Electrolux | EHXD875FAK | User manual | Electrolux EHXD875FAK User Manual

Electrolux EHXD875FAK User Manual
EHXD875FAK
NL
FR
DE
Kookplaat
Table de cuisson
Kochfeld
Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
2
27
53
2
www.electrolux.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE............................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...................................................................... 5
3. MONTAGE .........................................................................................................7
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT..............................................................9
5. DAGELIJKS GEBRUIK.....................................................................................11
6. FLEXIBELE INDUCTIEKOOKZONE................................................................ 15
7. AANWIJZINGEN EN TIPS................................................................................18
8. ONDERHOUD EN REINIGING........................................................................ 20
9. PROBLEEMOPLOSSING.................................................................................21
10. TECHNISCHE GEGEVENS........................................................................... 24
11. ENERGIEZUINIGHEID...................................................................................25
WE DENKEN AAN U
Bedankt voor het kopen van een Electrolux-apparaat. U koos voor een product
dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd
ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op
vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen.
Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registerelectrolux.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
NEDERLANDS
3
door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
gooi het op passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat
is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient
dit te worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de
werking van dit apparaat altijd uit te buurt worden
gehouden.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient
op te passen dat u de verwarmingselementen niet
aanraakt. Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt
of onder permanent toezicht.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een
apart afstandbedieningssysteem.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een
kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en
brandgevaar opleveren.
Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar
schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek
de vlam bijv. met een deksel of blusdeken.
LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het
bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet
onder constant toezicht staan.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen
voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst,
aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met
de bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de
pandetector.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten
is, schakel het apparaat dan uit om het risico op
elektrische schokken te voorkomen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen
kookplaatbeschermers die door de fabrikant van het
kookapparaat zijn ontworpen of door de fabrikant van
het apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn
aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van
ongeschikte kookplaatbeschermers kan ongelukken
veroorzaken.
NEDERLANDS
5
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
Dicht de oppervlakken af met kit om
te voorkomen dat ze gaan opzetten
door vocht.
Bescherm de bodem van het
apparaat tegen stoom en vocht.
Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
Als het apparaat geïnstalleerd is
boven lades zorg er dan voor dat de
ruimte tussen de onderkant van het
apparaat en de bovenste lade
voldoende is voor luchtcirculatie.
De onderkant van het apparaat kan
heet worden. Wij raden aan om een
onbrandbaar scheidingspaneel te
plaatsen onder het apparaat om te
voorkomen dat de onderkant kan
worden aangeraakt.
Zorg ervoor dat er een ventilatieruimte
van 2 mm vrij is tussen het werkblad
en de voorkant van de onderste unit.
De garantie dekt geen schade
veroorzaakt door het gebrek aan een
adequate ventilatieruimte.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
•
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
•
Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
Verzeker u ervan dat de stekker uit
het stopcontact is getrokken, voordat
u welke werkzaamheden dan ook
uitvoert.
Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met
de stroomvoorziening. Zo niet, neem
dan contact op met een
elektromonteur.
Zorg ervoor dat het apparaat correct
is geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
Gebruik de juiste stroomkabel.
Voorkom dat de stroomkabels
verstrikt raken.
Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het
hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de
nabijgelegen contactdozen aansluit
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de hoofdstekker (indien
van toepassing) of kabel niet
beschadigt. Neem contact op met
onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde
hoofdkabel te vervangen.
De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer
na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
6
www.electrolux.com
•
•
•
Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen
moeten uit de houder worden
verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
•
WAARSCHUWING!
Risico op brand en explosie
•
•
•
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
Gebruik dit apparaat in een
huishoudelijke omgeving.
De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
Zet de kookzone op "uit" na elk
gebruik.
Vertrouw niet alleen op de
pandetector.
Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van
het apparaat gebroken is. Dit om
elektrische schokken te voorkomen.
Gebruikers met een pacemaker
moeten een afstand van minimaal 30
cm bewaren van de
inductiekookzones als het apparaat in
werking is.
Als u eten in de hete olie doet, kan
het spatten.
•
Verhitte vetten en olie kunnen
ontvlambare damp afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen
uit de buurt van vet en olie als u er
mee kookt.
De dampen die hete olie afgeeft
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
Gebruikte olie die voedselresten
bevat kan brand veroorzaken bij een
lagere temperatuur dan olie die voor
de eerste keer wordt gebruikt.
Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt
met ontvlambare producten in, bij of
op het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
•
•
•
•
•
•
•
•
Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
Leg geen hete deksel op het glazen
oppervlak van de kookplaat.
Laat kookgerei niet droogkoken.
Laat geen voorwerpen of kookgerei
op het apparaat vallen. Het oppervlak
kan beschadigen.
Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
Pannen van gietijzer, aluminium of
met beschadigde bodems kunnen
krassen veroorzaken in het glas /
glaskeramiek. Til deze voorwerpen
altijd op als u ze moet verplaatsen op
de kookplaat.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
NEDERLANDS
2.4 Onderhoud en reiniging
•
•
•
•
•
Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
Trek voor
onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
•
•
•
7
Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t.
correcte afvalverwerking van het
apparaat.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
2.6 Servicedienst
•
•
Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
2.5 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
3. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
geschikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
3.3 Aansluitkabel
3.1 Voor montage
•
Voordat u de kookplaat installeert, dient
u de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
•
Serienummer ...........................
3.2 Ingebouwde kookplaten
Inbouwkookplaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in
De kookplaat is voorzien van een
aansluitsnoer.
Vervang de beschadigde
voedingskabel door het volgende
netsnoer (of hoger): H05V2V2-F T
min. 90°C. Neem contact op met een
klantenservice bij u in de buurt.
8
www.electrolux.com
3.4 Assemblage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
NEDERLANDS
9
min.
12 mm
min.
2 mm
3.5 Beveiligingsdoos
Als u een beveiligingsdoos (een
additioneel toebehoren) gebruikt, zijn de
ruimte van 2 mm op de vloer voor de
luchtstroom en de beschermingsvloer
direct onder het fornuis niet noodzakelijk.
De beveiligingsdoos is als toebehoren
niet in elk land verkrijgbaar. Neem
contact op met uw plaatselijke
leverancier.
U kunt de beveiligingsdoos
niet gebruiken als u de
kookplaat boven een oven
installeert.
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
4.1 Indeling kookplaat
1
1
3
2
1 Inductiekookzone
2 Bedieningspaneel
3 Flexibele inductiekookzone bestaat
uit vier delen
10
www.electrolux.com
4.2 Indeling Bedieningspaneel
1
2
14
3
13
4
5
12 11 10
9
7
6
8
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en
geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
Tip‐
toets
Functie
Opmerking
PowerSlide
De functie in- en uitschakelen.
FlexiBridge
Om over te schakelen tussen drie modi
van de functie.
-
Timerindicatie voor de
kookzones
Geeft aan voor welke zone u de tijd in‐
stelt.
4
-
Timerdisplay
De tijd in minuten weergeven.
5
-
Kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
6
STOP+GO
De functie in- en uitschakelen.
7
Toetsblokkering / Het
kinderslot
Het bedieningspaneel vergrendelen/
ontgrendelen.
Bedieningsstrip
Het instellen van de kookstand.
9
Powerfunctie
De functie in- en uitschakelen.
10
-
Om de kookzone te selecteren.
-
De tijd verlengen of verkorten.
AAN/UIT
De kookplaat in- en uitschakelen.
-
Bedieningsstrip
Het instellen van de warmteinstelling voor
de flexibele inductiekookzone.
-
FlexiBridge-indicatie‐
lampjes
Om te tonen welke FlexiBridge-modus ac‐
tief is.
1
2
3
8
-
/
11
12
13
14
NEDERLANDS
11
4.3 Kookstanddisplays
Display
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
De kookzone wordt gebruikt.
-
STOP+GO-functie is in werking.
Automatisch opwarmen-functie is in werking.
Powerfunctie is in werking.
+ cijfer
Er is een storing.
/
OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie): doorgaan met
koken / warmhoudstand / restwarmte.
/
Toetsblokkering / Het kinderslot functie is in werking.
Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei
op de kookzone geplaatst.
Automatisch uitschakelen-functie is in werking.
/
/
PowerSlide-functie is in werking.
4.4 OptiHeat Control (3-staps
restwarmte-indicatie)
WAARSCHUWING!
/
/
Er bestaat
verbrandingsgevaar door
restwarmte. Het
controlelampje geeft het
niveau van de restwarmte
aan. Als de kookplaat heet is
en het controlelampje van de
restwarmte brandt, branden
ook de verbindings- en
flexibruglijnen van de
kookplaat.
De inductiekookzones creëren de voor
het kookproces benodigde warmte direct
in de bodem van de pan. Het
glaskeramiek wordt verwarmd door de
warmte van de pannen.
5. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 In- of uitschakelen
Raak
1 seconde aan om de kookplaat
in– of uit te schakelen.
Het bedieningspaneel gaat aan als u de
kookplaat aanzet en gaat uit als u de
kookplaat uitschakelt. Als de kookplaat is
12
www.electrolux.com
uitgeschakeld kunt u alleen de tiptoets
zien.
5.2 Automatisch uitschakelen
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
•
•
•
•
•
•
alle kookzones zijn uitgeschakeld.
u de kookstand niet instelt nadat u de
kookplaat hebt ingeschakeld.
u iets hebt gemorst of iets langer dan
10 seconden op het bedieningspaneel
hebt gelegd (een pan, doek, etc.). Er
klinkt een geluidssignaal en de
kookplaat wordt uitgeschakeld.
Verwijder het voorwerp of reinig het
bedieningspaneel.
De kookplaat te heet wordt (b.v. als
een pan droogkookt). De kookzone
moet afgekoeld zijn voordat u de
kookplaat weer kunt gebruiken.
u ongeschikte pannen gebruikt. Het
gaat branden en na 2
symbool
minuten schakelt de kookzone
automatisch uit.
u een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na enige tijd
gaat
branden en wordt de
kookplaat uitgeschakeld.
De verhouding tussen kookstand en
de tijd waarna de kookplaat
uitschakelt:
Kookstand
,1-3
De kookplaat
wordt uitgescha‐
keld na
6 uur
4-7
5 uur
8-9
4 uur
10 - 14
1,5 uur
5.3 De kookstand
Voor het instellen of wijzigen van de
kookstand:
Raak de bedieningsstrip aan bij de juiste
kookstand of beweeg uw vinger langs de
bedieningsstrip totdat u de jusite
kookstand heeft bereikt.
5.4 Het gebruik van de
kookzones
Plaats de pannen op het kruis / vierkant
dat op het oppervlak staat waarop u
kookt. Dek het kruis / vierkant volledig af.
Inductiekookzones passen zich tot op
zekere hoogte automatisch aan de
afmeting van het kookgerei aan. U kunt
met groot kookgerei op twee kookzones
tegelijkertijd koken.
5.5 Automatisch opwarmen
Activeer deze functie om in een kortere
tijd een gewenste kookstand te krijgen.
Als het aan staat, werkt de zone in het
begin op de hoogste kookstand en gaat
daarna verder met koken op de
gewenste kookstand.
Om de functie in werking te
stellen moet de kookzone
koud zijn.
Om de functie voor een kookzone in
te schakelen: raak
aan ( gaat
aan). Raak meteen de gewenste
kookstand aan. Na 5 seconden gaat
branden.
De functie uitschakelen: wijzig de
kookstand.
5.6 Powerfunctie
Deze functie maakt meer vermogen
beschikbaar voor de inductiekookzones.
De functie kan voor een beperkte
tijdsduur voor uitsluitend de
inductiekookzone worden geactiveerd.
Daarna wordt de inductiekookzone
NEDERLANDS
Zie het hoofdstuk
'Technische informatie'.
Kookzone instellen:raak
meerdere
malen aan tot het lampje van de
gewenste kookzone brandt.
Om de functie voor een kookzone in
te schakelen: raak
aan.
aan.
gaat
De functie inschakelen: raak
Om de functie uit te schakelen: wijzig
de kookstand.
schakelt tussen
(minuten).
Timer met aftelfunctie
U kunt deze functie gebruiken om in te
stellen hoe lang de kookzone moet
werken voor een kooksessie.
met . Het indicatielampje van de
kookzone gaat sneller knipperen. De
display geeft aan hoe lang de zone
werkt.
meerdere
Kookzone instellen:raak
malen aan tot het lampje van de
gewenste kookzone brandt.
De functie uitschakelen:stel de
De functie inschakelen: raak
van de
timer aan om de tijd in te stellen (00 - 99
minuten). Als het lampje van de
kookzone langzaam gaat knipperen,
wordt de tijd afgeteld.
Resterende tijd weergeven:selecteer
de kookzone met . Het indicatielampje
van de kookzone gaat sneller knipperen.
Op het display wordt de resterende tijd
weergegeven.
Om het juiste tijdstip van de dag te
of
.
aan.
De functie uitschakelen: stel de
kookzone in met
en raak
aan. De
resterende tijd telt af naar 00. Het
indicatielampje van de kookzone gaat uit.
Als de tijd verstreken is,
klinkt er een geluidssignaal
en knippert 00. De kookzone
wordt uitgeschakeld.
Het geluidssignaal stopzetten: raak
aan.
en getelde tijd
Om in de gaten te houden hoe lang de
kookzone werkt:selecteer de kookzone
Stel eerst de warmtestand voor de
kookzone in en dan de functie.
Raak
van de
timer aan.
gaat aan. Als het lampje
van de kookzone langzaam knippert,
wordt de tijd opgeteld. De display
5.7 Timer
wijzigen:selecteer de kookzone met
13
CountUp Timer (De timer met
optelfunctie)
Gebruik deze functie om in de gaten te
houden hoe lang de kookzone werkt.
automatisch teruggeschakeld naar de
hoogste kookstand.
en raak
of
kookzone in met
aan. Het indicatielampje van de
kookzone gaat uit.
Kookwekker
U kunt deze functie gebruiken als
kookwekker terwijl de kookplaat is
ingeschakeld en de kookzones niet
werken. De warmtestand op het display
toont
.
De functie inschakelen: raak
aan.
of
van de timer aan om de
Raak
tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is,
klinkt er een geluidssignaal en knippert
00.
Het geluidssignaal stopzetten: raak
aan.
De functie heeft geen
invloed op de werking van
de kookzones.
5.8 STOP+GO
Deze functie stelt alle kookzones die in
werking zijn in op de laagste kookstand.
Als de functie in gebruik is, kunt u de
kookstand niet wijzigen.
De functie stopt de timerfunctie niet.
14
www.electrolux.com
Om de functie in te schakelen: raak
aan.
gaat branden.
Om de functie uit te schakelen: raak
aan. De vorige kookstand gaat aan.
Schakel de kookplaat uit. Raak
3
seconden aan. Het display gaat aan en
uit. Raak
5.9 Toetsblokkering
U kunt het bedieningspaneel
vergrendelen terwijl de kookzones in
werking zijn. Hiermee wordt voorkomen
dat de kookstand per ongeluk wordt
veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
Om de functie in te schakelen: raak
aan.
gaat gedurende 4 seconden
aan.De timer blijft aan.
Om de functie uit te schakelen: raak
aan. De vorige kookstand gaat aan.
Als u de kookplaat uitzet,
stopt u deze functie ook.
Deze functie voorkomt dat de kookplaat
onbedoeld wordt gebruikt.
Om de functie in te schakelen: schakel
de kookplaat in met
. Stel geen
kookstand in. Raak
4 seconden aan.
gaat aan. Schakel de kookplaat uit
.
•
schakel de kookplaat in met
aan.
uit met
. Stel
4 seconden
gaat aan. Schakel de kookplaat
.
De functie gedurende één kooksessie
onderdrukken: zet de kookplaat aan
met .
gaat aan. Raak
4
seconden aan. Stel de kookstand in
binnen 10 seconden. U kunt de
kookplaat bedienen. Als u de kookplaat
uitschakelt met
in werking.
of
- de signalen zijn uit
- de signalen zijn aan
•
Om uw keuze te bevestigen moet u
wachten tot de kookplaat automatisch
uitschakelt.
Als de functie op
staat, kunt u de
geluiden alleen horen als:
•
•
•
•
•
•
•
•
Om de functie uit te schakelen:
geen kookstand in. Raak
3 seconden aan.
gaat branden. Raak
aan om één van
het volgende te kiezen:
u
aanraakt
Kookwekker naar beneden komt
Timer met aftelfunctie naar beneden
komt
u iets op het bedieningspaneel
plaatst.
5.12 Vermogensbeheer
5.10 Het kinderslot
met
5.11 OffSound Control (De
geluiden in- en uitschakelen)
, treedt de functie weer
•
•
De kookzones zijn gegroepeerd
volgens locatie en aantal fasen van
de kookplaat. Zie afbeelding.
Elke fase heeft een maximale
elektriciteitslading van 3700 W.
De functie verdeelt het vermogen
tussen de kookzones aangesloten op
dezelfde fase.
De functie wordt geactiveerd als de
totale elektriciteitslading van de
kookzones aangesloten op een
enkele fase de 3700 W overschrijdt.
De functie verlaagt het vermogen
naar de andere kookzones
aangesloten op dezelfde fase.
De weergave van de warmte-instelling
van de verlaagde zones wisselt af
tussen de gekozen warmte-instelling
en de verlaagde warmte-instelling. Na
enige tijd blijft de weergave van de
warmte-instelling van de verlaagde
zones op de verlaagde warmtestand
staan.
NEDERLANDS
15
6. FLEXIBELE INDUCTIEKOOKZONE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 FlexiBridge-functie
De flexibele inductiekookzone bestaat uit
vier gedeelten. De gedeelten kunnen
worden gecombineerd in twee
kookzones met verschillende maten, of
in één grote kookzone. De zijkanten van
de zones die samenwerken, gaan
branden en ze worden aan elkaar
verbonden met een kortere brandende
lijnen.U kies de combinatie van de zones
door de modus te kiezen die van
toepassing is op het formaat van het
kookgerei dat u wilt gebruiken. Er
bestaan drie modi: Standaard
(automatisch geactiveerd als u de
kookplaat aanzet), Big Bridge (grote
overbrugging) en Max Bridge (maximale
overbrugging).
Gebruik de twee
bedieningsbalken aan de
linkerkant om de kookstand
in te stellen.
Schakelen tussen de modi
Gebruik de tiptoets om tussen de modi te
schakelen:
.
Als u tussen de modi
schakelt dan wordt de
warmte-instelling teruggezet
op0.
Diameter en positie van het kookgerei
Kies de modus die aansluit op de
afmeting en de vorm van het kookgerei.
Het kookgerei moet de geselecteerde
zone zoveel mogelijk bedekken. Plaats
het kookgerei in het midden van de
geselecteerde zone!
Plaats kookgerei met een
bodemdiameter die kleiner is dan 160
mm op het midden van een enkel
gedeelte.
16
www.electrolux.com
bedieningsbalken aan de linkerkant.
Juiste positie voor kookgerei:
125-160mm
Plaats het kookgerei met een
bodemdiameter die groter is dan 160 mm
in het midden van twee gedeelten.
Onjuiste positie kookgerei:
> 160 mm
6.2 FlexiBridge
Standaardmodus
Deze modus wordt geactiveerd als u de
kookplaat aanzet. Het brengt de
gedeelten samen in twee afzonderlijke
kookzones. De zijkanten van de zones
die in deze modus samenwerken gaan
branden en ze worden verbonden met
kortere brandende lijnen.U kunt de
warmte-instelling voor iedere zone apart
instellen. Gebruik de twee
6.3 FlexiBridge Big Bridgemodus (grote overbrugging)
Om de modus te activeren, drukt u op
totdat het lampje van de juiste modus
ziet. Deze modus brengt drie achterste
gedeelten samen in één kookzone. Eén
van de voorste gedeelten wordt niet
samengebracht en blijft werken als
afzonderlijke kookzone. U kunt de
warmte-instelling voor elke zone
afzonderlijk instellen. Gebruik één van de
bedieningsbalken aan de linkerkant om
de warmte-instelling in te stellen. Gebruik
de rechter bedieningsbalk voor de
grotere zone en de linker bedieningsbalk
NEDERLANDS
17
voor de kleinere zone.
Juiste positie voor kookgerei:
Juiste positie voor kookgerei:
Om deze modus te gebruiken moet u het
kookgerei op de drie samengebrachte
gedeelten plaatsen. Als u kookgerei
gebruikt dat kleiner is dan twee
weer en
gedeelten, geeft het display
schakelt de zone na 2 minuten uit.
Om deze modus te gebruiken moet u het
kookgerei op de vier samengebrachte
gedeelten plaatsen. Als u kookgerei
gebruikt dat kleiner is dan drie gedeelten,
geeft het display
weer en schakelt de
zone na 2 minuten uit.
Onjuiste positie kookgerei:
Onjuiste positie kookgerei:
6.4 FlexiBridge Max Bridge
mode (maximale brugmodus)
Om de modus te activeren, drukt u op
totdat het lampje van de juiste modus
ziet. Deze modus brengt alle gedeelten
samen in één kookzone. Gebruik een
van de twee bedieningsbalken links om
de warmte-instelling te bedienen.
6.5
PowerSlide-functie
Deze functie maakt het u mogelijk de
temperatuur aan te passen door het
kookgerei naar een andere positie op de
inductiekookzone te bewegen.
De functie verdeelt de inductiekookzone
in drie zones met verschillende warmteinstellingen. In deze modus branden de
zijkanten van de zones.De kookplaat
18
www.electrolux.com
neemt de positie van het kookgerei weer
en past de warmte-instelling aan op de
positie. U kunt het kookgerei in de
voorste, de middelste of de achterste
positie zetten. Als u het kookgerei in de
voorste positie plaatst, krijgt u de
hoogste kookstand. Om het te
verminderen, verplaatst u het kookgerei
naar de middelste of achterste positie.
•
de warme-instelling weer. Gebruik de
bedieningsstrip linksvoor om de
warmte-instelling te wijzigen.
Als u de functie voor het eerst
activeert, krijgt u een warmteinstelling
voor de voorste positie,
voor de middelste positie
voor de achterste positie.
en
Gebruik maar één pan als u
met deze functie werkt.
Algemene informatie:
•
•
de minimale bodemdiameter van het
kookgerei moet voor deze functie 160
mm zijn.
Het display van de warmte-instelling
voor de bedieningsstrip linksachter
geeft de positie van het kookgerei op
de inductiekookzone weer. Voor
midden
, achter
,
.
U kunt de warmte-instelling voor elke
positie afzonderlijk wijzigen. De
kookplaat zal uw warmte-instellingen
onthouden voor de volgende keer dat
u de functie activeert.
De functie inschakelen
Plaats om de functie te activeren het
kookgerei in de juiste positie op de
kookzone. Tik op . Het lampje boven
het symbool gaat aan. Als u geen
kookgerei op de kookzone plaatst, gaat
aan en na 2 minuten wordt de
flexibele inductiekookzone ingesteld op
.
De functie uitschakelen
Druk op
om de functie uit te
schakelen of zet de warmte-instelling op
. Het lampje boven het symbool
gaat uit.
•
Display van de warmte-instelling voor
de bedieningsstrip linksachter geeft
7. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
NEDERLANDS
7.1 Kookgerei
Bij een inductiekookzone
zorgt een sterk
elektromagnetisch veld
ervoor dat het kookgerei erg
snel heet wordt.
Gebruik de
inductiekookzones met
geschikt kookgerei.
Materiaal van het kookgerei
•
correct: gietijzer, staal, geëmailleerd
staal, roestvrij staal, meerlaagse
bodem (aangemerkt als geschikt voor
inductie door de fabrikant).
• niet correct: aluminium, koper,
messing, glas, keramiek, porselein.
Een pan is geschikt voor een
inductiekookplaat als:
•
•
een beetje water kookt snel op een
zone die ingesteld is op de hoogste
instelling.
een magneet vast blijft zitten aan de
bodem van het kookgerei.
De afdruk op de flexibele
inductiekookzone kan vies
worden of van kleur
veranderen door schuivende
pannen. U kunt de zone op
de normale manier
schoonmaken.
De bodem van het kookgerei
moet zo dik en vlak mogelijk
zijn.
Afmetingen van de pannen
Inductiekookzones passen zich tot op
zekere hoogte automatisch aan de
grootte van de bodem van de pan aan.
De efficiëntie van de kookzone heeft
betrekking op de diameter van het
kookgerei. Kookgerei met een diameter
die kleiner is dan het minimum, ontvangt
slechts een deel van het vermogen dat
door de kookzone wordt gegenereerd.
19
Zie het hoofdstuk
'Technische informatie'.
7.2 Lawaai tijdens gebruik
Als u dit hoort:
•
krakend geluid: de pan is gemaakt
van verschillende materialen
(sandwich-constructie).
• fluitend geluid: bij gebruik van de
kookzone met een hoge kookstand en
als de pan is gemaakt van
verschillende materialen (sandwichconstructie).
• zoemen: als u hoge kookstanden
gebruikt.
• klikken: er treedt elektrische
schakeling op.
• sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben
niets met een defect van de kookplaat
te maken.
7.3 Öko Timer (Eco-timer)
Om energie te besparen schakelt het
verwarmingselement van de kookzone
eerder uit dan het signaal van de timer
met aftelfunctie klinkt. Het verschil in
werkingstijd hangt af van het niveau van
de kookstand en de tijd dat u kookt.
7.4 Voorbeelden van
kooktoepassingen
De relatie tussen het stroomverbruik van
de kookstand en de kookzone is niet
lineair. Wanneer u de kookstand
verhoogt, is dit niet proportioneel met de
toename in stroomverbruik van de
kookzone. Het betekent dat de kookzone
met de medium kookstand minder dan
de helft van het vermogen gebruikt.
De gegevens in de volgende
tabel dienen slechts als
richtlijn.
20
www.electrolux.com
Kookstand
Gebruik om:
Tijd
(min)
Tips
Bereide gerechten warmhou‐ zoals
den.
nodig
Een deksel op het kookgerei
doen.
1-3
Hollandaisesaus, smelten:
boter, chocolade, gelatine.
5 - 25
Van tijd tot tijd mengen.
1-3
Stollen: luchtige omeletten,
gebakken eieren.
10 - 40
Met deksel bereiden.
3-5
Zachtjes aan de kook bren‐
25 - 50
gen van rijst en gerechten op
melkbasis, reeds bereide ge‐
rechten opwarmen.
Voeg minstens tweemaal
zoveel vloeistof toe als rijst,
melkgerechten tijdens het
bereiden tussendoor roeren.
5-7
Stomen van groenten, vis en 20 - 45
vlees.
Een paar eetlepels vocht
toevoegen.
7-9
Aardappelen stomen.
20 - 60
Gebruik max. ¼ l water voor
750 g aardappelen.
7-9
Bereiden van grotere hoe‐
veelheden voedsel, stoof‐
schotels en soepen.
60 150
Tot 3 l vloeistof plus ingre‐
diënten.
9 - 12
Lichtjes braden: kalfsoester, zoals
cordon bleu van kalfsvlees,
nodig
koteletten, rissoles, worstjes,
lever, roux, eieren, pannen‐
koeken, donuts.
Halverwege de bereidings‐
tijd omdraaien.
12 - 13
Door-en-door gebraden, op‐
gebakken aardappelen, len‐
denbiefstukken, steaks.
Halverwege de bereidings‐
tijd omdraaien.
14
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees
(goulash, stoofvlees), frituren van friet.
-1
5 - 15
Aan de kook brengen van grote hoeveelheden water. Powerfunctie is
geactiveerd.
8. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Algemene informatie
•
•
Maak de kookplaat na ieder gebruik
schoon.
Gebruik altijd pannen met een schone
bodem.
•
•
•
Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op
de werking van de kookplaat.
Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het
oppervlak van de kookplaat.
Gebruik een speciale schraper voor
de glazen plaat.
8.2 De kookplaat schoonmaken
•
Verwijder direct: gesmolten plastic,
gesmolten folie, suiker en
NEDERLANDS
•
suikerhoudende gerechten. Anders
kan het vuil de kookplaat
beschadigen. Doe voorzichtig om
brandwonden te voorkomen. Plaats
de speciale schraper schuin op de
glazen plaat en verwijder resten door
het blad over het oppervlak te
schuiven.
Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
•
21
metaalachtig glanzende
verkleuringen. Reinig de kookplaat
met een vochtige doek en een beetje
niet-schurend reinigingsmiddel. Droog
de kookplaat na reiniging af met een
zachte doek.
Verkleuring glanzende metalen
verwijderen: reinig het glazen
oppervlak met een doek en een
oplossing van water met azijn.
9. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
9.1 Wat moet u doen als…
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
U kunt de kookplaat niet
inschakelen of bedienen.
De kookplaat is niet aan‐
gesloten op een stopcon‐
tact of is niet goed geïn‐
stalleerd.
Controleer of de kookplaat
goed is aangesloten op het
lichtnet. Raadpleeg het
aansluitdiagram.
De zekering is doorgesla‐
gen.
Controleer of de zekering
de oorzaak van de storing
is. Als de zekeringen keer
op keer doorslaan, neemt
u contact op met een er‐
kende installateur.
Schakel de kookplaat op‐
nieuw in en stel de kook‐
stand binnen 10 seconden
in.
U hebt twee of meer tip‐
toetsen tegelijk aange‐
raakt.
Raak slechts één tiptoets
tegelijk aan.
STOP+GO-functie is in
werking.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Dagelijks gebruik'.
Er ligt water of vetspatten
op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspa‐
neel.
Er klinkt een geluidssig‐
U hebt een of meer tiptoet‐ Verwijder het voorwerp van
naal en de kookplaat wordt sen afgedekt.
de tiptoetsen.
uitgeschakeld.
Er weerklinkt een geluids‐
signaal als de kookplaat
wordt uitgeschakeld.
22
www.electrolux.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De kookplaat schakelt uit.
U hebt iets op de tiptoets
Verwijder het object van de
tiptoets.
geplaatst.
De restwarmte-indicator
gaat niet aan.
De zone is niet heet, om‐
dat hij slechts kortstondig
is bediend.
Als de kookzone lang ge‐
noeg in werking is geweest
om heet te zijn, neemt u
contact op met de klanten‐
service.
De automatische opwarm‐
functie start niet.
De zone is heet.
Laat de zone voldoende
afkoelen.
De hoogste verwarmings‐
stand is ingesteld.
De hoogste kookstand
heeft hetzelfde vermogen
als de functie.
De kookstand schakelt tus‐ De Powerfunctie is in werk‐ Raadpleeg het hoofdstuk
sen twee kookstanden.
ing.
'Dagelijks gebruik'.
De sensorvelden worden
warm.
Het kookgerei is te groot of Plaats groter kookgerei op
staat te dicht bij het bedie‐ de achterste kookzones in‐
ningspaneel.
dien nodig.
Er klinkt geen signaal wan‐ De signalen zijn uitgescha‐ Schakel de signalen in.
neer u de sensorvelden
keld.
Raadpleeg het hoofdstuk
van het bedieningspaneel
'Dagelijks gebruik'.
aanraakt.
De flexibele inductiekook‐ Het kookgerei staat op de
zone verwarmt het kookge‐ verkeerde plek op de flexi‐
rei niet.
bele inductiekookzone.
gaat branden.
Zet het kookgerei op de
juiste plek op de flexibele
inductiekookzone. De
plaats van het kookgerei is
afhankelijk van de geacti‐
veerde functie of functie‐
modus.
Zie het hoofdstuk "Flexibe‐
le inductiekookruimte".
De diameter van de bodem
van het kookgerei is niet
goed voor de geactiveerde
functie of functiemodus.
Gebruik alleen kookgerei
met een diameter die ge‐
schikt is voor de geacti‐
veerde functie of functie‐
modus. Gebruik kookgerei
met een diameter kleiner
dan 160 mm op één deel
van de flexibele inductie‐
kookzone.
Zie het hoofdstuk "Flexibe‐
le inductiekookruimte".
De automatische uitscha‐
keling is in werking getre‐
den.
Schakel de kookplaat uit
en weer in.
NEDERLANDS
Probleem
23
Mogelijke oorzaak
Oplossing
gaat branden.
De kinderbeveiliging of
toetsblokkering is actief.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Dagelijks gebruik'.
gaat branden.
Er staat geen kookgerei op Zet kookgerei op de zone.
de zone.
Het kookgerei is niet goed. Gebruik het juiste kookge‐
rei.
Zie het hoofdstuk 'Nuttige
aanwijzingen en tips'.
De diameter aan de bo‐
dem van het kookgerei is
te klein voor de zone.
Gebruik kookgerei met de
juiste afmetingen.
Zie het hoofdstuk 'Techni‐
sche informatie'.
Het kookgerei dekt het
kruis / vierkant niet.
Dek het kruis / vierkant vol‐
ledig af.
FlexiBridge-functie is in
werking. Eén of meerdere
delen van de werkende
functiemodus wordt niet af‐
gedekt door het kookgerei.
Zet het kookgerei op het
juiste aantal delen van de
werkende functiemodus of
wijzig de functiemodus.
Zie het hoofdstuk "Flexibe‐
le inductiekookruimte".
PowerSlide-functie is in
Gebruik slechts één pan.
werking. Er worden twee
Zie het hoofdstuk "Flexibe‐
pannen geplaatst op de
le inductiekookruimte".
flexibele inductiekookzone.
en een getal gaat bran‐ Er heeft zich een fout in de Ontkoppel de kookplaat
kookplaat voorgedaan.
enige tijd van de stroom‐
den.
toevoer. Ontkoppel de ze‐
kering uit het elektrische
systeem van het huis. Sluit
het apparaat opnieuw aan.
Als
weer gaat branden,
neem dan contact op met
de klantenservice.
gaat branden.
De elektrische aansluiting
is onjuist. De stroomspan‐
ning is buiten bereik.
Laat de installatie controle‐
ren door een elektromon‐
teur.
24
www.electrolux.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
gaat branden.
Er is een storing opgetre‐
den in de kookplaat, omdat
er kookgerei is droogge‐
kookt. Automatische uit‐
schakeling en de overver‐
hittingsbescherming voor
de zones zijn in werking
getreden.
Schakel de kookplaat uit.
Verwijder het hete kookge‐
rei. Schakel na ongeveer
30 seconden de kookzone
opnieuw in. Als het pro‐
bleem lag bij het kookge‐
rei, verdwijnt het foutbe‐
richt. De restwarmte-indi‐
cator kan blijven branden.
Laat het kookgerei vol‐
doende afkoelen. Contro‐
leer of uw kookgerei ge‐
schikt is voor de kookplaat.
Zie het hoofdstuk 'Nuttige
aanwijzingen en tips'.
gaat branden.
De ventilator wordt geblok‐ Controleer of voorwerpen
keerd.
de ventilator blokkeren. Als
weer gaat branden,
neem dan contact op met
de klantenservice.
gaat branden.
De elektrische aansluiting
is onjuist. De kookplaat is
maar aangesloten op één
fase.
9.2 Als u het probleem niet kunt
oplossen...
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling. Zie voor
deze gegevens het typeplaatje. Geef ook
de driecijferige code voor het
glaskeramiek (bevindt zich op de hoek
van het glazen oppervlak) en de
foutmelding die wordt weergegeven.
Laat de installatie controle‐
ren door een elektromon‐
teur. Raadpleeg het aan‐
sluitdiagram.
Verzeker u ervan dat u de kookplaat
correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik
van het apparaat wordt het bezoek van
de onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
10. TECHNISCHE GEGEVENS
10.1 Typeplaatje
Model EHXD875FAK
Type 60 GBD CC AU
Inductie 7.4 kW
Serienr. .................
ELECTROLUX
PNC productnummer 949 596 507 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Vervaardigd in Duitsland
7.4 kW
NEDERLANDS
10.2 Specificatie kookzones
Kookzone
Nominaal ver‐ Powerfunctie
mogen (max
[W]
warmte-instel‐
ling) [W]
Powerfunctie
maximale
duur [min]
Diameter van
het kookgerei
[mm]
Middenachter
2300
3200
10
180 - 210
Rechtsvoor
1800
2800
10
145 - 180
Flexibele in‐
ductiekookzo‐
ne
2300
3200
10
125 - 210 1)
1) U kunt een grillpan gebruiken voor de grote en de maximale brugmodi. Raadpleeg voor
panafmetingen het hoofdstuk 'Flexibele inductiekookzone'.
Het vermogen van de kookzones kan
enigszins afwijken van de gegevens in
de tabel. Het verandert met het materiaal
en de afmetingen van het kookgerei.
Gebruik voor optimale kookresultaten
alleen kookgerei met een diameter niet
groter dan vermeld in de tabel.
11. ENERGIEZUINIGHEID
11.1 Productinformatie volgens EU 66/2014
Modelidentificatie
EHXD875FAK
Type kooktoestel
Ingebouwde
kookplaat
Aantal kookzones
2
Aantal kookzones
1
Verwarmingstechnologie
Inductie
Diameter ronde kookzo‐
nes (Ø)
Middenachter
Rechtsvoor
21,0 cm
18,0 cm
Lengte (L) en breedte (B) Links
van kookgedeelte
L 41,8 cm
B 24,8 cm
Energieverbruik per kook‐ Middenachter
zone (EC electric coo‐
Rechtsvoor
king)
172,3 Wh / kg
181,8 Wh / kg
Energieverbruik van de
kookzone (EC electric
cooking)
184,2 Wh / kg
Links
Energieverbruik van de
kookplaat (EC electric
hob)
EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische
kookapparaten - deel 2: Kookplaten -
181,3 Wh / kg
Methodes voor het meten van de
prestatie
25
26
www.electrolux.com
11.2 Energiebesparing
•
U kunt elke dag energie besparen tijdens
het koken door de onderstaande tips te
volgen.
•
•
•
Warm alleen de hoeveelheid water op
die u nodig heeft.
Doe indien mogelijk altijd een deksel
op de pan.
•
•
Zet uw kookgerei op de kookzone
voordat u deze activeert.
Zet kleiner kookgerei op kleinere
kookzones.
Plaats het kookgerei precies in het
midden van de kookzone.
Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
12. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
FRANÇAIS
27
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ..................................................................... 27
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ........................................................................... 30
3. INSTALLATION................................................................................................ 32
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL...................................................................... 34
5. UTILISATION QUOTIDIENNE..........................................................................36
6. ZONE DE CUISSON À INDUCTION FLEXIBLE.............................................. 40
7. CONSEILS........................................................................................................43
8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.........................................................................45
9. DÉPANNAGE................................................................................................... 46
10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES...........................................................50
11. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE......................................................................50
NOUS PENSONS À VOUS
Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de
dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et
élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez
que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
Bienvenue chez Electrolux.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com/webselfservice
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registerelectrolux.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.electrolux.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
1.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
28
www.electrolux.com
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
dont les connaissances et l'expérience sont
insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de
l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou
lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont
chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
enfants, nous vous recommandons de l'activer.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus
éloignés de l'appareil en permanence lorsqu'il est en
fonctionnement.
1.2 Sécurité générale
•
AVERTISSEMENT: L'appareil et ses parties
accessibles deviennent chauds pendant son
fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les éléments
chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent
être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en
permanence.
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
29
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur
externe ou un système de commande à distance.
AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser
chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance
sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer
un incendie.
N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau.
Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par
exemple avec un couvercle ou une couverture
ignifuge.
ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une
cuisson courte doit être surveillée en permanence.
AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ! N'entreposez
rien sur les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de
cuisson car ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Après utilisation, éteignez toujours la zone de cuisson
à l'aide de la manette de commande correspondante
et ne vous fiez pas à la détection des récipients.
Si la surface vitrocéramique / en verre est fissurée,
éteignez l'appareil pour éviter tout risque
d'électrocution.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout
danger.
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les
dispositifs de protection pour table de cuisson conçus
ou indiqués comme adaptés par le fabricant de
l'appareil de cuisson dans les instructions d'utilisation,
ou les dispositifs de protection pour table de cuisson
intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs de
protection non adaptés peut entraîner des accidents.
30
www.electrolux.com
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
Respectez l'espacement minimal
requis par rapport aux autres
appareils et éléments.
Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour éviter
que la moisissure ne provoque de
gonflements.
Protégez la partie inférieure de
l'appareil de la vapeur et de
l'humidité.
N'installez pas l'appareil près d'une
porte ou sous une fenêtre. Les
récipients chauds risqueraient de
tomber de l'appareil lors de l'ouverture
de celles-ci.
Si l'appareil est installé au-dessus de
tiroirs, assurez-vous qu'il y a
suffisamment d'espace entre le fond
de l'appareil et le tiroir supérieur pour
que l'air puisse circuler.
Le dessous de l'appareil peut devenir
très chaud. Veillez à installer un
panneau de séparation ignifuge sous
l'appareil pour en bloquer l'accès.
Assurez-vous de laisser un espace de
ventilation de 2 mm entre le plan de
travail et l'avant de l'unité qui se
trouve dessous. La garantie ne
couvre pas les dommages causés par
l'absence d'un espace de ventilation
adéquat.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L'ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
L'appareil doit être relié à la terre.
Avant toute intervention, assurezvous que l'appareil est débranché.
Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation lâche
et inapproprié ou une fiche (si
présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
Utilisez le câble d'alimentation
électrique approprié.
Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
Utilisez un collier anti-traction sur le
câble.
Assurez-vous que le câble
d'alimentation ou la fiche (si présente)
n'entrent pas en contact avec les
surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous
branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble
d'alimentation. Contactez notre centre
de maintenance agréé ou un
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit
être fixée de telle manière qu'elle ne
peut pas être enlevée sans outils.
Ne branchez la fiche d'alimentation à
la prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la
FRANÇAIS
•
•
•
•
prise de courant est accessible une
fois l'appareil installé.
Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
N'utilisez que des systèmes
d'isolation appropriés : des coupecircuits, des fusibles (les fusibles à
visser doivent être retirés du support),
un disjoncteur différentiel et des
contacteurs.
L'installation électrique doit être
équipée d'un dispositif d'isolement à
coupure omnipolaire. Le dispositif
d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts
d'au moins 3 mm.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures ou d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avant la première utilisation, retirez
les emballages, les étiquettes et les
films de protection (si présents).
Utilisez cet appareil dans un
environnement domestique.
Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
Éteignez les zones de cuisson après
chaque utilisation.
Ne vous fiez pas uniquement au
détecteur de récipient.
Ne posez pas de couverts ou de
couvercles sur les zones de cuisson.
Elles sont chaudes.
N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
N'utilisez jamais l'appareil comme
plan de travail ou comme plan de
stockage.
Si la surface de l'appareil présente
des fêlures, débranchez
immédiatement l'appareil. pour éviter
tout risque d'électrocution.
•
•
31
Les porteurs de pacemakers doivent
rester à une distance minimale de
30 cm des zones de cuisson à
induction lorsque l'appareil est en
cours de fonctionnement.
Lorsque vous versez un aliment dans
de l'huile chaude, elle peut
éclabousser.
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie et
d'explosion.
•
•
•
•
Les graisses et l'huile chaudes
peuvent dégager des vapeurs
inflammables. Tenez les flammes ou
les objets chauds éloignés des
graisses et de l'huile lorsque vous
vous en servez pour cuisiner.
Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une
combustion spontanée.
L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un
incendie à température plus faible que
l'huile n'ayant jamais servi.
Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
AVERTISSEMENT!
Risque d'endommagement
de l'appareil.
•
•
•
•
•
•
•
Ne laissez pas de récipients chauds
sur le bandeau de commande.
Ne posez pas de couvercle de
casserole chaud sur la surface en
verre de la table de cuisson.
Ne laissez pas le contenu des
récipients de cuisson s'évaporer
complètement.
Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur l'appareil.
Sa surface risque d'être
endommagée.
Ne faites jamais fonctionner les zones
de cuisson avec des récipients de
cuisson vides ou sans aucun récipient
de cuisson.
Ne placez jamais de papier aluminium
sur l'appareil.
N'utilisez pas de récipients en fonte
ou en aluminium, ni de récipients dont
le fond est endommagé et rugueux.
32
www.electrolux.com
•
Ils risqueraient de rayer le verre ou la
surface vitrocéramique. Soulevez
toujours ces objets lorsque vous
devez les déplacer sur la surface de
cuisson.
Cet appareil est exclusivement
destiné à un usage culinaire. Ne
l'utilisez pas pour des usages autres
que celui pour lequel il a été conçu, à
des fins de chauffage par exemple.
2.4 Entretien et nettoyage
•
•
•
•
•
Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon
état.
Éteignez l'appareil et laissez-le
refroidir avant de le nettoyer.
Débranchez l’appareil de
l'alimentation électrique avant toute
opération de maintenance.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement des
produits de lavage neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons
à récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
2.5 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
•
•
•
Contactez votre service municipal
pour obtenir des informations sur la
marche à suivre pour mettre l'appareil
au rebut.
Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
2.6 Maintenance
•
•
Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
3.1 Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson,
notez les informations de la plaque
signalétique ci-dessous. La plaque
signalétique se trouve au bas de la table
de cuisson.
Numéro de série ....................
3.2 Tables de cuisson intégrées
Les tables de cuisson encastrables ne
peuvent être mises en fonctionnement
qu'après avoir été installées dans des
meubles et sur des plans de travail
homologués et adaptés.
3.3 Câble d'alimentation
•
•
La table de cuisson est fournie avec
un câble d'alimentation.
Pour remplacer le câble
d'alimentation endommagé, utilisez le
type de câble suivant (ou supérieur) :
H05V2V2-F T min. 90 °C. Contactez
votre service après-vente.
FRANÇAIS
3.4 Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
33
34
www.electrolux.com
min.
12 mm
min.
2 mm
3.5 Enceinte de protection
Si vous utilisez une enceinte de
protection (accessoire supplémentaire),
l'espace de circulation d'air de 2 mm et le
fond de protection installé directement
sous la table de cuisson ne sont plus
nécessaires. L'enceinte de protection
n'est pas disponible dans tous les pays.
Veuillez contacter votre revendeur local.
Vous ne pouvez pas utiliser
l'enceinte de protection si
vous installez la table de
cuisson au-dessus d'un four.
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
4.1 Description de la table de cuisson
1
1
3
2
1 Zone de cuisson à induction
2 Bandeau de commande
3 Zone de cuisson à induction flexible
composée de quatre sections
FRANÇAIS
35
4.2 Description du bandeau de commande
1
2
14
3
13
4
5
12 11 10
9
7
6
8
Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les
voyants et les signaux sonores indiquent les fonctions activées.
Tou‐
Fonction
che
sensi‐
tive
1
2
Commentaire
PowerSlide
Pour activer et désactiver la fonction.
FlexiBridge
Pour parcourir les trois modes de la fonc‐
tion.
-
Voyants du minuteur des Pour indiquer la zone à laquelle se réfère
zones de cuisson
la durée sélectionnée.
-
Affichage du minuteur
Pour indiquer la durée, en minutes.
-
Indicateur du niveau de
cuisson
Pour indiquer le niveau de cuisson.
6
STOP+GO
Pour activer et désactiver la fonction.
7
Verrouillage / Dispositif
de sécurité enfants
Pour verrouiller ou déverrouiller le ban‐
deau de commande.
Bandeau de sélection
Pour sélectionner un niveau de cuisson.
9
Fonction Booster
Pour activer et désactiver la fonction.
10
-
Pour choisir la zone de cuisson.
-
Pour augmenter ou diminuer la durée.
MARCHE/ARRÊT
Pour allumer et éteindre la table de cuis‐
son.
-
Bandeau de sélection
Pour régler le niveau de cuisson d'une zo‐
ne de cuisson à induction flexible.
-
Voyants du mode Flexi‐
Bridge
Pour indiquer quel mode FlexiBridge est
actif.
3
4
5
8
-
/
11
12
13
14
36
www.electrolux.com
4.3 Indicateurs de niveau de cuisson
Affichage
Description
La zone de cuisson est désactivée.
La zone de cuisson est activée.
-
La fonction STOP+GO est activée.
La fonction Démarrage automatique de la cuisson est activée.
Fonction Booster est activée.
+ chiffre
Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
/
OptiHeat Control (Voyant de chaleur résiduelle à trois niveaux) :
continuer la cuisson / maintien au chaud / chaleur résiduelle.
/
La fonction Verrouillage /Dispositif de sécurité enfants est acti‐
vée.
Le récipient est inapproprié ou trop petit, ou bien il n'y a pas de
récipient sur la zone de cuisson.
La fonction Arrêt automatique est activée.
/
/
La fonction PowerSlide est activée.
4.4 OptiHeat Control (Voyant
de chaleur résiduelle à trois
niveaux)
AVERTISSEMENT!
Les zones de cuisson à induction
génèrent la chaleur nécessaire
directement sur le fond des plats de
cuisson. La table vitrocéramique est
chauffée par la chaleur des récipients.
/
/
La chaleur
résiduelle peut être source
de brûlures. Le voyant
indique le niveau de chaleur
résiduelle. Lorsque la table
de cuisson est chaude et le
voyant de chaleur résiduelle
allumé, le flexibridge et les
lignes transversales sur la
surface de cuisson
s'allument.
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
5.1 Activation et désactivation
Appuyez sur
pendant 1 seconde pour
activer ou désactiver la table de cuisson.
FRANÇAIS
Le bandeau de commande s'allume
lorsque vous allumez la table de cuisson
et s'éteint lorsque vous éteignez la table
de cuisson. Lorsque la table de cuisson
est éteinte, seule la touche sensitive
est visible.
5.2 Arrêt automatique
Cette fonction arrête la table de
cuisson automatiquement si :
•
•
•
•
•
•
toutes les zones de cuisson sont
désactivées,
vous ne réglez pas le niveau de
cuisson après avoir allumé la table de
cuisson,
vous avez renversé quelque chose ou
placé un objet sur le bandeau de
commande pendant plus de
10 secondes (une casserole, un
torchon, etc.). Un signal sonore
retentit et la table de cuisson s'éteint.
Retirez l'objet du bandeau de
commande ou nettoyez celui-ci.
la table de cuisson surchauffe (par ex.
lorsqu'un récipient chauffe à vide).
Laissez refroidir la zone de cuisson
avant de réutiliser la table de cuisson.
vous avez utilisé un récipient
s'allume et
inadapté. Le symbole
la zone de cuisson se désactive
automatiquement au bout de
2 minutes.
vous ne désactivez pas la zone de
cuisson ou ne modifiez pas le niveau
de cuisson. Au bout de quelques
instants,
s'allume et la table de
cuisson s'éteint.
La relation entre le niveau de cuisson
et la durée après laquelle la table de
cuisson s'éteint :
Niveau de cuis‐
son
,1-3
La table de cuis‐
son s'éteint au
bout de
6 heures
37
5.3 Niveau de cuisson
Pour régler ou modifier le niveau de
cuisson :
Appuyez sur le niveau de cuisson
souhaité sur le bandeau de sélection, ou
déplacez votre doigt sur le bandeau de
sélection jusqu'à atteindre le niveau de
cuisson souhaité.
5.4 Utilisation des zones de
cuisson
Posez le récipient sur la croix / le carré
se trouvant sur la surface de cuisson.
Recouvrez complètement la croix / le
carré. Les zones de cuisson à induction
s'adaptent automatiquement au diamètre
du fond du récipient utilisé. Les
récipients de grande taille peuvent
reposer sur deux zones de cuisson en
même temps.
5.5 Démarrage automatique de
la cuisson
Activez cette fonction pour obtenir le
niveau de cuisson souhaité plus
rapidement. Lorsqu'elle est activée, la
zone commence par chauffer au niveau
de cuisson le plus élevé, puis revient au
niveau de cuisson souhaité.
Pour activer la fonction, la
zone de cuisson doit être
froide
4-7
5 heures
Pour activer la fonction pour une zone
8-9
4 heures
10 - 14
1,5 heure
(
de cuisson : appuyez sur
s'allume). Réglez immédiatement le
niveau de cuisson souhaité. Au bout de
5 secondes,
s'allume.
38
www.electrolux.com
Pour désactiver la fonction : modifiez
le niveau de cuisson.
Pour modifier la durée : sélectionnez la
5.6 Fonction Booster
sur
Cette fonction vous permet d'augmenter
la puissance des zones de cuisson à
induction. La fonction peut être activée
pour la zone de cuisson à induction
uniquement pour une durée limitée.
Lorsque cette durée est écoulée, la zone
de cuisson à induction revient
automatiquement au niveau de cuisson
le plus élevé.
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques
techniques ».
Pour activer la fonction pour une zone
de cuisson : appuyez sur
s'allume.
.
Pour désactiver la fonction : modifiez
le niveau de cuisson.
5.7 Minuteur
Minuteur dégressif
Vous pouvez utiliser cette fonction pour
régler la durée de fonctionnement de la
zone de cuisson, uniquement pour une
session.
Sélectionnez d'abord le niveau de
cuisson de la zone de cuisson, puis
réglez la fonction.
Pour sélectionner la zone de cuisson :
appuyez sur
à plusieurs reprises
jusqu'à ce que l'indicateur de la zone de
cuisson correspondante s'affiche.
Pour activer la fonction : appuyez sur
la touche
du minuteur pour régler la
durée (de 00 à 99 minutes). Lorsque le
voyant de la zone de cuisson commence
à clignoter lentement, le décompte
commence.
zone de cuisson à l'aide de
ou
. Appuyez
.
Pour désactiver la fonction :
sélectionnez la zone de cuisson avec
et appuyez sur . Le temps restant est
décompté jusqu'à 00. Le voyant de la
zone de cuisson s'éteint.
Lorsque la durée est
écoulée, un signal sonore
retentit et 00 clignote. La
zone de cuisson se
désactive.
Pour arrêter le signal sonore : appuyez
sur
.
CountUp Timer (Minuteur progressif)
Cette fonction permet de vérifier la durée
de fonctionnement de la zone de cuisson
sélectionnée.
Pour sélectionner la zone de cuisson :
appuyez sur
à plusieurs reprises
jusqu'à ce que l'indicateur de la zone de
cuisson correspondante s'affiche.
Pour activer la fonction : appuyez sur
du minuteur.
s'allume.
la touche
Lorsque le voyant de la zone de cuisson
clignote lentement, le minuteur démarre.
L'affichage indique, en alternance,
le nombre de minutes écoulées.
et
Pour contrôler la durée de
fonctionnement de la zone de cuisson
sélectionnée : sélectionnez la zone de
cuisson à l'aide de . Le voyant de la
zone de cuisson clignote rapidement.
L'affichage indique la durée de
fonctionnement de la zone.
Pour désactiver la fonction :
sélectionnez la zone de cuisson en
appuyant sur
et appuyez sur
ou
Pour voir le temps restant :
sélectionnez la zone de cuisson à l'aide
. Le voyant de la zone de cuisson
s'éteint.
de . Le voyant de la zone de cuisson
clignote rapidement. L'affichage indique
la durée restante.
Minuterie
Vous pouvez utiliser cette fonction
comme Minuterie lorsque la table de
cuisson est allumée mais que les zones
de cuisson ne sont pas activées.
FRANÇAIS
L'affichage du niveau de cuisson indique
.
Pour activer la fonction : appuyez sur
. Appuyez sur la touche
ou
du
minuteur pour régler la durée. Lorsque la
durée s'est écoulée, un signal sonore
retentit et 00 clignote.
Pour arrêter le signal sonore : appuyez
sur
.
5.10 Dispositif de sécurité
enfants
Cette fonction permet d'éviter une
utilisation involontaire de la table de
cuisson.
Pour activer la fonction : allumez la
table de cuisson en appuyant sur . Ne
sélectionnez pas de réglage de niveau
de cuisson. Appuyez sur
Cette fonction est sans effet
sur le fonctionnement des
zones de cuisson.
5.8 STOP+GO
Cette fonction sélectionne le niveau de
cuisson le plus bas pour toutes les zones
de cuisson activées.
4 secondes.
pendant
s'allume. Éteignez la
table de cuisson en appuyant sur
table de cuisson en appuyant sur . Ne
sélectionnez pas de réglage de niveau
de cuisson. Appuyez sur
4 secondes.
pendant
s'allume. Éteignez la
table de cuisson en appuyant sur
La fonction ne désactive pas les
fonctions du minuteur.
cuisson en appuyant sur
.
s'allume.
Pour désactiver la fonction : appuyez
sur . Le niveau de cuisson précédent
s'allume.
5.9 Verrouillage
Vous pouvez verrouiller le bandeau de
commande pendant que les zones de
cuisson fonctionnent. Vous éviterez ainsi
une modification accidentelle du réglage
du niveau de cuisson.
Réglez d'abord le niveau de cuisson.
Pour activer la fonction : appuyez sur
.
s'affiche pendant 4 secondes.Le
minuteur reste activé.
Pour désactiver la fonction : appuyez
sur . Le niveau de cuisson précédent
s'allume.
Lorsque vous éteignez la
table de cuisson, cette
fonction est également
désactivée.
.
Pour désactiver la fonction : allumez la
Lorsque la fonction est en cours, vous ne
pouvez pas modifier le niveau de
cuisson.
Pour activer la fonction : appuyez sur
39
.
Pour désactiver la fonction le temps
d'une cuisson : allumez la table de
.
s'allume.
Appuyez sur
pendant 4 secondes.
Réglez le niveau de cuisson dans les
10 secondes qui suivent. Vous pouvez
utiliser la table de cuisson. Lorsque vous
éteignez la table de cuisson avec
fonction est de nouveau activée.
, la
5.11 OffSound Control
(Activation et désactivation des
signaux sonores)
Éteignez la table de cuisson. Appuyez
sur
pendant 3 secondes. L'affichage
s'allume, puis s'éteint. Appuyez sur
pendant 3 secondes ;
ou
s'allume.
du minuteur
Appuyez sur la touche
pour choisir l'une des options suivantes :
•
- les signaux sonores sont
désactivés
•
- les signaux sonores sont activés
Pour confirmer le réglage, attendez que
la table de cuisson s'éteigne
automatiquement.
40
www.electrolux.com
Lorsque cette fonction est réglée sur
l'appareil émet des signaux sonores
uniquement lorsque :
•
•
•
•
,
vous appuyez sur
Minuterie se termine
Minuteur dégressif se termine
vous posez un objet sur le bandeau
de commande.
5.12 Gestionnaire de puissance
•
•
•
•
•
•
La fonction diminue la puissance des
autres zones de cuisson raccordées à
la même phase.
L'affichage des niveaux de cuisson
des zones réduites alterne entre le
niveau de cuisson choisi et le niveau
de cuisson réduit. Après quelques
minutes, l'affichage des niveaux de
cuisson des zones réduites affiche le
niveau de cuisson réduit seul.
Des zones de cuisson sont
regroupées en fonction de
l'emplacement et du nombre de
phases de la table de cuisson.
Reportez-vous à l'illustration.
Chaque phase dispose d'une charge
électrique maximale de 3700 W.
La fonction répartit la puissance entre
les zones de cuisson raccordées à la
même phase.
La fonction s'active lorsque la charge
électrique totale des zones de cuisson
raccordées à une phase simple
dépasse 3700 W.
6. ZONE DE CUISSON À INDUCTION FLEXIBLE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Commutation entre les modes
Pour basculer entre les modes, utilisez le
champ de capteur :
.
6.1 FlexiBridge fonction
La zone de cuisson à induction flexible
se compose de quatre sections. Les
sections peuvent être combinées en
deux zones de cuisson de différentes
tailles, ou en une grande surface de
cuisson. Les côtés des zones qui
fonctionnent ensemble s'illuminent et
sont reliés par des lignes lumineuses
plus courtes.Vous choisissez la
combinaison des sections en choisissant
le mode correspondant à la taille du plat
de cuisson que vous souhaitez utiliser. Il
existe trois modes : Standard (activé
automatiquement lorsque vous activez la
table de cuisson), Big Bridge et Max
Bridge.
Pour définir le réglage de
chaleur, utilisez les deux
barres de contrôle gauche.
Lorsque vous basculez entre
les modes, le réglage de
chaleur se remet à 0.
Diamètre et position du plat de
cuisson
Choisissez le mode qui correspond à la
taille et à la forme du plat de cuisson. Le
plats de cuisson doit couvrir la zone
sélectionnée le plus possible. Centrez le
plats de cuisson sur les zones de
cuisson sélectionnées !
FRANÇAIS
Placez les plats de cuisson dont le
diamètre de fond est inférieur à 160 mm
au centre d'une seule section.
41
commande de gauche.
Position correcte du plat de cuisson :
125-160mm
Placez les plats de cuisson dont le
diamètre de fond est supérieur à 160 mm
au centre des deux sections.
Position incorrecte du plat de
cuisson :
> 160 mm
6.2 FlexiBridge Mode standard
Ce mode est actif lorsque vous activez la
table de cuisson. Il connecte les sections
en deux zones de cuisson séparées. Les
côtés des zones qui fonctionnent
ensemble dans ce mode s'illuminent et
sont liés par des lignes lumineuses plus
courtes.Vous pouvez définir le réglage
de chaleur pour chaque zone
séparément. Utilisez deux barres de
6.3 FlexiBridge Mode Big
Bridge
Pour activer ce mode, appuyez sur
jusqu'à ce que l'indicateur de mode
correct s'affiche . Ce mode connecte
trois sections arrière en une seule zone
de cuisson. La section avant n'est pas
connectée et fonctionne comme une
zone de cuisson séparée. Vous pouvez
définir le réglage de chaleur pour chaque
zone séparément. Pour définir le réglage
de chaleur, utilisez les deux barres de
commande sur le côté gauche. Utilisez la
barre de commande de droite pour la
plus grande zone et la barre de
commande de gauche pour la plus petite
42
www.electrolux.com
zone.
Position correcte du plat de cuisson :
Position correcte du plat de cuisson :
Pour utiliser ce mode, vous devez placer
le plat de cuisson sur les trois sections
connectées. Si vous utilisez un plat de
cuisson de dimension inférieure aux
deux sections, l'écran affiche
2 minutes, la zone s'éteint.
et après
Position incorrecte du plat de
cuisson :
6.4 FlexiBridge Mode Max
Bridge
Pour activer ce mode, appuyez sur
jusqu'à ce que l'indicateur de mode
correct s'affiche . Ce mode connecte
toutes les sections entre elles en une
zone de cuisson unique. Pour définir le
réglage de la chaleur, utilisez l'une des
deux barres de commande sur le côté
gauche.
Pour utiliser ce mode, vous devez placer
le plat de cuisson sur quatre sections
connectées. Si vous utilisez un plat de
cuisson plus petit que trois sections,
l'écran affiche
zone s'éteint.
et après 2 minutes, la
Position incorrecte du plat de
cuisson :
6.5
PowerSlide fonction
Cette fonction vous permet de régler la
température en déplaçant le plat de
cuisson sur une position différente sur la
zone de cuisson à induction.
Cette fonction divise la zone de cuisson
à induction en trois zones ayant chacune
des réglages de chaleur différents. Dans
FRANÇAIS
ce mode, les côtés de ces zones de
cuisson s'illuminent. La table de cuisson
détecte la position du plat de cuisson et
règle la chaleur en fonction de la
position. Vous pouvez placer les plats de
cuisson à l'avant, au milieu ou à l'arrière.
Si vous placez le plat de cuisson à
l'avant, vous avez le réglage de chaleur
le plus élevé. Pour baisser la chaleur,
déplacer le plat de cuisson sur la position
du milieu ou arrière.
•
•
43
L'affichage de réglage de la chaleur
de la barre de commande avant
gauche indique le réglage de la
chaleur. Pour modifier le réglage de
chaleur, utilisez la barre de
commande avant gauche.
Lorsque la fonction est activée pour la
première fois, les réglages de chaleur
pour la position avant,
milieu et
du
arrière s'affichent.
N'utilisez qu'un seul
ustensile de cuisson lorsque
vous utilisez cette fonction.
Informations générales :
•
•
Le diamètre minimum du fond du plat
de cuisson est de 160 mm pour cette
fonction.
L'affichage de réglage de la chaleur
de la barre de commande arrière
gauche indique la position du plat de
cuisson sur la zone de cuisson à
induction. Avant
arrière
, milieu
,
.
Vous pouvez modifier le réglages de
chaleur pour chaque position
séparément. La table de cuisson se
souviendra de vos réglages de
chaleur la prochaine fois que vous
activerez la fonction.
Activation de la fonction
Pour activer la fonction, placez le plat de
cuisson sur la position correcte sur la
zone de cuisson. Effleurez .
L'indicateur au-dessus du symbole
s'allume. Si vous ne placez pas le plat de
cuisson sur la zone de cuisson,
s'allume et après 2 minutes et la zone de
cuisson à induction flexible se règle sur
.
Désactivation de la fonction.
Pour désactiver la fonction, effleurez
ou ajustez le réglage de chaleur sur
L'indicateur au-dessus du symbole
disparaît.
7. CONSEILS
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
.
44
www.electrolux.com
7.1 Ustensiles de cuisson
Sur les zones de cuisson à
induction, un champ
électromagnétique puissant
chauffe les récipients très
rapidement.
Utilisez des récipients
adaptés aux zones de
cuisson à induction.
Matériaux des récipients
•
adaptés : fonte, acier, acier émaillé,
acier inoxydable, fond multicouche
(homologué par le fabricant).
• inadaptés : aluminium, cuivre, laiton,
verre, céramique, porcelaine.
Les plats de cuisson conviennent
pour l'induction si :
•
•
une petite quantité d'eau contenue
dans un récipient chauffe dans un
bref laps de temps sur une zone de
cuisson réglée sur le niveau de
cuisson maximal.
un aimant adhère au fond du
récipient.
L'impression de la zone de
cuisson à induction flexible
peut se salir ou changer de
couleur en déplaçant le
récipient. Vous pouvez
nettoyer cette zone
normalement.
Le fond de l'ustensile de
cuisson doit être aussi plat
et épais que possible.
Dimensions de l'ustensile
Les zones de cuisson à induction
s'adaptent automatiquement au diamètre
du fond du récipient utilisé, jusqu'à une
certaine limite.
L'efficacité de la zone de cuisson est liée
au diamètre du récipient. Un récipient
plus petit que le diamètre minimal
recommandé ne reçoit qu'une petite
partie de la puissance générée par la
zone de cuisson.
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques
techniques ».
7.2 Bruits pendant le
fonctionnement
Si vous entendez :
•
un craquement : le récipient est
composé de différents matériaux
(conception « sandwich »).
• un sifflement : vous utilisez la zone de
cuisson avec un niveau de puissance
élevé et le récipient est composé de
différents matériaux (conception
« sandwich »).
• un bourdonnement : vous utilisez un
niveau de puissance élevé.
• un cliquetis : des commutations
électriques se produisent.
• un sifflement, un bourdonnement : le
ventilateur fonctionne.
Ces bruits sont normaux et
n'indiquent pas une anomalie de la
table de cuisson.
7.3 Öko Timer (Minuteur éco)
Pour réaliser des économies d'énergie,
la zone de cuisson se désactive
automatiquement avant le signal du
minuteur. La différence de temps de
fonctionnement dépend du niveau et de
la durée de cuisson.
7.4 Exemples de cuisson
Le rapport entre le niveau de cuisson et
la consommation énergétique de la zone
de cuisson n'est pas linéaire. Lorsque
vous augmentez le niveau de cuisson,
l'augmentation énergétique de la zone de
cuisson n'est pas proportionnelle. Cela
signifie que la zone de cuisson utilisée à
un niveau de cuisson moyen utilise
moins de la moitié de sa puissance.
Les valeurs figurant dans le
tableau suivant sont fournies
à titre indicatif.
FRANÇAIS
Niveau de
cuisson
-1
Utilisation :
Durée
(min)
Conseils
Conservez les aliments cuits
au chaud.
au be‐
soin
Placez un couvercle sur le
récipient.
45
1-3
Sauce hollandaise, faire fon‐ 5 - 25
dre : beurre, chocolat, gélati‐
ne.
Mélangez de temps en
temps.
1-3
Solidifier : omelettes, œufs
cocotte.
10 - 40
Couvrez pendant la cuisson.
3-5
Faire mijoter des plats à ba‐
se de riz et de laitage, ré‐
chauffer des plats cuisinés.
25 - 50
Ajoutez au moins deux fois
plus d'eau que de riz. Re‐
muez les plats à base de lait
durant la cuisson.
5-7
Cuire à la vapeur des légu‐
mes, du poisson et de la
viande.
20 - 45
Ajoutez quelques cuillerées
de liquide.
7-9
Cuire des pommes de terre à 20 - 60
la vapeur.
Utilisez max. ¼ l d'eau pour
750 g de pommes de terre.
7-9
Cuire de grandes quantités
d'aliments, des ragoûts et
des soupes.
Ajoutez jusqu’à 3 litres de li‐
quide, plus les ingrédients.
9 - 12
Faire revenir : escalopes,
au be‐
cordons bleus de veau, côte‐ soin
lettes, rissolettes, saucisses,
foie, roux, œufs, crêpes, bei‐
gnets.
Retournez à la moitié du
temps.
12 - 13
Cuisson à température éle‐
5 - 15
vée des pommes de terre ris‐
solées, filets, steaks.
Retournez à la moitié du
temps.
14
Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller de la viande (goulasch,
bœuf braisé), cuire des frites.
60 150
Faire bouillir une grande quantité d'eau. La fonction Booster est acti‐
vée.
8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
8.1 Informations générales
•
•
Nettoyez la table de cuisson après
chaque utilisation.
Utilisez toujours un plat de cuisson
dont le fond est propre.
•
•
•
Les rayures ou les taches sombres
sur la surface n'ont aucune incidence
sur le fonctionnement de la table de
cuisson.
Utilisez un nettoyant spécialement
adapté à la surface de la table de
cuisson.
Utilisez un racloir spécial pour la vitre.
46
www.electrolux.com
8.2 Nettoyage de la table de
cuisson
•
•
Enlevez immédiatement : plastique
fondu, films plastiques, sucre et
aliments contenant du sucre. Sinon, la
saleté pourrait endommager la table
de cuisson. Veillez à ne pas vous
brûler. Tenez le racloir spécial incliné
sur la surface vitrée et faites glisser la
lame du racloir pour enlever les
salissures.
Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez :
•
traces de calcaire et d'eau,
projections de graisse, décolorations
métalliques luisantes. Nettoyez la
table de cuisson à l'aide d'un chiffon
humide et d'un détergent non abrasif.
Après le nettoyage, séchez la table de
cuisson à l'aide d'un chiffon doux.
Pour retirer les décolorations
métalliques brillantes : utilisez une
solution d'eau additionnée de vinaigre
et nettoyez la surface vitrée avec un
chiffon humide.
9. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
9.1 En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause probable
Solution
Vous ne pouvez pas allu‐
mer la table de cuisson ni
la faire fonctionner.
La table de cuisson n'est
pas connectée à une sour‐
ce d'alimentation électrique
ou le branchement est in‐
correct.
Vérifiez que la table de
cuisson est correctement
branchée à une source
d'alimentation électrique.
Consultez le schéma de
raccordement.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est
bien la cause de l'anoma‐
lie. Si les fusibles disjonc‐
tent de manière répétée,
faites appel à un électri‐
cien qualifié.
Allumez de nouveau la ta‐
ble de cuisson et réglez le
niveau de cuisson en
moins de 10 secondes.
Vous avez appuyé sur plu‐ N'appuyez que sur une
sieurs touches sensitives
seule touche sensitive à la
en même temps.
fois.
La fonction STOP+GO est
activée.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
Il y a de l'eau ou des ta‐
Nettoyez le bandeau de
ches de graisse sur le ban‐ commande.
deau de commande.
FRANÇAIS
Problème
Cause probable
47
Solution
Un signal sonore retentit et Vous avez posé quelque
Retirez l'objet des touches
la table de cuisson s'éteint. chose sur une ou plusieurs sensitives.
Un signal sonore retentit
touches sensitives.
lorsque la table de cuisson
est éteinte.
La table de cuisson est
désactivée.
Vous avez posé quelque
chose sur la touche sensi‐
tive
Retirez l'objet de la touche
sensitive.
.
Le voyant de chaleur rési‐
duelle ne s'allume pas.
La zone de cuisson n'est
pas chaude parce qu'elle
n'a fonctionné que peu de
temps.
Si la zone de cuisson a eu
assez de temps pour
chauffer, faites appel à vo‐
tre service après-vente
agréé.
La fonction de démarrage
automatique de la cuisson
ne fonctionne pas.
La zone est chaude.
Laissez la zone de cuisson
refroidir.
Le niveau de cuisson le
plus élevé est réglé.
Le niveau de cuisson le
plus élevé est identique à
la fonction.
Le niveau de cuisson oscil‐ Le dispositif de gestion de
le entre deux niveaux.
la puissance est activé.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
Les touches sensitives
sont chaudes.
Le récipient est trop grand
ou vous l'avez placé trop
près des commandes.
Placez les récipients de
grande taille sur les zones
de cuisson arrière, si pos‐
sible.
Aucun signal sonore ne se Les signaux sonores sont
fait entendre lorsque vous désactivés.
appuyez sur les touches
sensitives du bandeau.
Activez les signaux sono‐
res.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
La zone de cuisson à in‐
duction flexible ne chauffe
pas le récipient.
Replacez le récipient dans
la bonne position sur la zo‐
ne de cuisson à induction
flexible. La position du ré‐
cipient dépend de la fonc‐
tion ou du mode de fonc‐
tionnement activés.
Reportez-vous au chapitre
« Zone de cuisson à induc‐
tion flexible ».
Le récipient est mal posi‐
tionné sur la zone de cuis‐
son à induction flexible.
48
www.electrolux.com
Problème
Cause probable
Solution
Le diamètre du fond du ré‐
cipient ne correspond pas
à la fonction ou au mode
de fonctionnement activés.
Utilisez un récipient dont le
fond est d'un diamètre
adapté à la fonction ou au
mode de fonctionnement
activés. Utilisez un réci‐
pient dont le fond est d'un
diamètre inférieur à
160 mm sur une seule sec‐
tion de la zone de cuisson
à induction flexible.
Reportez-vous au chapitre
« Zone de cuisson à induc‐
tion flexible ».
s'allume.
La fonction Arrêt automati‐
que est activée.
Éteignez la table de cuis‐
son puis allumez-la de
nouveau.
s'allume.
Le dispositif de sécurité
enfants ou de verrouillage
est activé.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
s'allume.
Il n'y a pas de récipient sur Placez un récipient sur la
la zone de cuisson.
zone de cuisson.
Le récipient n'est pas
adapté.
Utilisez un récipient adap‐
té.
Reportez-vous au chapitre
« Conseils ».
Le diamètre du fond du ré‐
cipient de cuisson est trop
petit pour la zone de cuis‐
son.
Utilisez un récipient de di‐
mensions appropriées.
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques techni‐
ques ».
Le récipient de cuisson ne
recouvre pas la croix / le
carré.
Recouvrez complètement
la croix / le carré.
La fonction FlexiBridge est
activée. Une ou plusieurs
sections du mode de fonc‐
tionnement en cours ne
sont pas couvertes par le
récipient.
Placez le récipient sur le
bon nombre de sections du
mode de fonctionnement
en cours, ou changez le
mode de fonctionnement.
Reportez-vous au chapitre
« Zone de cuisson à induc‐
tion flexible ».
La fonction PowerSlide est
activée. Deux récipients
sont posés sur la zone de
cuisson à induction flexi‐
ble.
N'utilisez qu'un seul réci‐
pient.
Reportez-vous au chapitre
« Zone de cuisson à induc‐
tion flexible ».
FRANÇAIS
Problème
et un chiffre s'affichent.
Cause probable
Solution
Une erreur s'est produite
dans la table de cuisson.
Débranchez la table de
cuisson de l'alimentation
électrique pendant quel‐
ques minutes. Déconnec‐
tez le fusible de l'installa‐
tion domestique. Rebran‐
49
chez l'appareil. Si
s'affi‐
che à nouveau, faites ap‐
pel au service après-vente
agréé.
s'allume.
Le branchement électrique Demandez à un électricien
n'est pas adapté. La ten‐
qualifié de vérifier l'installa‐
sion d'alimentation est hors tion.
limites.
s'allume.
Une erreur s'est produite
dans la table de cuisson
car un récipient a chauffé à
vide. La fonction Arrêt au‐
tomatique et la protection
anti-surchauffe des zones
sont activées.
Éteignez la table de cuis‐
son. Enlevez le récipient
chaud. Au bout d'environ
30 secondes, remettez la
zone de cuisson en fonc‐
tionnement. Si le récipient
était bien le problème, le
message d'erreur dispa‐
raît. Le voyant de chaleur
résiduelle peut rester allu‐
mé. Laissez le récipient de
cuisson refroidir. Vérifiez
que le récipient est compa‐
tible avec la table de cuis‐
son.
Reportez-vous au chapitre
« Conseils ».
s'allume.
Le ventilateur de refroidis‐
sement est bloqué.
Assurez-vous qu'aucun ob‐
jet ne bloque le ventilateur
de refroidissement. Si
s'affiche à nouveau, faites
appel au service aprèsvente agréé.
s'allume.
Le branchement électrique
n'est pas adapté. La table
de cuisson n'est branchée
qu'à une seule phase.
9.2 Si vous ne trouvez pas de
solution...
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente
Demandez à un électricien
qualifié de vérifier l'installa‐
tion. Consultez le schéma
de raccordement.
agréé. Veuillez lui fournir les informations
se trouvant sur la plaque signalétique.
Donnez également la combinaison à
3 lettres et chiffres pour la vitrocéramique
(située dans un des coins de la surface
en verre) et le message d'erreur qui
50
www.electrolux.com
s'affiche. Assurez-vous d'utiliser
correctement l'appareil. En cas d'erreur
de manipulation de la part de l'utilisateur,
le déplacement du technicien du service
après-vente ou du vendeur pourra être
facturé, même en cours de garantie. Les
instructions relatives au service aprèsvente et aux conditions de garantie
figurent dans le livret de garantie.
10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
10.1 Plaque signalétique
Modèle EHXD875FAK
Type 60 GBD CC AU
Induction 7.4 kW
Numéro de série ..........
ELECTROLUX
PNC 949 596 507 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fabriqué en Allemagne
7.4 kW
10.2 Caractéristiques des zones de cuisson
Zone de cuis‐
son
Puissance no‐ Fonction
minale (régla‐ Booster [W]
ge de chaleur
maximum) [W]
Fonction
Diamètre de
Booster durée l'ustensile de
maximale
cuisson [mm]
[min]
Arrière centrale 2300
3200
10
180 - 210
Avant droite
1800
2800
10
145 - 180
Zone de cuis‐
2300
son à induction
flexible
3200
10
125 - 210 1)
1) Vous pouvez utiliser un plat à rôtir pour les modes Big Bridge et Max Bridge. Pour les
dimensions du plat à rôtir, se reporter au chapitre Zone de cuisson à induction flexible.
La puissance des zones de cuisson peut
être légèrement différente des données
indiquées par la table. Elle change avec
le matériau et les dimensions du plat de
cuisson.
Pour des résultats de cuisson optimaux,
utilisez des récipients qui ne dépassent
pas le diamétre de la zone de cuisson.
11. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
11.1 Informations sur le produit selon la norme EU 66/2014
Identification du modèle
EHXD875FAK
Type de table de cuisson
Table de cuis‐
son intégrée
Nombre de zones de
cuisson
2
Nombre de zones de
cuisson
1
FRANÇAIS
Technologie de chauffage
Diamètre des zones de
cuisson circulaires (Ø)
Induction
Arrière centrale
Avant droite
21,0 cm
18,0 cm
Longueur (L) et largeur (l) Gauche
de la zone de cuisson
L 41,8 cm
l 24,8 cm
Consommation d'énergie
selon la zone de cuisson
(EC electric cooking)
Arrière centrale
Avant droite
172,3 Wh / kg
181,8 Wh / kg
Consommation d'énergie
de la zone de cuisson
(EC electric cooking)
Gauche
184,2 Wh / kg
Consommation d'énergie
de la table de cuisson
(EC electric hob)
181,3 Wh / kg
EN 60350-2 - Appareils de cuisson
domestiques électriques - Partie 2 :
Tables de cuisson - Méthodes de
mesure des performances
•
11.2 Économie d'énergie
•
Vous pouvez économiser de l'énergie au
quotidien en suivant les conseils
suivants.
•
•
51
Si vous faites chauffer de l'eau, ne
faites chauffer que la quantité dont
vous avez réellement besoin.
•
•
Si possible, couvrez toujours les
récipients de cuisson avec un
couvercle pendant la cuisson.
Activez toujours la zone de cuisson
après avoir posé le récipient dessus.
Placez les plus petits récipients sur
les plus petites zones de cuisson.
Posez directement le récipient au
centre de la zone de cuisson.
Vous pouvez utiliser la chaleur
résiduelle pour conserver les aliments
au chaud ou pour faire fondre.
12. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les appareils
portant le symbole
avec les ordures
52
www.electrolux.com
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
DEUTSCH
53
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE................................................................................53
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN...................................................................... 56
3. MONTAGE........................................................................................................58
4. GERÄTEBESCHREIBUNG.............................................................................. 60
5. TÄGLICHER GEBRAUCH................................................................................62
6. FLEXIBLE INDUKTIONSKOCHFLÄCHE......................................................... 66
7. TIPPS UND HINWEISE....................................................................................69
8. REINIGUNG UND PFLEGE............................................................................. 71
9. FEHLERSUCHE............................................................................................... 72
10. TECHNISCHE DATEN................................................................................... 76
11. ENERGIEEFFIZIENZ..................................................................................... 76
WIR DENKEN AN SIE
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von Electrolux entschieden haben. Sie
haben ein Produkt gewählt, hinter dem jahrzehntelange professionelle Erfahrung
und Innovation stehen. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten
Geräts haben wir an Sie gedacht. So haben Sie bei jedem Gebrauch die
Gewissheit, dass Sie stets großartige Ergebnisse erzielen werden.
Willkommen bei Electrolux.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu holen:
www.electrolux.com/webselfservice
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registerelectrolux.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.electrolux.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen
54
www.electrolux.com
oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage
oder Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller
keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an
einem sicheren und zugänglichen Ort zum späteren
Nachschlagen auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des
Betriebs oder der Abkühlphase vom Gerät fern.
Berührbare Teile sind heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet
ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Kinder bis zu 3 Jahren sind während des Betriebs
unbedingt von dem Gerät fernzuhalten.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
WARNUNG: Das Gerät und die zugänglichen
Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Seien
Sie vorsichtig und berühren Sie niemals die
Heizelemente. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom
DEUTSCH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
55
Gerät fern, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt
werden.
Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe
Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.
WARNUNG: Kochen mit Fett oder Öl auf einem
unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu
einem Brand führen.
Versuchen Sie NICHT einen Brand mit Wasser zu
löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und
bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder
einer Feuerlöschdecke.
VORSICHT: Der Kochvorgang muss überwacht
werden. Ein kurzer Kochvorgang muss kontinuierlich
überwacht werden.
WARNUNG: Brandgefahr: Legen Sie keine
Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer,
Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche des
Kochfelds, da diese heiß werden können.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Dampfstrahlreiniger.
Schalten Sie die Kochzone nach dem Gebrauch ab
und verlassen Sie sich nicht auf die Topferkennung.
Hat die Glaskeramik-/Glasoberfläche einen Sprung,
schalten Sie das Gerät aus, um einen Stromschlag zu
vermeiden.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Schutzabdeckungen
des Herstellers des Kochgeräts, von ihm in der
Bedienungsanleitung als geeignete und empfohlene
Schutzabdeckungen oder die im Gerät enthaltene
Schutzabdeckung. Es besteht Unfallgefahr durch die
Verwendung ungeeigneter Schutzabdeckungen.
56
www.electrolux.com
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Nur eine qualifizierte
Fachkraft darf die Montage
des Geräts vornehmen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Die Mindestabstände zu anderen
Geräten und Küchenmöbeln sind
einzuhalten.
Seien Sie beim Bewegen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
Dichten Sie die Ausschnittskanten mit
einem Dichtungsmittel ab, um ein
Aufquellen durch Feuchtigkeit zu
verhindern.
Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
Installieren Sie das Gerät nicht direkt
neben einer Tür oder unter einem
Fenster. So kann heißes
Kochgeschirr nicht herunterfallen,
wenn die Tür oder das Fenster
geöffnet wird.
Wird das Gerät über Schubladen
eingebaut, achten Sie darauf, dass
zwischen dem Geräteboden und der
oberen Schublade ein ausreichender
Abstand für die Luftzirkulation
vorhanden ist.
Der Boden des Geräts kann heiß
werden. Achten Sie darauf eine
feuerfeste Trennplatte unter dem
Gerät anzubringen, damit der Boden
nicht zugänglich ist.
Achten Sie darauf, dass zwischen der
Arbeitsplatte und dem Gerät darunter
ein Abstand von 2 mm zur Belüftung
frei gelassen wird. Schäden, die durch
das Fehlen eines Belüftungsabstands
entstehen, sind von der Garantie
ausgenommen.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektrischen Anschlüsse sind von
einem geprüften Elektriker
vorzunehmen.
Das Gerät muss geerdet sein.
Vor der Durchführung jeglicher
Arbeiten muss das Gerät von der
elektrischen Stromversorgung
getrennt werden.
Stellen Sie sicher, dass die
elektrischen Daten auf dem
Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich anderenfalls an eine
Elektrofachkraft.
Achten Sie darauf, dass das Gerät
ordnungsgemäß montiert wird. Wenn
freiliegende oder ungeeignete
Netzkabel oder Netzstecker (fall
vorhanden) verwendet werden, kann
der Anschluss überhitzen.
Stellen Sie sicher, dass Sie das
richtige Kabel für den elektrischen
Netzanschluss verwenden.
Achten Sie darauf, dass das
Netzkabel nicht lose hängt oder sich
verheddert.
Sorgen Sie dafür, dass ein
Berührungsschutz installiert wird.
Verwenden Sie die Zugentlastung für
das Kabel.
Stellen Sie beim elektrischen
Anschluss des Gerätes sicher, dass
das Netzkabel oder ggf. der
Netzstecker nicht mit dem heißen
Gerät oder heißem Kochgeschirr in
Berührung kommt.
Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
Achten Sie darauf, Netzstecker (falls
vorhanden) und Netzkabel nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich zum
Austausch des beschädigten
Netzkabels an unseren autorisierten
Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft.
DEUTSCH
•
•
•
•
•
•
Alle Teile, die gegen direktes
Berühren schützen, sowie die
isolierten Teile müssen so befestigt
werden, dass sie nicht ohne
Werkzeug entfernt werden können.
Stecken Sie den Netzstecker erst
nach Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass
der Netzstecker nach der Montage
noch zugänglich ist.
Falls die Steckdose lose ist, schließen
Sie den Netzstecker nicht an.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät vom Netzstrom trennen
möchten. Ziehen Sie stets am
Netzstecker.
Verwenden Sie nur geeignete
Trenneinrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen
müssen aus dem Halter entfernt
werden können), Erdschlüsse,
Kontakte.
Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der
Sie das Gerät allpolig von der
Stromversorgung trennen können. Die
Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von
mindestens 3 mm ausgeführt sein.
2.3 Gebrauch
•
•
•
•
•
WARNUNG!
Brand- und
Explosionsgefahr!
•
•
•
WARNUNG!
Verletzungs-, Verbrennungsund Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
•
Entfernen Sie vor dem ersten
Gebrauch das gesamte
Verpackungsmaterial, die Aufkleber
und Schutzfolie (falls vorhanden).
Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht
abgedeckt werden.
Lassen Sie das Gerät bei Betrieb
nicht unbeaufsichtigt.
Schalten Sie die Kochzonen nach
jedem Gebrauch aus.
Verlassen Sie sich nicht auf die
Topferkennung.
Legen Sie kein Besteck und keine
Topfdeckel auf die Kochzonen. Sie
werden heiß.
57
Bedienen Sie das Gerät nicht mit
feuchten oder nassen Händen oder
wenn es mit Wasser in Kontakt
gekommen ist.
Benutzen Sie das Gerät nicht als
Arbeits- oder Abstellfläche.
Hat die Geräteoberfläche einen
Sprung, trennen Sie das Gerät
umgehend von der
Spannungsversorgung. Dies dient zur
Vermeidung eines Stromschlags.
Benutzer mit einem
Herzschrittmacher müssen einen
Mindestabstand von 30 cm zu den
Induktionskochzonen einhalten, wenn
das Gerät in Betrieb ist.
Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl
geben, kann dieses spritzen.
•
Erhitzte Öle und Fette können
brennbare Dämpfe freisetzen. Halten
Sie Flammen und erhitzte
Gegenstände beim Kochen mit Fetten
und Ölen von diesen fern.
Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung
verursachen.
Bereits verwendetes Öl kann
Lebensmittelreste enthalten und
schon bei niedrigeren Temperaturen
eher einen Brand verursachen als
frisches Öl.
Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in
der Nähe des Geräts.
WARNUNG!
Das Gerät könnte
beschädigt werden.
•
•
•
•
Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr
auf das Bedienfeld.
Legen Sie keine heißen Topfdeckel
auf die Glasoberfläche des
Kochfeldes.
Lassen Sie das Kochgeschirr nicht
leerkochen.
Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt
werden.
58
www.electrolux.com
•
•
•
•
Schalten Sie die Kochzonen niemals
ein, wenn sich kein Kochgeschirr
darauf befindet, oder wenn das
Kochgeschirr leer ist.
Legen Sie keine Alufolie auf das
Gerät.
Kochgeschirr aus Gusseisen,
Aluminium oder mit beschädigten
Böden kann die Glas- bzw.
Glaskeramikoberfläche verkratzen.
Heben Sie das Kochgeschirr stets an,
wenn Sie es auf dem Kochfeld
umsetzen möchten.
Dieses Gerät ist nur zum Kochen
bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist
als bestimmungsfremd anzusehen,
zum Beispiel das Beheizen eines
Raums.
2.4 Reinigung und Pflege
•
•
•
•
•
Reinigen Sie das Gerät regelmäßig,
um eine Abnutzung des
Oberflächenmaterials zu verhindern.
Schalten Sie das Gerät vor dem
Reinigen aus und lassen Sie es
abkühlen.
Trennen Sie das Gerät vor
Wartungsarbeiten von der
Spannungsversorgung.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit
Wasserspray oder Dampf.
Reinigen Sie das Gerät mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden
Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde
Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
2.5 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
•
•
•
Für Informationen zur
ordnungsgemäßen Entsorgung des
Geräts wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor
Ort.
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel in der
Nähe des Geräts ab, und entsorgen
Sie es.
2.6 Service
•
•
Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an einen autorisierten
Kundendienst.
Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
3. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
passende Einbauschränke und
Arbeitsplatten betrieben werden.
3.3 Anschlusskabel
3.1 Vor der Montage
•
Notieren Sie vor der Montage des
Kochfelds folgende Daten, die Sie auf
dem Typenschild finden. Das
Typenschild ist auf dem Boden des
Kochfelds angebracht.
•
Seriennummer ............
3.2 Einbau-Kochfelder
Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem
Einbau in bzw. unter normgerechte,
Das Kochfeld wird mit einem
Anschlusskabel geliefert.
Ersetzen Sie ein defektes Netzkabel
durch ein Netzkabel des folgenden
(oder eines höheren) Typs: H05V2V2F T min 90 °C. Wenden Sie sich an
den Kundendienst.
DEUTSCH
3.4 Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
59
60
www.electrolux.com
min.
12 mm
min.
2 mm
3.5 Schutzboden
Falls Sie einen Schutzboden (optionales
Zubehör) verwenden, ist die Einhaltung
des vorderen Belüftungsabstands von 2
mm und die Schutzmatte direkt unter
dem Gerät nicht nötig. Der Schutzboden
ist möglicherweise in einigen Ländern
nicht erhältlich. Wenden Sie sich an
Ihren Händler vor Ort.
Wenn Sie das Kochfeld über
einem Backofen einsetzen,
können Sie den
Schutzboden nicht
verwenden.
4. GERÄTEBESCHREIBUNG
4.1 Kochfeldanordnung
1
1
3
2
1 Induktionskochzone
2 Bedienfeld
3 Flexible Induktionskochfläche
bestehend aus vier Bereichen
DEUTSCH
61
4.2 Bedienfeldanordnung
1
2
14
3
13
4
5
12 11 10
9
7
6
8
Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und
akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen.
Sen‐
sor‐
feld
Funktion
Kommentar
PowerSlide
Ein- und Ausschalten der Funktion.
FlexiBridge
Umschalten zwischen den drei Modi der
Funktion.
-
Kochzonen-Anzeigen
des Timers
Zeigt an, für welche Kochzone die Zeit
eingestellt wurde.
4
-
Timer-Anzeige
Zeigt die Zeit in Minuten an.
5
-
Kochstufenanzeige
Zeigt die Kochstufe an.
6
STOP+GO
Ein- und Ausschalten der Funktion.
7
Verriegeln / Kindersiche‐ Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds.
rung
1
2
3
Einstellskala
Einstellen der Kochstufe.
9
Power-Funktion
Ein- und Ausschalten der Funktion.
10
-
Auswählen der Kochzone.
-
Erhöhen oder Verringern der Zeit.
EIN/AUS
Ein- und Ausschalten des Kochfeldes.
-
Einstellskala
Einstellen der Kochstufe für die flexible In‐
duktionskochfläche.
-
Anzeigen FlexiBridgeModus
Anzeige welcher FlexiBridge-Modus ein‐
geschaltet ist.
8
-
/
11
12
13
14
62
www.electrolux.com
4.3 Anzeigen der Kochstufen
Display
Beschreibung
Die Kochzone ist ausgeschaltet.
Die Kochzone ist eingeschaltet.
-
Die Funktion STOP+GO ist in Betrieb.
Die Funktion Ankochautomatik ist in Betrieb.
Power-Funktion ist eingeschaltet.
+ Zahl
Eine Störung ist aufgetreten.
/
OptiHeat Control (Restwärmeanzeige, 3-stufig): Weitergaren/
Warmhalten/Restwärme.
/
Die Funktion Verriegeln/Kindersicherung ist in Betrieb.
Das Kochgeschirr ist ungeeignet oder zu klein bzw. es befindet
sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone.
Die Funktion Abschaltautomatik ist in Betrieb.
/
/
Die Funktion PowerSlide ist in Betrieb.
4.4 OptiHeat Control
(Restwärmeanzeige, 3-stufig)
WARNUNG!
/ / Es besteht
Verbrennungsgefahr durch
Restwärme. Die Anzeige
zeigt die Restwärmestufe
an. Ist das Kochfeld heiß
und leuchtet die
Restwärmeanzeige,
leuchten Flexibridge und
Querlinien auf der
Kochfeldoberfläche.
Die Induktionskochzonen erzeugen die
erforderliche Hitze zum Kochen direkt im
Boden des Kochgeschirrs. Die
Glaskeramik wird nur durch die Wärme
des Kochgeschirrs erhitzt.
5. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
5.1 Ein- und Ausschalten
Berühren Sie
1 Sekunde lang, um
das Kochfeld ein- oder auszuschalten.
Das Bedienfeld wird nach Einschalten
des Kochfelds eingeschaltet und nach
Ausschalten des Kochfelds wieder
ausgeschaltet. Bei ausgeschaltetem
Kochfeld ist nur das Sensorfeld
sichtbar.
DEUTSCH
63
5.2 Abschaltautomatik
Mit dieser Funktion wird das Kochfeld
in folgenden Fällen automatisch
ausgeschaltet:
•
•
•
•
•
•
Alle Kochzonen sind ausgeschaltet.
Nach dem Einschalten des Kochfelds
wird keine Kochstufe gewählt.
Das Bedienfeld ist mehr als 10
Sekunden mit verschütteten
Lebensmitteln oder einem
Gegenstand bedeckt (Topf, Tuch
usw.). Ein akustisches Signal ertönt
und das Kochfeld schaltet ab.
Entfernen Sie den Gegenstand oder
reinigen Sie das Bedienfeld.
Das Kochfeld wird zu heiß (wenn
beispielsweise ein Topf leerkocht).
Lassen Sie die Kochzone abkühlen,
bevor Sie das Kochfeld wieder
verwenden.
Sie verwenden ungeeignetes
Kochgeschirr. Das Symbol
leuchtet auf und die Kochzone wird
automatisch nach 2 Minuten
ausgeschaltet.
Eine Kochzone wurde nicht
ausgeschaltet bzw. die Kochstufe
wurde nicht geändert. Nach einer
Weile leuchtet
auf und das
Kochfeld schaltet sich aus.
Verhältnis zwischen der Kochstufe
und der Zeit, nach der das Kochfeld
ausgeschaltet wird:
Kochstufe
,1-3
Das Kochfeld
wird ausgeschal‐
tet nach
6 Stunden
4-7
5 Stunden
8-9
4 Stunden
10 - 14
1,5 Stunden
5.3 Kochstufe
Einstellen oder Ändern der Kochstufe:
Berühren Sie die Einstellskala auf der
gewünschten Kochstufe oder fahren Sie
mit dem Finger entlang der Skala bis zur
gewünschten Kochstufe.
5.4 Verwendung der
Kochzonen
Stellen Sie das Kochgeschirr auf das
Kreuz/Quadrat des gewünschten
Kochfelds. Das Kreuz/Quadrat muss
vollständig bedeckt sein.
Induktionskochzonen passen sich bis zu
einem gewissen Grad automatisch an
die Größe des Kochgeschirrbodens an.
Mit einem großen Kochgeschirr können
Sie auf zwei Kochzonen gleichzeitig
kochen.
5.5 Ankochautomatik
Schalten Sie diese Funktion ein, damit
die gewünschte Kochstufeneinstellung in
kürzerer Zeit erreicht wird. Wenn sie
aktiviert ist, schaltet sich die Kochzone
mit der höchsten Stufe ein und wechselt
dann zur gewünschten Einstellung.
Zum Einschalten der
Funktion muss die Kochzone
abgekühlt sein.
Einschalten der Funktion für eine
Kochzone: Berühren Sie
(
leuchtet auf). Berühren Sie dann gleich
danach die gewünschte Kochstufe. Nach
5 Sekunden leuchtet
auf.
Ausschalten der Funktion: Ändern Sie
die Kochstufe.
5.6 Power-Funktion
Diese Funktion stellt den
Induktionskochzonen zusätzliche
Leistung zur Verfügung. Für die
Induktionskochzone kann diese Funktion
64
www.electrolux.com
nur für einen begrenzten Zeitraum
eingeschaltet werden. Danach schaltet
die Induktionskochzone automatisch
wieder auf die höchste Kochstufe um.
Siehe Kapitel „Technische
Daten“.
Wenn die eingestellte Zeit
abgelaufen ist, ertönt ein
Signalton und 00 blinkt. Die
Kochzone wird
ausgeschaltet.
Ausschalten des Signaltons: Berühren
Einschalten der Funktion für eine
Sie
Kochzone: Berühren Sie
leuchtet auf.
CountUp Timer (Garzeitmesser)
Mit dieser Funktion können Sie
feststellen, wie lange eine Kochzone
bereits in Betrieb ist.
.
Ausschalten der Funktion: Ändern Sie
die Kochstufe.
5.7 Timer
Kurzzeitmesser
Mit dieser Funktion stellen Sie ein, wie
lange eine Kochzone für einen einzelnen
Kochvorgang eingeschaltet bleiben soll.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe für die
Kochzone und erst danach die Funktion
ein.
.
Auswählen der Kochzone:Berühren
so oft, bis die Anzeige der
Sie
gewünschten Kochzone aufleuchtet.
Einschalten der Funktion: Berühren
Sie
des Timers.
leuchtet auf.
Wenn die Anzeige der Kochzone
langsamer blinkt, wird die Zeit
hochgezählt. Das Display schaltet um
und der abgelaufenen Zeit
Auswählen der Kochzone:Berühren
zwischen
(Minuten).
so oft, bis die Anzeige der
Sie
gewünschten Kochzone aufleuchtet.
So können Sie feststellen, wie lange
die Kochzone bereits in Betrieb ist:
Einschalten der Funktion: Berühren
aus.
Wählen Sie die Kochzone mit
Die Anzeige der Kochzone blinkt
schneller. Im Display wird die
Einschaltdauer der Zone angezeigt.
des Timers, um die Zeit
Sie
einzustellen (00 - 99 Minuten). Wenn die
Anzeige der Kochzone langsam blinkt,
wird die Zeit heruntergezählt.
Ausschalten der Funktion: Wählen Sie
So wird die Restzeit angezeigt:
die Kochzone mit
Wählen Sie die Kochzone mit
aus.
Die Anzeige der Kochzone blinkt
schneller. Das Display zeigt die Restzeit
an.
oder
erlischt.
Ändern der Zeit: Wählen Sie die
Kochzone mit
oder
aus. Berühren Sie
.
Ausschalten der Funktion: Wählen Sie
die Kochzone mit
und berühren Sie
. Die Restzeit wird auf 00
heruntergezählt. Die Anzeige der
Kochzone erlischt.
und berühren Sie
. Die Anzeige der Kochzonen
Kurzzeit-Wecker
Sie können diese Funktion als KurzzeitWecker benutzen, wenn das Gerät
eingeschaltet ist und die Kochzonen
nicht in Betrieb sind. Das Display zeigt
an.
Einschalten der Funktion: Berühren
Sie . Berühren Sie
oder
des
Timers, um die Zeit einzustellen. Wenn
die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt
ein Signalton und 00 blinkt.
Ausschalten des Signaltons: Berühren
Sie
.
DEUTSCH
Diese Funktion hat keine
Auswirkung auf den
Kochzonenbetrieb.
Sie das Kochfeld mit
Sekunden lang.
Ist die Funktion eingeschaltet, lässt sich
die Kochstufe nicht ändern.
Die Funktion unterbricht nicht die TimerFunktionen.
Einschalten der Funktion: Berühren
leuchtet auf.
Ausschalten der Funktion: Berühren
aus.
Vorübergehendes Ausschalten der
Funktion für einen einzelnen
Kochvorgang: Schalten Sie das
Kochfeld mit
ein.
leuchtet auf.
Berühren Sie
4 Sekunden lang.
Stellen Sie die Kochstufe innerhalb
von 10 Sekunden ein. Das Kochfeld
kann jetzt benutzt werden. Wenn Sie das
ausschalten, wird diese
Kochfeld mit
Funktion wieder eingeschaltet.
5.11 OffSound Control (Einund Ausschalten der
Signaltöne)
Sie . Die vorherige Kochstufe wird
angezeigt.
5.9 Verriegeln
Sie können das Bedienfeld sperren,
wenn Kochzonen eingeschaltet sind. So
wird verhindert, dass die Kochstufe
versehentlich geändert wird.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.
Einschalten der Funktion:Berühren Sie
Schalten Sie das Kochfeld aus. Berühren
Sie
3 Sekunden lang. Das Display
wird ein- und ausgeschaltet. Berühren
Sie
Ausschalten der Funktion: Berühren
Sie . Die vorherige Kochstufe wird
angezeigt.
3 Sekunden lang. Es wird
angezeigt. Berühren Sie
Timers zum Auswählen von:
•
.
leuchtet 4 Sekunden auf.Der
Timer bleibt eingeschaltet.
– der Signalton ist ausgeschaltet
•
– der Signalton ist eingeschaltet
Ihre Einstellungen werden übernommen,
sobald das Kochfeld automatisch
ausgeschaltet wird.
•
•
5.10 Kindersicherung
Bei der Berührung von
Nach Ablauf der für Kurzzeit-Wecker
eingestellten Zeit
Nach Ablauf der für Kurzzeitmesser
eingestellten Zeit
Wenn das Bedienfeld bedeckt ist.
Diese Funktion verhindert ein
versehentliches Einschalten des
Kochfelds.
•
Einschalten der Funktion: Schalten Sie
5.12 Power-Management
Sekunden lang.
•
ein. Stellen Sie
keine Kochstufe ein. Berühren Sie
4
leuchtet auf. Schalten
Sie das Kochfeld mit
aus.
oder
des
Haben Sie die Funktion auf
eingestellt, ertönt der Signalton nur in
folgenden Fällen:
Diese Funktion wird auch
ausgeschaltet, sobald das
Kochfeld ausgeschaltet wird.
das Kochfeld mit
4
leuchtet auf. Schalten
Sie das Kochfeld mit
Mit dieser Funktion werden alle
eingeschalteten Kochzonen auf die
niedrigste Kochstufe geschaltet.
.
ein. Stellen Sie
keine Kochstufe ein. Berühren Sie
5.8 STOP+GO
Sie
65
Ausschalten der Funktion: Schalten
•
•
Die Kochzonen werden je nach Lage
auf dem Kochfeld und Anzahl der
Phasen gruppiert. Siehe Abbildung.
Jede Phase darf mit maximal 3700 W
belastet werden.
66
www.electrolux.com
•
•
•
•
Mit dieser Funktion wird die Leistung
zwischen den einzelnen, an dieselbe
Phase angeschlossenen Kochzonen
aufgeteilt.
Diese Funktion wird eingeschaltet,
sobald die Gesamtleistung aller an
dieselbe Phase angeschlossenen
Kochzonen 3700 W übersteigt.
Mit dieser Funktion wird die Leistung
aller anderen Kochzonen reduziert,
die an dieselbe Phase angeschlossen
sind.
Die Anzeige der Kochzonen mit
reduzierter Leistung wechselt
zwischen der eingestellten und
reduzierten Kochstufe. Nach einiger
Zeit zeigt die Anzeige der Kochzonen
mit reduzierter Leistung nur noch die
reduzierte Kochstufe an.
6. FLEXIBLE INDUKTIONSKOCHFLÄCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
6.1 Funktion FlexiBridge
Die flexible Induktionskochfläche besteht
aus vier Bereichen. Die Bereiche lassen
sich zu zwei Kochzonen
unterschiedlicher Größe oder zu einer
großen Kochfläche zusammen schalten.
Die Seiten der Zonen, die in diesem
Modus zusammengeschaltet sind,
leuchten und sie sind durch kürzere
beleuchtete Linien verbunden.Sie wählen
die gewünschte Kombination durch die
Auswahl des Modus, der für die Größe
des zu verwendenden Kochgeschirrs
geeignet ist. Es stehen drei Modi zur
Verfügung: Standard (wird automatisch
eingeschaltet, wenn Sie das Kochfeld
einschalten), Big Bridge und Max Bridge.
Stellen Sie die Kochstufe mit
einer der beiden linken
Einstellskalen ein.
Umschalten zwischen den Modi
Wählen Sie den Modus mit dem
Sensorfeld:
.
Wenn Sie zwischen den
Modi umschalten, wird die
Kochstufe zurück auf 0
gestellt.
Durchmesser und Position des
Kochgeschirrs
Wählen Sie den Modus, der für die
Größe und Form des Kochgeschirrs
geeignet ist. Das Kochgeschirr sollte
möglichst die gesamte ausgewählte
Fläche bedecken. Stellen Sie das
Kochgeschirr mittig auf den
ausgewählten Bereich.
Stellen Sie Kochgeschirr mit einem
Bodendurchmesser, der kleiner als 160
mm ist, mittig auf einen einzelnen
Bereich.
DEUTSCH
67
Richtige Position des Kochgeschirrs:
Falsche Position des Kochgeschirrs:
125-160mm
Stellen Sie Kochgeschirr mit einem
Bodendurchmesser, der größer als 160
mm ist, mittig auf zwei Bereiche.
6.3 FlexiBridge Big Bridge
Modus
Drücken Sie zum Einschalten des Modus
> 160 mm
6.2 FlexiBridge Standardmodus
Dieser Modus ist eingeschaltet, wenn Sie
das Kochfeld einschalten. Er schaltet die
Bereiche zu zwei getrennten Kochzonen
zusammen. Die Seiten der Zonen, die in
diesem Modus zusammengeschaltet
sind, leuchten und sie sind durch kürzere
beleuchtete Linien verbunden.Sie
können die Kochstufe für jede Zone
getrennt einstellen. Verwenden Sie
hierfür die beiden linken Einstellskalen.
, bis der gewünschte Modus
angezeigt wird. Dieser Modus schaltet
die drei hinteren Bereiche zu einer
Kochfläche zusammen. Der vordere
Bereich wird nicht dazugeschaltet und
dient als Einzelkochzone. Sie können die
Kochstufe für jede Zone getrennt
einstellen. Stellen Sie die Kochstufe mit
den beiden linken Einstellskalen ein.
Verwenden Sie die rechte Einstellskala
für die größere Zone und die linke
Einstellskala für die kleinere Zone.
Richtige Position des Kochgeschirrs:
Um diesen Modus verwenden zu
können, müssen Sie das Kochgeschirr
68
www.electrolux.com
auf die drei zusammen geschalteten
Bereiche stellen. Wenn das Kochgeschirr
nicht zwei Bereiche bedeckt, zeigt das
Display
an und die Kochzone wird
nach 2 Minuten ausgeschaltet.
Display
an und die Kochzone wird
nach 2 Minuten ausgeschaltet.
Falsche Position des Kochgeschirrs:
Falsche Position des Kochgeschirrs:
6.4 FlexiBridge Max Bridge
Modus
Drücken Sie zum Einschalten des Modus
, bis der gewünschte Modus
angezeigt wird. Dieser Modus schaltet
alle Bereiche zu einer großen Kochfläche
zusammen. Stellen Sie die Kochstufe mit
einer der beiden linken Einstellskalen
ein.
Richtige Position des Kochgeschirrs:
Um diesen Modus verwenden zu
können, müssen Sie das Kochgeschirr
auf alle vier zusammen geschalteten
Bereiche stellen. Wenn das Kochgeschirr
nicht drei Bereiche bedeckt, zeigt das
6.5
Funktion PowerSlide
Mit dieser Funktion können Sie die
Kochstufe durch einfaches Verschieben
des Kochgeschirrs auf einen anderen
Bereich der Induktionskochfläche
einstellen.
Diese Funktion unterteilt die
Induktionskochfläche in drei Bereiche mit
unterschiedlichen Kochstufen. Die Seiten
der Bereiche, die in diesem Modus
arbeiten, leuchten.Das Kochfeld erkennt
die Position des Kochgeschirrs und stellt
die Kochstufe entsprechend der Position
ein. Sie können das Kochgeschirr auf
den vorderen, mittleren oder hinteren
Bereich stellen. Der vordere Bereich hat
die höchste Kochstufe. Um sie zu
verringern, schieben Sie das
Kochgeschirr auf die mittlere oder hintere
Position.
Verwenden Sie nur einen
Topf, wenn Sie diese
Funktion nutzen.
DEUTSCH
69
auf
und der hintere Bereich auf
eingestellt.
Allgemeine Informationen
•
•
Bei dieser Funktion beträgt der
Mindestdurchmesser des
Kochgeschirrbodens 160 mm.
Die Kochstufenanzeige der linken
hinteren Einstellskala zeigt die
Position des Kochgeschirrs auf der
Induktionskochfläche an. Vorderer
, mittlerer
Bereich.
, hinterer
Sie können die Kochstufe für jeden
Bereich getrennt ändern. Das
Kochfeld speichert Ihre
Kochstufeneinstellungen und
verwendet sie wieder, wenn Sie die
Funktion erneut einschalten.
Einschalten der Funktion
Stellen Sie zum Einschalten der Funktion
das Kochgeschirr auf die richtige
Position der Kochfläche. Berühren Sie
. Die Kontrolllampe über dem Symbol
leuchtet. Wenn Sie kein Kochgeschirr auf
die Kochfläche stellen, leuchtet
nach 2 Minuten wird die flexible
Induktionskochfläche auf
und
geschaltet.
Ausschalten der Funktion
•
•
Die Kochstufenanzeige der linken
vorderen Einstellskala zeigt die
Kochstufe an. Ändern Sie bei Bedarf
die Kochstufe mit der linken
vorderen Einstellskala.
Wenn Sie die Funktion zum ersten
Mal einschalten, ist der vordere
Bereich auf
Berühren Sie zum Ausschalten der
Funktion
oder stellen Sie die
Kochstufe auf
dem Symbol
. Die Kontrolllampe über
erlischt.
, der mittlere Bereich
7. TIPPS UND HINWEISE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
7.1 Kochgeschirr
Das Kochgeschirr wird bei
Induktionskochzonen durch
ein starkes Magnetfeld sehr
schnell erhitzt.
Benutzen Sie für die
Induktionskochzonen
geeignetes Kochgeschirr.
70
www.electrolux.com
Kochgeschirrmaterial
•
Geeignet: Gusseisen, Stahl,
emaillierter Stahl, Edelstahl, ein
mehrlagiger Topfboden (wenn vom
Hersteller als geeignet markiert).
• Nicht geeignet: Aluminium, Kupfer,
Messing, Glas, Keramik, Porzellan.
Kochgeschirr eignet sich für
Induktions-Kochfelder, wenn:
•
•
Eine geringe Wassermenge auf einer
Kochzone, die auf die höchste Stufe
geschaltet ist, sehr schnell aufkocht.
Ein Magnet vom Geschirrboden
angezogen wird.
•
Knacken: Das Kochgeschirr besteht
aus unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
• Pfeifen: Sie haben die Kochzone auf
eine hohe Stufe geschaltet und das
Kochgeschirr besteht aus
unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
• Summen: Sie haben die Kochzone
auf eine hohe Stufe geschaltet.
• Klicken: Bei elektronischen
Schaltvorgängen.
• Zischen, Surren: Der Ventilator läuft.
Die Geräusche sind normal und
weisen nicht auf eine Störung des
Kochfelds hin.
Der Aufdruck auf der
flexiblen
Induktionskochfläche kann
verschmutzen oder seine
Farbe ändern, wenn das
Kochgeschirr verschoben
wird. Sie können den
Bereich normal reinigen.
Um Energie zu sparen, schaltet sich die
Kochzonenheizung vor dem Signal des
Kurzzeitmessers ab. Die Abschaltzeit
hängt von der eingestellten Kochstufe
und der Gardauer ab.
Der Boden des
Kochgeschirrs sollte so dick
und flach wie möglich sein.
7.4 Anwendungsbeispiele für
das Garen
Abmessungen des Kochgeschirrs
Induktionskochzonen passen sich der
Größe des Geschirrbodens bis zu einer
bestimmten Grenze automatisch an.
Die Kochzoneneffizienz hängt vom
Durchmesser des Kochgeschirrs ab. An
Kochgeschirr mit einem kleineren
Durchmesser als der
Mindestdurchmesser gelangt nur ein Teil
der von der Kochzone erzeugten Hitze.
Siehe Kapitel „Technische
Daten“.
7.3 Öko Timer (Öko-Timer)
Das Verhältnis zwischen der Kochstufe
und dem Energieverbrauch der
Kochzone ist nicht linear. Bei einer
höheren Kochstufe steigt der
Energieverbrauch der Kochzone nicht
proportional an. Das bedeutet, dass die
Kochzone, die auf eine mittlere
Kochstufe eingestellt ist, weniger als die
Hälfte ihrer maximalen Leistung
verbraucht.
Bei den Angaben in der
folgenden Tabelle handelt es
sich um Richtwerte.
7.2 Betriebsgeräusche
Es gibt verschiedene
Betriebsgeräusche:
Kochstufe
-1
Verwendung:
Dauer
(Min.)
Hinweise
Warmhalten von gegarten
Speisen.
Nach
Bedarf
Legen Sie einen Deckel auf
das Kochgeschirr.
DEUTSCH
Dauer
(Min.)
71
Kochstufe
Verwendung:
1-3
Sauce Hollandaise, Schmel‐ 5 - 25
zen von: Butter, Schokolade,
Gelatine.
Gelegentlich umrühren.
1-3
Stocken: Lockere Omeletts,
gebackene Eier.
10 - 40
Mit Deckel garen.
3-5
Köcheln von Reis und Milch‐
gerichten, Erhitzen von Fer‐
tiggerichten.
25 - 50
Mindestens doppelte Menge
Flüssigkeit zum Reis geben,
Milchgerichte zwischendurch
umrühren.
5-7
Dünsten von Gemüse, Fisch, 20 - 45
Fleisch.
Einige Esslöffel Flüssigkeit
hinzugeben.
7-9
Dampfgaren von Kartoffeln.
Max. ¼ l Wasser für 750 g
Kartoffeln verwenden.
7-9
Kochen größerer Speise‐
60 mengen, Eintopfgerichte und 150
Suppen.
Bis zu 3 l Flüssigkeit plus
Zutaten.
9 - 12
Bei geringer Hitze anbraten: Nach
Schnitzel, Cordon bleu, Kote‐ Bedarf
lett, Frikadellen, Bratwürste,
Leber, Mehlschwitze, Eier,
Pfannkuchen, Donuts.
Nach der Hälfte der Zeit
wenden.
12 - 13
Braten bei starker Hitze:
5 - 15
Rösti, Lendenstücke, Steaks.
Nach der Hälfte der Zeit
wenden.
14
Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gu‐
lasch, Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites.
20 - 60
Hinweise
Aufkochen großer Mengen Wasser. Die Power-Funktion wird einge‐
schaltet.
8. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
8.1 Allgemeine Informationen
•
•
•
Reinigen Sie das Kochfeld nach
jedem Gebrauch.
Achten Sie immer darauf, dass der
Boden des Kochgeschirrs sauber ist.
Kratzer oder dunkle Flecken auf der
Oberfläche beeinträchtigen die
Funktionsfähigkeit des Kochfelds
nicht.
•
•
Verwenden Sie einen Spezialreiniger
zur Reinigung der
Kochfeldoberfläche.
Verwenden Sie einen speziellen
Reinigungsschaber für Glas.
8.2 Reinigen des Kochfelds
•
Folgendes muss sofort entfernt
werden: geschmolzener Kunststoff,
Plastikfolie, Zucker bzw. zuckerhaltige
Lebensmittel. Andernfalls können die
Verschmutzungen das Kochfeld
beschädigen. Achten Sie darauf, dass
sich niemand Verbrennungen zuzieht.
72
www.electrolux.com
•
Den speziellen Reinigungsschaber
schräg zur Glasfläche ansetzen und
über die Oberfläche bewegen.
Folgendes kann nach
ausreichender Abkühlung des
Kochfelds entfernt werden: Kalkund Wasserränder, Fettspritzer und
metallisch schimmernde
Verfärbungen. Reinigen Sie das
Kochfeld mit einem feuchten Tuch
und nicht scheuernden
•
Reinigungsmittel. Wischen Sie das
Kochfeld nach der Reinigung mit
einem weichen Tuch trocken.
Entfernen Sie metallisch
schimmernde Verfärbungen:
Benutzen Sie für die Reinigung der
Glasoberfläche ein mit einer Lösung
aus Essig und Wasser
angefeuchtetes Tuch.
9. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
9.1 Was tun, wenn ...
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Kochfeld kann nicht
eingeschaltet oder bedient
werden.
Das Kochfeld ist nicht oder
nicht ordnungsgemäß an
die Spannungsversorgung
angeschlossen.
Prüfen Sie, ob das Koch‐
feld ordnungsgemäß an
die Spannungsversorgung
angeschlossen ist. Neh‐
men Sie dazu den An‐
schlussplan zu Hilfe.
Die Sicherung ist durchge‐
brannt.
Vergewissern Sie sich,
dass die Sicherung der
Grund für die Störung ist.
Brennt die Sicherung wie‐
derholt durch, wenden Sie
sich an eine zugelassene
Elektrofachkraft.
Schalten Sie das Kochfeld
erneut ein und stellen Sie
innerhalb von 10 Sekun‐
den die Kochstufe ein.
Zwei oder mehr Sensorfel‐ Berühren Sie nur ein Sen‐
der wurden gleichzeitig be‐ sorfeld.
rührt.
Die Funktion STOP+GO ist Siehe Kapitel „Täglicher
in Betrieb.
Gebrauch“.
Auf dem Bedienfeld befin‐
den sich Wasser- oder
Fettspritzer.
Wischen Sie das Bedien‐
feld ab.
DEUTSCH
Störung
Mögliche Ursache
73
Abhilfe
Ein akustisches Signal er‐ Mindestens ein Sensorfeld
tönt und das Kochfeld
wurde bedeckt.
schaltet ab.
Wenn das Kochfeld ausge‐
schaltet wird, ertönt ein
akustisches Signal.
Entfernen Sie den Gegen‐
stand von den Sensorfel‐
dern.
Das Kochfeld wird ausge‐
schaltet.
Sie haben etwas auf das
Entfernen Sie den Gegen‐
stand vom Sensorfeld.
Die Restwärmeanzeige
funktioniert nicht.
Die Kochzone ist nicht
heiß, da sie nur kurze Zeit
in Betrieb war.
War die Kochzone lange
genug eingeschaltet, um
heiß zu sein, wenden Sie
sich an den autorisierten
Kundendienst.
Die Ankochautomatik star‐
tet nicht.
Die Kochzone ist heiß.
Lassen Sie die Kochzone
lange genug abkühlen.
Die höchste Kochstufe ist
eingestellt.
Die höchste Kochstufe hat
die gleiche Leistung wie
die Funktion.
Sensorfeld
gestellt.
Die Kochstufe schaltet zwi‐ Die Power-Managementschen zwei Kochstufen hin Funktion ist eingeschaltet.
und her.
Siehe Kapitel „Täglicher
Gebrauch“.
Die Sensorfelder werden
heiß.
Das Kochgeschirr ist zu
groß, oder Sie haben es zu
nahe an die Bedienele‐
mente gestellt.
Stellen Sie großes Koch‐
geschirr nach Möglichkeit
auf die hinteren Kochzo‐
nen.
Es ertönt kein Signalton,
wenn Sie die Sensorfelder
des Bedienfelds berühren.
Der Signalton ist ausge‐
schaltet.
Schalten Sie den Signalton
ein.
Siehe Kapitel „Täglicher
Gebrauch“.
Die flexible Induktions‐
kochfläche erwärmt das
Kochgeschirr nicht.
Das Kochgeschirr befindet
sich nicht an der richtigen
Stelle auf der flexiblen In‐
duktionskochfläche.
Setzen Sie das Kochge‐
schirr auf die richtige Stelle
auf der flexiblen Indukti‐
onskochfläche. Die richtige
Stelle für das Kochgeschirr
hängt von der eingeschal‐
teten Funktion oder dem
Funktionsmodus ab.
Siehe Kapitel „Flexible In‐
duktionskochfläche“.
74
www.electrolux.com
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Der Durchmesser des
Kochgeschirrs eignet sich
nicht für die eingeschaltete
Funktion oder den Funkti‐
onsmodus.
Verwenden Sie Kochge‐
schirr mit einem für die ein‐
geschaltete Funktion oder
den Funktionsmodus ge‐
eigneten Durchmesser.
Benutzen Sie Kochgeschirr
mit einem Durchmesser
von weniger als 160 mm,
wenn Sie nur einen Be‐
reich der flexiblen Indukti‐
onskochfläche einschalten.
Siehe Kapitel „Flexible In‐
duktionskochfläche“.
leuchtet auf.
Die Abschaltautomatik hat
ausgelöst.
Schalten Sie das Kochfeld
aus und wieder ein.
leuchtet auf.
Die Kindersicherung oder
Siehe Kapitel „Täglicher
die Tastensperre ist einge‐ Gebrauch“.
schaltet.
leuchtet auf.
Es wurde kein Kochge‐
schirr auf die Kochzone
gestellt.
Stellen Sie Kochgeschirr
auf die Kochzone.
Sie verwenden ungeeigne‐ Geeignetes Kochgeschirr
tes Kochgeschirr.
benutzen.
Siehe Kapitel „Tipps und
Hinweise“.
Der Durchmesser des
Kochgeschirrbodens ist zu
klein für die Kochzone.
Verwenden Sie Kochge‐
schirr mit den richtigen Ab‐
messungen.
Siehe Kapitel „Technische
Daten“.
Das Kochgeschirr bedeckt
das Kreuz/Quadrat nicht.
Das Kreuz/Quadrat muss
vollständig bedeckt sein.
Die Funktion FlexiBridge
ist in Betrieb. Einer oder
mehrere Bereiche des ein‐
geschalteten Funktionsmo‐
dus sind nicht mit Kochge‐
schirr bedeckt.
Stellen Sie Kochgeschirr
auf alle eingeschalteten
Bereiche des Funktions‐
modus oder ändern Sie
den Funktionsmodus.
Siehe Kapitel „Flexible In‐
duktionskochfläche“.
Die Funktion PowerSlide
ist in Betrieb. Es wurden
zwei Töpfe auf die flexible
Induktionskochfläche ge‐
stellt.
Benutzen Sie nur einen
Topf.
Siehe Kapitel „Flexible In‐
duktionskochfläche“.
DEUTSCH
75
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
und eine Zahl werden
angezeigt.
Es ist ein Fehler im Koch‐
feld aufgetreten.
Trennen Sie das Kochfeld
eine Zeit lang vom Strom‐
netz. Schalten Sie die Si‐
cherung im Sicherungskas‐
ten der Hausinstallation
aus. Schalten Sie die Si‐
cherung wieder ein. Wenn
erneut aufleuchtet,
wenden Sie sich an den
autorisierten Kunden‐
dienst.
leuchtet auf.
Unsachgemäßer elektri‐
Wenden Sie sich an eine
scher Anschluss. Die Netz‐ Elektrofachkraft zur Über‐
spannung liegt außerhalb prüfung der Installation.
des zulässigen Bereichs.
leuchtet auf.
Im Kochfeld ist ein Fehler
aufgetreten, da ein Koch‐
geschirr leer gekocht ist.
Die Abschaltautomatik und
der Überhitzungsschutz für
die Zonen sind aktiviert.
Schalten Sie das Kochfeld
aus. Entfernen Sie das hei‐
ße Kochgeschirr. Schalten
Sie die Kochzone nach et‐
wa 30 Sekunden wieder
ein. War das Kochgeschirr
die Ursache des Problems,
erlischt die Fehlermeldung.
Die Restwärmeanzeige
leuchtet eventuell weiter.
Lassen Sie das Kochge‐
schirr lange genug abküh‐
len. Prüfen Sie, ob das
Kochgeschirr mit dem
Kochfeld kompatibel ist.
Siehe Kapitel „Tipps und
Hinweise“.
leuchtet auf.
Das Kühlgebläse ist blo‐
ckiert.
Prüfen Sie, ob ein Gegen‐
stand das Kühlgebläse blo‐
ckiert. Wenn
erneut
aufleuchtet, wenden Sie
sich an den autorisierten
Kundendienst.
leuchtet auf.
Unsachgemäßer elektri‐
scher Anschluss. Das
Kochfeld ist nur an eine
Phase angeschlossen.
Wenden Sie sich an eine
Elektrofachkraft zur Über‐
prüfung der Installation.
Nehmen Sie dazu den An‐
schlussplan zu Hilfe.
76
www.electrolux.com
9.2 Wenn Sie das Problem
nicht lösen können...
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen
können, wenden Sie sich an Ihren
Händler oder einen autorisierten
Kundendienst. Geben Sie die Daten, die
Sie auf dem Typenschild finden, an.
Geben Sie dabei den dreistelligen
Buchstaben-Code für die Glaskeramik
(befindet sich in der Ecke der Glasfläche)
und die angezeigte Fehlermeldung an.
Vergewissern Sie sich, dass Sie das
Kochfeld korrekt bedient haben. Wenn
Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt
auch während der Garantiezeit für die
Reparatur durch einen Techniker oder
Händler eine Gebühr an. Die
Informationen zum Kundendienst und die
Garantiebedingungen finden Sie im
Garantieheft.
10. TECHNISCHE DATEN
10.1 Typenschild
Modell EHXD875FAK
Typ 60 GBD CC AU
Induktion 7.4 kW
Ser. Nr. ..........
ELECTROLUX
Produkt-Nummer (PNC) 949 596 507 00
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Made in Germany
7.4 kW
10.2 Technische Daten der Kochzonen
Kochzone
Nennleistung
(höchste
Kochstufe)
[W]
Power-Funkti‐ Power-Funkti‐
on [W]
on maximale
Einschaltdau‐
er [Min.]
Durchmesser
des Kochge‐
schirrs [mm]
Hinten Mitte
2300
3200
10
180 - 210
Vorne rechts
1800
2800
10
145 - 180
Flexible Induk‐ 2300
tionskochfläche
3200
10
125 - 210 1)
1) Für die Modi Big Bridge und Maxi Bridge können Sie einen Bräter verwenden. Die Ab‐
messungen des Bräters finden Sie im Kapitel Flexible Induktionskochfläche.
Die Leistung der Kochzonen kann
geringfügig von den Daten in der Tabelle
abweichen. Sie ändert sich je nach
Material und Abmessungen des
Kochgeschirrs.
Verwenden Sie für optimale
Kochergebnisse kein Kochgeschirr,
dessen Durchmesser größer als der in
der Tabelle angegebene Wert ist.
11. ENERGIEEFFIZIENZ
11.1 Produktinformationen gemäß EU 66/2014
Modellidentifikation
EHXD875FAK
Kochfeldtyp
Einbau-Koch‐
feld
DEUTSCH
Anzahl der Kochzonen
2
Anzahl der Kochflächen
1
Heiztechnologie
Induktion
Durchmesser der kreis‐
förmigen Kochzonen (Ø)
Hinten Mitte
Vorne rechts
21,0 cm
18,0 cm
Länge (L) und Breite (B)
der Kochfläche
Links
L 41,8 cm
B 24,8 cm
Energieverbrauch pro
Kochzone (EC electric
cooking)
Hinten Mitte
Vorne rechts
172,3 Wh/kg
181,8 Wh/kg
Energieverbrauch der
Kochfläche (EC electric
cooking)
Links
184,2 Wh/kg
Energieverbrauch des
Kochfelds (EC electric
hob)
181,3 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für
den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder Verfahren zur Messung der
Gebrauchseigenschaften
11.2 Energie sparen
Beachten Sie folgende Tipps, um beim
täglichen Kochen Energie zu sparen.
•
77
Wenn Sie Wasser erwärmen,
verwenden Sie nur die benötigte
Menge.
•
•
•
•
•
Decken Sie Kochgeschirr, wenn
möglich, mit einem Deckel ab.
Stellen Sie Kochgeschirr auf die
Kochzone, bevor Sie sie einschalten.
Stellen Sie kleineres Kochgeschirr auf
die kleineren Kochzonen.
Stellen Sie das Kochgeschirr mittig
auf die Kochzone.
Nutzen Sie die Restwärme, um die
Speisen warm zu halten oder zu
schmelzen.
12. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem
Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol
Symbol . Entsorgen Sie die
Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum
Umwelt- und Gesundheitsschutz
elektrische und elektronische Geräte.
nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie
das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an
Ihr Gemeindeamt.
*
78
www.electrolux.com
DEUTSCH
79
867327474-B-152019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising