Electrolux | EIS7548 | User manual | Electrolux EIS7548 User Manual

Electrolux EIS7548 User Manual
EIS7548
CS
SK
Varná deska
Varný panel
Návod k použití
Návod na používanie
2
25
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................5
3. INSTALACE........................................................................................................7
4. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................8
5. STRUČNÝ PŘEHLED...................................................................................... 10
6. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...............................................................................11
7. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 11
8. FLEXIBILNÍ INDUKČNÍ VARNÁ ZÓNA............................................................ 15
9. TIPY A RADY................................................................................................... 17
10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 19
11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 19
12. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 22
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 23
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem
nebo samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné
desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit
požár.
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo
hasicí rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled
nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na
varnou desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové
předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky,
protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Po použití vypněte příslušnou část varné desky
ovladačem a nespoléhejte na detektor přítomnosti
nádoby.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky
prasklý, vypněte spotřebič a odpojte ho od síťového
napájení. V případě, že spotřebič je k elektrické síti
připojen prostřednictvím rozvodné skříňky, spotřebič
odpojte od napájení vyjmutím pojistky. V každém
případě kontaktujte autorizované servisní středisko.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k
úrazu.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo
od výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který
výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako
vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při
použití nesprávného krytu varné desky může dojít k
nehodě.
ČESKY
5
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.
Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
Každý spotřebič má vespodu chladicí
ventilátory.
Je-li spotřebič nainstalován nad
zásuvkou:
– Neuchovávejte v zásuvce žádné
malé kousky nebo listy papíru,
které by mohly být vtaženy dovnitř
a poškodit tak chladicí ventilátory
nebo chladicí systém.
– Mezi dnem spotřebiče a obsahem
zásuvky musí být vzdálenost
alespoň 2 cm.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Před každou údržbou nebo čištěním
je nutné se ujistit, že je spotřebič
odpojen od elektrické sítě.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Ujistěte se, že je spotřebič
nainstalován správně. Volné a
nesprávné zapojení napájecího
kabelu či zástrčky (je-li součástí
výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
Použijte správný typ napájecího
kabelu.
Elektrické kabely nesmí být
zamotané.
Ujistěte se, že je nainstalována
ochrana před úrazem elektrickým
proudem.
Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
Dbejte na to, aby se elektrické
přívodní kabely nebo zástrčky (jsou-li
součástí výbavy) nedotýkaly horkého
spotřebiče nebo horkého nádobí, když
spotřebič připojujete do blízké
zásuvky.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
6
www.electrolux.com
•
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
•
•
•
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení či úrazu
elektrickým proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Před prvním použitím odstraňte
veškerý obalový materiál (je-li
přítomen), štítky a ochrannou fólii.
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Po každém použití nastavte varnou
zónu do polohy „vypnuto“.
Nespoléhejte se na detektor nádoby.
Na varné zóny nepokládejte příbory
nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Pokud je povrch spotřebiče prasklý,
okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte
tak úrazu elektrickým proudem.
Když je spotřebič zapnutý, uživatelé s
kardiostimulátory se nesmějí přiblížit k
indukčním varným zónám blíže než
na 30 cm.
Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji
se mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepokládejte horké nádoby na
ovládací panel.
Nepokládejte horkou poklici na
skleněný povrch varné desky.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič
nespadly varné nádoby či jiné
předměty. Mohl by se poškodit jeho
povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku
nebo nádoby s poškozeným dnem
mohou způsobit poškrábání
sklokeramiky nebo skla. Tyto
předměty při přesouvání na varné
desce vždy zdvihněte.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
2.4 Čištění a údržba
•
•
•
•
•
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Před čištěním spotřebič vypněte a
nechte ho vychladnout.
Před údržbou spotřebič odpojte od
elektrické sítě.
K čištění spotřebiče nepoužívejte
proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
ČESKY
2.5 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
•
•
•
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
2.6 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3.4 Montáž
3.1 Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace.
Typový štítek je umístěn na spodní
straně varné desky.
min.
500mm
min.
50mm
Sériové číslo ............................
3.2 Vestavné varné desky
Vestavné varné desky se smějí používat
pouze po zabudování do vhodných
vestavných modulů a pracovních ploch,
které splňují příslušné normy.
3.3 Připojovací kabel
•
•
Varná deska se dodává s
připojovacím kabelem.
Poškozený síťový kabel vyměňte za
kabel typu H05V2V2-F, který je
odolný vůči teplotě 90 °C nebo vyšší.
Obraťte se na místní servisní
středisko.
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 680 mm
7
8
www.electrolux.com
min.
28 mm
min. 60mm
min.
12 mm
Je-li spotřebič nainstalován
nad zásuvkou, ventilace
varné desky může během
vaření ohřát předměty
uložené v zásuvce.
4. POPIS SPOTŘEBIČE
4.1 Uspořádání varné desky
3
1 Indukční varná zóna
2 Ovládací panel
3 Flexibilní indukční varná zóna
sestávající ze čtyř částí
1
1
2
ČESKY
9
4.2 Panel varné zóny
2
1
3
4
5
11
6
7
10
8
9
K zobrazení dostupných nastavení stiskněte příslušný symbol.
Sym‐
bol
Poznámka
1
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.
2
Nabídka
Slouží k otevření a zavření nabídky.
3
Volba zóny
Slouží k otevření posuvníku pro zvolenou zónu.
Ukazatel zóny
Slouží k zobrazení, pro kterou zónu je posuvník
aktivní.
-
Slouží k nastavení funkcí časovače.
Posuvník
Slouží k upravení tepelného výkonu.
7
PowerBoost
Slouží k zapnutí funkce.
8
Blokování tlačítek
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
9
Pauza
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
-
Slouží k zobrazení aktuálního nastavení výkonu.
FlexiBridge
Slouží k přepínání mezi třemi režimy funkce.
4
-
5
6
10
11
-
0-9
4.3 OptiHeat Control
(Třístupňový ukazatel
zbytkového tepla)
VAROVÁNÍ!
III / II / I Nebezpečí popálení
zbytkovým teplem. Ukazatel
zobrazuje úroveň
zbytkového tepla.
Indukční varné zóny vytvářejí teplo
potřebné k vaření přímo ve dně varné
nádoby. Sklokeramická varná deska se
ohřívá teplem nádoby.
10
www.electrolux.com
5. STRUČNÝ PŘEHLED
5.1 Používání dotykové
obrazovky
•
•
•
•
•
•
•
•
K zapnutí dané možnosti stiskněte
příslušný symbol na displeji.
Zvolená funkce se zapne, když
uvolníte prst z displeje.
K procházení dostupných možností
použijte rychlé gesto nebo přejeďte
prstem přes displej.
Rychlost gesta určuje rychlost pohybu
obrazovky.
Procházení se může samo zastavit
nebo jej lze okamžitě přerušit
dotykem displeje.
Lze změnit většinu parametrů
zobrazených na displeji, když
stisknete příslušné symboly.
Ke zvolení požadované funkce nebo
času můžete procházet seznamem
nebo se dotknout funkce, kterou
chcete zvolit.
•
•
•
Když je varná deska zapnutá a
některé symboly se přestanou na
displeji zobrazovat, dotkněte se
kdekoliv displeje. Všechny symboly se
opět zobrazí.
U některých funkcí se při jejich
spuštění zobrazí vyskakovací okno s
dodatečnými informacemi.
Lze použít pouze podsvícené
symboly.
Nejprve zvolte zónu při zapnutí funkcí
časovače.
5.2 Nabídka struktura
Stisknutím
vyvoláte a změníte
nastavení varné desky nebo zapnete
některé funkce. Tabulka zobrazuje
základní strukturu Nabídka.
Nabídka
Podporované Vaření
Funkce varné desky
PowerSlide
Rozpouštění
Nastavení
Dětská bezp. pojistka
Stopky
konfigurovat
Podporované Vaření
Jazyk
Tóny tlačítek
Hlasitost zv. signalizace
Displej jas
Obsluha
Režim demo
Licence
Zobrazit verze softwaru
Historie výstrah
Reset všech nastavení
K opuštění Nabídka stiskněte
pravou stranu displeje, vně
nebo
vyskakovacího okna. Pro procházení
skrze Nabídka použijte
nebo .
ČESKY
Když stisknete a podržíte některé
možnosti dostupné v Nabídka, zobrazí
se krátký popis. Řiďte se tipy pro snadné
procházení Nabídka.
11
Pokud jste na konci Nabídka, posuňte
seznam nahoru a použijte
stiskněte
nebo
k opuštění Nabídka.
6. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Nastavení můžete změnit v Nabídka >
Nastavení > konfigurovat. Viz „Denní
používání“.
6.1 První připojení k elektrické
síti
Po zapojení varné desky do sítě musíte
nastavit Jazyk, Displej jas a Hlasitost zv.
signalizace.
7. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Zapnutí a vypnutí
Stisknutím
na jednu sekundu varnou
desku zapnete nebo vypnete.
7.2 Automatické vypnutí
Tato funkce varnou desku
automaticky vypne v následujících
případech:
•
•
•
•
•
•
všechny varné zóny jsou vypnuté,
po zapnutí varné desky jste
nenastavili teplotu,
něco jste rozlili nebo položili na
ovládací panel na déle než 10 sekund
(pánev, utěrka, atd.). Ozve se
zvukový signál a varná deska se
vypne. Odstraňte všechny předměty,
nebo vyčistěte ovládací panel.
se deska se příliš zahřeje (např. když
se vyvaří obsah nádoby). Před dalším
použitím varné desky je nutné nechat
varnou zónu vychladnout.
používáte nesprávný typ varné
nádoby nebo se na dané zóně
nenachází žádná varná nádoba. Bílý
symbol varné zóny bliká a indukční
varná zóna se automaticky vypne po
jedné minutě.
po určité době nevypnete varnou
zónu nebo nezměníte nastavení
teploty. Po určité době se zobrazí
hlášení a varná deska se vypne.
Vztah mezi nastavením teploty a
dobou, po níž se varná deska vypne:
Nastavení teploty Varná deska se
vypne po
1-2
6 hodinách
3-5
5 hodinách
6
4 hodinách
7-9
1,5 hodině
7.3 Nastavení teploty
1. Zapněte varnou desku.
2. Postavte nádobu na zvolenou varnou
zónu.
Na displeji se zobrazí posuvník pro
aktivní varnou zónu a bude aktivní po
osm sekund.
3. Stiskněte nebo posuňte prstem k
nastavení požadovaného tepelného
výkonu.
Symbol zčervená a zvětší se.
12
www.electrolux.com
7.4 Použití varných zón
Postavte varnou nádobu na střed
zvolené varné zóny. Indukční varné zóny
se automaticky přizpůsobují velikosti dna
nádoby.
Jakmile položíte nádobu zvolenou
varnou zónu varná deska ji automaticky
detekuje a na displeji se zobrazí
příslušný posuvník. Tento posuvník je
viditelný po osm sekund a poté se displej
přejde zpět na hlavní zobrazení. Pro
rychlejší uzavření posuvníku poklepejte
na obrazovku vně oblast posuvníku.
•
•
•
•
Funkce se zapne, když celkové
elektrické zatížení varných zón
zapojených do jedné fáze přesáhne
3680 W.
Tato funkce snižuje výkon pro ostatní
varné zóny zapojené do stejné fáze,
což má vliv na dostupné nastavení
tepelného výkonu.
Maximální nastavení tepelného
výkonu je viditelné na posuvníku.
Aktivní jsou pouze bílé číslice.
Pokud není dostupné vyšší nastavení
tepelného výkonu, nejprve jej snižte
pro ostatní varné zóny.
Když jsou ostatní zóny aktivní, nastavení
výkonu pro zónu, kterou chcete používat,
může být omezeno. Viz „Řízení výkonu“.
Ujistěte se, že je nádoba
vhodná pro indukční varné
desky. Pro více informací
ohledně typů varných nádob
viz „Rady a tipy“.
Zkontrolujte velikost nádoby
v části „Technické údaje“.
7.5 PowerBoost
Tato funkce zapne více výkonu příslušné
indukční varné zóny a závisí na velikosti
varné nádoby. Tuto funkci lze zapnout
pouze na omezenou dobu.
1. Stiskněte nejprve symbol
požadované zóny.
2. Stiskněte
nebo posuňte prstem
doprava k zapnutí funkce pro
zvolenou varnou zónu.
Symbol zčervená a zvětší se.
Tato funkce se vypne automaticky. K
ručnímu vypnutí této funkce zvolte zónu
a změňte její nastavení výkonu.
Pro hodnoty maximální délky
viz „Technické údaje“.
7.6 Řízení výkonu
•
•
•
Varné zóny jsou seskupeny podle
umístění a počtu fází ve varné desce.
Viz obrázek.
Každá fáze má maximální elektrické
zatížení 3680 W.
Tato funkce rozděluje výkon mezi
varné zóny zapojené do stejné fáze.
7.7 Časovač
+STOP
Odpočítávání času
Pomocí této funkce můžete nastavit
délku zapnutí varné zóny při jednom
vaření.
U každé zóny lze zvlášť nastavit tuto
funkci.
1. Nejprve nastavte tepelný výkon pro
danou varnou zónu a poté nastavte
funkci.
2. Stiskněte .
Na displeji se zobrazí okno nabídky
časovače.
3. K zapnutí této funkce zaškrtněte
.
Symboly se změní na
.
4. Posuňte prstem doleva nebo doprava
pro volbu požadovaného času (např.
hodin anebo minut).
5. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka
OK.
+STOP
Volbu lze také zrušit zvolením
.
ČESKY
Jakmile uplyne nastavený čas, zazní
zvukový signál a začne blikat
.
Zvukový signál vypnete stisknutím
.
Funkci vypnete změnou nastavení
tepelného výkonu na 0. Alternativně,
stiskněte
+STOP
nalevo od hodnoty
vedle a potvrďte
časovače, stiskněte
vaši volbu, když se zobrazí vyskakovací
okno.
Minutka
Tuto funkci můžete použít, když je varná
deska zapnutá, ale není zapnutá žádná
varná zóna.
13
K opuštění Nabídka stiskněte
nebo
pravou stranu displeje, vně
vyskakovacího okna. Pro procházení
skrze Nabídka použijte
nebo .
Tato funkce se nezastaví, když zdvihnete
nádobu. K resetování této funkce a
jejímu opětovnému spuštění ručně
a ve vyskakovacím okně
stiskněte
zvolte Reset. Funkce začne počítat od 0.
K pozastavení funkce pomocí Pauza pro
jedno vaření stiskněte
a ve
vyskakovacím okně zvolte Pauza. K
pokračování počítání zvolte Start.
7.8 Pauza
Tato funkce nemá žádný vliv na provoz
varných zón.
Tato funkce přepne všechny zapnuté
varné zóny na nejnižší tepelný výkon.
1. Zvolte kteroukoliv varnou zónu.
Na displeji se zobrazí příslušný posuvník.
Když je funkce zapnutá, lze použít pouze
2. Stiskněte .
Na displeji se zobrazí okno nabídky
časovače.
3. Posuňte prstem doleva nebo doprava
pro volbu požadovaného času (např.
hodin a minut).
4. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka
OK.
Volbu lze také zrušit zvolením .
Jakmile uplyne nastavený čas, zazní
zvukový signál a začne blikat
K vypnutí funkce stiskněte
Tato funkce nevypne funkce časovače.
Stisknutím
zapnete danou funkci.
Rozsvítí se . Tepelný výkon je snížen
na hodnotu 1.
Tuto funkci vypnete stisknutím
.
Tato funkce zastaví PowerBoost.
Nejvyšší nastavení tepelného výkonu se
.
Zvukový signál vypnete stisknutím
a . Všechny ostatní
symboly
symboly na ovládacím panelu jsou
zablokované.
.
nalevo od
hodnoty časovače, stiskněte
vedle a
potvrďte vaši volbu, když se zobrazí
vyskakovací okno.
Stopky
Funkce se automaticky spustí s
okamžitým odpočítáváním po aktivaci
varné zóny. Tato funkce slouží ke
sledování doby jejího provozu.
1. Stisknutím
vyvoláte Nabídka.
2. Projděte Nabídka k volbě Nastavení
> Stopky.
3. Stiskněte spínač k zapnutí/vypnutí
funkce.
opět zapne, když opět stisknete
.
7.9 Blokování tlačítek
Když varná deska pracuje, ovládací
panel lze zablokovat. Zabráníte tak
náhodné změně tepelného výkonu.
Nejprve nastavte tepelný výkon.
Stisknutím
zapnete danou funkci.
Tuto funkci vypnete stisknutím
sekundy.
na tři
Funkci také vypnete
vypnutím varné desky.
7.10 Dětská bezp. pojistka
Tato funkce brání neúmyslnému použití
varné desky.
14
www.electrolux.com
1. Stisknutím
na displeji otevřete
Nabídka.
2. Ze seznamu zvolte Nastavení >
Dětská bezp. pojistka.
3. Zapněte spínač a stiskněte písmena
A-O-X v abecedním pořadí pro
zapnutí této funkce. Funkci vypnete
vypnutím spínače.
K opuštění Nabídka stiskněte
nebo
pravou stranu displeje, vně
vyskakovacího okna. Pro procházení
skrze Nabídka použijte
Lze zvolit čtyři stupně jasu, 1 je nejnižší
a 4 je nejvyšší.
na displeji otevřete
1. Stisknutím
Nabídka.
2. Ze seznamu zvolte Nastavení
>konfigurovat > Displej jas.
3. Zvolte příslušnou úroveň.
skrze Nabídka použijte
1. Stisknutím
na displeji otevřete
Nabídka.
2. Ze seznamu zvolte Nastavení >
konfigurovat > Jazyk.
3. Ze seznamu zvolte vhodný jazyk.
Zvolíte-li nesprávný jazyk, stiskněte
V zobrazeném seznamu zvolte třetí
možnost a poté dvakrát poslední
možnost. Nakonec zvolte možnost
vpravo.
7.14
.
K opuštění Nabídka stiskněte
nebo
pravou stranu displeje, vně
vyskakovacího okna. Pro procházení
nebo .
7.12 Tóny tlačítek / Hlasitost zv.
signalizace
Můžete zvolit typ zvuku, který vaše varná
deska vydává, nebo zvuky vypnout.
Můžete zvolit mezi kliknutím (výchozí)
nebo pípnutím.
1. Stisknutím
na displeji otevřete
Nabídka.
2. Ze seznamu zvolte Nastavení >
konfigurovat> Tóny tlačítek /
Hlasitost zv. signalizace.
3. Zvolte příslušnou možnost.
nebo
K opuštění Nabídka stiskněte
pravou stranu displeje, vně
vyskakovacího okna. Pro procházení
skrze Nabídka použijte
Můžete změnit jas displeje.
nebo
K opuštění Nabídka stiskněte
pravou stranu displeje, vně
vyskakovacího okna. Pro procházení
nebo .
7.11 Jazyk
skrze Nabídka použijte
7.13 Displej jas
nebo .
nebo .
Podporované Vaření
Tato funkce upravuje teplotu pro různé
druhy potravin a udržuje ji během vaření.
Lze ji zapnout pouze u levé přední varné
zóny.
1. Stisknutím
na displeji otevřete
Nabídka.
2. Zvolte Podporované Vaření a ze
seznamu vyberte druh jídla, který
byste chtěli připravit.
U každého druhu jídla je k dispozici
několik možností. Řiďte se pokyny
zobrazenými na displeji.
• Můžete stisknout OK na vrchu
vyskakovacího okna, aby se
použila výchozí nastavení.
• Můžete nastavit funkci časovače.
Jakmile nádoba dosáhne
požadované teploty, můžete
spustit časovač.
• Můžete změnit výchozí úroveň
tepelného výkonu.
3. Jakmile nádoba dosáhne
požadované teploty, zazní zvukový
signál a zobrazí se vyskakovací
okno. K zavření okna a spuštění
funkce stiskněte OK. Pro trvalé
vypnutí okna zkontrolujte
funkci zapnete.
, než
K zastavení této funkce stiskněte
a
Stop nebo stiskněte
a zvolte
Podporované Vaření, vyberte jakýkoliv
druh jídla a stiskněte Stop.
ČESKY
K opuštění Nabídka stiskněte
nebo
pravou stranu displeje, vně
vyskakovacího okna. Pro procházení
skrze Nabídka použijte
7.15
nebo .
Rozpouštění
Tuto funkci můžete použít k rozpouštění
různých potravin, např. čokolády nebo
másla. Funkci lze použít pouze u jedné
varné zóny během jedné přípravy jídla.
1. Stisknutím
na displeji otevřete
Nabídka.
2. Ze seznamu zvolte Funkce varné
desky > Rozpouštění.
3. Stiskněte Start
Musíte zvolit požadovanou zónu.
Zobrazí se vyskakovací okno, které
se vás zeptá, zda chcete zrušit
předchozí nastavení tepelného
výkonu, bylo-li nějaké nastaveno.
K opuštění Nabídka stiskněte
nebo
pravou stranu displeje, vně
vyskakovacího okna. Pro procházení
skrze Nabídka použijte
nebo .
K zastavení funkce stiskněte symbol
volby zóny a poté stiskněte Stop.
8. FLEXIBILNÍ INDUKČNÍ VARNÁ ZÓNA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
tepelného výkonu.
8.1 FlexiBridge
Oblast nalevo lze zkombinovat do dvou
varných zón různých velikostí nebo do
jedné velké varné zóny. Můžete zvolit
kombinaci 4 částí, která závisí na
rozměrech varných nádob, které chcete
použít. Ukazatele varné zóny se mění
automaticky a zobrazují možné
kombinace.
Správné umístění varných nádob:
FlexiBridge Standardní je výchozí režim,
který se aktivuje automaticky, když
zapnete varnou desku. Obě varné zóny
fungují nezávisle.
Dotkněte se
k přepnutí mezi
FlexiBridge režimy.
8.2 FlexiBridge Standardní
režim
Tento režim se zapne při zapnutí varné
desky. Propojí části varné desky do dvou
samostatných varných zón. U každé
zóny lze zvlášť změnit nastavení
Nesprávné umístění varných nádob:
15
16
www.electrolux.com
8.3 FlexiBridge Režim velkého
spojení varných zón
Tento režim zapnete stisknutím ,
dokud se nezobrazí správný ukazatel
režimu . Tento režim propojí tři zadní
části do jediné varné zóny. Přední část
se nepropojí a funguje jako samostatná
varná zóna. U každé zóny lze zvlášť
změnit nastavení tepelného výkonu.
8.4 FlexiBridge Režim
maximálního spojení varných
zón
Tento režim zapnete stisknutím ,
dokud se nezobrazí správný ukazatel
režimu . Tento režim propojí všechny
části do jediné varné zóny.
Správné umístění varných nádob:
Správné umístění varných nádob:
K použití tohoto režimu je nutné umístit
varné nádoby na tři propojené části.
Pokud použijete nádoby menší než dvě
části, na displeji bliká
minutě se zóna vypne.
a po jedné
K použití tohoto režimu je nutné umístit
varné nádoby na čtyři propojené části.
Pokud použijete nádoby menší než tři
části, na displeji se zobrazí
jedné minutě se zóna vypne.
a po
Nesprávné umístění varných nádob:
Nesprávné umístění varných nádob:
ČESKY
8.5 PowerSlide
Tato funkce vám umožňuje nastavit
teplotu přesunutím nádoby na jiné místo
na indukční varné ploše. Tato funkce
automaticky rozdělí levé varné zóny na
tři oblasti s různým tepelným výkonem.
Varná deska detekuje polohu varných
nádob a upravuje podle toho
přednastavené úrovně výkonu. Nádobu
můžete umístit do přední, prostřední
nebo zadní polohy. Umístěním nádoby
do přední polohy získáte nastavení
nejvyššího tepelného výkonu (např. 9). K
jeho snížení přesuňte varnou nádobu do
střední (nastavení výkonu - 5) nebo
zadní polohy (nastavení výkonu -1).
Používejte pouze jednu
nádobu s minimálním
průměrem dna 160 mm,
když používáte tuto funkci.
1. Jednou se dotkněte se
.
2. Posuňte Nabídka > Funkce varné
desky k volbě funkce ze seznamu.
• Pokud pracuje jakákoliv z levých
zón, zobrazí se vyskakovací
okno, které vás požádá o
potvrzení, zda chcete či nechcete
zrušit předchozí nastavení
tepelného výkonu.
17
•
Na displeji se zobrazí symbol
a
symboly tří zón s výchozím
nastavením výkonu.
Výchozí nastavení tepleného výkonu
můžete změnit v souladu s vašimi
potřebami a nastavení výkonu se pak
uloží pro budoucí použití.
3. Položte nádobu na varnou zónu s
požadovaným nastavením tepelného
výkonu.
Položte varnou nádobu do středu
požadované zóny a ujistěte se, že
nezakrýváte přilehlé zóny. Rozsvítí
se červené kontrolky. Pokud nevidíte
červené kontrolky, funkci nelze
zapnout.
Pokud chcete změnit polohu nádoby,
zdvihněte ji a položte na jinou zónu.
Posouvání nádoby může způsobit
poškrábání a změnu zabarvení
povrchu.
K vypnutí funkce se dotkněte
a
zobrazí se vyskakovací okno. Stisknutím
Stop funkci vypnete. Funkci lze také
vypnout přes Nabídka.
Čas od času nádobu
přesuňte. Funkce se vypne
po 10 minutách nečinnosti.
9. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Nádobí
U indukčních varných zón
vytváří silné
elektromagnetické pole teplo
v nádobách velmi rychle.
Indukční varné zóny
používejte s vhodnými
nádobami
Materiál varných nádob
•
•
vhodné: litina, ocel, smaltovaná ocel,
nerezová ocel, sendvičová dna nádob
(označeno jako vhodné výrobcem).
nevhodné: hliník, měď, mosaz, sklo,
keramika, porcelán.
Nádoba je pro indukční varnou desku
vhodná, jestliže:
•
•
voda na indukční varné zóně
nastavené na nejvyšší teplotu začne
velmi rychle vřít.
magnet přilne na dno nádoby.
Dno nádoby musí být co
nejrovnější a nejsilnější.
Než nádoby položíte na
povrch varné desky, ujistěte
se, že jejich dno je čisté a
suché.
Rozměry nádoby
Indukční varné zóny se automaticky
přizpůsobují velikosti dna nádoby.
Výkon varné zóny závisí na průměru
varné nádoby. Nádoby s menším než
18
www.electrolux.com
minimálním průměrem přijímají pouze
část výkonu vytvářeného varnou zónou.
Viz „Technické údaje“.
9.2 Zvuky během používání
Jestliže slyšíte:
•
praskání: nádobí je vyrobeno z
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
• pískání: používáte varnou zónu na
vysoký výkon a nádobí je vyrobeno z
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
• hučení: používáte vysoký výkon.
• cvakání: dochází ke spínaní
elektrických přepínačů, nádoba je
detekována po jejím položení na
varnou desku.
• syčení, bzučení: pracuje ventilátor.
Tyto zvuky jsou normální a
neznamenají žádnou závadu.
9.3 Öko Timer (Ekologický
časový spínač)
Za účelem úspory energie se topný
článek varné zóny sám vypne dřív, než
zazní signál odpočítávání času. Rozdíl
mezi dobou provozu závisí na nastavené
teplotě a délce vaření.
9.4 Příklady použití varné
desky
Vztah mezi nastavením teploty a
spotřebou energie příslušené varné zóny
není přímo úměrný. Když zvýšíte
nastavení teploty, nezvýší se úměrně
spotřeba energie dané varné desky. To
znamená, že varná zóna se středním
nastavením teploty spotřebuje méně než
polovinu svého výkonu.
Údaje v následující tabulce
jsou jen orientační.
Nastavení
teploty
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
1
Udržení teploty hotového jí‐
dla.
dle
Nádobu zakryjte pokličkou.
potřeby
1-2
Holandská omáčka, rozpou‐
štění: másla, čokolády, žela‐
tiny.
5 - 25
Čas od času zamíchejte.
1-2
Zahuštění: nadýchané ome‐
lety, míchaná vejce.
10 - 40
Vařte s pokličkou.
2-3
Dušení jídel z rýže a mléč‐
ných jídel, ohřívání hotových
jídel.
25 - 50
Přidejte alespoň dvakrát tolik
vody než rýže, mléčná jídla v
polovině doby přípravy za‐
míchejte.
3-4
Podušení zeleniny, ryb, ma‐
sa.
20 - 45
Přidejte několik polévkových
lžic tekutiny.
4-5
Vaření brambor v páře.
20 - 60
Použijte max. ¼ l vody na
750 g brambor.
4-5
Vaření většího množství jí‐
60 del, dušeného masa se zele‐ 150
ninou a polévek.
Až 3 l vody a přísady.
ČESKY
Nastavení
teploty
Vhodné pro:
Čas
(min)
6-7
Mírné smažení: plátků masa dle
V polovině doby obraťte.
nebo ryb, Cordon Bleu z tele‐ potřeby
cího masa, kotlet, masových
kroket, uzenin, jater, jíšky,
vajec, palačinek a koblih.
7-8
Prudké smažení, pečená
5 - 15
bramborová kaše, silné řízky,
steaky.
9
Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v
hrnci), fritování hranolků.
19
Tipy
V polovině doby obraťte.
Vaření velkých množství vody. Je zapnutá funkce PowerBoost.
10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
10.1 Všeobecné informace
•
•
•
•
•
Varnou desku po každém použití
očistěte.
Varné náčiní používejte vždy s čistou
spodní stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
Použijte speciální škrabku na sklo.
V důsledku posouvání
nádobí se potisk na flexibilní
indukční varné zóně může
zašpinit nebo změnit barvu.
Varnou zónu můžete čistit
běžným způsobem.
10.2 Čištění varné desky
•
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo
11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
•
•
•
obsahující cukr. Pokud tak neučiníte,
nečistota může varnou desku
poškodit. Vyvarujte se popálení.
Speciální škrabku přiložte šikmo ke
skleněnému povrchu a posunujte ostří
po povrchu desky.
Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým
hadrem.
Odstraňte kovově lesklé zbarvení:
použijte roztok vody s octem a
vyčistěte skleněný povrch pomocí
hadříku.
Povrch varné desky je vybaven
horizontálními drážkami. Varnou
desku vyčistěte vlhkým hadříkem a
trochou mycího prostředku jemnými
tahy zleva doprava. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým hadrem
zleva doprava.
20
www.electrolux.com
11.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Varnou desku nelze za‐
pnout ani používat.
Varná deska není zapoje‐
na do elektrické sítě nebo
není připojena správně.
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena
do elektrické sítě. Viz
schéma zapojení.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka spaluje
opakovaně, obraťte se na
autorizovaného elektrikáře.
Tepelný výkon nenastavíte Zapněte varnou desku
do 60 sekund.
znovu a maximálně do 60
sekund nastavte tepelný
výkon.
Stiskli jste dvě nebo více
senzorových tlačítek sou‐
časně.
Stiskněte pouze jedno se‐
nzorové tlačítko.
Je zapnutá funkce Pauza.
Viz „Denní používání“.
Na ovládacím panelu je
voda nebo skvrny od tuku.
Vyčistěte ovládací panel.
Ozve se zvukový signál a
varná deska se vypne.
Když je varná deska vy‐
pnutá, ozve se zvukový
signál.
Zakryli jste jedno nebo ví‐
ce senzorových tlačítek.
Odstraňte předmět ze se‐
nzorových tlačítek.
Varná deska se vypne.
Něčím jste zakryli senzoro‐ Odstraňte předmět ze se‐
nzorového tlačítka.
vé tlačítko .
Kontrolka zbytkového tepla Varná zóna není horká,
se nerozsvítí.
protože byla zapnutá jen
krátkou dobu nebo je po‐
škozený snímač.
Jestliže byla varná zóna
zapnutá dostatečně dlou‐
ho, aby byla horká, obraťte
se na autorizované servis‐
ní středisko.
Nelze nastavit nejvyšší te‐
pelný výkon.
Na nejvyšší tepelný výkon
je již nastavena jiná zóna.
Nejprve snižte výkon druhé
zóny.
Senzorová tlačítka se
zahřívají.
Nádoba je příliš velká nebo Je-li to možné, na zadních
jste ji postavili příliš blízko varných zónách používejte
ovládacích prvků.
velké nádoby.
Při dotyku senzorových tla‐ Zvuková signalizace je vy‐
čítek nezazní žádný zvuko‐ pnutá.
vý signál.
Zapněte zvukovou signali‐
zaci. Viz „Denní používá‐
ní“.
ČESKY
21
Problém
Možná příčina
Řešení
Displej nereaguje na do‐
tek.
Část displeje je zakrytá
nádobami umístěnými
příliš blízko displeje.
Předměty odstraňte. Po‐
suňte nádoby pryč od dis‐
pleje.
Je nastaven nesprávný ja‐
zyk.
Omylem jste změnili jazyk.
Resetujte všechny funkce
na nastavení z výroby.
Zvolte Reset všech nasta‐
vení v rámci Nabídka.
Flexibilní indukční varná
Varná nádoba je na flexi‐
zóna neohřívá varnou nád‐ bilní indukční varné zóně
obu.
nesprávně umístěna.
Varnou nádobu umístěte
do správné polohy na flexi‐
bilní indukční varné zóně.
Poloha varné nádoby závi‐
sí na zapnuté funkci nebo
režimu funkce. Viz část
„Flexibilní indukční varná
zóna“.
Průměr dolní části varné
nádoby není vhodný pro
zapnutou funkci nebo re‐
žim funkce.
Používejte nádoby na
vaření s průměrem vhod‐
ným pro zapnutou funkci
nebo režim funkce. Na sa‐
mostatném oddílu flexibilní
indukční varné zóny použí‐
vejte nádoby na vaření s
průměrem menším než
160 mm. Viz část „Flexibil‐
ní indukční varná zóna“.
Varná zóna se vypne.
Zobrazí se výstražné hlá‐
šení, které říká, že se var‐
ná zóna vypne.
Automatické vypnutí vypne Viz „Denní používání“.
varnou zónu.
Vypněte varnou desku a
znovu ji zapněte.
Zobrazí se
Je zapnutá funkce Bloko‐
vání tlačítek.
Viz „Denní používání“.
Je zapnutá funkce Dětská
bezp. pojistka.
Viz „Denní používání“.
Na varné zóně není žádná
nádoba.
Na varnou zónu postavte
nádobu.
Nádobí není vhodné.
Používejte vhodné nádobí.
Viz část „Tipy a rady“.
Průměr dna nádoby je pro
varnou zónu příliš malý.
Použijte varné nádoby se
správnými rozměry. Viz
„Technické údaje“.
a hlášení.
Zobrazí se O - X - A.
bliká.
22
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Je zapnutá funkce Flexi‐
Bridge. Jeden nebo více
oddílů spuštěného režimu
funkce není zakryto varnou
nádobou.
Umístěte nádobu na správ‐
ný počet oddílů spuštěné‐
ho režimu funkce nebo
změňte režim funkce. Viz
část „Flexibilní indukční
varná zóna“.
Je zapnutá funkce Power‐ Použijte pouze jednu nád‐
Slide. Na flexibilní indukční obu. Viz část „Flexibilní in‐
varné zóně jsou umístěny dukční varná zóna“.
dvě nádoby.
Zobrazí se
a číslo.
Porucha varné desky.
Varnou desku vypněte a
po 30 sekundách ji znovu
zapněte. Pokud se znovu
rozsvítí , odpojte varnou
desku od síťového napáje‐
ní. Po přibližně 30 sekun‐
dách varnou zónu opět za‐
pojte. Pokud problém
přetrvává, obraťte se na
autorizované servisní
středisko.
Je slyšet nepřetržité pípá‐
ní.
Elektrické zapojení je ne‐
správné.
11.2 Když nenaleznete řešení...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko. Uveďte údaje z typového
štítku. Ujistěte se, že jste varnou desku
používali správným způsobem. Pokud
Odpojte varnou desku od
síťového napájení. Požá‐
dejte kvalifikovaného
elektrikáře, aby instalaci
zkontroloval.
ne, budete muset návštěvu technika z
autorizovaného servisu nebo prodejce
zaplatit, i když je spotřebič ještě v
záruce. Informace o servisním středisku
a záručních podmínkách jsou uvedeny v
záruční příručce.
12. TECHNICKÉ ÚDAJE
12.1 Typový štítek
Model EIS7548
Typ 62 C4A 05 CA
Indukce 7.35 kW
Sér. č. .................
ELECTROLUX
PNC 949 596 615 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Vyrobeno v Německu
7.35 kW
ČESKY
12.2 Softwarové licence
Software dodávaný spolu s touto varnou
deskou obsahuje software chráněný
autorským právem, který je licencován v
rámci systémů BSD, fontconfig, FTL,
GPL-2.0 , LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg,
zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY
ISC, Apache 2.0 a dalších.
23
Kompletní kopii licence lze zobrazit zde:
Nabídka > Nastavení > Obsluha >
Licence.
Zdrojový kód open source softwaru
můžete stáhnout pomocí hypertextového
odkazu na webových stránkách výrobku.
12.3 Technické údaje varných zón
Varná zóna
Nominální vý‐ PowerBoost
kon (maximál‐ [W]
ní tepelný vý‐
kon) [W]
PowerBoost
Průměr varné
maximální dél‐ nádoby [mm]
ka [min]
Uprostřed
vpředu
1 400
2 500
4
125 - 145
Pravá zadní
2 300
3 600
10
180 - 240
Flexibilní in‐
dukční varná
zóna
2 300
3 200
10
minimálně 100
Výkon varných zón se může nepatrně
lišit od údajů uvedených v této tabulce.
Mění se na základě materiálu a průměru
varných nádob.
Pro dosažení nejlepších výsledků vaření
používejte nádoby, které nejsou větší
než průměr uvedený v tabulce.
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
13.1 Informace o výrobku dle nařízení Komise EU 66/2014
Označení modelu
EIS7548
Typ varné desky
Vestavná varná
deska
Počet varných zón
2
Počet varných zón
1
Technologie ohřevu
Indukce
Průměr kruhových var‐
ných zón (Ø)
Uprostřed vpředu
Pravá zadní
14,5 cm
24,0 cm
Délka (D) a šířka (Š) var‐
né zóny
Vlevo
D 46,5 cm
Š 21,4 cm
Spotřeba energie varných Uprostřed vpředu
zón (EC electric cooking) Pravá zadní
187,5 Wh / kg
185,2 Wh / kg
24
www.electrolux.com
Spotřeba energie varné
zóny (EC electric coo‐
king)
Vlevo
187,0 Wh / kg
Spotřeba energie varné
desky (EC electric hob)
186,8 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 2: varné
desky - metody pro měření výkonu
•
13.2 Úspora energie
•
Během každodenního pečení můžete
ušetřit energii, budete-li se řídit níže
uvedenými radami.
•
•
Při ohřevu vody používejte pouze
takové množství, které potřebujete.
•
•
Je-li to možné, vždy zakrývejte
nádoby pokličkami.
Před zapnutím varné zóny na ni
položte varnou nádobu.
Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
Postavte nádobu přímo na střed
varné zóny.
Využijte zbytkové teplo k udržování
teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
SLOVENSKY
25
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................26
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 28
3. INŠTALÁCIA.....................................................................................................30
4. POPIS VÝROBKU............................................................................................ 31
5. RÝCHLY SPRIEVODCA.................................................................................. 33
6. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................34
7. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 34
8. FLEXIBILNÁ INDUKČNÁ VARNÁ OBLASŤ..................................................... 38
9. TIPY A RADY................................................................................................... 40
10. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................42
11. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 43
12. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 45
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 46
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
26
1.
www.electrolux.com
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak
sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého
časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
27
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom
paneli bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže
spôsobiť požiar.
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale
vypnite spotrebič a potom zakryte plameň, napr.
pokrievkou alebo nehorľavou pokrývkou.
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si
vyžaduje nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom
povrchu nenechávajte žiadne predmety.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného
panela, pretože sa môžu zohriať.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Varný panel vypínajte po každom použití jeho
ovládacími prvkami. Nespoliehajte sa na funkciu
rozpoznávania varnej nádoby.
Ak je sklokeramický/sklenený povrch prasknutý,
vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete. V
prípade zapojenia spotrebiča do elektrickej siete
priamo pomocou spojovacej skrinky odobraním
poistky odpojte spotrebič od sieťového napájania. V
oboch prípadoch kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo
kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty
varného panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského
spotrebiča, alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča
uvádza ako vhodné v návode na použitie, alebo
ochranné lišty varného panela zahrnuté v spotrebiči.
Použitie nevhodných ochranných líšt môže spôsobiť
nehody.
28
www.electrolux.com
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Plochy výrezu utesnite tesniacim
materiálom, aby ste predišli vydutiu
spôsobenému vlhkosťou.
Spodnú časť spotrebiča chráňte pred
parou a vlhkosťou.
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo
okna.
Každý spotrebič má v dolnej časti
chladiace ventilátory.
Ak je spotrebič nainštalovaný nad
zásuvkou:
– Neskladujte v nej malé kúsky
alebo hárky papiera, ktoré by sa
mohli vtiahnuť, pretože by mohli
poškodiť chladiace ventilátory
alebo ovplyvniť činnosť
chladiaceho systému.
– Medzi spodkom spotrebiča a
predmetmi skladovanými v
zásuvke zachovajte vzdialenosť
minimálne 2 cm.
2.2 Elektrické zapojenie
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Pred akýmkoľvek zásahom odpojte
spotrebič od elektrickej siete.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny
elektrický sieťový kábel alebo
zástrčka (ak sa používa) môže
spôsobiť nadmerné zohriatie zásuvky.
Použite vhodný elektrický sieťový
kábel.
Elektrické sieťové káble sa nesmú
zamotať.
Skontrolujte, či je nainštalovaná
ochrana proti zásahu elektrickým
prúdom.
Použite káblovú svorku na odľahčenie
ťahu.
Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič
do elektrickej siete v blízkosti, dbajte
na to, aby sa sieťový kábel alebo
zástrčka (ak je k dispozícii)
nedotýkala horúceho varného
spotrebiča alebo horúcej
kuchynského riadu.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa)
alebo prívodný elektrický kábel nie sú
poškodené. Ak treba vymeniť
poškodený sieťový kábel, kontaktujte
náš autorizovaný servis alebo
elektrikára.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
SLOVENSKY
•
•
•
•
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
2.3 Použitie
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a výbuchu.
•
•
•
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín alebo
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred prvým použitím odstráňte zo
spotrebiča všetky obaly, značenia a
ochrannú fóliu (ak je použitá).
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití varnú zónu
vypnite.
Nespoliehajte sa na detektor varnej
nádoby.
Na varné zóny neklaďte príbor ani
pokrievky. Môžu sa zohriať.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Ak je povrch spotrebiča popraskaný,
ihneď odpojte spotrebič z elektrickej
siete. Predídete tak zásahu
elektrickým prúdom.
Keď je spotrebič v prevádzke,
používatelia s kardiostimulátorom
musia udržiavať vzdialenosť od
indukčných varných zón minimálne
30 cm.
29
Keď vkladáte pokrm do horúceho
oleja, môže olej vyprsknúť.
Tuky a oleje môžu pri zohriatí
uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave
pokrmov musia byť plamene alebo
horúce predmety v dostatočnej
vzdialenosti od tukov a olejov.
Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi
horúcich olejov, môžu spôsobiť
spontánne vznietenie.
Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť
požiar pri nižšej teplote ako nový olej.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
Horúci kuchynský riad nenechávajte
na ovládacom paneli.
Na sklenený povrch varného panela
neklaďte horúcu pokrievku varnej
nádoby.
Obsah kuchynského riadu nenechajte
vyvrieť.
Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský
riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
povrchu spotrebiča.
Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani
bez riadu.
Na spotrebič nedávajte alobal.
Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie skla/sklokeramiky. Pri
premiestňovaní týchto predmetov po
varnom povrchu ich vždy nadvihnite.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
2.4 Starostlivosť a čistenie
•
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
30
www.electrolux.com
•
•
•
•
Pred čistením spotrebič vypnite a
nechajte vychladnúť.
Pred údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
2.5 Servis
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
•
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3.4 Inštalácia
3.1 Pred inštaláciou
Pred nainštalovaním varného panela si
zapíšte informácie uvedené dolu na
typovom štítku. Typový štítok s
technickými údajmi je umiestnený na
spodnej strane varného panela.
min.
500mm
min.
50mm
Sériové číslo ....................
3.2 Zabudovateľné varné
panely
Zabudovateľné varné panely sa môžu
používať až po zabudovaní do vhodnej
skrinky alebo do pracovnej dosky, ktoré
vyhovujú platným normám.
3.3 Napájací kábel
•
•
Varný panel sa dodáva s napájacím
káblom.
Na výmenu poškodeného sieťového
kábla použite kábel typu: H05V2V2-F
ktorý odolá teplote 90 °C alebo
vyššej. Obráťte sa na miestne
servisné stredisko.
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 680 mm
SLOVENSKY
min.
28 mm
min. 60mm
min.
12 mm
Ak je spotrebič
nainštalovaný nad zásuvkou,
môže počas procesu varenia
vetranie varného panela
nahriať predmety uložené v
zásuvke.
4. POPIS VÝROBKU
4.1 Rozloženie varného povrchu
3
1 Indukčná varná zóna
2 Ovládací panel
3 Flexibilná indukčná varná oblasť
pozostáva zo štyroch častí
1
1
2
31
32
www.electrolux.com
4.2 Panel varnej zóny
2
1
3
4
5
11
6
7
10
8
9
Ak chcete vidieť dostupné nastavenia, kliknite na príslušný symbol.
Sym‐
bol
Poznámka
1
ZAP / VYP
Na zapínanie a vypínanie varného panela.
2
Ponuka
Na otvorenie a zatvorenie ponuky.
3
Výber zóny
Na otvorenie posúvača pre zvolenú zónu.
Ukazovateľ zóny
Na zobrazenie na ktorej zóne je posúvač aktív‐
ny.
-
Na nastavenie funkcií časovača.
Posúvač
Na úpravu varného stupňa.
7
PowerBoost
Na zapnutie funkcie.
8
Zámok
Na zapnutie a vypnutie funkcie.
9
Prestávka
Na zapnutie a vypnutie funkcie.
-
Na zobrazenie aktuálneho varného stupňa.
FlexiBridge
Na prepínanie medzi tromi režimami funkcie.
4
-
5
6
10
11
-
0-9
4.3 OptiHeat Control (3stupňový ukazovateľ
zvyškového tepla)
VAROVANIE!
III / II / I Hrozí
nebezpečenstvo popálenia
zvyškovým teplom.
Ukazovateľ signalizuje
úroveň zvyškového tepla.
Indukčné varné zóny generujú teplo
potrebné na varenie priamo v dne
nádoby na varenie. Sklokeramika sa
ohreje teplom riadu na varenie.
SLOVENSKY
33
5. RÝCHLY SPRIEVODCA
5.1 Používanie dotykovej
obrazovky
•
•
•
•
•
•
•
Na zapnutie danej voliteľnej funkcie
sa dotknite príslušného symbolu na
displeji.
Zvolená funkcia sa zapne, keď
zdvihnete prst z displeja.
Na posúvanie dostupnými funkciami
použite rýchly pohyb alebo potiahnite
prst po displeji.
Rýchlosť pohybu určuje rýchlosť
posúvania obrazovky.
Posúvanie sa zastaví samovoľne
alebo ho môžete zastaviť okamžite
dotykom displeja.
Môžete zmeniť väčšinu parametrov
zobrazených na displeji dotykom
príslušných symbolov.
Požadovanú funkciu alebo čas
môžete nastaviť posúvaním zoznamu
•
•
•
•
alebo dotknutím sa voliteľnej funkcie,
ktorú chcete vybrať.
Keď je varný panel zapnutý a niektoré
zo symbolov sa na displeji prestanú
zobrazovať, dotknite sa ľubovoľného
miesta na displeji. Všetky symboly sa
znovu zobrazia.
U niektorých funkcií sa pri spustení
zobrazí automaticky otvára okno s
dodatočnými informáciami.
Môžu byť použité iba podsvietené
symboly.
Najprv zvoľte zónu, aby ste zapli
funkcie časovača.
5.2 Ponuka štruktúra
Dotknite sa
na prístup a zmenu
nastavení varného panela alebo zapnutie
niektorých funkcií. Tabuľka zobrazuje
základnú štruktúru Ponuka.
Ponuka
Sprievodca pečením
Funkcie varného panela PowerSlide
Topenie
Nastavenia
Detská poistka
Stopky
Nastavenie
Sprievodca pečením
Jazyk
Tóny tlačidiel
Hlasitosť zvuku
Jas displeja
Servis
Režim Demo
Licencia
Zobraziť verziu softvéru
História upozornení
Obnoviť nastavenia
Ak chcete opustiť Ponuka, dotknite sa
alebo pravej strany displeja, mimo
automaticky otváraného okna. Na
navigáciu v Ponuka použite
alebo .
34
www.electrolux.com
Keď sa dotknete a podržíte niektoré z
voliteľných funkcií dostupných v Ponuka,
zobrazí sa krátky popis. Postupujte podľa
tipov, aby ste jednoducho navigovali v
Ponuka.
Ak ste na spodku v Ponuka, posúvajte sa
nahor v zozname a použite
dotknite
alebo sa
, aby ste opustili Ponuka.
6. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Nastavenia môžete zmeniť v Ponuka >
Nastavenia > Nastavenie. Pozrite si časť
„Každodenné používanie“.
6.1 Prvé zapojenie do
elektrickej siete
Po zapojení spotrebiča do elektrickej
siete je potrebné nastaviť Jazyk, Jas
displeja a Hlasitosť zvuku.
7. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Zapnutie a vypnutie
Ak chcete varný panel zapnúť alebo
vypnúť, dotknite sa tlačidla
sekundu.
na 1
7.2 Automatické vypínanie
Funkcia automaticky vypne varný
panel, ak:
•
•
•
•
•
všetky varné zóny sú vypnuté,
po zapnutí varného panela
nenastavíte žiadny varný stupeň,
rozlejete alebo položíte niečo na
ovládací panel na viac ako 10 sekúnd
(panvicu, handru atď.). Zaznie
zvukový signál a varný panel sa
vypne. Odstráňte príslušný predmet
alebo vyčistite ovládací panel.
varný panel sa veľmi zohreje (napr. po
vyvretí celého obsahu nádoby). Pred
opätovným použitím varného panela
nechajte varnú zónu vychladnúť.
používate nesprávny kuchynský riad
alebo nie je na danej zóne žiaden
riad. Bliká biely symbol varnej zóny a
indukčná varná zóna sa automaticky
vypne po 1 minúte.
•
ak nevypnete varnú zónu alebo
nezmeníte varný stupeň. Po čase sa
zobrazí hlásenie a varný panel sa
vypne.
Varné stupne a časy, po ktorých sa
varný panel vypne:
Varný stupeň
Varný panel sa
vypne po
1-2
6 hodinách
3-5
5 hodinách
6
4 hodinách
7-9
1,5 hodine
7.3 Varný stupeň
1. Zapnite varný panel.
2. Položte panvicu na zvolenú varnú
zónu.
Posúvač pre zvolený varnú zónu sa
zobrazí na displeji a je aktívny 8 sekúnd.
3. Nastavte želaný varný stupeň
dotykom alebo posunom prsta.
Symbol sa sfarbí načerveno a zväčší sa.
SLOVENSKY
7.4 Používanie varných zón
•
Kuchynský riad položte do stredu
zvolenej varnej zóny. Indukčné varné
zóny sa automaticky prispôsobujú
veľkosti dna riadu.
•
Keď položíte hrniec na zvolenú varnú
zónu, hrniec ju automaticky rozpozná a
na displeji sa zobrazí príslušný posúvač.
Posúvač je viditeľný 8 sekúnd, potom sa
displej vráti do hlavného náhľadu. Na
rýchlejšie zatvorenie posúvača klepnite
na obrazovku mimo oblasti posúvača.
•
Keď sú zapnuté iné zóny, varný stupeň
zóny, ktorú chcete použiť, môže byť
obmedzený. Pozrite si časť „Riadenie
výkonu“.
•
•
35
Funkcia rozloží výkon medzi varné
zóny pripojené do rovnakej fázy.
Funkcia sa aktivuje vtedy, keď
celkové výkonové zaťaženie varných
zón pripojených na jednu fázu
presiahne 3 680 W.
Funkcia znižuje výkon ostatných
varných zón pripojených k rovnakej
fáze, čo má vplyv na dostupný varný
stupeň.
Maximálny varný stupeň je zobrazený
na posúvači. Sú aktívne iba biele
číslice.
Ak nie je dostupný vyšší varný
stupeň, najprv zredukujte ostatné
varné zóny.
Uistite sa, že je hrniec
vhodný pre indukčné varné
panely. Bližšie informácie o
typoch kuchynského riadu
nájdete v časti „Tipy a rady“.
Veľkosť hrnca skontrolujte v
časti „Technické údaje“.
7.5 PowerBoost
Táto funkcia aktivuje väčší výkon pre
príslušnú indukčnú varnú zónu v
závislosti od veľkosti kuchynského riadu.
Funkciu môžete zapnúť iba na
obmedzený čas.
1. Najprv sa dotknite želaného symbolu
zóny.
2. Dotknite sa
alebo posuňte prst
doprava, aby ste zapli funkciu pre
zvolenú varnú zónu.
Symbol sa sfarbí načerveno a zväčší sa.
Funkcia sa vypne automaticky. Na
vypnutie funkcie ručne vyberte zónu a
zmeňte jej varný stupeň.
Pre maximálne hodnoty
trvania si pozrite tabuľku
„Technické údaje“.
7.6 Riadenie výkonu
•
•
Varné zóny sú zoskupené podľa
polohy a počtu fáz varného panela.
Pozrite si obrázok.
Každá fáza má maximálnu elektrickú
výkonovú kapacitu 3 680 W.
7.7 Časovač
+STOP
Odpočítavajúci časovač
Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť
ako dlho má byť zapnutá varná zóna pre
jedno konkrétne varenie.
Funkciu môžete nastaviť pre každú
varnú zónu samostatne.
1. Najprv nastavte varný stupeň pre
príslušnú varnú zónu a potom
nastavte funkciu.
2. Dotknite sa .
Na displeji sa zobrazí okno ponuky
časovača.
3. Funkciu zapnete začiarknutím
.
Symbol sa zmení na
.
4. Posuňte prst doľava alebo doprava,
aby ste vybrali želaný čas (napr.
hodiny a/alebo minúty).
5. Dotykom Ok potvrďte voľbu.
+STOP
Môžete tiež zvoliť
výber.
, aby ste zrušili váš
36
www.electrolux.com
Po uplynutí nastaveného času zaznie
zvukový signál a bude blikať . Ak
chcete signál vypnúť, dotknite sa tlačidla
.
Ak chcete funkciu vypnúť, zmeňte
nastavenie varného stupňa na 0.
Alternatívne sa na vypnutie funkcie
dotknite
+STOP
naľavo od hodnoty časovača,
vedľa a potvrďte váš výber
dotknite sa
keď sa zobrazí automaticky otvárané
okno.
Kuchynský časomer
Túto funkciu môžete použiť, keď je varný
panel zapnutý ale varné zóny nie sú v
činnosti.
Táto funkcia nemá vplyv na činnosť
varných zón.
1. Zvoľte ľubovoľnú varnú zónu.
Na displeji sa zobrazí príslušný posúvač.
2. Dotknite sa .
Na displeji sa zobrazí okno ponuky
časovača.
3. Posuňte prst doľava alebo doprava,
aby ste vybrali želaný čas (napr.
hodiny a minúty).
4. Dotykom Ok potvrďte voľbu.
Môžete tiež zvoliť , aby ste zrušili váš
výber.
Po uplynutí nastaveného času zaznie
zvukový signál a bude blikať . Ak
chcete signál vypnúť, dotknite sa tlačidla
.
Na vypnutie funkcie sa dotknite
naľavo od hodnoty časovača, dotknite sa
a potvrďte váš výber keď sa zobrazí
automaticky otvárané okno.
Stopky
Funkcia automaticky začne
odpočítavanie po zapnutí varnej zóny.
Túto funkciu môžete použiť na
monitorovanie dĺžky prevádzky varnej
zóny.
1. Dotknite sa
pre prístup k Ponuka.
2. Posúvajte Ponuka, aby ste zvolili
Nastavenia > Stopky.
3. Dotknite sa, aby ste zapli/vypli
funkciu.
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
navigovanie v Ponuka použite
alebo .
Keď nadvihnete hrniec, funkcia sa
nezastaví. Na resetovanie funkcie a jej
a
opätovné ručné zapnutie sa dotknite
zvoľte Vrátiť nastavenia z automaticky
otváraného okna. Táto funkcia začne
odpočítanie od 0. Na Prestávka funkcie
pre jedno konkrétne varenie sa dotknite
a zvoľte Prestávka z automaticky
otváraného okna. Zvoľte Start, aby
pokračovalo varenie.
7.8 Prestávka
Táto funkcia nastaví všetky zapnuté
varné zóny na najnižší varný stupeň.
Keď je funkcia zapnutá, môžete použiť
a . Všetky ostatné
iba symboly
symboly na ovládacom paneli sú
zamknuté.
Funkcia nezastaví funkcie časovača.
Dotykom tlačidla
zapnite funkciu.
Rozsvieti sa symbol . Varný stupeň je
znížený na 1.
Ak chcete túto funkciu vypnúť, dotknite
sa symbolu
.
Funkcia vypne PowerBoost. Najvyšší
varný stupeň sa opäť zapne keď sa
znova dotknete
.
7.9 Zámok
Ovládací panel môžete zablokovať
počas prevádzky varného panela. Táto
funkcia zabráni neúmyselnej zmene
varného stupňa.
Najprv nastavte varný stupeň.
Dotykom tlačidla
zapnite funkciu.
Ak chcete túto funkciu vypnúť, podržte
tlačidlo
3 sekundy.
SLOVENSKY
Keď vypnete varný panel,
vypnete aj túto funkciu.
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
7.10 Detská poistka
navigovanie v Ponuka použite
Táto funkcia zabráni neúmyselnému
zapnutiu varného panela.
7.13 Jas displeja
1. Dotknite sa
na displeji, aby ste
otvorili Ponuka.
2. Vyberte Nastavenia > Detská poistka
zo zoznamu.
3. Zapnite vypínač a dotknite sa písmen
A-O-X v abecednom poradí, aby ste
zapli funkciu. Ak chcete funkciu
deaktivovať, vypnite vypínač.
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
navigovanie v Ponuka použite
alebo .
7.11 Jazyk
. Zo
Ak vyberiete zlý jazyk, dotknite sa
zoznamu, ktorý sa zobrazí, vyberte tretiu
možnosť a potom dvakrát poslednú
možnosť. Nakoniec vyberte možnosť
vpravo.
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
navigovanie v Ponuka použite
alebo .
7.12 Tóny tlačidiel / Hlasitosť
zvuku
Môžete vybrať aký typ zvuku vydá váš
varný panel alebo vypnúť zvuky. Môžete
si vybrať medzi kliknutím (predvolene)
alebo pípnutím.
na displeji, aby ste
1. Dotknite sa
otvorili Ponuka.
2. Vyberte Nastavenia > Nastavenie>
Tóny tlačidiel / Hlasitosť zvuku zo
zoznamu.
3. Vyberte vhodnú voliteľnú funkciu.
alebo .
Môžete zmeniť jas displeja.
K dispozícii sú 4 úrovne jasu, pričom 1 je
najnižšia a 4 je najvyššia.
1. Dotknite sa
na displeji, aby ste
otvorili Ponuka.
2. Vyberte Nastavenia >Nastavenie >
Jas displeja zo zoznamu.
3. Vyberte vhodnú úroveň.
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
navigovanie v Ponuka použite
7.14
1. Dotknite sa
na displeji, aby ste
otvorili Ponuka.
2. Vyberte Nastavenia >Nastavenie >
Jazyk zo zoznamu.
3. Vyberte vhodný jazyk zo zoznamu.
37
alebo .
Sprievodca pečením
Táto funkcia prispôsobí teplotu rôznym
typom jedla a zachová ju počas varenia.
Môže byť zapnutá iba pre ľavú prednú
varnú zónu.
1. Dotknite sa
na displeji, aby ste
otvorili Ponuka.
2. Zvoľte Sprievodca pečením a vyberte
zo zoznamu typ jedla, ktorý chcete
pripraviť.
Pre každý typ jedla je k dispozícii
niekoľko voliteľných funkcií.
Postupujte podľa pokynov
zobrazených na displeji.
• Môžete sa dotknúť Ok na vrchu
automaticky otváraného okna,
aby ste použili predvolené
nastavenia.
• Môžete nastaviť funkciu
časomera. Keď hrniec dosiahne
určenú teplotu, môžete aktivovať
časovač.
• Môžete zmeniť predvolený varný
stupeň.
3. Keď hrniec dosiahne určenú teplotu,
zaznie zvukový signál a zobrazí sa
automaticky otvárané okno. Na
zatvorenie okna a spustenie funkcie
sa dotknite Ok. Na vypnutie okna
38
www.electrolux.com
natrvalo začiarknite
funkciu.
než zapnete
Na vypnutie funkcie sa dotknite
a
Stop alebo sa dotknite
a vyberte
Sprievodca pečením, zvoľte nejaký typ
jedla a dotknite sa Stop.
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
navigovanie v Ponuka použite
7.15
alebo .
Topenie
Túto funkciu môžete použiť na
roztopenie rôznych výrobkov, napr.
čokolády alebo masla. Túto funkciu
môžete použiť iba pre jednu varnú zónu
počas jedného konkrétneho varenia.
1. Dotknite sa
na displeji, aby ste
otvorili Ponuka.
2. Vyberte Funkcie varného panela >
Topenie zo zoznamu.
3. Dotknite sa Start.
Treba vybrať želanú zónu.
Zobrazí sa automaticky otvárané
okno s dotazom, či chcete zrušiť
predchádzajúce nastavenie varného
stupňa, ak bol nejaký nastavený.
Na opustenie Ponuka sa dotknite
alebo pravej strany displeja v oblasti
mimo automaticky otváraného okna. Na
navigovanie v Ponuka použite
alebo .
Na zastavenie funkcie sa dotknite
symbolu výberu zóny a potom sa
dotknite Stop.
8. FLEXIBILNÁ INDUKČNÁ VARNÁ OBLASŤ
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
stupeň.
8.1 FlexiBridge
Oblasť na ľavej strane môžete spojiť do
dvoch varných zón s rôznymi veľkosťami,
alebo do jednej veľkej varnej oblasti.
Môžete si zvoliť kombináciu 4 častí v
závislosti od veľkosti kuchynského riadu,
ktorý chcete použiť. Ukazovatele varných
zón sa automaticky zmenia a zobrazia
možnú kombináciu.
Správna poloha kuchynského riadu:
FlexiBridge Štandardom je predvolený
režim, ktorý sa aktivuje automaticky pri
zapnutí varného panela. Dve varné zóny
budú fungovať samostatne.
prepnite medzi
Dotykom tlačidla
režimami FlexiBridge.
8.2 FlexiBridge Štandardný
režim
Tento režim sa aktivuje pri zapnutí
varného panela. Spája časti do dvoch
samostatných varných zón. Pre každú
zónu môžete samostatne nastaviť varný
Nesprávna poloha kuchynského
riadu:
SLOVENSKY
39
Nesprávna poloha kuchynského
riadu:
8.4 FlexiBridge Režim Max
Bridge
8.3 FlexiBridge Režim Big
Bridge
Režim zapnete tak, že sa budete dotýkať
Režim zapnete tak, že sa budete dotýkať
, kým sa nezobrazí správny
ukazovateľ režimu . Tento režim spája tri
zadné časti do jednej varnej zóny.
Predná časť nie je pripojená a funguje
ako samostatná varná zóna. Môžete
nastaviť varný stupeň samostatne pre
každú zónu.
, kým sa nezobrazí správny
ukazovateľ režimu . Tento režim spája
všetky časti do jednej varnej zóny.
Správna poloha kuchynského riadu:
Pre použitie tohto režimu musíte
kuchynský riad položiť na štyri spojené
časti. Ak použijete kuchynský riad menší
než tri časti, na displeji sa zobrazí
zóna sa po 1 minúte vypne.
Správna poloha kuchynského riadu:
Pri používaní tohto režimu musíte
kuchynský riad položiť na tri spojené
časti. Ak použijete kuchynský riad menší
než dve časti, na displeji sa rozbliká
zóna sa po 1 minúte vypne.
a
Nesprávna poloha kuchynského
riadu:
a
40
www.electrolux.com
2. Posúvajte sa v Ponuka > Funkcie
varného panela, aby ste vybrali
funkciu zo zoznamu.
• Ak je v činnosti niektorá z ľavých
varných zón, zobrazí sa
automaticky otvárané okno so
žiadosťou o potvrdenie, či chcete
alebo nechcete zrušiť
predchádzajúce varné stupne.
•
8.5 PowerSlide
Táto funkcia umožňuje nastaviť teplotu
premiestnením kuchynského riadu na iné
miesto na indukčnom varnom povrchu.
Táto funkcia automaticky rozdeľuje ľavé
varné zóny na tri oblasti s rôznymi
varnými stupňami. Varný panel rozpozná
polohu kuchynského riadu a náležite
upraví prednastavenie úrovne výkonu.
Hrniec môžete položiť do prednej,
strednej alebo zadnej polohy. Ak položíte
riad dopredu, zohrieva sa pri najvyššom
varnom stupni (napr. 9). Varný stupeň
znížite presunutím riadu do strednej
(varný stupeň -5) alebo zadnej polohy
(varný stupeň -1).
Keď je zapnutá táto funkcia,
použite iba jeden hrniec s
minimálnym priemerom dna
160 mm.
1. Dotknite sa
Na displeji sa zobrazí symbol
a
symboly troch zón s predvolenými
varnými stupňami.
Predvolený varný stupeň môžete
zmeniť podľa vašich potrieb a varný
stupeň sa uloží na budúce použitie.
3. Hrniec vložte na varnú zónu s
požadovaným varným stupňom.
Kuchynský riad umiestnite na stred
požadovanej zóny a uistite sa, že
nezakrývate susedné zóny.
Rozsvietia sa červené ukazovatele.
Funkciu nie je možné aktivovať
pokiaľ nevidíte červené ukazovatele.
Ak chcete zmeniť polohu hrnca,
nadvihnite ho a položte na inú zónu.
Posúvanie riadu môže spôsobiť
škrabance a sfarbenie na povrchu.
Funkciu vypnete dotykom , zobrazí sa
automaticky otvárané okno. Dotykom
tlačidla Stop vypnite funkciu. Môžete tiež
vypnúť funkciu z ponuky Ponuka.
Hrniec z času na čas
posuňte. Funkcia sa vypne
po 10 minútach nečinnosti.
raz.
9. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
9.1 Kuchynský riad
Pri indukčných varných
zónach vytvára silné
elektromagnetické pole teplo
v kuchynských nádobách
veľmi rýchlo.
Indukčné varné zóny
používajte s vhodným
riadom
Materiál varných nádob
•
vhodný: liatina, oceľ, smaltovaná
oceľ, antikoro, riad s viacvrstvovým
dnom (označený výrobcom ako
vhodný pre indukčné varné panely).
• nevhodný: hliník, meď, mosadz, sklo,
keramika, porcelán.
Kuchynský riad je vhodný pre
indukčný varný panel, ak:
SLOVENSKY
•
•
po nastavení varnej zóny na najvyšší
varný stupeň zovrie voda veľmi rýchlo,
ak sa ku dnu nádoby pritiahne
magnet.
Dno kuchynského riadu
musí byť hrubé a ploché.
Pred položením panvíc na
povrch varného panela sa
uistite, že sú ich dná čisté a
suché.
Rozmery kuchynského riadu
Indukčné varné zóny sa automaticky
prispôsobujú veľkosti dna riadu.
Účinnosť varných zón závisí od priemeru
dna kuchynského riadu. Kuchynský riad
s priemerom dna menším ako je
minimálny rozmer absorbuje iba časť
ohrevného výkonu, ktorý vytvára varná
zóna.
Pozrite si časť „Technické
údaje".
9.2 Zvuky počas prevádzky
Ak je počuť:
•
•
praskanie: riad je vyrobený z rôznych
materiálov (sendvičová štruktúra).
pískanie: používate varnú zónu s
vysokým výkonom a kuchynský riad je
vyrobený z rôznych materiálov
(sendvičová štruktúra).
41
•
hučanie: pri používaní vysokých
výkonov.
• cvakanie: dôjde k elektrickému
zopnutiu, hrniec je zistený po
umiestnení na varný panel.
• svišťanie, bzučanie: pri činnosti
ventilátora.
Zvuky sú normálne a neznamenajú
žiadnu poruchu varného panela.
9.3 Öko Timer (Časovač Eko)
V záujme úspory energie sa ohrev varnej
zóny vypne pred signálom časomera
odpočítavajúceho smerom nadol.
Rozdiel v prevádzkovom čase závisí od
varného stupňa a trvania procesu
varenia.
9.4 Príklady použitia na varenie
Vzájomný vzťah medzi nastaveným
varným stupňom a spotrebou energie
varnej zóny nie je lineárny. Zvýšenie
nastavenia varného stupňa nie je
priamoúmerné zvýšeniu spotreby
energie. To znamená, že varná zóna
nastavená na stredne intenzívny varný
stupeň využíva menej ako polovicu
svojho výkonu.
Údaje uvedené v tabuľke sú
iba orientačné.
Varný stu‐
peň
Použitie:
Čas
(min)
1
Udržiavanie teploty hotových podľa
Na kuchynský riad položte
jedál.
potreby pokrievku.
1-2
Holandská omáčka, topenie:
maslo, čokoláda, želatína.
1-2
Zahustenie: nadýchané ome‐ 10 - 40
lety, volské oká.
Varte s pokrievkou.
2-3
Dusenie ryže a jedál s mlieč‐ 25 - 50
nym základom, prihrievanie
hotových jedál.
Pridajte aspoň dvakrát toľko
tekutiny ako ryže, mliečne
jedlá v polovici varenia pre‐
miešajte.
3-4
Dusenie zeleniny, rýb, mäsa. 20 - 45
Pridajte niekoľko polievko‐
vých lyžíc tekutiny.
5 - 25
Rady
Z času na čas premiešajte.
42
www.electrolux.com
Varný stu‐
peň
Použitie:
Čas
(min)
Rady
4-5
Dusenie zemiakov v pare.
20 - 60
Použite max. ¼ l vody na
750 g zemiakov.
4-5
Varenie väčšieho množstva
jedla, omáčok a polievok.
60 150
Max. 3 l tekutiny plus prísa‐
dy.
6-7
Jemné vyprážanie: rezne, te‐ podľa
Po uplynutí polovice času
ľacie cordon bleu, kotlety,
potreby obráťte.
mäsové guľky, klobásky, pe‐
čeň, zásmažka, vajíčka, lie‐
vance, šišky.
7-8
Vyprážanie pri vyššej teplote, 5 - 15
zemiakové placky, steaky,
rezne.
9
Varenie vody, varenie cestovín, príprava mäsa (guláš, ragú), vyprá‐
žané hranolčeky.
Po uplynutí polovice času
obráťte.
Varenie veľkého množstva vody. PowerBoost je aktívna.
10. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
10.1 Všeobecné informácie
•
•
•
•
•
Varný panel očistite po každom
použití.
Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
Škrabance a tmavé škvrny na
povrchu neovplyvňujú funkčnosť
varného panela.
Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.
Na sklo použite špeciálnu škrabku.
Potlač na flexibilnej
indukčnej varnej oblasti sa
môže posúvaním riadu
zašpiniť alebo zmeniť farbu.
Túto oblasť môžete
normálne vyčistiť.
10.2 Čistenie varného panela
•
Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastová fólia, cukor a potraviny s
•
•
•
cukrom, inak môžu nečistoty spôsobiť
poškodenie varného panela. Dávajte
pozor, aby ste sa nepopálili.
Špeciálnu škrabku priložte na
sklenený povrch tak, aby bola
naklonená v ostrom uhle, a čepeľ
posúvajte po povrchu.
Po dostatočnom vychladnutí
varného panela odstráňte:
usadeniny vodného kameňa, škvrny
od vody, mastné škvrny, lesklé
kovové farebné fľaky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou s
neabrazívnym čistiacim prostriedkom.
Po čistení utrite varný panel mäkkou
handričkou.
Odstráňte lesklé kovové fľaky:
použite roztok vody a octu a vyčistite
sklenený povrch handričkou.
Povrch varného panela má
horizontálne drážky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou a malým
množstvom umývacieho prostriedku
plynulým pohybom zľava doprava. Po
čistení utrite varný panel mäkkou
handričkou zľava doprava.
SLOVENSKY
43
11. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
11.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Varný panel sa nedá za‐
pnúť ani používať.
Varný panel nie je pripoje‐
ný ku zdroju elektrického
napájania alebo je pripoje‐
ný nesprávne.
Skontrolujte, či je varný pa‐
nel správne pripojený k
zdroju elektrického napája‐
nia. Pozrite si schému za‐
pojenia.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Nenastavili ste varný stu‐
peň do 60 sekúnd.
Varný panel znovu zapnite
a do 60 sekúnd nastavte
varný stupeň.
Naraz ste sa dotkli 2 alebo
viacerých senzorových tla‐
čidiel.
Dotknite sa iba jedného
senzorového tlačidla.
Funkcia Prestávka je za‐
pnutá.
Pozrite si časť „Každoden‐
né používanie“.
Na ovládacom paneli je vo‐ Vyčistite ovládací panel.
da alebo je ovládací panel
znečistený tukom.
Zaznie zvukový signál a
varný panel sa vypne.
Ak je varný panel vypnutý,
zaznie zvukový signál.
Niečo ste položili na jedno
alebo viaceré senzorové
tlačidlá.
Odstráňte predmet zo sen‐
zorových tlačidiel.
Varný panel sa vypne.
Niečo ste položili na sen‐
Odstráňte daný predmet
zo senzorového tlačidla.
zorové tlačidlo
Ukazovateľ zvyškového
tepla sa nerozsvieti.
.
Zóna ešte nie je horúca,
pretože bola zapnutá iba
krátky čas, alebo je poško‐
dený senzor.
Nemôžete zapnúť najvyšší Iná zóna je už nastavená
varný stupeň.
na najvyšší varný stupeň.
Ak bola zóna zapnutá do‐
statočne dlho na to, aby
bola horúca, obráťte sa na
autorizované servisné stre‐
disko.
Najprv znížte výkon na inej
zóne.
44
www.electrolux.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Zohriali sa senzorové tla‐
čidlá.
Kuchynský riad je príliš veľ‐ Ak je to možné, preložte
ký alebo ste ho položili prí‐ veľký riad na zadné zóny.
liš blízko ovládačov.
Pri dotyku senzorových tla‐ Zvuková signalizácia je vy‐ Zapnite zvukovú signalizá‐
čidiel nezaznejú žiadne
pnutá.
ciu. Pozrite si časť „Každo‐
zvuky.
denné používanie“.
Displej nereaguje na dotyk. Časť displeja je zakrytá
Odstráňte predmety. Pre‐
alebo sú hrnce umiestnené miestnite hrnce mimo di‐
príliš blízko displeja.
spleja.
Je nastavený zlý jazyk.
Omylom ste zmenili jazyk.
Obnovte všetky funkcie na
nastavenia z výroby. Vy‐
berte možnosť Obnoviť na‐
stavenia z Ponuka.
Flexibilná indukčná varná
oblasť neohrieva kuchyn‐
ský riad.
Kuchynský riad je na flexi‐
bilnej indukčnej varnej ob‐
lasti umiestnený v nespráv‐
nej polohe.
Kuchynský riad umiestnite
v správnej polohe na flexi‐
bilnú indukčnú varnú ob‐
lasť. Poloha kuchynského
riadu závisí od zapnutej
funkcie alebo funkčného
režimu. Pozrite si časť
„Flexibilná indukčná varná
oblasť“.
Nesprávny priemer dna ku‐
chynského riadu pre za‐
pnutú funkciu alebo funkč‐
ný režim.
Použite kuchynský riad s
priemerom vhodným pre
zapnutú funkciu alebo
funkčný režim. Na samo‐
statnej časti flexibilnej in‐
dukčnej varnej oblasti pou‐
žite kuchynský riad s prie‐
merom menším ako 160
mm. Pozrite si časť „Flexi‐
bilná indukčná varná ob‐
lasť“.
Varná zóna sa vypne.
Zobrazí sa výstražné hlá‐
senie, že sa varná zóna
vypne.
Automatické vypínanie vy‐
pne varnú zónu.
Pozrite si časť „Každoden‐
né používanie“.
Varný panel vypnite a zno‐
va ho zapnite.
Na displeji sa zobrazí hlá‐
Funkcia Zámok je zapnutá. Pozrite si časť „Každoden‐
né používanie“.
senie
a číslo.
Zobrazí sa O - X - A.
bliká.
Funkcia Detská poistka je
zapnutá.
Pozrite si časť „Každoden‐
né používanie“.
Na zóne nie je žiadny riad.
Položte riad na zónu.
SLOVENSKY
Problém
45
Možné príčiny
Riešenie
Kuchynský riad nie je
vhodný.
Používajte vhodný kuchyn‐
ský riad. Pozrite si časť
„Tipy a rady“.
Príliš malý priemer dna ria‐ Použite kuchynský riad
du pre túto zónu.
správnych rozmerov. Po‐
zrite si časť „Technické
údaje".
Funkcia FlexiBridge je za‐
pnutá. Jedna alebo niekoľ‐
ko častí funkčného režimu,
ktorý je v prevádzke, nie je
prikrytých kuchynským ria‐
dom.
Kuchynský riad umiestnite
na správny počet častí
funkčného režimu, ktorý je
zapnutý, alebo zmeňte
funkčný režim. Pozrite si
časť „Flexibilná indukčná
varná oblasť“.
Funkcia PowerSlide je za‐
pnutá. Na flexibilnej in‐
dukčnej varnej oblasti sú
položené dva hrnce.
Použite iba jeden hrniec.
Pozrite si časť „Flexibilná
indukčná varná oblasť“.
Na displeji sa zobrazí sym‐ Došlo k poruche varného
panelu.
bol
a číslo.
Vypnite varný panel a po
30 sekundách ho znova
zapnite. Keď sa opäť roz‐
svieti symbol , odpojte
varný panel od elektrickej
siete. Po 30 sekundách
opäť pripojte varný panel.
Ak problém pretrváva, ob‐
ráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Znie neprerušované pípa‐
nie.
Elektrické zapojenie nie je
správne.
11.2 Ak nemôžete nájsť
riešenie...
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko. Uveďte údaje z
typového štítka. Uistite sa, že ste varný
panel používali správne. Ak ste ho
Varný panel odpojte od
elektrickej siete. Požiadajte
kvalifikovaného elektrikára,
aby skontroloval inštaláciu.
používali nesprávne, servisný zásah
technika servisného strediska alebo
predajcu nebude bezplatný, a to ani
počas záručnej lehoty. Pokyny
upravujúce záručné a servisné
podmienky nájdete v záručnej brožúre.
12. TECHNICKÉ ÚDAJE
12.1 Typový štítok
Model EIS7548
PNC 949 596 615 00
46
www.electrolux.com
Typ 62 C4A 05 CA
Indukcia 7.35 kW
Sér.č. .................
ELECTROLUX
220-240 V / 400 V 2N 50-60 Hz
Vyrobené v Nemecku
7.35 kW
12.2 Licencia na softvér
Softvér používaný v tomto varnom paneli
obsahuje softvér chránený autorským
právom, na ktorý sa vzťahujú licencie
BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0,
LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/
libpng, MIT, OpenSSL/SSLEAY ISC,
Apache 2,0 a ďalšie.
Celú kópiu licencie si môžete pozrieť na:
Ponuka > Nastavenia > Servis >
Licencia.
Zdrojový kód open-source softvéru
môžete stiahnuť z odkazu na webovej
stránke výrobku.
12.3 Špecifikácia varných zón
Varná zóna
Nominálny vý‐ PowerBoost
kon (max. var‐ [W]
ný stupeň)
[W]
PowerBoost
maximálne tr‐
vanie [min]
Priemer ku‐
chynského ria‐
du [mm]
Predná v stre‐
de
1400
2500
4
125 - 145
Pravá zadná
2300
3600
10
180 - 240
Flexibilná in‐
dukčná varná
oblasť
2300
3200
10
minimálne 100
Výkon varných zón sa môže v určitej
malej miere odchyľovať od údajov v
tabuľke. Mení sa podľa materiálu a
rozmeru kuchynského riadu.
Optimálne výsledky varenia dosiahnete
tak, že budete používať riad s priemerom
nie väčším ako sú údaje v tabuľke.
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
13.1 Informácie o výrobku podľa EU 66/2014
Model
EIS7548
Typ varného panela
Zabudovateľný
varný panel
Počet varných zón
2
Počet varných oblastí
1
Technológia ohrevu
Indukcia
Priemer kruhových var‐
ných zón (Ø)
Predná v strede
Pravá zadná
14,5 cm
24,0 cm
SLOVENSKY
Dĺžka (D) a šírka (Š) var‐
nej oblasti
Ľavá
D 46,5 cm
Š 21,4 cm
Spotreba energie na var‐ Predná v strede
nú zónu (EC electric coo‐ Pravá zadná
king)
187,5 Wh/kg
185,2 Wh/kg
Spotreba energie varnej
oblasti (EC electric coo‐
king)
187,0 Wh/kg
Ľavá
Spotreba energie varné‐
ho panela (EC electric
hob)
186,8 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 2: Varné panely.
Metódy merania funkčných vlastností
•
13.2 Úspora energie
•
Ak budete postupovať podľa nižšie
uvedených tipov, môžete pri
každodennom varení ušetriť energiu.
•
•
47
Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
•
•
Na kuchynský riad podľa možností
vždy položte pokrievku.
Kuchynský riad položte na varnú zónu
ešte pred jej zapnutím.
Menší riad položte na menšie varné
zóny.
Kuchynský riad položte priamo na
stred varnej zóny.
Zvyškové teplo využite na udržiavanie
teploty jedla alebo na roztopenie.
14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
867349843-B-192019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising