AEG | IAE64843FB | User manual | Aeg IAE64843FB User Manual

Aeg IAE64843FB User Manual
IAE64843FB
ET
LT
USER
MANUAL
Kasutusjuhend
Pliidiplaat
Naudojimo instrukcija
Kaitlentė
2
25
2
www.aeg.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO...................................................................................................... 2
2. OHUTUSJUHISED................................................................................................4
3. PAIGALDAMINE................................................................................................... 7
4. TOOTE KIRJELDUS............................................................................................. 9
5. KIIRJUHEND...................................................................................................... 10
6. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST..............................................................11
7. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.............................................................................12
8. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID................................................................................ 17
9. PUHASTUS JA HOOLDUS.................................................................................20
10. VEAOTSING..................................................................................................... 20
11. TEHNILISED ANDMED.................................................................................... 23
12. ENERGIATÕHUSUS........................................................................................ 23
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil
aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks
muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures
ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid
tulemusi saavutada.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.aeg.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registeraeg.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
EESTI
3
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
3 kuni 8-aastased lapsed ning väga ulatuslikud ja
komplekssed puuetega inimesed peavad olema
seadmest eemal, välja arvatud juhul, kui neid pidevalt
jälgitakse.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemale hoida,
välja arvatud juhul, kui neid pidevalt jälgitakse.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad
on kuumad.
Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see
sisse lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad
lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et
te kütteelemente ei puutuks.
Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi
kaugjuhtimissüsteemi abil.
HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli,
ärge jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua
tulekahju.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid
lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.
Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest
lahkuda.
HOIATUS! Tuleoht! Ärge hoidke pliidiplaatidel mingeid
esemeid.
Metallesemeid, nagu nuge, kahvleid, lusikaid ega
potikaasi, ei tohiks pliidipinnale panna, sest need
võivad kuumeneda.
Ärge kasutage seadet enne, kui see on
köögimööblisse sisse ehitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Pärast kasutamist lülitage nupu abil pliidielement välja;
ärge jääge lootma üksnes nõudetektorile.
Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud,
lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Juhul,
kui seade on vooluvõrku ühendatud harukarbi abil,
lülitage seade elektrivõrgust välja pealüliti kaudu.
Mõlemal juhul võtke ühendust teeninduskeskusega.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, volitatud hooldekeskuse või
lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi
kaitsevõresid, mis on seadme tootja poolt valmistatud
või tootja poolt heaks kiidetud ja kasutusjuhendis
loetletud, või seadmega kaasasolevaid pliidi
kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre kasutamine võib
kaasa tuua õnnetuse.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Kaitske lõikepindu niiskuskahjustuste
eest sobiva tihendi abil.
Kaitske seadme põhja auru ja
niiskuse eest.
Ärge paigutage seadet ukse kõrvale
ega akna alla. Vastasel korral võivad
tulised anumad ukse või akna
avamisel seadme pealt maha
kukkuda.
Kõigi seadmete põhjas on
jahutusventilaator.
Kui seade paigaldatakse sahtli
kohale:
– Ärge hoidke seal väikseid
esemeid või pabereid, mida
õhupuhasti võib sisse imeda, sest
see võib kahjustada
jahutusventilaatorit või
jahutussüsteemi.
– Jälgige, et seadme põhja ja
sahtlis olevate asjade vahele
jääks vähemalt 2 cm vaba ruumi.
Eemaldage kõik seadme alla kappi
paigaldatud eralduspaneelid.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
veenduge, et seade on vooluvõrgust
eemaldatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Veenduge, et seade on õigesti
paigaldatud. Lahtiste või valede
toitejuhtmete või -pistikute
kasutamisel võib kontakt minna
tuliseks.
Kasutage õiget elektrijuhet.
Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.
Veenduge, et paigaldatud on
koormuskaitse.
Paigaldage juhtmetele kaabliklambrid.
Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei
puutuks vastu kuuma seadet või
toidunõusid, kui te seadme
lähedalasuvasse pistikupesasse
ühendate.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Vigastatud
toitejuhtme vahetamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse või
elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
5
Enne esimest kasutamist eemaldage
kogu pakend, sildid ja kaitsekile (kui
see on olemas).
See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelvalveta.
Lülitage keeduväli pärast kasutamist
alati asendisse "väljas".
Ärge usaldage üksnes nõudetektorit.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Ärge pange söögiriistu või potikaasi
keeduväljadele. Need võivad minna
kuumaks.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
Kui seadme pinda peaks tekkima
mõra, tuleb seade kohe vooluvõrgust
eemaldada. Elektrilöögioht!
Inimesed, kellel on
südamestimulaator, peaksid
töötavatest induktsiooniväljadest
hoiduma vähemalt 30 cm kaugusele.
Kui panete toiduained kuuma õlisse,
võib see hakata pritsima.
HOIATUS!
Plahvatuse või tulekahju oht!
•
•
•
•
Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid
eraldada süttivaid aure. Kui kasutate
toiduvalmistamisel õli või rasvu,
hoidke need eemal lahtisest leegist
või kuumadest esemetest.
Väga kuumast õlist eralduvad aurud
võivad iseeneslikult süttida.
Kasutatud õli, milles võib leiduda
toidujääke, võib süttida madalamal
temperatuuril kui kasutamata õli.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
Ärge pange tuliseid nõusid
juhtpaneelile.
Ärge pange pange kuuma nõukaant
pliidi klaaspinnale.
Ärge laske keedunõudel kuivaks
keeda.
Olge ettevaatlik ega laske nõudel ega
muudel esemetel seadmele kukkuda.
Pliidi pind võib puruneda.
Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
nõudega või ilma nõudeta.
•
•
•
Ärge asetage seadmele
alumiiniumfooliumit.
Malmist, alumiiniumist või katkise
põhjaga nõud võivad klaas- või
klaaskeraamilist pinda kriimustada.
Kui teil on vaja nõusid pliidil liigutada,
tõstke need alati üles.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
2.4 Puhastus ja hooldus
•
•
•
•
•
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Lülitage seade välja ja laske sel enne
puhastamist maha jahtuda.
Enne hooldustöid eemaldage seade
elektrivõrgust.
Ärge kasutage seadme
puhastamiseks vee- või aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, abrasiivseid
küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
2.5 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.6 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Seadme õige kõrvaldamise kohta
saate täpsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
EESTI
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Pöörduge lähimasse
teeninduskeskusse.
HOIATUS!
Kõik elektriühendused peab
teostama kvalifitseeritud
elektrik.
3.1 Enne paigaldamist
Enne pliidi paigaldamist kirjutage üles
alltoodud andmed, mis on ära toodud
andmesildil. Andmesilt asub seadme
korpuse põhjal.
ETTEVAATUST!
Ärge juhtmeotsi puurige ega
jootke. See on rangelt
keelatud!
Seerianumber ............
ETTEVAATUST!
Ärge ühendage ilma
kaabliotsa muhvita kaablit.
3.2 Integreeritud pliidid
Integreeritud pliiti võib kasutada alles
pärast seda, kui see on paigutatud
sobivasse standardile vastavasse
sisseehitatud mööblisse ja tööpinda.
3.3 Ühenduskaabel
•
•
Pliidi juurde kuulub ka
ühenduskaabel.
Asendage rikutud toitejuhe ainult
varuosadena pakutava kaabliga.
Kahefaasiline ühendus
1. Eemaldage kaabliotsa muhvid
mustadelt ja pruunidelt juhtmetelt.
2. Eemaldage pruunide ja mustade
kaabliotste isolatsioon.
3. Kinnitage iga kaabli otsa uus 1,5
mm² kaabliotsa muhv. (Vaja läheb
spetsiaalset tööriista.)
Kaabli ristlõige
230V~
400V 2~N
N
N
L1
L
L2
Ühefaasiline ühendus – 230 V~
Kahefaasiline ühendus – 400 V 2 ~ N
Roheline – kollane
Roheline – kollane
N
Sinine ja sinine
Sinine ja sinine
N
L
Must ja pruun
Must
L1
Pruun
L2
7
8
www.aeg.com
3.4 Paigaldamine
Kui seade paigaldatakse
sahtli kohale, võivad seal
olevad esemed
toiduvalmistamise ajal pliidi
ventilatsiooni tõttu soojaks
minna.
min.
500mm
min.
50mm
min. min.
12 60
min.
28
EESTI
4. TOOTE KIRJELDUS
4.1 Pliidipinna skeem
1
1
1 Induktsioonkeeduväli
2 Juhtpaneel
1
1
2
4.2 Juhtpaneeli skeem
2
1
3
4
12
5
6
7
11
Saadaolevate seadete nägemiseks puudutage sobivat sümbolit.
Süm‐
bol
Märkus
1
SISSE / VÄLJA
Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamiseks.
2
Menüü
Menüü Menüü avamiseks ja sulgemiseks.
3
Ala valik
Valitud ala liugriba avamiseks.
Ala indikaator
Näitab, millise ala liugriba on aktiivne.
-
Taimerifunktsioonide valimiseks.
Liugriba
Soojusastme reguleerimiseks.
7
PowerBoost
Funktsiooni sisselülitamiseks.
8
Lukk
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
4
-
5
6
-
8
10 9
9
10
www.aeg.com
Süm‐
bol
9
10
11
12
0–9
Märkus
-
Üksuse Hob²Hood infrapuna-signaalkommunikaa‐
tori aken. Ärge seda kaanega katke.
Peata
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
-
Näitavad praegust soojusastet.
Bridge
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
4.3 OptiHeat Control (3astmeline jääkkuumuse
indikaator)
HOIATUS!
III / II / I Jääkkuumusega
kaasneb põletusoht.
Indikaator näitab
jääkkuumuse taset.
Induktsioonkeeduväljad toodavad
toiduvalmistamiseks vajalikku kuumust
otse keedunõude põhjas.
Klaaskeraamika soojeneb nõu soojuse
tõttu.
5. KIIRJUHEND
5.1 Puuteekraani kasutamine
•
•
•
•
•
•
•
Valiku aktiveerimiseks puudutage
ekraanil vastavat sümbolit.
Valitud funktsioon lülitub sisse, kui
eemaldate sõrme ekraanilt.
Saadaolevates valikutes liikumiseks
kasutage kiireid liigutusi või tõmmake
sõrmega üle ekraani.
Liigutuste kiirus sõltub sellest, kui
kiiresti ekraaniobjektid liiguvad.
Kerimine võib peatuda ise või saate
selle ise kohe peatada, kui puudutate
ekraani.
Enamikku ekraanil kuvatavaid
parameetreid saate muuta, kui
vastavaid sümboleid puudutate.
Sobiva funktsiooni või aja valimiseks
võite liikuda läbi loendi ja/või
puudutada soovitud valikut.
Menüü
Juhendatud küpsetamine
Pliidi funktsioonid
Sulatamine
•
•
•
•
Kui pliit on sisse lülitatud ja mõned
sümbolid ekraanilt kaovad, puudutage
mis tahes kohta ekraanil. Kõik
sümbolid kuvatakse uuesti.
Mõne funktsiooni käivitamisel ilmub
ekraanile hüpikaken täiendava
teabega.
Kasutatakse ainult tagantvalgusega
sümboleid.
Taimerifunktsioonide aktiveerimiseks
valige esmalt ala.
5.2 Menüü struktuur
Puudutage
, et avada ja muuta pliidi
seadeid või aktiveerida mõned
funktsioonid. Tabelis on näha üksuse
Menüü põhistruktuur.
EESTI
Seadistused
11
Lastelukk
Stopper
Hob²Hood
H0 – väljas
H1 – ainult valgustus
H2 – madal ventilaatorikiirus
H3 – automaatne madal ventilaato‐
rikiirus
H4 – automaatne keskmine venti‐
laatorikiirus
H5 – kõrge ventilaatorikiirus
H6 – automaatne võimendatud ven‐
tilaatorikiirus
Seadistamine
Juhendatud küpsetamine
Toitehaldus
Keel
Nuputoonid
Helitugevus
Ekraani heledus
Teenused
Demorežiim
Litsents
Kuva tarkvaraversioon
Hoiatuste ajalugu
Lähtesta kõik seaded
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
Kui te puudutate ja hoiate mõnda valikut,
mis on saadaval üksuses Menüü,
kuvatakse nende lühikirjeldus. Järgige
nõuandeid, et lihtsasti liikuda üksuses
Menüü.
Kui asute üksuse Menüü allosas, kerige
läbi loendi ülespoole ja kasutage
puudutage
Menüü.
6. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
või
, et lahkuda üksusest
12
www.aeg.com
6.1 Esmakordne vooluvõrku
ühendamine
Pliidi vooluvõrku ühendamisel tuleb
seadistada Keel, Ekraani heledus ja
Helitugevus.
Seadeid saate muuta üksustes Menüü >
Seadistused > Seadistamine. Vt
"Igapäevane kasutamine".
7. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Sisse- ja väljalülitamine
Pliidi sisse- või väljalülitamiseks
puudutage 1 sekundi vältel
.
7.2 Automaatne väljalülitus
Funktsioon seiskab pliidi
automaatselt, kui:
•
•
kõik keedualad on välja lülitatud,
pärast pliidi käivitamist ei määrata
kuumusastet,
• kui juhtpaneelile on midagi loksunud
või asetatud (nõu, lapp vms) ja seda
pole sealt 10 sekundi jooksul
eemaldatud. Kõlab helisignaal ja pliit
lülitub välja. Eemaldage ese või
puhastage juhtpaneeli.
• pliidiplaat läheb liiga kuumaks (nt pott
on kuivaks keenud). Enne kui pliiti
uuesti kasutama hakkate, laske
keedualal maha jahtuda.
• kasutate vale nõud või sellel alal pole
nõud. Keeduala valge sümbol vilgub
ja induktsioonkeeduala lülitub
automaatselt 1 minuti pärast välja.
• Te pole keeduala välja lülitanud või
kuumusastet muutnud. Mõne aja
möödudes ilmub teade ja pliit lülitub
välja.
Kuumusastme ja pliidi väljalülitusaja
vaheline seos:
Kuumusaste
Pliit lülitub välja
pärast
1...2
6 tundi
3...5
5 tundi
6
4 tundi
Kuumusaste
Pliit lülitub välja
pärast
7...9
1,5 tundi
7.3 Keedualade kasutamine
Pange nõu valitud keeduvälja keskele.
Induktsioonkeedualad kohanduvad
automaatselt nõu põhja suurusega.
Kui olete nõu valitud keedualale
asetanud, tuvastab pliit selle
automaatselt ja ekraanile ilmub vastav
liugriba. Liugriba kuvatakse 8 sekundit,
pärast mida läheb ekraan tagasi
põhiolekusse. Liugriba kiiremaks
eemaldamiseks koputage ekraani
väljaspool seda.
Kui teised alad on aktiivsed, võib
soovitud keeduala kuumustase olla
piiratud. Vt jaotist "Toitehaldus".
Veenduge, et kasutate
induktsioonpliidi jaoks
sobivat nõud. Lisateavet
erinevate nõutüüpide kohta
vt "Vihjeid ja näpunäiteid".
Nõu suurust kontrollige
jaotises "Tehnilised
andmed".
7.4 Soojusaste
1. Lülitage pliit sisse.
2. Pange keedunõu valitud
keeduväljale.
Ekraanile ilmub aktiivse keeduala
liugriba, mis on aktiivne 8 sekundit.
3. Puudutage või libistage sõrme, et
valida sobiv soojusaste.
Sümbol muutub punaseks ja läheb
suuremaks.
EESTI
13
•
7.5 PowerBoost
See funktsioon aktiveerib suurema
võimsuse sobiva induktsioon-keeduala
jaoks; see sõltub nõu suurusest. Seda
funktsiooni saab kasutada ainult piiratud
aja jooksul.
1. Puudutage kõigepealt soovitud ala
sümbolit.
või libistage sõrme
2. Puudutage
paremale, et aktiveerida funktsioon
valitud keeduala puhul.
Sümbol muutub punaseks ja läheb
suuremaks.
Funktsioon lülitub automaatselt välja.
Funktsiooni käsitsi väljalülitamiseks
valige ala ja muutke selle soojusastet.
Iga faasi maksimaalne elektrivõimsus
on 3600 W.
• Funktsioon jagab võimsuse samasse
faasi ühendatud keedualade vahel.
• Funktsioon lülitub sisse, kui ühte faasi
ühendatud keedualade koguvõimsus
ületab 3600 W.
• See funktsioon vähendab muude
samasse faasi ühendatud keedualade
võimsust, mis mõjutavad saadaolevat
kuumustaset.
• Maksimaalne kuumustase on liugribal
näha. Aktiivsed on ainult valged
numbrid.
• Kui kõrgem kuumustase pole
saadaval, vähendage kõigepealt
muude keedualade oma.
Toitehaldus koos funktsiooniga
Võimsuse piirang
Kui seate Võimsuse piirang-funktsiooni
tasemele 6,0 kW või vähem, jaotatakse
seadme võimsus kõigi küpsetusväljade
vahel.
Maksimaalsete aegade
nägemiseks vt "Tehnilised
andmed".
7.6 Võimsuse piirang
Vaikimisi töötab seade kõrgeimal
võimalikul võimsustasemel (7200 W). Kui
paigaldusvõimsus sellist taset ei
võimalda, saate te maksimaalset
võimsust muuta.
Veenduge, et valitud
võimsus vastab
olemasolevale
paigaldusvõimsusele.
1. Puudutage ekraanil
, et avada
Menüü.
2. Valige Seadistused > Seadistamine >
Toitehaldus ja seejärel valige sobiv
võimsustase vahemikus 1500 W kuni
7200 W.
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
järjest ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa või .
7.7 Toitehaldus
•
Keedualad rühmitatakse vastavalt
oma asukohale ja pliidi faaside arvule.
Vaadake joonist.
Kui seate Võimsuse piirang-funktsiooni
tasemele 6,0 kW või rohkem, jaotatakse
seadme võimsus kahe
paarisküpsetusvälja vahel.
14
www.aeg.com
7.8 Bridge-funktsioon
See funktsioon ühendab kaks keeduala
ja need töötavad ühe, sama kuumustaset
kasutava alana.
Seda funktsiooni on hea kasutada suurte
nõude puhul.
1. Asetage nõu kahele keedualale. Nõu
peab katma mõlema ala keskpunkte.
2. Puudutage , et funktsioon
aktiveerida. Ala sümbol muutub.
3. Valige soojusaste.
Nõu peab katma mõlema keeduvälja
keskmeid, kuid ei tohi ületada tähistatud
ala.
4. Tähistage , et funktsioon
aktiveerida.
Sümbolid muutuvad
.
5. Sobiva aja valimiseks libistage oma
sõrme vasakule või paremale (nt
tunnid ja/või minutid).
6. Valiku kinnitamiseks puudutage OK.
+STOP
Soovi korral võite valida , et valik
tühistada.
Kui aeg jõuab lõpule, kostab helisignaal
ja
vilgub. Helisignaali väljalülitamiseks
puudutage
.
Funktsiooni väljalülitamiseks muutke
soojusastme väärtuseks 0. Teise
võimalusena puudutage taimeri
väärtusest vasakul , puudutage
selle kõrval ja kinnitage oma valik, kui
ilmub hüpikaken.
+STOP
Minutilugeja
Seda funktsiooni saate kasutada, kui pliit
on sisse lülitatud, kuid keeduväljad ei
tööta.
See funktsioon ei mõjuta keeduväljade
tööd.
1. Valige mõni keeduväli.
Ekraanil kuvatakse vastav liugriba.
Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage
. Keeduväljad töötavad teineteisest
sõltumatult.
7.9 Taimer
+STOP
Pöördloenduse taimer
2. Puudutage .
Ekraanile ilmub menüüaken.
3. Sobiva aja valimiseks libistage oma
sõrme vasakule või paremale (nt
tunnid ja minutid).
4. Valiku kinnitamiseks puudutage OK.
Soovi korral võite valida , et valik
tühistada.
Kui aeg jõuab lõpule, kostab helisignaal
ja
vilgub. Helisignaali väljalülitamiseks
puudutage
.
Kasutage seda funktsiooni selleks, et
määrata, kui kaua keeduväli ühe
toiduvalmistusseansi ajal töötama peab.
Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage
Igale keeduväljale saab ka eraldi
funktsiooni valida.
selle kõrval ja kinnitage oma valik, kui
ilmub hüpikaken.
1. Kõigepealt valige sobiva keeduala
soojusaste ja seejärel valige
funktsioon.
2. Puudutage keeduala sümbolit.
3. Puudutage .
Ekraanile ilmub menüüaken.
taimeri väärtusest vasakul
, puudutage
Stopper
Funktsioon alustab automaatselt
loendust, kui olete keeduala sisse
EESTI
lülitanud. Selle funktsiooniga saate
jälgida, kui kaua see töötab.
1. Puudutage
, et avada Menüü.
2. Kerige läbi Menüü, et valida
Seadistused > Stopper.
3. Puudutage lülitit, et funktsioon sisse/
välja lülitada.
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
Funktsioon ei peatu, kui te nõu
eemaldate. Funktsiooni uuesti valimiseks
ja käsitsi käivitamiseks puudutage ,
valige hüpikaknast Lähtesta. Funktsioon
alustab loendamist alates 0. Et
toiduvalmistamise ajal funktsioon
Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage
3 sekundit.
Pliidi väljalülitamisel lülitub
välja ka see funktsioon.
7.12 Lastelukk
See funktsioon hoiab ära pliidiplaadi
juhusliku sisselülitamise.
1. Puudutage ekraanil
, et avada
Menüü.
2. Valige loendist Seadistused >
Lastelukk.
3. Keerake lüliti sisse ja puudutage
tähestikulises järjekorras tähti A-O-X,
et funktsioon sisse lülitada.
Funktsiooni väljalülitamiseks lülitage
lüliti välja.
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
katkestada – Peata, puudutage
ja
valige hüpikaknast Peata. Loenduse
jätkamiseks valige Käivita.
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
7.10 Peata
või .
Funktsiooniga lülitatakse kõik
kasutatavad keedualad madalaimale
soojusastmele.
7.13 Keel
Kui funktsioon on sees, saab kasutada
ainult sümboleid
ja . Kõik muud
juhtpaneeli sümbolid on lukustatud.
Funktsioon ei peata taimerifunktsioone.
Puudutage
, et funktsioon aktiveerida.
Süttib . Kuumusseade on seatud
valikule 1.
Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage
.
Funktsioon peatub PowerBoost. Kõrgeim
tase lülitub uuesti sisse, kui te uuesti
puudutate
.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
1. Puudutage ekraanil
, et avada
Menüü.
2. Valige loendist Seadistused
>Seadistamine > Keel.
3. Valige loendist sobiv keel.
Kui valite kogemata vale keele,
. Valige ilmuvast loendist
puudutage
kolmas valik ja seejärel kaks korda
viimane valik. Lõpuks valige õige valik
paremalt poolt.
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
7.11 Lukk
Pliidi kasutamise ajal saate juhtpaneeli
lukustada. See hoiab ära soojusastme
kogemata muutmise.
Valige kõigepealt soojusaste.
Puudutage
15
, et funktsioon aktiveerida.
7.14 Nuputoonid /
Helitugevus
Pliidi helisignaalide tüüpi võite muuta või
need hoopis välja lülitada. Valida saate
klõpsu (vaikimisi) või piiksu.
1. Puudutage ekraanil
Menüü.
, et avada
16
www.aeg.com
2. Valige loendist Seadistused >
Seadistamine> Nuputoonid /
Helitugevus.
3. Valige sobiv valik.
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
3. Kui nõu saavutab määratud
temperatuuri, kõlab helisignaal ja
ekraanile ilmub hüpikaken. Akna
sulgemiseks ja funktsiooni
käivitamiseks puudutage OK. Akna
püsivaks väljalülitamiseks kontrollige
, enne kui funktsiooni aktiveerite.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
Funktsiooni peatamiseks puudutage
või .
7.15 Ekraani heledus
ja Peata või puudutage
ja valige
Juhendatud küpsetamine, valige mõni
toidutüüp ja puudutage Peata.
Saate muuta ekraani heledust.
Üksusest Menüü väljumiseks puudutage
Valida saate 4 heledusastme vahel,
kusjuures 1 on madalaim ja 4 kõrgeim.
1. Puudutage ekraanil
, et avada
Menüü.
2. Valige loendist Seadistused
>Seadistamine > Ekraani heledus.
3. Valige sobiv tase.
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
7.16
Juhendatud
küpsetamine
See funktsioon reguleerib temperatuuri
vastavalt valmivale roale ja hoiab seda
kogu küpsemise aja. Seda saab sisse
lülitada ainult vasaku eesmise või
sildühenduse puhul mõlema vasaku
keeduvälja jaoks.
1. Puudutage ekraanil
, et avada
Menüü.
2. Valige Juhendatud küpsetamine ja
leidke loendist toidu tüüp, mida
soovite valmistada.
Iga toidutüübi puhul on saadaval
mõned valikud. Järgige ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
• Vaikeseadete kasutamiseks võite
puudutada OK hüpikakna
ülaosas.
• Saate valida taimerifunktsiooni.
Kui nõu saavutab soovitud
temperatuuri, võite taimeri sisse
lülitada.
• Kuumuse vaikseadet saab muuta.
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
7.17
Sulatamine
Seda funktsiooni võite kasutada toidu
sulatamiseks (nt šokolaad, või).
Funktsiooni saab ühe
küpsetusfunktsiooni ajal korraga
kasutada ainult ühel keeduväljal.
, et avada
1. Puudutage ekraanil
Menüü.
2. Valige loendist Pliidi funktsioonid >
Sulatamine.
3. Puudutage Käivita
Teil tuleb valida sobiv ala.
Ilmub hüpikaken, mis küsib, kas
soovite eelmise soojusastme
tühistada (kui see oli varem valitud).
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
Funktsiooni peatamiseks puudutage ala
valiku sümbolit ja siis puudutage Peata.
7.18 Hob²Hood
See on uudne automaatne funktsioon,
mis ühendab pliidi ja spetsiaalse
õhupuhasti. Nii pliidil kui ka õhupuhastil
on infrapuna-signaalkommunikaator.
Ventilaatori kiirus määratakse
automaatselt režiimi seade ja pliidil oleva
kuumima poti temperatuuri põhjal.
EESTI
Enamike õhupuhastite puhul on
kaugjuhtimine vaikimisi välja lülitatud.
Lülitage see enne funktsiooni kasutamist
sisse. Lisateavet leiate õhupuhasti
kasutusjuhendist.
Funktsioon töötab automaatselt H2 ja H6
vahel. Algselt on pliit seadistatud valikule
H5. Õhupuhasti hakkab tööle alati, kui te
pliiti kasutate. Pliit tuvastab keedunõude
temperatuuri automaatselt ja reguleerib
selle järgi ventilaatori kiirust. Saate
seadistada, et pliit lülitaks ainult valguse
sisse, valides H1.
Kui muudate õhupuhasti
ventilaatori kiirust, siis
lülitatakse vaikimisi
määratud ühendus välja.
Funktsiooni uuesti sisse
lülitamiseks keerake
mõlemad seadmed VÄLJA
ja uuesti SISSE.
Re‐
žiim
Auto‐ Keetmine1)
maat‐
ne tu‐
li
Praadimi‐
H0
Välja
Välja
Välja
H1
Sisse
Välja
Välja
H23)
Sisse
Ventilaatori
kiirus 1
Ventilaatori
kiirus 1
H3
Sisse
Välja
Ventilaatori
kiirus 1
H4
Sisse
Ventilaatori
kiirus 1
Ventilaatori
kiirus 1
ne2)
Re‐
žiim
Auto‐ Keetmine1)
maat‐
ne tu‐
li
Praadimi‐
H5
Sisse
Ventilaatori
kiirus 1
Ventilaatori
kiirus 2
H6
Sisse
Ventilaatori
kiirus 2
Ventilaatori
kiirus 3
ne2)
1) Pliit tuvastab keetmise ja lülitab ventilaatori sis‐
se automaatrežiimile vastaval kiirusel.
2) Pliit tuvastab praadimise ja lülitab ventilaatori
sisse automaatrežiimile vastaval kiirusel.
3) See režiim lülitab ventilaatori ja tule sisse ega
sõltu temperatuurist.
Režiimide vahetamine
Režiimid vahetuvad ja muutuvad
automaatselt. Kui te ei ole mürataseme /
ventilaatori kiirusega rahu, siis saate
režiime ka käsitsi vahetada.
.
1. Puudutage
Valige loendist Seadistused > Hob²Hood.
2. Valige sobiv režiim.
Üksusest Menüü väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Kui lõpetate toiduvalmistamise ja pliidi
välja lülitate, võib õhupuhasti veel veidi
aega töötada. Pärast seda lülitab
süsteem ventilaatori automaatselt välja ja
tõkestab selle juhuslikku sisselülitamist
järgmise 30 sekundi jooksul.
Õhupuhasti tuli kustub 2 minutit pärast
pliidi väljalülitamist.
8. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
8.1 Nõud
Induktsioonkeeduvälja puhul
kuumutab tugev
elektromagnetväli nõusid
väga kiiresti.
17
Kasutage
induktsioonväljadega
sobivaid nõusid.
Nõude materjal
•
•
õige: malm, teras, emailitud teras,
roostevaba teras, mitmekihilise
põhjaga (vastava tootjapoolse
tähistusega).
vale: alumiinium, vask, messing,
klaas, keraamika, portselan.
18
www.aeg.com
Keedunõud võib induktsioonpliidil
kasutada, kui:
•
•
vesi hakkab keeduvälja kõrgeima
soojusastme valimisel väga kiirelt
keema.
magnet tõmbab nõu enda külge kinni.
Keedunõu põhi peaks olema
võimalikult paks ja tasane.
Enne nõu asetamist pliidile
kontrollige, kas selle põhi on
kuiv ja puhas.
Keedunõude mõõtmed
Induktsioonkeedualad kohanduvad
automaatselt nõu põhja suurusega.
Keeduvälja efektiivsus oleneb kasutatava
nõu läbimõõdust. Minimaalsest väiksema
põhjaga keedunõu kasutab keeduvälja
pakutud võimsust ainult osaliselt.
Vt jaotist "Tehnilised
andmed".
8.2 Kasutamisega kaasnevad
helid
Kui kuulete:
•
•
on tehtud erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
• surinat: kasutatakse suurt võimsust.
• klõpsumist: elektrilülitused, nõu on
tuvastatud pärast selle pliidile
asetamist tuvastatud.
• sisinat, suminat: ventilaator töötab.
Need helid on normaalsed ega ole
märgiks pliidi rikkest.
8.3 Öko Timer (Ökotaimer)
Energia säästmiseks lülitub keeduvälja
soojendus välja enne pöördloenduse
taimeri signaali kõlamist. Tööaja pikkus
sõltub valitud soojusastmest ja
küpsetusaja pikkusest.
8.4 Näiteid pliidi
kasutamisest
Kuumusastmete ja keeduvälja tarbitava
energia vahel ei ole otsest seost.
Kuumusastet suurendades ei suurene
energiatarve proportsionaalselt. See
tähendab, et keskmise soojusastmega
keeduväli kasutab vähem kui poolt oma
võimsusest.
Tabelis toodud andmed on
ainult orientiirid.
pragisevat heli: nõud on tehtud
erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
vilinat: kasutatakse ühte või mitut
keeduvälja suurel võimsusel ja nõud
Kuumusaste
Kasutamine:
Aeg
(min.)
näpunäited
1
Valmistatud toidu soojashoid‐
miseks.
vasta‐
Pange nõule kaas peale.
valt va‐
jadusele
1–2
Hollandi kaste, sulatamine: või, 5 – 25
šokolaad, želatiin.
Aeg-ajalt segage.
1–2
Kalgendamine: kohevad omle‐
tid, küpsetatud munad.
10 – 40
Valmistage kaane all.
2–3
Riisi ja piimatoitude keetmine
vaiksel tulel, valmistoidu soo‐
jendamine.
25 – 50
Vedeliku kogus peab olema
riisi kogusest vähemalt kaks
korda suurem, piimatoite tuleb
poole valmistamise järel sega‐
da.
EESTI
19
Kuumusaste
Kasutamine:
Aeg
(min.)
näpunäited
3–4
Köögivilja, kala, liha aurutami‐
ne.
20 – 45
Lisage paar supilusikatäit ve‐
delikku.
4–5
Kartulite aurutamine.
20 – 60
Kasutage maks. ¼ l vett 750 g
kartulite kohta.
4–5
Suuremate toidukoguste, hau‐
tiste ja suppide valmistamine.
60 –
150
Kuni 3 l vedelikku ning kompo‐
nendid.
6–7
Kergelt praadimine: eskalopid, vasta‐
Pöörake poole aja möödudes.
vasikalihast cordon bleu, kar‐
valt va‐
bonaad, kotletid, vorstid, maks, jadusele
keedutainas, munad, pannkoo‐
gid, sõõrikud.
7–8
Tugev praadimine, praetud
kartulid, ribiliha, praetükid.
9
Vee ja pasta keetmine, liha pruunistamine (guljašš, pajapraad), friikartuli‐
te valmistamine.
5 – 15
Pöörake poole aja möödudes.
Suure koguse vee keetmine. PowerBoost on sisse lülitatud= on sisse lüli‐
tatud.
8.5 Näpunäiteid Hob²Hood
kasutamiseks
Kui kasutate pliiti funktsiooniga:
•
Kaitske õhupuhastit otsese
päikesevalguse eest.
• Ärge suunake õhupuhasti paneelile
halogeenvalgust.
• Ärge katke pliidi juhtpaneeli kinni.
• Ärge tõkestage pliidi ja õhupuhasti
vahelist signaali (nt käega või nõu
käepidemega). Vt pilti.
Pildil olev õhupuhasti on illustratiivne.
Muud kaugjuhitavad
seadmed võivad signaali
blokeerida. Kui te seda
pliidifunktsiooni kasutate,
ärge kasutage samaaegselt
muid kaugjuhitavaid
seadmeid.
Õhupuhastid Hob²Hood-funktsiooniga
Kui soovite näha kõiki selle funktsiooniga
õhupuhasteid, siis külastage meie
toodete veebisaiti. AEG õhupuhastid, mis
20
www.aeg.com
kasutavad seda funktsiooni, on
varustatud sümboliga .
9. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
•
9.1 Üldine teave
•
•
•
•
•
Puhastage pliit pärast igakordset
kasutamist.
Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.
Kriimustused või tumedad plekid
pinnal ei mõjuta pliidi tööd.
Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat
puhastusvahendit.
Kasutage spetsiaalset klaasikaabitsat.
9.2 Pliidi puhastamine
•
•
•
Eemaldage kohe: sulav plast,
plastkile, suhkur ja suhkrut sisaldavad
plekid, vastasel korral võib
kinnikõrbenud mustus pliiti
kahjustada. Püüdke vältida toidu
pinnale kõrbemist. Asetage
spetsiaalne kaabits õige nurga all
klaaspinnale ja liigutage selle tera
pliidi pinnal.
Eemaldage, kui pliit on piisavalt
jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid,
rasvaplekid, läikivad metalsed plekid.
Puhastage pliiti niiske lapi ja
mitteabrasiivse pesuainega. Pärast
puhastamist kuivatage pliiti pehme
lapiga.
Metalse läikega pleki eemaldamine:
kasutage vee ja äädika lahust ja
puhastage selles niisutatud lapiga
pliidipinda.
Pliidi pinnal on horisontaalsed
süvendid. Puhastage pliiti niiske lapi
ja veidikese nõudepesuvahendiga,
pühkides õrnalt vasakult paremale.
Pärast puhastamist kuivatage pliiti
pehme lapiga vasakult paremale.
10. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
10.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Pliiti ei saa käivitada või ka‐
sutada.
Pliit ei ole elektrivõrku ühen‐ Kontrollige, kas pliit on õi‐
datud või ei ole ühendus kor‐ gesti elektrivõrku ühendatud.
ralik.
Vaadake ühendusjoonist.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrikuga.
Te ei vali soojusastet 60 se‐
kundi jooksul.
Käivitage pliit uuesti ja mää‐
rake vähemalt 60 sekundi
jooksul soojusaste.
Puudutasite korraga 2 või
enamat sensorvälja.
Puudutage ainult üht sensor‐
välja.
EESTI
Probleem
21
Võimalik põhjus
Lahendus
Peata on sees.
Vt „Igapäevane kasutamine“.
Ekraan ei reageeri puudutu‐
sele.
Osa ekraanist on kaetud või
asetsevad nõud ekraanile lii‐
ga lähedal.
Ekraanil on vedelikku või
mingi ese.
Eemaldage esemed. Võtke
nõud ekraanilt ära.
Puhastage ekraan ja ooda‐
ke, kuni seade on külm. Ee‐
maldage pliit vooluvõrgust.
Lülitage pliit 1 minuti pärast
vooluvõrku tagasi.
Helisignaal kõlab ja pliit lüli‐
tub välja.
Helisignaal kõlab, kui pliit
välja lülitatakse.
Katsite kinni ühe või mitu
sensorvälja.
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
Pliit lülitub välja.
Olete asetanud midagi sen‐
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
sorväljale
.
Jääkkuumuse indikaator ei
lülitu sisse.
Väli ei ole kuum, sest see
töötas vaid lühikest aega või
on sensor kahjustunud.
Kui keeduväli on piisavalt
kaua töötanud, et olla kuum,
pöörduge teeninduskeskus‐
se.
Te ei saa kõrgeimat kuu‐
mustaset valida.
Teise keedualal on juba kõr‐
geim kuumustase valitud.
Vähendage esmalt teise
keeduala võimsust.
Võimsuse piirang tase on lii‐
ga madal.
Muutke maksimumvõimsust
jaotises Menüü. Vt „Igapäe‐
vane kasutamine“.
Sensoriväljad muutuvad
kuumaks.
Keedunõu on liialt suur või
Asetage suuremad anumad
asub sensorväljale liiga lähe‐ tagumistele väljadele.
dal.
Hob²Hood ei tööta.
Juhtpaneel on kinni kaetud.
Eemaldage ese juhtpaneelilt.
Hob²Hood töötab, kuid ainult Lülitasite H1-režiimi sisse.
tuli põleb.
Muutke režiim valikuni H2 –
H6 või oodake, kuni käivitub
automaatrežiim.
Hob²Hood režiimid H1 – H6
töötavad, kuid tuli ei põle.
Probleem võib olla lambipir‐
nis.
Võtke ühendust volitatud
hoolduskeskusega.
Kui puudutate paneeli sen‐
sorvälju, puudub heli.
Helid on välja lülitatud.
Lülitage heli sisse. Vt „Iga‐
päevane kasutamine“.
22
www.aeg.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Valitud on vale keel.
Keelt on kogemata muude‐
tud.
Lähtestage kõigi funktsiooni‐
de tehaseseaded. Valige
Lähtesta kõik seaded üksu‐
sest Menüü.
Eemaldage pliit vooluvõr‐
gust. Lülitage pliit 1 minuti
pärast vooluvõrku tagasi.
Valige Keel, Ekraani heledus
ja Helitugevus.
Keeduala lülitub välja.
Automaatne väljalülitus lüli‐
Ilmub hoiatusteade keeduala tab keeduala välja.
väljalülitumise kohta.
Vt „Igapäevane kasutamine“.
Lülitage pliit välja ja käivita‐
ge uuesti.
ja ilmub teade.
Ilmub O - X - A.
vilgub.
ja süttib number.
Lukk on sees.
Vt „Igapäevane kasutamine“.
Lastelukk on sees.
Vt „Igapäevane kasutamine“.
Keeduväljal pole nõud.
Pange nõu keeduväljale.
Kasutate ebasobivat nõud.
Kasutage sobivaid nõusid.
Vt "Vihjeid ja näpunäiteid".
Nõu põhja läbimõõt on selle
keeduvälja jaoks liiga väike.
Kasutage sobivate mõõtme‐
tega keedunõusid. Vt „Tehni‐
lised andmed“.
Seadmel ilmes tõrge.
Lülitage pliit välja ja käivita‐
ge uuesti 30 sekundi möödu‐
des. Kui
süttib uuesti, ee‐
maldage pliit vooluvõrgust.
Lülitage pliit vooluvõrku ta‐
gasi 30 sekundi pärast. Kui
probleem ilmneb uuesti,
pöörduge hoolduskeskusse.
Võite kuulda pidevat piiksu‐
heli.
Elektriühendus on vale.
10.2 Kui lahendust ei leidu...
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega. Andke teada
andmesildil olevad andmed. Mõelge, kas
olete pliiti kindlasti õigesti kasutanud. Kui
Eemaldage pliit vooluvõr‐
gust. Laske kvalifitseeritud
elektrikul ühendused üle
kontrollida.
seadet on valesti kasutatud, ei tarvitse
teeninduse tehniku või edasimüüja töö
isegi garantiiajal tasuta olla. Teenindust
ja garantiitingimusi puudutavad juhised
leiate garantiibrošüürist.
EESTI
23
11. TEHNILISED ANDMED
11.1 Andmesilt
Mudel IAE64843FB
Tüüp 61 B4A 01 CD
Induktsioon 7.2 kW
Seerinr. .................
AEG
Tootenumber (PNC) 949 597 561 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Valmistatud Saksamaal
7.2 kW
11.2 Tarkvaralitsentsid
Käesolevas pliidis sisalduv tarkvara
sisaldab autoriõigusega kaitstud
tarkvara, millel on BSD, fontconfig, FTL,
GPL-2.0 , LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg,
zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY
ISC, Apache 2,0 ja teised litsentsid.
Tutvuge litsentsi täistekstiga jaotises:
Menüü > Seadistused > Teenused >
Litsents.
Avatud lähtekoodiga tarkvara lähtekoodi
võite alla laadida, klõpsates toote
veebilehel olevat hüperlinki.
11.3 Keeduväljade tehnilised näitajad
Keeduväli
Nimivõimsus
(maks. soojus‐
aste) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
Nõu läbimõõt
maksimumkes‐ [mm]
tus [min]
Vasakpoolne
eesmine
2300
3200
10
125 – 210
Vasakpoolne ta‐ 2300
gumine
3200
10
125 – 210
Parempoolne
eesmine
1400
2500
4
125 – 145
Parempoolne
tagumine
1800
2800
10
145 – 180
Keeduväljade võimsus võib vähesel
määral erineda tabelis toodud
andmetest. See oleneb kasutatavate
nõude materjalist ja suurusest.
Parimate tulemuste saamiseks kasutage
nõusid, mille läbimõõt ei ole tabelis
toodust suurem.
12. ENERGIATÕHUSUS
12.1 Tooteteave vastavalt EU 66/2014 kehtib ainult EL-i turu
jaoks
Mudeli tunnus
IAE64843FB
Keeduplaadi tüüp
Integreeritud pliit
Keeduväljade arv
4
24
www.aeg.com
Kuumutamisviis
Induktsioon
Ringikujuliste keeduväljade Vasakpoolne eesmine
läbimõõt (Ø)
Vasakpoolne tagumine
Parempoolne eesmine
Parempoolne tagumine
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Keeduvälja energiatarbimi‐
ne (EC electric cooking)
188,9 Wh/kg
188,9 Wh/kg
183,4 Wh/kg
178,8 Wh/kg
Vasakpoolne eesmine
Vasakpoolne tagumine
Parempoolne eesmine
Parempoolne tagumine
Pliidi energiatarbimine (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed - Osa 2: Pliidid Meetodid jõudluse mõõtmiseks
Keeduala puudutavad energianäidud on
märgitud vastavate keeduväljade
tähistega.
12.2 Energiasääst
Järgmisi nõuandeid järgides saate
igapäevaselt energiat kokku hoida.
185,0 Wh/kg
•
•
•
•
•
•
Vett kuumutades piirduge vajaliku
kogusega.
Võimalusel pange keedunõule alati
kaas peale.
Enne keeduvälja sisselülitamist
asetage sellele keedunõu.
Pange väiksem nõu väiksemale
keeduväljale.
Pange nõu otse keeduvälja keskele.
Toidu soojashoidmiseks või
sulatamiseks kasutage jääkkuumust.
13. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
LIETUVIŲ
25
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 25
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 27
3. ĮRENGIMAS........................................................................................................ 30
4. GAMINIO APRAŠYMAS..................................................................................... 32
5. TRUMPASIS VADOVAS.................................................................................... 33
6. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART.................................................................... 34
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS................................................................................ 35
8. PATARIMAI.........................................................................................................40
9. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.................................................................................. 43
10. TRIKČIŲ ŠALINIMAS........................................................................................43
11. TECHNINIAI DUOMENYS................................................................................ 46
12. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS..........................................................................47
PUIKIEMS REZULTATAMS
Dėkojame, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad
nepriekaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis,
kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti
įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes instrukcijai perskaityti,
kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.aeg.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
26
www.aeg.com
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią
ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
1.2 Bendrosios saugos nuorodos
•
•
•
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys
naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad
neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.
Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba
atskira nuotolinio valdymo sistema.
ĮSPĖJIMAS! Neprižiūrimas maisto gaminimas ant
kaitlentės su riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir
sukelti gaisrą.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
27
NIEKADA negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite
prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba
gesinimo apdangalu.
DĖMESIO! Maisto gaminimo procesas turi būti
prižiūrimas. Trumpalaikis maisto gaminimo procesas
turi būti nuolat prižiūrimas.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant
maisto gaminimo paviršių.
Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių,
peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali
įkaisti.
Nenaudokite prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Baigę naudotis, išjunkite kaitlentę, naudodamiesi jos
valdikliais, ir nepasikliaukite prikaistuvio detektoriumi.
Jei stiklo keraminis paviršius / stiklo paviršius įtrūkęs,
prietaisą išjunkite ir ištraukite kištuką iš maitinimo
lizdo. Jeigu prietaisas prie maitinimo tinklo prijungtas
tiesiogiai, naudojant jungiamąją dėžutę, išimkite
saugiklį, kad atjungtumėte prietaisą nuo maitinimo
tinklo. Bet kuriuo atveju kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui
arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso
gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo
naudojimo instrukcijoje nurodytas kaip tinkamas
kaitlenčių apsaugas arba prietaise jau integruotas
kaitlenčių apsaugas. Netinkamų apsaugų naudojimas
gali sukelti nelaimingus atsitikimus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
28
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Apsaugokite nupjautus paviršius
hermetiku, kad jie nuo drėgmės
neišbrinktų.
Apsaugokite prietaiso apačią nuo
garų ir drėgmės.
Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta
durų ir po langu. Atidarant duris ar
langus, jie gali nuversti įkaitusius
prikaistuvius nuo prietaiso.
Kiekvieno prietaiso apačioje yra
aušinimo ventiliatoriai.
Jeigu prietaisas įrengtas virš
stalčiaus:
– Nelaikykite mažų daiktų ar
popieriaus lapų, kuriuos galėtų
įtraukti, nes jie gali sugadinti
aušinimo ventiliatorius arba
aušinimo sistemą.
– Išlaikykite ne mažesnį kaip 2 cm
atstumą tarp prietaiso apačios ir
stalčiuje laikomų dalių.
Išimkite spintelėje po prietaisu įdėtas
pertvaras.
2.2 Elektros prijungimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
atlikti kvalifikuotas elektrikas.
Prietaisą privaloma įžeminti.
Prieš atlikdami bet kokį veiksmą,
įsitikinkite, kad prietaisas būtų
atjungtas nuo maitinimo.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai
įrengtas. Dėl laisvo ir netinkamo
elektros maitinimo laido ar kištuko
(jeigu taikytina) gnybtas gali įkaisti.
Naudokite tinkamą elektros maitinimo
laidą.
•
Pasirūpinkite, kad elektros laidai
nesusipainiotų.
Įsitikinkite, kad įrengta apsauga nuo
elektros smūgių.
Ant laido naudokite įtempimą
mažinančią sąvaržą.
Įsitikinkite, kad maitinimo laidas ar
kištukas (jeigu taikytina) neliestų
karšto prietaiso ar karštų prikaistuvių,
kai jungiate prietaisą į netoli esančius
lizdus.
Nenaudokite daugiakanalių adapterių
ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko
(jeigu taikytina) ar maitinimo laido.
Kreipkitės į mūsų įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą arba elektriką, jeigu
reikia pakeisti pažeistą maitinimo
laidą.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti
arba gauti elektros smūgį.
•
Prieš naudodami pirmąkart, išimkite
visas pakuotės medžiagas, nuimkite
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
etiketes ir apsauginę plėvelę (jeigu
taikytina).
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą,
kaitvietę išjunkite.
Nepasitikėkite prikaistuvių
detektoriumi.
Nedėkite stalo įrankių arba
prikaistuvių dangčių ant kaitviečių. Jie
gali įkaisti.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Jeigu prietaiso paviršius įtrūktų,
nedelsdami atjunkite prietaisą nuo
elektros tinklo. Taip išvengsite
elektros smūgio.
Naudotojai, turintys širdies
stimuliatorių, turi išlaikyti ne mažesnį
kaip 30 cm atstumą nuo indukcinių
kaitviečių, kai prietaisas veikia.
Kai dedate maistą į karštą aliejų,
aliejus gali ištikšti.
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir sprogimo pavojus
•
•
•
•
Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti
lengvai užsiliepsnojančių garų.
Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite
atsargūs, kad liepsna arba įkaitę
daiktai jų neuždegtų.
Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
Naudotas aliejus, kuriame yra maisto
likučių, gali užsiliepsnoti esant
žemesnei temperatūrai nei aliejus,
kuris yra naudojamas pirmą kartą.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant
valdymo skydelio.
•
•
•
•
•
•
•
29
Nedėkite karšto prikaistuvio dangčio
ant kaitlentės stiklinio paviršiaus.
Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių
prikaistuvių.
Būkite atsargūs, kad ant prietaiso
nenukristų daiktai arba prikaistuviai.
Jie gali pažeisti paviršių.
Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų
prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius
prikaistuvius.
Nedėkite ant prietaiso aliuminio
folijos.
Prikaistuviai iš ketaus, aliuminio arba
su sugadintais dugnais gali subraižyti
stiklą / stiklo keramiką. Jeigu tokius
indus nuo maisto gaminimo paviršiaus
reikia patraukti, juos visada kelkite, o
ne traukite.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
2.4 Valymas ir priežiūra
•
•
•
•
•
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršių nuo
nusidėvėjimo.
Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį ir
palaukite, kol jis atvės.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo,
prieš atlikdami techninės priežiūros
darbus.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir
nepurkškite vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
2.5 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
2.6 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
pašalinti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
30
www.aeg.com
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
•
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
3. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Visus elektros prijungimus
privalo įrengti kvalifikuotas
elektrikas.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3.1 Prieš įrengiant
Prieš įrengdami kaitlentę, užrašykite
žemiau informaciją iš techninių duomenų
plokštelės. Techninių duomenų plokštelę
rasite kaitlentės apačioje.
DĖMESIO
Negręžkite ir nelituokite laidų
galų. Tai griežtai
draudžiama!
Serijos numeris.........................
DĖMESIO
Nejunkite laido be laido
galinės movos.
3.2 Įmontuojamos kaitlentės
Į baldus įmontuojamos kaitlentės gali būti
naudojamos tik po to, kai jos bus
įrengtos tinkamame standartus
atitinkančiame paviršiuje.
3.3 Prijungimo laidas
•
•
Kaitlentė pristatoma su prijungimo
laidu.
Pažeistą elektros laidą keiskite tik su
atsarginėmis dalimis pateiktu laidu.
Kreipkitės į vietos įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Dvifazis prijungimas
1. Nuimkite laido galinę movą nuo juodo
ir rudo laidų.
2. Pašalinkite izoliaciją nuo rudo ir
juodo laidų galų.
3. Ant kiekvieno laido galo uždėkite po
naują 1,5 mm² laido galinę movą
(reikia specialių įrankių).
Laido skerspjūvis
230V~
400V 2~N
N
N
L1
L
L2
Vienfazis prijungimas – 230 V~
Dvifazis prijungimas – 400 V 2 ~ N
Žalias – geltonas
Žalias – geltonas
N
Mėlynas ir mėlynas
Mėlynas ir mėlynas
N
L
Juodas ir rudas
Juodas
L1
Rudas
L2
LIETUVIŲ
3.4 Surinkimas
Jeigu prietaisas įrengtas virš
stalčiaus, gaminant maistą
kaitlentės ventiliacija gali
sušildyti stalčiuje laikomus
daiktus.
min.
500mm
min.
50mm
min. min.
12 60
min.
28
31
32
www.aeg.com
4. GAMINIO APRAŠYMAS
4.1 Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
1
1
1 Indukcinė kaitvietė
2 Valdymo skydelis
1
1
2
4.2 Valdymo skydelio išdėstymas
2
1
3
4
5
6
7
11
12
8
10 9
Norėdami pamatyti galimas nuostatas, palieskite atitinkamą simbolį.
Sim‐
bolis
Pastaba
1
ĮJUNGTA / IŠ‐
JUNGTA
Kaitlentei įjungti ir išjungti.
2
Meniu
Atveria ir užveria Meniu.
3
Kaitvietės pasirinki‐ Atveria pasirinktos kaitvietės slankiklį.
mas
4
–
5
6
7
–
Kaitvietės indikato‐
rius
Rodo, kurios kaitvietės slankiklis yra aktyvus.
-
Nustato laikmačio funkcijas.
Slankiklis
Nustato kaitinimo lygį.
PowerBoost
Įjungia funkciją.
LIETUVIŲ
Sim‐
bolis
8
9
10
11
0–9
12
33
Pastaba
Užrakinimas
Įjungia ir išjungia funkciją.
-
Hob²Hood infraraudonųjų spindulių signalų perdavi‐
mo mechanizmo langelis. Neuždenkite jo.
Pristabdyti
Įjungia ir išjungia funkciją.
-
Rodo esamą kaitinimo lygį.
Bridge
Įjungia ir išjungia funkciją.
4.3 OptiHeat Control (3
veiksmas. Likusio karščio
indikatorius)
Indukcinės kaitvietės maisto gaminimo
metu kaitina tiesiogiai prikaistuvio dugną.
Stiklo keramikos paviršius įšyla dėl
likusio prikaistuvio karščio.
ĮSPĖJIMAS!
III / II / I Pavojus nusideginti
dėl likusio karščio.
Indikatorius rodo likusio
karščio lygį.
5. TRUMPASIS VADOVAS
5.1 Jutiklinio ekrano
naudojimas
•
•
•
•
•
•
•
Norėdami įjungti parinktį, ekrane
palieskite atitinkamą simbolį.
Patraukus pirštą nuo ekrano,
pasirinkta funkcija įjungiama.
Norėdami slinkti galimomis
parinktimis, tai darykite greitu judesiu
arba braukite pirštu per ekraną.
Judesio greitis lemia ekrano judėjimo
greitį.
Slinkimas gali sustoti pats arba jūs jį
galite sustabdyti patys, palietę ekraną.
Jūs galite pakeisti daugumą ekrane
rodomų parametrų, kai paliečiate
atitinkamus simbolius.
Norėdami pasirinkti reikiamą funkciją
ar laiką, tai galite padaryti slinkdami
sąrašą ir (arba) paliesdami norimą
pasirinkti parinktį.
Meniu
Kepimo vadovas
Kaitlentės funkcijos
Tirpinimas
•
•
•
•
Kai kaitlentė veikia ir tam tikri
simboliai iš ekrano dingsta, palieskite
bet kurią ekrano vietą. Vėl bus rodomi
visi simboliai.
Paleidus tam tikras funkcijas rodomas
iškylantysis langas su papildoma
informacija.
Galima naudoti tik apšviestus
simbolius.
Pirmiausia pasirinkite kaitvietę, kad
įjungtumėte laikmačio funkcijas.
5.2 Meniu struktūra
Palieskite
, kad atvertumėte ir
pakeistumėte kaitlentės nuostatas arba
įjungtumėte tam tikras funkcijas.
Lentelėje parodyta pagrindinio Meniu
struktūra.
34
www.aeg.com
Nuostatos
Vaikų saugos užraktas
Laikmatis
Hob²Hood
H0 – išjungti
H1 – tik apšvietimas
H2 – mažas ventiliatoriaus greitis
H3 – mažas automatinis ventiliato‐
riaus greitis
H4 – vidutinis automatinis ventiliato‐
riaus greitis
H5 – didelis automatinis ventiliato‐
riaus greitis
H6 – labai didelis automatinis venti‐
liatoriaus greitis
Nustatymas
Kepimo vadovas
Galios valdymas
Kalba
Mygtukų signalai
Skambučio garsumas
Ekrano ryškumas
Techninė priežiūra
Demonstracinis režimas
Licencija
Rodyti programinės įrangos versiją
Įspėjamųjų signalų istorija
Atkurti visas nuostatas
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
aprašas. Pasinaudokite patarimais ir
lengvai naršykite po Meniu.
palieskite
Jeigu esate Meniu apačioje, eikite sąrašu
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
arba .
Kai paliečiate ir palaikote tam tikras
Meniu parinktis, rodomas trumpas
aukštyn ir naudokite arba palieskite
kad išeitumėte iš Meniu.
6. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
,
LIETUVIŲ
6.1 Pirmasis prijungimas prie
elektros
Prijungus kaitlentę prie elektros tinklo,
privaloma nustatyti: Kalba, Ekrano
ryškumas ir Skambučio garsumas.
35
Galite pakeisti nuostatas Meniu >
Nuostatos > Nustatymas. Žr. skyrių
„Kasdienis naudojimas“.
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Įjungimas ir išjungimas
Lieskite
1 sekundę, kad įjungtumėte
arba išjungtumėte kaitlentę.
7.2 Automatinis išjungimas
Ši funkcija automatiškai išjungia
kaitlentę, jeigu:
•
•
visos kaitvietės yra išjungtos;
įjungę kaitlentę, nenustatėte kaitinimo
lygio;
• kažką išliejote arba padėjote ką nors
(puodą, šluostę ir pan.) ant valdymo
skydelio ilgesniam laikui nei 10
sekundžių. Pasigirsta garso signalas
ir kaitlentė išsijungia. Nuimkite daiktą
arba nuvalykite valdymo skydelį;
• kaitlentė perkaista (pvz., jeigu
kaitinate tuščią keptuvę). Palaukite,
kol kaitvietė atauš, prieš vėl
naudodami kaitlentę;
• naudojate netinkamą prikaistuvį arba
ant kaitvietės neuždėtas prikaistuvis.
Mirksi baltas kaitvietės simbolis ir
indukcinė kaitvietė automatiškai
išsijungia po 1 minutės.
• neišjungėte kaitvietės arba
nepakeitėte kaitinimo lygio. Po tam
tikro laiko rodomas pranešimas ir
kaitlentė išsijungia.
Santykis tarp kaitinimo lygio ir laiko,
po kurio kaitlentė išsijungia:
Kaitinimo nuostata Kaitlentė išsijun‐
gia po
1–2
6 valandų
3–5
5 valandų
6
4 valandų
Kaitinimo nuostata Kaitlentė išsijun‐
gia po
7–9
1,5 valandos
7.3 Kaitviečių naudojimas
Uždėkite prikaistuvį ant pasirinktos
kaitvietės vidurio. Indukcinės kaitvietės
prisitaiko automatiškai pagal prikaistuvio
dugno dydį.
Kai padedate puodą ant pasirinktos
kaitvietės, kaitlentė automatiškai jį
aptinka ir ekrane rodomas atitinkamas
slankiklis. Slankiklis matomas 8
sekundes, po to ekranas sugrįžta prie
pagrindinio rodinio. Norėdami greičiau
užverti slankiklį, bakstelėkite ekraną ne
slankiklio srityje.
Kai įjungtos kitos kaitvietės, gali būti
ribojami kaitvietei norimi naudoti
kaitinimo lygiai. Skaitykite skyrių „Galios
valdymas“.
Patikrinkite, ar puodas
tinkamas naudoti ant
indukcinių kaitlenčių.
Daugiau informacijos apie
prikaistuvių rūšis rasite
skyriuje „Naudingi
patarimai“. Patikrinkite
puodo dydį skyrelyje
„Techniniai duomenys“.
7.4 Kaitinimo nuostata
1. Įjunkite kaitlentę.
2. Padėkite puodą ant pasirinktos
kaitvietės.
Ekrane rodomas aktyvios kaitvietės
slankiklis ir jis yra aktyvus 8 sekundes.
3. Palieskite arba braukite pirštu, kad
nustatytumėte norimą kaitinimo lygį.
Simbolis paraudonuoja ir tampa didesnis.
36
www.aeg.com
•
7.5 PowerBoost
Šia funkcija įjungia daugiau galios
atitinkamai indukcinei kaitvietei; taip
priklauso nuo prikaistuvio dydžio. Ši
funkcija gali būti įjungta tik ribotą
laikotarpį.
1. Pirmiausia palieskite norimos
kaitvietės simbolį.
arba braukite pirštu
2. Palieskite
dešinėn, kad įjungtumėte funkciją
pasirinktai kaitvietei.
Simbolis paraudonuoja ir tampa didesnis.
Funkcija automatiškai išsijungia. Jeigu
norite išjungti funkciją rankiniu būdu,
pasirinkite kaitvietę ir pakeiskite jos
kaitinimo lygį.
Kiekvienos fazės maksimali elektros
apkrova yra 3600 W.
• Ši funkcija paskirsto galią tarp
kaitviečių, prijungtų prie tos pačios
fazės.
• Ši funkcija įsijungia, kai bendra
kaitviečių, prijungtų prie vienos fazės,
elektros apkrova viršija 3600 W.
• Ši funkcija sumažina kitų kaitviečių,
prijungtų prie tos pačios fazės, galią,
o tai turi įtakos kaitinimo nuostatos
pasirinkimo galimybei.
• Maksimali kaitinimo nuostata matoma
slankiklyje. Tik baltos spalvos
skaitmenys yra aktyvūs.
• Jei aukštesnės nuostatos pasirinkti
neįmanoma, pirmiausiai sumažinkite
kitų kaitviečių nuostatą.
Galios valdymas naudojant funkciją
Galios ribojimas
Nustačius funkciją ties Galios ribojimas
6,0 kW arba mažesnės vertės
nuostata, kaitlentės galia padalijama
visoms kaitvietėms.
Maksimalios trukmės vertes
rasite skyrelyje „Techniniai
duomenys“.
7.6 Galios ribojimas
Vartotojui pristatytame prietaise būna
nustatytas aukščiausias koks tik
įmanomas galios lygis (7 200 W). Jei
instaliacija maksimalios galios nepalaiko,
maksimalią galią galima pakeisti.
Įsitikinkite, ar pasirinktas
galios lygis neviršija jūsų
namuose įrengtų elektros
instaliacijos saugiklių ribų.
1. Ekrane palieskite
, kad
atidarytumėte Meniu.
2. Pasirinkite Nuostatos > Nustatymas
> Galios valdymas ir nustatykite
atitinkamą 1 500–7 200 W galios lygį.
Norėdami uždaryti Meniu, palieskite
dešiniąją ekrano pusę už laikinojo lango
ribų arba keliskart palieskite .
7.7 Galios valdymas
•
Kaitvietės sugrupuojamos pagal vietą
ir kaitlentės fazių skaičių. Žr.
paveikslėlį.
Nustačius funkciją ties Galios
ribojimasdidesne nei 6,0 kW nuostata,
kaitlentės galia padalijama dviem
suporuotoms kaitvietėms.
LIETUVIŲ
7.8 Funkcija Bridge
Ši funkcija sujungia dvi kaitvietes ir jos
veikia kaip viena tuo pačiu kaitinimo
lygiu.
Šią funkciją galite naudoti dideliam
prikaistuviui.
1. Uždėkite prikaistuvį ant dviejų
kaitviečių. Prikaistuvis turi uždengti
abiejų kaitviečių centrus.
2. Palieskite , kad įjungtumėte
funkciją. Pasikeičia kaitvietės
simbolis.
3. Nustatykite kaitinimo lygį.
Prikaistuvis turi uždengti abiejų kaitviečių
centrus, bet neišsikišti už pažymėtos
srities.
37
3. Palieskite .
Ekrane rodomas laikmačio meniu langas.
4. Pažymėkite
funkciją.
, kad įjungtumėte
.
Simboliai pasikeičia į
5. Braukite pirštu kairėn ar dešinėn, kad
pasirinktumėte norimą laiką (pvz.,
valandas ir (arba) minutes).
6. Palieskite GERAI, kad
patvirtintumėte savo pasirinkimą.
+STOP
Taip pat galite pasirinkti
ir atšaukti
savo pasirinkimą.
Kai laikas baigiasi, pasigirsta garso
signalas ir mirksi
signalui išjungti.
. Palieskite
Norėdami šią funkciją išjungti, nustatykite
kaitinimo lygį ties 0. Arba palieskite
+STOP
į
kairę nuo laikmačio vertės, palieskite
greta jos ir patvirtinkite savo pasirinkimą,
kai rodomas iškylantysis langas.
Minučių skaitlys
Galite naudoti šią funkciją, kai kaitlentė
yra įjungta, bet kaitvietės neveikia.
Ši funkcija neturi poveikio kaitviečių
veikimui.
1. Pasirinkite bet kokią kaitvietę.
Atitinkamas slankiklis bus rodomas
ekrane.
Norėdami išjungti šią funkciją, palieskite
. Kaitvietės veikia atskirai.
7.9 Laikmatis
Atgalinės atskaitos
laikmatis
+STOP
Naudokite šią funkciją nurodyti, kiek laiko
kaitvietė turi veikti vieno karto maisto
gaminimo metu.
Kiekvienai kaitvietei galite atskirai
nustatyti funkciją.
1. Pirmiausiai nustatykite atitinkamos
kaitvietės, o po to – funkcijos
kaitinimo lygį.
2. Palieskite kaitvietės simbolį.
2. Palieskite .
Ekrane rodomas laikmačio meniu langas.
3. Braukite pirštu kairėn ar dešinėn, kad
pasirinktumėte norimą laiką (pvz.,
valandas ir minutes).
4. Palieskite GERAI, kad
patvirtintumėte savo pasirinkimą.
Taip pat galite pasirinkti
atšaukti savo
pasirinkimą.
Kai laikas baigiasi, pasigirsta garso
signalas ir mirksi
signalui išjungti.
. Palieskite
Norėdami išjungti funkciją, palieskite
į
kairę nuo laikmačio vertės, palieskite
greta jos ir patvirtinkite savo pasirinkimą,
kai rodomas iškylantysis langas.
38
www.aeg.com
Laikmatis
Funkcija automatiškai pradeda atskaitą
iškart, kai įjungiate kaitvietę. Šią funkciją
galite naudoti stebėjimui, kiek laiko ji
veikia.
ir atverkite Meniu.
1. Palieskite
2. Slinkite Meniu ir pasirinkite Nuostatos
> Laikmatis.
3. Palieskite jungiklį ir įjunkite / išjunkite
funkciją.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
arba .
Kai pakeliate puodą, funkcija
nesustabdoma. Norėdami atkurti funkciją
ir vėl ją paleisti rankiniu būdu, palieskite
, iškylančiame lange pasirinkite Atkurti.
Funkcija pradeda skaičiuoti nuo 0.
Norėdami Pristabdyti funkciją vienam
Palieskite , kad įjungtumėte funkciją.
Norėdami išjungti šią funkciją, 3
sekundes lieskite
.
Išjungus kaitlentę,
išjungiama ir ši funkcija.
7.12 Vaikų saugos užraktas
Ši funkcija apsaugo, kad kaitlentė
nepradėtų veikti atsitiktinai.
1. Ekrane palieskite
, kad
atvertumėte Meniu.
2. Pasirinkite Nuostatos > > Vaikų
saugos užraktas iš sąrašo.
3. Įjunkite jungiklį ir palieskite raides AO-X abėcėlės tvarka, kad
įjungtumėte funkciją. Norėdami
išjungti funkciją, išjunkite jungiklį.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
maisto gaminimo seansui, palieskite
ir
iškylančiame lange pasirinkite
Pristabdyti. Pasirinkite Paleisti ir tęskite
skaičiavimą.
Meniu, naudokite
7.10 Pristabdyti
1. Ekrane palieskite
, kad
atvertumėte Meniu.
2. Pasirinkite Nuostatos > Nustatymas
> Kalba iš sąrašo.
3. Iš sąrašo pasirinkite tinkamą kalbą.
Jeigu pasirenkate netinkamą kalbą,
Funkcija nustato visas veikiančias
kaitvietes į žemiausią kaitinimo lygį.
Kai veikia tik funkcija
ir , gali būti
naudojami simboliai. Visi kiti simboliai
valdymo skydelyje yra užrakinti.
Funkcija neišjungia laikmačio funkcijų.
Palieskite
, kad įjungtumėte funkciją.
Įsijungia . Kaitinimo lygis sumažintas
iki 1-o.
Norėdami išjungti šią funkciją, palieskite
.
Funkcija sustabdoma PowerBoost.
Didžiausias kaitinimo lygis vėl
aktyvinamas, kai vėl paliečiate
.
7.11 Užrakinimas
Galite užrakinti valdymo skydelį, kai
kaitlentė veikia. Taip galima išvengti
atsitiktinio kaitinimo lygio pakeitimo.
Pirmiausia nustatykite kaitinimo lygį.
arba .
7.13 Kalba
palieskite
. Iš rodomo sąrašo
pasirinkite trečią parinktį ir tada du kartus
– paskutinę parinktį. Galiausiai pasirinkite
dešinėje esančią parinktį.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
arba .
7.14 Mygtukų signalai /
Skambučio garsumas
Jūs galite pasirinkti savo kaitlentės
skleidžiamą garsą arba visiškai jį išjungti.
Galite rinktis spragtelėjimą (numatytasis)
arba pypsėjimą.
1. Ekrane palieskite
, kad
atvertumėte Meniu.
LIETUVIŲ
2. Pasirinkite Nuostatos > Nustatymas
> Mygtukų signalai / Skambučio
garsumas iš sąrašo.
3. Pasirinkite atitinkamą parinktį.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
arba .
7.15 Ekrano ryškumas
Galite pakeisti ekrano ryškumą.
Galimi 4 šviesumo lygiai: 1 yra
žemiausias, o 4 – aukščiausias.
1. Ekrane palieskite
, kad
atvertumėte Meniu.
2. Pasirinkite Nuostatos > Nustatymas
> Ekrano ryškumas iš sąrašo.
3. Pasirinkite atitinkamą lygį.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
7.16
arba .
Kepimo vadovas
Ši funkcija reguliuoja temperatūrą
skirtingos rūšies patiekalams ir išlaiko ją
ruošiant maistą. Ją galima aktyvinti tik
kairiajai priekinei kaitvietei arba abiems
kairėje esančioms kaitvietėms, kai jos abi
yra sujungtos lygiagrečiuoju sujungimu.
1. Palieskite
ekrane, kad būtų
rodomas Meniu.
2. Pasirinkite Kepimo vadovas ir
patiekalo, kurį norite ruošti, rūšį iš
sąrašo.
Kiekvienai patiekalo rūšiai galimos
kelios parinktys. Vykdykite ekrane
pateikiamas instrukcijas.
• Iškylančiojo lango viršuje galite
paliesti GERAI, kad naudotumėte
numatytąsias nuostatas.
• Jūs galite nustatyti laiko funkciją.
Kai puodas pasiekia numatytąją
temperatūrą, galite suaktyvinti
laikmatį.
• Galite pakeisti numatytąjį
kaitinimo lygį.
3. Kai puodas pasiekia numatytąją
temperatūrą, girdimas garso signalas
ir rodomas iškylantysis langas.
39
Norėdami užverti langą ir paleisti
funkciją, palieskite GERAI. Jeigu
norite visam laikui išjungti langą,
prieš aktyvindami funkciją
pažymėkite
.
Norėdami išjungti funkciją, palieskite
ir Stabdyti arba palieskite
ir
pasirinkite Kepimo vadovas, tuomet
pasirinkite bet kokią patiekalo rūšį ir
palieskite Stabdyti.
Norėdami išjungti Meniu, palieskite
arba ekrano dešinę pusę, ne
iškylančiame lange. Jei norite naršyti po
Meniu, naudokite
7.17
arba .
Tirpinimas
Šią funkciją galite naudoti skirtingiems
produktams tirpinti, pvz., šokoladui ar
sviestui. Vieno gaminimo seanso metu
funkciją galite naudoti tik vienai kaitvietei.
, kad
1. Ekrane palieskite
atvertumėte Meniu.
2. Pasirinkite Kaitlentės funkcijos >
Tirpinimas iš sąrašo.
3. Palieskite Paleisti.
Jums reikia pasirinkti norimą
kaitvietę.
Rodomas iškylantysis langas,
kuriame klausiama, ar norite atšaukti
ankstesnį kaitinimo lygį, jei jis buvo
pasirinktas.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
arba .
Norėdami sustabdyti funkciją, palieskite
kaitviečių pasirinkimo simbolį ir po to
Stabdyti.
7.18 Hob²Hood
Tai pažangi automatinė funkcija, kuri
sujungia kaitlentę ir specialų gartraukį. Ir
kaitlentė, ir gartraukis turi infraraudonųjų
spindulių signalų perdavimo
mechanizmą. Ventiliatoriaus sukimosi
greitis nustatomas automatiškai pagal
režimo nuostatą ir ant kaitlentės esančio
karščiausio prikaistuvio temperatūrą.
40
www.aeg.com
Didžiosios daugumos gartraukių
nuotolinio valdymo sistema pradžioje
būna išjungta. Įjunkite ją, prieš
pradėdami naudoti šią funkciją. Daugiau
informacijos rasite gartraukio naudojimo
instrukcijoje.
Tarp H2 ir H6 automatiškai veikia
funkcija. Pradžioje kaitlentėje būna
nustatyta H5 nuostata. Gartraukis
reaguoja kiekvieną kartą, kai naudojate
kaitlentę. Kaitlentė automatiškai nustato
prikaistuvio temperatūrą ir pareguliuoja
ventiliatoriaus sukimosi greitį. Jūs galite
nustatyti kaitlentę, kad apšvietimas būtų
įjungtas tik pasirinkus H1.
Jeigu pakeisite
ventiliatoriaus sukimosi greitį
gartraukyje, numatytasis
ryšys su kaitlente bus
išjungtas. Norėdami vėl
aktyvinti šią funkciją, vėl
IŠJUNKITE ir ĮJUNKITE abu
prietaisus.
Re‐
ži‐
mas
Auto‐ Virimas1)
mati‐
nis
ap‐
švieti‐
mas
Kepimas2)
H0
Iš‐
jungti
Išjungti
Išjungti
H1
Įjungti Išjungti
Išjungti
H23)
Įjungti 1 ventiliato‐
riaus greitis
1 ventiliato‐
riaus greitis
H3
Įjungti Išjungti
1 ventiliato‐
riaus greitis
H4
Įjungti 1 ventiliato‐
riaus greitis
1 ventiliato‐
riaus greitis
Re‐
ži‐
mas
Auto‐ Virimas1)
mati‐
nis
ap‐
švieti‐
mas
Kepimas2)
H5
Įjungti 1 ventiliato‐
riaus greitis
2 ventiliato‐
riaus greitis
H6
Įjungti 2 ventiliato‐
riaus greitis
3 ventiliato‐
riaus greitis
1) Kaitlentė aptinka virimo procesą ir pagal auto‐
matinį režimą parenka ventiliatoriaus sukimosi
greitį.
2) Kaitlentė aptinka kepimo procesą ir pagal auto‐
matinį režimą parenka ventiliatoriaus sukimosi
greitį.
3) Šis režimas suaktyvina ventiliatorių bei apšvie‐
timą neatsižvelgiant į temperatūrą.
Režimų keitimas
Režimai pakeičiami ir reguliuojami
automatiškai. Jeigu netenkina triukšmo
lygis / ventiliatoriaus greitis, galite
rankiniu būdu perjungti režimus.
1. Palieskite
.
Iš sąrašo pasirinkite Nuostatos >
Hob²Hood.
2. Pasirinkite atitinkamą režimą.
Norėdami išjungti Meniu, palieskite
arba ekrano dešinę pusę, ne
iškylančiame lange.
Pabaigus gaminti ir išjungus kaitlentę,
gartraukio ventiliatorius gali dar kurį laiką
veikti. Praėjus tam laikui, sistema
automatiškai išjungia ventiliatorių ir
paskesnes 30 sekundžių apsaugo
ventiliatorių nuo netyčinio jo įjungimo.
Gartraukio apšvietimas išsijungia praėjus
2 minutėms po kaitlentės išjungimo.
8. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Prikaistuviai
Indukcinių kaitviečių striprus
elektromagnetinis laukas
labai greitai įkaitina
prikaistuvius.
LIETUVIŲ
Su indukcinėmis kaitvietėmis
naudokite tinkamus
prikaistuvius.
Prikaistuvių medžiaga
•
tinkama: ketus, plienas, emaliuotasis
plienas, nerūdijantysis plienas,
daugiasluoksnis dugnas (jeigu
gamintojo pažymėta, kad tinka).
• netinkama: aliuminis, varis, žalvaris,
stiklas, keramika, porcelianas.
Prikaistuviai tinka indukcinei viryklei,
jeigu:
•
•
vanduo labai greitai užverda ant
kaitvietės, nustatytos aukščiausia
galia;
ant prikaistuvio dugno prikimba
magnetas.
Prikaistuvio dugnas turi būti
kuo storesnis ir lygesnis.
Prieš dėdami prikaistuvius
ant kaitlentės paviršiaus,
įsitikinkite, kad jų dugnai
būtų švarūs ir sausi.
Prikaistuvio matmenys
Indukcinės kaitvietės prisitaiko
automatiškai pagal prikaistuvio dugno
dydį.
Kaitvietės veiksmingumas yra susijęs su
prikaistuvio skersmeniu. Mažesnio nei
minimalaus skersmens prikaistuvis
gauna tik dalį kaitvietės sukuriamos
galios.
41
•
traškėjimą: prikaistuviai pagaminti iš
skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių
principu).
• švilpimą: naudojate kaitvietę nustatę
didelę galią ir prikaistuvį, pagamintą iš
skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių
principu).
• dūzgimas: naudojate didelę galią.
• spragsėjimas: elektrinis perjungimas,
puodas aptinkamas, kai jį uždedate
ant kaitlentės.
• šnypštimas, gaudimas: veikia
ventiliatorius.
Šis triukšmas yra normalus ir
nereiškia jokio gedimo.
8.3 Öko Timer (Ekonominis
laikmatis)
Energijos taupymo tikslais kaitvietės
kaitinimo elementas automatiškai
išsijungia anksčiau, nei pasigirsta
atgalinės laiko atskaitos garso signalas.
Veikimo trukmė priklauso nuo kaitinimo
lygio ir maisto gaminimo trukmės.
8.4 Maisto gaminimo
pavyzdžiai
Kaitinimo lygis ir kaitvietės energijos
sąnaudos susiję netiesiogiai. Didesnis
kaitinimo lygis nėra tiesiogiai
proporcingas energijos sąnaudų
padidėjimui. Tai reiškia, kad kaitvietė,
veikianti vidutiniu kaitinimo lygiu, naudoja
mažiau nei pusę savo galios.
Duomenys lentelėje yra tik
orientacinio pobūdžio.
Žr. „Techniniai duomenys“.
8.2 Triukšmo lygis naudojimo
metu
Jeigu girdite:
Kaitinimo ly‐
gis
Naudojimas:
Laikas
(min.)
Patarimai
1
Išlaikyti pagamintą maistą šiltą. jeigu
reikia
Uždenkite prikaistuvį dangčiu.
1–2
Tinka padažui „Hollandaise“,
5–25
sviestui, šokoladui, želė tirpinti.
Retkarčiais pamaišykite.
42
www.aeg.com
Kaitinimo ly‐
gis
Naudojimas:
Laikas
(min.)
Patarimai
1–2
Tirštinti: purūs omletai, kepti
kiaušiniai.
10–40
Gaminkite uždengę prikaistu‐
vius.
2–3
Tinka virti ryžius ir gaminti pie‐
niškus patiekalus, taip pat šil‐
dyti pagamintus patiekalus.
25–50
Verdant ryžius, vandens turi
būti bent dvigubai daugiau nei
ryžių; gamindami pieniškus
patiekalus, juos įpusėjus pro‐
cesui pamaišykite.
3–4
Daržovių gaminimas garuose,
žuvis, mėsa.
20–45
Įpilkite pora valgomųjų
šaukštų skysčio.
4–5
Bulvių virimas garuose.
20–60
Gamindami 750 g bulvių, nau‐
dokite daugiausia ¼ l van‐
dens.
4–5
Tinka gaminti didesnius maisto 60–150
kiekius, troškinius ir sriubas.
Iki 3 l skysčio ir maisto produk‐
tai.
6–7
Kepti ant nedidelio karščio: es‐ jeigu
kalopus, veršienos muštinius,
reikia
kotletus, pyragėlius su įdaru,
dešreles, kepenėles, miltų,
sviesto ir pieno mišinius, kiau‐
šinius, blynus, spurgas.
Patiekalo gaminimo laikui įpu‐
sėjus, apverskite.
7–8
Intensyvus kepimas, smulkiai
supjaustytos paskrudintos bul‐
vės, nugarinės žlėgtainis, bifš‐
teksas.
Patiekalo gaminimo laikui įpu‐
sėjus, apverskite.
9
Tinka virti vandeniui, makaronams, skrudinti mėsą (guliašą, troškintą mė‐
są), kepti bulvių traškučius apsemtus aliejuje.
5–15
Tinka virti didelį kiekį vandens. PowerBoost yra įjungta.
8.5 Naudingi patarimai
Hob²Hood
Kai naudojate kaitlentę su šia funkcija:
•
Apsaugokite gartraukio skydelį nuo
tiesioginių saulės spindulių.
• Nenukreipkite į gartraukio skydelį
halogeninio žibintuvėlio.
• Neuždenkite kaitlentės valdymo
skydelio.
• Neužstokite signalo tarp kaitlentės ir
gartraukio (pavyzdžiui, ranka ar
prikaistuvio rankena). Žr. paveikslėlį.
Paveikslėlyje parodytas gartraukis yra
tik kaip pavyzdys.
LIETUVIŲ
Kiti nuotoliniu būdu valdomi
prietaisai gali blokuoti
signalą. Nenaudokite jokių
nuotoliniu būdu valdomų
prietaisų tada, kai naudojate
kaitlentės funkciją.
43
Visą gartraukių, veikiančių su šia
funkcija, asortimentą rasite mūsų
vartotojams skirtoje interneto svetainėje.
AEG gartraukiai, kurie veikia su šia
funkcija, privalo turėti simbolį .
Viryklės gartraukiai su
funkcijaHob²Hood
9. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Bendra informacija
•
•
•
•
•
Valykite kaitlentę po kiekvieno
panaudojimo.
Visada naudokite prikaistuvius
švariais dugnais.
Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant
paviršiaus neturi įtakos kaitlentės
veikimui.
Naudokite specialius, kaitlentei valyti
tinkamus valiklius.
Naudokite specialią, stiklui skirtą
grandyklę.
9.2 Kaitlentės valymas
•
•
•
•
Nuvalykite nedelsdami: išsilydžiusį
plastiką, plastmasinę plėvelę, cukrų ir
maistą su cukrumi, nes kitaip
nešvarumai gali pakenkti kaitlentei.
Būkite atsargūs, kad išvengtumėte
nudegimų. Naudokite specialią
grandyklę, kurią prie stiklo paviršiaus
pridėkite smailiu kampu ir stumkite
ašmenis paviršiumi.
Kaitlentei pakankamai ataušus
pašalinkite: kalkių nuosėdas,
vandens dėmes, riebalų dėmes,
metalo spalvos dėmes. Kaitlentę
valykite drėgnu skudurėliu ir
nešveičiamąja valymo priemone.
Nuvalę kaitlentę, ją nusausinkite
minkštu audiniu.
Pašalinkite blizgančias metalo
atspalvio dėmes: naudokite vandens
ir acto tirpalą ir valykite stiklo paviršių
šluoste.
Kaitlentės paviršiuje yra horizontalūs
grioveliai. Valykite kaitlentę drėgna
šluoste ir plovikliu, lygiai šluostydami
iš kairės į dešinę. Nuvalę kaitlentę, ją
nusausinkite minkšta šluoste iš kairės
į dešinę.
10. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
10.1 Ką daryti, jeigu...
Gedimas
Galima priežastis
Kaitlentės nepavyksta įjungti Kaitlentė neprijungta arba
arba valdyti.
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Atitaisymo būdas
Patikrinkite, ar kaitlentė tin‐
kamai prijungta prie elektros
tinklo. Žr. prijungimo sche‐
mą.
44
www.aeg.com
Gedimas
Ekranas nereaguoja į prisi‐
lietimą.
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl saugiklio. Jeigu sau‐
giklis pakartotinai perdega,
kreipkitės į kvalifikuotą elek‐
triką.
60 sekundžių nenustatėte
kaitinimo lygio.
Dar kartą įjunkite kaitlentę ir
nustatykite kaitinimo lygį
greičiau nei per 60 sekun‐
džių.
Vienu metu palietėte 2 arba
daugiau jutiklio laukų.
Palieskite tik vieną jutiklio
lauką.
Pristabdyti veikia.
Žr. skyrių „Kasdienis naudo‐
jimas“.
Uždengta dalis ekrano arba
per arti ekrano pastatyti puo‐
dai.
Ant ekrano yra šiek tiek
skysčio arba uždėtas daik‐
tas.
Patraukite daiktus. Patrauki‐
te puodus atokiau nuo ekra‐
no.
Nuvalykite ekraną, palaukite,
kol prietaisas atvės. Atjunki‐
te kaitlentę nuo elektros tin‐
klo. Praėjus 1 minutei, vėl
prijunkite kaitlentę.
Pasigirsta garso signalas ir
Kažką padėjote ant vieno ar‐ Nuimkite daiktą nuo jutiklių
kaitlentė išsijungia.
ba kelių jutiklio laukų.
laukų.
Kai kaitlentė yra išjungta, gir‐
dimas garso signalas.
Kaitlentė išsijungia.
Kažką uždėjote ant jutiklio
lauko
.
Nuimkite daiktą nuo jutiklio
lauko.
Neįsijungia likusio karščio in‐ Kaitvietė neįkaitusi, nes vei‐
dikatorius.
kė pernelyg trumpai, arba
sugedęs jutiklis.
Jeigu kaitvietė veikė pakan‐
kamai ilgai ir jau turėtų būti
įkaitusi, kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
Jūs negalite įjungti didžiau‐
sio kaitinimo lygio.
Kitai kaitvietei jau nustatytas
didžiausias kaitinimo lygis.
Pirmiausia sumažinkite kitos
kaitvietės galią.
Per žemas Galios ribojimas
lygis.
Pakeiskite maksimalią galią
Meniu. Žr. skyrių „Kasdienis
naudojimas“.
Jutiklių laukai įkaista.
Per didelis prikaistuvis arba
jis yra per arti valdiklių.
Jeigu galima, didelius pri‐
kaistuvius dėkite ant galinių
kaitviečių.
Hob²Hood neveikia.
Uždengėte valdymo skydelį.
Nuimkite daiktą nuo valdymo
skydelio.
LIETUVIŲ
Gedimas
Galima priežastis
45
Atitaisymo būdas
Hob²Hood veikia, bet šviečia Jūs aktyvinote H1 režimą.
tik lemputė.
Pakeiskite režimą į H2–H6
arba palaukite, kol bus pa‐
leistas automatinis režimas.
Hob²Hood veikia režimai
H1–H6, bet apšvietimas iš‐
jungtas.
Gali būti perdegusi lemputė.
Kreipkitės į įgaliotąjį techni‐
nės priežiūros centrą.
Liečiant jutiklių laukus nėra
garso.
Garsas yra išjungtas.
Įjunkite garso signalus. Žr.
skyrių „Kasdienis naudoji‐
mas“.
Nustatyta netinkama kalba.
Jūs per klaidą pakeitėte kal‐
bą.
Atkurkite visas funkcijas į ga‐
myklines nuostatas. Pasirin‐
kite Atkurti visas nuostatas iš
Meniu.
Atjunkite kaitlentę nuo elek‐
tros tinklo. Praėjus 1 minutei,
vėl prijunkite kaitlentę. Nus‐
tatykite Kalba, Ekrano ryšku‐
mas ir Skambučio garsu‐
mas.
Kaitvietė išsijungia.
Rodomas įspėjamasis pra‐
nešimas, kad kaitvietė išsi‐
jungs.
Automatinis išjungimas iš‐
jungia kaitvietę.
Žr. skyrių „Kasdienis naudo‐
jimas“.
Išjunkite ir vėl įjunkite kait‐
lentę.
Užrakinimas veikia.
Žr. skyrių „Kasdienis naudo‐
jimas“.
Vaikų saugos užraktas vei‐
kia.
Žr. skyrių „Kasdienis naudo‐
jimas“.
Ant kaitvietės neuždėtas pri‐
kaistuvis.
Uždėkite prikaistuvį ant kait‐
vietės.
Netinkamas prikaistuvis.
Naudokite tinkamą prikais‐
tuvį. Žr. skyrių „Patarimai“.
ir pranešimas įsijungia.
Rodoma O – X – A.
mirksi.
Prikaistuvio dugno skersmuo Naudokite tinkamo dydžio
yra per mažas kaitvietei.
prikaistuvį. Žr. „Techniniai
duomenys“.
46
www.aeg.com
Gedimas
ir skaičius įsijungia.
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Kaitlentėje aptikta klaida.
Išjunkite kaitlentę ir vėl ją
įjunkite po 30 sekundžių. Jei‐
gu vėl rodoma
, atjunkite
kaitlentę nuo maitinimo tin‐
klo. Praėjus 30 sekundžių,
vėl prijunkite kaitlentę. Jeigu
problema tęsiasi, kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
Galite girdėti nuolatinį pyp‐
sėjimą.
Netinkamas elektros prijun‐
gimas.
10.2 Jeigu negalite rasti
sprendimo...
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą. Pateikite duomenis iš techninių
duomenų lentelės. Patikrinkite, ar
Atjunkite kaitlentę nuo elek‐
tros tinklo. Paprašykite kvali‐
fikuoto elektriko patikrinti in‐
staliaciją.
tinkamai naudojatės kaitlente. Jeigu ne,
aptarnavimo centro ar atstovo
apsilankymas bus apmokestintas,
nepaisant garantinio laikotarpio.
Nurodymai apie aptarnavimo centrą ir
garantijos sąlygos pateiktos garantijos
brošiūroje.
11. TECHNINIAI DUOMENYS
11.1 Techninių duomenų
plokštelė
Modelis IAE64843FB
Tipas 61 B4A 01 CD
Indukcija 7.2 kW
Ser. Nr. .................
AEG
11.2 Programinės įrangos
licencijos
Šios kaitlentės programinėje įrangoje yra
programinės įrangos, kuri yra saugoma
autorių teisių ir naudojama pagal BSD,
fontconfig, FTL, GPL-2.0 , LGPL-2.0,
LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT,
OpenSSL / SSLEAY, ISC, Apache 2,0 ir
kt. licencijas.
Gamyklos numeris (PNC) 949 597 561 00
220–240 V / 400 V 2 N 50–60 Hz
Pagaminta Vokietijoje
7.2 kW
Visą licenciją rasite Meniu > Nuostatos >
Techninė priežiūra > Licencija.
Atvirojo šaltinio programinės įrangos
šaltinio kodą galite parsisiųsti pagal
nuorodą, pateiktą gaminio interneto
svetainės puslapyje.
LIETUVIŲ
47
11.3 Kaitviečių techniniai duomenys
Kaitvietė
Vardinė galia
PowerBoost
(didžiausias
(W)
kaitinimo lygis)
(W)
PowerBoost di‐ Prikaistuvio
džiausia truk‐
skersmuo (mm)
mė (min.)
Kairioji priekinė
2 300
3 200
10
125–210
Kairioji galinė
2 300
3 200
10
125–210
Dešinioji prieki‐
nė
1 400
2 500
4
125–145
Dešinioji galinė
1 800
2 800
10
145–180
Kaitviečių galia gali šiek tiek skirtis nuo
lentelėje pateiktų duomenų. Ji kinta
priklausomai nuo prikaistuvių medžiagos
ir matmenų.
Norėdami pasiekti optimalių maisto
gaminimo rezultatų, naudokite
prikaistuvius, kurių skersmuo ne didesnis
nei nurodytas lentelėje.
12. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
12.1 Gaminio informacija pagal EU 66/2014 galioja tik ES
rinkai.
Modelio žymuo
IAE64843FB
Kaitlentės tipas
Įmontuojama kait‐
lentė
Kaitviečių skaičius
4
Kaitinimo technologija
Indukcija
Apvalių kaitviečių skers‐
muo (Ø)
Kairioji priekinė
Kairioji galinė
Dešinioji priekinė
Dešinioji galinė
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Kaitvietės energijos sąnau‐ Kairioji priekinė
dos (EC electric cooking)
Kairioji galinė
Dešinioji priekinė
Dešinioji galinė
188,9 Wh/kg
188,9 Wh/kg
183,4 Wh/kg
178,8 Wh/kg
Kaitlentės energijos sąnau‐
dos (EC electric hob)
185,0 Wh/kg
EN 60350-2 - Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 2 dalis. Kaitvietės.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai
Maisto gaminimo srities energijos
matavimai ant atitinkamų kaitviečių yra
nurodyti žymomis.
12.2 Energijos taupymas
Jeigu laikysitės toliau pateiktų patarimų,
kasdien gamindami galėsite sutaupyti
energijos.
•
Kai šildote vandenį, naudokite jo tik
tiek, kiek reikia.
48
www.aeg.com
•
•
•
Jeigu įmanoma, prikaistuvius
uždenkite dangčiais.
Uždėkite prikaistuvį, prieš įjungdami
kaitvietę.
Mažesnius prikaistuvius dėkite ant
mažesnių kaitviečių.
•
•
Uždėkite prikaistuvį tiesiai ant
kaitvietės vidurio.
Maistui pašildyti arba išlydyti
naudokite likusį karštį.
13. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
49
50
www.aeg.com
LIETUVIŲ
51
867350382-A-512018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising