Electrolux | EIV63440BS | User manual | Electrolux EIV63440BS Manual de utilizare

Electrolux EIV63440BS Manual de utilizare
EIV63440BS
RO
Plită
Manual de utilizare
2
www.electrolux.com
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA................................................................. 2
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ...................................................................... 5
3. INSTALAREA..................................................................................................... 7
4. DESCRIEREA PRODUSULUI............................................................................8
5. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 10
6. INFORMAŢII ŞI SFATURI................................................................................ 14
7. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA.......................................................................... 16
8. DEPANARE...................................................................................................... 16
9. DATE TEHNICE............................................................................................... 18
10. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ.............................................................................19
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
1.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată
din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi
ROMÂNA
3
permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil
pentru o consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu
dizabilităţi profunde şi complexe nu trebuie lăsate să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate
permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat
atunci când acesta este în funcţiune sau când se
răceşte. Componentele accesibile sunt fierbinţi.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
•
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale
acestuia devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă
să nu atingeţi elementele de încălzire.
A nu se folosi aparatul prin intermediul unui
cronometru extern sau cu un sistem telecomandat
separat.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT: Gătirea neasistată la plită folosind
grăsimi sau ulei poate fi periculoasă şi poate provoca
un incendiu.
Nu încercaţi NICIODATĂ să stingeţi focul cu apă.
Opriţi aparatul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu
o pătură anti-incendiu.
ATENŢIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat.
Un proces de gătire pe termen scurt trebuie
supravegheat permanent.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitaţi
nimic pe suprafeţele de gătit.
Obiectele de metal, de ex. cuţitele, furculiţele, lingurile
şi capacele nu trebuie puse pe suprafaţa plitei,
deoarece se pot înfierbânta.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a
curăţa aparatul.
După utilizare, stingeţi elementul plitei cu ajutorul
butonului şi nu lăsaţi această operaţiune în sarcina
detectorului de vase.
Dacă suprafaţa ceramică / de sticlă este crăpată, opriţi
aparatul şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare. În
cazul în care aparatul este conectat direct la sursa de
alimentare folosind cutia de conexiuni, scoateţi
siguranţa pentru a deconecta aparatul de la sursa de
curent. În ambele cazuri, contactaţi Centrul de service
autorizat.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de un service
autorizat sau de persoane cu o calificare calificare
similară pentru a se evita pericolul.
AVERTISMENT: Folosiţi doar opritoare realizate de
producătorul aparatului de gătit sau indicate de
producătorul aparatului în instrucţiunile de utilizare ca
fiind adecvate sau opritoarele incluse în aparat.
Utilizarea unor opritoare neadecvate poate produce
accidente.
ROMÂNA
5
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
2.1 Instalarea
AVERTISMENT!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Respectaţi distanţele minime faţă de
alte aparate şi corpuri de mobilier.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Închideţi etanş suprafeţele tăiate cu
un agent de etanşare pentru ca
umezeala să nu umfle materialul.
Protejaţi partea de jos a aparatului de
abur şi umezeală.
Nu aşezaţi aparatul lângă o uşă sau
sub o fereastră. Astfel, vasele fierbinţi
de pe aparat nu vor cădea atunci
când uşa sau fereastra va fi deschisă.
Fiecare aparat are ventilatoare de
răcire în partea de jos.
Dacă aparatul este instalat deasupra
unui sertar:
– Nu depozitaţi niciun obiect mic
sau foi de hârtie care ar putea fi
aspirate, deoarece acestea pot
deteriora ventilatoarele de răcire
sau pot afecta sistemul de răcire.
– Păstraţi o distanţă de minim 2 cm
între baza aparatului şi obiectele
depozitate în sertar.
2.2 Conexiunea electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Înainte de a efectua orice tip de
operaţie, asiguraţi-vă că aţi
deconectat aparatul de la sursa de
curent.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.
Verificaţi dacă aparatul a fost instalat
corect. Cablurile de alimentare
electrică şi ştecherele (dacă există)
slăbite sau incorecte pot să provoace
încălzirea excesivă a terminalului.
Folosiţi un cablu adecvat pentru
alimentarea electrică.
Nu permiteţi încâlcirea cablurilor
electrice.
Verificaţi dacă este instalată protecţia
la electrocutare.
Folosiţi o clemă pentru reducerea
tensionării cablului.
Nu lăsaţi cablul de alimentare sau
ştecherul (dacă există) să atingă
aparatul fierbinte sau vase fierbinţi
atunci când conectaţi aparatul la
prizele din vecinătate.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul (dacă există) sau
cablul de alimentare electrică.
Contactaţi Centrul nostru de service
autorizat sau un electrician pentru a
schimba un cablu de alimentare
deteriorat.
Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor
unelte.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri,
nu conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
6
www.electrolux.com
•
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport),
contactori şi declanşatori la protecţia
de împământare.
Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin
3 mm.
2.3 Utilizarea
•
•
•
•
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare, arsuri
şi electrocutare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Scoateţi toate ambalajele, etichetele
şi foliile de protecţie (dacă există)
înainte de prima utilizare.
Utilizaţi acest aparat într-un mediu
casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
După fiecare utilizare, opriţi zona de
gătit.
Nu vă bazaţi pe detectorul de vas.
Nu puneţi tacâmuri sau capace de
oale pe zonele de gătit. Acestea pot
deveni fierbinţi.
Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în
contact cu apa.
Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
Dacă suprafaţa aparatului este
crăpată, deconectaţi imediat aparatul
de la reţeaua electrică. Procedaţi
astfel pentru a preveni electrocutarea.
Utilizatorii cu stimulator cardiac trebui
să păstreze o distanta de minim 30 de
cm faţă de zonele de gătit prin
inducţie atunci când aparatul este în
funcţiune.
Când puneţi alimente în ulei fierbinte,
pot să sară stropi.
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
explozie
Grăsimile şi uleiul, atunci când sunt
încălzite, pot elibera vapori inflamabili.
Ţineţi flăcările sau obiectele încălzite
departe de grăsimi şi uleiuri atunci
când gătiţi.
Vaporii pe care îi eliberează uleiul
foarte fierbinte pot să se aprindă
spontan.
Uleiul folosit, care conţine resturi de
mâncare, poate lua foc la temperaturi
mai mici decât uleiul care este utilizat
pentru prima dată.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
AVERTISMENT!
Pericol de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu ţineţi vase pe panoul de comandă.
Nu puneţi un capac fierbinte pe
suprafaţa de sticlă a plitei.
Nu permiteţi evaporarea completă a
lichidului din vase.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu lăsa
obiecte sau vase să cadă pe aparat.
Suprafaţa poate fi deteriorată.
Nu activaţi zonele de gătit dacă pe
acestea nu se află vase sau vasele
sunt goale.
Nu puneţi folie din aluminiu pe aparat.
Vasele realizate din fontă, aluminiu
sau cu bazele deteriorate pot zgâria
suprafaţa din sticlă / vitroceramică.
Ridicaţi întotdeauna aceste obiecte
atunci când trebuie să le mutaţi pe
plita de gătit.
Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
2.4 Îngrijirea şi curăţarea
•
•
•
•
Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
Înainte de curăţare, opriţi cuptorul şi
lăsaţi-l să se răcească.
Scoateţi aparatul din priză înainte de
a efectua operaţiile de întreţinere.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur
pentru curăţarea aparatului.
ROMÂNA
•
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi niciun produs
abraziv, burete abraziv, solvent sau
obiect metalic.
2.6 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
2.5 Service
•
•
Pentru a repara aparatul contactaţi un
Centru de service autorizat.
Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
•
•
•
Contactaţi autoritatea locală pentru
informaţii privind aruncarea adecvată
a acestui aparat.
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
3. INSTALAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
3.4 Asamblarea
3.1 Înaintea instalării
Înaintea instalării plitei, notaţi informaţiile
de mai jos aflate pe plăcuţa cu date
tehnice. Plăcuţa cu datele tehnice se află
pe partea inferioară a plitei.
min.
500mm
min.
50mm
Numărul de
serie ...........................
3.2 Plitele încorporate
Utilizaţi plite încorporate numai după ce
asamblaţi plita în unităţi de mobilier şi
suprafeţe de lucru ce corespund
standardelor.
3.3 Cablul de conectare
•
•
Plita este furnizată cu un cablu de
conectare.
Pentru a înlocui cablul de alimentare
deteriorat, folosiţi următorul tip de
cablu: H05V2V2-F care rezistă la o
temperatură de 90°C sau mai ridicată.
Adresaţi-vă Centrului de service local.
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
7
8
www.electrolux.com
min.
28 mm
min. 60mm
min.
12 mm
Dacă aparatul este instalat
deasupra unui sertar,
ventilaţia plitei poate încălzi
articolele depozitate în sertar
pe durata procesului de
gătire.
4. DESCRIEREA PRODUSULUI
4.1 Configuraţia plitei de gătit
1
1 Zonă de gătit cu inducţie
2 Panou de comandă
1
1
1
2
ROMÂNA
4.2 Configuraţia panoului de comandă
1
2 3
4
5
11
6
7
10
9
8
Folosiţi câmpurile cu senzori pentru controlul aparatului. Afişajele, indicatoarele şi
semnalele sonore indică funcţiile active.
Câmp Funcţie
cu
sen‐
zor
Comentariu
1
PORNIT / SFARSIT
2
Blocarea / Dispozitivul de Pentru blocarea / deblocarea panoului de
siguranţă pentru copii
comandă.
3
Pauză
Pentru a activa şi a dezactiva funcţia.
4
Bridge
Pentru a activa şi a dezactiva funcţia.
-
Afişajul nivelului de
căldură
Pentru a afişa nivelul de căldură.
-
Indicatoarele cronometre‐ Indică zona pentru care setaţi timpul.
lor zonelor de gătit
-
Afişajul cronometrului
Pentru a afişa durata în minute.
-
Pentru selectarea zonei de gătit.
-
Pentru a creşte sau a descreşte durata.
PowerBoost
Pentru a activa funcţia.
Bară de comandă
Pentru a seta nivelul de căldură.
5
6
7
8
/
9
10
11
-
Pentru activarea şi dezactivarea plitei.
4.3 Afişajele nivelurilor de căldură
Afişaj
Descriere
Zona de gătit este dezactivată.
-
Zona de gătit funcţionează.
9
10
www.electrolux.com
Afişaj
Descriere
Pauză funcţionează.
Încălzire automată funcţionează.
PowerBoost funcţionează.
+ cifră
Există o defecţiune.
/
OptiHeat Control (Indicator de căldură reziduală cu 3 trepte): con‐
tinuare gătire / menţine cald / căldură reziduală.
/
Blocarea /Dispozitivul de siguranţă pentru copii funcţionează.
Pe zona de gătit se află un vas incorect, prea mic sau niciun vas.
Oprire automată funcţionează.
4.4 OptiHeat Control (Indicator
de căldură reziduală cu 3
trepte)
Zonele de gătit prin inducţie produc
căldura necesară pentru gătire direct în
baza vasului. Suprafaţa vitroceramică se
încălzeşte de la căldura a vaselor.
AVERTISMENT!
/
/
Pericol de arsuri
din cauza căldurii reziduale.
Indicatorii prezintă nivelul de
căldură reziduală pentru
zonele de gătit pe care le
folosiţi în acel moment.
Indicatorii se pot aprinde şi
pentru zonele de gătit
învecinate chiar dacă nu le
folosiţi.
5. UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
•
•
5.1 Activarea şi dezactivarea
Atingeţi
timp de 1 secundă pentru a
activa sau dezactiva plita.
5.2 Oprire automată
Funcţia dezactivează automat plita
dacă:
•
toate zonele de gătit sunt dezactivate,
•
nu setaţi nivelul de căldură după
activarea plitei,
aţi vărsat ceva sau aţi pus ceva pe
panoul de comandă pentru mai mult
de 10 secunde (o tigaie, o lavetă etc.).
Este emis un semnal acustic şi plita
se dezactivează. Îndepărtaţi obiectul
sau curăţaţi panoul de comandă.
plita se înfierbântă prea tare (de ex.
când s-a evaporat tot lichidul dintr-o
tigaie). Lăsaţi zona de gătit să se
răcească înainte de a utiliza plita din
nou.
ROMÂNA
•
•
11
folosiţi vase neadecvate. Se aprinde
simbolul , iar zona de gătit se
dezactivează automat după 2 minute.
nu dezactivaţi o zonă de gătit sau nu
modificaţi nivelul de căldură. După un
timp se aprinde , iar plita se
dezactivează.
Relaţia între nivelul de căldură şi
durata după care plita se
dezactivează:
Nivel de căldură
,1-3
Plita se dezacti‐
vează după
6 ore
4-7
5 ore
8-9
4 ore
10 - 14
1,5 ore
5.3 Nivelul de căldură
Pentru a seta sau modifica nivelul de
căldură:
Atingeţi bara de comandă la nivelul
corect de căldură sau mişcaţi degetul pe
lungimea barei de comandă până când
ajungeţi la setarea corectă pentru
căldură.
5.5 Bridge
Funcţia se activează când
cratiţa acoperă centrele
celor două zone.
Această funcţie conectează două zone
de gătit din partea stângă care vor
funcţiona ca o singură zonă.
Mai întâi setaţi nivelul de căldură pentru
o zonă de gătit din partea stângă.
Pentru a activa funcţia: atingeţi .
Pentru a seta sau modifica nivelul de
căldură atingeţi unul dintre senzorii de
comandă.
5.4 Utilizarea zonelor de gătit
Puneţi vasul în centrul zonei selectate.
Zonele de gătit prin inducţie se
adaptează automat la dimensiunea bazei
vasului.
Puteţi găti cu vasele mari puse pe două
zone de gătit simultan. Vasul trebuie să
acopere centrele ambelor zone însă să
nu depăşească marcajul zonei.
Dacă vasul se află între cele două
centre, funcţia punte nu va fi activată.
Pentru a dezactiva funcţia: atingeţi
Zonele de gătit funcţionează
independent.
.
5.6 Încălzire automată
Activaţi această funcţie pentru a obţine
nivelul de căldură dorit într-un timp mai
scurt. Atunci când este activată, zona
funcţionează iniţial la cel mai ridicat nivel,
iar după aceea continuă să gătească la
nivelul de căldură dorit.
Pentru a activa funcţia, zona
de gătit trebuie să fie rece.
Pentru activarea funcţiei pentru o
zonă de gătit: atingeţi
(
se
12
www.electrolux.com
aprinde). Atingeţi imediat un nivel de
căldură dorit. După 3 secunde se aprinde
.
Pentru a dezactiva funcţia: modificaţi
nivelul de căldură.
Pentru a dezactiva funcţia: setaţi zona
de gătit cu
şi atingeţi . Durata
rămasă numără înapoi până la 00.
Indicatorul zonei de gătit se stinge.
Când timpul ajunge la final
este emis un semnal sonor,
iar simbolul 00 se aprinde
intermitent. Zona de gătit
este dezactivată.
5.7 PowerBoost
Această funcţie oferă putere
suplimentară zonelor de gătit prin
inducţie. Funcţia poate fi activată
exclusiv pentru zona de gătit prin
inducţie doar pentru o perioadă limitată
de timp. După această perioadă, zona de
gătit prin inducţie comută automat înapoi
la cel mai ridicat nivel de căldură.
Consultaţi capitolul „Date
tehnice”.
Pentru activarea funcţiei pentru o
zonă de gătit: atingeţi
aprinde.
.
se
Pentru a dezactiva funcţia: modificaţi
nivelul de căldură.
5.8 Temporizator
Mai întâi setaţi nivelul de căldură pentru
zona de gătit, după aceea setaţi funcţia.
Alegerea zonei de gătit: atingeţi
în
mod repetat până când indicatorul unei
zone de gătit necesare se aprinde.
Pentru a activa funcţia: atingeţi
de
la cronometru pentru a seta durata (00 99 minute). Atunci când indicatorul zonei
de gătit se aprinde intermitent în
secvenţă lentă, timpul este numărat
descrescător.
Pentru a verifica timpul rămas: setaţi
zona de gătit cu . Indicatorul zonei de
gătit începe să se aprindă intermitent
rapid. Afişajul indică timpul rămas.
Pentru modifica durata: setaţi zona de
. Atingeţi
.
CountUp Timer (Numărătorul)
Puteţi utiliza această funcţie pentru a
monitoriza durata funcţionării zonei de
gătit.
în
Alegerea zonei de gătit: atingeţi
mod repetat până când indicatorul unei
zone de gătit necesare se aprinde.
Pentru a activa funcţia: atingeţi
de
la cronometru.
se aprinde. Atunci
când indicatorul zonei de gătit se aprinde
intermitent în secvenţă lentă, timpul este
numărat crescător. Afişajul comută între
şi timpul contorizat (minute).
Cronometru cu numărătoare inversă
Puteţi utiliza această funcţie pentru a
seta durata funcţionării zonei de gătit
pentru doar o singură sesiune de gătit.
gătit cu
Pentru oprirea sunetului: atingeţi
sau
.
Pentru a vedea durata de funcţionare
a zonei de gătit: setaţi zona de gătit cu
. Indicatorul zonei de gătit începe să
se aprindă intermitent rapid. Afişajul
indică durata de funcţionare a zonei.
Pentru a dezactiva funcţia: setaţi zona
de gătit cu
şi atingeţi
sau .
Indicatorul zonei de gătit se stinge.
Cronometru
Puteţi utiliza această funcţie ca un
Cronometru atunci când plita este
activată şi zonele de gătit nu
funcţionează. Afişajul nivelului de căldură
indică
.
Pentru a activa funcţia: atingeţi
Pentru setarea timpului atingeţi
.
sau
de la cronometru. Atunci când timpul
ajunge la final, este emis un semnal
sonor, iar 00 se aprinde intermitent.
Pentru oprirea sunetului: atingeţi
.
ROMÂNA
Funcţia nu are nici o
influenţă asupra funcţionării
zonelor de gătit.
5.9 Pauză
Atunci când funcţia este activă, celelalte
simboluri de pe panourile de comandă
sunt blocate.
Funcţia nu opreşte funcţiile cu
cronometru.
Pentru activarea funcţiei atingeţi
.
se aprinde.Nivelul de căldură este
coborât la 1.
Pentru a dezactiva funcţia, atingeţi .
Nivelul anterior de căldură se aprinde.
5.10 Blocarea
Puteţi bloca panoul de comandă când
zonele de gătit sunt utilizate. Previne
modificarea accidentală a nivelului de
căldură.
Reglaţi mai întâi nivelul de căldură.
Pentru a activa funcţia: atingeţi .
se aprinde pentru 4
secunde.Cronometrul rămâne pornit.
Pentru a dezactiva funcţia: atingeţi .
Se activează nivelul anterior de căldură.
Când dezactivaţi plita se
dezactivează şi această
funcţie.
5.11 Dispozitivul de siguranţă
pentru copii
Această funcţie împiedică utilizarea
accidentală a plitei.
Pentru a activa funcţia: activaţi plita cu
. Nu setaţi nivelul de căldură. Atingeţi
timp de 4 secunde.
se aprinde.
aprinde. Dezactivaţi plita cu
se
.
Pentru a anula funcţia pentru doar o
. Nu setaţi nivelul de căldură.
.
se
aprinde. Atingeţi
timp de 4 secunde.
Reglaţi nivelul de căldură în decurs de
10 secunde. Puteţi utiliza plita. Când
dezactivaţi plita cu
din nou.
, funcţia este activă
5.12 OffSound Control
(Dezactivarea şi activarea
semnalelor sonore)
Dezactivaţi plita. Atingeţi
timp de 3
secunde. Afişajul se aprinde şi se stinge.
Atingeţi
timp de 3 secunde. Se
afişează
sau . Atingeţi
de la
cronometru pentru a alege una dintre
următoarele opţiuni:
•
- sunetele sunt dezactivate
•
- sunetele sunt activate
Pentru a confirma selecţia, aşteptaţi
până când plita se dezactivează
automat.
Atunci când această funcţie este setată
la
puteţi auzi semnalele sonore doar
atunci când:
•
•
•
•
atingeţi
Cronometru scade
Cronometru cu numărătoare inversă
scade
puneţi ceva pe panoul de comandă.
5.13 Sistem de control al
nivelului puterii
•
•
•
•
.
Pentru a dezactiva funcţia: activaţi plita
cu
timp de 4 secunde.
singură gătire: activaţi plita cu
Această funcţie setează toate zonele de
gătit care funcţionează la setarea
minimă.
Dezactivaţi plita cu
Atingeţi
13
•
Zonele de gătit sunt grupate în funcţie
de amplasare şi numărul de faze de la
plită. Consultaţi imaginea.
Fiecare fază are o capacitate electrică
maximă de 3700 W.
Funcţia împarte puterea între zonele
de gătit conectate la aceeaşi fază.
Funcţia se activează când capacitatea
electrică totală a zonelor de gătit
conectate la o singură fază depăşeşte
3700 W.
Funcţia scade puterea de la alte zone
de gătit conectate la aceeaşi fază.
14
www.electrolux.com
•
Afişajul nivelului căldurii de la zonele
reduse alternează între nivelul de
căldură ales şi nivelul de căldură
redus. După un timp, afişajul nivelului
căldurii de la zonele reduse rămâne
aprins pe nivelul de căldură redus.
6. INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
6.1 Vasul de gătit
Pentru zonele de gătit prin
inducţie, un câmp
electromagnetic puternic
creează foarte rapid căldură
în vasul pentru gătit.
Folosiţi zonele de gătit prin
inducţie cu vase adecvate.
Zonele de gătit prin inducţie se
adaptează automat la dimensiunea bazei
vasului.
Eficienţa zonei de gătit este corelată cu
diametrul vasului de gătit. Vasele cu
diametre mai mici decât cea minimă
primesc numai parţial puterea generată
de zona de gătit.
Consultaţi „Date tehnice”.
6.2 Zgomotul pe durata
funcţionării
Materialul vaselor de gătit
Dacă auziţi:
•
•
adecvat: fontă, oţel, oţel emailat, oţel
inoxidabil, bază cu mai multe straturi
(cu un marcaj corect de la
producător).
• neadecvat: aluminiu, aramă, alamă,
sticlă, ceramică, porţelan.
Vase sunt adecvate pentru o plită cu
inducţie dacă:
•
•
apa fierbe foarte repede pe o zonă
setată la nivelul de căldură maxim.
un magnet este atras de baza vasului.
Baza vasului trebuie să fie
cât mai groasă şi cât mai
plată.
Asiguraţi-vă că bazele
vaselor sunt curate şi uscate
înainte de a le pune pe
suprafaţa plitei.
Dimensiunile vaselor
zgomot de crăpături: vasul este făcut
din materiale diferite (construcţie
„sandviş”).
• sunet ca un fluierat: folosiţi zona de
gătit cu nivel ridicat de putere, iar
vasul este făcut din materiale diferite
(construcţie „sandviş”).
• zumzet: folosiţi un nivel ridicat de
putere.
• pocnituri: apar procese de comutare
electrică.
• şuierat, bâzâit: funcţionează
ventilatorul.
Zgomotele sunt normale şi nu indică
nicio defecţiune a plitei.
6.3 Öko Timer (Cronometru
ECO)
Pentru a economisi energia, încălzirea
zonei de gătit se dezactivează înainte de
avertizarea sonoră a cronometrului.
ROMÂNA
Diferenţa în timpul de funcţionare
depinde de nivelul de căldură şi de
durata gătitului.
6.4 Exemple de gătit
Datele din tabel sunt doar
orientative.
Corelaţia dintre nivelul de căldură al unei
zone şi consumul său de curent nu este
liniară. Creşterea nivelului de căldură nu
Nivel de
căldură
15
este direct proporţională cu creşterea
consumului de curent. Aceasta
înseamnă că o zonă de gătit cu nivelul
mediu de căldură consumă sub jumătate
din puterea sa maximă.
Utilizare pentru:
Durată
(min)
Recomandări
Menţinerea la cald a alimen‐
telor gătite.
con‐
form
nece‐
sităţilor
Puneţi un capac pe vas.
1-3
Sos olandez, topit: unt, cio‐
colată, gelatină.
5 - 25
Amestecaţi din când în
când.
1-3
Solidificare: omlete pufoase,
ouă ochiuri.
10 - 40
Gătiţi cu capacul pus.
3-5
Fierberea înăbuşită a orezu‐
lui şi a mâncărurilor care
conţin lapte, încălzirea ali‐
mentelor preparate.
25 - 50
Adăugaţi minim de două ori
mai mult lichid decât orez,
amestecaţi la jumătatea pro‐
cedurii mâncărurile care
conţin lapte.
5-7
Pentru a găti la aburi legu‐
me, peşte, carne.
20 - 45
Adăugaţi câteva linguri de li‐
chid.
7-9
Cartofi gătiţi la abur.
20 - 60
Utilizaţi maxim ¼ l de apă
pentru 750 g de cartofi.
7-9
Gătirea unor cantităţi mai
mari de alimente, tocane şi
supe.
60 150
Până la 3 l lichid plus ingre‐
diente.
9 - 12
Prăjire uşoară: escalop, cor‐
don bleu de viţel, şniţele,
chiftele, cârnaţi, ficat, roux,
ouă, clătite, gogoşi.
con‐
form
nece‐
sităţilor
Întoarceţi la jumătatea dura‐
tei de gătit.
12 - 13
Crochete de cartofi, muş‐
chiuleţ, cotlete, bine făcute.
5 - 15
Întoarceţi la jumătatea dura‐
tei de gătit.
14
Pentru a fierbe apă, paste, pentru a prăji carnea la suprafaţă (gulaş,
friptură înăbuşită), pentru a prăji intens cartofi-pai.
-1
Pentru a fierbe cantităţi mari de apă. PowerBoost este activată.
16
www.electrolux.com
7. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
7.1 Informaţii cu caracter
general
•
•
•
•
•
Curăţaţi plita după fiecare
întrebuinţare.
Utilizaţi întotdeauna vase cu baza
curată.
Zgârieturile sau petele închise la
culoare de pe suprafaţa plitei nu au
niciun efect asupra modului de
funcţionare al plitei.
Folosiţi un agent de curăţare special,
adecvat pentru suprafaţa plitei.
Folosiţi o racletă specială pentru
sticlă.
•
•
conţin zahăr, în caz contrar mizeria
poate deteriora plita. Aveţi grijă să nu
vă ardeţi. Folosiţi o racleta specială
pe suprafaţa vitrată, la un unghi mare
şi îndepărtaţi resturile de pe
suprafaţă.
Eliminaţi după ce plita s-a răcit
suficient: depuneri de calcar, pete de
apă şi de grăsime, decolorări metalice
strălucitoare. Curăţaţi plita cu o lavetă
umedă şi un detergent ne-abraziv.
După curăţare, ştergeţi plita cu o
lavetă moale.
Îndepărtaţi decolorarea metalică
lucioasă: folosiţi o soluţie cu apă şi
oţet şi curăţaţi suprafaţa de sticlă cu o
lavetă.
7.2 Curăţarea plitei
•
Înlăturaţi imediat: plastic topic, folie
de plastic, zahăr sau alimente care
8. DEPANARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
8.1 Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Plita nu poate fi pornită
sau utilizată.
Plita nu este conectată la o Verificaţi dacă plita este
sursă electrică sau este
conectată corect la sursa
conectată incorect.
de curent. Consultaţi dia‐
grama de conectare.
Siguranţa este arsă.
Verificaţi dacă siguranţa
este cauza defecţiunii.
Dacă siguranţele se ard în
mod repetat, adresaţi-vă
unui electrician calificat.
Nu aţi setat nivelul de
căldură timp de 10 secun‐
de.
Activaţi plita din nou şi se‐
taţi nivelul de căldură în
mai puţin de 10 secunde.
ROMÂNA
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Aţi atins 2 sau mai multe
câmpuri cu senzor simul‐
tan.
Atingeţi doar un câmp cu
senzor.
Pauză funcţionează.
Consultaţi „Utilizarea zil‐
nică”.
17
Pe panoul de comandă es‐ Ştergeţi panoul de co‐
te apă sau acesta este
mandă.
acoperit cu stropi de grăsi‐
me.
Este emis un semnal acus‐ Aţi pus un obiect pe unul
tic şi plita se dezactivează. sau mai multe câmpuri cu
Atunci când plita se dezac‐ senzor.
tivează este emis un sem‐
nal acustic.
Îndepărtaţi obiectul de pe
câmpurile cu senzor.
Plita se dezactivează.
Îndepărtaţi obiectul de pe
câmpul cu senzor.
Aţi pus un obiect pe câm‐
pul cu senzor
.
Indicatorul căldurii rezidua‐ Zona nu este fierbinte pen‐ Dacă zona a funcţionat su‐
le nu se aprinde.
tru că a fost utilizată numai ficient de mult pentru a fi
o scurtă perioadă de timp. fierbinte, contactaţi un
Centru de service autori‐
zat.
Încălzire automată nu func‐ Zona este fierbinte.
ţionează.
A fost setat nivelul maxim
de căldură.
Lăsaţi zona să se
răcească suficient.
Nivelul de căldură cel mai
înalt are aceeaşi putere ca
şi funcţia.
Căldura comută între două Sistem de control al nivelu‐ Consultaţi „Utilizarea zil‐
niveluri.
lui puterii funcţionează.
nică”.
Câmpurile cu senzor se în‐ Vasul este prea mare sau
fierbântă.
l-aţi pus prea aproape de
butoane.
Puneţi vasele mari pe zo‐
nele din spate, dacă este
posibil.
Nu este emis niciun sunet Sunetele sunt dezactivate.
atunci când atingeţi câm‐
purile cu senzor ale panou‐
lui.
Activaţi sunetele. Consul‐
taţi „Utilizarea zilnică”.
se aprinde.
Dispozitivul de siguranţă
pentru copii sau Blocarea
funcţionează.
Consultaţi „Utilizarea zil‐
nică”.
se aprinde.
Pe zonă nu este niciun
vas.
Puneţi un vas pe zonă.
18
www.electrolux.com
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Vasul este inadecvat.
Utilizaţi vase adecvate.
Consultaţi „Informaţii şi sfa‐
turi”.
Diametrul bazei vasului es‐ Utilizaţi vase de gătit cu di‐
te prea mic pentru zonă.
mensiuni corecte. Consul‐
taţi „Date tehnice”.
Este afişat
şi un număr. Plita prezintă o eroare.
Dezactivaţi plita şi activaţio din nou după 30 de se‐
cunde. Dacă
se aprinde
din nou, deconectaţi plita
de la sursa de alimentare
electrică. După 30 de se‐
cunde, conectaţi din nou
plita. Dacă problema conti‐
nuă să apară, apelaţi la
Centrul de service autori‐
zat.
Auziţi un bip constant.
Conexiunea electrică este
necorespunzătoare.
8.2 Dacă nu găsiţi o soluţie...
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie la
problemă, adresaţi-vă comerciantului sau
unui Centru de service autorizat.
Furnizaţi informaţiile de pe plăcuţa cu
date tehnice. Menţionaţi şi codul format
din trei caractere pentru vitroceramică
(se află în colţul suprafeţei de sticlă) şi
mesajul de eroare care apare. Verificaţi
Deconectaţi plita de la re‐
ţeaua electrică. Cereţi unui
electrician calificat să veri‐
fice instalaţia.
dacă aţi utilizat plita corect. În caz
contrar, trebuie să plătiţi intervenţia
tehnicianului de la centrul de service sau
a comerciantului, chiar şi în perioada de
garanţie. Instrucţiunile cu privire la
centrele de service şi condiţiile de
garanţie se găsesc în broşura de
garanţie.
9. DATE TEHNICE
9.1 Plăcuţă cu date tehnice
Model EIV63440BS
Tip 61 B4A 01 AA
Inducţie 7.35 kW
Nr. ser. .................
ELECTROLUX
PNC 949 596 835 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fabricat în Germania
7.35 kW
ROMÂNA
19
9.2 Specificaţiile zonelor de gătit
Zonă de gătit
Putere nomi‐
nală (nivel
maxim de
căldură) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
durată ma‐
ximă [min]
Diametru vas
[mm]
Stânga faţă
2300
3200
10
125 - 210
Stânga spate
2300
3200
10
125 - 210
Dreapta faţă
1400
2500
4
125 - 145
Dreapta spate
1800
2800
10
145 - 180
Puterea zonelor de gătit poate diferi cu
valori foarte mici faţă de datele din tabel.
Aceasta se modifică în funcţie de
materialul şi dimensiunile vasului.
Pentru rezultate optime la gătire, folosiţi
vase care nu sunt mai mari decât
diametrul specificat în tabel.
10. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
10.1 Informaţii despre produs în conformitate cu EU 66/2014
Identificarea modelului
EIV63440BS
Tipul plitei
Plită încorporată
Numărul de zone de gătit
4
Tehnologia de încălzire
Inducţie
Diametrul zonelor de gătit Stânga faţă
circulare (Ø)
Stânga spate
Dreapta faţă
Dreapta spate
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Consumul de energie per Stânga faţă
zonă de gătit (EC electric Stânga spate
cooking)
Dreapta faţă
Dreapta spate
178,4 Wh / kg
178,4 Wh / kg
183,2 Wh / kg
184,9 Wh / kg
Consumul de energie al
plitei (EC electric hob)
181,2 Wh / kg
EN 60350-2 - Aparate de gătit
electrocasnice - Partea 2: Plite - Metode
pentru măsurarea performanţei
Măsurătorile de energie referitoare la
zona de gătit sunt identificate de
marcajele corespunzătoare zonelor de
gătit respective.
10.2 Economisirea energiei
Puteţi economisi energia în timpul
gătitului zilnic dacă respectaţi
recomandările de mai jos.
•
•
•
Atunci când încălziţi apă, folosiţi doar
cantitatea necesară.
Dacă este posibil, puneţi întotdeauna
capace pe vase.
Înainte de a activa zona de gătit,
puneţi un vas pe aceasta.
20
www.electrolux.com
•
•
Puneţi vase mici pe zone de gătit
mici.
Puneţi vasul direct pe centrul zonei de
gătit.
•
Pentru a păstra alimentele calde sau
a le topi folosiţi căldura reziduală.
11. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
ROMÂNA
21
22
www.electrolux.com
ROMÂNA
23
867346895-B-112019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising