Electrolux | EIV744 | User manual | Electrolux EIV744 User Manual

Electrolux EIV744 User Manual
EIV744
HR
SR
SL
Ploča za kuhanje
Плоча за кување
Kuhalna plošča
Upute za uporabu
Упутство за употребу
Navodila za uporabo
2
22
44
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.......................................................................... 2
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 4
3. POSTAVLJANJE................................................................................................ 7
4. OPIS PROIZVODA............................................................................................. 8
5. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................10
6. SAVJETI........................................................................................................... 15
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.............................................................................17
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA..............................................................................18
9. TEHNIČKI PODACI.......................................................................................... 20
10. ENERGETSKA UČINKOVITOST................................................................... 20
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
1.
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
HRVATSKI
3
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje, osim
ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Pristupačni dijelovi su vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne
dodirujete grijače.
Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za
podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za
daljinsko upravljanje.
UPOZORENJE: Kuhanje na ploči za kuhanje bez
nadzora uz upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno
i može dovesti do požara.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vatru NIKADA ne gasite vodom već isključite uređaj i
tada prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim
prekrivačem.
OPREZ: Postupak kuhanja potrebno je nadgledati.
Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je stalno
nadgledati.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: Stvari ne držite
na površinama za kuhanje.
Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i
poklopce ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer
će se zagrijati.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Nakon uporabe, isključite element ploče za kuhanje
odgovarajućom kontrolom, a ne oslanjajte se na
detektor posuđa.
Ako je staklokeramička/staklena površina napuknuta,
isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. U slučaju
da je uređaj priključen na napajanje izravno, putem
priključne kutije, uklonite ili isključite osigurač kako
biste odspojili uređaj s napajanja. U svakom slučaju,
kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servis ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
UPOZORENJE: Koristite samo zaštitu ploče za
kuhanje koju je napravio proizvođač uređaja za
kuhanje, koje je je u uputama za uporabu proizvođač
naveo kao prikladne ili one koji su isporučeni s
uređajem. Uporaba neodgovarajuće zaštite može
uzrokovati nesreće.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
Odstranite svu ambalažu.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Izrezane površine zabrtvite sredstvom
za brtvljenje kako biste spriječili
bubrenje uzrokovano vlagom.
Donji dio uređaja zaštite od pare i
vlage.
Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili
ispod prozora. Na taj način vruće
posuđe neće pasti s uređaja kada se
vrata ili prozor otvore.
Svaki uređaj na dnu ima ventilatore za
hlađenje.
Ako je uređaj postavljen iznad ladice:
– Ne stavljajte nikakve male
predmete niti listove papira koji
mogu biti privučeni, jer mogu
oštetiti ventilatore ili onemogućiti
rad sustava za hlađenje.
– Držite razmak od najmanje 2 cm
između dna uređaja i stvari
spremljenih u ladicu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
Prije obavljanja svih zahvata
provjerite je li uređaj isključen iz
električne mreže.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Provjerite je li uređaj pravilno
postavljen. Labavi i neispravni spojevi
kabela napajanja ili utikača (ako
postoji) mogu prouzročiti pregrijavanje
priključka.
Koristite odgovarajući kabel
napajanja.
•
2.3 Koristite
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina ili strujnog udara.
•
•
•
•
5
Pazite da se električni kabeli ne
zapletu.
Provjerite je li ugrađena zaštita od
strujnog udara.
Na kabelu koristite spojnice.
Pazite da kabel napajanja ili utikač
(ako postoji) ne dodiruju vrući uređaj
ili vruće posuđe kada priključujete
uređaj u obližnje utičnice.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač (ako
postoji) ili kabel napajanja. Za
zamjenu kabela napajanja
kontaktirajte ovlašteni servis ili
električara.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
Prije prve upotrebe uklonite
ambalažu, naljepnice i zaštitne folije
(ako postoje).
Ovaj uređaj upotrebljavajte u
kućanstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Provjerite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tijekom rada uređaj ne ostavljajte bez
nadzora.
Polje kuhanja postavite na
"isključeno" nakon svake uporabe.
Ne oslanjajte se na prepoznavanje
posude.
Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na zone kuhanja. Mogu se
jako zagrijati.
Uređaj ne koristite s vlažnim rukama
ili kad je u kontaktu s vodom.
Uređaj ne koristite kao radnu ili
površinu za čuvanje stvari.
Ako je površina uređaja napukla,
uređaj odmah isključite iz strujne
utičnice. Na taj način sprječavate
strujni udar.
Tijekom rada uređaja korisnici s
ugrađenim elektrostimulatorom srca
moraju biti udaljeni najmanje 30 cm
od indukcijskih zona kuhanja.
Kada hranu stavite u vruće ulje, ono
može prskati.
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
opekotina
•
•
•
•
Prilikom zagrijavanja masti i ulja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili
zagrijane predmete držite dalje od
masti i ulja kad s njima kuhate.
Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.
Korišteno ulje koje sadrži ostatke
hrane može uzrokovati požar pri nižim
temperaturama nego ulje koje se prvi
put koristi.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
Vruće posuđe ne držite na
upravljačkoj ploči.
Ne stavljajte vrući poklopac na
staklenu površinu ploče za kuhanje.
Nemojte dopustiti da tekućina u
posuđu ispari.
Pazite da vam predmeti ili posuđe na
padnu na uređaj. Površina se može
oštetiti.
•
•
•
•
Zone kuhanja ne koristite s praznim
posuđem ili bez posuđa.
Na uređaj nemojte stavljati
aluminijsku foliju.
Posuđe od lijevanoga željeza,
aluminija ili posuđe s oštećenim dnom
može ogrebati staklo/staklokeramiku.
Te predmete uvijek podignite kada ih
morate pomaknuti na površini za
kuhanje.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
2.4 Čišćenje i održavanje
•
•
•
•
•
Redovito čistite uređaj kako se
površinski materijal ne bi oštetio.
Uređaj isključite i pustite da se ohladi
prije čišćenja.
Iskopčajte uređaj iz napajanja
električne mreže prije održavanja.
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
2.5 Servisiranje
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
2.6 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu
službu.
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
HRVATSKI
3. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
3.1 Prije postavljanja
Prije postavljanja ploče za kuhanje,
zapišite podatke s natpisne pločice.
Natpisna pločica nalazi se na dnu ploče
za kuhanje.
Serijski broj .........................
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 680 mm
3.2 Ugradne ploče za kuhanje
Ugradne ploče za kuhanje smijete
koristiti jedino nakon uklapanja u
odgovarajuće, normirane ormare za
ugradnju i radne ploče.
3.3 Spojni kabel
•
•
Ploča za kuhanje isporučena s
priključnim kabelom.
Da biste zamijenili oštećeni električni
kabel, upotrijebite vrstu kabela:
H05V2V2-F koji podnosi temperaturu
od 90 °C ili višu. Obratite se svom
lokalnom servisnom centru.
min.
28 mm
3.4 Sklop
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
7
8
www.electrolux.com
Ako je uređaj postavljen
iznad ladice, ventilacija
ploče za kuhanje može
zagrijati predmete
spremljene u ladici tijekom
postupka kuhanja.
min. 60mm
4. OPIS PROIZVODA
4.1 Izgled površine za kuhanje
1
1 Indukcijska zona kuhanja
2 Upravljačka ploča
1
2
2
1
1
4.2 Izgled upravljačke ploče
1 2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
HRVATSKI
9
Koristite polja senzora za rukovanje uređajem. Zasloni, indikatori i zvukovi govore koje
funkcije rade.
Polje
se‐
nzora
Funkcija
Napomena
1
UKLJUČIVANJE/ISKLJU‐ Za uključivanje i isključivanje ploče za
ČIVANJE
kuhanje.
2
Blokiranje / Uređaj za za‐ Za zaključavanje/otključavanje
štitu djece
upravljačke ploče.
3
Bridge
4
-
Za uključivanje i isključivanje funkcije.
Stupanj kuhanja i digitalni Za prikaz stupnja kuhanja i vremena u
pokazivač tajmera
minutama.
-
Za postavljanje funkcije tajmera.
-
Za povećanje ili smanjenje vremena.
7
CountUp Timer
Za prikaz da je funkcija uključena.
8
Tajmer za odbrojavanje /
Zvučni Alarm
Za prikaz da je funkcija uključena.
9
PowerBoost
Za uključivanje i isključivanje funkcije.
5
/
6
10
-
11
12
Upravljačka traka
Za postavljanje stupnja kuhanja.
Hob²Hood
Za uključivanje i isključivanje ručnog na‐
čina rada funkcije.
Pauza
Za uključivanje i isključivanje funkcije.
4.3 Zasloni stupnja kuhanja
Zaslon
Opis
Zona kuhanja je isključena.
Zona kuhanja je uključena
-
Pauza radi.
Funkcija automatskog zagrijavanja radi.
PowerBoost radi.
+ znamenka
Došlo je do kvara.
/
OptiHeat Control (3-stupanjski indikator preostale topline) : nasta‐
vak kuhanja / održavanje topline / preostala toplina.
/
10
www.electrolux.com
Zaslon
Opis
Blokiranje /Uređaj za zaštitu djece radi.
Posuđe nije prikladno, premalo je ili nema posuđa na zoni
kuhanja.
Automatsko isključivanje radi.
4.4 OptiHeat Control (3stupanjski indikator preostale
topline)
Indukcijske zone kuhanja stvaraju toplinu
potrebnu za kuhanje izravno na dnu
posuđa. Staklokeramika se grije uslijed
topline posuđa.
UPOZORENJE!
/
/
Postoji opasnost
od opekotina uslijed
preostale topline. Indikator
prikazuje razinu preostale
topline.
5. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
5.1 Uključivanje i isključivanje
Dodirnite
na 1 sekundu za
uključivanje ili isključivanje ploče
kuhanja.
5.2 Automatsko isključivanje
Funkcija automatski isključuje ploču
za kuhanje u sljedećim slučajevima:
•
•
•
•
•
sve zone kuhanja su isključene,
niste postavili stupanj grijanja nakon
uključivanja ploče za kuhanje,
prolijete nešto po upravljačkoj ploči ili
na ploču stavite nešto duže od 10
sekundi (lonac, krpu, itd.). Oglašava
se zvučni signal a ploča za kuhanje
se isključuje. Uklonite predmet ili
očistite upravljačku ploču.
ploča za kuhanje se previše grije (npr.
kad iz lonca sve iskipi). Pustite da se
polje kuhanja ohladi prije ponovne
uporabe ploče za kuhanje.
koristite neprikladno posuđe.
Prikazuje se simbol
i nakon 2
•
minute polje kuhanja se automatski
isključuje.
ne isključite zonu kuhanja i ne
promijenite stupanj kuhanja. Nakon
nekog vremena uključuje se
i
ploča za kuhanje se isključuje.
Veza između stupnja kuhanja i
vremena nakon kojeg se ploča za
kuhanje isključuje:
Stupanj kuhanja
,1-3
Ploča za kuhanje
isključuje se
nakon
6 sata
4-7
5 sata
8-9
4 sata
10 - 14
1,5 sat
5.3 Stupanj kuhanja
Postavljanje ili promjena stupnja
kuhanja:
Dodirnite upravljačku traku na
odgovarajućem stupnju kuhanja ili
pomičite prst po upravljačkoj traci dok ne
dosegnete ispravan stupanj kuhanja.
HRVATSKI
11
Najprije postavite stupanj kuhanja za
jednu zonu kuhanja.
Za uključivanje funkcije za lijevu/
desnu zonu kuhanja: dodirnite / .
Za postavljanje ili promjenu stupnja
topline dodirnite jedan od lijevih/desnih
upravljačkih senzora.
Za isključivanje funkcije: dodirnite
/
. Zone kuhanja rade neovisno jedna o
drugoj.
5.4 Korištenje zona kuhanja
Posuđe stavite izravno na sredinu
odabrane zone. Indukcijske zone
kuhanja prilagođavaju se veličini dna
posuđa.
Možete kuhati i tako da veliko posuđe
istovremeno postavite na dvije zone
kuhanja. Posuđe mora prekriti sredinu
obje zone ali ne i prelaziti preko
označenog područja.
Ako je posuđe smješteno između dvije
sredine, funkcija mosta neće se uključiti.
5.6 Funkcija automatskog
zagrijavanja
Aktivirajte tu funkcije kako biste u kraćem
vremenu postigli željeni stupanj kuhanja.
Ako je uključena, na početku zona radi
na najvišem stupnju kuhanja, a zatim
nastavlja raditi na željenom stupnju
kuhanja.
Za aktivaciju te funkcije zona
kuhanja mora biti hladna.
Za aktiviranje funkcije zone kuhanja:
( se uključuje). Odmah
dodirnite
dodirnite željeni stupanj kuhanja. Nakon
3 sekunde
se uključuje.
Za isključivanje funkcije: promijenite
stupanj kuhanja.
5.7 PowerBoost
Ta funkcija indukcijskim poljima kuhanja
stavlja na raspolaganje više snage. Tu
funkciju može se uključiti za indukcijska
poljakuhanja samo za ograničeno
vrijeme. Nakon toga, indukcijsko polje
kuhanja automatski se prebacuje na
najviši stupanj zagrijavanja.
Pogledajte poglavlje
"Tehnički podaci".
Za aktiviranje funkcije za polje
5.5 Bridge
Funkcija radi kad posuda
prekriva središta dviju zona.
Ta funkcija povezuje dvije zone kuhanja i
ona djeluju kao jedna.
kuhanja: dodirnite
.
se uključuje.
Za isključivanje funkcije: promijenite
stupanj kuhanja.
12
www.electrolux.com
5.8 Tajmer
Za svaku zonu kuhanja možete zasebno
postaviti jednu funkciju tajmera. Da biste
za zone na lijevoj strani postavili funkciju
tajmera, upotrijebite tajmer s lijeve
strane, a za zone na desnoj strani
upotrijebite tajmer s desne strane.
Tajmer za odbrojavanje
Upotrijebite ovu funkciju kako biste
odredili trajanje rada zone kuhanja
tijekom jedne sesije kuhanja.
Za isključivanje funkcije: dodirom
potom
,a
odaberite željenu zonu. Simbol
isključuje se.
Zvučni Alarm
Ovu funkciju možete koristiti kao Zvučni
Alarm kad je ploča za kuhanje uključena
ali zone kuhanja ne rade.
Za uključivanje funkcije: brzo uzastopce
Najprije za zonu kuhanja postavite
stupanj kuhanja, a zatim postavite
funkciju.
dodirujte
dok se indikator
odnosne
ili
zone na zaslonu ne upali. Dodirnite
za podešavanje vremena. Funkcija se
automatski pokreće nakon 4 sekunde.
Za aktivaciju funkcije ili promjenu
vremena: brzo uzastopce dodirujte
Na prikazu se pojavljuje
dok se indikator odnosne zone ne
upali. Da biste potom postavili vrijeme
.
Kad odbrojavanje završi, oglašava se
(00 - 99 minuta), dodirnite
ili .
Funkcija se automatski pokreće nakon 4
sekunde. Na prikazu se pojavljuje
prikazuje vrijeme najprije u sekundama,
a zatim u minutama.
.
Da biste aktivirali funkciju tajmera za
drugu zonu iz para, 3 put brzo dodirnite
.
zvučni signal, a 00 treperi. Dodirnite
za isključivanje signala.
Ta funkcija nema utjecaja na
rad zona kuhanja.
5.9 Pauza
Ta funkcija postavlja sva aktivne zone
kuhanja na najniži stupanj kuhanja.
Kad odbrojavanje završi, oglašava se
zvučni signal, a 00 treperi. Dodirnite
za isključivanje signala.
Za pregled preostalog vremena:
Nakon aktivacije funkcije svi ostali
simboli na upravljačkoj ploči su
zaključani.
dodirnite
Funkcija ne zaustavlja funkcije tajmera.
.
Za isključivanje funkcije: dodirom
,a
potom odaberite željenu zonu.
Preostalo vrije odbrojava se do 00.
Simbol
isključuje se.
CountUp Timer (Tajmer za
odbrojavanje)
Ovu funkciju možete koristiti za nadzor
trajanja rada zone kuhanja.
Za uključivanje funkcije: za prvu zonu
u paru dvaput brzo dodirnite
. Kada se
funkcija se automatski pokreće.
upali
Da biste aktivirali funkciju za drugu zonu
iz para, 4 put brzo dodirnite
.
Kako biste vidjeli koliko dugo zona
kuhanja radi: dodirnite
. Zaslon
Za uključivanje funkcije dodirnite
Upali se
se na 1.
.
.Postavka za grijanje smanji
Za deaktivaciju funkcije dodirnite
Postavi se prethodno postavljena
postavka za grijanje.
.
5.10 Blokiranje
Možete zaključati upravljačku ploču
tijekom rada polja kuhanja. To sprječava
nehotičnu promjenu stupnja kuhanja.
Najprije podesite stupanj kuhanja.
Za uključivanje funkcije: dodirnite
se uključuje u trajanju od 4
sekunde.Tajmer ostaje uključen.
.
HRVATSKI
Za isključivanje funkcije: dodirnite
Prethodna postavka se uključuje.
.
Kada isključite ploču za
kuhanje, isključiti ćete i ovu
funkciju.
•
•
•
5.13 Upravljanje snagom
•
5.11 Uređaj za zaštitu djece
•
Ova funkcija sprječava nehotično
uključivanje ploče za kuhanje.
Za uključivanje funkcije: uključite ploču
. Ne postavljajte
za kuhanje pomoću
stupanj kuhanja. Dodirnite
od 4 sekunde.
ploču za kuhanje pomoću
.
Za isključivanje funkcije: uključite ploču
. Ne postavljajte
za kuhanje pomoću
u trajanju
stupanj kuhanja. Dodirnite
od 4 sekunde.
se uključuje. Isključite
ploču za kuhanje pomoću
•
•
u trajanju
se uključuje. Isključite
.
13
Zvučni Alarm se isključuje
Tajmer za odbrojavanje se isključuje
stavite nešto na upravljačku ploču.
•
•
Zone kuhanja grupirane su u skladu s
lokacijom i brojem faza na ploči za
kuhanje. Pogledajte sliku.
Svaka faza ima maksimalno
opterećenje od 3700 W.
Funkcija dijeli snagu između zona
kuhanja povezanih na istu fazu.
Funkcija se uključuje kad ukupna
električna snaga polja kuhanja
priključenih na jednu fazu prijeđe
3700 W.
Funkcija smanjuje snagu ostalih zona
kuhanja povezanih na istu fazu.
Prikaz postavke snage smanjenih
zona mijenja se između odabrane i
smanjene postavke snage. Nakon
nekog vremena, prikaz postavke
snage smanene zone ostaje na
postavci smanjene snage.
Za premošćenje funkcije samo za
jedno kuhanje: uključite ploču za
kuhanje pomoću
.
se uključuje.
u trajanju od 4 sekunde.
Dodirnite
Postavite stupanj kuhanja u sljedećih
10 sekundi. Možete rukovati pločom za
kuhanje. Kad isključite ploču za kuhanje
pomoću
funkcija ponovno radi.
5.12 OffSound Control
(Uključivanje i isključivanje
zvukova)
5.14 Hob²Hood
Isključite ploču. Dodirnite
u trajanju od
3 sekunde. Zaslon se uključuje i
isključuje. Dodirnite
na 3 sekunde.
ili . Dodirnite
Uključuje se
tajmera za odabir između sljedećeg:
•
- zvukovi su isključeni
- zvukovi su uključeni
•
Za potvrdu odabira pričekajte dok se
ploča za kuhanje automatski isključi.
Kada je funkcija postavljena na
se oglašava samo kada:
•
dodirnete
zvuk
To je napredna automatska funkcija koja
povezuje ploču za kuhanje s posebnom
kuhinjskom napom. Ploča za kuhanje i
kuhinjska napa imaju komunikaciju preko
infracrvenog signala. Brzina ventilatora
automatski se određuje na temelju
postavljenog načina rada i temperature
najtoplije posude na ploči za kuhanje.
Ventilatorom možete i ručno upravljati s
ploče za kuhanje.
14
www.electrolux.com
Za većinu kuhinjskih napa
daljinski sustav izvorno je
isključen. Aktivirajte ga prije
korištenja te funkcije. Za više
informacija pogledajte
korisnički priručnik kuhinjske
nape.
Automatska upotreba funkcije
Za automatsku upotrebu funkcije,
postavite automatski način rada na H1H6. Ploča za kuhanje je prvotno
postavljena na H5.Napa se uključuje kad
god ploča za kuhanje radi.. Ploča za
kuhanje automatski prepoznaje
temperaturu posuđa i prilagođava brzinu
ventilatora.
Automatski načini rada
Au‐
Vrenje1) Prženj
tomatsk
e2)
o
svjetlo
Način
rada H0
Isklj
Isklj
Isklj
Način
rada H1
Uklj
Isklj
Način
rada
H2 3)
Uklj
Brzina
Brzina
ven‐
ven‐
tilatora 1 tilatora 1
Način
rada H3
Uklj
Isklj
Način
rada H4
Uklj
Brzina
Brzina
ven‐
ven‐
tilatora 1 tilatora 1
Način
rada H5
Uklj
Brzina
Brzina
ven‐
ven‐
tilatora 1 tilatora 2
Au‐
Vrenje1) Prženj
tomatsk
e2)
o
svjetlo
Način
rada H6
Brzina
ven‐
tilatora 1
Brzina
Brzina
ven‐
ven‐
tilatora 2 tilatora 3
1) Ploča za kuhanje detektira proces vrenja
i aktivira brzinu ventilatora u skladu s au‐
tomatskim načinom rada.
2) Ploča za kuhanje detektira proces
prženja i aktivira brzinu ventilatora u skladu
s automatskim načinom rada.
3) Ovaj način rada aktivira ventilator i
svjetlo i ne ovisi o temperaturi.
Promjena automatskog načina rada
1. Isključi uređaj.
2. Dodirnite
u trajanju od 3 sekunde.
Zaslon se uključuje i isključuje
u trajanju od 3 sekunde.
3. Dodirnite
4. Dodirnite
uključi
Isklj
Uklj
nekoliko puta dok se ne
.
5. Dodirnite
tajmera za odabir
automatskog načina rada.
Za upravljanje kuhinjskom
napom izravno na
upravljačkoj ploči isključite
automatski način rada
funkcije.
Kad završite kuhanje i
isključite kuhinjsku napu,
ventilator kuhinjske nape
radi još određeno vrijeme.
Nakon tog vremena sustav
automatski isključuje
ventilator i sprječava
nehotično uključivanje
ventilatora sljedećih 30
sekundi.
Ručno upravljanje brzinom ventilatora
Funkcijom također možete upravljati
ručno. Za ručno upravljanje dodirnite
dok je ploča za kuhanje uključena. To
isključuje automatski rad funkcije i
omogućuje vam ručnu promjenu brzine
ventilatora. Kad pritisnete
podižete
brzinu ventilatora za jedan. Kad
HRVATSKI
dosegnete intenzivnu razinu i ponovno
pritisnete
postavit ćete brzinu
ventilatora na 0, što isključuje ventilator
kuhinjske nape. Za ponovno pokretanje
ventilatora s brzinom 1, dodirnite .
15
uključite ploču za kuhanje. Da biste to
napravili, postavite automatski način
rada H1-H6.
Svjetlo na kuhinjskoj napi
isključuje se 2 minute nakon
isključivanja ploče za
kuhanje.
Za aktiviranje automatskog
rada funkcije, isključite pa
ponovno uključite ploču za
kuhanje.
Uključivanje svjetla
Ploču za kuhanje možete postaviti tako
da automatski uključi svjetlo kad god
6. SAVJETI
Dno posuđa za kuhanje
treba biti što je moguće
deblje i ravnije.
Osigurajte da su dna posuda
čista i suha prije stavljanja
na površinu ploče za
kuhanje.
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
6.1 Posuđe
Kod indukcijskih zona
kuhanja snažna
elektromagnetska zona vrlo
brzo proizvodi toplinu u
posuđu.
Dimenzije posuđa
Indukcijska polja kuhanja
koristite s prikladnim
posuđem za kuhanje.
Učinkovitost zone kuhanja je povezana s
promjerom posuđa. Posuđe manjeg
promjera dobiva samo dio snage koju
stvara zona kuhanja.
Indukcijska polja kuhanja prilagođavaju
se veličini dna posuđa.
Materijal posuđa
prikladni: lijevano željezo, čelik,
emajlirani čelik, nehrđajući čelik,
višeslojno dno (kojeg je proizvođač
označio kao odgovarajuće).
• neprikladni: aluminij, bakar, mjed,
staklo, keramika, porculan.
Posuđe je prikladno za indukcijsku
ploču za kuhanje ako:
Pogledajte: "Tehnički
podaci".
•
•
•
voda vrlo brzo zakuha na zoni
postavljenoj na najviši stupanj
kuhanja.
dno posude privlači magnet.
6.2 Buka tijekom rada
Ako čujete:
•
zvuk pucketanja: posuđe je izrađeno
od različitih materijala (struktura
"sendviča").
• zvuk zviždanja: koristite zonu kuhanja
s visokim razinama električne snage,
a posuđe je izrađeno od različitih
materijala (struktura "sendviča").
• brujanje: koristite visoku razinu
električne snage.
• škljocanje: dolazi do prekida
električnog napajanja.
• pištanje, zujanje: radi ventilator.
Zvukovi su uobičajena pojava i ne
ukazuju na kvar ploče za kuhanje.
16
www.electrolux.com
6.3 Öko Timer (Eko tajmer)
Radi uštede energije, grijač polja kuhanja
isključuje se prije oglašavanja tajmera za
odbrojavanje. Razlika u vremenu rada
ovisi o postavljenom stupnju topline i
vremenu kuhanja.
linearan. Kada povećate stupanj
kuhanja, to povećanje nije
proporcionalno povećanju potrošnje
energije. To znači da zona kuhanja sa
srednjim stupnjem kuhanja troši manje
od polovice svoje snage.
Podaci u tablici navedeni su
samo kao smjernice.
6.4 Primjeri primjena kuhanja
Odnos između stupnja kuhanja i
potrošnje energije zone kuhanja nije
Stupanj
kuhanja
Koristite za:
Vrijem Savjeti
e (min)
Održavanje kuhane hrane
toplom.
po po‐
trebi
Posuđe poklopite poklop‐
cem.
1-3
Nizozemski umak, otapanje:
maslaca, čokolade, želatine.
5 - 25
Povremeno promiješajte.
1-3
Zgušnjavanje: mekani omleti, 10 - 40
pržena jaja.
Kuhati poklopljeno.
3-5
Kuhanje riže i jela na bazi
mlijeka, zagrijavanje gotovih
jela.
25 - 50
Dodajte najmanje dvostruko
više vode nego riže, jela na
mlijeku promiješajte na
polovici trajanja postupka.
5-7
Povrće kuhano na pari, riba,
meso.
20 - 45
Dodati nekoliko žlica tekući‐
ne.
7-9
Krumpir kuhan na pari.
20 - 60
Koristite maks. ¼ l vode za
750 g krumpira.
7-9
Kuhanje većih količina namir‐ 60 nica, variva i juha.
150
Do 3 l tekućine plus sastojci.
9 - 12
Lagano prženje: odresci,
po po‐
teleći Cordon-bleu, kotleti,
trebi
mljeveno meso u tijestu,
kobasice, jetra, zaprška, jaja,
palačinke, uštipci.
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
12 - 13
Jako prženje, popečci od
krumpira, odresci od buta,
odresci.
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
14
Kipuća voda, kuhanje tjestenine, prženje mesa (gulaš, pečenje u lon‐
cu), prženje krumpirića u dubokom ulju.
-1
5 - 15
Ključanje velikih količina vode. PowerBoost je uključeno.
HRVATSKI
6.5 Savjeti i preporuke za
Hob²Hood
Drugi daljinski upravljani
uređaji mogu blokirati signal.
Za vrijeme korištenja
funkcija na ploči za kuhanje
ne koristite nikakve daljinski
upravljane uređaje.
Kad koristite ploču za kuhanje s
funkcijom:
Zaštitite ploču kuhinjske nape od
izravnog sunčevog svjetla.
• Ne usmjeravajte halogeno svjetlo na
ploču kuhinjske nape.
• Ne prekrivajte upravljačku ploču ploče
za kuhanje.
• Ne prekidajte signal između ploče za
kuhanje i nape (na primjer rukom ili
ručicom posuđa). Vidi sliku.
Slika kuhinjske nape služi samo kao
primjer.
17
•
Nape štednjaka s funkcijom Hob²Hood
Za puni raspon napa štednjaka koje rade
s ovom funkcijom pogledajte našu web
stranicu za potrošače. Electrolux nape
štednjaka koje rade s tom funkcijom
moraju imati oznaku .
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
7.2 Čišćenje ploče za kuhanje
•
7.1 Opće informacije
•
•
•
•
•
Ploču za kuhanje očistite nakon svake
uporabe.
Posuđe koje koristite za kuhanje
uvijek mora imati čisto dno.
Ogrebotine ili tamne mrlje na površini
ploče za kuhanje ne utječu na njen
rad.
Koristite posebno sredstvo prikladno
za čišćenje za površine ploče za
kuhanje.
Koristite poseban strugač za staklo.
•
•
Odmah uklonite: otopljenu plastiku,
plastičnu foliju, šećer i hranu sa
šećerom jer u protivnom nečistoće
mogu uzrokovati oštećenja ploče za
kuhanje. Pripazite da izbjegnete
opekotine. Koristite posebni strugač
na staklenoj površini pod oštrim
kutom i oštricu pomičite po površini.
Skinite nakon što se ploča za
kuhanje dovoljno ohladi: mrlje od
kamenca i vode, mrlje od masnoće,
sjajne mrlje na metalnim dijelovima.
Očistite ploču za kuhanje vlažnom
krpom i neabrazivnim deterdžentom.
Nakon čišćenja ploču za kuhanje
obrišite mekom krpom.
Uklonite sjajnu diskoloraciju
metala: Za čišćenje staklenih
18
www.electrolux.com
površina krpom koristite otopinu vode
i octa.
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
8.1 Što učiniti ako ...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Ne možete uključiti ploču
za kuhanje ili rukovati
njome.
Ploča za kuhanje nije
priključena na mrežno
napajanje ili nije pravilno
priključena.
Provjerite je li ploča za
kuhanje ispravno
priključena na mrežno
napajanje. Pogledajte
shemu spajanja.
Osigurač je pregorio.
Provjerite da li je osigurač
uzrok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Niste u roku od 10 sekundi Ponovno uključite ploču za
postavili stupanj kuhanja.
kuhanje i u roku 10 sekun‐
di odredite stupanj
kuhanja.
Dodirnuli ste istovremeno 2 Dodirnite samo jedno polje
ili više polja senzora.
senzora.
Pauza radi.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Na upravljačkoj ploči ima
vode ili masnih mrlja.
Očistite upravljačku ploču.
Oglašava se zvučni signal i Prekrili ste jedno ili više
ploča za kuhanje se
polja senzora.
isključuje.
Kada je ploča za kuhanje
isključena oglašava se
zvučni signal.
Uklonite predmet s polja
senzora.
Ploča za kuhanje se
isključuje.
Nečim ste prekrili polje se‐
Uklonite predmet s polja
senzora.
Ne uključuje se prikaz
preostale topline.
Zona nije vruća jer je radila Ako je zona radila dovoljno
samo kratko vrijeme, ili je
dugo i trebala bi biti vruća,
senzor u kvaru.
obratite se ovlaštenom ser‐
visu.
Hob²Hood ne radi.
Prekrili ste upravljačku
ploču.
nzora
.
Uklonite predmet s
upravljačke ploče.
HRVATSKI
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Funkcija automatskog
zagrijavanja ne radi.
Zona je vruća.
Ostavite zonu da se do‐
voljno ohladi.
19
Postavili ste najviši stupanj Najviši stupanj kuhanja
kuhanja.
posjeduje istu snagu kao i
funkcija.
Stupanj kuhanja mijenja se Upravljanje snagom radi.
između dvije razine.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Polja senzora se
zagrijavaju.
Ako je moguće, veliko po‐
suđe stavite na stražnje
zone.
Posuđe je preveliko ili ste
ga stavili preblizu kon‐
trolama.
Nema zvuka kada dodirne‐ Zvučni signali su isključeni. Uključivanje zvučnih sig‐
te polja senzora na ploči.
nala. Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Uključuje se
.
Radi Uređaj za zaštitu
djece iliBlokiranje.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Uključuje se
.
Na polju nema posuđa.
Stavite posuđe na polje
kuhanja.
Posuđe nije odgovarajuće. Koristite prikladno posuđe.
Pogledajte poglavlje
„Savjeti i preporuke".
i broj su prikazani.
Promjer dna posuđa
premali je za polje.
Koristite posuđe ispravnog
promjera. Pogledajte:
"Tehnički podaci".
Došlo je do pogreške na
ploči za kuhanje.
Isključite i nakon 30 sekun‐
di ponovno uključite ploču
za kuhanje. Ako se
opet pojavi, isključite ploču
za kuhanje iz električnog
napajanja. Nakon 30
sekundi, ponovno
priključite ploču za
kuhanje. Ako i dalje dolazi
do kvara, kontaktirajte
ovlašteni servisni centar.
Možete čuti kontantni "bip
"zvuk.
Električni priključak nije
ispravan.
8.2 Ako ne možete naći
rješenje...
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
Iskopčajte ploču za
kuhanje iz napajanja. Ob‐
ratite se kvalificiranom
električaru kako bi
provjerio instalaciju.
ovlaštenom servisnom centru. Dajte im
podatke s natpisne pločice. Također
navedite troznamenkastu slovnu šifru za
staklokeramiku (nalazi se u uglu staklene
površine) i poruku pogreške koja se
20
www.electrolux.com
prikazuje. Budite sigurni da ste pločom
za rukovanje rukovali na ispravan način.
Ako niste, rad servisera ili dobavljača
neće biti besplatan, čak ni za vrijeme
jamstvenog roka. Upute o službi za
kupce i jamstvenim uvjetima nalaze se u
u jamstvenoj knjižici.
9. TEHNIČKI PODACI
9.1 Natpisna pločica
Model EIV744
Vrsta 61 C4A 01 AA
Indukcija 7.35 kW
Ser.br. .................
ELECTROLUX
PNC 949 596 712 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Proizvedeno u Njemačkoj
7.35 kW
9.2 Specifikacije zona kuhanja
Zona kuhanja
Nazivna sna‐
ga (maks.
stupanj
kuhanja) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksimalno
trajanje [min]
Promjer posu‐
đa [mm]
Prednja lijeva
2300
3200
10
125 - 210
Stražnja lijeva
2300
3200
10
125 - 210
Prednja desna
2300
3200
10
125 - 210
Stražnja desna 2300
3200
10
125 - 210
Snaga zona kuhanja može se malo
razlikovati od podataka u tablici. Mijenja
se ovisno o materijalu i dimenzijama
posuđa.
Radi što optimanijih rezultata kuhanja,
koristite posuđe koje nije veće od
promjera navedenog u tablici.
10. ENERGETSKA UČINKOVITOST
10.1 Informacije o proizvodu u skladu s EU 66/2014
Identifikacija modela
EIV744
Vrsta ploče za kuhanje
Ugradbena ploča
za kuhanje
Broj zona kuhanja
4
Tehnologija zagrijavanja
Indukcija
Promjer kružnih zona
kuhanja (Ø)
Prednja lijeva
Stražnja lijeva
Prednja desna
Stražnja desna
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
HRVATSKI
Potrošnja energije po zo‐
ni kuhanja (EC electric
cooking)
Prednja lijeva
Stražnja lijeva
Prednja desna
Stražnja desna
179,3 Wh/kg
178,4 Wh/kg
189,4 Wh/kg
178,4 Wh/kg
Potrošnja energije ploče
za kuhanje (EC electric
hob)
EN 60350-2 - Kućni električni uređaji za
kuhanje - 2. dio: Ploče za kuhanje metode mjerenja učinkovitosti
Mjerenja potrošnje energije koja se
odnose na područje kuhanja označena
su oznakama u odgovarajućim zonama
kuhanja.
21
181,4 Wh/kg
•
•
•
•
10.2 Ušteda energije
•
Ako slijedite savjete navedene ispod,
možete uštedjeti energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
•
Kad zagrijavate vodu, koristite samo
količinu koju trebate.
Ako je moguće, posuđe poklopite
poklopcem.
Prije uključenja zone kuhanja, stavite
posuđe na nju.
Manje posuđe stavite na manje zone
kuhanja.
Posuđe stavite izravno na sredinu
zone kuhanja.
Koristite preostalu toplinu za
održavanje hrane toplom ili za
topljenje.
11. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
22
www.electrolux.com
САДРЖАЈ
1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ..................................................................22
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА...........................................................................25
3. ИНСТАЛАЦИЈА............................................................................................... 27
4. ОПИС ПРОИЗВОДА........................................................................................29
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 31
6. КОРИСНИ САВЕТИ.........................................................................................36
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ........................................................................................39
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................... 39
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ...................................................................................... 42
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ...................................................................... 42
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате.
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
1.
БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штете које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
СРПСКИ
23
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, kao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Децу узраста од 3 до 8 година и особе са веома
веома широким и сложеним инвалидитетом треба
удаљити уколико нису под непрекидним надзором.
Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико
нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду
близу уређаја док уређај ради или се расхлађује.
Доступни делови су врели.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови
могу бити врели током коришћења. Треба бити
пажљив како би се избегло додиривање грејних
елемената.
Уређајем немојте управљати помоћу спољашњег
тајмера или засебног система даљинског
управљања.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ: Опасно је остављати храну на
грејној плочи да се пржи на масти или уљу без
надзора, јер може доћи до пожара.
НИКАДА не покушавајте да пожар угасите водом,
већ најпре искључите уређај а затим прекријте
пламен, нпр. поклопцем или ћебетом.
ОПРЕЗ: Процес кувања мора да се надгледа.
Краткотрајан процес кувања мора да се надгледа
непрекидно.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасност од пожара: Немојте
одлагати предмете на површине за кување.
Предмете од метала, попут ножева, виљушки,
кашика и поклопаца, не треба стављати на грејну
површину јер могу постати врели.
Немојте користити парочистач за чишћење
уређаја.
Након коришћења, искључите плочу за кување
помоћу команде и немојте се уздати у детектор за
посуду.
Уколико стаклено керамичка површина / стаклена
површина напукне, искључите уређај и извадите
кабл за напајање из зидне утичнице. У случају да
је уређај прикључен на мрежу директно преко
разводне кутије, извадите осигурач да бисте
искључили уређај из напајања У оба случаја,
обратите се овлашћеном сервисном центру.
Уколико је кабл оштећен, мора га заменити
произвођач, овлашћени сервис, или лица сличних
квалификација, како би се избегла опасност.
УПОЗОРЕЊЕ: Користите само штитнике за плочу
за кување дизајниране од стране произвођача
уређаја за кување или оне коју су од стране
произвођача уређаја у упутствима за употребу
наведени као погодни или штитнике за плочу за
кување који су инкорпорирани у уређају.
Коришћење неодговарајућих штитника за плочу за
кување може изазвати несреће.
СРПСКИ
25
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да инсталира
овај уређај.
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Неопходно је придржавати се
минималног растојања од других
уређаја и кухињских елемената.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Заптијте исечене површине
заптивним материјалом да бисте
спречили да влага доведе до
набреклина.
Заштитите доњу страну уређаја од
паре и влаге.
Немојте монтирати уређај поред
врата или испод прозора. Овим се
спречава да врело посуђе за
кување падне са уређаја када се
отворе врата или прозор.
Сваки уређај има вентилаторе за
хлађење на дну.
Ако је уређај постављен изнад
фиоке:
– немојте да стављате ситне
предмете или папир који се
може увући, јер они могу да
оштете вентилаторе за
хлађење или да покваре систем
за хлађење.
– Држите раздаљину од најмање
2 цм између доњег дела уређаја
и делова који се чувају у фиоци.
2.2 Прикључивање струје
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и струјног
удара.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Сва прикључивања струје треба да
обави квалификован електричар.
Уређај мора да буде уземљен.
Пре извођења било какавих радова
на уређају, кабл за напајање
обавезно извадите из зидне
утичнице.
Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
Проверите да ли је уређај правилно
инсталиран. Лоше причвршћен или
неодговарајући кабл или утикач
(ако га има) може проузроковати
прегревање електричног
прикључка.
Користите одговарајући електрични
кабл за напајање.
Не дозволите да се електрични
кабл запетља.
Проверите да ли је инсталирана
заштита од струјног удара.
Употребите кабл са стезаљком са
растерећењем на вучу.
Када уређај прикључујете на
оближњу зидну утичницу водите
рачуна да кабл за напајање или
утикач (ако га има) не дођу у додир
са врелим деловима уређаја или
врелим посуђем.
Немојте да користите адаптере са
више утичница и продужне каблове.
Проверите да нисте оштетили
утикач за напајање (ако га има) и
кабл за напајање. Обратите се
нашем овлашћеном сервисном
центру или електричару ради
замене оштећеног кабла за
напајање.
Заштита од удара делова под
напоном и изолованих делова мора
да се причврсти тако да не може да
се уклони без алата.
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Ако је зидна утичница лабава,
немојте да прикључујете мрежни
утикач.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Користите само исправне раставне
прекидаче: заштитне прекидаче,
осигураче (осигураче са навојем
треба скинути са носача),
аутоматске заштитне прекидаче и
контакторе.
У електричној инсталацији мора
постојати раставни прекидач који
вам омогућава да искључите све
фазе напајања уређаја. Ширина
контактног отвора на раставном
прекидачу мора износити најмање
3 мм.
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и
експлозије
•
•
•
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од повреде,
опекотина и струјног
удара.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните сво паковање, налепнице
и заштитну фолију (ако је има) пре
првог коришћења.
Користите овај уређај у
домаћинству.
Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
Поведите рачуна да отвори за
вентилацију нису запушени.
Не остављајте уређај без надзора
током рада.
Подесите зону за кување на
„искључено“ након сваке употребе.
Не ослањајте се на детектор за
посуду.
Немојте стављати прибор за јело
или поклопце шерпи на зоне за
кување. Они могу постати врели.
Немојте руковати уређајем када су
вам мокре руке или када је он у
контакту са водом.
Немојте користити уређај као радну
површину или простор за
одлагање.
Ако је површина уређаја напукла,
одмах га искључите из зидне
утичнице. То спречава струјни
удар.
Корисници са пејсмејкером морају
да одржавају растојање од најмање
30 цм од индукционих зона за
кување када уређај ради.
Када ставите храну у вруће уље,
може да прсне.
•
Масти и уље када се загреју могу
да ослободе запаљива испарења.
Држите пламенове или загрејане
предмете даље од масти и уља
када кувате са њима.
Испарења која ослобађају веома
врела уља могу да изазову
спонтано сагоревање.
Употребљено уље, које може да
садржи остатке хране, може
изазвати пожар при нижој
температури за разлику од уља које
се користи по први пут.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
Немојте стављати вруће посуђе за
кување на командну таблу.
Не стављајте врео поклопац тигања
на стаклену површину плоче за
кување.
Немојте дозволити да течност у
посуђу за кување проври до краја.
Пазите да предмети или посуђе за
кување не падну на уређај. Може се
оштетити површина плоче.
Немојте укључивати зоне за кување
уколико је посуђе празно или га
нема.
Не стављајте алуминијумску фолију
на уређај.
Посуђе за кување направљено од
ливеног гвожђа, ливеног
алуминијума или са оштећеним
доњим површинама могу да
направе огреботине на стаклу/
СРПСКИ
•
стаклокерамици. Увек подигните
ове предмете када треба да их
померате по површини за кување.
Овај уређај је намењен само за
кување. Немојте га користити у
друге сврхе, на пример за
загревање просторије.
2.4 Нега и чишћење
•
•
•
•
•
Редовно чистите уређај да бисте
спречили пропадање површинског
материјала.
Пре чишћења деактивирајте уређај
и пустите да се охлади.
Одвојте кабл за напајање уређаја
од електричног напајања пре
почетка процеса одржавања.
Немојте да користите млаз воде
или пару за чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите само
неутралне детерџенте. Немојте да
користите било какве абразивне
производе, абразивне јастучиће за
2.5 Сервис
•
•
За поправљање уређаја позовите
овлашћени сервисни центар.
Користите само оригиналне
резервне делове.
2.6 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
гушења.
•
•
•
Обратите се општинским органима
да бисте сазнали како да правилно
одложите уређај на отпад.
Искључите утикач кабла за
напајање уређаја из мрежне
утичнице.
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
3. ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
3.1 Пре инсталирања
Пре него што инсталирате плочу за
кување, запишите доње информације
са pločicе sa tehničkim karakteristikama.
Плочица са техничким
карактеристикама налази се на доњој
страни плоче за кување.
•
За замену оштећеног кабла за
напајање користите тип кабла:
H05V2V2-F који може да издржи
температуру од 90 °C или више.
Обратите се свом локалном
сервисном центру.
3.4 Монтирање
Серијски број ....................
3.2 Уградне плоче за кување
Уградне плоче за кување дозвољено
је користити само после уградње у
одговарајуће кухињске елементе за
уградњу и радне површине које су у
складу са стандардима.
3.3 Кабл за повезивање
•
Плоча за кување се испоручује са
каблом за повезивање.
27
чишћење, раствараче или металне
предмете.
min.
500mm
min.
50mm
28
www.electrolux.com
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 680 mm
min. 60mm
min.
28 mm
min.
12 mm
Ако се уређај инсталира
изнад фиоке, вентилација
плоче за кување може
загрејати предмете у
фиоци током процеса
кувања.
СРПСКИ
29
4. ОПИС ПРОИЗВОДА
4.1 Шема површине за кување
1
1 Индукциона зона за кување
2 Командна табла
1
2
2
1
1
4.2 Преглед командне табле
1 2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Употребите сензорска поља да бисте руковали уређајем. Дисплеји, индикатори и
звучни сигнали упућују на то које су функције активне.
Сен‐
зор
Функција
Коментар
1
УКЉУЧЕНО/
ИСКЉУЧЕНО
Служи за активирање и деактивирање
плоче за кување.
2
Контролна брава / Уре‐
ђај за безбедност деце
Служи за закључавање/откључавање
командне табле.
Bridge
Служи за активирање и деактивирање
функције .
3
4
-
Дисплеј за подешавање Служи за приказ подешавања топлоте
топлоте и тајмера
и времена у минутима.
30
www.electrolux.com
Сен‐
зор
Функција
Коментар
-
Служи за подешавање функције тајме‐
ра.
-
Служи за продужавање или скраћива‐
ње времена.
7
CountUp Timer
Да прикаже да функција ради.
8
Тајмер за одбројавање
времена / Тимер Мана‐
гер
Да прикаже да функција ради.
PowerBoost
Служи за активирање и деактивирање
функције .
Командна трака
Служи за подешавање степена топло‐
те.
Hob²Hood
Служи за активирање и деактивирање
ручног режима функције .
Пауза
Служи за активирање и деактивирање
функције .
5
/
6
9
10
-
11
12
4.3 Дисплеји степена топлоте
Приказ
Опис
Зона за кување је деактивирана.
Зона за кување је активна.
-
Пауза ради.
Функција за аутоматско загревање ради.
PowerBoost ради.
+ цифра
Постоји квар.
/
OptiHeat Control (тростепени индикатор преостале топлоте):
наставак кувања / одржавање топлоте / преостала топлота.
/
Контролна брава /Уређај за безбедност деце раде.
Неисправно или премало посуђе за кување или на зони за ку‐
вање нема посуђа за кување.
Aутоматско искључивање ради.
СРПСКИ
4.4 OptiHeat Control
(тростепени индикатор
преостале топлоте)
УПОЗОРЕЊЕ!
31
Индукционе зоне за кување стварају
топлоту неопходну за процес кувања
директно на дну посуђа за кување.
Стаклокерамика се загрева топлотом
посуђа.
/
/
Постоји ризик
од опекотина од преостале
топлоте. Индикатор
приказује ниво преостале
топлоте.
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
5.1 Активирање и
деактивирање
Додирните
у трајању од 1 секунде
да бисте активирали или
деактивирали плочу за кување.
5.2 Aутоматско искључивање
или ако не промените подешен
степен топлоте. Након извесног
времена
се укључује и плоча за
кување се деактивира.
Однос између степена топлоте и
времена након ког се плоча за
кување деактивира:
Подешaвање
Плоча за кување
степена топлоте се деактивира
након
,1-3
6 сати
Ова функција аутоматски искључује
плочу у следећим случајевима:
4-7
5 сати
•
8-9
4 сата
10 - 14
1,5 сати
•
•
•
•
•
Све зоне за кување су
деактивиране.
Нисте подесили степен топлоте
након што сте активирали плочу за
кување.
Просули сте или ставили нешто на
командну таблу и оставили га дуже
од 10 секунди (плех, крпу, итд.).
Оглашава се звучни сигнал и плоча
за кување се деактивира. Уклоните
предмет или очистите командну
таблу.
Ако плоча за кување постане
претопла (на пример, када из
шерпе испари сва течност). Пустите
да се зона за кување охлади пре
него што поново користите плочу за
кување.
Ако користите погрешно посуђе.
Симбол
се укључује и зона за
кување се аутоматски деактивира
после два минута.
Ако после одређеног времена не
искључите неку од зона за кување
5.3 Подешавање топлоте
Служи за подешавање или промену
степена топлоте:
Додирните командну траку на
исправном степену топлоте или
померајте прст дуж контролне траке
све док не достигнете исправан степен
топлоте.
32
www.electrolux.com
5.5 Bridge
Функција ради када шерпа
покрива центар две зоне
за кување.
Ова функција повезује две зоне за
кување и оне раде као једна.
Најпре подесите степен топлоте за
једну зону за кување.
Да бисте активирали функцију за
леву/десну зону за кување:
5.4 Коришћење зона за
кување
Ставите посуђе за кување у средину
изабране зоне. Индукционе зоне за
кување се аутоматски прилагођавају
димензијама дна посуђа за кување.
Истовремено можете да кувате у
великој посуди за кување која је
постављена на две зоне за кување.
Посуђе мора покривати центре обе
зоне, али не сме да прелази изван
ознаке површине.
Ако се посуђе за кување налази
између два центра, функција моста
неће бити активирана.
додирните / . Да бисте подесили
или променили подешавање топлоте,
додирните један од левих/десних
контролних сензора.
Да бисте деактивирали функцију:
додирните / . Зоне за кување раде
независно једна од друге.
5.6 Функција за аутоматско
загревање
Активирајте ову функцију да бисте
постигли неопходан степен топлоте у
краћем времену. Када је укључена,
зона у почетку ради на већем степену
топлоте а затим наставља да ради на
жељеном степену топлоте.
Да бисте активирали
функцију зона за кување
мора бити хладна.
Да бисте активирали функцију за
зону за кување: додирните
( се
укључује). Одмах додирните жељени
степен топлоте. Након три секунде
се укључује.
Да бисте деактивирали функцију:
промените степен топлоте.
5.7 PowerBoost
Функција обезбеђује додатно напајање
за индукционе зоне за кување.
Функција може бити активирана за
индукциону зону за кување само на
ограничени период времена. После
овог времена, индукциона зона за
кување се аутоматски враћа на
највиши степен топлоте.
СРПСКИ
Погледајте одељак
„Технички подаци“.
Да бисте активирали функцију за
.
зону за кување: додирните
пали.
се
Да бисте деактивирали функцију:
промените степен топлоте.
Једну функцију тајмера можете
подесити за сваку зону засебно. Да
бисте подесили функцију тајмера за
зоне са леве стране користити тајмер
са леве стране, а за зоне на десној
страни, тајмер са десне стране.
Тајмер за одбројавање времена
Користите ову функцију да бисте
подесили колико дуго зона за кување
треба да ради током појединачног
кувања.
Најпре подесите степен топлоте за
зону за кување а затим подесите
функцију.
Да бисте активирали функцију или
променили време: додирните брзо
више пута узастопно док се
дате зоне не упали на
или
дисплеју. Затим додирните
да бисте подесили време (00 - 99
минута). Функција се аутоматски
покреће након 4 секунде.
дисплеју.
се пали на
Да бисте активирали функцију тајмера
за другу зону у пару, додирните 3 пута
брзо
.
Када се време заврши, оглашава се
звучни сигнал и 00 трепери.
Додирните
да искључите сигнал.
Да бисте видели преостало време:
додирните
.
Да бисте деактивирали функцију:
изаберите жељену зону тако што ћете
притискати
а затим притиснути .
Преостало време одбројава уназад до
00. Симбол
CountUp Timer (Тајмер одбројава
време унапред)
Употребите ову функцију за вршење
надзора трајања употребе зоне за
кување.
Да бисте активирали функцију: за
прву зону у пару два пута брзо
додирните
. Функција се аутоматски
упали. Да бисте
покреће када се
активирали функцију за другу зону у
5.8 Тајмер
индикатор
33
се гаси.
пару, додирните 4 пута брзо
.
Да бисте видели колико дуго зона
за кување ради: додирните .
Дисплеј приказује време, у почетку у
секундама а затим у минутама.
Да бисте деактивирали функцију:
изаберите жељену зону тако што ћете
а затим притиснути
притискати
Симбол
.
се гаси.
Тимер Манагер
Можете да користите ову функцију као
Тимер Манагер кад је плоча за кување
активирана али зоне за кување не
раде.
Да бисте активирали функцију:
додирните брзо
више пута
узастопно док се индикатор
дате
зоне не упали на дисплеју. Додирните
или
да бисте подесили време.
Функција се аутоматски покреће након
4 секунде.
се пали на дисплеју.
Када се време заврши, оглашава се
звучни сигнал и 00 трепери.
Додирните
да искључите сигнал.
Ова функција не утиче на
рад зона за кување.
5.9 Пауза
Функција пребацује све зоне за кување
које су укључене на најнижу вредност
температуре.
Када је функција у току, сви остали
симболи на командним таблама су
закључани.
34
www.electrolux.com
Функција не зауставља функцију
тајмера.
Додирните
функцију.
да бисте активирали ову
за кување са
.Степен топлоте је спуштен на 1.
Да бисте деактивирали ову функцију,
5.10 Контролна брава
Деактивирајте плочу за кување.
Можете да закључате командну таблу
док зоне за кување раде. То спречава
случајну промену подешеног степена
топлоте.
Да бисте активирали функцију:
додирните . Претходно подешени
степен топлоте се укључује.
•
•
•
•
5.11 Уређај за безбедност
деце
•
Да бисте активирали функцију:
. Не
•
•
се
појављује. Деактивирајте плочу са
.
Да бисте деактивирали функцију:
активирајте плочу за кување са . Не
подешавајте степен топлоте. Држите
се појављује.
.
Да бисте деактивирали функцију
само за један пут: активирајте плочу
.
се појављује.
додирнете
Тимер Манагер се искључује
Тајмер за одбројавање времена се
искључује
Нешто ставите на командну таблу.
5.13 Управљање енергијом
Ова функција спречава случајно
коришћење плоче за кување.
за кување са
- звукови су искључени
Када је функција постављена на
можете чути звук једино када:
Када деактивирате плочу
за кување, такође
деактивирате и ову
функцију.
Деактивирајте плочу са
или
- звукови су укључени
•
Да бисте потврдили избор сачекајте
док се плоча за кување не деактивира
аутоматски.
Да бисте деактивирали функцију:
активирајте плочу за кување са
подешавајте степен топлоте.
на три секунде. Дисплеј
на три секунде. Појављује се
•
додирните .
се укључује за
четири секунде. Тајмер остаје
укључен.
четири секунде.
Додирните
се појављује и нестаје. Додирните
. Додирните
на тајмеру да бисте
изабрали једно од следећег:
Прво подесите степен топлоте.
четири секунде.
функција поново ради.
5.12 OffSound Control
(Деактивирање и активирање
звучних сигнала)
додирните . Пали се претходни
степен топлоте.
Задржите
Додирните
на четири секунде. У
року од 10 секунди подесите
топлоту. Можете да користите плочу
за кување. Када деактивирате плочу
•
•
•
Зоне за кување су груписане према
локацији и броју фаза у плочи за
кување. Погледајте илустрацију.
Свака фаза има максимално
електрично оптерећење од 3700 W.
Функција раздељује снагу између
зона за кување повезаних на исту
фазу.
Функција се активира када укупно
електрично оптерећење зона за
кување повезаних са појединачном
фазом премаши 3700 W.
Функција смањује снагу других зона
за кување повезаних на исту фазу.
Подешавање топлоте редукованих
зона наизменично се приказује за
изабрано и за смањено
подешавање топлоте. После
извесног времена, приказ
подешавања топлоте редукованих
СРПСКИ
зона остаје на редукованом
подешавању топлоте.
5.14 Hob²Hood
Ово је напредна аутоматска функција
која повезује плочу за кување са
одређеним аспиратором. И плоча за
кување и аспиратор имају комуникатор
са инфрацрвеним сигналом. Брзина
вентилатора се дефинише аутоматски
на основу подешавања режима и
температуре најтоплијег посуђа на
плочи за кување. Вентилатор можете
користити са плоче за кување ручно.
Код већине аспиратора је
даљински систем
подразумевано
деактивиран. Активирајте
га пре него што користите
ову функцију. Више
информација потражите у
приручнику за кориснике
аспиратора.
Аутоматско коришћење функције
За аутоматско коришћење функције
подесите аутоматски режим на H1 –
H6. Плоча за кување је првобитно
подешена на H5.Аспиратор реагује
сваки пут када користите плочу за
кување. Плоча за кување аутоматски
препознаје температуру посуђа и
подешава брзину вентилатора.
35
Аутоматски режими
Ауто‐
матско
освет‐
љење
Кључа
ње1)
Прже‐
ње2)
Режим
H0
Ис‐
кључен
о
Ис‐
кључен
о
Ис‐
кључен
о
Режим
H1
Ук‐
ључено
Ис‐
кључен
о
Ис‐
кључен
о
Режим
H2 3)
Ук‐
ључено
Брзина
венти‐
латора
1
Брзина
венти‐
латора
1
Режим
H3
Ук‐
ључено
Ис‐
кључен
о
Брзина
венти‐
латора
1
Режим
H4
Ук‐
ључено
Брзина
венти‐
латора
1
Брзина
венти‐
латора
1
Режим
H5
Ук‐
ључено
Брзина
венти‐
латора
1
Брзина
венти‐
латора
2
Режим
H6
Ук‐
ључено
Брзина
венти‐
латора
2
Брзина
венти‐
латора
3
1) Плоча за кување детектује процес
кључања и активира брзину вентилатора
у складу са аутоматским режимом.
2) Плоча за кување детектује процес пр‐
жења и активира брзину вентилатора у
складу са аутоматским режимом.
3) Овај режим активира вентилатор и
светло и не зависи од температуре.
Промена аутоматског режима
1. Деактивирајте уређај.
2. Додирните
на 3 секунде.
Дисплеј се укључује а затим
искључује
3. Додирните
на 3 секунде.
36
www.electrolux.com
4. Додирните
не укључи
неколико пута док се
.
5. Додирните
на Тајмеру да бисте
изабрали аутоматски режим.
Да бисте користили
аспиратор директно изнад
плоче са аспиратором,
деактивирајте аутоматски
режим функције.
Када завршите са кувањем
и деактивирате плочу за
кување, вентилатор у
аспиратору наставља да
ради одређено време.
Након тог времена, систем
деактивира вентилатор
аутоматски и спречава
случајно активирање у
наредних 30 секунди.
Ручно подешавање брзине
вентилатора
Ову функцију може да да користите и
ручно. Да бисте то урадили,
додирните
када је плоча за кување
активна. На тај начин се деактивира
аутоматски рад функције и вама се
дозвољава ручно мењање брзине
вентилатора. Када притиснете
повећавате брзину вентилатора за
један. Када достигнете интензиван
ниво и поново притиснете ,
подесићете брзину вентилатора на 0
чиме се деактивира вентилатор у
аспиратору. Да бисте поново
покренули вентилатор на брзини 1,
додирните .
Да бисте активирали
аутоматски рад функције,
деактивирајте плочу за
кување и поново је
активирајте.
Активирање светла
Плочу за кување можете да подесите
да аутоматски активира светло сваки
пут када активирате плочу за кување.
Да бисте то урадили, поставите
аутоматски режим на H1 – H6.
Светло на аспиратору се
деактивира 2 минута након
деактивирања плоче за
кување.
6. КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
6.1 Посуђе за кување
Код индукционих зона за
кување јако
електромагнетно поље
веома брзо развија
топлоту у посуђу за
кување.
Користите посуђе које
одговара индукционим
зонама за кување.
Материјал посуђа за кување
•
исправно: ливено гвожђе, челик,
емајлирани челик, нерђајући челик,
посуђе са вишеслојним дном (са
исправном ознаком произвођача).
• неисправно: алуминијум, бакар,
месинг, стакло, керамика,
порцелан.
Посуђе је погодно за индукциону
плочу за кување ако:
•
•
Вода брзо прокључа на зони за
кување код које је температура
подешена на најјаче.
Магнет држи дно посуде.
Дно посуђа за кување мора
да буде дебело и што је
могуће равније.
Осигурајте да су доње
површине посуда чисте и
суве пре него што их
ставите на површину
плоче.
Димензије посуђа за кување
СРПСКИ
37
Индукционе зоне за кување се
аутоматски прилагођавају
димензијама дна посуђа за кување.
• шиштање, зујање: ради вентилатор.
Ови звуци су нормални и не указују
на било какав квар плоче за кување.
Ефикасност зоне за кување зависи од
пречника посуђа за кување. Посуђе за
кување чији је пречник мањи од
минималног прима само део енергије
коју генерише зона за кување.
6.3 Öko Timer (EКО тајмер)
Погледајте одељак
„Технички подаци“.
6.2 Бука током рада уређаја
Ако можете да чујете:
•
•
•
•
буку налик пуцкетању: посуђе за
кување је направљено од
различитих материјала (сендвич
систем израде).
звук налик звиждуку: користите зону
за кување са високим нивоом снаге
а посуђе за кување је направљено
од различитих материјала (сендвич
систем израде).
брујање: користите висок ниво
снаге.
шкљоцање: долази до електричног
прекидања.
Подешaва‐
ње степена
топлоте
Користити за:
Да би се уштедела електрична
енерегија, грејач зоне за кување се
деактивира пре оглашавања тајмера
за одбројавање времена. Разлика у
времену рада зависи од нивоа
степена топлоте и трајања кувања.
6.4 Примери примене за
кување
Однос између степена топлоте зоне за
кување и њене потрошње струје није
линеаран. Када повећате степен
топлоте, то није пропорционално
повећању потрошње струје. То значи
да зона за кување на средњем
степену топлоте користи мање од
половине своје снаге.
Подаци у табели су само
смернице.
Време
(мин.)
Савети
Одржавање топлоте спрем‐ по по‐
љене хране.
треби
Ставите поклопац на посу‐
ду за кување.
1-3
Сос холандез, топљење:
путера, чоколаде, желати‐
на.
5 - 25
Повремено промешајте.
1-3
Згушњавање: пуфнасти
омлети, пржена јаја.
10 - 40
Кувајте са поклопцем на
посуди за кување.
3-5
Крчкање јела са пиринчем
и млеком, подгревање го‐
тових јела.
25 - 50
Додати најмање два пута
више течности од ко‐
личине пиринча, а јела са
млеком промешати на по‐
ла времена кувања.
5-7
Кување поврћа, рибе, меса 20 - 45
на пари.
Додајте неколико супених
кашика течности.
7-9
Кување кромпира на пари.
Користите макс. ¼ л воде
на 750 г кромпира.
-1
20 - 60
38
www.electrolux.com
Подешaва‐
ње степена
топлоте
Користити за:
Време
(мин.)
Савети
7-9
Кување великих количина
хране, гулаша и супа.
60 150
Највише 3 л течности са
састојцима.
9 - 12
Пржење на тихој ватри:
шницли, пуњених телећих
шницли, котлета, фашира‐
них шницли, кобасица, џи‐
герице, запршки, јаја, па‐
лачинки, крофни.
по по‐
треби
Окрените када истекне по‐
ловина времена.
12 - 13
Пржење ренданог кромпи‐
ра, каре одрезака, одреза‐
ка на јакој ватри.
5 - 15
Окрените када истекне по‐
ловина времена.
14
Довођење воде до кључања, кување тестенине, крчкање меса
(гулаш, месо у лонцу), пржење кромпирића у дубоком уљу.
Довођење велике количине воде до кључања. PowerBoost је ак‐
тивирано.
6.5 Савети и напомене за
Hob²Hood
Када користите плочу за кување
помоћу функције:
•
Заштитите плочу аспиратора од
директне сунчеве светлости.
• Немојте усмеравати халогено
светло у плочу аспиратора.
• Немојте да покривате командну
таблу аспиратора.
• Немојте да прекидате сигнал
између плоче за кување и
аспиратора (на пример руком или
ручком на посуди за кување).
Погледајте слику.
Аспиратор на слици представља
само пример.
Други уређаји са
даљинским управљањем
могу да блокирају сигнал.
Немојте користити никакве
урађаје са даљинским
управљањен у тренутку
када користите ову
функцију на плочи за
кување.
Аспиратори са функцијом Hob²Hood
Да бисте пронашли цео асортиман
аспиратора који раде са овом
функцијом, посетите наш веб-сајт за
СРПСКИ
39
потрошаче. Electrolux аспиратори који
раде са овом функцијом морају да
имају симбол .
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
7.1 Опште информације
•
•
•
•
•
Очистите плочу за кување након
сваке употребе.
Увек користите посуђе са чистом
доњом површином.
Огреботине или тамне мрље на
површини не утичу на рад плоче за
кување.
Користите специјално средство за
чишћење погодно за површину
плоче за кување.
Користите посебан стругач за
стаклену површину.
7.2 Чишћење плоче
•
Уклоните одмах: топљену
пластику, пластичну фолију, шећер
•
•
и храну са шећером, јер уколико не
уклоните, прљавштина може
проузроковати оштећење плоче за
кување. Водите рачуна како бисте
избегли опекотине. Користите
посебан стругач на стаклену
површину под оштрим углом и
померајте оштрицу по површини.
Када се плоча за кување
довољно охлади уклоните:
светле кругове од каменца и воде,
испрскале масноће и промену боје
у виду светлуцања метала.
Очистите плочу за кување влажном
крпом и неабразивним
детерџентом. Након чишћења,
обришите плочу за кување меком
крпом.
Уклоните промену боје у виду
светлуцања метала. користите
раствор воде са сирћитом и
очистите површину стакла крпом.
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
8.1 Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Не можете да укључите
плочу за кување нити да
је користите.
Плоча за кување није
прикључена на елек‐
трично напајање или није
правилно прикључена.
Проверите да ли је плоча
за кување правилно при‐
кључена на електрично
напајање. Погледајте ди‐
јаграм повезивања.
Осигурач је прегорео.
Проверите да осигурач
није узрок овога. Уколико
осигурач непрекидно
прегорева, обратите се
квалификованом, овлаш‐
ћеном електричару.
40
www.electrolux.com
Проблем
Могући узрок
Решење
Ако не подесите степен
топлоте у року од 10 се‐
кунди.
Поново укључите плочу
за кување и подесите
степен топлоте за мање
од 10 секунди.
Истовремено сте додир‐ Додирните само једно
нули два или више сензо‐ сензорско поље.
ра.
Пауза ради.
Погледајте одељак „Сва‐
кодневна употреба“.
На командној табли по‐
стоје мрље од воде или
масти.
Обришите командну та‐
блу.
Оглашава се звучни сиг‐ Ставили сте нешто преко Уклоните предмет са сен‐
нал и плоча за кување се једног или више сензор‐ зорског поља.
деактивира.
ских поља.
Оглашава се звучни сиг‐
нал када је плоча за кува‐
ње искључена.
Плоча за кување се деак‐ Ставили сте нешто на
тивира.
сензорско поље .
Уклоните предмет са сен‐
зорског поља.
Индикатор преостале то‐
плоте се не укључује.
Зона за кување није за‐
грејана јер је коришћена
само у кратком периоду
или је сензор оштећен.
Уколико је зона радила
довољно дуго да буде за‐
грејана, обратите се
овлашћеном сервисном
центру.
Hob²Hood не ради.
Прекрили сте командну
таблу.
Уклоните предмет са ко‐
мандне табле.
Функција за аутоматско
загревање не ради.
Зона је врела.
Оставите зону да се до‐
вољно охлади.
Подешен је највиши сте‐
пен топлоте.
Највиши степен топлоте
је исте јачине као и функ‐
ција.
Подешавање степена то‐ Управљање енергијом
плоте се мења између
ради.
два нивоа.
Погледајте одељак „Сва‐
кодневна употреба“.
Сензорска поља постају
врућа.
Посуђе за кување је пре‐
велико или сте га стави‐
ли преблизу командама.
Уколико је могуће, стави‐
те велико посуђе за кува‐
ње на задње зоне.
Не чује се звук када до‐
дирнете сензорска поља
на командној табли.
Звуци су деактивирани.
Активирање звучних сиг‐
нала. Погледајте одељак
„Свакодневна употреба“.
СРПСКИ
Проблем
Могући узрок
Решење
41
Пали се
.
Уређај за безбедност де‐
це или Контролна брава
ради.
Погледајте одељак „Сва‐
кодневна употреба“.
Пали се
.
Нисте ставили посуђе за
кување на зону.
Ставите посуђе за кува‐
ње на зону.
Неодговарајуће посуђе
за кување.
Употребите одговарајуће
посуђе за кување. Погле‐
дајте одељак „Напомене
и савети“.
Пречник дна посуђа за
Користите посуђе за ку‐
кување је сувише мали за вање одговарајућих ди‐
зону.
мензија. Погледајте оде‐
љак „Технички подаци“.
Пали се
број.
и приказује се Дошло је до грешке у
плочи за кување.
Искључите плочу за кува‐
ње и поново је укључите
након 30 секунди. Ако се
поново укључи, ис‐
кључијте плочу за кување
из електричног напајања.
Поново је укључите на‐
кон 30 секунди. Уколико
се проблем настави, по‐
зовите Овлашћени сер‐
висни центар.
Можете чути константни
звучни сигнал.
Прикључивање струје ни‐ Одвојите плочу за кува‐
је правилно.
ње од електричног напа‐
јања. Затражите од ква‐
лификованог елек‐
тричара да провери ин‐
сталацију.
8.2 Ако не можете да нађете
решење...
Уколико не можете сами да пронађете
решење проблема, обратите се
продавцу или овлашћеном сервисном
центру. Дајте податке са плочицe са
техничким карактеристикама.
Оставите такође код од три слова са
стакло-керамичке површине (на углу
стаклене површине) и приказану
поруку о грешки. Уверите се да сте
правилно руковали плочом за кување.
Ако нисте, сервисирање које пружи
сервисни центар или продавац, неће
бити бесплатно, чак ни током
гарантног периода. Упутства о
услугама сервисног центра и услови
гаранције налазе се на гарантном
листу.
42
www.electrolux.com
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
9.1 Плочица са техничким
карактеристикама
Модел EIV744
Тип 61 C4A 01 AA
Индукција 7.35 kW
Сер.бр. ..........
ELECTROLUX
PNC949 596 712 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Направљено у Немачкој
7.35 kW
9.2 Спецификација зона за кување
Зона за кува‐ Номинална
ње
снага (под‐
ешавање
максималне
топлоте) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
максимално
трајање [min]
Пречник посу‐
ђа за кување
[mm]
Предња лево
2300
3200
10
125 - 210
Задња лево
2300
3200
10
125 - 210
Предња десно 2300
3200
10
125 - 210
Задња десно
3200
10
125 - 210
2300
Снага зона за кување се може мало
разликовати од података у табели.
Мења се у зависности од материјала и
пречника посуђа за кување.
За оптималне резултате кувања
користите посуђе за кување које није
веће од пречника у табели.
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
10.1 Информације о производу према EU 66/2014
Идентификација модела
EIV744
Тип плоче за кување
Уградна плоча
за кување
Број зона за кување
4
Технологија загревања
Индукција
Пречник кружних зона
за кување (Ø)
Предња лево
Задња лево
Предња десно
Задња десно
21,0 цм
21,0 цм
21,0 цм
21,0 цм
Потрошња енергије по
зони за кување (EC
electric cooking)
Предња лево
Задња лево
Предња десно
Задња десно
179,3 Wh/кг
178,4 Wh/кг
189,4 Wh/кг
178,4 Wh/кг
СРПСКИ
Потрошња енергије
плоче за кување (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Електрични уређаји за
спремање у домаћинству - Део 2:
Плоче за кување – методе мерења
перформанси
Мерења енергетског учинка се односе
на области за кување које су
идентификоване ознакама на свакој
зони за кување.
43
181,4 Wh/кг
•
•
•
•
10.2 Уштеда енергије
•
Током свакодневног кувања можете да
уштедите енергију ако уважите
следеће савете.
•
Када загревате воду, користите
само онолико воде колико Вам
треба.
Уколико је могуће, увек поклопите
посуђе за кување.
Ставите посуђе на зону за кување
пре него што је активирате.
Мање посуђе ставите на мање зоне
за кување.
Ставите посуђе за кување директно
на средину зоне за кување.
Искористите преосталу топлоту да
подгрејете или отопите храну.
11. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
44
www.electrolux.com
KAZALO
1. VARNOSTNA INFORMACIJE.......................................................................... 44
2. VARNOSTNA NAVODILA................................................................................ 46
3. NAMESTITEV...................................................................................................48
4. OPIS IZDELKA................................................................................................. 50
5. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................52
6. NAMIGI IN NASVETI........................................................................................ 57
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE........................................................................ 59
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................. 59
9. TEHNIČNI PODATKI........................................................................................ 61
10. ENERGIJSKA UČINKOVITOST..................................................................... 62
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v
zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registerelectrolux.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
1.
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
SLOVENŠČINA
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi
se ne smejo približevati, če niso pod nenehnim
nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če
niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo
otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje.
Dostopni deli so vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba
vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med
uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete
grelcev.
Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali
ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
OPOZORILO: Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo
ali oljem brez nadzora je lahko nevarno in lahko
pripelje do požara.
45
46
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak
izklopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s
pokrovom ali požarno odejo.
POZOR: Kuhanje je treba nadzorovati. Kratkotrajno
kuhanje je treba stalno nadzorovati.
OPOZORILO: Nevarnost požara: Ne shranjujte
predmetov na kuhalnih površinah.
Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih
predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, ker se
lahko segrejejo.
Naprave ne čistite s paro.
Po uporabi izklopite kuhališče z njegovo tipko in se ne
zanašajte na tipalo za posodo.
V primeru počene površine steklokeramične plošče
izklopite napravo in jo izključite iz napajanja. Če je
naprava priključena na električno omrežje neposredno
preko razdelilne omarice, odstranite varovalko, da
napravo izključite iz napajanja. V obeh primerih se
obrnite na pooblaščeni servisni center.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščene servisne službe
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
OPOZORILO: Uporabljajte samo varovala kuhalne
plošče, ki jih je zasnoval proizvajalec kuhalne naprave
ali ki jih proizvajalec naprave navede kot primerne v
navodilih za uporabo, ali varovala kuhalne plošče,
priložena napravi. Zaradi uporabe neprimernih varoval
lahko pride do nezgode.
2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
•
Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga
ne povzroči nabrekanja.
Spodnjo stran naprave zaščitite pred
paro in vlago.
Naprave ne nameščajte v bližino vrat
ali pod okna. Na ta način preprečite,
da bi vroča posoda padla z naprave,
ko odprete vrata ali okno.
Vsaka naprava ima na dnu
ventilatorje za hlajenje.
Če je naprava nameščena nad predal:
– Ne shranjujte nobenih malih
koščkov ali listov papirja, ki bi jih
lahko povleklo noter, ker lahko
poškodujejo ventilatorje za
hlajenje ali poslabšajo delovanje
hladilnega sistema.
– Med spodnjim delom naprave in
deli, shranjenimi v predalu, naj bo
vsaj 2 cm razmika.
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Priključitev na električno
omrežje
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Naprava mora biti ozemljena.
Pred katerimkoli posegom se
prepričajte, da naprava ni priključena
na električno omrežje.
Preverite, ali so parametri s ploščice
za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.
Naprava mora biti nameščena
pravilno. Zaradi slabo pritrjenega in
napačnega priključnega kabla ali vtiča
(če je na voljo) se lahko pregreje
priključek.
Uporabite pravi električni priključni
kabel.
Priključni kabel se ne sme zaplesti.
Poskrbite za namestitev zaščite pred
udarom.
Kabel zaščitite pred natezno
obremenitvijo.
•
47
Poskrbite, da se priključni kabel ali
vtič (če obstaja) ne dotika vroče
naprave ali posode, ko napravo
vključite v bližnje vtičnice.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete vtiča (če
obstaja) ali kabla. Za zamenjavo
poškodovanega kabla se obrnite na
naš pooblaščeni servisni center ali
električarja.
Zaščita pred udarom električnega
toka izoliranih delov in delov pod
električno napetostjo mora biti
pritrjena tako, da je ni mogoče
odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
Uporabite le prave izolacijske
naprave: odklopnike, varovalke
(talilne varovalke odvijte iz nosilca),
zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča
odklop naprave z omrežja na vseh
polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin in električnega
udara.
•
•
•
•
•
•
Pred prvo uporabo odstranite vso
embalažo, etikete in zaščitno folijo (če
obstaja).
To napravo uporabljajte v
gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
Kuhališče po vsaki uporabi »izklopite
«.
48
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne zanašajte se na tipalo za posodo.
Na kuhališča ne odlagajte pribora ali
pokrovov posod. Lahko se segrejejo.
Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
Če je površina naprave počena,
napravo takoj izključite iz napajanja.
Na ta način preprečite električni udar.
Osebe s srčnim spodbujevalnikom
morajo biti med delovanjem naprave
vsaj 30 cm oddaljene od indukcijskih
kuhališč.
Ko daste hrano v vroče olje, to lahko
brizgne.
•
•
•
•
•
•
•
Maščobe in olja lahko ob segrevanju
sproščajo vnetljive hlape. Plamenov
ali segretih predmetov ne približujte
maščobam in olju, ko kuhate z njimi.
Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja,
lahko povzročijo nepričakovan vžig.
Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo
ostanke hrane, lahko povzročijo požar
pri nižjih temperaturah od prvič
uporabljenih olj.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
•
Vroče posode ne postavljajte na
upravljalno ploščo.
Ne postavljajte vročega pokrova
posode na stekleno površino kuhalne
plošče.
Ne dovolite, da iz posode povre vsa
tekočina.
Pazite, da predmeti ali posode ne
padejo na napravo. Lahko se
poškoduje površina.
Ne vklapljajte kuhališč s prazno
posodo ali brez posode.
Na napravo ne dajajte aluminijaste
folije.
Posoda iz litega železa, aluminija ali s
poškodovanim dnom lahko opraska
steklokeramično ploščo. Pri
prestavljanju na kuhalno površino jo
vedno dvignite.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni
je dovoljeno uporabljati za druge
namene, npr. ogrevanje prostora.
2.4 Vzdrževanje in čiščenje
•
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost požara in
eksplozije.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na
napravi.
•
•
•
•
Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
Preden se lotite čiščenja naprave, jo
izklopite in počakajte, da se ohladi.
Pred vzdrževalnimi deli napravo
izključite iz električnega omrežja.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
2.5 Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
2.6 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel tik
ob napravi in napravo zavrzite.
3. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
3.1 Pred namestitvijo
Preden namestite kuhalno ploščo, si
zapišite podatke s ploščice za tehnične
SLOVENŠČINA
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na dnu kuhalne plošče.
Serijska
številka ...........................
3.2 Vgradne kuhalne plošče
Vgradne kuhalne plošče se lahko
uporabljajo samo po vgradnji v ustrezne
vgradne enote in delovne površine, ki
ustrezajo standardom.
3.3 Priključni kabel
•
•
Kuhalna plošča ima nameščen
priključni kabel.
Za zamenjavo poškodovanega
priključnega kabla uporabite priključni
kabel: H05V2V2-F, ki prenese
temperaturo 90 °C ali višjo. Obrnite se
na najbližji servisni center.
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 680 mm
min.
28 mm
3.4 Montaža
min.
500mm
min.
50mm
min.
12 mm
49
50
www.electrolux.com
Če je naprava nameščena
nad predal, se lahko med
kuhanjem zaradi
prezračevanja kuhalne
plošče predmeti v njem
segrejejo.
min. 60mm
4. OPIS IZDELKA
4.1 Razporeditev kuhalnih površin
1
1 Indukcijsko kuhališče
2 Upravljalna plošča
1
2
2
1
1
4.2 Razporeditev na upravljalni plošči
1 2 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SLOVENŠČINA
51
Napravo upravljajte s senzorskimi polji. Prikazovalniki, indikatorji in zvoki vas opozorijo
na vklopljene funkcije.
Sen‐
zor‐
sko
polje
Funkcija
Opomba
1
VKLOP/IZKLOP
Za vklop in izklop kuhalne plošče.
2
Ključavnica / Varovalo za Za zaklepanje/odklepanje upravljalne plo‐
otroke
šče.
3
Bridge
Za vklop in izklop funkcije.
Stopnja kuhanja in prika‐
zovalnik programske ure
Za prikaz stopnje kuhanja in časa v minu‐
tah.
-
Za nastavitev funkcije programske ure.
-
Za podaljšanje ali skrajšanje časa.
7
CountUp Timer
Za prikaz delovanja funkcije.
8
Programska ura / Odšte‐
valna Ura
Za prikaz delovanja funkcije.
9
PowerBoost
Za vklop in izklop funkcije.
Upravljalna vrstica
Za nastavitev stopnje kuhanja.
Hob²Hood
Za vklop in izklop ročnega načina funkci‐
je.
Začasno ustavi
Za vklop in izklop funkcije.
4
-
5
/
6
10
-
11
12
4.3 Prikazovalniki stopnje kuhanja
Prikazovalnik
Opis
Kuhališče je izklopljeno.
-
Kuhališče deluje.
Deluje funkcija Začasno ustavi.
Deluje funkcija Samodejno segrevanje.
Deluje funkcija PowerBoost.
+ številka
Prišlo je do okvare.
52
www.electrolux.com
Prikazovalnik
/
/
Opis
OptiHeat Control (3-stopenjski indikator akumulirane toplote) :
nadaljevanje kuhanja/ohranjanje toplote/akumulirana toplota.
Deluje funkcija Ključavnica/Varovalo za otroke.
Posoda ni prava ali je premajhna oz. na kuhališču ni posode.
Deluje funkcija Samodejni izklop.
4.4 OptiHeat Control (3stopenjski indikator
akumulirane toplote)
Indukcijsko kuhališče ustvarja toploto, ki
je potrebna za kuhanje, neposredno v
dnu posode. Steklokeramična plošča se
segreje zaradi toplote v posodi.
OPOZORILO!
/
/
Nevarnost
opeklin zaradi akumulirane
toplote. Indikator kaže raven
akumulirane toplote.
5. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
5.1 Vklop in izklop
Za vklop ali izklop kuhalne plošče za eno
sekundo pritisnite
.
5.2 Samodejni izklop
Funkcija samodejno izklopi kuhalno
ploščo, če:
•
•
•
•
•
So vsa kuhališča izklopljena.
Ne nastavite stopnje kuhanja po
vklopu kuhalne plošče.
Ste nekaj polili ali položili na
upravljalno ploščo za več kot 10
sekund (posodo, krpo itd.). Zasliši se
zvočni signal in kuhalna plošča se
izklopi. Odstranite predmet ali očistite
upravljalno ploščo.
Se kuhalna plošča preveč segreje (na
primer, ko povre vsa voda iz posode).
Počakajte, da se kuhališče ohladi,
preden ponovno uporabite kuhalno
ploščo.
Uporabljate neustrezno posodo.
Prikaže se simbol
, nato pa se po
•
dveh minutah kuhališče samodejno
izklopi.
Ne izklopite kuhališča oziroma ne
spremenite stopnje kuhanja. Po
določenem času se prikaže
in
kuhalna plošča se izklopi.
Razmerje med stopnjo kuhanja in
časom, po katerem se kuhalna plošča
izklopi:
Stopnja kuhanja
,1-3
Kuhalna plošča
se izklopi po
6 urah
4-7
5 urah
8-9
4 urah
10 - 14
1,5 ure
5.3 Stopnja kuhanja
Za nastavitev ali spremembo stopnje
kuhanja:
Dotaknite se upravljalne vrstice na pravi
stopnji kuhanja ali pa se s prstom
pomikajte po upravljalni vrstici, dokler ne
pridete do prave stopnje kuhanja.
SLOVENŠČINA
53
Najprej nastavite stopnjo kuhanja za eno
od kuhališč.
Za vklop funkcije za levi/desni
kuhališči: dotaknite se / . Za
nastavitev ali spremembo stopnje
kuhanja se dotaknite enega od
upravljalnih senzorjev levih/desnih
kuhališč.
Za izklop funkcije: dotaknite se
Kuhališči delujeta neodvisno.
5.4 Uporaba kuhališč
Posodo postavite na sredino izbranega
kuhališča. Indukcijska kuhališča se
samodejno prilagodijo dimenziji dna
posode.
/ .
5.6 Samodejno segrevanje
To funkcijo vklopite, če želite doseči
želeno stopnjo kuhanja v krajšem času.
Ko je kuhališče vklopljeno, na začetku
deluje pri najvišji stopnji kuhanja, nato pa
nadaljuje pri želeni nastavitvi.
Za vklop funkcije mora biti
kuhališče hladno.
V veliki posodi lahko kuhate na dveh
kuhališčih hkrati. Posoda mora pokrivati
sredini obeh kuhališč, ne sme pa segati
čez oznako področja.
Za vklop funkcije za kuhališče:
Če posodo postavite med dve sredini, se
funkcija Bridge ne vklopi.
dotaknite se
(zasveti ). Takoj se
dotaknite želene stopnje kuhanja. Po
treh sekundah zasveti
.
Za izklop funkcije: spremenite stopnjo
kuhanja.
5.7 PowerBoost
Ta funkcija zagotavlja dodatno moč za
indukcijska kuhališča. Funkcijo lahko
vklopite samo za omejen čas za
indukcijsko kuhališče. Po tem času se
indukcijsko kuhališče samodejno preklopi
nazaj na najvišjo stopnjo kuhanja.
Oglejte si poglavje »Tehnični
podatki«.
Za vklop funkcije za kuhališče:
dotaknite se
5.5 Bridge
Funkcija deluje, ko posoda
pokrije sredini dveh kuhališč.
Ta funkcija poveže dve kuhališči, ki
delujeta kot eno.
. Zasveti
.
Za izklop funkcije: spremenite stopnjo
kuhanja.
5.8 Časovnik
Eno funkcijo programske ure lahko
nastavite za vsako kuhališče posebej. Za
nastavitev funkcije programske ure za
kuhališča na levi strani uporabite
54
www.electrolux.com
programsko uro na levi, za kuhališča na
desni pa programsko uro na desni.
Za izklop funkcije: izberite želeno
Programska ura
To funkcijo uporabite za določitev časa
delovanja kuhališča med posameznim
kuhanjem.
pa se dotaknite
Za vklop funkcije ali spremembo časa:
, dokler na
ali
nastavite čas (00 - 99 minut).
Funkcija se samodejno zažene po 4
sekundah. Na prikazovalniku zasveti
.
Za vklop funkcije programske ure za
drugo kuhališče v paru se trikrat hitro
.
Ko se odštevanje zaključi, se oglasi
zvočni signal in utripati začne 00. Signal
izklopite z dotikom polja
.
.
kuhališče, tako da se dotaknete
, nato
. Preostali čas se
odšteva nazaj do 00. Simbol
ugasne.
CountUp Timer (Programska ura
prišteva čas)
S to funkcijo lahko nadzorujete, kako
dolgo deluje kuhališče.
Za vklop funkcije: za prvo kuhališče v
paru se dvakrat hitro dotaknite .
Funkcija se samodejno zažene, ko
zasveti . Za vklop funkcije za drugo
kuhališče v paru se štirikrat hitro
dotaknite
Ko se odštevanje zaključi, se oglasi
zvočni signal in utripati začne 00. Signal
izklopite z dotikom polja
.
Funkcija ne vpliva na
delovanje kuhališč.
5.9 Premor
Ko funkcija deluje, so vsi drugi simboli na
nadzornih ploščah zaklenjeni.
Za izklop funkcije: izberite želeno
pa se dotaknite
.
Ta funkcija nastavi vsa kuhališča, ki
delujejo na najnižjo stopnjo kuhanja.
Preverjanje preostalega časa:
dotaknite se
določenega kuhališča.
ali , da nastavite čas.
Dotaknite se
Funkcija se samodejno zažene po 4
določenega kuhališča. Nato z dotikom
dotaknite
, nato
ugasne.
Za vklop funkcije: hitro pritiskajte ,
dokler na prikazovalniku ne zasveti
indikator
prikazovalniku ne zasveti indikator
sekundah. Na prikazovalniku zasveti
. Simbol
Odštevalna Ura
To funkcijo lahko uporabite kot
Odštevalna Ura, ko je kuhalna plošča
vklopljena, a kuhališča ne delujejo.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja za
kuhališče, nato pa funkcijo.
hitro pritiskajte
kuhališče, tako da se dotaknete
.
Če želite preveriti čas delovanja
kuhališča: dotaknite se . Na
prikazovalniku se prikaže čas, najprej v
sekundah, nato v minutah.
Funkcija ne prekine funkcij časovnika.
Dotaknite se
, da vklopite funkcijo.
.Stopnja kuhanja se zmanjša na 1.
Če želite izklopiti funkcijo, se dotaknite
. Vklopi se prejšnja stopnja kuhanja.
5.10 Ključavnica
Upravljalno ploščo lahko zaklenete med
delovanjem kuhališč. Zaklepanje
preprečuje nehoteno spreminjanje
stopnje kuhanja.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja.
Za vklop funkcije: dotaknite se
štiri sekunde zasveti
ostane vklopljena.
. Za
.Programska ura
Za izklop funkcije: dotaknite se .
Vklopi se predhodna stopnja kuhanja.
Ko izklopite kuhalno ploščo,
izklopite tudi to funkcijo.
SLOVENŠČINA
5.11 Varovalo za otroke
•
Funkcija preprečuje nehoten vklop
kuhalne plošče.
•
Za vklop funkcije: kuhalno ploščo
•
vklopite z dotikom polja . Ne nastavite
stopnje kuhanja. Štiri sekunde pritiskajte
. Zasveti
. Kuhalno ploščo izklopite
z dotikom polja
.
•
Za izklop funkcije: kuhalno ploščo
vklopite z dotikom polja . Ne nastavite
stopnje kuhanja. Štiri sekunde pritiskajte
. Zasveti
. Kuhalno ploščo izklopite
z dotikom polja
•
.
55
Vsaka faza ima največjo električno
obremenitev 3700 W.
Funkcija razdeli moč med kuhališča,
priključena na isto fazo.
Funkcija se vklopi, ko skupna
električna obremenitev kuhališč,
priključenih na eno samo fazo,
preseže 3700 W.
Funkcija zmanjša moč drugih
kuhališč, priključenih na isto fazo.
Prikazovalnik stopnje kuhanja za
kuhališča z nižjo močjo se spreminja
med izbrano stopnjo kuhanja in
znižano stopnjo kuhanja. Čez nekaj
časa ostane prikazovalnik stopnje
kuhanja za kuhališča z nižjo močjo na
znižani stopnji kuhanja.
Za izklop funkcije samo za en čas
kuhanja: kuhalno ploščo vklopite s
Zasveti
.
. Za štiri sekunde se dotaknite
. V 10 sekundah nastavite stopnjo
kuhanja. Kuhalno ploščo lahko
uporabljate. Ko kuhalno ploščo izklopite
z dotikom polja
vklopi.
, se funkcija ponovno
5.12 OffSound Control (Izklop
in vklop zvokov)
Izklopite kuhalno ploščo. Za tri sekunde
5.14 Hob²Hood
se dotaknite
Je izpopolnjena samodejna funkcija, ki
poveže kuhalno ploščo s posebno
kuhinjsko napo. Kuhalna plošča in napa
imata komunikator infrardečega signala.
Hitrost ventilatorja se nastavi samodejno
glede na nastavitev načina in
temperaturo najbolj vroče posode na
kuhalni plošči. Ventilator lahko upravljate
tudi ročno s kuhalne plošče.
. Zaslon se vklopi in
izklopi. Za tri sekunde se dotaknite
.
Prikaže se
ali . Dotaknite se
programske ure, da izberete nekaj od
naslednjega:
•
- zvoki so izklopljeni
- zvoki so vklopljeni
•
Če želite potrditi svoj izbor, počakajte, da
se kuhalna plošča samodejno izklopi.
Ko je funkcija nastavljena na , lahko
zvok slišite samo v naslednjih primerih:
•
•
•
•
ko se dotaknete ,
ko se izklopi Odštevalna Ura,
ko se izklopi Programska ura,
ko postavite kaj na upravljalno ploščo.
5.13 Upravljanje moči
•
Kuhališča so združena glede na
mesto in število faz v kuhalni plošči.
Oglejte si sliko.
Pri večini kuhinjskih nap je
sistem za daljinsko
upravljanje tovarniško
izklopljen. Vklopite ga pred
uporabo funkcije. Za
dodatne informacije si
oglejte navodila za uporabo
kuhinjske nape.
Samodejno upravljanje funkcije
Za samodejno upravljanje funkcije
nastavite samodejni način na H1 – H6.
Kuhalna plošča je tovarniško nastavljena
56
www.electrolux.com
na H5.Kuhinjska napa se odzove ob
vsaki uporabi kuhalne plošče. Kuhalna
plošča samodejno zazna temperaturo
posode in prilagodi hitrost ventilatorja.
Samodejni načini
Samo‐
dejna
osvetli‐
tev
Vretje1) Cvre‐
nje2)
Način
H0
Izklop
Izklop
Izklop
Način
H1
Vklop
Izklop
Izklop
Način
H2 3)
Vklop
Hitrost
ventila‐
torja 1
Hitrost
ventila‐
torja 1
Način
H3
Vklop
Izklop
Hitrost
ventila‐
torja 1
Način
H4
Vklop
Hitrost
ventila‐
torja 1
Hitrost
ventila‐
torja 1
Način
H5
Vklop
Hitrost
ventila‐
torja 1
Hitrost
ventila‐
torja 2
Način
H6
Vklop
Hitrost
ventila‐
torja 2
Hitrost
ventila‐
torja 3
1) Kuhalna plošča zazna vretje in aktivira
hitrost ventilatorja glede na samodejni na‐
čin.
2) Kuhalna plošča zazna cvrenje in aktivira
hitrost ventilatorja glede na samodejni na‐
čin.
3) Ta način vklopi ventilator in luč ter ni od‐
visen od temperature.
Spreminjanje samodejnega načina
1. Izklopite napravo.
2. Za tri sekunde se dotaknite
Zaslon se vklopi in izklopi.
.
3. Za tri sekunde se dotaknite
.
4. Nekajkrat se dotaknite
.
, da zasveti
5. Dotaknite se
programske ure, da
izberete samodejni način.
Če želite kuhinjsko napo
upravljati neposredno s
plošče nape, izklopite
samodejni način funkcije.
Ko končate s kuhanjem in
izklopite kuhalno ploščo,
lahko ventilator nape še
nekaj časa deluje. Po tem
sistem samodejno izklopi
ventilator in za naslednjih 30
sekund prepreči nenameren
vklop ventilatorja.
Ročno nastavljanje hitrosti
ventilatorja
Funkcijo lahko nastavljate tudi ročno. Za
to se dotaknite , ko kuhalna plošča
deluje. Na ta način izklopite samodejno
delovanje funkcije in lahko ročno
spremenite hitrost ventilatorja. Ko
pritisnete , hitrost ventilatorja zvišate
za ena. Ko dosežete intenzivno stopnjo
in ponovno pritisnete , hitrost
ventilatorja nastavite na 0, ob čemer se
ventilator kuhinjske nape izklopi. Za
ponoven vklop ventilatorja s hitrostjo 1 se
dotaknite .
Za vklop samodejnega
delovanja funkcije izklopite
in ponovno vklopite kuhalno
ploščo.
Vklop luči
Kuhalno ploščo lahko nastavite tako, da
ob vsakem vklopu samodejno vklopi luč.
Za to samodejni način nastavite na H1 –
H6.
Luč na kuhinjski napi se
izklopi dve minuti po izklopu
kuhalne plošče.
SLOVENŠČINA
57
6. NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
6.1 Posoda
Pri indukcijskih kuhališčih
močno elektromagnetno
polje zelo hitro ustvari
toploto v posodi.
Na indukcijskih kuhališčih
uporabljajte ustrezno
posodo.
Material posode
•
Ustrezen: lito železo, jeklo,
emajlirano jeklo, nerjavno jeklo,
večplastno dno (označeno kot
ustrezno s strani proizvajalca).
• Neustrezen: aluminij, baker,
medenina, steklo, keramika, porcelan.
Posoda je primerna za indukcijsko
kuhalno ploščo v naslednjih primerih:
•
•
Voda povre zelo hitro, če kuhališče
nastavite na najvišjo stopnjo kuhanja.
Če se na dno posode prime magnet.
Dno posode mora biti čim
bolj debelo in ravno.
Dno posode mora biti čisto
in suho, preden jo postavite
na kuhalno ploščo.
Dimenzije posode
Indukcijska kuhališča se samodejno
prilagodijo dimenziji dna posode.
Oglejte si »Tehnični podatki
«.
6.2 Zvoki med uporabo
Če zaslišite:
•
pokanje: posoda je izdelana iz
različnih materialov (konstrukcija z
dvojnim dnom).
• žvižganje: uporabljate kuhališče pri
visoki stopnji kuhanja in posoda je
izdelana iz različnih materialov
(konstrukcija z dvojnim dnom).
• brenčanje: uporabljate visoko stopnjo
kuhanja.
• klikanje: prihaja do električnega
preklapljanja.
• sikanje, brnenje: deluje ventilator.
Ti zvoki so običajni in ne predstavljajo
napake na kuhalni plošči.
6.3 Öko Timer (Eko časovnik)
Za varčevanje z energijo se grelnik
kuhališča izklopi prej, kot se oglasi
programska ura. Razlika v času
delovanja je odvisna od ravni stopnje
kuhanja in trajanja kuhanja.
6.4 Primeri kuhanja
Razmerje med stopnjo kuhanja in porabo
energije kuhališča ni linearno. Ko zvišate
stopnjo kuhanja, ta ni sorazmerna s
povečanjem porabe energije. To pomeni,
da kuhališče s srednjo stopnjo kuhanja
porabi manj kot polovico celotne
energije.
Učinkovitost kuhališča je povezana s
premerom posode. Posoda z manjšim
premerom od najmanjšega sprejme le
del moči, ki jo ustvari kuhališče.
Stopnja ku‐
hanja
-1
1-3
Podatki v razpredelnici so
samo za orientacijo.
Uporaba:
Čas
(min.)
Nasveti
Ohranjanje kuhanih jedi to‐
plih.
po po‐
trebi
Pokrijte posodo.
Holandska omaka, topljenje:
maslo, čokolada, želatina.
5 - 25
Občasno premešajte.
58
www.electrolux.com
Stopnja ku‐
hanja
Uporaba:
Čas
(min.)
Nasveti
1-3
Strjevanje: omlete, pečena
jajca.
10 - 40
Kuhajte v posodi s pokrovko.
3-5
Počasno kuhanje riža in
mlečnih jedi, pogrevanje pri‐
pravljenih jedi.
25 - 50
Vode dodajte vsaj dvakrat
toliko, kot je riža, mlečne jedi
na polovici postopka preme‐
šajte.
5-7
Kuhanje zelenjave, rib in me‐ 20 - 45
sa v sopari.
Dodajte nekaj žlic vode.
7-9
Kuhanje krompirja.
20 - 60
Uporabite največ ¼ l vode
za 750 g krompirja.
7-9
Kuhanje večjih količin živil,
enolončnic in juh.
60 150
Do 3 l vode ter sestavin.
9 - 12
Zmerno cvrenje: pečen zre‐ po po‐
zek, telečji cordon bleu, za‐
trebi
rebrnice, polpete, klobase,
jetra, bešamel, jajca, palačin‐
ke, krofi.
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
12 - 13
Intenzivno cvrenje: pražen
krompir, ledvena pečenka,
zrezki.
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
14
Prekuhavanje vode, kuhanje testenin, pečenje mesa (golaž, dušena
govedina), cvrenje ocvrtega krompirja.
5 - 15
Prekuhavanje velike količine vode. PowerBoost se vklopi.
6.5 Namigi in nasveti za
funkcijo Hob²Hood
Ko kuhalno ploščo uporabljate s funkcijo:
•
Ploščo kuhinjske nape zaščitite pred
neposredno sončno svetlobo.
• Ne usmerjajte halogenske svetlobe v
ploščo kuhinjske nape.
• Ne pokrivajte upravljalne plošče
kuhalne plošče.
• Ne prekinjajte signala med kuhalno
ploščo in kuhinjsko napo (na primer z
roko ali ročajem posode). Oglejte si
sliko.
Kuhinjska napa na sliki je samo
primer.
SLOVENŠČINA
Druge daljinsko upravljanje
naprave lahko ovirajo signal.
Med uporabo funkcije na
kuhalni plošči ne uporabljajte
daljinsko upravljanje
naprave.
59
Da bi našli celotno serijo kuhinjskih nap,
ki delujejo s to funkcijo, si oglejte naše
spletno mesto za potrošnika. Kuhinjske
nape Electrolux, ki delujejo s to funkcijo,
morajo imeti simbol .
Kuhinjske nape s funkcijo Hob²Hood
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
7.1 Splošne informacije
•
•
•
•
•
Ploščo očistite po vsaki uporabi.
Vedno uporabljajte posodo s čistim
dnom.
Praske ali temni madeži na površini
ne vplivajo na delovanje plošče.
Uporabite posebno čistilno sredstvo
za površine kuhalnih plošč.
Uporabite posebno strgalo za steklo.
7.2 Čiščenje kuhalne plošče
•
Takoj odstranite: stopljeno plastiko,
plastično folijo, sladkor in sladko
•
•
hrano, v nasprotnem primeru se lahko
zaradi umazanije poškoduje kuhalna
plošča. Pazite, da ne pride do opeklin.
Posebno strgalo postavite pod ostrim
kotom na stekleno površino in z
rezilom potegnite po površini.
Odstranite, ko je plošča že dovolj
hladna: ostanke vodnega kamna in
vode, maščobne madeže in svetla
kovinska obarvanja. Ploščo očistite z
vlažno krpo in čistilnim sredstvom, ki
ni grobo. Po čiščenju ploščo osušite z
mehko krpo.
Odstranite svetla kovinska
obarvanja: uporabite raztopino vode
in kisa ter očistite stekleno površino s
krpo.
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
8.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Mogoči vzrok
Rešitev
Kuhalne plošče ni mogoče
vklopiti ali je uporabljati.
Kuhalna plošča ni priklju‐
čena na napajanje ali je
priključena nepravilno.
Preverite, ali je kuhalna
plošča pravilno priključena
na napajanje. Oglejte si
vezalno shemo.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varo‐
valka večkrat zapored pre‐
gori, se obrnite na elektri‐
čarja.
60
www.electrolux.com
Težava
Mogoči vzrok
Rešitev
10 sekund ne nastavite
stopnje kuhanja.
Kuhalno ploščo ponovno
vklopite in v manj kot 10
sekundah nastavite stop‐
njo kuhanja.
Sočasno ste se dotaknili
dveh ali več senzorskih
polj.
Dotaknite se samo enega
senzorskega polja.
Deluje funkcija Začasno
ustavi.
Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
Na upravljalni plošči je vo‐
da ali mastni madeži.
Očistite upravljalno ploščo.
Zasliši se zvočni signal in
kuhalna plošča se izklopi.
Ko je kuhalna plošča iz‐
klopljena, se oglasi zvočni
signal.
Prekrili ste eno ali več sen‐ Predmet odstranite s sen‐
zorskih polj.
zorskih polj.
Kuhalna plošča se izklopi.
Senzorsko polje
nečim prekrili.
Indikator akumulirane to‐
plote ne zasveti.
Kuhališče ni vroče, ker je
bilo vklopljeno samo kratek
čas, ali pa je poškodovano
tipalo.
Če je bilo kuhališče vklop‐
ljeno dovolj dolgo, da bi
moralo biti vroče, se obrni‐
te na pooblaščeni servisni
center.
Hob²Hood ne deluje.
Prekrili ste upravljalno plo‐
ščo.
Odstranite predmet z
upravljalne plošče.
Samodejno segrevanje ne
deluje.
Kuhališče je vroče.
Pustite, da se kuhališče
dovolj ohladi.
Nastavljena je najvišja
stopnja kuhanja.
Najvišja stopnja kuhanja
ima enako moč kot funkci‐
ja.
Stopnja kuhanja se med
dvema stopnjama spremi‐
nja.
Deluje funkcija Upravljanje
moči.
Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
Senzorska polja so vroča.
Posoda je prevelika oz. ste Večjo posodo postavite na
jo postavili preblizu uprav‐ zadnje kuhališče, če je
ljalnih polj.
možno.
Ob dotiku senzorskih polj
na plošči ni zvoka.
Zvočni signali so izkloplje‐
ni.
zasveti.
ste z
Odstranite predmet s sen‐
zorskega polja.
Vklopite zvoke. Oglejte si
»Vsakodnevna uporaba«.
Deluje funkcija Varovalo za Oglejte si »Vsakodnevna
otroke ali Ključavnica.
uporaba«.
SLOVENŠČINA
Težava
zasveti.
61
Mogoči vzrok
Rešitev
Na kuhališču ni posode.
Postavite posodo na kuha‐
lišče.
Posoda ni primerna.
Uporabite primerno poso‐
do. Oglejte si »Namigi in
nasveti«.
Premer dna posode je pre‐ Uporabite posodo ustrezne
majhen za kuhališče.
velikosti. Oglejte si »Teh‐
nični podatki«.
Prikažeta se
in številka. Prišlo je do napake na ku‐
halni plošči.
Izklopite kuhalno ploščo in
jo po 30 sekundah ponov‐
no vklopite. Če
znova
zasveti, kuhalno ploščo iz‐
ključite iz električnega om‐
režja. Po 30 sekundah jo
ponovno priključite. Če se
težava nadaljuje, se obrni‐
te na pooblaščeni servisni
center.
Slišite lahko neprekinjeno
piskanje.
Električna priključitev je na‐ Kuhalno ploščo izključite iz
pačna.
električnega omrežja. Obr‐
nite se na usposobljenega
električarja, da preveri na‐
peljavo.
8.2 Če ne najdete rešitve ...
Če rešitve težave ne morete najti sami,
se obrnite na prodajalca ali pooblaščen
servisni center. Posredujte podatke s
ploščice za tehnične navedbe.
Posredujte tudi trimestno črkovno kodo
za steklokeramično ploščo (v vogalu
plošče) in sporočilo o napaki, ki se
prikaže. Poskrbite za pravilno uporabo
kuhalne plošče. V nasprotnem primeru
servisiranje s strani servisne službe ali
trgovca tudi v času garancije ne bo
brezplačno. Informacije o servisni službi
in garancijskih pogojih se nahajajo v
garancijski knjižici.
9. TEHNIČNI PODATKI
9.1 Nazivna plošča
Model EIV744
Tip 61 C4A 01 AA
Indukcija 7.35 kW
Ser. št. .................
ELECTROLUX
PNC 949 596 712 00
220―240 V/400 V 2N 50―60 Hz
Izdelano v Nemčiji
7.35 kW
62
www.electrolux.com
9.2 Specifikacija kuhališč
Kuhališče
Nazivna moč
(maksimalna
stopnja kuha‐
nja) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksimalno
trajanje [min]
Premer kuhinj‐
ske posode
[mm]
Sprednje levo
2300
3200
10
125―210
Zadnje levo
2300
3200
10
125―210
Sprednje des‐
no
2300
3200
10
125―210
Zadnje desno
2300
3200
10
125―210
Moč kuhališč se lahko v določenem
majhnem obsegu razlikuje od podatkov v
tabeli. Spreminja se z materialom in
dimenzijami kuhinjske posode.
Za optimalne rezultate kuhanja
uporabljajte kuhinjsko posodo, ki ni večja
od premera v tabeli.
10. ENERGIJSKA UČINKOVITOST
10.1 Informacije o izdelku glede na EU 66/2014
Identifikacija modela
EIV744
Vrsta kuhalne plošče
Vgradna kuhalna
plošča
Število kuhališč
4
Tehnologija segrevanja
Indukcija
Premer krožnih kuhališč
(Ø)
Sprednje levo
Zadnje levo
Sprednje desno
Zadnje desno
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Poraba energije na kuha‐ Sprednje levo
lišče (EC electric cooking) Zadnje levo
Sprednje desno
Zadnje desno
179,3 Wh/kg
178,4 Wh/kg
189,4 Wh/kg
178,4 Wh/kg
Poraba energije kuhalne
plošče (EC electric hob)
181,4 Wh/kg
EN 60350-2 - Gospodinjski aparati za
kuhanje z elektriko - 2. del: Kuhalne
plošče - Postopki za merjenje
učinkovitosti delovanja
Energijske meritve, ki se nanašajo na
kuhalno površino, označujejo oznake
ustreznih kuhališč.
10.2 Varčevanje z energijo
Med vsakodnevnim kuhanjem lahko
varčujete z energijo, če upoštevate
spodnje namige.
•
•
Pri segrevanju vode uporabite samo
potrebno količino.
Posodo po možnosti pokrijte s
pokrovko.
SLOVENŠČINA
•
•
•
Pred vklopom kuhališča nanj
postavite posodo.
Manjše posode postavite na manjša
kuhališča.
Posodo postavite neposredno na
sredino kuhališča.
•
63
Uporabite akumulirano toploto, da
ohranite hrano toplo ali da jo stopite.
11. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
867346736-B-222019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising