Electrolux | HOD870F | User manual | Electrolux HOD870F User Manual

Electrolux HOD870F User Manual
HOD870F
DA
FI
Kogesektion
Keittotaso
Brugsanvisning
Käyttöohje
2
21
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED..................................................................... 2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................4
3. INSTALLATION.................................................................................................. 6
4. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 9
5. DAGLIG BRUG.................................................................................................10
6. RÅD OG TIP..................................................................................................... 14
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING......................................................... 15
8. FEJLFINDING...................................................................................................16
9. TEKNISKE DATA............................................................................................. 18
10. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................19
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
DANSK
3
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. De tilgængelige
dele er varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal denne
aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Børn på 3 år og derunder skal altid holdes væk fra
dette apparat, når det er i drift.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne. Børn på under 8 år skal holdes på
afstand, med mindre de overvåges konstant.
Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en
særskilt fjernbetjening.
ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en
kogesektion med fedt eller olie kan være farligt og kan
muligvis resultere i brand.
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men
sluk for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et
låg eller et brandtæppe.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges.
En kortvarig tilberedningsproces skal overvåges
kontinuerligt.
ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande
på kogefladerne.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget
varme.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Efter brug skal der slukkes for kogesektionen med
funktionsvælgeren - stol ikke på gryderegistreringen.
Hvis glaskeramikoverfladen/glasoverfladen er revnet,
skal du slukke for apparatet for ikke at risikere
elektrisk stød.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret serviceværksted eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet
af producenten af madlavningsapparatet, eller som er
angivet af producenten af apparatet i
brugsanvisningen som velegnede til brug, eller
kogesektionssikringer indbygget i apparatet. Brug af
upassende sikringer kan medføre uheld.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
•
•
•
•
•
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Forsegl snitfladerne med et
tætningsmiddel for at forhindre fugt,
der forårsager opsvulmen.
Beskyt apparatets bund mod damp og
fugt.
Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette for at
undgå, at der falder varmt kogegrej
ned fra apparatet, når døren eller
vinduet åbnes.
Hvis apparatet monteres oven over
skuffer, skal du sørge for, at der er
DANSK
•
•
tilstrækkelig plads mellem apparatets
bund og den øverste skuffe til
luftcirkulation.
Apparatets bund kan blive varm. Sørg
for at montere en brandsikker plade
under apparatet for at forhindre
adgang til bunden.
Sørg for, at der er en fri
ventilationsplads på 2 mm mellem
køkkenbordet og forsiden af den
nedenstående enhed. Garantien
dækker ikke beskadigelser forårsaget
af mangel på passende
ventilationsplads.
•
•
•
•
•
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Inden apparatet tages i brug, skal du
sørge for, at det er koblet fra
strømforsyningen.
Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
Sørg for, at apparatet installeres
korrekt. En løs eller forkert elledning
eller stik (hvis relevant) kan gøre
terminalen for varm.
Brug den korrekte elledning.
Elledningerne må ikke være viklet
sammen.
Sørg for, at der installeres en
beskyttelse mod stød.
Kablet skal forsynes med
trækaflastning.
Sørg for, at elledningen eller stikket
(hvis relevant) ikke får kontakt med
det varme apparat eller varmt
kogegrej, når du tilslutter apparatet til
de nærmeste kontakter
Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
Pas på, du ikke beskadiger netstikket
(hvis relevant) eller ledningen.
Kontakt vores autoriserede
servicecenter eller en elektriker, hvis
en beskadiget ledning skal udskiftes.
•
5
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til netstikket efter
installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for skader,
forbrænding og elektrisk
chock.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen, etiketterne og
den beskyttende film (hvis relevant)
inden ibrugtagning.
Brug apparatet i et husholdningsmiljø.
Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
Sæt kogezonen på "sluk", når den
ikke er i brug.
Stol ikke på grydedetektoren.
Læg ikke bestik eller grydelåg på
kogezonerne. De kan blive varme.
Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
Hvis apparatets overflade er revnet,
skal apparatet øjeblikkeligt kobles fra
strømforsyningen. Dette er for at
forhindre elektrisk stød.
6
www.electrolux.com
•
•
Brugere med en pacemaker skal
holde en afstand på mindst 30 cm fra
induktionskogezonerne, når apparatet
er i drift.
Når du anbringer mad i varm olie, kan
det sprøjte.
ADVARSEL!
Risiko for brand og
eksplosion
•
•
•
•
Fedtstoffer og olie kan udsende
brændbare dampe, når de opvarmes.
Hold flammer eller opvarmede
genstande væk fra fedtstoffer og olie,
når du tilbereder mad med dem.
De dampe, som meget varm olie
udsender, kan forårsage
selvantændelse.
Brugt olie, der kan indholde
madrester, kan forårsage brand ved
en lavere temperatur end olie, der
bruges for første gang.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
•
•
•
•
•
•
•
Opbevar ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
Stil ikke et varmt grydelåg på
kogesektionens glasoverflade.
Lad ikke kogegrej koge tørt.
Pas på, der ikke falder genstande
eller kogegrej ned på apparatet.
Overfladen kan blive beskadiget.
Tænd aldrig for en kogezone, hvis
den er tom, eller der står tomt
kogegrej på den.
Læg ikke aluminiumsfolie på
apparatet.
Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan
•
forårsage ridser på glasset eller
glaskeramikken. Løft altid disse
genstande, når du skal flytte dem på
kogesektionen.
Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
•
•
•
•
•
Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
Sluk for apparatet, og lad det køle af
inden rengøring.
Kobl apparatet fra lysnettet, før der
udføres vedligeholdelse.
Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
2.5 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
•
•
Kontakt din genbrugsplads ang.
oplysninger om, hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.
Tag stikket ud af kontakten.
Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.
2.6 Service
•
•
Kontakt et autoriseret servicecenter
for at få repareret apparatet.
Brug kun originale reservedele.
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Inden installationen
Notér følgende oplysninger fra
typeskiltet, før du installerer
kogesektionen: Typeskiltet sider i
bunden af kogesektionen.
DANSK
Serienummer ...........................
3.2 Indbygningskogesektioner
Brug først indbygningskogesektionerne,
når kogesektionen er samlet i de
korrekte indbygningsenheder og
bordplader, der opfylder kravene.
3.3 Tilslutningskabel
•
•
Kogesektionen leveres med netkabel.
For at erstatte det beskadigede
netkabel skal du bruge følgende (eller
højere) netkabeltype: H05V2V2-F T
min 90°C. Kontakt altid Service
Centre.
3.4 Montering
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
< 20 mm
7
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
8
www.electrolux.com
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
3.5 Beskyttelsesboks
Hvis du bruger en beskyttelseskasse
(ekstraudstyr), er der ikke brug for den
forreste luftpassage på 2 mm og den
beskyttende plade lige under
kogesektionen. Beskyttelsesboksen fås
muligvis ikke i visse lande. Kontakt din
lokale forhandler.
Du kan ikke bruge
beskyttelsesboksen, hvis
kogesektionen monteres
over en ovn.
DANSK
9
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversigt over kogesektionen
1
1 Induktionskogezone
2 Betjeningspanel
1
1
2
1
4.2 Oversigt over betjeningspanel
1
2
3
10
11
5
4
6
9 8 7
Betjeningspanelet vises ved at aktivere apparatet med
.
Brug sensorfelterne til at betjene apparatet. Display, kontrollamper og signaler viser de
funktioner, der er i brug.
Sens‐
orfelt
Funktion
Kommentar
STOP+GO
Aktiverer/deaktiverer funktionen.
-
Display for varmetrin
Visning af varmetrinnet.
-
Kogezoneindikatorer for
timer
Viser den kogezone, som du har tidsind‐
stillet.
-
Timerdisplay
Viser tiden i minutter.
5
Connect Function
Aktiverer/deaktiverer funktionen.
6
Lås / Børnesikring
Låser/låser op for betjeningspanelet.
7
-
Vælger kogezone.
1
2
3
4
10
www.electrolux.com
Sens‐
orfelt
/
8
9
10
-
11
Funktion
Kommentar
-
Øger eller mindsker tiden.
ON/OFF
Tænder/slukker for kogesektionen.
Betjeningspanel
Indstilling af et varmetrin.
Boosterfunktion
Aktiverer/deaktiverer funktionen.
4.3 Display for varmetrin
Display
Beskrivelse
Kogezonen er slukket.
Kogezonen er tændt.
-
STOP+GO-funktionen er i brug.
Opkogningsautomatik-funktionen er i brug.
Boosterfunktion er i brug.
Der er en funktionsfejl.
+ tal
/
/
OptiHeat Control (3-trins restvarmeindikator): Tilbereder stadig/
holde varm/restvarme.
Lås / Børnesikring-funktionen er i brug.
Uegnet eller for lille kogegrej, eller der står intet kogegrej på ko‐
gezonen.
Automatisk slukning-funktionen er i brug.
4.4 OptiHeat Control (3-trins
restvarmeindikator)
ADVARSEL!
/
/
Forbrændingsrisiko ved
restvarme. Indikatoren viser
niveauet af restvarme.
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Induktionskogezoner laver den varme,
der er nødvendig til madlavningen, i
selve kogegrejets bund. Glaskeramikken
opvarmes af varmen i kogegrejet.
DANSK
5.1 Aktivering og deaktivering
5.3 Varmetrin
Tryk på
i 1 sekund for at tænde eller
slukke for kogesektionen.
Sådan indstilles eller ændres
varmetrinnet:
Betjeningspanelet tændes, når du
tænder for kogesektionen, og slukkes,
når du slukker for kogesektionen. Når
kogesektionen er slukket, vises kun
sensorfeltet.
-
11
Tryk på betjeningspanelet ved det
korrekte varmetrin, eller bevæg din finger
langs betjeningspanelet, indtil du når det
ønskede varmetrin.
5.2 Automatisk slukning
Funktionen slukker automatisk for
kogesektionen, hvis:
•
•
•
•
•
•
alle kogezoner deaktiveres,
du ikke indstiller varmetrinnet, når
kogesektionen er aktiveret,
du spilder noget, eller lægger noget
på betjeningspanelet i mere end 10
sekunder (en gryde/pande, en klud
osv.). Der udsendes et lydsignal, og
kogesektionen slukkes. Fjern
genstanden, eller tør
betjeningspanelet af.
kogesektionen bliver for varm (f.eks.
når sovsegryden koger tør). Lad
kogezonen køle af, før du bruger
kogesektionen igen.
Du bruger forkert kogegrej. Symbolet
vises, og efter 2 minutter slukkes
kogezonen automatisk.
du behøver ikke deaktivere en
kogezone eller ændre varmetrinnet.
Efter et stykke tid tændes , og
kogesektionen slukkes.
Forholdet mellem varmetrinnet og
tiden efter, at kogesektionen
deaktiveres:
Varmetrin
5.4 Brug af kogezonerne
Stil kogegrejet på krydset/firkanten, som
er på den kogeplade, du bruger. Dæk
krydset/firkanten helt.
Induktionskogezoner tilpasser sig
automatisk til størrelsen af kogegrejets
bund. Du kan bruge stort kogegrej på to
kogezoner samtidigt.
5.5 Connect Function
Brug funktionen sammen
med Infinite Plancha1)
tilbehøret.
Denne funktion tilslutter to kogezoner i
højre side under tilbehøret, og de
fungerer som én.
Kogesektionen
deaktiveres efter
Vælg først det ønskede varmetrin for den
ene af kogezonerne i højre side.
6 timer
Sådan deaktiveres funktionen: berør
4-7
5 timer
8-9
4 timer
. Tryk på en af betjeningssensorerne i
højre side for at indstille eller skifte
varmetrin.
10 - 14
1,5 time
,1-3
Sådan deaktiveres funktionen: berør
. Nu fungerer kogezonerne
uafhængigt.
1) Tilbehøret følger ikke med apparatet. Kontakt den lokale forhandler for at få flere
oplysninger.
12
www.electrolux.com
5.6 Opkogningsautomatik
Aktiver denne funktion for at få et ønsket
varmetrin på kortere tid. Når den er slået
til, er zonen tændt ved den højeste
indstilling i starten og fortsætter derefter
tilberedningen ved det ønskede
varmetrin.
For at aktivere funktionen
skal kogezonen være kold.
Sådan aktiveres funktionen for en
kogezone: Tryk på
( tændes).
Tryk derefter straks et ønsket varmetrin.
Efter 5 sekunder tændes
.
Sådan deaktiveres funktionen: skift
varmetrinnet.
Funktionen tilfører ekstra effekt til
induktionszonerne. Funktionen kan
aktiveres, så den kun fungerer som
induktionszone i et begrænset stykke tid.
Når tiden er gået, stilles induktionszonen
automatisk tilbage til det højeste
varmetrin.
Se kapitlet “Teknisk
information”.
kogezonen med . Kontrollampen for
kogezonen begynder at blinke hurtigt.
Displayet viser resttiden.
Sådan ændres tiden: vælg kogezonen
med
. Tryk på
eller
.
Sådan deaktiveres funktionen: indstil
kogezonen med , og tryk på .
Resttiden tæller baglæns ned til 00.
Kontrollampen for kogezonen slukkes.
Når nedtællingen er slut,
høres en lyd, og 00 blinker.
Kogezonen slukkes.
.
CountUp Timer (Optællingstimer)
Du kan bruge denne funktion til at holde
øje med, hvor længe kogezonen er
tændt.
Sådan indstilles kogezonen: tryk på
en eller flere gange, indtil kontrollampen
for den ønskede kogezone tændes.
Sådan aktiveres funktionen: tryk på
Sådan aktiveres funktionen for en
.
Sådan vises den resterende tid: vælg
Sådan stoppes lyden: tryk på
5.7 Boosterfunktion
kogezone: Tryk på
kogezonen begynder at blinke langsomt,
er nedtællingen begyndt.
lyser.
Sådan deaktiveres funktionen: Skift
varmetrinnet.
5.8 Timer
på timeren.
tændes. Når
kontrollampen for kogezonen begynder
at blinke langsomt, er tællingen begyndt.
Displayet skifter mellem
forløbne tid (minutter).
og den
Sådan får du vist, hvor længe
kogezonen er tændt: vælg kogezonen
Nedtællingstimer
Du kan bruge funktionen til at indstille,
hvor længe kogezonen skal være tændt
under én tilberedning.
med . Kontrollampen for kogezonen
begynder at blinke hurtigt. Displayet
viser, hvor længe zonen har været
tændt.
Indstil først varmetrinnet til kogezonen og
derefter funktionen.
Sådan deaktiveres funktionen: indstil
kogezonen med
Sådan indstilles kogezonen: tryk på
en eller flere gange, indtil kontrollampen
for den ønskede kogezone tændes.
. Kontrollampen for kogezonen
slukkes.
Sådan aktiveres funktionen: tryk på
på timeren for at indstille tiden (00 - 99
minutter). Når kontrollampen for
, og tryk på
eller
Minutur
Du kan bruge timeren som et Minutur,
når kogesektionen er tændt, og
kogezonerne ikke betjenes. Displayet
viser varmetrinnet
.
DANSK
Sådan aktiveres funktionen: tryk på
varmetrin. Tryk på
. tryk på
eller
på timeren for at
indstille tiden. Når nedtællingen er slut,
høres en lyd, og 00 blinker.
Sådan stoppes lyden: Tryk på
.
kogesektionen med
kogesektionen med
funktionen igen.
Når funktionen er aktiv, kan varmetrinnet
ikke ændres.
Funktionen standser ikke
timerfunktionen.
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
. Det forrige varmetrin aktiveres.
eller
- lyden er slukket
•
- lyden er tændt
Vent, indtil kogesektionen slukkes
automatisk, for at bekræfte dit valg.
Betjeningspanelet kan låses, mens
kogezonerne er aktive. Det forhindrer
utilsigtet ændring af varmetrinnet.
Når funktionen er indstillet til
kun høre lyd, når:
Indstil først varmetrinnet.
•
•
•
•
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
.
tændes i 4 sekunder.Timeren
forbliver tændt.
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
. Det forrige varmetrin aktiveres.
, kan du
Du trykker på
Minutur tæller ned
Nedtællingstimer tæller ned
Du anbringer noget på
betjeningspanelet.
5.13 Effektstyring
Når du slukker for
kogesektionen, deaktiverer
du også denne funktion.
•
•
5.11 Børnesikring
Funktionen hindrer utilsigtet betjening af
kogesektionen.
Sådan aktiveres funktionen: Tænd for
•
•
. Indstil ikke
i 4 sekunder.
. Indstil ikke
i 3 sekunder.
tændes. Tryk på
på timeren for at
vælge ét af følgende:
•
5.10 Lås
for kogesektionen med
, aktiveres
5.12 OffSound Control (Deaktivering og aktivering af
lyd)
Tryk på
tændes.
Sådan deaktiveres funktionen: Tænd
tændes. Tryk
Sluk for kogesektionen. Tryk på
i3
sekunder. Displayet tændes og slukkes.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
tændes. Sluk for kogesektionen med
.
på
i 4 sekunder. Indstil varmetrinnet
inden 10 sekunder. Kogesektionen kan
betjenes. Når du tænder for
Denne funktion indstiller alle aktive
kogezoner til det laveste varmetrin.
varmetrin. Tryk på
.
Sådan tilsidesættes funktionen til en
enkelt tilberedning: Tænd for
5.9 STOP+GO
kogesektionen med
i 4 sekunder.
tændes. Sluk for kogesektionen med
Funktionen påvirker ikke
betjeningen af kogezonerne.
.
13
.
•
Kogezonerne grupperes efter
placering og antal faser i
kogesektionen. Se billedet.
Hver fase har en maksimal elektrisk
belastning på 3700 W.
Funktionen fordeler effekten mellem
de kogezoner, der er tilsluttet til den
samme fase.
Funktionen aktiveres, når den
samlede elektriske belastning for de
kogezoner, der er tilsluttet til en enkelt
fase, overskrider 3700 W.
Funktionen reducerer effekten til de
andre kogezoner, der er tilsluttet til
den samme fase.
14
www.electrolux.com
•
Varmetrinsvisningen af de reducerede
zoner skifter mellem det valgte
varmetrin og det reducerede
varmetrin. Efter noget tid forbliver
varmetrinsvisningen af de reducerede
zoner på det reducerede varmetrin.
6. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Kogegrej
For induktionskogezoner
skaber et stærkt
elektromagnetisk felt hurtigt
varme i kogegrejet.
Brug induktionskogezonerne
med kogegrej, der er egnet
hertil.
Kogegrej
•
Korrekt: Støbejern, stål, emaljeret
stål, rustfrit stål, sandwichbund
(mærket som egnet af producenten).
• Ukorrekt: Aluminium, kobber,
messing, glas, keramik, porcelæn.
Kogegrej er egnet til
induktionskogesektioner, hvis:
•
•
Vand kommer meget hurtigt i kog på
en zone, der står på det højeste
varmetrin.
En magnet hæfter ved kogegrejets
bund.
Bunden af kogegrejet skal
være så tyk og plan som
muligt.
Kogegrejets mål
Induktionskogezonerne tilpasser sig til en
vis grad automatisk til størrelsen af
kogegrejets bund.
Kogezonens effektivitet er relateret til
kogegrejets diameter. Kogegrej med en
mindre diameter end den minimale
modtager kun en del af den effekt,
kogezonen skaber.
Se kapitlet “Teknisk
information”.
6.2 Lyden under drift
Hvis du kan høre:
•
små knald: kogegrejet består af
forskellige materialer
(sandwichstruktur).
• fløjtende lyd: du bruger kogezonen på
højt varmetrin, og kogegrejet består af
flere materialer (sandwichstruktur).
• brummen: du bruger højt varmetrin.
• klikken: elektronikken arbejder.
• hvislen, summen: blæseren kører.
Lydene er normale og betyder ikke, at
der er noget galt.
6.3 Öko Timer (Øko-timer)
For at spare energi bør kogezonens
varmelegeme slukkes, før minuturet
lyder. Forskellen i betjeningstiden
afhænger af det indstillede varmetrin og
varigheden af tilberedningen.
6.4 Eksempler på anvendelse
Forholdet mellem varmeindstilling og
kogezonens strømforbrug er ikke lineært.
Når du øger varmeindstillingen, er det
ikke proportionelt med øgningen af
kogezonens strømforbrug. Dette betyder,
at en kogezone med middel
varmeindstilling bruger under halvdelen
af dens effekt.
Data i tabellen er kun
vejledende.
DANSK
Varmetrin
15
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
At holde færdigtilberedt mad
varm.
efter
behov
Læg et låg på kogegrejet.
1-3
Hollandaise sauce, smelte:
smør, chokolade, husblas.
5 - 25
Rør ind imellem.
1-3
Stivne/størkne: luftige om‐
eletter, bagte æg.
10 - 40
Læg låg på under tilbered‐
ningen.
3-5
Videre kogning af ris og
mælkeretter, opvarmning af
færdigretter.
25 - 50
Tilsæt mindst dobbelt så me‐
get væske som ris, rør rundt
i mælkeretter under tilbered‐
ningen.
5-7
Dampning af grøntsager,
fisk, kød.
20 - 45
Tilføj nogle spsk. væske.
7-9
Dampning af kartofler.
20 - 60
Brug højst ¼ l vand til 750 g
kartofler.
7-9
Kogning af større portioner,
sammenkogte retter og sup‐
per.
60 150
Op til 3 l væske plus ingredi‐
enser.
9 - 12
Nænsom stegning af:
efter
schnitzler, cordon bleu (kal‐ behov
vekød), koteletter, frikadeller,
pølser, lever, æg, pandeka‐
ger, æbleskiver.
Vendes undervejs.
12 - 13
Kraftig stegning, brasede
kartofler, tournedos, steaks.
Vendes undervejs.
14
Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friture‐
kogning af pommes frites.
-1
5 - 15
Kogning af større mængder vand. Boosterfunktionen er aktiveret.
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Generelle oplysninger
•
•
•
•
Rengør altid kogesektionen efter
brug.
Brug altid kogegrej med ren bund.
Skrammer eller mørke pletter på
overfladen har ingen betydning for
kogesektionens funktion.
Brug et specielt rengøringsmiddel til
overfladen på kogesektionen.
•
Brug en speciel skraber til glasset.
7.2 Rengøring af
kogesektionen
•
Fjern straks: Smeltet plastik,
plastfolie, sukker og sukkerholdige
madvarer. Ellers kan snavset
beskadige kogesektionen. Vær
forsigtig for at undgå forbrændinger.
Sæt specialskraberen skråt ned på
glasoverfladen, og bevæg bladet hen
over overfladen.
16
www.electrolux.com
•
Fjernes, når apparatet er kølet
tilstrækkeligt ned: Rande af kalk
eller vand, fedtstænk og
metalskinnende misfarvning. Rengør
kogesektionen med en fugtig klud og
ikke-slibende opvaskemiddel. Tør
kogesektionen af med en blød klud
efter rengøring.
•
Fjern mtalskinnende misfarvning:
brug en opløsning af vand med
eddike og rengør glasoverfladen med
en fugtig klud.
8. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Afhjælpning
Kogesektionen kan ikke
tændes eller betjenes.
Kogesektionen er ikke til‐
sluttet til en strømforsy‐
ning, eller den er forkert til‐
sluttet.
Kontrollér, om kogesektio‐
nen er tilsluttet korrekt til
strømforsyningen. Se til‐
slutningsdiagrammet.
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes
en defekt sikring. Kontakt
en kvalificeret installatør,
hvis sikringen springer
flere gange i træk.
Tænd for kogesektionen
igen, og indstil varmetrin‐
net på under 10 sekunder.
Du har rørt ved 2 eller flere Berør kun ét sensorfelt.
sensorfelte samtidigt.
STOP+GO-funktionen er i
brug.
Se kapitlet "Daglig brug".
Der er vand eller fedtstænk Tør betjeningspanelet af.
på betjeningspanelet.
Der udsendes et lydsignal, Du har tildækket et eller
og kogesektionen slukkes. flere sensorfelter.
Der udsendes et lydsignal,
når kogesektionen slukkes.
Sektionen slukkes.
Flyt genstanden fra sens‐
orfelterne.
Du har lagt noget på taste‐ Flyt genstanden fra taste‐
rne.
rne .
Restvarmeindikator tænder Kogezonen er ikke varm,
ikke.
fordi den kun har været
tændt i kort tid.
Kontakt et autoriseret ser‐
vicecenter, hvis kogezonen
har været i drift tilstrække‐
lig længe til at være varm.
DANSK
Problemer
Mulige årsager
Opkogningsautomatik star‐ Kogezonen er varm.
ter ikke.
17
Afhjælpning
Lad kogezonen køle til‐
strækkeligt af.
Det højeste varmetrin er
valgt.
Højeste varmetrin har sam‐
me effekt som funktionen.
Varmetrinnet skifter mel‐
lem to forskellige varme‐
trin.
Strømstyringsfunktion er
tændt.
Se kapitlet "Daglig brug".
Tasterne bliver varme.
Kogegrejet er for stort, eller Sæt om muligt stort koge‐
det er placeret for tæt på
grej på de bageste koge‐
betjeningspanelet.
zoner.
Der lyder intet signal, når
Signalerne er slået fra.
der trykkes på sensorfelter‐
ne.
Slå signalerne til.
Se kapitlet "Daglig brug".
tændes.
Automatisk slukning er ak‐
tiveret.
Sluk og tænd for kogesek‐
tionen.
tændes.
Børnesikringen eller funkti‐ Se kapitlet "Daglig brug".
onslåsen er slået til.
tændes.
Der står ikke kogegrej på
kogezonen.
Sæt kogegrej på kogezo‐
nen.
Der er brugt uegnet koge‐
grej.
Brug egnet kogegrej.
Se kapitlet "Nyttige oplys‐
ninger og råd".
Diameteren på kogegrejets Brug kogegrej med de ret‐
bund er for lille til kogezo‐ te mål.
nen.
Se kapitlet “Teknisk infor‐
mation”.
og et tal lyser.
Kogegrejet dækker ikke
krydset/firkanten.
Dæk krydset/firkanten helt.
Der er en fejl i kogesektio‐
nen.
Kobl kogesektionen fra lys‐
nettet i et stykke tid. Sluk
på gruppeafbryderen, eller
tag sikringen ud på tavlen.
Tilslut apparatet igen. Kon‐
takt et autoriseret service‐
center, hvis
igen.
tændes.
tændes
Den elektriske tilslutning er Tal med en autoriseret in‐
forkert. Driftsspændingen
stallatør for at kontrollere
er uden for området.
installationen.
18
www.electrolux.com
Problemer
Mulige årsager
Afhjælpning
tændes.
Der er en fejl i kogesektio‐
nen, fordi et kogegrej er
kogt tør. Automatisk sluk‐
ning og overophednings‐
sikringen for kogezonerne
er aktiveret.
Sluk for kogesektionen.
Fjern det varme kogegrej.
Tænd for kogezonen igen
efter ca. 30 sekunder. Fejl‐
meddelelsen forsvinder,
hvis kogegrejet var proble‐
met. Restvarmeindikator
fortsætter med at lyse. Lad
kogegrejet køle tilstrække‐
ligt af. Kontrollér, om koge‐
grejet er egnet til kogesek‐
tionen.
Se kapitlet "Nyttige oplys‐
ninger og råd".
tændes.
Køleblæseren er blokeret.
Kontrollér, om der er no‐
get, der blokerer for køle‐
blæseren. Kontakt et auto‐
riseret servicecenter, hvis
tændes.
Den elektriske tilslutning er Tal med en autoriseret in‐
forkert. Kogesektionen er
stallatør for at kontrollere
kun tilsluttet til én fase.
installationen. Se tilslut‐
ningsdiagrammet.
tændes igen.
8.2 Hvis du ikke kan løse
problemet ...
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet. Oplys de data, der findes på
typeskiltet. Oplys desuden den trecifrede
kode på glaskeramikken (der står i
hjørnet af glaspladen) og den
fejlmeddelelse, der vises. Sørg for, at du
har betjent kogesektionen korrekt. Hvis
fejlen skyldes forkert betjening, er et
teknikerbesøg ikke gratis, heller ikke i
garantiperioden. Oplysninger om
servicecenter og garantibetingelser står i
garantihæftet.
9. TEKNISKE DATA
9.1 Mærkeplade
Model HOD870F
Type 60 GBD CC AU
Induktion 7.4 kW
Serienr. .................
ELECTROLUX
PNC 949 596 458 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fremstillet i Tyskland
7.4 kW
DANSK
19
9.2 Specifikation for kogezone
Kogezone
Nominel effekt Boosterfunkti‐ Boosterfunkti‐ Diameter for
(maks. varme‐ on [W]
on maksimal
kogegrej [mm]
trin) [W]
varighed
[min.]
Forreste ven‐
stre
2300
3200
10
125 - 210
Bageste ven‐
stre
2300
3200
10
125 - 210
Forreste højre
2300
3200
10
125 - 210
Bageste højre
2300
3200
10
125 - 210
Kogezonernes effekt kan afvige en
smule fra dataene i tabellen.
Variationerne skyldes kogegrejets
materiale og mål.
Til optimale madlavningsresultater bør du
ikke bruge kogegrej, der er større end
diameteren i tabellen.
10. ENERGIEFFEKTIV
10.1 Produktinformation ifølge EU 66/2014
Identifikation af model
HOD870F
Type kogesektion
Indbygget koge‐
sektion
Antal kogezoner
4
Opvarmningsteknologi
Diameter af runde koge‐
zoner (Ø)
Induktion
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Energiforbrug pr. kogezo‐ Forreste venstre
ne (EC electric cooking)
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
172,6 Wh/kg
174,9 Wh/kg
178,3 Wh/kg
174,9 Wh/kg
Kogesektionens energi‐
forbrug (EC electric hob)
175,2 Wh/kg
EN 60350-2 - Household electric cooking
appliances - Part 2: Hobs - Methods for
measuring performance
Energimålingerne, som referer til
kogeområdet, identificeres ved krydsene
for de respektive kogezoner.
10.2 Energibesparelse
Du kan spare energi ved madlavning i
hverdagen, hvis du følger nedenstående
råd.
•
•
Når du opvarmer vand, bør du kun
bruge den nødvendige mængde.
Læg altid låg på kogegrejet, hvis det
er muligt.
20
www.electrolux.com
•
•
•
Inden du aktiverer kogezonen, skal du
stille kogegrejet på den.
Sæt det mindre kogegrej på de
mindre kogezoner.
Sæt kogegrejet direkte i midten af
kogezonen.
•
Brug restvarmen til at holde maden
varm eller for at smelte den.
11. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
SUOMI
21
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................. 21
2. TURVALLISUUSOHJEET................................................................................ 23
3. ASENNUS........................................................................................................ 25
4. TUOTEKUVAUS...............................................................................................27
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..................................................................................29
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA...................................................................................33
7. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................... 35
8. VIANMÄÄRITYS............................................................................................... 35
9. TEKNISET TIEDOT.......................................................................................... 38
10. ENERGIATEHOKKUUS................................................................................. 38
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
22
www.electrolux.com
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tulee pitää
kaukana tästä laitteesta aina sen ollessa toiminnassa.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat
kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia. Alle 8-vuotiaat lapset tulee pitää
kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa
tulipaloon.
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan
kytke laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit
esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä.
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
•
23
HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa.
Lyhytaikaista ruoan kypsymistä on valvottava
jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään
keittotason päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja
kansia ei saa panna liesitasolle, koska ne voivat
kuumentua.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke lieden
vastus pois päältä vääntimellä.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise
virta laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen
valmistajan suunnittelemia keittotason suojia, laitteen
valmistajan käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai
keittotason mukana toimitettuja suojia. Virheellisten
suojien käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin
laitteisiin ja kalusteisiin.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Tiivistä pinnat tiivisteaineella
estääksesi kosteuden aiheuttaman
turpoamisen.
•
•
•
Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja
kosteudelta.
Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
Jos laite on asennettu laatikoiden
yläpuolelle, varmista, että laitteen
alaosan ja ylälaatikon välinen tila on
riittävä ilmankierron kannalta.
Laitteen alaosa voi kuumentua.
Varmista, että asennat
lämmönkestävän erotuslevyn laitteen
alapuolelle, jotta laitteen alaosaan ei
voida koskettaa.
Varmista, että työtason ja laitteen
etuosan välissä on 2 mm:n
ilmanvaihtoaukko. Takuu ei kata
vahinkoja, jotka aiheutuvat
riittämättömästä ilmanvaihtoaukosta.
24
www.electrolux.com
2.2 Sähköliitännät
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Ennen toimenpiteiden suorittamista
tulee varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
Varmista, että laite on asennettu
oikein. Löysät tai vääränlaiset
virtajohdot tai pistokkeet (jos
olemassa) voivat aiheuttaa liittimen
ylikuumenemisen.
Käytä oikeaa virtajohtoa.
Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
Varmista, että iskusuojaus on
asennettu.
Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
Varmista, ettei virtajohto tai pistoke
(jos olemassa) kosketa kuumaan
laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin,
kun liität laitteen lähellä oleviin
pistorasioihin.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke (jos olemassa)
tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluumme tai
sähköasentajaan vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei
niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
•
irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen vaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit,
merkit ja suojakalvot (jos olemassa)
ennen käyttöönottoa.
Käytä laitetta kotiympäristössä.
Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
Kytke keittoalue aina off-asentoon
käytön jälkeen.
Älä luota keittoastian tunnistimeen.
Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat
kuumentua.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota
laite välittömästi sähköverkosta. Täten
vältetään sähköiskut.
Sydämentahdistimia käyttävien
henkilöiden on säilytettävä vähintään
30 cm:n turvaetäisyys
induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa
toiminnassa.
Öljy voi roiskua, kun asetat ruokaaineksia kuumaan öljyyn.
VAROITUS!
Tulipalo- ja räjähdysvaara.
•
•
Kuumista rasvoista ja öljyistä voi
päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai
kuumat esineet kaukana rasvoista ja
öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
SUOMI
•
•
Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa
tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä
öljy.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
Älä aseta kuumaa keittoastian kantta
keittotason lasipinnalle.
Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
Älä aseta alumiinifoliota laitteen
päälle.
Valuraudasta tai -alumiinista
valmistetut tai vaurioituneen pohjan
omaavat keittoastiat voivat
naarmuttaa lasi- tai keraamista pintaa.
Nosta ne aina irti keittotasosta
liikuttamisen aikana.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
25
2.4 Hoito ja puhdistus
•
•
•
•
•
Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
Kytke laite pois toiminnasta ja anna
sen jäähtyä ennen puhdistusta.
Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
2.5 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
2.6 Huolto
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
sopiviin, määräystenmukaisiin
kalusteisiin ja työtasoihin.
3.3 Liitäntäjohto
3.1 Ennen asentamista
•
Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä
ennen keittotason asentamista. Arvokilpi
sijaitsee keittotason pohjassa.
•
Sarjanumero ...........................
3.2 Kalusteeseen sijoitettavat
keittotasot
Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja
saa käyttää vasta, kun ne on asennettu
Keittotason mukana toimitetaan
liitäntäjohto.
Käytä seuraavaa (tai sitä suurempaa)
virtajohtotyyppiä vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi: H05V2V2-F
T min 90 °C. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
26
www.electrolux.com
3.4 Asennus
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
SUOMI
27
min.
12 mm
min.
2 mm
3.5 Suojakotelo
Jos käytössä on suojakotelo
(lisävaruste), edessä oleva 2 mm:n
ilmavirtaustila ja keittotason alapuolella
oleva suojataso eivät ole tarpeen.
Suojakotelo ei välttämättä ole saatavilla
kaikissa maissa lisävarusteena. Ota
yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.
Et voi käyttää suojakoteloa,
jos asennat keittotason
uunin yläpuolelle.
4. TUOTEKUVAUS
4.1 Keittoalueet
1
1
1 Induktiokeittoalue
2 Käyttöpaneeli
1
2
1
28
www.electrolux.com
4.2 Käyttöpaneelin painikkeet
1
2
3
10
11
4
5
6
9 8 7
Käyttöpaneeli tulee näkyviin, kun laite kytketään toimintaan painikkeella
.
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat,
mitkä toiminnot ovat käytössä.
Kos‐
Toiminto
ketus‐
paini‐
ke
STOP+GO
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois
päältä.
-
Tehotason näyttö
Tehotason näyttäminen.
-
Keittoalueiden ajastimen
ilmaisimet
Aika-asetusta koskevan keittoalueen
osoittaminen.
-
Ajastimen näyttö
Ajan osoittaminen minuutteina.
Connect Function
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois
päältä.
Lukitus / Lapsilukko
Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen
poistaminen.
-
Keittoalueen valitseminen.
-
Ajan lisääminen tai vähentäminen.
PÄÄLLE / POIS
Keittotason kytkeminen päälle ja pois
päältä.
Säätöpalkki
Tehotason säätäminen.
Power-toiminto
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois
päältä.
1
2
3
4
5
6
7
/
8
9
10
11
Kuvaus
-
SUOMI
29
4.3 Tehotasojen näytöt
Näyttö
Kuvaus
Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.
Keittoalue on toiminnassa.
-
STOP+GO -toiminto on toiminnassa.
Automaattinen kuumennus -toiminto on toiminnassa.
Power-toiminto -toiminto on kytketty päälle.
+ numero
Toimintahäiriö.
/
OptiHeat Control (kolmivaiheinen jälkilämmön ilmaisin): edelleen
toiminnassa / lämpimänä pito / jälkilämpö.
/
Lukitus /Lapsilukko-toiminto on toiminnassa.
Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittoalueella ei ole as‐
tiaa.
Automaattinen virrankatkaisu -toiminto on toiminnassa.
4.4 OptiHeat Control
(kolmivaiheinen jälkilämmön
ilmaisin)
Induktiokeittoalueella kypsennyksen
vaatima lämpö kohdistuu suoraan
keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö
kuumentaa keraamisen pinnan.
VAROITUS!
/
/
Palovammojen
vaara on olemassa
jälkilämmön vuoksi.
Merkkivalo ilmaisee
jälkilämmön tason.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Kytkeminen toimintaan ja
pois toiminnasta
Keittotaso kytketään toimintaan ja pois
toiminnasta koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
Käyttöpaneeli syttyy, kun keittotaso
kytketään toimintaan ja sammuu, kun
keittotaso kytketään pois toiminnasta.
Kun keittotaso on kytketty pois
toiminnasta, näkyvissä on vain
kosketuspainike.
-
5.2 Automaattinen
virrankatkaisu
Toiminto katkaiseen virran
automaattisesti keittotasosta
seuraavissa tilanteissa:
•
•
Kaikki keittoalueet on kytketty pois
toiminnasta.
Et aseta tehotasoa kytkettyäsi
keittotason toimintaan.
30
www.electrolux.com
•
•
•
•
Käyttöpaneelin päälle on roiskunut
jotakin tai sen päälle on asetettu
jotakin (pannu, liina, jne.) yli 10
sekunnin ajaksi. Keittotasosta kuuluu
äänimerkki ja se kytkeytyy pois
toiminnasta. Ota esine pois tai pyyhi
käyttöpaneeli.
Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi
kun neste kiehuu kuiviin
paistinpannulla). Anna keittoalueen
jäähtyä ennen kuin käytät
keittoaluetta uudelleen.
Keittoastia on vääränlainen. Symboli
syttyy ja keittoalue kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta 2
minuutin kuluttua.
Keittoaluetta ei kytketä pois
toiminnasta eikä tehotasoa muuteta.
Jonkin ajan kuluttua merkkivalo
syttyy ja laite kytkeytyy pois
toiminnasta.
Tehotason ja keittotason
sammumisajan suhde:
Tehotaso
,1-3
Keittotason pois
kytkeytymisaika
6 tuntia
4-7
5 tuntia
8-9
4 tuntia
10 - 14
1,5 tunti
5.3 Tehotaso
Tehotason asettaminen tai muuttaminen:
Kosketa säätöpalkkia oikean tehotason
kohdalta tai siirrä sormea säätöpalkissa,
kunnes saavutat oikean tehotason.
5.4 Keittoalueiden käyttäminen
Aseta keittoastia keittoalueen rastin/
neliön päälle. Peitä rasti/neliö kokonaan.
Induktiokeittoalueet mukautuvat
automaattisesti keittoastian pohjan
kokoon. Voit käyttää suuria keittoastioita
kahdella keittoalueella samanaikaisesti.
5.5 Connect Function
Käytä tätä toimintoa
tuotteella Infinite Plancha1) lisävaruste.
Tämä toiminto yhdistää kaksi
oikeanpuoleista keittoaluetta
lisävarusteeseen ja ne toimivat tämän
jälkeen yhtenä keittoalueena.
Aseta ensin toisen oikeanpuoleisen
keittoalueen tehotaso.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta . Voit asettaa
tehotason tai muuttaa sitä koskettamalla
yhtä oikealla olevaa kosketuspainiketta.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta .
Tämän jälkeen keittoalueet toimivat
itsenäisesti.
5.6 Automaattinen kuumennus
Kytke tämä toiminto toimintaan
saavuttaaksesi haluamasi tehotason
nopeammin. Kun toiminto on
toiminnassa, alue toimii alussa
suurimmalla tehotasolla ja jatkaa sen
1) Lisävarustetta ei toimiteta laitteen mukana. Kysy lisätietoa paikalliselta
jälleenmyyjältä.
SUOMI
jälkeen toimintaa haluamallasi
tehotasolla.
Toiminnon toimintaan
kytkeminen edellyttää, että
keittoalue on kylmä.
Ajan muuttaminen: aseta keittoalue
painikkeella
(
keittoalueeseen: kosketa
syttyy). Kosketa välittömästi haluamaasi
tehotasoa. Viiden sekunnin kuluttua
.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: muuta tehotasoa.
Kyseinen toiminto lisää
induktiokeittoalueiden käytettävissä
olevaa tehoa. Toiminto voidaan kytkeä
toimintaan induktiokeittoalueelle vain
rajoitetuksi ajaksi. Tämän jälkeen
induktiokeittoalue kytkeytyy
automaattisesti takaisin korkeimmalle
tehotasolle.
Lue ohjeet kohdasta
"Tekniset tiedot".
ja kosketa painiketta .
painikkeella
Jäljellä oleva aika laskee takaisin arvoon
00. Keittoalueen merkkivalo sammuu.
Kun aika on kulunut
loppuun, laitteesta kuuluu
äänimerkki ja näytössä
vilkkuu 00. Keittoalue
kytkeytyy pois toiminnasta.
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painiketta
.
CountUp Timer (Ajanlaskentaautomatiikka)
Voit käyttää tätä toimintoa keittoalueen
toiminta-ajan tarkkailemiseen.
Keittoalueen asettaminen: kosketa
Kytke toiminto toimintaan
.
syttyy.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: muuta tehotasoa.
painiketta
toistuvasti, kunnes vaaditun
keittoalueen merkkivalo syttyy.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa ajastimen painiketta .
syttyy. Kun keittoalueen merkkivalo alkaa
vilkkumaan hitaasti, ajan laskenta on
5.8 Ajastin
Ajanlaskenta-automatiikka
Voit käyttää tätä toimintoa keittoalueen
toiminta-ajan asettamiseen yhtä
käyttökertaa varten.
Aseta ensin keittoalueen tehotaso ja sen
jälkeen toiminto.
Keittoalueen asettaminen: kosketa
painiketta
toistuvasti, kunnes vaaditun
keittoalueen merkkivalo syttyy.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa ajastimen
-painiketta ja aseta
aika (00 - 99 minuuttia). Kun keittoalueen
merkkivalo alkaa vilkkumaan hitaasti,
ajan laskenta on käynnissä.
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen:
aseta keittoalue painikkeella
tai
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: aseta keittoalue
5.7 Power-toiminto
keittoalueeseen: kosketa
. Kosketa painiketta
.
Kytke toiminto toimintaan
syttyy
31
Keittoalueen merkkivalo alkaa
vilkkumaan nopeasti. Jäljellä oleva aika
näkyy näytössä.
.
käynnissä. Näytössä näkyy
ajastimen aika (minuuttia).
ja
Keittoalueen jäljellä olevan toimintaajan tarkistaminen: valitse keittoalue
painikkeella . Keittoalueen merkkivalo
alkaa vilkkumaan nopeasti. Näytössä
näkyy keittoalueen toiminta-aika.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: aseta keittoalue
painikkeella
tai
ja kosketa painiketta
. Keittoalueen merkkivalo sammuu.
Hälytinajastin
Voit käyttää tätä toimintoa
hälytinajastimena keittotason ollessa
toiminnassa ja keittoalueiden ollessa
pois toiminnasta. Tehotason näytössä
näkyy
.
32
www.electrolux.com
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta
. Älä aseta tehotasoa. Kosketa
. Aseta aika
koskettamalla ajastimen painiketta
tai
. Kun aika on kulunut loppuun,
laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytössä
vilkkuu 00.
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painiketta
.
painikkeella
.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kytke keittotaso toimintaan
painikkeella
. Älä aseta tehotasoa.
Kosketa painiketta
Toiminnolla ei ole vaikutusta
keittoalueiden toimintaan.
5.9 STOP+GO
Kyseinen toiminto kytkee kaikki
toiminnassa olevat keittoalueet
alhaisimpaan tehotasoon.
Kun toiminto on toiminnassa, tehotasoa
ei voida muuttaa.
Toiminto ei peruuta asetettuja ajastuksia.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta
painiketta
neljän sekunnin ajan.
syttyy. Kytke keittotaso pois toiminnasta
.
syttyy.
ajan.
neljän sekunnin
syttyy. Kytke keittotaso pois
toiminnasta painikkeella
.
Voit ohittaa toiminnon vain yhtä
keittoaikaa koskien: kytke keittotaso
toimintaan painikkeella
.
syttyy.
Kosketa painiketta
neljän sekunnin
ajan. Aseta tehotaso 10 sekunnin
kuluessa. Nyt voit käyttää keittotasoa.
Kun kytket keittotason pois päältä
painikkeella
kytkettynä.
, toiminto on edelleen
toiminnasta: kosketa painiketta .
Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.
5.12 OffSound Control
(Äänimerkkien käyttöön
ottaminen ja käytöstä
poistaminen)
5.10 Lukitus
Kytke keittotaso pois päältä. Kosketa
Toiminnon kytkeminen pois
Voit lukita käyttöpaneelin keittoalueiden
toimiessa. Lukitseminen estää tehotason
muuttamisen vahingossa.
kolmen sekunnin ajan.
painiketta
Näyttö syttyy ja sammuu. Kosketa
Aseta ensin tehotaso.
tai
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
seuraavien asetuksien
painiketta
valitsemiseksi:
kosketa painiketta .
syttyy neljän
sekunnin ajaksi.Ajastin toimii edelleen.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta .
Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.
Kun sammutat keittotason,
myös tämä toiminto
sammuu.
5.11 Lapsilukko
Toiminto estää keittotason käyttämisen
vahingossa.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kytke keittotaso toimintaan painikkeella
painiketta
•
kolmen sekunnin ajan.
syttyy. Kosketa ajastimen
- äänimerkit pois käytöstä
- äänimerkit käytössä
•
Vahvista valinta odottamalla, kunnes
keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois
päältä.
Kun toiminto on asetettu asentoon ,
äänimerkit kuuluvat vain seuraavissa
tapauksissa:
•
•
•
•
kosketat painiketta
Hälytinajastin laskee
Ajanlaskenta-automatiikka laskee
käyttöpaneelin päälle asetetaan jokin
esine.
SUOMI
5.13 Tehonhallinta
•
•
•
•
•
•
33
valitun tehotason ja alhaisemman
tehotason välillä. Jonkin ajan kuluttua
alhaisempi tehotaso jää näkymään
alhaisemman tehon omaavien
alueiden tehotasonäyttöön.
Keittoalueet on ryhmitetty keittotason
vaiheiden sijainnin ja määrän
mukaan. Katso kuva.
Kunkin vaiheen
maksimisähkökuormitus on 3700 W.
Toiminto jakaa virran samaan
vaiheeseen kytkettyihin keittoalueisiin.
Toiminto kytkeytyy toimintaan, kun
yksivaiheeseen kytkettyjen
keittoalueiden
kokonaissähkökuormitus on yli 3700
W.
Toiminto laskee samaan vaiheeseen
kytkettyjen keittoalueiden tehoa.
Alhaisemman tehon omaavien
alueiden tehotasonäyttö muuttuu
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Keittoastiat
Induktiokeittoalueilla
voimakas
sähkömagneettinen kenttä
luo keittoastian lämmön
erittäin nopeasti.
Käytä induktiokeittoalueille
soveltuvia keittoastioita.
Induktiokeittoalueet mukautuvat
automaattisesti keittoastian pohjan
kokoon tiettyyn rajaan saakka.
Keittoalueen tehokkuus riippuu
keittoastian halkaisijasta. Keittoastia,
jonka halkaisija on minimiarvoa
pienempi, saa vain osan keittoalueen
tehosta.
Lue ohjeet kohdasta
"Tekniset tiedot".
6.2 Käytön aikana kuuluvat
äänet
Keittoastian materiaali
Jos kuulet:
•
•
sopivat: valurauta, teräs, emaloitu
teräs, ruostumaton teräs,
monikerroksinen pohja (valmistajan
merkintä ilmaisee soveltuvuuden).
• sopimattomat: alumiini, kupari,
messinki, lasi, keramiikka, posliini.
Keittoastia soveltuu käytettäväksi
induktiokeittotasolla, jos:
•
•
pieni määrä vettä kuumenee hyvin
nopeasti korkeimmalla tehotasolla
magneetti tarttuu astian pohjaan.
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja
tasainen.
Keittoastian mitat
Halkeilevaa ääntä: keittoastia on
valmistettu useasta materiaalista
(Sandwich-rakenne).
• Vihellysääntä: käytät keittoaluetta
korkealla tehotasolla ja keittoastia on
valmistettu useasta eri materiaalista
(monikerroksinen rakenne).
• Huminaa: käytät korkeaa tehotasoa.
• Napsahdusääniä: sähköpiirien
kytkeytyminen.
• Sihinää, surinaa: puhallin on
toiminnassa.
Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä
ne tarkoita, että keittotasossa olisi
jokin vika.
34
www.electrolux.com
6.3 Öko Timer (Säästöajastin)
Energian säästämiseksi keittoalueen
vastus kytkeytyy pois toiminnasta ennen
kuin ajanlaskenta-automatiikan
äänimerkki kuuluu. Toiminta-ajan erotus
riippuu tehotasosta ja kypsennysajasta.
lineaarinen. Keittoalueen virrankulutus ei
kasva suhteellisesti suurempaan
tehotasoon siirryttäessä. Tämä tarkoittaa,
että keskisuurella tehotasolla toimiva
keittoalue kuluttaa vähemmän kuin
puolet maksimitason vaatimasta
energiasta.
6.4 Esimerkkejä
keittotoiminnoista
Taulukossa annetut tiedot
ovat ainoastaan suuntaaantavia.
Tehotason ja keittoalueen
virrankulutuksen suhde ei ole
Tehotaso
Käyttökohde:
Aika
(min)
Valmiiden ruokien lämpimä‐
näpito.
tarpeen Aseta keittoastian päälle
mukaan kansi.
1-3
Hollandaise-kastike, voin,
suklaan ja liivatteen sulatta‐
minen.
5 - 25
Sekoita aika ajoin.
1-3
Kiinteyttäminen: munakkaat,
munajuusto.
10 - 40
Valmista kannen alla.
3-5
Riisin ja maitoruokien haudu‐ 25 - 50
tus, valmisruokien kuumenta‐
minen.
Lisää nestettä riisin suhteen
vähintään kaksinkertainen
määrä, sekoita maitoruokia
kypsennyksen aikana.
5-7
Höyrytetyt vihannekset, kala, 20 - 45
liha.
Lisää joitakin ruokalusikalli‐
sia nestettä.
7-9
Höyryssä kypsennetyt peru‐
nat.
Käytä korkeintaan ¼ litraa
vettä/750 g perunoita.
7-9
Suurten ruokamäärien kyp‐
60 sentäminen, pataruoat ja kei‐ 150
tot.
9 - 12
Leikkeiden, vasikanlihan,
tarpeen Käännä kypsennyksen puoli‐
cordon bleun, kotlettien, pyö‐ mukaan välissä.
ryköiden, makkaroiden, mak‐
san, kastikepohjan, kanan‐
munien, ohukaisten ja munk‐
kien paistaminen.
12 - 13
Voimakas paistaminen: sipu‐ 5 - 15
liperunat, ulkofilee, pihvit.
14
Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi,
patapaisti), ranskalaisten friteeraus.
-1
20 - 60
Vinkkejä
Enintään 3 litraa nestettä +
valmistusaineet.
Käännä kypsennyksen puoli‐
välissä.
Suuren vesimäärän keittäminen. Power-toiminto on kytketty toimin‐
taan.
SUOMI
35
7. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Yleistä
•
•
•
•
•
•
Puhdista keittotaso jokaisen käytön
jälkeen.
Tarkista aina, että keittoastian pohja
on puhdas.
Pinnan naarmut tai tummat läiskät
eivät vaikuta keittotason toimintaan.
Käytä keittotason pintaan sopivaa
erityistä puhdistusainetta.
Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua
kaavinta.
•
ruoka. Muutoin lika voi aiheuttaa
keittotasoon vaurioita. Varo
palovammoja. Aseta erityinen kaavin
viistosti lasipintaa vasten ja liikuta
kaavinta pintaa pitkin.
Poista sitten, kun keittotaso on
jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat,
vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat
metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso
pehmeällä kuivalla liinalla
puhdistuksen jälkeen.
Poista kirkkaat metalliset
värimuutokset: puhdista lasipinta
liinalla, jota on kostutettu veden ja
viinietikan liuokseen.
7.2 Keittotason puhdistaminen
•
Poista välittömästi: sulanut muovi,
muovikelmu, sokeri ja sokeripitoinen
8. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotaso ei kytkeydy toi‐
mintaan eikä sitä voida
käyttää.
Keittotasoa ei ole kytketty
sähköverkkoon tai se on lii‐
tetty sähköverkkoon virhe‐
ellisesti.
Tarkista, onko keittotaso
kytketty oikein sähköverk‐
koon. Katso kytkentäkaa‐
vio.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäi‐
riön syynä sulake. Jos su‐
lake palaa aina uudelleen,
käänny sähköalan ammat‐
tilaisen puoleen.
Kytke keittotaso uudelleen
toimintaan ja aseta tehota‐
so 10 sekunnin kuluessa.
Olet koskettanut useam‐
Kosketa vain yhtä koske‐
paa kosketuspainiketta sa‐ tuspainiketta.
manaikaisesti.
36
www.electrolux.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
STOP+GO -toiminto on toi‐ Katso kohta "Päivittäinen
minnassa.
käyttö".
Käyttöpaneelilla on vettä
tai rasvaroiskeita.
Pyyhi käyttöpaneeli puh‐
taaksi.
Keittotasosta kuuluu ääni‐ Yksi tai useampi kosketus‐ Poista esineet kosketus‐
merkki ja se kytkeytyy pois painike on peitetty.
painikkeiden päältä.
toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu, kun
keittotaso on kytketty pois
toiminnasta.
Keittotaso kytkeytyy pois
päältä.
Kosketuspainikkeen
päälle on asetettu jokin
esine.
Jälkilämmön merkkivalo ei
syty.
Alue ei ole kuuma, koska Jos alue on toiminut riittä‐
sitä on käytetty vain vähän vän kauan ollakseen kuu‐
aikaa.
ma, ota yhteys valtuutet‐
tuun huoltoliikkeeseen.
Automaattinen kuumennus Alue on kuuma.
ei toimi.
Poista esineet kosketus‐
painikkeen päältä.
Anna alueen jäähtyä riittä‐
västi.
Korkein tehotaso on ase‐
tettu.
Korkeimman tehotason ar‐
vo on sama kuin toimin‐
non.
Tehotaso muuttuu kahden
asetuksen välillä.
Tehonhallinta-toiminto on
toiminnassa.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Kosketuspainikkeet kuu‐
menevat.
Keittoastia on liian suuri,
tai se on liian lähellä pai‐
nikkeita.
Laita isokokoiset keittoa‐
stiat taka-alueille, jos mah‐
dollista.
Äänimerkkiä ei kuulu, kun
kosketat käyttöpaneelin
kosketuspainikkeita.
Äänimerkit on poistettu
käytöstä.
Ota äänimerkit käyttöön.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
syttyy.
Automaattinen virrankat‐
kaisu on toiminnassa.
Katkaise virta keittotasosta
ja kytke se uudelleen toi‐
mintaan.
syttyy.
Lapsilukko tai lukitustoi‐
minto on kytketty toimin‐
taan.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
syttyy.
Alueella ei ole keittoastiaa. Aseta keittoastia alueelle.
Keittoastia on sopimaton.
Käytä oikeantyyppistä keit‐
toastiaa.
Lue ohjeet kohdasta "Vih‐
jeitä ja neuvoja".
SUOMI
Ongelma
ja numero syttyy näyt‐
töön.
37
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittoastian pohjan halkai‐
sija on liian pieni alueelle.
Käytä oikean kokoista keit‐
toastiaa.
Lue ohjeet kohdasta "Tek‐
niset tiedot".
Keittoastia ei peitä rastia/
neliötä.
Peitä rasti/neliö kokonaan.
Keittoalueessa on jokin vi‐
ka.
Kytke keittoalue irti verkko‐
virrasta lyhyeksi ajaksi. Ir‐
rota sulake sulaketaulusta.
Kytke virta uudelleen. Jos
syttyy uudelleen, ota
yhteys valtuutettuun huol‐
toliikkeeseen.
syttyy.
Sähköliitäntä on virheelli‐
nen. Syöttöjännite poikke‐
aa sallituista arvoista.
Ota yhteyttä pätevään säh‐
köasentajaan eristyksen
tarkistamiseksi.
syttyy.
Keittotason toimintahäiriön
on aiheuttanut kuivaksi kie‐
hunut keittoastia. Auto‐
maattinen virrankatkaisu ja
alueiden ylikuumenemis‐
suoja on lauennut.
Kytke keittotaso pois pääl‐
tä. Poista kuuma keittoa‐
stia tasolta. Kytke alue uu‐
delleen toimintaan noin 30
sekunnin kuluttua. Jos on‐
gelman aiheutti keittoastia,
virheviesti häviää. Jälki‐
lämmön merkkivalo voi pa‐
laa. Anna keittoastian jääh‐
tyä riittävästi. Tarkista so‐
piiko keittoastia keittota‐
soon.
Lue ohjeet kohdasta "Vih‐
jeitä ja neuvoja".
syttyy.
Puhallin on tukkiutunut.
Tarkista, onko puhaltimes‐
sa esineitä, jotka estävät
sen toiminnan. Jos
syttyy uudelleen, ota yh‐
teys valtuutettuun huolto‐
liikkeeseen.
syttyy.
Sähköliitäntä on virheelli‐
nen. Keittotaso on liitetty
vain yhteen vaiheeseen.
8.2 Jos ratkaisua ei löydy...
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Ilmoita myös keraamisen
Ota yhteyttä pätevään säh‐
köasentajaan asennuksen
tarkistamiseksi. Katso kyt‐
kentäkaavio.
keittotason kolmikirjaiminen tunnus
(keraamisen pinnan kulmassa) sekä
näytössä näkyvä virheilmoitus. Varmista,
että keittotasoa on käytetty oikein.
Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen tai
jälleenmyyjän huollosta aiheutuvat kulut
38
www.electrolux.com
veloitetaan myös takuuaikana.
Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja
takuuehdot on mainittu takuu- ja
huoltokirjassa.
9. TEKNISET TIEDOT
9.1 Arvokilpi
Malli HOD870F
Tyyppi 60 GBD CC AU
Induktio 7.4 kW
Sarjanumero .................
ELECTROLUX
Tuotenumero 949 596 458 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Valmistettu Saksassa
7.4 kW
9.2 Keittoalueiden määritykset
Keittoalue
Nimellisteho
(suurin teho‐
taso) [W]
Power-toimin‐ Power-toimin‐
to [W]
to kesto enin‐
tään [min]
Keittoastian
halkaisija
[mm]
Vasemmalla
edessä
2300
3200
10
125 - 210
Vasemmalla
takana
2300
3200
10
125 - 210
Oikealla edes‐
sä
2300
3200
10
125 - 210
Oikealla takana 2300
3200
10
125 - 210
Keittoalueiden teho voi poiketa hiukan
taulukon arvoista. Se vaihtelee
keittoastian materiaalin ja koon mukaan.
Käytä korkeintaan taulukon halkaisijan
kokoista keittoastiaa optimaalisten
tulosten saavuttamiseksi.
10. ENERGIATEHOKKUUS
10.1 Tuotetiedot seuraavan mukaisesti: EU 66/2014
Mallin tunnus
HOD870F
Keittotasotyyppi
Sisäänrakennettu
keittotaso
Keittoalueiden määrä
4
Kuumennustekniikka
Induktio
Pyöreiden keittoalueiden
halkaisija (Ø)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla edessä
Oikealla takana
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
SUOMI
Energiankulutus keittoa‐
luetta kohti (EC electric
cooking)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla edessä
Oikealla takana
Keittotason energiankulu‐
tus (EC electric hob)
39
172,6 Wh/kg
174,9 Wh/kg
178,3 Wh/kg
174,9 Wh/kg
175,2 Wh/kg
EN 60350-2 - Household electric cooking
appliances - Part 2: Hobs - Methods for
measuring performance
Keittoalueeseen liittyvät
energiamittaukset on merkitty rasteilla
vastaaviin keittoalueisiin.
•
•
•
•
10.2 Energiansäästö
•
Voit säästää energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana seuraavia
vinkkejä noudattamalla.
•
Käytä veden kuumentamisen aikana
ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.
Mikäli mahdollista, peitä keittoastia
aina kannella.
Aseta keittoastia keittoalueelle ennen
alueen kytkemistä toimintaan.
Aseta pieni keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
Aseta keittoastia suoraan keittoalueen
keskelle.
Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
11. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
*
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
867331335-B-172019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising