Electrolux | EIV63440BS | User manual | Electrolux EIV63440BS Kasutusjuhend

Electrolux EIV63440BS Kasutusjuhend
EIV63440BS
ET
LV
LT
Pliidiplaat
Plīts
Kaitlentė
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
2
20
38
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 2
2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 4
3. PAIGALDAMINE.................................................................................................6
4. TOOTE KIRJELDUS...........................................................................................8
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 10
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID..............................................................................13
7. PUHASTUS JA HOOLDUS.............................................................................. 15
8. VEAOTSING.....................................................................................................15
9. TEHNILISED ANDMED.................................................................................... 17
10. ENERGIATÕHUSUS...................................................................................... 18
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
EESTI
3
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või
keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest
eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses
ainult siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad
on kuumad.
Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see
sisse lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad
lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et
te kütteelemente ei puutuks.
Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi
kaugjuhtimissüsteemi abil.
HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli,
ärge jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua
tulekahju.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid
lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.
Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest
lahkuda.
HOIATUS! Tuleoht! Ärge hoidke pliidiplaatidel mingeid
esemeid.
Metallesemeid, nagu nuge, kahvleid, lusikaid ega
potikaasi, ei tohiks pliidipinnale panna, sest need
võivad kuumeneda.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Pärast kasutamist lülitage nupu abil pliidielement välja;
ärge jääge lootma üksnes nõudetektorile.
Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud,
lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Juhul,
kui seade on vooluvõrku ühendatud harukarbi abil,
lülitage seade elektrivõrgust välja pealüliti kaudu.
Mõlemal juhul võtke ühendust teeninduskeskusega.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, volitatud hooldekeskuse või
lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi
kaitsevõresid, mis on seadme tootja poolt valmistatud
või tootja poolt heaks kiidetud ja kasutusjuhendis
loetletud, või seadmega kaasasolevaid pliidi
kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre kasutamine võib
kaasa tuua õnnetuse.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
•
•
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
•
•
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Kaitske lõikepindu niiskuskahjustuste
eest sobiva tihendi abil.
EESTI
•
•
•
•
Kaitske seadme põhja auru ja
niiskuse eest.
Ärge paigutage seadet ukse kõrvale
ega akna alla. Vastasel korral võivad
tulised anumad ukse või akna
avamisel seadme pealt maha
kukkuda.
Kõigi seadmete põhjas on
jahutusventilaator.
Kui seade paigaldatakse sahtli
kohale:
– Ärge hoidke seal väikseid
esemeid või pabereid, mida
õhupuhasti võib sisse imeda, sest
see võib kahjustada
jahutusventilaatorit või
jahutussüsteemi.
– Jälgige, et seadme põhja ja
sahtlis olevate asjade vahele
jääks vähemalt 2 cm vaba ruumi.
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
veenduge, et seade on vooluvõrgust
eemaldatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Veenduge, et seade on õigesti
paigaldatud. Lahtiste või valede
toitejuhtmete või -pistikute
kasutamisel võib kontakt minna
tuliseks.
Kasutage õiget elektrijuhet.
Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.
Veenduge, et paigaldatud on
koormuskaitse.
Paigaldage juhtmetele kaabliklambrid.
Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei
puutuks vastu kuuma seadet või
toidunõusid, kui te seadme
lähedalasuvasse pistikupesasse
ühendate.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Vigastatud
toitejuhtme vahetamiseks võtke
5
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse või
elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Enne esimest kasutamist eemaldage
kogu pakend, sildid ja kaitsekile (kui
see on olemas).
Kasutage seda seadet ainult kodustes
tingimustes.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelvalveta.
Lülitage keeduväli pärast kasutamist
alati välja.
Ärge usaldage üksnes nõudetektorit.
Ärge pange söögiriistu või potikaasi
keeduväljadele. Need võivad minna
kuumaks.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
6
www.electrolux.com
•
•
•
Kui seadme pinda peaks tekkima
mõra, tuleb seade kohe vooluvõrgust
eemaldada. Elektrilöögioht!
Inimesed, kellel on
südamestimulaator, peaksid
töötavatest induktsiooniväljadest
hoiduma vähemalt 30 cm kaugusele.
Kui panete toiduained kuuma õlisse,
võib see hakata pritsima.
HOIATUS!
Plahvatuse või tulekahju oht!
•
•
•
•
Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid
eraldada süttivaid aure. Kui kasutate
toiduvalmistamisel õli või rasvu,
hoidke need eemal lahtisest leegist
või kuumadest esemetest.
Väga kuumast õlist eralduvad aurud
võivad iseeneslikult süttida.
Kasutatud õli, milles võib leiduda
toidujääke, võib süttida madalamal
temperatuuril kui kasutamata õli.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
Ärge pange tuliseid keedunõusid
juhtpaneelile.
Ärge pange pange kuuma nõukaant
pliidi klaaspinnale.
Ärge laske keedunõudel kuivaks
keeda.
Olge ettevaatlik ega laske
keedunõudel ega muudel esemetel
seadmele kukkuda. Pliidi pind võib
puruneda.
Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
keedunõudega või ilma
keedunõudeta.
Ärge asetage seadmele
alumiiniumfooliumit.
•
•
Malmist, alumiiniumist või katkise
põhjaga keedunõud võivad klaas- või
klaaskeraamilist pinda kriimustada.
Kui teil on vaja keedunõusid pliidil
liigutada, tõstke need alati üles.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
2.4 Puhastus ja hooldus
•
•
•
•
•
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Lülitage seade välja ja laske sel enne
puhastamist maha jahtuda.
Enne hooldustöid eemaldage seade
elektrivõrgust.
Ärge kasutage seadme
puhastamiseks vee- või aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, abrasiivseid
küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
2.5 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.6 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Seadme õige kõrvaldamise kohta
saate täpsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
3.1 Enne paigaldamist
Enne pliidi paigaldamist kirjutage üles
alltoodud andmed, mis on ära toodud
andmesildil. Andmesilt asub seadme
korpuse põhjal.
EESTI
Seerianumber ............
3.2 Integreeritud pliidid
Integreeritud pliiti võib kasutada alles
pärast seda, kui see on paigutatud
sobivasse standardile vastavasse
sisseehitatud mööblisse ja tööpinda.
min.
28 mm
3.3 Ühenduskaabel
•
•
Selle seadme juurde kuulub ka
ühenduskaabel.
Kui toitekaabel on viga saanud, tuleb
see asendada kaablitüübiga:
H05V2V2-F, mis talub 90 °C või
kõrgemat temperatuuri. Pöörduge
lähimasse teeninduskeskusse.
3.4 Paigaldamine
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
min. 60mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
7
8
www.electrolux.com
Kui seade paigaldatakse
sahtli kohale, võivad seal
olevad esemed
toiduvalmistamise ajal pliidi
ventilatsiooni tõttu soojaks
minna.
4. TOOTE KIRJELDUS
4.1 Pliidipinna skeem
1
1 Induktsioonkeeduväli
2 Juhtpaneel
1
1
1
2
4.2 Juhtpaneeli skeem
1
2 3
4
5
11
6
7
10
9
8
Kasutage seadmega töötamiseks sensorvälju. Ekraanid, indikaatorid ja helid annavad
teada, millised funktsioonid on sees.
Sen‐
Funktsioon
sorvä‐
li
Märkus
1
SISSE/VÄLJA
Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamiseks.
2
Lukustus / Lapselukk
Juhtpaneeli lukustamiseks/avamiseks.
3
Paus
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
EESTI
Sen‐
Funktsioon
sorvä‐
li
Bridge
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
-
Soojusastme näit
Soojusastme näitamiseks.
-
Keeduväljade taimerindi‐
kaatorid
Näitab, millise välja jaoks aeg on määra‐
tud.
-
Taimerinäidik
Aja näitamiseks minutites.
-
Keeduvälja valimiseks.
-
Aja pikendamiseks või lühendamiseks.
PowerBoost
Funktsiooni sisselülitamiseks.
Juhtriba
Soojusastme määramiseks.
4
5
6
7
8
/
9
10
11
Märkus
-
4.3 Soojusastme näit
Displei
Kirjeldus
Keeduväli on välja lülitatud.
Keeduväli on sisse lülitatud.
-
Paus on sees.
Automaatne soojenemine on sees.
PowerBoost on sees.
+ number
Tegemist on rikkega.
/
OptiHeat Control (3-astmeline jääkkuumuse indikaator): toiduval‐
mistamise jätkamine / soojashoidmine / jääkkuumus.
/
Lukustus /Lapselukk on sees.
Sobimatu või liiga väike keedunõu, või ei ole keeduväljal üldse
keedunõud.
Automaatne väljalülitus on sees.
9
10
www.electrolux.com
4.4 OptiHeat Control (3astmeline jääkkuumuse
indikaator)
HOIATUS!
Induktsioonkeeduväljad toodavad
toiduvalmistamiseks vajalikku kuumust
otse keedunõude põhjas.
Klaaskeraamika soojeneb nõu soojuse
tõttu.
/
/
Jääkkuumusega
kaasneb põletusoht!
Jääkkuumuse indikaatorid
annavad ülevaate
kasutatavate keeduväljade
temperatuurist. Süttida
võivad ka külgnevate
keeduväljade indikaatorid,
isegi juhul, kui te neid
parajasti ei kasuta.
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
Soojusastme ja pliidi väljalülitusaja
vaheline seos:
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Soojusaste
5.1 Sisse- ja väljalülitamine
Pliidi sisse- või väljalülitamiseks
puudutage 1 sekundi vältel
.
,1-3
Pliit lülitub välja
pärast
6 tundi
4-7
5 tundi
5.2 Automaatne väljalülitus
8-9
4 tundi
Funktsioon seiskab pliidi
automaatselt, kui:
10 - 14
1,5 tundi
•
•
•
•
•
•
kõik keedualad on välja lülitatud,
pärast pliidi käivitamist ei määrata
soojusastet,
kui juhtpaneelile on midagi maha
läinud või asetatud (nõu, lapp vms) ja
seda pole sealt 10 sekundi jooksul
eemaldatud. Helisignaal kõlab ja pliit
lülitub välja. Eemaldage ese või
puhastage juhtpaneeli.
pliidiplaat läheb liiga kuumaks (nt pott
on kuivaks keenud). Enne kui pliiti
uuesti kasutama hakkate, laske
keealal maha jahtuda.
kasutate sobimatut keedunõud.
5.3 Soojusaste
Soojusastme määramiseks või
muutmiseks:
Puudutage juhtriba sobiva kuumusastme
juures või liigutage juhtribal sõrme, kuni
jõuate õige kuumusastmeni.
5.4 Keedualade kasutamine
Sümbol
süttib ja 2 minuti pärast
lülitub keeduväli automaatselt välja.
Te pole keeduala välja lülitanud või
soojusastet muutnud. Mõne aja
Pange nõu valitud keeduvälja keskele.
Induktsioonkeedualad kohanduvad
automaatselt nõu põhja suurusega.
möödudes süttib
välja.
Suurema nõu puhul võite samaaegselt
kasutada kahte keeduvälja. Nõu peab
ja pliit lülitub
EESTI
katma mõlema keeduvälja keskmeid ega
tohi ületada tähistatud ala.
Kui nõu jääb kahe keeduvälja keskmete
vahele, ei lülitu sildühenduse funktsioon
sisse.
11
Funktsiooni sisselülitamiseks
peab keeduväli olema külm.
Keeduala jaoks funktsiooni
(
sisselülitamiseks: puudutage
süttib). Puudutage kohe soovitud
soojusastet. 3 sekundi pärast süttib
.
Funktsiooni väljalülitamiseks: muutke
soojusastet.
5.7 PowerBoost
See funktsioon võimaldab induktsiooniga
keedualadel rohkem võimsust kasutada.
Funktsiooni saab induktsioonkeeduala
jaoks sisse lülitada ainult piiratud ajaks.
Pärast seda lülitub induktsioonkeeduala
automaatselt tagasi kõrgeimale
soojusastmele.
Vt jaotist "Tehnilised
andmed".
Keeduala jaoks funktsiooni
5.5 Bridge
Funktsioon töötab siis, kui
nõu katab kahe keeduvälja
keskmisi osi.
See funktsioon ühendab kaks
vasakpoolset keeduvälja ja need
töötavad kui üks keeduväli.
Määrake esmalt ühe vasakpoolse
keeduvälja soojusaste.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
puudutage . Soojusastme
määramiseks või muutmiseks puudutage
ühte juhtsensoritest.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
puudutage . Keeduväljad töötavad
teineteisest sõltumatult.
5.6 Automaatne soojenemine
Kasutage seda funktsiooni soovitud
kuumuse kiiremaks saavutamiseks. Kui
funktsioon on sees, töötab keeduväli
kõigepealt kõrgeimal soojusastmel,
jätkates seejärel tööd soovitud kuumusel.
sisselülitamiseks: puudutage
süttib.
.
Funktsiooni väljalülitamiseks: muutke
soojusastet.
5.8 Taimer
Pöördloenduse taimer
Valige see funktsioon, et määrata, kui
kaua keeduväli sellel kasutuskorral
töötab.
Kõigepealt valige keeduvälja soojusaste,
seejärel funktsioon.
Keeduvälja valimine: puudutage järjest
, kuni süttib vajaliku keeduvälja
indikaator.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
puudutage taimeri nuppu , et valida
aeg (00–99 minutit). Kui keeduvälja
indikaator hakkab aeglaselt vilkuma,
toimub aja pöördloendus.
Järelejäänud aja kontrollimiseks:
valige keeduväli, kasutades .
Keeduvälja indikaator hakkab kiiresti
vilkuma. Ekraanil kuvatakse järelejäänud
aeg.
12
www.electrolux.com
5.9 Peata
Aja muutmiseks: valige keeduväli,
kasutades
. Puudutage
või
.
Funktsiooni väljalülitamiseks: valige
keeduväli
abil ja puudutage .
Järelejäänud aeg loetakse maha kuni
näiduni 00. Keeduvälja indikaator kustub.
Puudutage
.
. Süttivad eelmised soojusastmed.
5.10 Lukustus
Keeduvälja valimine: puudutage järjest
Keeduväljade kasutamise ajal saate
juhtpaneeli lukustada. See hoiab ära
soojusastme kogemata muutmise.
, kuni süttib vajaliku keeduvälja
indikaator.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
Valige kõigepealt soojusaste.
süttib. Kui
puudutage taimeril .
keeduvälja indikaator hakkab aeglaselt
vilkuma, toimub aja loendus. Ekraanil
Funktsiooni sisselülitamiseks:
süttib 4
puudutage .
sekundiks.Taimer jääb sisselülitatuks.
vaheldub
ja loendatud aeg
(minutites).
Funktsiooni väljalülitamiseks:
Et vaadata, kui kaua keeduväli töötab:
valige keeduväli, kasutades .
Keeduvälja indikaator hakkab kiiresti
vilkuma. Ekraanil kuvatakse aeg, kui
kaua keeduväli töötab.
keeduväli
abil ja puudutage
Keeduvälja indikaator kustub.
või
.
Minutilugeja
Seda funktsiooni saate kasutada
Minutilugejana, kui pliit on sisse lülitatud
ja keeduväljad ei tööta. Soojusastme
.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
. Aja valimiseks vajutage
või . Kui aeg jõuab
taimeri nuppu
lõpule, kostab helisignaal ja 00 vilgub.
Heli peatamine: puudutage
.
See funktsioon ei mõjuta
keeduväljade tööd.
puudutage
soojusaste.
. Süttib kasutatav
Pliidi väljalülitamisel lülitub
välja ka see funktsioon.
Funktsiooni väljalülitamiseks: valige
puudutage
, et funktsioon aktiveerida.
süttib.Soojusaste alandatakse
tasemele 1.
Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage
CountUp Timer (Loendustaimer)
Selle funktsiooni abil saate määrata, kui
kaua keeduväli töötab.
ekraanil kuvatakse
Kui funktsioon töötab, on juhtpaneelil
kõik muud sümbolid lukustatud.
Funktsioon ei peata taimerifunktsioone.
Kui aeg jõuab lõpule, kostab
helisignaal ja 00 vilgub.
Keeduväli on välja lülitatud.
Heli peatamine: puudutage
Funktsiooniga lülitatakse kõik
kasutatavad keedualad madalaimale
soojusastmele.
5.11 Lapselukk
See funktsioon hoiab ära pliidiplaadi
juhusliku sisselülitamise.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
käivitage pliit
abil. Ärge valige
soojusastet. Puudutage
süttib. Lülitage pliit välja
4 sekundit.
abil.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
käivitage pliit
abil. Ärge valige
soojusastet. Puudutage
süttib. Lülitage pliit välja
4 sekundit.
abil.
Funktsiooni ignoreerimiseks ühe
toiduvalmistamise ajaks: lülitage pliit
sisse
abil.
süttib. Puudutage
4
sekundi vältel. Valige soojusaste 10
sekundi jooksul. Pliiti saab nüüd
EESTI
kasutada. Kui lülitate pliidi välja
on funktsioon jälle sees.
abil,
5.12 OffSound Control (Helide
sisse- ja väljalülitamine)
•
•
•
Lülitage pliit välja. Puudutage
3
sekundi vältel. Ekraan süttib ja kustub.
•
Puudutage 3 sekundit
•
. Puudutage taimeril
järgnevatest:
•
. Süttib
või
, et valida üks
– helid on väljas
•
– helid on sees
Valiku kinnitamiseks oodake, kuni pliit
automaatselt välja lülitub.
13
Iga faasi maksimaalne elektrivõimsus
on 3700 W.
Funktsioon jagab võimsuse samasse
faasi ühendatud keedualade vahel.
Funktsioon lülitub sisse, kui ühte faasi
ühendatud keedualade koguvõimsus
ületab 3700 W.
Funktsioon vähendab samasse faasi
ühendatud keedualade võimsust.
Ekraanil olev soojusastme näit lülitub
valitud soojusastmelt vähendatud
soojusastmele ja tagasi. Mõne aja
pärast jääb vähendatud soojusastme
näit vähendatud soojusastmele
pidama.
Kui funktsioon on seatud valikule ,
kuulete helisid ainult järgmistel juhtudel:
•
•
•
•
puudutades ;
Minutilugeja jõuab lõpule
Pöördloenduse taimer jõuab lõpule
kui juhtpaneelile midagi asetatakse.
5.13 Toitehaldus
•
Keedualad rühmitatakse vastavalt
oma asukohale ja pliidi faaside arvule.
Vaadake joonist.
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.1 Nõud
Induktsioonkeeduvälja puhul
kuumutab tugev
elektromagnetväli nõusid
väga kiiresti.
Kasutage
induktsioonväljadega
sobivaid nõusid.
Nõude materjal
•
õige: malm, teras, emailitud teras,
roostevaba teras, mitmekihilise
põhjaga (vastava tootjapoolse
tähistusega).
•
vale: alumiinium, vask, messing,
klaas, keraamika, portselan.
Keedunõud võib induktsioonpliidil
kasutada, kui:
•
•
vesi hakkab keeduvälja kõrgeima
soojusastme valimisel väga kiirelt
keema.
magnet tõmbab nõu enda külge kinni.
Keedunõu põhi peaks olema
võimalikult paks ja tasane.
Enne nõu asetamist pliidile
kontrollige, kas selle põhi on
kuiv ja puhas.
Keedunõude mõõtmed
Induktsioonkeedualad kohanduvad
automaatselt nõu põhja suurusega.
Keeduvälja efektiivsus oleneb kasutatava
nõu läbimõõdust. Minimaalsest väiksema
14
www.electrolux.com
põhjaga keedunõu kasutab keeduvälja
pakutud võimsust ainult osaliselt.
Vt jaotist "Tehnilised
andmed".
6.2 Kasutamisega kaasnevad
helid
Kui kuulete:
•
pragisevat heli: nõud on tehtud
erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
• vilinat: kasutatakse ühte või mitut
keeduvälja suurel võimsusel ja nõud
on tehtud erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
• surinat: kasutatakse suurt võimsust.
• klõpsumist: elektrilised
ümberlülitused.
• sisinat, suminat: ventilaator töötab.
Need helid on normaalsed ega ole
märgiks pliidi rikkest.
Kuumusaste Kasutamine:
6.3 Öko Timer (Ökotaimer)
Energia säästmiseks lülitub keeduvälja
soojendus välja enne pöördloenduse
taimeri signaali kõlamist. Tööaja pikkus
sõltub valitud soojusastmest ja
küpsetusaja pikkusest.
6.4 Näiteid pliidi kasutamisest
Kuumusastmete ja keeduvälja tarbitava
energia vahel ei ole otsest seost.
Kuumusastet suurendades ei suurene
energiatarve proportsionaalselt. See
tähendab, et keskmise soojusastmega
keeduväli kasutab vähem kui poolt oma
võimsusest.
Tabelis toodud andmed on
ainult orientiirid.
Aeg
(min.)
Näpunäited
Valmistatud toidu soojas‐
hoidmiseks.
vasta‐
Pange keedunõule kaas
valt va‐ peale.
jaduse‐
le
1-3
Hollandi kaste, sulatamine:
või, šokolaad, želatiin.
5 - 25
1-3
Kalgendamine: kohevad om‐ 10 - 40
letid, küpsetatud munad.
Valmistage kaane all.
3-5
Riisi ja piimatoitude keetmine 25 - 50
vaiksel tulel, valmistoidu soo‐
jendamine.
Vedeliku kogus peab olema
riisi kogusest vähemalt kaks
korda suurem, piimatoite tu‐
leb poole valmistamise järel
segada.
5-7
Köögivilja, kala, liha auruta‐
mine.
20 - 45
Lisage paar supilusikatäit
vedelikku.
7-9
Kartulite aurutamine.
20 - 60
Kasutage maks. ¼ l vett 750
g kartulite kohta.
7-9
Suuremate toidukoguste,
hautiste ja suppide valmista‐
mine.
60 150
Kuni 3 l vedelikku ning kom‐
ponendid.
-1
Aeg-ajalt segage.
EESTI
Kuumusaste Kasutamine:
Aeg
(min.)
9 - 12
Kergelt praadimine: eskalo‐
pid, vasikalihast cordon bleu,
karbonaad, kotletid, vorstid,
maks, keedutainas, munad,
pannkoogid, sõõrikud.
vasta‐
Pöörake poole aja möödu‐
valt va‐ des.
jaduse‐
le
12 - 13
Tugev praadimine, praetud
kartulid, ribiliha, praetükid.
5 - 15
14
Vee ja pasta keetmine, liha pruunistamine (guljašš, pajapraad), frii‐
kartulite valmistamine.
15
Näpunäited
Pöörake poole aja möödu‐
des.
Suure koguse vee keetmine. PowerBoost on sisse lülitatud.
7. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Üldine teave
•
•
•
•
•
Puhastage pliit pärast igakordset
kasutamist.
Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.
Kriimustused või tumedad plekid
pinnal ei mõjuta pliidi tööd.
Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat
puhastusvahendit.
Kasutage spetsiaalset klaasikaabitsat.
7.2 Pliidi puhastamine
•
Eemaldage kohe: sulav plast,
plastkile, suhkur ja suhkrut sisaldavad
8. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
•
•
plekid, vastasel korral võib
kinnikõrbenud mustus pliiti
kahjustada. Püüdke vältida toidu
pinnale kõrbemist. Asetage
spetsiaalne kaabits õige nurga all
klaaspinnale ja liigutage selle tera
pliidi pinnal.
Eemaldage, kui pliit on piisavalt
jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid,
rasvaplekid, läikivad metalsed plekid.
Puhastage pliiti niiske lapi ja
mitteabrasiivse pesuainega. Pärast
puhastamist kuivatage pliiti pehme
lapiga.
Metalse läikega pleki eemaldamine:
kasutage vee ja äädika lahust ja
puhastage selles niisutatud lapiga
pliidipinda.
16
www.electrolux.com
8.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Pliiti ei saa käivitada või
kasutada.
Pliit ei ole elektrivõrku
Kontrollige, kas pliit on õi‐
ühendatud või ei ole ühen‐ gesti elektrivõrku ühenda‐
dus korralik.
tud. Vaadake ühendusjoo‐
nist.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrik‐
uga.
Te ei vali soojusastet 10
sekundi jooksul.
Käivitage pliit uuesti ja
määrake vähemalt 10 se‐
kundi jooksul soojusaste.
Puudutasite korraga 2 või
enamat sensorvälja.
Puudutage ainult üht sen‐
sorvälja.
Paus on sees.
Vt "Igapäevane kasutami‐
ne".
Juhtpaneelil on vett või
rasvapritsmeid.
Pühkige juhtpaneel puh‐
taks.
Helisignaal kõlab ja pliit lü‐
litub välja.
Helisignaal kõlab, kui pliit
välja lülitatakse.
Katsite kinni ühe või mitu
sensorvälja.
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
Pliit lülitub välja.
Olete asetanud midagi
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
sensorväljale
.
Jääkkuumuse indikaator ei Väli ei ole kuum, sest see Kui keeduväli on piisavalt
lülitu sisse.
töötas vaid lühikest aega
kaua töötanud, et olla
või on sensor kahjustunud. kuum, pöörduge teenin‐
duskeskusse.
Automaatne soojenemine
ei tööta.
Väli on tuline.
Laske väljal piisavalt jahtu‐
da.
Valitud on kõige kõrgem
soojusaste.
Kõrgeimal soojusastmel on
sama võimsus kui funkt‐
sioonil.
Soojusaste lülitub ühelt
soojusastmelt teisele.
Toitehaldus on sees.
Vt "Igapäevane kasutami‐
ne".
Sensoriväljad muutuvad
kuumaks.
Keedunõu on liialt suur või
asub sensorväljale liiga lä‐
hedal.
Asetage suuremad anu‐
mad tagumistele väljadele.
Kui puudutate paneeli sen‐ Helid on välja lülitatud.
sorvälju, puudub heli.
Lülitage heli sisse. Vt "Iga‐
päevane kasutamine".
EESTI
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Süttib
.
Lapselukk või Lukustus on
sees.
Vt "Igapäevane kasutami‐
ne".
Süttib
.
Keeduväljal pole nõud.
Pange nõu keeduväljale.
17
Kasutate ebasobivat nõud. Kasutage sobivaid nõusid.
Vt "Vihjeid ja näpunäiteid".
Nõu põhja läbimõõt on sel‐ Kasutage sobivate mõõt‐
le keeduvälja jaoks liiga
metega keedunõusid. Vt
väike.
jaotist "Tehnilised and‐
med".
Süttivad
ja number.
Seadmel ilmes tõrge.
Lülitage pliit välja ja käivi‐
tage uuesti 30 sekundi
möödudes. Kui
süttib
uuesti, eemaldage pliit
vooluvõrgust. Lülitage pliit
vooluvõrku tagasi 30 se‐
kundi pärast. Kui probleem
ilmneb uuesti, pöörduge
hoolduskeskusse.
Võite kuulda pidevat piik‐
suheli.
Elektriühendus on vale.
8.2 Kui lahendust ei leidu...
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega. Andke teada
andmesildil olevad andmed. Esitage ka
kolmekohaline tähtedest koosnev
klaaskeraamika kood (selle leiate
klaasplaadi nurgast) ja kuvatud
Eemaldage pliit vooluvõr‐
gust. Laske kvalifitseeritud
elektrikul ühendused üle
kontrollida.
veateade. Mõelge, kas olete pliiti
kindlasti õigesti kasutanud. Kui seadet
on valesti kasutatud, ei tarvitse
teeninduse tehniku või edasimüüja töö
isegi garantiiajal tasuta olla. Teenindust
ja garantiitingimusi puudutavad juhised
leiate garantiibrošüürist.
9. TEHNILISED ANDMED
9.1 Andmeplaat
Mudel EIV63440BS
Tüüp 61 B4A 01 AA
Induktsioon 7.35 kW
Seerianr. .................
ELECTROLUX
Tootenumber (PNC) 949 596 835 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Valmistatud Saksamaal
7.35 kW
18
www.electrolux.com
9.2 Keeduväljade tehnilised näitajad
Keeduväli
Nimivõimsus
(maks. soo‐
jusaste) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksimum‐
kestus [min]
Nõu läbimõõt
[mm]
Vasakpoolne
eesmine
2300
3200
10
125 - 210
Vasakpoolne
tagumine
2300
3200
10
125 - 210
Parempoolne
eesmine
1400
2500
4
125 - 145
Parempoolne
tagumine
1800
2800
10
145 - 180
Keeduväljade võimsus võib vähesel
määral erineda tabelis toodud
andmetest. See oleneb kasutatavate
nõude materjalist ja suurusest.
Parimate tulemuste saamiseks kasutage
nõusid, mille läbimõõt ei ole tabelis
toodust suurem.
10. ENERGIATÕHUSUS
10.1 Tooteteave vastavalt direktiivile EU 66/2014
Mudeli tunnus
EIV63440BS
Pliidi tüüp
Integreeritud pliit
Keeduväljade arv
4
Kuumutamisviis
Induktsioon
Ringikujuliste keeduvälja‐ Vasakpoolne eesmine
de läbimõõt (Ø)
Vasakpoolne tagumine
Parempoolne eesmine
Parempoolne tagumine
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Keeduvälja energiatarbi‐
mine (EC electric coo‐
king)
178,4 Wh/kg
178,4 Wh/kg
183,2 Wh/kg
184,9 Wh/kg
Vasakpoolne eesmine
Vasakpoolne tagumine
Parempoolne eesmine
Parempoolne tagumine
Pliidi energiatarbimine
(EC electric hob)
181,2 Wh/kg
EN 60350-2 - Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed - Osa 2: Pliidid Meetodid jõudluse mõõtmiseks
10.2 Energiasääst
Keeduala puudutavad energianäidud on
märgitud vastavate keeduväljade
tähistega.
•
Järgmisi nõuandeid järgides saate
igapäevaselt energiat kokku hoida.
•
Vett kuumutades piirduge vajaliku
kogusega.
Võimalusel pange keedunõule alati
kaas peale.
EESTI
•
•
Enne keeduvälja sisselülitamist
asetage sellele keedunõu.
Pange väiksem nõu väiksemale
keeduväljale.
•
•
19
Pange nõu otse keeduvälja keskele.
Toidu soojashoidmiseks või
sulatamiseks kasutage jääkkuumust.
11. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
20
www.electrolux.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA..............................................................................20
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI................................................................................22
3. UZSTĀDĪŠANA.................................................................................................24
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.......................................................................... 26
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ................................................................................ 28
6. PADOMI UN IETEIKUMI.................................................................................. 31
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.................................................................................33
8. PROBLĒMRISINĀŠANA.................................................................................. 34
9. TEHNISKIE DATI..............................................................................................36
10. ENERGOEFEKTIVITĀTE............................................................................... 36
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.electrolux.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
LATVIEŠU
21
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar
ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve
ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties bērni līdz 3 gadu
vecumam bez uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas
ir karstas.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.
BRĪDINĀJUMS! Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem
vai eļļu bez pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
NEMĒĢINIET dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci
un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai
ugunsdrošības segu.
UZMANĪBU! Gatavošanas process jāuzrauga. Īss
gatavošanas process jāuzrauga nepārtraukti.
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: Neturiet
priekšmetus uz plīts virsmām.
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Pēc lietošanas izslēdziet plīts virsmas elementu ar tā
vadību un nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
Ja stikla keramikas virsma/stikla virsma ir saplaisājusi,
izslēdziet ierīci un atslēdziet to no elektriskās strāvas
avota. Gadījumā, ja ierīce ir pievienota strāvas avotam
tieši, izmantojot savienojuma kārbu, noņemiet
drošinātāju, lai atvienotu ierīci no strāvas avota. Abos
gadījumos sazinieties ar Pilnvarotu servisa centru.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
pilnvarotam servisa pārstāvim vai kvalificētam
speciālistam.
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai ierīces ražotāja
ieteiktās vai ierīces lietošanas instrukcijā norādītās
plīts vadīklas vai plīts vadīklas, kas iestrādātas ierīcē.
Nepiemērotu plīts vadīklu lietošana var izraisīt
negadījumus.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iepakojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
•
•
•
•
•
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar
hermetizējošu līdzekli, lai nepieļautu
piebriešanu mitruma ietekmē.
Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika
un mitruma.
Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai
zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot
durvis vai logu, nenokristu ēdiena
gatavošanas trauki.
Katrai ierīcei apakšā ir dzesēšanas
ventilators.
Ja ierīce tiek uzstādīta virs atvilktnes:
– Neglabājiet mazus gabalus vai
papīra lapas, kuras varētu izvilkt,
tādējādi sabojājot dzesēšanas
LATVIEŠU
ventilatorus vai dzesēšanas
sistēmu.
– Starp ierīces apakšdaļu un
atvilktnē saliktām lietām ieturiet
vismaz 2 cm attālumu.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīce jābūt iezemētai.
Pirms jebkādu darbību veikšanas
pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no
strāvas padeves.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi
uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs
strāvas vads vai kontaktdakša (ja tāda
ir) var izraisīt kontakta pārkaršanu.
Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.
Nepieļaujiet elektrības vadu
samezglošanos.
Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta
aizsardzība pret elektrošoku.
Izmantojiet vada atslogotāju.
Pieslēdzot ierīci rozetei,
pārliecinieties, ka elektrības vads vai
kontaktdakša (ja tāda ir) nepieskaras
ierīces karstajām daļām vai ēdiena
gatavošanas traukiem.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas
vadu. Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu
bojātu strāvas kabeli.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
•
•
•
•
23
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas
ierīces: automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
2.3 Izmantošana
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms pirmās ieslēgšanas noņemiet
iepakojuma, marķējuma un
aizsardzības plēves (ja tādas ir).
Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Pēc katras izmantošanas reizes,
iestatiet gatavošanas zonu stāvoklī
“Izslēgt”.
Nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
Nenovietojiet galda piederumus un
katlu vākus uz gatavošanas zonām.
Tie var sakarst.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Ja ierīces virsma ir ieplaisājusi,
nekavējoties atvienojiet ierīci no
elektrotīkla. Tas jādara, lai novērstu
elektrošoku.
Lietotājiem ar elektrokardiostimulatoru
jāturas vismaz 30 cm attālumā no
indukcijas gatavošanas zonām, kad
ierīce tiek darbināta.
Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā
var šļakstēt.
24
www.electrolux.com
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks.
•
•
•
•
Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt
uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar
taukvielām un eļļu, netuviniet tām
atklātu liesmu vai sakarsētus
priekšmetus.
Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
Izlietota eļļa, kas satur ēdiena
atliekas, var izraisīt ugunsgrēku pie
zemākas temperatūras nekā eļļa, kas
tiek lietota pirmo reizi.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
•
2.4 Aprūpe un tīrīšana
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
•
•
•
•
•
•
•
Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz vadības
paneļa.
Nedrīkst novietot karstu pannas vāku
uz plīts stikla virsmas.
Neļaujiet ēdiena gatavošanas
traukiem izvārīties tukšiem.
Uzmanieties, lai uz ierīces neuzkristu
nekādi priekšmeti vai ēdiena
gatavošanas trauki. Tā var sabojāt
virsmu.
Neieslēdziet sildriņķus, ja uz tiem
novietots tukšs ēdiena gatavošanas
trauks, vai bez ēdiena gatavošanas
trauka.
Nenovietojiet uz ierīces alumīnija
foliju.
Ēdiena gatavošanas trauki, kas
izgatavoti no čuguna vai alumīnija
lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var
saskrāpēt stiklu / stikla keramiku.
Pārvietojot šādus priekšmetus pa plīts
virsmu, vienmēr paceliet tos.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla sabojāšanos.
Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un
ļaujiet tai atdzist.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms
apkopes veikšanas.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku
un neizsmidziniet ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
2.5 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.6 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi utilizēt ierīci.
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
3. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
3.1 Pirms uzstādīšanas
Pirms plīts uzstādīšanas pierakstiet
zemāk informāciju, kas norādīta uz datu
plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte
atrodas plīts apakšā.
Sērijas
numurs ...........................
3.2 Iebūvējamas plītis
Lietojiet iebūvējamās plītis tikai pēc tam,
kad tās ir pareizi iebūvētas virtuves
mēbelēs un darba virsmās atbilstoši
spēkā esošiem standartiem.
LATVIEŠU
3.3 Savienojuma kabelis
•
•
Plīts ir aprīkota ar strāvas kabeli.
Lai nomainītu bojātu strāvas vadu,
izmantojiet kabeli: H05V2V2-F kas
spēj izturēt 90 °C un augstāku
temperatūru. Sazinieties ar vietējo
apkopes centru.
min.
28 mm
3.4 Montāža
min.
500mm
min.
50mm
min.
12 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min. 60mm
Ja ierīci uzstāda virs
atvilktnes, plīts virsmas
ventilācija gatavošanas laikā
var sasildīt atvilktnē esošos
priekšmetus.
25
26
www.electrolux.com
4. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
4.1 Plīts virsmas shēma
1
1 Indukcijas gatavošanas zona
2 Vadības panelis
1
1
1
2
4.2 Vadības paneļa izklājums
1
2 3
4
5
11
6
7
10
9
8
Ierīces vadībai izmantojiet sensora laukus. Displeji, indikatori un skaņas signāli norāda
uz aktivizētām funkcijām.
Sen‐
sora
lauks
Funkcija
Komentāri
1
IESLĒGT/ IZSLĒGT
Lai aktivizētu vai deaktivizētu plīts virsmu.
2
Bloķēšana / Cepeškrāsns Vadības paneļa bloķēšanai/atbloķēšanai.
bērnu drošības funkcija
3
4
5
-
Pauze
Funkcijas aktivizēšanai un deaktivizēša‐
nai.
Bridge
Funkcijas aktivizēšanai un deaktivizēša‐
nai.
Sildīšanas pakāpes dis‐
plejs
Rāda sildīšanas pakāpi.
LATVIEŠU
6
7
Sen‐
sora
lauks
Funkcija
Komentāri
-
Taimera indikatori gata‐
vošanas zonām
Rāda, kurai zonai iestatīts laiks.
-
Taimera displejs
Rāda laiku minūtēs.
-
Lai izvēlētos gatavošanas zonu.
-
Paildzina vai saīsina laiku.
PowerBoost
Lai ieslēgtu funkciju.
Vadības josla
Iestata sildīšanas pakāpi.
8
/
9
10
11
-
4.3 Sildīšanas pakāpju rādījumi
Rādījums
Apraksts
Gatavošanas zona ir izslēgta.
Gatavošanas zona darbojas.
-
Pauze darbojas.
Automātiskā sakarsēšana darbojas.
PowerBoost darbojas.
un cipars
Radusies kļūda.
/
OptiHeat Control (trīs darbību atlikušā siltuma indikators): turpi‐
nās gatavošana / siltuma uzturēšana / atlikušais siltums.
/
Bloķēšana /Cepeškrāsns bērnu drošības funkcija darbojas.
Nepareizi vai pārāk mazi ēdiena gatavošanas trauki, vai arī uz
gatavošanas zonas nav ēdiena gatavošanas trauku.
Automātiskā izslēgšanās darbojas.
27
28
www.electrolux.com
4.4 OptiHeat Control (trīs
darbību atlikušā siltuma
indikators)
BRĪDINĀJUMS!
Indukcijas gatavošanas zonas rada
gatavošanas procesam nepieciešamo
siltumu tieši ēdiena gatavošanas trauka
pamatnē. Stikla keramika uzkarst
no ēdiena gatavošanas trauku siltuma.
/
/
Pastāv risks gūt
apdegumus atlikušā siltuma
dēļ. Indikators parāda
pašreiz izmantoto
gatavošanas zonu atlikušā
siltuma pakāpi. Indikators
var iedegties arī blakus
esošām zonām, kaut tās
tobrīd netiek izmantotas.
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Karsēšanas pa‐
kāpe
5.1 Aktivizēšana un
deaktivizēšana
Pieskarieties pie
vienu sekundi, lai
aktivizētu vai deaktivizētu plīti.
5.2 Automātiskā izslēgšanās
Funkcija automātiski izslēgs ierīci, ja:
•
•
•
•
•
•
visas gatavošanas zonas tiek
izslēgtas;
jūs neiestatījāt sildīšanas pakāpi pēc
plīts virsmas aktivizēšanas;
jūs izlējāt vai nolikāt kaut ko uz
vadības paneļa ilgāk par 10
sekundēm (piem., pannu, dvieli utt.).
Atskan skaņas signāls un plīts virsma
deaktivizējas. Noņemiet priekšmetu
vai notīriet vadības paneli;
plīts virsma kļuvusi pārāk karsta
(piemēram, kad katls ir izvārījies
sauss). Ļaujiet gatavošanas zonai
atdzist, pirms atkal lietojat plīti.
jūs izmantojat nepareizu ēdiena
gatavošanas trauku. Iedegas simbols
un gatavošanas zona automātiski
deaktivizējas pēc 2 minūtēm.
gatavošanas zona netika izslēgta vai
netika mainīta sildīšanas pakāpe. Pēc
kāda laika izgaismojas
izslēdzas.
Attiecība starp siltuma pakāpi un plīts
virsmas izslēgšanās laiku:
un plīts
,1-3
Plīts virsma at‐
slēdzas pēc
6 stundām
4-7
5 stundām
8-9
4 stundām
10 - 14
1,5 stundas
5.3 Sildīšanas pakāpe
Lai iestatītu vai mainītu sildīšanas pakāpi:
Pieskarieties vadības joslai pareizajā
siltuma pakāpes iestatījumā vai velciet ar
pirkstu gar vadības joslu, līdz sasniedzat
pareizo sildīšanas pakāpi.
5.4 Gatavošanas zonu
lietošana
Ēdiena gatavošanas traukus lieciet
izvēlētās zonas centrā. Indukcijas
gatavošanas zonas līdz zināmai robežai
automātiski pielāgojas ēdiena
gatavošanas trauka apakšas izmēram.
LATVIEŠU
Varat gatavot, izmantojot lielāku ēdiena
gatavošanas trauku, novietojot to uz
divām gatavošanas zonām vienlaikus.
Ēdiena gatavošanas traukam ir jābūt
novietotam uz abu zonu centriem, bet ne
pāri zonas apzīmējumam.
augstākajā pakāpē un pēc tam turpina
gatavot vajadzīgajā siltuma pakāpē.
Ja ēdiena gatavošanas trauks atrodas
starp abiem centriem, tilta funkcija netiks
aktivizēta.
Lai aktivizētu funkciju gatavošanas
29
Lai aktivizētu funkciju,
gatavošanas zonai jābūt
aukstai.
( iedegas).
zonai: pieskarieties
Uzreiz pieskarieties pie vēlamās
sildīšanas pakāpes. Pēc 3 sekundēm
iedegas.
Lai izslēgtu funkciju: nomainiet
sildīšanas pakāpi.
5.7 PowerBoost
Šī funkcija piegādā vairāk jaudas
indukcijas gatavošanas zonām. Šo
funkciju var aktivizēt indukcijas
gatavošanas zonai tikai uz īsu laiku. Pēc
tam indukcijas gatavošanas zona
automātiski pārslēdzas atpakaļ uz
augstāko sildīšanas pakāpi.
Skatiet sadaļu "Tehniskie
dati".
Lai aktivizētu funkciju gatavošanas
5.5 Bridge
Funkcija darbojas, kad katls
nosedz divu zonu centrus.
Šī funkcija savieno abas kreisās puses
gatavošanas zonas, un tās darbojas kā
viena.
Vispirms iestatiet sildīšanas pakāpi vienai
no kreisās puses gatavošanas zonām.
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties .
Lai iestatītu vai mainītu sildīšanas pakāpi,
pieskarieties vienam no vadības
sensoriem.
Lai izslēgtu funkciju: pieskarieties .
Gatavošanas zonas pārstāj darboties
kopā.
5.6 Automātiskā sakarsēšana
Aktivizējiet šo funkciju, lai īsākā laikā
iegūtu vajadzīgo siltuma pakāpi. Kad tā ir
ieslēgta, sākumā zona darbojas
zonai: pieskarieties
.
iedegas.
Lai izslēgtu funkciju: nomainiet
sildīšanas pakāpi.
5.8 Taimeris
Laika atskaites taimeris
Lietojiet šo funkciju, lai iestatītu, cik ilgi
gatavošanas zonai jādarbojas vienā
gatavošanas reizē.
Vispirms iestatiet gatavošanas zonas
sildīšanas pakāpi, tad funkciju.
Lai iestatītu gatavošanas zonu:
vairākas reizes pieskarieties , līdz
iedegas vajadzīgās gatavošanas zonas
indikators.
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties pie
taimera , lai iestatītu laiku (00 - 99
minūtes). Kad gatavošanas zonas
indikators sāks mirgot lēnāk, tiks
aktivizēta laika atpakaļskaitīšana.
Lai pārbaudītu atlikušo laiku:
izvēlieties gatavošanas zonu, izmantojot
30
www.electrolux.com
. Gatavošanas zonas indikators sāk
mirgot ātri. Displejā būs redzams
atlikušais laiks.
Lai mainītu laiku: izvēlieties
gatavošanas zonu, izmantojot
Pieskarieties
vai
.
un
5.9 Apturēt
pieskarieties . Atlikušais laiks
atpakaļskaitās līdz 00. Gatavošanas
zonas indikators nodziest.
Kad laiks beidzies, atskan
skaņas signāls un sāk mirgot
00. Gatavošanas zona tiek
izslēgta.
.
CountUp Timer (Laika uzskaites
taimeris)
Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu, cik ilgi
darbojas gatavošanas zona.
Lai iestatītu gatavošanas zonu:
vairākas reizes pieskarieties , līdz
iedegas vajadzīgās gatavošanas zonas
indikators.
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties
uz taimera.
iedegas. Kad
gatavošanas zonas indikators sāks
mirgot lēnāk, tiks aktivizēta laika
skaitīšana. Displejs pārslēdzas starp
un skaitāmo laiku (minūtes).
Lai redzētu, cik ilgi darbojas
gatavošanas zona: izvēlieties
gatavošanas zonu, izmantojot .
Gatavošanas zonas indikators sāk mirgot
ātri. Displejā redzams, cik ilgi
gatavošanas zona darbojas.
Lai izslēgtu funkciju: iestatiet
gatavošanas zonu, izmantojot
un
pieskarieties
vai . Gatavošanas
zonas indikators nodziest.
Laika atgādinājums
Šo funkciju var lietot kā Laika
atgādinājumu, kad plīts ir ieslēgta un
gatavošanas zonas nestrādā. Sildīšanas
pakāpes displejā būs redzams
.
.
Šī funkcija neietekmē
gatavošanas zonu darbību.
Lai izslēgtu funkciju: iestatiet
Lai izslēgtu skaņu: pieskarieties
.
Pieskarieties pie taimera
vai , lai
iestatītu laiku. Kad laiks beidzies, atskan
skaņas signāls un sāk mirgot 00.
Lai izslēgtu skaņu: pieskarieties
.
gatavošanas zonu, izmantojot
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties
Šī funkcija iestata zemāko sildīšanas
pakāpi visās ieslēgtajās gatavošanas
zonās.
Kad šī funkcija darbojas. visi pārējie
vadības paneļa simboli ir nobloķēti.
Funkcija neaptur taimera funkciju.
Pieskarieties
, lai ieslēgtu funkciju.
iedegas.Sildīšanas pakāpe tiek
samazināta uz 1.
Lai deaktivizētu funkciju, pieskarieties
. Ieslēdzas iepriekšējā sildīšanas
pakāpe.
5.10 Bloķēšana
Vadības paneli var nobloķēt, kamēr
darbojas gatavošanas zonas. Tas
novērsīs nejaušu sildīšanas pakāpes
maiņu.
Vispirms iestatiet sildīšanas pakāpi.
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties
.
iedegas uz 4 sekundēm.Taimeris
turpina darboties.
Lai izslēgtu funkciju: pieskarieties .
Ieslēdzas iepriekšējā sildīšanas pakāpe.
Kad deaktivizējat plīti, jūs
deaktivizējat arī šo funkciju.
5.11 Cepeškrāsns bērnu
drošības funkcija
Šī funkcija nepieļauj nejaušu plīts
ieslēgšanu un lietošanu.
Lai ieslēgtu funkciju: ieslēdziet plīti,
izmantojot
. Neiestatiet sildīšanas
LATVIEŠU
pakāpi. Pieskarieties
•
4 sekundes.
iedegas. Izslēdziet plīti, izmantojot
.
Lai izslēgtu funkciju: ieslēdziet plīti,
5.13 Enerģijas pārvaldība
izmantojot
•
. Neiestatiet sildīšanas
pakāpi. Pieskarieties
4 sekundes.
iedegas. Izslēdziet plīti, izmantojot
.
Lai ignorētu funkciju tikai vienu reizi
vārīšanai laikā: aktivizējiet plīti ar
.
iedegas. Pieskarieties pie
4
sekundes. Iestatiet sildīšanas pakāpi
10 sekunžu laikā. Varat lietot plīti. Kad
jūs deaktivizējat plīti ar
darbojas.
, funkcija atkal
5.12 OffSound Control (Skaņas
aktivizēšana un deaktivizēšana)
Deaktivizējiet plīti. Pieskarieties pie
sekundes. Displejs ieslēdzas un
izslēdzas. Pieskarieties pie
sekundes.
vai
•
•
•
•
•
3
3
ieslēdzas.
Pieskarieties taimera , lai izvēlētos
kādu no šādām iespējām:
•
31
uz vadības paneļa tiek kaut kas
uzlikts.
Gatavošanas zonas tiek sagrupētas
atbilstoši atrašanās vietai un fāžu
skaitam uz plīts. Skatīt attēlu.
Katras fāzes maksimālā elektrības
slodze ir 3700 W.
Funkcija sadala jaudu starp
gatavošanas zonām, kas pieslēgtas
tai pašai fāzei.
Šī funkcija aktivizējas, kad vienai fāzei
pieslēgto gatavošanas zonu kopējā
elektrības slodze pārsniedz 3700 W.
Funkcija samazina citu gatavošanas
zonu, kas pieslēgtas tai pašai fāzei,
jaudu.
Samazinātās jaudas zonu sildīšanas
pakāpes attēlošana mainās starp
izvēlētās sildīšanas pakāpi un
samazinātās sildīšanas pakāpi. Pēc
noteikta laika samazinātās jaudas
zonu sildīšanas pakāpes attēlošanas
iestatījums paliek pie samazinātās
sildīšanas pakāpes.
- skaņas ir izslēgtas;
- skaņas ir ieslēgtas.
•
Lai apstiprinātu izvēli, nogaidiet, līdz plīts
automātiski deaktivizējas.
Kad šī funkcija ir iestatīta
stāvoklī,
skaņas ir dzirdamas tikai tad, kad:
•
•
•
jūs pieskaraties ;
Laika atgādinājums nolaižas;
Laika atskaites taimeris nolaižas;
6. PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Izmantojiet indukcijas
gatavošanas zonas tikai
kopā ar piemērotiem virtuves
traukiem.
6.1 Ēdiena gatavošanas trauki
Indukcijas gatavošanas
zonās spēcīgs
elektromagnētiskais lauks
ļoti ātri uzkarsē ēdiena
gatavošanas trauku.
Ēdiena gatavošanas trauku materiāls
•
•
piemērots: čuguns, tērauds, emaljēts
tērauds, nerūsējošs tērauds,
daudzslāņu dibens (ko ražotājs
norādījis par pareizu).
nepiemērots: alumīnijs, varš, misiņš,
stikls, keramika, porcelāns.
32
www.electrolux.com
Ēdiena gatavošanas trauki ir piemēroti
indukcijas plītij, ja:
•
•
ūdens uzvārās ļoti ātri zonā, kurā
iestatīs augstākais siltuma iestatījums;
magnēts pielīp pie ēdiena
gatavošanas trauku apakšpuses.
Ēdiena gatavošanas trauka
pamatnei vajadzētu būt pēc
iespējas biezākai un
plakanākai.
Pirms katlu novietošanas uz
plīts virsmas nodrošiniet, lai
katlu dibeni būtu tīrī un
sausi.
Ēdiena gatavošanas trauku izmēri
Indukcijas gatavošanas zonas līdz
zināmai robežai automātiski pielāgojas
ēdiena gatavošanas trauka apakšas
izmēram.
Gatavošanas zonas efektivitāte ir saistīta
ar ēdiena gatavošanas trauka diametru.
Ēdiena gatavošanas trauki ar mazāku
diametru par minimālo saņems tikai daļu
no gatavošanas zonas ģenerētās jaudas.
Skatiet sadaļu “Tehniskie
dati".
6.2 Trokšņi darbības laikā
Ja dzirdami:
•
•
ēdiena gatavošanas trauks ir gatavots
no dažādiem materiāliem ("sendviča"
uzbūve).
• dūkoņa: tiek izmantots augsts jaudas
līmenis.
• klikšķēšana: notiek elektrības
pārslēgšana.
• sīkšana, sanēšana: darbojas
ventilators.
Šie trokšņi ir parasta parādība, tie
nenorāda, ka ir kādi darbības
traucējumi.
6.3 Öko Timer (Ekonomijas
taimeris)
Lai taupītu elektroenerģiju, gatavošanas
zona tiek deaktivizēta, pirms atskan laika
atskaites taimera signāls. Darbības laiks
ir atkarīgs no sildīšanas pakāpes līmeņa
un gatavošanas ilguma.
6.4 Ēdienu gatavošanas
piemēri
Sakarība starp zonas sildīšanas pakāpi
un tās jaudas patēriņu nav lineāra.
Sildīšanas pakāpes palielinājums nav
proporcionāls jaudas patēriņa
palielinājumam. Tas nozīmē, ka
gatavošanas zona ar iestatītu vidējo
sildīšanas pakāpi darbojas ar mazāk
nekā pusi jaudas.
Tabulās minētā informācija ir
tikai informatīva.
krakšķi: ēdiena gatavošanas trauks ir
izgatavots no dažādiem materiāliem
(„sendviča” uzbūve).
svilpieni: tiek izmantota gatavošanas
zona ar augstu jaudas līmeni un
Karsēšanas
pakāpe
Lietojums:
Laiks
(min.)
Uzturētu pagatavotos ēdie‐
nus siltus.
pēc va‐ Uzlieciet vāku uz ēdiena ga‐
jadzī‐
tavošanas trauka.
bas
1-3
Lai pagatavotu holandiešu
mērci, kausēt: sviestu, šoko‐
lādi, želatīnu.
5 - 25
Laiku pa laikam samaisiet.
1-3
Iebiezināt: mīkstas omletes,
ceptas olas.
10 - 40
Gatavošanas laikā uzlieciet
vāku.
-1
Ieteikumi
LATVIEŠU
Laiks
(min.)
33
Karsēšanas
pakāpe
Lietojums:
Ieteikumi
3-5
Vārīt rīsus un gatavot piena
25 - 50
ēdienus uz mazas uguns, uz‐
sildīt pusfabrikātus.
Šķidruma daudzumam jābūt
vismaz divreiz lielākam nekā
rīsu daudzumam, maisiet
ēdienus uz piena bāzes ga‐
tavošanas laikā.
5-7
Tvaicēt dārzeņus, zivis, gaļu. 20 - 45
Pievienojiet dažas ēdamka‐
rotes šķidruma
7-9
Tvaicēt kartupeļus.
20 - 60
Lietojiet ne vairāk nekā ¼ l
ūdens uz 750 g kartupeļu.
7-9
Gatavot lielu ēdienu daudz‐
umu, sautējumus un zupas.
60 150
Līdz 3 l šķidruma un sastāv‐
daļas.
9 - 12
Nedaudz apcept: eskalopu,
teļa gaļas, kotlešu, frikadeļu,
cīsiņu, aknu, mērces, olu,
pankūku, virtuļu cepšana.
pēc va‐ Cepšanas laikā apgrieziet.
jadzī‐
bas
12 - 13
Kārtīgi apceptu ēdienu, ceptu 5 - 15
filejas steikus, steikus.
14
Vārīt ūdeni, vārīt makaronus, apbrūnināt gaļu (gulašu, sautētu cepe‐
ti), cept kartupeļus frī eļļā.
Cepšanas laikā apgrieziet.
Vārīt lielu ūdens daudzumu. Ir aktivēts PowerBoost.
7. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.1 Vispārēja informācija
•
•
•
•
•
Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.
Vienmēr izmantojiet ēdienu
gatavošanas traukus ar tīru apakšu.
Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas
neietekmē plīts darbību.
Izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli,
kas paredzēts plīts virsmām.
Stikla tīrīšanai izmantojiet speciālu
skrāpi.
7.2 Plīts tīrīšana
•
Noņemt nekavējoties: izkusušu
plastmasu, plastmasas plēvi, cukuru
•
•
un ēdienu, kura sastāvā ir cukurs, jo
pretējā gadījumā netīrumi var izraisīt
plīts bojājumus. Uzmanieties, lai
negūtu apdegumus. Izmantojiet īpašu
skrāpi uz stikla virsmas piemērotā
leņķī un virziet tā asmeni pāri virsmai.
Noņemt, kad plīts ir pietiekami
atdzisusi: kaļķakmens un ūdens
traipus, taukvielu šļakstus un krāsu
izmaiņas uz spīdīgās metāliskās
virsmas. Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Pēc
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar
mīkstu drānu.
Spīdošu metāla daļu krāsas
zaudēšanas novēršana: izmantojiet
ūdens un etiķa šķīdumu un notīriet
stikla virsmu ar drānu.
34
www.electrolux.com
8. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Ko darīt, ja ...
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Plīti nevar ieslēgt vai darbi‐ Plīts nav pieslēgta elektro‐ Pārbaudiet, vai plīts ir pa‐
nāt.
tīklam vai nav pieslēgta pa‐ reizi pievienota strāvas pie‐
reizi.
vadam. Skatiet savienoju‐
ma diagrammu.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējums ir
saistīts\i ar drošinātāju. Ja
drošinātājs atkārtoti izdeg,
sazinieties ar kvalificētu
elektriķi.
Jūs neiestatāt sildīšanas
pakāpi 10 sekunžu laikā.
Ieslēdziet plīti vēlreiz un 10
sekunžu laikā iestatiet sildī‐
šanas pakāpi.
Skarti 2 vai vairāki sensora Pieskarties tikai vienam
lauki vienlaicīgi.
sensora laukam.
Pauze darbojas.
Skatiet sadaļu „Izmantoša‐
na ikdienā”.
Uz vadības paneļa ir ūdens Notīriet vadības paneli.
vai tauku traipi.
Atskan skaņas signāls un
plīts virsma deaktivizējas.
Izslēdzot plīti, atskan ska‐
ņas signāls.
Uz viena vai vairākiem
sensoru laukiem uzlikts
kāds priekšmets.
Noņemiet priekšmetu no
sensoru laukiem.
Plīts deaktivizējas.
Kaut kas ir uzlikts uz sen‐
Noņemiet priekšmetu no
sensora lauka.
sora lauka
.
Atlikušā siltuma indikators
neiedegas.
Zona nav karsta, jo darbo‐
jas pavisam īsu laiku vai
sensors ir bojāts.
Ja zona ir darbojusies pie‐
tiekami ilgi, lai būtu karsta,
sazinieties ar pilnvarotu
servisa centru.
Automātiskā sakarsēšana
nedarbojas.
Zona ir karsta.
Ļaujiet zonai pietiekami at‐
dzist.
Iestatīta maksimālā sildīša‐ Maksimālajai sildīšanas
nas pakāpe.
pakāpei ir tāda pati jauda
kā funkcijai.
Sildīšanas pakāpe mainās
starp diviem līmeņiem.
Enerģijas pārvaldība dar‐
bojas.
Skatiet sadaļu „Izmantoša‐
na ikdienā”.
LATVIEŠU
35
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Sensora lauki sakarst.
Ēdiena gatavošanas trauki
ir par lielu vai arī novietoti
pārāk tuvu vadības ierī‐
cēm.
Ja ir iespējams, novietojiet
lielāka izmēra ēdiena gata‐
vošanas traukus uz aizmu‐
gurējām zonām.
Pieskaroties vadības pane‐ Skaņas signāli nav aktivi‐
ļa sensora laukiem, nav
zēti.
skaņas signāla.
Aktivizējiet skaņas signā‐
lus. Skatiet sadaļu „Izman‐
tošana ikdienā”.
Iedegas
indikators.
Cepeškrāsns bērnu drošī‐ Skatiet sadaļu „Izmantoša‐
bas funkcija vai Bloķēšana na ikdienā”.
darbojas.
Iedegas
indikators.
Uz zonas nav ēdiena gata‐ Uzlieciet ēdiena gatavoša‐
vošanas trauku.
nas trauku uz zonas.
Nepiemēroti ēdiena gata‐
vošanas trauki.
Lietojiet piemērotus ēdiena
gatavošanas traukus. Ska‐
tiet sadaļu "Padomi un ie‐
teikumi".
Zonai neatbilstošs ēdiena Izmantojiet pareiza lieluma
gatavošanas trauka apakš‐ ēdiena gatavošanas trau‐
ējās daļas diametrs.
ku. Skatiet sadaļu “Tehni‐
skie dati".
Parādās
un skaitlis.
Plīts darbībā radies traucē‐ Izslēdziet plīts virsmu un
jums.
atkal aktivizējiet to pēc 30
sekundēm. Ja
atkal pa‐
rādās, atvienojiet plīti no
strāvas. Pēc 30 sekundēm
atkal pievienojiet plīts virs‐
mu strāvas padevei. Ja
problēma atkārtojas, sazi‐
nieties ar pilnvaroto servisa
centru.
Jūs dzirdiet nepārtrauktus
skaņas signālus.
Nepareizs elektrības pie‐
slēgums.
8.2 Ja nevarat atrast
risinājumu ...
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa
centru. Norādiet datu plāksnītē
atrodamos datus. Nosauciet arī stikla
keramikas virsmas trīs ciparu-burtu kodu
(atrodas stikla virsmas stūrī) un
informējiet par redzamo kļūdas
Atvienojiet plīti no strāvas.
Lūdziet kvalificētam elektri‐
ķim pārbaudīt pieslēgumu.
paziņojumu. Pārliecinieties, ka izmantojāt
plīts virsmu pareizi. Ja lietojāt ierīci
nepareizi, par problēmu novēršanu, kuru
veic apkalpošanas centra darbinieki vai
ierīces tirgotājs, tiks ieturēta papildu
samaksa pat garantijas apkalpošanas
laikā. Informāciju par apkalpošanas
centru un garantijas noteikumiem skatiet
garantijas brošūrā.
36
www.electrolux.com
9. TEHNISKIE DATI
9.1 Datu plāksnīte
Modelis EIV63440BS
Veids 61 B4A 01 AA
Indukcija 7.35 kW
Sēr.Nr. .................
ELECTROLUX
Izstrādājuma Nr. 949 596 835 00
220 - 240 V / 400 V 2 N 50 - 60 Hz
Ražots Vācijā
7.35 kW
9.2 Gatavošanas zonu specifikācijas
Gatavošanas
zona
Nominālā jau‐ PowerBoost
da (maksimālā [W]
sildīšanas pa‐
kāpe) [W]
PowerBoost
maksimālais
ilgums [min]
Ēdiena gatavo‐
šanas trauka
diametrs [mm]
Priekšējā krei‐
sā
2300
3200
10
125 - 210
Aizmugurējā
kreisā
2300
3200
10
125 - 210
Priekšējā labā
1400
2500
4
125 - 145
Aizmugurējā
labā
1800
2800
10
145 - 180
Gatavošanas zonu jauda var nedaudz
atšķirties no tabulā norādītajiem datiem.
Tā mainās atkarībā no ēdiena
gatavošanas trauku materiāla un
izmēriem.
Lai gūtu optimālus gatavošanas
rezultātus, lietojiet ēdiena gatavošanas
traukus, kas nav lielāki par tabulā
norādīto diametru.
10. ENERGOEFEKTIVITĀTE
10.1 Informācija par izstrādājumu saskaņā ar EU 66/2014
Modeļa noteikšana
EIV63440BS
Plīts veids
Iebūvējama plīts
virsma
Gatavošanas zonu skaits
4
Sildīšanas tehnoloģija
Indukcija
Riņķa gatavošanas zonu
diametrs (Ø)
Priekšējā kreisā
Aizmugurējā kreisā
Priekšējā labā
Aizmugurējā labā
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
LATVIEŠU
Enerģijas patēriņš gata‐
vošanas zonai (EC elec‐
tric cooking)
Priekšējā kreisā
Aizmugurējā kreisā
Priekšējā labā
Aizmugurējā labā
178,4 Wh / kg
178,4 Wh / kg
183,2 Wh / kg
184,9 Wh / kg
Plīts enerģijas patēriņš
(EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektroierīces gatavošanai
mājsaimniecībā - 2. daļa: Plītis Snieguma novērtēšanas metodes
Gatavošanas vietai atbilstošie enerģijas
mērījumi tiek noteikti pēc atzīmēm uz
atbilstošām gatavošanas zonām.
10.2 Enerģijas taupīšana
Ievērojot turpmāk izklāstītos ieteikumus
ikdienas gatavošanas laikā var ietaupīt
enerģiju.
•
37
181,2 Wh / kg
•
•
•
•
•
Ja iespējams, uzlieciet ēdiena
gatavošanas traukiem vākus.
Pirms gatavošanas zonas
ieslēgšanas uzlieciet uz tās ēdiena
gatavošanas trauku.
Mazākus ēdiena gatavošanas traukus
lieciet uz mazākām gatavošanas
zonām.
Ēdiena gatavošanas traukus lieciet
tieši gatavošanas zonas centrā.
Varat izmantot atlikušo siltumu, lai
uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu.
Lieciet karsēt ūdeni tikai
nepieciešamā tilpumā.
11. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
38
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................. 38
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS............................................................................... 40
3. ĮRENGIMAS......................................................................................................43
4. GAMINIO APRAŠYMAS...................................................................................44
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 46
6. PATARIMAI...................................................................................................... 49
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 51
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS....................................................................................... 52
9. TECHNINIAI DUOMENYS................................................................................54
10. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 54
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
LIETUVIŲ
39
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią
ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys
naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad
neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.
Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba
atskira nuotolinio valdymo sistema.
ĮSPĖJIMAS! Neprižiūrimas maisto gaminimas ant
kaitlentės su riebalais ar aliejumi gali būti pavojingas ir
sukelti gaisrą.
40
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NIEKADA negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite
prietaisą ir tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba
gesinimo apdangalu.
DĖMESIO! Maisto gaminimo procesas turi būti
prižiūrimas. Trumpalaikis maisto gaminimo procesas
turi būti nuolat prižiūrimas.
ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant
maisto gaminimo paviršių.
Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių,
peilių ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali
įkaisti.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Baigę naudotis, išjunkite kaitlentę, naudodamiesi jos
valdikliais, ir nepasikliaukite prikaistuvio detektoriumi.
Jei stiklo keraminis paviršius / stiklo paviršius įtrūkęs,
prietaisą išjunkite ir ištraukite kištuką iš maitinimo
lizdo. Jeigu prietaisas prie maitinimo tinklo prijungtas
tiesiogiai, naudojant jungiamąją dėžutę, išimkite
saugiklį, kad atjungtumėte prietaisą nuo maitinimo
tinklo. Bet kuriuo atveju kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui
arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik maisto gaminimo prietaiso
gamintojo sukurtas arba prietaiso gamintojo
naudojimo instrukcijoje nurodytas kaip tinkamas
kaitlenčių apsaugas arba prietaise jau integruotas
kaitlenčių apsaugas. Netinkamų apsaugų naudojimas
gali sukelti nelaimingus atsitikimus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Perkeldami prietaisą, visada būkite
atsargūs, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Apsaugokite nupjautus paviršius
hermetiku, kad jie nuo drėgmės
neišbrinktų.
Apsaugokite prietaiso apačią nuo
garų ir drėgmės.
Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta
durų ir po langu. Atidarant duris ar
langus, jie gali nuversti įkaitusius
prikaistuvius nuo prietaiso.
Kiekvieno prietaiso apačioje yra
aušinimo ventiliatoriai.
Jeigu prietaisas įrengtas virš
stalčiaus:
– Nelaikykite mažų daiktų ar
popieriaus lapų, kuriuos galėtų
įtraukti, nes jie gali sugadinti
aušinimo ventiliatorius arba
aušinimo sistemą.
– Išlaikykite ne mažesnį kaip 2 cm
atstumą tarp prietaiso apačios ir
stalčiuje laikomų dalių.
2.2 Elektros prijungimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
įrengti kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Prieš atlikdami bet kokį veiksmą,
įsitikinkite, kad prietaisas būtų
atjungtas nuo maitinimo.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai
įrengtas. Dėl laisvo ir netinkamo
elektros maitinimo laido ar kištuko
(jeigu taikytina) gnybtas gali įkaisti.
Naudokite tinkamą elektros maitinimo
laidą.
Pasirūpinkite, kad elektros laidai
nesusipainiotų.
•
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti
arba gauti elektros smūgį.
•
41
Įsitikinkite, kad įrengta apsauga nuo
elektros smūgių.
Ant laido naudokite įtempimą
mažinančią sąvaržą.
Įsitikinkite, kad maitinimo laidas ar
kištukas (jeigu taikytina) neliestų
karšto prietaiso ar karštų prikaistuvių,
kai jungiate prietaisą į netoli esančius
lizdus.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko
(jeigu taikytina) ar maitinimo laido.
Kreipkitės į mūsų įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą arba elektriką, jeigu
reikia pakeisti pažeistą maitinimo
laidą.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Prieš naudodami pirmąkart, išimkite
visas pakuotės medžiagas, nuimkite
etiketes ir apsauginę plėvelę (jeigu
taikytina).
42
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite šį prietaisą namų ūkio
aplinkoje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą,
kaitvietę išjunkite.
Nepasitikėkite prikaistuvių
detektoriumi.
Nedėkite stalo įrankių arba
prikaistuvių dangčių ant kaitviečių. Jie
gali įkaisti.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Jeigu prietaiso paviršius įtrūktų,
nedelsdami atjunkite prietaisą nuo
elektros tinklo. Taip išvengsite
elektros smūgio.
Naudotojai, turintys širdies
stimuliatorių, turi išlaikyti ne mažesnį
kaip 30 cm atstumą nuo indukcinių
kaitviečių, kai prietaisas veikia.
Kai dedate maistą į karštą aliejų,
aliejus gali ištikšti.
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir sprogimo pavojus
•
•
•
•
Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti
lengvai užsiliepsnojančių garų.
Kaitindami riebalus ir aliejų, būkite
atsargūs, kad liepsna arba įkaitę
daiktai jų neuždegtų.
Įkaitusio aliejaus garai gali savaime
užsiliepsnoti.
Naudotas aliejus, kuriame yra maisto
likučių, gali užsiliepsnoti esant
žemesnei temperatūrai nei aliejus,
kuris yra naudojamas pirmą kartą.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant
valdymo skydelio.
Nedėkite karšto prikaistuvio dangčio
ant kaitlentės stiklinio paviršiaus.
•
•
•
•
•
•
Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių
prikaistuvių.
Būkite atsargūs, kad ant prietaiso
nenukristų daiktai arba prikaistuviai.
Jie gali pažeisti paviršių.
Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų
prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius
prikaistuvius.
Nedėkite ant prietaiso aliuminio
folijos.
Prikaistuviai iš ketaus, aliuminio arba
su sugadintais dugnais gali subraižyti
stiklą / stiklo keramiką. Jeigu tokius
indus nuo maisto gaminimo paviršiaus
reikia patraukti, juos visada kelkite, o
ne traukite.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
2.4 Priežiūra ir valymas
•
•
•
•
•
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršių nuo
nusidėvėjimo.
Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį ir
palaukite, kol jis atvės.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo,
prieš atlikdami techninės priežiūros
darbus.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir
nepurkškite vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
2.5 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
2.6 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
pašalinti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
LIETUVIŲ
•
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
3. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3.1 Prieš įrengiant
Prieš įrengdami kaitlentę, užrašykite
žemiau informaciją iš techninių duomenų
plokštelės. Techninių duomenų plokštelę
rasite kaitlentės apačioje.
Serijos numeris.........................
3.2 Įmontuojamos kaitlentės
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
Į baldus įmontuojamos kaitlentės gali būti
naudojamos tik po to, kai jos bus
įrengtos tinkamame standartus
atitinkančiame paviršiuje.
3.3 Prijungimo kabelis
•
•
Kaitlentė pristatoma su prijungimo
kabeliu.
Norėdami pakeisti pažeistą maitinimo
kabelį, naudokite kabelio tipą
H05V2V2-F, kuris išlaiko 90 °C arba
aukštesnę temperatūrą. Kreipkitės į
vietos techninio aptarnavimo centrą.
min.
28 mm
3.4 Surinkimas
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
43
44
www.electrolux.com
Jeigu prietaisas įrengiamas
virš stalčiaus, kaitlentės
ventiliacija gali sušildyti
stalčiuje laikomus daiktus
maisto gaminimo metu.
min. 60mm
4. GAMINIO APRAŠYMAS
4.1 Maisto gaminimo paviršių išdėstymas
1
1 Indukcinė kaitvietė
2 Valdymo skydelis
1
1
1
2
4.2 Valdymo skydelio išdėstymas
1
2 3
4
5
11
6
7
10
9
8
Prietaisą valdykite jutiklių laukais. Rodiniai, indikatoriai ir garso signalai parodo, kurios
funkcijos veikia.
LIETUVIŲ
Jutik‐
lio
lau‐
kas
Funkcija
Pastaba
1
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
Kaitlentei įjungti ir išjungti.
2
Užrakinimas / Apsaugos
nuo vaikų įtaisas
Skirta valdymo skydeliui užrakinti / atra‐
kinti.
3
Pristabdyti
Įjungia ir išjungia funkciją.
4
Bridge
Įjungia ir išjungia funkciją.
-
Kaitinimo lygio rodmuo
Rodo kaitinimo lygį.
-
Kaitviečių laikmačio indi‐
katoriai
Rodo, kuriai kaitvietei nustatote laiką.
5
6
7
-
8
/
9
10
11
-
Laikmačio ekranas
Rodo laiką minutėmis.
-
Kaitvietės pasirinkimas.
-
Pailgina arba sutrumpina laiką.
PowerBoost
Įjungia funkciją.
Valdymo juosta
Nustato kaitinimo lygį.
45
4.3 Kaitinimo lygių rodiniai
Rodinys
Aprašas
Kaitvietė išjungta.
Kaitvietė veikia.
-
Veikia Pristabdyti.
Veikia Automatinis įkaitinimas.
Veikia PowerBoost.
+ skaitmuo
Įvyko veikimo triktis.
/
OptiHeat Control (3 veiksmas. Likusio karščio indikatorius): gami‐
namas maistas / palaikoma šiluma / likęs karštis.
/
Veikia Užrakinimas /Apsaugos nuo vaikų įtaisas.
Prikaistuvis netinkamas arba per mažas, arba neuždėtas ant kait‐
vietės.
Veikia Automatinis išjungimas.
46
www.electrolux.com
4.4 OptiHeat Control (3
veiksmas. Likusio karščio
indikatorius)
Indukcinės kaitvietės maisto gaminimo
metu kaitina tiesiogiai prikaistuvio dugną.
Stiklo keramikos paviršius įšyla dėl
likusio prikaistuvio karščio.
ĮSPĖJIMAS!
/
/
Pavojus
nusideginti dėl likusio
karščio. Indikatoriai rodo
šiuo metu naudojamų
kaitviečių likusio karščio lygį.
Taip pat gali įsijungti greta
esančių kaitviečių
indikatoriai, netgi jei jų
nenaudojate.
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Įjungimas ir išjungimas
Lieskite
1 sekundę, kad įjungtumėte
arba išjungtumėte kaitlentę.
5.2 Automatinis išjungimas
Kaitinimo lygis
, 1–3
Kaitlentė išsijun‐
gia po
6 valandų
4–7
5 valandų
8–9
4 valandų
10–14
1,5 valandos
Ši funkcija automatiškai išjungia
kaitlentę, jeigu:
5.3 Kaitinimo lygis
•
•
Norėdami nustati ar pakeisti kaitinimo
lygį:
•
•
•
•
visos kaitvietės yra išjungtos;
įjungę kaitlentę, nenustatėte kaitinimo
lygio;
kažką išliejote arba padėjote ką nors
(puodą, šluostę ir pan.) ant valdymo
skydelio ilgesniam laikui nei 10
sekundžių. Pasigirsta garso signalas
ir kaitlentė išsijungia. Nuimkite daiktą
arba nuvalykite valdymo skydelį;
kaitlentė perkaista (pvz., jeigu
kaitinate tuščią keptuvę). Palaukite,
kol kaitvietė atauš, prieš vėl
naudodami kaitlentę;
naudojate netinkamus prikaistuvius.
ir po 2 minučių
Užsidega simbolis
kaitvietė išsijungia automatiškai;
neišjungėte kaitvietės arba
nepakeitėte kaitinimo lygio. Po tam
tikro laiko užsidega
ir kaitlentė
išsijungia.
Santykis tarp kaitinimo lygio ir laiko,
po kurio kaitlentė išsijungia:
Palieskite valdymuo juostą ties tinkamu
kaitinimo lygiu arba pirštu lieskite
valdymo juostą, kol pasieksite tinkamą
kaitinimo lygį.
5.4 Kaitviečių naudojimas
Uždėkite prikaistuvį ant pasirinktos
kaitvietės vidurio. Indukcinės kaitvietės
prisitaiko automatiškai pagal prikaistuvio
dugno dydį.
Galite gaminti naudodami didelį
prikaistuvį, uždėtą ant dviejų kaitviečių
vienu metu. Prikaistuvis turi uždengti
LIETUVIŲ
abiejų kaitviečių centrus, bet neišsikišti
už pažymėtos srities.
Jeigu prikaistuvis yra tarp dviejų centrų,
lygiagrečiojo sujungimo funkcija nebus
aktyvinta.
47
Kaitvietė turi būti šalta, kad
galėtumėte įjungti šią
funkciją.
Norėdami įjungti šią funkciją
kaitvietei: palieskite
( užsidega).
Nedelsdami palieskite norimą kaitinimo
lygį. Po 3 sekundžių užsidega
.
Norėdami išjungti funkciją: pakeiskite
kaitinimo lygį.
5.7 PowerBoost
Ši funkcija padidina indukcinių kaitviečių
galią. Indukcinei kaitvietei šią funkciją
galima įjungti tik ribotam laikui. Po to
indukcinė kaitvietė automatiškai grįžta į
aukščiausią kaitinimo lygį.
Žr. skyrių „Techniniai
duomenys“.
Norėdami įjungti šią funkciją
kaitvietei: palieskite
5.5 Bridge
Funkcija veikia, kai
prikaistuviai uždengia dviejų
kaitviečių centrus.
Ši funkcija sujungia dvi kairiąsias
kaitvietes ir jos veikia kaip viena.
Pirmiausiai nustatykite vienos kairiosios
kaitvietės kaitinimo lygį.
Norėdami įjungti funkciją: palieskite .
Norėdami nustatyti arba pakeisti
kaitinimo lygį, palieskite vieną iš valdymo
jutiklių.
Norėdami išjungti funkciją: palieskite
. Kaitvietės veikia atskirai.
5.6 Automatinis įkaitinimas
Aktyvinkite šią funkciją, kad per
trumpesnį laiką pasiektumėte norimą
kaitinimo lygį. Kai ši funkcija įjungta,
kaitvietė pradžioje veikia didžiausiu lygiu,
o po to gaminama norimu kaitinimo lygiu.
.
įsijungia.
Norėdami išjungti funkciją: pakeiskite
kaitinimo lygį.
5.8 Laikmatis
Atgalinės atskaitos laikmatis
Šią funkciją naudokite kaitvietės vienai
maisto gaminimo trukmei nustatyti.
Pirmiausiai nustatykite kaitvietės, o po to
– funkcijos kaitinimo lygį.
Norėdami nustatyti kaitvietę: lieskite
pakartotinai tol, kol įsijungs reikiamos
kaitvietės indikatorius.
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
laikmačio
laikui nustatyti (00–99
minutės). Kai kaitvietės indikatorius
pradeda lėtai mirksėti, pradedama
atgalinė laiko atskaita.
Norėdami pamatyti likusį laiką:
kaitvietę nustatykite, naudodami .
Kaitvietės indikatorius pradeda greitai
mirksėti. Ekrane rodomas likęs laikas.
Norėdami pakeisti laiką: kaitvietę
nustatykite, naudodami
arba
.
. Palieskite
48
www.electrolux.com
5.9 Pristabdymas
Norėdami išjungti funkciją:su
nustatykite kaitvietę ir palieskite .
Likęs laikas skaičiuojamas iki 00.
Kaitvietės indikatorius išsijungia.
Funkcija nustato visas veikiančias
kaitvietes į žemiausią kaitinimo lygį.
Kai ši funkcija veikia, visi kiti valdymo
skydelių simboliai yra užrakinti.
Kai laikas baigiasi, pasigirsta
garso signalas ir mirksi 00.
Kaitvietė išsijungia.
Norėdami išjungti garsą: palieskite
Funkcija neišjungia laikmačio funkcijų.
.
CountUp Timer (laiko skaičiavimo
pirmyn laikmatis)
Galite naudoti šią funkciją, jeigu norite
sužinoti, kiek laiko kaitvietė veikia.
Palieskite
, kad įjungtumėte funkciją.
įsijungia.Kaitinimo lygis sumažinamas
iki 1.
Norėdami išjungti šią funkciją, palieskite
. Įsijungia ankstesnis kaitinimo lygis.
Norėdami nustatyti kaitvietę: lieskite
5.10 Užrakinimas
pakartotinai tol, kol įsijungs reikiamos
kaitvietės indikatorius.
Galite užrakinti valdymo skydelį, kai
kaitvietės veikia. Taip galima išvengti
atsitiktinio kaitinimo lygio pakeitimo.
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
, užsidega laikmačio . Kai kaitvietės
indikatorius pradeda lėtai mirksėti,
pradedama laiko atskaita pirmyn. Ekrane
tai rodoma , tai skaičiuojamas laikas
(minutėmis).
Norėdami išjungti funkciją:su
arba
. Kaitvietės indikatorius užgęsta.
Minučių skaitlys
Galite naudoti šią funkciją kaip minučių
skaitlį, kai kaitlentė yra įjungta ir
kaitvietės neveikia. Kaitinimo lygio
5.11 Apsaugos nuo vaikų
įtaisas
Ši funkcija apsaugo, kad kaitlentė
nepradėtų veikti atsitiktinai.
kaitlentę su
. Kaitinimo lygio
nenustatykite. Palieskite
4 sekundes. Įsižiebs
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
kaitlentę su
. Palieskite
arba , kad
nustatytumėte laiką. Kai laikas baigiasi,
pasigirsta garso signalas ir mirksi 00.
Ši funkcija neturi poveikio
kaitviečių veikimui.
Išjungus kaitlentę,
išjungiama ir ši funkcija.
Norėdami įjungti funkciją: įjunkite
.
Norėdami išjungti garsą: palieskite
.
užsidega 4 sekundėms.Laikmatis
lieka įjungtas.
. Įsijungia ankstesnis kaitinimo lygis.
naudodami . Kaitvietės indikatorius
pradeda greitai mirksėti. Ekrane rodoma,
kiek laiko veikia kaitvietė.
ekrane rodoma
Norėdami įjungti funkciją: palieskite
Norėdami išjungti funkciją: palieskite
Norėdami pamatyti, kiek laiko veikia
kaitvietė: kaitvietę nustatykite,
nustatykite kaitvietę ir palieskite
Pirmiausia nustatykite kaitinimo lygį.
ir palaikykite
. Išjunkite
.
Norėdami išjungti funkciją: įjunkite
kaitlentę su
.
. Kaitinimo lygio
nenustatykite. Palieskite
4 sekundes. Įsižiebs
kaitlentę su
ir palaikykite
. Išjunkite
.
Norėdami nepaisyti funkcijos tik
vienam maisto gaminimui: įjunkite
kaitlentę su
.
įsižiebia. Palieskite ir
LIETUVIŲ
4 sekundes palaikykite . Per 10
sekundžių nustatykite kaitinimo lygį.
Kaitlentę galima naudoti. Kai išjungiate
kaitlentę su
•
, funkcija vėl veikia.
5.12 OffSound Control (Garso
signalų išjungimas ir įjungimas)
Išjunkite kaitlentę. Palieskite ir 3
sekundes palaikykite . Ekranas
įsijungia ir išsijungia. Palieskite ir
palaikykite
•
•
•
•
3 sekundes. Įsižiebs
arba . Palieskite
laikmatį, kad
pasirinktume vieną iš šių:
•
– garso signalai išjungti
– garso signalai įjungti
•
Norėdami patvirtinti pasirinkimą,
palaukite, kol kaitlentė automatiškai
išsijungs.
49
Kiekvienos fazės maksimali elektros
apkrova yra 3 700 W.
Ši funkcija paskirsto galią tarp
kaitviečių, prijungtų prie tos pačios
fazės.
Ši funkcija įsijungia, kai bendra
kaitviečių, prijungtų prie vienos fazės,
elektros apkrova viršija 3 700 W.
Ši funkcija sumažina galią kitoms
kaitvietėms, prijungtoms prie tos
pačios fazės.
Kaitviečių, kurių galia sumažinta,
kaitinimo lygio rodinys keičiasi nuo
pasirinkto kaitinimo lygio į sumažintą
kaitinimo lygį. Po tam tikro laiko
kaitviečių, kurių galia sumažinta,
kaitinimo lygio rodinys rodomas kaip
sumažintas kaitinimo lygis.
Kai funkcija yra nustatyta ties , garso
signalai girdimi tik tuo atveju, kai:
•
•
•
•
paliečiate ;
Minučių skaitlys išsijungia;
Atgalinės atskaitos laikmatis
išsijungia;
ką nors padedate ant valdymo
skydelio.
5.13 Galios valdymas
•
Kaitvietės sugrupuojamos pagal vietą
ir kaitlentės fazių skaičių. Žr.
paveikslėlį.
6. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Prikaistuviai
Indukcinių kaitviečių striprus
elektromagnetinis laukas
labai greitai įkaitina
prikaistuvius.
Su indukcinėmis kaitvietėmis
naudokite tinkamus
prikaistuvius.
Prikaistuvių medžiaga
•
tinkama: ketus, plienas, emaliuotasis
plienas, nerūdijantysis plienas,
daugiasluoksnis dugnas (jeigu
gamintojo pažymėta, kad tinka).
• netinkama: aliuminis, varis, žalvaris,
stiklas, keramika, porcelianas.
Prikaistuviai tinka indukcinei viryklei,
jeigu:
•
•
vanduo labai greitai užverda ant
kaitvietės, nustatytos aukščiausia
galia;
ant prikaistuvio dugno prikimba
magnetas.
50
www.electrolux.com
Prikaistuvio matmenys
skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių
principu).
• dūzgimas: naudojate didelę galią.
• spragsėjimas: elektrinis perjungimas.
• šnypštimas, gaudimas: veikia
ventiliatorius.
Šis triukšmas yra normalus ir
nereiškia kaitlentės gedimo.
Indukcinės kaitvietės prisitaiko
automatiškai pagal prikaistuvio dugno
dydį.
6.3 Öko Timer (Ekonominis
laikmatis)
Prikaistuvio dugnas turi būti
kuo storesnis ir lygesnis.
Prieš dėdami prikaistuvius
ant kaitlentės paviršiaus,
įsitikinkite, kad jų dugnai
būtų švarūs ir sausi.
Kaitvietės veiksmingumas yra susijęs su
prikaistuvio skersmeniu. Mažesnio nei
minimalaus skersmens prikaistuvis
gauna tik dalį kaitvietės sukuriamos
galios.
Žr. „Techniniai duomenys“.
6.2 Triukšmo lygis naudojimo
metu
Jeigu girdite:
•
•
traškėjimą: prikaistuviai pagaminti iš
skirtingų medžiagų (kelių sluoksnių
principu).
švilpimą: naudojate kaitvietę nustatę
didelę galią ir prikaistuvį, pagamintą iš
Kaitinimo ly‐ Naudojimas:
gis
Energijos taupymo tikslais kaitvietės
kaitinimo elementas automatiškai
išsijungia anksčiau, nei pasigirsta
atgalinės laiko atskaitos garso signalas.
Veikimo trukmė priklauso nuo kaitinimo
lygio ir maisto gaminimo trukmės.
6.4 Maisto gaminimo pavyzdžiai
Kaitinimo lygis ir kaitvietės energijos
sąnaudos susiję netiesiogiai. Didesnis
kaitinimo lygis nėra tiesiogiai
proporcingas energijos sąnaudų
padidėjimui. Tai reiškia, kad kaitvietė,
veikianti vidutiniu kaitinimo lygiu, naudoja
mažiau nei pusę savo galios.
Duomenys lentelėje yra tik
orientacinio pobūdžio.
Laikas
(min.)
Patarimai
Išlaikyti pagamintą maistą šil‐ jeigu
tą.
reikia
Uždenkite prikaistuvį dang‐
čiu.
1–3
„Hollandaise“ padažas, lydy‐
mas: sviestas, šokoladas,
želatina.
5–25
Retkarčiais pamaišykite.
1–3
Tirštinimas: purūs omletai,
kepti kiaušiniai.
10–40
Gaminkite uždengę prikais‐
tuvius.
3–5
Tinka virti ryžius ir gaminti
25–50
pieniškus patiekalus, taip pat
šildyti pagamintus patiekalus.
Verdant ryžius, vandens turi
būti bent dvigubai daugiau
nei ryžių; gamindami pieniš‐
kus patiekalus, juos įpusėjus
procesui pamaišykite.
5–7
Daržovių gaminimas garuo‐
se, žuvis, mėsa.
Įpilkite pora valgomųjų
šaukštų skysčio.
-1
20–45
LIETUVIŲ
51
Kaitinimo ly‐ Naudojimas:
gis
Laikas
(min.)
Patarimai
7–9
Bulvių virimas garuose.
20–60
Gamindami 750 g bulvių,
naudokite daugiausia ¼ l
vandens.
7–9
Tinka gaminti didesnius
maisto kiekius, troškinius ir
sriubas.
60–150 Iki 3 l skysčio ir ingredientai.
9–12
Neintensyvus kepimas: tinka jeigu
kepti eskalopus, veršienos
reikia
muštinius, kotletus, pyragė‐
lius su įdaru, dešreles, kepe‐
nėles, miltų, sviesto ir pieno
mišinius, kiaušinius, blynus,
spurgas.
Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
12–13
Intensyvus kepimas, smulkiai 5–15
supjaustytos paskrudintos
bulvės, nugarinės žlėgtainis,
bifšteksas.
Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
14
Tinka virti vandeniui, makaronams, skrudinti mėsą (guliašą, troškintą
mėsą), kepti bulvių traškučius apsemtus aliejuje.
Tinka virti didelį kiekį vandens. Suaktyvinta PowerBoost.
7. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Bendra informacija
•
•
•
•
•
Valykite kaitlentę po kiekvieno
panaudojimo.
Visada naudokite prikaistuvius
švariais dugnais.
Įbrėžimai ar tamsios dėmės ant
paviršiaus neturi įtakos kaitlentės
veikimui.
Naudokite specialius, kaitlentei valyti
tinkamus valiklius.
Naudokite specialią, stiklui skirtą
grandyklę.
7.2 Kaitlentės valymas
•
Nuvalykite nedelsdami: išsilydžiusį
plastiką, plastmasinę plėvelę, cukrų ir
•
•
maistą su cukrumi, nes kitaip
nešvarumai gali pakenkti kaitlentei.
Būkite atsargūs, kad išvengtumėte
nudegimų. Naudokite specialią
grandyklę, kurią prie stiklo paviršiaus
pridėkite smailiu kampu ir stumkite
ašmenis paviršiumi.
Kaitlentei pakankamai ataušus
pašalinkite: kalkių nuosėdas,
vandens dėmes, riebalų dėmes,
metalo spalvos dėmes. Kaitlentę
valykite drėgnu skudurėliu ir
nešveičiamąja valymo priemone.
Nuvalę kaitlentę, ją nusausinkite
minkštu audiniu.
Pašalinkite blizgančias metalo
atspalvio dėmes: naudokite vandens
ir acto tirpalą ir valykite stiklo paviršių
šluoste.
52
www.electrolux.com
8. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Kaitlentės nepavyksta
įjungti arba valdyti.
Kaitlentė neprijungta arba
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar kaitlentė tin‐
kamai prijungta prie elek‐
tros tinklo. Žr. prijungimo
schemą.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
10 sekundžių nenustatėte
kaitinimo lygio.
Dar kartą įjunkite kaitlentę
ir nustatykite kaitinimo lygį
greičiau nei per 10 sekun‐
džių.
Vienu metu palietėte 2 ar‐
ba daugiau jutiklio laukų.
Lieskite tik vieną jutiklio
lauką.
Veikia Pristabdyti.
Žr. skyrių „Kasdienis nau‐
dojimas“.
Ant valdymo skydelio yra
vandens arba riebalų dė‐
mių.
Nuvalykite valdymo sky‐
delį.
Pasigirsta garso signalas ir Kažką padėjote ant vieno
kaitlentė išsijungia.
arba kelių jutiklio laukų.
Kai kaitlentė yra išjungta,
girdimas garso signalas.
Nuimkite daiktą nuo jutiklio
laukų.
Kaitlentė išsijungia.
Nuimkite daiktą nuo jutiklio
lauko.
Kažką uždėjote ant jutiklio
lauko
Neįsijungia likusio karščio
indikatorius.
.
Kaitvietė neįkaitusi, nes
Jeigu kaitvietė veikė pa‐
veikė pernelyg trumpai, ar‐ kankamai ilgai ir jau turėtų
ba sugedęs jutiklis.
būti įkaitusi, kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiū‐
ros centrą.
Automatinis įkaitinimas ne‐ Kaitvietė yra karšta.
veikia.
Palaukite, kol kaitvietė pa‐
kankamai atvės.
Nustatytas didžiausias kai‐ Esant didžiausiam kaitini‐
tinimo lygis.
mo lygiui, galia yra tokia
pati kaip ir funkcijos.
LIETUVIŲ
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Kaitinimo lygis keičiamas
tarp dviejų lygių.
Veikia Galios valdymas.
Žr. skyrių „Kasdienis nau‐
dojimas“.
Jutiklių laukai įkaista.
Per didelis prikaistuvis ar‐
ba jis yra per arti valdiklių.
Jeigu galima, didelius pri‐
kaistuvius dėkite ant gali‐
nių kaitviečių.
Liečiant jutiklių laukus nėra Garsas yra išjungtas.
garso.
53
Įjunkite garso signalus. Žr.
skyrių „Kasdienis naudoji‐
mas“.
Įsijungia
.
Veikia Apsaugos nuo vaikų Žr. skyrių „Kasdienis nau‐
įtaisas arba Užrakinimas.
dojimas“.
Įsijungia
.
Ant kaitvietės neuždėtas
prikaistuvis.
Uždėkite prikaistuvį ant
kaitvietės.
Netinkamas prikaistuvis.
Naudokite tinkamą prikais‐
tuvį. Žr. skyrių „Patarimai“.
Prikaistuvio dugno skers‐
Naudokite tinkamo dydžio
muo yra per mažas kaitvie‐ prikaistuvį. Žr. „Techniniai
tei.
duomenys“.
Įsijungia
ir skaičius.
Kaitlentėje aptikta klaida.
Išjunkite kaitlentę ir vėl ją
įjunkite po 30 sekundžių.
Jeigu vėl rodoma , at‐
junkite kaitlentę nuo maiti‐
nimo tinklo. Praėjus 30 se‐
kundžių, vėl prijunkite kait‐
lentę. Jeigu problema kar‐
tojasi, kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros cent‐
rą.
Galite girdėti nuolatinį pyp‐ Netinkamas elektros prijun‐ Atjunkite kaitlentę nuo
sėjimą.
gimas.
elektros tinklo. Paprašykite
kvalifikuoto elektriko patik‐
rinti instaliaciją.
8.2 Jeigu negalite rasti
sprendimo...
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą. Pateikite duomenis iš techninių
duomenų lentelės. Taip pat nurodykite
stiklo keramikos kaitlentės triženklį
raidžių ir skaičių kodą (jis yra stiklo
paviršiaus kampe) ir užsidegusį klaidos
pranešimą. Patikrinkite, ar tinkamai
naudojatės kaitlente. Jeigu ne,
aptarnavimo centro ar atstovo
apsilankymas bus apmokestintas,
nepaisant garantinio laikotarpio.
Nurodymai apie aptarnavimo centrą ir
garantijos sąlygos pateiktos garantijos
brošiūroje.
54
www.electrolux.com
9. TECHNINIAI DUOMENYS
9.1 Techninių duomenų
plokštelė
Modelis EIV63440BS
Tipas 61 B4A 01 AA
Indukcija 7.35 kW
Ser. Nr. ................
ELECTROLUX
PNC 949 596 835 00
220–240 V / 400 V 2 N 50–60 Hz
Pagaminta Vokietijoje
7.35 kW
9.2 Kaitviečių techniniai duomenys
Kaitvietė
Vardinė galia
(didžiausias
kaitinimo ly‐
gis) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
didžiausia
trukmė [min]
Prikaistuvio
skersmuo
[mm]
Kairioji priekinė 2 300
3 200
10
125–210
Kairioji galinė
2 300
3 200
10
125–210
Dešinioji prieki‐ 1 400
nė
2 500
4
125–145
Dešinioji galinė 1 800
2 800
10
145–180
Kaitviečių galia gali šiek tiek skirtis nuo
lentelėje pateiktų duomenų. Ji kinta
priklausomai nuo prikaistuvių medžiagos
ir matmenų.
Norėdami pasiekti optimalių maisto
gaminimo rezultatų, naudokite
prikaistuvius, kurių skersmuo ne didesnis
nei nurodytas lentelėje.
10. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
10.1 Informacija apie gaminį pagal direktyvą EU 66/2014
Modelio žymuo
EIV63440BS
Kaitlentės tipas
Įmontuojama
kaitlentė
Kaitviečių skaičius
4
Kaitinimo technologija
Indukcija
Apvalių kaitviečių skers‐
muo (Ø)
Kairioji priekinė
Kairioji galinė
Dešinioji priekinė
Dešinioji galinė
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Kaitvietės energijos są‐
naudos (EC electric coo‐
king)
Kairioji priekinė
Kairioji galinė
Dešinioji priekinė
Dešinioji galinė
178,4 Wh/kg
178,4 Wh/kg
183,2 Wh/kg
184,9 Wh/kg
LIETUVIŲ
Kaitlentės energijos są‐
naudos (EC electric hob)
55
181,2 Wh/kg
EN 60350-2 - Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 2 dalis. Kaitvietės.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai
Maisto gaminimo srities energijos
matavimai ant atitinkamų kaitviečių yra
nurodyti žymomis.
•
•
•
•
10.2 Energijos taupymas
•
Jeigu laikysitės toliau pateiktų patarimų,
kasdien gamindami galėsite sutaupyti
energijos.
•
Kai šildote vandenį, naudokite jo tik
tiek, kiek reikia.
Jeigu įmanoma, prikaistuvius
uždenkite dangčiais.
Uždėkite prikaistuvį, prieš įjungdami
kaitvietę.
Mažesnius prikaistuvius dėkite ant
mažesnių kaitviečių.
Uždėkite prikaistuvį tiesiai ant
kaitvietės vidurio.
Maistui pašildyti arba išlydyti
naudokite likusį karštį.
11. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
867346893-B-112019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising