Electrolux | EIS6648 | Quick Guide | Electrolux EIS6648 Quick Guide

Electrolux EIS6648 Quick Guide
Кратки инструкции
60 cm
Да ви помогнеме да почнете.
Користете ги следниве упатства
за да ги откриете различни
функции на вашиот апарат.
Сензор за храна
80 cm
1 Индукциска рингла со Помош при
готвење
2 Индукциска рингла со Помош при
готвење и Пржење
3 Контролна плоча
7 Минимално обележано ниво
4 Индукциска рингла
10 Закачете го да го ставите Сензор за
храна на ивицата
11 Држете го со пипката внатре
5 Област со антена
6 Шпиц за мерење
8 Препорачан опсег на потопување (за
течности), околу 2-5 cm над минимум
обележано ниво
9 Код за калибрирање
Секоја рингла не ја поддржува секоја
функција. Сликите на лево покажуваат
за која рингла може да се активираат
автоматските функции.
Проф. готвење
Sous Vide
Термометар
Пржење
Совети и препораки за Сензор за храна
Сензор за храна е сонда за температира поврзана
бежично со антена која се наоѓа под површината на
плочата за готвење, во областа меѓу двете задни
рингли.
Антената на Сензор за храна е ставен внатре во
рачката. Проверете дали сте ја покриле со метални
предмети (на пр. не оставајте Сензор за храна да падне
во тенџерето за време на готвењето).
За добро поврзување меѓу Сензор за храна и плочата
за готвење, ставете тенџере на левите рингли и
ставете го Сензор за храна во тенџерето во позиција на
часовник 1-3 ч.
Ставете го садот за готвење директно во центарот на
одбраната рингла. Проверете дали дијаметарот на
дното не го одмине одбележувањето на ринглата.
Големите садови кои се користат на левата задна
рингла може да го блокираат сигналот кој го користи
Сензор за храна на левата предна рингла. За да
проверите дали конекцијата е направена или се
оддржува, употребете ја ринглата на десно за готвење
без Сензор за храна додека истиот се користи.
За сите функции, на пр.
Помош при готвење и
проф. Готвење Sous Vide,
може да го користите само
Сензор за храна на левата
страна од плочата за
готвење.
Со функцијата Термометар
може да го користите исто и
Сензор за храна на десната
страна од плочата за
готвење.
Ставете го Сензор за
храна блиску до центарот
на плочата за готвење на
позиција на часовник 9-11 ч.
Показатели за сигнал:
- силен / среден / слаб сигнал
- нема сигнал
За да го подобрите сигналот, придвижете го Сензорот
за храна во насока на антената или тргнете го
тенџерето.
Ставете го Сензор за храна на ивицата од тенџерето
или тавата со помош на куката; блиску до антената
позиција на часовник 1-3 ч. (за левата страна на
плочата за готвење) или позиција на часовник 9-11 ч.
(за десната страна на плочата за готвење).
Проф.готвење Sous Vide и Оддржување на температура
Sous Vide
Со Проф.готвење Sous Vide може да ја приготвувате
храната на ниска температура, што помага да се
зачуваат витамините и да се постигнат најдобри
резултати. Со соодветна температура и време
на готвење Вашите јадења ќе бидат секогаш
вкусни. Видете во Упатството за готвење достапно
во Упатството за користењеза најдобро да ја
искористите оваа функција.
Пред да ја подготвите храната одмрзнете ја. Ставете
ја зачинетата храна во ќеси и затворете ги со вакуум.
Наполнете го тенџерето со вода и ставате го Сензор
за храна внатре. Проверете дали нивото на вода го
достигнува препорачаниот опсег на натопување.
Може да ја стартувате Проф.готвење
Sous Vide на два начини.
Може да ја активирате од Менито, каде можете да
одберете температура која Вие сакате (меѓу 35 – 85
°C).
КОРИСЕН СОВЕТ: Може
да добиете најдобри
резултати ако ги ставите
ќесите вертикално и
целосно ги покриете со
вода.
Ако го активирате Проф.готвење Sous Vide со Помош
при готвење, температурите се пре-дефинирани за
различни јадења.
Вашата плоча за готвење Ви дава чисти поставки и
упатства кои треба да се следат.
Проверете дали ги следите правилата за готвење
на ниски температури. Видете во Упатството за
готвење за повеќе информации во врска со ова.
ОддржувањеТемпература
Стартувајте ја програмата а Проф.готвење Sous Vide.
Кога се достигнува соодветната температура,
ставете ги ќесите во водата. Употребете капак.
Сензор за храна може да се користи да ја подготвите
храната без да мора да ја пакувате во вакуум. Во
овој случај, тоа помага да се оддржи постојана
температура на Вашето јадење низ целата
подготовка. Запомнете дека храната треба да се
меша постојано за да се избегне загорување.
Мерење на температура на средината за тврди јадења
Може да го користите Сензор за храна да ја измерите температурата во храната,
односно температурата на средината.
Ставете го Сензор за храна така што шпицот за мерење е позициониран во
централниот, најдебел дел од храната, особено за тенките парчиња. За подебелите
делчиња место ставете го Сензор за храна колку што може на најниското одбележано
ниво.
Шпиц за мерење
Активирајте ја функцијата Термометар од Менито за да ја проверите температурата
на Вашето јадење.
Може исто да го користите Сензор за храна функцијата Помош Помош При Готвење /
Пржење со пре-дефинирани параметри за готвење за различни јадења. Користете го
Сензор за храна за да ја контролирате температурата на средината.
Ако сакате да подготвите тенко парче храна со помош на функцијата Пржење,
запомнете да ја свртите кога ќе ја достигне половина од посакуваната температура.
Шпиц за мерење
Многу дебели парчиња храна вртете ги почесто.
Ви препорачуваме да го користите методот Sous Vide за да добиете најдобри
резултати. На крај, стате ги подготвените парчиња месо на претходно загреано тавче
и запжете ги набрзина на двете страни.
867350470-B-152019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising