Electrolux EIS7548 User manual

Electrolux EIS7548 User manual
EIS7548
ET
LV
LT
Pliidiplaat
Plīts
Kaitlentė
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
2
24
47
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 3
2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 4
3. PAIGALDAMINE.................................................................................................6
4. TOOTE KIRJELDUS...........................................................................................8
5. KIIRJUHEND......................................................................................................9
6. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST........................................................... 10
7. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 11
8. PAINDLIK INDUKTSIOONKEEDUVÄLI........................................................... 15
9. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID..............................................................................17
10. PUHASTUS JA HOOLDUS............................................................................ 18
11. VEAOTSING...................................................................................................19
12. TEHNILISED ANDMED.................................................................................. 22
13. ENERGIATÕHUSUS...................................................................................... 22
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
3
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või
keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest
eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses
ainult siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad
on kuumad.
Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see
sisse lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad
lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et
te kütteelemente ei puutuks.
Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi
kaugjuhtimissüsteemi abil.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli,
ärge jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua
tulekahju.
Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid
lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.
Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest
lahkuda.
HOIATUS! Tuleoht! Ärge hoidke pliidiplaatidel mingeid
esemeid.
Metallesemeid, nagu nuge, kahvleid, lusikaid ega
potikaasi, ei tohiks pliidipinnale panna, sest need
võivad kuumeneda.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Pärast kasutamist lülitage nupu abil pliidielement välja;
ärge jääge lootma üksnes nõudetektorile.
Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud,
lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Juhul,
kui seade on vooluvõrku ühendatud harukarbi abil,
lülitage seade elektrivõrgust välja pealüliti kaudu.
Mõlemal juhul võtke ühendust teeninduskeskusega.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, volitatud hooldekeskuse või
lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi
kaitsevõresid, mis on seadme tootja poolt valmistatud
või tootja poolt heaks kiidetud ja kasutusjuhendis
loetletud, või seadmega kaasasolevaid pliidi
kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre kasutamine võib
kaasa tuua õnnetuse.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Kaitske lõikepindu niiskuskahjustuste
eest sobiva tihendi abil.
Kaitske seadme põhja auru ja
niiskuse eest.
Ärge paigutage seadet ukse kõrvale
ega akna alla. Vastasel korral võivad
tulised anumad ukse või akna
avamisel seadme pealt maha
kukkuda.
Kõigi seadmete põhjas on
jahutusventilaator.
Kui seade paigaldatakse sahtli
kohale:
– Ärge hoidke seal väikseid
esemeid või pabereid, mida
õhupuhasti võib sisse imeda, sest
see võib kahjustada
jahutusventilaatorit või
jahutussüsteemi.
– Jälgige, et seadme põhja ja
sahtlis olevate asjade vahele
jääks vähemalt 2 cm vaba ruumi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
veenduge, et seade on vooluvõrgust
eemaldatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Veenduge, et seade on õigesti
paigaldatud. Lahtiste või valede
toitejuhtmete või -pistikute
kasutamisel võib kontakt minna
tuliseks.
Kasutage õiget elektrijuhet.
Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.
Veenduge, et paigaldatud on
koormuskaitse.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse või
elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
5
Paigaldage juhtmetele kaabliklambrid.
Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei
puutuks vastu kuuma seadet või
toidunõusid, kui te seadme
lähedalasuvasse pistikupesasse
ühendate.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Vigastatud
toitejuhtme vahetamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
Enne esimest kasutamist eemaldage
kogu pakend, sildid ja kaitsekile (kui
see on olemas).
See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelvalveta.
Lülitage keeduväli pärast kasutamist
alati asendisse "väljas".
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Ärge usaldage üksnes nõudetektorit.
Ärge pange söögiriistu või potikaasi
keeduväljadele. Need võivad minna
kuumaks.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
Kui seadme pinda peaks tekkima
mõra, tuleb seade kohe vooluvõrgust
eemaldada. Elektrilöögioht!
Inimesed, kellel on
südamestimulaator, peaksid
töötavatest induktsiooniväljadest
hoiduma vähemalt 30 cm kaugusele.
Kui panete toiduained kuuma õlisse,
võib see hakata pritsima.
HOIATUS!
Plahvatuse või tulekahju oht!
•
•
•
•
Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid
eraldada süttivaid aure. Kui kasutate
toiduvalmistamisel õli või rasvu,
hoidke need eemal lahtisest leegist
või kuumadest esemetest.
Väga kuumast õlist eralduvad aurud
võivad iseeneslikult süttida.
Kasutatud õli, milles võib leiduda
toidujääke, võib süttida madalamal
temperatuuril kui kasutamata õli.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
Ärge pange tuliseid nõusid
juhtpaneelile.
Ärge pange pange kuuma nõukaant
pliidi klaaspinnale.
Ärge laske keedunõudel kuivaks
keeda.
Olge ettevaatlik ega laske nõudel ega
muudel esemetel seadmele kukkuda.
Pliidi pind võib puruneda.
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
•
•
•
•
Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
nõudega või ilma nõudeta.
Ärge asetage seadmele
alumiiniumfooliumit.
Malmist, alumiiniumist või katkise
põhjaga nõud võivad klaas- või
klaaskeraamilist pinda kriimustada.
Kui teil on vaja nõusid pliidil liigutada,
tõstke need alati üles.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
2.4 Puhastus ja hooldus
•
•
•
•
•
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Lülitage seade välja ja laske sel enne
puhastamist maha jahtuda.
Enne hooldustöid eemaldage seade
elektrivõrgust.
Ärge kasutage seadme
puhastamiseks vee- või aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, abrasiivseid
küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
2.5 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.6 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Seadme õige kõrvaldamise kohta
saate täpsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
EESTI
3.1 Enne paigaldamist
Enne pliidi paigaldamist kirjutage üles
alltoodud andmed, mis on ära toodud
andmesildil. Andmesilt asub seadme
korpuse põhjal.
Seerianumber ............
3.2 Integreeritud pliidid
Integreeritud pliiti võib kasutada alles
pärast seda, kui see on paigutatud
sobivasse standardile vastavasse
sisseehitatud mööblisse ja tööpinda.
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 680 mm
3.3 Ühenduskaabel
•
•
Selle seadme juurde kuulub ka
ühenduskaabel.
Kui toitekaabel on viga saanud, tuleb
see asendada kaablitüübiga:
H05V2V2-F, mis talub 90 °C või
kõrgemat temperatuuri. Pöörduge
lähimasse teeninduskeskusse.
min.
28 mm
3.4 Paigaldamine
min.
500mm
min.
50mm
min.
12 mm
7
8
www.electrolux.com
Kui seade paigaldatakse
sahtli kohale, võivad seal
olevad esemed
toiduvalmistamise ajal pliidi
ventilatsiooni tõttu soojaks
minna.
min. 60mm
4. TOOTE KIRJELDUS
4.1 Pliidipinna skeem
3
1 Induktsioonkeeduväli
2 Juhtpaneel
3 Paindlik induktsioonkeeduväli
koosneb neljast sektsioonist
1
1
2
4.2 Keedualapaneel
1
2
3
11
4
5
6
10
Saadaolevate seadete nägemiseks puudutage sobivat sümbolit.
7
8
9
EESTI
Süm‐
bol
Märkus
1
SISSE/VÄLJA
Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamiseks.
2
Menüü
Menüü avamiseks ja sulgemiseks.
3
Ala valik
Valitud ala liugriba avamiseks.
Ala indikaator
Näitab, millise ala liugriba on aktiivne.
-
Taimerifunktsioonide valimiseks.
Liugriba
Soojusastme reguleerimiseks.
7
PowerBoost
Funktsiooni sisselülitamiseks.
8
Lukustus
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
9
Peata
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
-
Näitavad praegust soojusastet.
FlexiBridge
Funktsiooni kolme režiimi vahel liikumiseks.
4
-
5
6
10
11
-
0-9
9
4.3 OptiHeat Control (3astmeline jääkkuumuse
indikaator)
HOIATUS!
III / II / I Jääkkuumusega
kaasneb põletusoht.
Indikaator näitab
jääkkuumuse taset.
Induktsioonkeeduväljad toodavad
toiduvalmistamiseks vajalikku kuumust
otse keedunõude põhjas.
Klaaskeraamika soojeneb nõu soojuse
tõttu.
5. KIIRJUHEND
5.1 Puuteekraani kasutamine
•
•
•
•
•
•
Valiku aktiveerimiseks puudutage
ekraanil vastavat sümbolit.
Valitud funktsioon lülitub sisse, kui
eemaldate sõrme ekraanilt.
Saadaolevates valikutes liikumiseks
kasutage kiireid liigutusi või tõmmake
sõrmega üle ekraani.
Liigutuste kiirus sõltub sellest, kui
kiiresti ekraaniobjektid liiguvad.
Kerimine võib peatuda ise või saate
selle ise kohe peatada, kui puudutate
ekraani.
Enamikku ekraanil kuvatavaid
parameetreid saate muuta, kui
vastavaid sümboleid puudutate.
•
•
•
•
•
Sobiva funktsiooni või aja valimiseks
võite liikuda läbi loendi ja/või
puudutada soovitud valikut.
Kui pliit on sisse lülitatud ja mõned
sümbolid ekraanilt kaovad, puudutage
mis tahes kohta ekraanil. Kõik
sümbolid kuvatakse uuesti.
Mõne funktsiooni käivitamisel ilmub
ekraanile hüpikaken täiendava
teabega.
Kasutatakse ainult tagantvalgusega
sümboleid.
Taimerifunktsioonide aktiveerimiseks
valige esmalt ala.
10
www.electrolux.com
5.2 Menüü struktuur
Puudutage
, et avada ja muuta pliidi
seadeid või aktiveerida mõned
funktsioonid. Tabelis on näha üksuse
Menüü põhistruktuur.
Menüü
Juhendatud küpsetami‐
ne
Pliidi funktsioonid
PowerSlide
Sulatamine
Seaded
Lapselukk
Stopper
Seadistamine
Juhendatud küpsetamine
Keel
Nuputoonid
Helitugevus
Displei heledus
Hooldus
Demorežiim
Litsents
Kuva tarkvaraversioon
Hoiatuste ajalugu
Lähtesta kõik seaded
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
Kui te puudutate ja hoiate mõnda valikut,
mis on saadaval üksuses Menüü,
kuvatakse nende lühikirjeldus. Järgige
nõuandeid, et lihtsasti liikuda üksuses
Menüü.
Kui asute üksuse Menüü allosas, kerige
läbi loendi ülespoole ja kasutage
puudutage
Menüü.
või
, et lahkuda üksusest
6. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.1 Esmakordne vooluvõrku
ühendamine
Pliidi vooluvõrku ühendamisel tuleb
seadistada Keel, Displei heledus ja
Helitugevus.
Seadeid saate muuta üksustes Menüü >
Seaded > Seadistamine. Vt "Igapäevane
kasutamine".
EESTI
11
7. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Sisse- ja väljalülitamine
Ekraanile ilmub aktiivse keeduala
liugriba, mis on aktiivne 8 sekundit.
3. Puudutage või libistage sõrme, et
valida sobiv soojusaste.
Sümbol muutub punaseks ja läheb
suuremaks.
Pliidi sisse- või väljalülitamiseks
puudutage 1 sekundi vältel
.
7.2 Automaatne väljalülitus
Funktsioon seiskab pliidi
automaatselt, kui:
•
•
kõik keedualad on välja lülitatud,
pärast pliidi käivitamist ei määrata
kuumusastet,
• kui juhtpaneelile on midagi loksunud
või asetatud (nõu, lapp vms) ja seda
pole sealt 10 sekundi jooksul
eemaldatud. Kõlab helisignaal ja pliit
lülitub välja. Eemaldage ese või
puhastage juhtpaneeli.
• pliidiplaat läheb liiga kuumaks (nt pott
on kuivaks keenud). Enne kui pliiti
uuesti kasutama hakkate, laske
keedualal maha jahtuda.
• kasutate vale nõud või sellel alal pole
nõud. Keeduala valge sümbol vilgub
ja induktsioonkeeduala lülitub
automaatselt 1 minuti pärast välja.
• Te pole keeduala välja lülitanud või
kuumusastet muutnud. Mõne aja
möödudes ilmub teade ja pliit lülitub
välja.
Kuumusastme ja pliidi väljalülitusaja
vaheline seos:
Kuumusaste
Pliit lülitub välja
pärast
1...2
6 tundi
3...5
5 tundi
6
4 tundi
7...9
1,5 tundi
7.3 Soojusaste
1. Lülitage pliit sisse.
2. Pange keedunõu valitud
keeduväljale.
7.4 Keedualade kasutamine
Pange nõu valitud keeduvälja keskele.
Induktsioonkeedualad kohanduvad
automaatselt nõu põhja suurusega.
Kui olete nõu valitud keedualale
asetanud, tuvastab pliit selle
automaatselt ja ekraanile ilmub vastav
liugriba. Liugriba kuvatakse 8 sekundit,
pärast mida läheb ekraan tagasi
põhiolekusse. Liugriba kiiremaks
eemaldamiseks koputage ekraani
väljaspool seda.
Kui teised alad on aktiivsed, võib
soovitud keeduala kuumustase olla
piiratud. Vt jaotist "Toitehaldus".
Veenduge, et kasutate
induktsioonpliidi jaoks
sobivat nõud. Lisateavet
erinevate nõutüüpide kohta
vt "Vihjeid ja näpunäiteid".
Nõu suurust kontrollige
jaotises "Tehnilised
andmed".
7.5 PowerBoost
See funktsioon aktiveerib suurema
võimsuse sobiva induktsioon-keeduala
jaoks; see sõltub nõu suurusest. Seda
funktsiooni saab kasutada ainult piiratud
aja jooksul.
1. Puudutage kõigepealt soovitud ala
sümbolit.
2. Puudutage
või libistage sõrme
paremale, et aktiveerida funktsioon
valitud keeduala puhul.
12
www.electrolux.com
Sümbol muutub punaseks ja läheb
suuremaks.
Funktsioon lülitub automaatselt välja.
Funktsiooni käsitsi väljalülitamiseks
valige ala ja muutke selle soojusastet.
Maksimaalsete aegade
nägemiseks vt "Tehnilised
andmed".
7.6 Toitehaldus
•
•
•
•
•
•
•
Keedualad rühmitatakse vastavalt
oma asukohale ja pliidi faaside arvule.
Vaadake joonist.
Iga faasi maksimaalne elektrivõimsus
on 3680 W.
Funktsioon jagab võimsuse samasse
faasi ühendatud keedualade vahel.
Funktsioon lülitub sisse, kui ühte faasi
ühendatud keedualade koguvõimsus
ületab 3680 W.
See funktsioon vähendab muude
samasse faasi ühendatud keedualade
võimsust, mis mõjutavad saadaolevat
kuumustaset.
Maksimaalne kuumustase on liugribal
näha. Aktiivsed on ainult valged
numbrid.
Kui kõrgem kuumustase pole
saadaval, vähendage kõigepealt
muude keedualade oma.
1. Kõigepealt valige sobiva keeduala
soojusaste ja seejärel valige
funktsioon.
2. Puudutage .
Ekraanile ilmub menüüaken.
3. Tähistage , et funktsioon
aktiveerida.
.
Sümbolid muutuvad
4. Sobiva aja valimiseks libistage oma
sõrme vasakule või paremale (nt
tunnid ja/või minutid).
5. Valiku kinnitamiseks puudutage Ok.
+STOP
Soovi korral võite valida , et valik
tühistada.
Kui aeg jõuab lõpule, kostab helisignaal
ja
vilgub. Helisignaali väljalülitamiseks
puudutage
.
Funktsiooni väljalülitamiseks muutke
soojusastme väärtuseks 0. Teise
võimalusena puudutage taimeri
väärtusest vasakul , puudutage
selle kõrval ja kinnitage oma valik, kui
ilmub hüpikaken.
+STOP
Minutilugeja
Seda funktsiooni saate kasutada, kui pliit
on sisse lülitatud, kuid keeduväljad ei
tööta.
See funktsioon ei mõjuta keeduväljade
tööd.
1. Valige mõni keeduväli.
Ekraanil kuvatakse vastav liugriba.
2. Puudutage .
Ekraanile ilmub menüüaken.
3. Sobiva aja valimiseks libistage oma
sõrme vasakule või paremale (nt
tunnid ja minutid).
4. Valiku kinnitamiseks puudutage Ok.
7.7 Taimer
+STOP
Pöördloenduse taimer
Kasutage seda funktsiooni selleks, et
määrata, kui kaua keeduväli ühe
toiduvalmistusseansi ajal töötama peab.
Igale keeduväljale saab ka eraldi
funktsiooni valida.
Soovi korral võite valida , et valik
tühistada.
Kui aeg jõuab lõpule, kostab helisignaal
ja
vilgub. Helisignaali väljalülitamiseks
puudutage
.
Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage
taimeri väärtusest vasakul
, puudutage
selle kõrval ja kinnitage oma valik, kui
ilmub hüpikaken.
EESTI
7.9 Lukustus
Stopper
Funktsioon alustab automaatselt
loendust, kui olete keeduala sisse
lülitanud. Selle funktsiooniga saate
jälgida, kui kaua see töötab.
, et avada Menüü.
1. Puudutage
2. Kerige läbi Menüü, et valida Seaded
> Stopper.
3. Puudutage lülitit, et funktsioon sisse/
välja lülitada.
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
Funktsioon ei peatu, kui te nõu
eemaldate. Funktsiooni uuesti valimiseks
ja käsitsi käivitamiseks puudutage ,
valige hüpikaknast Lähtesta. Funktsioon
alustab loendamist alates 0. Et
toiduvalmistamise ajal funktsioon
ja
katkestada – Peata, puudutage
valige hüpikaknast Peata. Loenduse
jätkamiseks valige Start.
7.8 Peata
Funktsiooniga lülitatakse kõik
kasutatavad keedualad madalaimale
soojusastmele.
Kui funktsioon on sees, saab kasutada
ainult sümboleid
ja . Kõik muud
juhtpaneeli sümbolid on lukustatud.
Funktsioon ei peata taimerifunktsioone.
Puudutage
, et funktsioon aktiveerida.
Süttib . Kuumusseade on seatud
valikule 1.
Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage
.
Funktsioon peatub PowerBoost. Kõrgeim
tase lülitub uuesti sisse, kui te uuesti
puudutate
.
13
Pliidi kasutamise ajal saate juhtpaneeli
lukustada. See hoiab ära soojusastme
kogemata muutmise.
Valige kõigepealt soojusaste.
Puudutage , et funktsioon aktiveerida.
Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage
3 sekundit.
Pliidi väljalülitamisel lülitub
välja ka see funktsioon.
7.10 Lapselukk
See funktsioon hoiab ära pliidiplaadi
juhusliku sisselülitamise.
, et avada
1. Puudutage ekraanil
Menüü.
2. Valige loendist Seaded > Lapselukk.
3. Keerake lüliti sisse ja puudutage
tähestikulises järjekorras tähti A-O-X,
et funktsioon sisse lülitada.
Funktsiooni väljalülitamiseks lülitage
lüliti välja.
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
7.11 Keel
1. Puudutage ekraanil
, et avada
Menüü.
2. Valige loendist Seaded
>Seadistamine > Keel.
3. Valige loendist sobiv keel.
Kui valite kogemata vale keele,
puudutage
. Valige ilmuvast loendist
kolmas valik ja seejärel kaks korda
viimane valik. Lõpuks valige õige valik
paremalt poolt.
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
14
www.electrolux.com
7.12 Nuputoonid / Helitugevus
Pliidi helisignaalide tüüpi võite muuta või
need hoopis välja lülitada. Valida saate
klõpsu (vaikimisi) või piiksu.
, et avada
1. Puudutage ekraanil
Menüü.
2. Valige loendist Seaded >
Seadistamine> Nuputoonid /
Helitugevus.
3. Valige sobiv valik.
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
•
Võite puudutada Ok hüpikakna
ülaosas, et kasutada
vaikeseadeid.
• Saate valida taimerifunktsiooni.
Kui nõu saavutab soovitud
temperatuuri, võite taimeri sisse
lülitada.
• Kuumuse vaikseadet saab muuta.
3. Kui nõu saavutab määratud
temperatuuri, kõlab helisignaal ja
ekraanile ilmub hüpikaken. Akna
sulgemiseks ja funktsiooni
käivitamiseks puudutage Ok. Akna
püsivaks väljalülitamiseks kontrollige
, enne kui funktsiooni aktiveerite.
Funktsiooni peatamiseks puudutage
7.13 Displei heledus
ja Stop või puudutage
ja valige
Juhendatud küpsetamine, valige mõni
toidutüüp ja puudutage Stop.
Saate muuta ekraani heledust.
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
Valida saate 4 heledusastme vahel,
kusjuures 1 on madalaim ja 4 kõrgeim.
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
, et avada
1. Puudutage ekraanil
Menüü.
2. Valige loendist Seaded
>Seadistamine > Displei heledus.
3. Valige sobiv tase.
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
7.14
Juhendatud
küpsetamine
See funktsioon reguleerib temperatuuri
vastavalt valmivale roale ja hoiab seda
kogu küpsemise aja. Selle saab
aktiveerida ainult vasakpoolsete
keedualadega.
1. Puudutage ekraanil
, et avada
Menüü.
2. Valige Juhendatud küpsetamine ja
leidke loendist toidu tüüp, mida
soovite valmistada.
Iga toidutüübi puhul on saadaval
mõned valikud. Järgige ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
või .
7.15
Sulatamine
Seda funktsiooni võite kasutada toidu
sulatamiseks (nt šokolaad, või).
Funktsiooni saab ühe
küpsetusfunktsiooni ajal korraga
kasutada ainult ühel keeduväljal.
, et avada
1. Puudutage ekraanil
Menüü.
2. Valige loendist Pliidi funktsioonid >
Sulatamine.
3. Puudutage Start
Teil tuleb valida sobiv ala.
Ilmub hüpikaken, mis küsib, kas
soovite eelmise soojusastme
tühistada (kui see oli varem valitud).
Menüü-üksusest väljumiseks puudutage
või ekraani parempoolset,
hüpikaknast väljapoole jäävat osa.
Üksuses Menüü liikumiseks kasutage
või .
Funktsiooni peatamiseks puudutage ala
valiku sümbolit ja siis puudutage Stop.
EESTI
15
8. PAINDLIK INDUKTSIOONKEEDUVÄLI
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
8.1 FlexiBridge
Vasakpoolse ala saab ühendada kaheks
eri suurusega alaks või ka üheks suureks
küpsetusalaks. Valida saab 4 ala
kombinatsiooni sõltuvalt sellest, milline
on kasutatava nõu suurus. Keeduala
indikaatorid muutuvad automaatselt ja
näitavad võimalikku kombinatsiooni.
FlexiBridge Pliidi sisselülitamisel
aktiveeritakse automaatselt tavavaikerežiim. Kaks keeduvälja töötavad
teineteisest sõltumatult.
Puudutage
FlexiBridge.
, et vahetada režiime
8.2 FlexiBridge Tavarežiim
Pliidi sisselülitamisel on see režiim
automaatselt sees. See ühendab
sektsioonid kaheks eraldi keeduväljaks.
Iga ala soojusastet saab valida eraldi.
8.3 FlexiBridge Suure
sildühenduse režiim
Režiimi sisselülitamiseks puudutage ,
kuni te näete õige režiimi indikaatorit .
Selle režiimiga ühendatakse kõik kolm
tagumist sektsiooni üheks keeduväljaks.
Eesmine sektsioon ei ole ühendatud ja
on kasutatav eraldi keeduväljana. Iga ala
soojusastet saab eraldi valida.
Nõu õige asend:
Nõu õige asend:
Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb nõu
asetada kolmele ühendatud sektsioonile.
Kui kasutate nõud, mis on kahe
sektsiooni alast väiksem, vilgub ekraanil
ja 1 minuti pärast lülitub kogu ala
välja.
Nõu vale asend:
16
www.electrolux.com
Nõu vale asend:
8.4 FlexiBridge Maksimaalse
sildühenduse režiim
Režiimi sisselülitamiseks puudutage ,
kuni te näete õige režiimi indikaatorit .
Selle režiimiga ühendatakse kõik
sektsioonid üheks keeduväljaks.
Nõu õige asend:
Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb nõu
asetada neljale ühendatud sektsioonile.
Kui kasutate nõud, mis on kolme
sektsiooni alast väiksem, ilmub ekraanile
8.5 PowerSlide
See funktsioon võimaldab reguleerida
temperatuuri, liigutades nõusid
induktsioonialal teise asukohta. Selle
funktsiooniga jagatakse vasakpoolsed
keedualad automaatselt kolmeks erineva
kuumusseadega alaks. Pliit tuvastab
nõude asukoha ja reguleerib vastavalt
sellele eelnevalt valitud võimsustaset.
Nõusid võib paigutada eesmisele,
keskmisele või tagumisele alale. Kui
paigutate nõu eesmisele alale, saate
kõige kõrgema kuumustaseme (nt 9).
Selle vähendamiseks lükake keedunõu
keskmisele (kuumustase - 5) või
tagumisele (kuumustase -1).
Selle funktsiooni puhul
kasutage ainult ühte nõu,
mille põhja läbimõõt on
vähemalt 160 mm.
ja 1 minuti pärast lülitub kogu ala
välja.
1. Puudutage üks kord
.
2. Loendist funktsiooni valimiseks
kerige Menüü > Pliidi funktsioonid.
• Kui mõni vasakpoolsetest
keedualadest on kasutuses, ilmub
hüpikaken, mis küsib kinnitust,
kas tahate eelmised
kuumusseaded tühistada.
Ekraanile ilmub sümbol ja
kolme keeduala sümbolid koos
kuumuse vaikeseadetega.
Kuumuse vaikseadet saab vastavalt
vajadusele muuta ning edaspidiseks
kasutuseks uus seade salvestatakse.
3. Asetage nõu sobiva
kuumustasemega keedualale.
Asetage nõu valitud keeduvälja
keskele ja veenduge, et te ei karda
seejuures kõrvalasuvaid keedualasid.
•
Nõu vale asend:
EESTI
Süttivad punased indikaatorid. Kui
punaseid indikaatoreid ei ole, ei saa
funktsiooni sisse lülitada.
Kui te soovite nõu asukohta muuta,
tõstke see üles ja asetage teisele
alale. Nõude libistamine võib pliidi
pinnale jätta kriimustused ja
värvimuutused.
Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage
17
funktsioon välja lülitada. Funktsiooni
võite välja lülitada ka Menüü kaudu.
Liigutage nõud aegajalt. Kui
pliit tegevust ei tuvasta,
lülitub funktsioon 10 minuti
pärast välja.
; ilmub hüpikaken. Puudutage Stop, et
9. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
9.1 Nõud
Induktsioonkeeduvälja puhul
kuumutab tugev
elektromagnetväli nõusid
väga kiiresti.
Kasutage
induktsioonväljadega
sobivaid nõusid.
Nõude materjal
•
õige: malm, teras, emailitud teras,
roostevaba teras, mitmekihilise
põhjaga (vastava tootjapoolse
tähistusega).
• vale: alumiinium, vask, messing,
klaas, keraamika, portselan.
Keedunõud võib induktsioonpliidil
kasutada, kui:
•
•
vesi hakkab keeduvälja kõrgeima
soojusastme valimisel väga kiirelt
keema.
magnet tõmbab nõu enda külge kinni.
Keedunõu põhi peaks olema
võimalikult paks ja tasane.
Enne nõu asetamist pliidile
kontrollige, kas selle põhi on
kuiv ja puhas.
Keedunõude mõõtmed
Induktsioonkeedualad kohanduvad
automaatselt nõu põhja suurusega.
Keeduvälja efektiivsus oleneb kasutatava
nõu läbimõõdust. Minimaalsest väiksema
põhjaga keedunõu kasutab keeduvälja
pakutud võimsust ainult osaliselt.
Vt jaotist "Tehnilised
andmed".
9.2 Kasutamisega kaasnevad
helid
Kui kuulete:
•
pragisevat heli: nõud on tehtud
erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
• vilinat: kasutatakse ühte või mitut
keeduvälja suurel võimsusel ja nõud
on tehtud erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
• surinat: kasutatakse suurt võimsust.
• klõpsumist: elektrilülitused, nõu on
tuvastatud pärast selle pliidile
asetamist tuvastatud.
• sisinat, suminat: ventilaator töötab.
Need helid on normaalsed ega ole
märgiks pliidi rikkest.
9.3 Öko Timer (Ökotaimer)
Energia säästmiseks lülitub keeduvälja
soojendus välja enne pöördloenduse
taimeri signaali kõlamist. Tööaja pikkus
sõltub valitud soojusastmest ja
küpsetusaja pikkusest.
9.4 Näiteid pliidi kasutamisest
Kuumusastmete ja keeduvälja tarbitava
energia vahel ei ole otsest seost.
Kuumusastet suurendades ei suurene
energiatarve proportsionaalselt. See
tähendab, et keskmise soojusastmega
keeduväli kasutab vähem kui poolt oma
võimsusest.
18
www.electrolux.com
Tabelis toodud andmed on
ainult orientiirid.
Kuumusaste Kasutamine:
Aeg
(min.)
Näpunäited
1
Valmistatud toidu soojas‐
hoidmiseks.
vasta‐
Pange keedunõule kaas
valt va‐ peale.
jaduse‐
le
1-2
Hollandi kaste, sulatamine:
või, šokolaad, želatiin.
5 - 25
1-2
Kalgendamine: kohevad om‐ 10 - 40
letid, küpsetatud munad.
Valmistage kaane all.
2-3
Riisi ja piimatoitude keetmine 25 - 50
vaiksel tulel, valmistoidu soo‐
jendamine.
Vedeliku kogus peab olema
riisi kogusest vähemalt kaks
korda suurem, piimatoite tu‐
leb poole valmistamise järel
segada.
3-4
Köögivilja, kala, liha auruta‐
mine.
20 - 45
Lisage paar supilusikatäit
vedelikku.
4-5
Kartulite aurutamine.
20 - 60
Kasutage maks. ¼ l vett 750
g kartulite kohta.
4-5
Suuremate toidukoguste,
hautiste ja suppide valmista‐
mine.
60 150
Kuni 3 l vedelikku ning kom‐
ponendid.
6-7
Kergelt praadimine: eskalo‐
pid, vasikalihast cordon bleu,
karbonaad, kotletid, vorstid,
maks, keedutainas, munad,
pannkoogid, sõõrikud.
vasta‐
Pöörake poole aja möödu‐
valt va‐ des.
jaduse‐
le
7-8
Tugev praadimine, praetud
kartulid, ribiliha, praetükid.
5 - 15
9
Vee ja pasta keetmine, liha pruunistamine (guljašš, pajapraad), frii‐
kartulite valmistamine.
Aeg-ajalt segage.
Pöörake poole aja möödu‐
des.
Suure koguse vee keetmine. PowerBoost on sisse lülitatud.
10. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
10.1 Üldine teave
•
•
•
Puhastage pliit pärast igakordset
kasutamist.
Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.
Kriimustused või tumedad plekid
pinnal ei mõjuta pliidi tööd.
EESTI
•
•
Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat
puhastusvahendit.
Kasutage spetsiaalset klaasikaabitsat.
Paindlikul induktsioonialal
olevad jooned võivad
keedunõude liigutamise
tagajärjel värvi muuta või
määrduda. Puhastage seda
ala tavalisel viisil.
•
•
10.2 Pliidi puhastamine
•
Eemaldage kohe: sulav plast,
plastkile, suhkur ja suhkrut sisaldavad
plekid, vastasel korral võib
kinnikõrbenud mustus pliiti
kahjustada. Püüdke vältida toidu
pinnale kõrbemist. Asetage
spetsiaalne kaabits õige nurga all
•
19
klaaspinnale ja liigutage selle tera
pliidi pinnal.
Eemaldage, kui pliit on piisavalt
jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid,
rasvaplekid, läikivad metalsed plekid.
Puhastage pliiti niiske lapi ja
mitteabrasiivse pesuainega. Pärast
puhastamist kuivatage pliiti pehme
lapiga.
Metalse läikega pleki eemaldamine:
kasutage vee ja äädika lahust ja
puhastage selles niisutatud lapiga
pliidipinda.
Pliidi pinnal on horisontaalsed
süvendid. Puhastage pliiti niiske lapi
ja veidikese nõudepesuvahendiga,
pühkides õrnalt vasakult paremale.
Pärast puhastamist kuivatage pliiti
pehme lapiga vasakult paremale.
11. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
11.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Pliiti ei saa käivitada või
kasutada.
Pliit ei ole elektrivõrku
Kontrollige, kas pliit on õi‐
ühendatud või ei ole ühen‐ gesti elektrivõrku ühenda‐
dus korralik.
tud. Vaadake ühendusjoo‐
nist.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrik‐
uga.
Te ei vali soojusastet 60
sekundi jooksul.
Käivitage pliit uuesti ja
määrake vähemalt 60 se‐
kundi jooksul soojusaste.
Puudutasite korraga 2 või
enamat sensorvälja.
Puudutage ainult üht sen‐
sorvälja.
Peata on sees.
Vt "Igapäevane kasutami‐
ne".
Juhtpaneelil on vett või
rasvapritsmeid.
Pühkige juhtpaneel puh‐
taks.
20
www.electrolux.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Helisignaal kõlab ja pliit lü‐
litub välja.
Helisignaal kõlab, kui pliit
välja lülitatakse.
Katsite kinni ühe või mitu
sensorvälja.
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
Pliit lülitub välja.
Olete asetanud midagi
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
sensorväljale
.
Jääkkuumuse indikaator ei Väli ei ole kuum, sest see Kui keeduväli on piisavalt
lülitu sisse.
töötas vaid lühikest aega
kaua töötanud, et olla
või on sensor kahjustunud. kuum, pöörduge teenin‐
duskeskusse.
Te ei saa kõrgeimat kuu‐
mustaset valida.
Teise keedualal on juba
kõrgeim kuumustase vali‐
tud.
Vähendage esmalt teise
keeduala võimsust.
Sensoriväljad muutuvad
kuumaks.
Keedunõu on liialt suur või
asub sensorväljale liiga lä‐
hedal.
Asetage suuremad anu‐
mad tagumistele väljadele.
Kui puudutate paneeli sen‐ Helid on välja lülitatud.
sorvälju, puudub heli.
Lülitage heli sisse. Vt "Iga‐
päevane kasutamine".
Ekraan ei reageeri puudu‐
tusele.
Osa ekraanist on kaetud
või asetsevad nõud ekraa‐
nile liiga lähedal.
Eemaldage esemed. Võtke
nõud ekraanilt ära.
Valitud on vale keel.
Keelt on kogemata muude‐ Lähtestage kõigi funktsioo‐
tud.
nide tehaseseaded. Valige
Lähtesta kõik seaded ük‐
susest Menüü.
Paindlikul induktsioonialal
olevad keedunõud ei kuu‐
mene.
Nõud on paindlikul indukt‐
sioonialal valesti paiguta‐
tud.
Asetage nõud paindlikul in‐
duktsioonialal õigele koha‐
le. Nõude asend sõltub sis‐
selülitatud funktsioonist või
funktsioonirežiimist. Vt jao‐
tist "Paindlik induktsioonia‐
la".
Nõu põhja läbimõõt on va‐
litud funktsiooni või funkt‐
sioonirežiimi jaoks ebaso‐
biv.
Kasutage nõusid, mille
põhja läbimõõt sobib vali‐
tud funktsioonile või funkt‐
sioonirežiimile. Kasutage
paindliku induktsiooniala
ühel sektsioonil nõud, mille
põhja läbimõõt on väiksem
kui 160 mm. Vt jaotist
"Paindlik induktsiooniala".
EESTI
Probleem
Võimalik põhjus
Keeduala lülitub välja.
Automaatne väljalülitus lü‐
Ilmub hoiatusteade kee‐
litab keeduala välja.
duala väljalülitumise kohta.
Ilmuvad
ja teade.
Ilmub O - X - A.
vilgub.
21
Lahendus
Vt "Igapäevane kasutami‐
ne".
Lülitage pliit välja ja käivi‐
tage uuesti.
Lukustus on sees.
Vt "Igapäevane kasutami‐
ne".
Lapselukk on sees.
Vt "Igapäevane kasutami‐
ne".
Keeduväljal pole nõud.
Pange nõu keeduväljale.
Kasutate ebasobivat nõud. Kasutage sobivaid nõusid.
Vt "Vihjeid ja näpunäiteid".
Nõu põhja läbimõõt on sel‐ Kasutage sobivate mõõt‐
le keeduvälja jaoks liiga
metega keedunõusid. Vt
väike.
jaotist "Tehnilised and‐
med".
FlexiBridge on sees. Ühe
või enama töösoleva funkt‐
sioonirežiimi sektsioonil ei
ole nõud.
Pange nõud töösoleva
funktsioonirežiimi õigetele
vastavatele sektsioonidele
või muutke funktsioonirežii‐
mi. Vt jaotist "Paindlik in‐
duktsiooniala".
PowerSlide on sees.
Kasutage ainult ühte nõud.
Paindlikule induktsiooniala‐ Vt jaotist "Paindlik indukt‐
le on pandud kaks keedu‐ siooniala".
nõud.
Süttivad
ja number.
Seadmel ilmes tõrge.
Lülitage pliit välja ja käivi‐
tage uuesti 30 sekundi
möödudes. Kui
süttib
uuesti, eemaldage pliit
vooluvõrgust. Lülitage pliit
vooluvõrku tagasi 30 se‐
kundi pärast. Kui probleem
ilmneb uuesti, pöörduge
hoolduskeskusse.
Võite kuulda pidevat piik‐
suheli.
Elektriühendus on vale.
11.2 Kui lahendust ei leidu...
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega. Andke teada
andmesildil olevad andmed. Mõelge, kas
Eemaldage pliit vooluvõr‐
gust. Laske kvalifitseeritud
elektrikul ühendused üle
kontrollida.
olete pliiti kindlasti õigesti kasutanud. Kui
seadet on valesti kasutatud, ei tarvitse
teeninduse tehniku või edasimüüja töö
isegi garantiiajal tasuta olla. Teenindust
ja garantiitingimusi puudutavad juhised
leiate garantiibrošüürist.
22
www.electrolux.com
12. TEHNILISED ANDMED
12.1 Andmeplaat
Mudel EIS7548
Tüüp 62 C4A 05 CA
Induktsioon 7.35 kW
Seerianr. .................
ELECTROLUX
Tootenumber (PNC) 949 596 615 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Valmistatud Saksamaal
7.35 kW
12.2 Tarkvaralitsentsid
Käesolevas pliidis sisalduv tarkvara
sisaldab autoriõigusega kaitstud
tarkvara, millel on BSD, fontconfig, FTL,
GPL-2.0 , LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg,
zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY
ISC, Apache 2,0 ja teised litsentsid.
Tutvuge litsentsi täistekstiga jaotises:
Menüü > Seaded > Hooldus > Litsents.
Avatud lähtekoodiga tarkvara lähtekoodi
võite alla laadida, klõpsates toote
veebilehel olevat hüperlinki.
12.3 Keeduväljade tehnilised näitajad
Keeduväli
Nimivõimsus
(maks. soo‐
jusaste) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksimum‐
kestus [min]
Nõu läbimõõt
[mm]
Keskmine ees‐ 1400
mine
2500
4
125 - 145
Parempoolne
tagumine
2300
3600
10
180 - 240
Paindlik indukt‐ 2300
sioonkeeduväli
3200
10
minimaalne 100
Keeduväljade võimsus võib vähesel
määral erineda tabelis toodud
andmetest. See oleneb kasutatavate
nõude materjalist ja suurusest.
Parimate tulemuste saamiseks kasutage
nõusid, mille läbimõõt ei ole tabelis
toodust suurem.
13. ENERGIATÕHUSUS
13.1 Tooteteave vastavalt direktiivile EU 66/2014
Mudeli tunnus
EIS7548
Keeduplaadi tüüp
Integreeritud
pliit
Keeduväljade arv
2
Keeduväljade arv
1
Kuumutamisviis
Induktsioon
EESTI
Ringikujuliste keeduvälja‐ Keskmine eesmine
de läbimõõt (Ø)
Parempoolne tagumine
14,5 cm
24,0 cm
Keeduvälja pikkus (P) ja
laius (L)
Vasak
P 46,5 cm
L 21,4 cm
Keeduvälja energiatarbi‐
mine (EC electric coo‐
king)
Keskmine eesmine
Parempoolne tagumine
187,5 Wh/kg
185,2 Wh/kg
Keeduala energiatarbimi‐
ne (EC electric cooking)
Vasak
187,0 Wh/kg
Pliidi energiatarbimine
(EC electric hob)
EN 60350-2 - Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed - Osa 2: Pliidid Meetodid jõudluse mõõtmiseks
13.2 Energiasääst
Järgmisi nõuandeid järgides saate
igapäevaselt energiat kokku hoida.
•
Vett kuumutades piirduge vajaliku
kogusega.
23
186,8 Wh/kg
•
•
•
•
•
Võimalusel pange keedunõule alati
kaas peale.
Enne keeduvälja sisselülitamist
asetage sellele keedunõu.
Pange väiksem nõu väiksemale
keeduväljale.
Pange nõu otse keeduvälja keskele.
Toidu soojashoidmiseks või
sulatamiseks kasutage jääkkuumust.
14. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
24
www.electrolux.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA..............................................................................24
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI................................................................................26
3. UZSTĀDĪŠANA.................................................................................................28
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.......................................................................... 30
5. ĪSA PAMĀCĪBA............................................................................................... 31
6. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES.......................................................... 32
7. IZMANTOŠANA IKDIENĀ................................................................................ 32
8. FLEKSIBLA INDUKCIJAS GATAVOŠANAS ZONA......................................... 36
9. PADOMI UN IETEIKUMI.................................................................................. 39
10. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA...............................................................................41
11. PROBLĒMRISINĀŠANA................................................................................ 41
12. TEHNISKIE DATI............................................................................................44
13. ENERGOEFEKTIVITĀTE............................................................................... 45
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.electrolux.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
LATVIEŠU
25
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar
ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve
ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties bērni līdz 3 gadu
vecumam bez uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas
ir karstas.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.
BRĪDINĀJUMS! Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem
vai eļļu bez pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
NEMĒĢINIET dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci
un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai
ugunsdrošības segu.
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
UZMANĪBU! Gatavošanas process jāuzrauga. Īss
gatavošanas process jāuzrauga nepārtraukti.
BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: Neturiet
priekšmetus uz plīts virsmām.
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Pēc lietošanas izslēdziet plīts virsmas elementu ar tā
vadību un nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
Ja stikla keramikas virsma/stikla virsma ir saplaisājusi,
izslēdziet ierīci un atslēdziet to no elektriskās strāvas
avota. Gadījumā, ja ierīce ir pievienota strāvas avotam
tieši, izmantojot savienojuma kārbu, noņemiet
drošinātāju, lai atvienotu ierīci no strāvas avota. Abos
gadījumos sazinieties ar Pilnvarotu servisa centru.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
pilnvarotam servisa pārstāvim vai kvalificētam
speciālistam.
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai ierīces ražotāja
ieteiktās vai ierīces lietošanas instrukcijā norādītās
plīts vadīklas vai plīts vadīklas, kas iestrādātas ierīcē.
Nepiemērotu plīts vadīklu lietošana var izraisīt
negadījumus.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
•
Noņemiet visu iepakojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
•
•
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar
hermetizējošu līdzekli, lai nepieļautu
piebriešanu mitruma ietekmē.
Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika
un mitruma.
Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai
zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot
durvis vai logu, nenokristu ēdiena
gatavošanas trauki.
LATVIEŠU
•
•
Katrai ierīcei apakšā ir dzesēšanas
ventilators.
Ja ierīce tiek uzstādīta virs atvilktnes:
– Neglabājiet mazus gabalus vai
papīra lapas, kuras varētu izvilkt,
tādējādi sabojājot dzesēšanas
ventilatorus vai dzesēšanas
sistēmu.
– Starp ierīces apakšdaļu un
atvilktnē saliktām lietām ieturiet
vismaz 2 cm attālumu.
•
•
•
•
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīce jābūt iezemētai.
Pirms jebkādu darbību veikšanas
pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no
strāvas padeves.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi
uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs
strāvas vads vai kontaktdakša (ja tāda
ir) var izraisīt kontakta pārkaršanu.
Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.
Nepieļaujiet elektrības vadu
samezglošanos.
Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta
aizsardzība pret elektrošoku.
Izmantojiet vada atslogotāju.
Pieslēdzot ierīci rozetei,
pārliecinieties, ka elektrības vads vai
kontaktdakša (ja tāda ir) nepieskaras
ierīces karstajām daļām vai ēdiena
gatavošanas traukiem.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas
vadu. Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu
bojātu strāvas kabeli.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
•
27
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas
ierīces: automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
2.3 Izmantošana
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms pirmās ieslēgšanas noņemiet
iepakojuma, marķējuma un
aizsardzības plēves (ja tādas ir).
Šī iekārta paredzēta tikai
izmantošanai mājās.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Pēc katras izmantošanas reizes,
iestatiet gatavošanas zonu stāvoklī
Izslēgt.
Nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
Nenovietojiet galda piederumus un
katlu vākus uz gatavošanas zonām.
Tie var sakarst.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Ja ierīces virsma ir ieplaisājusi,
nekavējoties atvienojiet ierīci no
elektrotīkla. Tas jādara, lai novērstu
elektrošoku.
Lietotājiem ar elektrokardiostimulatoru
jāturas vismaz 30 cm attālumā no
indukcijas gatavošanas zonām, kad
ierīce tiek darbināta.
28
www.electrolux.com
•
Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā
var šļakstēt.
•
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks.
•
•
•
•
Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt
uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar
taukvielām un eļļu, netuviniet tām
atklātu liesmu vai sakarsētus
priekšmetus.
Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
Izlietota eļļa, kas satur ēdiena
atliekas, var izraisīt ugunsgrēku pie
zemākas temperatūras nekā eļļa, kas
tiek lietota pirmo reizi.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
•
2.4 Aprūpe un tīrīšana
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
•
•
•
•
•
•
Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz vadības
paneļa.
Nedrīkst novietot karstu pannas vāku
uz plīts stikla virsmas.
Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet
ēdiena gatavošanas traukiem
izvārīties tukšiem.
Gādājiet, lai uz ierīces neuzkristu
nekādi priekšmeti un ēdiena
gatavošanas trauki. Tā var sabojāt
virsmu.
Neieslēdziet sildriņķus, ja uz tiem
novietots tukšs ēdiena gatavošanas
trauks, vai bez ēdiena gatavošanas
trauka.
Nenovietojiet uz ierīces alumīnija
foliju.
Ēdiena gatavošanas trauki, kas
izgatavoti no čuguna vai alumīnija
lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var
saskrāpēt stiklu / stikla keramiku.
Pārvietojot šādus priekšmetus pa plīts
virsmu, vienmēr paceliet tos.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla sabojāšanos.
Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un
ļaujiet tai atdzist.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms
apkopes veikšanas.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku
un neizsmidziniet ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
2.5 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.6 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi utilizēt ierīci.
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
3. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
3.1 Pirms uzstādīšanas
Pirms plīts uzstādīšanas pierakstiet
zemāk informāciju, kas norādīta uz datu
plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte
atrodas plīts apakšā.
Sērijas
numurs ...........................
LATVIEŠU
3.2 Iebūvējamas plītis
Lietojiet iebūvējamās plītis tikai pēc tam,
kad tās ir pareizi iebūvētas virtuves
mēbelēs un darba virsmās atbilstoši
spēkā esošiem standartiem.
min.
28 mm
3.3 Savienojuma kabelis
•
•
Plīts ir aprīkota ar strāvas kabeli.
Lai nomainītu bojātu strāvas vadu,
izmantojiet kabeli: H05V2V2-F kas
spēj izturēt 90 °C un augstāku
temperatūru. Sazinieties ar vietējo
apkopes centru.
3.4 Montāža
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 680 mm
min. 60mm
Ja ierīci uzstāda virs
atvilktnes, plīts virsmas
ventilācija gatavošanas laikā
var sasildīt atvilktnē esošos
priekšmetus.
29
30
www.electrolux.com
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
4.1 Gatavošanas virsmas izkārtojums
3
1 Indukcijas gatavošanas zona
2 Vadības panelis
3 Elastīga indukcijas vārīšanas zona
sastāv no četrām sekcijām
1
1
2
4.2 Gatavošanas zonas panelis
2
1
3
4
5
11
6
7
10
Lai aplūkotu pieejamos iestatījumus, pieskarieties pie atbilstošā simbola.
Sim‐
bols
Komentāri
1
IESLĒGT / IZ‐
SLĒGT
Lai aktivizētu vai deaktivizētu plīts virsmu.
2
Izvēlne
Lai atvērtu un atvērtu izvēlni.
3
Zonas izvēle
Lai atvērtu izvēlētās zonas slīdni.
Zonas indikators
Rāda, kurai zonai aktivizēts slīdnis.
-
Taimera funkcijas iestatīšanai.
Slīdnis
Sildīšanas pakāpes regulēšanai.
7
PowerBoost
Lai ieslēgtu funkciju.
8
Bloķēšana
Funkcijas aktivizēšanai un deaktivizēšanai.
4
–
5
6
–
8
9
LATVIEŠU
Sim‐
bols
9
10
0–9
11
31
Komentāri
Pauze
Funkcijas aktivizēšanai un deaktivizēšanai.
-
Rāda pašreizējo sildīšanas pakāpi.
FlexiBridge
Trīs funkcijas režīmu pārslēgšanai.
4.3 OptiHeat Control (trīs
darbību atlikušā siltuma
indikators)
BRĪDINĀJUMS!
III / II / I Pastāv risks gūt
apdegumus atlikušā siltuma
dēļ. Indikators uzrāda
atlikušā siltuma līmeni.
Indukcijas gatavošanas zonas rada
gatavošanas procesam nepieciešamo
siltumu tieši ēdiena gatavošanas trauka
pamatnē. Stikla keramika tiek sakarsēta,
izmantojot ēdiena gatavošanas trauku
siltumu.
5. ĪSA PAMĀCĪBA
5.1 Skārienekrāna lietošana
•
•
•
•
•
•
•
Lai aktivizētu konkrētu iespēju,
pieskarieties pie attiecīgā simbola
displejā.
Izvēlētā funkcija aktivizējas, kad jūs
noņemat pirkstu no displeja.
Lai ritinātu pieejamās iespējas,
lietojiet ātru žestu vai velciet pirkstu
pa displeju.
Žesta stiprums nosaka, cik ātri ekrāns
kustas.
Ritināšana var apstāties pati par sevi,
vai arī jūs varat to apstādināt
nekavējoties, pieskaroties displejam.
Jūs varat mainīt lielāko daļu no
displejā redzamajiem parametriem,
kad pieskaraties atbilstošajiem
simboliem.
Lai iestatītu nepieciešamo funkciju vai
laiku, jūs varat ritināt sarakstu vai
Izvēlne
Gatavošanas palīgs
Plīts funkcijas
PowerSlide
Kušana
•
•
•
•
pieskarties iespējai, kuru gribat
izvēlēties.
Kad plīts virsma ir aktivizēta un daži
simboli pazūd no displeja,
pieskarieties displejam jebkurā vietā.
Visi simboli atkal ir redzami.
Aktivizējot atsevišķas funkcijas,
parādās uznirstošais logs ar papildu
informāciju.
Var izmantot tikai simbolus ar
aizmugurgaismojumu.
Lai aktivizētu taimera funkcijas,
vispirms izvēlieties zonu.
5.2 Izvēlne struktūra
Pieskarieties pie
, lai atvērtu un
mainītu plīts virsmas iestatījumus vai
aktivizētu dažas funkcijas. Tabulā
redzama pamata Izvēlne struktūra.
32
www.electrolux.com
Iestatījumi
Bērnu drošības funkci‐
ja
Hronometrs
Uzstādīšana
Gatavošanas palīgs
Valoda
Taustiņu skaņa
Skaņas signāla skaļums
Displeja spilgtums
Servisa izvēlne
Demonstrācijas režīms
Licence
Parādīt SW versijas
Trauksmes vēsture
Atiestatīt Iest.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
īss apraksts. Ievērojiet ieteikumus, lai ērti
navigētu pa Izvēlne.
lietojiet
sarakstu uz augšu un lietojiet
vai .
Kad jūs turat piespiestas dažas no
Izvēlne pieejamajām iespējām, parādās
Ja atrodaties Izvēlne apakšā, ritiniet
pieskarieties
vai
, lai aizvērtu Izvēlne.
6. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Iestatījumu var mainīt Izvēlne >
Iestatījumi > Uzstādīšana. Skatiet sadaļu
„Izmantošana ikdienā”.
6.1 Pieslēdzot ierīci
elektrotīklam pirmo reizi
Kad pieslēdzat plīts virsmu elektrotīklam,
jums jāiestata Valoda, Displeja spilgtums
un Skaņas signāla skaļums.
7. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.2 Automātiskā izslēgšanās
Funkcija automātiski izslēgs ierīci, ja:
7.1 Aktivizēšana un
deaktivizēšana
•
Pieskarieties pie
vienu sekundi, lai
aktivizētu vai deaktivizētu plīti.
•
•
visas gatavošanas zonas tiek
izslēgtas;
jūs neiestatījāt sildīšanas pakāpi pēc
plīts virsmas aktivizēšanas;
jūs izlējāt vai nolikāt kaut ko uz
vadības paneļa ilgāk par 10
LATVIEŠU
sekundēm (piem., pannu, dvieli utt.).
Atskan skaņas signāls un plīts virsma
izslēdzas. Noņemiet priekšmetu vai
notīriet vadības paneli;
• plīts virsma kļuvusi pārāk karsta
(piemēram, kad katls ir izvārījies
sauss). Ļaujiet gatavošanas zonai
atdzist, pirms atkal lietojat plīti;
• jūs izmantojat nepareizus ēdiena
gatavošanas traukus vai arī uz
konkrētās zonas nav ēdiena
gatavošanas trauku. Baltais
gatavošanas zonas simbols mirgo un
indukcijas gatavošanas zona
automātiski izslēdzas pēc 1 minūtes.
• gatavošanas zona netika izslēgta vai
netika mainīta sildīšanas pakāpe. Pēc
kāda laika parādās ziņojums un plīts
izslēdzas.
Attiecība starp siltuma pakāpi un plīts
virsmas izslēgšanās laiku:
Karsēšanas pa‐
kāpe
Plīts virsma at‐
slēdzas pēc
1-2
6 stundas
3-5
5 stundas
6
4 stundas
7-9
1,5 stundas
7.3 Sildīšanas pakāpe
1. Ieslēdziet plīti.
2. Uzlieciet katlu uz izvēlētās
gatavošanas zonas.
Displejā parādās aktīvās gatavošanas
zonas slīdnis, kas ir aktīvs 8 sekundes.
3. Pieskarieties vai velciet ar pirkstu, lai
iestatītu vēlamo sildīšanas pakāpi.
Simbols kļūst sarkans un palielinās.
Kad katls ir novietots uz izvēlētās
gatavošanas zonas, plīts virsma
automātiski to nosaka, un displejā
parādās attiecīgais slīdnis. Slīdnis ir
redzams 8 sekundes, un pēc tam
displejs atgriežas pie galvenā rādījuma.
Lai aizvērtu slīdni ātrāk, pieskarieties pie
ekrāna ārpus slīdņa zonas.
Kad ir aktīvas citas zonas, zonas, kuru
vēlaties izmantot, sildīšanas pakāpe var
būt ierobežota. Skatiet "Jaudas
pārvaldība".
Pārbaudiet, vai katls ir
piemērots lietošanai ar
indukcijas plītīm. Lai iegūtu
plašāku informāciju par
ēdiena gatavošanas
veidiem, skatiet sadaļu
"Padomi un ieteikumi".
Pārbaudiet katla izmēru
sadaļā “Tehniskie dati”.
7.5 PowerBoost
Šī funkcija aktivizē vairāk jaudas
attiecīgajai indukcijas gatavošanas zonai;
tā ir atkarīga no ēdiena gatavošanas
trauku izmēra. Šo funkciju var aktivizēt
tikai uz īsu laiku.
1. Vispirms pieskarieties pie
nepieciešamās zonas simbola.
2. Pieskarieties pie
vai velciet pirkstu
pa labi, lai aktivizētu funkciju
izvēlētajai gatavošanas zonai.
Simbols kļūst sarkans un palielinās.
Funkcija izslēdzas automātiski. Lai
izslēgtu funkciju manuāli, izvēlieties zonu
un mainiet tās sildīšanas pakāpi.
Lai aplūkotu maksimālās
ilguma vērtības, skatiet
sadaļu “Tehniskie dati”.
7.4 Gatavošanas zonu
lietošana
Ēdiena gatavošanas traukus lieciet
izvēlētās gatavošanas zonas centrā.
Indukcijas gatavošanas zonas līdz
zināmai robežai automātiski pielāgojas
33
ēdiena gatavošanas trauka apakšas
izmēram.
7.6 Jaudas pārvaldība
•
•
Gatavošanas zonas tiek sagrupētas
atbilstoši atrašanās vietai un fāžu
skaitam uz plīts. Skatīt attēlu.
Katras fāzes maksimālā elektrības
slodze ir 3680 W.
34
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Funkcija sadala jaudu starp
gatavošanas zonām, kas pieslēgtas
tai pašai fāzei.
Šī funkcija aktivizējas, kad vienai fāzei
pieslēgto gatavošanas zonu kopējā
elektrības slodze pārsniedz 3680 W.
Funkcija samazina jaudu citām
gatavošanas zonām, kas pieslēgtas
pie tās pašas fāzes, kura ietekmē
pieejamās sildīšanas pakāpes.
Maksimālā sildīšanas pakāpe ir
redzama uz slīdņa. Aktīvi ir tikai baltie
cipari.
Ja augstāka sildīšanas pakāpe nav
pieejama, samaziniet to vispirms
citām gatavošanas zonām.
Kad laiks beidzies, atskan skaņas
signāls un sāk mirgot
pie
. Pieskarieties
, lai izslēgtu signālu.
Lai deaktivizētu funkciju, iestatiet
sildīšanas pakāpi uz 0. Alternatīvi
pieskarieties pie
+STOP
pa kreisi no taimera
tam blakus,
vērtības, pieskarieties pie
un apstiprinātu savu izvēli, kad parādā
uznirstošais logs.
Laika atgādinājums
Šo funkciju var lietot, kad plīts ir ieslēgta
un gatavošanas zonas nestrādā.
Šī funkcija neietekmē gatavošanas zonu
darbību.
1. Izvēlieties jebkuru gatavošanas zonu.
Displejā parādīsies attiecīgais slīdnis.
2. Pieskarties pie .
Displejā parādīsies taimera izvēlnes logs.
3. Bīdiet pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai
atlasītu vēlamo laiku (piem., stundas
un minūtes).
4. Pieskarieties pie Labi, lai apstiprinātu
savu izvēli.
7.7 Taimeris
+STOP
Jūs varat arī atsaukt savu izvēli ar
Kad laiks beidzies, atskan skaņas
signāls un sāk mirgot
Laika atskaites taimeris
Šo funkciju var izmantot, lai norādītu, cik
ilgi gatavošanas zonai būtu jādarbojas
vienas vārīšanas reizes laikā.
Funkciju var iestatīt katrai gatavošanas
zonai atsevišķi.
1. Iestatiet attiecīgās gatavošanas
zonas sildīšanas pakāpi un pēc tam
funkciju.
2. Pieskarties pie .
Displejā parādīsies taimera izvēlnes logs.
3. Atzīmējiet
, lai ieslēgtu funkciju.
Simboli mainās uz
.
4. Bīdiet pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai
atlasītu vēlamo laiku (piem., stundas
un/vai minūtes).
5. Pieskarieties pie Labi, lai apstiprinātu
savu izvēli.
+STOP
Jūs varat arī atsaukt savu izvēli ar
.
pie
.
. Pieskarieties
, lai izslēgtu signālu.
Lai deaktivizētu funkciju, pieskarieties pie
pa kreisi no taimera vērtības,
pieskarieties pie
tam blakus, un
apstiprinātu savu izvēli, kad parādā
uznirstošais logs.
Hronometrs
Funkcija automātiski sāk skaitīt uzreiz
pēc gatavošanas zonas aktivizēšanas.
Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu, cik ilgi
tā darbojas.
1. Pieskarieties pie
, lai atvērtu
Izvēlne.
2. Ritiniet Izvēlne, lai atlasītu Iestatījumi
> Hronometrs.
3. Pieskarieties pie slēdža, lai izslēgtu/
izslēgtu funkciju.
LATVIEŠU
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
vai .
Funkcija nepārtrauc darbību, kad jūs
paceļat katlu. Lai atiestatītu funkciju un
atkal ieslēgtu to manuāli, pieskarieties
pie , atlasiet Atiestatīt no uznirstošā
loga. Funkcija sāk skaitīt no 0. Lai Pauze
funkciju uz vienu gatavošanas sesiju,
pieskarieties pie
un atlasiet Pauze no
uznirstošā loga. Atlasiet Start, lai
turpinātu skaitīšanu.
7.8 Pauze
Šī funkcija iestata zemāko sildīšanas
pakāpi visās ieslēgtajās gatavošanas
zonās.
Kad šī funkcija ir ieslēgta, var izmantot
simbolus. Visi pārējie
tikai un
simboli uz vadības paneļa ir bloķēti.
Funkcija neaptur taimera funkciju.
Pieskarieties pie
, lai ieslēgtu funkciju.
iedegas. Sildīšanas pakāpe ir
samazināta līdz 1.
Lai deaktivizētu funkciju pieskarieties pie
.
Funkcija izslēdz PowerBoost. Augstāko
sildīšanas pakāpe atkārtoti aktivizējas,
kad jūs atkal pieskaraties pie
.
7.10 Bērnu drošības funkcija
Šī funkcija nepieļauj nejaušu plīts
ieslēgšanu un lietošanu.
displejā, lai
1. Pieskarieties pie
atvērtu Izvēlne.
2. Atlasiet Iestatījumi > Bērnu drošības
funkcija no saraksta.
3. Pagrieziet slēdzi pozīcijā ieslēgt un
pieskatieties pie burtiem A-O-X
alfabētiskā secībā, lai aktivizētu
funkciju. Lai deaktivizētu funkciju,
pagrieziet slēdzi pozīcijā izslēgt.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
vai .
7.11 Valoda
1. Pieskarieties pie
displejā, lai
atvērtu Izvēlne.
2. Atlasiet Iestatījumi > Uzstādīšana >
Valoda no saraksta.
3. Izvēlieties atbilstošo valodu no
saraksta.
Ja izvēlaties nepareizo valodu,
. Sarakstā, kas
pieskarieties pie
parādās, izvēlieties trešo iespēju un pēc
tam divreiz pēdējo iespēju. Visbeidzot,
izvēlieties iespēju pa labi.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
vai .
7.9 Bloķēšana
lietojiet
Vadības paneli var nobloķēt plīts virsmas
darbības laikā. Tas nepieļaus nejaušu
sakarsēšanas iestatījumu maiņu.
7.12 Taustiņu skaņa / Skaņas
signāla skaļums
Vispirms iestatiet sildīšanas pakāpi.
Pieskarieties pie , lai ieslēgtu funkciju.
Lai deaktivizētu funkciju, turiet nospiestu
3 sekundes.
Kad deaktivizējat plīti, jūs
deaktivizējat arī šo funkciju.
35
Jūs varat izvēlēties, kāda veida skaņa
atskan no plīts virsmas, vai izslēgt to
pavisam. Jūs varat izvēlēties klikšķi
(noklusējuma režīms) vai pīkstienu.
1. Pieskarieties pie
displejā, lai
atvērtu Izvēlne.
2. Atlasiet Iestatījumi > Uzstādīšana>
Taustiņu skaņa / Skaņas signāla
skaļums no saraksta.
3. Izvēlieties atbilstošu iespēju.
36
www.electrolux.com
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
vai .
7.13 Displeja spilgtums
Varat mainīt displeja spilgtumu.
Ir pieejami 4 spilgtuma līmeņi; 1 ir
viszemākais, un 4 ir visaugstākais.
1. Pieskarieties pie
displejā, lai
atvērtu Izvēlne.
2. Atlasiet Iestatījumi >Uzstādīšana >
Displeja spilgtums no saraksta.
3. Izvēlieties atbilstošu pakāpi.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
7.14
vai .
Gatavošanas palīgs
Šī funkcija regulē temperatūru dažādiem
ēdienu veidiem un uztur to gatavošanas
laikā. To var aktivizēt tikai kreisās puses
priekšējai gatavošanas zonai.
1. Pieskarieties pie
displejā, lai
atvērtu Izvēlne.
2. Atlasiet Gatavošanas palīgs un
sarakstā izvēlieties ēdiena, kuru
vēlaties pagatavot, veidu.
Katram ēdiena veidam ir pieejamas
vairākas iespējas. Ievērojiet displejā
redzamās norādes.
• Jūs varat pieskarties Labi
uznirstošā loga augšā, lai
izmantotu noklusējuma
iestatījumus.
• Jūs varat iestatīt taimera funkciju.
Kad katls ir sasniedzis
nepieciešamo temperatūru, jūs
varat aktivizēt taimeri.
• Jūs varat mainīt noklusējuma
sildīšanas pakāpi.
3. Kad katls ir sasniedzis nepieciešamo
temperatūru, atskan skaņas signāls
un parādās uznirstošais logs. Lai
aizvērtu logu un aktivizētu funkciju,
pieskarieties pie Labi. Lai pastāvīgi
deaktivizētu logu, pirms funkcijas
aktivizēšanas atzīmējiet
.
Lai izslēgtu funkciju, pieskarieties pie
un Stop vai pieskarieties pie
un
atlasiet Gatavošanas palīgs, izvēlieties
jebkuru ēdiena veidu un pieskarieties pie
Stop.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
7.15
vai .
Kušana
Šo funkciju var lietot, lai kausētu
dažādus produktus, piem., šokolādi vai
sviestu. Jūs varat izmantot šo funkciju
tikai vienai gatavošanas zonai vienā
gatavošana reizē.
displejā, lai
1. Pieskarieties pie
atvērtu Izvēlne.
2. Atlasiet Plīts funkcijas > Kušana no
saraksta.
3. Pieskarieties Start
Izvēlieties vajadzīgo zonu.
Parādās uznirstošais logs, vaicājot,
vai vēlaties atcelt iepriekšējo
sildīšanas pakāpi, ja tā ir ieslēgta.
Lai aizvērtu Izvēlne, pieskarieties pie
vai displeja labajai pusei ārpus
uznirstošā loga. Lai navigētu pa Izvēlne,
lietojiet
vai .
Lai apturētu funkciju, pieskarieties pie
zonas izvēles simbola un tad
pieskarieties pie Stop.
8. FLEKSIBLA INDUKCIJAS GATAVOŠANAS ZONA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 FlexiBridge
Zonu kreisajā pusē var apvienot divās
dažādu izmēru gatavošanas zonās vai
LATVIEŠU
37
vienā lielā gatavošanas zonā. Jūs varat
izvēlēties četru segmentu kombināciju,
kas atbilst ēdiena gatavošanas trauka,
kuru vēlaties lietot, izmēram.
Gatavošanas zonas indikatori
automātiski mainās un rāda iespējamās
kombinācijas.
FlexiBridge Ieslēdzot plīti, automātiski
tiek aktivizēts standarta noklusējuma
režīms. Divas gatavošanas zonas
darbojas neatkarīgi.
Pieskarieties pie , lai pārslēgtos starp
FlexiBridge režīmiem.
8.2 FlexiBridge Standarta
režīms
Šis režīms automātiski ieslēdzas,
ieslēdzot plīts virsmu. Tas savieno
segmentus divās atsevišķās
gatavošanas zonās. Jūs varat iestatīt
sildīšanas pakāpi katrai zonai atsevišķi.
Pareiza ēdiena gatavošanas trauka
pozīcija.
8.3 FlexiBridge Big Bridge
režīms
Lai aktivizētu režīmu, pieskarieties pie
, līdz redzat pareizā režīma indikatoru.
Šis režīms apvieno trīs aizmugurējos
segmentus vienā gatavošanas zonā.
Priekšējais segments nav pievienots un
darbojas kā atsevišķa gatavošanas zona.
Sildīšanas pakāpi var mainīt katrai zonai
atsevišķi.
Pareiza ēdiena gatavošanas trauka
pozīcija
Lai lietotu šo režīmu, ēdiena
gatavošanas trauks jānovieto uz trijiem
savienotajiem segmentiem. Ja lietojat
ēdiena gatavošanas trauku, kas ir
mazāks par diviem segmentiem, displejā
mirgo
, un zona izslēdzas pēc 1
minūtes.
Nepareiza ēdiena gatavošanas trauka
pozīcija:
38
www.electrolux.com
Nepareiza ēdiena gatavošanas trauka
pozīcija:
Nepareiza ēdiena gatavošanas trauka
pozīcija:
8.4 FlexiBridge Max Bridge
režīms
Lai aktivizētu režīmu, pieskarieties pie
, līdz redzat pareizā režīma indikatoru.
Šis režīms apvieno visus segmentus
vienā gatavošanas zonā.
Pareiza ēdiena gatavošanas trauka
pozīcija
Lai lietotu šo režīmu, ēdiena
gatavošanas trauks jānovieto uz četriem
savienotajiem segmentiem. Ja lietojat
ēdiena gatavošanas trauku, kas ir
mazāks par trijiem segmentiem, displejā
redzams
minūtes.
, un zona izslēdzas pēc 1
8.5 PowerSlide
Šī funkcija ļauj jums noregulēt
temperatūru, pārvietojot ēdiena
gatavošanas traukus citā pozīcijā uz
indukcijas gatavošanas virsmas. Šī
funkcija automātiski sadala kreisās
puses gatavošanas zonas trijās zonās ar
dažādām sildīšanas pakāpēm. Plīts
nosaka ēdiena gatavošanas trauku
pozīciju un attiecīgi noregulē iestatīto
jaudas līmeni. Katliņus var novietot
priekšā, vidū un aizmugurē. Ja novietojat
ēdiena gatavošanas trauku priekšpusē,
jūs varēsiet izmantot augstāko sildīšanas
pakāpi (piem., 9). Lai to samazinātu,
pārvietojiet ēdiena gatavošanas traukus
uz vidējo (sildīšanas pakāpe — 5) vai
aizmugurējo pozīciju (sildīšanas
pakāpe — 1).
Lietojiet tikai vienu katlu,
kura apakšpuses minimālais
diametrs ir 160 mm,
izmantojot šo funkciju.
1. Pieskarieties
vienreiz.
LATVIEŠU
2. Ritiniet Izvēlne > Plīts funkcijas, lai
izvēlētos funkciju no saraksta.
• Ja darbojas kāda no kreisās
puses zonām, parādīsies
uznirstošais logs, lūdzot jūs
apstiprināt, ka vēlaties atcelt
iepriekšējo sildīšanas pakāpi.
•
Displejā parādās simbols
un
triju zonu simboli ar noklusējuma
sildīšanas pakāpēm.
Jūs varat mainīt noklusējuma
sildīšanas pakāpi pēc vajadzības, un
sildīšanas pakāpe tiks saglabāta
nākotnes vajadzībām.
3. Novietojiet katlu uz gatavošanas
zonas ar vēlamo sildīšanas pakāpi.
Novietojiet ēdiena gatavošanas
trauku vēlamās zonas centrā un
39
nenosedziet apkārtējās zonas.
Iedegas sarkanie indikatori. Ja
sarkanie indikatori nav redzami,
funkciju nevar aktivizēt.
Ja vēlaties mainīt katla pozīciju,
paceliet to un novietojiet uz citas
zonas. Bīdot ēdiena gatavošanas
traukus, virsmu var saskrāpēt un tā
var mainīt krāsu.
Lai deaktivizētu funkciju , pieskarieties
pie , parādīsies uznirstošais logs.
Pieskarieties pie Stop, lai deaktivizētu
funkciju. Funkciju var arī deaktivizēt no
Izvēlne.
Laiku pa laikam pārvietojiet
katlu. Funkcija izslēdzas pēc
10 dīkstāves minūtēm.
9. PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Ēdiena gatavošanas trauka
pamatnei vajadzētu būt pēc
iespējas biezākai un
plakanākai.
Pirms katlu novietošanas uz
plīts virsmas nodrošiniet, lai
katlu dibeni būtu tīrī un
sausi.
9.1 Ēdiena gatavošanas trauki
Indukcijas gatavošanas
zonās spēcīgs
elektromagnētiskais lauks
ļoti ātri uzkarsē ēdiena
gatavošanas trauku.
Izmantojiet indukcijas
gatavošanas zonas tikai
kopā ar piemērotiem virtuves
traukiem.
Ēdiena gatavošanas trauku materiāls
•
piemērots: čuguns, tērauds, emaljēts
tērauds, nerūsējošs tērauds,
daudzslāņu dibens (ko ražotājs
norādījis par pareizu).
• nepiemērots: alumīnijs, varš, misiņš,
stikls, keramika, porcelāns.
Ēdiena gatavošanas trauki ir piemēroti
indukcijas plītij, ja:
•
•
ūdens uzvārās ļoti ātri zonā, kurā
iestatīs augstākais siltuma iestatījums;
magnēts pielīp pie ēdiena
gatavošanas trauku apakšpuses.
Ēdiena gatavošanas trauku izmēri
Indukcijas gatavošanas zonas līdz
zināmai robežai automātiski pielāgojas
ēdiena gatavošanas trauka apakšas
izmēram.
Gatavošanas zonas efektivitāte ir saistīta
ar ēdiena gatavošanas trauka diametru.
Ēdiena gatavošanas trauki ar mazāku
diametru par minimālo saņems tikai daļu
no gatavošanas zonas ģenerētās jaudas.
Skatiet sadaļu “Tehniskie
dati".
9.2 Trokšņi darbības laikā
Ja dzirdami:
•
•
krakšķi: ēdiena gatavošanas trauks
izgatavots no dažādiem materiāliem
(„sendviča” uzbūve);
svilpieni: tiek izmantota gatavošanas
zona ar augstu jaudas līmeni un
ēdiena gatavošanas trauks ir gatavots
40
www.electrolux.com
no dažādiem materiāliem ("sendviča"
uzbūve);
• dūkoņa: tiek izmantots augsts jaudas
līmenis;
• klikšķi: notiek elektrības pārslēgšana,
plīts nosaka, ka uz tās novietots katls;
• šņākšana, dūkoņa: darbojas
ventilators.
Šie trokšņi ir parasta parādība, tie
nenorāda, ka ir kādi darbības
traucējumi.
9.3 Öko Timer (Ekonomijas
taimeris)
ir atkarīgs no sildīšanas pakāpes līmeņa
un gatavošanas ilguma.
9.4 Ēdienu gatavošanas
piemēri
Sakarība starp zonas sildīšanas pakāpi
un tās jaudas patēriņu nav lineāra.
Sildīšanas pakāpes palielinājums nav
proporcionāls jaudas patēriņa
palielinājumam. Tas nozīmē, ka
gatavošanas zona ar iestatītu vidējo
sildīšanas pakāpi darbojas ar mazāk
nekā pusi jaudas.
Tabulās minētā informācija ir
tikai informatīva.
Lai taupītu elektroenerģiju, gatavošanas
zona tiek deaktivizēta, pirms atskan laika
atskaites taimera signāls. Darbības laiks
Karsēšanas
pakāpe
Lietojums:
Laiks
(min.)
Ieteikumi
1
Uzturētu pagatavotos ēdie‐
nus siltus.
pēc va‐ Uzlieciet vāku uz ēdiena ga‐
jadzī‐
tavošanas trauka.
bas
1-2
Lai pagatavotu holandiešu
mērci, kausēt: sviestu, šoko‐
lādi, želatīnu.
5 - 25
Laiku pa laikam samaisiet.
1-2
Iebiezināt: mīkstas omletes,
ceptas olas.
10 - 40
Gatavošanas laikā uzlieciet
vāku.
2-3
Vārīt rīsus un gatavot piena
25 - 50
ēdienus uz mazas uguns, uz‐
sildīt pusfabrikātus.
Šķidruma daudzumam jābūt
vismaz divreiz lielākam nekā
rīsu daudzumam, maisiet
ēdienus uz piena bāzes ga‐
tavošanas laikā.
3-4
Tvaicēt dārzeņus, zivis, gaļu. 20 - 45
Pievienojiet dažas ēdamka‐
rotes šķidruma
4-5
Tvaicēt kartupeļus.
20 - 60
Lietojiet ne vairāk nekā ¼ l
ūdens uz 750 g kartupeļu.
4-5
Gatavot lielu ēdienu daudz‐
umu, sautējumus un zupas.
60 150
Līdz 3 l šķidruma un sastāv‐
daļas.
6-7
Nedaudz apcept: eskalopu,
teļa gaļas, kotlešu, frikadeļu,
cīsiņu, aknu, mērces, olu,
pankūku, virtuļu cepšana.
pēc va‐ Cepšanas laikā apgrieziet.
jadzī‐
bas
7-8
Kārtīgi apceptu ēdienu, ceptu 5 - 15
filejas steikus, steikus.
Cepšanas laikā apgrieziet.
LATVIEŠU
Karsēšanas
pakāpe
Lietojums:
Laiks
(min.)
9
Vārīt ūdeni, vārīt makaronus, apbrūnināt gaļu (gulašu, sautētu cepe‐
ti), cept kartupeļus frī eļļā.
41
Ieteikumi
Vārīt lielu ūdens daudzumu. Ir aktivēts PowerBoost.
10. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
10.1 Vispārēja informācija
•
•
•
•
•
Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.
Vienmēr izmantojiet ēdienu
gatavošanas traukus ar tīru apakšu.
Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas
neietekmē plīts darbību.
Izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli,
kas paredzēts plīts virsmām.
Stikla tīrīšanai izmantojiet speciālu
skrāpi.
Uzraksti uz elastīgās
indukcijas gatavošanas
virsmas var kļūt netīri vai
mainīt krāsu ēdiena
gatavošanas trauku
slīdēšanas ietekmē. Jūs
varat notīrīt attiecīgo vietu
parastā veidā.
10.2 Plīts tīrīšana
•
•
•
•
un ēdienu, kura sastāvā ir cukurs, jo
pretējā gadījumā netīrumi var izraisīt
plīts bojājumus. Uzmanieties, lai
negūtu apdegumus. Izmantojiet īpašu
skrāpi uz stikla virsmas piemērotā
leņķī un virziet tā asmeni pāri virsmai.
Noņemt, kad plīts ir pietiekami
atdzisusi: kaļķakmens un ūdens
traipus, taukvielu šļakstus un krāsu
izmaiņas uz spīdīgās metāliskās
virsmas. Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Pēc
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar
mīkstu drānu.
Spīdošu metāla daļu krāsas
zaudēšanas novēršana: izmantojiet
ūdens un etiķa šķīdumu un notīriet
stikla virsmu ar drānu.
Plīts virsmai ir horizontālas gropes.
Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
mazgāšanas līdzekli ar vieglu kustību
no kreisās puses uz labo. Pēc
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar
mīkstu drānu no kreisās uz labo pusi.
Noņemt nekavējoties: izkusušu
plastmasu, plastmasas plēvi, cukuru
11. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
11.1 Ko darīt, ja...
Problēmas
Iespējamais iemesls
Risinājums
Plīti nevar ieslēgt vai kon‐
trolēt.
Plīts nav pieslēgta elektro‐ Pārbaudiet, vai plīts ir pa‐
tīklam vai nav pieslēgta pa‐ reizi pievienota strāvas pa‐
reizi.
devei. Skatiet savienojuma
diagrammu.
42
www.electrolux.com
Problēmas
Iespējamais iemesls
Risinājums
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējumi ir sais‐
tīti ar drošinātāju. Ja droši‐
nātājs atkārtoti izdeg, sazi‐
nieties ar kvalificētu elektri‐
ķi.
Jūs neiestatāt sildīšanas
pakāpi 60 sekunžu laikā.
Ieslēdziet plīti vēlreiz un 60
sekunžu laikā iestatiet sildī‐
šanas pakāpi.
Skarti 2 vai vairāki sensora Pieskarties tikai vienam
lauki vienlaicīgi.
sensora laukam.
Pauze darbojas.
Skatiet sadaļu „Izmantoša‐
na ikdienā”.
Uz vadības paneļa nonācis Noslaukiet vadības paneli.
ūdens vai ir trekni traipi.
Atskan skaņas signāls un
plīts virsma deaktivizējas.
Izslēdzot plīti, atskan ska‐
ņas signāls.
Uz viena vai vairākiem
sensoru laukiem uzlikts
kāds priekšmets.
Noņemiet priekšmetu no
sensoru laukiem.
Plīts deaktivizējas.
Kaut kas ir uzlikts uz sen‐
Noņemiet priekšmetu no
sensora lauka.
sora lauka
.
Atlikušā siltuma indikators
neiedegas.
Zona nav karsta, jo darbo‐
jas pavisam īsu laiku vai
sensors ir bojāts.
Ja zona ir darbojusies pie‐
tiekami ilgi, lai būtu karsta,
sazinieties ar pilnvarotu
servisa centru.
Jūs nevarat aktivizēt aug‐
stāko sildīšanas pakāpi.
Cita zona jau iestatīta, iz‐
mantojot augstāko sildīša‐
nas pakāpi.
Vispirms samaziniet šīs zo‐
nas jaudu.
Sensoru lauki sakarst.
Ēdiena gatavošanas trauki
ir par lielu vai arī novietoti
pārāk tuvu vadības ierī‐
cēm.
Ja nepieciešams, novieto‐
jiet lielāka izmēra ēdiena
gatavošanas traukus uz
aizmugurējām zonām, ja
nepieciešams.
Pieskaroties vadības pane‐ Skaņas signāli nav aktivi‐
ļa sensora laukiem, nav
zēti.
skaņas signāla.
Aktivizējiet skaņas signā‐
lus. Skatiet sadaļu „Izman‐
tošana ikdienā”.
Displejs nereaģē uz pie‐
skārienu.
Displeja daļa ir aizklāta, vai Noņemiet priekšmetus. No‐
katliņi novietoti pārāk tuvu vietojiet katlus tālāk no dis‐
displejam.
pleja.
Iestatīta nepareiza valoda.
Valodu var mainīt nejauši.
Atjaunojiet visus funkciju
rūpnīcas iestatījumus. Izvē‐
lieties Atiestatīt Iest. no Iz‐
vēlne.
LATVIEŠU
43
Problēmas
Iespējamais iemesls
Risinājums
Pielāgojamā indukcijas ga‐
tavošanas zona neuzsilda
ēdiena gatavošanas trau‐
ku.
Ēdiena gatavošanas trauks
atrodas nepareizā vietā uz
pielāgojamās indukcijas
gatavošanas zonas.
Novietojiet ēdiena gatavo‐
šanas trauku pareizā vietā
uz pielāgojamās indukcijas
gatavošanas zonas. Ēdie‐
na gatavošanas trauka
atrašanās vieta ir atkarīga
no aktivizētās funkcijas vai
funkcijas režīma. Skatiet
sadaļu "Pielāgojama induk‐
cijas gatavošanas virsma".
Ēdiena gatavošanas trau‐
ka apakšējās daļas diame‐
trs neatbilst aktivizētajai
funkcijai vai funkcijas režī‐
mam.
Izmantojiet ēdiena gatavo‐
šanas trauku, kas atbilst
aktivizētajai funkcijai vai
funkcijas režīmam. Izman‐
tojiet tādu ēdiena gatavo‐
šanas trauku, kura diame‐
trs ir līdz 160 mm, vienam
pielāgojamās indukcijas
gatavošanas zonas sildriņ‐
ķim. Skatiet sadaļu "Pielā‐
gojama indukcijas gatavo‐
šanas virsma".
Gatavošanas zona tiek iz‐
slēgta.
Parādās brīdinājums ar to,
ka gatavošanas zona iz‐
slēgsies.
un ziņojums parādās.
Parādās O - X - A.
mirgo.
Automātiskā izslēgšanās
Skatiet sadaļu „Izmantoša‐
deaktivizē gatavošanas zo‐ na ikdienā”.
nu.
Deaktivizējiet plīti un atkal
aktivizējiet to.
Bloķēšana darbojas.
Skatiet sadaļu „Izmantoša‐
na ikdienā”.
Bērnu drošības funkcija
darbojas.
Skatiet sadaļu „Izmantoša‐
na ikdienā”.
Uz zonas nav ēdiena gata‐ Uzlieciet ēdiena gatavoša‐
vošanas trauku.
nas trauku uz zonas.
Nepiemēroti ēdiena gata‐
vošanas trauki.
Lietojiet piemērotus ēdiena
gatavošanas traukus. Ska‐
tiet sadaļu "Padomi un ie‐
teikumi".
Zonai neatbilstošs ēdiena Izmantojiet pareiza lieluma
gatavošanas trauka apakš‐ ēdiena gatavošanas trau‐
ējās daļas diametrs.
ku. Skatiet sadaļu “Tehni‐
skie dati".
44
www.electrolux.com
Problēmas
un numurs (uz ekrāna)
Iespējamais iemesls
Risinājums
FlexiBridge darbojas. Nav
uzlikts gatavošans trauks
uz vienas vai vairākām zo‐
nām, kurās darbojas funk‐
cija.
Uzlieciet ēdiena gatavoša‐
nas traukus uz zonām, ku‐
rās darbojas funkcija, vai
izmainiet funkciju. Skatiet
sadaļu "Pielāgojama induk‐
cijas gatavošanas virsma".
PowerSlide darbojas. Divi
katli ir novietoti uz pielāgo‐
jamas indukcijas gatavoša‐
nas zonas.
Izmantojiet tikai vienu kat‐
lu. Skatiet sadaļu "Pielāgo‐
jama indukcijas gatavoša‐
nas virsma".
Plīts darbībā radies traucē‐ Izslēdziet plīts virsmu un
jums.
atkal aktivizējiet to pēc 30
sekundēm. Ja
atkal pa‐
rādās, atvienojiet plīti no
strāvas. Pēc 30 sekundēm
atkal pievienojiet plīts virs‐
mu strāvas padevei. Ja
problēma atkārtojas, sazi‐
nieties ar pilnvaroto servisa
centru.
Jūs dzirdāt nepārtrauktus
skaņas signālus.
Nepareizs elektrības pie‐
slēgums.
11.2 Ja nevarat atrast
risinājumu ...
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa
centru. Norādiet datu plāksnītē
atrodamos datus. Pārliecinieties, ka
izmantojāt plīts virsmu pareizi. Ja lietojāt
Atvienojiet plīti no strāvas.
Lūdziet kvalificētam elektri‐
ķim pārbaudīt pieslēgumu.
ierīci nepareizi, par problēmu novēršanu,
kuru veic apkalpošanas centra darbinieki
vai ierīces tirgotājs, tiks ieturēta papildu
samaksa pat garantijas apkalpošanas
laikā. Informāciju par apkalpošanas
centru un garantijas noteikumiem skatiet
garantijas brošūrā.
12. TEHNISKIE DATI
12.1 Datu plāksnīte
Modelis EIS7548
Veids 62 C4A 05 CA
Indukcija 7.35 kW
Sēr.Nr. .................
ELECTROLUX
12.2 Programmatūras licences
Programmatūra, kas iekļauta
komplektācijā ar šo plīts virsmu, ietver
programmatūru, kuras autortiesības ir
Izstrādājuma Nr. 949 596 615 00
220 - 240 V / 400 V 2 N 50 - 60 Hz
Ražots Vācijā
7.35 kW
aizsargātas saskaņā ar BSD, fontconfig,
FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1,
libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL /
SSLEAY ISC, Apache 2.0 u.c.
LATVIEŠU
Pārbaudiet pilnu licences kopiju: Izvēlne
> Iestatījumi > Servisa izvēlne > Licence.
45
hipersaiti pašreizējā izstrādājuma mājas
lapā.
Atklātās pirmkoda programmatūras
pirmkodu var lejupielādēt, izmantot
12.3 Gatavošanas zonu specifikācijas
Gatavošanas
zona
Nominālā jau‐ PowerBoost
da (maksimālā [W]
sildīšanas pa‐
kāpe) [W]
PowerBoost
maksimālais
ilgums [min]
Ēdiena gatavo‐
šanas trauka
diametrs [mm]
Priekšējā vidē‐
jā
1400
2500
4
125 - 145
Aizmugurējā
labā
2300
3600
10
180 - 240
Elastīga induk‐ 2300
cijas gatavoša‐
nas zona
3200
10
minimums 100
Gatavošanas zonu jauda var nedaudz
atšķirties no tabulā norādītajiem datiem.
Tā mainās atkarībā no ēdiena
gatavošanas trauku materiāla un
izmēriem.
Lai gūtu optimālus gatavošanas
rezultātus, lietojiet ēdiena gatavošanas
traukus, kas nav lielāki par tabulā
norādīto diametru.
13. ENERGOEFEKTIVITĀTE
13.1 Informācija par izstrādājumu saskaņā ar EU 66/2014
Modeļa identifikācija
EIS7548
Plīts veids
Iebūvējama
plīts virsma
Gatavošanas zonu skaits
2
Gatavošanas virsmu
skaits
1
Sildīšanas tehnoloģija
Indukcija
Riņķa gatavošanas zonu
diametrs (Ø)
Priekšējā vidējā
Aizmugurējā labā
14,5 cm
24,0 cm
Gatavošanas virsmas ga‐ Kreisā puse
rums (G) un platums (P)
G 46,5 cm
P 21,4 cm
Enerģijas patēriņš pa ga‐
tavošanas zonām (EC
electric cooking)
187,5 Wh / kg
185,2 Wh / kg
Priekšējā vidējā
Aizmugurējā labā
46
www.electrolux.com
Gatavošanas virs‐
mas enerģijas patē‐
riņš (EC electric cooking)
Kreisā puse
187,0 Wh / kg
Plīts enerģijas patēriņš
(EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektroierīces gatavošanai
mājsaimniecībā - 2. daļa: Plītis Snieguma novērtēšanas metodes
13.2 Enerģijas taupīšana
Ievērojot turpmāk izklāstītos ieteikumus
ikdienas gatavošanas laikā var ietaupīt
enerģiju.
•
•
Lieciet karsēt ūdeni tikai
nepieciešamā tilpumā.
Ja iespējams, uzlieciet ēdiena
gatavošanas traukiem vākus.
186,8 Wh / kg
•
•
•
•
Pirms gatavošanas zonas
ieslēgšanas uzlieciet uz tās ēdiena
gatavošanas trauku.
Mazākus ēdiena gatavošanas traukus
lieciet uz mazākām gatavošanas
zonām.
Ēdiena gatavošanas traukus lieciet
tieši gatavošanas zonas centrā.
Varat izmantot atlikušo siltumu, lai
uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu.
14. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
LIETUVIŲ
47
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................. 48
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS............................................................................... 50
3. ĮRENGIMAS......................................................................................................52
4. GAMINIO APRAŠYMAS...................................................................................53
5. TRUMPASIS VADOVAS..................................................................................55
6. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART.................................................................. 56
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 56
8. LANKSČIAI NAUDOJAMA INDUKCINĖ KAITVIETĖ....................................... 60
9. PATARIMAI...................................................................................................... 62
10. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 64
11. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 65
12. TECHNINIAI DUOMENYS..............................................................................67
13. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 68
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
48
1.
www.electrolux.com
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią
ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys
naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad
neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.
Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba
atskira nuotolinio valdymo sistema.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
49
ĮSPĖJIMAS! Neprižiūrimas maisto gaminimas ant
kaitlentės su riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir
sukelti gaisrą.
NIEKADA negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite
prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba
gesinimo apdangalu.
DĖMESIO! Maisto gaminimo procesas turi būti
prižiūrimas. Trumpalaikis maisto gaminimo procesas
turi būti nuolat prižiūrimas.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant
maisto gaminimo paviršių.
Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių,
peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali
įkaisti.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Baigę naudotis, išjunkite kaitlentę, naudodamiesi jos
valdikliais, ir nepasikliaukite prikaistuvio detektoriumi.
Jei stiklo keraminis paviršius / stiklo paviršius įtrūkęs,
prietaisą išjunkite ir ištraukite kištuką iš maitinimo
lizdo. Jeigu prietaisas prie maitinimo tinklo prijungtas
tiesiogiai, naudojant jungiamąją dėžutę, išimkite
saugiklį, kad atjungtumėte prietaisą nuo maitinimo
tinklo. Bet kuriuo atveju kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui
arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso
gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo
naudojimo instrukcijoje nurodytas kaip tinkamas
kaitlenčių apsaugas arba prietaise jau integruotas
kaitlenčių apsaugas. Netinkamų apsaugų naudojimas
gali sukelti nelaimingus atsitikimus.
50
www.electrolux.com
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Perkeldami prietaisą, visada būkite
atsargūs, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Apsaugokite nupjautus paviršius
hermetiku, kad jie nuo drėgmės
neišbrinktų.
Apsaugokite prietaiso apačią nuo
garų ir drėgmės.
Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta
durų ir po langu. Atidarant duris ar
langus, jie gali nuversti įkaitusius
prikaistuvius nuo prietaiso.
Kiekvieno prietaiso apačioje yra
aušinimo ventiliatoriai.
Jeigu prietaisas įrengtas virš
stalčiaus:
– Nelaikykite mažų daiktų ar
popieriaus lapų, kuriuos galėtų
įtraukti, nes jie gali sugadinti
aušinimo ventiliatorius arba
aušinimo sistemą.
– Išlaikykite ne mažesnį kaip 2 cm
atstumą tarp prietaiso apačios ir
stalčiuje laikomų dalių.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
įrengti kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami bet kokį veiksmą,
įsitikinkite, kad prietaisas būtų
atjungtas nuo maitinimo.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai
įrengtas. Dėl laisvo ir netinkamo
elektros maitinimo laido ar kištuko
(jeigu taikytina) gnybtas gali įkaisti.
Naudokite tinkamą elektros maitinimo
laidą.
Pasirūpinkite, kad elektros laidai
nesusipainiotų.
Įsitikinkite, kad įrengta apsauga nuo
elektros smūgių.
Ant laido naudokite įtempimą
mažinančią sąvaržą.
Įsitikinkite, kad maitinimo laidas ar
kištukas (jeigu taikytina) neliestų
karšto prietaiso ar karštų prikaistuvių,
kai jungiate prietaisą į netoli esančius
lizdus.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko
(jeigu taikytina) ar maitinimo laido.
Kreipkitės į mūsų įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą arba elektriką, jeigu
reikia pakeisti pažeistą maitinimo
laidą.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
LIETUVIŲ
•
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
2.3 Naudojimas
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti
arba gauti elektros smūgį.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš naudodami pirmąkart, išimkite
visas pakuotės medžiagas, nuimkite
etiketes ir apsauginę plėvelę (jeigu
taikytina).
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą,
kaitvietę išjunkite.
Nepasitikėkite prikaistuvių
detektoriumi.
Nedėkite stalo įrankių arba
prikaistuvių dangčių ant kaitviečių. Jie
gali įkaisti.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Jeigu prietaiso paviršius įtrūktų,
nedelsdami atjunkite prietaisą nuo
elektros tinklo. Taip išvengsite
elektros smūgio.
Naudotojai, turintys širdies
stimuliatorių, turi išlaikyti ne mažesnį
kaip 30 cm atstumą nuo indukcinių
kaitviečių, kai prietaisas veikia.
Kai dedate maistą į karštą aliejų,
aliejus gali ištikšti.
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir sprogimo pavojus
•
Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti
lengvai užsiliepsnojančių garų.
Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite
51
atsargūs, kad liepsna arba įkaitę
daiktai jų neuždegtų.
Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
Naudotas aliejus, kuriame yra maisto
likučių, gali užsiliepsnoti esant
žemesnei temperatūrai nei aliejus,
kuris yra naudojamas pirmą kartą.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant
valdymo skydelio.
Nedėkite karšto prikaistuvio dangčio
ant kaitlentės stiklinio paviršiaus.
Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių
prikaistuvių.
Būkite atsargūs, kad ant prietaiso
nenukristų daiktai arba prikaistuviai.
Jie gali pažeisti paviršių.
Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų
prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius
prikaistuvius.
Nedėkite ant prietaiso aliuminio
folijos.
Prikaistuviai iš ketaus, aliuminio arba
su sugadintais dugnais gali subraižyti
stiklą / stiklo keramiką. Jeigu tokius
indus nuo maisto gaminimo paviršiaus
reikia patraukti, juos visada kelkite, o
ne traukite.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
2.4 Priežiūra ir valymas
•
•
•
•
•
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršių nuo
nusidėvėjimo.
Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį ir
palaukite, kol jis atvės.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo,
prieš atlikdami techninės priežiūros
darbus.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir
nepurkškite vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
52
www.electrolux.com
2.5 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
2.6 Šalinimas
•
•
•
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
pašalinti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
3. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3.4 Surinkimas
3.1 Prieš įrengiant
Prieš įrengdami kaitlentę, užrašykite
žemiau informaciją iš techninių duomenų
plokštelės. Techninių duomenų plokštelę
rasite kaitlentės apačioje.
min.
500mm
min.
50mm
Serijos numeris.........................
3.2 Įmontuojamos kaitlentės
Į baldus įmontuojamos kaitlentės gali būti
naudojamos tik po to, kai jos bus
įrengtos tinkamame standartus
atitinkančiame paviršiuje.
3.3 Prijungimo kabelis
•
•
Kaitlentė pristatoma su prijungimo
kabeliu.
Norėdami pakeisti pažeistą maitinimo
kabelį, naudokite kabelio tipą
H05V2V2-F, kuris išlaiko 90 °C arba
aukštesnę temperatūrą. Kreipkitės į
vietos techninio aptarnavimo centrą.
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 680 mm
LIETUVIŲ
53
min.
28 mm
min. 60mm
min.
12 mm
Jeigu prietaisas įrengiamas
virš stalčiaus, kaitlentės
ventiliacija gali sušildyti
stalčiuje laikomus daiktus
maisto gaminimo metu.
4. GAMINIO APRAŠYMAS
4.1 Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
3
1 Indukcinė kaitvietė
2 Valdymo skydelis
3 Keičiamo dydžio indukcinė kaitvietė,
kurią sudaro keturios sekcijos
1
1
2
54
www.electrolux.com
4.2 Kaitvietės valdymo skydelis
2
1
3
4
5
11
6
7
10
8
9
Norėdami pamatyti galimas nuostatas, palieskite atitinkamą simbolį.
Sim‐
bolis
Pastaba
1
ĮJUNGTA/ IŠ‐
JUNGTA
Įjungia ir išjungia kaitlentę.
2
Meniu
Atveria ir užveria meniu.
3
Kaitvietės pasirin‐
kimas
Atveria pasirinktos kaitvietės slankiklį.
Kaitvietės indika‐
torius
Rodo, kurios kaitvietės slankiklis yra aktyvus.
-
Nustato laikmačio funkcijas.
Slankiklis
Nustato kaitinimo lygį.
7
PowerBoost
Įjungia funkciją.
8
Užrakinimas
Įjungia ir išjungia funkciją.
9
Sustabdyti
Įjungia ir išjungia funkciją.
-
Rodo esamą kaitinimo lygį.
FlexiBridge
Perjungia tris funkcijos režimus.
4
-
5
6
10
11
-
0–9
4.3 OptiHeat Control (3
veiksmas. Likusio karščio
indikatorius)
ĮSPĖJIMAS!
III / II / I Pavojus nusideginti
dėl likusio karščio.
Indikatorius rodo likusio
karščio lygį.
Indukcinės kaitvietės maisto gaminimo
metu kaitina tiesiogiai prikaistuvio dugną.
Stiklo keramikos paviršius įšyla dėl
likusio prikaistuvio karščio.
LIETUVIŲ
55
5. TRUMPASIS VADOVAS
5.1 Jutiklinio ekrano
naudojimas
•
•
•
•
•
•
•
•
Norėdami įjungti parinktį, ekrane
palieskite atitinkamą simbolį.
Patraukus pirštą nuo ekrano,
pasirinkta funkcija įjungiama.
Norėdami slinkti galimomis
parinktimis, tai darykite greitu judesiu
arba braukite pirštu per ekraną.
Judesio greitis lemia ekrano judėjimo
greitį.
Slinkimas gali sustoti pats arba jūs jį
galite sustabdyti patys, palietę ekraną.
Jūs galite pakeisti daugumą ekrane
rodomų parametrų, kai paliečiate
atitinkamus simbolius.
Norėdami pasirinkti reikiamą funkciją
ar laiką, tai galite padaryti slinkdami
sąrašą ir (arba) paliesdami norimą
pasirinkti parinktį.
•
•
•
Kai kaitlentė veikia ir tam tikri
simboliai iš ekrano dingsta, palieskite
bet kurią ekrano vietą. Vėl bus rodomi
visi simboliai.
Paleidus tam tikras funkcijas rodomas
iškylantysis langas su papildoma
informacija.
Galima naudoti tik apšviestus
simbolius.
Pirmiausia pasirinkite kaitvietę, kad
įjungtumėte laikmačio funkcijas.
5.2 Meniu struktūra
Palieskite
, kad atvertumėte ir
pakeistumėte kaitlentės nuostatas arba
įjungtumėte tam tikras funkcijas.
Lentelėje parodyta pagrindinio Meniu
struktūra.
Meniu
Kepimo vadovas
Kaitlentės funkcijos
PowerSlide
Tirpinimas
Nuostatos
Vaikų saugos užraktas
Chronomètre
Nustatymas
Kepimo vadovas
Kalba
Mygtukų tonai
Įspėjamo signalo garsas
Ekrano ryškumas
Aptarnavimas
Demonstracinis režimas
Licencija
Rodyti SW versijas
Įspėjamųjų signalų istorija
Atkurti visas nuost.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
arba .
56
www.electrolux.com
Kai paliečiate ir palaikote tam tikras
Meniu parinktis, rodomas trumpas
aprašas. Pasinaudokite patarimais ir
lengvai naršykite po Meniu.
Jeigu esate Meniu apačioje, eikite sąrašu
aukštyn ir naudokite arba palieskite
kad išeitumėte iš Meniu.
,
6. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Galite pakeisti nuostatas Meniu >
Nuostatos > Nustatymas. Žr. skyrių
„Kasdienis naudojimas“.
6.1 Pirmasis prijungimas prie
elektros
Prijungus kaitlentę prie elektros tinklo,
privaloma nustatyti: Kalba, Ekrano
ryškumas ir Įspėjamo signalo garsas.
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Santykis tarp kaitinimo lygio ir laiko,
po kurio kaitlentė išsijungia:
7.1 Įjungimas ir išjungimas
Kaitinimo nuosta‐ Kaitlentė išsijun‐
ta
gia po
Lieskite
1 sekundę, kad įjungtumėte
arba išjungtumėte kaitlentę.
1–2
6 valandų
3–5
5 valandų
6
4 valandų
7–9
1,5 valandos
7.2 Automatinis išjungimas
Ši funkcija automatiškai išjungia
kaitlentę, jeigu:
•
•
•
•
•
•
visos kaitvietės yra išjungtos;
įjungę kaitlentę, nenustatėte kaitinimo
lygio;
kažką išliejote arba padėjote ką nors
(puodą, šluostę ir pan.) ant valdymo
skydelio ilgesniam laikui nei 10
sekundžių. Pasigirsta garso signalas
ir kaitlentė išsijungia. Nuimkite daiktą
arba nuvalykite valdymo skydelį;
kaitlentė perkaista (pvz., jeigu
kaitinate tuščią keptuvę). Palaukite,
kol kaitvietė atauš, prieš vėl
naudodami kaitlentę;
naudojate netinkamą prikaistuvį arba
ant kaitvietės neuždėtas prikaistuvis.
Mirksi baltas kaitvietės simbolis ir
indukcinė kaitvietė automatiškai
išsijungia po 1 minutės.
neišjungėte kaitvietės arba
nepakeitėte kaitinimo lygio. Po tam
tikro laiko rodomas pranešimas ir
kaitlentė išsijungia.
7.3 Kaitinimo nuostata
1. Įjunkite kaitlentę.
2. Padėkite puodą ant pasirinktos
kaitvietės.
Ekrane rodomas aktyvios kaitvietės
slankiklis ir jis yra aktyvus 8 sekundes.
3. Palieskite arba braukite pirštu, kad
nustatytumėte norimą kaitinimo lygį.
Simbolis paraudonuoja ir tampa didesnis.
7.4 Kaitviečių naudojimas
Uždėkite prikaistuvį ant pasirinktos
kaitvietės vidurio. Indukcinės kaitvietės
prisitaiko automatiškai pagal prikaistuvio
dugno dydį.
LIETUVIŲ
Kai padedate puodą ant pasirinktos
kaitvietės, kaitlentė automatiškai jį
aptinka ir ekrane rodomas atitinkamas
slankiklis. Slankiklis matomas 8
sekundes, po to ekranas sugrįžta prie
pagrindinio rodinio. Norėdami greičiau
užverti slankiklį, bakstelėkite ekraną ne
slankiklio srityje.
Kai įjungtos kitos kaitvietės, gali būti
ribojami kaitvietei norimi naudoti
kaitinimo lygiai. Skaitykite skyrių „Galios
valdymas“.
•
•
•
•
57
Ši funkcija įsijungia, kai bendra
kaitviečių, prijungtų prie vienos fazės,
elektros apkrova viršija 3680 W.
Funkcija sumažina kitų prie tos pačios
fazės prijungtų kaitviečių galią, kas
turi poveikio galimam kaitinimo lygiui.
Maksimalus kaitinimo lygis matomas
slankiklyje. Aktyvūs yra tik balti
skaitmenys.
Jeigu aukštesnis kaitinimo lygis
negalimas, pirmiausia sumažinkite
kitų kaitviečių kaitinimo lygį.
Patikrinkite, ar puodas
tinkamas naudoti ant
indukcinių kaitlenčių.
Daugiau informacijos apie
prikaistuvių rūšis rasite
skyriuje „Naudingi
patarimai“. Patikrinkite
puodo dydį skyrelyje
„Techniniai duomenys“.
7.5 PowerBoost
Šia funkcija įjungia daugiau galios
atitinkamai indukcinei kaitvietei; taip
priklauso nuo prikaistuvio dydžio. Ši
funkcija gali būti įjungta tik ribotą
laikotarpį.
7.7 Laikmatis
1. Pirmiausia palieskite norimos
kaitvietės simbolį.
Naudokite šią funkciją nurodyti, kiek laiko
kaitvietė turi veikti vieno karto maisto
gaminimo metu.
2. Palieskite
arba braukite pirštu
dešinėn, kad įjungtumėte funkciją
pasirinktai kaitvietei.
Simbolis paraudonuoja ir tampa didesnis.
Funkcija automatiškai išsijungia. Jeigu
norite išjungti funkciją rankiniu būdu,
pasirinkite kaitvietę ir pakeiskite jos
kaitinimo lygį.
Maksimalios trukmės vertes
rasite skyrelyje „Techniniai
duomenys“.
7.6 Galios valdymas
•
•
•
Kaitvietės sugrupuojamos pagal vietą
ir kaitlentės fazių skaičių. Žr.
paveikslėlį.
Kiekvienos fazės maksimali elektros
apkrova yra 3680 W.
Ši funkcija paskirsto galią tarp
kaitviečių, prijungtų prie tos pačios
fazės.
Atgalinės atskaitos
laikmatis
+STOP
Kiekvienai kaitvietei galite atskirai
nustatyti funkciją.
1. Pirmiausiai nustatykite atitinkamos
kaitvietės, o po to – funkcijos
kaitinimo lygį.
2. Palieskite .
Ekrane rodomas laikmačio meniu langas.
3. Pažymėkite
ir įjunkite funkciją.
Simboliai pasikeičia į
.
4. Braukite pirštu kairėn ar dešinėn, kad
pasirinktumėte norimą laiką (pvz.,
valandas ir (arba) minutes).
5. Palieskite Gerai, kad patvirtintumėte
savo pasirinkimą.
+STOP
Taip pat galite pasirinkti
pasirinkimą.
atšaukti savo
58
www.electrolux.com
Kai laikas baigiasi, girdisi garso signalas
ir mirksi
išjungti.
. Palieskite
signalui
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
arba .
į kairę
Kai pakeliate puodą, funkcija
nesustabdoma. Norėdami atkurti funkciją
ir vėl ją paleisti rankiniu būdu, palieskite
nuo laikmačio vertės, palieskite
greta
jos ir patvirtinkite savo pasirinkimą, kai
rodomas iškylantysis langas.
, iškylančiame lange pasirinkite Atkurti.
Funkcija pradeda skaičiuoti nuo 0.
Norėdami Sustabdyti funkciją vienam
Norėdami išjungti šią funkciją, nustatykite
0 kaitinimo lygį. Arba palieskite
+STOP
maisto gaminimo seansui, palieskite
iškylančiame lange pasirinkite
Sustabdyti. Pasirinkite Start ir tęskite
skaičiavimą.
Minučių skaitlys
Galite naudoti šią funkciją, kai kaitlentė
yra įjungta, bet kaitvietės neveikia.
7.8 Sustabdyti
Ši funkcija neturi poveikio kaitviečių
veikimui.
Funkcija nustato visas veikiančias
kaitvietes į žemiausią kaitinimo lygį.
1. Pasirinkite bet kokią kaitvietę.
Atitinkamas slankiklis bus rodomas
ekrane.
2. Palieskite .
Ekrane rodomas laikmačio meniu langas.
3. Braukite pirštu kairėn ar dešinėn, kad
pasirinktumėte norimą laiką (pvz.,
valandas ir minutes).
4. Palieskite Gerai, kad patvirtintumėte
savo pasirinkimą.
Taip pat galite pasirinkti
atšaukti savo
pasirinkimą.
Kai laikas baigiasi, pasigirsta garso
signalas ir mirksi
signalui išjungti.
. Palieskite
Norėdami išjungti funkciją, palieskite
ir
ir , gali būti
Kai veikia tik funkcija
naudojami simboliai. Visi kiti simboliai
valdymo skydelyje yra užrakinti.
Funkcija neišjungia laikmačio funkcijų.
Palieskite
, kad įjungtumėte funkciją.
Įsijungia . Kaitinimo lygis sumažintas
iki 1-o.
Norėdami išjungti šią funkciją, palieskite
.
Funkcija sustabdoma PowerBoost.
Didžiausias kaitinimo lygis vėl
aktyvinamas, kai vėl paliečiate
į
kairę nuo laikmačio vertės, palieskite
greta jos ir patvirtinkite savo pasirinkimą,
kai rodomas iškylantysis langas.
Chronomètre
Funkcija automatiškai pradeda atskaitą
iškart, kai įjungiate kaitvietę. Šią funkciją
galite naudoti stebėjimui, kiek laiko ji
veikia.
ir atverkite Meniu.
1. Palieskite
2. Slinkite Meniu ir pasirinkite Nuostatos
> Chronomètre.
3. Palieskite jungiklį ir įjunkite / išjunkite
funkciją.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
.
7.9 Užrakinimas
Galite užrakinti valdymo skydelį, kai
kaitlentė veikia. Taip galima išvengti
atsitiktinio kaitinimo lygio pakeitimo.
Pirmiausia nustatykite kaitinimo lygį.
Palieskite , kad įjungtumėte funkciją.
Norėdami išjungti šią funkciją, 3
sekundes lieskite
.
Išjungus kaitlentę,
išjungiama ir ši funkcija.
7.10 Vaikų saugos užraktas
Ši funkcija apsaugo, kad kaitlentė
nepradėtų veikti atsitiktinai.
LIETUVIŲ
1. Ekrane palieskite
, kad
atvertumėte Meniu.
2. Pasirinkite Nuostatos > > Vaikų
saugos užraktas iš sąrašo.
3. Įjunkite jungiklį ir palieskite raides AO-X abėcėlės tvarka, kad
įjungtumėte funkciją. Norėdami
išjungti funkciją, išjunkite jungiklį.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
arba .
palieskite
. Iš rodomo sąrašo
pasirinkite trečią parinktį ir tada du kartus
– paskutinę parinktį. Galiausiai pasirinkite
dešinėje esančią parinktį.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
arba .
7.12 Mygtukų tonai / Įspėjamo
signalo garsas
Jūs galite pasirinkti savo kaitlentės
skleidžiamą garsą arba visiškai jį išjungti.
Galite rinktis spragtelėjimą (numatytasis)
arba pypsėjimą.
1. Ekrane palieskite
, kad
atvertumėte Meniu.
2. Pasirinkite Nuostatos > Nustatymas
> Mygtukų tonai / Įspėjamo signalo
garsas iš sąrašo.
3. Pasirinkite atitinkamą parinktį.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
Galite pakeisti ekrano ryškumą.
Galimi 4 šviesumo lygiai: 1 yra
žemiausias, o 4 – aukščiausias.
, kad
1. Ekrane palieskite
atvertumėte Meniu.
2. Pasirinkite Nuostatos > Nustatymas
> Ekrano ryškumas iš sąrašo.
3. Pasirinkite atitinkamą lygį.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
1. Ekrane palieskite
, kad
atvertumėte Meniu.
2. Pasirinkite Nuostatos > Nustatymas
> Kalba iš sąrašo.
3. Iš sąrašo pasirinkite tinkamą kalbą.
Jeigu pasirenkate netinkamą kalbą,
Meniu, naudokite
7.13 Ekrano ryškumas
palieskite
7.11 Kalba
arba .
59
7.14
arba .
Kepimo vadovas
Ši funkcija reguliuoja temperatūrą
skirtingos rūšies patiekalams ir išlaiko ją
ruošiant maistą. Ją galima įjungti tik
kairiajai priekinei kaitvietei.
1. Ekrane palieskite
, kad
atvertumėte Meniu.
2. Pasirinkite Kepimo vadovas ir norimo
ruošti iš sąrašo patiekalo rūšį.
Kiekvienai patiekalo rūšiai galimos
kelios parinktys. Vykdykite ekrane
pateikiamas instrukcijas.
• Iškylančiojo lango viršuje galite
paliesti Gerai, kad naudotumėte
numatytąsias nuostatas.
• Jūs galite nustatyti laiko funkciją.
Kai puodas pasiekia numatytąją
temperatūrą, galite suaktyvinti
laikmatį.
• Galite pakeisti numatytąjį
kaitinimo lygį.
3. Kai puodas pasiekia numatytąją
temperatūrą, girdimas garso signalas
ir rodomas iškylantysis langas.
Norėdami užverti langą ir paleisti
funkciją, palieskite Gerai. Jeigu norite
visam laikui išjungti langą, prieš
aktyvindami funkciją pažymėkite .
Norėdami sustabdyti funkciją, palieskite
ir Stop arba
ir pasirinkite Kepimo
vadovas, bet kokios rūšies patiekalą ir
palieskite Stop.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
60
www.electrolux.com
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
7.15
arba .
Tirpinimas
Šią funkciją galite naudoti skirtingiems
produktams tirpinti, pvz., šokoladui ar
sviestui. Vieno gaminimo seanso metu
funkciją galite naudoti tik vienai kaitvietei.
, kad
1. Ekrane palieskite
atvertumėte Meniu.
2. Pasirinkite Kaitlentės funkcijos >
Tirpinimas iš sąrašo.
3. Palieskite Start.
Jums reikia pasirinkti norimą
kaitvietę.
Rodomas iškylantysis langas,
kuriame klausiama, ar norite atšaukti
ankstesnį kaitinimo lygį, jei jis buvo
pasirinktas.
Norėdami išjungti Meniu, ekrano
dešinėje pusėje ne iškylančiame lange
palieskite
. Jeigu norite naršyti po
Meniu, naudokite
arba .
Norėdami sustabdyti funkciją, palieskite
kaitviečių pasirinkimo simbolį ir po to
Stop.
8. LANKSČIAI NAUDOJAMA INDUKCINĖ KAITVIETĖ
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
lygius.
8.1 FlexiBridge
Kairėje pusėje esančią sritį galima
sujungti į dvi skirtingų dydžių kaitvietes
arba į vieną didelę maisto gaminimo sritį.
Jūs galite pasirinkti 4 sekcijų derinį, kas
priklauso nuo norimo naudoti prikaistuvio
dydžio. Kaitviečių indikatoriai
automatiškai keičiasi ir rodo galimą
derinį.
Tinkama prikaistuvio padėtis:
FlexiBridge Numatytasis yra standartinis
režimas, kuris automatiškai įjungiamas
įjungus kaitlentę. Dvi kaitvietės veikia
atskirai.
Palieskite , jei norite perjungti
FlexiBridge režimus.
8.2 FlexiBridge Standartinis
režimas
Šis režimas automatiškai įsijungia
įjungus kaitlentę. Jis sujungia sekcijas į
dvi atskiras kaitvietes. Galite atskirai
nustatyti kiekvienos kaitvietės kaitinimo
Netinkama prikaistuvio padėtis:
LIETUVIŲ
61
8.3 FlexiBridge Režimas „Big
Bridge“
8.4 FlexiBridge Režimas „Max
Bridge“
Jeigu norite įjungti šį režimą, lieskite
tol, kol bus rodomas reikiamo režimo
indikatorius . Šis režimas sujungia tris
galines sekcijas į vieną kaitvietę. Priekinė
sekcija neprijungiama, ji veikia kaip
atskira kaitvietė. Galite atskirai nustatyti
kiekvienos kaitvietės kaitinimo lygius.
Jeigu norite įjungti šį režimą, lieskite
tol, kol bus rodomas reikiamo režimo
indikatorius . Šis režimas sujungia visas
vienos kaitvietės sekcijas.
Tinkama prikaistuvio padėtis:
Tinkama prikaistuvio padėtis:
Norėdami naudoti šį režimą, dėkite
prikaistuvį ant trijų sujungtų sekcijų.
Jeigu naudojate mažesnį prikaistuvį,
kuris nedengia dviejų sekcijų, ekrane
Norėdami naudoti šį režimą, dėkite
prikaistuvį ant keturių sujungtų sekcijų.
Jeigu naudojate mažesnį prikaistuvį,
kuris nedengia trijų sekcijų, ekrane
rodoma
ir po 1 minutės kaitvietė
išsijungia.
mirksi
ir po 1 minutės kaitvietė
išsijungia.
Netinkama prikaistuvio padėtis:
Netinkama prikaistuvio padėtis:
62
www.electrolux.com
8.5 PowerSlide
Ši funkcija leidžia Jums reguliuoti
temperatūrą, patraukiant prikaistuvį į kitą
padėtį ant indukcinės kaitvietės
paviršiaus. Ši funkcija automatiškai
padalija likusias kaitvietes į tris sritis su
skirtingais kaitinimo lygiais. Kaitlentė
aptinka, kur yra prikaistuvis, ir atitinkamai
nustato galios lygį. Puodą galite dėti
priekinėje, vidurinėje arba galinėje
padėtyje. Jeigu prikaistuvį dėsite
priekyje, kaitinimo lygis bus aukščiausias
(t. y. 9-as). Norėdami jį sumažinti,
perkelkite prikaistuvį į vidurinę (5-as
kaitinimo lygis) arba galinę padėtį (1-as
kaitinimo lygis).
Kai naudojate šią funkciją,
naudokite tik vieną puodą,
kurio minimalus dugno
skersmuo yra 160 mm.
1. Palieskite
vieną kartą.
2. Slinkite Meniu > Kaitlentės funkcijos,
kad iš sąrašo pasirinktumėte funkciją.
• Jeigu veikia bet kuri likusi
kaitvietė, iškylančiame lange
prašoma patvirtinti, ar norite
atšaukti ankstesnius kaitinimo
lygius.
•
Ekrane rodomas simbolis
ir
trijų kaitviečių su numatytaisiais
kaitinimo lygiais simboliai.
Jūs galite pakeisti numatytąjį
kaitinimo lygį pagal savo poreikius ir
šis kaitinimo lygis bus išsaugotas
būsimam naudojimui.
3. Uždėkite puodą ant kaitvietės su
norimu kaitinimo lygiu.
Dėkite prikaistuvį norimos kaitvietės
viduryje ir įsitikinkite, kad
neuždengiate greta esančių
kaitviečių. Įsijungia raudoni
indikatoriai. Jeigu nematote raudonų
indikatorių, funkcijos negalima įjungti.
Jeigu norite pakeisti puodo padėtį,
pakelkite jį ir uždėkite ant kitos
kaitvietės. Traukdami prikaistuvį,
galite subraižyti ir išblukinti paviršių.
Norėdami išjungti funkciją, palieskite ,
rodomas iškylantysis langas. Palieskite
Stop, kad išjungtumėte funkciją. Taip pat
funkciją galite išjungti Meniu.
Kartkartėmis pajudinkite
puodą. Funkcija išsijungia po
10 minučių neaktyvumo.
9. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Prikaistuviai
Indukcinių kaitviečių striprus
elektromagnetinis laukas
labai greitai įkaitina
prikaistuvius.
Su indukcinėmis kaitvietėmis
naudokite tinkamus
prikaistuvius.
Prikaistuviai tinka indukcinei viryklei,
jeigu:
•
•
vanduo labai greitai užverda ant
kaitvietės, nustatytos aukščiausia
galia;
ant prikaistuvio dugno prikimba
magnetas.
Prikaistuvio dugnas turi būti
kuo storesnis ir lygesnis.
Prieš dėdami prikaistuvius
ant kaitlentės paviršiaus,
įsitikinkite, kad jų dugnai
būtų švarūs ir sausi.
Prikaistuvių medžiaga
Prikaistuvio matmenys
•
Indukcinės kaitvietės prisitaiko
automatiškai pagal prikaistuvio dugno
dydį.
•
tinkama: ketus, plienas, emaliuotasis
plienas, nerūdijantysis plienas,
daugiasluoksnis dugnas (jeigu
gamintojo pažymėta, kad tinka).
netinkama: aliuminis, varis, žalvaris,
stiklas, keramika, porcelianas.
LIETUVIŲ
Kaitvietės veiksmingumas yra susijęs su
prikaistuvio skersmeniu. Mažesnio nei
minimalaus skersmens prikaistuvis
gauna tik dalį kaitvietės sukuriamos
galios.
Žr. „Techniniai duomenys“.
9.2 Triukšmo lygis naudojimo
metu
Jeigu girdite:
•
•
•
•
•
traškėjimą: prikaistuviai pagaminti iš
skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių
principu).
švilpimą: naudojate kaitvietę nustatę
didelę galią ir prikaistuvį, pagamintą iš
skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių
principu).
dūzgimas: naudojate didelę galią.
spragsėjimas: elektrinis perjungimas,
puodas aptinkamas, kai jį uždedate
ant kaitlentės.
šnypštimas, gaudimas: veikia
ventiliatorius.
Kaitinimo ly‐ Naudojimas:
gis
63
Šis triukšmas yra normalus ir
nereiškia jokio gedimo.
9.3 Öko Timer (Ekonominis
laikmatis)
Energijos taupymo tikslais kaitvietės
kaitinimo elementas automatiškai
išsijungia anksčiau, nei pasigirsta
atgalinės laiko atskaitos garso signalas.
Veikimo trukmė priklauso nuo kaitinimo
lygio ir maisto gaminimo trukmės.
9.4 Maisto gaminimo pavyzdžiai
Kaitinimo lygis ir kaitvietės energijos
sąnaudos susiję netiesiogiai. Didesnis
kaitinimo lygis nėra tiesiogiai
proporcingas energijos sąnaudų
padidėjimui. Tai reiškia, kad kaitvietė,
veikianti vidutiniu kaitinimo lygiu, naudoja
mažiau nei pusę savo galios.
Duomenys lentelėje yra tik
orientacinio pobūdžio.
Laikas
(min.)
Patarimai
1
Išlaikyti pagamintą maistą šil‐ jeigu
tą.
reikia
Uždenkite prikaistuvį dang‐
čiu.
1–2
„Hollandaise“ padažas, lydy‐
mas: sviestas, šokoladas,
želatina.
5–25
Retkarčiais pamaišykite.
1–2
Tirštinimas: purūs omletai,
kepti kiaušiniai.
10–40
Gaminkite uždengę prikais‐
tuvius.
2–3
Tinka virti ryžius ir gaminti
25–50
pieniškus patiekalus, taip pat
šildyti pagamintus patiekalus.
Verdant ryžius, vandens turi
būti bent dvigubai daugiau
nei ryžių; gamindami pieniš‐
kus patiekalus, juos įpusėjus
procesui pamaišykite.
3–4
Daržovių gaminimas garuo‐
se, žuvis, mėsa.
20–45
Įpilkite pora valgomųjų
šaukštų skysčio.
4–5
Bulvių virimas garuose.
20–60
Gamindami 750 g bulvių,
naudokite daugiausia ¼ l
vandens.
64
www.electrolux.com
Kaitinimo ly‐ Naudojimas:
gis
Laikas
(min.)
Patarimai
4–5
Tinka gaminti didesnius
maisto kiekius, troškinius ir
sriubas.
60–150 Iki 3 l skysčio ir ingredientai.
6–7
Neintensyvus kepimas: tinka jeigu
kepti eskalopus, veršienos
reikia
muštinius, kotletus, pyragė‐
lius su įdaru, dešreles, kepe‐
nėles, miltų, sviesto ir pieno
mišinius, kiaušinius, blynus,
spurgas.
Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
7–8
Intensyvus kepimas, smulkiai 5–15
supjaustytos paskrudintos
bulvės, nugarinės žlėgtainis,
bifšteksas.
Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
9
Tinka virti vandeniui, makaronams, skrudinti mėsą (guliašą, troškintą
mėsą), kepti bulvių traškučius apsemtus aliejuje.
Tinka virti didelį kiekį vandens. Suaktyvinta PowerBoost.
10. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
10.1 Bendra informacija
•
•
•
•
•
Valykite kaitlentę po kiekvieno
panaudojimo.
Visada naudokite prikaistuvius
švariais dugnais.
Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant
paviršiaus neturi įtakos kaitlentės
veikimui.
Naudokite specialius, kaitlentei valyti
tinkamus valiklius.
Naudokite specialią, stiklui skirtą
grandyklę.
Paveikslėlis ant indukcinės
kaitvietės gali susitepti arba
pakeisti spalvą dėl
prikaistuvio slankiojimo. Šį
plotą galite nuvalyti įprastu
būdu.
10.2 Kaitlentės valymas
•
Nuvalykite nedelsdami: išsilydžiusį
plastiką, plastmasinę plėvelę, cukrų ir
•
•
•
maistą su cukrumi, nes kitaip
nešvarumai gali pakenkti kaitlentei.
Būkite atsargūs, kad išvengtumėte
nudegimų. Naudokite specialią
grandyklę, kurią prie stiklo paviršiaus
pridėkite smailiu kampu ir stumkite
ašmenis paviršiumi.
Kaitlentei pakankamai ataušus
pašalinkite: kalkių nuosėdas,
vandens dėmes, riebalų dėmes,
metalo spalvos dėmes. Kaitlentę
valykite drėgnu skudurėliu ir
nešveičiamąja valymo priemone.
Nuvalę kaitlentę, ją nusausinkite
minkštu audiniu.
Pašalinkite blizgančias metalo
atspalvio dėmes: naudokite vandens
ir acto tirpalą ir valykite stiklo paviršių
šluoste.
Kaitlentės paviršiuje yra horizontalūs
grioveliai. Valykite kaitlentę drėgna
šluoste ir plovikliu, lygiai šluostydami
iš kairės į dešinę. Nuvalę kaitlentę, ją
nusausinkite minkšta šluoste iš kairės
į dešinę.
LIETUVIŲ
65
11. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
11.1 Ką daryti, jeigu...
Triktis
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Kaitlentės nepavyksta
įjungti arba valdyti.
Kaitlentė neprijungta arba
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar kaitlentė tin‐
kamai prijungta prie elek‐
tros tinklo. Žr. prijungimo
schemą.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
60 sekundžių nenustatėte
kaitinimo lygio.
Dar kartą įjunkite kaitlentę
ir nustatykite kaitinimo lygį
greičiau nei per 60 sekun‐
džių.
Vienu metu palietėte 2 ar‐
ba daugiau jutiklio laukų.
Palieskite tik vieną jutiklio
lauką.
Veikia Sustabdyti.
Žr. skyrių „Kasdienis nau‐
dojimas“.
Ant valdymo skydelio yra
vandens arba riebalų dė‐
mių.
Nuvalykite valdymo sky‐
delį.
Pasigirsta garso signalas ir Kažką padėjote ant vieno
kaitlentė išsijungia.
arba kelių jutiklio laukų.
Kai kaitlentė yra išjungta,
girdimas garso signalas.
Nuimkite daiktą nuo jutiklio
laukų.
Kaitlentė išsijungia.
Nuimkite daiktą nuo jutiklio
lauko.
Kažką uždėjote ant jutiklio
lauko
Neįsijungia likusio karščio
indikatorius.
.
Kaitvietė neįkaitusi, nes
Jeigu kaitvietė veikė pa‐
veikė pernelyg trumpai, ar‐ kankamai ilgai ir jau turėtų
ba sugedęs jutiklis.
būti įkaitusi, kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiū‐
ros centrą.
Jūs negalite įjungti didžiau‐ Kitai kaitvietei jau nustaty‐ Pirmiausia sumažinkite ki‐
sio kaitinimo lygio.
tas didžiausias kaitinimo ly‐ tos kaitvietės galią.
gis.
Jutiklių laukai įkaista.
Per didelis prikaistuvis ar‐
ba jis yra per arti valdiklių.
Jeigu galima, didelius pri‐
kaistuvius dėkite ant gali‐
nių kaitviečių.
66
www.electrolux.com
Triktis
Galima priežastis
Liečiant jutiklių laukus nėra Garsas yra išjungtas.
garso.
Atitaisymo būdas
Įjunkite garso signalus. Žr.
skyrių „Kasdienis naudoji‐
mas“.
Ekranas nereaguoja į prisi‐ Uždengta dalis ekrano ar‐ Patraukite daiktus. Patrau‐
lietimą.
ba per arti ekrano pastatyti kite puodus atokiau nuo
puodai.
ekrano.
Nustatyta netinkama kalba. Jūs per klaidą pakeitėte
kalbą.
Nekaista ant indukcinės
kaitvietės padėtas prikais‐
tuvis.
Prikaistuvis netinkamai pa‐ Padėkite prikaistuvį tinka‐
dėtas ant keičiamo dydžio mai ant indukcinės kaitvie‐
indukcinės kaitvietės.
tės. Prikaistuvio padėtis
priklauso nuo įjungtos
funkcijos arba funkcijos re‐
žimo. Žr. skyrių „Keičiamo
dydžio indukcinė kaitvietė“.
Netinkamas prikaistuvio
dugno skersmuo įjungtai
funkcijai arba funkcijos re‐
žimui.
Kaitvietė išsijungia.
Automatinis išjungimas iš‐
Rodomas įspėjamasis pra‐ jungia kaitvietę.
nešimas, kad kaitvietė išsi‐
jungs.
Rodoma
ir pranešimas.
Atkurkite visas funkcijas į
gamyklines nuostatas. Pa‐
sirinkite Atkurti visas nuost.
iš Meniu.
Veikia Užrakinimas.
Naudokite prikaistuvį, kurio
skersmuo yra tinkamas
įjungtai funkcijai ar funkci‐
jos režimui. Naudokite pri‐
kaistuvį, kurio skersmuo
būtų mažesnis nei 160
mm, ant vienos keičiamo
dydžio indukcinės kaitvie‐
tės sekcijos. Žr. skyrių
„Keičiamo dydžio indukci‐
nė kaitvietė“.
Žr. skyrių „Kasdienis nau‐
dojimas“.
Išjunkite ir vėl įjunkite kait‐
lentę.
Žr. skyrių „Kasdienis nau‐
dojimas“.
Rodoma O – X – A.
Veikia Vaikų saugos užrak‐ Žr. skyrių „Kasdienis nau‐
tas.
dojimas“.
Mirksi
Ant kaitvietės neuždėtas
prikaistuvis.
Uždėkite prikaistuvį ant
kaitvietės.
Netinkamas prikaistuvis.
Naudokite tinkamą prikais‐
tuvį. Žr. skyrių „Patarimai“.
.
Prikaistuvio dugno skers‐
Naudokite tinkamo dydžio
muo yra per mažas kaitvie‐ prikaistuvį. Žr. „Techniniai
tei.
duomenys“.
LIETUVIŲ
Triktis
Įsijungia
ir skaičius.
67
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Veikia FlexiBridge. Prikais‐
tuvis neuždengia vienos ar
kelių veikiančio funkcijos
režimo sekcijų.
Uždėkite prikaistuvį ant tin‐
kamo sekcijų skaičiaus pa‐
gal pasirinktą funkciją arba
pakeiskite funkcijos reži‐
mą. Žr. skyrių „Keičiamo
dydžio indukcinė kaitvietė“.
Veikia PowerSlide. Du
puodai yra uždėti ant kei‐
čiamo dydžio indukcinės
kaitvietės.
Naudokite tik vieną puodą.
Žr. skyrių „Keičiamo dydžio
indukcinė kaitvietė“.
Kaitlentėje aptikta klaida.
Išjunkite kaitlentę ir vėl ją
įjunkite po 30 sekundžių.
Jeigu vėl rodoma , at‐
junkite kaitlentę nuo maiti‐
nimo tinklo. Praėjus 30 se‐
kundžių, vėl prijunkite kait‐
lentę. Jeigu problema tę‐
siasi, kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros cent‐
rą.
Galite girdėti nuolatinį pyp‐ Netinkamas elektros prijun‐ Atjunkite kaitlentę nuo
sėjimą.
gimas.
elektros tinklo. Paprašykite
kvalifikuoto elektriko patik‐
rinti instaliaciją.
11.2 Jeigu negalite rasti
sprendimo...
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą. Pateikite duomenis iš techninių
duomenų lentelės. Patikrinkite, ar
tinkamai naudojatės kaitlente. Jeigu ne,
aptarnavimo centro ar atstovo
apsilankymas bus apmokestintas,
nepaisant garantinio laikotarpio.
Nurodymai apie aptarnavimo centrą ir
garantijos sąlygos pateiktos garantijos
brošiūroje.
12. TECHNINIAI DUOMENYS
12.1 Techninių duomenų
plokštelė
Modelis EIS7548
Tipas 62 C4A 05 CA
Indukcija 7.35 kW
Ser. Nr. ................
ELECTROLUX
PNC 949 596 615 00
220–240 V / 400 V 2 N 50–60 Hz
Pagaminta Vokietijoje
7.35 kW
68
www.electrolux.com
12.2 Programinės įrangos
licencijos
Visą licenciją rasite Meniu > Nuostatos >
Aptarnavimas > Licencija.
Šios kaitlentės programinėje įrangoje yra
programinės įrangos, kuri yra saugoma
autorių teisių ir naudojama pagal BSD,
fontconfig, FTL, GPL-2.0 , LGPL-2.0,
LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT,
OpenSSL / SSLEAY, ISC, Apache 2,0 ir
kt. licencijas.
Atvirojo šaltinio programinės įrangos
šaltinio kodą galite parsisiųsti pagal
nuorodą, pateiktą gaminio interneto
svetainės puslapyje.
12.3 Kaitviečių techniniai duomenys
Kaitvietė
Vardinė galia
(didžiausias
kaitinimo ly‐
gis) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
didžiausia
trukmė [min]
Prikaistuvio
skersmuo
[mm]
Vidurinė prieki‐ 1 400
nė
2 500
4
125–145
Dešinioji galinė 2 300
3 600
10
180–240
Keičiamo
2 300
skersmens in‐
dukcinė kaitvie‐
tė
3 200
10
mažiausias 100
Kaitviečių galia gali šiek tiek skirtis nuo
lentelėje pateiktų duomenų. Ji kinta
priklausomai nuo prikaistuvių medžiagos
ir matmenų.
Norėdami pasiekti optimalių maisto
gaminimo rezultatų, naudokite
prikaistuvius, kurių skersmuo ne didesnis
nei nurodytas lentelėje.
13. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
13.1 Informacija apie gaminį pagal direktyvą EU 66/2014
Modelio žymuo
EIS7548
Kaitlentės tipas
Įmontuojama
kaitlentė
Kaitviečių skaičius
2
Maisto gaminimo sričių
skaičius
1
Kaitinimo technologija
Indukcija
Apvalių kaitviečių skers‐
muo (Ø)
Vidurinė priekinė
Dešinioji galinė
Maisto gaminimo srities il‐ Kairioji
gis (I) ir plotis (P)
14,5 cm
24,0 cm
I 46,5 cm
P 21,4 cm
LIETUVIŲ
Kaitvietės energijos są‐
naudos (EC electric coo‐
king)
Vidurinė priekinė
Dešinioji galinė
187,5 Wh/kg
185,2 Wh/kg
Maisto gaminimo srities
energijos sąnaudos (EC
electric cooking)
Kairioji
187,0 Wh/kg
Kaitlentės energijos są‐
naudos (EC electric hob)
186,8 Wh/kg
EN 60350-2 - Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 2 dalis. Kaitvietės.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai
13.2 Energijos taupymas
Jeigu laikysitės toliau pateiktų patarimų,
kasdien gamindami galėsite sutaupyti
energijos.
•
69
Kai šildote vandenį, naudokite jo tik
tiek, kiek reikia.
•
•
•
•
•
Jeigu įmanoma, prikaistuvius
uždenkite dangčiais.
Uždėkite prikaistuvį, prieš įjungdami
kaitvietę.
Mažesnius prikaistuvius dėkite ant
mažesnių kaitviečių.
Uždėkite prikaistuvį tiesiai ant
kaitvietės vidurio.
Maistui pašildyti arba išlydyti
naudokite likusį karštį.
14. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
70
www.electrolux.com
LIETUVIŲ
71
867349026-C-192019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement