AEG | IAE64843FB | User manual | Aeg IAE64843FB User Manual

Aeg IAE64843FB User Manual
IAE64843FB
HR
SL
USER
MANUAL
Upute za uporabu
Ploča za kuhanje
Navodila za uporabo
Kuhalna plošča
2
25
2
www.aeg.com
SADRŽAJ
1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.............................................................................2
2. SIGURNOSNE UPUTE.........................................................................................5
3. POSTAVLJANJE...................................................................................................7
4. OPIS PROIZVODA............................................................................................... 9
5. BRZI VODIČ....................................................................................................... 10
6. PRIJE PRVE UPOTREBE.................................................................................. 11
7. SVAKODNEVNA UPORABA.............................................................................. 12
8. SAVJETI..............................................................................................................17
9. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE............................................................................... 20
10. RJEŠAVANJE PROBLEMA.............................................................................. 20
11. TEHNIČKI PODACI...........................................................................................23
12. ENERGETSKA UČINKOVITOST......................................................................24
ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi
vam pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine
jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas
da odvojite nekoliko minuta za čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registeraeg.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.aeg.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
1.
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
HRVATSKI
3
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje od
uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Pristupačni dijelovi su vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne
dodirujete grijače.
Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za
podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za
daljinsko upravljanje.
UPOZORENJE: Kuhanje na ploči za kuhanje bez
nadzora uz upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno
i može dovesti do požara.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vatru NIKADA ne gasite vodom već isključite uređaj i
tada prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim
prekrivačem.
OPREZ: Postupak kuhanja potrebno je nadgledati.
Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je stalno
nadgledati.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: Stvari ne držite
na površinama za kuhanje.
Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i
poklopce ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer
će se zagrijati.
Ne koristite uređaj prije njegovog postavljanja u
ormarić.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Nakon uporabe, isključite element ploče za kuhanje
odgovarajućom kontrolom, a ne oslanjajte se na
detektor posuđa.
Ako je staklokeramička/staklena površina napuknuta,
isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. U slučaju
da je uređaj priključen na napajanje izravno, putem
priključne kutije, uklonite ili isključite osigurač kako
biste odspojili uređaj s napajanja. U svakom slučaju,
kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servis ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
UPOZORENJE: Koristite samo zaštitu ploče za
kuhanje koju je napravio proizvođač uređaja za
kuhanje, koje je je u uputama za uporabu proizvođač
naveo kao prikladne ili one koji su isporučeni s
uređajem. Uporaba neodgovarajuće zaštite može
uzrokovati nesreće.
HRVATSKI
5
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Izrezane površine zabrtvite sredstvom
za brtvljenje kako biste spriječili
bubrenje uzrokovano vlagom.
Donji dio uređaja zaštite od pare i
vlage.
Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili
ispod prozora. Na taj način vruće
posuđe neće pasti s uređaja kada se
vrata ili prozor otvore.
Svaki uređaj na dnu ima ventilatore za
hlađenje.
Ako je uređaj postavljen iznad ladice:
– Ne stavljajte nikakve male
predmete niti listove papira koji
mogu biti privučeni, jer mogu
oštetiti ventilatore ili onemogućiti
rad sustava za hlađenje.
– Držite razmak od najmanje 2 cm
između dna uređaja i stvari
spremljenih u ladicu.
Uklonite sve razdvajajuće ploče
postavljene u ormarić ispod uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
•
Prije obavljanja svih zahvata
provjerite je li uređaj isključen iz
električne mreže.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Provjerite je li uređaj pravilno
postavljen. Labavi i neispravni spojevi
kabela napajanja ili utikača (ako
postoji) mogu prouzročiti pregrijavanje
priključka.
Koristite odgovarajući kabel
napajanja.
Pazite da se električni kabeli ne
zapletu.
Provjerite je li ugrađena zaštita od
strujnog udara.
Na kabelu koristite spojnice.
Pazite da kabel napajanja ili utikač
(ako postoji) ne dodiruju vrući uređaj
ili vruće posuđe kada priključujete
uređaj u obližnje utičnice.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač (ako
postoji) ili kabel napajanja. Za
zamjenu kabela napajanja
kontaktirajte ovlašteni servis ili
električara.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
6
www.aeg.com
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina ili strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prije prve upotrebe uklonite
ambalažu, naljepnice i zaštitne folije
(ako postoje).
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Zonu kuhanja postavite na
"isključeno" nakon svake uporabe.
Ne oslanjajte se na prepoznavanje
posude.
Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na zone kuhanja. Mogu se
jako zagrijati.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
Ako je površina uređaja napukla,
uređaj odmah isključite iz električne
mreže. Na taj način sprječavate strujni
udar.
Korisnici s ugrađenim
elektrostimulatorom srca moraju biti
najmanje 30 cm udaljeni od
indukcijskih zona kuhanja kad uređaj
radi.
Kada hranu stavite u vruće ulje, ono
može prskati.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
2.4 Održavanje i čišćenje
•
•
•
•
•
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
opekotina
•
•
•
•
Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili
zagrijane predmete držite dalje od
masti i ulja kad kuhate s njima.
Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.
Korišteno ulje koje sadrži ostatke
hrane, može uzrokovati vatru pri nižim
temperaturama nego ulje koje se
koristi prvi put.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
Vruće posuđe ne držite na
upravljačkoj ploči.
Ne stavljajte vrući poklopac na
staklenu površinu ploče za kuhanje.
Nemojte dopustiti da tekućina u
posuđu ispari.
Pazite da vam predmeti ili posuđe ne
padnu na uređaj. Površina se može
oštetiti.
Zone kuhanja ne koristite s praznim
posuđem ili bez posuđa.
Na uređaj nemojte stavljati
aluminijsku foliju.
Posuđe od lijevanoga željeza,
aluminija ili posuđe s oštećenim dnom
može ogrebati staklo/staklokeramiku.
Te predmete uvijek podignite kada ih
morate pomaknuti na površini za
kuhanje.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Redovito čistite uređaj kako se
površinski materijal ne bi oštetio.
Uređaj isključite i pustite da se ohladi
prije čišćenja.
Iskopčajte uređaj iz napajanja
električne mreže prije održavanja.
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
2.5 Servisiranje
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
2.6 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
HRVATSKI
•
•
Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu
službu.
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
•
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
3. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
dijelova. Obratite se svom lokalnom
ovlaštenom servisnom centru.
UPOZORENJE!
Sva spajanja na električnu
mrežu mora izvršiti
kvalificirani električar.
3.1 Prije postavljanja
Prije postavljanja ploče za kuhanje,
zapišite podatke s natpisne pločice.
Natpisna pločica nalazi se na dnu ploče
za kuhanje.
OPREZ!
Krajeve žica ne bušite i ne
lemite. To je strogo
zabranjeno!
Serijski broj .........................
OPREZ!
Ne spajajte kabel bez
manžete kabela.
3.2 Ugradne ploče za kuhanje
Ugradne ploče za kuhanje smijete
koristiti jedino nakon uklapanja u
odgovarajuće, normirane ormare za
ugradnju i radne ploče.
3.3 Priključni kabel
•
•
Ploča za kuhanje opremljena je
priključnim kabelom.
Zamijenite oštećeni priključni kabel
isključivo kabelom iz rezervnih
Dvofazni priključak
1. Skinite manžetu vrha kabela s crne i
smeđe žice.
2. Skinite izolaciju s krajeva smeđeg i
crnog kabela.
3. Postavite novu manžetu od 1,5 mm²
na kraj svakog kabela. (potreban je
poseban alat).
Presjek kabela
230V~
400V 2~N
N
N
L1
L
L2
Monofazni priključak - 230 V~
Dvofazni priključak - 400 V 2 ~ N
Zeleno - žuto
Zeleno - žuto
N
Plavo i plavo
Plavo i plavo
N
L
Crno i smeđe
Crno
L1
Smeđe
L2
7
8
www.aeg.com
3.4 Sklop
Ako je uređaj postavljen
iznad ladice, ventilacija
ploče za kuhanje može
zagrijati predmete
spremljene u ladici tijekom
postupka kuhanja.
min.
500mm
min.
50mm
min. min.
12 60
min.
28
HRVATSKI
4. OPIS PROIZVODA
4.1 Izgled površine za kuhanje
1
1
1 Indukcijska zona kuhanja
2 Upravljačka ploča
1
1
2
4.2 Izgled upravljačke ploče
2
1
3
4
12
5
6
7
11
8
10 9
Da biste vidjeli dostupne postavke, dodirnite odgovarajući simbol.
Simbol Napomena
1
UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE
Za uključivanje i isključivanje ploče za kuhanje.
2
Izbornik
Za otvaranje i zatvaranje Izbornik.
3
Odabir zone
Za otvaranje klizača za odabranu zonu.
Indikator zone
Da se prikaže za koju zonu je klizač aktivan.
-
Za postavljanje funkcije tajmera.
Klizač
Za podešavanje stupnja kuhanja.
7
PowerBoost
Za uključivanje funkcije.
8
Blokiranje
Za uključivanje i isključivanje funkcije.
4
-
5
6
-
9
10
www.aeg.com
Simbol Napomena
9
10
11
0-9
12
-
Prozor funkcije Hob²Hood infracrvenog signala. Ne
pokrivajte ga.
Pauza
Za uključivanje i isključivanje funkcije.
-
Za prikaz trenutnog stupnja kuhanja.
Bridge
Za uključivanje i isključivanje funkcije.
4.3 OptiHeat Control (3stupanjski indikator preostale
topline)
Indukcijske zone kuhanja stvaraju toplinu
potrebnu za kuhanje izravno na dnu
posuđa. Staklokeramika se grije uslijed
topline posuđa.
UPOZORENJE!
III / II / I Postoji opasnost od
opekotina uslijed preostale
topline. Indikator prikazuje
razinu preostale topline.
5. BRZI VODIČ
5.1 Upotreba dodirnog
zaslona
•
•
•
•
•
•
•
Da biste uključili zadanu opciju,
dodirnite odgovarajući simbol na
zaslonu.
Odabrana funkcija uključena je kada
maknete prst sa zaslona.
Za pretraživanje dostupnih opcija
upotrijebite brzi pokret ili povucite prst
preko zaslona.
Brzina pokreta određuje brzinu
pomaka zaslona.
Pretraživanje se može samo
zaustaviti ili ga možete odmah
zaustaviti ako dodirnete zaslon.
Dodirom odgovarajućih simbola
možete promijeniti većinu parametara
prikazanih na zaslonu.
Za odabir potrebne funkcije ili
vremena možete se pomicati po
Izbornik
Pomoć pri kuhanju
Funkcije ploče za kuhanje Topljenje
•
•
•
•
popisu i/ili dodirnuti opciju koju želite
odabrati.
Kada je ploča za kuhanje uključena, a
neki od simbola nestanu sa zaslona,
dodirnite zaslon na bilo kojem mjestu.
Svi se simboli ponovno prikazuju.
Za određene funkcije, kada ih
pokrenete, pojavljuje se skočni prozor
s dodatnim informacijama.
Mogu se koristiti samo simboli s
pozadinskim osvjetljenjem.
Za uključivanje funkcije tajmera, prvo
odaberite zonu.
5.2 Izbornik struktura
Dodirnite
za pristup i promjenu
postavki ploče za kuhanje ili uključivanje
nekih funkcija. Tablica prikazuje osnovnu
Izbornik strukturu.
HRVATSKI
Postavke uređaja
11
Roditeljsko
zaključavanje
Štoperica
Hob²Hood
H0 - Isklj.
H1 - Samo svjetlo
H2 - Niska brzina ventilatora
H3 - Automatska brzina ventilatora
H4 - Srednja brzina ventilatora
H5 - Visoka brzina ventilatora
H5 - Automatsko ubrzanje ventilato‐
ra
Postavljanje
Pomoć pri kuhanju
Upravljanje snagom
Jezik
Tonovi tipki
Glasnoća zujalice
Svjetlina zaslona
Servisiranje
Demo Način Rada
Licenca
Prikaz verzije softvera
Povijest alarma
Poništi sve postavke
Kako biste izašli iz Izbornik dodirnite
ili desnu stranu zaslona, izvan područja
skočnog prozora. Za kretanje kroz
opis. Slijedite savjete kako biste se
jednostavno kretali kroz Izbornik.
Izbornik koristite
popisa i upotrijebite
izlaz iz Izbornik.
ili .
Kada dodirnete i držite neke od opcija
dostupnih u Izbornik, pojavljuje se kratak
Ako ste na dnu Izbornik listajte do vrha
ili dodirnite
6. PRIJE PRVE UPOTREBE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
6.1 Prvo spajanje na
električnu mrežu
Kada po prvi put spajate ploču za
kuhanje na električnu mrežu morate
postaviti Jezik, Svjetlina zaslona
iGlasnoća zujalice.
za
12
www.aeg.com
Možete promijeniti postavku u Izbornik >
Postavke uređaja > Postavljanje.
Pogledajte poglavlje "Svakodnevna
uporaba".
7. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
7.1 Uključivanje i
isključivanje
Dodirnite
na 1 sekundu za
uključivanje ili isključivanje ploče
kuhanja.
7.2 Automatsko isključivanje
Funkcija automatski isključuje ploču
za kuhanje u sljedećim slučajevima:
•
•
sve zone kuhanja su isključene,
niste postavili stupanj grijanja nakon
uključivanja ploče za kuhanje,
• prolijete nešto po upravljačkoj ploči ili
na ploču stavite nešto duže od 10
sekundi (lonac, krpu, itd.). Oglašava
se zvučni signal a ploča za kuhanje
se isključuje. Uklonite predmet ili
očistite upravljačku ploču.
• ploča za kuhanje se previše grije (npr.
kad iz lonca sve iskipi). Pustite da se
polje kuhanja ohladi prije ponovne
uporabe ploče za kuhanje.
• rabite neispravno posuđe ili na
odnosnoj zoni nema posuđa. Simbol
zone kuhanja treperi, a indukcijska
zona kuhanja isključuje se nakon 1
minute.
• ne isključite zonu kuhanja i ne
promijenite stupanj kuhanja. Nakon
nekog vremena prikazuje se poruka a
ploča za kuhanje se isključuje.
Veza između stupnja kuhanja i
vremena nakon kojeg se ploča za
kuhanje isključuje:
Stupanj kuhanja
Ploča za kuhanje
isključuje se
nakon
1-2
6 sati
3-5
5 sati
Stupanj kuhanja
Ploča za kuhanje
isključuje se
nakon
6
4 sati
7-9
1,5 sat
7.3 Korištenje zona kuhanja
Posuđe stavite izravno na sredinu
odabrane zone kuhanja. Indukcijske
zone kuhanja automatski se
prilagođavaju veličini dna posuđa.
Kad stavite lonac na odabranu zonu
kuhanja, ploča za kuhanje automatski će
ga prepoznati i na zaslonu će se pojavit
odgovarajući klizač. Klizač je vidljiv 8
sekundi, nakon toga zalon se vraća u
glavni izbornik. Da biste prije zatvorili
klizač, dodirnite zaslon izvan područja
klizača.
Kad su druge zone aktivne, stupanj
kuhanja zone koju želite koristiti može
biti ograničen. Pogledajte "Upravljanje
snagom".
Pazite da je posuda
prikladana za indukcijske
ploče za kuhanje. Za više
informacija o kuhinjskom
posuđu pogledajte poglavlje
"Savjeti i upute" Veličinu
posude provjerite u poglavlju
"Tehnički podaci".
7.4 Stupanj kuhanja
1. Uključite ploču za kuhanje.
2. Stavite lonac na odabranu zonu za
kuhanje.
Klizač za aktivnu zonu kuhanja pojavljuje
se na zaslonu i aktivan je 8 sekundi.
3. Dodirnite ili povucite prst da biste
postavili željeni stupanj kuhanja.
Simbol pocrveni i poveća se.
HRVATSKI
•
7.5 PowerBoost
Ta funkcija uključuje veću snagu za
odgovarajuću zonu kuhanja; ovisi o
veličini posuđa. Ta funkcija može se
uključiti isključivo za odgovarajući
vremenski period.
1. Najprije dodirnite željeni simbol zone.
2. Dodirnite ili povucite prstom
udesno kako biste aktivirali funkciju
odabrane zone kuhanja.
Simbol pocrveni i poveća se.
Funkcija se automatski isključuje. Za
ručno isključivanje funkcije, odaberite
zonu i promijenite stupanj kuhanja.
Funkcija se uključuje kad ukupna
električna snaga polja kuhanja
priključenih na jednu fazu prijeđe
3600 W.
• Funkcija smanjuje snagu ostalih zona
kuhanja povezanih s istom fazom, što
utječe na raspoloživi stupanj kuhanja.
• Maksimalni stupanj kuhanja vidljiv je
na klizaču. Aktivni su samo bijeli
brojevi.
• Ako viši stupanj kuhanja nije
dostupan, najprije ga smanjite za
ostale zone kuhanja.
Upravljanje snagom s funkcijom
Ograničenje snage
Kada funkciju Ograničenje snage
postavite na 6,0 kW ili manje, snaga
ploče za kuhanje dijeli se između dvije
zone.
Za najduže trajanje,
pogledajte poglavlje
"Tehnički podaci".
7.6 Ograničenje snage
Uređaj originalno radi na najvišoj
mogućoj razini snage (7200 w). Ako
instalacija ne podržava punu snagu,
možete promijeniti maksimalnu snagu.
Provjerite odgovara li
odabrana snaga instalaciji
osigurača u domaćinstvu.
1. Na zaslonu dodirnite
kako biste
otvorili Izbornik.
2. Odaberite Postavke uređaja >
Postavljanje > Upravljanje snagom i
odaberite odgovarajuću razinu snage
između 1500 W i 7200 W.
Za izlazak iz Izbornik dotaknite desnu
stranu zaslona izvan skočnog prozora, ili
dodirivajte .
7.7 Upravljanje snagom
•
•
•
Zone kuhanja grupirane su u skladu s
lokacijom i brojem faza na ploči za
kuhanje. Pogledajte sliku.
Svaka faza ima maksimalno
opterećenje od 3600 W.
Funkcija dijeli snagu između zona
kuhanja povezanih na istu fazu.
13
Kada funkciju Ograničenje snage
postavite na više od 6,0 kW, snaga
ploče za kuhanje dijeli se između dvije
zonekuhanja u paru.
14
www.aeg.com
7.8 Funkcija Bridge
Ta funkcija povezuje dvije zone kuhanja i
one djeluju kao jedna s istim stupnjem
kuhanja.
Funkciju možete koristiti s velikim
posuđem.
1. Postavite posuđe na dvije zone
kuhanja. Posuđe mora pokriti sredine
obje zone.
2. Za uključivanje funkcije dodirnite .
Simbol zone se mijenja.
3. Postavite stupanj kuhanja.
Posuđe mora prekriti središta obje zone,
ali ne i prelaziti izvan označenog
područja.
Na zaslonu se pojavljuje prozor izbornika
timera.
4. Za uključivanje funkcije provjerite
.
Simbol se mijenja u
.
5. Povucite prstom ulijevo ili udesno
kako biste odabrali željeno vrijeme
(npr. sati i/ili minute).
6. Dodirnite U redu za potvrđivanje
odabira.
+STOP
za
Možete također odabrati
poništavanje vašeg odabira.
Kad odbrojavanje završi, oglašava se
bljeska. Dodirnite
zvučni signal, a
za isključivanje signala.
Za zaustavljanje funkcije, stupanj
kuhanja postavite na 0. Naizmjenično,
dodirnite
+STOP
lijevo od vrijednosti tajmera,
dodirnite
pokraj njega i potvrdite svoj
izbor kada se pojavi skočni prozor.
Minutni podsjetnik
Tu funkciju možete koristiti kad je ploča
za kuhanje uključena, ali zone kuhanja
ne rade.
Ta funkcija nema utjecaja na rad zona
kuhanja.
1. Odaberite bilo koju zonu kuhanja.
Na zaslonu se pojavljuje odgovarajući
klizač.
Za isključivanje funkcije dodirnite .
Zone kuhanja rade neovisno jedna o
drugoj.
7.9 Tajmer
+STOP
Tajmer za odbrojavanje
Upotrijebite ovu funkciju kako biste
odredili trajanje rada zone kuhanja
tijekom jedne sesije kuhanja.
Za svaku zonu kuhanja možete zasebno
postaviti funkciju.
1. Prvo postavite stupanj kuhanja za
odgovarajuću zonu kuhanja, a zatim
postavite funkciju.
2. Dodirnite simbol zone.
3. Dodirnite
.
2. Dodirnite .
Na zaslonu se pojavljuje prozor izbornika
timera.
3. Klizite prstom ulijevo ili udesno kako
biste odabrali željeno vrijeme (npr.
sati i minute).
4. Dodirnite U redu za potvrđivanje
odabira.
Možete također odabrati
za
poništavanje vašeg odabira.
Kad odbrojavanje završi, oglašava se
zvučni signal, a treperi. Dodirnite
za isključivanje signala.
Za isključivanje funkcije, dodirnite
lijevo od vrijednosti tajmera, dodirnite
pokraj njega i potvrdite svoj izbor kada
se pojavi skočni prozor.
HRVATSKI
Štoperica
Za uključivanje funkcije dodirnite
Funkcija automatski počinje odbrojavati
odmah nakon uključivanja zone kuhanja.
Ovu funkciju možete koristiti za nadzor
trajanja rada.
za pristup Izbornik.
1. Dodirnite
2. Listajte kroz Izbornik za odabir
Postavke uređaja > Štoperica.
3. Dodirnite prekidač za uključivanje /
isključivanje funkcije.
Kako biste izašli iz Izbornik dodirnite
ili desnu stranu zaslona, izvan područja
skočnog prozora. Za kretanje kroz
Za isključivanje funkcije, dodirnite
3 sekunde.
15
.
na
Kada isključite ploču za
kuhanje, isključit ćete i ovu
funkciju.
7.12 Roditeljsko
zaključavanje
Ova funkcija sprječava nehotično
uključivanje ploče za kuhanje.
ponovno pokretanje, dodirnite , i iz
skočnog prozora odaberite Poništi .
Funkcija počinje brojati od 0. Za Pauza
funkciju za jednu sesiju kuhanja,
kako biste
1. Na zaslonu dodirnite
otvorili Izbornik.
2. S popisa odaberite Postavke uređaja
> Roditeljsko zaključavanje .
3. Uključite / isključite prekidač i
dodirnite slova A-O-X po abecednom
redoslijedu kako biste uključili
funkciju. Za isključenje funkcije,
isključite prekidač.
dodirnite
i iz skočnog prozora
odaberitePauza . Za nastavak brojanja,
odaberite Pokreni .
Kako biste izašli iz Izbornik dodirnite
ili desnu stranu zaslona, izvan područja
skočnog prozora. Za kretanje kroz
7.10 Pauza
Izbornik koristite
Izbornik koristite
ili .
Funkcija ne prestaje s radom kad dignete
lonac. Za ručno poništavanje funkcije i
Ta funkcija postavlja sve aktivne zone
kuhanja na najniži stupanj kuhanja.
Kad funkcija radi, mogu se koristiti
simboli
i . Svi drugi simboli na
upravljačkoj ploči su zaključani.
Funkcija ne zaustavlja funkcije tajmera.
Za uključivanje funkcije dodirnite
.
Uključuje se . Stupanj kuhanja
smanjen je na 1.
Za isključivanje funkcije dodirnite
.
Funkcija se zaustavlja PowerBoost. Kad
ili .
7.13 Jezik
1. Na zaslonu dodirnite
kako biste
otvorili Izbornik.
2. S popisa odaberite Postavke uređaja
>Postavljanje > Jezik .
3. Na popisu odaberite odgovarajući
jezik.
.
Ako ste odabrali krivi jezik, dodirnite
S popisa koji se uključuje odaberite treću
opciju a zatim dva puta zadnju opciju.
Konačno, odaberite opciju s desne
strane.
ponovno dodirnete
najviši stupanj
kuhanja ponovno se uključuje.
Kako biste izašli iz Izbornik dodirnite
ili desnu stranu zaslona, izvan područja
skočnog prozora. Za kretanje kroz
7.11 Blokiranje
Izbornik koristite
Možete zaključati upravljačku ploču
tijekom rada ploče za kuhanje. To
sprječava nehotičnu promjenu stupnja
kuhanja.
7.14 Tonovi tipki / Glasnoća
zujalice
Najprije podesite stupanj kuhanja.
ili .
Možete odabrati zvuk vaše ploče za
kuhanje ili ga možete isključiti. Možete
izabrati zvukove klik (zadano) ili beep.
16
www.aeg.com
1. Na zaslonu dodirnite
kako biste
otvorili Izbornik.
2. S popisa odaberite Postavke uređaja
> Postavljanje> Tonovi tipki /
Glasnoća zujalice.
3. Odaberite odgovarajuću opciju.
Kako biste izašli iz Izbornik dodirnite
ili desnu stranu zaslona, izvan područja
skočnog prozora. Za kretanje kroz
Izbornik koristite
ili .
7.15 Svjetlina zaslona
Možete promijeniti svjetlinu zaslona.
signal i pojaviti skočni prozor. Da
biste zatvorili prozor i pokrenuli
funkciju, dodirnite U redu. Za trajno
isključivanje prozora, provjerite
prije aktiviranja funkcije.
Za zaustavljanje funkcije, dodirnite
i
Stop ili dodirnite
i odaberite Pomoć pri
kuhanju, izaberite bilo koju vrstu hrane i
dodirniteStop.
Kako biste izašli iz Izbornik dodirnite
ili desnu stranu zaslona, izvan područja
skočnog prozora. Za kretanje kroz
Izbornik koristite
ili .
Postoje 4 razine osvjetljenja, 1 je najniža
a 4 je najviša.
7.17
1. Na zaslonu dodirnite
kako biste
otvorili Izbornik.
2. S popisa odaberite Postavke uređaja
>Postavljanje > Svjetlina zaslona .
3. Odaberite odgovarajuću razinu.
Pomoću ove funkcije možete rastopiti
različite proizvode, npr. čokoladu ili
maslac. Funkciju možete koristiti samo
za jednu zonu kuhanja, tijekom jednog
postupka kuhanja.
Kako biste izašli iz Izbornik dodirnite
ili desnu stranu zaslona, izvan područja
skočnog prozora. Za kretanje kroz
Izbornik koristite
7.16
ili .
Pomoć pri kuhanju
Ta funkcija podešava temperaturu na
različite vrste hrane i održava je tijekom
kuhanja. Može se uključiti samo za lijevu
prednju zonu kuhanja ili obje lijeve zone
kad je premošteno.
1. Na zaslonu dodirnite
kako biste
otvorili Izbornik.
2. Odaberite Pomoć pri kuhanju i s
popisa izaberite vrstu hrane koju
biste željeli pripremiti.
Za svaku vrstu hrane dostupno je
nekoliko opcija. Slijedite upute
prikazane na zaslonu.
• Možete dodirnuti U redu na vrhu
skočnog prozora kako biste
koristili zadane postavke.
• Možete postaviti funkciju tajmera.
Kad posuda dosegne željenu
temperaturu, možete uključiti
tajmer.
• Možete promijeniti zadani stupanj
kuhanja.
3. Kad posuda dosegne namjeravanu
temperaturu, oglasit će se zvučni
Topljenje
kako biste
1. Na zaslonu dodirnite
otvorili Izbornik.
2. S popisa odaberite Funkcije ploče za
kuhanje > Topljenje .
3. Dodirnite Pokreni
Trebate odabrati željenu zonu.
Pojavljuje se skočni prozor s
pitanjem želite li poništiti prethodni
stupanj kuhanja, ako je postojao.
Kako biste izašli iz Izbornik dodirnite
ili desnu stranu zaslona, izvan područja
skočnog prozora. Za kretanje kroz
Izbornik koristite
ili .
Da biste zaustavili funkciju, dodirnite
simbol za odabir zone, a zatim dodirnite
Stop.
7.18 Hob²Hood
To je napredna automatska funkcija koja
povezuje ploču za kuhanje s posebnom
kuhinjskom napom. Ploča za kuhanje i
kuhinjska napa imaju komunikaciju preko
infracrvenog signala. Brzina ventilatora
automatski se određuje na temelju
postavljenog načina rada i temperature
najtoplije posude na ploči za kuhanje.
Za većinu kuhinjskih napa daljinski
sustav izvorno je isključen. Aktivirajte ga
prije korištenja te funkcije. Za više
HRVATSKI
informacija pogledajte korisnički priručnik
kuhinjske nape.
Funkcija automatski radi između H2 i H6.
Ploča za kuhanje izvorno je postavljena
na H5. Kuhinjska napa reagira kad god
koristite ploču za kuhanje. Ploča za
kuhanje automatski prepoznaje
temperaturu posuđa i prilagođava brzinu
ventilatora. Možete postaviti ploču za
kuhanje odabirom H1 uključi samo
svjetlo.
Ako ste promijenili brzinu
ventilatora na ploči za
kuhanje, osnovno
povezivanje s pločom za
kuhanje je isključeno. Za
ponovno uključenje funkcije,
oba uređaja uključite pa
ponovno isključite (OFF pa
ON).
Na‐ Au‐
Ključanje 1) Prženje2)
čin
tomat
rada sko
svjetl
o
H0
Isklj
Isklj
Isklj
H1
Uklj
Isklj
Isklj
H2 3) Uklj
Brzina ven‐
tilatora 1
Brzina ven‐
tilatora 1
H3
Uklj
Isklj
Brzina ven‐
tilatora 1
H4
Uklj
Brzina ven‐
tilatora 1
Brzina ven‐
tilatora 1
H5
Uklj
Brzina ven‐
tilatora 1
Brzina ven‐
tilatora 2
Na‐ Au‐
Ključanje 1) Prženje2)
čin
tomat
rada sko
svjetl
o
H6
Uklj
Brzina ven‐
tilatora 2
Brzina ven‐
tilatora 3
1) Ploča za kuhanje detektira proces vrenja i akti‐
vira brzinu ventilatora u skladu s automatskim na‐
činom rada.
2) Ploča za kuhanje detektira proces prženja i
aktivira brzinu ventilatora u skladu s automatskim
načinom rada.
3) Ovaj način rada aktivira ventilator i svjetlo i ne
ovisi o temperaturi.
Promjena načina rada
Načini rada automatski se mijenjaju i
podešavaju. Ako niste zadovoljni s
razinom buke/brzinom ventilatora, načine
rada možete također mijenjati i ručno.
1. Dodirnite
.
S popisa odaberite Postavke uređaja >
Hob²Hood .
2. Odaberite odgovarajući način rada..
Kako biste izašli iz Izbornik dodirnite
ili desnu stranu zaslona, izvan područja
skočnog prozora.
Kad završite kuhanje i isključite kuhinjsku
napu, ventilator kuhinjske nape radi još
određeno vrijeme. Nakon tog vremena
sustav automatski isključuje ventilator i
sprječava nehotično uključivanje
sljedećih 30 sekundi.
Svjetlo na kuhinjskoj napi isključuje se 2
minute nakon isključivanja ploče za
kuhanje.
8. SAVJETI
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
17
8.1 Posuđe
Kod indukcijskih zona
kuhanja snažna
elektromagnetska zona vrlo
brzo proizvodi toplinu u
posuđu.
18
www.aeg.com
Indukcijska polja kuhanja
koristite s prikladnim
posuđem za kuhanje.
Materijal posuđa
•
prikladni: lijevano željezo, čelik,
emajlirani čelik, nehrđajući čelik,
višeslojno dno (kojeg je proizvođač
označio kao odgovarajuće).
• neprikladni: aluminij, bakar, mjed,
staklo, keramika, porculan.
Posuđe je prikladno za indukcijsku
ploču za kuhanje ako:
•
•
voda vrlo brzo zakuha na zoni
postavljenoj na najviši stupanj
kuhanja.
dno posude privlači magnet.
Dno posuđa za kuhanje
treba biti što je moguće
deblje i ravnije.
Osigurajte da su dna posuda
čista i suha prije stavljanja
na površinu ploče za
kuhanje.
Dimenzije posuđa
Indukcijska polja kuhanja prilagođavaju
se veličini dna posuđa.
Učinkovitost zone kuhanja je povezana s
promjerom posuđa. Posuđe manjeg
promjera dobiva samo dio snage koju
stvara zona kuhanja.
•
zvuk pucketanja: posuđe je izrađeno
od različitih materijala (struktura
"sendviča").
• zvuk zviždanja: koristite zonu kuhanja
s visokim razinama električne snage,
a posuđe je izrađeno od različitih
materijala (struktura "sendviča").
• brujanje: koristite visoku razinu
električne snage.
• škljocanje: napajanje se uključuje,
posuda se detektira nakon što ste je
postavili na ploču za kuhanje.
• pištanje, zujanje: radi ventilator.
Zvukovi su uobičajena pojava i ne
ukazuju na nikakav kvar.
8.3 Öko Timer (Eko tajmer)
Radi uštede energije, grijač polja kuhanja
isključuje se prije oglašavanja tajmera za
odbrojavanje. Razlika u vremenu rada
ovisi o postavljenom stupnju topline i
vremenu kuhanja.
8.4 Primjeri primjena u
kuhanju
Odnos između stupnja kuhanja i
potrošnje energije zone kuhanja nije
linearan. Kada povećate stupanj
kuhanja, to povećanje nije
proporcionalno povećanju potrošnje
energije. To znači da zona kuhanja sa
srednjim stupnjem kuhanja troši manje
od polovice svoje snage.
Pogledajte: "Tehnički
podaci".
Podaci u tablici navedeni su
samo orijentacijski.
8.2 Buka tijekom rada
Ako čujete:
Postavka
topline
Koristite za:
Vrijeme Savjeti
(min)
1
Održavanje kuhane hrane
toplom.
po po‐
trebi
Posuđe poklopite poklopcem.
1-2
Nizozemski umak, otapanje:
maslaca, čokolade, želatine.
5 - 25
Povremeno promiješajte.
1-2
Zgušnjavanje: mekani omleti,
pržena jaja.
10 - 40
Kuhati poklopljeno.
HRVATSKI
19
Postavka
topline
Koristite za:
Vrijeme Savjeti
(min)
2-3
Kuhanje riže i jela na bazi
mlijeka, zagrijavanje gotovih
jela.
25 - 50
Dodajte najmanje dvostruko
više vode nego riže, jela na
mlijeku promiješajte na polovi‐
ci trajanja postupka.
3-4
Povrće kuhano na pari, riba,
meso.
20 - 45
Dodati nekoliko žlica tekućine.
4-5
Krumpir kuhan na pari.
20 - 60
Koristite maks. ¼ l vode za
750 g krumpira.
4-5
Kuhanje većih količina namirni‐ 60 - 150 Do 3 l tekućine plus sastojci.
ca, variva i juha.
6-7
Lagano prženje: odresci, teleći
Cordon-bleu, kotleti, mljeveno
meso u tijestu, kobasice, jetra,
zaprška, jaja, palačinke, uštip‐
ci.
po po‐
trebi
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
7-8
Jako prženje, popečci od
krumpira, odresci od buta,
odresci.
5 - 15
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
9
Kipuća voda, kuhanje tjestenine, prženje mesa (gulaš, pečenje u loncu),
prženje krumpirića u dubokom ulju.
Ključanje velikih količina vode. PowerBoost je uključeno.
8.5 Savjeti i preporuke za
Hob²Hood
Kad koristite ploču za kuhanje s
funkcijom:
•
Zaštitite ploču kuhinjske nape od
izravnog sunčevog svjetla.
• Ne usmjeravajte halogeno svjetlo na
ploču kuhinjske nape.
• Ne prekrivajte upravljačku ploču ploče
za kuhanje.
• Ne prekidajte signal između ploče za
kuhanje i nape (na primjer rukom ili
ručicom posuđa). Vidi sliku.
Slika kuhinjske nape služi samo kao
primjer.
Drugi daljinski upravljani
uređaji mogu blokirati signal.
Za vrijeme korištenja
funkcija na ploči za kuhanje
ne koristite nikakve daljinski
upravljane uređaje.
20
www.aeg.com
Nape štednjaka s funkcijom Hob²Hood
Za puni raspon napa štednjaka koje rade
s ovom funkcijom pogledajte našu web
stranicu za potrošače. AEG nape
štednjaka koje rade s tom funkcijom
moraju imati simbol .
9. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
•
9.1 Opće informacije
•
•
•
•
•
Ploču za kuhanje očistite nakon svake
uporabe.
Posuđe koje koristite za kuhanje
uvijek mora imati čisto dno.
Ogrebotine ili tamne mrlje na površini
ploče za kuhanje ne utječu na njen
rad.
Koristite posebno sredstvo za
čišćenje prikladno za površine ploče
za kuhanje.
Koristite poseban strugač za staklo.
9.2 Čišćenje ploče za kuhanje
•
Odmah uklonite: otopljenu plastiku,
plastičnu foliju, šećer i hranu sa
šećerom jer u protivnom nečistoće
mogu uzrokovati oštećenja ploče za
•
•
kuhanje. Pripazite da izbjegnete
opekotine. Koristite posebni strugač
na staklenoj površini pod oštrim
kutom i oštricu pomičite po površini.
Skinite nakon što se ploča za
kuhanje dovoljno ohladi: mrlje od
kamenca i vode, mrlje od masnoće,
sjajne mrlje na metalnim dijelovima.
Očistite ploču za kuhanje vlažnom
krpom i neabrazivnim deterdžentom.
Nakon čišćenja ploču za kuhanje
obrišite mekom krpom.
Uklonite sjajnu diskoloraciju
metala: Za čišćenje staklenih
površina krpom koristite otopinu vode
i octa.
Površina ploče za kuhanje ime
vodoravne utore. Ploču za kuhanje
čistite vlažnom krpom s malo
deterdženta i laganim pokretima s
lijeva u desno. Nakon čišćenja ploču
za kuhanje s lijeva na desno obrišite
mekom krpom.
10. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
10.1 Rješavanje problema...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Ne možete uključiti ploču za
kuhanje ili rukovati njome.
Ploča za kuhanje nije
priključena na mrežno
napajanje ili nije pravilno
priključena.
Provjerite je li ploča za
kuhanje ispravno priključena
na mrežno napajanje.
Pogledajte shemu spajanja.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uzrok
kvara. Ako osigurač stalno
pregara, obratite se kvalifici‐
ranom električaru.
HRVATSKI
Problem
Zaslon ne reagira na dodir.
21
Mogući uzrok
Rješenje
Niste u roku od 60 sekundi
postavili stupanj kuhanja.
Ponovno uključite ploču za
kuhanje i u roku 60 sekundi
odredite stupanj kuhanja.
Dodirnuli ste istovremeno 2
ili više polja senzora.
Dodirnite samo jedno polje
senzora.
Pauza radi.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Dio zaslona pokriven je ili su
posude postavljene preblizu
zaslona.
Na zaslonu je tekućina ili
predmet.
Uklonite predmete.
Pomaknite posude dalje od
zaslona.
Očistite zaslon i pričekajte
dok se uređaj ne ohladi.
Iskopčajte ploču za kuhanje
iz napajanja. Nakon 1 minu‐
te, ponovno priključite ploču
za kuhanje.
Oglašava se zvučni signal i
Prekrili ste jedno ili više polja Uklonite predmet s polja se‐
ploča za kuhanje se
senzora.
nzora.
isključuje.
Kada je ploča za kuhanje
isključena oglašava se zvuč‐
ni signal.
Ploča za kuhanje se
isključuje.
Nečim ste prekrili polje se‐
Ne uključuje se prikaz preo‐
stale topline.
Zona nije vruća jer je radila
samo kratko vrijeme, ili je
senzor u kvaru.
Ako je zona radila dovoljno
dugo i trebala bi biti vruća,
obratite se ovlaštenom servi‐
su.
Ne možete uključiti najviši
stupanj kuhanja.
Druga zona postavljena je
na najviši stupanj kuhanja.
Najprije smanjite snagu dru‐
ge zone.
nzora
.
Uklonite predmet s polja se‐
nzora.
Razina Ograničenje snage je Promijenite maksimalnu sna‐
preniska.
gu u Izbornik. Pogledajte
poglavlje "Svakodnevna
uporaba".
Polja senzora se zagrijavaju. Posuđe je preveliko ili ste ga Ako je moguće, veliko posu‐
stavili preblizu kontrolama.
đe stavite na stražnje zone.
Hob²Hood ne radi.
Prekrili ste upravljačku
ploču.
Uklonite predmet s
upravljačke ploče.
Hob²Hood radi, ali je samo
svjetlo uključeno.
Aktivirali ste način rada H1.
Promijenite način rada u H2H6 ili pričekajte dok se ne
pokrene automatski način
rada.
22
www.aeg.com
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Hob²Hood rade načini rada
H1-H6, ali svjetlo je
isključeno.
Možda je problem u žarulji.
Kontaktirajte ovlašteni ser‐
visni centar.
Nema zvuka kada dodirnete
polja senzora na ploči.
Zvučni signali su isključeni.
Uključivanje zvučnih signala.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Postavljen je krivi jezik.
Greškom ste promijenili
jezik.
Ponovno postavite sve
funkcije na tvorničke po‐
stavke. Odaberite Poništi
sve postavke iz Izbornik.
Iskopčajte ploču za kuhanje
iz napajanja. Nakon 1 minu‐
te, ponovno priključite ploču
za kuhanje. Postavite Jezik,
Svjetlina zaslona i Glasnoća
zujalice.
Zona kuhanja se isključuje.
Prikazuje se poruka
upozorenja koja kaže da se
zona kuhanja isključuje.
Automatsko isključivanje
isključuje zonu kuhanja.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Isključite i ponovno uključite
ploču za kuhanje.
Blokiranje radi.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
i poruka su prikazani.
Pojavljuje se O - X - A.
treperi.
i broj su prikazani.
Roditeljsko zaključavanje ra‐ Pogledajte poglavlje
di.
"Svakodnevna uporaba".
Na polju nema posuđa.
Stavite posuđe na polje
kuhanja.
Posuđe nije odgovarajuće.
Koristite prikladno posuđe.
Pogledajte poglavlje „Savjeti
i preporuke".
Promjer dna posuđa premali
je za polje.
Koristite posuđe ispravnog
promjera. Pogledajte: "Teh‐
nički podaci".
Došlo je do pogreške na
ploči za kuhanje.
Isključite i nakon 30 sekundi
ponovno uključite ploču za
kuhanje. Ako se
opet
pojavi, isključite ploču za
kuhanje iz električnog
napajanja. Nakon 30 sekun‐
di, ponovno priključite ploču
za kuhanje. Ako i dalje
dolazi do kvara, kontaktirajte
ovlašteni servisni centar.
HRVATSKI
23
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Možete čuti konstantni "bip"
zvuk.
Električni priključak nije
ispravan.
Iskopčajte ploču za kuhanje
iz napajanja. Obratite se
kvalificiranom električaru
kako bi provjerio instalaciju.
10.2 Ako ne možete naći
rješenje...
rukovali na ispravan način. Ako niste, rad
servisera ili dobavljača neće biti
besplatan, čak ni za vrijeme jamstvenog
roka. Upute o službi za kupce i
jamstvenim uvjetima nalaze se u u
jamstvenoj knjižici.
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
ovlaštenom servisnom centru. Dajte im
podatke s natpisne pločice. Budite
sigurni da ste pločom za rukovanje
11. TEHNIČKI PODACI
11.1 Natpisna pločica
Model IAE64843FB
Vrsta 61 B4A 01 CD
Indukcija 7.2 kW
Ser.br. .................
AEG
PNC 949 597 561 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Proizvedeno u Njemačkoj
7.2 kW
11.2 Licence za softver
Softver uključen u ploču za kuhanje
sadrži softver zaštićen autorskim pravima
kojemu su vlasnici licence BSD,
fontconfig, FTL, GPL-2.0 , LGPL-2.0,
LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT,
OpenSSL / SSLEAY ISC, Apache 2.0 i
drugi.
Punu kopiju licence provjerite u: Izbornik
> Postavke uređaja > Servisiranje >
Licenca.
Izvorni kod otvorenog izvornog softvera
možete preuzeti slijedeći hipervezu koja
se nalazi na web stranici proizvoda.
11.3 Specifikacije zona kuhanja
Zona kuhanja
Nazivna snaga
(maks. stupanj
kuhanja) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksimalno
trajanje [min]
Promjer posuđa
[mm]
Prednja lijeva
2300
3200
10
125 - 210
Stražnja lijeva
2300
3200
10
125 - 210
Prednja desna
1400
2500
4
125 - 145
Stražnja desna
1800
2800
10
145 - 180
Snaga zona kuhanja može se malo
razlikovati od podataka u tablici. Mijenja
se ovisno o materijalu i dimenzijama
posuđa.
24
www.aeg.com
Radi što optimanijih rezultata kuhanja,
koristite posuđe koje nije veće od
promjera navedenog u tablici.
12. ENERGETSKA UČINKOVITOST
12.1 Informacije o proizvodu u skladu s EU 66/2014 vrijede
samo za tržište EU
Identifikacija modela
IAE64843FB
Vrsta ploče za kuhanje
Ugradbena ploča
za kuhanje
Broj zona kuhanja
4
Tehnologija zagrijavanja
Indukcija
Promjer kružnih zona
kuhanja (Ø)
Prednja lijeva
Stražnja lijeva
Prednja desna
Stražnja desna
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Potrošnja energije po zoni
kuhanja (EC electric
cooking)
Prednja lijeva
Stražnja lijeva
Prednja desna
Stražnja desna
188,9 Wh/kg
188,9 Wh/kg
183,4 Wh/kg
178,8 Wh/kg
Potrošnja energije ploče za
kuhanje (EC electric hob)
EN 60350-2 - Kućanski električni
kuhinjski uređaji - 2. dio: Ploče za
kuhanje - metode mjerenja učinkovitosti
Mjerenja potrošnje energije koja se
odnose na područje kuhanja označena
su oznakama u odgovarajućim zonama
kuhanja.
185,0 Wh/kg
•
•
•
•
12.2 Ušteda energije
•
Ako slijedite savjete navedene ispod,
možete uštedjeti energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
•
Kad zagrijavate vodu, koristite samo
količinu koju trebate.
Ako je moguće, posuđe poklopite
poklopcem.
Prije uključenja zone kuhanja, stavite
posuđe na nju.
Manje posuđe stavite na manje zone
kuhanja.
Posuđe stavite izravno na sredinu
zone kuhanja.
Koristite preostalu toplinu za
održavanje hrane toplom ili za
topljenje.
13. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
SLOVENŠČINA
25
KAZALO
1. VARNOSTNA INFORMACIJE............................................................................ 25
2. VARNOSTNA NAVODILA...................................................................................27
3. NAMESTITEV..................................................................................................... 29
4. OPIS IZDELKA....................................................................................................32
5. HITRI VODNIK....................................................................................................33
6. PRED PRVO UPORABO.................................................................................... 34
7. VSAKODNEVNA UPORABA.............................................................................. 35
8. NAMIGI IN NASVETI.......................................................................................... 40
9. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE...........................................................................43
10. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................. 43
11. TEHNIČNI PODATKI........................................................................................ 46
12. ENERGIJSKA UČINKOVITOST....................................................................... 47
ZA ODLIČNE REZULTATE
Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam
brezhibno služil vrsto let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje –
tega morda ne boste našli pri običajnih napravah. Prosimo, vzemite si nekaj minut
časa za branje, da boste izdelek čim bolje izkoristili.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registeraeg.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.aeg.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
1.
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
26
www.aeg.com
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi
se ne smejo približevati napravi, če niso pod
nenehnim nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati
napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo
otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje.
Dostopni deli so vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba
vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med
uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete
grelcev.
Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali
ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
OPOZORILO: Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo
ali oljem brez nadzora je lahko nevarno in lahko
pripelje do požara.
Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak
izklopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s
pokrovom ali požarno odejo.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
27
POZOR: Kuhanje je treba nadzorovati. Kratkotrajno
kuhanje je treba stalno nadzorovati.
OPOZORILO: Nevarnost požara: Ne shranjujte
predmetov na kuhalnih površinah.
Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih
predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, ker se
lahko segrejejo.
Naprave ne uporabljajte, dokler je ne namestite v
vgradno konstrukcijo.
Naprave ne čistite s paro.
Po uporabi izklopite kuhališče z njegovo tipko in se ne
zanašajte na tipalo za posodo.
V primeru počene površine steklokeramične plošče
izklopite napravo in jo izključite iz napajanja. Če je
naprava priključena na električno omrežje neposredno
preko razdelilne omarice, odstranite varovalko, da
napravo izključite iz napajanja. V obeh primerih se
obrnite na pooblaščeni servisni center.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščene servisne službe
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
OPOZORILO: Uporabljajte samo varovala kuhalne
plošče, ki jih je zasnoval proizvajalec kuhalne naprave
ali ki jih proizvajalec naprave navede kot primerne v
navodilih za uporabo, ali varovala kuhalne plošče,
priložena napravi. Zaradi uporabe neprimernih varoval
lahko pride do nezgode.
2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
28
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga
ne povzroči nabrekanja.
Spodnjo stran naprave zaščitite pred
paro in vlago.
Naprave ne nameščajte v bližino vrat
ali pod okna. Na ta način preprečite,
da bi vroča posoda padla z naprave,
ko odprete vrata ali okno.
Vsaka naprava ima na dnu
ventilatorje za hlajenje.
Če je naprava nameščena nad predal:
– Ne shranjujte nobenih malih
koščkov ali listov papirja, ki bi jih
lahko povleklo noter, ker lahko
poškodujejo ventilatorje za
hlajenje ali poslabšajo delovanje
hladilnega sistema.
– Med spodnjim delom naprave in
deli, shranjenimi v predalu, naj bo
vsaj 2 cm razmika.
Odstranite vse ločevalne plošče iz
omare pod napravo.
2.2 Priključitev na električno
omrežje
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Naprava mora biti ozemljena.
Pred katerimkoli posegom se
prepričajte, da naprava ni priključena
na električno omrežje.
Preverite, ali so parametri s ploščice
za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.
Naprava mora biti nameščena
pravilno. Zaradi slabo pritrjenega in
napačnega priključnega kabla ali vtiča
(če je na voljo) se lahko pregreje
priključek.
Uporabite pravi električni priključni
kabel.
Priključni kabel se ne sme zaplesti.
Poskrbite za namestitev zaščite pred
udarom.
Kabel zaščitite pred natezno
obremenitvijo.
Poskrbite, da se priključni kabel ali
vtič (če obstaja) ne dotika vroče
naprave ali posode, ko napravo
vključite v bližnje vtičnice.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete vtiča (če
obstaja) ali kabla. Za zamenjavo
poškodovanega kabla se obrnite na
naš pooblaščeni servisni center ali
električarja.
Zaščita pred udarom električnega
toka izoliranih delov in delov pod
električno napetostjo mora biti
pritrjena tako, da je ni mogoče
odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
Uporabite le prave izolacijske
naprave: odklopnike, varovalke
(talilne varovalke odvijte iz nosilca),
zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča
odklop naprave z omrežja na vseh
polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin in električnega
udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred prvo uporabo odstranite vso
embalažo, etikete in zaščitno folijo (če
obstaja).
Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
Kuhališče po vsaki uporabi »izklopite
«.
Ne zanašajte se na tipalo za posodo.
Na kuhališča ne odlagajte pribora ali
pokrovov posod. Lahko se segrejejo.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
Če je površina naprave počena,
napravo takoj izključite iz napajanja.
Na ta način preprečite električni udar.
Osebe s srčnim spodbujevalnikom
morajo biti med delovanjem naprave
vsaj 30 cm oddaljene od indukcijskih
kuhališč.
Ko daste hrano v vroče olje, to lahko
brizgne.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost požara in
eksplozije.
•
•
•
•
Maščobe in olja lahko ob segrevanju
sproščajo vnetljive hlape. Plamenov
ali segretih predmetov ne približujte
maščobam in olju, ko kuhate z njimi.
Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja,
lahko povzročijo nepričakovan vžig.
Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo
ostanke hrane, lahko povzročijo požar
pri nižjih temperaturah od prvič
uporabljenih olj.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na
napravi.
•
•
•
•
•
Vroče posode ne postavljajte na
upravljalno ploščo.
Ne postavljajte vročega pokrova
posode na stekleno površino kuhalne
plošče.
Ne dovolite, da iz posode povre vsa
tekočina.
Pazite, da predmeti ali posode ne
padejo na napravo. Lahko se
poškoduje površina.
Ne vklapljajte kuhališč s prazno
posodo ali brez posode.
•
•
•
29
Na napravo ne dajajte aluminijaste
folije.
Posoda iz litega železa, aluminija ali s
poškodovanim dnom lahko opraska
steklokeramično ploščo. Pri
prestavljanju na kuhalno površino jo
vedno dvignite.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni
je dovoljeno uporabljati za druge
namene, npr. ogrevanje prostora.
2.4 Vzdrževanje in čiščenje
•
•
•
•
•
Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
Preden se lotite čiščenja naprave, jo
izklopite in počakajte, da se ohladi.
Pred vzdrževalnimi deli napravo
izključite iz električnega omrežja.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
2.5 Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
2.6 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel tik
ob napravi in napravo zavrzite.
3. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
3.1 Pred namestitvijo
Preden namestite kuhalno ploščo, si
zapišite podatke s ploščice za tehnične
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na dnu kuhalne plošče.
30
www.aeg.com
Serijska
številka ...........................
POZOR!
Ne vrtajte in ne spajkajte
koncev žic. To je strogo
prepovedano!
3.2 Vgradne kuhalne plošče
Vgradne kuhalne plošče se lahko
uporabljajo samo po vgradnji v ustrezne
vgradne enote in delovne površine, ki
ustrezajo standardom.
3.3 Priključni kabel
•
•
Kuhalna plošča ima nameščen
priključni kabel.
Poškodovan priključni kabel morate
zamenjati z nadomestnim. Obrnite se
na krajevni pooblaščen servisni
center.
OPOZORILO!
Električno priključitev mora
opraviti usposobljen
električar.
POZOR!
Kabla ne priključujte brez
kabelskega tulca.
Dvofazna priključitev
1. Odstranite kabelski tulec s črnega in
rjavega kabla.
2. Odstranite izolacijo s konca rjavega
in črnega kabla.
3. Namestite nov kabelski tulec
debeline 1,5 mm² na vsak konec
kabla. (potrebno je posebno orodje).
Prerez kabla
230V~
400V 2~N
N
N
L1
L
L2
Enofazna priključitev - 230 V~
Dvofazna priključitev - 400 V 2 ~ N
Zelena - rumena
Zelena - rumena
N
Modra in modra
Modra in modra
N
L
Črna in rjava
Črna
L1
Rjava
L2
SLOVENŠČINA
3.4 Montaža
Če je naprava nameščena
nad predal, se lahko med
kuhanjem zaradi
prezračevanja kuhalne
plošče predmeti v njem
segrejejo.
min.
500mm
min.
50mm
min. min.
12 60
min.
28
31
32
www.aeg.com
4. OPIS IZDELKA
4.1 Razporeditev kuhalnih površin
1
1
1 Indukcijsko kuhališče
2 Upravljalna plošča
1
1
2
4.2 Razporeditev na upravljalni plošči
2
1
3
4
5
12
6
7
11
8
10 9
Za ogled razpoložljivih nastavitev se dotaknite ustreznega simbola.
Simbol Opomba
1
VKLOP/IZKLOP
Za vklop in izklop kuhalne plošče.
2
Meni
Za odpiranje in zapiranje Meni.
3
Izbira kuhališča
Za odpiranje drsnika za izbrano kuhališče.
Indikator kuhališča
Za prikaz, za katero kuhališče je drsnik vklopljen.
-
Za nastavitev funkcij programske ure.
Drsnik
Za prilagoditev stopnje kuhanja.
7
PowerBoost
Za vklop funkcije.
8
Ključavnica
Za vklop in izklop funkcije.
4
-
5
6
-
SLOVENŠČINA
33
Simbol Opomba
9
10
11
12
0-9
-
Okno komunikatorja infrardečega signala
Hob²Hood. Ne pokrivajte ga.
Začasno ustavi
Za vklop in izklop funkcije.
-
Za prikaz trenutne stopnje kuhanja.
Bridge
Za vklop in izklop funkcije.
4.3 OptiHeat Control (3stopenjski indikator
akumulirane toplote)
Indukcijsko kuhališče ustvarja toploto, ki
je potrebna za kuhanje, neposredno v
dnu posode. Steklokeramična plošča se
segreje zaradi toplote v posodi.
OPOZORILO!
III/II/I Nevarnost opeklin
zaradi akumulirane toplote.
Indikator kaže raven
akumulirane toplote.
5. HITRI VODNIK
5.1 Uporaba zaslona na dotik
•
•
•
•
•
•
•
Za vklop dane funkcije se dotaknite
ustreznega simbola na prikazovalniku.
Izbrana funkcija se vklopi, ko
odmaknete prst s prikazovalnika.
Po razpoložljivih funkcijah se
pomikajte s hitrimi potezami ali pa s
prstom povlecite po prikazovalniku.
Hitrost poteze določi hitrost
premikanja prikazovalnika.
Pomikanje se lahko zaustavi samo od
sebe, lahko pa ga takoj ustavite vi z
dotikom prikazovalnika.
Večino parametrov, prikazanih na
prikazovalniku, lahko spremenite z
dotikom ustreznih simbolov.s
Za izbiro želene funkcije ali časa se
lahko pomikate po seznamu in/ali pa
se dotaknete možnosti, ki jo želite
izbrati.
Meni
Kuharski pomočnik
Funkcije kuhalne plošče
Topljenje
•
•
•
•
Ko je kuhalna plošča vklopljena in
nekateri simboli izginejo s
prikazovalnika, se tega dotaknite
kjerkoli. Vsi simboli se spet prikažejo.
Za določene funkcije se ob njihovem
zagonu prikaže pojavno okno z
dodatnimi informacijami.
Uporabite lahko samo simbole z
osvetljenim ozadjem.
Za vklop funkcij programske ure
najprej izberite kuhališče.
5.2 Struktura Meni
Dotaknite se
za dostop do nastavitev
kuhalne plošče in njihovo spremembo ali
vklop nekaterih funkcij. V razpredelnici je
prikazana osnovna zgradba Meni.
34
www.aeg.com
Nastavitve
Varovalo za otroke
Štoparica
Hob²Hood
H0 - Izklop
H1 - Samo luč
H2 - Nizka hitrost ventilatorja
H3 - Nizka samodejna hitrost venti‐
latorja
H4 - Srednja samodejna hitrost ven‐
tilatorja
H5 - Visoka samodejna hitrost ven‐
tilatorja
H6 - Povečana samodejna hitrost
ventilatorja
Nastavitev
Kuharski pomočnik
Upravljanje moči
Jezik
Zvok tipk
Glasnost
Osvetlitev
Storitve
Predstavitveni način
Dovoljenje
Prikaži različ. program. opreme
Zgodovina alarma
Ponastavi vse nastavitve
Če želite zapustiti Meni, se dotaknite
ali desne strani prikazovalnika, izven
pojavnega okna. Za krmarjenje po Meni
uporabite
ali .
Ko se dotaknete in držite nekatere
funkcije, ki so na voljo v Meni, se prikaže
6. PRED PRVO UPORABO
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
kratek opis. Sledite navodilom za
preprosto krmarjenje po Meni.
Če se nahajate na dnu Meni, se
pomikajte navzgor po seznamu in
uporabite ali se dotaknite
zapustite Meni.
, da
SLOVENŠČINA
6.1 Prva priključitev na
omrežno napetost
Ko kuhalno ploščo priključite na
električno omrežje, morate nastaviti
Jezik, Osvetlitev in Glasnost.
35
Nastavitev lahko spremenite v Meni >
Nastavitve > Nastavitev. Oglejte si »
Vsakodnevna uporaba«.
7. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
7.1 Vklop in izklop
Za vklop ali izklop kuhalne plošče za eno
sekundo pritisnite
.
Stopnja kuhanja
Kuhalna plošča se
izklopi po
3-5
5 urah
6
4 urah
7-9
1,5 ure
7.2 Samodejni izklop
7.3 Uporaba kuhališč
Funkcija samodejno izklopi kuhalno
ploščo, če:
Posodo postavite na sredino izbranega
kuhališča. Indukcijska kuhališča se
samodejno prilagodijo dimenziji dna
posode.
•
•
So vsa kuhališča izklopljena.
Ne nastavite stopnje kuhanja po
vklopu kuhalne plošče.
• Ste nekaj polili ali položili na
upravljalno ploščo za več kot 10
sekund (posodo, krpo itd.). Zasliši se
zvočni signal in kuhalna plošča se
izklopi. Odstranite predmet ali očistite
upravljalno ploščo.
• Se kuhalna plošča preveč segreje (na
primer, ko povre vsa voda iz posode).
Počakajte, da se kuhališče ohladi,
preden ponovno uporabite kuhalno
ploščo.
• Uporabite napačno posodo ali na
določenem kuhališču ni posode.
Utripa bel simbol kuhališča, po eni
minuti pa se indukcijsko kuhališče
samodejno izklopi.
• Ne izklopite kuhališča oziroma ne
spremenite stopnje kuhanja. Po
določenem času se prikaže sporočilo
in kuhalna plošča se izklopi.
Razmerje med stopnjo kuhanja in
časom, po katerem se kuhalna plošča
izklopi:
Stopnja kuhanja
Kuhalna plošča se
izklopi po
1-2
6 urah
Ko postavite posodo na izbrano
kuhališče, jo kuhalna plošča samodejno
zazna, na prikazovalniku pa se prikaže
ustrezen drsnik. Drsnik je viden osem
sekund, po tem se prikazovalnik vrne na
glavni pogled. Če želite drsnik zapreti
prej, tapnite na prikazovalnik zunaj
območja drsnika.
Ko so vklopljena druga kuhališča, je
lahko stopnja kuhanja za kuhališče, ki ga
želite uporabiti, omejena. Oglejte si »
Upravljanje moči «.
Preverite, ali je posoda
primerna za indukcijske
kuhalne plošče. Za dodatne
informacije o vrstah posode
si oglejte »Namigi in nasveti
«. Velikost posode preverite
v »Tehnični podatki«.
7.4 Stopnja kuhanja
1. Vklopite kuhalno ploščo.
2. Postavite posodo na izbrano
kuhališče.
Na prikazovalniku se prikaže drsnik za
vklopljeno kuhališče in ostane vklopljen
osem sekund.
36
www.aeg.com
3. Z dotikom ali drsenjem s prstom
nastavite želeno stopnjo kuhanja.
Simbol pordeči in se poveča.
7.5 PowerBoost
Ta funkcija vklopi več moči za ustrezno
indukcijsko kuhališče; odvisno od
velikosti posode. Funkcijo lahko vklopite
samo za omejen čas.
1. Najprej se dotaknite simbola
želenega kuhališča.
ali s prstom
2. Dotaknite se
podrsajte desno, da vklopite funkcijo
za izbrano kuhališče.
Simbol pordeči in se poveča.
Funkcija se samodejno izklopi. Za ročen
izklop funkcije izberite kuhališče in
spremenite njegovo stopnjo kuhanja.
•
Vsaka faza ima največjo električno
obremenitev 3600 W.
• Funkcija razdeli moč med kuhališča,
priključena na isto fazo.
• Funkcija se vklopi, ko skupna
električna obremenitev kuhališč,
priključenih na eno samo fazo,
preseže 3600 W.
• Funkcija zmanjša moč drugih
kuhališč, priključenih na isto fazo, kar
vpliva na razpoložljivo stopnjo
kuhanja.
• Najvišja stopnja kuhanja je vidna na
drsniku. Aktivne so samo bele števke.
• Če višja stopnja kuhanja ni na voljo, jo
najprej znižajte za druga kuhališča.
Upravljanje moči s funkcijo Omejitev
moči
Ko nastavite funkcijo Omejitev moči na
6,0 kW ali manj, se moč kuhalne plošče
razdeli med vsa kuhališča.
Za vrednosti najdaljšega
trajanja si oglejte »Tehnični
podatki«.
7.6 Omejitev moči
Prvotno naprava deluje pri najvišji možni
stopnji moči (7200 W). Najvišjo moč
lahko spremenite, če namestitev ne
podpira polne moči.
Prepričajte se, da izbrana
stopnja kuhanja ustreza
varovalkam električnega
omrežja v stanovanju.
1. Dotaknite se
na prikazovalniku,
da odprete Meni.
2. Izberite Nastavitve > Nastavitev >
Upravljanje moči, nato pa ustrezno
stopnjo moči med 1500 W in 7200 W.
Če želite zapustiti Meni, se dotaknite
desne strani prikazovalnika, izven
pojavnega okna, ali pa se dotikajte .
7.7 Upravljanje moči
•
Kuhališča so združena glede na
mesto in število faz v kuhalni plošči.
Oglejte si sliko.
Ko nastavite funkcijo Omejitev moči na
več kot 6,0 kW, se moč kuhalne plošče
razdeli med dve kuhališči v paru.
SLOVENŠČINA
7.8 Funkcija Bridge
4. Preverite
Ta funkcija poveže dve kuhališči, ki
delujeta kot eno z isto stopnjo kuhanja.
Funkcijo lahko uporabite z veliko posodo.
1. Posodo postavite na dve kuhališči.
Posoda mora pokrivati sredini obeh
kuhališč.
za vklop
2. Dotaknite se polja
funkcije. Simbol kuhališča se
spremeni.
3. Nastavite stopnjo kuhanja.
Posoda mora pokrivati sredini obeh
kuhališč, ne sme pa segati čez oznako
področja.
37
za vklop funkcije.
Simboli se spremenijo na
.
5. S prstom podrsajte levo ali desno, da
izberete želeni čas (npr. ure in/ali
minute).
6. Dotaknite se V REDU, da potrdite
svojo izbiro.
+STOP
za preklic
Lahko pa izberete tudi
izbire.
Ko se odštevanje zaključi, se oglasi
zvočni signal in utripa
z dotikom polja
. Signal izklopite
.
Za izklop funkcije nastavite stopnjo
kuhanja na 0. Lahko pa se dotaknete
levo od vrednosti programske ure, nato
+STOP
poleg in potrdite izbiro, ko se prikaže
pojavno okno.
Odštevalna Ura
To funkcijo lahko uporabite, ko je
kuhalna plošča vklopljena, a kuhališča
ne delujejo.
Funkcija ne vpliva na delovanje kuhališč.
1. Izberite poljubno kuhališče.
Na prikazovalniku se prikaže ustrezen
drsnik.
Za izklop funkcije se dotaknite
Kuhališči delujeta neodvisno.
.
7.9 Programska ura
+STOP
Programska ura
To funkcijo uporabite za določitev časa
delovanja kuhališča med posameznim
kuhanjem.
Funkcijo za vsako kuhališče lahko
nastavite posebej.
1. Najprej nastavite stopnjo kuhanja za
ustrezno kuhališče, nato pa funkcijo.
2. Dotaknite se simbola kuhališča.
3. Dotaknite se .
Na prikazovalniku se prikaže okno
menija programske ure.
2. Dotaknite se .
Na prikazovalniku se prikaže okno
menija programske ure.
3. S prstom podrsajte levo ali desno, da
izberete želeni čas (npr. ure in
minute).
4. Dotaknite se V REDU, da potrdite
svojo izbiro.
Lahko pa izberete tudi
za preklic
izbire.
Ko se odštevanje zaključi, se oglasi
zvočni signal in utripa
z dotikom polja
. Signal izklopite
.
Za izklop funkcije se dotaknite
levo od
vrednosti programske ure, dotaknite se
poleg in potrdite izbiro, ko se prikaže
pojavno okno.
38
www.aeg.com
Štoparica
Funkcija začne samodejno šteti takoj po
vklopu kuhališča. To funkcijo lahko
uporabite za spremljanje trajanja
delovanja.
za dostop do Meni.
1. Pritisnite
2. Pomikajte se po Meni, da izberete
Nastavitve > Štoparica.
3. Z dotikom stikala vklopite/izklopite
funkcijo.
Če želite zapustiti Meni, se dotaknite
ali desne strani prikazovalnika, izven
pojavnega okna. Za krmarjenje po Meni
uporabite
ali .
Funkcija se ne izklopi, ko dvignete
posodo. Za ponastavitev funkcije in
in v
ponoven ročni zagon se dotaknite
pojavnem oknu izberite Ponastavitev.
Funkcija začne šteti pri 0. Za Začasno
ustavi funkcije za posamezen postopek
kuhanja se dotaknite
in v pojavnem
oknu izberite Začasno ustavi. Izberite
Zaženi za nadaljevanje štetja.
7.10 Začasno ustavi
Ta funkcija nastavi vsa vklopljena
kuhališča na najnižjo stopnjo kuhanja.
Ko funkcija deluje, lahko uporabite samo
simbola
in . Vsi drugi simboli na
upravljalni plošči so zaklenjeni.
Funkcija ne zaustavi funkcij programske
ure.
Dotaknite se polja
za vklop funkcije.
zasveti. Stopnja kuhanja je znižana
na 1.
Za izklop funkcije se dotaknite
.
Funkcija ustavi PowerBoost. Najvišja
stopnja kuhanja se ponovno vklopi, ko se
ponovno dotaknete
.
7.11 Ključavnica
Upravljalno ploščo lahko zaklenete med
delovanjem kuhalne plošče. Zaklepanje
preprečuje nehoteno spreminjanje
stopnje kuhanja.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja.
Dotaknite se polja
za vklop funkcije.
Za izklop funkcije se tri sekunde dotikajte
.
Ko izklopite kuhalno ploščo,
izklopite tudi to funkcijo.
7.12 Varovalo za otroke
Funkcija preprečuje nehoten vklop
kuhalne plošče.
1. Dotaknite se
na prikazovalniku,
da odprete Meni.
2. Na seznamu izberite Nastavitve >
Varovalo za otroke.
3. Vklopite stikalo in se dotaknite črk AO-X po abecednem vrstnem redu, da
vklopite funkcijo. Za izklop funkcije
izklopite stikalo.
Če želite zapustiti Meni, se dotaknite
ali desne strani prikazovalnika, izven
pojavnega okna. Za krmarjenje po Meni
uporabite
ali .
7.13 Jezik
1. Dotaknite se
na prikazovalniku,
da odprete Meni.
2. Na seznamu izberite Nastavitve
>Nastavitev > Jezik.
3. Na seznamu izberite ustrezen jezik.
Če izberete napačen jezik, se dotaknite
. Na seznamu, ki se prikaže, izberite
tretjo možnost, nato pa dvakrat zadnjo
možnost. Na koncu izberite možnost na
desni.
Če želite zapustiti Meni, se dotaknite
ali desne strani prikazovalnika, izven
pojavnega okna. Za krmarjenje po Meni
uporabite
ali .
7.14 Zvok tipk / Glasnost
Lahko izberete zvok, ki ga odda kuhalna
plošča, ali pa zvok izklopite. Izberete
lahko med klikom (privzeto) ali piskom.
na prikazovalniku,
1. Dotaknite se
da odprete Meni.
2. Na seznamu izberite Nastavitve >
Nastavitev> Zvok tipk / Glasnost.
3. Izberite ustrezno funkcijo.
SLOVENŠČINA
Če želite zapustiti Meni, se dotaknite
ali desne strani prikazovalnika, izven
pojavnega okna. Za krmarjenje po Meni
uporabite
ali .
7.15 Osvetlitev
Spremenite lahko svetlost
prikazovalnika.
Obstajajo 4 stopnje svetlosti, 1 je
najnižja, 4 pa najvišja.
1. Dotaknite se
na prikazovalniku,
da odprete Meni.
2. Na seznamu izberite Nastavitve
>Nastavitev > Osvetlitev.
3. Izberite ustrezno stopnjo.
Če želite zapustiti Meni, se dotaknite
ali desne strani prikazovalnika, izven
pojavnega okna. Za krmarjenje po Meni
uporabite
7.16
ali .
Kuharski pomočnik
Ta funkcija prilagodi temperaturo
različnim vrstam hrane in jo ohranja med
kuhanjem. Vklopite jo lahko samo za
levo sprednje kuhališče ali obe kuhališči
na levi pri združitvi kuhališč.
1. Dotaknite se
na prikazovalniku,
da odprete Meni.
2. Izberite Kuharski pomočnik, na
seznamu pa vrsto živil, ki jih želite
pripraviti.
Za vsako vrsto živil je na voljo več
možnosti. Sledite navodilom na
prikazovalniku.
• Lahko se dotaknete V REDU na
vrhu pojavnega okna, da
uporabite privzete nastavitve.
• Nastavite lahko funkcijo
programske ure. Ko posoda
doseže predvideno temperaturo,
lahko vklopite programsko uro.
• Lahko spremenite privzeto
stopnjo kuhanja.
3. Ko posoda doseže predvideno
temperaturo, se oglasi zvočni signal
in prikaže se pojavno okno. Če želite
zapreti okno in zagnati funkcijo, se
dotaknite V REDU. Za stalen izklop
okna preverite
funkcijo.
, preden vklopite
39
Za zaustavitev funkcije se dotaknite
in Ustavi ali pa se dotaknite
in izberite
Kuharski pomočnik, izberite poljubno
vrsto živila in se dotaknite Ustavi.
Če želite zapustiti Meni, se dotaknite
ali desne strani prikazovalnika, izven
pojavnega okna. Za krmarjenje po Meni
uporabite
ali .
7.17
Topljenje
To funkcijo lahko uporabite za topljenje
različnih izdelkov, npr. čokolade ali
masla. Funkcijo lahko uporabite samo za
eno kuhališče med enim posameznim
postopkom kuhanja.
1. Dotaknite se
na prikazovalniku,
da odprete Meni.
2. Na seznamu izberite Funkcije
kuhalne plošče > Topljenje.
3. Dotaknite se polja Zaženi
Izbrati morate želeno kuhališče.
Prikaže se pojavno okno z
vprašanjem, ali želite preklicati
predhodno stopnjo kuhanja, če je bila
kakšna.
Če želite zapustiti Meni, se dotaknite
ali desne strani prikazovalnika, izven
pojavnega okna. Za krmarjenje po Meni
uporabite
ali .
Za izklop funkcije se dotaknite simbola
za izbiro kuhališča, nato pa Ustavi.
7.18 Hob²Hood
Je izpopolnjena samodejna funkcija, ki
poveže kuhalno ploščo s posebno
kuhinjsko napo. Kuhalna plošča in napa
imata komunikator infrardečega signala.
Hitrost ventilatorja se nastavi samodejno
glede na nastavitev načina in
temperaturo najbolj vroče posode na
kuhalni plošči.
Pri večini kuhinjskih nap je sistem za
daljinsko upravljanje tovarniško
izklopljen. Vklopite ga pred uporabo
funkcije. Za dodatne informacije si
oglejte navodila za uporabo kuhinjske
nape.
Funkcija samodejno deluje med H2 in
H6. Kuhalna plošča je tovarniško
40
www.aeg.com
nastavljena na H5. Kuhinjska napa se
odzove ob vsaki uporabi kuhalne plošče.
Kuhalna plošča samodejno zazna
temperaturo posode in prilagodi hitrost
ventilatorja. Kuhalno ploščo lahko
nastavite samo za vklop luči z izbiro H1.
Če spremenite hitrost
ventilatorja na napi, je
privzeta povezava s kuhalno
ploščo izklopljena. Za
ponoven vklop funkcije obe
napravi IZKLOPITE in
ponovno VKLOPITE.
Na‐
čin
Sa‐
Vretje1)
mo‐
dejna
osve‐
tlitev
Cvrenje2)
H0
Izklop Izklop
Izklop
H1
Vklop
Izklop
Izklop
H23)
Vklop
Hitrost venti‐ Hitrost venti‐
latorja 1
latorja 1
H3
Vklop
Izklop
H4
Vklop
Hitrost venti‐ Hitrost venti‐
latorja 1
latorja 1
H5
Vklop
Hitrost venti‐ Hitrost venti‐
latorja 1
latorja 2
Na‐
čin
Sa‐
Vretje1)
mo‐
dejna
osve‐
tlitev
H6
Vklop
Cvrenje2)
Hitrost venti‐ Hitrost venti‐
latorja 2
latorja 3
1) Kuhalna plošča zazna vretje in aktivira hitrost
ventilatorja glede na samodejni način.
2) Kuhalna plošča zazna cvrenje in aktivira hitrost
ventilatorja glede na samodejni način.
3) Ta način vklopi ventilator in luč ter ni odvisen
od temperature.
Spreminjanje načinov
Hitrost venti‐
latorja 1
Načini se spreminjajo in prilagajajo
samodejno. Če niste zadovoljni z ravnjo
hrupa/hitrostjo ventilatorja, lahko med
načini preklapljate tudi ročno.
1. Dotaknite se
.
Na seznamu izberite Nastavitve >
Hob²Hood.
2. Izberite ustrezen način.
Če želite zapustiti Meni, se dotaknite
ali desne strani prikazovalnika, izven
pojavnega okna.
Ko končate s kuhanjem in izklopite
kuhalno ploščo, lahko ventilator nape še
nekaj časa deluje. Po tem sistem
samodejno izklopi ventilator in za
naslednjih 30 sekund prepreči
nenameren vklop ventilatorja.
Luč na kuhinjski napi se izklopi dve
minuti po izklopu kuhalne plošče.
8. NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
8.1 Posoda
Pri indukcijskih kuhališčih
močno elektromagnetno
polje zelo hitro ustvari
toploto v posodi.
Na indukcijskih kuhališčih
uporabljajte ustrezno
posodo.
Material posode
•
•
Ustrezen: lito železo, jeklo,
emajlirano jeklo, nerjavno jeklo,
večplastno dno (označeno kot
ustrezno s strani proizvajalca).
Neustrezen: aluminij, baker,
medenina, steklo, keramika, porcelan.
SLOVENŠČINA
Posoda je primerna za indukcijsko
kuhalno ploščo v naslednjih primerih:
•
•
Voda povre zelo hitro, če kuhališče
nastavite na najvišjo stopnjo kuhanja.
Če se na dno posode prime magnet.
Dno posode mora biti čim
bolj debelo in ravno.
Dno posode mora biti čisto
in suho, preden jo postavite
na kuhalno ploščo.
Dimenzije posode
Indukcijska kuhališča se samodejno
prilagodijo dimenziji dna posode.
Učinkovitost kuhališča je povezana s
premerom posode. Posoda z manjšim
premerom od najmanjšega sprejme le
del moči, ki jo ustvari kuhališče.
Oglejte si »Tehnični podatki
«.
8.2 Zvoki med uporabo
Če zaslišite:
•
•
pokanje: posoda je izdelana iz
različnih materialov (konstrukcija z
dvojnim dnom).
žvižganje: uporabljate kuhališče pri
visoki stopnji kuhanja in posoda je
41
izdelana iz različnih materialov
(konstrukcija z dvojnim dnom).
• brenčanje: uporabljate visoko stopnjo
kuhanja.
• klikanje: prihaja do električnega
preklapljanja, posoda je zaznana, ko
jo postavite na kuhalno ploščo.
• sikanje, brnenje: deluje ventilator.
Ti zvoki so običajni in ne predstavljajo
napake.
8.3 Öko Timer (Eko časovnik)
Za varčevanje z energijo se grelnik
kuhališča izklopi prej, kot se oglasi
programska ura. Razlika v času
delovanja je odvisna od ravni stopnje
kuhanja in trajanja kuhanja.
8.4 Primeri kuhanja
Razmerje med stopnjo kuhanja in porabo
energije kuhališča ni linearno. Ko zvišate
stopnjo kuhanja, ta ni sorazmerna s
povečanjem porabe energije. To pomeni,
da kuhališče s srednjo stopnjo kuhanja
porabi manj kot polovico celotne
energije.
Podatki v razpredelnici so
samo za orientacijo.
Stopnja ku‐
hanja
Uporaba:
Čas
(min.)
Nasveti
1
Ohranjanje kuhanih jedi toplih.
po po‐
trebi
Pokrijte posodo.
1-2
Holandska omaka, topljenje:
maslo, čokolada, želatina.
5 - 25
Občasno premešajte.
1-2
Strjevanje: omlete, pečena jaj‐
ca.
10 - 40
Kuhajte v posodi s pokrovko.
2-3
Počasno kuhanje riža in mleč‐
nih jedi, pogrevanje pripravlje‐
nih jedi.
25 - 50
Vode dodajte vsaj dvakrat toli‐
ko, kot je riža, mlečne jedi na
polovici postopka premešajte.
3-4
Kuhanje zelenjave, rib in mesa 20 - 45
v sopari.
Dodajte nekaj žlic vode.
4-5
Kuhanje krompirja.
Uporabite največ ¼ l vode za
750 g krompirja.
20 - 60
42
www.aeg.com
Stopnja ku‐
hanja
Uporaba:
Čas
(min.)
4-5
Kuhanje večjih količin živil,
enolončnic in juh.
60 - 150 Do 3 l vode ter sestavin.
6-7
Zmerno cvrenje: pečen zrezek, po po‐
telečji cordon bleu, zarebrnice, trebi
polpete, klobase, jetra, beša‐
mel, jajca, palačinke, krofi.
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
7-8
Intenzivno cvrenje: pražen
krompir, ledvena pečenka,
zrezki.
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
9
Prekuhavanje vode, kuhanje testenin, pečenje mesa (golaž, dušena go‐
vedina), cvrenje ocvrtega krompirja.
5 - 15
Nasveti
Prekuhavanje velike količine vode. PowerBoost se vklopi.
8.5 Namigi in nasveti za
funkcijo Hob²Hood
Ko kuhalno ploščo uporabljate s funkcijo:
•
Ploščo kuhinjske nape zaščitite pred
neposredno sončno svetlobo.
• Ne usmerjajte halogenske svetlobe v
ploščo kuhinjske nape.
• Ne pokrivajte upravljalne plošče
kuhalne plošče.
• Ne prekinjajte signala med kuhalno
ploščo in kuhinjsko napo (na primer z
roko ali ročajem posode). Oglejte si
sliko.
Kuhinjska napa na sliki je samo
primer.
Druge daljinsko upravljanje
naprave lahko ovirajo signal.
Med uporabo funkcije na
kuhalni plošči ne uporabljajte
daljinsko upravljanje
naprave.
Kuhinjske nape s funkcijo Hob²Hood
Da bi našli celotno serijo kuhinjskih nap,
ki delujejo s to funkcijo, si oglejte naše
spletno mesto za potrošnika. Kuhinjske
nape AEG, ki delujejo s to funkcijo,
morajo imeti simbol .
SLOVENŠČINA
43
9. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
9.1 Splošne informacije
•
•
•
•
•
Ploščo očistite po vsaki uporabi.
Vedno uporabljajte posodo s čistim
dnom.
Praske ali temni madeži na površini
ne vplivajo na delovanje plošče.
Uporabite posebno čistilno sredstvo
za površine kuhalnih plošč.
Uporabite posebno strgalo za steklo.
9.2 Čiščenje kuhalne plošče
•
Takoj odstranite: stopljeno plastiko,
plastično folijo, sladkor in sladko
hrano, v nasprotnem primeru se lahko
zaradi umazanije poškoduje kuhalna
•
•
•
plošča. Pazite, da ne pride do opeklin.
Posebno strgalo postavite pod ostrim
kotom na stekleno površino in z
rezilom potegnite po površini.
Odstranite, ko je plošča že dovolj
hladna: ostanke vodnega kamna in
vode, maščobne madeže in svetla
kovinska obarvanja. Ploščo očistite z
vlažno krpo in čistilnim sredstvom, ki
ni grobo. Po čiščenju ploščo osušite z
mehko krpo.
Odstranite svetla kovinska
obarvanja: uporabite raztopino vode
in kisa ter očistite stekleno površino s
krpo.
Površina kuhalne plošče ima
vodoravne utore. Ploščo očistite z
vlažno krpo in malo čistilnega
sredstva z nežnimi gibi od leve proti
desni. Po čiščenju ploščo osušite z
mehko krpo od leve proti desni.
10. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
10.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Kuhalne plošče ni mogoče
vklopiti ali je uporabljati.
Kuhalna plošča ni priključe‐ Preverite, ali je kuhalna ploš‐
na na napajanje ali je priklju‐ ča pravilno priključena na
čena nepravilno.
napajanje. Oglejte si vezalno
shemo.
Pregorela je varovalka.
Rešitev
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varoval‐
ka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
60 sekund ne nastavite stop‐ Kuhalno ploščo ponovno
nje kuhanja.
vklopite in v manj kot 60 se‐
kundah nastavite stopnjo ku‐
hanja.
Sočasno ste se dotaknili
dveh ali več senzorskih polj.
Dotaknite se samo enega
senzorskega polja.
44
www.aeg.com
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Deluje funkcija Začasno us‐
tavi.
Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
Prikazovalnik se ne odziva
na dotik.
Del prikazovalnika je prekrit
ali pa je posoda postavljena
preblizu prikazovalnika.
Na prikazovalniku je nekaj
tekočine ali predmet.
Odstranite predmete. Poso‐
do premaknite stran od pri‐
kazovalnika.
Očistite prikazovalnik; poča‐
kajte, da se naprava ohladi.
Kuhalno ploščo izključite iz
električnega omrežja. Po mi‐
nuti jo ponovno priključite.
Zasliši se zvočni signal in
kuhalna plošča se izklopi.
Ko je kuhalna plošča izklop‐
ljena, se oglasi zvočni sig‐
nal.
Prekrili ste eno ali več sen‐
zorskih polj.
Predmet odstranite s senzor‐
skih polj.
Kuhalna plošča se izklopi.
Senzorsko polje
čim prekrili.
ste z ne‐ Odstranite predmet s sen‐
zorskega polja.
Indikator akumulirane toplote Kuhališče ni vroče, ker je bi‐
ne zasveti.
lo vklopljeno samo kratek
čas, ali pa je poškodovano
tipalo.
Če je bilo kuhališče vkloplje‐
no dovolj dolgo, da bi moralo
biti vroče, se obrnite na po‐
oblaščeni servisni center.
Ne morete vklopiti najvišje
stopnje kuhanja.
Drugo kuhališče je že na‐
stavljeno na najvišjo stopnjo
kuhanja.
Najprej znižajte moč druge‐
ga kuhališča.
Stopnja Omejitev moči je
prenizka.
Spremenite najvišjo moč v
Meni. Oglejte si »Vsakod‐
nevna uporaba«.
Senzorska polja so vroča.
Posoda je prevelika oz. ste
Večjo posodo postavite na
jo postavili preblizu upravljal‐ zadnje kuhališče, če je mož‐
nih polj.
no.
Hob²Hood ne deluje.
Prekrili ste upravljalno plo‐
ščo.
Odstranite predmet z uprav‐
ljalne plošče.
Hob²Hood deluje, a sveti sa‐ Vklopili ste način H1.
mo lučka.
Spremenite način na H2 H6 ali počakajte, da se za‐
čne samodejni način.
Delujejo načini Hob²Hood
H1 - H6, a luč ne sveti.
Morda je težava z žarnico.
Obrnite se na pooblaščeni
servisni center.
Ob dotiku senzorskih polj na
plošči ni zvoka.
Zvočni signali so izklopljeni.
Vklopite zvoke. Oglejte si
»Vsakodnevna uporaba«.
SLOVENŠČINA
45
Težava
Možen vzrok
Nastavljen je napačen jezik.
Jezik ste pomotoma spreme‐ Ponastavite vse funkcije na
nili.
tovarniške nastavitve. Izberi‐
te Ponastavi vse nastavitve
v Meni.
Kuhalno ploščo izključite iz
električnega omrežja. Po mi‐
nuti jo ponovno priključite.
Nastavite Jezik, Osvetlitev in
Glasnost.
Kuhališče se izklopi.
Prikaže se opozorilo, ki spo‐
roča, da se bo kuhališče iz‐
klopilo.
Samodejni izklop izklopi ku‐
hališče.
Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
Izklopite kuhalno ploščo in jo
ponovno vklopite.
Prikažeta se
Deluje funkcija Ključavnica.
Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
Deluje funkcija Varovalo za
otroke.
Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
Na kuhališču ni posode.
Postavite posodo na kuhališ‐
če.
Posoda ni primerna.
Uporabite primerno posodo.
Oglejte si »Namigi in nasve‐
ti«.
Premer dna posode je pre‐
majhen za kuhališče.
Uporabite posodo ustrezne
velikosti. Oglejte si »Tehnič‐
ni podatki«.
Prišlo je do napake na ku‐
halni plošči.
Izklopite kuhalno ploščo in jo
po 30 sekundah ponovno
in sporočilo.
Prikažejo se O - X - A.
Utripa
.
Prikažeta se
in številka.
Rešitev
vklopite. Če
znova za‐
sveti, kuhalno ploščo izključi‐
te iz električnega omrežja.
Po 30 sekundah jo ponovno
priključite. Če se težava na‐
daljuje, se obrnite na poobla‐
ščeni servisni center.
Slišite lahko neprekinjeno pi‐ Električna priključitev je na‐
skanje.
pačna.
10.2 Če ne najdete rešitve ...
Če rešitve težave ne morete najti sami,
se obrnite na prodajalca ali pooblaščen
servisni center. Posredujte podatke s
Kuhalno ploščo izključite iz
električnega omrežja. Obrni‐
te se na usposobljenega
električarja, da preveri nape‐
ljavo.
ploščice za tehnične navedbe. Poskrbite
za pravilno uporabo kuhalne plošče. V
nasprotnem primeru servisiranje s strani
servisne službe ali trgovca tudi v času
garancije ne bo brezplačno. Informacije o
46
www.aeg.com
servisni službi in garancijskih pogojih se
nahajajo v garancijski knjižici.
11. TEHNIČNI PODATKI
11.1 Ploščica za tehnične
navedbe
Model IAE64843FB
Tip 61 B4A 01 CD
Indukcija 7.2 kW
Serijska št. .................
AEG
Številka izdelka 949 597 561 00
220 - 240 V/400 V, 2 N, 50 - 60 Hz
Izdelano v Nemčiji
7.2 kW
11.2 Licence za programsko
opremo
Programska oprema, vključena v
kuhalno ploščo, vsebuje avtorsko
programsko opremo z licenco na podlagi
BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0 ,
LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/
libpng, MIT, OpenSSL/SSLEAY ISC,
Apache 2.0 in drugih.
Preverite celotno kopijo licence v: Meni >
Nastavitve > Storitve > Dovoljenje.
Izvorno kodo odprtokodne programske
opreme lahko prenesete tako, da sledite
povezavi na spletni strani izdelka.
11.3 Specifikacije kuhališč
Kuhališče
Nazivna moč
(najvišja stop‐
nja kuhanja)
[W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
najdaljše traja‐
nje [min.]
Premer posode
[mm]
Sprednje levo
2300
3200
10
125 - 210
Zadnje levo
2300
3200
10
125 - 210
Sprednje desno
1400
2500
4
125 - 145
Zadnje desno
1800
2800
10
145 - 180
Moč kuhališč se lahko malce razlikuje od
podatkov v razpredelnici. Spreminja se z
materialom in merami posode.
Za najboljše rezultate kuhanja
uporabljajte posodo, ki nima večjega
premera od premera, navedenega v
razpredelnici.
SLOVENŠČINA
47
12. ENERGIJSKA UČINKOVITOST
12.1 Informacije o izdelku v skladu z EU 66/2014; veljavno
samo za evropski trg
Identifikacija modela
IAE64843FB
Vrsta kuhalne plošče
Vgradna kuhalna
plošča
Število kuhališč
4
Tehnologija segrevanja
Indukcija
Premer krožnih kuhališč
(Ø)
Sprednje levo
Zadnje levo
Sprednje desno
Zadnje desno
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Poraba energije na kuhališ‐ Sprednje levo
če (EC electric cooking)
Zadnje levo
Sprednje desno
Zadnje desno
188,9 Wh/kg
188,9 Wh/kg
183,4 Wh/kg
178,8 Wh/kg
Poraba energije kuhalne
plošče (EC electric hob)
185,0 Wh/kg
EN 60350-2 - Gospodinjski aparati za
kuhanje z elektriko - 2. del: Kuhalne
plošče - Postopki za merjenje
učinkovitosti delovanja
•
•
•
Energijske meritve, ki se nanašajo na
kuhalno površino, označujejo oznake
ustreznih kuhališč.
•
12.2 Varčevanje z energijo
•
Med vsakodnevnim kuhanjem lahko
varčujete z energijo, če upoštevate
spodnje namige.
•
Pri segrevanju vode uporabite samo
potrebno količino.
Posodo po možnosti pokrijte s
pokrovko.
Pred vklopom kuhališča nanj
postavite posodo.
Manjše posode postavite na manjša
kuhališča.
Posodo postavite neposredno na
sredino kuhališča.
Uporabite akumulirano toploto, da
ohranite hrano toplo ali da jo stopite.
13. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
867350385-A-512018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising