AEG IAE74841FB User manual

AEG IAE74841FB User manual
IAE74841FB
LV
PL
USER
MANUAL
Lietošanas instrukcija
Plīts
Instrukcja obsługi
Płyta grzejna
2
25
2
www.aeg.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.................................................................................. 2
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.................................................................................... 4
3. UZSTĀDĪŠANA..................................................................................................... 6
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.............................................................................. 7
5. ĪSA PAMĀCĪBA....................................................................................................9
6. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES............................................................ 10
7. IZMANTOŠANA IKDIENĀ...................................................................................11
8. PADOMI UN IETEIKUMI.....................................................................................16
9. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA................................................................................... 19
10. PROBLĒMRISINĀŠANA...................................................................................19
11. TEHNISKIE DATI.............................................................................................. 22
12. ENERGOEFEKTIVITĀTE................................................................................. 23
LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas
palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsit parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet
dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.aeg.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registeraeg.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
LATVIEŠU
3
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar
ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve
ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas
ir karstas.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.
BRĪDINĀJUMS! gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem
vai eļļu bez pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
NEMĒĢINIET dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci
un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai
ugunsdrošības segu.
UZMANĪBU! Gatavošanas process jāuzrauga. Īss
gatavošanas process jāuzrauga nepārtraukti.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: Neturiet
priekšmetus uz plīts virsmām.
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Pēc lietošanas izslēdziet plīts virsmas elementu ar tā
vadību un nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
Ja stikla keramikas virsma/stikla virsma ir saplaisājusi,
izslēdziet ierīci un atslēdziet to no elektriskās strāvas
avota. Gadījumā, ja ierīce ir pievienota strāvas avotam
tieši, izmantojot savienojuma kārbu, noņemiet
drošinātāju, lai atvienotu ierīci no strāvas avota. Abos
gadījumos sazinieties ar Pilnvarotu servisa centru.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
pilnvarotam servisa pārstāvim vai kvalificētam
speciālistam.
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai ierīces ražotāja
ieteiktās vai ierīces lietošanas instrukcijā norādītās
plīts vadīklas vai plīts vadīklas, kas iestrādātas ierīcē.
Nepiemērotu plīts vadīklu lietošana var izraisīt
negadījumus.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
•
•
•
•
Noņemiet visu iesaiņojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
•
•
•
•
•
•
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar
hermetizējošu līdzekli, lai nepieļautu
piebriešanu mitruma ietekmē.
Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika
un mitruma.
Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai
zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot
durvis vai logu, nenokristu ēdiena
gatavošanas trauki.
Katrai ierīcei apakšā ir dzesēšanas
ventilators.
Ja ierīce tiek uzstādīta virs atvilktnes:
LATVIEŠU
•
– Neglabājiet mazus priekšmetus
vai papīra lapas, kuras varētu
izvilkt, tādējādi sabojājot
dzesēšanas ventilatorus vai
dzesēšanas sistēmu.
– Starp ierīces apakšdaļu un
atvilktnē esošajiem priekšmetiem
atstājiet vismaz 2 cm attālumu.
Noņemiet visus atdalošos paneļus,
kas uzstādīti skapīti zem ierīces.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīcei jābūt iezemētai.
Pirms jebkādu darbību veikšanas
pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no
strāvas padeves.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi
uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs
strāvas vads vai kontaktdakša (ja tāda
ir) var izraisīt kontakta pārkaršanu.
Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.
Nepieļaujiet elektrības vadu
samezglošanos.
Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta
aizsardzība pret elektrošoku.
Izmantojiet vada atslogotāju.
Pieslēdzot ierīci rozetei,
pārliecinieties, ka elektrības vads vai
kontaktdakša (ja tāda ir) nepieskaras
ierīces karstajām daļām vai ēdiena
gatavošanas traukiem.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas
vadu. Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu
bojātu strāvas kabeli.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
•
•
•
•
5
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas
ierīces: automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms pirmās ieslēgšanas noņemiet
iepakojuma, marķējuma un
aizsardzības plēves (ja tādas ir).
Šī iekārta paredzēta tikai
izmantošanai mājās.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Pēc katras izmantošanas reizes,
iestatiet gatavošanas zonu stāvoklī "
Izslēgts".
Nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
Nenovietojiet galda piederumus un
katlu vākus uz gatavošanas zonām.
Tie var sakarst.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Ja ierīces virsma ir ieplaisājusi,
nekavējoties atvienojiet ierīci no
elektrotīkla. Tas jādara, lai novērstu
elektrošoku.
Lietotājiem ar elektrokardiostimulatoru
jāturas vismaz 30 cm attālumā no
indukcijas gatavošanas zonām, kad
ierīce tiek darbināta.
Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā
var šļakstēt.
6
www.aeg.com
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks.
•
•
•
•
Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt
uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar
taukvielām un eļļu, netuviniet tām
atklātu liesmu vai sakarsētus
priekšmetus.
Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
Izlietota eļļa, kas satur ēdiena
atliekas, var izraisīt ugunsgrēku pie
zemākas temperatūras nekā eļļa, kas
tiek lietota pirmo reizi.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
•
2.4 Aprūpe un tīrīšana
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
•
•
•
•
•
•
•
Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz vadības
paneļa.
Nedrīkst novietot karstu pannas vāku
uz plīts stikla virsmas.
Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet
ēdiena gatavošanas traukiem
izvārīties tukšiem.
Gādājiet, lai uz ierīces neuzkristu
nekādi priekšmeti un ēdiena
gatavošanas trauki. Tā var sabojāt
virsmu.
Neieslēdziet sildriņķus, ja uz tiem
novietots tukšs ēdiena gatavošanas
trauks, vai bez ēdiena gatavošanas
trauka.
Nenovietojiet uz ierīces alumīnija
foliju.
Ēdiena gatavošanas trauki, kas
izgatavoti no čuguna vai alumīnija
lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var
saskrāpēt stiklu / stikla keramiku.
Pārvietojot šādus priekšmetus pa plīts
virsmu, vienmēr paceliet tos.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla sabojāšanos.
Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un
ļaujiet tai atdzist.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms
apkopes veikšanas.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku
un neizsmidziniet ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
2.5 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.6 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi utilizēt ierīci.
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
3. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
3.1 Pirms uzstādīšanas
Pirms plīts uzstādīšanas pierakstiet
zemāk informāciju, kas norādīta uz datu
plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte
atrodas plīts apakšā.
Sērijas
numurs ...........................
LATVIEŠU
7
3.2 Iebūvējamas plītis
Lietojiet iebūvējamās plītis tikai pēc tam,
kad tās ir pareizi iebūvētas virtuves
mēbelēs un darba virsmās atbilstoši
spēkā esošiem standartiem.
60
23
280
44
550
3.3 Savienojuma kabelis
•
•
520
710
min. 55
490+1
680+1
max R5
Plīts ir aprīkota ar strāvas kabeli.
Lai nomainītu bojātu strāvas vadu,
izmantojiet kabeli: H05V2V2-F kas
spēj izturēt 90 °C un augstāku
temperatūru. Sazinieties ar vietējo
apkopes centru.
min. min.
12 60
3.4 Montāža
Ja ierīce tiek uzstādīta virs
atvilktnes, plīts virsmas
ventilācija gatavošanas
procesa laikā var uzsildīt
lietas, kas tiek glabātas
atvilktnē.
min.
500mm
min.
50mm
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
4.1 Gatavošanas virsmas izkārtojums
1
1
1
1 Indukcijas gatavošanas zona
2 Vadības panelis
1
2
min.
28
8
www.aeg.com
4.2 Vadības paneļa izkārtojums
2
1
3
4
5
12
6
7
11
8
10 9
Lai aplūkotu pieejamos iestatījumus, pieskarieties pie atbilstošā simbola.
Sim‐
bols
Komentāri
1
IESLĒGT/ IZ‐
SLĒGT
Plīts virsmas ieslēgšanai vai izslēgšanai.
2
Izvēlne
Lai atvērtu un atvērtu Izvēlne.
3
Zonas izvēle
Lai atvērtu izvēlētās zonas slīdni.
Zonas indikators
Rāda, kurai zonai aktivizēts slīdnis.
-
Taimera funkcijas iestatīšanai.
Slīdnis
Sildīšanas pakāpes regulēšanai.
7
PowerBoost
Funkcijas ieslēgšanai.
8
Bloķēšana
Funkcijas ieslēgšanai un izslēgšanai.
-
Hob²Hood infrasarkanā signāla komunicēšanas ie‐
rīces lodziņš. Neaizsedziet to.
Pauze
Funkcijas ieslēgšanai un izslēgšanai.
-
Rāda pašreizējo sildīšanas pakāpi.
Bridge
Funkcijas ieslēgšanai un izslēgšanai.
4
-
5
6
-
9
10
11
12
0-9
4.3 OptiHeat Control (trīs
darbību atlikušā siltuma
indikators)
BRĪDINĀJUMS!
III / II / I Pastāv risks gūt
apdegumus atlikušā siltuma
dēļ. Indikators uzrāda
atlikušā siltuma līmeni.
Indukcijas gatavošanas zonas rada
gatavošanas procesam nepieciešamo
siltumu tieši ēdiena gatavošanas trauka
pamatnē. Stikla keramika tiek sakarsēta,
izmantojot ēdiena gatavošanas trauku
siltumu.
LATVIEŠU
5. ĪSA PAMĀCĪBA
5.1 Skārienekrāna lietošana
•
•
•
•
•
•
•
Lai aktivizētu konkrētu iespēju,
pieskarieties pie attiecīgā simbola
displejā.
Izvēlētā funkcija aktivizējas, kad jūs
noņemat pirkstu no displeja.
Lai ritinātu pieejamās iespējas,
lietojiet ātru žestu vai velciet pirkstu
pa displeju.
Žesta stiprums nosaka, cik ātri ekrāns
kustas.
Ritināšana var apstāties pati par sevi,
vai arī jūs varat to apstādināt
nekavējoties, pieskaroties displejam.
Jūs varat mainīt lielāko daļu no
displejā redzamajiem parametriem,
kad pieskaraties atbilstošajiem
simboliem.
Lai iestatītu nepieciešamo funkciju vai
laiku, jūs varat ritināt sarakstu vai
Izvēlne
Gatavošanas Palīgs
Plīts funkcijas
Kausēšana
•
•
•
•
pieskarties iespējai, kuru gribat
izvēlēties.
Kad plīts virsma ir aktivizēta un daži
simboli pazūd no displeja,
pieskarieties displejam jebkurā vietā.
Visi simboli atkal ir redzami.
Aktivizējot atsevišķas funkcijas,
parādās uznirstošais logs ar papildu
informāciju.
Var izmantot tikai simbolus ar
aizmugurgaismojumu.
Lai aktivizētu taimera funkcijas,
vispirms izvēlieties zonu.
5.2 Izvēlne struktūra
Pieskarieties pie
, lai atvērtu un
mainītu plīts virsmas iestatījumus vai
aktivizētu dažas funkcijas. Tabulā
redzama pamata Izvēlne struktūra.
9
10
www.aeg.com
Iestatījumi
Bērnu drošības funkcija
Hronometrs
Hob²Hood
H0 - izslēgts
H1 - tikai apgaismojums
H2 - zems ventilatora ātrums
H3 - automātiskā ventilatora zems
ātrums
H4 - automātiskā ventilatora vidējs
ātrums
H5 - automātiskā ventilatora augsts
ātrums
H6 - automātiskā ventilatora ātruma
paātrinājums
Iestatīšana
Gatavošanas Palīgs
Valoda
Taustiņu skaņa
Skaņas signāla skaļums
Displeja spilgtums
Servisa izvēlne
Demo režīms
Licence
Parādīt programmatūras versiju
Trauksmes vēsture
Atiestatīt visus iestatījumus
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai pārvietotos pa
Izvēlne, lietojiet
vai .
Kad jūs turat piespiestas dažas no
Izvēlne pieejamajām iespējām, parādās
īss apraksts. Ievērojiet ieteikumus, lai ērti
navigētu pa Izvēlne.
Ja atrodaties Izvēlne apakšā, ritiniet
sarakstu uz augšu un lietojiet
pieskarieties
vai
, lai aizvērtu Izvēlne.
6. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Pieslēdzot ierīci
elektrotīklam pirmo reizi
Kad pieslēdzat plīts virsmu elektrotīklam,
jums jāiestata Valoda, Displeja spilgtums
un Skaņas signāla skaļums.
LATVIEŠU
11
Iestatījumu var mainīt Izvēlne >
Iestatījumi > Iestatīšana. Skatiet sadaļu
„Izmantošana ikdienā”.
7. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.1 Aktivizēšana un
deaktivizēšana
Pieskarieties pie
vienu sekundi, lai
aktivizētu vai deaktivizētu plīti.
7.2 Automātiskā izslēgšanās
Funkcija automātiski izslēgs ierīci, ja:
•
visas gatavošanas zonas tiek
izslēgtas;
• jūs neiestatījāt sildīšanas pakāpi pēc
plīts virsmas aktivizēšanas;
• jūs izlējāt vai nolikāt kaut ko uz
vadības paneļa ilgāk par 10
sekundēm (piem., pannu, dvieli utt.).
Atskan skaņas signāls un plīts virsma
izslēdzas. Noņemiet priekšmetu vai
notīriet vadības paneli;
• plīts virsma kļuvusi pārāk karsta
(piemēram, kad katls ir izvārījies
sauss). Ļaujiet gatavošanas zonai
atdzist, pirms atkal lietojat plīti;
• jūs izmantojat nepareizus ēdiena
gatavošanas traukus vai arī uz
konkrētās zonas nav ēdiena
gatavošanas trauku. Baltais
gatavošanas zonas simbols mirgo un
indukcijas gatavošanas zona
automātiski izslēdzas pēc 1 minūtes.
• gatavošanas zona netika izslēgta vai
netika mainīta sildīšanas pakāpe. Pēc
kāda laika parādās ziņojums un plīts
izslēdzas.
Attiecība starp siltuma pakāpi un plīts
virsmas izslēgšanās laiku:
Karsēšanas pakā‐
pe
Plīts virsma atslē‐
dzas pēc
1-2
6 stundas
3-5
5 stundas
6
4 stundas
Karsēšanas pakā‐
pe
Plīts virsma atslē‐
dzas pēc
7-9
1,5 stundas
7.3 Gatavošanas zonu
lietošana
Ēdiena gatavošanas traukus lieciet
izvēlētās gatavošanas zonas centrā.
Indukcijas gatavošanas zonas līdz
zināmai robežai automātiski pielāgojas
ēdiena gatavošanas trauka apakšas
izmēram.
Kad katls ir novietots uz izvēlētās
gatavošanas zonas, plīts virsma
automātiski to nosaka, un displejā
parādās attiecīgais slīdnis. Slīdnis ir
redzams 8 sekundes, un pēc tam
displejs atgriežas pie galvenā rādījuma.
Lai aizvērtu slīdni ātrāk, pieskarieties pie
ekrāna ārpus slīdņa zonas.
Kad ir aktīvas citas zonas, zonas, kuru
vēlaties izmantot, sildīšanas pakāpe var
būt ierobežota. Skatiet "Jaudas
pārvaldība".
Pārbaudiet, vai katls ir
piemērots lietošanai ar
indukcijas plītīm. Lai iegūtu
plašāku informāciju par
ēdiena gatavošanas
veidiem, skatiet sadaļu
"Padomi un ieteikumi".
Pārbaudiet katla izmēru
sadaļā “Tehniskie dati”.
7.4 Sildīšanas pakāpe
1. Ieslēdziet plīti.
2. Uzlieciet katlu uz izvēlētās
gatavošanas zonas.
Displejā parādās aktīvās gatavošanas
zonas slīdnis, kas ir aktīvs 8 sekundes.
3. Pieskarieties vai velciet ar pirkstu, lai
iestatītu vēlamo sildīšanas pakāpi.
Simbols kļūst sarkans un palielinās.
12
www.aeg.com
7.5 PowerBoost
Šī funkcija aktivizē vairāk jaudas
attiecīgajai indukcijas gatavošanas zonai;
tā ir atkarīga no ēdiena gatavošanas
trauku izmēra. Šo funkciju var aktivizēt
tikai uz īsu laiku.
1. Vispirms pieskarieties pie
nepieciešamās zonas simbola.
vai velciet pirkstu
2. Pieskarieties pie
pa labi, lai aktivizētu funkciju
izvēlētajai gatavošanas zonai.
Simbols kļūst sarkans un palielinās.
Funkcija izslēdzas automātiski. Lai
izslēgtu funkciju manuāli, izvēlieties zonu
un mainiet tās sildīšanas pakāpi.
Lai aplūkotu maksimālās
ilguma vērtības, skatiet
sadaļu “Tehniskie dati”.
7.6 Jaudas pārvaldība
•
•
•
•
•
•
•
Gatavošanas zonas tiek sagrupētas
atbilstoši atrašanās vietai un fāžu
skaitam uz plīts. Skatīt attēlu.
Katras fāzes maksimālā elektrības
slodze ir 3680 W.
Funkcija sadala jaudu starp
gatavošanas zonām, kas pieslēgtas
tai pašai fāzei.
Šī funkcija aktivizējas, kad vienai fāzei
pieslēgto gatavošanas zonu kopējā
elektrības slodze pārsniedz 3680 W.
Funkcija samazina jaudu citām
gatavošanas zonām, kas pieslēgtas
pie tās pašas fāzes, kura ietekmē
pieejamās sildīšanas pakāpes.
Maksimālā sildīšanas pakāpe ir
redzama uz slīdņa. Aktīvi ir tikai baltie
cipari.
Ja augstāka sildīšanas pakāpe nav
pieejama, samaziniet to vispirms
citām gatavošanas zonām.
7.7 Bridge funkcija
Šī funkcija apvieno divas gatavošanas
zonas, un tās darbojas kā viena ar to
pašu sildīšanas pakāpi.
Funkciju var izmantot ar lielākiem ēdiena
gatavošanas traukiem.
1. Novietojiet ēdiena gatavošanas
trauku uz divām gatavošanas zonām.
Ēdiena gatavošanas traukam
jānosedz abu zonu centri.
2. Pieskarieties pie , lai ieslēgtu
funkciju. Zonas simbols mainās.
3. Iestatiet sildīšanas pakāpi.
Ēdiena gatavošanas traukam ir jābūt
novietotam uz abu zonu centriem, bet ne
pāri zonas apzīmējumam.
Lai deaktivizētu funkciju, pieskarieties
. Gatavošanas zonas pārstāj darboties
kopā.
LATVIEŠU
7.8 Taimeris
+STOP
Kad laiks beidzies, atskan skaņas
Laika atskaites taimeris
Šo funkciju var izmantot, lai norādītu, cik
ilgi gatavošanas zonai būtu jādarbojas
vienas vārīšanas reizes laikā.
Funkciju var iestatīt katrai gatavošanas
zonai atsevišķi.
1. Iestatiet attiecīgās gatavošanas
zonas sildīšanas pakāpi un pēc tam
funkciju.
2. Peskarieties zonas simbolam.
3. Pieskarieties .
Displejā parādīsies taimera izvēlnes logs.
4. Atzīmējiet
, lai ieslēgtu funkciju.
Simboli mainās uz
.
5. Bīdiet pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai
atlasītu vēlamo laiku (piem., stundas
un/vai minūtes).
6. Pieskarieties pie LABI, lai
apstiprinātu savu izvēli.
+STOP
Jūs varat arī atsaukt savu izvēli ar
Kad laiks beidzies, atskan skaņas
signāls un sāk mirgot
pie
.
. Pieskarieties
, lai izslēgtu signālu.
+STOP
pa kreisi no taimera
vērtības, pieskarieties pie
tam blakus,
un apstiprinātu savu izvēli, kad parādā
uznirstošais logs.
Laika atgādinājums
Šo funkciju var lietot, kad plīts ir ieslēgta
un gatavošanas zonas nestrādā.
Šī funkcija neietekmē gatavošanas zonu
darbību.
1. Izvēlieties jebkuru gatavošanas zonu.
Displejā parādīsies attiecīgais slīdnis.
2. Pieskarties pie .
Displejā parādīsies taimera izvēlnes logs.
3. Bīdiet pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai
atlasītu vēlamo laiku (piem., stundas
un minūtes).
4. Pieskarieties pie LABI, lai
apstiprinātu savu izvēli.
Jūs varat arī atsaukt savu izvēli ar
signāls un sāk mirgot
pie
. Pieskarieties
, lai izslēgtu signālu.
Lai deaktivizētu funkciju, pieskarieties pie
pa kreisi no taimera vērtības,
pieskarieties pie
tam blakus, un
apstiprinātu savu izvēli, kad parādā
uznirstošais logs.
Hronometrs
Funkcija automātiski sāk skaitīt uzreiz
pēc gatavošanas zonas aktivizēšanas.
Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu, cik ilgi
tā darbojas.
, lai atvērtu
1. Pieskarieties pie
Izvēlne.
2. Ritiniet Izvēlne, lai atlasītu Iestatījumi
> Hronometrs.
3. Pieskarieties pie slēdža, lai izslēgtu/
izslēgtu funkciju.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
vai .
Funkcija nepārtrauc darbību, kad jūs
paceļat katlu. Lai atiestatītu funkciju un
atkal ieslēgtu to manuāli, pieskarieties
Lai deaktivizētu funkciju, iestatiet
sildīšanas pakāpi uz 0. Alternatīvi
pieskarieties pie
13
.
pie , atlasiet Atiestatīt no uznirstošā
loga. Funkcija sāk skaitīt no 0. Lai Pauze
funkciju uz vienu gatavošanas sesiju,
un atlasiet Pauze no
pieskarieties pie
uznirstošā loga. Atlasiet Sākt, lai
turpinātu skaitīšanu.
7.9 Pauze
Šī funkcija iestata zemāko sildīšanas
pakāpi visās ieslēgtajās gatavošanas
zonās.
Kad šī funkcija ir ieslēgta, var izmantot
tikai un
simbolus. Visi pārējie
simboli uz vadības paneļa ir bloķēti.
Funkcija neaptur taimera funkciju.
Pieskarieties pie
, lai ieslēgtu funkciju.
iedegas. Sildīšanas pakāpe ir
samazināta līdz 1.
14
www.aeg.com
Lai deaktivizētu funkciju pieskarieties pie
.
Funkcija izslēdz PowerBoost. Augstāko
sildīšanas pakāpe atkārtoti aktivizējas,
kad jūs atkal pieskaraties pie
.
7.10 Bloķēšana
Vadības paneli var nobloķēt plīts virsmas
darbības laikā. Tas nepieļaus nejaušu
sakarsēšanas iestatījumu maiņu.
Vispirms iestatiet sildīšanas pakāpi.
Pieskarieties pie , lai ieslēgtu funkciju.
Lai deaktivizētu funkciju, turiet nospiestu
3 sekundes.
Kad deaktivizējat plīti, jūs
deaktivizējat arī šo funkciju.
7.11 Bērnu drošības funkcija
Šī funkcija nepieļauj nejaušu plīts
ieslēgšanu un lietošanu.
displejā, lai
1. Pieskarieties pie
atvērtu Izvēlne.
2. Atlasiet Iestatījumi > Bērnu drošības
funkcija no saraksta.
3. Pagrieziet slēdzi pozīcijā ieslēgt un
pieskatieties pie burtiem A-O-X
alfabētiskā secībā, lai aktivizētu
funkciju. Lai deaktivizētu funkciju,
pagrieziet slēdzi pozīcijā izslēgt.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
vai .
7.12 Valoda
1. Pieskarieties pie
displejā, lai
atvērtu Izvēlne.
2. Atlasiet Iestatījumi > Iestatīšana >
Valoda no saraksta.
3. Izvēlieties atbilstošo valodu no
saraksta.
Ja izvēlaties nepareizo valodu,
pieskarieties pie
. Sarakstā, kas
parādās, izvēlieties trešo iespēju un pēc
tam divreiz pēdējo iespēju. Visbeidzot,
izvēlieties iespēju pa labi.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
vai .
7.13 Taustiņu skaņa / Skaņas
signāla skaļums
Jūs varat izvēlēties, kāda veida skaņa
atskan no plīts virsmas, vai izslēgt to
pavisam. Jūs varat izvēlēties klikšķi
(noklusējuma režīms) vai pīkstienu.
1. Pieskarieties pie
displejā, lai
atvērtu Izvēlne.
2. Atlasiet Iestatījumi > Iestatīšana>
Taustiņu skaņa / Skaņas signāla
skaļums no saraksta.
3. Izvēlieties atbilstošu iespēju.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
vai .
7.14 Displeja spilgtums
Varat mainīt displeja spilgtumu.
Ir pieejami 4 spilgtuma līmeņi; 1 ir
viszemākais, un 4 ir visaugstākais.
1. Pieskarieties pie
displejā, lai
atvērtu Izvēlne.
2. Atlasiet Iestatījumi >Iestatīšana >
Displeja spilgtums no saraksta.
3. Izvēlieties atbilstošu pakāpi.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
7.15
vai .
Gatavošanas Palīgs
Šī funkcija regulē temperatūru dažādiem
ēdienu veidiem un uztur to gatavošanas
laikā. To var aktivizēt tikai kreisajai
priekšējai gatavošanas zonai vai abām
kreisās zonas pusēm, izmantojot
apvienošanas funkciju.
displejā, lai
1. Pieskarieties pie
atvērtu Izvēlne.
2. Atlasiet Gatavošanas Palīgs un
sarakstā izvēlieties ēdiena, kuru
vēlaties pagatavot, veidu.
LATVIEŠU
Katram ēdiena veidam ir pieejamas
vairākas iespējas. Ievērojiet displejā
redzamās norādes.
• Jūs varat pieskarties LABI
uznirstošā loga augšā, lai
izmantotu noklusējuma
iestatījumus.
• Jūs varat iestatīt taimera funkciju.
Kad katls ir sasniedzis
nepieciešamo temperatūru, jūs
varat aktivizēt taimeri.
• Jūs varat mainīt noklusējuma
sildīšanas pakāpi.
3. Kad katls ir sasniedzis nepieciešamo
temperatūru, atskan skaņas signāls
un parādās uznirstošais logs. Lai
aizvērtu logu un aktivizētu funkciju,
pieskarieties pie LABI. Lai pastāvīgi
deaktivizētu logu, pirms funkcijas
aktivizēšanas atzīmējiet
.
Lai izslēgtu funkciju, pieskarieties pie
un Pārtraukt vai pieskarieties pie
un
atlasiet Gatavošanas Palīgs, izvēlieties
jebkuru ēdiena veidu un pieskarieties pie
Pārtraukt.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai pārvietotos pa
Izvēlne, lietojiet
7.16
7.17 Hob²Hood
Uzlabota automātiskā funkcija, kas
savieno plīts virsmu un īpašu tvaika
nosūcēju. Plīts virsmai un tvaika
nosūcējam ir infrasarkana signāla
komunicēšanas ierīce. Ventilatora ātrums
tiek noteikts automātiski, par pamatu
ņemot režīma iestatījumu un uz plīts
izvietotā karstākā katla temperatūru.
Lielākajā daļā tvaika nosūcēju tālvadības
sistēma sākotnēji tiek deaktivizēta. Pirms
funkcijas lietošanas aktivizējiet to. Lai
saņemtu sīkāku informāciju, skatiet
tvaika nosūcēja lietotāja rokasgrāmatu.
Funkcija darbojas automātiski režīmos no
H2 līdz H6. Plīts virsma sākotnēji ir
iestatīta uz H5. Tvaika nosūcējs reaģē
ikreiz, kad darbināt plīts virsmu. Plīts
automātiski nosaka ēdiena gatavošanas
trauku temperatūru un attiecīgi noregulē
ventilatora ātrumu. Varat iestatīt plīts
virsmu tā, lai būtu aktivizēta tikai gaisma,
izvēloties H1.
Mainot ventilatora ātrumu uz
plīts virsmas, noklusējuma
savienojums ar plīts virsmu
tiek deaktivizēts. Lai atkārtoti
aktivizētu šo funkciju,
izslēdziet un ieslēdziet abas
ierīces.
Kausēšana
1. Pieskarieties pie
displejā, lai
atvērtu Izvēlne.
2. Atlasiet Plīts funkcijas > Kausēšana
no saraksta.
3. Pieskarieties Sākt
Izvēlieties vajadzīgo zonu.
Parādās uznirstošais logs, vaicājot,
vai vēlaties atcelt iepriekšējo
sildīšanas pakāpi, ja tā ir ieslēgta.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
Lai apturētu funkciju, pieskarieties pie
zonas izvēles simbola un tad
pieskarieties pie Pārtraukt.
vai .
Šo funkciju var lietot, lai kausētu
dažādus produktus, piem., šokolādi vai
sviestu. Jūs varat izmantot šo funkciju
tikai vienai gatavošanas zonai vienā
gatavošana reizē.
vai .
15
Re‐ Auto‐ Vārīšana1)
žīms māti‐
skais
ap‐
gai‐
smo‐
jums
Cepšana2)
H0
Izslēgt Izslēgt
Izslēgt
H1
Ie‐
slēgt
Izslēgt
Izslēgt
1. ventilato‐
ra ātrums
1. ventilatora
ātrums
H2 3) Ie‐
slēgt
16
www.aeg.com
Režīmu maiņa
Re‐ Auto‐ Vārīšana1)
žīms māti‐
skais
ap‐
gai‐
smo‐
jums
Cepšana2)
H3
Ie‐
slēgt
Izslēgt
1. ventilatora
ātrums
H4
Ie‐
slēgt
1. ventilato‐
ra ātrums
1. ventilatora
ātrums
H5
Ie‐
slēgt
1. ventilato‐
ra ātrums
2. ventilatora
ātrums
H6
Ie‐
slēgt
2. ventilato‐
ra ātrums
3. ventilatora
ātrums
1) Plīts virsma konstatē vārīšanas procesu un ak‐
tivizē ventilatora ātrumu saskaņā ar automātisko
režīmu.
2) Plīts virsma konstatē cepšanas procesu un ak‐
Režīmu maiņa un regulēšana notiek
automātiski. Ja jūs neapmierina trokšņa
līmenis/ventilatora ātrums, varat arī
pārslēgt režīmus manuāli.
.
1. Pieskarieties
Atlasiet Iestatījumi > Hob²Hood no
saraksta.
2. Izvēlieties atbilstošu režīmu.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga.
Kad gatavošana ir pabeigta un plīts
virsma ir izslēgta, tvaika nosūcēja
ventilators vēl kādu laiku var darboties.
Pēc tam sistēma deaktivizē ventilatoru
automātiski un neļauj jums nejauši to
aktivizēt nākamo 30 sekunžu laikā.
Tvaika nosūcēja gaisma izslēdzas 2
minūtes pēc plīts virsmas
deaktivizēšanas.
tivizē ventilatora ātrumu saskaņā ar automātisko
režīmu.
3) Šis režīms aktivizē ventilatoru un gaismu un tā
darbības pamatā nav temperatūra.
8. PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Ēdiena gatavošanas
trauki
Indukcijas gatavošanas
zonās spēcīgs
elektromagnētiskais lauks
ļoti ātri uzkarsē ēdiena
gatavošanas trauku.
Izmantojiet indukcijas
gatavošanas zonas tikai
kopā ar piemērotiem virtuves
traukiem.
•
nepiemērots: alumīnijs, varš, misiņš,
stikls, keramika, porcelāns.
Ēdiena gatavošanas trauki ir piemēroti
indukcijas plītij, ja:
•
•
ūdens uzvārās ļoti ātri zonā, kurā
iestatīs augstākais siltuma iestatījums;
magnēts pielīp pie ēdiena
gatavošanas trauku apakšpuses.
Ēdiena gatavošanas trauka
pamatnei vajadzētu būt pēc
iespējas biezākai un
plakanākai.
Pirms katlu novietošanas uz
plīts virsmas nodrošiniet, lai
katlu dibeni būtu tīrī un
sausi.
Ēdiena gatavošanas trauku materiāls
Ēdiena gatavošanas trauku izmēri
•
Indukcijas gatavošanas zonas līdz
zināmai robežai automātiski pielāgojas
ēdiena gatavošanas trauka apakšas
izmēram.
piemērots: čuguns, tērauds, emaljēts
tērauds, nerūsējošs tērauds,
daudzslāņu dibens (ko ražotājs
norādījis par pareizu).
LATVIEŠU
Gatavošanas zonas efektivitāte ir saistīta
ar ēdiena gatavošanas trauka diametru.
Ēdiena gatavošanas trauki ar mazāku
diametru par minimālo saņems tikai daļu
no gatavošanas zonas ģenerētās jaudas.
Skatiet sadaļu “Tehniskie
dati".
8.2 Trokšņi darbības laikā
Ja dzirdami:
•
krakšķi: ēdiena gatavošanas trauks
izgatavots no dažādiem materiāliem
(„sendviča” uzbūve);
• svilpieni: tiek izmantota gatavošanas
zona ar augstu jaudas līmeni un
ēdiena gatavošanas trauks ir gatavots
no dažādiem materiāliem ("sendviča"
uzbūve);
• dūkoņa: tiek izmantots augsts jaudas
līmenis;
• klikšķi: notiek elektrības pārslēgšana,
plīts nosaka, ka uz tās novietots katls;
• šņākšana, dūkoņa: darbojas
ventilators.
Šie trokšņi ir parasta parādība, tie
nenorāda, ka ir kādi darbības
traucējumi.
17
8.3 Öko Timer (Ekonomijas
taimeris)
Lai taupītu elektroenerģiju, gatavošanas
zona tiek deaktivizēta, pirms atskan laika
atskaites taimera signāls. Darbības laiks
ir atkarīgs no sildīšanas pakāpes līmeņa
un gatavošanas ilguma.
8.4 Ēdienu gatavošanas
piemēri
Sakarība starp zonas sildīšanas pakāpi
un tās jaudas patēriņu nav lineāra.
Sildīšanas pakāpes palielinājums nav
proporcionāls jaudas patēriņa
palielinājumam. Tas nozīmē, ka
gatavošanas zona ar iestatītu vidējo
sildīšanas pakāpi darbojas ar mazāk
nekā pusi jaudas.
Tabulās minētā informācija ir
tikai informatīva.
Karsēšanas
pakāpe
Lietojums:
Laiks
(min.)
Ieteikumi
1
Uzturēt pagatavotos ēdienus
siltus.
pēc ne‐ Uzlieciet vāku uz ēdiena gata‐
piecieša‐ vošanas trauka.
mības
1-2
Holandiešu mērce, kausēšana: 5 - 25
sviests, šokolāde, želatīns.
Laiku pa laikam samaisiet.
1-2
Iebiezināt: mīkstas omletes,
ceptas olas.
10 - 40
Gatavošanas laikā uzlieciet
vāku.
2-3
Vārīt rīsus un gatavot piena
ēdienus uz mazas uguns, uz‐
sildīt pusfabrikātus.
25 - 50
Šķidruma daudzumam jābūt
vismaz divreiz lielākam nekā
rīsu daudzumam, maisiet ēdie‐
nus uz piena bāzes gatavoša‐
nas laikā.
3-4
Tvaicēt dārzeņus, zivis, gaļu.
20 - 45
Pievienojiet dažas ēdamkaro‐
tes šķidruma.
4-5
Tvaicēt kartupeļus.
20 - 60
Lietojiet ne vairāk nekā ¼ l
ūdens uz 750 g kartupeļu.
18
www.aeg.com
Karsēšanas
pakāpe
Lietojums:
Laiks
(min.)
4-5
Gatavotu lielu ēdienu daudz‐
umu, sautējumus un zupas.
60 - 150 Līdz 3 l šķidruma un sastāvda‐
ļas.
6-7
Nedaudz apcept: eskalopu, te‐ pēc ne‐ Cepšanas laikā apgrieziet.
ļa gaļas, kotlešu, frikadeļu, cīsi‐ piecieša‐
ņu, aknu, mērces, olu, pankū‐ mības
ku, virtuļu cepšana.
7-8
Kārtīgi apcept ēdienu, ceptu fi‐
lejas steikus, steikus.
9
Vārīt ūdeni, vārīt makaronus, apbrūnināt gaļu (gulašu, sautētu cepeti),
cept kartupeļus frī eļļā.
5 - 15
Ieteikumi
Cepšanas laikā apgrieziet.
Vārīt lielu ūdens daudzumu. Aktivizēta PowerBoost funkcija.
8.5 Padomi un ieteikumi
Hob²Hood
Darbinot plīts virsmu ar funkciju:
•
aizsargājiet tvaika nosūcēja paneli no
tiešiem saules stariem;
• nenovietojiet halogēna gaismas uz
tvaika nosūcēja vadības paneļa;
• Nenosedziet plīts vadības paneli.
• Nepārtrauciet signālu starp plīts
virsmu un tvaika nosūcēju (piemēram,
ar roku, ēdiena gatavošanas trauka
rokturi vai augstu katlu). Skatiet attēlu.
Tvaiku nosūcējs attēlots kā paraugs.
Uzturiet Hob²Hood
infrasarkanā signāla
komunicēšanas ierīces
lodziņu tīru.
Citas tālvadības ierīces var
bloķēt signālu. Nelietojiet
šādas ierīces plīts virsmas
tuvumā, kamēr darbojas
Hob²Hood.
Plīts tvaiku nosūcējs ar Hob²Hood
funkciju
Lai atrastu pilnu tvaika nosūcēju klāstu,
kas darbojas ar šo funkciju, skatiet mūsu
interneta vietni. Ar šo funkciju aprīkots
AEG plīts tvaiku nosūcējs tiek attēlots ar
simbolu .
LATVIEŠU
19
9. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
9.1 Vispārēja informācija
•
•
•
•
•
Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.
Vienmēr izmantojiet ēdienu
gatavošanas traukus ar tīru apakšu.
Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas
neietekmē plīts darbību.
Izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli,
kas paredzēts plīts virsmām.
Stikla tīrīšanai izmantojiet speciālu
skrāpi.
•
•
9.2 Plīts tīrīšana
•
•
Noņemt nekavējoties: izkusušu
plastmasu, plastmasas plēvi, cukuru
un ēdienu, kura sastāvā ir cukurs, jo
pretējā gadījumā netīrumi var izraisīt
plīts bojājumus. Uzmanieties, lai
negūtu apdegumus. Izmantojiet īpašu
skrāpi uz stikla virsmas piemērotā
leņķī un virziet tā asmeni pāri virsmai.
Noņemt, kad plīts ir pietiekami
atdzisusi: kaļķakmens un ūdens
traipus, taukvielu šļakstus un krāsu
izmaiņas uz spīdīgās metāliskās
virsmas. Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Pēc
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar
mīkstu drānu.
Spīdošu metāla daļu krāsas
zaudēšanas novēršana: izmantojiet
ūdens un etiķa šķīdumu un notīriet
stikla virsmu ar drānu.
Plīts virsmai ir horizontālas gropes.
Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
mazgāšanas līdzekli ar vieglu kustību
no kreisās puses uz labo. Pēc
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar
mīkstu drānu no kreisās uz labo pusi.
10. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
10.1 Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Plīti nevar ieslēgt vai izslēgt.
Plīts nav pieslēgta elektrotī‐ Pārbaudiet, vai plīts ir pareizi
klam vai nav pieslēgta parei‐ pievienota strāvas padevei.
zi.
Skatiet savienojuma dia‐
grammu.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējumi ir saistīti
ar drošinātāju. Ja drošinātājs
atkārtoti izdeg, sazinieties ar
kvalificētu elektriķi.
Jūs neiestatāt sildīšanas pa‐
kāpi 60 sekunžu laikā.
Ieslēdziet plīti vēlreiz un 60
sekunžu laikā iestatiet sildī‐
šanas pakāpi.
Skarti 2 vai vairāki sensora
lauki vienlaicīgi.
Pieskarties tikai vienam sen‐
sora laukam.
20
www.aeg.com
Problēma
Displejs nereaģē uz pieskā‐
rienu.
Iespējamie iemesli
Risinājums
Pauze darbojas.
Skatiet sadaļu „Izmantošana
ikdienā”.
Displeja daļa ir aizklāta, vai
katliņi novietoti pārāk tuvu
displejam.
Uz displeja ir šķidrums vai
kāds priekšmets.
Noņemiet priekšmetus. No‐
vietojiet katlus tālāk no dis‐
pleja.
Notīriet displeju un nogaidiet,
līdz ierīce atdziest. Atvieno‐
jiet plīti no strāvas. Pēc 1 mi‐
nūtes atkal pievienojiet plīts
virsmu strāvas padevei.
Atskan skaņas signāls un
Uz viena vai vairākiem sen‐
plīts virsma deaktivizējas.
soru laukiem uzlikts kāds
Izslēdzot plīti, atskan skaņas priekšmets.
signāls.
Noņemiet priekšmetu no
sensoru laukiem.
Plīts deaktivizējas.
Noņemiet priekšmetu no
sensora lauka.
Kaut kas ir uzlikts uz senso‐
ra lauka
Atlikušā siltuma indikators
neiedegas.
.
Zona nav karsta, jo darbojas Ja zona ir darbojusies pietie‐
pavisam īsu laiku vai sen‐
kami ilgi, lai būtu karsta, sa‐
sors ir bojāts.
zinieties ar pilnvarotu servisa
centru.
Jūs nevarat aktivizēt augstā‐ Cita zona jau iestatīta, iz‐
Vispirms samaziniet šīs zo‐
ko sildīšanas pakāpi.
mantojot augstāko sildīšanas nas jaudu.
pakāpi.
Sensora lauki sakarst.
Ēdiena gatavošanas trauki ir Ja nepieciešams, novietojiet
par lielu vai arī novietoti pā‐ lielāka izmēra ēdiena gata‐
rāk tuvu vadības ierīcēm.
vošanas traukus uz aizmu‐
gurējām zonām, ja nepiecie‐
šams.
Hob²Hood nedarbojas.
Vadības panelis ir nosegts.
Noņemiet priekšmetu no va‐
dības paneļa.
Hob²Hood darbojas, bet ir ie‐ Ir aktivizēts H1 režīms.
slēgta tikai gaisma.
Pārslēdziet režīmu uz H2-H6
vai sagaidiet, kamēr ieslē‐
dzas automātiskais režīms.
Hob²Hood režīmi H1-H6 dar‐ Var būt radusies problēma
bojas, bet gaisma ir izslēgta. ar spuldzi.
Sazinieties ar pilnvarotu ser‐
visa centru.
Pieskaroties vadības paneļa
sensora laukiem, nav ska‐
ņas signāla.
Skaņas signāli nav aktivizēti. Aktivizējiet skaņas signālus.
Skatiet sadaļu "Izmantošana
ikdienā".
LATVIEŠU
21
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Iestatīta nepareiza valoda.
Ir nejauši nomainīta valoda.
Atjaunojiet visus funkciju
rūpnīcas iestatījumus. Izvē‐
lieties Atiestatīt visus iestatī‐
jumus no Izvēlne.
Atvienojiet plīti no strāvas.
Pēc 1 minūtes atkal pievie‐
nojiet plīts virsmu strāvas
padevei. Iestatiet Valoda,
Displeja spilgtums un Ska‐
ņas signāla skaļums.
Gatavošanas zona tiek iz‐
Automātiskā izslēgšanās
slēgta.
deaktivizē gatavošanas zo‐
Parādās brīdinājums ar to,
nu.
ka gatavošanas zona izslēg‐
sies.
Skatiet sadaļu "Izmantošana
ikdienā".
Deaktivizējiet plīti un atkal
aktivizējiet to.
Parādās
un ziņojums.
Parādās O - X - A.
Mirgo
Parādās
.
un skaitlis.
Bloķēšana darbojas.
Skatiet sadaļu "Izmantošana
ikdienā".
Bērnu drošības funkcija dar‐
bojas.
Skatiet sadaļu "Izmantošana
ikdienā".
Uz zonas nav ēdiena gata‐
vošanas trauku.
Uzlieciet ēdiena gatavoša‐
nas trauku uz zonas.
Nepiemēroti ēdiena gatavo‐
šanas trauki.
Lietojiet piemērotus ēdiena
gatavošanas traukus. Skatiet
sadaļu "Padomi un ieteiku‐
mi".
Zonai neatbilstošs ēdiena
gatavošanas trauka apakš‐
ējās daļas diametrs.
Izmantojiet pareiza lieluma
ēdiena gatavošanas trauku.
Skatiet sadaļu “Tehniskie
dati".
PowerSlide darbojas. Divi
katli ir novietoti uz pielāgoja‐
mas indukcijas gatavošanas
zonas.
Izmantojiet tikai vienu katlu.
Skatiet sadaļu "Pielāgojama
indukcijas gatavošanas virs‐
ma".
Plīts darbībā radies traucē‐
jums.
Izslēdziet plīts virsmu un at‐
kal aktivizējiet to pēc 30 se‐
kundēm. Ja
atkal parā‐
dās, atvienojiet plīti no strā‐
vas. Pēc 30 sekundēm atkal
pievienojiet plīts virsmu strā‐
vas padevei. Ja problēma at‐
kārtojas, sazinieties ar piln‐
varoto servisa centru.
22
www.aeg.com
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Jūs dzirdat nepārtrauktus
skaņas signālus.
Nepareizs elektrības pieslē‐
gums.
Atvienojiet plīti no strāvas.
Lūdziet kvalificētam elektri‐
ķim pārbaudīt pieslēgumu.
10.2 Ja nevarat atrast
risinājumu ...
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa
centru. Norādiet datu plāksnītē
atrodamos datus. Pārliecinieties, ka
izmantojāt plīts virsmu pareizi. Ja lietojāt
ierīci nepareizi, par problēmu novēršanu,
kuru veic apkalpošanas centra darbinieki
vai ierīces tirgotājs, tiks ieturēta papildu
samaksa pat garantijas apkalpošanas
laikā. Informāciju par apkalpošanas
centru un garantijas noteikumiem skatiet
garantijas brošūrā.
11. TEHNISKIE DATI
11.1 Datu plāksnīte
Modelis IAE74841FB
Veids 62 C4A 01 CA
Indukcija 7.35 kW
Sēr.Nr. .................
AEG
Izstrādājuma Nr. 949 597 560 00
220 - 240 V / 400 V 2 N 50 - 60 Hz
Ražots Vācijā
7.35 kW
11.2 Programmatūras
licences
Pārbaudiet pilnu licences kopiju: Izvēlne
> Iestatījumi > Servisa izvēlne > Licence.
Programmatūra, kas iekļauta
komplektācijā ar šo plīts virsmu, ietver
programmatūru, kuras autortiesības ir
aizsargātas saskaņā ar BSD, fontconfig,
FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1,
libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL /
SSLEAY ISC, Apache 2.0 u.c.
Atklātās pirmkoda programmatūras
pirmkodu var lejupielādēt, izmantot
hipersaiti pašreizējā izstrādājuma mājas
lapā.
11.3 Gatavošanas zonu specifikācijas
Gatavošanas
zona
Nominālā jau‐
da (maksimālā
sildīšanas pa‐
kāpe) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksimālais
darbības laiks
[min.]
Ēdiena gatavo‐
šanas trauku
diametrs [mm]
Priekšējā kreisā 2300
3200
10
125 - 210
Aizmugurējā
kreisā
2300
3200
10
125 - 210
Priekšējā vidējā
1400
2500
4
125 - 145
Aizmugurējā la‐
bā
2300
3600
10
180 - 240
LATVIEŠU
Gatavošanas zonu jauda var nedaudz
atšķirties no tabulā norādītajiem datiem.
Tā mainās atkarībā no ēdiena
gatavošanas trauku materiāla un
izmēriem.
23
Lai gūtu optimālus gatavošanas
rezultātus, lietojiet ēdiena gatavošanas
traukus, kas nav lielāki par tabulā
norādīto diametru.
12. ENERGOEFEKTIVITĀTE
12.1 Produkta informācija atbilstoši EU 66/2014 ir spēkā tikai
ES tirgum
Modeļa identifikācija
IAE74841FB
Plīts veids
Iebūvējama plīts
virsma
Gatavošanas zonu skaits
4
Sildīšanas tehnoloģija
Indukcija
Riņķa gatavošanas zonu
diametrs (Ø)
Priekšējā kreisā
Aizmugurējā kreisā
Priekšējā vidējā
Aizmugurējā labā
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
24,0 cm
Enerģijas patēriņš pa gata‐
vošanas zonām (EC elec‐
tric cooking)
Priekšējā kreisā
Aizmugurējā kreisā
Priekšējā vidējā
Aizmugurējā labā
179,6 Wh/kg
189,1 Wh/kg
180,2 Wh/kg
185,2 Wh/kg
Plīts enerģijas patēriņš (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Elektroierīces gatavošanai
mājsaimniecībā - 2. daļa: Plītis Snieguma novērtēšanas metodes
Gatavošanas vietai atbilstošie enerģijas
mērījumi tiek noteikti pēc atzīmēm uz
atbilstošām gatavošanas zonām.
12.2 Enerģijas taupīšana
Ievērojot turpmāk izklāstītos ieteikumus
ikdienas gatavošanas laikā var ietaupīt
enerģiju.
•
183,5 Wh/kg
•
•
•
•
•
Ja iespējams, uzlieciet ēdiena
gatavošanas traukiem vākus.
Pirms gatavošanas zonas
ieslēgšanas uzlieciet uz tās ēdiena
gatavošanas trauku.
Mazākus ēdiena gatavošanas traukus
lieciet uz mazākām gatavošanas
zonām.
Ēdiena gatavošanas traukus lieciet
tieši gatavošanas zonas centrā.
Varat izmantot atlikušo siltumu, lai
uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu.
Lieciet karsēt ūdeni tikai
nepieciešamā tilpumā.
13. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
24
www.aeg.com
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
POLSKI
25
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................25
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.............................................28
3. INSTALACJA...................................................................................................... 30
4. OPIS URZĄDZENIA............................................................................................32
5. KRÓTKI PRZEWODNIK.....................................................................................33
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM........................................................................ 34
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA..........................................................................35
8. WSKAZÓWKI I PORADY....................................................................................41
9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................... 43
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...................................................................44
11. DANE TECHNICZNE........................................................................................ 47
12. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA................................................................47
Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania
techniczne ułatwiające życie — nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych
urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą
instrukcją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
26
www.aeg.com
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
POLSKI
27
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby
uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi.
Nie sterować urządzeniem za pomocą zewnętrznego
programatora czasowego ani niezależnego układu
zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie bez nadzoru potraw
zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie
grzejnej może być przyczyną pożaru.
NIE gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie,
a następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem
gaśniczym.
UWAGA: Gotowanie powinno odbywać się pod
nadzorem. Należy zapewnić stały nadzór nad krótkim
gotowaniem.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: Nie
przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni
gotowania.
Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść
przedmiotów metalowych, jak sztućce lub pokrywki do
garnków, ponieważ mogą one bardzo się rozgrzać.
Nie uruchamiać urządzenia przed zainstalowaniem go
w zabudowie.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Po zakończeniu gotowania należy wyłączyć pole
grzejne za pomocą elementu sterującego. Nie polegać
na działaniu układu wykrywania obecności naczyń.
Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego / powierzchni
szklanej pojawią się pęknięcia, należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda. Jeśli
urządzenie podłączono bezpośrednio do skrzynki
przyłączowej, należy wyłączyć bezpiecznik, aby
odłączyć zasilanie urządzenia. W obu przypadkach
należy skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
28
www.aeg.com
•
•
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowany serwis lub inna
wykwalifikowana osoba.
OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon do płyty
grzejnej wyprodukowanych przez producenta
urządzenia lub określonych w instrukcji przez
producenta urządzenia jako odpowiednich, lub
dostarczonych z urządzeniem. Użycie
nieodpowiednich osłon może skutkować wypadkiem.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Po przycięciu zabezpieczyć
krawędzie blatu przed wilgocią za
pomocą odpowiedniego
uszczelniacza.
Zabezpieczyć spód urządzenia przed
dostępem pary i wilgoci.
Nie instalować urządzenia przy
drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie
to możliwości strącenia gorącego
naczynia z urządzenia przy otwieraniu
okna lub drzwi.
•
W dolnej części każdego urządzenia
znajdują się wentylatory chłodzące.
Jeśli urządzenie zainstalowano nad
szufladą:
– Nie przechowywać drobnych
elementów ani arkuszy papieru,
które mogłyby zostać wciągnięte,
uszkadzając wentylatory
chłodzące lub obniżając
wydajność układu chłodzenia.
– Zachować odstęp co najmniej 2
cm między dolną częścią
urządzenia a elementami
przechowywanymi w szufladzie.
Usunąć wszystkie przegrody
zamontowane w szafce pod
urządzeniem.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
•
•
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Urządzenie musi być uziemione.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek
czynności upewnić się, że urządzenie
jest odłączone od zasilania.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
POLSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Upewnić się, że urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane. Luźny lub
niewłaściwy przewód zasilający bądź
wtyczka (jeśli dotyczy) może być
przyczyną przegrzania styków.
Użyć odpowiedniego przewodu
zasilającego.
Nie dopuszczać do splątania
przewodów elektrycznych.
Upewnić się, że zainstalowano
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem.
Przewód zasilający należy
przymocować obejmą, by go
mechanicznie odciążyć.
Podczas podłączania urządzenia do
gniazda sieciowego upewnić się, że
przewód zasilający lub jego wtyczka
(jeśli dotyczy) nie będzie dotykać
rozgrzanych elementów urządzenia
lub naczyń.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
wtyczki (jeśli dotyczy) ani przewodu
zasilającego. Wymianę uszkodzonego
przewodu zasilającego należy zlecić
autoryzowanemu centrum
serwisowemu lub wykwalifikowanemu
elektrykowi.
Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i
zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem należy zamocować w taki
sposób, aby nie można go było
odłączyć bez użycia narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z
oprawki), wyłączniki
•
29
różnicowoprądowe (RCD) oraz
styczniki.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące
minimum 3 mm.
2.3 Eksploatacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, oparzeniem i
porażeniem prądem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy usunąć z niego wszystkie
elementy opakowania, etykiety i folię
ochronną (jeśli dotyczy).
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Po każdym użyciu wyłączyć pole
grzejne.
Nie polegać na działaniu układu
wykrywania obecności naczyń.
Nie kłaść sztućców ani pokrywek
naczyń na polach grzejnych. Mogą
one się mocno rozgrzać.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z
wodą.
Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
Jeśli na powierzchni urządzenia
pojawią się pęknięcia, należy
natychmiast odłączyć je od zasilania.
Pozwoli to uniknąć zagrożenia
porażeniem prądem elektrycznym.
Gdy urządzenie jest włączone,
użytkownicy z wszczepionym
rozrusznikiem serca nie powinni
zbliżać się do indukcyjnych pól
grzejnych na odległość mniejszą niż
30 cm.
Gorący olej może pryskać podczas
wkładania do niego żywności.
30
www.aeg.com
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem
i wybuchem
•
•
•
•
Pod wpływem wysokiej temperatury
tłuszcze i olej mogą uwalniać
łatwopalne opary. Podczas
podgrzewania tłuszczów i oleju nie
wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani
rozgrzanych przedmiotów.
Opary uwalniane przez gorący olej
mogą ulec samoczynnemu zapłonowi.
Zużyty olej zawierający pozostałości
produktów spożywczych ma niższą
temperaturę zapłonu niż świeży olej.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
celów, takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
2.4 Konserwacja i
czyszczenie
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie stawiać gorących naczyń na
panelu sterowania.
Nie stawiać gorących naczyń na
szklanej powierzchni płyty grzejnej.
Nie dopuszczać do wygotowania się
potraw.
Nie dopuszczać do upadku naczyń
lub innych przedmiotów na
powierzchnię urządzenia. Może to
spowodować jego uszkodzenie.
Nie włączać pól grzejnych bez naczyń
ani z pustymi naczyniami.
Nie kłaść na urządzeniu folii
aluminiowej.
Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze
zniszczonym spodem mogą
spowodować zarysowanie szkła lub
szkła ceramicznego. Dlatego nie
należy przesuwać ich po powierzchni
gotowania.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw.
Nie wolno go używać do innych
Aby zapobiec uszkodzeniu
powierzchni urządzenia, należy
regularnie ją czyścić.
Przed rozpoczęciem czyszczenia
urządzenia należy je wyłączyć i
zaczekać, aż ostygnie.
Przed przystąpieniem do konserwacji
urządzenia należy odłączyć je od
zasilania.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą
pod ciśnieniem ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne środki
czyszczące. Nie używać żadnych
produktów ściernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
2.5 Serwis
•
•
Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.6 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
•
•
•
Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo
utylizować urządzenie, należy
skontaktować się z lokalnymi
władzami.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
3.1 Przed instalacją
Przed przystąpieniem do instalacji płyty
grzejnej należy zapisać poniższe
informacje umieszczone na tabliczce
POLSKI
znamionowej. Tabliczka znamionowa
znajduje się w dolnej części płyty
grzejnej.
31
520
710
60
23
280
Numer seryjny ...........................
44
550
3.2 Płyty grzejne do
zabudowy
min. 55
490+1
680+1
max R5
Płyt grzejnych do zabudowy wolno
używać dopiero po ich zamontowaniu w
odpowiednich szafkach lub blatach
roboczych spełniających wymogi
stosownych norm.
3.3 Przewód zasilający
•
•
W zestawie z płytą grzejną znajduje
się przewód zasilający.
W celu wymiany uszkodzonego
przewodu należy użyć przewodu
zasilającego następującego typu:
H05V2V2-F, który jest odporny na
temperaturę co najmniej 90°C. W tym
celu należy skontaktować się z
miejscowym punktem serwisowym.
3.4 Montaż
min.
500mm
min.
50mm
min. min.
12 60
min.
28
Jeśli urządzenie jest
zainstalowane nad szufladą,
wentylator płyty grzejnej
może spowodować
nagrzewanie przedmiotów w
szufladzie podczas procesu
gotowania.
32
www.aeg.com
4. OPIS URZĄDZENIA
4.1 Układ powierzchni gotowania
1
1
1
1 Indukcyjne pole grzejne
2 Panel sterowania
1
2
4.2 Układ panelu sterowania
2
1
3
4
5
12
6
7
11
8
10 9
Aby wyświetlić dostępne ustawienia, należy dotknąć odpowiedniego symbolu.
Sym‐
bol
Uwagi
1
WŁ./WYŁ.
Włączanie i wyłączanie płyty grzejnej.
2
Menu
Otwieranie i zamykanie Menu.
3
Wybór pola grzej‐
nego
Wyświetlanie suwaka dla wybranego pola grzejne‐
go.
Wskaźnik pola
grzejnego
Wskazanie pola grzejnego, dla którego włączony
jest suwak.
-
Ustawianie funkcji zegara.
Suwak
Regulacja mocy grzania.
7
PowerBoost
Włączanie funkcji.
8
Blokada
Włączanie i wyłączanie funkcji.
4
-
5
6
-
POLSKI
Sym‐
bol
9
10
11
12
0-9
33
Uwagi
-
Okienko emitera sygnałów w podczerwieni funkcji
Hob²Hood. Nie należy go zakrywać.
Pauza
Włączanie i wyłączanie funkcji.
-
Wyświetlanie aktualnego ustawienia mocy grzania.
Bridge
Włączanie i wyłączanie funkcji.
4.3 OptiHeat Control (3stopniowy wskaźnik ciepła
resztkowego)
OSTRZEŻENIE!
III / II / I Występuje
zagrożenie poparzeniem
przez ciepło resztkowe.
Wskaźnik pokazuje poziom
ciepła resztkowego.
Indukcyjne pola grzejne wytwarzają
ciepło potrzebne do gotowania potraw
bezpośrednio w dnie naczyń.
Powierzchnia ceramiczna nagrzewa się
od ciepła pochodzącego z naczyń.
5. KRÓTKI PRZEWODNIK
5.1 Korzystanie z ekranu
dotykowego
•
•
•
•
•
•
•
Aby włączyć daną opcję, należy
dotknąć odpowiedniego symbolu na
wyświetlaczu.
Wybrana funkcja włączy się po
zdjęciu palca z wyświetlacza.
Aby przewinąć dostępne opcje,
należy użyć szybkiego gestu lub
przesunąć palcem po wyświetlaczu.
Szybkość gestu wpływa na szybkość
przewijania ekranu.
Przewijanie może zatrzymać się
samoistnie lub można je przerwać,
dotykając wyświetlacza.
Dotykając odpowiednich symboli,
można zmienić większość
parametrów widocznych na
wyświetlaczu.
Aby wybrać żądaną funkcję lub czas,
można przewinąć listę i/lub dotknąć
wybranej opcji.
Menu
Gotowanie wspomagane
•
•
•
•
Gdy płyta grzejna jest włączona, a
niektóre symbole znikną z
wyświetlacza, należy dotknąć
wyświetlacza w dowolnym miejscu.
Wszystkie symbole zostaną ponownie
wyświetlone.
Po uruchomieniu niektórych funkcji na
wyświetlaczu pojawia się
wyskakujące okienko z dodatkowymi
informacjami.
Aktywne są tylko podświetlone
symbole.
Aby włączyć funkcję zegara, należy
najpierw wybrać pole grzejne.
5.2 Struktura Menu
Dotknąć
, aby uzyskać dostęp i
zmienić ustawienia płyty grzejnej lub
włączyć niektóre funkcje. W tabeli
przedstawiono podstawową strukturę
Menu.
34
www.aeg.com
Funkcje płyty grzejnej
Roztapianie
Ustawienia
Blokada uruchom.
Stoper
Hob²Hood
H0 - wyłączone
H1 - tylko oświetlenie
H2 - niska prędkość wentylatora
H3 - auto. went., niska prędk.
H4 – tryb automatycznej pracy wen‐
tylatora, średnia prędkość
H5 - auto. went., wysoka prędk.
H6 - auto. went., zwiększona moc
Konfiguracja
Gotowanie wspomagane
Język
Dźwięki przycisków
Głośność sygnału
Jasność wyświetlacza
Serwis
Tryb demo
Licencja
Wyświetl wer. oprogr.
Historia alarmów
Resetuj wszyst. ust.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
Po dotknięciu i przytrzymaniu niektórych
opcji dostępnych w Menu pojawia się ich
krótki opis. Postępować zgodnie ze
wskazówkami, aby poruszać się po
Menu.
Po dotarciu na dół Menu należy
przewinąć listę w górę i użyć
dotknąć
lub
, aby zamknąć Menu.
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
6.1 Pierwsze podłączenie do
sieci elektrycznej
Po podłączeniu urządzenia do zasilania
należy ustawić następujące parametry:
Język, Jasność wyświetlacza i Głośność
sygnału.
POLSKI
35
Ustawienia można zmienić w Menu >
Ustawienia > Konfiguracja. Patrz
„Codzienna eksploatacja”.
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
7.1 Włączanie i wyłączanie
Dotknąć
przez 1 sekundę, aby
włączyć lub wyłączyć płytę grzejną.
7.2 Samoczynne wyłączenie
Funkcja ta powoduje samoczynne
wyłączenie płyty grzejnej, gdy:
•
•
wszystkie pola grzejne są wyłączone,
po włączeniu płyty grzejnej nie
zostanie ustawiona moc grzania,
• panel sterowania został zalany lub od
ponad 10 sekund znajduje się na nim
przedmiot (garnek, ściereczka itp).
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
urządzenie wyłączy się. Należy
usunąć przedmiot lub wyczyścić panel
sterowania.
• płyta ulega nadmiernemu rozgrzaniu
(np. gdy wygotowała się zawartość
naczynia). Przed ponownym użyciem
płyty grzejnej odczekać, aż pole
grzejne ostygnie.
• użyto nieodpowiedniego naczynia lub
nie ma naczynia na danym polu
grzejnym. Zaczyna migać biały
symbol pola grzejnego i po upływie 1
minuty indukcyjne pole grzejne
wyłącza się samoczynnie.
• nie wyłączono pola grzejnego lub nie
zmieniono mocy grzania. Po pewnym
czasie wyświetla się komunikat i
urządzenie wyłącza się.
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a czasem, po jakim wyłącza
się płyta grzejna:
Ustawienie mocy
grzania
Płyta grzejna wyłą‐
cza się po
1-2
6 godz.
3-5
5 godz.
Ustawienie mocy
grzania
Płyta grzejna wyłą‐
cza się po
6
4 godz.
7-9
1,5 godz.
7.3 Używanie pól grzejnych
Naczynia należy stawiać na środku pola
grzejnego. Indukcyjne pola grzejne
dostosowują się automatycznie do
wielkości dna naczyń.
Po ustawieniu naczynia na polu
grzejnym płyta grzejna automatycznie
wykrywa jego obecność i na
wyświetlaczu pojawia się odpowiedni
suwak. Jest on widoczny przez 8
sekund, po czym wyświetlacz powraca
do widoku głównego. Aby szybciej ukryć
suwak, należy dotknąć ekranu poza
obszarem suwaka.
Jeśli włączone są inne pola grzejne,
zakres ustawień mocy kolejnego pola
może być ograniczony. Patrz punkt
„Zarządzanie energią”.
Upewnić się, że naczynie
jest odpowiednie do płyt
indukcyjnych. Więcej
informacji na temat rodzajów
naczyń – patrz „Wskazówki i
porady”. Sprawdzić wielkość
naczynia w rozdziale „Dane
techniczne”.
7.4 Ustawienie mocy grzania
1. Włączyć płytę grzejną.
2. Ustawić naczynie na wybranym polu
grzejnym.
Na wyświetlaczu pojawi się suwak dla
aktywnego pola grzejnego i pozostanie
widoczny przez 8 sekund.
3. Dotknąć przesunąć palcem po
suwaku, aby ustawić żądaną moc
grzania.
36
www.aeg.com
Symbol zmieni kolor na czerwony i
powiększy się.
7.5 PowerBoost
Funkcja ta umożliwia zwiększenie mocy
określonego pola grzejnego w zależności
od wielkości naczynia. Funkcję można
włączyć tylko na ograniczony czas.
1. Najpierw dotknąć symbolu
wybranego pola grzejnego.
lub przesunąć palcem w
2. Dotknąć
prawo, aby włączyć funkcję dla
wybranego pola grzejnego.
Symbol zmieni kolor na czerwony i
powiększy się.
Funkcja wyłączy się automatycznie. Aby
wyłączyć funkcję ręcznie, należy wybrać
pole grzejne i zmienić ustawienie mocy
grzania.
Informacje o maksymalnym
czasie działania funkcji
znajdują się w części „Dane
techniczne”.
7.7 Funkcja Bridge
Funkcja ta łączy dwa pola grzejne, które
działają jak jedno pole grzejne z tym
samym ustawieniem mocy grzania.
Umożliwia ona gotowanie w dużych
naczyniach.
1. Ustawić naczynie na dwóch polach
grzejnych. Naczynie powinno
zakrywać środki obu pól grzejnych.
2. Dotknąć , aby włączyć funkcję.
Symbol pola zmieni się.
3. Ustawić moc grzania.
Naczynie musi zakrywać środki obu pól
grzejnych, ale nie może wystawać poza
oznaczenie obszaru pola grzejnego.
7.6 Zarządzanie energią
•
•
•
•
•
•
•
Pola grzejne są pogrupowane
zgodnie z umiejscowieniem i liczbą
faz podłączonych do płyty grzejnej.
Patrz rysunek.
Maksymalne obciążenie każdej fazy
wynosi 3680 W.
Funkcja rozdziela moc między pola
grzejne podłączone do tej samej fazy.
Funkcja włącza się, gdy łączna moc
pól grzejnych podłączonych do jednej
fazy przekracza 3680 W.
Funkcja powoduje zmniejszenie mocy
innych pól grzejnych podłączonych do
tej samej fazy, co ma wpływ na
dostępne ustawienie mocy grzania.
Maksymalna wartość mocy grzania
jest widoczna na suwaku. Aktywne są
tylko wartości wyświetlane na biało.
Jeśli niedostępna jest wyższa moc
grzania, należy najpierw zmniejszyć ją
dla innych pól grzejnych.
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
. Pola grzejne będą działać
niezależnie od siebie.
POLSKI
7.8 Zegar
+STOP
Wyłącznik czasowy
Funkcja ta służy do określenia czasu
pracy pola grzejnego podczas danego
cyklu gotowania.
Funkcję można ustawić oddzielnie dla
każdego pola grzejnego.
1. Najpierw wybrać moc grzania dla
odpowiedniego pola grzejnego, a
następnie ustawić funkcję.
2. Dotknąć symbolu pola.
3. Dotknąć .
Na wyświetlaczu pojawi się okienko
menu zegara.
4. Zaznaczyć
, aby włączyć funkcję.
Symbole zmienią się na
.
5. Przesunąć palcem w lewo lub w
prawo, aby wybrać żądany czas (np.
godziny i/lub minuty).
6. Dotknąć OK, aby potwierdzić
wybrane ustawienie.
+STOP
Można także wybrać , aby anulować
wybór.
Gdy odliczanie czasu dobiegnie końca,
rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie
migać wskazanie . Dotknąć
włączyć sygnał dźwiękowy.
, aby
Aby wyłączyć funkcję, należy zmienić
ustawienie mocy grzania na 0.
Ewentualnie dotknąć
+STOP
po lewej stronie
obok i
wskazania zegara, dotknąć
potwierdzić wybór, gdy pojawi się
wyskakujące okienko.
Minutnik
Funkcji tej można używać, gdy płyta
grzejna jest włączona, ale nie pracują
pola grzejne.
Funkcja nie ma wpływu na działanie pól
grzejnych.
1. Wybrać dowolne pole grzejne.
Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni
suwak.
2. Dotknąć .
Na wyświetlaczu pojawi się okienko
menu zegara.
37
3. Przesunąć palcem w lewo lub w
prawo, aby wybrać żądany czas (np.
godziny i minuty).
4. Dotknąć OK, aby potwierdzić
wybrane ustawienie.
Można także wybrać , aby anulować
wybór.
Gdy odliczanie czasu dobiegnie końca,
rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie
migać wskazanie . Dotknąć
włączyć sygnał dźwiękowy.
, aby
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
po lewej stronie wskazania zegara,
dotknąć
obok i potwierdzić wybór, gdy
pojawi się wyskakujące okienko.
Stoper
Funkcja automatycznie rozpoczyna
odliczanie czasu po włączeniu pola
grzejnego. Umożliwia ona kontrolowanie
czasu jego pracy.
1. Dotknąć
, aby przejść do Menu.
2. Przewinąć Menu, aby wybrać
Ustawienia > Stoper.
3. Dotknąć przełącznika, aby włączyć
lub wyłączyć funkcję.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
Funkcja nie wyłącza się po zdjęciu
naczynia z pola grzejnego. Aby ręcznie
zresetować i ponownie uruchomić
funkcję, należy dotknąć
i wybrać
Resetowanie w wyskakującym okienku.
Funkcja rozpocznie odliczanie od 0. Aby
wybrać opcję Pauza dla funkcji w ciągu
jednego cyklu gotowania, należy dotknąć
i wybrać Pauza w wyskakującym
okienku. Wybrać Start, aby kontynuować
odliczanie.
7.9 Pauza
Funkcja ta służy do przestawiania
wszystkich włączonych pól grzejnych na
najniższą moc grzania.
38
www.aeg.com
Gdy funkcja jest włączona, można
używać tylko symboli
i . Wszystkie
pozostałe symbole na panelu sterowania
są zablokowane.
Funkcja nie blokuje funkcji zegara.
Dotknąć
, aby włączyć funkcję.
Wyświetli się . Moc grzania zostanie
zmniejszona do wartości 1.
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
.
Funkcja powoduje wyłączenie funkcji
PowerBoost. Przywrócenie najwyższej
mocy grzania następuje po ponownym
dotknięciu
.
Podczas pracy płyty grzejnej można
zablokować panel sterowania.
Zapobiega to przypadkowej zmianie
ustawienia mocy grzania.
Najpierw należy ustawić moc grzania.
, aby włączyć funkcję.
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
i przytrzymać przez 3 sekundy.
Wyłączenie płyty grzejnej
powoduje również
wyłączenie tej funkcji.
7.11 Blokada uruchom.
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu płyty grzejnej.
1. Dotknąć
na wyświetlaczu, aby
otworzyć Menu.
2. Wybrać Ustawienia>Blokada
uruchom. z listy.
3. Ustawić przełącznik w położeniu
włączenia i dotknąć liter A-O-X w
kolejności alfabetycznej, aby włączyć
lub funkcję. Aby wyłączyć funkcję,
należy ustawić przełącznik w
położeniu wyłączenia.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
1. Dotknąć
na wyświetlaczu, aby
otworzyć Menu.
2. Wybrać Ustawienia > Konfiguracja >
Język z listy.
3. Wybrać odpowiedni język z listy.
Jeśli wybrano niewłaściwy język, należy
dotknąć
. Z wyświetlonej listy wybrać
trzecią opcję, a następne dwukrotnie
ostatnią opcję. Na koniec wybrać opcję
po prawej stronie.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
7.10 Blokada
Dotknąć
7.12 Język
lub .
lub .
7.13 Dźwięki przycisków /
Głośność sygnału
Możliwy jest wybór dźwięków
emitowanych przez płytę grzejną lub ich
wyłączenie. Dostępne ustawienia to
klikanie (domyślne) lub sygnały
dźwiękowe.
na wyświetlaczu, aby
1. Dotknąć
otworzyć Menu.
2. Wybrać Ustawienia > Konfiguracja>
Dźwięki przycisków / Głośność
sygnału z listy.
3. Wybrać odpowiednią opcję.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
7.14 Jasność wyświetlacza
Można zmienić ustawienie jasności
wyświetlacza.
Do wyboru są cztery jasności
wyświetlacza – od najniższej 1 do
najwyższej 4.
1. Dotknąć
na wyświetlaczu, aby
otworzyć Menu.
2. Wybrać Ustawienia >Konfiguracja >
Jasność wyświetlacza z listy.
3. Wybrać odpowiednie ustawienie.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
POLSKI
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
7.15
Gotowanie
wspomagane
Funkcja ta dostosowuje temperaturę do
różnych rodzajów potraw i utrzymuje ją
podczas gotowania. Można ją włączyć
tylko dla jednego pola grzejnego po lewej
stronie lub dla obu pól grzejnych po lewej
stronie, jeśli działają w trybie łączonym.
1. Dotknąć
na wyświetlaczu, aby
otworzyć Menu.
2. Wybrać Gotowanie wspomagane, a
następnie wybrać z listy rodzaj
potrawy, która będzie przyrządzana.
Dla każdego rodzaju potrawy
dostępnych jest kilka opcji.
Postępować zgodnie ze
wskazówkami na wyświetlaczu.
• Aby użyć ustawień domyślnych,
należy dotknąć OK w górnej
części wyskakującego okienka.
• Można ustawić funkcję zegara.
Gdy naczynie osiągnie
odpowiednią temperaturę, można
włączyć zegar.
• Można zmienić domyślne
ustawienie mocy grzania.
3. Gdy naczynie osiągnie odpowiednią
temperaturę, rozlegnie się sygnał
dźwiękowy i pojawi się wyskakujące
okienko. Aby zamknąć okienko i
uruchomić funkcję, należy dotknąć
OK. Aby na stałe wyłączyć
wyskakujące okienko, należy
zaznaczyć
funkcji.
przed włączeniem
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
i Stop lub dotknąć
i wybrać
Gotowanie wspomagane, wybrać
dowolny rodzaj potrawy i dotknąć Stop.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
7.16
39
Roztapianie
Funkcji tej można używać do roztapiania
różnych produktów, np. czekolady lub
masła. Funkcji tej można użyć tylko dla
jednego pola grzejnego w danym cyklu
gotowania.
na wyświetlaczu, aby
1. Dotknąć
otworzyć Menu.
2. Wybrać Funkcje płyty grzejnej >
Roztapianie z listy.
3. Dotknąć Start.
Wybrać żądane pole grzejne.
Pojawi się wyskakujące okienko z
pytaniem, czy anulować poprzednie
ustawienia mocy grzania (jeśli
zostało wybrane).
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
symbolu wyboru pola grzejnego, a
następnie dotknąć Stop.
7.17 Hob²Hood
Jest to zaawansowana, automatyczna
funkcja, która umożliwia połączenie płyty
grzejnej ze współpracującym z nią
okapem kuchennym. Zarówno płyta
grzejna, jak i okap są wyposażone w
układ komunikacji przesyłający sygnały w
podczerwieni. Prędkość wentylatora jest
określana automatycznie na podstawie
ustawienia trybu oraz temperatury
najmocniej rozgrzanego naczynia na
płycie grzejnej.
W większości modeli okapów system
zdalnego sterowania jest domyślnie
wyłączony. Przed użyciem funkcji należy
go włączyć. Więcej informacji znajduje
się w instrukcji obsługi okapu.
Funkcja działa automatycznie w trybach
od H2 do H6. Domyślne ustawienie płyty
grzejnej to H5. Okap kuchenny będzie
reagował na każde włączenie płyty
grzejnej. Płyta grzejna będzie
automatycznie rozpoznawać temperaturę
naczyń i odpowiednio dostosowywać
prędkość wentylatora. Można ustawić
płytę grzejną, aby włączała tylko
40
www.aeg.com
oświetlenie – w tym celu należy wybrać
tryb H1.
Jeśli użytkownik zmieni
prędkość pracy wentylatora
okapu, nastąpi wyłączenie
domyślnego połączenia z
płytą grzejną. Aby ponownie
włączyć funkcję, należy
wyłączyć oba urządzenia i
ponownie je włączyć.
Tryb Auto‐ Gotowa‐
ma‐
nie1)
tycz‐
ne
oś‐
wietle‐
nie
Smażenie2)
H0
Wył.
Wył.
Wył.
H1
Wł.
Wył.
Wył.
H23)
Wł.
Prędkość
wentylatora
1
Prędkość
wentylatora
1
H3
Wł.
Wył.
Prędkość
wentylatora
1
H4
Wł.
Prędkość
wentylatora
1
Prędkość
wentylatora
1
H5
Wł.
Prędkość
wentylatora
1
Prędkość
wentylatora
2
H6
Wł.
Prędkość
wentylatora
2
Prędkość
wentylatora
3
1) Płyta grzejna rozpoznaje proces gotowania i
uruchamia wentylator zgodnie z ustawieniem try‐
bu automatycznego.
2) Płyta grzejna rozpoznaje proces smażenia i
uruchamia wentylator zgodnie z ustawieniem try‐
bu automatycznego.
3) W tym trybie włączanie wentylatora i oświetle‐
nia jest niezależne od temperatury.
Zmiana trybów
Tryby zmieniają i dostosowują się
automatycznie. Jeśli hałas jest zbyt duży
lub prędkość wentylatora jest
niezadowalająca, można przełączać
tryby ręcznie.
.
1. Dotknąć
Wybrać Ustawienia > Hob²Hood z listy.
2. Wybrać odpowiedni tryb.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka.
Po zakończeniu gotowania i wyłączeniu
płyty grzejnej wentylator okapu może
nadal pracować przez pewien czas. Po
upływie tego czasu system wyłącza
wentylator automatycznie i uniemożliwia
jego przypadkowe włączenie przez
kolejne 30 sekund.
Oświetlenie okapu wyłącza się po
upływie 2 minut od wyłączenia płyty
grzejnej.
POLSKI
41
8. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
8.1 Naczynia
Silne pole
elektromagnetyczne
generowane przez
indukcyjne pole grzejne
nagrzewa naczynie w
bardzo krótkim czasie.
Do gotowania na
indukcyjnych polach
grzejnych należy używać
wyłącznie odpowiednich
naczyń kuchennych
Materiał, z którego wykonane są
naczynia
•
odpowiedni: żeliwo, stal, stal
emaliowana, stal nierdzewna, dno
wielowarstwowe (z odpowiednim
oznaczeniem producenta).
• nieodpowiedni: aluminium, miedź,
mosiądz, szkło, ceramika, porcelana.
Naczynie nadaje się do gotowania na
płycie indukcyjnej, jeśli:
•
•
możliwe jest szybkie zagotowanie
wody w naczyniu postawionym na
polu grzejnym ustawionym na
maksymalną moc;
magnes przywiera do dna naczynia.
Dno naczynia powinno być
możliwie jak najgrubsze i
płaskie.
Przed ustawieniem naczynia
na powierzchni pyty grzejnej
należy upewnić się że jego
spód jest czysty i suchy.
Wymiary naczyń
Indukcyjne pola grzejne dostosowują się
automatycznie do wielkości dna naczyń.
Sprawność pola grzejnego zależy od
średnicy dna naczynia. Naczynie o
średnicy dna mniejszej niż minimalna
pochłania tylko część energii
generowanej przez pole grzejne.
Patrz „Dane techniczne”.
8.2 Odgłosy podczas pracy
Jeżeli słychać:
•
odgłos trzaskania: naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
• gwizd: pole grzejne jest ustawione na
wysoką moc grzania, a naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
• odgłos brzęczenia: ustawiono wysoką
moc grzania.
• odgłos klikania: odbywa się
przełączanie obwodów elektrycznych,
płyta grzejna wykrywa ustawione na
niej naczynie.
• odgłos syczenia, brzęczenia:
uruchomiony jest wentylator.
Opisane odgłosy są normalnym
zjawiskiem i nie świadczą o usterce
urządzenia.
8.3 Öko Timer (Zegar eko)
Aby oszczędzać energię, grzałka pola
grzejnego wyłącza się zanim zabrzmi
sygnał wyłącznika czasowego. Różnica
w czasie pracy urządzenia zależy od
ustawionego poziomu mocy grzania oraz
czasu gotowania.
8.4 Przykłady zastosowania
w gotowaniu
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a poborem mocy przez pole
grzejne nie jest liniowa. Zwiększenie
mocy grzania nie powoduje
proporcjonalnego zwiększenia poboru
mocy. Przy ustawieniu średniej mocy
grzania pole grzejne wykorzystuje mniej
niż połowę swojej mocy.
Dane przedstawione w tabeli
mają wyłącznie charakter
orientacyjny.
42
www.aeg.com
Ustawienie
Zastosowanie:
mocy grzania
Czas
(min)
Wskazówki
1
Podtrzymywanie temperatury
ugotowanych potraw.
zależnie Przykryć naczynie.
od po‐
trzeb
1-2
Sos holenderski, roztapianie:
masła, czekolady, żelatyny.
5 - 25
1-2
Ścinanie: puszystych omletów, 10 - 40
smażonych jajek.
Gotować pod przykryciem.
2-3
Gotowanie ryżu lub potraw
mlecznych, podgrzewanie go‐
towych potraw.
25 - 50
Dodać co najmniej dwukrotnie
więcej płynu niż ryżu. Potrawy
mleczne mieszać od czasu do
czasu.
3-4
Gotowanie na parze warzyw,
ryb, mięsa.
20 - 45
Dodać kilka łyżek wody.
4-5
Gotowanie ziemniaków na pa‐
rze.
20 - 60
Użyć maksymalnie ¼ l wody
na 750 g ziemniaków.
4-5
Gotowanie większej ilości
składników, potraw duszonych
i zup.
60 - 150 Do 3 litrów wody + składniki.
6-7
Delikatne smażenie: eskalop‐
ków, cordon bleu z cielęciny,
kotletów, bryzoli, kiełbasek,
wątróbki, zasmażek, jajek, na‐
leśników, pączków.
zależnie Obrócić po upływie połowy
od po‐
czasu.
trzeb
7-8
Intensywne smażenie np. plac‐ 5 - 15
ków ziemniaczanych, polędwi‐
cy, steków.
9
Gotowanie wody, gotowanie makaronu, obsmażanie mięsa (gulasz, mię‐
so duszone w sosie własnym), smażenie frytek.
Mieszać od czasu do czasu.
Obrócić po upływie połowy
czasu.
Gotowanie dużej ilości wody. Funkcja PowerBoost jest włączona.
8.5 Wskazówki i porady
dotyczące korzystania z
funkcji Hob²Hood
Jeśli funkcja jest włączona:
•
•
•
Należy chronić panel okapu przed
bezpośrednim oświetlaniem przez
światło słoneczne.
Nie należy kierować na panel okapu
światła halogenowego.
Nie należy zasłaniać panelu
sterowania płyty grzejnej.
•
Nie zakłócać sygnału między płytą
grzejną a okapem (np. poprzez
zasłonięcie dłonią, uchwytem
naczynia lub wysokim naczyniem).
Patrz rysunek.
Okap na rysunku jest tylko
przykładowy.
POLSKI
43
Inne urządzenia sterowane
zdalnie mogą zakłócać
sygnał. Nie należy używać
tego typu urządzeń w
pobliżu płyty grzejnej, jeśli
włączono funkcję Hob²Hood.
Okapy kuchenne z funkcją Hob²Hood
Pełna lista okapów kuchennych
współpracujących z tą funkcją znajduje
się na naszej witrynie internetowej.
Okapy kuchenne AEG współpracujące z
tą funkcją muszą nosić oznaczenie .
Utrzymywać w czystości
okienko emitera sygnałów w
podczerwieni funkcji
Hob²Hood.
9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
9.1 Informacje ogólne
•
•
•
•
•
Czyścić płytę grzejną po każdym
użyciu.
Zawsze używać naczyń z czystym
dnem.
Zarysowania lub ciemne plamy na
powierzchni nie mają wpływu na
działanie płyty grzejnej.
Stosować odpowiednie środki
przeznaczone do czyszczenia
powierzchni płyty grzejnej.
Używać specjalnego skrobaka do
szkła.
9.2 Czyszczenie płyty
grzejnej
•
Usuwać natychmiast: stopiony
plastik, folię, cukier oraz zabrudzenia
z potraw zawierających cukier. W
przeciwnym razie zabrudzenia mogą
spowodować uszkodzenie płyty
grzejnej. Uważać, aby się nie
•
•
•
oparzyć. Użyć specjalnego skrobaka,
przykładając go pod ostrym kątem do
szklanej powierzchni i przesuwając po
niej ostrzem.
Usunąć, gdy płyta grzejna
wystarczająco ostygnie: ślady
osadu kamienia i wody, plamy
tłuszczu, metaliczne odbarwienia.
Przetrzeć płytę grzejną wilgotną
szmatką z dodatkiem delikatnego
detergentu. Po wyczyszczeniu
wytrzeć płytę grzejną do sucha
miękką szmatką.
Usuwanie metalicznych,
połyskliwych przebarwień: użyć
wodnego roztworu octu i wyczyścić
szklaną powierzchnię wilgotną
szmatką.
Na powierzchni płyty grzejnej znajdują
się biegnące poziomo rowki. Czyścić
płytę grzejną wilgotną ściereczką z
dodatkiem detergentu, wykonując
płynne ruchy od lewej do prawej
strony. Po wyczyszczeniu wytrzeć
płytę grzejną do sucha miękką
ściereczką, wykonując płynne ruchy
od lewej do prawej strony.
44
www.aeg.com
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
10.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Nie można uruchomić płyty
grzejnej lub sterować nią.
Płyta grzejna nie jest podłą‐
czona do zasilania lub jest
podłączona nieprawidłowo.
Sprawdzić, czy płytę grzejną
podłączono prawidłowo do
zasilania. Patrz schemat po‐
łączeń.
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli nad‐
al będzie dochodzić do wy‐
zwalania bezpiecznika, nale‐
ży skontaktować się z wy‐
kwalifikowanym elektrykiem.
W ciągu 60 sekund nie usta‐ Ponownie uruchomić płytę
wiono mocy grzania.
grzejną i w ciągu maksymal‐
nie 60 sekund ustawić moc
grzania.
Dotknięto równocześnie
dwóch lub więcej pól czujni‐
ków.
Dotknąć tylko jednego pola
czujnika.
Działa funkcja Pauza.
Patrz „Codzienna eksploata‐
cja”.
Część wyświetlacza jest za‐
kryta lub naczynia są usta‐
wione zbyt blisko wyświetla‐
cza.
Na wyświetlaczu jest jakiś
płyn lub przedmiot.
Usunąć blokujące przedmio‐
ty. Odsunąć naczynia od wy‐
świetlacza.
Oczyścić wyświetlacz i za‐
czekać, aż urządzenie os‐
tygnie. Odłączyć płytę grzej‐
ną od zasilania. Po upływie
minuty ponownie podłączyć
płytę grzejną.
Rozlega się sygnał dźwięko‐ Zakryto jedno lub więcej pól
wy i urządzenie wyłącza się. czujników.
Gdy płyta grzejna jest wyłą‐
czona, rozlega się sygnał
dźwiękowy.
Usunąć przedmiot z pól czuj‐
ników.
Wyświetlacz nie reaguje na
dotyk.
POLSKI
45
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Płyta grzejna wyłącza się.
Położono przedmiot na polu
Zdjąć przedmiot z pola czuj‐
nika.
czujnika
.
Wskaźnik ciepła resztkowe‐
go nie włącza się.
Pole grzejne nie jest gorące,
ponieważ działało za krótko
lub nastąpiło uszkodzenie
czujnika.
Jeśli pole działało wystar‐
czająco długo, aby było go‐
rące, należy skontaktować
się z autoryzowanym punk‐
tem serwisowym.
Nie można włączyć najwięk‐
szej mocy grzania.
Inne pole grzejne jest usta‐
wione na największą moc
grzania.
Najpierw należy zmniejszyć
moc drugiego pola grzejne‐
go.
Pola czujników nagrzewają
się.
Naczynie jest za duże lub
ustawione za blisko elemen‐
tów sterowania.
Jeśli to możliwe, duże na‐
czynia należy ustawiać na
tylnych polach.
Funkcja Hob²Hood nie dzia‐
ła.
Zakryto panel sterowania.
Należy usunąć przedmiot z
panelu sterowania.
Funkcja Hob²Hood jest włą‐
czona, ale działa tylko oś‐
wietlenie.
Włączono tryb H1.
Zmienić tryb na H2-H6 lub
zaczekać, aż uruchomi się
tryb automatyczny.
Funkcja Hob²Hood działa w
trybie H1-H6, ale działa oś‐
wietlenie.
Prawdopodobnie problem
jest związany z żarówką oś‐
wietlenia.
Skontaktować się z autory‐
zowanym centrum serwiso‐
wym.
Brak sygnałów dźwiękowych Sygnały dźwiękowe są wyłą‐ Włączyć sygnały dźwiękowe.
podczas dotykania pól czuj‐ czone.
Patrz „Codzienna eksploata‐
ników na panelu.
cja”.
Ustawiono niewłaściwy ję‐
zyk.
Przypadkowo zmieniono ję‐
zyk.
Przywrócić ustawienia fa‐
bryczne wszystkich funkcji.
Wybrać opcję Resetuj
wszyst. ust. w Menu.
Odłączyć płytę grzejną od
zasilania. Po upływie minuty
ponownie podłączyć płytę
grzejną. Ustawić Język, Jas‐
ność wyświetlacza i Głoś‐
ność sygnału.
Pole grzejne wyłącza się.
Pojawia się komunikat os‐
trzegawczy informujący o
tym, że pole grzejne się wy‐
łączy.
Wyłączenie pola grzejnego
przez funkcję Samoczynne
wyłączenie.
Patrz „Codzienna eksploata‐
cja”.
Wyłączyć płytę grzejną i włą‐
czyć ją ponownie.
Wyświetla się
nikat.
oraz komu‐ Działa funkcja Blokada.
Patrz „Codzienna eksploata‐
cja”.
46
www.aeg.com
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Wyświetla się O - X - A.
Działa funkcja Blokada uru‐
chom..
Patrz „Codzienna eksploata‐
cja”.
Miga
Brak naczynia na polu grzej‐ Postawić naczynie na polu
nym.
grzejnym.
.
Użyto nieodpowiedniego na‐ Użyć odpowiedniego naczy‐
czynia.
nia. Patrz „Wskazówki i po‐
rady”.
Wyświetla się
ba.
oraz licz‐
Średnica dna naczynia jest
za mała w stosunku do pola
grzejnego.
Stosować naczynia o odpo‐
wiednich wymiarach. Patrz
„Dane techniczne”.
Działa funkcja PowerSlide.
Na uniwersalnym indukcyj‐
nym polu grzejnym umie‐
szczono dwa naczynia.
Użyć tylko jednego naczy‐
nia. Patrz „Uniwersalne in‐
dukcyjne pole grzejne”.
W płycie grzejnej wystąpiła
usterka.
Wyłączyć płytę grzejną i włą‐
czyć ponownie po 30 sekun‐
dach. Jeśli ponownie wy‐
świetli się
, należy odłą‐
czyć płytę grzejną od zasila‐
nia. Po upływie 30 sekund
ponownie podłączyć płytę.
Jeśli problem będzie wystę‐
pował nadal, należy skontak‐
tować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Słyszalny jest ciągły sygnał
dźwiękowy.
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej jest nieprawidłowe.
10.2 Jeśli nie można znaleźć
rozwiązania...
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym punktem serwisowym.
Należy podać dane z tabliczki
znamionowej. Należy upewnić się, że
Odłączyć płytę grzejną od
zasilania. Zwrócić się wy‐
kwalifikowanego elektryka,
aby sprawdził instalację.
płyta grzejna była użytkowana
prawidłowo. W przeciwnym razie
interwencja pracownika serwisu lub
sprzedawcy może być płatna nawet w
okresie gwarancyjnym. Informacje
dotyczące obsługi klienta oraz warunków
gwarancji znajdują się w broszurze
gwarancyjnej.
POLSKI
47
11. DANE TECHNICZNE
11.1 Tabliczka znamionowa
Model IAE74841FB
Typ 62 C4A 01 CA
Moc indukcyjna 7.35 kW
Nr seryjny .................
AEG
Numer produktu 949 597 560 00
220-240 V/400 V, 2N, 50-60 Hz
Wyprodukowano w Niemczech
7.35 kW
11.2 Licencja na
oprogramowanie
Pełna treść licencji znajduje się w: Menu
> Ustawienia > Serwis > Licencja.
Oprogramowanie piekarnika
wykorzystuje chronione prawem
autorskim oprogramowanie
licencjonowane, m.in. pod nazwami
BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0,
LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/
libpng, MIT, OpenSSL/SSLEAY ISC,
Apache 2.0.
Kod źródłowy oprogramowania open
source można pobrać, używając
hiperłącza na stronie internetowej
produktu.
11.3 Parametry pól grzejnych
Pole grzejne
Moc znamio‐
nowa (maksy‐
malna moc
grzania) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksymalny
czas [min]
Średnica na‐
czynia [mm]
Lewe przednie
2300
3200
10
125 - 210
Lewe tylne
2300
3200
10
125 - 210
Środkowe
przednie
1400
2500
4
125 - 145
Prawe tylne
2300
3600
10
180 - 240
Moc pól grzejnych może w niewielkim
zakresie odbiegać od wartości podanych
w tabeli. Zmiany te zależą od wymiarów
naczynia oraz materiału, z którego
zostało wykonane.
W celu uzyskania optymalnych efektów
gotowania należy stosować naczynia o
średnicy nie większej niż podano w
tabeli.
12. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
12.1 Informacje o produkcie zgodnie z normą EU 66/2014
dotyczą tylko rynku UE
Oznaczenie modelu
IAE74841FB
48
www.aeg.com
Typ płyty grzejnej
Płyta grzejna do
zabudowy
Liczba pól grzejnych
4
Technika grzania
Płyta indukcyjna
Średnica okrągłych pól
grzejnych (Ø)
Lewe przednie
Lewe tylne
Środkowe przednie
Prawe tylne
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
24,0 cm
Zużycie energii na pole
grzejne (EC electric coo‐
king)
Lewe przednie
Lewe tylne
Środkowe przednie
Prawe tylne
179,6 Wh/kg
189,1 Wh/kg
180,2 Wh/kg
185,2 Wh/kg
Zużycie energii przez płytę
grzejną (EC electric hob)
183,5 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektryczny sprzęt do
gotowania do użytku domowego – Część
2: Płyty grzejne – Metody pomiaru cech
funkcjonalnych
Parametry elektryczne pola grzejnego są
odpowiednio oznaczone przy
poszczególnych polach grzejnych.
12.2 Oszczędzanie energii
Stosowanie się do poniższych
wskazówek pozwoli oszczędzać energię
podczas codziennej eksploatacji.
•
•
•
•
•
•
W miarę możliwości należy zawsze
przykrywać naczynia pokrywką.
Przed włączeniem pola grzejnego
należy postawić na nim naczynie.
Mniejsze naczynia należy stawiać na
mniejszych polach grzejnych.
Naczynia należy stawiać
bezpośrednio na środku pola
grzejnego.
Ciepło resztkowe można wykorzystać
do podtrzymywania ciepła potraw lub
roztapiania składników.
Należy podgrzewać tylko tyle wody,
ile jest potrzebne.
13. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
POLSKI
49
50
www.aeg.com
POLSKI
51
867350671-A-102019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement