDZENIA
4.1 Układ powierzchni gotowania
1
1 Indukcyjne pole grzejne
2 Panel sterowania
3 Uniwersalne indukcyjne pole grzejne
1
3
2
4.2 Układ panelu sterowania
1
2
3
8
00:02
9 8
Symbol
7
6
5
4
Funkcja
Uwagi
1
WŁ./WYŁ.
Włączanie i wyłączanie płyty grzejnej.
2
Położenie pola grzej‐
nego
Wskazuje położenie pola grzejnego. Aby
włączyć pole, należy dotknąć symbol.
Pole grzejne jest włą‐
czone
Aby zmienić ustawienia mocy grzania lub
ustawić dodatkowe funkcje, należy do‐
tknąć symbol.
Menu
Do wyboru dodatkowych funkcji i ustawień
pola.
Blokada
Blokowanie panelu sterowania.
Pasek stanu
Wyświetla skróty i pokazuje pozostały
czas gotowania. Aby wyświetlić skróty,
należy je włączyć w menu skrótów.
3
-
4
5
6
-
POLSKI
Symbol
33
Funkcja
Uwagi
7
Przypomnienie
Do włączania funkcji i wyświetlania czasu.
8
Pro Cook
Włączanie i wyłączanie funkcji.
9
PAUZA
Włączanie funkcji.
4.3 Panel pola grzejnego
Aby wyświetlić panel pola grzejnego, dotknąć symbol pola grzejnego w panelu
sterowania.
1
2
3
9
03:00
4
5
00:10
01:45
7
6
Sym‐
bol
Funkcja
Uwagi
-
Symbol pola grzejnego
Pokazuje ustawienie mocy grzania.
2
Funkcja zwiększenia
mocy / Funkcja automa‐
tycznego podgrzewania
Informuje o działaniu funkcji. Odliczanie
zegara trwa do momentu wyłączenia funk‐
cji.
3
CountUp Timer
Informuje, jak długo działa pole grzejne.
4
Wyłącznik czasowy
Informuje o pozostałym czasie gotowania.
Menu
Do wyboru dodatkowych funkcji i ustawień
pola grzejnego.
Funkcja zwiększenia
mocy / Funkcja automa‐
tycznego podgrzewania
Włączanie i wyłączanie funkcji.
Pasek regulacji
Służy do ustawiania mocy grzania.
1
5
6
7
-
4.4 Ciepło resztkowe
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
poparzenia ciepłem
resztkowym.
Indukcyjne pola grzejne wytwarzają
ciepło potrzebne do gotowania potraw
bezpośrednio w dnie naczyń.
Powierzchnia ceramiczna jest
nagrzewana przez ciepło pochodzące z
naczyń.
34
www.electrolux.com
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
5.1 Pierwsze uruchomienie
Podczas pierwszego uruchomienia płyty
grzejnej należy najpierw ustawić język.
Po ustawieniu języka wyświetlone
zostaną wskazówki i porady dotyczące
obsługi płyty grzejnej. Aby zmienić ekran,
należy przesunąć palcem w lewo lub w
prawo.
5.4
Funkcje Menu
Użyć symbolu:
, aby przejść do
ustawień płyty grzejnej i zmienić je.
Możliwe jest także włączanie i
wyłączanie funkcji oraz tworzenie
skrótów. W tabeli przedstawiono
podstawowe funkcje menu. Aby wybrać
funkcję, dotknąć ją. Wybrać odpowiednie
ustawienie i potwierdzić wybór.
Więcej opcji
Blokada
Pro Cook
PAUZA
Przypomnienie
Menu
Porady i wskazów‐
ki
Skróty
Bezpieczeństwo
Aby pominąć porady, dotknąć Gotowe.
Później można do nich wrócić za
pomocą Menu.
Język
Wyświetlacz
5.2 Włączanie i wyłączanie
Dźwięk
Dotknąć
na 1 sekundę, aby włączyć
lub wyłączyć płytę grzejną.
5.3 Informacje ogólne
Panel sterowania płyty grzejnej to obszar
dotykowy. Obsługa płyty grzejnej polega
na dotykaniu symboli, przewijaniu menu,
przesuwaniu pasków regulacji i ekranów.
Płyta grzejna rozpoznaje dotyk i moment
zwolnienia dotyku na panelu sterowania.
Serwis
5.5 AUTO OFF
Funkcja ta powoduje samoczynne
wyłączenie płyty grzejnej, gdy:
•
•
•
Zapoznać się z informacją wyświetloną
na ekranie. Płyta grzejna podaje
wskazówki i polecenia służące ułatwieniu
obsługi.
UWAGA!
Nie stawiać gorących
naczyń na panelu
sterowania. Występuje
zagrożenie uszkodzeniem
układu elektronicznego.
•
•
wszystkie pola grzejne są wyłączone,
po włączeniu płyty grzejnej nie
zostanie ustawiona moc grzania,
panel sterowania został zalany lub od
ponad 10 sekund znajduje się na nim
przedmiot (garnek, ściereczka itp).
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
urządzenie wyłączy się. Należy
usunąć przedmiot lub wyczyścić panel
sterowania.
płyta ulega nadmiernemu rozgrzaniu
(np. gdy wygotowała się zawartość
naczynia). Przed ponownym użyciem
płyty grzejnej odczekać, aż pole
grzejne ostygnie.
użyto nieodpowiedniego naczynia lub
brak naczynia na polu grzejnym. Kolor
POLSKI
pola zmienia się na szary.
Uniwersalne indukcyjne pole grzejne
wyłącza się po 10 sekundach, a
indukcyjne pola grzejne wyłączają się
po 2 minutach.
• nie wyłączono pola grzejnego lub nie
zmieniono mocy grzania. Po pewnym
czasie płyta grzejna wyłącza się.
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a czasem, po jakim wyłącza
się płyta grzejna:
Ustawienie mocy
grzania
Płyta grzejna wy‐
łącza się po
1-3
6 godz.
4-7
5 godz.
8-9
4 godz.
10 - 14
1,5 godz.
Wyłączyć i ponownie włączyć płytę
grzejną lub dotknąć symbol pola, aby
wyłączyć opcję AUTO OFF.
5.6 Zmiana języka
Aby zmienić język, dotknąć
w panelu
sterowania. Wybrać Menu z listy. Przejść
do menu wyboru języka i wybrać
odpowiedni język. Dotknąć nazwę
języka, aby potwierdzić wybór.
5.7 Używanie pól grzejnych
Ustawić naczynie bezpośrednio na
krzyżykach lub na uniwersalnym polu
grzejnym. Indukcyjne pola grzejne
dostosowują się automatycznie do
wielkości dna naczyń. Dotknąć symbol
pola grzejnego, aby otworzyć panel pola
grzejnego.
5.8 Ustawienie mocy grzania
Dotknąć symbol odpowiedniego pola.
Pojawi się panel pola grzejnego.
Ustawienie mocy grzania można
zmienić:
•
dotykając pasek regulacji w miejscu
odpowiadającym wybranej mocy
grzania,
•
•
35
przesuwając palec wzdłuż paska
regulacji. Zwolnić dotyk po ustawieniu
właściwej mocy grzania.
dotykając symbol pola i przesuwając
palec w prawo w celu zwiększenia lub
w lewo w celu zmniejszenia
ustawienia mocy grzania.
9
W przypadku indukcyjnego
pola grzejnego należy
najpierw ustawić naczynie.
Po wykryciu naczynia
pojawia się symbol pola.
5.9 Uniwersalne indukcyjne
pole grzejne
Uniwersalne pole grzejne wykrywa
położenie i wielkość naczyń. Po wykryciu
naczynia pojawia się symbol pola.
Można włączyć panel sterowania pola
grzejnego i ustawić moc grzania lub
funkcje zegara. Rozmiar pola grzejnego
zależy od wielkości naczyń. Jeśli symbol
jest mały, można ustawić dodatkowe
naczynie obok.
Można ustawić do trzech naczyń i
obsługiwać je osobno. Minimalny rozmiar
naczynia wynosi 90 mm. Maksymalny
rozmiar wynosi 300 x 460 mm.
Po zdjęciu naczynia z pola symbol pola
zmienia się na szary. Pole znika po 10
sekundach.
5.10 Funkcja podziału
Dla dużego naczynia na uniwersalnym
polu grzejnym pole można podzielić na
dwa obszary. Można dzięki temu ustawić
dwie różne moce grzania w dwóch
różnych obszarach naczynia.
Aby włączyć funkcję: dotknąć symbol
pola. Włączy się panel pola grzejnego.
Dotknąć
i wybrać funkcję z listy. Jeśli
36
www.electrolux.com
funkcja nie jest dostępna w podmenu,
oznacza to, że pole jest zbyt małe do
podziału.
Patrz rozdział „Dane
techniczne”.
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć symbol
pola. Włączy się panel pola grzejnego.
Dotknąć
i wybrać opcję wyłączenia
podziału pola.
Aby włączyć funkcję dla pola
grzejnego: dotknąć symbol pola
grzejnego. Ustawić moc grzania na 0 lub
14. Dotknąć
Zdjęcie naczynia na ponad
10 sekund lub wyłączenie
pola spowoduje wyłączenie
funkcji.
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć
Aby podzielić pole lub
wyłączyć podział, można
także dotknąć symbol pola
dwoma palcami.
.
Czas i moc funkcji
zwiększenia mocy dla
uniwersalnego pola
grzejnego zależy od
wielkości naczyń. Funkcja
działa dla naczyń o średnicy
ponad 180 mm.
5.11 Automatyczne
podgrzewanie
Włączenie tej funkcji pozwala w krótszym
czasie uzyskać potrzebną moc grzania.
Funkcja ta uruchamia na pewien czas
maksymalną moc grzania, a następnie
obniża ją do właściwego poziomu.
Aby włączyć funkcję dla pola
grzejnego: dotknąć symbol pola
grzejnego. Ustawić moc grzania w
zakresie między 1 a 13. Dotknąć
Wewnątrz symbolu pola grzejnego
. Wewnątrz symbolu
. Zegar
pola grzejnego pojawi się
obok symbolu zacznie odliczać pozostały
czas funkcji zwiększenia mocy.
.
. Zegar
pojawi się symbol funkcji:
obok symbolu zacznie odliczać pozostały
czas funkcji.
5.13
Funkcja Pro Cook
Funkcja umożliwia regulację temperatury
za pomocą przestawienia naczynia w
inne miejsce uniwersalnego
indukcyjnego pola grzejnego.
Płyta grzejna wykrywa położenie
naczynia i dostosowuje moc grzania
odpowiednio do tego położenia. Gdy
naczynie jest ustawione z przodu, moc
grzania jest największa. Ustawienie
mocy grzania można zmniejszyć,
przesuwając naczynie do tyłu.
Zmiana mocy grzania
podczas działania funkcji
spowoduje rozpoczęcie
odliczania nowego czasu dla
danej mocy.
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć
.
5.12 Funkcja zwiększenia mocy
Funkcja ta zapewnia indukcyjnym polom
grzejnym dodatkową moc. Funkcję tę
można włączyć dla indukcyjnego pola
grzejnego tylko przez ograniczony czas.
Po upływie tego czasu indukcyjne pole
grzejne automatycznie przełącza się na
maksymalną moc grzania.
UWAGA!
Gdy działa ta funkcja, nie
można ręcznie zmienić
ustawienia mocy grzania.
Informacje ogólne:
•
Podczas korzystania z funkcji należy
używać tylko jednego naczynia.
POLSKI
•
•
•
Maksymalna średnica naczynia dla tej
funkcji wynosi 240 mm. Gdy użyte
zostanie większe naczynie niż 240
mm, funkcja wyłączy się. Uniwersalne
pole grzejne zmieni się w
standardowe pole grzejne. Pole
zachowuje ustawienie mocy grzania z
ostatniego użycia funkcji Pro Cook.
Gdy działa ta funkcja, ustawienia
mocy grzania można zmienić tylko za
pomocą przestawiania naczyń.
Podczas korzystania z tej funkcji
można także używać funkcji
Przypomnienie
.
Aby zmienić ustawienie
mocy grzania, podnieść
naczynie i ustawić je w
innym miejscu. Przesuwanie
naczyń może spowodować
zarysowanie i odbarwienie
powierzchni.
37
Pro Cook. Podczas
korzystania z tej funkcji
można używać tylko funkcji
Przypomnienie.
CountUp Timer
Funkcja ta służy do kontrolowania czasu
pracy pola grzejnego. Funkcja włącza się
automatycznie i pojawia obok symbolu
pola grzejnego na panelu pola
grzejnego. Aby sprawdzić czas, należy
dotknąć symbolu pola.
Zerowanie czasu: wejść do panelu pola
obok symbolu
grzejnego. Dotknąć
pola grzejnego i wybrać odpowiednią
opcję z listy. Czas można także
wyzerować, dotykając
pola grzejnego.
obok symbolu
Skrót do funkcji można
dodać na pasku stanu na
Wyłącznik czasowy
Funkcja ta służy do określenia czasu
pracy pola grzejnego w danym cyklu
gotowania.
panelu sterowania
Aby włączyć funkcję: wejść do panelu
.
Włączanie funkcji
Aby włączyć funkcję, postawić naczynie
na uniwersalnym polu grzejnym. Dotknąć
i wybrać funkcję z listy. Gdy funkcja
działa, uniwersalne pole grzejne jest
oznaczone kreskami na panelu
sterowania. Funkcję można także
włączyć, dotykając symbolu skrótu na
pasku stanu
pola grzejnego. Dotknąć
obok
symbolu pola grzejnego i wybrać opcję
ustawiania czasu gotowania. Ustawić
czas, przewijając osobno godziny i
minuty.
02
55
01
50
00 h 45 min
.
Wyłączanie funkcji
24
40
Aby wyłączyć funkcję, powtórzyć
23
35
procedurę lub dotknąć . Obszar
zaznaczony kreskami na panelu
sterowania zniknie.
Wykrycie dwóch
działających pól grzejnych
lub użycie dużego naczynia
spowoduje wyłączenie
funkcji.
5.14 Funkcje zegara
Dostępne są 3 funkcje: CountUp Timer,
Wyłącznik czasowy i Przypomnienie.
OK
Następnie potwierdzić wybór. Można
także anulować wybór. Gdy odliczanie
zegara dobiegnie końca, rozlegnie się
sygnał dźwiękowy, a pole grzejne
wyłączy się. Aby ustawić czas, mona
także dotknąć
.
Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy:
dotknąć wyświetlacz.
Przypomnienie
Funkcja nie ma wpływu na działanie pól
grzejnych. Można to także zrobić, gdy
płyta grzejna jest wyłączona.
38
www.electrolux.com
Skrót do funkcji można
dodać na pasku stanu na
panelu sterowania
.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
i
wybrać funkcję z listy. Ustawić czas i
potwierdzić wybór. Funkcję można także
włączyć, dotykając symbolu skrótu na
pasku stanu . Gdy odliczanie
ustawionego czasu dobiegnie końca,
rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
i
wybrać funkcję z listy. Funkcję można
także włączyć, dotykając symbolu skrótu
na pasku stanu
.
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć
wyświetlacz. Postępować zgodnie z
informacjami na ekranie i dotknąć litery w
porządku alfabetycznym: A - O - X.
Po wyłączeniu płyty grzejnej
funkcja zostaje wyłączona.
Funkcja ta służy do przestawiania
wszystkich włączonych pól grzejnych na
najniższą moc grzania.
Blokada ekranu i Blokada
uruchomienia
Funkcja Blokada ekranu zapobiega
przypadkowej zmianie ustawień podczas
gotowania. Gdy funkcja jest włączona i
żadne ustawienia nie zostaną zmienione
w ciągu 2 minut, włączy się blokada
panelu sterowania.
Gdy działa ta funkcja, nie można zmienić
ustawienia mocy grzania. Opcja ta nie
ma wpływu na działanie funkcji zegara.
Funkcja Blokada uruchomienia
zapobiega przypadkowemu włączeniu
płyty grzejnej, gdy płyta jest wyłączona.
Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy:
dotknąć wyświetlacz.
5.15 PAUZA
Skrót do funkcji można
dodać na pasku stanu na
panelu sterowania
.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
i
wybrać funkcję z listy. Funkcję można
także włączyć, dotykając symbolu skrótu
na pasku stanu
.
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć
wyświetlacz. Poprzednie ustawienia
mocy grzania zostaną przywrócone.
5.16
Blokada płyty grzejnej
Płyta grzejna ma 3 funkcje blokady:
Blokada, Blokada ekranu i Blokada
uruchomienia.
Blokada
Funkcja blokuje panel sterowania, gdy
włączone są pola grzejne. Zapobiega
ona przypadkowej zmianie ustawień
gotowania.
Skrót do funkcji można
dodać na pasku stanu na
panelu sterowania
.
Aby włączyć lub wyłączyć funkcje:
i wybrać Menu, a następnie
dotknąć
dotknąć Bezpieczeństwo. Na następnym
ekranie wybrać opcję włączenia lub
wyłączenia funkcji. Potwierdzić wybór.
Aby obsługiwać płytę bez
wyłączania funkcji,
postępować zgodnie z
informacjami na ekranie i
dotknąć litery w porządku
alfabetycznym: A - O - X.
5.17 Skróty
Do często używanych funkcji można
przypisać skróty. Skróty są wyświetlane
jako symbole na pasku stanu na ekranie
panelu sterowania. Skróty umożliwiają
włączenie funkcji jednym dotknięciem.
Aby włączyć skróty: dotknąć
i
wybrać Menu, a następnie dotknąć menu
skrótów. Na następnym ekranie wybrać
funkcje, które będą wyświetlane jako
skróty na pasku stanu. Potwierdzić
wybór.
POLSKI
5.18 Wyświetlacz
•
Można wybrać jasność i kolor tła
wyświetlacza.
•
Do wyboru są cztery jasności
wyświetlacza – od najniższej 1 do
najwyższej 4.
•
Do wyboru jest sześć różnych kolorów
tła.
•
Aby zmienić ustawienie jasności lub
i wybrać Menu, a
tła: dotknąć
następnie dotknąć Wyświetlacz.
Następnie wybrać opcję
ustawiania jasności lub tła. Na
następnym ekranie wybrać żądane
ustawienie. Potwierdzić wybór.
5.19 Dźwięki
Możliwe jest wybranie dźwięków
emitowanych podczas obsługi płyty
grzejnej. Dźwięki można także wyłączyć.
Aby zmienić ustawienia dźwięku:
dotknąć
i wybrać Menu, a następnie
dotknąć menu dźwięków. Na następnym
ekranie wybrać odpowiednie ustawienie.
Potwierdzić wybór.
Gdy dźwięki są wyłączone,
dźwięki towarzyszące
zakończeniu funkcji zegara
lub wyłączeniu płyty grzejnej
będą nadal emitowane.
5.20 Funkcja Zarządzanie
energią
•
•
Pola grzejne są pogrupowane
zgodnie z umiejscowieniem i liczbą
faz podłączonych do płyty grzejnej.
Patrz rysunek.
Maksymalne obciążenie każdej fazy
wynosi 3700 W.
6. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
•
39
Funkcja rozdziela moc między pola
grzejne podłączone do tej samej fazy.
Funkcja włącza się, gdy łączna moc
pól grzejnych podłączonych do jednej
fazy przekracza 3700 W.
Funkcja zmniejsza moc pozostałych
pól grzejnych podłączonych do tej
samej fazy.
Ustawienie dla pól o zmniejszonej
mocy grzania zmienia się w zakresie
dwóch poziomów.
W przypadku pola uniwersalnego
można użyć maksymalnie trzech
naczyń. Funkcja włączy się, gdy
przekroczone zostanie maksymalne
obciążenie fazy. Włączenie funkcji
zależy od wielkości naczyń i ich
liczby. Funkcja powoduje
zmniejszenie ustawienia mocy
grzania naczyń do najwyższej
możliwej wartości dla fazy. Symbol
pola grzejnego zmienia się na szary,
a ustawienie mocy grzania zmienia
się w zakresie dwóch poziomów. Na
symbolu pola grzejnego pojawiła się
strzałka skierowana w dół. Jeśli liczba
naczyń na uniwersalnym polu
grzejnym nie zmieni się w ciągu
minuty, do tego cyklu gotowania
zastosowane zostaną niższe
ustawienia mocy grzania.
40
www.electrolux.com
6.1 Naczynia
Silne pole
elektromagnetyczne
generowane przez
indukcyjne pole grzejne
nagrzewa naczynie w
bardzo krótkim czasie.
Do gotowania na
indukcyjnych polach
grzejnych należy używać
wyłącznie odpowiednich
naczyń.
Materiał, z którego wykonane są
naczynia
•
odpowiedni: żeliwo, stal, stal
emaliowana, stal nierdzewna, dno
wielowarstwowe (odpowiednio
oznaczone przez producenta).
• nieodpowiedni: aluminium, miedź,
mosiądz, szkło, ceramika, porcelana.
Naczynie nadaje się do gotowania na
płycie indukcyjnej, jeśli:
•
•
można szybko zagotować niewielką
ilości wody w naczyniu postawionym
na polu grzejnym ustawionym na
maksymalną moc;
magnes przywiera do dna naczynia.
Dno naczynia powinno być
możliwie jak najgrubsze i
płaskie.
Wymiary naczyń
Indukcyjne pola grzejne w pewnym
stopniu dopasowują się automatycznie
do średnicy dna naczyń.
Patrz rozdział „Dane
techniczne”.
6.2 Odgłosy podczas pracy
Jeżeli słychać:
•
odgłos trzaskania: naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
• gwizd: pole grzejne ustawione jest na
wysoką moc grzania, a naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
• odgłos brzęczenia: ustawiono wysoką
moc grzania.
• odgłos klikania: odbywa się
przełączanie obwodów elektrycznych.
• odgłos klikania na polu grzejnym: nie
wykryto naczynia, nie ustawiono pola
grzejnego.
• odgłos syczenia, brzęczenia:
uruchomiony jest wentylator.
Odgłosy te są normalnym zjawiskiem i
nie świadczą o usterce urządzenia.
6.3 Przykłady zastosowania w
gotowaniu
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a poborem mocy przez pole
grzejne nie jest liniowa. Zwiększenie
mocy grzania nie powoduje
proporcjonalnego zwiększenia poboru
mocy przez pole grzejne. Przy
ustawieniu średniej mocy grzania pole
grzejne wykorzystuje mniej niż połowę
swojej mocy.
Dane przedstawione w tabeli
mają wyłącznie charakter
orientacyjny.
Sprawność pola grzejnego zależy od
średnicy dna naczynia. Naczynie o
średnicy dna mniejszej niż minimalna
pochłania tylko część energii
generowanej przez pole grzejne.
Ustawienie
mocy grza‐
nia
Zastosowanie:
Czas
(min)
Wskazówki
1
Podtrzymywanie temperatury zależ‐
Przykryć naczynie.
ugotowanych potraw.
nie od
potrzeb
POLSKI
Czas
(min)
41
Ustawienie
mocy grza‐
nia
Zastosowanie:
Wskazówki
1-3
Sos holenderski, roztapianie: 5 - 25
masła, czekolady, żelatyny.
Mieszać od czasu do czasu.
1-3
Ścinanie: puszystych omle‐
tów, smażonych jajek.
10 - 40
Gotować pod przykryciem.
3-5
Gotowanie ryżu lub potraw
mlecznych, podgrzewanie
gotowych potraw.
25 - 50
Wlać przynajmniej dwukrot‐
nie więcej płynu niż ryżu; po‐
trawy mleczne mieszać od
czasu do czasu.
5-7
Gotowanie na parze warzyw, 20 - 45
ryb, mięsa.
Dodać kilka łyżek wody.
7-9
Gotowanie ziemniaków na
parze.
20 - 60
Użyć maksymalnie ¼ l wody
na 750 g ziemniaków.
7-9
Gotowanie większej ilości
składników, potraw duszo‐
nych i zup.
60 150
Do 3 litrów wody + składniki.
9 - 12
Delikatne smażenie: eska‐
zależ‐
Obrócić po upływie połowy
lopków, cordon bleu z cielę‐ nie od
czasu.
ciny, kotletów, bryzoli, kiełba‐ potrzeb
sek, wątróbki, zasmażek, ja‐
jek, naleśników, pączków.
12 - 13
Intensywne smażenie np.
5 - 15
placków ziemniaczanych, po‐
lędwicy, steków.
14
Gotowanie wody, gotowanie makaronu, obsmażanie mięsa (gulasz,
mięso duszone w sosie własnym), smażenie frytek.
Obrócić po upływie połowy
czasu.
Gotowanie dużej ilości wody. Funkcja Power jest włączona.
7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
7.1 Informacje ogólne
•
•
•
Czyścić płytę grzejną po każdym
użyciu.
Należy zawsze używać naczyń z
czystym dnem.
Zarysowania lub ciemne plamy na
powierzchni nie mają wpływu na
działanie płyty grzejnej.
•
•
Stosować odpowiednie środki
przeznaczone do czyszczenia
powierzchni płyty grzejnej.
Używać specjalnego skrobaka do
szkła.
7.2 Czyszczenie płyty grzejnej
•
Usuwać natychmiast: stopiony
plastik, folię, cukier oraz zabrudzenia
z potraw zawierających cukier. W
przeciwnym razie zabrudzenia mogą
spowodować uszkodzenie płyty
grzejnej. Uważać, aby się nie
oparzyć. Przyłożyć specjalny skrobak
42
www.electrolux.com
•
•
pod ostrym kątem do szklanej
powierzchni i przesuwać po niej
ostrzem.
Usunąć, gdy płyta grzejna
wystarczająco ostygnie: ślady
osadu kamienia i wody, plamy
tłuszczu, metaliczne odbarwienia.
Przetrzeć płytę grzejną wilgotną
szmatką z dodatkiem delikatnego
detergentu. Po wyczyszczeniu
wytrzeć płytę grzejną do sucha
miękką szmatką.
Usuwanie metalicznych,
połyskliwych przebarwień: użyć
•
wodnego roztworu octu i wyczyścić
szklaną powierzchnię wilgotną
szmatką.
Na powierzchni płyty grzejnej znajdują
się biegnące poziomo rowki. Czyścić
płytę grzejną wilgotną ściereczką z
dodatkiem detergentu, wykonując
płynne ruchy od lewej do prawej
strony. Po wyczyszczeniu wytrzeć
płytę grzejną do sucha miękką
ściereczką, wykonując płynne ruchy
od lewej do prawej strony.
8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
8.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Środek zaradczy
Nie można uruchomić płyty Płyty grzejnej nie podłą‐
Sprawdzić, czy płyta grzej‐
grzejnej ani nią sterować.
czono do zasilania lub
na jest prawidłowo podłą‐
podłączono nieprawidłowo. czona do zasilania. Patrz
schemat połączeń.
Zadziałał bezpiecznik.
Płyta grzejna wyłącza się.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli
nadal będzie dochodzić do
wyzwalania bezpiecznika,
należy skontaktować się z
wykwalifikowanym elektry‐
kiem.
Na panelu sterowania
Wyczyścić panel sterowa‐
znajdują się plamy tłuszczu nia.
lub woda.
Położono przedmiot na po‐ Zdjąć przedmiot z pola
czujnika.
lu czujnika .
Jedno naczynie powoduje Dno naczynia jest nierów‐
włączenie dwóch pól grzej‐ ne.
nych.
Lekko przesunąć naczynie,
aż wykrywane będzie tylko
jedno pole.
POLSKI
43
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Środek zaradczy
Dwa lub więcej pól są wy‐
krywane jako jedno.
Naczynia stoją zbyt blisko
siebie, a pól grzejnych nie
ustawiono po umieszcze‐
niu każdego z naczyń.
Należy indywidualnie usta‐
wić pola grzejne po umie‐
szczeniu każdego z na‐
czyń.
Wskazanie braku naczynia Użyto nieodpowiedniego
na uniwersalnym polu
naczynia.
grzejnym.
Użyć odpowiedniego na‐
czynia.
Patrz rozdział „Wskazówki
i porady”.
Średnica dna naczynia jest Stosować naczynia o od‐
za mała w stosunku do po‐ powiednich wymiarach.
la grzejnego.
Patrz rozdział „Dane tech‐
niczne”.
Na polu grzejnym jest na‐
czynie.
Lekko przesunąć naczynie,
aby zrobić miejsce na na‐
stępne.
Funkcja zwiększenia mocy Naczynie ma rozmiar więk‐
nie włącza się dla naczynia szy niż 240 mm. Osiągnię‐
na uniwersalnym polu
to maksymalną moc.
grzejnym.
Jest to typowe dla naczyń
tej wielkości. Użyć mniej‐
szego naczynia lub naj‐
wyższego ustawienia mocy
dla dużego naczynia.
Moc grzania dla naczyń na Użyto zbyt wielu naczyń i
uniwersalnym polu grzej‐
ustawiono najwyższy po‐
nym jest mniejsza.
ziom mocy grzania na uni‐
wersalnym polu grzejnym.
Funkcja zarządzania ener‐
gią jest włączona.
Przesunąć niektóre naczy‐
nia na indukcyjne pola
grzejne.
Włączona jest jedna z
funkcji blokady panelu.
Aby odblokować płytę
grzejną, nacisnąć litery w
porządku alfabetycznym A
- O - X.
Funkcja Pro Cook wyłącza
się.
Użyto więcej niż jednego
naczynia.
Używać tylko jednego na‐
czynia z tą funkcją.
Jasność wyświetlacza jest
zmniejszona.
Wysoka temperatura pól
grzejnych. Aby zapewnić
większą trwałość wyświet‐
lacza, jasność jest zmniej‐
szana w zależności od
temperatury płyty grzejnej.
Poczekać, aż płyta grzejna
ostygnie.
– wyświetla się.
Wyświetlacz nie reaguje na Część wyświetlacza jest
Usunąć blokujące przed‐
dotyk.
zakryta lub naczynia są us‐ mioty. Odsunąć naczynia
tawione zbyt blisko wy‐
od wyświetlacza.
świetlacza.
44
www.electrolux.com
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Środek zaradczy
Moc jest zmniejszona. Na
symbolu pola grzejnego
pojawiła się strzałka skie‐
rowana w dół.
Włączono funkcję zarzą‐
dzania energią.
Patrz rozdział „Codzienna
eksploatacja”.
Podświetlenie jest włączo‐
ne, ale kontrast wyświetla‐
cza jest słaby.
Na wyświetlaczu postawio‐ Zdjąć przedmiot i odcze‐
no gorące naczynie.
kać, aż płyta grzejna odpo‐
wiednio wystygnie. Jeśli
kontrast się nie poprawi,
skontaktować się z autory‐
zowanym punktem serwi‐
sowym.
Brak sygnałów dźwięko‐
wych podczas dotykania
pól czujników na panelu.
Sygnały dźwiękowe są wy‐ Włączyć sygnały dźwięko‐
łączone.
we.
Patrz rozdział „Codzienna
eksploatacja”.
Wyświetla się E oraz licz‐
ba.
W płycie grzejnej wystąpiła Odłączyć płytę grzejną od
usterka.
zasilania na pewien czas.
Odłączyć bezpiecznik w
domowej instalacji elek‐
trycznej. Podłączyć ponow‐
nie. Jeżeli wskazanie E po‐
jawi się ponownie, należy
skontaktować się z autory‐
zowanym punktem serwi‐
sowym.
Włącza się E3.
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej jest nieprawidło‐
we. Napięcie zasilania jest
poza zakresem.
Skontaktować się z wy‐
kwalifikowanym elektry‐
kiem, który sprawdzi insta‐
lację.
Wyświetla się E4.
Płyta grzejna wykryła błąd,
ponieważ wygotowała się
zawartość naczynia. Za‐
działało zabezpieczenie
przed przegrzaniem pola
grzejnego.
Wyłączyć płytę grzejną i
zaczekać, aż ostygnie. Po‐
nownie włączyć płytę grzej‐
ną. Jeśli powodem było
naczynie, komunikat znik‐
nie. Jeśli komunikat pojawi
się, należy skontaktować
się z autoryzowanym cen‐
trum serwisowym.
Włącza się E7.
Wentylator chłodzący za‐
blokował się.
Sprawdzić, czy jakiś przed‐
miot blokuje wentylator
chłodzący. Jeśli komunikat
pojawi się ponownie, nale‐
ży skontaktować się z au‐
toryzowanym centrum ser‐
wisowym.
POLSKI
45
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Środek zaradczy
Włącza się E8.
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej jest nieprawidło‐
we. Płytę grzejną podłą‐
czono tylko do jednej fazy.
Skontaktować się z wy‐
kwalifikowanym elektry‐
kiem, który sprawdzi insta‐
lację. Patrz schemat połą‐
czeń.
Włącza się E9.
W interfejsie wystąpiła us‐
terka.
Wyłączyć płytę grzejną i
włączyć ją ponownie. Jeśli
komunikat pojawi się, nale‐
ży skontaktować się z au‐
toryzowanym centrum ser‐
wisowym.
8.2 Jeśli nie można znaleźć
rozwiązania...
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym punktem serwisowym.
Należy podać dane z tabliczki
znamionowej. Należy również podać
składający się z trzech znaków kod szkła
ceramicznego (umieszczony w rogu
szklanej powierzchni) oraz wyświetlany
komunikat o błędzie. Należy upewnić się,
że płyta grzejna była użytkowana
prawidłowo. W przeciwnym razie
interwencja pracownika serwisu lub
sprzedawcy może być płatna nawet w
okresie gwarancyjnym. Informacje
dotyczące obsługi klienta oraz warunków
gwarancji znajdują się w broszurze
gwarancyjnej.
9. DANE TECHNICZNE
9.1 Tabliczka znamionowa
Model EHX8H10FBK
Typ 60 GBD K1 AU
Moc indukcyjna 7.4 kW
Nr seryjny .................
ELECTROLUX
Numer produktu 949 596 316 02
220-240 V, 50-60 Hz
Wyprodukowano w Niemczech
7.4 kW
9.2 Parametry pól grzejnych
Pole grzejne
Moc znamio‐ Funkcja Po‐
nowa (maksy‐ wer [W]
malna moc
grzania) [W]
Funkcja Po‐
wer maksy‐
malny czas
[min]
Średnica na‐
czynia [mm]
Prawe przed‐
nie
1400
2500
4
125 - 145
Prawe tylne
2300
3700
10
180 - 210
Moc pól grzejnych może w niewielkim
zakresie odbiegać od wartości podanych
w tabeli. Zmiany te zależą od wymiarów
naczynia oraz materiału, z którego
zostało wykonane.
46
www.electrolux.com
W celu uzyskania optymalnych efektów
gotowania należy stosować naczynia o
średnicy nie większej niż podano w
tabeli.
9.3 Parametry uniwersalnego pola grzejnego
Średnica naczynia Moc znamionowa Funkcja zwiększe‐ Maksymalny czas
[mm]
(maksymalna moc nia mocy [W]
działania funkcji
grzania) [W]
zwiększenia mocy
[min]
90
500
500
4
145
1400
1400
4
180
1800
2000
8
210
2200
3000
8
280
2600
3700
10
Moc pola grzejnego może w niewielkim
zakresie odbiegać od wartości podanych
w tabeli. Zmiany te zależą od wymiarów
naczynia oraz materiału, z którego
zostało wykonane.
10. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
10.1 Informacje o produkcie zgodnie z normą EU 66/2014
Oznaczenie modelu
EHX8H10FBK
Typ płyty grzejnej
Płyta grzejna
do zabudowy
Liczba pól grzejnych
2
Liczba obszarów grzejnych
1
Technika grzania
Płyta indukcyj‐
na
Średnica okrągłych pól grzej‐
nych (Ø)
Prawe przednie
Prawe tylne
14,5 cm
21,0 cm
Długość (L) i szerokość (W)
pola grzejnego
Lewe
L 45,4 cm
W 30,0 cm
Zużycie energii na pole grzej‐ Prawe przednie
ne (ECelectric cooking)
Prawe tylne
175,7 Wh/kg
170,3 Wh/kg
Zużycie energii przez pole
grzejne (ECelectric cooking)
188,4 Wh/kg
Lewe
Zużycie energii przez płytę
grzejną (ECelectric hob)
EN 60350-2 - Elektryczny sprzęt do
gotowania do użytku domowego – Część
2: Płyty grzejne – Metody pomiaru cech
funkcjonalnych
182,3 Wh/kg
POLSKI
10.2 Oszczędzanie energii
•
Stosowanie się do poniższych
wskazówek pozwoli oszczędzać energię
podczas codziennej eksploatacji.
•
•
•
•
•
Należy podgrzewać tylko tyle wody,
ile jest potrzebne.
W miarę możliwości należy zawsze
przykrywać naczynia pokrywką.
Przed włączeniem pola grzejnego
należy postawić na nim naczynie.
47
Mniejsze naczynia należy stawiać na
mniejszych polach grzejnych.
Naczynia należy stawiać
bezpośrednio na środku pola
grzejnego.
Ciepło resztkowe można wykorzystać
do podtrzymywania ciepła potraw lub
roztapiania składników.
11. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
867332934-B-192019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement