Electrolux | KIV65460CR | User manual | Electrolux KIV65460CR Brukermanual

Electrolux KIV65460CR Brukermanual
KIV65460CR
NO
SV
Platetopp
Inbyggnadshäll
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Get the most out
of your appliance
For quick access to manuals, how-to guides,
support and more through our photo
registration visit electrolux.com/register
2
25
2
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON...........................................................................2
2. SIKKERHETSANVISNINGER............................................................................ 4
3. MONTERING......................................................................................................7
4. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 8
5. DAGLIG BRUK................................................................................................... 9
6. FLEKSIBEL INDUKSJONSKOKEOMRÅDE.....................................................13
7. RÅD OG TIPS...................................................................................................16
8. STELL OG RENGJØRING............................................................................... 19
9. FEILSØKING.................................................................................................... 19
10. TEKNISKE DATA........................................................................................... 22
11. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................23
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skaper som følge av feilaktig
NORSK
installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene
på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra apparatet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i
bruk eller når det avkjøles. Tilgjengelige deler kan bli
varme under bruk.
Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene.
Apparatet er ikke beregnet for å brukes sammen med
et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
ADVARSEL: Matlaging uten tilsyn på en koketopp
med fett eller olje kan være farlig og kan resultere i
brann.
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DU MÅ ALDRI prøve å slukke en brann med vann,
men du må slå av apparatet og deretter dekke til
flammer f.eks. med et lokk eller et brannteppe.
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må gjøres under
tilsyn. En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes
kontinuerlig.
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk
må ikke legges på koketoppen fordi de kan bli varme.
Bruk ikke apparatet før du installerer det i en
innebygget struktur.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre apparatet.
Etter bruk slår du av koketoppen med kontrollenheten
og du skal ikke stole på kokekarsensoren.
Hvis glass/keramikkflaten er sprukket, skal apparatet
slås av og kontakten tas ut. Hvis apparatet er koblet til
strømnettet direkte ved hjelp av sikringsboksen,
fjerner du sikringen for å koble fra apparatet fra
strømforsyningen. I begge tilfeller, tar du kontakt med
det autoriserte servicesenteret.
Hvis strømkabelen er skadet, må den kun skiftes av et
autorisert serviceverksted eller en lignende kvalifisert
person for å unngå fare.
ADVARSEL: Bruk bare koketoppbeskyttelser som
produsenten av kokeapparatet enten har utviklet selv
eller angitt som egnet for bruk i apparatets
bruksanvisning, eller koketoppbeskyttelser som er
bygd inn i apparatet. Bruk av uriktige beskyttelser kan
føre til ulykker.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
•
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
NORSK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
Overhold minsteavstanden fra andre
apparater og enheter.
Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Dekk skårne overflater med
tetningsmiddel for å forhindre at
fuktighet forårsaker svelling.
Beskytt apparatets bunn mot damp og
fuktighet.
Monter ikke apparatet ved siden av en
dør eller under et vindu. Dette hindrer
varme kokekar fra å falle ned fra
apparatet når dører eller vinduer er
åpne.
Hvert produkt har kjølevifter på
undersiden.
Hvis produktet er installert over en
skuff:
– Ikke lagre små papirdeler eller ark
som kan trekkes inn, siden de kan
skade kjøleviftene eller hemme
kjølesystemet.
– Hold en avstand på 2 cm mellom
produktet og bunnen av produktet
og deler som er lagret i skuffen.
Fjern separatorpaneler installert i
skapet under produktet.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
Apparatet må være jordet.
Sørg for at produktet er koblet fra
strømforsyningen før du gjør enhver
operasjon.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
Sørg for at produktet er riktig montert.
Løs og feil anvendt strømkabel eller
støpsel (hvis aktuelt), kan gjøre at
terminalen blir for varm.
Bruk riktig strømkabel.
Sørg for at strømkabelen ikke floker
seg.
Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
Bruk avlastingsklemmen på kabelen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Sørg for at strømkabelen eller
støpselet (hvis aktuelt) ikke berører
det varme produktet eller varme
kokekar, når du kobler produktet til
stikkontaktene i nærheten.
Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og
strømkabelen ikke blir påført skade.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret vårt, eller en
elektriker, for å få byttet en skadet
strømkabel.
Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Hvis stikkontakten er løs skal du ikke
sette i støpselet.
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
apparatet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk
støt.
•
•
•
•
•
•
Fjern (om nødvendig) all emballasje,
merking og beskyttelsesfilm før første
gangs bruk.
Dette apparatet er kun for
husholdningsbruk.
Apparatets spesifikasjoner må ikke
endres.
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkerte.
Apparatet må ikke være uten tilsyn
mens det er i bruk.
Slå av kokesonene etter hver gang de
har vært i bruk.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Ikke stol på grytedetektoren.
Ikke legg bestikk eller grytelokk på
kokesonene. De kan bli varme.
Bruk ikke apparatet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
Bruk ikke apparatet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
Hvis apparatets overflate er knust må
du koble apparatet fra
strømforsyningen umiddelbart. Dette
for å forhindre elektrisk støt.
Personer som bruker en pacemaker
må holde en avstand på minst 30 cm
fra induksjonskokesonene når
apparatet er i bruk.
Når du legger mat i varm olje, kan det
sprute.
ADVARSEL!
Risiko for brann og
eksplosjon
•
•
•
•
Oppvarming av fett og olje kan frigjøre
brennbare damper. Hold flammer eller
varme gjenstander unna fett og oljer
når du bruker dem til tilbereding av
mat.
Dampen fra svært varm olje, kan føre
til selvantennelse.
Brukt olje som kan inneholde
matrester, kan forårsake brann ved en
lavere temperatur enn olje som
brukes for første gang.
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
•
•
•
•
•
Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
Ikke plasser et varmt grytelokk på
koketoppens glassflate.
Ikke la kokekar koke tørre.
Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på
produktet. Overflaten kan bli skadet.
Ikke aktiver kokesonene med tomt
kokekar eller uten kokekar.
•
•
•
Ikke legg aluminiumsfolie på
produktet.
Kokekar av støpejern, støpt
aluminium eller kokekar med ødelagt
bunn kan lage riper i glasset/
glasskeramikken. Løft alltid disse
objektene opp når du må flytte dem
på platetoppen.
Dette produktet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
2.4 Pleie og rengjøring
•
•
•
•
•
Rengjør produktet med jevne
mellomrom for å hindre skade på
overflaten.
Slå av ovnen og la den avkjøle seg
før du rengjør den.
Koble produktet fra strømforsyningen
før vedlikehold.
Ikke bruk spylevann eller damp til å
rengjøre produktet.
Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
2.5 Service
•
•
Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.6 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
Kontakt kommunen din for
informasjon om hvordan du kaster
produktet på en riktig måte.
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
NORSK
7
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Hvis produktet er installert
over en skuff, kan
komfyrtoppventilasjonen
varme opp rettene lagret i
skuffen under
matlagingsprosessen.
3.1 Før monteringen
Før montering av koketoppen må du
skrive ned opplysningene som står på
typeskiltet. Typeskiltet er plassert nederst
på platetoppen.
MONTERING PÅ TOPP
1.
Serienummer ....................
3.2 Koketopper
Koketopper skal bare brukes når de er
bygd inn i egnede enheter og
arbeidsbenker som oppfyller
standardene.
3.3 Tilkoblingskabel
•
•
Koketoppen er utstyrt med en
tilkoplingskabel.
For å erstatte en ødelagt
strømledning bruker du samme
ledningstype: H05V2V2-F som tåler
90 °C eller mer. Kontakt ditt lokale
servicesenter.
3.4 Montering
min.
28
min. min.
12 60
INTEGRERT MONTERING
1.
520
590
60
min.
500mm
min. 55
490+1
260
49
560+1
max. R5
min.
50mm
R7
min. 1500
7
12
12
490+1
524+1
min. min.
12 60
R5
560+1
594+1
min.
28
8
www.electrolux.com
2.
min.
28 mm
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversikt over platetoppen
3
1 Induksjonskokesone
2 Kontrollpanel
3 Det fleksible induksjonskokeområdet
består av fire deler
1
1
2
4.2 Oversikt over betjeningspanelet
6
5
7
4
3
8
2
1
9
10
11
Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Displayer, indikatorer og lydsignaler forteller
hvilke funksjoner som er i bruk.
NORSK
Sen‐
Funksjon
sorfelt
9
Beskrivelse
PÅ / AV
Slå koketoppen av og på.
Hob²Hood
Aktivere og deaktivere den manuelle mo‐
dusen til funksjonen.
Pause
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
-
Øke eller redusere tiden.
-
Slik stiller du inn timerfunksjonen.
Tidsurdisplay
Vise tiden i minutter.
FlexiBridge
Bytter mellom de tre modusene til funksjo‐
nen.
PowerSlide
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
Betjeningslinje
Stille inn en varmeinnstilling.
10
PowerBoost
Aktivere funksjonen.
11
Lås / Barnesikring
Låse/låse opp betjeningspanelet.
1
2
3
/
4
5
6
-
7
8
9
-
4.3 OptiHeat Control (Tretrinns
restvarmeindikator)
ADVARSEL!
/
/
Forbrenningsfare som følge
av restvarme. Indikatorene
viser nivået av restvarme for
kokesonene du bruker for
øyeblikket. Indikatorene kan
også tennes for de
nærliggende kokesonene
selv om du ikke bruker dem.
Induksjonskokesonene skaper den
nødvendige varmen for tilberedning
direkte i bunnen av kokekaret.
Glasskeramikken blir varmet opp av
restvarmen fra kokekaret.
Når koketoppen er deaktivert, er
indikatorene fortsatt synlige. Når
koketoppenen er kald nok, forsvinner de.
5. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Slå på og av
Berør
i 1 sekund for å aktivere eller
deaktivere koketoppen.
5.2 Automatisk utkobling
Funksjonen deaktiverer komfyrtoppen
automatisk hvis:
•
•
du plasserer ikke noen kokekar på
koketoppen i 50 sekunder,
du stiller ikke inn effekttrinn for 50
sekunder etter at du plasserer
kokekaret,
10
www.electrolux.com
•
du søler noe eller setter noe på
betjeningspanelet i mer enn 10
sekunder (en panne, klut). Når du
hører det akustiske signalet,
deaktiveres koketoppen. Fjern
gjenstanden eller vask
betjeningspanelet.
• koketoppen blir for varm (f.eks. hvis
en kasserolle tørrkokes). Før
koketoppen brukes igjen, må
kokesonene være kalde.
• du deaktiverer ikke en kokesone eller
endrer effekttrinnet. Etter en stund
deaktiveres koketoppen.
Forholdet mellom effekttrinnet og
tiden som komfyrtoppen deaktiveres
etter:
Varmeinnstilling
Koketoppen de‐
aktiveres etter
1-2
6 timer
3-4
5 timer
5
4 timer
6-9
1,5 timer
5.3 Slik bruker du kokesonene
Sett kokekaret direkte på midten av den
valgte sonen. Induksjonskokesonene
tilpasser seg størrelsen på kokekarets
bunn automatisk.
plasserer kokekaret på kokesonen igjen
innenfor denne tiden, reaktiveres
effekttrinnet. Ellers deaktiveres
kokesonen.
5.5 Effektstyring-funksjon
•
•
•
•
•
•
•
•
Kokesonene er gruppert i henhold til
plasseringen og tallet til fasene i
koketoppen. Se bildet.
Hver fase har en maksimal elektrisk
effekt på 3680 W.
Funksjonen deler effekten mellom
kokesonene som er koblet til samme
fase.
Funksjonen aktiveres når det totale
elektriske effekten til kokesonene som
er koblet til én enkelt fase overstiger
3680 W.
Funksjonen reduserer effekten til de
andre kokesonene som er koblet til
samme fase.
For kokesoner som har redusert
effekt, viser betjeningspanelet de
maksimale mulige effekttrinnene.
Hvis en høyere effektinnstilling ikke er
tilgjengelig, reduser den for de andre
kokesonene først.
Aktiveringen av funksjonen er
avhengig av størrelsen og antallet
gryter.
Når kasserollen er gjenkjent, lyser
effekttrinn 0.
5.4 Effekttrinnet
Berør betjeningslinjen på ønsket
effekttrinn eller beveg fingeren langs
betjeningslinjen for å stille inn eller endre
effekttrinnet for en kokesone.
5.6 PowerBoost
Denne funksjonen aktiverer mer effekt
for den riktige induksjonskokesonen
avhengig av kokekarstørrelsen.
Funksjonen kan aktiveres kun i en
begrenset tidsperiode.
Så snart du setter et kokekar på sonen
og stiller inn effekttrinnet, forblir det likt i
50 sekunder etter at du tar bort karet.
Betjeningslinjen blinker i den andre
halvdelen at denne tiden. Hvis du
Trykk på
for å aktivere funksjonen for
kokesonen.
Funksjonen deaktiveres automatisk.
NORSK
For maksimale
varighetsverdier, se
«Tekniske data».
Når tiden er slutt, hører du et signal og
5.7 Tidtaker
blinker. Berør
lydsignalet.
Timer med nedtelling
Deaktivere funksjonen: berør
Du kan bruke denne funksjonen til å
spesifisere hvor lenge en kokesone skal
være på i en enkelt økt.
eller
Angi varmeinnstilling for den passende
kokesonen og velg deretter funksjonen.
for å aktivere funksjonen
1. Berør
eller endre tiden.
Tidsursifrene
og indikatorene
og
vises på displayet.
Hvis tidsuret ikke er stilt inn forsvinner
og
etter 3 sekunder.
2. Berør
eller
for å stille inn tiden
(00 – 99 minutter).
Etter 3 sekunder, begynner tidsuret å
telle ned automatisk. Indikatorene
og
forsvinner.
Når tiden er slutt, hører du et signal og
blinker. For å slå av signalet berører
du
.
Deaktivere funksjonen: berør
Indikatorene
og
.
tennes. Bruk
eller
for å stille inn
på displayet.
Alternativt kan du stille effekttrinnet til 0.
Som et resultat hører du et signal og
timeren avbrytes.
Varselur
Du kan bruke denne funksjonen når
koketoppen er på, men når kokesonene
ikke er i bruk.
Plasser et kokekar på en kokesone for å
vise
-symbolet.
1. Berør
11
Når du angir funksjonen, kan du fjerne
kokekaret.
for å aktivere funksjonen.
eller
for å stille inn tiden.
2. Berør
Funksjonen starter automatisk etter 4
sekunder.
Indikatorene
for å slå av
og
.
lyser opp. Bruk
for å stille inn
på displayet.
Funksjonen har ingen effekt
på bruken av kokesonene.
5.8 Pause
Funksjonen stiller alle de aktive
kokesonene på laveste effekttrinn.
Når funksjonene er aktiv, kan
funksjonene ,
symboler brukes.
eller
kan
for å aktivere funksjonen.
Berør
Varmeinnstilling reduseres til 1.
For å deaktivere denne funksjonen:
berør . Det tidligere effekttrinnet
aktiveres.
5.9
Lås
Du kan låse betjeningspanelet mens
koketoppen er i bruk. Det hindrer
utilsiktet endring av effekttrinnet.
Still inn effekttrinnet først.
Berør
for å aktivere funksjonen.
For å aktivere funksjonen berør
.
Når du slår av koketoppen,
deaktiveres også denne
funksjonen.
5.10 Barnesikring
Denne funksjonen forhindrer at
koketoppen blir slått på ved en feil.
Aktiver koketoppen først og ikke still inn
effekttrinnet.
Berør
inntil du hører lydsignalet og
indikatoren tennes for å aktivere
funksjonen.
12
www.electrolux.com
Betjeningslinjen forsvinner. Slå av
koketoppen.
Når du deaktiverer
koketoppen er funksjonen
fortsatt aktiv.
For å deaktivere funksjonen for bare
én tilberedningstid: aktivere
koketoppen med
.
signalkommunikator. Viftehastigheten
defineres automatisk på grunnlag av
modusen og temperaturen til de
varmeste kokekarene på koketoppen. Du
kan også betjene viften fra koketoppen
manuelt.
For de fleste ventilatorer er
fjernkontrollsystemet
deaktivert som standard.
Aktiver det før du bruker
funksjonen. Se
ventilatorhåndboken for mer
informasjon.
skrus på. Berør
inntil du hører lydsignalet og
indikatoren slås av. Betjeningslinjen
vises. Sett effekttrinnet innen 50
sekunder.Du kan bruke koketoppen. Når
du deaktiverer koketoppen med
funksjonen fortsatt aktiv.
er
For å deaktivere funksjonen
helt:aktiverer du koketoppen og stiller
inntil du
ikke inn effekttrinnet. Berør
hører lydsignalet og indikatoren slås av.
Betjeningslinjen vises. Slå av
koketoppen.
5.11 OffSound Control (Slå
lydsignalene på og av)
Deaktiver koketoppen først.
1. Berør
i 3 sekunder for å slå på
funksjonen.
Displayet slås på og så av.
2. Berør
eller
Automatisk moduser
Auto‐ Ko‐
ma‐
king1)
tisk
lys
Ste‐
king2)
Modus H0
Av
Av
Av
Modus H1
På
Av
Av
Modus
H23)
På
Vifteha‐ Vifteha‐
stighet 1 stighet 1
Modus H3
På
Av
Modus H4
På
Vifteha‐ Vifteha‐
stighet 1 stighet 1
– lydene er avslått
Når funksjonen er satt til to
kun høre lydene når:
kan du
du berører
Varselur kommer ned
Timer med nedtelling kommer ned
du legger noe på betjeningspanelet.
5.12
Lyset på ventilatoren
deaktiveres 2 minutter etter
at koketoppen deaktiveres.
lyser.
– lydene er på
•
4. Vent til koketoppen deaktiveres
automatisk for å bekrefte valget ditt.
•
•
•
•
Aktivere lyset
Du kan stille inn koketoppen slik at den
aktiverer lyset automatisk hver gang du
aktiverer koketoppen. For å gjøre dette,
må du automatisk stille automatisk
modus H1 - H6.
i 3 sekunder.
3. Berør
på timeren for å velge én av
følgende:
•
Slik bruker du funksjonen automatisk
For å bruke funksjonen, må du
automatisk stille automatisk modus til H1
- H6. Koketoppen er stilt inn på H5 som
standard. Ventilatoren reagerer hver
gang du bruker koketoppen. Koketoppen
gjenkjenner temperaturen på kokekaret
automatisk og justerer hastigheten på
viften.
Hob²Hood
Dette er en avansert automatisk funksjon
som knytter koketoppen opp mot en
spesiell ventilator. Både koketoppen og
ventilatoren har en infrarød
Vifteha‐
stighet 1
NORSK
Auto‐ Ko‐
ma‐
king1)
tisk
lys
Ste‐
king2)
Modus H5
På
Vifteha‐ Vifteha‐
stighet 1 stighet 2
Modus H6
På
Vifteha‐ Vifteha‐
stighet 2 stighet 3
1) koketoppen oppdager kokeprosessen og
aktiverer viftehastigheten i samsvar med
automatisk modus.
2) koketoppen oppdager stekeprosessen
og aktiverer viftehastigheten i samsvar med
automatisk modus.
3) Denne modusen aktiverer viften og lyset
og baserer seg ikke på temperatur.
Skifte automatisk modus
1. Slå av apparatet.
i 3 sekunder.
2. Berør
Displayet slås på og så av.
3. Berør
i 3 sekunder.
4. Berør
på.
noen få ganger til
slås
5. Berør
på tidsuret for å velge en
automatisk modus.
Når du er ferdig med matlaging og
deaktiverer koketoppen, kan det hende
13
at ventilatorviften går fremdeles går i en
viss tid. Etter at den tiden er over,
deaktiverer systemet viften automatisk
og hindrer deg fra utilsiktet å aktivere
viften de neste 30 sekundene.
For å bruke ventilatoren
direkte på ventilatorpanelet,
deaktiver den automatiske
modusen til funksjonen.
Manuell betjening av
viftehastigheten
Du kan også betjene viften fra
koketoppen manuelt.
når koketoppen er aktiv.
Berør
Dette deaktiverer automatisk bruk av
funksjon og lar deg endre
viftehastigheten manuelt.
Når du trykker på
øker du viftens
hastighet med én. Når du når et høyt
nivå og trykker
igjen, stiller du viftens
hastighet til 0. Dette deaktiverer viften i
for å starte
ventilatorhetten. Berør
viften igjen med hastighet 1.
For å aktivere en automatisk
bruk av funksjonen deaktiver
koketoppen og deretter
aktiver koketoppen.
6. FLEKSIBEL INDUKSJONSKOKEOMRÅDE
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 FlexiBridge function
Det fleksible induksjonsområdet består
av fire seksjoner. Seksjonene kan
kombineres til to kokesoner med ulik
størrelse, eller til ett stort kokeområde.
Sidene på sonene som brukes sammen
tennes, og de er koblet sammen med
kortere, opplyste linjer.Du kan velge en
kombinasjon av seksjonene ved å velge
modusen som passer til størrelsen på det
kokekaret du vil bruke. Det finnes tre
moduser: Standard (aktiveres automatisk
når du aktiverer koketoppen), Big Bridge
og Max Bridge.
Bruk to betjeningslinjer på
venstre side for å stille inn
effekttrinnet.
Å bytte mellom moduser
Slik bytter du mellom modusene og
sensorfeltet:
.
14
www.electrolux.com
Når du bytter mellom
modusene blir effekttrinnet
satt tilbake til 0.
Kokekarets diameter og posisjon
Velg modusen som passer best til
størrelsen og formen på kokekaret.
Kokekaret må dekke så mye av det
valgte området som mulig. Sett
kokekaret midt på det valgte området!
Sett kokekaret med en bunndiameter
større enn 160 mm sentralt på en enkel
seksjon.
100-160mm
> 160 mm
6.2 FlexiBridge Standardmodus
Denne modusen er aktiv når du aktiverer
komfyrtoppen. Det knytter sammen
seksjonene til to separate kokesoner.
Sidene på sonene som brukes sammen i
denne modusen vil lyse, og de er koblet
sammen med kortere, opplyste linjer.Du
kan stille inn effekttrinnet for hver sone
enkeltvis. Bruk to betjeningslinjer på
venstre side.
Riktig posisjon for kokekar:
Sett kokekaret med en bunndiameter
større enn 160 mm sentralt mellom to
seksjoner.
Feil posisjon for kokekar:
NORSK
15
Feil posisjon for kokekar:
6.4 FlexiBridge Max Bridgemodus
6.3 FlexiBridge Big Bridgemodus
Berør
til du ser den riktige indikatoren
for modusen for å aktivere den .
Denne modusen knytter sammen de 3
bakre seksjonene til én kokesone. Den
fremre seksjonen er ikke tilknyttet og
fungerer som en separat kokesone. Du
kan stille inn effekttrinnet for hver sone
enkeltvis. Bruk 2 betjeningslinjer på
venstre side.
Berør
til du ser den riktige indikatoren
for modusen for å aktivere den .
Denne modusen knytter sammen alle
seksjonene til én kokesone. Bruk en av
de to betjeningslinjene på venstre side
for å stille inn varmen.
Riktig posisjon for kokekar:
Riktig posisjon for kokekar:
For å bruke denne modusen må du sette
kokekaret på de 3 tilknyttede
seksjonene. Hvis du bruker kokekar som
er mindre enn 2 seksjoner blinker
betjeningslinjen og etter 2 minutter skrur
sonen seg av.
For å bruke denne modusen må du sette
kokekaret på de 4 tilknyttede
seksjonene. Hvis du bruker kokekar som
er mindre enn 3 seksjoner blinker
betjeningslinjen og etter 2 minutter skrur
sonen seg av.
Feil posisjon for kokekar:
16
www.electrolux.com
Generell informasjon:
•
•
160 mm er den minste diameteren på
bunnen av kokekaret for denne
funksjonen.
Hvis du plasserer kokekaret i den
fremre posisjonen, tennes
på
kontroll-panelet. Betjeningslinjen viser
•
standard effekttrinn .
Hvis du plasserer kokekaret i den
midtre posisjonen, tennes
på
kontroll-panelet. Betjeningslinjen viser
6.5
PowerSlide
•
Denne funksjonen lar deg justere
temperaturen ved å flytte kokekaret til en
annen posisjon på det samme
induksjonsområdet.
standard effekttrinn .
Hvis du plasserer kokekaret i den
på
bakre posisjonen, tennes
kontroll-panelet. Betjeningslinjen viser
standard effekttrinn
.
Funksjonen deler induksjonsområdet i 3
områder med ulike effekttrinn.
Koketoppen oppdager posisjonen på
kokekaret og skrur på effekttrinnet som
korresponderer med posisjonen. Du kan
sette kokekaret på den fremre, midtre
eller bakre posisjonen. Du får det
høyeste effekttrinnet hvis du setter
kokekaret foran. For å senke den, flytter
du kokekaret til midtre eller bakre stilling.
•
Bruk kun én kasserolle når
du bruker funksjonen.
Hvis du vil endre
effekttrinnet, løfter du opp
kokekaret og setter det på
en annen sone. Skyving av
kokekar kan forårsake riper
og misfarging av overflaten.
7. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Bruk den fremre betjeningslinjen på
venstre side for å endre standard
effekttrinn. Du kan kun endre
standard effekttrinn hvis funksjonen er
aktiv. Du kan endre effekttrinnet for
hver posisjon enkeltvis. Koketoppen
kommer til å huske effekttrinnene
neste gang du aktiverer funksjonen.
Berør
for å aktivere funksjonen.
Symbolet endres til rødt og
betjeningslinjen viser standard
effekttrinn.
For å deaktivere denne funksjonen:
berør
.
NORSK
7.2 Støy under bruk
7.1 Kokekar
På induksjonskokesoner
lager et sterkt
elektromagnetisk felt raskt
varme i kokekaret.
Bruk egnede kokekar til
induksjonskokesonene.
Materiale i kokekar
•
riktig: støpejern, stål, emaljert stål,
rustfritt stål, bunn med flere lag (med
riktig merke fra produsenten).
• ikke riktig: aluminium, kobber,
messing, glass, keramikk, porselen.
Kokekaret er riktig til
induksjonskoketopp, hvis:
•
•
17
vann koker veldig raskt på en sone
med den høyeste varmeinnstillingen.
en magnet fester seg til bunnen av
kokekaret.
Kokekarets bunn må være
så tykk og jevn som mulig.
Sørg for at pannebaser er
rene og tørre før du setter
dem på den keramiske
koketoppens overflate.
Kokekarenes mål
Induksjonskokesonene tilpasser seg
størrelsen på kokekarets bunn
automatisk.
Kokesonens effektivitet henger sammen
med kokekarets mål. Kokekar med en
smalere diameter enn anbefalt minimum
mottar bare halvparten av en kokesones
effektgrad.
Hvis du kan høre:
•
knekkelyder: kokekaret består av
forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
• plystrelyd: du bruker en kokesone på
et høyt effekttrinn, og kokekaret
består av forskjellige materialer (en
sandwichkonstruksjon).
• summing: du bruker et høyt
effekttrinn.
• klikkelyder: det skjer elektriske
koblinger.
• hvesing, summing: viften går.
Lydene er normale og betyr ikke noen
funksjonsfeil.
7.3 Öko Timer (Eco-timer)
For å spare energi, slås kokesonen av
før tidsuret med nedtelling høres.
Forskjellen i driftstid avhenger av valgt
effekttrinn og hvor lenge tilberedningen
varer.
7.4 Eksempler på
tilberedningsmåter
Korrelasjonen mellom varmeinnstillingen
til en sone og dens forbruk er ikke
lineær. Når du øker varmeinnstillingen er
den ikke proporsjonal med økt
strømforbruk. Dette betyr at en
kokesonen med middels
varmeinnstillinger bruker mindre enn
halvparten av effekten sin.
Opplysningene i tabellen er
kun veiledende.
Se "Tekniske data".
Varmeinn‐
stilling
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
1
Slik holder du ferdig tilberedt
mat varm.
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret.
1-2
Hollandaise-saus, smelte:
smør, sjokolade og gelatin.
5 - 25
Bland innimellom.
18
www.electrolux.com
Varmeinn‐
stilling
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
1-2
Størkning: luftige omeletter,
bakte egg.
10 - 40
Tilberedes med lokk.
2-3
Svell ris og melkeretter, opp‐ 25 - 50
varm ferdigretter.
Tilsett minimum to ganger så
mye væske som ris, melke‐
retter må røres i under hele
prosedyren.
3-4
Dampkoke grønnsaker, fisk,
kjøtt.
20 - 45
Tilsett et par spiseskjeer væ‐
ske.
4-5
Dampkoking av poteter.
20 - 60
Bruk maks ¼ l vann for 750
g poteter.
4-5
Koking av større matvare‐
mengder, gryteretter og sup‐
per.
60 150
Opptil 3 liter væske pluss in‐
gredienser.
6-7
Forsiktig steking: filet, cordon etter
bleu av kalv, koteletter, ko‐
behov
ketter, pølser, lever, sause‐
jevning, egg, pannekaker,
smultringer.
Snu etter halve steketiden.
7-8
Steking, stekte potetternin‐
ger, loin-biffer, biff.
Snu etter halve steketiden.
9
Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke
pommes frites.
5 - 15
Kok store mengder vann.PowerBoost er aktivert.
7.5 Råd og tips for Hob²Hood
Når du bruker koketoppen med
funksjonen:
•
Beskytt ventilatorpanelet mot direkte
sollys.
• Ventilatorpanelet må ikke utsettes for
halogenlys.
• Ikke dekk til betjeningspanelet på
koketoppen.
• Ikke avbryt signalet mellom
koketoppen og ventilatoren (f.eks.
med hånden, et kokekarhåndtak eller
en stor gryte). Se bildet.
Ventilatoren på bildet er kun et
eksempel.
NORSK
Andre fjernstyrte produkter
kan blokkere signalet. Bruk
ikke slike apparater i
nærheten av kokeplaten
mens Hob²Hood er på.
19
Se vårt forbrukernettsted for å finne hele
listen over kjøkkenventilatorer som virker
med denne funksjonen. Electrolux
kjøkkenventilatorer som virker med
denne funksjonen må ha symbolet .
Kjøkkenventilatorer med Hob²Hoodfunksjonen
8. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Generell informasjon
•
•
•
•
•
Rengjør komfyrtoppen etter hver bruk.
Bruk kokekar med ren base.
Riper eller mørke flekker på overflaten
påvirker ikke komfyrtoppens funksjon.
Bruk et spesialrengjøringsprodukt for
overflaten på komfyrtoppen.
Bruk en spesialskrape til glasset.
Merkene på de på det
fleksible induksjonsområdet
kan bli skittens eller endre
farge når man skyver
kokekarene. Du kan
rengjøre området på en
vanlig måte.
•
•
inneholder sukker, ellers kan skitten
forårsake skade på koketoppen. Vær
varsom slik at du unngår
forbrenninger. Bruk en spesiell
koketoppskrape på glassflaten i en
skarp vinkel og skyv bladet bortover
flaten.
Etter at koketoppen er tilstrekkelig
avkjølt fjernes: kalkringer,
vannringer, fettflekker, blanke
metalliske misfarginger. Rengjør
koketoppen med en fuktig klut og
rengjøringsmiddel som ikke sliper.
Tørk koketoppen med en myk klut
etter rengjøring.
Fjerne skinnende metallisk
misfarging: Bruk en oppløsning av
vann og eddik og rengjør glassflaten
med en fuktig klut.
8.2 Rengjøring av koketoppen
•
Fjern umiddelbart: Smeltet plast,
plastfolie, sukker og mat som
9. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
9.1 Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Du kan ikke aktivere eller
betjene komfyrtoppen.
Komfyrtoppen er ikke kob‐
let til en strømforsyning el‐
ler er koblet feil.
Kontroller om komfyrtop‐
pen er riktig koblet til
strømforsyningen. Se kob‐
lingsskjemaet.
20
www.electrolux.com
Problem
Du kan ikke velge maksi‐
malt effekttrinn for en av
kokesonene.
Mulig årsak
Løsning
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er
årsaken til funksjonssvik‐
ten. Hvis sikringene går
gjentatte ganger, må du
kontakte en elektriker.
Du stiller ikke inn effekt‐
trinn for 50 sekunder.
Slå på komfyrtoppen igjen
og still inn varmen innen
det har gått 50 sekunder.
Du berørte 2 eller flere
sensorfelt samtidig.
Berør bare ett sensorfelt.
Pause er aktivert.
Se "Daglig bruk".
Det er vann eller fettsprut
på betjeningspanelet.
Tørk av betjeningspanelet.
De andre sonene bruker
opp maksimum tilgjengelig
effekt.
Komfyrtoppen fungerer
som den skal.
Reduser effekttrinn til de
andre kokesonene som er
koblet til samme fase.
Se "Effektstyring".
Et lydsignal høres, deretter Du har dekket til ett eller
slås komfyrtoppen av.
flere sensorfelt.
Et lydsignal høres når
komfyrtoppen slår seg av.
Fjern gjenstanden fra sen‐
sorfeltene.
Komfyrtoppen skrur seg
av.
Du har satt noe på sensor‐ Fjern gjenstanden fra sen‐
sorfeltet.
feltet .
Restvarmeindikatoren vi‐
ses ikke.
Stekesonen er ikke varm
Kontakt servicesenteret
fordi den var bare i bruk en dersom stekesonen fortsatt
kort stund eller sensoren
er varm i lang tid.
er skadet.
Hob²Hood fungerer ikke.
Du dekket til betjeningspa‐
nelet.
Fjern objektet fra betje‐
ningspanelet.
Du bruker en veldig styr
gryte som blokkerer signa‐
let.
Bruk en mindre gryte, en‐
dre kokesone eller bruk
ventilatoren manuelt.
Sensorfeltene blir varme.
Kokekaret er for stort eller
du har plassert det for nær
betjeningspanelet.
Sett store kokekar på de
bakre sonene om mulig.
Det høres ingen lyd når du
berører panelsensorfelte‐
ne.
Lydene deaktiveres.
Slå lydsignaler på. Se
"Daglig bruk".
NORSK
21
Problem
Mulig årsak
Løsning
Det fleksible induksjons‐
området varmer ikke opp
kokekarene.
Kokekarene er i feil posi‐
sjon på det fleksible induk‐
sjonsområdet.
Plasser kokekaret i korrekt
posisjon på det fleksible in‐
duksjonsområdet. Posisjo‐
nen til kokekaret avhenger
av den aktiverte funksjo‐
nen eller funksjonsmodu‐
sen. Se «Fleksibel matla‐
ging med induksjonsområ‐
de".
Diameteren på bunnen av
kokekaret er ikke korrekt
for den aktiverte funksjo‐
nen eller funksjonsmodu‐
sen.
Bruk kokekar med en dia‐
meter som passer til den
aktiverte funksjonen eller
funksjonsmodusen. Bruk
kokekar med en diameter
mindre enn 160 mm på en
enkelt del av det fleksible
induksjonsområdet. Se
«Fleksibel matlaging med
induksjonsområde".
Barnesikring eller Lås er
aktivert.
Se "Daglig bruk".
Det er ikke noen kokekar
på kokesonen eller sonen
er ikke helt dekket.
Sett kokekaret på kokeso‐
nen slik at den dekker hele
kokesonen.
Du bruker feil kokekar.
Bruk egnet kokekar. Se
"Råd og tips".
Diameteren på kokekarets
bunn er for liten for koke‐
sonen.
Bruk kokekar med riktige
mål. Se "Tekniske data".
FlexiBridge er aktivert. En
eller flere av delene av
funksjonsmodusen som
brukes er ikke dekket av
kokekaret.
Plasser kokekaret på det
riktige antallet deler av
funksjonsmodusen som
brukes, eller bytt funk‐
sjonsmodus. Se «Fleksibel
matlaging med induksjons‐
område".
PowerSlide er aktivert. To
kasseroller plasseres på
den fleksible induksjons‐
området.
Bruk bare én kasserolle.
Se «Fleksibel matlaging
med induksjonsområde".
lyser.
Betjeningslinjen blinker.
lyser.
22
www.electrolux.com
Problem
Mulig årsak
og et nummer vises.
Løsning
Det er en feil på komfyrtop‐ Deaktiver komfyrtoppen og
pen.
aktiver den igjen etter 30
sekunder. Hvis lyser
igjen, kobler du komfyrtop‐
pen fra strømforsyningen.
Aktiver komfyrtoppen igjen
etter 30 sekunder. Hvis
problemet fortsetter, må du
snakke med et autorisert
servicesenter.
Du kan høre en konstant
pipelyd.
Den elektriske tilkoplingen
er feil.
9.2 Hvis du ikke kan finne en
løsning ...
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter. Angi
opplysningene som du finner på
typeskiltet. Påse at du har brukt
Koble komfyrtoppen fra
strømforsyningen. Be en
kvalifisert elektriker for å
kontrollere monteringen.
komfyrtoppen riktig. Hvis ikke må du selv
betale for service fra serviceteknikeren
eller forhandleren, også i garantitiden.
Anvisninger om kundeservice og
garantibetingelser finner du i garantiheftet.
10. TEKNISKE DATA
10.1 Dataskilt
Modell KIV65460CR
Type 62 B4A 05 AA
Induksjon 7.35 kW
Serienr. .................
ELECTROLUX
PNC (produktnummer)949 596 966 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Produsert i Tyskland
7.35 kW
10.2 Kokesoner spesifikasjon
Kokesone
Nominell ef‐
fekt (maksi‐
mum effekt‐
trinn) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
Kokekar dia‐
maksimum va‐ meter [mm]
righet [min]
Høyre foran
1400
2500
4
125 - 145
Høyre bak
1800
2800
10
145 - 180
Fleksibel in‐
duksjonskoke‐
område
2300
3200
10
minimum 100
NORSK
Effekten av kokesonene kan være
forskjellig i et lite spekter fra dataene i
tabellen. Det endres med materialet og
størrelsene av kokekaret.
23
For optimal matlagingsresultater bruk
ikke kokekar større enn angitt i tabellen.
11. ENERGIEFFEKTIV
11.1 Produktinformasjon i henhold til EU 66/2014 gjelder bare for
EU-markedet
Modellidentifikasjon
KIV65460CR
Koketopptype
Koketopp for
innbygging
Antall kokesoner
2
Antall kokeområder
1
Varmeteknologi
Induksjon
Diameter av sirkulære ko‐ Høyre foran
kesoner (Ø)
Høyre bak
14,5 cm
18,0 cm
Lengde (L) og bredde (B) Venstre
på kokeområdet
L 45,8 cm
B 21,4 cm
Strømforbruk per kokeso‐ Høyre foran
ne (EC electric cooking)
Høyre bak
187,5 Wh / kg
174,6 Wh / kg
Energiforbruk for koke‐
Venstre
området (EC electric coo‐
king)
187,0 Wh / kg
Strømforbruk av koketop‐
pen (EC electric hob)
184,6 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektriske
husholdningsapparater for matlaging del 2: Koketopp – Metoder for måling av
ytelse
11.2 Energisparende
Du kan spare energi på hverdagslig
tilberedning hvis du følger hintene under.
•
Bruk kun mengden du trenger når du
varmer opp vann.
•
•
•
•
•
Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det
er mulig.
Plasser kokekaret på kokesonen før
du slår den på.
Sett mindre kokekar på mindre
kokesoner.
Sett kokekaret direkte på midten av
kokesonen.
Bruk restvarmen for å holde maten
varm eller for å smelte den.
12. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
24
www.electrolux.com
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
SVENSKA
25
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................25
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................27
3. INSTALLATION................................................................................................ 29
4. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................31
5. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 32
6. FLEXIBEL INDUKTIONSKOKYTA................................................................... 36
7. RÅD OCH TIPS................................................................................................ 39
8. SKÖTSEL OCH RENGÖRING......................................................................... 41
9. FELSÖKNING...................................................................................................42
10. TEKNISKA DATA........................................................................................... 44
11. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 45
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
26
www.electrolux.com
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar
kan bli heta under användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett
eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
27
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan
stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med
ett lock eller brandfilt.
FÖRSIKTIGHETS: Tillagningsprocessen måste
övervakas. En kort tillagningsprocess måste ständigt
övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på
kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
Om keramik-/glasytan är sprucken, stäng av
produkten och dra ur elsladden. Om produkten är
ansluten till elnätet direkt med kopplingsboxen, ta bort
säkringen för att koppla från produkten från
strömförsörjningen. I båda fallen, kontakta vårt
auktoriserade servicecenter.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller
personer med motsvarande utbildning, för att undvika
fara.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats
av tillverkaren av produkten eller som anges av
tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller
hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel
skydd används.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
28
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Täta skurna ytor med tätningsmedel
för att förhindra att fukt får den att
svälla.
Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
Varje produkt har fläktar som kyler ner
i botten.
Om produkten är installerad ovanför
en låda:
– Förvara inga smådelar eller
pappersark som kan dras in,
eftersom de kan skada fläkten
eller påverka kylsystemet.
– Ha ett avstånd på minst 2 cm
mellan produktens botten och
sådant som finns förvarat i lådan.
Ta bort eventuella separeringspaneler
installerade i skåpet under produkten.
2.2 Elektrisk anslutning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
Använd rätt nätkabel.
Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
Dragavlasta kabeln.
Kontrollera att nätkabeln eller
kontakten (i förekommande fall) inte
vidrör den heta produkten eller det
heta kokkärlet när du ansluter
produkten till närliggande uttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt
auktoriserade servicecenter eller en
elektriker för att ersätta en skadad
nätkabel.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
Lita inte på kastrullvarnaren.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Om produktens yta är sprucken ska
du omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra
elstötar.
Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten
är igång.
Det kan stänka när du lägger
livsmedel i het olja.
VARNING!
Risk för brand och explosion
•
•
•
•
Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
•
Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
Lägg inte på några värmskydd på
hällens glasyta.
Låt inte kokkärl torrkoka.
Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
•
•
•
29
Lägg inte aluminiumfolie på
produkten.
Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
2.4 Underhåll och rengöring
•
•
•
•
•
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Stäng av produkten och låt den kallna
före rengöring.
Koppla från produkten från elnätet
före underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2.5 Service
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Kontakta kommunen för information
om hur produkten kasseras korrekt.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
30
www.electrolux.com
3.1 Före installationen
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.
INSTALLATION PÅ BÄNKEN
1.
Serienummer ....................
3.2 Inbyggnadshällar
Inbyggnadshällar får endast användas
efter installation i lämpliga
inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
3.3 Nätkabel
•
•
Hällen är försedd med en nätkabel.
För att ersätta den skadade
nätkabeln, använd kabeltyp:
H05V2V2-F som motstår en
temperatur av 90 °C eller högre.
Kontakta din lokala servicestation.
3.4 Montering
min.
28
min. min.
12 60
INTEGRERAD INSTALLATION
1.
520
590
60
min. 55
490+1
260
49
560+1
max. R5
min.
500mm
R7
min.
50mm
min. 1500
7
12
12
490+1
524+1
min. min.
12 60
Om produkten har
installerats ovanför en låda
kan hällens ventilation
värma upp det som förvaras
i lådan när hällen används.
R5
560+1
594+1
min.
28
SVENSKA
31
2.
min.
28 mm
4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Beskrivning av hällen
3
1 Induktionskokzon
2 Kontrollpanel
3 Flexibel induktionskokyta bestående
av fyra sektioner
1
1
2
4.2 Beskrivning av kontrollpanelen
6
5
7
4
3
8
2
1
9
10
11
Använd touchkontrollerna för att använda produkten. Displayerna, indikeringarna och
ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.
32
www.electrolux.com
Touch Funktion
-kon‐
troll
Beskrivning
PÅ/AV (ON/OFF)
För att aktivera och avaktivera hällen.
Hob²Hood
För att aktivera och inaktivera manuellt
läge för funktionen.
Paus
För att aktivera och avaktivera funktionen.
-
För att öka eller minska tiden.
-
För att ställa in timerfunktionen.
Timerdisplay
För att visa tiden i minuter.
7
FlexiBridge
För att växla mellan funktionens tre lägen.
8
PowerSlide
För att aktivera och avaktivera funktionen.
Inställningslist
För inställning av värmeläge.
10
PowerBoost
För att aktivera funktionen.
11
Lås / Barnsäkerhetslås
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
1
2
3
/
4
5
6
9
-
-
4.3 OptiHeat Control (3-stegs
restvärmeindikator)
VARNING!
/
/
Risk för
brännskador från restvärme.
Indikatorerna visar nivån på
restvärmen för de kokzoner
du använder för närvarande.
Indikatorerna kan också
visas för de närliggande
kokzonerna även om du inte
använder dem.
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
När hällen är avstängd syns fortfarande
indikatorerna. När hällen är tillräckligt kall
försvinner de.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Aktivera och avaktivera
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på
eller stänga av hällen.
5.2 Automatisk avstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
•
•
du har inte placerat något kokkärl på
hällen inom 50 sekunder.
du har inte ställt in värmeläget inom
50 sekunder efter att du har ställt på
kokkärlet.
SVENSKA
•
du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10
sekunder (en kastrull, en handduk
osv.). När en ljudsignal hörs stängs
hällen av. Ta bort föremålet eller
rengör kontrollpanelen.
• hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
• du stänger inte av en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en viss tid
stängs hällen av.
Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:
Värmeinställning
Hällen stängs av
efter
1-2
6 timmar
3-4
5 timmar
5
4 timmar
6-9
1,5 timmar
33
5.5 Effektreglering-funktion
•
•
•
•
•
•
•
•
Kokzonerna är grupperade enligt plats
och nummer på faserna i hällen. Se
bilden.
Varje fas har en maximal
elektricitetsbelastning på 3680 W.
Funktionen delar strömmen mellan de
kokzoner som är anslutna till samma
fas.
Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på
kokzonerna som anslutits till en fas
har överskridit 3680 W.
Funktionen minskar strömmen till de
andra kokzonerna som är anslutna till
samma fas.
För kokzoner med reducerad effekt
visar kontrollpanelen de maximala
möjliga värmelägena.
Om ett högre värmeläge inte finns ska
du minska värmeläget för andra
kokzoner först.
Avaktiveringen av funktionen beror på
kokkärlens storlek och antal kokkärl.
5.3 Använda kokzonerna
Ställ kokkärlet i mitten av vald kokzon.
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten.
När kokkärlet har detekterats visas
värmeinställning 0.
5.4 Värmeläge
Tryck på kontrollpanelen vid önskad
värmeinställning eller flytta fingret längs
kontrollpanelen för att ställa in eller ändra
värmeinställningen för en kokzon.
När du ställer ett kokkärl på kokzonen
och ställer in värmeinställningen blir den
densamma i 50 sekunder efter att du har
tagit bort kokkärlet. Inställningslisten
blinkar under andra halvan av den tiden.
Om du placerar kokkälet på kokzonen
igen inom denna tid återaktiveras
värmeinställningen. Annars avaktiveras
kokzonen.
5.6 PowerBoost
Denna funktion tillför mer effekt till
lämplig induktionskokzon, beroende på
kokkärlets storlek. Den här funktionen
kan bara aktiveras under en begränsad
tid.
Tryck på
för att aktivera funktionen för
kokzonen.
Funktionen stängs av automatiskt.
För maximal varaktighet, se
"Tekniska data".
34
www.electrolux.com
5.7 Timer
När tiden har gått ut ljuder en signal och
blinkar. Tryck på
signalen.
Nedräkningstimer
Använd den här funktionen för att
specificera hur länge en kokzon ska vara
på under en separat tillagning.
Ställ in värmeinställningen för lämplig
kokzonen och ställ därefter in funktionen.
för att aktivera eller
1. TRyck på
ändra tiden.
Tidssiffrorna
och
och indikatorlamporna
visas på displayen.
Om timern inte har ställts in släcks
och
efter 3 sekunder.
eller
för att ställa in
2. Tryck på
tiden (00 - 99 minuter).
Efter 3 sekunder börjar timern räkna ner
automatiskt. Indikatorerna
och
försvinner.
När tiden har gått ut ljuder en signal och
blinkar. Stäng av signalen genom att
trycka på
.
För att avaktivera funktionen: Tryck på
. Indikatorlamporna
och
tänds.
Använd
eller
för att ställa in
på
displayen. Alternativt kan du ställa in
värmenivån på 0. Som ett resultat låter
en signal och timern avbryts.
Äggklocka
Du kan använda den här funktionen när
hällen är på och tillagningszonerna inte
används.
Ställ ett kokkärl på en tillagningszon för
att se
-symbolen.
1. Tryck på
för att aktivera
funktionen.
eller
för att ställa in
2. Tryck på
tiden.
Funktionen startar automatiskt efter 4
sekunder.
När funktionen har ställts in kan kokkärlet
tas bort.
för att stänga av
För att avaktivera funktionen: Tryck på
. Indikatorerna
Använd
eller
displayen.
och
tänds.
för att ställa in
på
Denna funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt.
5.8 Paus
Funktionen ställer in alla påslagna
kokzoner på det lägsta värmeläget.
När funktionen är på kan symbolerna
eller
användas.
för att aktivera funktionen.
Tryck på
Värmeläget sänks till 1.
Avaktivera funktionen genom att trycka
på
. Föregående värmeläge slås på.
5.9
Lås
Du kan låsa kontrollpanelen medan
hällen är igång. Funktionen förhindrar
oavsiktliga ändringar av värmeläget.
Ställ in värmeläget först.
Tryck på
för att aktivera funktionen.
Avaktivera funktionen genom att trycka
på
.
När du avaktiverar hällen
stängs även denna funktion
av.
5.10 Barnsäkerhetslås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.
Aktivera hällen först och ställ inte in
värmeläget.
Tryck på
tills signalen ljuder och
indikatorlamporna tänds för att aktivera
funktionen.
Inställningslisterna försvinner. Stäng av
hällen.
,
SVENSKA
Om du avaktiverar hällen är
funktionen fortfarande på.
För att avaktivera funktionen för ett
enskilt tillagningstillfälle: Aktivera
tänds. Tryck på
tills
hällen med .
signalen hörs och indikatorlampan
släcks. Inställningslisten visas. Ställ in
värmeinställningen inom 50 sekunder.
Nu kan du använda hällen. Om du
avaktiverar hällen med
fortfarande på.
är funktionen
För att stänga av funktionen helt:
Aktivera hällen utan att värmeläget ställs
in. Tryck på
tills signalen hörs och
indikatorlampan släcks.
Inställningslisterna visas. Stäng av
hällen.
Stäng av hällen först.
eller
Använda funktionen automatiskt
Om funktionen ska användas
automatiskt ställer du in det automatiska
läget på H1 - H6. Hällen är ursprungligen
inställd på H5. Köksfläkten reagerar när
hällen används. Hällen känner av
kokkärlets temperatur automatiskt och
justerar fläktens hastighet därefter.
Belysningen i köksfläkten
släcks två minuter efter att
hällen stängts av.
1. Tryck på
i 3 sekunder för att
aktivera funktionen.
Displayen tänds och släcks.
2. Tryck på
Fjärrsystemet är för de flesta
köksfläktar inaktiverade från
början. Aktivera det innan du
använder funktionen. Läs
köksfläktens bruksanvisning
för mer information.
Aktivera belysningen
Du kan ställa in hällen på att aktivera
belysningen automatiskt när du slår på
hällen. Detta gör du genom att ställa in
det automatiska läget på H1 - H6.
5.11 OffSound Control
(Aktivera och inaktivera ljud)
Automatiska lägen
i 3 sekunder.
tänds.
Auto‐ Kok‐
ma‐
ning1)
tiskt
ljus
Stek‐
ning2)
Mode H0
Av
Av
Av
Mode H1
På
Av
Av
Mode H23) På
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Mode H3
På
Av
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Mode H4
På
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Mode H5
På
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Fläkt‐
hastig‐
het 2
på timern för att välja
3. Tryck på
något av följande:
•
– ljudet är avstängt
•
– ljudet är på
4. Vänta tills hällen stängs av
automatiskt för att bekräfta ditt val.
När denna funktion är inställd på
du endast ljuden när:
•
•
•
•
hör
du trycker på
Äggklocka ringer
Nedräkningstimer ringer
du ställer något på kontrollpanelen.
5.12
Hob²Hood
Det är en avancerad automatisk funktion
som kopplar hällen till en speciell
köksfläkt. Både hällen och köksfläkten
har en infraröd signalkommunikator.
Fläktens hastighet definieras automatiskt
med utgångspunkt från
lägesinställningen och temperaturen för
det hetaste kokkärlet på hällen. Du kan
35
också använda fläkten från hällen
manuellt.
36
www.electrolux.com
Mode H6
Auto‐ Kok‐
ma‐
ning1)
tiskt
ljus
Stek‐
ning2)
På
Fläkt‐
hastig‐
het 3
Fläkt‐
hastig‐
het 2
1) Hällen känner av kokningsprocessen och
aktiverar fläkthastigheten enligt det automa‐
tiska läget.
2) Hällen känner av stekningsprocessen
och aktiverar fläkthastigheten enligt det au‐
tomatiska läget.
3) I det här läget aktiveras fläkten och lam‐
pan och går inte efter temperaturen.
Ändra det automatiska läget
1. Stänga av produkten.
2. Tryck på
i 3 sekunder.
Displayen tänds och släcks.
3. Tryck på
i 3 sekunder.
4. Tryck på
tänds.
några gånger tills
fortsätta gå under en viss tid. Efter den
tiden stänger systemet av fläkten
automatiskt och förhindrar att du
oavsiktligt slår på fläkten under
kommande 30 sekunder.
Inaktivera funktionens
automatiska läge om du vill
använda köksfläkten direkt
på fläktpanelen.
Styra fläkthastigheten manuellt
Du kan också använda fläkten från
hällen manuellt.
när hällen är påslagen.
Tryck på
Då inaktiveras automatiskt styrning av
funktionen och du kan ändra
fläkthastigheten manuellt.
När du trycker på
ökar du
fläkthastigheten med ett. När du når en
intensiv nivå och trycker på
igen ställs
fläkthastigheten in på 0 igen och då
stängs köksfläkten av. Starta fläkten igen
med fläkthastighet 1 genom att trycka på
.
Aktivera automatiskt styrning
av funktionen genom att
stänga av hällen och sedan
slå på den igen.
5. Tryck på
på timern för att välja ett
automatiskt läge.
När du är klar med matlagningen och
stänger av hällen kan köksfläkten
6. FLEXIBEL INDUKTIONSKOKYTA
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 FlexiBridge-funktion
Den flexibla induktionskokytan består av
fyra sektioner. Sektionerna kan
kombineras till två olika stora kokzoner
eller till en stor kokyta. Sidorna på
zonerna som fungerar tillsammans tänds
och de är sammanlänkade med kortare
tända linjer.Du väljer kombinationen av
zonerna genom att välja lämpligt läge
efter storleken på kokkärlet som ska
användas. Det finns tre lägen: Standard
(aktiveras automatiskt när du aktiverar
hällen), Big Bridge och Max Bridge.
Ställ in värmeläget med de
två inställningslisterna till
vänster.
Växla mellan lägena
Växla mellan lägena med hjälp av
touchkontrollen:
.
SVENSKA
När du växlar mellan lägena
ställs värmeläget in på 0
igen.
37
värmeläget för varje zon separat. Använd
de två inställningslisterna till vänster.
Diameter och placering av kokkärlet
Välj det läge som gäller för storleken och
formen på kokkärlet. Kokkärlet ska täcka
vald yta så mycket som möjligt. Placera
kokkärlet i mitten av vald yta!
Placera kokkärlet med en bottendiameter
som är mindre än 160 mm mitt på en
sektion.
Rätt placering av kokkärl:
Fel placering av kokkärl:
100-160mm
Placera kokkärlet med en bottendiameter
som är större än 160 mm i mitten mellan
två sektioner.
6.3 FlexiBridge Big Bridge-läge
Aktivera läget genom att trycka på
> 160 mm
6.2 FlexiBridge Standard-läge
Det här läget aktiveras när du aktiverar
hällen. Det ansluter sektionerna till två
separata kokzoner. Sidorna på zonerna
som fungerar tillsammans i det här läget
tänds och de är sammanlänkade med
kortare tända linjer.Du kan ställa in
tills
du ser rätt lägesindikator . Det här
läget kopplar samman tre bakre
sektioner till en kokzon. Den främre
sektionen är inte ansluten utan fungerar
som en separat kokzon. Du kan ställa in
värmeläget för varje kokzon separat.
Använd de två vänstra
38
www.electrolux.com
inställningslisterna.
Rätt placering av kokkärl:
Rätt placering av kokkärl:
För att använda det här läget måste du
ställa kokkärlet på de tre anslutna
sektionerna. Om du använder kokkärl
som är mindre än två sektioner blinkar
inställningslisten och efter 2 minuter
stängs zonen av.
För att använda det här läget måste du
ställa kokkärlet på de fyra anslutna
sektionerna. Om du använder kokkärl
som är mindre än tre sektioner blinkar
inställningslisten och efter 2 minuter
stängs zonen av.
Fel placering av kokkärl:
Fel placering av kokkärl:
6.4 FlexiBridge Max Bridgeläge
Aktivera läget genom att trycka på
tills
du ser rätt lägesindikator . Det här
läget kopplar samman alla sektioner till
en kokzon. För att ställa in värmeläget,
använd en av de två inställningslisterna
på vänster sida.
6.5
PowerSlide
Med den här funktionen kan man ändra
temperaturen genom att flytta kokkärlet
till ett annat ställe på induktionshällen.
Funktionen delar in induktionshällen i tre
områden med olika värmelägen. Hällen
detekterar grytans position och justerar
värmeinställningen efter den. Du kan
placera kokkärlet i främre, mellersta eller
SVENSKA
bakre läget. Högsta värmeläget får man
om man placerar kokkärlet i främre läget.
För att minska värmeläget, flytta
kokkärlet till det mellersta eller bakre
läget.
•
standardvärmeinställningen .
Om du placerar kokkärlet på den
bakre kokzonen tänds
på
kontrollpanelen. Kontrollfältet visar
standardvärmeinställningen
Använd bara en kastrull när
du använder funktionen.
Om du vill ändra
värmeinställningen lyfter du
upp kokkärlet och ställer det
på en annan zon. Om man
drar kokkärlen kan det
orsaka repor och
missfärgningar på ytan.
•
Allmän information:
•
•
160 mm är minsta diametern för
kokkärlets botten för den här
funktionen.
Om du placerar kokkärlet på den
främre kokzonen tänds
på
kontrollpanelen. Kontrollfältet visar
•
standardvärmeinställningen .
Om du placerar kokkärlet på den
mellersta kokzonen tänds
39
kontrollpanelen. Kontrollfältet visar
.
Ändra standardvärmeinställningen på
vänstra främre kontrollfältet. Du kan
ändra standardvärmeinställningen
bara om funktionen är aktiv. Du kan
ändra värmelägena för varje läge
separat. Hällen kommer ihåg dina
inställningar nästa gång du aktiverar
funktionen.
för att aktivera funktionen.
Tryck på
Indikatorlampan tänds och kontrollfältet
visar standardvärmeinställningen.
Avaktivera funktionen genom att trycka
på
.
på
7. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Kokkärl
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett
kraftigt elektromagnetiskt
fält.
Använd
induktionskokzonerna med
lämpliga kokkärl
Kokkärlsmaterial
•
Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat
stål, rostfritt stål, botten med flera
lager (med korrekt märkning från en
tillverkare).
• Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
•
•
vatten kokar mycket snabbt upp på en
kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget.
en magnet fastnar på kokkärlets
botten.
40
www.electrolux.com
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Se till att kastrullens botten
är ren och torr innan du
sätter den på hällen.
Kokkärlets mått
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
mindre diameter än den minsta får bara
en del av effekten som kokzonen
genererar.
Se avsnittet "Tekniska data".
7.2 Ljud under användning
Om du hör:
•
•
knackande ljud: kokkärlet är tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
visslande ljud: du använder kokzonen
med en hög effektnivå och kokkärlet
är tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
•
surrande: du använder en hög
effektnivå.
• klickande: elektrisk omkoppling sker.
• susande: beror detta på att fläkten är
igång.
Dessa ljud är normala och innebär
inte att det är fel på produkten.
7.3 Öko Timer (Eko-timer)
För att spara energi inaktiveras
kokzonen före signalen från
nedräkningstimern. Skillnaden i
användningstiden beror på den inställda
värmenivån och tillagningstiden.
7.4 Exempel på olika typer av
tillagning
Korrelationen mellan en zons värmeläge
och dess energiförbrukning är inte linjär.
När du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
energiförbrukning. Det betyder att en
kokzon med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.
Värmein‐
ställning
Använd för:
Tid
(min)
Tips
1
Varmhållning av tillagad mat. efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-2
Hollandaisesås, smältning
av: smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellan‐
rum.
1-2
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 - 40
Tillaga med lock.
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 - 50
Minst dubbelt så mycket
vätska som ris, rör om mjölk‐
baserade rätter under tillag‐
ningen.
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk,
kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar
vätska.
4-5
Kokning av potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten
till 750 g potatis.
SVENSKA
41
Värmein‐
ställning
Använd för:
Tid
(min)
Tips
4-5
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 150
Upp till 3 l vätska plus ingre‐
dienser.
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cor‐
don bleu, kotletter, kroketter,
korv, lever, ägg, pannkakor,
munkar.
efter
behov
Vänd efter halva tiden.
7-8
Kraftig stekning, potatiskro‐
ketter, njurstek, fransyska.
5 - 15
Vänd efter halva tiden.
9
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pom‐
mes frites.
Koka stora mängder vatten. PowerBoost aktiveras.
7.5 Råd och tips för Hob²Hood
Andra fjärrstyrda produkter
kan blockera signalen.
Använd inga andra
apparater nära hällen när
Hob²Hood är igång.
När hällen används med funktionen:
•
Skydda fläktpanelen mot direkt
solljus.
• Rikta inte halogenlampor mot
fläktpanelen.
• Täck inte över hällens kontrollpanel.
• Avbryt inte signalen mellan hällen och
fläkten (t.ex. med en hand, ett
kokkärlshandtag eller en hög kastrull).
Se bilden.
Fläkten på bilden är bara ett exempel.
Köksfläktar som fungerar med
Hob²Hood-funktionen
Se vår konsumentwebbplats för att se
hela sortimentet med köksfläktar som
fungerar med den här funktionen.
Electrolux-köksfläktar som fungerar med
den här funktionen måste ha symbolen
.
8. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Allmän information
•
Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
42
www.electrolux.com
•
•
•
•
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
Använd en speciell skrapa för glaset.
Trycket på den flexibla
induktionshällen kan bli
smutsigt eller ändra färg om
kokkärlen dras över ytan.
Ytan kan rengöras på vanligt
sätt.
8.2 Rengöring av hällen
•
Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat som
•
•
innehåller socker, annars kan denna
smuts orsaka skador på hällen. Var
försiktig och undvik brännskador. Sätt
specialskrapan snett mot glasytan och
för bladet över ytan.
Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och icke slipande
rengöringsmedel. Efter rengöring,
torka hällen med en mjuk duk.
Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en trasa.
9. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera el‐
ler använda hällen.
Hällen är inte ansluten till
Kontrollera att hällen är
strömförsörjningen eller
korrekt ansluten till ström‐
den är ansluten på fel sätt. försörjningen. Se kopp‐
lingsschemat.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
Du har inte ställt in värme‐
läget inom 50 sekunder.
Sätt på hällen igen och
ställ in värmeläget inom 50
sekunder.
Du har tryckt på 2 eller fle‐
ra touchkontroller samti‐
digt.
Tryck bara på en touchkontroll.
Paus är på.
Se "Daglig användning".
Det finns vatten eller fett‐
stänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
Du kan inte välja maximalt De andra zonerna förbruk‐
värmeläge för en av kokzo‐ ar maximal effekt.
nerna.
Din häll fungerar som den
ska.
Minska värmeläget för de
andra kokzonerna som är
anslutna till samma fas.
Se "Effektreglering".
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
Lösning
En ljudsignal ljuder och
Du har ställt något på en
hällen stängs av.
eller flera touch-kontroller.
En ljudsignal ljuder när häl‐
len slår ifrån.
Ta bort föremålet från
touch-kontrollerna.
Hällen stängs av.
Ta bort föremålet från
touch-kontrollen.
Du satte något på touchkontrollen
.
Restvärmeindikatorn tänds Zonen är inte varm efter‐
inte.
som den bara har varit
påslagen en kort stund el‐
ler så kan sensorn vara
trasig.
Hob²Hood fungerar inte.
43
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzo‐
nen varit på tillräckligt
länge för att vara varm.
Du kan täcka över kontroll‐ Avlägsna föremålet från
panelen.
kontrollpanelen.
Du använder en väldigt
hög kastrull som blockerar
signalen.
Ta en mindre kastrull, byt
kokzon eller styr fläkten
manuellt.
Touch-kontrollerna blir var‐ Kokkärlet är för stort eller
ma.
står för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på
de bakre zonerna om möj‐
ligt.
Det hörs inget ljud när du
trycker på touchkontroller‐
na.
Aktivera ljudet. Se "Daglig
användning".
Ljudet är avaktiverat.
Den flexibla induktionskok‐ Kokkärlet står på fel plats
zonen värmer inte upp
på den flexibla induktions‐
kokkärlet.
kokzonen.
tänds.
Placera kokkärlet på rätt
plats på den flexibla induk‐
tionskokzonen. Placering‐
en av kokkärlet beror på
den aktiverade funktionen
eller funktionsläget. Se
”Flexibel induktionskok‐
zon”.
Diametern för kokkärlets
botten är fel för den aktive‐
rade funktionen eller funk‐
tionsläget.
Använd kokkärl med en
diameter som passar den
aktiverade funktionen eller
funktionsläget. Använd
kokkärl med en diameter
som är mindre än 160 mm
på en sektion av den flex‐
ibla induktionskokzonen.
Se ”Flexibel induktionskok‐
zon”.
Barnsäkerhetslås eller Lås
är på.
Se "Daglig användning".
44
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Inställningslisten blinkar.
Det finns inget kokkärl på
zonen eller så är inte hela
zonen täckt.
Ställ kokkärlet på zonen så
att den täcker kokzonen
helt.
Kokkärlet passar inte.
Använd ett lämpligt kok‐
kärl. Se "Råd och tips".
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zo‐
nen.
Använd kokkärl med rätt
mått. Se avsnittet "Teknis‐
ka data".
FlexiBridge är på. En eller
flera sektioner för funk‐
tionsläget som är igång
täcks inte av kokkärlet.
Placera kokkärlet på rätt
antal sektioner för funk‐
tionsläget som är igång el‐
ler byt funktionsläge. Se
”Flexibel induktionskok‐
zon”.
tänds.
PowerSlide är på. Två
kastruller är placerade på
den flexibla induktionskok‐
zonen.
Använd bara en kastrull.
Se ”Flexibel induktionskok‐
zon”.
och en siffra tänds.
Det har uppstått ett fel på
hällen.
Stäng av hällen och sätt på
den igen efter 30 sekun‐
der. Om visas igen ska
du dra ur elkontakten. Sätt
i elkontakten igen efter 30
sekunder. Kontakta aukto‐
riserat servicecenter om
problemet fortsätter.
Ett konstant pip-ljud hörs.
Fel på elanslutningen.
9.2 Om du inte finner en
lösning...
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet. Uppge uppgifterna på typskylten.
Kontrollera att du har hanterat hällen på
Dra ur elkontakten. Tala
med en behörig elektriker
som kontrollerar installatio‐
nen.
korrekt sätt. Annars kommer besök från
servicetekniker eller fackhandlare inte att
vara kostnadsfritt, inte ens under
garantitiden. Anvisningar för kundservice
och garantibestämmelser finns i
garantihäftet.
10. TEKNISKA DATA
10.1 Typskylt
Modell KIV65460CR
Typ 62 B4A 05 AA
Induktion 7.35 kW
PNC 949 596 966 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Tillverkad i Tyskland
SVENSKA
Serienr .................
ELECTROLUX
45
7.35 kW
10.2 Specifikation för kokzonerna
Kokzon
Nominell ef‐
fekt (max vär‐
meläge) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximal var‐
aktighet [min]
Kokkärlets dia‐
meter [mm]
Höger fram
1400
2500
4
125 - 145
Höger bak
1800
2800
10
145 - 180
Flexibel induk‐
tionskokzon
2300
3200
10
minst 100
Kokzonernas effekt kan skilja sig en
aning från uppgifterna i tabellen. Den
ändras efter kokkärlets material och mått.
För optimalt matlagningsresultat använd
inte kokkärl större än diametern i
tabellen.
11. ENERGIEFFEKTIVITET
11.1 Produktinformation enligt EU 66/2014 endast giltig för EU:s
marknad
Modellbeskrivning
KIV65460CR
Typ av häll
Häll för inbygg‐
nad
Antal kokzoner
2
Antal kokzoner
1
Uppvärmningsteknik
Induktion
Diameter på runda kokzo‐ Höger fram
ner (Ø)
Höger bak
14,5 cm
18,0 cm
Längd (L) och bredd (B)
för kokzonen
L 45,8 cm
B 21,4 cm
Vänster
Energiförbrukning per
Höger fram
kokzon (EC electric cook‐ Höger bak
ing)
187,5 Wh/kg
174,6 Wh/kg
Energiförbrukning för kok‐ Vänster
zonen (EC electric cook‐
ing)
187,0 Wh/kg
Energiförbrukning för häl‐
len (EC electric hob)
184,6 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda
46
www.electrolux.com
11.2 Energibesparing
•
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
•
•
•
Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
•
•
Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
12. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
47
867350663-A-092019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising