Husqvarna | QHIK650P | Quick Guide | Husqvarna QHIK850P Hurtig start guide

Husqvarna QHIK850P Hurtig start guide
Korte instruktioner
Hurtigvejledning
1 2
3
4
5
12
Lad os hjælpe dig med
at komme i gang. Brug
opskriften ved siden af
til at se de forskellige
funktioner i dit apparat.
Brug sensorfelterne til at betjene
apparatet. Display, kontrollamper og
signaler viser de funktioner, der er i
brug.
7
11
10
8
9
Sensorfelt Funktion
Bemærkning
1.
TÆND / SLUK
Tænder/slukker for kogesektionen.
2.
Lås/Børnesikringen er slået til Låser/låser op for betjeningspanelet.
3.
SenseBoil®
Aktiverer/deaktiverer funktionen. Indikatorer over symbolet viser
funktionsstatus.
4.
Pause
Aktiverer/deaktiverer funktionen.
Visning af varmetrinnet.
6.
Display for varmetrin
Timerkontrollamper for
kogezonerne
Timerdisplay
Hob²Hood
Aktiverer/deaktiverer funktionens manuelle tilstand.
5.
7.
Advarsel: Lad ikke apparatet være
uden opsyn, når der er tændt for det.
6
8.
Viser den kogezone, som du har tidsindstillet.
Viser tiden i minutter.
9.
Vælger kogezone.
10.
Øger eller mindsker tiden.
11.
12.
PowerBoost
Aktiverer funktionen.
Betjeningspanel
Indstilling af et varmetrin.
DA
SenseBoil®
SenseBoil®
Aktivering og deaktivering af SenseBoil® funktionen.
Funktionen regulerer automatisk vandtemperaturen så
det ikke koger over ved kogepunktet.
Er der restvarme (
) på
kogeområdet, høres et akustisk signal og
funktionen starter ikke.
Aktiverer funktionen:
Sådan deaktiveres funktionen:
1. Rør ved
• tryk på
(funktionen deaktiveres og varmen
indstilles til 0);
for at aktivere kogesektionen.
for at aktivere funktionen. Et blinkende
2. Rør ved
vises for kogezoner, som du kan bruge
funktionen til.
3. Tryk på kontrolbjælken for en kogezonen, som du
ønsker at starte funktionen for (indstilling 1-14).
Funktionen starter automatisk.
Vælger du ikke kogezonen inden 5 sekunder, aktiveres
funktionen ikke.
Når funktionen starter, tændes indikatorerne over
symbolet en efter en til vandet når
kogepunktet.
Når funktionen mærker kogepunktet, udsendes et
akustisk signal og varmeniveauet skifter automatisk
til 8.
Er alle kogezoner i brug eller er der restvarme på
dem alle, udsender kogezonen et bip, indikatorer
blinker og funktionen starter ikke.
over
• eller tryk på kontrolbjælken og varmeindstilling
manuelt.
SenseBoil®-funktionen deaktiveres ved at
aktivere Pause-funktionen eller løfte gryden.
Råd
For induktionskogezoner skaber et stærkt
elektromagnetisk felt hurtigt varme i kogegrejet.
Kogegrej til induktionskogezoner
Brug induktionskogezonerne med kogegrej, der
er egnet hertil.
Kogegrej
Støbejern*, stål, emaljeret stål, rustfrit
stål, sandwichbund (mærket som egnet
af producenten).
Aluminium, kobber, messing, glas,
keramik, porcelæn.
Kogegrej er egnet til
induktionskogesektioner, hvis:
• noget vand kommer meget hurtigt i kog på en zone,
der står på det højeste varmetrin.
• en magnet hæfter ved kogegrejets bund.
Bunden af kogegrejet skal være så tyk og plan
som muligt.
* SenseBoil® virker måske ikke korrekt med kogegrej
af støbejern.
Råd SenseBoil®
mellemstore kartofler med skræl.
Funktionen er bedst til at koge vand og kartofler.
Det virker ikke med nonstick-kogegrej, fx
keramisk coating. Det virker måske ikke med
kogegrej lavet af støbejern.
En emaljeret stålpande anbefales til at koge
kartofler. Andre grydetyper og udskårne,
skrællede eller forskellig størrelse kartofler kan
påvirke resultatet.
Sørg for nivelleringen af apparatet er korrekt.
Brug kun gryder med tør og ren bund.
Kontroller at den gryde du vælger egner sig til
SenseBoil® at overvåge første kogning.
For at bruge SenseBoil® effektivt skal du gøre
følgende:
• Bruger du salt, så kom det i når det koger.
• Funktionen virker måske ikke til vandkedler og
expressokander.
Spar på energien
Du kan spare energi ved madlavning i
hverdagen, hvis du følger nedenstående
råd.
• Når du opvarmer vand, bør du kun bruge den
nødvendige mængde.
• Læg altid låg på kogegrejet, hvis det er muligt.
• Inden du aktiverer kogezonen, skal du stille
kogegrejet på den.
• Sæt det mindre kogegrej på de mindre kogezoner.
Brug kun koldt vand fra hanen.
• Fyld mellem halvdelen og
to-tredjedele af gryden med
koldt vand, så der er 4 cm
til kanten. Brug ikke mindre
end 1 eller mere end 5
liter vand. Sørg for den
samlede vægt af vandet
(eller vand og kartofler) er
mellem 1 og 5 kg.
• Undgå rystelser (fx fra en blender eller mobiltelefon i
nærheden), mens funktionen bruges.
• Sæt kogegrejet direkte i midten af kogezonen.
• Brug restvarmen til at holde maden varm eller for at
smelte den.
max. 5l / 5kg / 75%
min. 1l / 1kg / 50%
• Skal du koge kartofler, så sørg for de dækkes helt
af vandet og husk at mindst en fjerdedel af gryden
er tom.
• Du får det bedste resultat ved at koge hele
Fejlfinding
Find hurtig en let løsning.
Problemer
Du hører et bip og indikatorerne
over
blinker og SenseBoil®
funktionen starter ikke.
Mulige årsager
Opløsning
Ingen kogezone er klar til brug med funktionen SenseBoil®.
Der er restvarme på kogezonen, som du ønsker at bruge eller Afslut kogningen og vælg en ledig kogezone uden restvarme.
som fortsat bruges.
Der er for meget eller for lidt vand i gryden.
Du har kogt madvarer, som ikke er vand og kartofler.
Kogepunktet er ændret og SenseBoil® funktionen virker ikke.
F3
Gryden er tom eller indeholder lidt væske, som ikke er vand.
F2
Brug det rigtige kogegrej. De præcise mål fremgår af gryden i
kapitlet “tekniske data” i brugermanualen. Se vores råd for at
vælge det rette kogegrej.
Du må ikke aktivere en zone med en tom gryde.
For lidt effekt på grund af ustabilt kogegrej eller tom gryde.
F1
Sæt kogegrej på kogezonen. Sørg for du bruger en gryde af
korrekt type og størrelse.
Der er intet kogegrej på kogezonen, som du ønsker at bruge
eller gryden er uegnet.
F
Brug ikke funktionen med anden væske end vand.
Sørg for at fylde gryden halvt eller 3/4-dele op med koldt vand.
Brug ikke mindre end 1 eller mere end 5 liter vand. Kog kun
vand og kartofler med brug af SenseBoil®.
867350804-A-212019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising