Electrolux | EHL6540FOK | User manual | Electrolux EHL6540FOK User Manual

Electrolux EHL6540FOK User Manual
EHL6540FOK
BG
SR
Плоча
Плоча за кување
Ръководство за употреба
Упутство за употребу
2
23
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ............................................................... 2
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 5
3. ИНСТАЛИРАНЕ.................................................................................................7
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 9
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 11
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................... 15
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................... 17
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....................................................18
9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ....................................................................................20
10. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ......................................................................21
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
БЪЛГАРСКИ
3
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация
или употреба. Винаги дръжте инструкциите на
безопасно и лесно за достъп място за справка в
бъдеще.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
Деца под 3 години трябва да се държат далеч от
уреда, винаги когато работи.
1.2 Общи мерки за безопасност
•
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и неговите достъпни
части се нагорещяват по време на употреба.
Трябва да се внимава и да се избягва докосване
на нагревателите. Деца под 8-годишна възраст
трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не
са под постоянно наблюдение.
Не използвайте уреда с външен таймер или
отделна система за дистанционно управление.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Готвене на котлон без
надзор с мазнина или олио, може да е опасно и да
предизвика пожар.
НИКОГА не се опитвайте да загасите пожар с
вода, но изключете уреда и след това покрийте
пламъка напр. с капак или огнеупорно одеяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Процесът на готвене трябва
да бъде наблюдаван. Кратък процес на готвене
трябва да се наблюдава постоянно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар: Не
съхранявайте предмети върху повърхностите за
готвене.
Не трябва да се поставят на повърхността на
плочата метални предмети като ножове, вилици,
лъжици и капаци, тъй като могат да се загреят.
Не почиствайте уреда чрез почистващ апарат за
пара.
След употреба, изключете плочата от нейния ключ
за управление и не разчитайте на детектора за
откриване на наличие на тенджера.
Ако стъклокерамичната/стъклената повърхност е
напукана, изключете уреда, за да избегнете
вероятността от токов удар.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервиз или
лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само
предпазители за котлони разработени от
производителя на уреда или опоменати от него в
инструкциите за употреба, като подходящи или
предпазители за котлони вградени в уреда.
Използването на неподходящи предпазители може
да доведе до злополуки.
БЪЛГАРСКИ
5
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Монтаж
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете цялата опаковка.
Не монтирайте или използвайте
повредени уреди.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Спазвайте минималната дистанция
от други уреди и елементи.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Уплътнете срязаните повърхности с
уплътнител, за да предотвратите
издуване поради влага.
Предпазвайте долната част на
уреда от пара и влага.
Не поставяйте уреда близо до
врата или под прозорец. Това
предотвратява падането на гореща
посуда от уреда, когато вратата
или прозореца са отворени.
Ако уреда е монтиран над
шкафове, уверете се, че
разстоянието между дъното на
уреда и горния шкаф е достатъчно
за вентилиране.
Дъното на уреда може да се
нагорещи. Уверете се, че
монтирате негорим разделителен
панел под уреда, за да
предотвратите достъп до дъното.
Уверете се че интервала за
вентилация от 2 мм между
работната повърхност и предната
част на долната единица е
свободен. Гаранцията не покрива
повреди, причинени от липса на
адекватно вентилационно
разстояние.
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Всички електрически свързвания
трябва да бъдат извършени от
квалифициран електротехник.
Уредът трябва да е заземен.
Преди за извършите действие,
уверете се, че уредът е изключен
от електрозахранването.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай се свържете с
електротехник.
Уверете се, че уредът е инсталиран
правилно. Хлабави и неправилни
електрически кабели или щепсели
(ако са налични) могат да доведат
до пренагряване на клемите.
Използвайте правилен кабел за
захранването.
Не позволявайте електрическите
кабели да се преплитат.
Уверете се, че е монтирана защита
от токов удар.
Закрепете кабела с притягаща
скоба против опъване.
Уверете се, че кабелът за
електрозахранването и щепсела
(ако е наличен) не се докосват до
нагорещения уред или горещи
съдове за готвене, когато включите
уреда в близките контакти.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Не повреждайте захранващия
щепсел (ако е наличен) и
захранващия кабел. Свържете се с
нашия оторизиран сервизен център
или електротехник за смяната на
повреден захранващ кабел.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Включете захранващия щепсел към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
2.3 Употреба
•
•
ВНИМАНИЕ!
Опасност от пожар или
експлозия
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния и токов удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки,
етикети и защитно фолио (ако е
приложимо) преди първа употреба.
Използвайте този уред в домашна
среда.
Не променяйте спецификациите на
уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Настройте зоната за готвене на
“изкл.” след всяка употреба.
Не разчитайте на детектора на
тигана.
Не поставяйте прибори или капаци
от тигани и тенджери върху зоните
за готвене. Могат да се нагорещят.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Ако повърхността на уреда е
напукана, незабавно изключете
уреда от щепсела. За да се
предотврати токов удар.
Потребители с пейсмейкър трябва
да спазват дистанция най-малко 30
см от индукционната зона за
готвене, когато уредът работи.
Когато поставяте храна в горещо
олио, може да пръска.
Нагорещените мазнини или масло
могат да предизвикат
възпламеними пари. Дръжте
пламъците или нагорещените
предмети далеч от мазнини или
масло, когато готвите с тях.
Парите, които се освобождават от
много нагорещеното масло, могат
да причинят спонтанно запалване.
Използваното масло, което
съдържа хранителни остатъци,
може да причини пожар при пониски температури, отколкото
маслото, използвано първия път.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
•
•
•
•
•
•
Не оставяйте горещи готварски
съдове върху командното табло.
Не поставяйте горещ капак на тиган
върху стъклената повърхност на
котлона.
Не оставяйте готварските съдове
да врят на сухо.
Не позволявайте върху уреда да
падат предмети или готварски
съдове. Повърхността може да се
повреди.
Не активирайте зоните за готвене
при празни готварски съдове или
ако няма готварски съдове.
Не поставяйте алуминиево фолио
върху уреда.
Съдове за готвене от чугун,
алуминий или с повредено дъно,
могат да надраскат стъклото /
стъклокерамиката. Винаги
БЪЛГАРСКИ
•
повдигайте тези предмети нагоре,
когато трябва да ги преместите по
плочата за готвене.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
2.4 Грижи и почистване
•
•
•
•
•
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Изключете уреда и го оставете да
се охлади, преди да го почистите.
Изключете уреда от захранващата
ел. мрежа преди начало на
поддръжката.
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
7
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални
предмети.
2.5 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
Свържете се с общинските власти
за информация за това как да
изхвърлите уреда правилно.
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
2.6 Обслужване
•
•
За поправка на уредът, свържете
се с оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
3. ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
в подходящи шкафове и работни
плотове, които отговарят на
стандартите.
3.1 Преди монтажа
3.3 Свързващ кабел
Преди да инсталирате плочата, подолу запишете информацията от
табелката с данни. Табелката с
основните данни е разположена в
долната част на плочата.
•
Сериен
номер ...........................
3.2 Вградени плочи
Вградените плочи могат да се
използват само след като са вградени
•
Плочата е снабдена със захранващ
кабел.
За да замените повреденият
мрежов кабел, използвайте
следните (или по-високи) типове
мрежови кабели: H05V2V2-F T мин.
90°C. Свържете се с местния
сервизния център.
8
www.electrolux.com
3.4 Монтаж
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
БЪЛГАРСКИ
9
min.
12 mm
min.
2 mm
3.5 Предпазна кутия
Ако използвате предпазна кутия
(допълнителен аксесоар), не са
необходими нито предното разстояние
за въздух от 2 мм, нито защитната
повърхност точно под плочата.
Предпазната кутия може да не е
достъпна в някои страни. Моля,
свържете с вашия местен доставчик.
Не можете да използвате
предпазната кутия, ако
инсталирате плочата над
фурна.
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
4.1 Разположение на повърхността за готвене
1
1
1 Индукционна зона за готвене
2 Kомандно табло
1
1
2
10
www.electrolux.com
4.2 Оформление на контролния панел
1 2
3
4 5
11
6
7
10
9
8
Използвайте сензорните полета, за да работите с уреда. Показанията на
дисплея, индикаторите и звуковите сигнали показват кои функции работят.
Сен‐
Функция
зорно
поле
1
2
3
4
5
6
7
ВКЛ./ИЗКЛ.
За активиране и деактивиране на пло‐
чата.
Заключване / Устрой‐
ството "Заключване за
деца"
За заключване / отключване на ко‐
мандното табло.
STOP+GO
За активиране и деактивиране на
функцията.
Bridge
За активиране и деактивиране на
функцията.
-
Дисплей за степента на Показва степента на нагряване.
нагряване
-
Индикатори за времето
на зоните за готвене
За да покаже за коя зона настройвате
времето.
-
Дисплей на таймера
Показва времето в минути.
-
Избор на зона за готвене.
-
Увеличава или намалява времето.
Режим на повишена
мощност
За активиране и деактивиране на
функцията.
Лента за управление
За настройване на степен за нагрява‐
не.
8
/
9
10
11
Бележка
-
БЪЛГАРСКИ
11
4.3 Показания за настройката на нагряване
Екран
Описание
Зоната за готвене е изключена.
Зоната за готвене работи.
-
функцията STOP+GO работи.
функцията Автоматично нагряване работи.
Режим на повишена мощност работи.
+ число
Има неизправност.
/
OptiHeat Control (3-стъпков индикатор за остатъчна топлина):
продължаване на готвенето / поддържане топло / остатъчна
топлина.
/
Функцията Заключване / Устройството "Заключване за деца"
работи.
Готварският съд е неподходящ, прекалено малък или върху
зоната за готвене не е поставен готварски съд.
функцията Автоматичното изключване работи.
4.4 OptiHeat Control (3стъпков индикатор за
остатъчна топлина)
ВНИМАНИЕ!
/
/
Съществува
риск от изгаряне,
вследствие на остатъчната
топлина. Индикаторът
посочва нивото на
остатъчната топлина.
Индукционните зони за готвене
произвеждат топлина, необходима за
процеса на готвене направо на дъното
на готварския съд. Стъклокерамиката
се загрява от топлината на готварския
съд.
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
5.1 Активиране и
деактивиране
Докоснете
за 1 секунда, за да
активирате или деактивирате плочата.
5.2 Автоматичното
изключване
Тази функция спира автоматично
плочата, ако:
•
•
•
всички зони за готвене са
изключени,
след включване на плочата не
зададете степен на нагряване,
разлеете течност или оставите
някакъв предмет (съд, кърпа и др.)
на командното табло за повече от
12
www.electrolux.com
•
•
•
10 секунди. Прозвучава звуков
сигнал и плочата се изключва.
Отстранете предмета или
почистете командното табло.
плочата става много гореща (напр.,
когато тенджерата е извряла
напълно). Оставете зоната за
готвене да се охлади преди отново
да използвате плочата.
използвате неподходящ готварски
съд. Символът
светва и зоната
за готвене се деактивира
автоматично след 2 минути.
не спрете зоната за готвене или
промените степента на нагряване.
След известно време светва
и
плочата се деактивира.
Връзката между настройката за
топлина и времето след като спрете
плочата:
Настройка на на‐ Плочата се деак‐
гряването
тивира след
,1-3
6 часа
4-7
5 часа
8-9
4 часа
10 - 14
1,5 час
5.3 Степента на нагряване
За настройване или промяна на
степен на нагряване:
Докоснете лентата за управление
върху правилната настройка на
топлината или преместете пръста си
по лентата, докато не стигнете до
правилната настройка на топлина.
max.
Вж. глава "Техническа информация".
5.5 функция Bridge
Функцията работи, когато
тенждерата покрива
центъра на двете зони.
Тази функция свързва две зони за
готвене и те работят като една.
Първо задайте степента на нагряване
за една от зоните за готвене.
За да активирате тази функция за
лявата/дясната зона за готвене:
докоснете
/ . За да зададете или
промените степента на нагряване,
докоснете левия/десния контролен
сензор.
За да деактивирате функцията:
докоснете
/ . Зоните за готвене
работят независимо една от друга.
5.6 Автоматично нагряване
Активирайте функцията, за да
получите желаната настройка на
нагряване за по-кратко време. Когато
е включена, зоната работи на найсилна настройка в началото и след
това започва да готви на желаната
настройка на нагряване.
За да активирате
функцията, зоната за
готвене трябва да е
студена.
За да активирате функцията за
5.4 Индикация на зоните за
готвене
(
зоната за готвене: докоснете
светва). Незабавно натиснете
желаната степен на нагряване. След 3
Хоризонталната линия показва
максималния размер на готварските
съдове.
секунди
светва.
БЪЛГАРСКИ
За да деактивирате функцията:
промяна на настройката на нагряване.
За да смените времето: задайте
5.7 Режим на повишена
мощност
или
. Докоснете
.
За да деактивирате функцията:
Тази функция предоставя повече
мощност на индукционните зони за
готвене. Функцията може да бъде
активирана за индукционните зони за
готвене за ограничен период от време.
След това, индукционната зона за
готвене автоматично се превключва
обратно на най-високата настройка за
нагряване.
Вж. глава "Техническа
информация".
настройте зоната за готвене с
.
За да деактивирате функцията:
промяна на настройката на нагряване.
5.8 Таймер
Таймер за обратно броене
Използвайте тази функция, за да
настроите продължителността на
работа на зоната за готвене за един
сеанс.
Първо нагласете настройката за
нагряване на зоната за готвене, а
след това и функцията.
Избор на зона за готвене: докоснете
неколкократно, докато светне
индикаторът на необходимата зона за
готвене.
За да активирате функцията:
докоснете
на таймера, за да
зададете времето (00 - 99 minutes).
Когато индикаторът на зоната за
готвене започне да мига по-бавно,
времето се отброява обратно.
За да видите оставащото време:
задайте зоната за готвене с .
Индикаторът на зоната за готвене
започва да мига по-бързо. Дисплеят
показва оставащото време.
и
докоснете . Оставащото време
отброява до 00. Индикаторът на
зоната за готвене угасва.
Когато времето свърши, се
чува звуков сигнал и 00
светва. Зоната за готвене
се деактивира.
За да спрете звука: докоснете
За да активирате функцията за
зоната за готвене: докоснете
светва.
зоната за готвене с
13
.
CountUp Timer (Таймер за право
броене)
Можете да използвате тази функция,
за да наблюдавате колко дълго работи
зоната за готвене.
Избор на зона за готвене: докоснете
неколкократно, докато светне
индикаторът на необходимата зона за
готвене.
За да активирате функцията:
на таймера.
светва.
докоснете
Когато индикаторът на зоната за
готвене започне да мига по-бавно,
времето се отброява. На дисплея се
сменят
минути).
и отброеното време (в
За да видите колко време работи
зоната за готвене: задайте зоната за
готвене с . Индикаторът на зоната
за готвене започва да мига по-бързо.
Дисплеят показва колко време работи
зоната.
За да деактивирате функцията:
настройте зоната за готвене с
и
или . Индикаторът на
докоснете
зоната за готвене угасва.
Таймер
Можете да използвате тази функция
като Брояч на минути, когато плочата
се активира и зоните за готвене не
работят. На екрана за топлинна
настройка се показва
.
14
www.electrolux.com
За да активирате функцията:
докоснете . Докоснете
или
на
таймера, за да изберете времето.
Когато времето свърши, се чува
звуков сигнал и 00 светва.
За да спрете звука: докоснете
.
Тази функция не влияе
върху работата на зоните
за готвене.
5.11 Устройството
"Заключване за деца"
Тази функция предотвратява неволно
използване на плочата.
За да активирате функцията:
активирайте плочата с . Не
задавайте степен на нагряване.
Докоснете
за 4 секунди.
Спрете плочата с
светва.
.
5.9 STOP+GO
За да деактивирате функцията:
Тази функция превключва всички
работещи зони за готвене на найниската топлинна настройка.
активирайте плочата с . Не
задавайте степен на нагряване.
Когато работи тази функция,
настройката на нагряване не може да
бъде променяна.
Спрете плочата с
Функцията не спира функциите на
таймера.
За да активирате функцията:
докоснете
.
светва.
За да деактивирате функцията:
докоснете . Включва се предната
степен на нагряване.
5.10 Заключване
Можете да заключите командното
табло, докато зоните за готвене
работят. Така се предотвратяват
случайни промени на степента на
нагряване.
Първо настройте степента на
нагряване.
За да активирате функцията:
светва за 4
докоснете .
секунди.Таймерът остава включен.
За да деактивирате функцията:
докоснете . Включва се предната
степен на нагряване.
Когато деактивирате
плочата, деактивирате
също и тази функция.
Докоснете
за 4 секунди.
светва.
.
За да отмените функцията само за
един период а готвене: активирайте
светва. Докоснете
плочата с .
за 4 секунди. Настроите степента на
нагряване в рамките на 10 секунди.
Можете да работите с плочата. Когато
деактивирате плочата с , функцията
отново започва да работи.
5.12 OffSound Control
(Деактивиране и активиране
на звуците)
Деактивирайте плочата. Докоснете
за 3 секунди. Дисплеят светва и
изгасва. Натиснете
за 3 секунди.
или
ще светне. Докоснете
от
таймера, за да изберете едно от
следните:
•
- звуците са изключени
•
- звуците са включени
За да потвърдите своя избор,
изчакайте докато плочата се
деактивира автоматично.
Когато функцията е зададена на ,
ще чувате звуков сигнал, само когато:
•
•
•
•
натиснете
Таймер се понижи
Таймер за обратно броене се
понижи
поставите нещо върху командното
табло.
БЪЛГАРСКИ
5.13 Управление на
мощността
•
•
•
•
•
•
15
мощност се променя от избраната
към намалената настройка. След
известно време настройката за
затопляне на дисплея за зоните с
намалена мощност остава на
намалената настройка.
Зоните за готвене са групирани
според мястото и броя фази в
плочата за готвене. Вижте
илюстрацията.
Максималното електрическо
натоварване на всяка фаза е 3700
W.
Фукцията разделя мощността
между зоните за готвене, свързани
към една и съща фаза.
Функцията се активира, когато
общото електрическо натоварване
на зоните за готвене, свързани към
една и съща фаза, навдиши 3700
W.
Фукцията намалява мощността към
другите зони за готвене, свързани
към същата фаза.
Настройката за затопляне на
дисплея за зоните с намалена
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
6.1 Готварски съдове
При индукционните зони за
готвене силно
електромагнитно поле
генерира топлина в
готварския съд много
бързо.
Използвайте
индукционните зони с
правилни готварски
съдове.
Материал на готварския съд
•
подходящ: чугун, стомана,
емайлирана стомана, неръждаема
стомана, с многослойно дъно (с
маркировка за съвместимост от
производителя).
• неподходящ: алуминий, мед,
месинг, стъкло, керамика,
порцелан.
Съдът за готвене е подходящ за
индукционна плоча, ако:
•
•
малко количество вода завира
много бързо на зона, настроена на
най-високата настройка за
нагряване.
магнитът тегли към дъното на
готварския съд.
Дъното на готварските
съдове трябва да е
възможно най-дебело и
равно.
Размери на готварските съдове
Индукционните зони за готвене се
приспособяват автоматично към
размера на дъното на готварския съд
до известна граница.
Ефективността на зоната за готвене е
свързана с диаметъра на готварския
съд. Съдове за готвене с по-малък
диаметър от минималния получават
само част от мощността, генерирана
от зоната за готвене.
Вж. глава "Техническа
информация".
16
www.electrolux.com
6.2 Шумовете по време на
работа
Ако чувате:
•
пукащ шум: готварският съд е
направен от различен материал
(конструкция сандвич).
• свирене: вие използвате зона за
готвене с високо ниво на мощност,
а готварският съд е направен от
различен материал (конструкция
сандвич).
• бучене: вие използвате високо ниво
на мощност.
• щракане: възниква електрическо
превключване.
• свистене, бръмчене: вентилаторът
работи.
Шумът е нормално явление и не
означава повреда в плочата.
преди сигнала на таймера за
отброяване на оставащото време.
Разликата във времето за работа
зависи от степента на нагряване и
времетраенето на готвенето.
6.4 Примери за различни
начини за готвене
Връзката между степента на
нагряване и консумацията на енергия
на зоната за гответе не е линейна.
Когато увеличите степента на
нагряване, тя не е пропорционална на
увеличаването на консумацията на
енергия на зоната за готвене. Това
означава, че зоната за готвене със
средна степен на нагряване използва
по-малко от половината от своята
енергия.
Данните в следващата
таблица са
ориентировъчни.
6.3 Öko Timer (Икономичен
таймер)
За да пестите енергия, нагревателят
на зоната за готвене се деактивира
Настройка
на нагрява‐
нето
Използвайте за:
Време
(мин)
Подгряване на сготвена
храна.
колкото Поставете капак върху го‐
е нео‐ тварския съд.
бходи‐
мо
1-3
Холандски сос, разтапяне
на: масло, шоколад, жела‐
тин.
5 - 25
От време на време раз‐
бърквайте.
1-3
Втвърдяване: пухкави ом‐
лети, печени яйца.
10 - 40
Гответе с поставен капак.
3-5
За варене на ориз и ястия с 25 - 50
мляко, претопляне на гото‐
ви ястия.
Добавете най-малко два
пъти повече течност, от‐
колкото е оризът, разбърк‐
вайте млечните блюда от
време на време за готве‐
не.
5-7
Зеленчуци на пара, риба,
месо.
Добавете няколко супени
лъжици течност.
-1
20 - 45
Съвети
БЪЛГАРСКИ
17
Настройка
на нагрява‐
нето
Използвайте за:
Време
(мин)
Съвети
7-9
Картофи на пара.
20 - 60
Използвайте макс. ¼ л во‐
да за 750 г картофи.
7-9
Приготвяне на по-големи
количества храна, задуше‐
ни ястия и супи.
60 150
До 3 л течност заедно със
съставките.
9 - 12
Леко запържване: шницел,
телешко кордон бльо, кот‐
лети, пелмени, наденица,
дроб, маслено-брашнена
запръжка, яйца, палачинки,
понички.
колкото Обърнете по средата на
е нео‐ готвенето.
бходи‐
мо
12 - 13
Дълбоко пържене, карто‐
5 - 15
фени кюфтета, филе-минь‐
он, пържоли.
14
Кипване на вода, готвене на макаронени изделия, запържване на
месо (гулаш, задушено), пържене на картофи.
Обърнете по средата на
готвенето.
Кипване на големи количества вода. Функцията Power е активи‐
рана.
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
7.1 Обща информация
•
•
•
•
•
Почиствайте плочата след всяка
употреба.
Винаги използвайте готварски
съдове с почистено дъно.
Надрасквания или тъмни петна по
повърхността не влияят върху
функционирането на плочата.
Използвайте специален почистващ
препарат, предназначен за
повърхността на плочата.
Използвайте специална стъргалка
за стъкло.
7.2 Почистване на плочата
•
Отстранявайте незабавно:
разтопена пластмаса, пластмасово
фолиом захар и храни съдържащи
•
•
захар. В противен случай
замърсяванията могат да повредят
плочата. Внимавайте да не се
изгорите. Поставете специалната
стъргалка на стъклокерамичната
повърхност под остър ъгъл и
плъзгайте острието по
повърхността.
Отстранете, когато плочата е
достатъчно изстинала: следи от
варовик, вода, петна от мазнина,
лъскави металически
обезцветявания. Почиствайте
плочата с влажна кърпа и малко
почистващ препарат. След
почистване подсушете плочата с
мека кърпа.
Премахнете бляскави метални
драскотини: използвайте разтвор
от вода и оцет и почистете
стъклената повърхност с мокър
парцал.
18
www.electrolux.com
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
8.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Не можете да активирате Плочата не е свързана
или работите с плочата. към електрозахранването
или е свързана непра‐
вилно.
Бушона е изгърмял.
Отстраняване
Проверете дали плочата
е свързана правилно към
електрозахранването.
Вижте схемата за свърз‐
ване.
Проверете дали предпа‐
зителят е причина за не‐
изправността. Ако пред‐
пазителите продължават
да падат, се обадете на
квалифициран електро‐
техник.
Включете плочата отново
и задайте степента на
нагряване в рамките на
10 секунди.
Доконали сте 2 или пове‐ Докосвайте само по едно
че сензорни полета едно‐ сензорно поле.
временно.
функцията STOP+GO ра‐ Вж. глава "Всекидневна
боти.
употреба".
Върху командното табло Почистете командното
има вода или е покрито с табло.
пръски мазнина.
Прозвучава звуков сиг‐
Поставили сте нещо вър‐ Махнете предмета от
нал и плочата се изключ‐ ху едно или повече сен‐
сензорните полета.
ва.
зорни полета.
Когато плочата се деак‐
тивира прозвучава звуков
сигнал.
Плочата се деактивира.
Поставили сте нещо вър‐ Махнете предмета от
сензорното поле.
ху сензорното поле .
Индикаторът за остатъч‐
на топлина не се включ‐
ва.
Зоната за готвене не е
гореща, защото е била
включена само за кратко
време.
Ако зоната за готвене ра‐
боти достатъчно дълго,
за да бъде гореща, се
свържете със сервизния
център.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Функцията "автоматично
нагряване" не работи.
Зоната е гореща.
Оставете зоната да из‐
стине достатъчно.
19
Зададена е най-високата Най-високата степен на
степен на нагряване.
нагряване има същата
мощност като функцията.
Настройката за топлина
превключва между две
нива.
Режим на управление на
захранването.
Вж. глава "Всекидневна
употреба".
Сензорните полета се на‐ Готварският съд е прека‐
горещяват.
лено голям или сте го по‐
ставили твърде близко
до сензорните полета за
управление.
Поставете големите го‐
тварски съдове върху за‐
дните зони за готвене,
ако е възможно.
Няма сигнал, когато до‐
Сигналите са деактиви‐
косвате сензорните поле‐ рани.
та на таблото.
Активирайте сигналите.
Вж. глава "Всекидневна
употреба".
светва.
Активирано е автоматич‐
но изключване.
Деактивирайте плочата и
я активирайте отново.
светва.
Активирана е функцията Вж. глава "Всекидневна
за заключване на бутони‐ употреба".
те или устройството за
безопасност на децата.
светва.
Няма готварски съд вър‐
ху зоната за готвене.
Поставете готварски съд
върху зоната за готвене.
Готварският съд е непод‐ Използвайте подходящи
ходящ.
готварски съдове.
Вж. глава "Препоръки и
съвети".
и число светва.
Диаметърът на дъното
на готварския съд е пре‐
калено малък за зоната
за готвене.
Използвайте готварски
съдове с подходящи раз‐
мери.
Вж. глава "Техническа
информация".
В плочата има грешка.
Изключете плочата от
електрозахранването за
известно време. Изклю‐
чете предпазителя на до‐
машната електрическа
инсталация. Свържете го
отново. Ако
светне от‐
ново, обадете се в отори‐
зирания сервизен цен‐
тър.
20
www.electrolux.com
Проблем
светва.
Възможна причина
Отстраняване
Има проблем с котлона,
защото водата или теч‐
ността в съда за готвене
е извряла напълно. Ра‐
ботят автоматично из‐
ключване и защита про‐
тив прегряване на зони‐
те.
Деактивирайте плочата.
Свалете горещия готвар‐
ски съд. След приблизи‐
телно 30 секунди включе‐
те отново зоната за го‐
твене. Ако проблемът е
бил в готварския съд, съ‐
общението за грешка из‐
чезва. Индикаторът за
остатъчна топлина може
да остане включен. Оста‐
вете готварския съд да
изстине достатъчно. Про‐
верете дали съдът ви е
съвместим с плочата.
Вж. глава "Препоръки и
съвети".
8.2 Ако не откривате
решение...
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център. Съобщете данните
от табелката с данни. Съобщете
трицифрения код за стъклокерамиката
(той се намира в ъгъла на стъклената
повърхност) и съобщението за грешка,
което се появява. Уверете се, че
управлявате котлонът правилно. В
противен случай, посещението на
сервизния специалист или на
продавача няма да бъде безплатно,
също и през гаранционния срок. В
гаранционната книжка ще намерите
указания относно сервизния център и
гаранционните условия.
9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
9.1 Табелка с технически
данни
Модел EHL6540FOK
Тип 60 GAD EA AU
Индукция 7.4 kW
Сериен номер .................
ELECTROLUX
PNC (номер на продукт) 949 596 545 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Произведено в Германия
7.4 kW
БЪЛГАРСКИ
21
9.2 Спецификация на зоните за готвене
Зона за го‐
твене
Номинална
Режим на по‐
мощност (при вишена мощ‐
максимална
ност [W]
топлинна на‐
стройка) [W]
Режим на по‐
вишена мощ‐
ност макси‐
мална про‐
дължител‐
ност [мин]
Диаметър на
готварски съд
[мм]
Предна лява
2300
3200
10
125 - 180
Задна лява
2300
3200
10
125 - 180
Предна дясна
2300
3200
10
125 - 180
Задна дясна
2300
3200
10
125 - 180
Мощността на зоните за готвене може
да се отклонява в малки граници от
данните в таблицата. Тя зависи от
материала и размерите на готварските
съдове.
За оптимални резултати при готвене,
използвайте готварски съдове, не поголеми от диаметъра в таблицата.
10. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
10.1 Информация за продукта съгласно EU 66/2014
Идентификация на мо‐
дела
EHL6540FOK
Тип готв. плот
Вградени кот‐
лони
Брой зони за готвене
2
Загряваща технология
Индукция
Дължина (Д) и ширина
Ляво
(Ш) на зоната за готвене
38,5 см Д
22,0 см Ш
Дължина (Д) и ширина
Дясно
(Ш) на зоната за готвене
38,5 см Д
22,0 см Ш
Енергийна консумация
на зоната за готвене
(EC electric cooking)
Ляво
177,1 Wh / kg
Енергийна консумация
на зоната за готвене
(EC electric cooking)
Дясно
177,1 Wh / kg
Енергийна консумация
на котлона (EC electric
hob)
EN 60350-2 - Домашни ел. уреди за
готвене - Част 2: Котлони - Методи за
измерване на ефективността
177,1 Wh / kg
22
www.electrolux.com
10.2 Енергоспестяващи
•
Може да спестите енергия по време
на ежедневното ви готвене, ако
следвате съветите по-долу.
•
•
•
•
Когато загрявате вода използвайте
само количеството което ви трябва.
Ако е възможно, винаги поставяйте
капак на готварските съдове.
Преди да активирате зоните за
готвене, поставете съдовете за
готвене върху тях.
•
Сложете малките готварски съдове
на малките зони за готвене.
Сложете готварските съдове върху
центъра на зоната за готвене.
Използвайте остатъчната топлина,
за да запазите храната топла или
да я разтопите.
11. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
СРПСКИ
23
САДРЖАЈ
1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ..................................................................23
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА...........................................................................25
3. ИНСТАЛАЦИЈА............................................................................................... 28
4. ОПИС ПРОИЗВОДА........................................................................................30
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 32
6. КОРИСНИ САВЕТИ.........................................................................................36
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ........................................................................................38
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................... 38
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ...................................................................................... 41
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ...................................................................... 42
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате.
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
1.
БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штете које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
24
www.electrolux.com
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, као и особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Немојте дозволити деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду
близу уређаја док уређај ради или се расхлађује.
Доступни делови су врели.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
Деца узраста од 3 године и млађа морају се
држати даље од овог уређаја, у сваком тренутку
када је уређај у употреби.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови
могу бити врели током коришћења. Треба бити
пажљив како би се избегло додиривање грејних
елемената. Децу млађу од 8 године треба удаљити
уколико нису под непрекидним надзором.
Уређајем немојте управљати помоћу спољашњег
тајмера или засебног система даљинског
управљања.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасно је остављати храну на
грејној плочи да се пржи на масти или уљу без
надзора, јер може доћи до пожара.
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
25
НИКАДА не покушавајте да пожар угасите водом,
већ најпре искључите уређај а затим прекријте
пламен, нпр. поклопцем или ћебетом.
ПАЖЊА : Процес кувања мора да се надгледа.
Краткотрајан процес кувања мора да се надгледа
непрекидно.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасност од пожара: Немојте
одлагати предмете на површине за кување.
Предмете од метала, попут ножева, виљушки,
кашика и поклопаца, не треба стављати на грејну
површину јер могу постати врели.
Немојте користити парочистач за чишћење
уређаја.
Након коришћења, искључите плочу за кување
помоћу команде и немојте се уздати у детектор за
посуду.
Уколико стаклено керамичка површина / стаклена
површина напукне, искључите уређај како бисте
избегли опасност од струјног удара.
Уколико је кабл оштећен, мора га заменити
произвођач, овлашћени сервис, или лица сличних
квалификација, како би се избегла опасност.
УПОЗОРЕЊЕ: Користите само штитнике за плочу
за кување дизајниране од стране произвођача
уређаја за кување или оне коју су од стране
произвођача уређаја у упутствима за употребу
наведени као погодни или штитнике за плочу за
кување који су инкорпорирани у уређају.
Коришћење неодговарајућих штитника за плочу за
кување може изазвати несреће.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да монтира
овај уређај.
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
озлеђивања или оштећења
уређаја.
•
•
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Придржавајте се упутства за
инсталацију која сте добили уз
уређај.
Неопходно је придржавати се
минималног растојања од других
уређаја и кухињских елемената.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Заптијте исечене површине
заптивним материјалом да бисте
спречили да влага доведе до
набреклина.
Заштитите доњу страну уређаја од
паре и влаге.
Немојте инсталирати уређај поред
врата или испод прозора. Овим се
спречава да врело посуђе за
кување падне са уређаја када се
отворе врата или прозор.
Ако се уређај инсталира изнад
фиока водите рачуна да простор,
између доњег дела уређаја и горње
фиоке, буде довољан за
циркулацију ваздуха.
Дно уређаја може да се загреје.
Водите рачуна да испод уређаја
поставите незапаљиву таблу како
доњи део не би грејао.
Проверите да ли сте оставили
слободан простор за вентилацију
од 2 мм између радне површине и
предње стране доњег кухињског
елемента. Гаранција не покрива
оштећења изазвана недостатком
одговарајућег простора за
вентилацију.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Прикључивање струје
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од пожара и
електричног удара.
•
•
•
•
Сва прикључивања струје треба да
обави квалификован електричар.
Уређај мора да буде уземљен.
Пре извођења било какавих радова
на уређају, кабл за напајање
обавезно извадите из зидне
утичнице.
Проверите да ли информације о
напону и струји на плочици са
техничким карактеристикама
одговарају извору напајања.
•
•
•
Уколико то није случај, обратите се
електричару.
Проверите да ли је уређај правилно
инсталиран. Лоше причвршћен или
неодговарајући кабл или утикач
(ако га има) може проузроковати
прегревање електричног
прикључка.
Користите одговарајући електрични
кабл за напајање.
Не дозволите да се електрични
кабл запетља.
Проверите да ли је инсталирана
заштита од струјног удара.
Употребите кабл са стезаљком са
растерећењем на вучу.
Када уређај прикључујете на
оближњу зидну утичницу водите
рачуна да кабл за напајање или
утикач (ако га има) не дођу у додир
са врелим деловима уређаја или
врелим посуђем
Не користите адаптере за
вишеструке утикаче и продужне
каблове.
Проверите да нисте оштетили
утикач за напајање (ако га има) и
кабл за напајање. Обратите се
нашем овлашћеном сервисном
центру или електричару ради
замене оштећеног кабла за
напајање.
Заштита од удара делова под
напоном и изолованих делова мора
да се причврсти тако да не може да
се уклони без алата.
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Ако је зидна утичница лабава,
немојте да прикључујете мрежни
утикач.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утчнице.
Користите само исправне раставне
прекидаче: заштитне прекидаче,
осигураче (осигураче са навојем
треба скинути са носача),
аутоматске заштитне прекидаче и
контакторе.
СРПСКИ
•
У електричној инсталацији мора
постојати раставни прекидач који
вам омогућава да искључите све
фазе напајања уређаја. Ширина
контактног отвора на раставном
прекидачу мора износити најмање
3 мм.
•
•
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од повреде,
опекотина и струјног
удара.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните сво паковање, налепнице
и заштитну фолију (ако је има) пре
првог коришћења.
Користите овај уређај у
домаћинству.
Не мењајте спецификацију овог
уређаја.
Поведите рачуна да отвори за
вентилацију нису запушени.
Не остављајте уређај без надзора
током рада.
Подесите зону за кување на
„искључено“ након сваке употребе.
Не ослањајте се на детектор за
посуду.
Немојте стављати прибор за јело
или поклопце шерпи на зоне за
кување. Они могу постати врели.
Немојте руковати уређајем када су
вам мокре руке или када је он у
контакту са водом.
Немојте користити уређај као радну
површину или простор за
одлагање.
Ако је површина уређаја напукла,
одмах га искључите из зидне
утичнице. Тако се спречава струјни
удар.
Корисници са пејсмејкером морају
да одржавају растојање од најмање
30 цм од индукционих зона за
кување када уређај ради.
Када ставите храну у вруће уље,
може да прсне.
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и
експлозије
•
Масти и уље када се загреју могу
да ослободе запаљива испарења.
•
27
Држите пламен или загрејане
предмете даље од масти и уља
када кувате са њима.
Испарења која ослобађају веома
врела уља могу да изазову
спонтано сагоревање.
Употребљено уље, које може да
садржи остатке хране, може
изазвати пожар при нижој
температури за разлику од уља које
се користи по први пут.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
•
Немојте стављати вруће посуђе за
кување на командну таблу.
Не стављајте врео поклопац тигања
на стаклену површину плоче за
кување.
Немојте дозволити да течност у
посуђу за кување проври до краја.
Пазите да предмети или посуђе за
кување не падну на уређај. Може се
оштетити површина плоче.
Немојте укључивати зоне за кување
уколико је посуђе празно или га
нема.
Не стављајте алуминијумску фолију
на уређај.
Посуђе за кување направљено од
ливеног гвожђа, ливеног
алуминијума или са оштећеним
доњим површинама могу да
направе огреботине на стаклу/
стаклокерамици. Увек подигните
ове предмете када треба да их
померате по површини за кување.
Овај уређај је намењен само за
кување. Немојте га користити у
друге сврхе, на пример за
загревање просторије.
2.4 Нега и чишћење
•
•
Редовно чистите уређај да бисте
спречили пропадање површинског
материјала.
Пре чишћења деактивирајте уређај
и пустите да се охлади.
28
www.electrolux.com
•
•
•
Одвојте кабл за напајање уређаја
од електричног напајања пре
почетка процеса одржавања.
Немојте да користите млаз воде
или пару за чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите само
неутралне детерџенте. Немојте да
користите било какве абразивне
производе, абразивне јастучиће за
чишћење, раствараче или металне
предмете.
2.5 Одлагање
•
•
•
Обратите се општинским органима
да бисте сазнали како да правилно
одложите уређај на отпад.
Искључите утикач кабла за
напајање уређаја из мрежне
утичнице.
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
2.6 Сервис
•
•
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји опасност од
повређивања или
угушења.
За поправљање уређаја позовите
овлашћени сервисни центар.
Користите само оригиналне
резервне делове.
3. ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
3.1 Пре инсталирања
Пре него што инсталирате плочу за
кување, запишите доње информације
са pločicе sa tehničkim karakteristikama.
Плочица са техничким
карактеристикама налази се на доњој
страни плоче за кување.
Серијски број ....................
3.2 Уградне плоче за кување
Уградне плоче за кување дозвољено
је користити само после уградње у
одговарајуће кухињске елементе за
уградњу и радне површине које су у
складу са стандардима.
3.3 Кабл за повезивање
•
•
Плоча за кување се испоручује са
каблом за повезивање.
За замену оштећеног кабла за
напајање користите следећи (или
јачи) тип напојног кабла: H05V2V2F T мин. 90 °C. Обратите се свом
локалном сервисном центру.
СРПСКИ
3.4 Постављање
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
29
30
www.electrolux.com
min.
12 mm
min.
2 mm
3.5 Заштитна кутија
Ако користите заштитну кутију
(додатни прибор), предњи простор за
струјање ваздуха од два милиметра и
заштитни под директно испод плоче за
кување нису неопходни. Прибор из
заштитне кутије можда неће бити
доступан у неким земљама.
Контактирајте локалног добављача.
Не можете да користите
заштитну кутију уколико
инсталирате плочу за
кување изнад пећнице.
4. ОПИС ПРОИЗВОДА
4.1 Шема површине за кување
1
1
1 Индукциона зона за кување
2 Командна табла
1
1
2
СРПСКИ
31
4.2 Преглед командне табле
1 2
3
4 5
11
6
7
10
9
8
Употребите сензорска поља да бисте руковали уређајем. Дисплеји, индикатори и
звучни сигнали упућују на то које су функције активне.
Сен‐
зор
Функција
Коментар
1
УКЉУЧЕНО/
ИСКЉУЧЕНО
Служи за активирање и деактивирање
плоче за кување.
2
Контролна брава / Бло‐
када за безбедност де‐
це
Служи за закључавање/откључавање
командне табле.
STOP+GO
Служи за активирање и деактивирање
функције .
Bridge
Служи за активирање и деактивирање
функције .
-
Дисплеј топлоте
Служи да прикаже степен топлоте.
-
Индикатори тајмера за
зоне за кување
Служе да прикажу зоне за које сте под‐
есили време.
-
Дисплеј тајмера
Служи да прикаже времена у минути‐
ма.
-
Служи за избор зоне за кување.
-
Служи за продужавање или скраћива‐
ње времена.
Функција напајања
Служи за активирање и деактивирање
функције .
Командна трака
Служи за подешавање степена топло‐
те.
3
4
5
6
7
8
/
9
10
11
-
32
www.electrolux.com
4.3 Дисплеји степена топлоте
Приказ
Опис
Зона за кување је деактивирана.
Зона за кување је активна.
-
Функција STOP+GO ради.
Функција Функција за аутоматско загревање ради.
Функција напајања ради.
+ цифра
Постоји квар.
/
OptiHeat Control (тростепени индикатор преостале топлоте):
наставак кувања/одржавање топлоте/преостала топлота.
/
Контролна брава /Блокада за безбедност деце функција је
активна.
Неисправно или премало посуђе за кување или на зони за ку‐
вање нема посуђа за кување.
Функција Aутоматско искључивање ради.
4.4 OptiHeat Control
(тростепени индикатор
преостале топлоте)
УПОЗОРЕЊЕ!
Индукционе зоне за кување стварају
топлоту неопходну за процес кувања
директно на дну посуђа за кување.
Стаклокерамика се загрева топлотом
посуђа.
/
/
Постоји ризик
од опекотина од преостале
топлоте. Индикатор
приказује ниво преостале
топлоте.
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
5.1 Активирање и
деактивирање
Додирните
у трајању од 1 секунде
да бисте активирали или
деактивирали плочу за кување.
5.2 Aутоматско искључивање
Ова функција аутоматски искључује
плочу у следећим случајевима:
•
•
•
Све зоне за кување су
деактивиране.
Нисте подесили степен топлоте
након што сте активирали плочу за
кување.
Просули сте или ставили нешто на
командну таблу и оставили га дуже
од 10 секунди (плех, крпу, итд.).
Оглашава се звучни сигнал и плоча
за кување се деактивира. Уклоните
СРПСКИ
•
•
•
предмет или очистите командну
таблу.
Ако плоча за кување постане
претопла (на пример, када из
шерпе испари сва течност). Пустите
да се зона за кување охлади пре
него што поново користите плочу за
кување.
Ако користите погрешно посуђе.
Симбол
се укључује и зона за
кување се аутоматски деактивира
после два минута.
Ако после одређеног времена не
искључите неку од зона за кување
или ако не промените подешен
степен топлоте. Након извесног
времена
се укључује и плоча за
кување се деактивира.
Однос између степена топлоте и
времена након ког се плоча за
кување деактивира:
Подешaвање
Плоча за кување
степена топлоте се деактивира
након
,1-3
6 сати
4-7
5 сати
8-9
4 сата
10 - 14
1,5 сати
5.3 Подешавање топлоте
Служи за подешавање или промену
степена топлоте:
Додирните командну траку на
исправном степену топлоте или
померајте прст дуж контролне траке
све док не достигнете исправан степен
топлоте.
33
5.4 Индикација зоне за
кување
Хоризонтална линија означава
максималне димензије посуђа за
кување.
max.
Погледајте одељак „Техничке
информације“.
5.5 Функција Bridge
Функција ради када шерпа
покрива центар две зоне
за кување.
Ова функција повезује две зоне за
кување и оне раде као једна.
Најпре подесите степен топлоте за
једну зону за кување.
Да бисте активирали функцију за
леву/десну зону за кување:
додирните
/ . Да бисте подесили
или променили подешавање топлоте,
додирните један од левих/десних
контролних сензора.
Да бисте деактивирали функцију:
додирните
/ . Зоне за кување
раде независно једна од друге.
5.6 Функција за аутоматско
загревање
Активирајте ову функцију да бисте
постигли неопходан степен топлоте у
краћем времену. Када је укључена,
зона у почетку ради на већем степену
топлоте а затим наставља да ради на
жељеном степену топлоте.
Да бисте активирали
функцију зона за кување
мора бити хладна.
34
www.electrolux.com
Да бисте активирали функцију за
зону за кување: додирните
( се
укључује). Одмах додирните жељени
трепери брзо. Дисплеј показује
преостало време.
Да бисте променили време:
степен топлоте. Након три секунде
се укључује.
подесите зону за кување помоћу
Да бисте деактивирали функцију:
промените степен топлоте.
Да бисте деактивирали функцију:
5.7 Функција напајања
Функција обезбеђује додатно напајање
за индукционе зоне за кување.
Функција може бити активирана за
индукциону зону за кување само на
ограничени период времена. После
овог времена, индукциона зона за
кување се аутоматски враћа на
највиши степен топлоте.
Да бисте активирали функцију за
.
се
Да бисте деактивирали функцију:
промените степен топлоте.
5.8 Тајмер
Тајмер за одбројавање времена
Можете да користите ову функцију да
бисте подесили колико дуго зона за
кување треба да ради за појединачно
кување.
Најпре подесите степен топлоте за
зону за кување а затим подесите
функцију.
Да бисте подесили зону за кување.
додирните
више пута док се не
укључи индикатор потребне зоне за
кување.
Да бисте активирали функцију:
тајмера да бисте
додирните
подесили време (00 - 99 минута). Када
индикатор зоне за кување почне да
трепери, време полако почне да
одбројава.
Да бисте видели преостало време:
подесите зону за кување помоћу .
Индикатор зоне за кување почиње да
или
.
.
подесите зону за кување са
и
додирните . Преостало време
одбројава уназад до 00. Индикатор
зоне за кување се гаси.
Када се време заврши,
оглашава се звучни сигнал
и 00 трепери. Зона за
кување се деактивира.
Да бисте зауставили звучни сигнал:
додирните
Погледајте одељак
„Техничке информације“.
зону за кување: додирните
пали.
Додирните
.
CountUp Timer (Тајмер за збрајање
времена)
Употребите ову функцију за вршење
надзора дужине употребе зоне
кувања.
Да бисте подесили зону за кување.
додирните
више пута док се не
укључи индикатор потребне зоне за
кување.
Да бисте активирали функцију:
додирните
тајмера.
се укључује.
Када индикатор зоне за кување почне
да трепери полако време почне да се
броји. Дисплеј се пребацује између
и одбројаног времена (минути).
Да бисте видели колико дуго зона
за кување ради: подесите зону за
кување помоћу . Индикатор зоне за
кување почиње да трепери брзо.
Дисплеј показује колико дуго зона
ради.
Да бисте деактивирали функцију:
подесите зону за кување са
додирните
или
за кување се гаси.
и
. Индикатор зоне
Тајмер
Можете да користите ову функцију као
Тајмер када је плоча за кување
СРПСКИ
активирана и зоне за кување не раде.
Дисплеј степена топлоте показује
.
Да бисте активирали функцију:
додирните . Додирните
или
тајмера да бисте подесили време.
Када време дође до краја, оглашава
се звучни сигнал и 00 трепери.
Да бисте зауставили звучни сигнал:
додирните
.
Ова функција не утиче на
рад зона за кување.
5.9 STOP+GO
Функција пребацује све зоне за кување
које су укључене на најнижу вредност
температуре.
Када је функција у току, не можете да
промените степен топлоте.
Функција не зауставља функцију
тајмера.
Да бисте активирали функцију:
додирните
.
се укључује.
Да бисте деактивирали функцију:
додирните . Претходно подешени
степен топлоте се укључује.
5.10 Контролна брава
Можете да закључате командну таблу
док зоне за кување раде. То спречава
случајну промену подешеног степена
топлоте.
Прво подесите степен топлоте.
Да бисте активирали функцију:
додирните .
се укључује за
четири секунде. Тајмер остаје
укључен.
Да бисте деактивирали функцију:
додирните . Претходно подешени
степен топлоте се укључује.
Када деактивирате плочу
за кување, такође
деактивирате и ову
функцију.
35
5.11 Блокада за безбедност
деце
Ова функција спречава случајно
коришћење плоче за кување.
Да бисте активирали функцију:
. Не
активирајте плочу за кување са
подешавајте степен топлоте.
Задржите
четири секунде.
се
појављује. Деактивирајте плочу са
.
Да бисте деактивирали функцију:
активирајте плочу за кување са . Не
подешавајте степен топлоте. Држите
четири секунде.
се појављује.
Деактивирајте плочу са
.
Да бисте деактивирали функцију
само за један пут: активирајте плочу
за кување са
.
се појављује.
Додирните
на четири секунде. У
року од 10 секунди подесите
топлоту. Можете да користите плочу
за кување. Када деактивирате плочу
за кување са
функција поново ради.
5.12 OffSound Control
(Деактивирање и активирање
звучних сигнала)
Деактивирајте плочу за кување.
Додирните
на три секунде. Дисплеј
се појављује и нестаје. Додирните
на три секунде. Појављује се
или
. Додирните
на тајмеру да бисте
изабрали једно од следећег:
•
- звукови су искључени
- звукови су укључени
•
Да бисте потврдили избор сачекајте
док се плоча за кување не деактивира
аутоматски.
Када је функција постављена на
можете чути звук једино када:
•
•
•
•
додирнете
Тајмер се искључује
Тајмер за одбројавање времена се
искључује
Нешто ставите на командну таблу.
36
www.electrolux.com
5.13 Управљање потрошњом
•
•
•
•
•
•
подешавање топлоте. После
извесног времена, приказ
подешавања топлоте редукованих
зона остаје на редукованом
подешавању топлоте.
Зоне за кување су груписане према
локацији и броју фаза у плочи за
кување. Погледајте илустрацију.
Свака фаза има максимално
електрично оптерећење од 3700 W.
Функција раздељује снагу између
зона за кување повезаних на исту
фазу.
Функција се активира када укупно
електрично оптерећење зона за
кување повезаних са појединачном
фазом премаши 3700 W.
Функција смањује снагу других зона
за кување повезаних на исту фазу.
Подешавање топлоте редукованих
зона наизменично се приказује за
изабрано и за смањено
6. КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
6.1 Посуђе за кување
Код индукционих зона за
кување јако
електромагнетно поље
веома брзо развија
топлоту у посуђу за
кување.
Користите индукционе
зоне за кување са
исправним посуђем за
кување.
Материјал посуђа за кување
•
исправно: ливено гвожђе, челик,
емајлирани челик, нерђајући челик,
посуђе са вишеслојним дном (са
исправном ознаком произвођача).
• неисправно: алуминијум, бакар,
месинг, стакло, керамика,
порцелан.
Посуђе је прописно за индукциону
плочу за кување ако:
•
•
Вода брзо прокључа на зони за
кување код које је температура
подешена на најјаче.
Магнет држи дно посуде.
Дно посуђа за кување мора
да буде дебело и равно
што је више могуће.
Димензије посуђа за кување
Индукционе зоне за кување се
аутоматски прилагођавају
димензијама дна посуђа за кување до
одређене границе.
Ефикасност зоне за кување зависи од
пречника посуђа за кување. Посуђе за
кување пречника који је мањи од
минималног прима само део енергије
коју генерише зона за кување.
Погледајте одељак
„Техничке информације“.
6.2 Бука током рада уређаја
Ако можете да чујете:
•
•
•
буку налик пуцкетању: посуђе за
кување је направљено од
различитих материјала (сендвич
систем израде).
звук налик звиждуку: користите зону
за кување са високим нивоом снаге
а посуђе за кување је направљено
од различитих материјала (сендвич
систем израде).
брујање: користите висок ниво
снаге.
СРПСКИ
•
шкљоцање: долази до електричног
прекидања.
• шиштање, зујање: ради вентилатор.
Ови звуци су нормални и не указују
на било какав квар плоче за кување.
6.3 Öko Timer (EКО тајмер)
37
линеаран. Када повећате степен
топлоте, то није пропорционално
повећању потрошње струје зоне за
кување. То значи да зона за кување на
средњем степену топлоте користи
мање од половине своје снаге.
Подаци у табели су само
смернице.
Да би се уштедела електрична
енерегија, грејач зоне за кување се
деактивира пре оглашавања тајмера
за одбројавање времена. Разлика у
времену рада зависи од нивоа
степена топлоте и трајања кувања.
6.4 Примери примене за
кување
Однос између степена топлоте и
потрошње струје зоне за кување није
Подешaва‐
ње степена
топлоте
Користити за:
Време
(мин.)
Савети
Одржавање топлоте спрем‐ по по‐
љене хране.
треби
Ставите поклопац на посу‐
ду за кување.
1-3
Сос холандез, топљење:
5 - 25
путера, чоколаде, желатин.
Повремено промешајте.
1-3
Згушњавање: пуфнасти
омлети, пржена јаја.
10 - 40
Кувајте са поклопцем на
посуди за кување.
3-5
Крчкање јела са пиринчем
и млеком, подгревање го‐
тових јела.
25 - 50
Додати најмање два пута
више течности од ко‐
личине пиринча, а јела са
млеком промешати током
кувања.
5-7
Кување поврћа, рибе, меса 20 - 45
на пари.
Додајте неколико кашика
течности.
7-9
Кување кромпира на пари.
20 - 60
Користите макс. ¼ л воде
на 750 г кромпира.
7-9
Кување великих количина
хране, гулаша и супа.
60 150
Највише 3 л течности са
састојцима.
9 - 12
Пржење на тихој ватри:
шницли, пуњених телећих
шницли, котлета, фашира‐
них шницли, кобасица, џи‐
герице, запршки, јаја, па‐
лачинки, крофни.
по по‐
треби
Окрените када истекне по‐
ловина времена.
-1
38
www.electrolux.com
Подешaва‐
ње степена
топлоте
Користити за:
Време
(мин.)
Савети
12 - 13
Пржење ренданог кромпи‐
ра, каре одрезака, одреза‐
ка на јакој ватри.
5 - 15
Окрените када истекне по‐
ловина времена.
14
Довођење воде до кључања, кување тестенине, крчкање меса
(гулаш, месо у лонцу), пржење кромпирића у дубоком уљу.
Довођење велике количине воде до кључања. Функција за напа‐
јање је активирана.
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
7.1 Опште информације
•
•
•
•
•
Очистите плочу за кување након
сваке употребе.
Увек користите посуђе са чистом
доњом површином.
Огреботине или тамне мрље на
површини не утичу на рад плоче за
кување.
Користите специјално средство за
чишћење погодно за површину
плоче за кување.
Користите посебан стругач за
стаклену површину.
7.2 Чишћење плоче
•
Уклоните одмах: истопљену
пластику, пластичну фолију, шећер
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
•
•
и остатке хране са шећером. У
супротном, прљавштина ће
оштетити плочу за кување. Водите
рачуна како бисте избегли
опекотине. Поставите посебан
стругач на стаклену површину под
оштрим углом и померајте оштрицу
по површини.
Када се плоча за кување
довољно охлади уклоните:
светле кругове од каменца и воде,
трагове масноће и промену боје у
виду светлуцања метала. Очистите
плочу за кување влажном крпом и
са мало неабразивног детерџента.
Након чишћења, обришите плочу за
кување меком крпом.
Уклоните промену боје у виду
светлуцања метала. користите
раствор воде са сирћетом и
очистите површину стакла влажном
крпом.
СРПСКИ
39
8.1 Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Не можете да укључите
плочу за кување нити да
је користите.
Плоча за кување није
прикључена на елек‐
трично напајање или није
правилно прикључена.
Проверите да ли је плоча
за кување правилно при‐
кључена на електрично
напајање. Погледајте ди‐
јаграм повезивања.
Осигурач је прегорео.
Проверите да осигурач
није узрок овога. Уколико
осигурач непрекидно
прегорева, обратите се
квалификованом, овлаш‐
ћеном електричару.
Поново укључите плочу
за кување и подесите
степен топлоте за мање
од 10 секунди.
Истовремено сте додир‐ Додирните само један
нули два или више сензо‐ сензор.
ра.
Функција STOP+GO ради. Погледајте одељак „Сва‐
кодневна употреба“.
На командној табли по‐
стоје мрље од воде или
масти.
Обришите командну та‐
блу.
Оглашава се звучни сиг‐ Ставили сте нешто преко Уклоните предмет са сен‐
нал и плоча за кување се једног или више сензора. зора.
деактивира.
Оглашава се звучни сиг‐
нал када је плоча за кува‐
ње искључена.
Плоча за кување се деак‐ Ставили сте нешто на
тивира.
сензорско поље .
Уклоните предмет са сен‐
зорског поља.
Индикатор преостале то‐
плоте се не укључује.
Зона за кување није за‐
грејана јер је коришћена
у кратком периоду.
Уколико је зона радила
довољно дуго да буде за‐
грејана, обратите се
овлашћеном сервисном
центру.
Функција за аутоматско
загревање не ради.
Зона је врела.
Оставите зону да се до‐
вољно охлади.
Подешен је највиши сте‐
пен топлоте.
Највиши степен топлоте
је исте јачине као и функ‐
ција.
40
www.electrolux.com
Проблем
Могући узрок
Решење
Подешавање степена то‐ Функција управљања по‐
плоте се мења између
трошњом ради.
два нивоа.
Погледајте одељак „Сва‐
кодневна употреба“.
Сензори постају врући.
Посуђе за кување је пре‐
велико или сте га стави‐
ли преблизу командама.
Уколико је могуће, стави‐
те велико посуђе за кува‐
ње на задње зоне.
Нема сигнала када до‐
дирнете сензорска поља
на контролној табли.
Сигнали су деактивира‐
ни.
Активирајте сигнале.
Погледајте одељак „Сва‐
кодневна употреба“.
се пали.
Активирано је аутоматско Искључите плочу за кува‐
искључивање.
ње и поново је укључите.
се пали.
Активиран је уређај за
безбедност деце или
блокада за безбедност
деце ради.
Погледајте одељак „Сва‐
кодневна употреба“.
се пали.
Нисте ставили посуђе за
кување на зону.
Ставите посуђе за кува‐
ње на зону.
Погрешно посуђе за кува‐ Користите одговарајућe
ње.
посуђе за кување.
Погледајте одељак „На‐
помене и савети”.
Пречник дна посуђа за
Користите посуђе за ку‐
кување је сувише мали за вање одговарајућих ди‐
зону.
мензија.
Погледајте одељак „Тех‐
ничке информације“.
Пали се
број.
и приказује се Дошло је до грешке у
плочи за кување.
Искључијте плочу за ку‐
вање из електричног на‐
пајања на одређено вре‐
ме. Искључите осигурач
из струје. Поново га ук‐
ључите. Уколико се
поново појави, обратите
се овлашћеном сервис‐
ном центру.
СРПСКИ
Проблем
се пали.
Могући узрок
Решење
Догодила се грешка у
плочи за кување, јер је
садржај у посуђу за кува‐
ње остављен да ври до
испаравања. Раде ауто‐
матско искључивање и
заштита од прегревања
зона.
Искључите плочу за кува‐
ње. Уклоните врело посу‐
ђе за кување. Након при‐
ближно 30 секунди, акти‐
вирајте поново зону. Ако
је посуђе за кување пред‐
стављало проблем, не‐
стаје порука о грешци.
Индикатор преостале то‐
плоте може да остане ук‐
ључен. Оставите посуђе
за кување да се довољно
охлади. Проверите да ли
је посуђе за кување ком‐
патибилно са плочом за
кување.
Погледајте одељак „На‐
помене и савети”.
8.2 Ако не можете да нађете
решење...
Уколико не можете сами да пронађете
решење проблема, обратите се
продавцу или овлашћеном сервисном
центру. Дајте податке са плочицe са
техничким карактеристикама.
Оставите такође код од три слова са
стакло-керамичке површине (на углу
стаклене површине) и приказану
поруку о грешки. Уверите се да сте
правилно руковали плочом за кување.
Ако нисте, сервисирање које пружи
сервисни центар или продавац, неће
бити бесплатно, чак ни током
гарантног периода. Упутства о
услугама сервисног центра и услови
гаранције налазе се на гарантном
листу.
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
9.1 Плочица са техничким
карактеристикама
Модел EHL6540FOK
Тип 60 GAD EA AU
Индукција 7.4 kW
Сер.бр. ..........
ELECTROLUX
41
БРОЈ ПРОИЗВОДА 949 596 545 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Направљено у Немачкој
7.4 kW
42
www.electrolux.com
9.2 Спецификација зона за кување
Зона за кува‐ Номинална
ње
снага (под‐
ешавање
максималне
топлоте) [W]
Функција на‐
пајања [W]
Функција на‐ Пречник посу‐
пајања макси‐ ђа [мм]
мално траја‐
ње [мин]
Предња лево
2300
3200
10
125 - 180
Задња лево
2300
3200
10
125 - 180
Предња десно 2300
3200
10
125 - 180
Задња десно
3200
10
125 - 180
2300
Јачина зона за кување се може мало
разликовати од података у табели.
Мења се у зависности од материјала и
пречника посуђа за кување.
За оптималне резултате кувања
користите посуђе за кување које није
веће од пречника у табели.
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
10.1 Информације о производу према EU 66/2014
Идентификација модела
EHL6540FOK
Тип плоче за кување
Уградна плоча
за кување
Број поља за кување
2
Технологија загревања
Индукција
Дужина (Д) и ширина
(Ш) поља за кување
Левa
Д 38,5 цм
Ш 22,0 цм
Дужина (Д) и ширина
(Ш) поља за кување
Деснa
Д 38,5 цм
Ш 22,0 цм
Потрошња енергије по‐
ља за кување (EC elec‐
tric cooking)
Левa
177,1 Wh/кг
Потрошња енергије по‐
ља за кување (EC elec‐
tric cooking)
Деснa
177,1 Wh/кг
Потрошња енергије
плоче за кување (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Електрични уређаји за
спремање у домаћинству - Део 2:
Плоче за кување – методе мерења
перформанси
177,1 Wh/кг
10.2 Уштеда енергије
Током свакодневног кувања можете да
уштедите енергију ако уважите
следеће савете.
СРПСКИ
•
•
•
Када загревате воду, користите
само онолико воде колико Вам
треба.
Уколико је могуће, увек поклопите
посуђе за кување.
Ставите посуђе на зону за кување
пре него што је активирате.
•
•
•
11. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
*
43
Мање посуђе ставите на мање зоне
за кување.
Ставите посуђе за кување директно
на средину зоне за кување.
Искористите преосталу топлоту да
подгрејете или отопите храну.
867332378-B-192019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising