Electrolux | EIV6340X | User manual | Electrolux EIV6340X Εγχειρίδιο χρήστη

Electrolux EIV6340X Εγχειρίδιο χρήστη
EIV6340X
EL
PL
Εστίες
Płyta grzejna
Οδηγίες Χρήσης
Instrukcja obsługi
2
25
2
www.electrolux.com
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ............................................................... 2
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.......................................................................... 5
3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ...................................................................................................7
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ.................................................................................9
5. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ.................................................................................... 11
6. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ...................................................................... 17
7. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ.......................................................................... 19
8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ..................................................................20
9. ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ........................................................................... 22
10. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ.............................................................................. 23
ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια συσκευή της Electrolux. Έχετε επιλέξει ένα
προϊόν το οποίο συνοδεύεται από δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας και
καινοτομίας. Εύχρηστο και κομψό, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες σας.
Επομένως, όποτε το χρησιμοποιείτε, μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλείς
γνωρίζοντας ότι θα έχετε τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά.
Καλώς ορίσατε στην Electrolux.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:
Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση
προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης:
www.electrolux.com/webselfservice
Καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.registerelectrolux.com
Αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή
σας:
www.electrolux.com/shop
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε
διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός
σειράς.
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
1.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν
τραυματισμούς ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα
λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε
πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη
πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.
1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής
με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.
Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με
εκτεταμένες και περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να
παραμένουν μακριά, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να
παραμένουν μακριά, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα
παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη
συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα
προσβάσιμα μέρη είναι πολύ ζεστά.
Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά,
θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και
τη συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή
χωρίς επίβλεψη.
1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα
μέρη της θερμαίνονται κατά τη χρήση. Χρειάζεται
προσοχή για να μην αγγίζετε τις αντιστάσεις.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό
χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα
τηλεχειρισμού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μαγείρεμα χωρίς επιτήρηση σε
εστίες με λάδι ή λίπος μπορεί να είναι επικίνδυνο και
να προκαλέσει πυρκαγιά.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να σβήσετε τη φωτιά με νερό,
αλλά σβήστε τη συσκευή και καλύψτε τη φλόγα, π.χ.
με ένα καπάκι ή με πυρίμαχη κουβέρτα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να
επιβλέπεται. Μια σύντομη διαδικασία μαγειρέματος
πρέπει να επιβλέπεται συνεχώς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: Μη
φυλάσσετε αντικείμενα επάνω στις επιφάνειες
μαγειρέματος.
Μην τοποθετείτε πάνω στη θερμή επιφάνεια των
εστιών μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια,
κουτάλια και καπάκια γιατί μπορεί να θερμανθούν.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό
της συσκευής.
Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε την αντίσταση της
εστίας από το χειριστήριό της, χωρίς να βασίζεστε
στον αισθητήρα σκευών.
Εάν υπάρχουν ρωγμές στην υαλοκεραμική / γυάλινη
επιφάνεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή και
αποσυνδέστε την από την πρίζα. Σε περίπτωση που η
συσκευή είναι συνδεδεμένη απευθείας στην παροχή
ρεύματος με κουτί σύνδεσης, αφαιρέστε την ασφάλεια
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την τροφοδοσία
ρεύματος. Σε κάθε περίπτωση, επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει υποστεί φθορές, θα
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον
αντιπρόσωπο του σέρβις ή ένα κατάλληλα
εξουσιοδοτημένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν οι
κίνδυνοι.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
5
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο
προστατευτικά εστιών του κατασκευαστή της
συσκευής μαγειρέματος ή που υποδεικνύονται από τον
κατασκευαστή της συσκευής στις οδηγίες χρήσης ως
κατάλληλα ή προστατευτικά εστιών που είναι
ενσωματωμένα στη συσκευή. Η χρήση ακατάλληλων
προστατευτικών μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
2.1 Εγκατάσταση
– Μην αποθηκεύετε μικρά
αντικείμενα ή φύλλα χαρτιού που
θα μπορούσαν να αναρροφηθούν
από τη συσκευή, καθώς θα
μπορούσαν να προκαλέσουν
ζημιά στους ανεμιστήρες ψύξης ή
να καταστρέψουν το σύστημα
ψύξης.
– Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον
2 cm ανάμεσα στο κάτω μέρος της
συσκευής και στα αντικείμενα που
αποθηκεύονται στο συρτάρι.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η εγκατάσταση αυτής της
συσκευής πρέπει να
εκτελείται μόνο από
κατάλληλα καταρτισμένο
άτομο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
βλάβης της συσκευής.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.
Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά,
μην προβείτε σε εγκατάσταση ή
χρήση της.
Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από
άλλες συσκευές και μονάδες.
Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε
τη συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια
ασφαλείας και κλειστά παπούτσια.
Στεγανοποιήστε τις κομμένες
επιφάνειες με υλικό στεγανοποίησης,
ώστε να αποτραπεί η διόγκωσή τους
από την υγρασία.
Προστατέψτε το κάτω μέρος της
συσκευής από ατμούς και υγρασία.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε
πόρτα ή κάτω από παράθυρο. Έτσι,
αποτρέπεται η πτώση ζεστών
μαγειρικών σκευών από τη συσκευή
κατά το άνοιγμα της πόρτας ή του
παραθύρου.
Η κάθε συσκευή διαθέτει ανεμιστήρες
ψύξης στο κάτω μέρος.
Αν η συσκευή εγκατασταθεί πάνω
από συρτάρι:
2.2 Ηλεκτρική Σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς και
ηλεκτροπληξίας.
•
•
•
•
•
•
•
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει
να πραγματοποιούνται από
επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε
εργασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
έχει αποσυνδεθεί από την παροχή
ρεύματος.
Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
είναι συμβατές με τις ονομαστικές
τιμές ηλεκτρικού ρεύματος της
παροχής ρεύματος.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει
εγκατασταθεί σωστά. Οι χαλαρές ή
λανθασμένες συνδέσεις στο καλώδιο
τροφοδοσίας ή το φις (κατά
περίπτωση), μπορούν να οδηγήσουν
σε υπερθέρμανση του ακροδέκτη.
Χρησιμοποιήστε κατάλληλο καλώδιο
τροφοδοσίας.
Μην επιτρέπετε στο καλώδιο
τροφοδοσίας να μπερδεύεται.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί
προστασία από την ηλεκτροπληξία.
Στερεώστε το καλώδιο με σφιγκτήρα
ανακούφισης τάσης.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο
τροφοδοσίας ή το φις (κατά
περίπτωση) δεν έρχεται σε επαφή με
τη ζεστή συσκευή ή με ζεστά
μαγειρικά σκεύη κατά τη σύνδεση της
συσκευής στην πρίζα ρεύματος.
Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά
στο φις τροφοδοσίας (κατά
περίπτωση) ή στο καλώδιο
τροφοδοσίας. Επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας ή
έναν ηλεκτρολόγο για την αλλαγή ενός
κατεστραμμένου καλωδίου
τροφοδοσίας.
Η προστασία από ηλεκτροπληξία των
υπό τάση ή μονωμένων τμημάτων
πρέπει να στερεώνεται με τέτοιο
τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατή η
αφαίρεσή της χωρίς εργαλεία.
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η
πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη
συνδέετε το φις τροφοδοσίας.
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές
μονωτικές διατάξεις:
ασφαλειοδιακόπτες, ασφάλειες
(βιδωτές ασφάλειες αφαιρούμενες από
την υποδοχή), διακόπτες διαφυγής
ρεύματος και ρελέ.
Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της
συσκευής πρέπει να προβλέπεται
μονωτική διάταξη που να επιτρέπει
την αποσύνδεση της συσκευής από το
δίκτυο ρεύματος από όλους τους
πόλους. Η μονωτική διάταξη πρέπει
να έχει ελάχιστη απόσταση 3 mm
μεταξύ των επαφών.
2.3 Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
εγκαυμάτων και
ηλεκτροπληξίας.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας,
τις ετικέτες και την προστατευτική
μεμβράνη (κατά περίπτωση), πριν
από την πρώτη χρήση.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση.
Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα
αερισμού δεν είναι φραγμένα.
Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επιτήρηση όταν μαγειρεύετε.
Θέστε τη ζώνη μαγειρέματος εκτός
λειτουργίας μετά από κάθε χρήση.
Μη βασίζεστε στον αισθητήρα
σκευών.
Μην τοποθετείτε μαχαιροπίρουνα ή
καπάκια μαγειρικών σκευών επάνω
στις ζώνες μαγειρέματος. Μπορούν να
θερμανθούν.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με
βρεγμένα χέρια ή όταν βρίσκεται σε
επαφή με νερό.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως
επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια
αποθήκευσης αντικειμένων.
Εάν υπάρξουν ρωγμές στην επιφάνεια
της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως
τη συσκευή από την παροχή
ρεύματος. Αυτό απαιτείται για
αποτροπή τυχόν ηλεκτροπληξίας.
Οι χρήστες με βηματοδότη πρέπει να
διατηρούν απόσταση τουλάχιστον 30
cm από τις επαγωγικές ζώνες
μαγειρέματος όταν η συσκευή
βρίσκεται σε λειτουργία.
Όταν βάζετε φαγητό σε καυτό λάδι,
μπορεί να πιτσιλίσει.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς και
έκρηξης
•
Τα λίπη και το λάδι απελευθερώνουν
εύφλεκτους ατμούς όταν θερμαίνονται.
Κρατάτε γυμνές φλόγες ή θερμά
αντικείμενα μακριά από λίπη και λάδι
όταν τα χρησιμοποιείτε στο μαγείρεμα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
Οι ατμοί που απελευθερώνει το πολύ
καυτό λάδι, μπορούν να προκαλέσουν
ακαριαία ανάφλεξη.
Το χρησιμοποιημένο λάδι που
περιέχει υπολείμματα τροφίμων
μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά σε
χαμηλότερη θερμοκρασία από το λάδι
που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά.
Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς
στη συσκευή.
•
•
•
•
•
•
•
•
Μην τοποθετείτε ζεστά μαγειρικά
σκεύη επάνω στο χειριστήριο.
Μην τοποθετείτε το ζεστό κάλυμμα
σκεύους στη γυάλινη επιφάνεια των
εστιών.
Μην αφήνετε να στεγνώσει το
περιεχόμενο των μαγειρικών σκευών
καθώς μαγειρεύετε.
Προσέχετε να μην πέσουν επάνω στη
συσκευή αντικείμενα ή μαγειρικά
σκεύη. Η επιφάνεια μπορεί να υποστεί
ζημιά.
Μην ενεργοποιείτε τις ζώνες
μαγειρέματος με άδειο μαγειρικό
σκεύος ή χωρίς μαγειρικό σκεύος.
Μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο
επάνω στη συσκευή.
Τα μαγειρικά σκεύη από χυτοσίδηρο,
αλουμίνιο ή αυτά με φθαρμένη βάση
μπορούν να χαράξουν την γυάλινη /
υαλοκεραμική επιφάνεια. Πρέπει
πάντα να ανασηκώνετε αυτά τα
αντικείμενα όταν απαιτείται η
μετακίνησή τους επάνω στην
επιφάνεια μαγειρέματος.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
μαγειρική χρήση. Δεν πρέπει να
2.4 Φροντίδα και καθάρισμα
•
•
•
•
•
Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να
αποτραπεί η φθορά του υλικού της
επιφάνειας.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και
αφήστε την να κρυώσει πριν την
καθαρίσετε.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
ηλεκτρική παροχή πριν από τη
συντήρηση.
Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή
ατμό για το καθάρισμα της συσκευής.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό
μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο
ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα,
σφουγγαράκια που χαράσσουν,
διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
2.5 Σέρβις
•
•
Για να επισκευάσετε τη συσκευή,
επικοινωνήστε με ένα
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.
2.6 Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
ασφυξίας.
•
•
•
Επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές
για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή
απόρριψη της συσκευής.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος.
Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά
στη συσκευή και απορρίψτε το.
3. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
3.1 Πριν από την εγκατάσταση
Προτού εγκαταστήσετε τις εστίες,
σημειώστε τις παρακάτω πληροφορίες
7
χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις,
όπως για θέρμανση χώρων.
από την πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών. Η πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών βρίσκεται στο κάτω
μέρος των εστιών.
Αριθμός
σειράς ...........................
8
www.electrolux.com
3.2 Εντοιχιζόμενες εστίες
Χρησιμοποιείτε τις εντοιχιζόμενες εστίες
μόνο μετά την εγκατάστασή τους σε
σωστά κατασκευασμένα εντοιχιζόμενα
ντουλάπια και πάγκους εργασίας που
πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα.
min.
28 mm
3.3 Καλώδιο σύνδεσης
•
•
Οι εστίες παρέχονται με καλώδιο
σύνδεσης.
Για αντικατάσταση καλωδίου ρεύματος
που έχει φθαρεί χρησιμοποιήστε τύπο
καλωδίου: H05V2V2-F το οποίο είναι
ανθεκτικό σε θερμοκρασία 90°C ή
υψηλότερη. Επικοινωνήστε με το
τοπικό Κέντρο Σέρβις.
3.4 Συναρμολόγηση
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
min. 60mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Αν η συσκευή εγκατασταθεί
πάνω από συρτάρι, ο
εξαερισμός των εστιών
μπορεί να θερμάνει τα
αποθηκευμένα αντικείμενα
στο συρτάρι κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας
μαγειρέματος.
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
4.1 Διάταξη επιφάνειας μαγειρέματος
1
1 Επαγωγική ζώνη μαγειρέματος
2 Πίνακας χειριστηρίων
1
1
1
2
4.2 Διάταξη χειριστηρίου
1
2
3
4
5
12
6
7
11
10
8
9
Χρησιμοποιήστε τα πεδία αφής για τη λειτουργία της συσκευής. Οι οθόνες, οι ενδείξεις
και οι ήχοι υποδεικνύουν τις λειτουργίες που είναι ενεργοποιημένες.
Πεδίο
αφής
Λειτουργία
Σχόλιο
1
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕ‐ Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
ΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
των εστιών.
2
Κλείδωμα / Διάταξη
ασφαλείας για παιδιά
Για κλείδωμα / ξεκλείδωμα του χειριστη‐
ρίου.
9
10
www.electrolux.com
Πεδίο
αφής
Λειτουργία
Σχόλιο
Παύση
Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
της λειτουργίας.
Bridge
Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
της λειτουργίας.
-
Ένδειξη σκάλας μαγειρέ‐
ματος
Για εμφάνιση της σκάλας μαγειρέματος.
-
Ενδείξεις χρονοδιακόπτη
για τις ζώνες μαγειρέμα‐
τος
Για εμφάνιση της ζώνης για την οποία έχει
ρυθμιστεί ο χρόνος.
-
Ένδειξη χρονοδιακόπτη
Για εμφάνιση του χρόνου σε λεπτά.
Hob²Hood
Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
της χειροκίνητης επιλογής της λειτουρ‐
γίας.
-
Για επιλογή της ζώνης μαγειρέματος.
-
Για αύξηση ή μείωση του χρόνου.
PowerBoost
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας.
Μπάρα χειριστηρίων
Για ρύθμιση μιας σκάλας μαγειρέματος.
3
4
5
6
7
8
9
/
10
11
12
-
4.3 Ενδείξεις σκάλας μαγειρέματος
Ένδειξη
Περιγραφή
Η ζώνη μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένη.
Η ζώνη μαγειρέματος είναι ενεργοποιημένη.
-
Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Παύση.
Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Αυτόματη Θέρμανση.
Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή PowerBoost.
+ ψηφίο
Υπάρχει δυσλειτουργία.
/
OptiHeat Control (Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας 3 στα‐
δίων) : συνέχιση μαγειρέματος / διατήρηση θερμότητας / υπολει‐
πόμενη θερμότητα.
/
Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Κλείδωμα /Διάταξη ασφαλείας
για παιδιά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ένδειξη
11
Περιγραφή
Το μαγειρικό σκεύος δεν είναι σωστό ή είναι πολύ μικρό ή δεν έχει
τοποθετηθεί μαγειρικό σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος.
Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Αυτόματη Απενεργοποίηση.
4.4 OptiHeat Control (Ένδειξη
υπολειπόμενης θερμότητας 3
σταδίων)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
/
/
Υπάρχει
κίνδυνος εγκαυμάτων από
την υπολειπόμενη
θερμότητα. Οι ενδείξεις
υποδεικνύουν το επίπεδο
της υπολειπόμενης
θερμότητας για τις ζώνες
μαγειρέματος που
χρησιμοποιείτε εκείνη τη
στιγμή. Οι ενδείξεις μπορεί
επίσης να ενεργοποιηθούν
για τις διπλανές ζώνες
μαγειρέματος ακόμα και αν
δεν τις χρησιμοποιείτε.
Οι επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος
παράγουν την απαιτούμενη θερμότητα
για τη διαδικασία μαγειρέματος απευθείας
στη βάση του μαγειρικού σκεύους. Η
υαλοκεραμική επιφάνεια θερμαίνεται από
τη θερμότητα του μαγειρικού σκεύους.
5. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
5.1 Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση
Αγγίξτε το
για 1 δευτερόλεπτο για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
τις εστίες.
•
•
5.2 Αυτόματη Απενεργοποίηση
Η λειτουργία απενεργοποιεί αυτόματα
τις εστίες, εάν:
•
•
•
έχουν απενεργοποιηθεί όλες οι ζώνες
μαγειρέματος,
δεν επιλέξετε σκάλα μαγειρέματος
μετά την ενεργοποίηση των εστιών,
χύθηκε κάτι ή έχετε τοποθετήσει κάτι
επάνω στο χειριστήριο για
περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα
(ένα σκεύος, ένα πανί, κ.λπ.).
•
Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και οι
εστίες απενεργοποιούνται. Αφαιρέστε
το αντικείμενο ή καθαρίστε το
χειριστήριο.
η εστία υπερθερμανθεί (π.χ. όταν
στεγνώσει το περιεχόμενο κάποιου
μαγειρικού σκεύους). Πριν
χρησιμοποιήσετε τις εστίες ξανά, η
ζώνη μαγειρέματος πρέπει να έχει
κρυώσει.
χρησιμοποιήσετε ακατάλληλο
μαγειρικό σκεύος. Ανάβει το σύμβολο
και η ζώνη μαγειρέματος
απενεργοποιείται αυτόματα μετά από
2 λεπτά.
δεν απενεργοποιήσετε μια ζώνη
μαγειρέματος ή δεν αλλάξετε τη σκάλα
μαγειρέματος. Μετά από κάποιο
χρονικό διάστημα, ανάβει η ένδειξη
και οι εστίες απενεργοποιούνται.
Η σχέση μεταξύ της σκάλας
μαγειρέματος και του χρόνου μετά τον
οποίο οι εστίες απενεργοποιούνται:
12
www.electrolux.com
Σκάλα μαγειρέμα‐ Οι εστίες απενερ‐
τος
γοποιούνται μετά
από
,1-3
6 ώρες
4-7
5 ώρες
8-9
4 ώρες
10 - 14
1,5 ώρα
5.3 Σκάλα μαγειρέματος
Για να ρυθμίσετε ή να μεταβάλλετε τη
σκάλα μαγειρέματος:
Αγγίξτε την μπάρα χειριστηρίων στη
σωστή σκάλα μαγειρέματος ή
μετακινήστε το δάχτυλό σας επάνω στην
μπάρα χειριστηρίων μέχρι να επιτύχετε τη
σωστή σκάλα μαγειρέματος.
5.5 Bridge
Η λειτουργία ενεργοποιείται
όταν το σκεύος καλύπτει τα
κέντρα των δύο ζωνών.
5.4 Χρήση των ζωνών
μαγειρέματος
Τοποθετείτε τα μαγειρικά σκεύη στο
κέντρο της επιλεγμένης ζώνης. Οι
επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος
προσαρμόζονται αυτόματα στη διάσταση
της βάσης του μαγειρικού σκεύους.
Μπορείτε να μαγειρεύετε με ένα μεγάλο
μαγειρικό σκεύος τοποθετημένο
ταυτόχρονα σε δύο ζώνες μαγειρέματος.
Το μαγειρικό σκεύος πρέπει να καλύπτει
τα κέντρα και των δύο ζωνών αλλά να
μην υπερβαίνει την περιοχή με τη
σήμανση.
Αν το μαγειρικό σκεύος βρίσκεται
ανάμεσα στα δύο κέντρα, η λειτουργία
γέφυρας δεν θα ενεργοποιηθεί.
Αυτή η λειτουργία συνδέει τις δύο
αριστερές ζώνες μαγειρέματος ώστε να
λειτουργούν ως μία.
Αρχικά, ρυθμίστε τη σκάλα μαγειρέματος
για τη μία από τις αριστερές ζώνες
μαγειρέματος.
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας:
αγγίξτε το . Για να ρυθμίσετε ή να
μεταβάλλετε τη σκάλα μαγειρέματος,
αγγίξτε ένα από τα χειριστήρια αφής.
Για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία: αγγίξτε το . Οι ζώνες
μαγειρέματος λειτουργούν ανεξάρτητα.
5.6 Αυτόματη Θέρμανση
Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να
επιτύχετε μια επιθυμητή σκάλα
μαγειρέματος σε μικρότερο χρονικό
διάστημα. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η
ζώνη λειτουργεί στην υψηλότερη ρύθμιση
στην αρχή και μετά συνεχίζει να
μαγειρεύει στην επιθυμητή σκάλα
μαγειρέματος.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία, η ζώνη
μαγειρέματος πρέπει να είναι
κρύα.
αγγίξτε το
του χρονοδιακόπτη για να
ρυθμίσετε τον χρόνο (00 - 99 λεπτά).
Όταν η ένδειξη της ζώνης μαγειρέματος
αρχίσει να αναβοσβήνει αργά, εκτελείται
αντίστροφη μέτρηση.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
για μια ζώνη μαγειρέματος: αγγίξτε το
(Ανάβει η ένδειξη ). Αγγίξτε αμέσως
την επιθυμητή σκάλα μαγειρέματος. Μετά
από 3 δευτερόλεπτα ανάβει η ένδειξη
.
Για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία: αλλάξτε τη σκάλα
μαγειρέματος.
5.7 PowerBoost
Για να δείτε τον υπολειπόμενο χρόνο:
ρυθμίστε τη ζώνη μαγειρέματος με το .
Η ένδειξη της ζώνης μαγειρέματος αρχίζει
να αναβοσβήνει γρήγορα. Η οθόνη
εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο.
Για να αλλάξετε την ώρα: ρυθμίστε τη
ζώνη μαγειρέματος με το
ή το
Αυτή η λειτουργία προσφέρει επιπλέον
ισχύ στις επαγωγικές ζώνες
μαγειρέματος. Η λειτουργία μπορεί να
ενεργοποιηθεί για την επαγωγική ζώνη
μαγειρέματος μόνο για περιορισμένο
χρονικό διάστημα. Μετά την πάροδο
αυτού του διαστήματος, η επαγωγική
ζώνη μαγειρέματος επιστρέφει αυτόματα
στην υψηλότερη σκάλα μαγειρέματος.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
για μια ζώνη μαγειρέματος: αγγίξτε το
.
Για απενεργοποίηση της λειτουργίας:
αλλάξτε τη σκάλα μαγειρέματος.
5.8 Χρονοδιακόπτης
Χρονοδιακόπτης Αντίστροφης
Μέτρησης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία για να ρυθμίσετε το χρονικό
διάστημα λειτουργίας της ζώνης
μαγειρέματος μόνο για μια συγκεκριμένη
περίοδο μαγειρέματος.
Ρυθμίστε πρώτα τη σκάλα μαγειρέματος
για τη ζώνη μαγειρέματος και κατόπιν τη
λειτουργία.
Για να ρυθμίσετε τη ζώνη
μαγειρέματος: αγγίξτε επανειλημμένα το
, μέχρι να ανάψει η ένδειξη της
επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος.
. Αγγίξτε το
.
Για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία: ρυθμίστε τη ζώνη
μαγειρέματος με το
και αγγίξτε το
Ο υπολειπόμενος χρόνος μετρά
αντίστροφα έως το 00. Η ένδειξη της
ζώνης μαγειρέματος σβήνει.
.
Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος,
ακούγεται ένας ήχος και
αναβοσβήνει η ένδειξη 00. Η
ζώνη μαγειρέματος
απενεργοποιείται.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Τεχνικά χαρακτηριστικά».
. Ανάβει η ένδειξη
13
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας:
Για να διακόψετε τον ήχο: αγγίξτε το
.
CountUp Timer (Το χρονόμετρο)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία για να παρακολουθήσετε το
χρονικό διάστημα λειτουργίας της ζώνης
μαγειρέματος.
Για να ρυθμίσετε τη ζώνη
μαγειρέματος: αγγίξτε επανειλημμένα το
, μέχρι να ανάψει η ένδειξη της
επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος.
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας:
αγγίξτε το
του χρονοδιακόπτη. Ανάβει
η ένδειξη . Όταν η ένδειξη της ζώνης
μαγειρέματος αρχίσει να αναβοσβήνει
αργά, εκτελείται μέτρηση χρόνου. Η
οθόνη εναλλάσσεται ανάμεσα στην
ένδειξη
(λεπτά).
και τον μετρηθέντα χρόνο
Για να δείτε τη διάρκεια λειτουργίας
της ζώνης μαγειρέματος: ρυθμίστε τη
14
www.electrolux.com
5.10 Κλείδωμα
ζώνη μαγειρέματος με το . Η ένδειξη
της ζώνης μαγειρέματος αρχίζει να
αναβοσβήνει γρήγορα. Η οθόνη
προβάλει τη διάρκεια λειτουργίας της
ζώνης μαγειρέματος.
Μπορείτε να κλειδώσετε το χειριστήριο
ενώ οι ζώνες μαγειρέματος λειτουργούν.
Αυτό αποτρέπει την ακούσια αλλαγή της
σκάλας μαγειρέματος.
Για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία: ρυθμίστε τη ζώνη
μαγειρέματος με το
και αγγίξτε το
ή
το . Η ένδειξη της ζώνης μαγειρέματος
σβήνει.
Μετρητής Λεπτών
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία ως Μετρητή λεπτών όταν οι
εστίες είναι ενεργοποιημένες και οι ζώνες
μαγειρέματος δεν λειτουργούν. Η ένδειξη
σκάλας μαγειρέματος εμφανίζει το
Επιλέξτε πρώτα τη σκάλα
μαγειρέματος.
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας:
για 4
αγγίξτε το . Ανάβει η ένδειξη
δευτερόλεπτα.Ο Χρονοδιακόπτης
παραμένει σε λειτουργία.
Για απενεργοποίηση της λειτουργίας:
αγγίξτε το . Ανάβει η προηγούμενη
σκάλα μαγειρέματος.
.
Όταν απενεργοποιήσετε τις
εστίες, απενεργοποιείτε και
αυτή τη λειτουργία.
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας:
αγγίξτε το . Αγγίξτε το
ή το
του
χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε το
χρόνο. Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος,
ακούγεται ένας ήχος και αναβοσβήνει η
ένδειξη 00.
Για να διακόψετε τον ήχο: αγγίξτε το
.
5.11 Διάταξη ασφαλείας για
παιδιά
Η λειτουργία αυτή εμποδίζει την ακούσια
χρήση των εστιών.
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας:
Η λειτουργία δεν έχει καμία
επίδραση στη λειτουργία των
ζωνών μαγειρέματος.
5.9 Παύση
Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει όλες τις ζώνες
μαγειρέματος που βρίσκονται σε
λειτουργία στη χαμηλότερη σκάλα
μαγειρέματος.
Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη,
όλα τα άλλα σύμβολα στα χειριστήρια
είναι κλειδωμένα.
Η λειτουργία δεν διακόπτει τις λειτουργίες
του χρονοδιακόπτη.
Αγγίξτε το
λειτουργία.
για να ενεργοποιήσετε τη
Το ανάβει.Η σκάλα μαγειρέματος
χαμηλώνει στο 1.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία,
αγγίξτε το . Επανέρχεται η
προηγούμενη σκάλα μαγειρέματος.
ενεργοποιήστε τις εστίες με το . Μη
ρυθμίσετε τη σκάλα μαγειρέματος.
Αγγίξτε το
η ένδειξη
με το
για 4 δευτερόλεπτα. Ανάβει
. Απενεργοποιήστε τις εστίες
.
Για απενεργοποίηση της λειτουργίας:
ενεργοποιήστε τις εστίες με το . Μη
ρυθμίσετε τη σκάλα μαγειρέματος.
Αγγίξτε το
η ένδειξη
με το
για 4 δευτερόλεπτα. Ανάβει
. Απενεργοποιήστε τις εστίες
.
Για να παρακάμψετε τη λειτουργία
μόνο για μια περίοδο μαγειρέματος:
ενεργοποιήστε τις εστίες με το
. Ανάβει
η ένδειξη . Αγγίξτε το
για 4
δευτερόλεπτα. Ρυθμίστε τη σκάλα
μαγειρέματος εντός 10
δευτερολέπτων. Μπορείτε να
λειτουργήσετε την εστία. Όταν
απενεργοποιείτε τις εστίες με το
λειτουργία ενεργοποιείται ξανά.
η
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
15
5.12 OffSound Control
(Απενεργοποίηση και
ενεργοποίηση των ήχων)
Απενεργοποιήστε τις εστίες. Αγγίξτε το
για 3 δευτερόλεπτα. Η οθόνη ανάβει
και σβήνει. Αγγίξτε το
δευτερόλεπτα. Η ένδειξη
για 3
ή
ανάβει.
Αγγίξτε το
του χρονοδιακόπτη για να
επιλέξετε ένα από τα εξής:
•
- απενεργοποίηση των ήχων
•
- ενεργοποίηση των ήχων
Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας
περιμένετε μέχρι οι εστίες να
απενεργοποιηθούν αυτόματα.
Όταν η λειτουργία είναι ρυθμισμένη σε
, ακούτε τους ήχους μόνο όταν:
•
•
•
•
αγγίζετε το
η ένδειξη Μετρητής Λεπτών μειώνεται
η ένδειξη Χρονοδιακόπτης
Αντίστροφης Μέτρησης μειώνεται
τοποθετήσετε κάτι επάνω στο
χειριστήριο.
5.13 Διαχείριση ισχύος
•
•
•
•
•
•
Οι ζώνες μαγειρέματος είναι
ομαδοποιημένες σύμφωνα με την
τοποθεσία και τον αριθμό των φάσεων
στις εστίες. Δείτε την εικόνα.
Η κάθε φάση έχει μέγιστη ηλεκτρική
ισχύ 3.700 W.
Η λειτουργία διαιρεί την ισχύ ανάμεσα
στις ζώνες μαγειρέματος που είναι
συνδεδεμένες στην ίδια φάση.
Η λειτουργία ενεργοποιείται όταν η
συνολική ηλεκτρική ισχύς των ζωνών
μαγειρέματος που είναι συνδεδεμένες
σε μία φάση υπερβαίνει τα 3.700 W.
Η λειτουργία μειώνει την ισχύ στις
άλλες ζώνες μαγειρέματος που είναι
συνδεδεμένες στην ίδια φάση.
Η ένδειξη σκάλας μαγειρέματος των
ζωνών μαγειρέματος που μειώθηκαν
εναλλάσσεται ανάμεσα στην
επιλεγμένη σκάλα μαγειρέματος και τη
μειωμένη σκάλα μαγειρέματος. Μετά
από λίγο, η ένδειξη σκάλας
μαγειρέματος των ζωνών
μαγειρέματος που μειώθηκαν
παραμένει στη μειωμένη σκάλα
μαγειρέματος.
5.14 Hob²Hood
Είναι μια εξελιγμένη αυτόματη λειτουργία
η οποία συνδέει τις εστίες σε έναν ειδικό
απορροφητήρα. Τόσο οι εστίες όσο και ο
απορροφητήρας διαθέτουν πομποδέκτη
υπέρυθρου σήματος. Η ταχύτητα του
ανεμιστήρα καθορίζεται αυτόματα με
βάση τη ρύθμιση της λειτουργίας και τη
θερμοκρασία του θερμότερου μαγειρικού
σκεύους στις εστίες. Μπορείτε επίσης να
χειριστείτε τον ανεμιστήρα χειροκίνητα
από τις εστίες.
Για τους περισσότερους
απορροφητήρες, το σύστημα
τηλεχειρισμού είναι
απενεργοποιημένο αρχικά.
Ενεργοποιήστε το προτού
χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήστη του
απορροφητήρα.
Χρήση της λειτουργίας αυτόματα
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
αυτόματα, ρυθμίστε την αυτόματη
λειτουργία στη θέση H1 – H6. Οι εστίες
είναι αρχικά ρυθμισμένες στη θέση H5.Ο
απορροφητήρας αντιδρά όποτε
χρησιμοποιείτε τις εστίες. Οι εστίες
αναγνωρίζουν τη θερμοκρασία του
μαγειρικού σκεύους αυτόματα και
ρυθμίζουν την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
16
www.electrolux.com
Αυτόματες λειτουργίες
Αυτό‐
ματος
φωτι‐
σμός
Βρα‐
σμός1)
Τηγάνι‐
σμα2)
Λειτουρ‐ Ανενερ‐
γία H0
γή
Ανενερ‐
γή
Ανενερ‐
γή
Λειτουρ‐ Ενεργή
γία H1
Ανενερ‐
γή
Ανενερ‐
γή
Λειτουρ‐ Ενεργή
γία
H2 3)
Ταχύτη‐ Ταχύτη‐
τα ανεμι‐ τα ανεμι‐
στήρα 1 στήρα 1
Λειτουρ‐ Ενεργή
γία H3
Ανενερ‐
γή
Λειτουρ‐ Ενεργή
γία H4
Ταχύτη‐ Ταχύτη‐
τα ανεμι‐ τα ανεμι‐
στήρα 1 στήρα 1
Λειτουρ‐ Ενεργή
γία H5
Ταχύτη‐ Ταχύτη‐
τα ανεμι‐ τα ανεμι‐
στήρα 1 στήρα 2
Λειτουρ‐ Ενεργή
γία H6
Ταχύτη‐ Ταχύτη‐
τα ανεμι‐ τα ανεμι‐
στήρα 2 στήρα 3
Ταχύτη‐
τα ανεμι‐
στήρα 1
1) Οι εστίες ανιχνεύουν τη διαδικασία βρα‐
σμού και ενεργοποιούν την ταχύτητα του
ανεμιστήρα ανάλογα με την αυτόματη λει‐
τουργία.
2) Οι εστίες ανιχνεύουν τη διαδικασία τηγα‐
νίσματος και ενεργοποιούν την ταχύτητα του
ανεμιστήρα ανάλογα με την αυτόματη λει‐
τουργία.
3) Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί τον ανεμι‐
στήρα και τον φωτισμό και δεν εξαρτάται
από τη θερμοκρασία.
Αλλαγή της αυτόματης λειτουργίας
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αγγίξτε το
για 3 δευτερόλεπτα. Η
οθόνη ανάβει και σβήνει.
3. Αγγίξτε το
για 3 δευτερόλεπτα.
4. Αγγίξτε το
μερικές φορές μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη
.
5. Αγγίξτε το
του Χρονοδιακόπτη για
να επιλέξετε μια αυτόματη λειτουργία.
Για να χειριστείτε τον
απορροφητήρα απευθείας
από το πλαίσιό του,
απενεργοποιήστε την
αυτόματη λειτουργία.
Όταν ολοκληρώσετε το
μαγείρεμα και
απενεργοποιήσετε τις εστίες,
ο ανεμιστήρας του
απορροφητήρα ενδέχεται να
συνεχίσει να λειτουργεί για
ορισμένο χρονικό διάστημα.
Μετά από αυτό το διάστημα,
το σύστημα απενεργοποιεί
τον ανεμιστήρα αυτόματα και
σας αποτρέπει από ακούσια
ενεργοποίηση του
ανεμιστήρα για τα επόμενα
30 δευτερόλεπτα.
Χειρισμός της ταχύτητας του
ανεμιστήρα χειροκίνητα
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία χειροκίνητα. Για να το κάνετε
ενώ οι εστίες είναι
αυτό, αγγίξτε το
ενεργές. Αυτό απενεργοποιεί την
αυτόματη λειτουργία και σας επιτρέπει να
αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα
χειροκίνητα. Όταν πιέζετε το , αυξάνετε
την ταχύτητα του ανεμιστήρα κατά ένα
βήμα. Όταν φτάσετε σε ένα υψηλό
επίπεδο και πιέσετε ξανά το , θα θέσετε
την ταχύτητα του ανεμιστήρα στη θέση 0
η οποία απενεργοποιεί τον ανεμιστήρα
του απορροφητήρα. Για να ξεκινήσετε τον
ανεμιστήρα ξανά με ταχύτητα ανεμιστήρα
1, αγγίξτε το .
Για να ενεργοποιήσετε την
αυτόματη λειτουργία,
απενεργοποιήστε τις εστίες
και ενεργοποιήστε τις ξανά.
Ενεργοποίηση του φωτισμού
Μπορείτε να ρυθμίσετε τις εστίες να
ενεργοποιούν τον φωτισμό αυτόματα
όποτε ενεργοποιείτε τις εστίες. Για να το
κάνετε αυτό, ρυθμίστε την αυτόματη
λειτουργία στη θέση H1 – H6.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
17
Ο φωτισμός του
απορροφητήρα
απενεργοποιείται 2 λεπτά
μετά την απενεργοποίηση
των εστιών.
6. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
6.1 Μαγειρικό σκεύος
Στις επαγωγικές ζώνες
μαγειρέματος, ένα δυνατό
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο
δημιουργεί πολύ γρήγορα τη
θερμότητα στο μαγειρικό
σκεύος.
Χρησιμοποιείτε τις
επαγωγικές ζώνες
μαγειρέματος με τα
κατάλληλα μαγειρικά σκεύη.
Υλικό μαγειρικών σκευών
•
κατάλληλο: χυτοσίδηρος, χάλυβας,
χάλυβας εμαγιέ, ανοξείδωτος
χάλυβας, πολυστρωματικός πυθμένας
(σημασμένος ως κατάλληλος από τον
κατασκευαστή).
• ακατάλληλο: αλουμίνιο, χαλκός,
μπρούντζος, γυαλί, κεραμικό,
πορσελάνη.
Τα μαγειρικά σκεύη είναι κατάλληλα
για επαγωγική εστία, εάν:
•
•
το νερό βράζει πολύ γρήγορα σε μια
ζώνη ρυθμισμένη στην υψηλότερη
σκάλα μαγειρέματος.
ένας μαγνήτης έλκει τη βάση του
μαγειρικού σκεύους.
Η βάση του μαγειρικού
σκεύους πρέπει να έχει το
μεγαλύτερο δυνατό πάχος
και να είναι όσο το δυνατόν
πιο επίπεδη.
Βεβαιωθείτε ότι οι βάσεις των
σκευών είναι καθαρές και
στεγνές προτού τα
τοποθετήσετε στην
επιφάνεια των εστιών.
Διαστάσεις μαγειρικών σκευών
Οι επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος
προσαρμόζονται αυτόματα στη διάσταση
της βάσης του μαγειρικού σκεύους.
Η απόδοση της ζώνης μαγειρέματος
εξαρτάται από τη διάμετρο του μαγειρικού
σκεύους. Ένα μαγειρικό σκεύος με
μικρότερη διάμετρο από την ελάχιστη
λαμβάνει μόνο ένα μέρος της ενέργειας
που παράγεται από τη ζώνη
μαγειρέματος.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Τεχνικά χαρακτηριστικά».
6.2 Οι θόρυβοι κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας
Εάν ακούτε:
•
οξύ κρότο: τα μαγειρικά σκεύη έχουν
κατασκευαστεί από διαφορετικά υλικά
(κατασκευή τριών στρωμάτων).
• σφύριγμα: χρησιμοποιείτε τη ζώνη
μαγειρέματος με υψηλή ισχύ και τα
μαγειρικά σκεύη έχουν κατασκευαστεί
από διαφορετικά υλικά (κατασκευή
τριών στρωμάτων).
• βουητό: χρησιμοποιείτε υψηλή ισχύ.
• κροτάλισμα: πραγματοποιείται
ηλεκτρική μεταγωγή.
• συριγμό, βόμβο: λειτουργεί ο
ανεμιστήρας.
Οι θόρυβοι αυτοί είναι φυσιολογικοί
και δεν υποδεικνύουν κάποια
δυσλειτουργία.
6.3 Öko Timer
(Χρονοδιακόπτης
Εξοικονόμησης Ενέργειας)
Για την εξοικονόμηση ενέργειας, η
αντίσταση της ζώνης μαγειρέματος
απενεργοποιείται πριν ηχήσει ο
χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης.
18
www.electrolux.com
Η διαφορά στο χρόνο λειτουργίας
εξαρτάται από τη σκάλα μαγειρέματος και
τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος.
6.4 Παραδείγματα μαγειρικών
εφαρμογών
της σκάλας μαγειρέματος δεν είναι
ανάλογη της αύξησης της κατανάλωσης
ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι μια ζώνη
μαγειρέματος με ενδιάμεση σκάλα
μαγειρέματος καταναλώνει λιγότερη από
τη μισή ενέργειά της.
Τα στοιχεία στον πίνακα
είναι απλώς ενδεικτικά.
Η σχέση μεταξύ της σκάλας μαγειρέματος
μιας ζώνης και της κατανάλωσής της σε
ενέργεια δεν είναι γραμμική. Η αύξηση
Σκάλα μαγει‐ Χρήση:
ρέματος
-1
Χρό‐
νος
(min)
Συμβουλές
Διατήρηση θερμοκρασίας μα‐ όσος
Τοποθετήστε ένα καπάκι στο
γειρεμένων φαγητών.
απαιτεί‐ μαγειρικό σκεύος.
ται
1-3
Σάλτσα ολλαντέζ, λιώσιμο:
5 - 25
βούτυρο, σοκολάτα, ζελατίνα.
Ανακατεύετε ανά διαστήμα‐
τα.
1-3
Χτύπημα: αφράτες ομελέτες,
ψητά αυγά.
10 - 40
Μαγειρεύετε με το καπάκι.
3-5
Σιγανό βράσιμο ρυζιού και
φαγητών με βάση το γάλα,
ζέσταμα έτοιμων φαγητών.
25 - 50
Προσθέστε υγρά σε τουλάχι‐
στον διπλάσια ποσότητα
από το ρύζι, ανακατεύετε στο
ενδιάμεσο τις συνταγές που
περιέχουν γάλα.
5-7
Λαχανικά, ψάρι και κρέας
στον ατμό.
20 - 45
Προσθέστε μερικές κουταλιές
υγρού.
7-9
Πατάτες στον ατμό.
20 - 60
Χρησιμοποιήστε το πολύ ¼ l
νερό για 750 g πατάτες.
7-9
Μαγείρεμα μεγαλύτερων πο‐
σοτήτων τροφίμων, σούπες
και φαγητά κατσαρόλας.
60 150
Έως 3 l υγρό συν τα υλικά.
9 - 12
Ρόδισμα στο τηγάνι: σνίτσελ,
μοσχάρι cordon bleu, παϊδά‐
κια, κεφτεδάκια, λουκάνικα,
συκώτι, κουρκούτι, αυγά, τη‐
γανίτες, ντόνατς.
όσος
Γυρίστε από την άλλη πλευ‐
απαιτεί‐ ρά μόλις περάσει ο μισός
ται
χρόνος.
12 - 13
Δυνατό τηγάνισμα, πατατο‐
κροκέτες, κομμάτια παντσέ‐
τας, μπριζόλες.
5 - 15
14
Βράσιμο νερού, βράσιμο ζυμαρικών, σοτάρισμα κρέατος (γκούλας,
κρέας στην κατσαρόλα), τηγανιτές πατάτες.
Γυρίστε από την άλλη πλευ‐
ρά μόλις περάσει ο μισός
χρόνος.
Βράσιμο μεγάλης ποσότητας νερού. Ενεργοποιείται η λειτουργία
PowerBoost.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
6.5 Υποδείξεις και Συμβουλές
για Hob²Hood
Άλλες τηλεχειριζόμενες
συσκευές ενδέχεται να
παρεμποδίσουν το σήμα. Μη
χρησιμοποιείτε άλλες
τηλεχειριζόμενες συσκευές
ταυτόχρονα με τη λειτουργία
των εστιών.
Όταν χρησιμοποιείτε την εστία με τη
λειτουργία:
Προστατέψτε το πλαίσιο του
απορροφητήρα από το άμεσο ηλιακό
φως.
• Μην κατευθύνετε φωτισμό από
λαμπτήρα αλογόνου στο πλαίσιο του
απορροφητήρα.
• Μην καλύπτετε το χειριστήριο των
εστιών.
• Μη διακόπτετε το σήμα ανάμεσα στις
εστίες και τον απορροφητήρα (π.χ. με
το χέρι, κάποια χειρολαβή μαγειρικού
σκεύους ή με κάποια ψηλή
κατσαρόλα). Δείτε την εικόνα.
Ο απορροφητήρας στην εικόνα είναι
μόνο για παράδειγμα.
19
•
Απορροφητήρες με τη λειτουργία
Hob²Hood
Για να ανακαλύψετε την πλήρη γκάμα
απορροφητήρων που είναι συμβατοί με
αυτή τη λειτουργία επισκεφτείτε τον
ιστότοπό μας για τους καταναλωτές. Οι
απορροφητήρες Electrolux που είναι
συμβατοί με αυτή τη λειτουργία πρέπει να
φέρουν το σύμβολο .
7. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
7.1 Γενικές πληροφορίες
•
•
•
Καθαρίζετε τις εστίες μετά από κάθε
χρήση.
Χρησιμοποιείτε πάντα μαγειρικά
σκεύη με καθαρή βάση.
Οι γρατσουνιές ή οι σκούροι λεκέδες
στην επιφάνεια δεν επηρεάζουν τη
λειτουργία των εστιών.
•
•
Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό
καθαριστικό, κατάλληλο για την
επιφάνεια της εστίας.
Χρησιμοποιήστε μια ειδική ξύστρα για
το γυαλί.
7.2 Καθαρισμός των εστιών
•
Αφαιρέστε αμέσως: λιωμένο
πλαστικό, πλαστική μεμβράνη,
ζάχαρη και φαγητά που περιέχουν
ζάχαρη καθώς σε αντίθετη περίπτωση
η βρομιά μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στις εστίες. Προσέχετε ώστε να μην
προκληθούν εγκαύματα.
Χρησιμοποιήστε την ειδική ξύστρα
20
www.electrolux.com
•
εστιών στη γυάλινη επιφάνεια υπό
οξεία γωνία και μετακινήστε τη λεπίδα
επάνω στην επιφάνεια.
Αφαιρέστε από τις εστίες όταν
έχουν κρυώσει επαρκώς:
δακτυλίους από άλατα, δακτυλίους
λεκέδων από νερό, λεκέδες από λίπη,
γυαλιστερούς μεταλλικούς
αποχρωματισμούς. Καθαρίστε την
εστία με ένα υγρό πανί και λίγο μη
•
διαβρωτικό απορρυπαντικό. Μετά τον
καθαρισμό, στεγνώστε τις εστίες με
ένα μαλακό πανί.
Αφαιρέστε τον μεταλλικό
γυαλιστερό αποχρωματισμό:
χρησιμοποιήστε ένα διάλυμα νερού με
ξύδι και καθαρίστε τη γυάλινη
επιφάνεια με ένα πανί.
8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
8.1 Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Δεν μπορείτε να ενεργο‐
Οι εστίες δεν είναι συνδεδε‐
ποιήσετε ή να λειτουργήσε‐ μένες σε ηλεκτρική παροχή
τε τις εστίες.
ή δεν είναι σωστά συνδεδε‐
μένες.
Έχει καεί η ασφάλεια.
Αντιμετώπιση
Ελέγξτε αν οι εστίες είναι
σωστά συνδεδεμένες στην
ηλεκτρική παροχή. Ανα‐
τρέξτε στο διάγραμμα σύν‐
δεσης.
Ελέγξτε αν η ασφάλεια εί‐
ναι η αιτία της δυσλειτουρ‐
γίας. Αν η ασφάλεια πέφτει
επανειλημμένα, επικοινω‐
νήστε με έναν πιστοποιημέ‐
νο ηλεκτρολόγο.
Μη ρυθμίσετε σκάλα μαγει‐ Ενεργοποιήστε τις εστίες
ρέματος για 10 δευτερόλε‐ ξανά και ρυθμίστε τη σκάλα
πτα.
μαγειρέματος σε λιγότερο
από 10 δευτερόλεπτα.
Αγγίξατε ταυτόχρονα 2 ή
περισσότερα πεδία αφής.
Αγγίζετε μόνο ένα πεδίο
αφής.
Είναι ενεργοποιημένη η
επιλογή Παύση.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Καθημερινή χρήση».
Υπάρχουν υπολείμματα νε‐ Καθαρίστε το χειριστήριο.
ρού ή κηλίδες από λίπη
στο χειριστήριο.
Ακούγεται ένα ηχητικό σή‐
μα και οι εστίες απενεργο‐
ποιούνται.
Ακούγεται ένα ηχητικό σή‐
μα όταν απενεργοποιού‐
νται οι εστίες.
Καλύψατε ένα ή περισσό‐ Αφαιρέστε το αντικείμενο
τερα πεδία αφής με κάποιο από τα πεδία αφής.
αντικείμενο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Οι εστίες απενεργοποιού‐
νται.
Τοποθετήσατε ένα αντικεί‐
μενο επάνω στο πεδίο
Αφαιρέστε το αντικείμενο
από το πεδίο αφής.
αφής
21
.
Δεν ανάβει η ένδειξη υπο‐
λειπόμενης θερμότητας.
Η ζώνη δεν είναι ζεστή
επειδή λειτούργησε μόνο
για σύντομο χρονικό διά‐
στημα ή ο αισθητήρας έχει
υποστεί ζημιά.
Αν η ζώνη λειτούργησε για
αρκετό διάστημα για να εί‐
ναι ζεστή, επικοινωνήστε
με ένα Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
Η επιλογή Hob²Hood δεν
λειτουργεί.
Έχετε καλύψει το χειριστή‐
ριο.
Αφαιρέστε το αντικείμενο
από το χειριστήριο.
Χρησιμοποιείτε μια πολύ
ψηλή κατσαρόλα που
εμποδίζει το σήμα.
Χρησιμοποιήστε μια μικρό‐
τερη κατσαρόλα, αλλάξτε
τη ζώνη μαγειρέματος ή
λειτουργήστε τον απορρο‐
φητήρα χειροκίνητα.
Η ζώνη είναι ζεστή.
Περιμένετε να κρυώσει αρ‐
κετά η ζώνη.
Έχει ρυθμιστεί η υψηλότε‐
ρη σκάλα μαγειρέματος.
Η υψηλότερη σκάλα μαγει‐
ρέματος έχει την ίδια ισχύ
με τη λειτουργία.
Η επιλογή Αυτόματη Θέρ‐
μανση δεν λειτουργεί.
Η σκάλα μαγειρέματος αλ‐
λάζει εναλλάξ μεταξύ δύο
επιπέδων.
Είναι ενεργοποιημένη η
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
επιλογή Διαχείριση ισχύος. «Καθημερινή χρήση».
Τα πεδία αφής έχουν θερ‐
μανθεί.
Το μαγειρικό σκεύος είναι
πολύ μεγάλο ή το έχετε το‐
ποθετήσει πολύ κοντά στα
χειριστήρια.
Δεν υπάρχει ήχος όταν αγ‐ Οι ήχοι είναι απενεργο‐
γίζετε τα πεδία αφής του
ποιημένοι.
χειριστηρίου.
Τοποθετείτε τα μεγάλα μα‐
γειρικά σκεύη στις πίσω
ζώνες αν είναι δυνατό.
Ενεργοποιήστε τους
ήχους. Ανατρέξτε στο κε‐
φάλαιο «Καθημερινή χρή‐
ση».
Ανάβει η ένδειξη
.
Είναι ενεργοποιημένη η
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
επιλογή Διάταξη ασφαλείας «Καθημερινή χρήση».
για παιδιά ή Κλείδωμα.
Ανάβει η ένδειξη
.
Δεν έχει τοποθετηθεί μαγει‐ Τοποθετήστε ένα μαγειρικό
ρικό σκεύος στη ζώνη.
σκεύος στη ζώνη.
Το μαγειρικό σκεύος είναι
ακατάλληλο.
Χρησιμοποιήστε κατάλληλο
μαγειρικό σκεύος. Ανατρέξ‐
τε στο κεφάλαιο «Υποδεί‐
ξεις και συμβουλές».
22
www.electrolux.com
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Η διάμετρος της βάσης του Χρησιμοποιείτε μαγειρικά
μαγειρικού σκεύους είναι
σκεύη με σωστές διαστά‐
πολύ μικρή για τη ζώνη.
σεις. Ανατρέξτε στο κεφά‐
λαιο «Τεχνικά χαρακτηρι‐
στικά».
Ανάβει η ένδειξη
έναν αριθμό.
μαζί με Παρουσιάστηκε σφάλμα
στις εστίες.
Απενεργοποιήστε τις εστίες
και ενεργοποιήστε τις ξανά
μετά από 30 δευτερόλεπτα.
Αν η ένδειξη
εμφανιστεί
ξανά, αποσυνδέστε τις
εστίες από την ηλεκτρική
παροχή. Μετά από 30 δευ‐
τερόλεπτα, συνδέστε και
πάλι τις εστίες. Αν το πρό‐
βλημα επιμένει, επικοινω‐
νήστε με ένα Εξουσιοδοτη‐
μένο Κέντρο Σέρβις.
Ακούγεται ένας συνεχόμε‐
νος ήχος μπιπ.
Η ηλεκτρική σύνδεση είναι
λανθασμένη.
8.2 Αν δεν μπορείτε να
αντιμετωπίσετε το πρόβλημα...
Αποσυνδέστε τις εστίες
από την ηλεκτρική παροχή.
Ζητήστε από έναν πιστο‐
ποιημένο ηλεκτρολόγο να
ελέγξει την εγκατάσταση.
σφάλματος που εμφανίζεται. Βεβαιωθείτε
ότι έχετε θέσει σε λειτουργία σωστά τις
εστίες. Στην περίπτωση εσφαλμένων
χειρισμών, η επιδιόρθωση από τον
τεχνικό ή τον αντιπρόσωπο θα χρεώνεται
κανονικά ακόμη και όταν δεν έχει λήξει η
περίοδος εγγύησης. Οι οδηγίες σχετικά
με το Κέντρο Σέρβις και οι όροι της
εγγύησης βρίσκονται στο βιβλιαράκι της
εγγύησης.
Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το
πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπό μας ή το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Αναφέρετε τα στοιχεία από την πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών. Αναφέρετε
επίσης τον τριψήφιο κωδικό για την
υαλοκεραμική εστία (βρίσκεται στη γωνία
της γυάλινης επιφάνειας) και το μήνυμα
9. ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
9.1 Πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών
Μοντέλο EIV6340X
Τύπος 61 B4A 01 AA
Επαγωγή 7.35 kW
Αρ.Σειρ. .................
ELECTROLUX
Κωδικός προϊόντος PNC 949 596 865 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Κατασκευάστηκε στη Γερμανία
7.35 kW
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
23
9.2 Προδιαγραφές ζωνών μαγειρέματος
Ζώνη μαγειρέ‐ Ονομαστική
PowerBoost
ματος
ισχύς (μέγιστη [W]
σκάλα μαγει‐
ρέματος) [W]
PowerBoost
μέγιστη διάρ‐
κεια [min]
Διάμετρος μα‐
γειρικού
σκεύους [mm]
Εμπρός αρι‐
στερά
2300
3200
10
125 - 210
Πίσω αριστερά
2300
3200
10
125 - 210
Εμπρός δεξιά
1400
2500
4
125 - 145
Πίσω δεξιά
1800
2800
10
145 - 180
Η ισχύς των ζωνών μαγειρέματος μπορεί
να διαφέρει σε κάποιο μικρό εύρος από
τα δεδομένα του πίνακα. Μεταβάλλεται
ανάλογα με το υλικό και τις διαστάσεις
των μαγειρικών σκευών.
Για βέλτιστα μαγειρικά αποτελέσματα μη
χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη
μεγαλύτερης διαμέτρου από αυτήν που
αναφέρεται στον πίνακα.
10. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ
10.1 Πληροφορίες προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ
EU 66/2014
Αναγνωριστικό μοντέλου
EIV6340X
Τύπος εστιών
Εντοιχιζόμενες
εστίες
Πλήθος ζωνών μαγειρέ‐
ματος
4
Τεχνολογία θέρμανσης
Επαγωγή
Διάμετρος κυκλικών ζω‐
νών μαγειρέματος (Ø)
Εμπρός αριστερά
Πίσω αριστερά
Εμπρός δεξιά
Πίσω δεξιά
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Κατανάλωση ενέργειας
ανά ζώνη μαγειρέματος
(EC electric cooking)
Εμπρός αριστερά
Πίσω αριστερά
Εμπρός δεξιά
Πίσω δεξιά
178,4 Wh / kg
178,4 Wh / kg
183,2 Wh / kg
184,9 Wh / kg
Κατανάλωση ενέργειας
από την εστία (EC electric
hob)
EN 60350-2 - Οικιακές ηλεκτρικές
συσκευές μαγειρέματος - Μέρος 2: Εστίες
- Μέθοδοι μέτρησης απόδοσης
Οι μετρήσεις ενέργειας που αναφέρονται
στην περιοχή μαγειρέματος
181,2 Wh / kg
αναγνωρίζονται από τις ενδείξεις των
αντίστοιχων ζωνών μαγειρέματος.
24
www.electrolux.com
10.2 Εξοικονόμηση ενέργειας
•
Μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια
κατά τη διάρκεια του καθημερινού
μαγειρέματος αν ακολουθήσετε τις
παρακάτω συμβουλές.
•
•
•
•
•
Όταν ζεσταίνετε νερό, χρησιμοποιείτε
μόνο την ποσότητα που χρειάζεστε.
Εάν είναι δυνατόν, σκεπάζετε πάντα
τα μαγειρικά σκεύη με το καπάκι τους.
Πριν ενεργοποιήσετε τη ζώνη
μαγειρέματος, τοποθετήστε επάνω της
το μαγειρικό σκεύος.
Τοποθετείτε τα μικρότερα μαγειρικά
σκεύη στις μικρότερες ζώνες
μαγειρέματος.
Τοποθετείτε τα μαγειρικά σκεύη
απευθείας στο κέντρο της ζώνης
μαγειρέματος.
Χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη
θερμότητα για να διατηρήσετε ζεστό
το φαγητό ή να το αφήσετε να
χυλώσει.
11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην
τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
POLSKI
25
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 25
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 28
3. INSTALACJA.................................................................................................... 30
4. OPIS URZĄDZENIA......................................................................................... 32
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 34
6. WSKAZÓWKI I PORADY................................................................................. 39
7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 42
8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.................................................................. 42
9. DANE TECHNICZNE........................................................................................45
10. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA............................................................. 45
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
26
www.electrolux.com
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieciom i zwierzętom nie wolno zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
POLSKI
27
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby
uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi.
Nie sterować urządzeniem za pomocą zewnętrznego
programatora czasowego ani niezależnego układu
zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie bez nadzoru potraw
zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie
grzejnej może być przyczyną pożaru.
NIE gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie,
a następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem
gaśniczym.
UWAGA: Gotowanie powinno odbywać się pod
nadzorem. Należy zapewnić stały nadzór nad krótkim
gotowaniem.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: Nie
przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni
gotowania.
Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść
przedmiotów metalowych, jak sztućce lub pokrywki do
garnków, ponieważ mogą one bardzo się rozgrzać.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Po zakończeniu gotowania należy wyłączyć pole
grzejne za pomocą elementu sterującego. Nie polegać
na działaniu układu wykrywania obecności naczyń.
Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego / powierzchni
szklanej pojawią się pęknięcia, należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda. Jeśli
urządzenie podłączono bezpośrednio do skrzynki
przyłączowej, należy wyłączyć bezpiecznik, aby
odłączyć zasilanie urządzenia. W obu przypadkach
należy skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
28
www.electrolux.com
•
producent, autoryzowany serwis lub inna
wykwalifikowana osoba.
OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon do płyty
grzejnej wyprodukowanych przez producenta
urządzenia lub określonych w instrukcji przez
producenta urządzenia jako odpowiednich, lub
dostarczonych z urządzeniem. Użycie
nieodpowiednich osłon może skutkować wypadkiem.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
– Nie przechowywać drobnych
elementów ani arkuszy papieru,
które mogłyby zostać wciągnięte,
uszkadzając wentylatory
chłodzące lub obniżając
wydajność układu chłodzenia.
– Zachować odstęp co najmniej 2
cm między dolną częścią
urządzenia a elementami
przechowywanymi w szufladzie.
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Po przycięciu zabezpieczyć
krawędzie blatu przed wilgocią za
pomocą odpowiedniego
uszczelniacza.
Zabezpieczyć spód urządzenia przed
dostępem pary i wilgoci.
Nie instalować urządzenia przy
drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie
to możliwości strącenia gorącego
naczynia z urządzenia przy otwieraniu
okna lub drzwi.
W dolnej części każdego urządzenia
znajdują się wentylatory chłodzące.
Jeśli urządzenie zainstalowano nad
szufladą:
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
•
•
•
•
•
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Urządzenie musi być uziemione.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek
czynności upewnić się, że urządzenie
jest odłączone od zasilania.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Upewnić się, że urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane. Luźny lub
niewłaściwy przewód zasilający bądź
wtyczka (jeśli dotyczy) może być
przyczyną przegrzania styków.
Użyć odpowiedniego przewodu
zasilającego.
Nie dopuszczać do splątania
przewodów elektrycznych.
POLSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Upewnić się, że zainstalowano
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem.
Przewód zasilający należy
przymocować obejmą, by go
mechanicznie odciążyć.
Podczas podłączania urządzenia do
gniazda sieciowego upewnić się, że
przewód zasilający lub jego wtyczka
(jeśli dotyczy) nie będzie dotykać
rozgrzanych elementów urządzenia
lub naczyń.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
wtyczki (jeśli dotyczy) ani przewodu
zasilającego. Wymianę uszkodzonego
przewodu zasilającego należy zlecić
autoryzowanemu centrum
serwisowemu lub wykwalifikowanemu
elektrykowi.
Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i
zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem należy zamocować w taki
sposób, aby nie można go było
odłączyć bez użycia narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z
oprawki), wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) oraz styczniki.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące
minimum 3 mm.
29
2.3 Eksploatacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, oparzeniem i
porażeniem prądem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy usunąć z niego wszystkie
elementy opakowania, etykiety i folię
ochronną (jeśli dotyczy).
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Po każdym użyciu wyłączyć pole
grzejne.
Nie polegać na działaniu układu
wykrywania obecności naczyń.
Nie kłaść sztućców ani pokrywek
naczyń na polach grzejnych. Mogą
one się mocno rozgrzać.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z
wodą.
Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
Jeśli na powierzchni urządzenia
pojawią się pęknięcia, należy
natychmiast odłączyć je od zasilania.
Pozwoli to uniknąć zagrożenia
porażeniem prądem elektrycznym.
Gdy urządzenie jest włączone,
użytkownicy z wszczepionym
rozrusznikiem serca nie powinni
zbliżać się do indukcyjnych pól
grzejnych na odległość mniejszą niż
30 cm.
Gorący olej może pryskać podczas
wkładania do niego żywności.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem
i wybuchem
•
Pod wpływem wysokiej temperatury
tłuszcze i olej mogą uwalniać
łatwopalne opary. Podczas
podgrzewania tłuszczów i oleju nie
wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani
rozgrzanych przedmiotów.
30
www.electrolux.com
•
•
•
Opary uwalniane przez gorący olej
mogą ulec samoczynnemu zapłonowi.
Zużyty olej zawierający pozostałości
produktów spożywczych ma niższą
temperaturę zapłonu niż świeży olej.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie stawiać gorących naczyń na
panelu sterowania.
Nie stawiać gorących naczyń na
szklanej powierzchni płyty grzejnej.
Nie dopuszczać do wygotowania się
potraw.
Nie dopuszczać do upadku naczyń
lub innych przedmiotów na
powierzchnię urządzenia. Może to
spowodować jego uszkodzenie.
Nie włączać pól grzejnych bez naczyń
ani z pustymi naczyniami.
Nie kłaść na urządzeniu folii
aluminiowej.
Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze
zniszczonym spodem mogą
spowodować zarysowanie szkła lub
szkła ceramicznego. Dlatego nie
należy przesuwać ich po powierzchni
gotowania.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw.
Nie wolno go używać do innych
celów, takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
Przed rozpoczęciem czyszczenia
urządzenia należy je wyłączyć i
zaczekać, aż ostygnie.
Przed przystąpieniem do konserwacji
urządzenia należy odłączyć je od
zasilania.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą
pod ciśnieniem ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne środki
czyszczące. Nie używać żadnych
produktów ściernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
2.5 Serwis
•
•
Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem
serwisowym, który naprawi
urządzenie.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.6 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
•
•
•
Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo
utylizować urządzenie, należy
skontaktować się z lokalnymi
władzami.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
2.4 Konserwacja i czyszczenie
•
Aby zapobiec uszkodzeniu
powierzchni urządzenia, należy
regularnie ją czyścić.
3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
3.1 Przed instalacją
Przed przystąpieniem do instalacji płyty
grzejnej należy zapisać poniższe
informacje umieszczone na tabliczce
znamionowej. Tabliczka znamionowa
POLSKI
31
znajduje się w dolnej części płyty
grzejnej.
Numer seryjny ...........................
3.2 Płyty grzejne do zabudowy
Płyt grzejnych do zabudowy wolno
używać dopiero po ich zamontowaniu w
odpowiednich szafkach lub blatach
roboczych spełniających wymogi
stosownych norm.
3.3 Przewód zasilający
•
•
W zestawie z płytą grzejną znajduje
się przewód zasilający.
W celu wymiany uszkodzonego
przewodu należy użyć przewodu
zasilającego następującego typu:
H05V2V2-F, który jest odporny na
temperaturę co najmniej 90°C. W tym
celu należy skontaktować się z
miejscowym punktem serwisowym.
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
3.4 Montaż
min.
500mm
min.
50mm
min.
12 mm
32
www.electrolux.com
Jeśli urządzenie jest
zainstalowane nad szufladą,
wentylator płyty grzejnej
może spowodować
nagrzewanie przedmiotów w
szufladzie podczas procesu
gotowania.
min. 60mm
4. OPIS URZĄDZENIA
4.1 Układ powierzchni gotowania
1
1 Indukcyjne pole grzejne
2 Panel sterowania
1
1
1
2
4.2 Układ panelu sterowania
1
2
3
4
5
12
6
7
11
10
8
9
Urządzenie obsługuje się, dotykając pól czujników. Wyświetlacz, wskaźniki i sygnały
dźwiękowe informują użytkownika o włączonych funkcjach.
POLSKI
Pole
czuj‐
nika
Funkcja
Uwagi
1
WŁ./WYŁ.
Włączanie i wyłączanie płyty grzejnej.
2
Blokada / Blokada uru‐
chomienia
Blokowanie/odblokowanie panelu stero‐
wania.
3
Pauza
Włączanie i wyłączanie funkcji.
4
Bridge
Włączanie i wyłączanie funkcji.
5
6
7
-
Wskazanie mocy grzania Pokazuje ustawienie mocy grzania.
-
Wskaźniki funkcji zegara
dla poszczególnych pól
grzejnych
-
8
9
/
10
11
12
-
33
Wskazują, dla którego pola ustawiono
czas.
Wyświetlacz zegara
Pokazuje czas w minutach.
Hob²Hood
Włączanie i wyłączanie trybu ręcznego
funkcji.
-
Wybór pola grzejnego.
-
Przedłużanie lub skracanie czasu.
PowerBoost
Włączanie funkcji.
Pasek regulacji
Ustawianie mocy grzania.
4.3 Wskazania ustawień mocy grzania
Wyświetlacz
Opis
Pole grzejne jest wyłączone.
Pole grzejne jest włączone.
-
Działa funkcja Pauza.
Działa funkcja Automatyczne podgrzewanie.
Działa funkcja PowerBoost.
+ cyfra
Nieprawidłowe działanie.
/
OptiHeat Control (3-stopniowy wskaźnik ciepła resztkowego): go‐
towanie / podtrzymywanie temperatury / ciepło resztkowe.
/
Działa funkcja Blokada /Blokada uruchomienia.
34
www.electrolux.com
Wyświetlacz
Opis
Na polu grzejnym umieszczono nieodpowiednie lub zbyt małe na‐
czynie bądź nie umieszczono na nim żadnego naczynia.
Działa funkcja Samoczynne wyłączenie.
4.4 OptiHeat Control (3stopniowy wskaźnik ciepła
resztkowego)
OSTRZEŻENIE!
Indukcyjne pola grzejne wytwarzają
ciepło potrzebne do gotowania potraw
bezpośrednio w dnie naczyń.
Powierzchnia ceramiczna nagrzewa się
od ciepła pochodzącego z naczyń.
/
/
Występuje
zagrożenie poparzeniem
ciepłem resztkowym.
Wskaźniki pokazują ciepło
resztkowe aktualnie
używanych pól grzejnych.
Wskaźniki mogą się włączyć
także dla sąsiednich pól
grzejnych, nawet jeśli nie są
używane.
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
•
5.1 Włączanie i wyłączanie
Dotknąć
na 1 sekundę, aby włączyć
lub wyłączyć płytę grzejną.
5.2 Samoczynne wyłączenie
Funkcja ta powoduje samoczynne
wyłączenie płyty grzejnej, gdy:
•
•
•
•
wszystkie pola grzejne są wyłączone,
po włączeniu płyty grzejnej nie
zostanie ustawiona moc grzania,
panel sterowania został zalany lub od
ponad 10 sekund znajduje się na nim
przedmiot (garnek, ściereczka itp).
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
urządzenie wyłączy się. Należy
usunąć przedmiot lub wyczyścić panel
sterowania.
płyta ulega nadmiernemu rozgrzaniu
(np. gdy wygotowała się zawartość
naczynia). Przed ponownym użyciem
•
płyty grzejnej odczekać, aż pole
grzejne ostygnie.
użyto nieodpowiedniego naczynia.
Wyświetla się symbol
i po upływie
2 minut pole grzejne wyłącza się
samoczynnie.
nie wyłączono pola grzejnego lub nie
zmieniono mocy grzania. Po pewnym
czasie wyświetla się
i urządzenie
wyłącza się.
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a czasem, po jakim wyłącza
się płyta grzejna:
Ustawienie mocy
grzania
,1-3
Płyta grzejna wy‐
łącza się po
6 godz.
4-7
5 godz.
8-9
4 godz.
10 - 14
1,5 godz.
POLSKI
5.3 Ustawianie mocy grzania
Aby wybrać lub zmienić ustawienie mocy
grzania:
Dotknąć paska regulacji w miejscu
odpowiadającym wybranej mocy grzania
lub przesunąć palec wzdłuż paska
regulacji w miejsce odpowiadające
wybranej mocy grzania.
5.4 Używanie pól grzejnych
Naczynia należy stawiać na środku
wybranego pola grzejnego. Indukcyjne
pola grzejne dostosowują się
automatycznie do wielkości dna naczyń.
Można stosować duże naczynia,
ustawiając je jednocześnie na dwóch
polach grzejnych. Naczynie musi
zakrywać środki obu pól grzejnych, ale
nie może wystawać poza oznaczenie
obszaru pola grzejnego.
Jeśli naczynie będzie stać między
dwoma środkami, funkcja Bridge nie
włączy się.
35
5.5 Bridge
Funkcja działa, gdy naczynie
zakrywa środki obu pól
grzejnych.
Funkcja ta łączy dwa pola grzejne po
lewej stronie, które działają jak jedno
pole grzejne.
Najpierw należy ustawić moc grzania
jednego z pól grzejnych po lewej stronie.
Aby włączyć funkcję: dotknąć . Aby
ustawić lub zmienić ustawienie mocy
grzania, należy dotknąć jednego z
czujników sterowania.
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć . Pola
grzejne będą działać niezależnie od
siebie.
5.6 Automatyczne
podgrzewanie
Włączenie tej funkcji pozwala w krótszym
czasie uzyskać żądaną moc grzania.
Gdy funkcja jest włączona, pole grzejne
pracuje na początku z największą mocą
grzania, a następnie przełącza się na
żądaną moc grzania.
Aby możliwe było włączenie
tej funkcji, pole grzejne musi
być zimne.
Aby włączyć funkcję dla pola
grzejnego: dotknąć
(włączy się ).
Szybko dotknąć żądanego ustawienia
mocy grzania. Po upływie trzech sekund
wyświetli się
.
Aby wyłączyć funkcję: zmienić
ustawienie mocy grzania.
5.7 PowerBoost
Funkcja ta zapewnia indukcyjnym polom
grzejnym dodatkową moc. Funkcję tę
można włączyć dla indukcyjnego pola
grzejnego tylko przez ograniczony czas.
Po upływie tego czasu indukcyjne pole
grzejne automatycznie przełącza się na
maksymalną moc grzania.
Patrz rozdział „Dane
techniczne”.
36
www.electrolux.com
Aby włączyć funkcję dla pola
grzejnego: dotknąć
Wybór pola grzejnego: dotknąć
. Zaświeci się
.
Aby wyłączyć funkcję: zmienić
ustawienie mocy grzania.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
5.8 Zegar
Wyłącznik czasowy
Funkcja ta służy do określenia czasu
pracy pola grzejnego w danym cyklu
gotowania.
Najpierw należy wybrać moc grzania dla
pola grzejnego, a następnie ustawić
funkcję.
Wybór pola grzejnego: dotknąć
kilkakrotnie , aż włączy się wskaźnik
odpowiedniego pola grzejnego.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
na
zegarze, aby ustawić czas (00-99 minut).
Gdy zacznie wolno migać wskaźnik pola
grzejnego, rozpocznie się odliczanie
czasu.
Aby wyświetlić pozostały czas:
ustawić pole grzejne, dotykając .
Wskaźnik pola grzejnego zacznie szybko
migać. Wyświetlacz wyświetli pozostały
czas.
Aby zmienić czas: ustawić pole grzejne,
dotykając
. Dotknąć
lub
.
Aby wyłączyć funkcję: wybrać pole
grzejne za pomocą
, a następnie
dotknąć . Wartość pozostałego czasu
zmniejszy się do 00. Wskaźnik pola
grzejnego zgaśnie.
Gdy odliczanie czasu
dobiegnie końca, rozlegnie
się sygnał dźwiękowy i
zacznie migać wskazanie
00. Pole grzejne wyłączy się.
Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy:
dotknąć
kilkakrotnie , aż włączy się wskaźnik
odpowiedniego pola grzejnego.
.
CountUp Timer (Stoper)
Funkcja ta służy do sprawdzania czasu
pracy pola grzejnego.
zegara. Zaświeci się . Gdy zacznie
migać wolno wskaźnik pola grzejnego,
rozpocznie się odliczanie czasu.
Wyświetlacz będzie przełączał się
między
a wskazaniem naliczonego
czasu (w minutach).
Aby zobaczyć, jak długo działa pole
grzejne: ustawić pole grzejne, dotykając
. Wskaźnik pola grzejnego zacznie
szybko migać. Na wyświetlaczu pojawi
się czas działania pola grzejnego.
Aby wyłączyć funkcję: wybrać pole
grzejne za pomocą
, a następnie
dotknąć
lub . Wskaźnik pola
grzejnego zgaśnie.
Minutnik
Funkcji tej można używać jako
minutnika, gdy płyta grzejna jest
włączona, ale nie pracują pola grzejne.
Wskazanie mocy grzania:
.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
.
lub
zegara, aby ustawić
Dotknąć
czas. Gdy odliczanie czasu dobiegnie
końca, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
zacznie migać wskazanie 00.
Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy:
dotknąć
.
Funkcja nie ma wpływu na
działanie pól grzejnych.
5.9 Przerwa
Funkcja ta służy do przestawiania
wszystkich włączonych pól grzejnych na
najniższą moc grzania.
Gdy funkcja działa, wszystkie inne
symbole na panelach sterowania są
zablokowane.
Funkcja nie blokuje funkcji zegara.
Dotknąć
, aby włączyć funkcję.
POLSKI
Włącza się .Ustawienie mocy grzania
obniża się do 1.
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
. Włącza się poprzednie ustawienie
mocy grzania.
5.10 Blokada
5.12 OffSound Control
(Wyłączanie i włączanie
dźwięków)
Wyłączyć płytę grzejną. Dotknąć
przez 3 sekundy. Wyświetlacz włączy się
i wyłączy. Dotknąć
Gdy włączone są pola grzejne można
zablokować panel sterowania.
Zapobiega to przypadkowej zmianie
ustawienia mocy grzania.
Najpierw należy ustawić moc grzania.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
sekundy zaświeci się
pozostanie włączony.
. Na 4
.Zegar
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć .
Włączy się poprzednie ustawienie mocy
grzania.
Wyłączenie płyty grzejnej
powoduje również
wyłączenie tej funkcji.
na 3 sekundy.
Wyświetli się
lub . Dotknąć
zegara, aby wybrać jedno
z następujących ustawień:
•
– sygnały dźwiękowe są
wyłączone
– sygnały dźwiękowe są włączone
•
Aby potwierdzić wybór, należy zaczekać,
aż urządzenie wyłączy się
automatycznie.
Gdy dla funkcji wybrane jest ustawienie
, dźwięki będą emitowane tylko gdy:
•
•
•
po dotknięciu
po zakończeniu odliczania przez
funkcję Minutnik
po zakończeniu odliczania przez
funkcję Wyłącznik czasowy
na panelu sterowania zostanie
położony jakiś przedmiot.
5.11 Blokada uruchomienia
•
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu płyty grzejnej.
5.13 Zarządzanie energią
Aby włączyć funkcję: włączyć płytę
•
grzejną za pomocą
. Nie ustawiać
mocy grzania. Dotknąć
przez 4
sekundy. Zaświeci się
. Wyłączyć
płytę grzejną za pomocą
•
.
Aby wyłączyć funkcję: włączyć płytę
grzejną za pomocą
. Nie ustawiać
mocy grzania. Dotknąć
przez 4
sekundy. Zaświeci się
. Wyłączyć
płytę grzejną za pomocą
włączyć płytę grzejną za pomocą
•
•
.
Zaświeci się . Dotknąć
przez 4
sekundy. W ciągu 10 sekund ustawić
moc grzania. Teraz można używać płyty
grzejnej. Po wyłączeniu płyty grzejnej za
pomocą
aktywna.
•
.
Aby tymczasowo wyłączyć funkcję na
czas jednego cyklu gotowania:
funkcja będzie ponownie
37
•
Pola grzejne są pogrupowane
zgodnie z umiejscowieniem i liczbą
faz podłączonych do płyty grzejnej.
Patrz rysunek.
Maksymalne obciążenie każdej fazy
wynosi 3700 W.
Funkcja rozdziela moc między pola
grzejne podłączone do tej samej fazy.
Funkcja włącza się, gdy łączna moc
pól grzejnych podłączonych do jednej
fazy przekracza 3700 W.
Funkcja zmniejsza moc pozostałych
pól grzejnych podłączonych do tej
samej fazy.
Wskazanie dla pól grzejnych o
zmniejszonej mocy grzania zmienia
się w zakresie między wybraną a
zmniejszoną mocą grzania. Po
pewnym czasie wskazanie dla pól
grzejnych o zmniejszonej mocy
utrzymuje się na zmniejszonej
wartości.
38
www.electrolux.com
Tryby automatyczne
Auto‐
Goto‐
Smaże‐
matycz‐ wanie1) nie2)
ne oś‐
wietle‐
nie
5.14 Hob²Hood
Jest to zaawansowana, automatyczna
funkcja, która umożliwia połączenie płyty
grzejnej ze współpracującym z nią
okapem kuchennym. Zarówno płyta
grzejna, jak i okap są wyposażone w
układ komunikacji przesyłający sygnały w
podczerwieni. Prędkość wentylatora jest
określana automatycznie na podstawie
ustawienia trybu oraz temperatury
najmocniej rozgrzanego naczynia na
płycie grzejnej. Możliwe jest również
ręczne sterowanie okapem za
pośrednictwem płyty grzejnej.
W większości modeli
okapów system zdalnego
sterowania jest domyślnie
wyłączony. Przed użyciem
funkcji należy go włączyć.
Więcej informacji znajduje
się w instrukcji obsługi
okapu.
Automatyczne działanie funkcji
Aby funkcja działała automatycznie,
należy dla trybu automatycznego wybrać
ustawienie H1 – H6. Oryginalne
ustawienie płyty grzejnej to H5.Okap
każdorazowo reaguje na obsługę płyty
grzejnej. Płyta grzejna będzie
automatycznie rozpoznawać temperaturę
naczyń i odpowiednio dostosowywać
prędkość wentylatora.
Tryb H0
Wył.
Wył.
Wył.
Tryb H1
Wł.
Wył.
Wył.
Tryb
H2 3)
Wł.
Pręd‐
kość
wentyla‐
tora 1
Pręd‐
kość
wentyla‐
tora 1
Tryb H3
Wł.
Wył.
Pręd‐
kość
wentyla‐
tora 1
Tryb H4
Wł.
Pręd‐
kość
wentyla‐
tora 1
Pręd‐
kość
wentyla‐
tora 1
Tryb H5
Wł.
Pręd‐
kość
wentyla‐
tora 1
Pręd‐
kość
wentyla‐
tora 2
Tryb H6
Wł.
Pręd‐
kość
wentyla‐
tora 2
Pręd‐
kość
wentyla‐
tora 3
1) Urządzenie rozpoznaje proces gotowa‐
nia i uruchamia wentylator zgodnie z usta‐
wieniem trybu automatycznego.
2) Urządzenie rozpoznaje proces smażenia
i uruchamia wentylator zgodnie z ustawie‐
niem trybu automatycznego.
3) W tym trybie włączanie wentylatora i oś‐
wietlenia jest niezależne od temperatury.
Zmiana trybu automatycznego
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Dotknąć
przez 3 sekundy.
Wyświetlacz włączy się i wyłączy.
3. Dotknąć
przez 3 sekundy.
4. Dotknąć kilkakrotnie
się
, aż wyświetli
.
5. Dotknąć
zegara, aby wybrać tryb
automatyczny.
POLSKI
Aby sterować okapem
bezpośrednio z panelu
okapu, należy wyłączyć tryb
automatyczny funkcji.
Po zakończeniu gotowania i
wyłączeniu płyty grzejnej
wentylator okapu może
nadal pracować przez
pewien czas. Po upływie
tego czasu system wyłącza
wentylator automatycznie i
zapobiega przypadkowemu
włączeniu wentylatora przez
kolejne 30 sekund.
Ręczne sterowanie prędkością
wentylatora
Działaniem funkcji można również
sterować ręcznie. W tym celu należy
dotknąć , gdy płyta grzejna jest
włączona. Powoduje to wyłączenie trybu
automatycznego funkcji i umożliwia
ręczną zmianę prędkości wentylatora.
39
Naciśnięcie
powoduje zwiększenie
prędkości wentylatora o jeden poziom.
Jeśli wentylator pracuje z maksymalną
powoduje
prędkością, naciśniecie
ustawienie prędkości wentylatora na
wartość 0 i wyłączenie wentylatora. Aby
włączyć prędkość 1 wentylatora, należy
dotknąć .
Aby włączyć tryb
automatyczny funkcji, należy
wyłączyć płytę grzejną i
włączyć ją ponownie.
Włączanie oświetlenia
Można tak ustawić płytę grzejną, aby
każde jej włączenie powodowało
automatyczne włączenie oświetlenia. W
tym celu należy wybrać dla trybu
automatycznego ustawienie H1 – H6.
Oświetlenie okapu wyłącza
się po upływie 2 minut od
wyłączenia płyty grzejnej.
6. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Naczynie nadaje się do gotowania na
płycie indukcyjnej, jeśli:
•
6.1 Naczynia
Silne pole
elektromagnetyczne
generowane przez
indukcyjne pole grzejne
nagrzewa naczynie w
bardzo krótkim czasie.
Do gotowania na
indukcyjnych polach
grzejnych należy używać
wyłącznie odpowiednich
naczyń kuchennych
Materiał, z którego wykonane są
naczynia
•
•
odpowiedni: żeliwo, stal, stal
emaliowana, stal nierdzewna, dno
wielowarstwowe (z odpowiednim
oznaczeniem producenta).
nieodpowiedni: aluminium, miedź,
mosiądz, szkło, ceramika, porcelana.
•
możliwe jest szybkie zagotowanie
wody w naczyniu postawionym na
polu grzejnym ustawionym na
maksymalną moc;
magnes przywiera do dna naczynia.
Dno naczynia powinno być
możliwie jak najgrubsze i
płaskie.
Przed ustawieniem naczynia
na powierzchni pyty grzejnej
należy upewnić się że jego
spód jest czysty i suchy.
Wymiary naczyń
Indukcyjne pola grzejne dostosowują się
automatycznie do wielkości dna naczyń.
Sprawność pola grzejnego zależy od
średnicy dna naczynia. Naczynie o
średnicy dna mniejszej niż minimalna
pochłania tylko część energii
generowanej przez pole grzejne.
Patrz „Dane techniczne”.
40
www.electrolux.com
6.2 Odgłosy podczas pracy
Jeżeli słychać:
•
odgłos trzaskania: naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
• gwizd: pole grzejne jest ustawione na
wysoką moc grzania, a naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
• odgłos brzęczenia: ustawiono wysoką
moc grzania.
• odgłos klikania: odbywa się
przełączanie obwodów elektrycznych.
• odgłos syczenia, brzęczenia:
uruchomiony jest wentylator.
Opisane odgłosy są normalnym
zjawiskiem i nie świadczą o usterce
urządzenia.
sygnał wyłącznika czasowego. Różnica
w czasie pracy urządzenia zależy od
ustawionego poziomu mocy grzania oraz
czasu gotowania.
6.4 Przykłady zastosowania w
gotowaniu
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a poborem mocy przez pole
grzejne nie jest liniowa. Zwiększenie
mocy grzania nie powoduje
proporcjonalnego zwiększenia poboru
mocy. Przy ustawieniu średniej mocy
grzania pole grzejne wykorzystuje mniej
niż połowę swojej mocy.
Dane przedstawione w tabeli
mają wyłącznie charakter
orientacyjny.
6.3 Öko Timer (Zegar eko)
Aby oszczędzać energię, grzałka pola
grzejnego wyłącza się zanim zabrzmi
Ustawienie
mocy grza‐
nia
-1
Zastosowanie:
Czas
(min)
Wskazówki
Podtrzymywanie temperatury zależ‐
Przykryć naczynie.
ugotowanych potraw.
nie od
potrzeb
1-3
Sos holenderski, roztapianie: 5 - 25
masła, czekolady, żelatyny.
Mieszać od czasu do czasu.
1-3
Ścinanie: puszystych omle‐
tów, smażonych jajek.
10 - 40
Gotować pod przykryciem.
3-5
Gotowanie ryżu lub potraw
mlecznych, podgrzewanie
gotowych potraw.
25 - 50
Dodać co najmniej dwukrot‐
nie więcej płynu niż ryżu.
Potrawy mleczne mieszać
od czasu do czasu.
5-7
Gotowanie na parze warzyw, 20 - 45
ryb, mięsa.
Dodać kilka łyżek wody.
7-9
Gotowanie ziemniaków na
parze.
20 - 60
Użyć maksymalnie ¼ l wody
na 750 g ziemniaków.
7-9
Gotowanie większej ilości
składników, potraw duszo‐
nych i zup.
60 150
Do 3 litrów wody + składniki.
POLSKI
Ustawienie
mocy grza‐
nia
Zastosowanie:
Czas
(min)
9 - 12
Delikatne smażenie: eska‐
zależ‐
Obrócić po upływie połowy
lopków, cordon bleu z cielę‐ nie od
czasu.
ciny, kotletów, bryzoli, kiełba‐ potrzeb
sek, wątróbki, zasmażek, ja‐
jek, naleśników, pączków.
12 - 13
Intensywne smażenie np.
5 - 15
placków ziemniaczanych, po‐
lędwicy, steków.
14
Gotowanie wody, gotowanie makaronu, obsmażanie mięsa (gulasz,
mięso duszone w sosie własnym), smażenie frytek.
41
Wskazówki
Obrócić po upływie połowy
czasu.
Gotowanie dużej ilości wody. Funkcja PowerBoost jest włączona.
6.5 Wskazówki i porady
dotyczące korzystania z funkcji
Hob²Hood
Jeśli funkcja jest włączona:
•
Należy chronić panel okapu przed
bezpośrednim oświetlaniem przez
światło słoneczne.
• Nie należy kierować na panel okapu
światła halogenowego.
• Nie należy zasłaniać panelu
sterowania płyty grzejnej.
• Nie zakłócać sygnału między płytą
grzejną a okapem (np. poprzez
zasłonięcie dłonią, uchwytem
naczynia lub wysokim naczyniem).
Patrz rysunek.
Okap na rysunku jest tylko
przykładowy.
Inne urządzenia sterowane
zdalnie mogą zakłócać
sygnał. Nie używać innych
urządzeń sterowanych
zdalnie podczas korzystania
z funkcji płyty grzejnej.
Okapy kuchenne z funkcją Hob²Hood
Pełna lista okapów kuchennych
współpracujących z tą funkcją znajduje
się na naszej witrynie internetowej.
Okapy kuchenne
Electrolux współpracujące z tą funkcją
muszą nosić oznaczenie .
42
www.electrolux.com
7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
7.1 Informacje ogólne
•
•
•
•
•
Czyścić płytę grzejną po każdym
użyciu.
Zawsze używać naczyń z czystym
dnem.
Zarysowania lub ciemne plamy na
powierzchni nie mają wpływu na
działanie płyty grzejnej.
Stosować odpowiednie środki
przeznaczone do czyszczenia
powierzchni płyty grzejnej.
Używać specjalnego skrobaka do
szkła.
7.2 Czyszczenie płyty grzejnej
•
Usuwać natychmiast: stopiony
plastik, folię, cukier oraz zabrudzenia
•
•
z potraw zawierających cukier. W
przeciwnym razie zabrudzenia mogą
spowodować uszkodzenie płyty
grzejnej. Uważać, aby się nie
oparzyć. Użyć specjalnego skrobaka,
przykładając go pod ostrym kątem do
szklanej powierzchni i przesuwając po
niej ostrzem.
Usunąć, gdy płyta grzejna
wystarczająco ostygnie: ślady
osadu kamienia i wody, plamy
tłuszczu, metaliczne odbarwienia.
Przetrzeć płytę grzejną wilgotną
szmatką z dodatkiem delikatnego
detergentu. Po wyczyszczeniu
wytrzeć płytę grzejną do sucha
miękką szmatką.
Usuwanie metalicznych,
połyskliwych przebarwień: użyć
wodnego roztworu octu i wyczyścić
szklaną powierzchnię wilgotną
szmatką.
8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
8.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Nie można uruchomić płyty Płyta grzejna nie jest pod‐
grzejnej lub nią sterować
łączona do zasilania lub
jest podłączona nieprawid‐
łowo.
Zadziałał bezpiecznik.
Rozwiązanie
Sprawdzić, czy płytę grzej‐
ną podłączono prawidłowo
do zasilania. Patrz sche‐
mat połączeń.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli
nadal będzie dochodzić do
wyzwalania bezpiecznika,
należy skontaktować się z
wykwalifikowanym elektry‐
kiem.
POLSKI
Problem
43
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
W ciągu 10 sekund nie us‐
tawiono mocy grzania.
Ponownie uruchomić płytę
grzejną i w ciągu maksy‐
malnie 10 sekund ustawić
moc grzania.
Dotknięto równocześnie
dwóch lub więcej pól czuj‐
ników.
Dotknąć tylko jednego pola
czujnika.
Działa funkcja Pauza.
Patrz „Codzienna eksploa‐
tacja”.
Na panelu sterowania
Wyczyścić panel sterowa‐
znajdują się plamy tłuszczu nia.
lub woda.
Rozlegnie się sygnał
Zakryto jedno lub więcej
dźwiękowy i urządzenie
pól czujników.
wyłączy się.
Gdy płyta grzejna jest wy‐
łączona, rozlega się sygnał
dźwiękowy.
Usunąć przedmiot z pól
czujników.
Płyta grzejna wyłącza się.
Położono przedmiot na po‐ Zdjąć przedmiot z pola
czujnika.
lu czujnika .
Wskaźnik ciepła resztko‐
wego nie włącza się.
Pole grzejne nie jest gorą‐
ce, ponieważ działało za
krótko lub nastąpiło uszko‐
dzenie czujnika.
Jeśli pole działało wystar‐
czająco długo, aby było
gorące, należy skontakto‐
wać się z autoryzowanym
punktem serwisowym.
Hob²Hood nie działa.
Zakryto panel sterowania.
Należy usunąć przedmiot z
panelu sterowania.
Używane jest bardzo wy‐
sokie naczynie blokujące
sygnał.
Użyć mniejszego naczynia,
zmienić pole grzejne lub
sterować okapem ręcznie.
Automatyczne podgrzewa‐ Pole jest gorące.
nie nie działa.
Ustawiono maksymalną
moc grzania
Należy zaczekać, aż pole
ostygnie.
Maksymalna moc grzania
jest równa mocy urucha‐
mianej funkcji.
Moc grzania przełącza się Działa funkcja Zarządzanie Patrz „Codzienna eksploa‐
między dwoma poziomami. energią.
tacja”.
Pola czujników nagrzewają Naczynie jest za duże lub
się.
ustawione za blisko ele‐
mentów sterowania.
Jeśli to możliwe, duże na‐
czynia należy ustawiać na
tylnych polach.
44
www.electrolux.com
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Brak sygnałów dźwięko‐
wych podczas dotykania
pól czujników na panelu.
Sygnały dźwiękowe są wy‐ Włączyć sygnały dźwięko‐
łączone.
we. Patrz „Codzienna eks‐
ploatacja”.
Wyświetla się
.
Działa funkcja Blokada
Patrz „Codzienna eksploa‐
uruchomienia lub Blokada. tacja”.
Wyświetla się
.
Brak naczynia na polu
grzejnym.
Postawić naczynie na polu
grzejnym.
Użyto nieodpowiedniego
naczynia.
Użyć odpowiedniego na‐
czynia. Patrz „Wskazówki i
porady”.
Średnica dna naczynia jest Stosować naczynia o od‐
za mała w stosunku do po‐ powiednich wymiarach.
la grzejnego.
Patrz „Dane techniczne”.
Wyświetla się
ba.
oraz licz‐ W płycie grzejnej wystąpiła Wyłączyć płytę grzejną i
usterka.
włączyć ponownie po 30
sekundach. Jeśli ponownie
wyświetli się , należy
odłączyć płytę grzejną od
zasilania. Po upływie 30
sekund ponownie podłą‐
czyć płytę. Jeśli problem
będzie występował nadal,
należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum
serwisowym.
Słyszalny jest ciągły sygnał Podłączenie do sieci elek‐
dźwiękowy.
trycznej jest nieprawidło‐
we.
8.2 Jeśli nie można znaleźć
rozwiązania...
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym punktem serwisowym.
Należy podać dane z tabliczki
znamionowej. Należy również podać
składający się z trzech znaków kod szkła
ceramicznego (umieszczony w rogu
Odłączyć płytę grzejną od
zasilania. Zwrócić się wy‐
kwalifikowanego elektryka,
aby sprawdził instalację.
szklanej powierzchni) oraz wyświetlany
komunikat o błędzie. Należy upewnić się,
że płyta grzejna była użytkowana
prawidłowo. W przeciwnym razie
interwencja pracownika serwisu lub
sprzedawcy może być płatna nawet w
okresie gwarancyjnym. Informacje
dotyczące obsługi klienta oraz warunków
gwarancji znajdują się w broszurze
gwarancyjnej.
POLSKI
45
9. DANE TECHNICZNE
9.1 Tabliczka znamionowa
Model EIV6340X
Typ 61 B4A 01 AA
Moc indukcyjna 7.35 kW
Nr seryjny .................
ELECTROLUX
Numer produktu 949 596 865 00
220 - 240 V / 400 V, 2N, 50 - 60 Hz
Wyprodukowano w Niemczech
7.35 kW
9.2 Parametry pól grzejnych
Pole grzejne
Moc znamio‐ PowerBoost
nowa (maksy‐ [W]
malna moc
grzania) [W]
Maksymalny
czas funkcji
Power‐
Boost[min]
Średnica na‐
czynia [mm]
Lewe przednie
2300
3200
10
125 - 210
Lewe tylne
2300
3200
10
125 - 210
Prawe przed‐
nie
1400
2500
4
125 - 145
Prawe tylne
1800
2800
10
145 - 180
Moc pól grzejnych może w niewielkim
zakresie odbiegać od wartości podanych
w tabeli. Zmiany te zależą od wymiarów
naczynia oraz materiału, z którego
zostało wykonane.
W celu uzyskania optymalnych efektów
gotowania należy stosować naczynia o
średnicy nie większej niż podano w
tabeli.
10. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
10.1 Informacje o produkcie zgodnie z normą EU 66/2014
Oznaczenie modelu
EIV6340X
Typ płyty grzejnej
Płyta grzejna do
zabudowy
Liczba pól grzejnych
4
Technika grzania
Płyta indukcyjna
Średnica okrągłych pól
grzejnych (Ø)
Lewe przednie
Lewe tylne
Prawe przednie
Prawe tylne
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Zużycie energii na pole
grzejne (EC electric coo‐
king)
Lewe przednie
Lewe tylne
Prawe przednie
Prawe tylne
178,4 Wh/kg
178,4 Wh/kg
183,2 Wh/kg
184,9 Wh/kg
46
www.electrolux.com
Zużycie energii przez pły‐
tę grzejną (EC electric
hob)
181,2 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektryczny sprzęt do
gotowania do użytku domowego – Część
2: Płyty grzejne – Metody pomiaru cech
funkcjonalnych
Parametry elektryczne pola grzejnego są
odpowiednio oznaczone przy
poszczególnych polach grzejnych.
10.2 Oszczędzanie energii
Stosowanie się do poniższych
wskazówek pozwoli oszczędzać energię
podczas codziennej eksploatacji.
•
•
•
•
•
•
W miarę możliwości należy zawsze
przykrywać naczynia pokrywką.
Przed włączeniem pola grzejnego
należy postawić na nim naczynie.
Mniejsze naczynia należy stawiać na
mniejszych polach grzejnych.
Naczynia należy stawiać
bezpośrednio na środku pola
grzejnego.
Ciepło resztkowe można wykorzystać
do podtrzymywania ciepła potraw lub
roztapiania składników.
Należy podgrzewać tylko tyle wody,
ile jest potrzebne.
11. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
POLSKI
47
867349080-B-112019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising