Electrolux | HHB650FBK | Quick Guide | Electrolux HHB650FBK Snabbstartsguide

Electrolux HHB650FBK Snabbstartsguide
Kort information
Låt oss hjälpa dig att
komma igång. Titta på
nästa sida i receptet för att
upptäcka produktens olika
funktioner.
Varning: Lämna inte produkten utan
tillsyn under användning.
Använd touchkontrollerna för att
använda produkten. Displayerna,
indikeringarna och ljudsignalerna
markerar vilka funktioner som är
aktiverade.
Touchkontroll
Funktion
Beskrivning
1
PÅ/AV (ON/OFF)
För att aktivera och avaktivera hällen.
2
Funktionslåset/Barnlåset
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
3
SenseBoil®
För att aktivera och avaktivera funktionen. Indikatorerna ovanför
symbolen visar hur programmet fortskrider.
4
Bridge
För att aktivera och avaktivera funktionen.
5
Värmelägesdisplay
För att visa det inställda värmeläget.
6
Timerindikatorer för
kokzonerna
För att visa för vilken kokzon tiden är inställd.
7
Timerdisplay
För att visa tiden i minuter.
8
Hob²Hood
För att aktivera och inaktivera manuellt läge för funktionen.
För att välja kokzon.
9
10
För att öka eller minska tiden.
11
PowerBoost
För att aktivera funktionen.
12
Inställningslist
För inställning av värmeläge.
SenseBoil®
SenseBoil®
Aktivera och avaktivera SenseBoil® funktionen.
Funktionen justerar automatiskt vattentemperaturen så
att den inte kokar över när den når kokpunkten.
Om det finns någon restvärme (
på kokzonen som du vill använda, avges en
akustisk signal och funktionen startar inte.
)
För att aktivera funktionen:
För att avaktivera funktionen:
1. Tryck på
• tryck på
(funktionen avaktiveras och
värmeinställningen går ner till 0);
för att aktivera hällen.
för att aktivera funktionen. Ett
2. Tryck på
visas för kokzoner där du för
blinkande
närvarande kan använda funktionen.
3. Tryck på kontrollfältet för någon tillgänglig kokzon
(mellan värmeinställningarna 1-14) för vilken du vill
starta funktionen.
Funktionen startar.
Om du inte väljer någon kokzon inom 5 sekunder
aktiveras inte funktionen.
När funktionen startar tänds indikatorerna
-symbolen efter varandra tills vattnet
ovanför
når kokpunkten.
När funktionen känner av kokpunkten avger hällen en
ljudsignal och värmenivån ändras automatiskt till 8.
Om alla kokzoner redan är i bruk eller det finns
lite restvärme på alla, avger hällen ett pipljud,
blinkar och funktionen
indikatorerna över
startar inte.
• eller tryck på kontrollpanelen och justera
värmeinställningen manuellt.
Tips och råd
För induktionskokzoner genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett kraftigt elektromagnetiskt
fält.
Kokkärl för induktionskokzoner
Använd induktionskokzonerna med lämpligt
kokkärl.
Kokkärlsmaterial
Gjutjärn, stål, emaljerat stål, rostfritt
stål, botten med flera lager (märkt som
lämpligt av tillverkaren).
Aluminium, koppar, mässing, glas,
keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
• lite vatten kokar upp mycket snabbt på en kokzon
som är inställd på det högsta värmeläget.
• en magnet fastnar på kokkärlets botten.
Kokkärlens botten skall vara så tjock och så plan
som möjligt.
* SenseBoil® kanske inte fungerar korrekt med
gjutjärnspanna.
Tips och råd för SenseBoil®
• För att uppnå bästa resultat använd bara hela, oskalade,
medelstora potatis.
Funktionen fungerar bäst för att koka vatten och
potatis. Det fungerar inte med nonstick-kokkärl, t.ex.
med en keramisk beläggning. Det kanske inte
fungerar med kokkärl av gjutjärn.
Kastruller av emaljerat stål rekommenderas för att
uppnå bästa resultat när du kokar potatis. Andra
typer av kastruller samt potatis som är skurna,
skalade eller av olika storlekar kan påverka
resultatet.
• Undvik externa vibrationer (t.ex. använda en mixer
eller placera en mobiltelefon bredvid produkten) när
funktionen är igång.
Kontrollera att hällens yta är torr. Använd bara
kastruller med en ren och torr botten.
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
Kontrollera om kokkärlet är lämpligt för SenseBoil® genom
att övervaka den första kokningen.
För användning av SenseBoil® effektivt, följ våra råd
nedan:
• Funktionen kanske inte fungerar ordentligt för
vattenkokare och mokabryggare.
Sparar energi
• Värm bara upp den mängd vatten du behöver.
• Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du aktiverar den.
• Ställ ett mindre kokkärl på mindre kokzoner.
Använd bara kallt kranvatten.
• Fyll mellan halva och tre
fjärdedelar av kokkärlet med
kallt kranvatten, men lämna
4 cm fritt från översta kanten.
Använd inte mindre än 1 liter
men inte mer än 5 liter. Se till
den totala vikten av vattnet
(eller vattnet och potatisen)
ligger mellan 1-5 kg.
• Om du vill använda salt, tillsätt det när vattnet når
kokpunkten.
• Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
• Använd restvärmen för att hålla maten varm eller för att
smälta något.
max. 5l / 5kg / 75%
min. 1l / 1kg / 50%
• Om du vill koka potatis, se till att de är helt täckta med
vatten, men kom ihåg att lämna minst en fjärdedel av
kokkärlet tomt.
Felsökning
Hitta lösningen snabbt för att fortsätta matlagningen.
Problem
Möjlig orsak
Du hör ett pipljud, indikatorerna
Ingen av kokzonerna är klar att användas med SenseBoil®ovanför
blinkar och SenseBoil®- funktionen. Det finns lite restvärme på kokzonerna du vill
funktionen startar inte.
använda eller så används de fortfarande.
Åtgärd
Avsluta dina tidigare tillagningar och välj en ledig kokzon utan
restvärme.
Se till att fylla medllan halva och tre fjärdedelar av kokkärlet
med kallt kranvatten. Använd inte mindre än 1 liter men inte
mer än 5 liter. Koka bara vatten och potatis med SenseBoil®.
Det finns för mycket eller för lite vatten i kokkärlet.
Du kokade något annat än vatten och potatis. Kokpunkten
flyttades i tid och SenseBoil®-funktionen kunde inte fungera
som den ska.
F3
Undvik att använda funktionen med någon annan vätska än
vatten.
Kokkärlet är tomt eller innehåller någon annan vätska än
vatten.
F2
Använd rätt typ av kokkärl. Du hittar de exakta måtten på
kokkärl som är lämpliga för din produkt i kapitlet "Tekniska
data" i användarmanualen. För rätt sorts kokkärl, se våra tips
och råd.
Slå inte på någon kokzon med en tom kastrull på.
Effekten är för låg på grund av olämpligt kokkärl eller att
kokkärlet är tomt.
F1
Det finns inget kokkärl på kokzonen du vill börja använda eller Ställ ett kokkärl på kokzonen. Se till att använda ett kokkärl av
så är inte kokkärlet lämpligt.
rätt typ och storlek.
F
867350821-A-212019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising