AEG | IAE64843FB | User manual | Aeg IAE64843FB User Manual

Aeg IAE64843FB User Manual
IAE64843FB
EL
LV
USER
MANUAL
Οδηγίες Χρήσης
Εστίες
Lietošanas instrukcija
Plīts
2
29
2
www.aeg.com
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ..................................................................3
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.............................................................................5
3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ.....................................................................................................8
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ................................................................................. 10
5. ΣΎΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΌΣ....................................................................................... 11
6. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ........................................................................13
7. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ.......................................................................................13
8. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ........................................................................ 20
9. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ............................................................................ 23
10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.................................................................. 23
11. ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ........................................................................... 26
12. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ.................................................................................27
ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να
σας παρέχει άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες
που θα κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν
θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να
διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της
συσκευής σας.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:
Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση
προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης:
www.aeg.com/webselfservice
Καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.registeraeg.com
Αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή
σας:
www.aeg.com/shop
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε
διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός
σειράς.
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1.
3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν
τραυματισμούς ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα
λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε
πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη
πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.
1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής
με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.
Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με
εκτενείς και περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να
παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός αν
επιβλέπονται συνεχώς.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να
παραμένουν μακριά από τη συσκευή εκτός αν
επιβλέπονται συνεχώς.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα
παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη
συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα
προσβάσιμα μέρη είναι πολύ ζεστά.
Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά,
θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και
τη συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή
χωρίς επίβλεψη.
4
www.aeg.com
1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα
μέρη της θερμαίνονται κατά τη χρήση. Χρειάζεται
προσοχή για να μην αγγίζετε τις αντιστάσεις.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό
χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα
τηλεχειρισμού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μαγείρεμα χωρίς επιτήρηση σε
εστίες με λάδι ή λίπος μπορεί να είναι επικίνδυνο και
να προκαλέσει πυρκαγιά.
Μην προσπαθήσετε ΠΟΤΕ να σβήσετε μια φωτιά με
νερό. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια,
καλύψτε τη φλόγα με ένα καπάκι ή μια πυρίμαχη
κουβέρτα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να
επιβλέπεται. Μια σύντομη διαδικασία μαγειρέματος
πρέπει να επιβλέπεται συνεχώς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: Μη
φυλάσσετε αντικείμενα επάνω στις επιφάνειες
μαγειρέματος.
Μην τοποθετείτε πάνω στη θερμή επιφάνεια των
εστιών μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια,
κουτάλια και καπάκια γιατί μπορεί να θερμανθούν.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, προτού την
τοποθετήσετε στην κατασκευή εντοιχισμού.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό
της συσκευής.
Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε την αντίσταση της
εστίας από το χειριστήριό της, χωρίς να βασίζεστε
στον αισθητήρα σκευών.
Εάν υπάρχουν ρωγμές στην υαλοκεραμική / γυάλινη
επιφάνεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή και
αποσυνδέστε την από την πρίζα. Σε περίπτωση που η
συσκευή είναι συνδεδεμένη απευθείας στην παροχή
ρεύματος με κουτί σύνδεσης, αφαιρέστε την ασφάλεια
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την τροφοδοσία
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
5
ρεύματος. Σε κάθε περίπτωση, επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει υποστεί φθορές, θα
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον
αντιπρόσωπο του σέρβις ή ένα κατάλληλα
εξουσιοδοτημένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν οι
κίνδυνοι.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο
προστατευτικά εστιών του κατασκευαστή της
συσκευής μαγειρέματος ή που υποδεικνύονται από τον
κατασκευαστή της συσκευής στις οδηγίες χρήσης ως
κατάλληλα ή προστατευτικά εστιών που είναι
ενσωματωμένα στη συσκευή. Η χρήση ακατάλληλων
προστατευτικών μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
2.1 Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η εγκατάσταση αυτής της
συσκευής πρέπει να
εκτελείται μόνο από
κατάλληλα καταρτισμένο
άτομο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
βλάβης της συσκευής.
•
•
•
•
•
•
•
Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.
Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά,
μην προβείτε σε εγκατάσταση ή
χρήση της.
Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από
άλλες συσκευές και μονάδες.
Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε
τη συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια
ασφαλείας και κλειστά παπούτσια.
Στεγανοποιήστε τις κομμένες
επιφάνειες με υλικό στεγανοποίησης,
ώστε να αποτραπεί η διόγκωσή τους
από την υγρασία.
Προστατέψτε το κάτω μέρος της
συσκευής από ατμούς και υγρασία.
•
•
•
•
Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε
πόρτα ή κάτω από παράθυρο. Έτσι,
αποτρέπεται η πτώση ζεστών
μαγειρικών σκευών από τη συσκευή
κατά το άνοιγμα της πόρτας ή του
παραθύρου.
Η κάθε συσκευή διαθέτει ανεμιστήρες
ψύξης στο κάτω μέρος.
Αν η συσκευή εγκατασταθεί πάνω
από συρτάρι:
– Μην αποθηκεύετε μικρά
αντικείμενα ή φύλλα χαρτιού που
θα μπορούσαν να αναρροφηθούν
από τη συσκευή, καθώς θα
μπορούσαν να προκαλέσουν
ζημιά στους ανεμιστήρες ψύξης ή
να καταστρέψουν το σύστημα
ψύξης.
– Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον
2 cm ανάμεσα στο κάτω μέρος της
συσκευής και στα αντικείμενα που
αποθηκεύονται στο συρτάρι.
Αφαιρέστε τυχόν διαχωριστικά
πλαίσια που είναι εγκατεστημένα στο
ντουλάπι κάτω από τη συσκευή.
2.2 Ηλεκτρική Σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς και
ηλεκτροπληξίας.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει
να πραγματοποιούνται από
επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε
εργασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
έχει αποσυνδεθεί από την παροχή
ρεύματος.
Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
είναι συμβατές με τις ονομαστικές
τιμές ηλεκτρικού ρεύματος της
παροχής ρεύματος.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει
εγκατασταθεί σωστά. Οι χαλαρές ή
λανθασμένες συνδέσεις στο καλώδιο
τροφοδοσίας ή το φις (κατά
περίπτωση), μπορούν να οδηγήσουν
σε υπερθέρμανση του ακροδέκτη.
Χρησιμοποιήστε κατάλληλο καλώδιο
τροφοδοσίας.
Μην επιτρέπετε στο καλώδιο
τροφοδοσίας να μπερδεύεται.
Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί
προστασία από την ηλεκτροπληξία.
Στερεώστε το καλώδιο με σφιγκτήρα
ανακούφισης τάσης.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο
τροφοδοσίας ή το φις (κατά
περίπτωση) δεν έρχεται σε επαφή με
τη ζεστή συσκευή ή με ζεστά
μαγειρικά σκεύη κατά τη σύνδεση της
συσκευής στην πρίζα ρεύματος.
Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά
στο φις τροφοδοσίας (κατά
περίπτωση) ή στο καλώδιο
τροφοδοσίας. Επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας ή
έναν ηλεκτρολόγο για την αλλαγή ενός
κατεστραμμένου καλωδίου
τροφοδοσίας.
Η προστασία από ηλεκτροπληξία των
υπό τάση ή μονωμένων τμημάτων
πρέπει να στερεώνεται με τέτοιο
τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατή η
αφαίρεσή της χωρίς εργαλεία.
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η
πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη
συνδέετε το φις τροφοδοσίας.
•
•
•
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές
μονωτικές διατάξεις:
ασφαλειοδιακόπτες, ασφάλειες
(βιδωτές ασφάλειες αφαιρούμενες από
την υποδοχή), διακόπτες διαφυγής
ρεύματος και ρελέ.
Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της
συσκευής πρέπει να προβλέπεται
μονωτική διάταξη που να επιτρέπει
την αποσύνδεση της συσκευής από το
δίκτυο ρεύματος από όλους τους
πόλους. Η μονωτική διάταξη πρέπει
να έχει ελάχιστη απόσταση 3 mm
μεταξύ των επαφών.
2.3 Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
εγκαυμάτων και
ηλεκτροπληξίας.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας,
τις ετικέτες και την προστατευτική
μεμβράνη (κατά περίπτωση), πριν
από την πρώτη χρήση.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση.
Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα
αερισμού δεν είναι φραγμένα.
Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επιτήρηση κατά τη λειτουργία.
Θέστε τη ζώνη μαγειρέματος εκτός
λειτουργίας μετά από κάθε χρήση.
Μη βασίζεστε στον αισθητήρα
σκευών.
Μην τοποθετείτε μαχαιροπίρουνα ή
καπάκια μαγειρικών σκευών επάνω
στις ζώνες μαγειρέματος. Μπορούν να
θερμανθούν.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με
βρεγμένα χέρια ή όταν βρίσκεται σε
επαφή με νερό.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως
επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια
αποθήκευσης αντικειμένων.
Εάν υπάρξουν ρωγμές στην επιφάνεια
της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως
τη συσκευή από την παροχή
ρεύματος. Αυτό απαιτείται για
αποτροπή τυχόν ηλεκτροπληξίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
Οι χρήστες με βηματοδότη πρέπει να
διατηρούν απόσταση τουλάχιστον 30
cm από τις επαγωγικές ζώνες
μαγειρέματος όταν η συσκευή
βρίσκεται σε λειτουργία.
Όταν βάζετε φαγητό σε καυτό λάδι,
μπορεί να πιτσιλίσει.
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς και
έκρηξης
•
•
•
•
Τα λίπη και το λάδι απελευθερώνουν
εύφλεκτους ατμούς όταν θερμαίνονται.
Κρατάτε γυμνές φλόγες ή θερμά
αντικείμενα μακριά από λίπη και λάδια
όταν τα χρησιμοποιείτε στο μαγείρεμα.
Οι ατμοί που απελευθερώνει το πολύ
καυτό λάδι, μπορούν να προκαλέσουν
ακαριαία ανάφλεξη.
Το χρησιμοποιημένο λάδι, που μπορεί
να που περιέχει υπολείμματα
τροφίμων, μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά σε χαμηλότερη
θερμοκρασία από το λάδι που
χρησιμοποιείται για πρώτη φορά.
Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς
στη συσκευή.
•
•
•
•
•
•
•
Μην τοποθετείτε ζεστά μαγειρικά
σκεύη επάνω στο χειριστήριο.
Μην τοποθετείτε το ζεστό κάλυμμα
σκεύους στη γυάλινη επιφάνεια των
εστιών.
Μην αφήνετε να στεγνώσει το
περιεχόμενο των μαγειρικών σκευών
καθώς μαγειρεύετε.
Προσέχετε να μην πέσουν επάνω στη
συσκευή αντικείμενα ή μαγειρικά
σκεύη. Η επιφάνεια μπορεί να υποστεί
ζημιά.
Μην ενεργοποιείτε τις ζώνες
μαγειρέματος με άδειο μαγειρικό
σκεύος ή χωρίς μαγειρικό σκεύος.
Μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο
επάνω στη συσκευή.
Τα μαγειρικά σκεύη από χυτοσίδηρο,
αλουμίνιο ή αυτά με φθαρμένη βάση
7
μπορούν να χαράξουν την γυάλινη /
υαλοκεραμική επιφάνεια. Πρέπει
πάντα να ανασηκώνετε αυτά τα
αντικείμενα όταν απαιτείται η
μετακίνησή τους επάνω στην
επιφάνεια μαγειρέματος.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
μαγειρική χρήση. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις,
όπως για θέρμανση χώρων.
2.4 Φροντίδα και καθάρισμα
•
•
•
•
•
Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να
αποτραπεί η φθορά του υλικού της
επιφάνειας.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και
αφήστε την να κρυώσει, πριν την
καθαρίσετε.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
ηλεκτρική παροχή πριν από τη
συντήρηση.
Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή
ατμό για το καθάρισμα της συσκευής.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό
μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο
ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα,
σφουγγαράκια που χαράσσουν,
διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
2.5 Σέρβις
•
•
Για να επισκευάσετε τη συσκευή,
επικοινωνήστε με ένα
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.
2.6 Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
ασφυξίας.
•
•
•
Επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές
για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή
απόρριψη της συσκευής.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος.
Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά
στη συσκευή και απορρίψτε το.
8
www.aeg.com
3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
καλώδιο. Επικοινωνήστε με το τοπικό
σας Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις
πρέπει να
πραγματοποιούνται από
επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
3.1 Πριν από την
εγκατάσταση
Προτού εγκαταστήσετε τις εστίες,
σημειώστε τις παρακάτω πληροφορίες
από την πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών. Η πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών βρίσκεται στο κάτω
μέρος των εστιών.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην τρυπάτε και μη
συγκολλάτε τις άκρες των
συρμάτων. Απαγορεύεται
αυστηρά!
Αριθμός
σειράς ...........................
3.2 Εντοιχιζόμενες εστίες
Χρησιμοποιείτε τις εντοιχιζόμενες εστίες
μόνο μετά την εγκατάστασή τους σε
σωστά κατασκευασμένα εντοιχιζόμενα
ντουλάπια και πάγκους εργασίας που
πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα.
3.3 Καλώδιο σύνδεσης
•
•
Οι εστίες παρέχονται με το καλώδιο
σύνδεσης.
Αντικαταστήστε το φθαρμένο καλώδιο
ρεύματος μόνο με το ανταλλακτικό
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μη συνδέετε το καλώδιο
χωρίς ακροδέκτη.
Σύνδεση δύο φάσεων
1. Αφαιρέστε τον ακροδέκτη από το
μαύρο και το καφέ καλώδιο.
2. Αφαιρέστε τη μόνωση από το άκρο
του καφέ και του μαύρου καλωδίου.
3. Τοποθετήστε έναν νέο ακροδέκτη
τύπου 1,5 mm² στο άκρο του κάθε
καλωδίου. (απαιτείται ειδικό
εργαλείο).
Διατομή καλωδίου
230V~
400V 2~N
N
N
L1
L
L2
Σύνδεση μίας φάσης - 230 V~
Σύνδεση δύο φάσεων - 400 V 2 ~ N
Πράσινο - κίτρινο
Πράσινο - κίτρινο
N
Μπλε και μπλε
Μπλε και μπλε
N
L
Μαύρο και καφέ
Μαύρο
L1
Καφέ
L2
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3.4 Συναρμολόγηση
Αν η συσκευή εγκατασταθεί
πάνω από συρτάρι, ο
εξαερισμός των εστιών
μπορεί να θερμάνει τα
αποθηκευμένα αντικείμενα
στο συρτάρι κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας
μαγειρέματος.
min.
500mm
min.
50mm
min. min.
12 60
min.
28
9
10
www.aeg.com
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
4.1 Διάταξη επιφάνειας μαγειρέματος
1
1
1 Επαγωγική ζώνη μαγειρέματος
2 Πίνακας χειριστηρίων
1
1
2
4.2 Διάταξη χειριστηρίου
2
1
3
4
5
12
6
7
11
8
10 9
Για να δείτε τις διαθέσιμες ρυθμίσεις, αγγίξτε το αντίστοιχο σύμβολο.
Σύμ‐
βολο
Σχόλιο
1
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ /
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗ‐
ΣΗ
Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των εστιών.
2
Μενού
Για άνοιγμα και κλείσιμο του Μενού.
Επιλογή ζώνης
Για άνοιγμα του διακόπτη ολίσθησης για την επιλεγ‐
μένη ζώνη.
Ένδειξη ζώνης
Για εμφάνιση της ζώνης για την οποία είναι ενεργός
ο διακόπτης ολίσθησης.
-
Για ρύθμιση των λειτουργιών του χρονοδιακόπτη.
Διακόπτης ολίσθη‐
σης
Για ρύθμιση της σκάλας μαγειρέματος.
3
4
-
5
6
-
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σύμ‐
βολο
7
8
9
10
11
12
0-9
11
Σχόλιο
PowerBoost
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας.
Κλείδωμα
Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουρ‐
γίας.
-
Το παράθυρο του πομποδέκτη υπέρυθρου σήματος
του Hob²Hood. Μην το σκεπάζετε.
Παύση
Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουρ‐
γίας.
-
Για εμφάνιση της τρέχουσας σκάλας μαγειρέματος.
Bridge
Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουρ‐
γίας.
4.3 OptiHeat Control (Ένδειξη
υπολειπόμενης θερμότητας 3
σταδίων)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
III / II / I Υπάρχει κίνδυνος
εγκαυμάτων από την
υπολειπόμενη θερμότητα. Η
ένδειξη υποδεικνύει το
επίπεδο της υπολειπόμενης
θερμότητας.
Οι επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος
παράγουν την απαιτούμενη θερμότητα
για τη διαδικασία μαγειρέματος απευθείας
στη βάση του μαγειρικού σκεύους. Η
υαλοκεραμική επιφάνεια θερμαίνεται από
τη θερμότητα του μαγειρικού σκεύους.
5. ΣΎΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΌΣ
5.1 Χρήση της οθόνης αφής
•
•
•
•
•
•
Για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή,
αγγίξτε το αντίστοιχο σύμβολο στην
οθόνη.
Η επιλεγμένη λειτουργία
ενεργοποιείται όταν απομακρύνετε το
δάκτυλο από την οθόνη.
Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις
διαθέσιμες επιλογές, κάντε μια
γρήγορη κίνηση ή σύρετε το δάκτυλό
σας κατά μήκος της οθόνης.
Η ταχύτητα της κίνησης προσδιορίζει
πόσο γρήγορα κινείται η οθόνη.
Η κύλιση μπορεί να σταματήσει μόνη
της ή μπορείτε να την σταματήσετε
αμέσως αν αγγίξετε την οθόνη.
Μπορείτε να αλλάξετε τις
περισσότερες παραμέτρους που
εμφανίζονται στην οθόνη αγγίζοντας
τα αντίστοιχα σύμβολα.
•
•
•
•
•
Για να επιλέξετε την απαιτούμενη
λειτουργία ή τον χρόνο, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα
ή/και να αγγίξετε την επιλογή που
θέλετε να επιλέξετε.
Όταν οι εστίες είναι ενεργοποιημένες
και κάποια από τα σύμβολα
εξαφανίζονται από την οθόνη, αγγίξτε
την οθόνη οπουδήποτε. Όλα τα
σύμβολα εμφανίζονται πάλι.
Για συγκεκριμένες λειτουργίες
εμφανίζεται ένα αναδυόμενο
παράθυρο με πρόσθετες πληροφορίες
όταν τις ξεκινάτε.
Μόνο τα σύμβολα με οπισθοφωτισμό
μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Πρώτα επιλέξτε μια ζώνη για να
ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες
χρονοδιακόπτη.
12
www.aeg.com
5.2 Μενού δομή
Αγγίξτε το
για να αποκτήσετε
πρόσβαση και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις
των εστιών ή για να ενεργοποιήσετε
ορισμένες λειτουργίες. Ο πίνακας
εμφανίζει τη βασική δομή του Μενού.
Μενού
Μαγείρεμα Με Βοήθεια
Λειτουργίες Εστιών
Λιώσιμο
Ρυθμίσεις
Κλείδωμα Ασφαλείας για
Παιδιά
Χρονόμετρο
Hob²Hood
H0 - Απενεργοποιημένο
H1 - Μόνο φωτισμός
H2 - Χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα
H3 - Χαμηλός αυτόματος ανεμιστή‐
ρας
H4 - Μεσαίος αυτόματος ανεμιστή‐
ρας
H5 - Υψηλός αυτόματος ανεμιστή‐
ρας
H6 - Πολύ υψηλός αυτόματος ανεμι‐
στήρας
Ρύθμιση
Μαγείρεμα Με Βοήθεια
Διαχείριση ισχύος
Γλώσσα
Ήχοι Πλήκτρων
Ένταση Βομβητή
Φωτεινότητα Οθόνης
Σέρβις
Λειτουργία Επίδειξης (Demo)
Άδεια
Εμφάνιση Έκδοσης Λογισμικού
Ιστορικό Συναγερμών
Επαναφορά Όλων των Ρυθμίσεων
Για έξοδο από το Μενού, αγγίξτε το
ή
τη δεξιά πλευρά της οθόνης, έξω από το
αναδυόμενο παράθυρο. Για να
περιηγηθείτε στο Μενού, χρησιμοποιήστε
το
ή το .
Όταν αγγίζετε παρατεταμένα κάποιες από
τις διαθέσιμες επιλογές στο Μενού,
εμφανίζεται μια σύντομη περιγραφή.
Ακολουθήστε τις συμβουλές για εύκολη
πλοήγηση στο Μενού.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Αν βρίσκεστε στο κάτω μέρος του Μενού,
κάντε κύλιση προς τα πάνω και
χρησιμοποιήστε το ή αγγίξτε το
έξοδο από το Μενού.
13
για
6. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
6.1 Σύνδεση στην ηλεκτρική
παροχή για πρώτη φορά
Γλώσσα, Φωτεινότητα Οθόνης και
Ένταση Βομβητή.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο
Μενού > Ρυθμίσεις > Ρύθμιση. Ανατρέξτε
στο κεφάλαιο «Καθημερινή χρήση».
Όταν συνδέετε τις εστίες στο ρεύμα,
πρέπει να ρυθμίσετε τις επιλογές
7. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
7.1 Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση
Αγγίξτε το
για 1 δευτερόλεπτο για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
τις εστίες.
7.2 Αυτόματη
Απενεργοποίηση
Η λειτουργία απενεργοποιεί αυτόματα
τις εστίες, εάν:
•
•
•
•
•
έχουν απενεργοποιηθεί όλες οι ζώνες
μαγειρέματος,
δεν επιλέξετε σκάλα μαγειρέματος
μετά την ενεργοποίηση των εστιών,
χύθηκε κάτι ή έχετε τοποθετήσει κάτι
επάνω στο χειριστήριο για
περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα
(ένα σκεύος, ένα πανί, κ.λπ.).
Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και οι
εστίες απενεργοποιούνται. Αφαιρέστε
το αντικείμενο ή καθαρίστε το
χειριστήριο.
η εστία υπερθερμανθεί (π.χ. όταν
στεγνώσει το περιεχόμενο κάποιου
μαγειρικού σκεύους). Πριν
χρησιμοποιήσετε τις εστίες ξανά, η
ζώνη μαγειρέματος πρέπει να έχει
κρυώσει.
χρησιμοποιείτε ακατάλληλα μαγειρικά
σκεύη ή δεν έχει τοποθετηθεί
μαγειρικό σκεύος σε κάποια ζώνη.
Αναβοσβήνει το λευκό σύμβολο
ζώνης μαγειρέματος και η επαγωγική
ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται
αυτόματα μετά από 1 λεπτό.
• δεν απενεργοποιήσετε μια ζώνη
μαγειρέματος ή δεν αλλάξετε τη σκάλα
μαγειρέματος. Μετά από κάποιο
χρονικό διάστημα, εμφανίζεται ένα
μήνυμα και οι εστίες
απενεργοποιούνται.
Η σχέση μεταξύ της σκάλας
μαγειρέματος και του χρόνου μετά τον
οποίο οι εστίες απενεργοποιούνται:
Σκάλα μαγειρέμα‐
τος
Οι εστίες απενερ‐
γοποιούνται μετά
από
1-2
6 ώρες
3-5
5 ώρες
6
4 ώρες
7-9
1,5 ώρα
7.3 Χρήση των ζωνών
μαγειρέματος
Τοποθετείτε τα μαγειρικά σκεύη στο
κέντρο της επιλεγμένης ζώνης
μαγειρέματος. Οι επαγωγικές ζώνες
μαγειρέματος προσαρμόζονται αυτόματα
στις διαστάσεις της βάσης του μαγειρικού
σκεύους.
14
www.aeg.com
Αφού τοποθετήσετε ένα σκεύος στην
επιλεγμένη ζώνη μαγειρέματος, οι εστίες
το ανιχνεύουν αυτόματα και ο αντίστοιχος
διακόπτης ολίσθησης εμφανίζεται στην
οθόνη. Ο διακόπτης ολίσθησης είναι
ορατός για 8 δευτερόλεπτα, έπειτα η
οθόνη επιστρέφει στην κύρια προβολή.
Για να κλείσετε τον διακόπτη ολίσθησης
γρηγορότερα, πατήστε στην οθόνη έξω
από την περιοχή του διακόπτη
ολίσθησης.
Όταν είναι ενεργές άλλες ζώνες, η σκάλα
μαγειρέματος για τη ζώνη που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε μπορεί να είναι
περιορισμένη. Ανατρέξτε στην ενότητα
«Διαχείριση ισχύος».
Βεβαιωθείτε ότι το μαγειρικό
σκεύος είναι κατάλληλο για
επαγωγικές εστίες. Για
περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τους τύπους
μαγειρικών σκευών,
ανατρέξτε στην ενότητα
«Υποδείξεις και συμβουλές».
Ελέγξτε το μέγεθος του
μαγειρικού σκεύους στην
ενότητα «Τεχνικά
χαρακτηριστικά».
επαγωγική ζώνη μαγειρέματος. Εξαρτάται
από το μέγεθος του μαγειρικού σκεύους.
Η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί
μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
1. Αγγίξτε πρώτα το σύμβολο της
επιθυμητής ζώνης.
2. Αγγίξτε το
ή σύρετε το δάκτυλό
σας προς τα δεξιά για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία για την
επιλεγμένη ζώνη μαγειρέματος.
Το σύμβολο γίνεται κόκκινο και
μεγαλώνει.
Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
χειροκίνητα, επιλέξτε τη ζώνη και αλλάξτε
τη σκάλα μαγειρέματος.
Για τιμές μέγιστης διάρκειας,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Τεχνικά χαρακτηριστικά».
7.6 Περιορισμός ισχύος
Αρχικά η συσκευή λειτουργεί στο μέγιστο
δυνατό επίπεδο ισχύος (7.200 W).
Μπορείτε να αλλάξετε τη μέγιστη ισχύ αν
η εγκατάστασή δεν υποστηρίζει την
πλήρη ισχύ.
Βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη
ισχύς ταιριάζει στην οικιακή
εγκατάσταση ασφαλειών.
7.4 Σκάλα μαγειρέματος
1. Ενεργοποιήστε τις εστίες.
2. Τοποθετήστε το σκεύος στην
επιλεγμένη ζώνη μαγειρέματος.
Ο διακόπτης ολίσθησης για την ενεργή
ζώνη μαγειρέματος εμφανίζεται στην
οθόνη και είναι ενεργή για 8
δευτερόλεπτα.
3. Αγγίξτε ή σύρετε το δάκτυλό σας για
να ρυθμίσετε την επιθυμητή σκάλα
μαγειρέματος.
Το σύμβολο γίνεται κόκκινο και
μεγαλώνει.
1. Αγγίξτε το
στην οθόνη για να
ανοίξετε το Μενού.
2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ρύθμιση >
Διαχείριση ισχύος και επιλέξτε το
κατάλληλο επίπεδο ισχύος μεταξύ
των 1.500 W και 7.200 W.
Για έξοδο από το Μενού, αγγίξτε τη δεξιά
πλευρά της οθόνης, έξω από το
αναδυόμενο παράθυρο ή αγγίξτε
επανειλημμένα το .
7.7 Διαχείριση ισχύος
•
7.5 PowerBoost
•
Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί
περισσότερη ισχύ για την κατάλληλη
•
Οι ζώνες μαγειρέματος είναι
ομαδοποιημένες σύμφωνα με την
τοποθεσία και τον αριθμό των φάσεων
στις εστίες. Δείτε την εικόνα.
Η κάθε φάση έχει μέγιστη ηλεκτρική
ισχύ 3.600 W.
Η λειτουργία διαιρεί την ισχύ ανάμεσα
στις ζώνες μαγειρέματος που είναι
συνδεδεμένες στην ίδια φάση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
Η λειτουργία ενεργοποιείται όταν η
συνολική ηλεκτρική ισχύς των ζωνών
μαγειρέματος που είναι συνδεδεμένες
σε μία φάση υπερβαίνει τα 3.600 W.
• Η λειτουργία μειώνει την ισχύ στις
άλλες ζώνες μαγειρέματος που είναι
συνδεδεμένες στην ίδια φάση,
γεγονός που επηρεάζει τη διαθέσιμη
σκάλα μαγειρέματος.
• Η μέγιστη σκάλα μαγειρέματος είναι
ορατή στον διακόπτη ολίσθησης.
Μόνα τα λευκά ψηφία είναι ενεργά.
• Αν δεν είναι διαθέσιμη μια υψηλότερη
σκάλα μαγειρέματος, μειώστε την
πρώτα για τις άλλες ζώνες
μαγειρέματος.
Διαχείριση ισχύος με τη λειτουργία
Περιορισμός ισχύος
Όταν ορίζετε τη λειτουργία Περιορισμός
ισχύος σε 6,0 kW ή λιγότερο, η ισχύς
των εστιών μοιράζεται ανάμεσα σε όλες
τις ζώνες μαγειρέματος.
Όταν ορίζετε τη λειτουργία Περιορισμός
ισχύος σε περισσότερο από 6,0 kW, η
ισχύς των εστιών μοιράζεται ανάμεσα σε
δύο ζώνες μαγειρέματος.
15
7.8 Λειτουργία Bridge
Αυτή η λειτουργία συνδέει δύο ζώνες
μαγειρέματος ώστε να λειτουργούν ως
μία με την ίδια σκάλα μαγειρέματος.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία με μεγάλα μαγειρικά σκεύη.
1. Τοποθετήστε το μαγειρικό σκεύος
πάνω σε δύο ζώνες μαγειρέματος. Το
μαγειρικό σκεύος πρέπει να καλύπτει
τα κέντρα και των δύο ζωνών.
για να ενεργοποιήσετε
2. Αγγίξτε το
τη λειτουργία. Το σύμβολο της ζώνης
αλλάζει.
3. Ρυθμίστε τη σκάλα μαγειρέματος.
Το μαγειρικό σκεύος πρέπει να καλύπτει
τα κέντρα και των δύο ζωνών αλλά να
μην υπερβαίνει την περιοχή με τη
σήμανση.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία,
αγγίξτε το . Οι ζώνες μαγειρέματος
λειτουργούν ανεξάρτητα.
7.9 Χρονοδιακόπτης
Χρονοδιακόπτης
αντίστροφης μέτρησης
+STOP
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για
να καθορίσετε το χρονικό διάστημα
λειτουργίας της ζώνης μαγειρέματος μόνο
για μια συγκεκριμένη περίοδο
μαγειρέματος.
16
www.aeg.com
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία για
κάθε ζώνη μαγειρέματος ξεχωριστά.
1. Ρυθμίστε πρώτα τη σκάλα
μαγειρέματος για την κατάλληλη ζώνη
μαγειρέματος και κατόπιν ρυθμίστε τη
λειτουργία.
2. Αγγίξτε το σύμβολο ζώνης.
3. Αγγίξτε το .
Το παράθυρο μενού του χρονοδιακόπτη
εμφανίζεται στην οθόνη.
4. Επιλέξτε το
για να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία.
Τα σύμβολα αλλάζουν σε
.
5. Σύρετε το δάκτυλό σας προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά για να
επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο (π.χ.
ώρες ή/και λεπτά).
6. Αγγίξτε το OK για να επιβεβαιώσετε
την επιλογή σας.
+STOP
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το
για
να ακυρώσετε την επιλογή σας.
Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος, ακούγεται
ένα σήμα και αναβοσβήνει η ένδειξη
Αγγίξτε το
σήμα.
.
για να σταματήσετε το
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία,
ρυθμίστε τη σκάλα μαγειρέματος στη
θέση 0. Εναλλακτικά, αγγίξτε το
στα
αριστερά της τιμής του χρονοδιακόπτη,
+STOP
αγγίξτε το
δίπλα του και επιβεβαιώστε
την επιλογή σας όταν εμφανιστεί ένα
αναδυόμενο παράθυρο.
Μετρητής λεπτών
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία όταν οι εστίες είναι
ενεργοποιημένες αλλά οι ζώνες
μαγειρέματος δεν λειτουργούν.
Η λειτουργία δεν έχει καμία επίδραση στη
λειτουργία των ζωνών μαγειρέματος.
1. Επιλέξτε οποιαδήποτε ζώνη
μαγειρέματος.
Ο αντίστοιχος διακόπτης ολίσθησης
εμφανίζεται στην οθόνη.
2. Αγγίξτε το .
Το παράθυρο μενού του χρονοδιακόπτη
εμφανίζεται στην οθόνη.
3. Σύρετε το δάκτυλό σας προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά για να
επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο (π.χ.
ώρες και λεπτά).
4. Αγγίξτε το OK για να επιβεβαιώσετε
την επιλογή σας.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το
για
να ακυρώσετε την επιλογή σας.
Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος, ακούγεται
ένα σήμα και αναβοσβήνει η ένδειξη
Αγγίξτε το
σήμα.
.
για να σταματήσετε το
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία,
αγγίξτε το
στα αριστερά της τιμής του
χρονοδιακόπτη, αγγίξτε το
δίπλα του
και επιβεβαιώστε την επιλογή σας όταν
εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο.
Χρονόμετρο
Η λειτουργία ξεκινά να μετρά αυτόματα
αμέσως αφού ενεργοποιήσετε τη ζώνη
μαγειρέματος. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για
να παρακολουθήσετε το χρονικό
διάστημα λειτουργίας.
για να αποκτήσετε
1. Αγγίξτε το
πρόσβαση στο Μενού.
2. Κάντε κύλιση στο Μενού για να
επιλέξετε το Ρυθμίσεις > Χρονόμετρο.
3. Αγγίξτε τον διακόπτη για να
ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία.
Για έξοδο από το Μενού, αγγίξτε το
ή
τη δεξιά πλευρά της οθόνης, έξω από το
αναδυόμενο παράθυρο. Για να
περιηγηθείτε στο Μενού, χρησιμοποιήστε
το
ή το .
Η λειτουργία δεν σταματά όταν σηκώνετε
το σκεύος. Για να κάνετε επαναφορά στη
λειτουργία και να την ξεκινήσετε πάλι
χειροκίνητα, αγγίξτε το
και επιλέξτε το
Επαναφορά από το αναδυόμενο
παράθυρο. Η λειτουργία ξεκινά να μετρά
από το 0. Για να κάνετε Παύση της
λειτουργίας για μια περίοδο
μαγειρέματος, αγγίξτε το
και επιλέξτε
το Παύση από το αναδυόμενο
παράθυρο. Επιλέξτε το Έναρξη για να
συνεχίσει η μέτρηση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
7.10 Παύση
Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει όλες τις ζώνες
μαγειρέματος που βρίσκονται σε
λειτουργία στη χαμηλότερη σκάλα
μαγειρέματος.
Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, μόνο τα
και
μπορούν να
σύμβολα
χρησιμοποιηθούν. Όλα τα άλλα σύμβολα
στο χειριστήριο είναι κλειδωμένα.
Η λειτουργία δεν διακόπτει τις λειτουργίες
του χρονοδιακόπτη.
για να ενεργοποιήσετε τη
Αγγίξτε το
λειτουργία.
Ανάβει η ένδειξη . Η σκάλα
μαγειρέματος έχει μειωθεί στη θέση 1.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία,
αγγίξτε το
.
Η λειτουργία σταματά το PowerBoost. Η
υψηλότερη σκάλα μαγειρέματος
ενεργοποιείται ξανά όταν αγγίξετε πάλι το
.
7.11 Κλείδωμα
Μπορείτε να κλειδώσετε το χειριστήριο
ενώ οι εστίες λειτουργούν. Αυτό
αποτρέπει την ακούσια αλλαγή της
σκάλας μαγειρέματος.
Επιλέξτε πρώτα τη σκάλα μαγειρέματος.
Αγγίξτε το
για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία,
αγγίξτε το
για 3 δευτερόλεπτα.
Όταν απενεργοποιήσετε τις
εστίες, απενεργοποιείτε και
αυτή τη λειτουργία.
7.12 Κλείδωμα Ασφαλείας για
Παιδιά
Η λειτουργία αυτή εμποδίζει την ακούσια
χρήση των εστιών.
1. Αγγίξτε το
στην οθόνη για να
ανοίξετε το Μενού.
2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Κλείδωμα
Ασφαλείας για Παιδιά από τη λίστα.
3. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη και
αγγίξτε τα γράμματα A-O-X με
17
αλφαβητική σειρά για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Για να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία,
απενεργοποιήστε τον διακόπτη.
Για έξοδο από το Μενού, αγγίξτε το
ή
τη δεξιά πλευρά της οθόνης, έξω από το
αναδυόμενο παράθυρο. Για να
περιηγηθείτε στο Μενού, χρησιμοποιήστε
το
ή το .
7.13 Γλώσσα
1. Αγγίξτε το
στην οθόνη για να
ανοίξετε το Μενού.
2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ρύθμιση >
Γλώσσα από τη λίστα.
3. Επιλέξτε την κατάλληλη γλώσσα από
τη λίστα.
Αν επιλέξετε τη λάθος γλώσσα, αγγίξτε το
. Από τη λίστα που εμφανίζεται
επιλέξτε την τρίτη επιλογή και μετά δύο
φορές την τελευταία επιλογή. Τέλος,
επιλέξτε την επιλογή στα δεξιά.
Για έξοδο από το Μενού, αγγίξτε το
ή
τη δεξιά πλευρά της οθόνης, έξω από το
αναδυόμενο παράθυρο. Για να
περιηγηθείτε στο Μενού, χρησιμοποιήστε
το
ή το .
7.14 Ήχοι Πλήκτρων /
Ένταση Βομβητή
Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του ήχου
που επιθυμείτε να εκπέμπουν οι εστίες
σας ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους.
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ του «κλικ»
(προεπιλογή) και του «μπιπ».
στην οθόνη για να
1. Αγγίξτε το
ανοίξετε το Μενού.
2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ρύθμιση> Ήχοι
Πλήκτρων / Ένταση Βομβητή από τη
λίστα.
3. Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή.
Για έξοδο από το Μενού, αγγίξτε το
ή
τη δεξιά πλευρά της οθόνης, έξω από το
αναδυόμενο παράθυρο. Για να
περιηγηθείτε στο Μενού, χρησιμοποιήστε
το
ή το .
18
www.aeg.com
7.15 Φωτεινότητα Οθόνης
αναδυόμενο παράθυρο. Για να
κλείσετε το παράθυρο και να
ξεκινήσετε τη λειτουργία, αγγίξτε το
OK. Για να απενεργοποιήσετε το
Μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα της
οθόνης.
Υπάρχουν 4 επίπεδα φωτεινότητας, 1
είναι το πιο χαμηλό και 4 το πιο υψηλό.
στην οθόνη για να
1. Αγγίξτε το
ανοίξετε το Μενού.
2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις >Ρύθμιση >
Φωτεινότητα Οθόνης από τη λίστα.
3. Επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο.
ή
Για έξοδο από το Μενού, αγγίξτε το
τη δεξιά πλευρά της οθόνης, έξω από το
αναδυόμενο παράθυρο. Για να
περιηγηθείτε στο Μενού, χρησιμοποιήστε
το
ή το .
7.16
Μαγείρεμα Με
Βοήθεια
παράθυρο μόνιμα, επιλέξτε το
προτού ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία.
Για να διακόψετε τη λειτουργία, αγγίξτε το
και το Διακοπή ή αγγίξτε το
και
επιλέξτε Μαγείρεμα Με Βοήθεια, επιλέξτε
έναν τύπο φαγητού και αγγίξτε το
Διακοπή.
ή
Για έξοδο από το Μενού, αγγίξτε το
τη δεξιά πλευρά της οθόνης, έξω από το
αναδυόμενο παράθυρο. Για να
περιηγηθείτε στο Μενού, χρησιμοποιήστε
το
ή το .
7.17
Λιώσιμο
Αυτή η λειτουργία προσαρμόζει τη
θερμοκρασία σε διαφορετικούς τύπους
φαγητού και τη διατηρεί για ολόκληρη τη
διαδικασία μαγειρέματος. Μπορεί να
ενεργοποιηθεί μόνο για την εμπρός
αριστερή ζώνη μαγειρέματος ή και για τις
δύο αριστερές ζώνες αν γεφυρωθούν.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία για να λιώσετε διάφορα
προϊόντα, π.χ. σοκολάτα ή βούτυρο.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία μόνο για μία ζώνη
μαγειρέματος κατά τη διάρκεια μιας
περιόδου μαγειρέματος.
στην οθόνη για να
1. Αγγίξτε το
ανοίξετε το Μενού.
2. Επιλέξτε το Μαγείρεμα Με Βοήθεια
και διαλέξτε από τη λίστα τον τύπο
φαγητού που θέλετε να μαγειρέψετε.
Για κάθε τύπο φαγητού υπάρχουν
μερικές διαθέσιμες επιλογές.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθόνη.
• Μπορείτε να αγγίξετε το OK στο
πάνω μέρος του αναδυόμενου
παραθύρου για να
χρησιμοποιήσετε τις
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
• Μπορείτε να ρυθμίσετε τη
λειτουργία χρονοδιακόπτη. Όταν
το σκεύος φτάσει στην επιθυμητή
θερμοκρασία μπορείτε να
ενεργοποιήσετε τον
χρονοδιακόπτη.
• Μπορείτε να αλλάξετε το
προκαθορισμένο επίπεδο
θερμότητας.
3. Όταν το σκεύος φτάσει στην
επιθυμητή θερμοκρασία, ακούγεται
ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζεται ένα
1. Αγγίξτε το
στην οθόνη για να
ανοίξετε το Μενού.
2. Επιλέξτε Λειτουργίες Εστιών >
Λιώσιμο από τη λίστα.
3. Αγγίξτε το Έναρξη
Πρέπει να επιλέξετε την επιθυμητή
ζώνη.
Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο
παράθυρο ρωτώντας σας αν
επιθυμείτε να ακυρώσετε την
προηγούμενη σκάλα μαγειρέματος,
αν υπήρχε.
Για έξοδο από το Μενού, αγγίξτε το
ή
τη δεξιά πλευρά της οθόνης, έξω από το
αναδυόμενο παράθυρο. Για να
περιηγηθείτε στο Μενού, χρησιμοποιήστε
το
ή το .
Για να διακόψετε τη λειτουργία, αγγίξτε το
σύμβολο επιλογής ζώνης και κατόπιν
αγγίξτε το Διακοπή.
7.18 Hob²Hood
Είναι μια εξελιγμένη αυτόματη λειτουργία
η οποία συνδέει τις εστίες σε έναν ειδικό
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
απορροφητήρα. Τόσο οι εστίες όσο και ο
απορροφητήρας διαθέτουν πομποδέκτη
υπέρυθρου σήματος. Η ταχύτητα του
ανεμιστήρα καθορίζεται αυτόματα με
βάση τη ρύθμιση της λειτουργίας και τη
θερμοκρασία του θερμότερου μαγειρικού
σκεύους στις εστίες.
Λει‐ Αυτό‐ Βράσιμο1)
τουρ‐ ματος
γία
φωτι‐
σμός
Για τους περισσότερους απορροφητήρες,
το σύστημα τηλεχειρισμού είναι
απενεργοποιημένο αρχικά.
Ενεργοποιήστε το προτού
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο χρήστη του
απορροφητήρα.
H23)
Ενερ‐
γο‐
ποιη‐
μένος
Ταχύτητα
ανεμιστήρα
1
Ταχύτητα
ανεμιστήρα
1
H3
Ενερ‐
γο‐
ποιη‐
μένος
Απενεργο‐
ποιημένος
Ταχύτητα
ανεμιστήρα
1
H4
Ενερ‐
γο‐
ποιη‐
μένος
Ταχύτητα
ανεμιστήρα
1
Ταχύτητα
ανεμιστήρα
1
H5
Ενερ‐
γο‐
ποιη‐
μένος
Ταχύτητα
ανεμιστήρα
1
Ταχύτητα
ανεμιστήρα
2
H6
Ενερ‐
γο‐
ποιη‐
μένος
Ταχύτητα
ανεμιστήρα
2
Ταχύτητα
ανεμιστήρα
3
Η λειτουργία λειτουργεί αυτόματα μεταξύ
των επιλογών H2 και H6. Οι εστίες είναι
αρχικά ρυθμισμένες στη θέση H5. Ο
απορροφητήρας αντιδρά όποτε
χρησιμοποιείτε τις εστίες. Οι εστίες
αναγνωρίζουν τη θερμοκρασία του
μαγειρικού σκεύους αυτόματα και
ρυθμίζουν την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τις εστίες να
ενεργοποιούν μόνο τον φωτισμό
επιλέγοντας το H1.
Αν αλλάξετε την ταχύτητα
του ανεμιστήρα στον
απορροφητήρα, η
προεπιλεγμένη σύνδεση με
τις εστίες απενεργοποιείται.
Για να ενεργοποιήσετε ξανά
τη λειτουργία,
απενεργοποιήστε και τις δύο
συσκευές και ενεργοποιήστε
τις ξανά.
Λει‐ Αυτό‐ Βράσιμο1)
τουρ‐ ματος
γία
φωτι‐
σμός
Τηγάνι‐
σμα2)
H0
Απε‐ Απενεργο‐
νεργο‐ ποιημένος
ποιη‐
μένος
Απενεργο‐
ποιημένος
H1
Ενερ‐
γο‐
ποιη‐
μένος
Απενεργο‐
ποιημένος
Απενεργο‐
ποιημένος
19
Τηγάνι‐
σμα2)
1) Οι εστίες ανιχνεύουν τη διαδικασία βρασμού και
ενεργοποιούν την ταχύτητα του ανεμιστήρα ανά‐
λογα με την αυτόματη λειτουργία.
2) Οι εστίες ανιχνεύουν τη διαδικασία τηγανίσμα‐
τος και ενεργοποιούν την ταχύτητα του ανεμιστή‐
ρα ανάλογα με την αυτόματη λειτουργία.
3) Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί τον ανεμιστήρα
και τον φωτισμό και δεν εξαρτάται από τη θερμο‐
κρασία.
Αλλαγή λειτουργιών
Οι λειτουργίες αλλάζουν και
προσαρμόζονται αυτόματα. Αν δεν είστε
ικανοποιημένος με το επίπεδο θορύβου /
την ταχύτητα ανεμιστήρα, μπορείτε
επίσης να αλλάξετε τις λειτουργίες
χειροκίνητα.
1. Αγγίξτε το
.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Hob²Hood από τη
λίστα.
2. Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία.
20
www.aeg.com
Για έξοδο από το Μενού, αγγίξτε το
ή
τη δεξιά πλευρά της οθόνης, έξω από το
αναδυόμενο παράθυρο.
Όταν ολοκληρώσετε το μαγείρεμα και
απενεργοποιήσετε τις εστίες, ο
ανεμιστήρας του απορροφητήρα
ενδέχεται να συνεχίσει να λειτουργεί για
ορισμένο χρονικό διάστημα. Μετά από
αυτό το διάστημα, το σύστημα
απενεργοποιεί τον ανεμιστήρα αυτόματα
και σας αποτρέπει από ακούσια
ενεργοποίηση του για τα επόμενα 30
δευτερόλεπτα.
Ο φωτισμός του απορροφητήρα
απενεργοποιείται 2 λεπτά μετά την
απενεργοποίηση των εστιών.
8. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
Η βάση του μαγειρικού
σκεύους πρέπει να έχει το
μεγαλύτερο δυνατό πάχος
και να είναι όσο το δυνατόν
πιο επίπεδη.
Βεβαιωθείτε ότι οι βάσεις των
σκευών είναι καθαρές και
στεγνές προτού τα
τοποθετήσετε στην
επιφάνεια των εστιών.
8.1 Μαγειρικό σκεύος
Στις επαγωγικές ζώνες
μαγειρέματος, ένα δυνατό
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο
δημιουργεί πολύ γρήγορα τη
θερμότητα στο μαγειρικό
σκεύος.
Χρησιμοποιείτε τις
επαγωγικές ζώνες
μαγειρέματος με τα
κατάλληλα μαγειρικά σκεύη.
Υλικό μαγειρικών σκευών
•
Διαστάσεις μαγειρικών σκευών
Οι επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος
προσαρμόζονται αυτόματα στη διάσταση
της βάσης του μαγειρικού σκεύους.
Η απόδοση της ζώνης μαγειρέματος
εξαρτάται από τη διάμετρο του μαγειρικού
σκεύους. Ένα μαγειρικό σκεύος με
μικρότερη διάμετρο από την ελάχιστη
λαμβάνει μόνο ένα μέρος της ενέργειας
που παράγεται από τη ζώνη
μαγειρέματος.
κατάλληλο: χυτοσίδηρος, χάλυβας,
χάλυβας εμαγιέ, ανοξείδωτος
χάλυβας, πολυστρωματικός πυθμένας
(σημασμένος ως κατάλληλος από τον
κατασκευαστή).
• ακατάλληλο: αλουμίνιο, χαλκός,
μπρούντζος, γυαλί, κεραμικό,
πορσελάνη.
Τα μαγειρικά σκεύη είναι κατάλληλα
για επαγωγική εστία, εάν:
8.2 Οι θόρυβοι κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας
•
Εάν ακούτε:
•
το νερό βράζει πολύ γρήγορα σε μια
ζώνη ρυθμισμένη στην υψηλότερη
σκάλα μαγειρέματος.
ένας μαγνήτης έλκει τη βάση του
μαγειρικού σκεύους.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Τεχνικά χαρακτηριστικά».
•
•
•
•
οξύ κρότο: τα μαγειρικά σκεύη έχουν
κατασκευαστεί από διαφορετικά υλικά
(κατασκευή τριών στρωμάτων).
σφύριγμα: χρησιμοποιείτε τη ζώνη
μαγειρέματος με υψηλή ισχύ και τα
μαγειρικά σκεύη έχουν κατασκευαστεί
από διαφορετικά υλικά (κατασκευή
τριών στρωμάτων).
βουητό: χρησιμοποιείτε υψηλή ισχύ.
κροτάλισμα: πραγματοποιείται
ηλεκτρική μεταγωγή, το σκεύος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ανιχνεύεται αφού το τοποθετήσετε
πάνω στις εστίες.
• συριγμό, βόμβο: λειτουργεί ο
ανεμιστήρας.
Οι θόρυβοι αυτοί είναι φυσιολογικοί
και δεν υποδεικνύουν κάποια
δυσλειτουργία.
8.3 Öko Timer
(Χρονοδιακόπτης
Εξοικονόμησης Ενέργειας)
Για την εξοικονόμηση ενέργειας, η
αντίσταση της ζώνης μαγειρέματος
απενεργοποιείται πριν ηχήσει ο
χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης.
Η διαφορά στο χρόνο λειτουργίας
εξαρτάται από τη σκάλα μαγειρέματος και
τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος.
21
8.4 Παραδείγματα μαγειρικών
εφαρμογών
Η σχέση μεταξύ της σκάλας μαγειρέματος
μιας ζώνης και της κατανάλωσής της σε
ενέργεια δεν είναι γραμμική. Η αύξηση
της σκάλας μαγειρέματος δεν είναι
ανάλογη της αύξησης της κατανάλωσης
ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι μια ζώνη
μαγειρέματος με ενδιάμεση σκάλα
μαγειρέματος καταναλώνει λιγότερη από
τη μισή ενέργειά της.
Τα στοιχεία στον πίνακα
είναι απλώς ενδεικτικά.
Σκάλα μαγει‐
ρέματος
Χρήση:
Χρόνος Συμβουλές
(min)
1
Διατήρηση θερμοκρασίας μα‐
γειρεμένων φαγητών.
όσο
απαιτεί‐
ται
Τοποθετήστε ένα καπάκι στο
μαγειρικό σκεύος.
1-2
Σάλτσα ολλαντέζ, λιώσιμο:
βούτυρο, σοκολάτα, ζελατίνα.
5 - 25
Ανακατεύετε ανά διαστήματα.
1-2
Χτύπημα: αφράτες ομελέτες,
ψητά αυγά.
10 - 40
Μαγειρεύετε με το καπάκι.
2-3
Σιγανό βράσιμο ρυζιού και φα‐
γητών με βάση το γάλα, ζέστα‐
μα έτοιμων φαγητών.
25 - 50
Προσθέστε υγρά σε τουλάχι‐
στον διπλάσια ποσότητα από
το ρύζι, ανακατεύετε στο ενδιά‐
μεσο τις συνταγές που περιέ‐
χουν γάλα.
3-4
Λαχανικά, ψάρι και κρέας στον
ατμό.
20 - 45
Προσθέστε μερικές κουταλιές
υγρού.
4-5
Πατάτες στον ατμό.
20 - 60
Χρησιμοποιήστε το πολύ ¼ l
νερό για 750 g πατάτες.
4-5
Μαγείρεμα μεγαλύτερων ποσο‐ 60 - 150 Έως 3 l υγρό συν τα υλικά.
τήτων τροφίμων, σούπες και
φαγητά κατσαρόλας.
6-7
Ρόδισμα στο τηγάνι: σνίτσελ,
όσος
μοσχάρι cordon bleu, παϊδάκια, απαιτεί‐
κεφτεδάκια, λουκάνικα, συκώτι, ται
κουρκούτι, αυγά, τηγανίτες,
ντόνατς.
Γυρίστε το από την άλλη πλευ‐
ρά μόλις περάσει ο μισός χρό‐
νος.
22
www.aeg.com
Σκάλα μαγει‐
ρέματος
Χρήση:
Χρόνος Συμβουλές
(min)
7-8
Δυνατό τηγάνισμα, πατατοκρο‐ 5 - 15
κέτες, κομμάτια παντσέτας,
μπριζόλες.
9
Βράσιμο νερού, βράσιμο ζυμαρικών, σοτάρισμα κρέατος (γκούλας, κρέας
στην κατσαρόλα), τηγανιτές πατάτες.
Γυρίστε το από την άλλη πλευ‐
ρά μόλις περάσει ο μισός χρό‐
νος.
Βράσιμο μεγάλης ποσότητας νερού. Ενεργοποιείται η λειτουργία
PowerBoost.
8.5 Υποδείξεις και Συμβουλές
για Hob²Hood
Όταν χρησιμοποιείτε την εστία με τη
λειτουργία:
•
Προστατέψτε το πλαίσιο του
απορροφητήρα από το άμεσο ηλιακό
φως.
• Μην κατευθύνετε φωτισμό από
λαμπτήρα αλογόνου στο πλαίσιο του
απορροφητήρα.
• Μην καλύπτετε το χειριστήριο των
εστιών.
• Μη διακόπτετε το σήμα ανάμεσα στις
εστίες και τον απορροφητήρα (για
παράδειγμα με το χέρι ή κάποια
χειρολαβή μαγειρικού σκεύους). Δείτε
την εικόνα.
Ο απορροφητήρας στην εικόνα είναι
μόνο για παράδειγμα.
Άλλες τηλεχειριζόμενες
συσκευές ενδέχεται να
παρεμποδίσουν το σήμα. Μη
χρησιμοποιείτε άλλες
τηλεχειριζόμενες συσκευές
ταυτόχρονα με τη λειτουργία
των εστιών.
Απορροφητήρες με τη λειτουργία
Hob²Hood
Για να ανακαλύψετε την πλήρη γκάμα
απορροφητήρων που είναι συμβατοί με
αυτή τη λειτουργία επισκεφτείτε την
τοποθεσία μας στο web για τους
καταναλωτές. Οι απορροφητήρες AEG
που είναι συμβατοί με αυτή τη λειτουργία
πρέπει να φέρουν το σύμβολο .
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
23
9. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
9.1 Γενικές πληροφορίες
•
•
•
•
•
Καθαρίζετε τις εστίες μετά από κάθε
χρήση.
Χρησιμοποιείτε πάντα μαγειρικά
σκεύη με καθαρή βάση.
Οι γρατσουνιές ή οι σκούροι λεκέδες
στην επιφάνεια δεν επηρεάζουν τη
λειτουργία των εστιών.
Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό
καθαριστικό, κατάλληλο για την
επιφάνεια της εστίας.
Χρησιμοποιήστε μια ειδική ξύστρα για
το γυαλί.
9.2 Καθαρισμός των εστιών
•
Αφαιρέστε αμέσως: λιωμένο
πλαστικό, πλαστική μεμβράνη,
ζάχαρη και φαγητά που περιέχουν
ζάχαρη καθώς σε αντίθετη περίπτωση
η βρομιά μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στις εστίες. Προσέχετε ώστε να μην
προκληθούν εγκαύματα.
•
•
•
Χρησιμοποιήστε την ειδική ξύστρα
εστιών στη γυάλινη επιφάνεια υπό
οξεία γωνία και μετακινήστε τη λεπίδα
επάνω στην επιφάνεια.
Αφαιρέστε από τις εστίες όταν
έχουν κρυώσει επαρκώς:
δακτυλίους από άλατα, δακτυλίους
λεκέδων από νερό, λεκέδες από λίπη,
γυαλιστερούς μεταλλικούς
αποχρωματισμούς. Καθαρίστε την
εστία με ένα υγρό πανί και λίγο μη
διαβρωτικό απορρυπαντικό. Μετά τον
καθαρισμό, στεγνώστε τις εστίες με
ένα μαλακό πανί.
Αφαιρέστε τον μεταλλικό
γυαλιστερό αποχρωματισμό:
χρησιμοποιήστε ένα διάλυμα νερού με
ξύδι και καθαρίστε τη γυάλινη
επιφάνεια με ένα πανί.
Η επιφάνεια των εστιών έχει οριζόντιες
αυλακώσεις. Καθαρίστε τις εστίες με
ένα υγρό πανί και λίγο
απορρυπαντικό με απαλές κινήσεις
από τα αριστερά προς τα δεξιά. Μετά
τον καθαρισμό, στεγνώστε τις εστίες
με ένα μαλακό πανί από τα αριστερά
προς τα δεξιά.
10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
10.1 Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Δεν μπορείτε να ενεργοποιή‐ Οι εστίες δεν είναι συνδεδε‐
σετε ή να λειτουργήσετε τις
μένες σε ηλεκτρική παροχή ή
εστίες.
δεν είναι σωστά συνδεδεμέ‐
νες.
Έχει καεί η ασφάλεια.
Αντιμετώπιση
Ελέγξτε αν οι εστίες είναι σω‐
στά συνδεδεμένες στην ηλεκ‐
τρική παροχή. Ανατρέξτε στο
διάγραμμα σύνδεσης.
Ελέγξτε αν η ασφάλεια είναι
η αιτία της δυσλειτουργίας.
Αν η ασφάλεια πέφτει επα‐
νειλημμένα, επικοινωνήστε
με έναν πιστοποιημένο ηλεκ‐
τρολόγο.
24
www.aeg.com
Πρόβλημα
Η οθόνη δεν ανταποκρίνεται
στο άγγιγμα.
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Μη ρυθμίσετε σκάλα μαγει‐
ρέματος για 60 δευτερόλε‐
πτα.
Ενεργοποιήστε τις εστίες ξα‐
νά και ρυθμίστε τη σκάλα μα‐
γειρέματος σε λιγότερο από
60 δευτερόλεπτα.
Αγγίξατε ταυτόχρονα 2 ή πε‐
ρισσότερα πεδία αφής.
Αγγίζετε μόνο ένα πεδίο
αφής.
Είναι ενεργοποιημένη η επι‐
λογή Παύση.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Καθημερινή χρήση».
Μέρος της οθόνης είναι κα‐
λυμμένο ή τα σκεύη είναι το‐
ποθετημένα πολύ κοντά
στην οθόνη.
Υπάρχει κάποιο υγρό ή ένα
αντικείμενο στην οθόνη.
Αφαιρέστε τα αντικείμενα.
Μετακινήστε τα σκεύη μα‐
κριά από την οθόνη.
Καθαρίστε την οθόνη και πε‐
ριμένετε μέχρι να κρυώσει η
συσκευή. Αποσυνδέστε τις
εστίες από την ηλεκτρική πα‐
ροχή. Μετά από 1 λεπτό,
συνδέστε και πάλι τις εστίες.
Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα Καλύψατε ένα ή περισσότε‐
και οι εστίες απενεργοποιού‐ ρα πεδία αφής με κάποιο
νται.
αντικείμενο.
Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα
όταν απενεργοποιούνται οι
εστίες.
Αφαιρέστε το αντικείμενο
από τα πεδία αφής.
Οι εστίες απενεργοποιού‐
νται.
Αφαιρέστε το αντικείμενο
από το πεδίο αφής.
Τοποθετήσατε ένα αντικείμε‐
νο επάνω στο πεδίο αφής
.
Δεν ανάβει η ένδειξη υπολει‐
πόμενης θερμότητας.
Η ζώνη δεν είναι ζεστή επει‐
δή λειτούργησε μόνο για
σύντομο χρονικό διάστημα ή
ο αισθητήρας έχει υποστεί
ζημιά.
Αν η ζώνη λειτούργησε για
αρκετό διάστημα για να είναι
ζεστή, επικοινωνήστε με ένα
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο
Σέρβις.
Δεν μπορείτε να ενεργοποιή‐ Μια άλλη ζώνη είναι ήδη
σετε την υψηλότερη σκάλα
ρυθμισμένη στην υψηλότερη
μαγειρέματος.
σκάλα μαγειρέματος.
Πρώτα μειώστε την ισχύ της
άλλης ζώνης.
Τα πεδία αφής έχουν θερ‐
μανθεί.
Το επίπεδο Περιορισμός
ισχύος είναι πολύ χαμηλό.
Αλλάξτε τη μέγιστη ισχύ στο
Μενού. Ανατρέξτε στο κεφά‐
λαιο «Καθημερινή χρήση».
Το μαγειρικό σκεύος είναι
πολύ μεγάλο ή το έχετε το‐
ποθετήσει πολύ κοντά στα
χειριστήρια.
Τοποθετείτε τα μεγάλα μαγει‐
ρικά σκεύη στις πίσω ζώνες
αν είναι δυνατό.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
25
Αντιμετώπιση
Η επιλογή Hob²Hood δεν λει‐ Έχετε καλύψει το χειριστή‐
τουργεί.
ριο.
Αφαιρέστε το αντικείμενο
από το χειριστήριο.
Η επιλογή Hob²Hood λει‐
τουργεί, αλλά μόνο ο φωτι‐
σμός είναι ενεργοποιημένος.
Έχετε ενεργοποιήσει τη λει‐
τουργία H1.
Αλλάξτε τη λειτουργία σε H2
- H6 ή περιμένετε μέχρι να
ξεκινήσει η αυτόματη λει‐
τουργία.
Οι λειτουργίες H1 - H6 της
επιλογής Hob²Hood λειτουρ‐
γούν, αλλά ο φωτισμός είναι
απενεργοποιημένος.
Μπορεί να υπάρχει πρόβλη‐
μα με τον λαμπτήρα.
Επικοινωνήστε με ένα Εξου‐
σιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Δεν υπάρχει ήχος όταν αγγί‐
ζετε τα πεδία αφής του χειρι‐
στηρίου.
Οι ήχοι είναι απενεργοποιη‐
μένοι.
Ενεργοποιήστε τους ήχους.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Καθημερινή χρήση».
Έχει επιλεγεί λάθος γλώσσα. Αλλάξατε κατά λάθος τη
γλώσσα.
Κάντε επαναφορά όλων των
λειτουργιών στις εργοστασια‐
κές ρυθμίσεις. Επιλέξτε Επα‐
ναφορά Όλων των Ρυθμί‐
σεων από το Μενού.
Αποσυνδέστε τις εστίες από
την ηλεκτρική παροχή. Μετά
από 1 λεπτό, συνδέστε και
πάλι τις εστίες. Ρυθμίστε τις
επιλογές Γλώσσα, Φωτεινό‐
τητα Οθόνης και Ένταση
Βομβητή
Μια ζώνη μαγειρέματος απε‐ Η λειτουργία Αυτόματη Απε‐
νεργοποιείται.
νεργοποίηση απενεργοποιεί
Εμφανίζεται ένα προειδο‐
τη ζώνη μαγειρέματος.
ποιητικό μήνυμα που λέει ότι
η ζώνη μαγειρέματος θα
απενεργοποιηθεί.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Καθημερινή χρήση».
Απενεργοποιήστε τις εστίες
και ενεργοποιήστε τις ξανά.
Είναι ενεργοποιημένη η επι‐
λογή Κλείδωμα.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Καθημερινή χρήση».
Εμφανίζεται η ένδειξη O - X - Είναι ενεργοποιημένη η επι‐
A.
λογή Κλείδωμα Ασφαλείας
για Παιδιά.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Καθημερινή χρήση».
Ανάβει η ένδειξη
και εμ‐
φανίζεται ένα μήνυμα.
Η ένδειξη
αναβοσβήνει.
Δεν έχει τοποθετηθεί μαγειρι‐ Τοποθετήστε ένα μαγειρικό
κό σκεύος στη ζώνη.
σκεύος στη ζώνη.
Το μαγειρικό σκεύος είναι
ακατάλληλο.
Χρησιμοποιήστε κατάλληλο
μαγειρικό σκεύος. Ανατρέξτε
στο κεφάλαιο «Υποδείξεις
και συμβουλές».
26
www.aeg.com
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Η διάμετρος της βάσης του
Χρησιμοποιείτε μαγειρικά
μαγειρικού σκεύους είναι πο‐ σκεύη με σωστές διαστάσεις.
λύ μικρή για τη ζώνη.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Τε‐
χνικά χαρακτηριστικά».
Ανάβει η ένδειξη
έναν αριθμό.
μαζί με
Παρουσιάστηκε σφάλμα στις Απενεργοποιήστε τις εστίες
εστίες.
και ενεργοποιήστε τις ξανά
μετά από 30 δευτερόλεπτα.
Αν η ένδειξη
εμφανιστεί
ξανά, αποσυνδέστε τις εστίες
από την ηλεκτρική παροχή.
Μετά από 30 δευτερόλεπτα,
συνδέστε και πάλι τις εστίες.
Αν το πρόβλημα επιμένει,
επικοινωνήστε με ένα Εξου‐
σιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Ακούγεται ένας συνεχόμενος Η ηλεκτρική σύνδεση είναι
ήχος μπιπ.
λανθασμένη.
10.2 Αν δεν μπορείτε να
αντιμετωπίσετε το
πρόβλημα...
Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το
πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπό μας ή το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Αναφέρετε τα στοιχεία από την πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών. Βεβαιωθείτε
Αποσυνδέστε τις εστίες από
την ηλεκτρική παροχή. Ζητή‐
στε από έναν πιστοποιημένο
ηλεκτρολόγο να ελέγξει την
εγκατάσταση.
ότι έχετε θέσει σε λειτουργία σωστά τις
εστίες. Στην περίπτωση εσφαλμένων
χειρισμών, η επιδιόρθωση από τον
τεχνικό ή τον αντιπρόσωπο θα χρεώνεται
κανονικά ακόμη και όταν δεν έχει λήξει η
περίοδος εγγύησης. Οι οδηγίες σχετικά
με το Κέντρο Σέρβις και οι όροι της
εγγύησης βρίσκονται στο βιβλιαράκι της
εγγύησης.
11. ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
11.1 Πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών
Μοντέλο IAE64843FB
Τύπος 61 B4A 01 CD
Επαγωγή 7.2 kW
Αρ.Σειρ. .................
AEG
Κωδικός προϊόντος PNC 949 597 561 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Κατασκευάστηκε στη Γερμανία
7.2 kW
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
11.2 Άδειες χρήσης
λογισμικού
27
Δείτε ένα πλήρες αντίγραφο της άδειας
στο: Μενού > Ρυθμίσεις > Σέρβις > Άδεια.
Το λογισμικό που περιλαμβάνεται στις
εστίες περιέχει λογισμικό που
προστατεύεται από πνευματικά
δικαιώματα και παρέχεται κατόπιν άδειας
της BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0,
LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/
libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY ISC,
Apache 2.0 και άλλων.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη
του πηγαίου κώδικα του λογισμικού
ανοικτού κώδικα ακολουθώντας τον
σύνδεσμο που υπάρχει στην ιστοσελίδα
του προϊόντος.
11.3 Προδιαγραφές ζωνών μαγειρέματος
Ζώνη μαγειρέ‐
ματος
Ονομαστική
PowerBoost
ισχύς (μέγιστη [W]
σκάλα μαγειρέ‐
ματος) [W]
PowerBoost
μέγιστη διάρ‐
κεια [min]
Διάμετρος μα‐
γειρικού
σκεύους [mm]
Εμπρός αριστε‐
ρά
2300
3200
10
125 - 210
Πίσω αριστερά
2300
3200
10
125 - 210
Εμπρός δεξιά
1400
2500
4
125 - 145
Πίσω δεξιά
1800
2800
10
145 - 180
Η ισχύς των ζωνών μαγειρέματος μπορεί
να διαφέρει σε κάποιο μικρό εύρος από
τα δεδομένα του πίνακα. Μεταβάλλεται
ανάλογα με το υλικό και τις διαστάσεις
των μαγειρικών σκευών.
Για βέλτιστα μαγειρικά αποτελέσματα, μη
χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη
μεγαλύτερης διαμέτρου από αυτήν που
αναφέρεται στον πίνακα.
12. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ
12.1 Πληροφορίες προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό EU
66/2014 που ισχύει μόνο για την αγορά της ΕΕ
Αναγνωριστικό μοντέλου
IAE64843FB
Τύπος εστιών
Εντοιχιζόμενες
εστίες
Πλήθος ζωνών μαγειρέμα‐
τος
4
Τεχνολογία θέρμανσης
Επαγωγή
Διάμετρος κυκλικών ζωνών Εμπρός αριστερά
μαγειρέματος (Ø)
Πίσω αριστερά
Εμπρός δεξιά
Πίσω δεξιά
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
28
www.aeg.com
Κατανάλωση ενέργειας ανά Εμπρός αριστερά
ζώνη μαγειρέματος (EC
Πίσω αριστερά
electric cooking)
Εμπρός δεξιά
Πίσω δεξιά
188,9 Wh / kg
188,9 Wh / kg
183,4 Wh / kg
178,8 Wh / kg
Κατανάλωση ενέργειας από
την εστία (EC electric hob)
185,0 Wh / kg
EN 60350-2 - Οικιακές ηλεκτρικές
συσκευές μαγειρέματος - Μέρος 2: Εστίες
- Μέθοδοι μέτρησης απόδοσης
•
•
Οι μετρήσεις ενέργειας που αναφέρονται
στην περιοχή μαγειρέματος
αναγνωρίζονται από τις ενδείξεις των
αντίστοιχων ζωνών μαγειρέματος.
•
12.2 Εξοικονόμηση ενέργειας
•
Μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια
κατά τη διάρκεια του καθημερινού
μαγειρέματος αν ακολουθήσετε τις
παρακάτω συμβουλές.
•
•
Όταν ζεσταίνετε νερό, χρησιμοποιείτε
μόνο την ποσότητα που χρειάζεστε.
Εάν είναι δυνατόν, σκεπάζετε πάντα
τα μαγειρικά σκεύη με το καπάκι τους.
Πριν ενεργοποιήσετε τη ζώνη
μαγειρέματος, τοποθετήστε επάνω της
το μαγειρικό σκεύος.
Τοποθετείτε τα μικρότερα μαγειρικά
σκεύη στις μικρότερες ζώνες
μαγειρέματος.
Τοποθετείτε τα μαγειρικά σκεύη
απευθείας στο κέντρο της ζώνης
μαγειρέματος.
Χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη
θερμότητα για να διατηρήσετε ζεστό
το φαγητό ή να το αφήσετε να
χυλώσει.
13. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην
τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
LATVIEŠU
29
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA................................................................................ 29
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.................................................................................. 31
3. UZSTĀDĪŠANA................................................................................................... 33
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS............................................................................ 35
5. ĪSA PAMĀCĪBA..................................................................................................36
6. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES............................................................ 38
7. IZMANTOŠANA IKDIENĀ...................................................................................38
8. PADOMI UN IETEIKUMI.....................................................................................44
9. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA................................................................................... 46
10. PROBLĒMRISINĀŠANA...................................................................................46
11. TEHNISKIE DATI.............................................................................................. 49
12. ENERGOEFEKTIVITĀTE................................................................................. 50
LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas
palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsit parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet
dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.aeg.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registeraeg.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
30
www.aeg.com
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar
ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve
ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas
ir karstas.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.
BRĪDINĀJUMS! gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem
vai eļļu bez pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
NEMĒĢINIET dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci
un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai
ugunsdrošības segu.
UZMANĪBU! Gatavošanas process jāuzrauga. Īss
gatavošanas process jāuzrauga nepārtraukti.
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
•
•
•
31
BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: Neturiet
priekšmetus uz plīts virsmām.
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Pēc lietošanas izslēdziet plīts virsmas elementu ar tā
vadību un nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
Ja stikla keramikas virsma/stikla virsma ir saplaisājusi,
izslēdziet ierīci un atslēdziet to no elektriskās strāvas
avota. Gadījumā, ja ierīce ir pievienota strāvas avotam
tieši, izmantojot savienojuma kārbu, noņemiet
drošinātāju, lai atvienotu ierīci no strāvas avota. Abos
gadījumos sazinieties ar Pilnvarotu servisa centru.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
pilnvarotam servisa pārstāvim vai kvalificētam
speciālistam.
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai ierīces ražotāja
ieteiktās vai ierīces lietošanas instrukcijā norādītās
plīts vadīklas vai plīts vadīklas, kas iestrādātas ierīcē.
Nepiemērotu plīts vadīklu lietošana var izraisīt
negadījumus.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
•
•
•
•
Noņemiet visu iesaiņojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
•
•
•
•
•
•
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar
hermetizējošu līdzekli, lai nepieļautu
piebriešanu mitruma ietekmē.
Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika
un mitruma.
Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai
zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot
durvis vai logu, nenokristu ēdiena
gatavošanas trauki.
Katrai ierīcei apakšā ir dzesēšanas
ventilators.
Ja ierīce tiek uzstādīta virs atvilktnes:
32
www.aeg.com
•
– Neglabājiet mazus priekšmetus
vai papīra lapas, kuras varētu
izvilkt, tādējādi sabojājot
dzesēšanas ventilatorus vai
dzesēšanas sistēmu.
– Starp ierīces apakšdaļu un
atvilktnē esošajiem priekšmetiem
atstājiet vismaz 2 cm attālumu.
Noņemiet visus atdalošos paneļus,
kas uzstādīti skapīti zem ierīces.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīcei jābūt iezemētai.
Pirms jebkādu darbību veikšanas
pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no
strāvas padeves.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi
uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs
strāvas vads vai kontaktdakša (ja tāda
ir) var izraisīt kontakta pārkaršanu.
Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.
Nepieļaujiet elektrības vadu
samezglošanos.
Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta
aizsardzība pret elektrošoku.
Izmantojiet vada atslogotāju.
Pieslēdzot ierīci rozetei,
pārliecinieties, ka elektrības vads vai
kontaktdakša (ja tāda ir) nepieskaras
ierīces karstajām daļām vai ēdiena
gatavošanas traukiem.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas
vadu. Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu
bojātu strāvas kabeli.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
•
•
•
•
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas
ierīces: automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms pirmās ieslēgšanas noņemiet
iepakojuma, marķējuma un
aizsardzības plēves (ja tādas ir).
Šī iekārta paredzēta tikai
izmantošanai mājās.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Pēc katras izmantošanas reizes,
iestatiet gatavošanas zonu stāvoklī "
Izslēgts".
Nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
Nenovietojiet galda piederumus un
katlu vākus uz gatavošanas zonām.
Tie var sakarst.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Ja ierīces virsma ir ieplaisājusi,
nekavējoties atvienojiet ierīci no
elektrotīkla. Tas jādara, lai novērstu
elektrošoku.
Lietotājiem ar elektrokardiostimulatoru
jāturas vismaz 30 cm attālumā no
indukcijas gatavošanas zonām, kad
ierīce tiek darbināta.
Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā
var šļakstēt.
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks.
•
•
•
•
Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt
uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar
taukvielām un eļļu, netuviniet tām
atklātu liesmu vai sakarsētus
priekšmetus.
Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
Izlietota eļļa, kas satur ēdiena
atliekas, var izraisīt ugunsgrēku pie
zemākas temperatūras nekā eļļa, kas
tiek lietota pirmo reizi.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
•
•
•
•
•
•
•
Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz vadības
paneļa.
Nedrīkst novietot karstu pannas vāku
uz plīts stikla virsmas.
Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet
ēdiena gatavošanas traukiem
izvārīties tukšiem.
Gādājiet, lai uz ierīces neuzkristu
nekādi priekšmeti un ēdiena
gatavošanas trauki. Tā var sabojāt
virsmu.
Neieslēdziet sildriņķus, ja uz tiem
novietots tukšs ēdiena gatavošanas
trauks, vai bez ēdiena gatavošanas
trauka.
Nenovietojiet uz ierīces alumīnija
foliju.
Ēdiena gatavošanas trauki, kas
izgatavoti no čuguna vai alumīnija
lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var
saskrāpēt stiklu / stikla keramiku.
Pārvietojot šādus priekšmetus pa plīts
virsmu, vienmēr paceliet tos.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
2.4 Aprūpe un tīrīšana
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
•
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla sabojāšanos.
Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un
ļaujiet tai atdzist.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms
apkopes veikšanas.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku
un neizsmidziniet ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
2.5 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.6 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi utilizēt ierīci.
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
3. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
3.1 Pirms uzstādīšanas
Pirms plīts uzstādīšanas pierakstiet
zemāk informāciju, kas norādīta uz datu
33
plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte
atrodas plīts apakšā.
Sērijas
numurs ...........................
34
www.aeg.com
3.2 Iebūvējamas plītis
UZMANĪBU!
Neurbiet un nelodējiet vadu
galus. Tas ir stingri aizliegts!
Lietojiet iebūvējamās plītis tikai pēc tam,
kad tās ir pareizi iebūvētas virtuves
mēbelēs un darba virsmās atbilstoši
spēkā esošiem standartiem.
UZMANĪBU!
Nepievienojiet kabeli bez
gala uzmavas.
3.3 Savienojuma kabelis
•
•
Plīts ir aprīkota ar savienojuma kabeli.
Nomainiet bojātu elektrības kabeli
tikai ar rezerves kabeli. Sazinieties ar
vietējo pilnvaroto apkopes centru.
BRĪDINĀJUMS!
Visus elektriskos
savienojumus drīkst veikt
tikai kvalificēts elektriķis.
Divfāzu pieslēgums
1. Noņemiet kabeļa gala uzmavu no
melnā un brūnā vada.
2. Notīriet izolāciju no brūnā un melnā
vada galiem.
3. Uzlieciet jaunu 1,5 mm² vada gala
uzmavu katram vada galam.
(nepieciešams īpašs instruments).
Kabeļa šķērsgriezums
230V~
400V 2~N
N
N
L
L1
L2
Vienfāzes pieslēgums - 230 V~
Divfāzu pieslēgums - 400 V 2 ~ N
Zaļš - dzeltens
Zaļš - dzeltens
N
Zils un zils
Zils un zils
N
L
Melns un brūns
Melns
L1
Brūns
L2
3.4 Montāža
min.
500mm
min.
50mm
LATVIEŠU
Ja ierīce tiek uzstādīta virs
atvilktnes, plīts virsmas
ventilācija gatavošanas
procesa laikā var uzsildīt
lietas, kas tiek glabātas
atvilktnē.
min.
28
min. min.
12 60
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
4.1 Gatavošanas virsmas izkārtojums
1
1
1 Indukcijas gatavošanas zona
2 Vadības panelis
1
1
2
4.2 Vadības paneļa izkārtojums
1
2
3
12
4
5
6
11
Lai aplūkotu pieejamos iestatījumus, pieskarieties pie atbilstošā simbola.
7
8
10 9
35
36
www.aeg.com
Sim‐
bols
Komentāri
1
IESLĒGT/ IZ‐
SLĒGT
Plīts virsmas ieslēgšanai vai izslēgšanai.
2
Izvēlne
Lai atvērtu un atvērtu Izvēlne.
3
Zonas izvēle
Lai atvērtu izvēlētās zonas slīdni.
Zonas indikators
Rāda, kurai zonai aktivizēts slīdnis.
-
Taimera funkcijas iestatīšanai.
Slīdnis
Sildīšanas pakāpes regulēšanai.
7
PowerBoost
Funkcijas ieslēgšanai.
8
Bloķēšana
Funkcijas ieslēgšanai un izslēgšanai.
-
Hob²Hood infrasarkanā signāla komunicēšanas ie‐
rīces lodziņš. Neaizsedziet to.
Pauze
Funkcijas ieslēgšanai un izslēgšanai.
-
Rāda pašreizējo sildīšanas pakāpi.
Bridge
Funkcijas ieslēgšanai un izslēgšanai.
4
-
5
6
-
9
10
11
12
0-9
4.3 OptiHeat Control (trīs
darbību atlikušā siltuma
indikators)
BRĪDINĀJUMS!
III / II / I Pastāv risks gūt
apdegumus atlikušā siltuma
dēļ. Indikators uzrāda
atlikušā siltuma līmeni.
Indukcijas gatavošanas zonas rada
gatavošanas procesam nepieciešamo
siltumu tieši ēdiena gatavošanas trauka
pamatnē. Stikla keramika tiek sakarsēta,
izmantojot ēdiena gatavošanas trauku
siltumu.
5. ĪSA PAMĀCĪBA
5.1 Skārienekrāna lietošana
•
•
•
•
Lai aktivizētu konkrētu iespēju,
pieskarieties pie attiecīgā simbola
displejā.
Izvēlētā funkcija aktivizējas, kad jūs
noņemat pirkstu no displeja.
Lai ritinātu pieejamās iespējas,
lietojiet ātru žestu vai velciet pirkstu
pa displeju.
Žesta stiprums nosaka, cik ātri ekrāns
kustas.
•
•
•
•
Ritināšana var apstāties pati par sevi,
vai arī jūs varat to apstādināt
nekavējoties, pieskaroties displejam.
Jūs varat mainīt lielāko daļu no
displejā redzamajiem parametriem,
kad pieskaraties atbilstošajiem
simboliem.
Lai iestatītu nepieciešamo funkciju vai
laiku, jūs varat ritināt sarakstu vai
pieskarties iespējai, kuru gribat
izvēlēties.
Kad plīts virsma ir aktivizēta un daži
simboli pazūd no displeja,
LATVIEŠU
•
•
•
pieskarieties displejam jebkurā vietā.
Visi simboli atkal ir redzami.
Aktivizējot atsevišķas funkcijas,
parādās uznirstošais logs ar papildu
informāciju.
Var izmantot tikai simbolus ar
aizmugurgaismojumu.
Lai aktivizētu taimera funkcijas,
vispirms izvēlieties zonu.
37
5.2 Izvēlne struktūra
Pieskarieties pie
, lai atvērtu un
mainītu plīts virsmas iestatījumus vai
aktivizētu dažas funkcijas. Tabulā
redzama pamata Izvēlne struktūra.
Izvēlne
Gatavošanas Palīgs
Plīts funkcijas
Kausēšana
Iestatījumi
Bērnu drošības funkcija
Hronometrs
Hob²Hood
H0 - izslēgts
H1 - tikai apgaismojums
H2 - zems ventilatora ātrums
H3 - automātiskā ventilatora zems
ātrums
H4 - automātiskā ventilatora vidējs
ātrums
H5 - automātiskā ventilatora augsts
ātrums
H6 - automātiskā ventilatora ātruma
paātrinājums
Iestatīšana
Gatavošanas Palīgs
Jaudas pārvaldība
Valoda
Taustiņu skaņa
Skaņas signāla skaļums
Displeja spilgtums
Servisa izvēlne
Demo režīms
Licence
Parādīt programmatūras versiju
Trauksmes vēsture
Atiestatīt visus iestatījumus
38
www.aeg.com
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai pārvietotos pa
Izvēlne, lietojiet
vai .
Kad jūs turat piespiestas dažas no
Izvēlne pieejamajām iespējām, parādās
īss apraksts. Ievērojiet ieteikumus, lai ērti
pārvietotos pa Izvēlne.
Ja atrodaties Izvēlne apakšā, ritiniet
sarakstu uz augšu un lietojiet
pieskarieties
vai
, lai aizvērtu Izvēlne.
6. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Iestatījumu var mainīt Izvēlne >
Iestatījumi > Iestatīšana. Skatiet sadaļu
„Izmantošana ikdienā”.
6.1 Pieslēdzot ierīci
elektrotīklam pirmo reizi
Kad pieslēdzat plīts virsmu elektrotīklam,
jums jāiestata Valoda, Displeja spilgtums
un Skaņas signāla skaļums.
7. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.1 Aktivizēšana un
deaktivizēšana
Pieskarieties pie
vienu sekundi, lai
aktivizētu vai deaktivizētu plīti.
indukcijas gatavošanas zona
automātiski izslēdzas pēc 1 minūtes.
• gatavošanas zona netika izslēgta vai
netika mainīta sildīšanas pakāpe. Pēc
kāda laika parādās ziņojums un plīts
izslēdzas.
Attiecība starp siltuma pakāpi un plīts
virsmas izslēgšanās laiku:
7.2 Automātiskā izslēgšanās
Karsēšanas pakā‐
pe
Plīts virsma atslē‐
dzas pēc
Funkcija automātiski izslēgs ierīci, ja:
1-2
6 stundas
3-5
5 stundas
6
4 stundas
7-9
1,5 stundas
•
•
•
•
•
visas gatavošanas zonas tiek
izslēgtas;
jūs neiestatījāt sildīšanas pakāpi pēc
plīts virsmas aktivizēšanas;
jūs izlējāt vai nolikāt kaut ko uz
vadības paneļa ilgāk par 10
sekundēm (piem., pannu, dvieli utt.).
Atskan skaņas signāls un plīts virsma
izslēdzas. Noņemiet priekšmetu vai
notīriet vadības paneli;
plīts virsma kļuvusi pārāk karsta
(piemēram, kad katls ir izvārījies
sauss). Ļaujiet gatavošanas zonai
atdzist, pirms atkal lietojat plīti;
jūs izmantojat nepareizus ēdiena
gatavošanas traukus vai arī uz
konkrētās zonas nav ēdiena
gatavošanas trauku. Baltais
gatavošanas zonas simbols mirgo un
7.3 Gatavošanas zonu
lietošana
Ēdiena gatavošanas traukus lieciet
izvēlētās gatavošanas zonas centrā.
Indukcijas gatavošanas zonas līdz
zināmai robežai automātiski pielāgojas
ēdiena gatavošanas trauka apakšas
izmēram.
Kad katls ir novietots uz izvēlētās
gatavošanas zonas, plīts virsma
automātiski to nosaka, un displejā
LATVIEŠU
parādās attiecīgais slīdnis. Slīdnis ir
redzams 8 sekundes, un pēc tam
displejs atgriežas pie galvenā rādījuma.
Lai aizvērtu slīdni ātrāk, pieskarieties pie
ekrāna ārpus slīdņa zonas.
Kad ir aktīvas citas zonas, zonas, kuru
vēlaties izmantot, sildīšanas pakāpe var
būt ierobežota. Skatiet "Jaudas
pārvaldība".
Pārbaudiet, vai katls ir
piemērots lietošanai ar
indukcijas plītīm. Lai iegūtu
plašāku informāciju par
ēdiena gatavošanas
veidiem, skatiet sadaļu
"Padomi un ieteikumi".
Pārbaudiet katla izmēru
sadaļā “Tehniskie dati”.
7.4 Sildīšanas pakāpe
1. Ieslēdziet plīti.
2. Uzlieciet katlu uz izvēlētās
gatavošanas zonas.
Displejā parādās aktīvās gatavošanas
zonas slīdnis, kas ir aktīvs 8 sekundes.
3. Pieskarieties vai velciet ar pirkstu, lai
iestatītu vēlamo sildīšanas pakāpi.
Simbols kļūst sarkans un palielinās.
7.5 PowerBoost
Šī funkcija aktivizē vairāk jaudas
attiecīgajai indukcijas gatavošanas zonai;
tā ir atkarīga no ēdiena gatavošanas
trauku izmēra. Šo funkciju var aktivizēt
tikai uz īsu laiku.
1. Vispirms pieskarieties pie
nepieciešamās zonas simbola.
2. Pieskarieties pie
vai velciet pirkstu
pa labi, lai aktivizētu funkciju
izvēlētajai gatavošanas zonai.
Simbols kļūst sarkans un palielinās.
Funkcija izslēdzas automātiski. Lai
izslēgtu funkciju manuāli, izvēlieties zonu
un mainiet tās sildīšanas pakāpi.
39
Lai aplūkotu maksimālās
ilguma vērtības, skatiet
sadaļu “Tehniskie dati”.
7.6 Jaudas ierobežošana
Parasti ierīce ir iestatīta visaugstākajā
iespējamajā jaudas līmenī (7200 W).
Maksimālo jaudas līmeni var mainīt, ja
elektrosistēma nevar nodrošināt pilnu
jaudu.
Pārliecinieties, ka mājokļa
drošinātāji spēj izturēt
izvēlēto jaudu.
1. Pieskarieties pie
displejā, lai
atvērtu Izvēlne.
2. Atlasiet Iestatījumi > Iestatīšana >
Jaudas pārvaldība un izvēlieties
atbilstošu jaudas līmeni no 1500 W
līdz 7200 W.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties
displeja labajai pusei ārpus uznirstošā
loga vai pieskarieties pie .
7.7 Jaudas pārvaldība
•
Gatavošanas zonas tiek sagrupētas
atbilstoši atrašanās vietai un fāžu
skaitam uz plīts. Skatīt attēlu.
• Katras fāzes maksimālā elektrības
slodze ir 3600 W.
• Funkcija sadala jaudu starp
gatavošanas zonām, kas pieslēgtas
tai pašai fāzei.
• Šī funkcija aktivizējas, kad vienai fāzei
pieslēgto gatavošanas zonu kopējā
elektrības slodze pārsniedz 3600 W.
• Funkcija samazina jaudu citām
gatavošanas zonām, kas pieslēgtas
pie tās pašas fāzes, kura ietekmē
pieejamās sildīšanas pakāpes.
• Maksimālā sildīšanas pakāpe ir
redzama uz slīdņa. Aktīvi ir tikai baltie
cipari.
• Ja augstāka sildīšanas pakāpe nav
pieejama, samaziniet to vispirms
citām gatavošanas zonām.
Jaudas pārvaldība ar Jaudas
ierobežošana funkciju
Iestatot Jaudas ierobežošana funkciju
līdz 6,0 kW vai mazāk, plīts jauda tiek
sadalīta starp visām gatavošanas
zonām.
40
www.aeg.com
Iestatot Jaudas ierobežošana funkciju
līdz vairāk nekā 6,0 kW, plīts jauda tiek
sadalīta starp abām gatavošanas zonām
pārī.
Lai deaktivizētu funkciju, pieskarieties
. Gatavošanas zonas pārstāj darboties
kopā.
7.9 Taimeris
+STOP
Laika atskaites taimeris
Šo funkciju var izmantot, lai norādītu, cik
ilgi gatavošanas zonai būtu jādarbojas
vienas vārīšanas reizes laikā.
7.8 Bridge funkcija
Šī funkcija apvieno divas gatavošanas
zonas, un tās darbojas kā viena ar to
pašu sildīšanas pakāpi.
Funkciju var izmantot ar lielākiem ēdiena
gatavošanas traukiem.
1. Novietojiet ēdiena gatavošanas
trauku uz divām gatavošanas zonām.
Ēdiena gatavošanas traukam
jānosedz abu zonu centri.
2. Pieskarieties pie , lai ieslēgtu
funkciju. Zonas simbols mainās.
3. Iestatiet sildīšanas pakāpi.
Ēdiena gatavošanas traukam ir jābūt
novietotam uz abu zonu centriem, bet ne
pāri zonas apzīmējumam.
Funkciju var iestatīt katrai gatavošanas
zonai atsevišķi.
1. Iestatiet attiecīgās gatavošanas
zonas sildīšanas pakāpi un pēc tam
funkciju.
2. Peskarieties zonas simbolam.
3. Pieskarieties .
Displejā parādīsies taimera izvēlnes logs.
4. Atzīmējiet
, lai ieslēgtu funkciju.
Simboli mainās uz
.
5. Bīdiet pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai
atlasītu vēlamo laiku (piem., stundas
un/vai minūtes).
6. Pieskarieties pie LABI, lai
apstiprinātu savu izvēli.
+STOP
Jūs varat arī atsaukt savu izvēli ar
Kad laiks beidzies, atskan skaņas
signāls un sāk mirgot
pie
.
. Pieskarieties
, lai izslēgtu signālu.
Lai deaktivizētu funkciju, iestatiet
sildīšanas pakāpi uz 0. Alternatīvi
LATVIEŠU
pieskarieties pie
+STOP
pa kreisi no taimera
vērtības, pieskarieties pie
tam blakus,
un apstiprinātu savu izvēli, kad parādā
uznirstošais logs.
Laika atgādinājums
Šo funkciju var lietot, kad plīts ir ieslēgta
un gatavošanas zonas nestrādā.
Šī funkcija neietekmē gatavošanas zonu
darbību.
1. Izvēlieties jebkuru gatavošanas zonu.
Displejā parādīsies attiecīgais slīdnis.
2. Pieskarties pie .
Displejā parādīsies taimera izvēlnes logs.
3. Bīdiet pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai
atlasītu vēlamo laiku (piem., stundas
un minūtes).
4. Pieskarieties pie LABI, lai
apstiprinātu savu izvēli.
Jūs varat arī atsaukt savu izvēli ar
Kad laiks beidzies, atskan skaņas
signāls un sāk mirgot
pie
.
. Pieskarieties
, lai izslēgtu signālu.
Lai deaktivizētu funkciju, pieskarieties pie
pa kreisi no taimera vērtības,
pieskarieties pie
tam blakus, un
apstiprinātu savu izvēli, kad parādā
uznirstošais logs.
Hronometrs
Funkcija automātiski sāk skaitīt uzreiz
pēc gatavošanas zonas aktivizēšanas.
Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu, cik ilgi
tā darbojas.
1. Pieskarieties pie
, lai atvērtu
Izvēlne.
2. Ritiniet Izvēlne, lai atlasītu Iestatījumi
> Hronometrs.
3. Pieskarieties pie slēdža, lai izslēgtu/
izslēgtu funkciju.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
vai .
Funkcija nepārtrauc darbību, kad jūs
paceļat katlu. Lai atiestatītu funkciju un
41
atkal ieslēgtu to manuāli, pieskarieties
pie , atlasiet Atiestatīt no uznirstošā
loga. Funkcija sāk skaitīt no 0. Lai Pauze
funkciju uz vienu gatavošanas sesiju,
pieskarieties pie
un atlasiet Pauze no
uznirstošā loga. Atlasiet Sākt, lai
turpinātu skaitīšanu.
7.10 Pauze
Šī funkcija iestata zemāko sildīšanas
pakāpi visās ieslēgtajās gatavošanas
zonās.
Kad šī funkcija ir ieslēgta, var izmantot
tikai un
simbolus. Visi pārējie
simboli uz vadības paneļa ir bloķēti.
Funkcija neaptur taimera funkciju.
Pieskarieties pie
, lai ieslēgtu funkciju.
iedegas. Sildīšanas pakāpe ir
samazināta līdz 1.
Lai deaktivizētu funkciju pieskarieties pie
.
Funkcija izslēdz PowerBoost. Augstāko
sildīšanas pakāpe atkārtoti aktivizējas,
kad jūs atkal pieskaraties pie
.
7.11 Bloķēšana
Vadības paneli var nobloķēt plīts virsmas
darbības laikā. Tas nepieļaus nejaušu
sakarsēšanas iestatījumu maiņu.
Vispirms iestatiet sildīšanas pakāpi.
Pieskarieties pie , lai ieslēgtu funkciju.
Lai deaktivizētu funkciju, turiet nospiestu
3 sekundes.
Kad deaktivizējat plīti, jūs
deaktivizējat arī šo funkciju.
7.12 Bērnu drošības funkcija
Šī funkcija nepieļauj nejaušu plīts
ieslēgšanu un lietošanu.
1. Pieskarieties pie
displejā, lai
atvērtu Izvēlne.
2. Atlasiet Iestatījumi > Bērnu drošības
funkcija no saraksta.
3. Pagrieziet slēdzi pozīcijā ieslēgt un
pieskatieties pie burtiem A-O-X
alfabētiskā secībā, lai aktivizētu
42
www.aeg.com
funkciju. Lai deaktivizētu funkciju,
pagrieziet slēdzi pozīcijā izslēgt.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
vai .
1. Pieskarieties pie
displejā, lai
atvērtu Izvēlne.
2. Atlasiet Iestatījumi > Iestatīšana >
Valoda no saraksta.
3. Izvēlieties atbilstošo valodu no
saraksta.
Ja izvēlaties nepareizo valodu,
pieskarieties pie
. Sarakstā, kas
parādās, izvēlieties trešo iespēju un pēc
tam divreiz pēdējo iespēju. Visbeidzot,
izvēlieties iespēju pa labi.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
vai .
7.14 Taustiņu skaņa / Skaņas
signāla skaļums
Jūs varat izvēlēties, kāda veida skaņa
atskan no plīts virsmas, vai izslēgt to
pavisam. Jūs varat izvēlēties klikšķi
(noklusējuma režīms) vai pīkstienu.
1. Pieskarieties pie
displejā, lai
atvērtu Izvēlne.
2. Atlasiet Iestatījumi > Iestatīšana>
Taustiņu skaņa / Skaņas signāla
skaļums no saraksta.
3. Izvēlieties atbilstošu iespēju.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
vai .
7.15 Displeja spilgtums
Varat mainīt displeja spilgtumu.
Ir pieejami 4 spilgtuma līmeņi; 1 ir
viszemākais, un 4 ir visaugstākais.
1. Pieskarieties pie
atvērtu Izvēlne.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
7.13 Valoda
lietojiet
2. Atlasiet Iestatījumi >Iestatīšana >
Displeja spilgtums no saraksta.
3. Izvēlieties atbilstošu pakāpi.
displejā, lai
7.16
vai .
Gatavošanas Palīgs
Šī funkcija regulē temperatūru dažādiem
ēdienu veidiem un uztur to gatavošanas
laikā. To var aktivizēt tikai kreisajai
priekšējai gatavošanas zonai vai abām
kreisās zonas pusēm, izmantojot
apvienošanas funkciju.
1. Pieskarieties pie
displejā, lai
atvērtu Izvēlne.
2. Atlasiet Gatavošanas Palīgs un
sarakstā izvēlieties ēdiena, kuru
vēlaties pagatavot, veidu.
Katram ēdiena veidam ir pieejamas
vairākas iespējas. Ievērojiet displejā
redzamās norādes.
• Jūs varat pieskarties LABI
uznirstošā loga augšā, lai
izmantotu noklusējuma
iestatījumus.
• Jūs varat iestatīt taimera funkciju.
Kad katls ir sasniedzis
nepieciešamo temperatūru, jūs
varat aktivizēt taimeri.
• Jūs varat mainīt noklusējuma
sildīšanas pakāpi.
3. Kad katls ir sasniedzis nepieciešamo
temperatūru, atskan skaņas signāls
un parādās uznirstošais logs. Lai
aizvērtu logu un aktivizētu funkciju,
pieskarieties pie LABI. Lai pastāvīgi
deaktivizētu logu, pirms funkcijas
aktivizēšanas atzīmējiet
.
Lai izslēgtu funkciju, pieskarieties pie
un Pārtraukt vai pieskarieties pie
un
atlasiet Gatavošanas Palīgs, izvēlieties
jebkuru ēdiena veidu un pieskarieties pie
Pārtraukt.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai pārvietotos pa
Izvēlne, lietojiet
vai .
LATVIEŠU
7.17
Kausēšana
Mainot ventilatora ātrumu uz
plīts virsmas, noklusējuma
savienojums ar plīts virsmu
tiek deaktivizēts. Lai atkārtoti
aktivizētu šo funkciju,
izslēdziet un ieslēdziet abas
ierīces.
Šo funkciju var lietot, lai kausētu
dažādus produktus, piem., šokolādi vai
sviestu. Jūs varat izmantot šo funkciju
tikai vienai gatavošanas zonai vienā
gatavošana reizē.
displejā, lai
1. Pieskarieties pie
atvērtu Izvēlne.
2. Atlasiet Plīts funkcijas > Kausēšana
no saraksta.
3. Pieskarieties Sākt
Izvēlieties vajadzīgo zonu.
Parādās uznirstošais logs, vaicājot,
vai vēlaties atcelt iepriekšējo
sildīšanas pakāpi, ja tā ir ieslēgta.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
vai .
Lai apturētu funkciju, pieskarieties pie
zonas izvēles simbola un tad
pieskarieties pie Pārtraukt.
7.18 Hob²Hood
Uzlabota automātiskā funkcija, kas
savieno plīts virsmu un īpašu tvaika
nosūcēju. Plīts virsmai un tvaika
nosūcējam ir infrasarkana signāla
komunicēšanas ierīce. Ventilatora ātrums
tiek noteikts automātiski, par pamatu
ņemot režīma iestatījumu un uz plīts
izvietotā karstākā katla temperatūru.
Lielākajā daļā tvaika nosūcēju tālvadības
sistēma sākotnēji tiek deaktivizēta. Pirms
funkcijas lietošanas aktivizējiet to. Lai
saņemtu sīkāku informāciju, skatiet
tvaika nosūcēja lietotāja rokasgrāmatu.
Funkcija darbojas automātiski režīmos no
H2 līdz H6. Plīts virsma sākotnēji ir
iestatīta uz H5. Tvaika nosūcējs reaģē
ikreiz, kad darbināt plīts virsmu. Plīts
automātiski nosaka ēdiena gatavošanas
trauku temperatūru un attiecīgi noregulē
ventilatora ātrumu. Varat iestatīt plīts
virsmu tā, lai būtu aktivizēta tikai gaisma,
izvēloties H1.
43
Re‐ Auto‐ Vārīšana1)
žīms māti‐
skais
ap‐
gai‐
smo‐
jums
Cepšana2)
H0
Izslēgt Izslēgt
Izslēgt
H1
Ie‐
slēgt
Izslēgt
Izslēgt
H2 3) Ie‐
slēgt
1. ventilato‐
ra ātrums
1. ventilatora
ātrums
H3
Ie‐
slēgt
Izslēgt
1. ventilatora
ātrums
H4
Ie‐
slēgt
1. ventilato‐
ra ātrums
1. ventilatora
ātrums
H5
Ie‐
slēgt
1. ventilato‐
ra ātrums
2. ventilatora
ātrums
H6
Ie‐
slēgt
2. ventilato‐
ra ātrums
3. ventilatora
ātrums
1) Plīts virsma konstatē vārīšanas procesu un ak‐
tivizē ventilatora ātrumu saskaņā ar automātisko
režīmu.
2) Plīts virsma konstatē cepšanas procesu un ak‐
tivizē ventilatora ātrumu saskaņā ar automātisko
režīmu.
3) Šis režīms aktivizē ventilatoru un gaismu un tā
darbības pamatā nav temperatūra.
Režīmu maiņa
Režīmu maiņa un regulēšana notiek
automātiski. Ja jūs neapmierina trokšņa
līmenis/ventilatora ātrums, varat arī
pārslēgt režīmus manuāli.
.
1. Pieskarieties
Atlasiet Iestatījumi > Hob²Hood no
saraksta.
2. Izvēlieties atbilstošu režīmu.
44
www.aeg.com
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga.
Kad gatavošana ir pabeigta un plīts
virsma ir izslēgta, tvaika nosūcēja
ventilators vēl kādu laiku var darboties.
Pēc tam sistēma deaktivizē ventilatoru
automātiski un neļauj jums nejauši to
aktivizēt nākamo 30 sekunžu laikā.
Tvaika nosūcēja gaisma izslēdzas 2
minūtes pēc plīts virsmas
deaktivizēšanas.
8. PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Ēdiena gatavošanas
trauki
Indukcijas gatavošanas
zonās spēcīgs
elektromagnētiskais lauks
ļoti ātri uzkarsē ēdiena
gatavošanas trauku.
Izmantojiet indukcijas
gatavošanas zonas tikai
kopā ar piemērotiem virtuves
traukiem.
Ēdiena gatavošanas trauku materiāls
•
piemērots: čuguns, tērauds, emaljēts
tērauds, nerūsējošs tērauds,
daudzslāņu dibens (ko ražotājs
norādījis par pareizu).
• nepiemērots: alumīnijs, varš, misiņš,
stikls, keramika, porcelāns.
Ēdiena gatavošanas trauki ir piemēroti
indukcijas plītij, ja:
•
•
ūdens uzvārās ļoti ātri zonā, kurā
iestatīs augstākais siltuma iestatījums;
magnēts pielīp pie ēdiena
gatavošanas trauku apakšpuses.
Ēdiena gatavošanas trauka
pamatnei vajadzētu būt pēc
iespējas biezākai un
plakanākai.
Pirms katlu novietošanas uz
plīts virsmas nodrošiniet, lai
katlu dibeni būtu tīrī un
sausi.
Ēdiena gatavošanas trauku izmēri
Indukcijas gatavošanas zonas līdz
zināmai robežai automātiski pielāgojas
ēdiena gatavošanas trauka apakšas
izmēram.
Gatavošanas zonas efektivitāte ir saistīta
ar ēdiena gatavošanas trauka diametru.
Ēdiena gatavošanas trauki ar mazāku
diametru par minimālo saņems tikai daļu
no gatavošanas zonas ģenerētās jaudas.
Skatiet sadaļu “Tehniskie
dati".
8.2 Trokšņi darbības laikā
Ja dzirdami:
•
krakšķi: ēdiena gatavošanas trauks
izgatavots no dažādiem materiāliem
(„sendviča” uzbūve);
• svilpieni: tiek izmantota gatavošanas
zona ar augstu jaudas līmeni un
ēdiena gatavošanas trauks ir gatavots
no dažādiem materiāliem ("sendviča"
uzbūve);
• dūkoņa: tiek izmantots augsts jaudas
līmenis;
• klikšķi: notiek elektrības pārslēgšana,
plīts nosaka, ka uz tās novietots katls;
• šņākšana, dūkoņa: darbojas
ventilators.
Šie trokšņi ir parasta parādība, tie
nenorāda, ka ir kādi darbības
traucējumi.
8.3 Öko Timer (Ekonomijas
taimeris)
Lai taupītu elektroenerģiju, gatavošanas
zona tiek deaktivizēta, pirms atskan laika
atskaites taimera signāls. Darbības laiks
ir atkarīgs no sildīšanas pakāpes līmeņa
un gatavošanas ilguma.
LATVIEŠU
8.4 Ēdienu gatavošanas
piemēri
Sakarība starp zonas sildīšanas pakāpi
un tās jaudas patēriņu nav lineāra.
Sildīšanas pakāpes palielinājums nav
proporcionāls jaudas patēriņa
palielinājumam. Tas nozīmē, ka
45
gatavošanas zona ar iestatītu vidējo
sildīšanas pakāpi darbojas ar mazāk
nekā pusi jaudas.
Tabulās minētā informācija ir
tikai informatīva.
Karsēšanas
pakāpe
Lietojums:
Laiks
(min.)
1
Uzturēt pagatavotos ēdienus
siltus.
pēc ne‐ Uzlieciet vāku uz ēdiena gata‐
piecieša‐ vošanas trauka.
mības
1-2
Holandiešu mērce, kausēšana: 5 - 25
sviests, šokolāde, želatīns.
Laiku pa laikam samaisiet.
1-2
Iebiezināt: mīkstas omletes,
ceptas olas.
10 - 40
Gatavošanas laikā uzlieciet
vāku.
2-3
Vārīt rīsus un gatavot piena
ēdienus uz mazas uguns, uz‐
sildīt pusfabrikātus.
25 - 50
Šķidruma daudzumam jābūt
vismaz divreiz lielākam nekā
rīsu daudzumam, maisiet ēdie‐
nus uz piena bāzes gatavoša‐
nas laikā.
3-4
Tvaicēt dārzeņus, zivis, gaļu.
20 - 45
Pievienojiet dažas ēdamkaro‐
tes šķidruma.
4-5
Tvaicēt kartupeļus.
20 - 60
Lietojiet ne vairāk nekā ¼ l
ūdens uz 750 g kartupeļu.
4-5
Gatavotu lielu ēdienu daudz‐
umu, sautējumus un zupas.
60 - 150 Līdz 3 l šķidruma un sastāvda‐
ļas.
6-7
Nedaudz apcept: eskalopu, te‐ pēc ne‐ Cepšanas laikā apgrieziet.
ļa gaļas, kotlešu, frikadeļu, cīsi‐ piecieša‐
ņu, aknu, mērces, olu, pankū‐ mības
ku, virtuļu cepšana.
7-8
Kārtīgi apcept ēdienu, ceptu fi‐
lejas steikus, steikus.
9
Vārīt ūdeni, vārīt makaronus, apbrūnināt gaļu (gulašu, sautētu cepeti),
cept kartupeļus frī eļļā.
5 - 15
Ieteikumi
Cepšanas laikā apgrieziet.
Vārīt lielu ūdens daudzumu. Aktivizēta PowerBoost funkcija.
8.5 Padomi un ieteikumi
Hob²Hood
Darbinot plīts virsmu ar funkciju:
•
aizsargājiet tvaika nosūcēja paneli no
tiešiem saules stariem;
•
•
•
nenovietojiet halogēna gaismas uz
tvaika nosūcēja vadības paneļa;
nenosedziet plīts vadības paneli.
Nepārtrauciet signālu starp plīts
virsmu un tvaika nosūcēju (piemēram,
46
www.aeg.com
ar roku vai ēdiena gatavošanas trauka
rokturi). Skatiet attēlu.
Tvaiku nosūcējs attēlots kā paraugs.
Citas tālvadības ierīces var
bloķēt signālu. Neizmantojiet
nekādas tālvadības ierīces
plīts virsmas izmantošanas
laikā.
Plīts tvaiku nosūcējs ar Hob²Hood
funkciju
Lai atrastu pilnu tvaika nosūcēju klāstu,
kas darbojas ar šo funkciju, skatiet mūsu
vietni patērētājiem. Ar šo funkciju
aprīkots AEG plīts tvaiku nosūcējs tiek
attēlots ar simbolu .
9. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
9.1 Vispārēja informācija
•
•
•
•
•
Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.
Vienmēr izmantojiet ēdienu
gatavošanas traukus ar tīru apakšu.
Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas
neietekmē plīts darbību.
Izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli,
kas paredzēts plīts virsmām.
Stikla tīrīšanai izmantojiet speciālu
skrāpi.
9.2 Plīts tīrīšana
•
Noņemt nekavējoties: izkusušu
plastmasu, plastmasas plēvi, cukuru
un ēdienu, kura sastāvā ir cukurs, jo
pretējā gadījumā netīrumi var izraisīt
plīts bojājumus. Uzmanieties, lai
10. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
•
•
•
negūtu apdegumus. Izmantojiet īpašu
skrāpi uz stikla virsmas piemērotā
leņķī un virziet tā asmeni pāri virsmai.
Noņemt, kad plīts ir pietiekami
atdzisusi: kaļķakmens un ūdens
traipus, taukvielu šļakstus un krāsu
izmaiņas uz spīdīgās metāliskās
virsmas. Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Pēc
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar
mīkstu drānu.
Spīdošu metāla daļu krāsas
zaudēšanas novēršana: izmantojiet
ūdens un etiķa šķīdumu un notīriet
stikla virsmu ar drānu.
Plīts virsmai ir horizontālas gropes.
Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
mazgāšanas līdzekli ar vieglu kustību
no kreisās puses uz labo. Pēc
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar
mīkstu drānu no kreisās uz labo pusi.
LATVIEŠU
47
10.1 Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamie iemesli
Plīti nevar ieslēgt vai izslēgt.
Plīts nav pieslēgta elektrotī‐ Pārbaudiet, vai plīts ir pareizi
klam vai nav pieslēgta parei‐ pievienota strāvas padevei.
zi.
Skatiet savienojuma dia‐
grammu.
Displejs nereaģē uz pieskā‐
rienu.
Risinājums
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējumi ir saistīti
ar drošinātāju. Ja drošinātājs
atkārtoti izdeg, sazinieties ar
kvalificētu elektriķi.
Jūs neiestatāt sildīšanas pa‐
kāpi 60 sekunžu laikā.
Ieslēdziet plīti vēlreiz un 60
sekunžu laikā iestatiet sildī‐
šanas pakāpi.
Skarti 2 vai vairāki sensora
lauki vienlaicīgi.
Pieskarties tikai vienam sen‐
sora laukam.
Pauze darbojas.
Skatiet sadaļu „Izmantošana
ikdienā”.
Displeja daļa ir aizklāta, vai
katliņi novietoti pārāk tuvu
displejam.
Uz displeja ir šķidrums vai
kāds priekšmets.
Noņemiet priekšmetus. No‐
vietojiet katlus tālāk no dis‐
pleja.
Notīriet displeju un nogaidiet,
līdz ierīce atdziest. Atvieno‐
jiet plīti no strāvas. Pēc 1 mi‐
nūtes atkal pievienojiet plīts
virsmu strāvas padevei.
Atskan skaņas signāls un
Uz viena vai vairākiem sen‐
plīts virsma deaktivizējas.
soru laukiem uzlikts kāds
Izslēdzot plīti, atskan skaņas priekšmets.
signāls.
Noņemiet priekšmetu no
sensoru laukiem.
Plīts deaktivizējas.
Noņemiet priekšmetu no
sensora lauka.
Kaut kas ir uzlikts uz senso‐
ra lauka
Atlikušā siltuma indikators
neiedegas.
.
Zona nav karsta, jo darbojas Ja zona ir darbojusies pietie‐
pavisam īsu laiku vai sen‐
kami ilgi, lai būtu karsta, sa‐
sors ir bojāts.
zinieties ar pilnvarotu servisa
centru.
Jūs nevarat aktivizēt augstā‐ Cita zona jau iestatīta, iz‐
Vispirms samaziniet šīs zo‐
ko sildīšanas pakāpi.
mantojot augstāko sildīšanas nas jaudu.
pakāpi.
Jaudas ierobežošana līme‐
nis ir pārāk zems.
Mainiet maksimālo jaudu Iz‐
vēlne. Skatiet sadaļu „Iz‐
mantošana ikdienā”.
48
www.aeg.com
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Sensora lauki sakarst.
Ēdiena gatavošanas trauki ir Ja nepieciešams, novietojiet
par lielu vai arī novietoti pā‐ lielāka izmēra ēdiena gata‐
rāk tuvu vadības ierīcēm.
vošanas traukus uz aizmu‐
gurējām zonām, ja nepiecie‐
šams.
Hob²Hood nedarbojas.
Vadības panelis ir nosegts.
Noņemiet priekšmetu no va‐
dības paneļa.
Hob²Hood darbojas, bet ir ie‐ Ir aktivizēts H1 režīms.
slēgta tikai gaisma.
Pārslēdziet režīmu uz H2-H6
vai sagaidiet, kamēr ieslē‐
dzas automātiskais režīms.
Hob²Hood režīmi H1-H6 dar‐ Var būt radusies problēma
bojas, bet gaisma ir izslēgta. ar spuldzi.
Sazinieties ar pilnvarotu ser‐
visa centru.
Pieskaroties vadības paneļa
sensora laukiem, nav ska‐
ņas signāla.
Skaņas signāli nav aktivizēti. Aktivizējiet skaņas signālus.
Skatiet sadaļu "Izmantošana
ikdienā".
Iestatīta nepareiza valoda.
Ir nejauši nomainīta valoda.
Atjaunojiet visus funkciju
rūpnīcas iestatījumus. Izvē‐
lieties Atiestatīt visus iestatī‐
jumus no Izvēlne.
Atvienojiet plīti no strāvas.
Pēc 1 minūtes atkal pievie‐
nojiet plīts virsmu strāvas
padevei. Iestatiet Valoda,
Displeja spilgtums un Ska‐
ņas signāla skaļums.
Gatavošanas zona tiek iz‐
Automātiskā izslēgšanās
slēgta.
deaktivizē gatavošanas zo‐
Parādās brīdinājums ar to,
nu.
ka gatavošanas zona izslēg‐
sies.
Skatiet sadaļu "Izmantošana
ikdienā".
Deaktivizējiet plīti un atkal
aktivizējiet to.
Parādās
un ziņojums.
Parādās O - X - A.
Mirgo
.
Bloķēšana darbojas.
Skatiet sadaļu "Izmantošana
ikdienā".
Bērnu drošības funkcija dar‐
bojas.
Skatiet sadaļu "Izmantošana
ikdienā".
Uz zonas nav ēdiena gata‐
vošanas trauku.
Uzlieciet ēdiena gatavoša‐
nas trauku uz zonas.
Nepiemēroti ēdiena gatavo‐
šanas trauki.
Lietojiet piemērotus ēdiena
gatavošanas traukus. Skatiet
sadaļu "Padomi un ieteiku‐
mi".
LATVIEŠU
Problēma
Parādās
un skaitlis.
49
Iespējamie iemesli
Risinājums
Zonai neatbilstošs ēdiena
gatavošanas trauka apakš‐
ējās daļas diametrs.
Izmantojiet pareiza lieluma
ēdiena gatavošanas trauku.
Skatiet sadaļu “Tehniskie
dati".
Plīts darbībā radies traucē‐
jums.
Izslēdziet plīts virsmu un at‐
kal aktivizējiet to pēc 30 se‐
kundēm. Ja
atkal parā‐
dās, atvienojiet plīti no strā‐
vas. Pēc 30 sekundēm atkal
pievienojiet plīts virsmu strā‐
vas padevei. Ja problēma at‐
kārtojas, sazinieties ar piln‐
varoto servisa centru.
Jūs dzirdat nepārtrauktus
skaņas signālus.
Nepareizs elektrības pieslē‐
gums.
10.2 Ja nevarat atrast
risinājumu ...
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa
centru. Norādiet datu plāksnītē
atrodamos datus. Pārliecinieties, ka
izmantojāt plīts virsmu pareizi. Ja lietojāt
Atvienojiet plīti no strāvas.
Lūdziet kvalificētam elektri‐
ķim pārbaudīt pieslēgumu.
ierīci nepareizi, par problēmu novēršanu,
kuru veic apkalpošanas centra darbinieki
vai ierīces tirgotājs, tiks ieturēta papildu
samaksa pat garantijas apkalpošanas
laikā. Informāciju par apkalpošanas
centru un garantijas noteikumiem skatiet
garantijas brošūrā.
11. TEHNISKIE DATI
11.1 Datu plāksnīte
Modelis IAE64843FB
Veids 61 B4A 01 CD
Indukcija 7.2 kW
Sēr.Nr. .................
AEG
11.2 Programmatūras
licences
Programmatūra, kas iekļauta
komplektācijā ar šo plīts virsmu, ietver
programmatūru, kuras autortiesības ir
aizsargātas saskaņā ar BSD, fontconfig,
FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1,
libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL /
SSLEAY ISC, Apache 2.0 u.c.
Izstrādājuma Nr. 949 597 561 00
220 - 240 V / 400 V 2 N 50 - 60 Hz
Ražots Vācijā
7.2 kW
Pārbaudiet pilnu licences kopiju: Izvēlne
> Iestatījumi > Servisa izvēlne > Licence.
Atklātās pirmkoda programmatūras
pirmkodu var lejupielādēt, izmantot
hipersaiti pašreizējā izstrādājuma mājas
lapā.
50
www.aeg.com
11.3 Gatavošanas zonu specifikācijas
Gatavošanas
zona
Nominālā jau‐
da (maksimālā
sildīšanas pa‐
kāpe) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksimālais
darbības laiks
[min.]
Ēdiena gatavo‐
šanas trauku
diametrs [mm]
Priekšējā kreisā 2300
3200
10
125 - 210
Aizmugurējā
kreisā
2300
3200
10
125 - 210
Priekšējā labā
1400
2500
4
125 - 145
Aizmugurējā la‐
bā
1800
2800
10
145 - 180
Gatavošanas zonu jauda var nedaudz
atšķirties no tabulā norādītajiem datiem.
Tā mainās atkarībā no ēdiena
gatavošanas trauku materiāla un
izmēriem.
Lai gūtu optimālus gatavošanas
rezultātus, lietojiet ēdiena gatavošanas
traukus, kas nav lielāki par tabulā
norādīto diametru.
12. ENERGOEFEKTIVITĀTE
12.1 Produkta informācija atbilstoši EU 66/2014 ir spēkā tikai
ES tirgum
Modeļa identifikācija
IAE64843FB
Plīts veids
Iebūvējama plīts
virsma
Gatavošanas zonu skaits
4
Sildīšanas tehnoloģija
Indukcija
Riņķa gatavošanas zonu
diametrs (Ø)
Priekšējā kreisā
Aizmugurējā kreisā
Priekšējā labā
Aizmugurējā labā
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Enerģijas patēriņš pa gata‐
vošanas zonām (EC elec‐
tric cooking)
Priekšējā kreisā
Aizmugurējā kreisā
Priekšējā labā
Aizmugurējā labā
188,9 Wh / kg
188,9 Wh / kg
183,4 Wh / kg
178,8 Wh / kg
Plīts enerģijas patēriņš (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Elektroierīces gatavošanai
mājsaimniecībā - 2. daļa: Plītis Snieguma novērtēšanas metodes
185,0 Wh / kg
Gatavošanas vietai atbilstošie enerģijas
mērījumi tiek noteikti pēc atzīmēm uz
atbilstošām gatavošanas zonām.
LATVIEŠU
12.2 Enerģijas taupīšana
•
Ievērojot turpmāk izklāstītos ieteikumus
ikdienas gatavošanas laikā var ietaupīt
enerģiju.
•
•
•
•
•
Lieciet karsēt ūdeni tikai
nepieciešamā tilpumā.
Ja iespējams, uzlieciet ēdiena
gatavošanas traukiem vākus.
Pirms gatavošanas zonas
ieslēgšanas uzlieciet uz tās ēdiena
gatavošanas trauku.
51
Mazākus ēdiena gatavošanas traukus
lieciet uz mazākām gatavošanas
zonām.
Ēdiena gatavošanas traukus lieciet
tieši gatavošanas zonas centrā.
Varat izmantot atlikušo siltumu, lai
uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu.
13. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
*
867350381-A-512018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising