AEG | IAE64413XB | User manual | Aeg IAE64413XB Korisnički priručnik

Aeg IAE64413XB Korisnički priručnik
IAE64413XB
HR
SR
SL
USER
MANUAL
Upute za uporabu
Ploča za kuhanje
Упутство за употребу
Плоча за кување
Navodila za uporabo
Kuhalna plošča
2
24
48
2
www.aeg.com
SADRŽAJ
1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.............................................................................2
2. SIGURNOSNE UPUTE.........................................................................................4
3. POSTAVLJANJE...................................................................................................6
4. OPIS PROIZVODA............................................................................................... 8
5. SVAKODNEVNA UPORABA.............................................................................. 10
6. SAVJETI..............................................................................................................16
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE............................................................................... 19
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA................................................................................ 19
9. TEHNIČKI PODACI.............................................................................................22
10. ENERGETSKA UČINKOVITOST......................................................................22
ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi
vam pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine
jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas
da odvojite nekoliko minuta za čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registeraeg.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.aeg.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
1.
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
HRVATSKI
3
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje, osim
ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Pristupačni dijelovi su vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
•
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne
dodirujete grijače.
Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za
podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za
daljinsko upravljanje.
UPOZORENJE: Kuhanje na ploči za kuhanje bez
nadzora uz upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno
i može dovesti do požara.
Vatru NIKADA ne gasite vodom već isključite uređaj i
tada prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim
prekrivačem.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
OPREZ: Postupak kuhanja potrebno je nadgledati.
Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je stalno
nadgledati.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: Stvari ne držite
na površinama za kuhanje.
Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i
poklopce ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer
će se zagrijati.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Nakon uporabe, isključite element ploče za kuhanje
odgovarajućom kontrolom, a ne oslanjajte se na
detektor posuđa.
Ako je staklokeramička/staklena površina napuknuta,
isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. U slučaju
da je uređaj priključen na napajanje izravno, putem
priključne kutije, uklonite ili isključite osigurač kako
biste odspojili uređaj s napajanja. U svakom slučaju,
kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servis ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
UPOZORENJE: Koristite samo zaštitu ploče za
kuhanje koju je napravio proizvođač uređaja za
kuhanje, koje je je u uputama za uporabu proizvođač
naveo kao prikladne ili one koji su isporučeni s
uređajem. Uporaba neodgovarajuće zaštite može
uzrokovati nesreće.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
Odstranite svu ambalažu.
•
•
•
•
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
Izrezane površine zabrtvite sredstvom
za brtvljenje kako biste spriječili
bubrenje uzrokovano vlagom.
Donji dio uređaja zaštite od pare i
vlage.
Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili
ispod prozora. Na taj način vruće
posuđe neće pasti s uređaja kada se
vrata ili prozor otvore.
Svaki uređaj na dnu ima ventilatore za
hlađenje.
Ako je uređaj postavljen iznad ladice:
– Ne stavljajte nikakve male
predmete niti listove papira koji
mogu biti privučeni, jer mogu
oštetiti ventilatore ili onemogućiti
rad sustava za hlađenje.
– Držite razmak od najmanje 2 cm
između dna uređaja i stvari
spremljenih u ladicu.
Uklonite sve razdvajajuće ploče
postavljene u ormarić ispod uređaja.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
Prije obavljanja svih zahvata
provjerite je li uređaj isključen iz
električne mreže.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Provjerite je li uređaj pravilno
postavljen. Labavi i neispravni spojevi
kabela napajanja ili utikača (ako
postoji) mogu prouzročiti pregrijavanje
priključka.
Koristite odgovarajući kabel
napajanja.
Pazite da se električni kabeli ne
zapletu.
Provjerite je li ugrađena zaštita od
strujnog udara.
Na kabelu koristite spojnice.
Pazite da kabel napajanja ili utikač
(ako postoji) ne dodiruju vrući uređaj
ili vruće posuđe kada priključujete
uređaj u obližnje utičnice.
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač (ako
postoji) ili kabel napajanja. Za
zamjenu kabela napajanja
kontaktirajte ovlašteni servis ili
električara.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina ili strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prije prve upotrebe uklonite
ambalažu, naljepnice i zaštitne folije
(ako postoje).
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Zonu kuhanja postavite na
"isključeno" nakon svake uporabe.
Ne oslanjajte se na prepoznavanje
posude.
Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na zone kuhanja. Mogu se
jako zagrijati.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
Ako je površina uređaja napukla,
uređaj odmah isključite iz električne
mreže. Na taj način sprječavate strujni
udar.
Korisnici s ugrađenim
elektrostimulatorom srca moraju biti
najmanje 30 cm udaljeni od
indukcijskih zona kuhanja kad uređaj
radi.
Kada hranu stavite u vruće ulje, ono
može prskati.
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
opekotina
•
•
•
•
Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili
zagrijane predmete držite dalje od
masti i ulja kad kuhate s njima.
Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.
Korišteno ulje koje sadrži ostatke
hrane, može uzrokovati vatru pri nižim
temperaturama nego ulje koje se
koristi prvi put.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
Vruće posuđe ne držite na
upravljačkoj ploči.
Ne stavljajte vrući poklopac na
staklenu površinu ploče za kuhanje.
Nemojte dopustiti da tekućina u
posuđu ispari.
Pazite da vam predmeti ili posuđe ne
padnu na uređaj. Površina se može
oštetiti.
Zone kuhanja ne koristite s praznim
posuđem ili bez posuđa.
•
•
•
Na uređaj nemojte stavljati
aluminijsku foliju.
Posuđe od lijevanoga željeza,
aluminija ili posuđe s oštećenim dnom
može ogrebati staklo/staklokeramiku.
Te predmete uvijek podignite kada ih
morate pomaknuti na površini za
kuhanje.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
2.4 Čišćenje i održavanje
•
•
•
•
•
Redovito čistite uređaj kako se
površinski materijal ne bi oštetio.
Uređaj isključite i pustite da se ohladi
prije čišćenja.
Iskopčajte uređaj iz napajanja
električne mreže prije održavanja.
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
2.5 Servisiranje
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
2.6 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu
službu.
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
3. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
3.1 Prije postavljanja
Prije postavljanja ploče za kuhanje,
zapišite podatke s natpisne pločice.
HRVATSKI
Natpisna pločica nalazi se na dnu ploče
za kuhanje.
OPREZ!
Krajeve žica ne bušite i ne
lemite. To je strogo
zabranjeno!
Serijski broj .........................
3.2 Ugradne ploče za kuhanje
Ugradne ploče za kuhanje smijete
koristiti jedino nakon uklapanja u
odgovarajuće, normirane ormare za
ugradnju i radne ploče.
3.3 Priključni kabel
•
•
Ploča za kuhanje opremljena je
priključnim kabelom.
Zamijenite oštećeni priključni kabel
isključivo kabelom iz rezervnih
dijelova. Obratite se svom lokalnom
ovlaštenom servisnom centru.
OPREZ!
Ne spajajte kabel bez
manžete kabela.
Dvofazni priključak
1. Skinite manžetu vrha kabela s crne i
smeđe žice.
2. Skinite izolaciju s krajeva smeđeg i
crnog kabela.
3. Postavite novu manžetu od 1,5 mm²
na kraj svakog kabela. (potreban je
poseban alat).
Presjek kabela
UPOZORENJE!
Sva spajanja na električnu
mrežu mora izvršiti
kvalificirani električar.
230V~
400V 2~N
N
N
L1
L
L2
Monofazni priključak - 230 V~
Dvofazni priključak - 400 V 2 ~ N
Zeleno - žuto
Zeleno - žuto
N
Plavo i plavo
Plavo i plavo
N
L
Crno i smeđe
Crno
L1
Smeđe
L2
7
8
www.aeg.com
3.4 Sklop
min.
500mm
min.
50mm
4. OPIS PROIZVODA
4.1 Izgled površine za kuhanje
1
1
1 Indukcijska zona kuhanja
2 Upravljačka ploča
1
1
2
4.2 Izgled upravljačke ploče
1 2
3
4
5
12
6
7
11
10
8
9
HRVATSKI
9
Koristite polja senzora za rukovanje uređajem. Zasloni, indikatori i zvukovi govore koje
funkcije rade.
Polje
Funkcija
senzo‐
ra
Napomena
1
UKLJUČIVANJE/ISKLJU‐
ČIVANJE
Za uključivanje i isključivanje ploče za
kuhanje.
2
Blokiranje / Uređaj za za‐
štitu djece
Za zaključavanje/otključavanje upravljačke
ploče.
SenseBoil®
Za uključivanje i isključivanje funkcije.
Indikatori iznad simbola pokazuju napredak
funkcije.
Pauza
Za uključivanje i isključivanje funkcije.
-
Prikaz stupnjeva kuhanja
Za prikaz stupnja kuhanja.
-
Indikatori tajmera zona
kuhanja
Za prikaz zone za koju ste postavili vrijeme.
-
Zaslon tajmera
Za prikaz vremena u minutama.
Hob²Hood
Za uključivanje i isključivanje ručnog načina
rada funkcije.
-
Za odabir zone kuhanja.
-
Za povećanje ili smanjenje vremena.
PowerBoost
Za uključivanje funkcije.
Upravljačka traka
Za postavljanje stupnja kuhanja.
3
4
5
6
7
8
9
/
10
11
12
-
4.3 Zasloni stupnja kuhanja
Prikaz
Opis
Zona kuhanja je isključena.
-
Zona kuhanja je uključena
Pauza radi.
SenseBoil® radi.
Automatsko zagrijavanje radi.
PowerBoost radi.
10
www.aeg.com
Prikaz
Opis
+ broj
Došlo je do kvara.
/
OptiHeat Control (3-stupanjski indikator preostale topline): nastavak
kuhanja / održavanje topline / preostala toplina.
/
Blokiranje /Uređaj za zaštitu djece radi.
Posuđe nije prikladno, premalo je ili nema posuđa na zoni kuhanja.
Automatsko isključivanje radi.
4.4 OptiHeat Control (3stupanjski indikator preostale
topline)
Indukcijske zone kuhanja stvaraju toplinu
potrebnu za kuhanje izravno na dnu
posuđa. Staklokeramika se grije uslijed
topline posuđa.
UPOZORENJE!
/
/
Postoji opasnost
od opekotina uslijed
preostale topline. Indikator
prikazuje razinu preostale
topline za zone kuhanja koje
trenutno koristite. Indikatori
se također mogu uključiti za
susjedne zone kuhanja, čak i
ako ih ne koristite.
5. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
5.1 Uključivanje i
isključivanje
Dodirnite
na 1 sekundu za
uključivanje ili isključivanje ploče
kuhanja.
5.2 Automatsko isključivanje
Funkcija automatski isključuje ploču
za kuhanje ako:
•
•
•
sve zone kuhanja su isključene,
niste postavili stupanj kuhanja nakon
uključivanja ploče za kuhanje,
prolili ste nešto po upravljačkoj ploči ili
na nju postavili nešto dulje od 10
sekundi (lonac, krpu, itd.). Oglašava
•
•
•
se zvučni signal i ploča za kuhanje se
isključuje. Uklonite predmet ili očistite
upravljačku ploču.
ploča za kuhanje previše se zagrijava
(npr. kad iz lonca sve iskipi). Pustite
da se zona kuhanja ohladi prije
ponovne upotrebe ploče za kuhanje.
koristite neprikladno posuđe.
Prikazuje se simbol
a nakon 2
minute zona kuhanja automatski se
isključuje.
ne isključite zonu kuhanja i ne
promijenite stupanj kuhanja. Nakon
nekog vremena uključuje se
a
ploča za kuhanje se isključuje.
Veza između stupnja kuhanja i
vremena nakon kojeg se ploča za
kuhanje isključuje:
HRVATSKI
Stupanj kuhanja
,1-3
Ploča za kuhanje
isključuje se
nakon
6 sata
4-7
5 sata
8-9
4 sata
10 - 14
1,5 sat
5.3 Stupanj kuhanja
Postavljanje ili promjena stupnja
kuhanja:
Dodirnite upravljačku traku na
odgovarajućem stupnju kuhanja ili
pomičite prst po upravljačkoj traci dok ne
dosegnete ispravan stupanj kuhanja.
11
Kad se funkcija pokrene,
indikatori iznad simbola
se uključuju jedan za drugim
dok voda ne dosegne točku
ključanja.
Kad funkcija detektira točku ključanja,
ploča za kuhanje emitira zvučni signal, a
razina topline se automatski mijenja na
8.
Ako se sve zone za kuhanje
trenutno koriste ili na svima
ima zaostale topline, ploča
za kuhanje emitira zvučni
signal, indikatori iznad
bljeskaju, a funkcija se ne
pokreće.
Za deaktiviranje funkcije dodirnite
(funkcija se deaktivira, a postavka za
toplinu se spušta na 0) ili dodirnite
kontrolnu traku i ručno podesite postavku
za toplinu.
Funkcija Pauza i podizanje
lonca deaktiviraju funkciju
SenseBoil®.
5.4 SenseBoil®
5.5 Korištenje zona kuhanja
Funkcija automatski prilagođava
temperaturu vode kako ne bi kipjela
nakon što dosegne točku ključanja.
Posuđe stavite izravno na sredinu
odabrane zone. Indukcijske zone
kuhanja prilagođavaju se veličini dna
posuđa.
Ako na zoni za kuhanje koju
želite koristiti ima zaostale
topline (
/
/
),
emitira se zvučni signal, a
funkcija se ne pokreće.
1. Dodirnite
za uključivanje ploče za
kuhanje.
2. Za uključivanje funkcije dodirnite
.
Bljeskajuća
se pojavljuje za zone za
kuhanje na kojima trenutno možete
koristiti funkciju.
3. Dodirnite kontrolnu traku bilo koje
dostupne zone na kojoj želite
pokrenuti funkciju (između postavki
za toplinu 1-14).
Funkcija se pokreće.
Ako ne odaberete zonu za kuhanje
unutar 5 sekundi, funkcija se ne aktivira.
5.6 Automatsko zagrijavanje
Aktivirajte tu funkcije kako biste u kraćem
vremenu postigli željeni stupanj kuhanja.
Ako je uključena, na početku zona radi
na najvišem stupnju kuhanja, a zatim
nastavlja raditi na željenom stupnju
kuhanja.
Za aktivaciju te funkcije zona
kuhanja mora biti hladna.
Za aktiviranje funkcije zone kuhanja:
dodirnite
( se uključuje). Odmah
dodirnite željeni stupanj kuhanja. Nakon
3 sekunde
se uključuje.
Za isključivanje funkcije: promijenite
stupanj kuhanja.
12
www.aeg.com
5.7 PowerBoost
Ta funkcija indukcijskim poljima kuhanja
stavlja na raspolaganje više snage. Tu
funkciju može se uključiti za indukcijska
poljakuhanja samo za ograničeno
vrijeme. Nakon toga, indukcijsko polje
kuhanja automatski se prebacuje na
najviši stupanj zagrijavanja.
Pogledajte poglavlje
"Tehnički podaci".
.
pomoću . Indikator zone kuhanja
počinje brzo bljeskati. Zaslon pokazuje
koliko dugo zona radi.
Tajmer za odbrojavanje
Možete koristiti tu funkciju kako biste
postavili koliko dugo će zona kuhanja
raditi za jedno kuhanje.
Za isključivanje funkcije: zonu kuhanja
i dodirnite
ili
odaberite pomoću
Indikator zone kuhanja se isključuje.
Prvo postavite stupanj kuhanja za zonu
kuhanja, zatim postavite funkciju.
Za odabir zone kuhanja: dodirnite
više puta, sve dok se ne uključi indikator
odgovarajuće zone kuhanja.
Za uključivanje funkcije: dodirnite
tajmera za postavljanje vremena (00 - 99
minuta). Kada indikator zone kuhanja
počne sporo bljeskati, vrijeme se
odbrojava.
Za pregled preostalog vremena: zonu
.
Za isključivanje funkcije: zonu kuhanja
.
Za uključivanje funkcije: dodirnite
.
ili
na tajmeru kako biste
Dodirnite
postavili vrijeme. Kad odbrojavanje
završi, čuje se zvučni signal i 00 bljeska.
.
5.9 Pauza
Ta funkcija postavlja sve aktivne zone
kuhanja na najniži stupanj kuhanja.
Nakon aktivacije funkcije svi ostali
simboli na upravljačkoj ploči su
zaključani.
Kad odbrojavanje završi,
čuje se zvučni signal i
bljeska 00. Zona kuhanja se
isključuje.
Za isključivanje zvuka: dodirnite
stupnja kuhanja prikazuje
Ta funkcija nema utjecaja na
rad zona kuhanja.
Promjena vremena: zonu kuhanja
odaberite pomoću
i dodirnite .
Preostalo vrijeme odbrojava do 00.
Indikator zone kuhanja se isključuje.
.
Minutni podsjetnik
Tu funkciju možete koristiti kao Minutni
podsjetnik kad je ploča za kuhanje
uključena i zone kuhanja ne rade. Zaslon
Za isključivanje zvuka: dodirnite
kuhanja postavite pomoću . Indikator
zone kuhanja počinje brzo bljeskati. Na
zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme.
ili
i proteklo
Kako biste vidjeli koliko dugo zona
kuhanja radi: zonu kuhanja postavite
5.8 Tajmer
. Dodirnite
Za uključivanje funkcije: dodirnite
naizmjence prikazuje
vrijeme (u minutama).
se uključuje.
Za isključivanje funkcije: promijenite
stupanj kuhanja.
postavite pomoću
Za odabir zone kuhanja: dodirnite
više puta, sve dok se ne uključi indikator
odgovarajuće zone kuhanja.
tajmera.
se uključuje. Kad indikator
polja kuhanja počne sporo bljeskati,
vrijeme se odbrojava. Na zaslonu se
Za aktiviranje funkcije za polje
kuhanja: dodirnite
CountUp Timer (Tajmer za
odbrojavanje)
Ovu funkciju možete koristiti za nadzor
trajanja rada zone kuhanja.
Funkcija ne zaustavlja funkcije tajmera.
Za uključivanje funkcije dodirnite
.
Uključi se
se na 1.
.
.Postavka za grijanje smanji
HRVATSKI
Za deaktivaciju funkcije dodirnite
Postavi se prethodno postavljena
postavka za grijanje.
5.12 OffSound Control
(Uključivanje i isključivanje
zvukova)
.
5.10 Blokiranje
Možete zaključati upravljačku ploču
tijekom rada polja kuhanja. To sprječava
nehotičnu promjenu stupnja kuhanja.
Najprije podesite stupanj kuhanja.
Za uključivanje funkcije: dodirnite
.
se uključuje u trajanju od 4
sekunde.Tajmer ostaje uključen.
Za isključivanje funkcije: dodirnite
Prethodna postavka se uključuje.
.
Kada isključite ploču za
kuhanje, isključiti ćete i ovu
funkciju.
5.11 Uređaj za zaštitu djece
Ova funkcija sprječava nehotično
uključivanje ploče za kuhanje.
Za uključivanje funkcije: uključite ploču
za kuhanje pomoću
. Ne postavljajte
u trajanju
stupanj kuhanja. Dodirnite
od 4 sekunde.
se uključuje. Isključite
ploču za kuhanje pomoću
.
Za isključivanje funkcije: uključite ploču
. Ne postavljajte
za kuhanje pomoću
stupanj kuhanja. Dodirnite
od 4 sekunde.
.
Za premošćenje funkcije samo za
jedno kuhanje: uključite ploču za
kuhanje pomoću
.
se uključuje.
u trajanju od 4 sekunde.
Dodirnite
Postavite stupanj kuhanja u sljedećih
10 sekundi. Možete rukovati pločom za
kuhanje. Kad isključite ploču za kuhanje
pomoću
Isključite ploču. Dodirnite
u trajanju od
3 sekunde. Zaslon se uključuje i
isključuje. Dodirnite
funkcija ponovno radi.
na 3 sekunde.
Uključuje se
ili . Dodirnite
tajmera za odabir između sljedećeg:
- zvukovi su isključeni
•
- zvukovi su uključeni
•
Za potvrdu odabira pričekajte dok se
ploča za kuhanje automatski isključi.
Kada je funkcija postavljena na
se oglašava samo kada:
•
•
•
•
zvuk
dodirnete
Minutni podsjetnik se isključuje
Tajmer za odbrojavanje se isključuje
stavite nešto na upravljačku ploču.
5.13 Ograničenje snage
Ploča za kuhanje originalno je
postavljena na najvišu moguću razinu
snage.
Za smanjenje ili povećanje razine
snage:
1. Isključite ploču za kuhanje.
2. Dodirnite
u trajanju od 3 sekunde.
Zaslon se uključuje i isključuje.
3. Dodirnite
se
u trajanju
se uključuje. Isključite
ploču za kuhanje pomoću
13
ili
4. Dodirnite
na 3 sekunde. Uključuje
.
. Uključuje se P 72.
/
Tajmera za
5. Dodirnite
postavljanje razine snage.
Razine snage
Pogledajte poglavlje "Tehnički podaci".
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
P 72 — 7200 W
P 15 — 1500 W
P 20 — 2000 W
P 25 — 2500 W
P 30 — 3000 W
P 35 — 3500 W
P 40 — 4000 W
P 45 — 4500 W
P 50 — 5000 W
P 60 — 6000 W
14
www.aeg.com
•
OPREZ!
Provjerite odgovara li
odabrana snaga instalaciji
osigurača u domaćinstvu.
UPOZORENJE!
Ako odaberete jednu od
najnižih razina snage,
funkcija SenseBoil® možda
neće raditi. Pogledajte
tablicu ispod.
- funkcija radi,
Razine
snage
- funkcija ne radi.
Funkcija se uključuje kad ukupna
električna snaga polja kuhanja
priključenih na jednu fazu prijeđe
3600 W.
• Funkcija smanjuje snagu ostalih zona
kuhanja povezanih na istu fazu.
• Prikaz stupnja kuhanja smanjene
zone mijenja se između dvije razine.
Funkcija Upravljanje snagom s
funkcijom Ograničenje snage
Kada funkciju Ograničenje snage
postavite na 6,0 kW ili manje, snaga
ploče za kuhanje dijeli se između dvije
zone.
Zona kuhanja
Prednj Stražn Predn Stražn
a
ja
ja
ja
lijeva lijeva desna desna
210
mm
180
mm
145
mm
180
mm
P 72
P 15
P 20
P 25
Kada funkciju Ograničenje snage
postavite na više od 6,0 kW, snaga
ploče za kuhanje dijeli se između dvije
zonekuhanja u paru.
P 30
P 35
P 40
P 45
P 50
P 60
5.14 Funkcija Upravljanje
snagom
•
•
•
Zone kuhanja grupirane su u skladu s
lokacijom i brojem faza na ploči za
kuhanje. Pogledajte sliku.
Svaka faza ima maksimalno
opterećenje od 3600 W.
Funkcija dijeli snagu između zona
kuhanja povezanih na istu fazu.
5.15 Hob²Hood
To je napredna automatska funkcija koja
povezuje ploču za kuhanje s posebnom
kuhinjskom napom. Ploča za kuhanje i
kuhinjska napa imaju komunikaciju preko
infracrvenog signala. Brzina ventilatora
automatski se određuje na temelju
postavljenog načina rada i temperature
najtoplije posude na ploči za kuhanje.
HRVATSKI
Ventilatorom možete i ručno upravljati s
ploče za kuhanje.
Za većinu kuhinjskih napa
daljinski sustav izvorno je
isključen. Aktivirajte ga prije
korištenja te funkcije. Za više
informacija pogledajte
korisnički priručnik kuhinjske
nape.
Automatska upotreba funkcije
Za automatsku upotrebu funkcije,
postavite automatski način rada na H1H6. Pločaza kuhanje je prvotno
postavljena na H5.Napa se uključuje kad
god ploča za kuhanje radi.. Ploča za
kuhanje automatski prepoznaje
temperaturu posuđa i prilagođava brzinu
ventilatora.
Automatski načini rada
Au‐
Vrenje1)
tomatsk
o svjetlo
Prženj
e2)
Način ra‐ Isklj
da H0
Isklj
Isklj
Način ra‐ Uklj
da H1
Isklj
Isklj
Način ra‐ Uklj
Brzina
Brzina
ventilato‐ ventilato‐
ra 1
ra 1
da H2 3)
Način ra‐ Uklj
da H3
Isklj
Brzina
ventilato‐
ra 1
Način ra‐ Uklj
da H4
Brzina
Brzina
ventilato‐ ventilato‐
ra 1
ra 1
Način ra‐ Uklj
da H5
Brzina
Brzina
ventilato‐ ventilato‐
ra 1
ra 2
Au‐
Vrenje1)
tomatsk
o svjetlo
Način ra‐ Uklj
da H6
15
Prženj
e2)
Brzina
Brzina
ventilato‐ ventilato‐
ra 2
ra 3
1) Ploča za kuhanje detektira proces vrenja i akti‐
vira brzinu ventilatora u skladu s automatskim na‐
činom rada.
2) Ploča za kuhanje detektira proces prženja i
aktivira brzinu ventilatora u skladu s automatskim
načinom rada.
3) Ovaj način rada aktivira ventilator i svjetlo i ne
ovisi o temperaturi.
Promjena automatskog načina rada
1. Isključi uređaj.
2. Dodirnite
u trajanju od 3 sekunde.
Zaslon se uključuje i isključuje.
u trajanju od 3 sekunde.
3. Dodirnite
nekoliko puta dok se ne
4. Dodirnite
uključi
.
5. Dodirnite
tajmera za odabir
automatskog načina rada.
Za upravljanje kuhinjskom
napom izravno na
upravljačkoj ploči isključite
automatski način rada
funkcije.
Kad završite kuhanje i
isključite kuhinjsku napu,
ventilator kuhinjske nape
radi još određeno vrijeme.
Nakon tog vremena sustav
automatski isključuje
ventilator i sprječava
nehotično uključivanje
ventilatora sljedećih 30
sekundi.
Ručno upravljanje brzinom ventilatora
Funkcijom također možete upravljati
ručno. Za ručno upravljanje dodirnite
dok je ploča za kuhanje uključena. To
isključuje automatski rad funkcije i
omogućuje vam ručnu promjenu brzine
ventilatora. Kad pritisnete
podižete
brzinu ventilatora za jedan. Kad
dosegnete intenzivnu razinu i ponovno
16
www.aeg.com
pritisnete
postavit ćete brzinu
ventilatora na 0, što isključuje ventilator
kuhinjske nape. Za ponovno pokretanje
ventilatora s brzinom 1, dodirnite .
uključite ploču za kuhanje. Da biste to
napravili, postavite automatski način
rada H1-H6.
Svjetlo na kuhinjskoj napi
isključuje se 2 minute nakon
isključivanja ploče za
kuhanje.
Za aktiviranje automatskog
rada funkcije, isključite pa
ponovno uključite ploču za
kuhanje.
Uključivanje svjetla
Ploču za kuhanje možete postaviti tako
da automatski uključi svjetlo kad god
6. SAVJETI
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
6.1 Posuđe
Kod indukcijskih zona
kuhanja snažna
elektromagnetska zona vrlo
brzo proizvodi toplinu u
posuđu.
Indukcijska polja kuhanja
koristite s prikladnim
posuđem za kuhanje.
Materijal posuđa
•
prikladni: lijevano željezo, čelik,
emajlirani čelik, nehrđajući čelik,
višeslojno dno (kojeg je proizvođač
označio kao odgovarajuće).
• neprikladni: aluminij, bakar, mjed,
staklo, keramika, porculan.
Posuđe je prikladno za indukcijsku
ploču za kuhanje ako:
•
•
voda vrlo brzo zakuha na zoni
postavljenoj na najviši stupanj
kuhanja.
dno posude privlači magnet.
Dno posuđa za kuhanje
treba biti što je moguće
deblje i ravnije.
Osigurajte da su dna posuda
čista i suha prije stavljanja
na površinu ploče za
kuhanje.
Dimenzije posuđa
Indukcijska polja kuhanja prilagođavaju
se veličini dna posuđa.
Učinkovitost zone kuhanja je povezana s
promjerom posuđa. Posuđe manjeg
promjera dobiva samo dio snage koju
stvara zona kuhanja.
Pogledajte: "Tehnički
podaci".
6.2 Buka tijekom rada
Ako čujete:
•
zvuk pucketanja: posuđe je izrađeno
od različitih materijala (struktura
"sendviča").
• zvuk zviždanja: koristite zonu kuhanja
s visokim razinama električne snage,
a posuđe je izrađeno od različitih
materijala (struktura "sendviča").
• brujanje: koristite visoku razinu
električne snage.
• škljocanje: napajanje se uključuje.
• pištanje, zujanje: radi ventilator.
Zvukovi su uobičajena pojava i ne
ukazuju na nikakav kvar.
6.3 Savjeti SenseBoil®
Funkcija najbolje radi za prokuhavanje
vode i kuhanje krumpira.
HRVATSKI
Ne radi sa posuđem od
lijevanog željeza i posuđem
protiv prianjanja, npr.
posuđe s keramičkim
premazom. Za postizanje
najboljih rezultata kod
kuhanja krumpira preporuča
se emajlirano čelično
posuđe.
Provjerite je li lonac koji ste odabrali
prikladan SenseBoil® praćenjem prve
sesije kuhanja.
Za učinkovito korištenje SenseBoil®
slijedite donje savjete:
•
•
•
Napunite lonac između polovine i tri
četvrtine hladnom vodom iz slavine,
ostavljajući praznim 4 cm od ruba
lonca. Nemojte koristiti manje od 1 i
više od 5 litara vode. Pazite da je
ukupna težina vode (odnosno vode i
krumpira) između 1 i 5 kg.
Ako želite kuhati krumpire, pazite da
su potpuno prekriveni vodom, ali ne
zaboravite ostaviti barem četvrtinu
lonca praznom.
Kako biste postigli najbolje rezultate,
koristiti cijele, neoljuštene krumpire
srednje veličine.
Stupanj
kuhanja
•
•
•
17
Izbjegavajte stvaranje vanjskih
vibracija (npr. od korištenja blendera
ili mobitela u blizini uređaja) dok
funkcija radi.
Ako želite koristiti sol, dodajte je
nakon što voda zakuha.
Funkcija možda neće ispravno raditi
za čajnike za vodu i lonce za
espresso.
6.4 Öko Timer (Eko tajmer)
Radi uštede energije, grijač polja kuhanja
isključuje se prije oglašavanja tajmera za
odbrojavanje. Razlika u vremenu rada
ovisi o postavljenom stupnju topline i
vremenu kuhanja.
6.5 Primjeri primjena kuhanja
Odnos između stupnja kuhanja i
potrošnje energije zone kuhanja nije
linearan. Kada povećate stupanj
kuhanja, to povećanje nije
proporcionalno povećanju potrošnje
energije. To znači da zona kuhanja sa
srednjim stupnjem kuhanja troši manje
od polovice svoje snage.
Podaci u tablici navedeni su
samo kao smjernice.
Koristite za:
Vrijeme Savjeti
(min)
Održavanje kuhane hrane
toplom.
po po‐
trebi
Posuđe poklopite poklopcem.
1-3
Holandski umak, topljenje
maslaca, čokolade, želatine
5 - 25
Povremeno promiješajte.
1-3
Zgušnjavanje: mekani omleti,
pržena jaja.
10 - 40
Kuhati poklopljeno.
3-5
Kuhanje riže i jela na bazi
mlijeka, zagrijavanje gotovih
jela.
25 - 50
Dodajte najmanje dvostruko
više vode nego riže, jela na
mlijeku promiješajte na polovi‐
ci trajanja postupka.
5-7
Povrće kuhano na pari, riba,
meso.
20 - 45
Dodati nekoliko žlica tekućine.
7-9
Krumpir kuhan na pari.
20 - 60
Koristite maks. ¼ l vode za
750 g krumpira.
-1
18
www.aeg.com
Stupanj
kuhanja
Koristite za:
Vrijeme Savjeti
(min)
7-9
Kuhanje većih količina namirni‐ 60 - 150 Do 3 l tekućine plus sastojci.
ca, variva i juha.
9 - 12
Lagano prženje: sitno izrezanih po po‐
sastojaka u umaku, telećeg
trebi
Cordon-blue, kotleta,
sjeckanog mesa omotanog
tijestom, kobasica, jetre;
zgušnjavanje umaka; prženje
jaja, palačinki, uštipaka
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
12 - 13
Jako prženje, popečci od
krumpira, odresci od buta,
odresci.
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
14
Kipuća voda, kuhanje tjestenine, prženje mesa (gulaš, pečenje u loncu),
prženje krumpirića u dubokom ulju.
5 - 15
Ključanje velikih količina vode. PowerBoost je aktiviran.
6.6 Savjeti i preporuke za
Hob²Hood
Kad koristite ploču za kuhanje s
funkcijom:
•
Zaštitite ploču kuhinjske nape od
izravnog sunčevog svjetla.
• Ne usmjeravajte halogeno svjetlo na
ploču kuhinjske nape.
• Ne prekrivajte upravljačku ploču ploče
za kuhanje.
• Ne prekidajte signal između ploče za
kuhanje i nape (na primjer rukom,
ručicom posuđa ili visokom posudom).
Vidi sliku.
Slika kuhinjske nape služi samo kao
primjer.
Drugi daljinski upravljani
uređaji mogu blokirati signal.
Za vrijeme korištenja
funkcija na ploči za kuhanje
ne koristite nikakve daljinski
upravljane uređaje.
Nape štednjaka s funkcijom Hob²Hood
Za puni raspon napa štednjaka koje rade
s ovom funkcijom pogledajte našu web
stranicu za potrošače. AEG nape
štednjaka koje rade s tom funkcijom
moraju imati simbol .
HRVATSKI
19
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
7.1 Opće informacije
•
•
•
•
•
Ploču za kuhanje očistite nakon svake
uporabe.
Posuđe koje koristite za kuhanje
uvijek mora imati čisto dno.
Ogrebotine ili tamne mrlje na površini
ploče za kuhanje ne utječu na njen
rad.
Koristite posebno sredstvo za
čišćenje prikladno za površine ploče
za kuhanje.
Koristite poseban strugač za staklo.
•
•
šećerom jer u protivnom nečistoće
mogu uzrokovati oštećenja ploče za
kuhanje. Pripazite da izbjegnete
opekotine. Koristite posebni strugač
na staklenoj površini pod oštrim
kutom i oštricu pomičite po površini.
Skinite nakon što se ploča za
kuhanje dovoljno ohladi: mrlje od
kamenca i vode, mrlje od masnoće,
sjajne mrlje na metalnim dijelovima.
Očistite ploču za kuhanje vlažnom
krpom i neabrazivnim deterdžentom.
Nakon čišćenja ploču za kuhanje
obrišite mekom krpom.
Uklonite sjajnu diskoloraciju
metala: Za čišćenje staklenih
površina krpom koristite otopinu vode
i octa.
7.2 Čišćenje ploče za kuhanje
•
Odmah uklonite: otopljenu plastiku,
plastičnu foliju, šećer i hranu sa
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
8.1 Rješavanje problema...
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Ne možete uključiti ploču ili
rukovati njome.
Ploča za kuhanje nije
priključena na mrežno
napajanje ili nije pravilno
priključena.
Provjerite je li ploča za
kuhanje ispravno priključena
na mrežno napajanje.
Pogledajte shemu spajanja.
Osigurač je pregorio.
Provjerite da li je osigurač
uzrok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Niste u roku od 10 sekundi
postavili stupanj kuhanja.
Ponovno uključite ploču za
kuhanje i u roku 10 sekundi
odredite stupanj kuhanja.
Dodirnuli ste istovremeno 2
ili više polja senzora.
Dodirnite samo jedno polje
senzora.
20
www.aeg.com
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Pauza radi.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Na upravljačkoj ploči ima vo‐ Očistite upravljačku ploču.
de ili masnih mrlja.
Oglašava se zvučni signal i
ploča za kuhanje se
isključuje.
Kada je ploča isključena
oglašava se zvučni signal.
Prekrili ste jedno ili više polja Uklonite predmet s polja se‐
senzora.
nzora.
Ploča za kuhanje se
isključuje.
Nečim ste prekrili polje se‐
Ne uključuje se prikaz preo‐
stale topline.
Zona nije vruća jer je radila
samo kratko vrijeme, ili je
senzor u kvaru.
Ako je polje radilo dovoljno
dugo i trebalo bi biti vruće,
obratite se ovlaštenom servi‐
su.
Hob²Hood ne radi.
Prekrili ste upravljačku
ploču.
Uklonite predmet s
upravljačke ploče.
Koristite vrlo visoku posudu
koja blokira signal.
Koristite manju posudu,
promijenite zonu kuhanja ili
ručno upravljajte pločom za
kuhanje.
Polje je vruće.
Ostavite polje da se dovoljno
ohladi.
Postavili ste najviši stupanj
kuhanja.
Najviši stupanj kuhanja
posjeduje istu snagu kao i
funkcija.
Upravljanje snagom radi.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Automatsko zagrijavanje ne
radi.
Stupanj kuhanja se mijenja
između dvije razine.
nzora
.
Uklonite predmet s polja se‐
nzora.
Polja senzora se zagrijavaju. Posuđe je preveliko ili ste ga Ako je moguće, veliko posu‐
stavili preblizu kontrolama.
đe stavite na stražnje zone.
Nema zvuka kada dodirnete
polja senzora na ploči.
Zvučni signali su isključeni.
Uključivanje zvučnih signala.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Uključuje se .
Uređaj za zaštitu djece ili ra‐
di Blokiranje.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Uključuje se .
Na polju nema posuđa.
Stavite posuđe na polje
kuhanja.
Posuđe nije odgovarajuće.
Koristite prikladno posuđe.
Pogledajte poglavlje „Savjeti
i preporuke".
HRVATSKI
Problem
21
Mogući uzrok
rješenje
Promjer dna posuđa premali
je za polje.
Koristite posuđe ispravnog
promjera. Pogledajte: "Teh‐
nički podaci".
i
naizmjenično se
pojavljuju.
Snaga je preniska zbog ne‐
prikladnog posuđa za
kuhanje ili praznog lonca.
Koristite odgovarajuću vrstu
posuđa za kuhanje.
Pogledajte „Savjete i trikove“
i „Tehničke podatke".
Nemojte aktivirati nijednu zo‐
nu ako je na njoj prazan
lonac.
i
naizmjenično se
pojavljuju.
Lonac je prazan ili sadrži
neku drugu tekućinu osim
vode, npr. ulje.
Izbjegavajte koristiti funkciju
s tekućinom koja nije voda.
i
naizmjenično se
pojavljuju.
Previše je ili premalo vode u
posudu.
Kuhali ste neku drugu hranu,
ne samo vodu i krumpire.
Točka ključanja se pomakla
u vremenu i funkcija Sense‐
Boil® nije mogla pravilno ra‐
diti.
Pogledajte poglavlje „Savjeti
i preporuke". S funkcijom
SenseBoil® kuhajte
isključivo vodu i krumpire.
Čujete pištanje, gornji in‐
Nijedna zona za kuhanje nije
spremna za korištenje s
funkcijom SenseBoil®. Na
zonama za kuhanje koje
želite koristiti ili su i dalje u
uporabi ima još zaostale
topline.
Završite s prethodnom aktiv‐
nošću kuhanja i odaberite
slobodnu zonu za kuhanje
bez zaostale topline.
Došlo je do pogreške na
ploči.
Isključite i nakon 30 sekundi
ponovno uključite ploču za
dikatori
bljeskaju, a
funkcija SenseBoil® se ne
pokreće.
i broj su prikazani
kuhanje. Ako se
opet
pojavi, isključite ploču za
kuhanje iz električnog
napajanja. Nakon 30 sekun‐
di, ponovno priključite ploču
za kuhanje. Ako i dalje
dolazi do kvara, kontaktirajte
ovlašteni servisni centar.
Možete čuti konstantni "bip"
zvuk.
Električni priključak nije
ispravan.
Iskopčajte ploču za kuhanje
iz napajanja. Obratite se
kvalificiranom električaru
kako bi provjerio instalaciju.
22
www.aeg.com
8.2 Ako ne možete naći
rješenje...
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
ovlaštenom servisnom centru. Dajte im
podatke s natpisne pločice. Također
navedite troznamenkastu slovnu šifru za
staklokeramiku (nalazi se u uglu staklene
površine) i poruku pogreške koja se
prikazuje. Budite sigurni da ste pločom
za rukovanje rukovali na ispravan način.
Ako niste, rad servisera ili dobavljača
neće biti besplatan, čak ni za vrijeme
jamstvenog roka. Upute o službi za
kupce i jamstvenim uvjetima nalaze se u
u jamstvenoj knjižici.
9. TEHNIČKI PODACI
9.1 Nazivna pločica
Model IAE64413XB
Vrsta 61 B4A 00 AD
Indukcija 7.2 kW
Ser.br. ................. .................
AEG
PNC 949 597 519 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Proizvedeno u Njemačkoj
7.2 kW
9.2 Specifikacije zona kuhanja
Zona kuhanja
Nazivna snaga
(maks. stupanj
kuhanja) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksimalno
trajanje [min]
Promjer posuđa
[mm]
Prednja lijeva
2300
3700
10
180 - 210
Stražnja lijeva
1800
2800
10
145 - 180
Prednja desna
1400
2500
4
125 - 145
Stražnja desna
1800
2800
10
145 - 180
Snaga zona kuhanja može se malo
razlikovati od podataka u tablici. Mijenja
se ovisno o materijalu i dimenzijama
posuđa.
Radi što optimanijih rezultata kuhanja,
koristite posuđe koje nije veće od
promjera navedenog u tablici.
10. ENERGETSKA UČINKOVITOST
10.1 Informacije o proizvodu u skladu s EU 66/2014
Identifikacija modela
IAE64413XB
Vrsta ploče za kuhanje
Ugradbena ploča
za kuhanje
Broj zona kuhanja
4
Tehnologija zagrijavanja
Indukcija
HRVATSKI
Promjer kružnih zona
kuhanja (Ø)
Prednja lijeva
Stražnja lijeva
Prednja desna
Stražnja desna
21,0 cm
18,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Potrošnja energije po zoni
kuhanja (EC electric
cooking)
Prednja lijeva
Stražnja lijeva
Prednja desna
Stražnja desna
178,4 Wh/kg
174,4 Wh/kg
183,2 Wh/kg
184,9 Wh/kg
Potrošnja energije ploče za
kuhanje (EC electric hob)
180,2 Wh/kg
EN 60350-2 - Kućni električni uređaji za
kuhanje - 2. dio: Ploče za kuhanje metode mjerenja učinkovitosti
•
10.2 Ušteda energije
•
Ako slijedite savjete navedene ispod,
možete uštedjeti energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
•
•
Kad zagrijavate vodu, koristite samo
količinu koju trebate.
23
•
•
Ako je moguće, posuđe poklopite
poklopcem.
Prije uključenja zone kuhanja, stavite
posuđe na nju.
Manje posuđe stavite na manje zone
kuhanja.
Posuđe stavite izravno na sredinu
zone kuhanja.
Koristite preostalu toplinu za
održavanje hrane toplom ili za
topljenje.
11. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
24
www.aeg.com
САДРЖАЈ
1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ.................................................................... 24
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА............................................................................. 27
3. ИНСТАЛАЦИЈА................................................................................................. 29
4. ОПИС ПРОИЗВОДА.......................................................................................... 31
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.............................................................................33
6. КОРИСНИ САВЕТИ...........................................................................................39
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.......................................................................................... 42
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА................................................................................. 42
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ........................................................................................ 46
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ.........................................................................46
ЗА САВРШЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ
Хвала што сте одабрали овај AEG производ. Направили смо га како бисмо
вам у наредним годинама обезбедили несметани рад заједно са најновијим
технологијама које олакшавају свакодневицу. Ове функције вероватно
нећете наћи код уобичајених уређаја. Посветите се читању у наредних
неколико минута како бисте добили корисне информације.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.aeg.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registeraeg.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.aeg.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
1.
БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штете које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
СРПСКИ
25
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, kao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Децу узраста од 3 до 8 година и особе са веома
веома широким и сложеним инвалидитетом треба
удаљити уколико нису под непрекидним надзором.
Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико
нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду
близу уређаја док уређај ради или се расхлађује.
Доступни делови су врели.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови
могу бити врели током коришћења. Треба бити
пажљив како би се избегло додиривање грејних
елемената.
Уређајем немојте управљати помоћу спољашњег
тајмера или засебног система даљинског
управљања.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасно је остављати храну на
грејној плочи да се пржи на масти или уљу без
надзора, јер може доћи до пожара.
26
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
НИКАДА не покушавајте да пожар угасите водом,
већ најпре искључите уређај а затим прекријте
пламен, нпр. поклопцем или ћебетом.
ОПРЕЗ: Процес кувања мора да се надгледа.
Краткотрајан процес кувања мора да се надгледа
непрекидно.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасност од пожара: Немојте
одлагати предмете на површине за кување.
Предмете од метала, попут ножева, виљушки,
кашика и поклопаца, не треба стављати на грејну
површину јер могу постати врели.
Немојте користити парочистач за чишћење
уређаја.
Након коришћења, искључите плочу за кување
помоћу команде и немојте се уздати у детектор за
посуду.
Уколико стаклено керамичка површина / стаклена
површина напукне, искључите уређај и извадите
кабл за напајање из зидне утичнице. У случају да
је уређај прикључен на мрежу директно преко
разводне кутије, извадите осигурач да бисте
искључили уређај из напајања У оба случаја,
обратите се овлашћеном сервисном центру.
Уколико је кабл оштећен, мора га заменити
произвођач, овлашћени сервис, или лица сличних
квалификација, како би се избегла опасност.
УПОЗОРЕЊЕ: Користите само штитнике за плочу
за кување дизајниране од стране произвођача
уређаја за кување или оне коју су од стране
произвођача уређаја у упутствима за употребу
наведени као погодни или штитнике за плочу за
кување који су инкорпорирани у уређају.
Коришћење неодговарајућих штитника за плочу за
кување може изазвати несреће.
СРПСКИ
27
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да инсталира
овај уређај.
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Неопходно је придржавати се
минималног растојања од других
уређаја и кухињских елемената.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Заптијте исечене површине
заптивним материјалом да бисте
спречили да влага доведе до
набреклина.
Заштитите доњу страну уређаја од
паре и влаге.
Немојте монтирати уређај поред
врата или испод прозора. Овим се
спречава да врело посуђе за
кување падне са уређаја када се
отворе врата или прозор.
Сваки уређај има вентилаторе за
хлађење на дну.
Ако је уређај постављен изнад
фиоке:
– немојте да стављате ситне
предмете или папир који се
може увући, јер они могу да
оштете вентилаторе за
хлађење или да покваре систем
за хлађење.
– Држите раздаљину од најмање
2 цм између доњег дела уређаја
и делова који се чувају у фиоци.
Уклоните све разделне табле
инсталиране унутар кухињског
елемента испод уређаја.
2.2 Прикључивање струје
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и струјног
удара.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Сва прикључивања струје треба да
обави квалификован електричар.
Уређај мора да буде уземљен.
Пре извођења било какавих радова
на уређају, кабл за напајање
обавезно извадите из зидне
утичнице.
Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
Проверите да ли је уређај правилно
инсталиран. Лоше причвршћен или
неодговарајући кабл или утикач
(ако га има) може проузроковати
прегревање електричног
прикључка.
Користите одговарајући електрични
кабл за напајање.
Не дозволите да се електрични
кабл запетља.
Проверите да ли је инсталирана
заштита од струјног удара.
Употребите кабл са стезаљком са
растерећењем на вучу.
Када уређај прикључујете на
оближњу зидну утичницу водите
рачуна да кабл за напајање или
утикач (ако га има) не дођу у додир
са врелим деловима уређаја или
врелим посуђем.
Немојте да користите адаптере са
више утичница и продужне каблове.
Проверите да нисте оштетили
утикач за напајање (ако га има) и
кабл за напајање. Обратите се
нашем овлашћеном сервисном
центру или електричару ради
замене оштећеног кабла за
напајање.
Заштита од удара делова под
напоном и изолованих делова мора
да се причврсти тако да не може да
се уклони без алата.
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
28
www.aeg.com
•
•
•
•
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Ако је зидна утичница лабава,
немојте да прикључујете мрежни
утикач.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Користите само исправне раставне
прекидаче: заштитне прекидаче,
осигураче (осигураче са навојем
треба скинути са носача),
аутоматске заштитне прекидаче и
контакторе.
У електричној инсталацији мора
постојати раставни прекидач који
вам омогућава да искључите све
фазе напајања уређаја. Ширина
контактног отвора на раставном
прекидачу мора износити најмање
3 мм.
•
•
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и
експлозије
•
•
•
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од повреде,
опекотина и струјног
удара.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните сво паковање, налепнице
и заштитну фолију (ако је има) пре
првог коришћења.
Уређај је само за кућну употребу.
Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
Поведите рачуна да отвори за
вентилацију нису запушени.
Не остављајте уређај без надзора
током рада.
Подесите зону за кување на
„искључено“ након сваке употребе.
Не ослањајте се на детектор за
посуду.
Немојте стављати прибор за јело
или поклопце шерпи на зоне за
кување. Они могу постати врели.
Немојте руковати уређајем када су
вам мокре руке или када је он у
контакту са водом.
Немојте користити уређај као радну
површину или простор за
одлагање.
Ако је површина уређаја напукла,
одмах га искључите из зидне
утичнице. То спречава струјни
удар.
Корисници са пејсмејкером морају
да одржавају растојање од најмање
30 цм од индукционих зона за
кување када уређај ради.
Када ставите храну у вруће уље,
може да прсне.
•
Масти и уље када се загреју могу
да ослободе запаљива испарења.
Држите пламенове или загрејане
предмете даље од масти и уља
када кувате са њима.
Испарења која ослобађају веома
врела уља могу да изазову
спонтано сагоревање.
Употребљено уље, које може да
садржи остатке хране, може
изазвати пожар при нижој
температури за разлику од уља које
се користи по први пут.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
Немојте стављати вруће посуђе за
кување на командну таблу.
Не стављајте врео поклопац тигања
на стаклену површину плоче за
кување.
Немојте дозволити да течност у
посуђу за кување проври до краја.
Пазите да предмети или посуђе за
кување не падну на уређај. Може се
оштетити површина плоче.
Немојте укључивати зоне за кување
уколико је посуђе празно или га
нема.
Не стављајте алуминијумску фолију
на уређај.
Посуђе за кување направљено од
ливеног гвожђа, ливеног
алуминијума или са оштећеним
доњим површинама може да
направи огреботине на стаклу/
стаклокерамици. Увек подигните
СРПСКИ
•
ове предмете када треба да их
померате по површини за кување.
Овај уређај је намењен само за
кување. Немојте га користити у
друге сврхе, на пример за
загревање просторије.
2.4 Нега и чишћење
•
•
•
•
•
Редовно чистите уређај да бисте
спречили пропадање површинског
материјала.
Пре чишћења деактивирајте уређај
и пустите да се охлади.
Одвојте кабл за напајање уређаја
од електричног напајања пре
почетка процеса одржавања.
Немојте да користите млаз воде
или пару за чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите само
неутралне детерџенте. Немојте да
користите било какве абразивне
производе, абразивне јастучиће за
чишћење, раствараче или металне
предмете.
29
2.5 Сервис
•
•
За поправљање уређаја позовите
овлашћени сервисни центар.
Користите само оригиналне
резервне делове.
2.6 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
гушења.
•
•
•
Обратите се општинским органима
да бисте сазнали како да правилно
одложите уређај на отпад.
Искључите утикач кабла за
напајање уређаја из мрежне
утичнице.
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
3. ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
3.1 Пре инсталирања
Пре него што инсталирате плочу за
кување, запишите доње информације
са pločicе sa tehničkim karakteristikama.
Плочица са техничким
карактеристикама налази се на доњој
страни плоче за кување.
Серијски број ....................
3.2 Уградне плоче за
кување
Уградне плоче за кување дозвољено
је користити само после уградње у
одговарајуће кухињске елементе за
уградњу и радне површине које су у
складу са стандардима.
3.3 Кабл за повезивање
•
•
Плоча за кување се испоручује са
спојним каблом за напајање.
Замените оштећени електрични
кабл само са каблом из резервних
делова. Обратите се свом
локалном овлашћеном сервисном
центру.
УПОЗОРЕЊЕ!
Сва прикључивања струје
мора да обави
квалификован електричар.
ОПРЕЗ
Немоте бушити нити
лемити крајеве жице. Ово
је строго забрањено!
ОПРЕЗ
Не прикључујте кабл који
нема завршни наставак
кабла.
Двофазно повезивање
1. Скините завршни наставак кабла
са црне и браон жице.
30
www.aeg.com
2. Уклоните изолацију са завршних
наставака на браон и црном каблу.
3. Поставите нови завршни наставак
од 1,5 мм² на сваком крају кабла.
(потребан посебан алат).
Попречни пресек кабла
230V~
400V 2~N
N
N
L1
L
L2
Једнофазно повезивање - 230 V~
Двофазно повезивање - 400 V 2 ~ N
Зелена - жута
Зелена - жута
N
Плава и плава
Плава и плава
N
L
Црна и браон
Црна
L1
Браон
L2
3.4 Монтирање
min.
500mm
min.
50mm
СРПСКИ
31
4. ОПИС ПРОИЗВОДА
4.1 Шема површине за кување
1
1
1 Индукциона зона за кување
2 Командна табла
1
1
2
4.2 Преглед командне табле
1 2
3
4
5
12
6
7
11
10
8
9
Употребите сензорска поља да бисте руковали уређајем. Дисплеји, индикатори и
звучни сигнали упућују на то које су функције активне.
Сен‐
зор
Функција
Коментар
1
УКЉУЧЕНО/
ИСКЉУЧЕНО
Служи за активирање и деактивирање
плоче за кување.
2
Контролна брава / Уређај Служи за закључавање/откључавање ко‐
за безбедност деце
мандне табле.
SenseBoil®
Служи за активирање и деактивирање
функције .
Индикатори изнад симбола приказују на‐
предовање функције.
Пауза
Служи за активирање и деактивирање
функције .
Дисплеј топлоте
Служи да прикаже степен топлоте.
3
4
5
-
32
www.aeg.com
6
7
Сен‐
зор
Функција
Коментар
-
Индикатори тајмера за
зоне за кување
Служе да прикажу зоне за које сте под‐
есили време.
-
Дисплеј тајмера
Служи да прикаже времена у минутима.
Hob²Hood
Служи за активирање и деактивирање
ручног режима функције .
-
Служи за избор зоне за кување.
-
Служи за продужавање или скраћивање
времена.
PowerBoost
Служи за активирање функције.
Командна трака
Служи за подешавање степена топлоте.
8
9
/
10
11
12
-
4.3 Дисплеји степена топлоте
Дисплеј
Опис
Зона за кување је деактивирана.
Зона за кување је активна.
-
Пауза ради.
SenseBoil® ради.
Функција за аутоматско загревање ради.
PowerBoost ради.
+ цифра
Постоји квар.
/
OptiHeat Control (тростепени индикатор преостале топлоте): на‐
ставак кувања / одржавање топлоте / преостала топлота.
/
Контролна брава /Уређај за безбедност деце раде.
Погрешно или премало посуђе за кување или на зони за кување
нема посуђа за кување.
Aутоматско искључивање ради.
СРПСКИ
4.4 OptiHeat Control
(тростепени индикатор
преостале топлоте)
УПОЗОРЕЊЕ!
33
Индукционе зоне за кување производе
топлоту неопходну за процес кувања
директно на дну посуђа за кување.
Стаклокерамика се загрева топлотом
посуђа.
/
/
Постоји ризик
од опекотина од преостале
топлоте. Индикатори
приказују ниво преостале
топлоте зона за кување
које тренутно користите.
Индикатори могу да се
упале и за суседне зоне за
кување чак и ако их не
користите.
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
5.1 Активирање и
деактивирање
Додирните
у трајању од 1 секунде
да бисте активирали или
деактивирали плочу за кување.
5.2 Aутоматско
искључивање
Ова функција аутоматски искључује
плочу у следећим случајевима:
•
•
•
•
Све зоне за кување су
деактивиране.
Нисте подесили степен топлоте
након што сте активирали плочу за
кување.
Просули сте или ставили нешто на
командну таблу и оставили га дуже
од 10 секунди (плех, крпу, итд.).
Оглашава се звучни сигнал и плоча
за кување се деактивира. Уклоните
предмет или очистите командну
таблу.
Ако плоча за кување постане
претопла (на пример, када из
шерпе испари сва течност). Пустите
да се зона за кување охлади пре
него што поново користите плочу за
кување.
•
Ако користите погрешно посуђе.
•
Симбол
се укључује и зона за
кување се аутоматски деактивира
после 2 минута.
Ако после одређеног времена не
искључите неку од зона за кување
или ако не промените подешен
степен топлоте. Након извесног
времена
се укључује и плоча за
кување се деактивира.
Однос између степена топлоте и
времена након ког се плоча за
кување деактивира:
Подешaвање сте‐ Плоча за кување
пена топлоте
се деактивира на‐
кон
,1-3
6 сати
4-7
5 сати
8-9
4 сата
10 - 14
1,5 сати
5.3 Подешавање топлоте
Служи за подешавање или промену
степена топлоте:
Додирните командну траку на
исправном степену топлоте или
померајте прст дуж контролне траке
све док не достигнете исправан степен
топлоте.
34
www.aeg.com
За деактивирање функције притисните
(функција се деактивира и степен
топлоте прелази на 0) или додирните
командну траку и ручно подесите
степен топлоте.
5.4 SenseBoil®
Ова функција аутоматски подешава
температуру воде тако да не прекипи
кад стигне до тачке кључања.
Ако на зони коју желите да
користите још увек има
преостале топлоте (
/
/
), емитује се звучни
сигнал и функција се не
активира.
1. Додирните
да бисте активирали
плочу за кување.
2. Додирните
да бисте
активирали ову функцију.
Трепћући
се појављује за зоне за
кување на којима тренутно можете да
користите функцију.
3. Додирните командну траку било
које од доступних зона за кување
на којој желите да стартујете
функцију (између степена топлоте
1-14).
Функција се активира.
Ако у року од 5 секунди не изаберете
ниједну зону за кување, функција се не
активира.
Чим се функција активира,
индикатори изнад симбола
се пале, један за
другим, све док вода не
достигне тачку кључања.
Када функција детектује тачку
кључања, плоча за кување емитује
звучни сигнал и степен топлоте се
аутоматски пребацује на 8.
Ако су све зоне за кување
већ у употреби или на
некој од њих има
преостале топлоте, плоча
за кување емитује кратки
звучни сигнал, индикатори
изнад
трепере и
функција се не активира.
Функција Пауза и
подизање посуде
деактивирају функцију
SenseBoil®.
5.5 Коришћење зона за
кување
Ставите посуђе за кување у средину
изабране зоне. Индукционе зоне за
кување се аутоматски прилагођавају
димензијама дна посуђа за кување.
5.6 Функција за аутоматско
загревање
Активирајте ову функцију да бисте
постигли неопходан степен топлоте у
краћем времену. Када је укључена,
зона у почетку ради на већем степену
топлоте а затим наставља да ради на
жељеном степену топлоте.
Да бисте активирали
функцију зона за кување
мора бити хладна.
Да бисте активирали функцију за
( се
зону за кување: додирните
укључује). Одмах додирните жељени
степен топлоте. Након три секунде
се укључује.
Да бисте деактивирали функцију:
промените степен топлоте.
5.7 PowerBoost
Функција обезбеђује додатно напајање
за индукционе зоне за кување.
Функција може бити активирана за
индукциону зону за кување само на
ограничени период времена. После
овог времена, индукциона зона за
кување се аутоматски враћа на
највиши степен топлоте.
Погледајте одељак
„Технички подаци“.
СРПСКИ
Да бисте активирали функцију за
зону за кување: додирните
пали.
.
се
Да бисте деактивирали функцију:
промените степен топлоте.
5.8 Тајмер
Тајмер за одбројавање времена
Можете да користите ову функцију да
бисте подесили колико дуго зона за
кување треба да ради за појединачно
кување.
Најпре подесите степен топлоте за
зону за кување а затим подесите
функцију.
више пута све
кување.додирните
док се не упали индикатор тражене
зоне за кување.
Да бисте активирали функцију:
додирните
тајмера да бисте
подесили време (00 - 99 минута). Када
индикатор зоне за кување почне да
трепери, време полако почне да
одбројава.
Да бисте видели преостало време:
подесите зону за кување помоћу .
Индикатор зоне за кување почиње да
трепери брзо. Дисплеј показује
преостало време.
Да бисте променили време:
Додирните
или
.
.
Да бисте деактивирали функцију:
подесите зону за кување са
и
додирните . Преостало време
одбројава уназад до 00. Индикатор
зоне за кување се гаси.
Када се време заврши,
оглашава се звучни сигнал
и 00 трепери. Зона за
кување се деактивира.
Да бисте зауставили звучни сигнал:
додирните
.
CountUp Timer (Тајмер одбројава
време унапред)
Употребите ову функцију за вршење
надзора дужине употребе зоне
кувања.
Да бисте подесили зону за
кување.додирните
више пута све
док се не упали индикатор тражене
зоне за кување.
Да бисте активирали функцију:
тајмера.
се укључује.
додирните
Када индикатор зоне за кување почне
да трепери полако време почне да се
броји. На дисплеју се наизменично
приказује
и одбројано време (у
минутима).
Да бисте подесили зону за
подесите зону за кување помоћу
35
Да бисте видели колико дуго зона
за кување ради: подесите зону за
кување помоћу . Индикатор зоне за
кување почиње да трепери брзо.
Дисплеј показује колико дуго зона
ради.
Да бисте деактивирали функцију:
подесите зону за кување са
додирните
или
за кување се гаси.
и
. Индикатор зоне
Тимер Манагер
Можете да користите ову функцију као
Тимер Манагер када је плоча за
кување активирана и зоне за кување
не раде. Дисплеј степена топлоте
показује
.
Да бисте активирали функцију:
додирните . Додирните
или
тајмера да бисте подесили време.
Када време дође до краја, оглашава
се звучни сигнал и 00 трепери.
Да бисте зауставили звучни сигнал:
додирните
.
Ова функција не утиче на
рад зона за кување.
5.9 Пауза
Функција пребацује све зоне за кување
које су укључене на најнижу вредност
температуре.
36
www.aeg.com
Када је функција у току, сви остали
симболи на командним таблама су
закључани.
Да бисте деактивирали функцију
само за један пут: активирајте плочу
Ова функција не зауставља функцију
тајмера.
Додирните
на четири секунде. У
року од 10 секунди подесите
топлоту. Можете да користите плочу
за кување. Када деактивирате плочу
Додирните
функцију.
за кување са
да бисте активирали ову
за кување са
.Степен топлоте је спуштен на 1.
Да бисте деактивирали ову функцију,
5.10 Контролна брава
Можете да закључате командну таблу
док зоне за кување раде. То спречава
случајну промену подешеног степена
топлоте.
Прво подесите степен топлоте.
додирните .
се укључује за
четири секунде. Тајмер остаје
укључен.
се појављује и нестаје. Додирните
на три секунде. Појављује се
•
•
•
5.11 Уређај за безбедност
деце
•
или
- звукови су искључени
додирнете
Тимер Манагер се искључује
Тајмер за одбројавање времена се
искључује
Нешто ставите на командну таблу.
5.13 Ограничење снаге
Ова функција спречава случајно
коришћење плоче за кување.
Оригинално, плоча за кување је на
свом највишем могућем нивоу снаге.
Да бисте активирали функцију:
. Не
.
Да бисте деактивирали функцију:
активирајте плочу за кување са . Не
подешавајте степен топлоте. Држите
се појављује.
За смањење или повећање нивоа
снаге:
1. Деактивирајте плочу за кување.
се
појављује. Деактивирајте плочу са
.
на три секунде. Дисплеј
Када је функција постављена на
можете чути звук једино када:
Када деактивирате плочу
за кување, такође
деактивирате и ову
функцију.
Деактивирајте плочу са
Додирните
•
додирните . Претходно подешени
степен топлоте се укључује.
четири секунде.
Деактивирајте плочу за кување.
•
- звукови су укључени
Да бисте потврдили избор сачекајте
док се плоча за кување не деактивира
аутоматски.
Да бисте деактивирали функцију:
четири секунде.
функција поново ради.
. Додирните
на тајмеру да бисте
изабрали једно од следећег:
Да бисте активирали функцију:
Задржите
се појављује.
5.12 OffSound Control
(Деактивирање и
активирање звучних
сигнала)
додирните . Пали се претходни
степен топлоте.
активирајте плочу за кување са
подешавајте степен топлоте.
.
на три секунде.
2. Додирните
Дисплеј се укључује а затим
искључује.
3. Додирните
Појављује се
4. Додирните
на 3 секунде.
или
.
. P 72 се укључује.
5. Додирните
/
тајмера да
бисте подесили ниво снаге.
СРПСКИ
37
Нивои снаге
Погледајте одељак „Технички подаци“.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
P 72 — 7200 W
P 15 — 1500 W
P 20 — 2000 W
P 25 — 2500 W
P 30 — 3000 W
P 35 — 3500 W
P 40 — 4000 W
P 45 — 4500 W
P 50 — 5000 W
P 60 — 6000 W
P 60
5.14 Функција Управљање
потрошњом
•
ОПРЕЗ
Уверите се да изабрана
снага одговара
осигурачима кућне
инсталације.
УПОЗОРЕЊЕ!
Ако изаберете неки од
најнижих нивоа снаге,
функција SenseBoil®
можда неће радити.
Погледајте табелу испод.
- функција ради,
ради.
Нивои
снаге
P 50
- функција не
Зона за кување
Пред‐ Зад‐
ња
ња
лево лево
Пред‐ Зад‐
ња
ња
десно десно
210
mm
145
mm
180
mm
Зоне за кување су груписане према
локацији и броју фаза у плочи за
кување. Погледајте илустрацију.
• Свака фаза има максимално
електрично оптерећење од 3600 W.
• Функција раздељује снагу између
зона за кување повезаних на исту
фазу.
• Функција се активира када укупно
електрично оптерећење зона за
кување повезаних са појединачном
фазом премаши 3600 W.
• Функција смањује снагу других зона
за кување повезаних на исту фазу.
• Дисплеј степена топлоте
редукованих зона се мења између
два нивоа.
Управљање потрошњом функција
са Ограничење снаге функцијом
Када подесите функцију Ограничење
снаге на 6,0 kW или мање, снага
плоче за кување дели се између свих
зона за кување.
180
mm
P 72
P 15
P 20
P 25
P 30
P 35
P 40
P 45
Када подесите функцију Ограничење
снаге на више од 6,0 kW, снага плоче
за кување дели се између две зоне за
кување у пару.
38
www.aeg.com
5.15 Hob²Hood
Ово је напредна аутоматска функција
која повезује плочу за кување са
одређеним аспиратором. И плоча за
кување и аспиратор имају комуникатор
са инфрацрвеним сигналом. Брзина
вентилатора се дефинише аутоматски
на основу подешавања режима и
температуре најтоплијег посуђа на
плочи за кување. Вентилатор можете
користити са плоче за кување ручно.
Код већине аспиратора је
даљински систем
подразумевано
деактивиран. Активирајте
га пре него што користите
ову функцију. Више
информација потражите у
приручнику за кориснике
аспиратора.
Аутоматско коришћење функције
За аутоматско коришћење функције
подесите аутоматски режим на H1 –
H6. Плоча за кување је првобитно
подешена на H5.Аспиратор реагује
сваки пут када користите плочу за
кување. Плоча за кување аутоматски
препознаје температуру посуђа и
подешава брзину вентилатора.
Аутоматски режими
Ауто‐
матско
освет‐
љење
Режим
H0
Ауто‐
матско
освет‐
љење
Кључа
Прже‐
ње1)
ње2)
Режим
H1
Ук‐
ључено
Ис‐
Ис‐
кључено кључено
Режим
H2 3)
Ук‐
ључено
Брзина
Брзина
вентила‐ вентила‐
тора 1
тора 1
Режим
H3
Ук‐
ључено
Ис‐
Брзина
кључено вентила‐
тора 1
Режим
H4
Ук‐
ључено
Брзина
Брзина
вентила‐ вентила‐
тора 1
тора 1
Режим
H5
Ук‐
ључено
Брзина
Брзина
вентила‐ вентила‐
тора 1
тора 2
Режим
H6
Ук‐
ључено
Брзина
Брзина
вентила‐ вентила‐
тора 2
тора 3
1) Плоча за кување детектује процес кључања
и активира брзину вентилатора у складу са ау‐
томатским режимом.
2) Плоча за кување детектује процес пржења и
активира брзину вентилатора у складу са ауто‐
матским режимом.
3) Овај режим активира вентилатор и светло и
не зависи од температуре.
Промена аутоматског режима
1. Деактивирајте уређај.
2. Додирните
на 3 секунде.
Дисплеј се укључује а затим
искључује.
3. Додирните
не укључи
Кључа
Прже‐
ње1)
ње2)
Ис‐
Ис‐
Ис‐
кључено кључено кључено
на 3 секунде.
неколико пута док се
4. Додирните
.
на Тајмеру да бисте
5. Додирните
изабрали аутоматски режим.
Да бисте користили
аспиратор директно изнад
плоче са аспиратором,
деактивирајте аутоматски
режим функције.
СРПСКИ
Када завршите са кувањем
и деактивирате плочу за
кување, вентилатор у
аспиратору наставља да
ради одређено време.
Након тог времена, систем
деактивира вентилатор
аутоматски и спречава
случајно активирање у
наредних 30 секунди.
Ручно подешавање брзине
вентилатора
Ову функцију може да да користите и
ручно. Да бисте то урадили,
додирните
када је плоча за кување
активна. На тај начин се деактивира
аутоматски рад функције и вама се
дозвољава ручно мењање брзине
вентилатора. Када притиснете
повећавате брзину вентилатора за
један. Када достигнете интензиван
ниво и поново притиснете ,
39
подесићете брзину вентилатора на 0
чиме се деактивира вентилатор у
аспиратору. Да бисте поново
покренули вентилатор на брзини 1,
додирните .
Да бисте активирали
аутоматски рад функције,
деактивирајте плочу за
кување и поново је
активирајте.
Активирање светла
Плочу за кување можете да подесите
да аутоматски активира светло сваки
пут када активирате плочу за кување.
Да бисте то урадили, поставите
аутоматски режим на H1 – H6.
Светло на аспиратору се
деактивира 2 минута након
деактивирања плоче за
кување.
6. КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
6.1 Посуђе за кување
Код индукционих зона за
кување јако
електромагнетно поље
веома брзо развија
топлоту у посуђу за
кување.
Користите посуђе које
одговара индукционим
зонама за кување.
Материјал посуђа за кување
•
исправно: ливено гвожђе, челик,
емајлирани челик, нерђајући челик,
посуђе са вишеслојним дном (са
исправном ознаком произвођача).
• неисправно: алуминијум, бакар,
месинг, стакло, керамика,
порцелан.
Посуђе је погодно за индукциону
плочу за кување ако:
•
•
Вода брзо прокључа на зони за
кување код које је температура
подешена на најјаче.
Магнет држи дно посуде.
Дно посуђа за кување мора
да буде дебело и што је
могуће равније.
Осигурајте да су доње
површине посуда чисте и
суве пре него што их
ставите на површину
плоче.
Димензије посуђа за кување
Индукционе зоне за кување се
аутоматски прилагођавају
димензијама дна посуђа за кување.
Ефикасност зоне за кување зависи од
пречника посуђа за кување. Посуђе за
кување чији је пречник мањи од
минималног прима само део енергије
коју генерише зона за кување.
Погледајте одељак
„Технички подаци“.
40
www.aeg.com
6.2 Бука током рада уређаја
Ако можете да чујете:
•
буку налик пуцкетању: посуђе за
кување је направљено од
различитих материјала (сендвич
систем конструкције).
• звук налик звиждуку: користите зону
за кување са високим нивоом снаге
а посуђе за кување је направљено
од различитих материјала (сендвич
систем израде).
• брујање: користите висок ниво
снаге.
• шкљоцање: долази до електричног
прекидања.
• шиштање, зујање: ради вентилатор.
Ови звуци су нормални и не указују
на било какав квар.
6.3 Напомене и савети за
SenseBoil®
Ову функцију је најбоље користити за
прокувавање воде и спремање
кромпира.
Не ради са посуђем од
ливеног гвожђа и са
посуђем које има
нелепљиве површине, нпр.
керамички премаз. За
најбоље резултате
приликом кувања кромпира
препоручује се употреба
посуда од емајлираног
челика.
Проверите да ли је посуда коју сте
изабрали погодна за SenseBoil® тако
што ћете је надзирати приликом првог
кувања.
Да бисте ефикасно користили
SenseBoil® придржавајте се следећих
савета:
•
Сипајте хладну воду у посуду тако
да вода стигне до пола или до до
три четвртине посуде, тако да на 4
цм од ивице у посуди нема воде. Не
•
•
•
•
•
користите мање од 1 или више од 5
литара воде. Уверите се да се
укупна тежина воде (или воде и
кромпира) креће између 1-5 кг.
Ако желите да кувате кромпир,
уверите се да је потпуно прекривен
водом, али не заборавите да макар
једну четвртину посуде оставите
празном.
Да бисте постигли најбоље
резултате, кувајте само целе,
неољуштене кромпире средње
величине.
Избегавајте стварање спољашњих
вибрација (нпр. од употребе
блендера или услед постављања
мобилног телефона поред уређаја)
када ова функција ради.
Ако желите да користите со,
додајте је након што вода достигне
тачку кључања.
Ова функција можда неће радити
правилно са чајницима за воду и
посудама за еспресо кафу.
6.4 Öko Timer (ЕКО тајмер)
Да би се уштедела електрична
енерегија, грејач зоне за кување се
деактивира пре оглашавања тајмера
за одбројавање времена. Разлика у
времену рада зависи од нивоа
степена топлоте и трајања кувања.
6.5 Примери примене за
кување
Узајамни однос између степена
топлоте зоне за кување и потрошње
струје није линеаран. Када повећате
степен топлоте зоне за кување,
потрошња струје се не повећава
пропорционално. То значи да зона за
кување на средњем степену топлоте
користи мање од половине своје
снаге.
Подаци у табели су само
смернице.
СРПСКИ
Подешaвање Користити за:
степена то‐
плоте
41
Време
(min)
Савети
Одржавање топлоте спрем‐
љене хране.
по по‐
треби
Ставите поклопац на посуду
за кување.
1-3
Сос холандез, истопити: пу‐
тер, чоколаду, желатин.
5 - 25
Повремено промешајте.
1-3
Згушњавање: пенасти омле‐
ти, пржена јаја.
10 - 40
Кувајте са поклопцем на по‐
суди за кување.
3-5
Крчкање јела са пиринчем и
млеком, подгревање готових
јела.
25 - 50
Додати најмање два пута ви‐
ше течности од количине пи‐
ринча, а јела са млеком про‐
мешати на половини кува‐
ња.
5-7
Кување поврћа, рибе, меса
на пари.
20 - 45
Додајте пар супених кашика
течности.
7-9
Кување кромпира на пари.
20 - 60
Користите макс. ¼ л воде на
750 г кромпира.
7-9
Кување великих количина
хране, гулаша и супа.
60 - 150 Највише 3 л течности, плус
састојци.
9 - 12
Пржење на тихој ватри: шни‐ по по‐
цле, пуњене телеће шницле, треби
котлети, фаширане шницле,
кобасице, џигерица, запр‐
шка, јаја, палачинке, крофне.
Окрените када истекне поло‐
вина времена.
12 - 13
Пржење ренданог кромпира,
каре одрезака, одрезака на
јакој ватри.
Окрените када истекне поло‐
вина времена.
14
Довођење воде до кључања, кување тестенине, крчкање меса (гу‐
лаш, месо у лонцу), пржење кромпирића у дубоком уљу.
-1
5 - 15
Довођење велике количине воде до кључања. Функција PowerBoost
је активна.
6.6 Напомене и савети за
Hob²Hood
Када користите плочу за кување
помоћу функције:
•
•
•
Заштитите плочу аспиратора од
директне сунчеве светлости.
Немојте усмеравати халогено
светло у плочу аспиратора.
Немојте да покривате командну
таблу плоче за кување.
•
Немојте да прекидате сигнал
између плоче за кување и
аспиратора (нпр. руком, ручком на
посуди за кување или високом
посудом). Погледајте слику.
Аспиратор на слици представља
само пример.
42
www.aeg.com
Други уређаји којима се
даљински управља могу да
блокирају сигнал. Немојте
користити даљински
контролисане уређаје у
време када користите
функцију на плочи за
кување.
Аспиратори са функцијом Hob²Hood
Да бисте пронашли цео асортиман
аспиратора који раде са овом
функцијом, посетите наш веб-сајт за
потрошаче. AEG аспиратори који раде
са овом функцијом морају да имају
симбол .
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
7.1 Опште информације
•
•
•
•
•
Очистите плочу за кување након
сваке употребе.
Увек користите посуђе са чистом
доњом површином.
Огреботине или тамне мрље на
површини не утичу на рад плоче за
кување.
Користите специјално средство за
чишћење погодно за површину
плоче за кување.
Користите посебан стругач за
стаклену површину.
7.2 Чишћење плоче
•
Уклоните одмах: топљену
пластику, пластичну фолију, шећер
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
•
•
и храну са шећером, јер уколико не
уклоните, прљавштина може
проузроковати оштећење плоче за
кување. Водите рачуна како бисте
избегли опекотине. Користите
посебан стругач на стаклену
површину под оштрим углом и
померајте оштрицу по површини.
Када се плоча за кување
довољно охлади уклоните:
светле кругове од каменца и воде,
испрскале масноће и промену боје
у виду светлуцања метала.
Очистите плочу за кување влажном
крпом и неабразивним
детерџентом. Након чишћења,
обришите плочу за кување меком
крпом.
Уклоните промену боје у виду
светлуцања метала. користите
раствор воде са сирћитом и
очистите површину стакла крпом.
СРПСКИ
43
8.1 Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Не можете да укључите
плочу за кување нити да је
користите.
Плоча за кување није при‐
кључена на електрично на‐
пајање или није правилно
прикључена.
Проверите да ли је плоча
за кување правилно при‐
кључена на електрично на‐
пајање. Погледајте дија‐
грам повезивања.
Осигурач је прегорео.
Проверите да осигурач ни‐
је узрок овога. Уколико
осигурач непрекидно пре‐
горева, обратите се квали‐
фикованом, овлашћеном
електричару.
Ако не подесите степен то‐ Поново укључите плочу за
плоте у року од 10 секунди. кување и подесите степен
топлоте за мање од 10 се‐
кунди.
Истовремено сте додирну‐
ли 2 или више сензорска
поља.
Додирните само једно сен‐
зорско поље.
Пауза ради.
Погледајте одељак „Свако‐
дневна употреба“.
На командној табли посто‐
је мрље од воде или ма‐
сти.
Обришите командну таблу.
Оглашава се звучни сиг‐
нал и плоча за кување се
деактивира.
Оглашава се звучни сиг‐
нал када је плоча за кува‐
ње искључена.
Ставили сте нешто преко
једног или више сензор‐
ских поља.
Уклоните предмет са сен‐
зорског поља.
Плоча за кување се деак‐
тивира.
Ставили сте нешто на сен‐
Уклоните предмет са сен‐
зорског поља.
Индикатор преостале то‐
плоте се не укључује.
Зона за кување није загре‐
јана јер је коришћена само
у кратком периоду или је
сензор оштећен.
Hob²Hood не ради.
Прекрили сте командну та‐ Уклоните предмет са ко‐
блу.
мандне табле.
зорско поље
.
Уколико је зона радила до‐
вољно дуго да буде загре‐
јана, обратите се овлашће‐
ном сервисном центру.
Употребљавате врло висо‐ Користите мању шерпу,
ку шерпу која блокира сиг‐ промените зону за кување
нал.
или ручно управљајте
плочом за кување.
44
www.aeg.com
Проблем
Могући узрок
Функција за аутоматско за‐ Зона је врела.
гревање не ради.
Решење
Оставите зону да се до‐
вољно охлади.
Подешен је највиши сте‐
пен топлоте.
Највиши степен топлоте је
исте јачине као и функција.
Подешавање степена то‐
плоте се мења између два
нивоа.
Управљање потрошњом
ради.
Погледајте одељак „Свако‐
дневна употреба“.
Сензорска поља постају
врућа.
Посуђе за кување је преве‐ Уколико је могуће, ставите
лико или сте га ставили
велико посуђе за кување
преблизу командама.
на задње зоне.
Не чује се звук када додир‐ Звуци су деактивирани.
нете сензорска поља на ко‐
мандној табли.
Активирање звучних сигна‐
ла. Погледајте одељак
„Свакодневна употреба“.
Пали се
.
Уређај за безбедност деце Погледајте одељак „Свако‐
или Контролна брава ради. дневна употреба“.
Пали се
.
Нисте ставили посуђе за
кување на зону.
Ставите посуђе за кување
на зону.
Неодговарајуће посуђе за
кување.
Употребите одговарајуће
посуђе за кување. Погле‐
дајте одељак „Напомене и
савети“.
Пречник дна посуђа за ку‐ Користите посуђе за кува‐
вање је сувише мали за зо‐ ње одговарајућих димензи‐
ну.
ја. Погледајте одељак
„Технички подаци“.
Наизменично се појављују
и
.
Наизменично се појављују
и
.
Степен топлоте је превише
низак због неодговарајућeг
посуђа за кување или праз‐
не посуде.
Користите одговарајућe
посуђе за кување. Погле‐
дајте одељке „Напомене и
савети“ и „Технички под‐
аци“.
Не активирајте зону ако је
на њој празна посуда.
Посуда је празна или садр‐ Избегавајте коришћење
жи неку течност која није
ове функције са течности‐
вода, нпр. уље.
ма, осим са водом.
СРПСКИ
45
Проблем
Могући узрок
Решење
Наизменично се појављују
У посуди ма превише или
премало воде.
Прокували сте неке намир‐
нице које нису вода и кром‐
пир. Тачка кључања вре‐
менски је померена и
функција SenseBoil® није
могла правилно да ради.
Погледајте одељак „Напо‐
мене и савети“. Функција
SenseBoil® се користи са‐
мо да би се прокували во‐
да и кромпир.
Ниједна од зона за кување
није спремна за коришће‐
ње са функцијом Sense‐
Boil®. На зонама за кување
које желите да изаберете
још увек има преостале то‐
плоте или се још увек кори‐
сте.
Завршите претходне ак‐
тивности кувања и изабе‐
рите слободну зону за ку‐
вање на којој нема прео‐
стале топлоте.
Дошло је до грешке у
плочи за кување.
Искључите плочу за кува‐
ње и поново је укључите
након 30 секунди. Ако се
и
.
Чујете звучни сигнал, ин‐
дикатори изнад
трепе‐
ре и функција SenseBoil®
не стартује.
Пали се
број.
и приказује се
поново укључи, ис‐
кључите плочу за кување
из електричног напајања.
Поново је укључите након
30 секунди. Уколико се
проблем настави, позовите
Овлашћени сервисни цен‐
тар.
Можете чути константни
звучни сигнал.
Прикључивање струје није
правилно.
8.2 Ако не можете да нађете
решење...
Уколико не можете сами да пронађете
решење проблема, обратите се
продавцу или овлашћеном сервисном
центру. Дајте податке са плочицe са
техничким карактеристикама.
Оставите такође код од три слова са
стакло-керамичке површине (на углу
стаклене површине) и приказану
Одвојите плочу за кување
од електричног напајања.
Затражите од квалифико‐
ваног електричара да про‐
вери инсталацију.
поруку о грешки. Уверите се да сте
правилно руковали плочом за кување.
Ако нисте, сервисирање које пружи
сервисни центар или продавац, неће
бити бесплатно, чак ни током
гарантног периода. Упутства о
услугама сервисног центра и услови
гаранције налазе се на гарантном
листу.
46
www.aeg.com
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
9.1 Плочица са техничким
карактеристикама
Модел IAE64413XB
Тип 61 B4A 00 AD
Индукција 7.2 kW
Сер.бр. ..........
AEG
PNC 949 597 519 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Направљено у Немачкој
7.2 kW
9.2 Спецификација зона за кување
Зона за кува‐
ње
Номинална
снага (под‐
ешавање мак‐
сималне то‐
плоте) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
максимално
трајање [мин]
Пречник посу‐
ђа [мм]
Предња лево
2300
3700
10
180 - 210
Задња лево
1800
2800
10
145 - 180
Предња десно
1400
2500
4
125 - 145
Задња десно
1800
2800
10
145 - 180
Снага зона за кување се може мало
разликовати од података у табели.
Мења се у зависности од материјала и
пречника посуђа за кување.
За оптималне резултате кувања
користите посуђе за кување које није
веће од пречника у табели.
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
10.1 Информације о производу према EU 66/2014
Идентификација модела
IAE64413XB
Тип плоче за кување
Уградна плоча за
кување
Број зона за кување
4
Технологија загревања
Индукција
Пречник кружних зона за
кување (Ø)
Предња лево
Задња лево
Предња десно
Задња десно
21,0 цм
18,0 цм
14,5 цм
18,0 цм
СРПСКИ
Потрошња енергије по зо‐ Предња лево
ни за кување (EC electric Задња лево
cooking)
Предња десно
Задња десно
178,4 Wh/кг
174,4 Wh/кг
183,2 Wh/кг
184,9 Wh/кг
Потрошња енергије
плоче за кување (EC elec‐
tric hob)
180,2 Wh/кг
EN 60350-2 - Електрични уређаји за
спремање у домаћинству - Део 2:
Плоче за кување – методе мерења
перформанси
10.2 Уштеда енергије
Током свакодневног кувања можете да
уштедите енергију ако уважите
следеће савете.
•
Када загревате воду, користите
само онолико воде колико Вам
треба.
•
•
•
•
•
47
Уколико је могуће, увек поклопите
посуђе за кување.
Ставите посуђе на зону за кување
пре него што је активирате.
Мање посуђе ставите на мање зоне
за кување.
Ставите посуђе за кување директно
на средину зоне за кување.
Искористите преосталу топлоту да
подгрејете или отопите храну.
11. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
48
www.aeg.com
KAZALO
1. VARNOSTNA INFORMACIJE............................................................................ 48
2. VARNOSTNA NAVODILA...................................................................................50
3. NAMESTITEV..................................................................................................... 52
4. OPIS IZDELKA....................................................................................................54
5. VSAKODNEVNA UPORABA.............................................................................. 56
6. NAMIGI IN NASVETI.......................................................................................... 62
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE...........................................................................64
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................... 65
9. TEHNIČNI PODATKI.......................................................................................... 67
10. ENERGIJSKA UČINKOVITOST....................................................................... 68
ZA ODLIČNE REZULTATE
Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam
brezhibno služil vrsto let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje –
tega morda ne boste našli pri običajnih napravah. Prosimo, vzemite si nekaj minut
časa za branje, da boste izdelek čim bolje izkoristili.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registeraeg.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.aeg.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
1.
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
SLOVENŠČINA
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi
se ne smejo približevati, če niso pod nenehnim
nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če
niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo
otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje.
Dostopni deli so vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba
vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med
uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete
grelcev.
Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali
ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
OPOZORILO: Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo
ali oljem brez nadzora je lahko nevarno in lahko
pripelje do požara.
Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak
izklopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s
pokrovom ali požarno odejo.
POZOR: Kuhanje je treba nadzorovati. Kratkotrajno
kuhanje je treba stalno nadzorovati.
49
50
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
OPOZORILO: Nevarnost požara: Ne shranjujte
predmetov na kuhalnih površinah.
Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih
predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, ker se
lahko segrejejo.
Naprave ne čistite s paro.
Po uporabi izklopite kuhališče z njegovo tipko in se ne
zanašajte na tipalo za posodo.
V primeru počene površine steklokeramične plošče
izklopite napravo in jo izključite iz napajanja. Če je
naprava priključena na električno omrežje neposredno
preko razdelilne omarice, odstranite varovalko, da
napravo izključite iz napajanja. V obeh primerih se
obrnite na pooblaščeni servisni center.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščene servisne službe
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
OPOZORILO: Uporabljajte samo varovala kuhalne
plošče, ki jih je zasnoval proizvajalec kuhalne naprave
ali ki jih proizvajalec naprave navede kot primerne v
navodilih za uporabo, ali varovala kuhalne plošče,
priložena napravi. Zaradi uporabe neprimernih varoval
lahko pride do nezgode.
2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
•
•
•
•
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
•
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
•
•
•
•
Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga
ne povzroči nabrekanja.
Spodnjo stran naprave zaščitite pred
paro in vlago.
Naprave ne nameščajte v bližino vrat
ali pod okna. Na ta način preprečite,
da bi vroča posoda padla z naprave,
ko odprete vrata ali okno.
Vsaka naprava ima na dnu
ventilatorje za hlajenje.
Če je naprava nameščena nad predal:
SLOVENŠČINA
•
– Ne shranjujte nobenih malih
koščkov ali listov papirja, ki bi jih
lahko povleklo noter, ker lahko
poškodujejo ventilatorje za
hlajenje ali poslabšajo delovanje
hladilnega sistema.
– Med spodnjim delom naprave in
deli, shranjenimi v predalu, naj bo
vsaj 2 cm razmika.
Odstranite vse ločevalne plošče iz
omare pod napravo.
2.2 Priključitev na električno
omrežje
•
•
•
•
•
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Naprava mora biti ozemljena.
Pred katerimkoli posegom se
prepričajte, da naprava ni priključena
na električno omrežje.
Preverite, ali so parametri s ploščice
za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.
Naprava mora biti nameščena
pravilno. Zaradi slabo pritrjenega in
napačnega priključnega kabla ali vtiča
(če je na voljo) se lahko pregreje
priključek.
Uporabite pravi električni priključni
kabel.
Priključni kabel se ne sme zaplesti.
Poskrbite za namestitev zaščite pred
udarom.
Kabel zaščitite pred natezno
obremenitvijo.
Poskrbite, da se priključni kabel ali
vtič (če obstaja) ne dotika vroče
naprave ali posode, ko napravo
vključite v bližnje vtičnice.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete vtiča (če
obstaja) ali kabla. Za zamenjavo
poškodovanega kabla se obrnite na
naš pooblaščeni servisni center ali
električarja.
Zaščita pred udarom električnega
toka izoliranih delov in delov pod
električno napetostjo mora biti
pritrjena tako, da je ni mogoče
odstraniti brez orodja.
51
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
Uporabite le prave izolacijske
naprave: odklopnike, varovalke
(talilne varovalke odvijte iz nosilca),
zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča
odklop naprave z omrežja na vseh
polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin in električnega
udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred prvo uporabo odstranite vso
embalažo, etikete in zaščitno folijo (če
obstaja).
Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
Kuhališče po vsaki uporabi »izklopite
«.
Ne zanašajte se na tipalo za posodo.
Na kuhališča ne odlagajte pribora ali
pokrovov posod. Lahko se segrejejo.
Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
Če je površina naprave počena,
napravo takoj izključite iz napajanja.
Na ta način preprečite električni udar.
Osebe s srčnim spodbujevalnikom
morajo biti med delovanjem naprave
vsaj 30 cm oddaljene od indukcijskih
kuhališč.
Ko daste hrano v vroče olje, to lahko
brizgne.
52
www.aeg.com
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost požara in
eksplozije.
•
•
•
•
Maščobe in olja lahko ob segrevanju
sproščajo vnetljive hlape. Plamenov
ali segretih predmetov ne približujte
maščobam in olju, ko kuhate z njimi.
Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja,
lahko povzročijo nepričakovan vžig.
Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo
ostanke hrane, lahko povzročijo požar
pri nižjih temperaturah od prvič
uporabljenih olj.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na
napravi.
•
•
•
•
•
•
•
Vroče posode ne postavljajte na
upravljalno ploščo.
Ne postavljajte vročega pokrova
posode na stekleno površino kuhalne
plošče.
Ne dovolite, da iz posode povre vsa
tekočina.
Pazite, da predmeti ali posode ne
padejo na napravo. Lahko se
poškoduje površina.
Ne vklapljajte kuhališč s prazno
posodo ali brez posode.
Na napravo ne dajajte aluminijaste
folije.
Posoda iz litega železa, aluminija ali s
poškodovanim dnom lahko opraska
steklokeramično ploščo. Pri
prestavljanju na kuhalno površino jo
vedno dvignite.
•
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni
je dovoljeno uporabljati za druge
namene, npr. ogrevanje prostora.
2.4 Vzdrževanje in čiščenje
•
•
•
•
•
Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
Preden se lotite čiščenja naprave, jo
izklopite in počakajte, da se ohladi.
Pred vzdrževalnimi deli napravo
izključite iz električnega omrežja.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
2.5 Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
2.6 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel tik
ob napravi in napravo zavrzite.
3. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
3.1 Pred namestitvijo
Preden namestite kuhalno ploščo, si
zapišite podatke s ploščice za tehnične
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na dnu kuhalne plošče.
Serijska
številka ...........................
3.2 Vgradne kuhalne plošče
Vgradne kuhalne plošče se lahko
uporabljajo samo po vgradnji v ustrezne
vgradne enote in delovne površine, ki
ustrezajo standardom.
SLOVENŠČINA
3.3 Priključni kabel
•
•
Kuhalna plošča ima nameščen
priključni kabel.
Poškodovan priključni kabel morate
zamenjati z nadomestnim. Obrnite se
na krajevni pooblaščen servisni
center.
OPOZORILO!
Električno priključitev mora
opraviti usposobljen
električar.
POZOR!
Ne vrtajte in ne spajkajte
koncev žic. To je strogo
prepovedano!
POZOR!
Kabla ne priključujte brez
kabelskega tulca.
Dvofazna priključitev
1. Odstranite kabelski tulec s črnega in
rjavega kabla.
2. Odstranite izolacijo s konca rjavega
in črnega kabla.
3. Namestite nov kabelski tulec
debeline 1,5 mm² na vsak konec
kabla. (potrebno je posebno orodje).
Prerez kabla
230V~
400V 2~N
N
N
L1
L
L2
Enofazna priključitev - 230 V~
Dvofazna priključitev - 400 V 2 ~ N
Zelena - rumena
Zelena - rumena
N
Modra in modra
Modra in modra
N
L
Črna in rjava
Črna
L1
Rjava
L2
3.4 Montaža
min.
500mm
min.
50mm
53
54
www.aeg.com
4. OPIS IZDELKA
4.1 Razporeditev kuhalnih površin
1
1
1 Indukcijsko kuhališče
2 Upravljalna plošča
1
1
2
4.2 Razporeditev na upravljalni plošči
1 2
3
4
5
12
6
7
11
10
8
9
SLOVENŠČINA
55
Napravo upravljajte s senzorskimi polji. Prikazovalniki, indikatorji in zvoki vas opozorijo
na vklopljene funkcije.
Sen‐
Funkcija
zorsko
polje
Opomba
1
VKLOP/IZKLOP
Za vklop in izklop kuhalne plošče.
2
Ključavnica / Varovalo za
otroke
Za zaklepanje/odklepanje upravljalne plo‐
šče.
SenseBoil®
Za vklop in izklop funkcije.
Indikatorji nad simbolom ponazarjajo napre‐
dovanje funkcije.
Začasno ustavi
Za vklop in izklop funkcije.
-
Prikaz stopnje kuhanja
Za prikaz stopnje kuhanja.
-
Indikatorji programske ure
kuhališč
Prikaz, za katero kuhališče ste nastavili čas.
-
Prikazovalnik programske
ure
Za prikaz časa v minutah.
8
Hob²Hood
Za vklop in izklop ročnega načina funkcije.
9
-
Za izbiro kuhališča.
-
Za podaljšanje ali skrajšanje časa.
PowerBoost
Za vklop funkcije.
Upravljalna vrstica
Za nastavitev stopnje kuhanja.
3
4
5
6
7
/
10
11
12
-
4.3 Prikazovalniki stopnje kuhanja
Prikazovalnik
Opis
Kuhališče je izklopljeno.
-
Kuhališče deluje.
Deluje funkcija Začasno ustavi.
Deluje funkcija SenseBoil®.
Deluje funkcija Samodejno segrevanje.
Deluje funkcija PowerBoost.
56
www.aeg.com
Prikazovalnik
Opis
+ številka
Prišlo je do okvare.
/
OptiHeat Control (3-stopenjski indikator akumulirane toplote) : nada‐
ljevanje kuhanja/ohranjanje toplote/akumulirana toplota.
/
Deluje funkcija Ključavnica/Varovalo za otroke.
Posoda ni prava ali je premajhna oz. na kuhališču ni posode.
Deluje funkcija Samodejni izklop.
4.4 OptiHeat Control (3stopenjski indikator
akumulirane toplote)
Indukcijsko kuhališče ustvarja toploto, ki
je potrebna za kuhanje, neposredno v
dnu posode. Steklokeramična plošča se
segreje zaradi toplote v posodi.
OPOZORILO!
/
/
Nevarnost
opeklin zaradi akumulirane
toplote. Indikatorji
prikazujejo stopnjo
akumulirane toplote za
kuhališča, ki jih trenutno
uporabljate. Indikatorji lahko
zasvetijo tudi za sosednja
kuhališča, tudi če jih ne
uporabljate.
5. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
•
5.1 Vklop in izklop
Za vklop ali izklop kuhalne plošče za eno
sekundo pritisnite
.
•
5.2 Samodejni izklop
izklopi. Odstranite predmet ali očistite
upravljalno ploščo.
Se kuhalna plošča preveč segreje (na
primer, ko povre vsa voda iz posode).
Počakajte, da se kuhališče ohladi,
preden ponovno uporabite kuhalno
ploščo.
Uporabljate neustrezno posodo.
Prikaže se simbol , nato pa se po
dveh minutah kuhališče samodejno
izklopi.
Ne izklopite kuhališča oziroma ne
spremenite stopnje kuhanja. Po
Funkcija samodejno izklopi kuhalno
ploščo, če:
•
•
•
določenem času se prikaže
in
kuhalna plošča se izklopi.
Razmerje med stopnjo kuhanja in
časom, po katerem se kuhalna plošča
izklopi:
•
So vsa kuhališča izklopljena.
Ne nastavite stopnje kuhanja po
vklopu kuhalne plošče.
Ste nekaj polili ali položili na
upravljalno ploščo za več kot 10
sekund (posodo, krpo itd.). Zasliši se
zvočni signal in kuhalna plošča se
SLOVENŠČINA
Stopnja kuhanja
,1-3
Kuhalna plošča se
izklopi po
6 urah
4-7
5 urah
8-9
4 urah
10 - 14
1,5 ure
57
Ko se funkcija vklopi, se
eden za drugim prikazujejo
indikatorji nad simbolom
,
dokler voda ne zavre.
Ko funkcija zazna vrelišče, kuhalna
plošča odda zvočni signal in stopnja
segrevanja se samodejno spremeni na 8.
5.3 Stopnja kuhanja
Za nastavitev ali spremembo stopnje
kuhanja:
Dotaknite se upravljalne vrstice na pravi
stopnji kuhanja ali pa se s prstom
pomikajte po upravljalni vrstici, dokler ne
pridete do prave stopnje kuhanja.
Če so vsa kuhališča že v
uporabi ali pa je na vseh
zbrane nekaj akumulirane
toplote, kuhalna plošča
zapiska, indikatorji nad
utripajo in funkcija se ne
vklopi.
Za izklop funkcije se dotaknite
(funkcija se izklopi, stopnja kuhanja pade
na 0) ali upravljalne vrstice in ročno
nastavite stopnjo kuhanja.
S funkcijo Začasno ustavi in
dvigom posode izklopite
funkcijo SenseBoil®.
5.5 Uporaba kuhališč
5.4 SenseBoil®
Funkcija samodejno prilagodi
temperaturo vode, tako da ne prekipi, ko
zavre.
Če je na kuhališču, ki ga
želite uporabiti, zbrana
akumulirana toplota (
/
/
), se oglasi zvočni
signal in funkcija se ne
vklopi.
1. Pritisnite , da vklopite kuhalno
ploščo.
2. Dotaknite se polja
za vklop
funkcije.
utripa za kuhališča, pri katerih lahko
takoj uporabite funkcijo.
3. Dotaknite se upravljalne vrstice
poljubnega razpoložljivega kuhališča,
za katerega želite vklopiti funkcijo
(med stopnjami kuhanja 1 in 14).
Funkcija se vklopi.
Če v petih sekundah ne izberete
nobenega kuhališča, se funkcija ne
vklopi.
Posodo postavite na sredino izbranega
kuhališča. Indukcijska kuhališča se
samodejno prilagodijo dimenziji dna
posode.
5.6 Samodejno segrevanje
To funkcijo vklopite, če želite doseči
želeno stopnjo kuhanja v krajšem času.
Ko je kuhališče vklopljeno, na začetku
deluje pri najvišji stopnji kuhanja, nato pa
nadaljuje pri želeni nastavitvi.
Za vklop funkcije mora biti
kuhališče hladno.
Za vklop funkcije za kuhališče:
dotaknite se
(zasveti ). Takoj se
dotaknite želene stopnje kuhanja. Po
treh sekundah zasveti
.
Za izklop funkcije: spremenite stopnjo
kuhanja.
5.7 PowerBoost
Ta funkcija zagotavlja dodatno moč za
indukcijska kuhališča. Funkcijo lahko
vklopite samo za omejen čas za
indukcijsko kuhališče. Po tem času se
58
www.aeg.com
indukcijsko kuhališče samodejno preklopi
nazaj na najvišjo stopnjo kuhanja.
Oglejte si poglavje »Tehnični
podatki«.
. Zasveti
Za vklop funkcije: dotaknite se
.
prišteva. Prikazovalnik preklaplja med
in štetim časom (minutami).
Za izklop funkcije: spremenite stopnjo
kuhanja.
Če želite preveriti čas delovanja
5.8 Programska ura
Programska ura
To funkcijo lahko uporabite za nastavitev
časa delovanja kuhališča samo za
posamezen postopek kuhanja.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja za
kuhališče, nato pa funkcijo.
kuhališča: s poljem
nastavite
kuhališče. Indikator kuhališča začne
utripati hitro. Prikazovalnik prikaže
dolžino delovanja območja.
Za izklop funkcije: izberite kuhališče s
in se dotaknite
ali
poljem
Indikator kuhališča ugasne.
,
Za nastavitev kuhališča: pritiskajte
dokler ne zasveti indikator želenega
kuhališča.
Za vklop funkcije: dotaknite se
programske ure za nastavitev časa (00 99 minut). Ko indikator kuhališča začne
utripati počasneje, se čas odšteva.
Preverjanje preostalega časa: s poljem
nastavite kuhališče. Indikator
kuhališča začne utripati hitro. Na
prikazovalniku se prikaže preostali čas.
Za spremembo časa. s poljem
nastavite kuhališče. Dotaknite se
ali
.
Za vklop funkcije: dotaknite se
Ko se odštevanje zaključi, se
oglasi zvočni signal in
utripati začne 00. Kuhališče
se izklopi.
Če želite izklopiti zvok: dotaknite se
CountUp Timer (Programska ura
prišteva čas)
S to funkcijo lahko nadzorujete, kako
dolgo deluje kuhališče.
.Z
dotikom
ali
programske ure
nastavite čas. Ko se odštevanje zaključi,
se oglasi zvočni signal in utripati začne
00.
Če želite izklopiti zvok: dotaknite se
.
Funkcija ne vpliva na
delovanje kuhališč.
Za izklop funkcije: izberite kuhališče s
poljem
in se dotaknite . Preostali
čas se odšteva nazaj do 00. Indikator
kuhališča ugasne.
.
Odštevalna Ura
To funkcijo lahko uporabite kot
Odštevalna Ura, ko je kuhalna plošča
vklopljena in kuhališča ne delujejo.
Prikazovalnik stopnje kuhanja prikazuje
.
.
,
programske ure. Zasveti . Ko indikator
kuhališča začne utripati počasi, se čas
Za vklop funkcije za kuhališče:
dotaknite se
Za nastavitev kuhališča: pritiskajte
dokler ne zasveti indikator želenega
kuhališča.
5.9 Začasno ustavi
Ta funkcija nastavi vsa vklopljena
kuhališča na najnižjo stopnjo kuhanja.
Ko funkcija deluje, so vsi drugi simboli na
upravljalni plošči zaklenjeni.
Funkcija ne zaustavi funkcij programske
ure.
Dotaknite se polja
Zasveti
1.
za vklop funkcije.
.Stopnja kuhanja se zniža na
Za izklop funkcije se dotaknite
se prejšnja stopnja kuhanja.
. Vklopi
SLOVENŠČINA
5.10 Ključavnica
Upravljalno ploščo lahko zaklenete med
delovanjem kuhališč. Zaklepanje
preprečuje nehoteno spreminjanje
stopnje kuhanja.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja.
Za vklop funkcije: dotaknite se
štiri sekunde zasveti
ostane vklopljena.
. Za
.Programska ura
Za izklop funkcije: dotaknite se .
Vklopi se predhodna stopnja kuhanja.
vklopite z dotikom polja . Ne nastavite
stopnje kuhanja. Štiri sekunde pritiskajte
. Kuhalno ploščo izklopite
.
vklopite z dotikom polja . Ne nastavite
stopnje kuhanja. Štiri sekunde pritiskajte
. Kuhalno ploščo izklopite
.
Za izklop funkcije samo za en čas
Zasveti
.
. Za štiri sekunde se dotaknite
. V 10 sekundah nastavite stopnjo
kuhanja. Kuhalno ploščo lahko
uporabljate. Ko kuhalno ploščo izklopite
, se funkcija ponovno
z dotikom polja
vklopi.
5.12 OffSound Control (Izklop
in vklop zvokov)
Izklopite kuhalno ploščo. Za tri sekunde
se dotaknite
. Zaslon se vklopi in
izklopi. Za tri sekunde se dotaknite
Prikaže se
ali
. Dotaknite se
•
•
•
•
ko se dotaknete ,
ko se izklopi Odštevalna Ura,
ko se izklopi Programska ura,
ko postavite kaj na upravljalno ploščo.
2. Za tri sekunde se dotaknite .
Prikazovalnik se vklopi in izklopi.
3. Za tri sekunde se dotaknite
Prikaže se
ali
4. Dotaknite se
Za izklop funkcije: kuhalno ploščo
kuhanja: kuhalno ploščo vklopite s
Ko je funkcija nastavljena na , lahko
zvok slišite samo v naslednjih primerih:
1. Izklopite kuhalno ploščo.
Za vklop funkcije: kuhalno ploščo
. Zasveti
- zvoki so izklopljeni
Za znižanje ali zvišanje stopnje
kuhanja:
Funkcija preprečuje nehoten vklop
kuhalne plošče.
z dotikom polja
•
•
- zvoki so vklopljeni
Če želite potrditi svoj izbor, počakajte, da
se kuhalna plošča samodejno izklopi.
Prvotno je kuhalna plošča nastavljena na
najvišjo možno stopnjo kuhanja.
5.11 Varovalo za otroke
z dotikom polja
programske ure, da izberete nekaj od
naslednjega:
5.13 Omejitev moči
Ko izklopite kuhalno ploščo,
izklopite tudi to funkcijo.
. Zasveti
59
.
.
.
. Prikaže se P 72.
5. Z dotikom / programske ure
nastavite stopnjo kuhanja.
Stopnje kuhanja
Oglejte si poglavje »Tehnični podatki«.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
P 72 — 7200 W
P 15 — 1500 W
P 20 — 2000 W
P 25 — 2500 W
P 30 — 3000 W
P 35 — 3500 W
P 40 — 4000 W
P 45 — 4500 W
P 50 — 5000 W
P 60 — 6000 W
POZOR!
Prepričajte se, da izbrana
stopnja kuhanja ustreza
varovalkam električnega
omrežja v stanovanju.
60
www.aeg.com
OPOZORILO!
Če izberete eno izmed
najnižjih stopenj kuhanja,
funkcija SenseBoil® morda
ne bo delovala. Oglejte si
spodnjo razpredelnico.
- funkcija deluje,
deluje.
Stopnje
kuhanja
- funkcija ne
•
Funkcija zmanjša moč drugih
kuhališč, priključenih na isto fazo.
• Prikazovalnik stopnje kuhanja za
kuhališča z nižjo močjo se spreminja
med dvema stopnjama.
Funkcija Upravljanje moči s funkcijo
Omejitev moči
Ko nastavite funkcijo Omejitev moči na
6,0 kW ali manj, se moč kuhalne plošče
razdeli med vsa kuhališča.
Kuhališče
Spred Za‐
nje le‐ dnje
vo
levo
Spred Za‐
nje
dnje
desno desno
210
mm
145
mm
180
mm
180
mm
P 72
P 15
P 20
P 25
Ko nastavite funkcijo Omejitev moči na
več kot 6,0 kW, se moč kuhalne plošče
razdeli med dve kuhališči v paru.
P 30
P 35
P 40
P 45
P 50
P 60
5.14 Funkcija Upravljanje
moči
•
•
•
•
Kuhališča so združena glede na
mesto in število faz v kuhalni plošči.
Oglejte si sliko.
Vsaka faza ima največjo električno
obremenitev 3600 W.
Funkcija razdeli moč med kuhališča,
priključena na isto fazo.
Funkcija se vklopi, ko skupna
električna obremenitev kuhališč,
priključenih na eno samo fazo,
preseže 3600 W.
5.15 Hob²Hood
Je izpopolnjena samodejna funkcija, ki
poveže kuhalno ploščo s posebno
kuhinjsko napo. Kuhalna plošča in napa
imata komunikator infrardečega signala.
Hitrost ventilatorja se nastavi samodejno
glede na nastavitev načina in
temperaturo najbolj vroče posode na
kuhalni plošči. Ventilator lahko upravljate
tudi ročno s kuhalne plošče.
SLOVENŠČINA
Pri večini kuhinjskih nap je
sistem za daljinsko
upravljanje tovarniško
izklopljen. Vklopite ga pred
uporabo funkcije. Za
dodatne informacije si
oglejte navodila za uporabo
kuhinjske nape.
Samodejno upravljanje funkcije
Za samodejno upravljanje funkcije
nastavite samodejni način na H1 – H6.
Kuhalna plošča je tovarniško nastavljena
na H5.Kuhinjska napa se odzove ob
vsaki uporabi kuhalne plošče. Kuhalna
plošča samodejno zazna temperaturo
posode in prilagodi hitrost ventilatorja.
Samodejni načini
Samo‐
dejna
osvetli‐
tev
Vretje1)
Cvre‐
Način H0 Izklop
Izklop
Izklop
Način H1 Vklop
Izklop
Izklop
Način
H2 3)
Hitrost
Hitrost
ventilato‐ ventilato‐
rja 1
rja 1
Način H3 Vklop
Izklop
Način H4 Vklop
Hitrost
Hitrost
ventilato‐ ventilato‐
rja 1
rja 1
Način H5 Vklop
Hitrost
Hitrost
ventilato‐ ventilato‐
rja 1
rja 2
Vklop
Način H6 Vklop
nje2)
Hitrost
ventilato‐
rja 1
Hitrost
Hitrost
ventilato‐ ventilato‐
rja 2
rja 3
1) Kuhalna plošča zazna vretje in aktivira hitrost
ventilatorja glede na samodejni način.
2) Kuhalna plošča zazna cvrenje in aktivira hitrost
ventilatorja glede na samodejni način.
3) Ta način vklopi ventilator in luč ter ni odvisen
od temperature.
61
Spreminjanje samodejnega načina
1. Izklopite napravo.
2. Za tri sekunde se dotaknite
Zaslon se vklopi in izklopi.
.
3. Za tri sekunde se dotaknite
.
4. Nekajkrat se dotaknite
, da zasveti
.
programske ure, da
5. Dotaknite se
izberete samodejni način.
Če želite kuhinjsko napo
upravljati neposredno s
plošče nape, izklopite
samodejni način funkcije.
Ko končate s kuhanjem in
izklopite kuhalno ploščo,
lahko ventilator nape še
nekaj časa deluje. Po tem
sistem samodejno izklopi
ventilator in za naslednjih 30
sekund prepreči nenameren
vklop ventilatorja.
Ročno nastavljanje hitrosti
ventilatorja
Funkcijo lahko nastavljate tudi ročno. Za
to se dotaknite , ko kuhalna plošča
deluje. Na ta način izklopite samodejno
delovanje funkcije in lahko ročno
spremenite hitrost ventilatorja. Ko
pritisnete , hitrost ventilatorja zvišate
za ena. Ko dosežete intenzivno stopnjo
in ponovno pritisnete , hitrost
ventilatorja nastavite na 0, ob čemer se
ventilator kuhinjske nape izklopi. Za
ponoven vklop ventilatorja s hitrostjo 1 se
dotaknite .
Za vklop samodejnega
delovanja funkcije izklopite
in ponovno vklopite kuhalno
ploščo.
Vklop luči
Kuhalno ploščo lahko nastavite tako, da
ob vsakem vklopu samodejno vklopi luč.
Za to samodejni način nastavite na H1 –
H6.
Luč na kuhinjski napi se
izklopi dve minuti po izklopu
kuhalne plošče.
62
www.aeg.com
6. NAMIGI IN NASVETI
Pri indukcijskih kuhališčih
močno elektromagnetno
polje zelo hitro ustvari
toploto v posodi.
žvižganje: uporabljate kuhališče pri
visoki stopnji kuhanja in posoda je
izdelana iz različnih materialov
(konstrukcija z dvojnim dnom).
• brenčanje: uporabljate visoko stopnjo
kuhanja.
• klikanje: prihaja do električnega
preklapljanja.
• sikanje, brnenje: deluje ventilator.
Ti zvoki so običajni in ne predstavljajo
napake.
Na indukcijskih kuhališčih
uporabljajte ustrezno
posodo.
6.3 Namigi in nasveti za
funkcijo SenseBoil®
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
6.1 Posoda
Material posode
•
Ustrezen: lito železo, jeklo,
emajlirano jeklo, nerjavno jeklo,
večplastno dno (označeno kot
ustrezno s strani proizvajalca).
• Neustrezen: aluminij, baker,
medenina, steklo, keramika, porcelan.
Posoda je primerna za indukcijsko
kuhalno ploščo v naslednjih primerih:
•
•
Voda povre zelo hitro, če kuhališče
nastavite na najvišjo stopnjo kuhanja.
Če se na dno posode prime magnet.
Dno posode mora biti čim
bolj debelo in ravno.
Dno posode mora biti čisto
in suho, preden jo postavite
na kuhalno ploščo.
•
Funkcija deluje najbolje za vretje vode in
pripravo krompirja.
Ne deluje pri posodi iz litega
železa in posodi s prevleko
proti prijemanju, npr. s
keramičnim premazom.
Posoda iz emajliranega jekla
je priporočljiva za doseganje
najboljših rezultatov pri
kuhanju krompirja.
Preverite, ali je izbrana posoda primerna
za SenseBoil®, tako da nadzirate prvi
postopek kuhanja.
Za učinkovito uporabo SenseBoil®
upoštevajte spodnji nasvet:
•
Dimenzije posode
Indukcijska kuhališča se samodejno
prilagodijo dimenziji dna posode.
Učinkovitost kuhališča je povezana s
premerom posode. Posoda z manjšim
premerom od najmanjšega sprejme le
del moči, ki jo ustvari kuhališče.
Oglejte si »Tehnični podatki
«.
6.2 Zvoki med uporabo
Če zaslišite:
•
pokanje: posoda je izdelana iz
različnih materialov (konstrukcija z
dvojnim dnom).
•
•
•
•
Posodo do polovice ali tri četrt
napolnite s hladno vodo, približno 4
cm od roba. Ne uporabite manj kot en
liter ali več kot pet litrov vode. Skupna
teža vode (ali vode in krompirja) mora
biti med enim in petimi kilogrami.
Če želite skuhati krompir, mora biti
povsem pokrit z vodo, a ne pozabite
pustiti prazne vsaj ene četrtine
posode.
Za dosego najboljših rezultatov
kuhajte samo cele, neolupljene
srednje velike krompirje.
Ob vklopljeni funkciji se izogibajte
zunanjim tresljajem (npr. uporaba
mešalnika ali mobilni telefon v bližini
naprave).
Če želite uporabiti sol, jo dodajte po
tem, ko voda zavre.
SLOVENŠČINA
•
Funkcija morda ne bo delovala
pravilno pri grelnikih za vodo in
posodah za kavo ekspreso.
6.4 Öko Timer (Eko časovnik)
63
stopnjo kuhanja, ta ni sorazmerna s
povečanjem porabe energije. To pomeni,
da kuhališče s srednjo stopnjo kuhanja
porabi manj kot polovico celotne
energije.
Podatki v razpredelnici so
samo za orientacijo.
Za varčevanje z energijo se grelnik
kuhališča izklopi prej, kot se oglasi
programska ura. Razlika v času
delovanja je odvisna od ravni stopnje
kuhanja in trajanja kuhanja.
6.5 Primeri kuhanja
Razmerje med stopnjo kuhanja in porabo
energije kuhališča ni linearno. Ko zvišate
Stopnja ku‐
hanja
Uporaba:
Čas
(min.)
Nasveti
Ohranjanje kuhanih jedi toplih.
po po‐
trebi
Pokrijte posodo.
1-3
Holandska omaka, topljenje:
maslo, čokolada, želatina.
5 - 25
Občasno premešajte.
1-3
Strjevanje: omlete, pečena jaj‐
ca.
10 - 40
Kuhajte v posodi s pokrovko.
3-5
Počasno kuhanje riža in mleč‐
nih jedi, pogrevanje pripravlje‐
nih jedi.
25 - 50
Vode dodajte vsaj dvakrat toli‐
ko, kot je riža, mlečne jedi na
polovici postopka premešajte.
5-7
Kuhanje zelenjave, rib in mesa 20 - 45
v sopari.
Dodajte nekaj žlic vode.
7-9
Kuhanje krompirja.
20 - 60
Uporabite največ ¼ l vode za
750 g krompirja.
7-9
Kuhanje večjih količin živil,
enolončnic in juh.
60 - 150 Do 3 l vode ter sestavin.
9 - 12
Zmerno cvrenje: pečen zrezek, po po‐
telečji cordon bleu, zarebrnice, trebi
polpete, klobase, jetra, beša‐
mel, jajca, palačinke, krofi.
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
12 - 13
Intenzivno cvrenje: pražen
krompir, ledvena pečenka,
zrezki.
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
14
Prekuhavanje vode, kuhanje testenin, pečenje mesa (golaž, dušena go‐
vedina), cvrenje ocvrtega krompirja.
-1
5 - 15
Prekuhavanje velike količine vode. PowerBoost se vklopi.
64
www.aeg.com
6.6 Namigi in nasveti za
funkcijo Hob²Hood
Druge daljinsko upravljanje
naprave lahko ovirajo signal.
Med uporabo funkcije na
kuhalni plošči ne uporabljajte
daljinsko upravljanje
naprave.
Ko kuhalno ploščo uporabljate s funkcijo:
•
Ploščo kuhinjske nape zaščitite pred
neposredno sončno svetlobo.
• Ne usmerjajte halogenske svetlobe v
ploščo kuhinjske nape.
• Ne pokrivajte upravljalne plošče
kuhalne plošče.
• Ne prekinjajte signala med kuhalno
ploščo in kuhinjsko napo (npr. z roko,
ročajem posode ali veliko posodo).
Oglejte si sliko.
Kuhinjska napa na sliki je samo
primer.
Kuhinjske nape s funkcijo Hob²Hood
Da bi našli celotno serijo kuhinjskih nap,
ki delujejo s to funkcijo, si oglejte naše
spletno mesto za potrošnika. Kuhinjske
nape AEG, ki delujejo s to funkcijo,
morajo imeti simbol .
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
7.1 Splošne informacije
•
•
•
•
•
Ploščo očistite po vsaki uporabi.
Vedno uporabljajte posodo s čistim
dnom.
Praske ali temni madeži na površini
ne vplivajo na delovanje plošče.
Uporabite posebno čistilno sredstvo
za površine kuhalnih plošč.
Uporabite posebno strgalo za steklo.
7.2 Čiščenje kuhalne plošče
•
Takoj odstranite: stopljeno plastiko,
plastično folijo, sladkor in sladko
•
•
hrano, v nasprotnem primeru se lahko
zaradi umazanije poškoduje kuhalna
plošča. Pazite, da ne pride do opeklin.
Posebno strgalo postavite pod ostrim
kotom na stekleno površino in z
rezilom potegnite po površini.
Odstranite, ko je plošča že dovolj
hladna: ostanke vodnega kamna in
vode, maščobne madeže in svetla
kovinska obarvanja. Ploščo očistite z
vlažno krpo in čistilnim sredstvom, ki
ni grobo. Po čiščenju ploščo osušite z
mehko krpo.
Odstranite svetla kovinska
obarvanja: uporabite raztopino vode
in kisa ter očistite stekleno površino s
krpo.
SLOVENŠČINA
65
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
8.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Kuhalne plošče ni mogoče
vklopiti ali je uporabljati.
Kuhalna plošča ni priključe‐ Preverite, ali je kuhalna ploš‐
na na napajanje ali je priklju‐ ča pravilno priključena na
čena nepravilno.
napajanje. Oglejte si vezalno
shemo.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varoval‐
ka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
10 sekund ne nastavite stop‐ Kuhalno ploščo ponovno
nje kuhanja.
vklopite in v manj kot 10 se‐
kundah nastavite stopnjo ku‐
hanja.
Sočasno ste se dotaknili
dveh ali več senzorskih polj.
Dotaknite se samo enega
senzorskega polja.
Deluje funkcija Začasno us‐
tavi.
Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
Na upravljalni plošči je voda
ali mastni madeži.
Očistite upravljalno ploščo.
Zasliši se zvočni signal in
kuhalna plošča se izklopi.
Ko je kuhalna plošča izklop‐
ljena, se oglasi zvočni sig‐
nal.
Prekrili ste eno ali več sen‐
zorskih polj.
Predmet odstranite s senzor‐
skih polj.
Kuhalna plošča se izklopi.
Senzorsko polje
čim prekrili.
ste z ne‐ Odstranite predmet s sen‐
zorskega polja.
Indikator akumulirane toplote Kuhališče ni vroče, ker je bi‐
ne zasveti.
lo vklopljeno samo kratek
čas, ali pa je poškodovano
tipalo.
Če je bilo kuhališče vkloplje‐
no dovolj dolgo, da bi moralo
biti vroče, se obrnite na po‐
oblaščeni servisni center.
Hob²Hood ne deluje.
Odstranite predmet z uprav‐
ljalne plošče.
Prekrili ste upravljalno plo‐
ščo.
Uporabljate zelo veliko poso‐ Uporabite manjšo posodo,
do, ki blokira signal.
zamenjajte kuhališče ali roč‐
no upravljajte z napo.
66
www.aeg.com
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Samodejno segrevanje ne
deluje.
Kuhališče je vroče.
Pustite, da se kuhališče do‐
volj ohladi.
Nastavljena je najvišja stop‐
nja kuhanja.
Najvišja stopnja kuhanja ima
enako moč kot funkcija.
Stopnja kuhanja se med
Deluje funkcija Upravljanje
dvema stopnjama spreminja. moči.
Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
Senzorska polja so vroča.
Posoda je prevelika oz. ste
Večjo posodo postavite na
jo postavili preblizu upravljal‐ zadnje kuhališče, če je mož‐
nih polj.
no.
Ob dotiku senzorskih polj na
plošči ni zvoka.
Zvočni signali so izklopljeni.
Vklopite zvoke. Oglejte si
»Vsakodnevna uporaba«.
zasveti.
Deluje funkcija Varovalo za
otroke ali Ključavnica.
Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
zasveti.
Na kuhališču ni posode.
Postavite posodo na kuhališ‐
če.
Posoda ni primerna.
Uporabite primerno posodo.
Oglejte si »Namigi in nasve‐
ti«.
Premer dna posode je pre‐
majhen za kuhališče.
Uporabite posodo ustrezne
velikosti. Oglejte si »Tehnič‐
ni podatki«.
in
se prikazujeta iz‐
menično.
Moč je prenizka zaradi neu‐
strezne ali prazne posode.
Uporabite ustrezno posodo.
Oglejte si »Namigi in nasve‐
ti« in »Tehnični podatki«.
Ne vklapljajte nobenega ku‐
hališča, če je na njem praz‐
na posoda.
in
se prikazujeta iz‐
menično.
Posoda je prazna ali pa je v
njej nekaj tekočine, ki ni vo‐
da, npr. olje.
Ne uporabljajte funkcije z
drugimi tekočinami kot vodo.
in
se prikazujeta iz‐
menično.
V posodi je preveč ali pre‐
malo vode.
Zavreli ste nekaj hrane, ki ni
voda in krompir. Vrelišče je
tako doseženo ob drugač‐
nem času in funkcija Sense‐
Boil® ni mogla delovati pra‐
vilno.
Oglejte si »Namigi in nasve‐
ti«. Ob uporabi funkcije Sen‐
seBoil® lahko kuhate samo
krompir v vodi.
SLOVENŠČINA
67
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Zaslišite pisk, indikatorji nad
Nobeno kuhališče ni priprav‐
ljeno za uporabo s funkcijo
SenseBoil®. Kuhališča, ki jih
želite izbrati, imajo še nekaj
akumulirane toplote ali pa jih
še vedno uporabljate.
Končajte prejšnje kuharske
dejavnosti in izberite prosto
kuhališče brez akumulirane
toplote.
Prišlo je do napake na ku‐
halni plošči.
Izklopite kuhalno ploščo in jo
po 30 sekundah ponovno
utripajo in funkcija Sen‐
seBoil® se ne zažene.
Prikažeta se
in številka.
vklopite. Če
znova za‐
sveti, kuhalno ploščo izključi‐
te iz električnega omrežja.
Po 30 sekundah jo ponovno
priključite. Če se težava na‐
daljuje, se obrnite na poobla‐
ščeni servisni center.
Slišite lahko neprekinjeno pi‐ Električna priključitev je na‐
skanje.
pačna.
8.2 Če ne najdete rešitve ...
Če rešitve težave ne morete najti sami,
se obrnite na prodajalca ali pooblaščen
servisni center. Posredujte podatke s
ploščice za tehnične navedbe.
Posredujte tudi trimestno črkovno kodo
za steklokeramično ploščo (v vogalu
plošče) in sporočilo o napaki, ki se
Kuhalno ploščo izključite iz
električnega omrežja. Obrni‐
te se na usposobljenega
električarja, da preveri nape‐
ljavo.
prikaže. Poskrbite za pravilno uporabo
kuhalne plošče. V nasprotnem primeru
servisiranje s strani servisne službe ali
trgovca tudi v času garancije ne bo
brezplačno. Informacije o servisni službi
in garancijskih pogojih se nahajajo v
garancijski knjižici.
9. TEHNIČNI PODATKI
9.1 Ploščica za tehnične
navedbe
Model IAE64413XB
Tip 61 B4A 00 AD
Indukcija 7.2 kW
Serijska št. .................
AEG
Številka izdelka 949 597 519 00
220 - 240 V/400 V, 2 N, 50 - 60 Hz
Izdelano v Nemčiji
7.2 kW
68
www.aeg.com
9.2 Specifikacije kuhališč
Kuhališče
Nazivna moč
(najvišja stop‐
nja kuhanja)
[W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
najdaljše traja‐
nje [min.]
Premer posode
[mm]
Sprednje levo
2300
3700
10
180 - 210
Zadnje levo
1800
2800
10
145 - 180
Sprednje desno
1400
2500
4
125 - 145
Zadnje desno
1800
2800
10
145 - 180
Moč kuhališč se lahko malce razlikuje od
podatkov v razpredelnici. Spreminja se z
materialom in merami posode.
premera od premera, navedenega v
razpredelnici.
Za najboljše rezultate kuhanja
uporabljajte posodo, ki nima večjega
10. ENERGIJSKA UČINKOVITOST
10.1 Informacije o izdelku glede na EU 66/2014
Identifikacija modela
IAE64413XB
Vrsta kuhalne plošče
Vgradna kuhalna
plošča
Število kuhališč
4
Tehnologija segrevanja
Indukcija
Premer krožnih kuhališč
(Ø)
Sprednje levo
Zadnje levo
Sprednje desno
Zadnje desno
21,0 cm
18,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Poraba energije na kuhališ‐ Sprednje levo
če (EC electric cooking)
Zadnje levo
Sprednje desno
Zadnje desno
178,4 Wh/kg
174,4 Wh/kg
183,2 Wh/kg
184,9 Wh/kg
Poraba energije kuhalne
plošče (EC electric hob)
180,2 Wh/kg
EN 60350-2 - Gospodinjski aparati za
kuhanje z elektriko - 2. del: Kuhalne
plošče - Postopki za merjenje
učinkovitosti delovanja
10.2 Varčevanje z energijo
Med vsakodnevnim kuhanjem lahko
varčujete z energijo, če upoštevate
spodnje namige.
•
•
Pri segrevanju vode uporabite samo
potrebno količino.
Posodo po možnosti pokrijte s
pokrovko.
SLOVENŠČINA
•
•
•
Pred vklopom kuhališča nanj
postavite posodo.
Manjše posode postavite na manjša
kuhališča.
Posodo postavite neposredno na
sredino kuhališča.
•
69
Uporabite akumulirano toploto, da
ohranite hrano toplo ali da jo stopite.
11. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
70
www.aeg.com
SLOVENŠČINA
71
867350022-B-232019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising