Electrolux | HKI650NF | User manual | Electrolux HKI650NF User Manual

Electrolux HKI650NF User Manual
HKI650NF
DA
NO
Kogesektion
Platetopp
Brugsanvisning
Bruksanvisning
2
21
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED..................................................................... 2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................4
3. INSTALLATION.................................................................................................. 7
4. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 8
5. DAGLIG BRUG.................................................................................................10
6. RÅD OG TIP..................................................................................................... 14
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING......................................................... 16
8. FEJLFINDING...................................................................................................17
9. TEKNISKE DATA............................................................................................. 19
10. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................19
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
DANSK
3
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende
og komplekst handicap skal holdes på afstand,
medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand, med
mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. De tilgængelige
dele er varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne.
Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en
særskilt fjernbetjening.
ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en
kogesektion med fedt eller olie kan være farligt og kan
muligvis resultere i brand.
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men
sluk for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et
låg eller et brandtæppe.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges.
En kortvarig tilberedningsproces skal overvåges
kontinuerligt.
ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande
på kogefladerne.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget
varme.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Efter brug skal der slukkes for kogesektionen med
funktionsvælgeren - stol ikke på gryderegistreringen.
Hvis glaskeramikken/glasoverfladen er revnet, skal du
slukke for apparatet og afbryde det fra ledningsnettet.
Hvis apparatet er tilsluttet til ledningsnettet direkte ved
hjælp af en samledåse, skal du fjerne sikringen for at
afbryde apparatet fra stømforsyningen. Kontakt i
begge tilfælde det autoriserede servicecenter.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret serviceværksted eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet
af producenten af madlavningsapparatet, eller som er
angivet af producenten af apparatet i
brugsanvisningen som velegnede til brug, eller
kogesektionssikringer indbygget i apparatet. Brug af
upassende sikringer kan medføre uheld.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
•
Fjern al emballagen.
•
•
•
•
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
DANSK
•
•
•
•
•
Forsegl snitfladerne med et
tætningsmiddel for at forhindre fugt,
der forårsager opsvulmen.
Beskyt apparatets bund mod damp og
fugt.
Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette for at
undgå, at der falder varmt kogegrej
ned fra apparatet, når døren eller
vinduet åbnes.
Hvert apparat har køleblæsere i
bunden.
Hvis apparatet installeres over en
skuffe:
– Opbevar ikke små stykker eller
ark papir, som kan blive suget ind,
da de kan ødelægge
køleblæserne eller skade
kølesystemet.
– Hold en afstand på mindst 2 cm
mellem apparatets bund og dele,
som opbevares i skuffen.
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Inden apparatet tages i brug, skal du
sørge for, at det er koblet fra
strømforsyningen.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
Sørg for, at apparatet installeres
korrekt. En løs eller forkert netledning
eller stik (hvis relevant) kan gøre
terminalen for varm.
Brug den korrekte netledning.
Netledningerne må ikke være viklet
sammen.
Sørg for, at der installeres en
beskyttelse mod stød.
Kablet skal forsynes med
trækaflastning.
Sørg for, at elledningen eller stikket
(hvis relevant) ikke får kontakt med
det varme apparat eller varmt
kogegrej, når du tilslutter apparatet til
de nærmeste kontakter.
•
5
Brug ikke adaptere med flere stik og
forlængerledninger.
Pas på, du ikke beskadiger netstikket
(hvis relevant) eller ledningen.
Kontakt vores autoriserede
servicecenter eller en elektriker, hvis
en beskadiget ledning skal udskiftes.
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk
stød.
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen, etiketterne og
den beskyttende film (hvis relevant)
inden ibrugtagning.
Brug apparatet i et husholdningsmiljø.
Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
Sæt kogezonen på "sluk", når den
ikke er i brug.
Stol ikke på grydedetektoren.
Læg ikke bestik eller grydelåg på
kogezonerne. De kan blive varme.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
Hvis apparatets overflade er revnet,
skal apparatet øjeblikkeligt kobles fra
strømforsyningen. Dette er for at
forhindre elektrisk stød.
Brugere med en pacemaker skal
holde en afstand på mindst 30 cm fra
induktionskogezonerne, når apparatet
er i drift.
Når du anbringer mad i varm olie, kan
det sprøjte.
ADVARSEL!
Risiko for brand og
eksplosion
•
•
•
•
Fedtstoffer og olie kan udsende
brændbare dampe, når de opvarmes.
Hold flammer eller opvarmede
genstande væk fra fedtstoffer og olie,
når du tilbereder mad med dem.
De dampe, som meget varm olie
udsender, kan forårsage
selvantændelse.
Brugt olie, der kan indholde
madrester, kan forårsage brand ved
en lavere temperatur end olie, der
bruges for første gang.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
•
•
•
•
•
Opbevar ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
Stil ikke et varmt grydelåg på
kogesektionens glasoverflade.
Lad ikke kogegrej koge tørt.
Pas på, der ikke falder genstande
eller kogegrej ned på apparatet.
Overfladen kan blive beskadiget.
Tænd aldrig for en kogezone, hvis
den er tom, eller der står tomt
kogegrej på den.
•
•
•
Læg ikke aluminiumsfolie på
apparatet.
Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan
forårsage ridser på glasset eller
glaskeramikken. Løft altid disse
genstande, når du skal flytte dem på
kogesektionen.
Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
•
•
•
•
•
Rengør apparatet jævnligt for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
Sluk for apparatet, og lad det køle af
inden rengøring.
Kobl apparatet fra lysnettet, før der
udføres vedligeholdelse.
Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
2.5 Service
•
•
Kontakt et autoriseret servicecenter
for at få repareret apparatet.
Brug kun originale reservedele.
2.6 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
•
•
Kontakt din genbrugsplads ang.
oplysninger om, hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.
Tag stikket ud af kontakten.
Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.
DANSK
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Inden installationen
Notér følgende oplysninger fra
typeskiltet, før du installerer
kogesektionen: Typeskiltet sider i
bunden af kogesektionen.
Serienummer ...........................
3.2 Indbygningskogesektioner
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
Brug først indbygningskogesektionerne,
når kogesektionen er samlet i de
korrekte indbygningsenheder og
bordplader, der opfylder kravene.
3.3 Tilslutningskabel
•
•
Kogesektionen leveres med netkabel.
For at udskifte det beskadigede
netkabel skal du bruge kabeltypen:
H05V2V2-F, som modstår en
temperatur på 90 °C eller højere.
Kontakt lokale servicecenter..
min.
28 mm
3.4 Montering
min.
500mm
min.
50mm
min.
12 mm
7
8
www.electrolux.com
Hvis apparatet installeres
over en skuffe, kan
kogesektionens ventilation
opvarme de genstande, der
ligger i skuffen, under
madlavningsprocessen.
min. 60mm
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversigt over kogesektionen
1
1 Induktionskogezone
2 Kontrolpanel
1
1
1
2
4.2 Oversigt over betjeningspanel
1
2
3
4
11
5
6
10
9
7
8
Brug sensorfelterne til at betjene apparatet. Display, kontrollamper og signaler viser de
funktioner, der er i brug.
DANSK
Sens‐
orfelt
9
Funktion
Kommentar
1
ON/OFF
Tænder/slukker for kogesektionen.
2
Lås / Børnesikring af ov‐
nen
Låser/låser op for betjeningspanelet.
3
Pause
Aktiverer/deaktiverer funktionen.
-
Display for varmetrin
Visning af varmetrinnet.
-
Kogezoneindikatorer for
timer
Viser den kogezone, som du har tidsind‐
stillet.
-
Timerdisplay
Viser tiden i minutter.
Hob²Hood
Aktiverer/deaktiverer funktionens manuel‐
le tilstand.
-
Vælger kogezone.
-
Øger eller mindsker tiden.
PowerBoost
Aktiverer funktionen.
Betjeningspanel
Indstilling af et varmetrin.
4
5
6
7
8
/
9
10
11
-
4.3 Display for varmetrin
Display
Beskrivelse
Kogezonen er slukket.
Kogezonen er tændt.
-
Pause er i brug.
Opkogningsautomatik er i brug.
PowerBoost er i brug.
Der er en funktionsfejl.
+ tal
/
/
OptiHeat Control (3-trins restvarmeindikator): Tilbereder stadig/
holde varm/restvarme.
Lås /Børnesikring af ovnen er i brug.
Uegnet eller for lille kogegrej, eller der står intet kogegrej på ko‐
gezonen.
Automatisk slukning er i brug.
10
www.electrolux.com
4.4 OptiHeat Control (3-trins
restvarmeindikator)
ADVARSEL!
Induktionskogezoner laver den varme,
der er nødvendig til madlavningen, i
selve kogegrejets bund. Glaskeramikken
opvarmes af varmen i kogegrejet.
/
/
Forbrændingsrisiko ved
restvarme. Indikatoren viser
niveauet af restvarme.
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Varmetrin
Kogesektionen
deaktiveres efter
5.1 Aktivering og deaktivering
4-7
5 timer
Tryk på
i 1 sekund for at tænde eller
slukke for kogesektionen.
8-9
4 timer
10 - 14
1,5 time
5.2 Automatisk slukning
Funktionen slukker automatisk for
kogesektionen, hvis:
•
•
•
•
•
•
alle kogezoner deaktiveres,
du ikke indstiller varmetrinnet, når
kogesektionen er aktiveret,
du spilder noget, eller lægger noget
på betjeningspanelet i mere end 10
sekunder (en gryde/pande, en klud
osv.). Der udsendes et lydsignal, og
kogesektionen slukkes. Fjern
genstanden, eller tør
betjeningspanelet af.
kogesektionen bliver for varm (f.eks.
når sovsegryden koger tør). Lad
kogezonen køle af, før du bruger
kogesektionen igen.
Du bruger forkert kogegrej. Symbolet
vises, og efter 2 minutter slukkes
kogezonen automatisk.
du behøver ikke deaktivere en
kogezone eller ændre varmetrinnet.
Efter et stykke tid tændes , og
kogesektionen slukkes.
Forholdet mellem varmetrinnet og
tiden efter, at kogesektionen
deaktiveres:
Varmetrin
,1-3
Kogesektionen
deaktiveres efter
6 timer
5.3 Varmetrin
Sådan indstilles eller ændres
varmetrinnet:
Tryk på betjeningspanelet ved det
korrekte varmetrin, eller bevæg din finger
langs betjeningspanelet, indtil du når det
ønskede varmetrin.
5.4 Brug af kogezonerne
Sæt kogegrejet i midten af den valgte
kogezone. Induktionskogezoner tilpasser
sig automatisk til størrelsen af
kogegrejets bund.
Du kan bruge stort kogegrej placeret på
to kogezoner samtidigt. Kogegrejet skal
dække midten af begge zoner, .
5.5 Opkogningsautomatik
Aktiver denne funktion for at få et ønsket
varmetrin på kortere tid. Når den er slået
til, er zonen tændt ved den højeste
indstilling i starten og fortsætter derefter
tilberedningen ved det ønskede
varmetrin.
DANSK
For at aktivere funktionen
skal kogezonen være kold.
Sådan aktiveres funktionen for en
( tændes). Tryk
kogezone: Tryk på
derefter straks et ønsket varmetrin. Efter
3 sekunder tændes
.
Sådan deaktiveres funktionen: skift
varmetrinnet.
5.6 PowerBoost
Se kapitlet “Tekniske data”.
Sådan aktiveres funktionen for en
kogezone: Tryk på
med
. Tryk på
eller
.
Sådan deaktiveres funktionen: Indstil
kogezonen med , og tryk på .
Resttiden tæller baglæns ned til 00.
Kontrollampen for kogezonen slukkes.
Når nedtællingen er slut,
høres en lyd, og 00 blinker.
Kogezonen slukkes.
Sådan stoppes lyden: Tryk på
Funktionen tilfører ekstra effekt til
induktionszonerne. Funktionen kan
aktiveres, så den kun fungerer som
induktionszone i et begrænset stykke tid.
Når tiden er gået, stilles induktionszonen
automatisk tilbage til det højeste
varmetrin.
.
lyser.
Sådan deaktiveres funktionen: Skift
varmetrinnet.
5.7 Timer
Nedtællingstimer
Du kan bruge funktionen til at indstille,
hvor længe kogezonen skal være tændt
under én tilberedning.
Indstil først varmetrinnet til kogezonen og
derefter funktionen.
Sådan indstilles kogezonen: Tryk på
en eller flere gange, indtil
kontrollampen for den ønskede
kogezone tændes.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
på timeren.
tændes. Når
kontrollampen for kogezonen begynder
at blinke langsomt, er tællingen begyndt.
Displayet skifter mellem
forløbne tid (minutter).
og den
Sådan får du vist, hvor længe
kogezonen er tændt: Vælg kogezonen
med . Kontrollampen for kogezonen
begynder at blinke hurtigt. Displayet
viser, hvor længe zonen har været
tændt.
Sådan deaktiveres funktionen: Indstil
kogezonen med
en eller flere gange, indtil
kontrollampen for den ønskede
kogezone tændes.
. Kontrollampen for kogezonen
slukkes.
på timeren for at indstille tiden (00 99 minutter). Når kontrollampen for
kogezonen begynder at blinke langsomt,
er nedtællingen begyndt.
Sådan vises den resterende tid: Vælg
kogezonen med . Kontrollampen for
kogezonen begynder at blinke hurtigt.
Displayet viser resttiden.
.
CountUp Timer (Optællingstimer)
Du kan bruge denne funktion til at holde
øje med, hvor længe kogezonen er
tændt.
Sådan indstilles kogezonen: Tryk på
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
11
Sådan ændres tiden: Vælg kogezonen
, og tryk på
eller
Minut ur
Du kan bruge timeren som et Minutur,
når kogesektionen er tændt, og
kogezonerne ikke betjenes. Displayet
viser varmetrinnet
.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
. Tryk på
eller
på timeren for at
indstille tiden. Når nedtællingen er slut,
høres en lyd, og 00 blinker.
Sådan stoppes lyden: Tryk på
.
12
www.electrolux.com
kogesektionen med
Funktionen påvirker ikke
betjeningen af kogezonerne.
.
tændes. Tryk
på
i 4 sekunder. Indstil varmetrinnet
inden 10 sekunder. Kogesektionen kan
betjenes. Når du tænder for
5.8 Pause
Denne funktion indstiller alle aktive
kogezoner til det laveste varmetrin.
kogesektionen med
funktionen igen.
Når funktionen er i drift, er alle andre
symboler på kontrolpanelerne låst.
5.11 OffSound Control (Deaktivering og aktivering af
lyd)
Funktionen standser ikke
timerfunktionen.
Berør
1.
for at aktivere funktionen.
tændes.Varmeindstillingen sænkes til
Sluk for kogesektionen. Tryk på
i3
sekunder. Displayet tændes og slukkes.
Tryk på
•
5.9 Lås
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
.
tændes i 4 sekunder.Timeren
forbliver tændt.
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
. Det forrige varmetrin aktiveres.
•
•
•
•
•
5.10 Børnesikring af ovnen
•
Funktionen hindrer utilsigtet betjening af
kogesektionen.
•
Sådan aktiveres funktionen: Tænd for
•
. Indstil ikke
i 4 sekunder.
.
•
Sådan deaktiveres funktionen: Tænd
for kogesektionen med
. Indstil ikke
•
i 4 sekunder.
tændes. Sluk for kogesektionen med
Sådan tilsidesættes funktionen til en
enkelt tilberedning: Tænd for
, kan du
Du trykker på
Minut ur tæller ned
Nedtællingstimer tæller ned
Du anbringer noget på
betjeningspanelet.
5.12 Effektstyring
Når du slukker for
kogesektionen, deaktiverer
du også denne funktion.
varmetrin. Tryk på
- lyden er slukket
Når funktionen er indstillet til
kun høre lyd, når:
Indstil først varmetrinnet.
tændes. Sluk for kogesektionen med
eller
- lyden er tændt
•
Vent, indtil kogesektionen slukkes
automatisk, for at bekræfte dit valg.
Betjeningspanelet kan låses, mens
kogezonerne er aktive. Det forhindrer
utilsigtet ændring af varmetrinnet.
varmetrin. Tryk på
i 3 sekunder.
tændes. Tryk på
på timeren for at
vælge ét af følgende:
Rør ved
for at deaktivere funktionen.
Den forrige varmeindstilling tændes.
kogesektionen med
, aktiveres
.
Kogezonerne grupperes efter
placering og antal faser i
kogesektionen. Se billedet.
Hver fase har en maksimal elektrisk
belastning på 3700 W.
Funktionen fordeler effekten mellem
de kogezoner, der er tilsluttet til den
samme fase.
Funktionen aktiveres, når den
samlede elektriske belastning for de
kogezoner, der er tilsluttet til en enkelt
fase, overskrider 3700 W.
Funktionen reducerer effekten til de
andre kogezoner, der er tilsluttet til
den samme fase.
Varmetrinsvisningen af de reducerede
zoner skifter mellem det valgte
varmetrin og det reducerede
varmetrin. Efter noget tid forbliver
varmetrinsvisningen af de reducerede
zoner på det reducerede varmetrin.
DANSK
5.13 Hob²Hood
Det er en avanceret automatisk funktion,
som forbinder kogesektionen til en særlig
emhætte. Både kogesektionen og
emhætten har en infrarød
signalkommunikator. Blæserens
hastighed defineres automatisk på
baggrund af funktionens indstilling og
temperaturen af det varmeste kogegrej
på kogesektionen. Du kan også betjene
blæseren manuelt fra kogesektionen.
På de fleste emhætter er
fjernbetjeningssystemet som
standard slået fra. Aktivér
det, inden du bruger
funktionen. Få flere
oplysninger i vejledningen til
emhætten.
Automatisk betjening af funktionen
For at aktivere den automatiske funktion
skal den automatiske tilstand stå på H1 –
H6. Kogesektionen står oprindeligt på
H5.Emhætten reagerer, hver gang du
anvender kogesektionen. Kogesektionen
genkender automatisk kogegrejets
temperatur og justerer blæserens
hastighed.
Automatiske tilstande
Auto‐
matisk
lys
Kog‐
ning1)
Steg‐
ning2)
Tilstand
H0
Slukket
Slukket
Slukket
Tilstand
H1
Tænd
Slukket
Slukket
13
Auto‐
matisk
lys
Kog‐
ning1)
Steg‐
ning2)
Tilstand
H2 3)
Tænd
Blæser‐
hastig‐
hed 1
Blæser‐
hastig‐
hed 1
Tilstand
H3
Tænd
Slukket
Blæser‐
hastig‐
hed 1
Tilstand
H4
Tænd
Blæser‐
hastig‐
hed 1
Blæser‐
hastig‐
hed 1
Tilstand
H5
Tænd
Blæser‐
hastig‐
hed 1
Blæser‐
hastig‐
hed 2
Tilstand
H6
Tænd
Blæser‐
hastig‐
hed 2
Blæser‐
hastig‐
hed 3
1) Kogesektionen registrerer kogeproces‐
sen og slår blæserhastigheden til i overens‐
stemmelse med den automatiske tilstand.
2) Kogesektionen registrerer stegeproces‐
sen og slår blæserhastigheden til i overens‐
stemmelse med den automatiske tilstand.
3) Denne tilstand aktiverer blæseren og ly‐
set og afhænger ikke af temperaturen.
Ændring af den automatiske tilstand
1. Sluk for komfuret.
i 3 sekunder. Displayet
2. Tryk på
tændes og slukkes.
3. Tryk på
i 3 sekunder.
4. Berør
nogle få gange, indtil
tændes.
for at vælge en
5. Berør timerens
automatisk tilstand.
Deaktivér funktionens
automatiske tilstand for at
betjene emhætten direkte på
emhættepanelet.
14
www.electrolux.com
Når du er færdig med
madlavningen og slukker for
kogesektionen, kan
emhætteblæseren
stadigvæk være tændt i et
stykke tid. Efter denne tid
deaktiverer systemet
automatisk blæseren og
forhindrer en utilsigtet
aktivering af blæseren i de
næste 30 sekunder.
Manuel betjening af
blæserhastigheden
Du kan også betjene funktionen manuelt.
For at gøre dette skal du berøre , når
kogesektionen er aktiv. Dette deaktiverer
funktionens automatiske betjening og gør
det muligt at ændre blæserhastigheden
manuelt. Når du trykker på , hæves
blæserhastigheden med et trin. Når du
når et intensivt niveau og trykker på
igen, indstiller du blæserhastigheden til
0, hvilket deaktiverer emhætteblæseren.
for at starte blæseren igen med
Berør
blæserhastighed 1.
Sluk og tænd igen for
kogesektionen for at aktivere
funktionens automatiske
betjening.
Sådan tændes lyset
Du kan indstille kogesektionen, så lyset
tændes automatisk, hver gang du tænder
for kogesektionen. For at gøre dette skal
den automatiske tilstand stå på H1 – H6.
Lyset på emhætten slukkes
2 minutter efter slukningen
af kogesektionen.
6. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Bunden af kogegrejet skal
være så tyk og plan som
muligt.
Sørg for, at kogegrejets
bund er ren og tør, inden det
placeres på kogesektionens
overflade.
6.1 Kogegrej
For induktionskogezoner
skaber et stærkt
elektromagnetisk felt hurtigt
varme i kogegrejet.
Brug induktionskogezonerne
med kogegrej, der er egnet
hertil.
Kogegrej
•
Korrekt: Støbejern, emaljeret jern,
rustfrit stål, sandwichbund (med en
korrekt mærkning fra en producent).
• Ukorrekt: Aluminium, kobber,
messing, glas, keramik, porcelæn.
Kogegrej er egnet til
induktionskogesektioner, hvis:
•
•
Vand hurtigt kommer i kog på en
zone, der står på det højeste
varmetrin.
En magnet hæfter ved kogegrejets
bund.
Kogegrejets mål
Induktionskogezoner tilpasser sig
automatisk til størrelsen af kogegrejets
bund.
Kogezonens effektivitet er relateret til
kogegrejets diameter. Kogegrej med en
mindre diameter end den minimale
modtager kun en del af den effekt,
kogezonen skaber.
Se under "Tekniske data".
6.2 Lyden under drift
Hvis du kan høre:
•
små knald: kogegrejet består af
forskellige materialer
(sandwichstruktur).
DANSK
15
•
6.4 Eksempler på anvendelse
6.3 Öko Timer (Øko-timer)
Sammenhængen mellem en zones
varmeindstilling og dens strømforbrug er
ikke lineær. Når du øger
varmeindstillingen, er det ikke
proportionelt med øgningen af
strømforbruget. Dette betyder, at en
kogezone med middel varmeindstilling
bruger under halvdelen af dens effekt.
fløjtende lyd: du bruger kogezonen på
højt varmetrin, og kogegrejet består af
flere materialer (sandwichstruktur).
• brummen: du bruger højt varmetrin.
• klikken: elektronikken arbejder.
• hvislen, summen: blæseren kører.
Lydene er normale og betyder ikke, at
der er noget galt.
Data i tabellen er kun
vejledende.
For at spare energi bør kogezonens
varmelegeme slukkes, før minuturet
lyder. Forskellen i betjeningstiden
afhænger af det indstillede varmetrin og
varigheden af tilberedningen.
Varmeind‐
stilling
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
At holde færdigtilberedt mad
varm.
efter
behov
Læg et låg på kogegrejet.
1-3
Hollandaise sauce, smelte:
smør, chokolade, husblas.
5 - 25
Rør ind imellem.
1-3
Stivne/størkne: luftige om‐
eletter, bagte æg.
10 - 40
Læg låg på under tilbered‐
ningen.
3-5
Videre kogning af ris og
mælkeretter, opvarmning af
færdigretter.
25 - 50
Tilsæt mindst dobbelt så me‐
get væske som ris, rør rundt
i mælkeretter halvvejs under
tilberedningen.
5-7
Dampning af grøntsager,
fisk, kød.
20 - 45
Tilsæt et par spsk. væske.
7-9
Dampning af kartofler.
20 - 60
Brug højst ¼ l vand til 750 g
kartofler.
7-9
Kogning af større portioner,
sammenkogte retter og sup‐
per.
60 150
Op til 3 l væske plus ingredi‐
enser.
9 - 12
Nænsom stegning af:
efter
schnitzler, cordon bleu (kal‐ behov
vekød), koteletter, frikadeller,
pølser, lever, æg, pandeka‐
ger, æbleskiver.
Vendes undervejs.
12 - 13
Kraftig stegning, brasede
kartofler, tournedos, steaks.
Vendes undervejs.
14
Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friture‐
kogning af pommes frites.
-1
5 - 15
Kogning af større mængder vand. PowerBoost er aktiveret.
16
www.electrolux.com
6.5 Råd og tips til Hob²Hood
Andre fjernstyrede apparater
kan blokere for signalet.
Brug ikke fjernstyrede
apparater, når du bruger
funktionen på
kogesektionen.
Gør følgende, når du betjener
kogesektionen med funktionen:
•
Beskyt emhættepanelet mod direkte
sollys.
• Ret ikke halogenlys mod
emhættepanelet.
• Tildæk ikke
kogesektionskontrolpanelet.
• Afbryd ikke signalet mellem
kogesektionen og emhætten (f.eks.
med hånden eller et håndtag til
kogegrejet). Se billedet.
Emhætten på billedet er kun et
eksempel.
Emhætter med Hob²Hood-funktionen
For at finde det fulde sortiment af
emhætter, der fungerer med denne
funktion, kan du se vores kunde-website.
Electrolux-emhætterne, der fungerer med
denne funktion, skal have symbolet .
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Generelle oplysninger
•
•
•
•
•
Rengør altid kogesektionen efter
brug.
Brug altid kogegrej med en ren bund.
Skrammer eller mørke pletter på
overfladen har ingen betydning for
kogesektionens funktion.
Brug et specielt rengøringsmiddel til
overfladen på kogesektionen.
Brug en speciel skraber til glasset.
7.2 Rengøring af
kogesektionen
•
Fjern straks: smeltet plast, plastfolie,
sukker og mad med sukker. Ellers kan
•
•
snavs forårsage skader på
kogesektionen. Vær forsigtig for at
undgå forbrændinger. Brug en
specialskraber til kogesektioner på
glasoverfladen, og bevæg bladet hen
over overfladen.
Fjernes, når apparatet er kølet
tilstrækkeligt ned: Rande af kalk
eller vand, fedtstænk og
metalskinnende misfarvning. Rengør
kogesektionen med en fugtig klud og
et ikke-slibende opvaskemiddel. Tør
kogesektionen af med en blød klud
efter rengøring.
Fjern metalskinnende misfarvning:
Brug en opløsning af vand med
eddike og rengør glasoverfladen med
en klud.
DANSK
17
8. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Hvis noget går galt...
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Kogesektionen kan ikke
tændes eller betjenes.
Kogesektionen er ikke til‐
sluttet til en strømforsy‐
ning, eller den er forkert til‐
sluttet.
Kontrollér, om kogesektio‐
nen er tilsluttet korrekt til
strømforsyningen. Se til‐
slutningsdiagrammet.
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes
en defekt sikring. Kontakt
en kvalificeret installatør,
hvis sikringen springer
flere gange i træk.
Du indstiller ikke varmetrin‐ Tænd for kogesektionen
net i 10 sekunder.
igen, og indstil varmetrin‐
net på under 10 sekunder.
Du har rørt ved 2 eller flere Berør kun ét sensorfelt.
sensorfelte samtidigt.
Pause er i brug.
Der henvises til "Daglig
brug".
Der er vand eller fedtstænk Tør betjeningspanelet af.
på betjeningspanelet.
Der udsendes et lydsignal, Du har tildækket et eller
og kogesektionen slukkes. flere sensorfelter.
Der udsendes et lydsignal,
når kogesektionen slukkes.
Sektionen slukkes.
Flyt genstanden fra sens‐
orfelterne.
Du har lagt noget på sens‐ Flyt genstanden fra taste‐
rne.
orfelterne .
Restvarmeindikator tænder Kogezonen er ikke varm,
ikke.
fordi den kun har været
tændt i kort tid, eller senso‐
ren er beskadiget.
Kontakt et autoriseret ser‐
vicecenter, hvis kogezonen
har været i drift tilstrække‐
lig længe til at være varm.
Hob²Hood virker ikke.
Du har tildækket betje‐
ningspanelet.
Fjern genstanden fra betje‐
ningspanelet.
Opkogningsautomatik går
ikke i gang.
Kogezonen er varm.
Lad kogezonen køle til‐
strækkeligt af.
Det højeste varmetrin er
valgt.
Højeste varmetrin har sam‐
me effekt som funktionen.
18
www.electrolux.com
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Varmetrinnet skifter mel‐
lem to forskellige varme‐
trin.
Effektstyring er i brug.
Der henvises til "Daglig
brug".
Tasterne bliver varme.
Kogegrejet er for stort, eller Sæt om muligt stort koge‐
det er placeret for tæt på
grej på de bageste koge‐
betjeningspanelet.
zoner.
Der lyder ingen lyd, når der Lydene er slået fra.
trykkes på tasterne.
Aktivering af lydene. Der
henvises til "Daglig brug".
tændes.
Børnesikring af ovnen eller Der henvises til "Daglig
Lås er i brug.
brug".
tændes.
Der står ikke kogegrej på
kogezonen.
Sæt kogegrej på kogezo‐
nen.
Der er brugt forkert koge‐
grej.
Brug egnet kogegrej. Se
"Nyttige oplysninger og
råd".
Diameteren på kogegrejets Brug kogegrej med de ret‐
bund er for lille til kogezo‐ te mål. Se under "Tekniske
nen.
data".
og et tal lyser.
Der er en fejl i kogesektio‐
nen.
Sluk for kogesektionen, og
tænd den igen efter 30 se‐
kunder. Hvis
tændes
igen, skal kogesektionen
afbrydes fra elforsyningen.
Tilslut kogesektionen igen
efter 30 sekunder. Tal med
et autoriseret servicecen‐
ter, hvis problemet fortsæt‐
ter.
Du kan høre en konstant
biplyd.
Den elektriske tilslutning er Kobl kogesektionen fra lys‐
forkert.
nettet. Bed en autoriseret
installatør om at kontrollere
installationen.
8.2 Hvis du ikke kan løse
problemet ...
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet. Oplys de data, der findes på
typeskiltet. Oplys desuden den trecifrede
kode på glaskeramikken (der står i
hjørnet af glaspladen) og den
fejlmeddelelse, der vises. Sørg for, at du
har betjent kogesektionen korrekt. Hvis
fejlen skyldes forkert betjening, er et
teknikerbesøg ikke gratis, heller ikke i
garantiperioden. Oplysninger om
servicecenter og garantibetingelser står i
garantihæftet.
DANSK
19
9. TEKNISKE DATA
9.1 Mærkeplade
Model HKI650NF
Type 61 B4A 00 AA
Induktion 7.35 kW
Serienr. .................
ELECTROLUX
PNC 949 596 785 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fremstillet i Tyskland
7.35 kW
9.2 Specifikation for kogezone
Kogezone
Nominel effekt PowerBoost
(maks. varme‐ [W]
trin) [W]
PowerBoost
maksimal va‐
righed [min.]
Diameter for
kogegrej [mm]
Forreste ven‐
stre
2300
3700
10
180 - 210
Bageste ven‐
stre
1800
2800
10
145 - 180
Forreste højre
1400
2500
4
125 - 145
Bageste højre
1800
2800
10
145 - 180
Kogezonernes effekt kan afvige en
smule fra dataene i tabellen.
Variationerne skyldes kogegrejets
materiale og mål.
Til optimale madlavningsresultater bør du
ikke bruge kogegrej, der er større end
diameteren i tabellen.
10. ENERGIEFFEKTIV
10.1 Produktinformation ifølge EU 66/2014
Identifikation af model
HKI650NF
Type kogesektion
Indbygget koge‐
sektion
Antal kogezoner
4
Opvarmningsteknologi
Induktion
Diameter af runde koge‐
zoner (Ø)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
Energiforbrug pr. kogezo‐ Forreste venstre
ne (EC electric cooking)
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
21,0 cm
18,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
178,4 Wh/kg
174,4 Wh/kg
183,2 Wh/kg
184,9 Wh/kg
20
www.electrolux.com
Kogesektionens energi‐
forbrug (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektroniske
husholdningsapparater til madlavning Del 2: Kogesektioner - Metoder til måling
af ydeevne
10.2 Energibesparelse
Du kan spare energi ved madlavning i
hverdagen, hvis du følger nedenstående
råd.
•
Når du opvarmer vand, bør du kun
bruge den nødvendige mængde.
180,2 Wh/kg
•
•
•
•
•
Læg altid låg på kogegrejet, hvis det
er muligt.
Inden du aktiverer kogezonen, skal du
stille kogegrejet på den.
Sæt det mindre kogegrej på de
mindre kogezoner.
Sæt kogegrejet direkte i midten af
kogezonen.
Brug restvarmen til at holde maden
varm eller for at smelte den.
11. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
NORSK
21
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON.........................................................................21
2. SIKKERHETSANVISNINGER.......................................................................... 23
3. MONTERING....................................................................................................25
4. PRODUKTBESKRIVELSE............................................................................... 27
5. DAGLIG BRUK................................................................................................. 29
6. RÅD OG TIPS...................................................................................................33
7. STELL OG RENGJØRING............................................................................... 35
8. FEILSØKING.................................................................................................... 36
9. TEKNISKE DATA............................................................................................. 38
10. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................38
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skaper som følge av feilaktig
22
www.electrolux.com
installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene
på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele
tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand hvis de
ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det
brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler
er varme.
Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere
det.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
•
•
ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene.
Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med
et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
ADVARSEL: Matlaging uten tilsyn på en koketopp
med fett eller olje kan være farlig og kan resultere i
brann.
NORSK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DU MÅ ALDRI prøve å slukke en brann med vann,
men du må slå av produktet og deretter dekke flamme
f.eks. med et lokk eller et brannteppe.
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må gjøres under
tilsyn. En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes
kontinuerlig.
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk
må ikke legges på koketoppen fordi de kan bli varme.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Etter bruk slår du av koketoppen med kontrollenheten.
Ikke rett deg etter grytesensoren.
Hvis glass/keramikkflaten er sprukket, skal produktet
slås av og kontakten tas ut. Hvis apparatet er koblet til
strømnettet direkte ved hjelp av sikringsboksen,
fjerner du sikringen for å koble fra apparatet fra
strømforsyningen. I begge tilfeller, tar du kontakt med
det autoriserte servicesenteret.
Hvis strømkabelen er skadet, må den kun skiftes av et
autorisert serviceverksted eller en lignende kvalifisert
person for å unngå fare.
ADVARSEL: Bruk bare koketoppbeskyttelser som
produsenten av kokeproduktet enten har utviklet selv
eller angitt som egnet for bruk i produsenten av
kokeproduktets bruksanvisning, eller
koketoppbeskyttelser som er bygd inn i produktet.
Bruk av upassende beskyttelse kan føre til ulykker.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installasjon
•
23
•
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
•
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
•
Fjern all emballasje.
•
Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
Følg monteringsanvisningene som
følger med produktet.
Overhold minimumsavstanden fra
andre produkter og enheter.
Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Dekk overflatene med tetningsmiddel
for å forhindre at fuktighet forårsaker
svelling.
Beskytt produktets bunn mot damp og
fuktighet.
Ikke monter produktet ved siden av en
dør eller under et vindu. Dette hindrer
varme kokekar fra å falle ned fra
produktet når døren eller vinduet er
åpnet.
Hvert produkt har kjølevifter på
undersiden.
Hvis produktet er installert over en
skuff:
– Ikke lagre små papirdeler eller ark
som kan trekkes inn, siden de kan
skade kjøleviftene eller hemme
kjølesystemet.
– Hold en avstand på 2 cm mellom
produktet og bunnen av produktet
og deler som er lagret i skuffen.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
Produktet må være jordet.
Sørg for at produktet er koblet fra
strømforsyningen før du gjør enhver
operasjon.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene i
strømforsyningen.
Sørg for at produktet er riktig montert.
Løs og feil anvendt strømkabel eller
støpsel (hvis aktuelt), kan gjøre at
terminalen blir for varm.
Bruk riktig strømkabel.
Sørg for at strømkabelen ikke floker
seg.
Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
Bruk avlastingsklemmen på kabelen.
Sørg for at strømkabelen eller
støpselet (hvis aktuelt) ikke berører
det varme produktet eller varme
kokekar, når du kobler produktet til
stikkontaktene i nærheten.
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og
strømkabelen ikke blir påført skade.
•
•
•
•
•
•
Kontakt det autoriserte
servicesenteret vårt, eller en
elektriker, for å få byttet en skadet
strømkabel.
Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.
Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Bruk egnede isoleringsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk
støt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern (om nødvendig) all emballasje,
merking og beskyttelsesfilm før første
gangs bruk.
Dette produktet er beregnet for bruk i
en husholdning.
Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkert.
Ikke la produktet være uten tilsyn
mens det er i bruk.
Slå av kokesonene etter hver gang de
har vært i bruk.
Ikke stol på grytedetektoren.
Ikke legg bestikk eller grytelokk på
kokesonene. De kan bli varme.
Ikke bruk produktet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
Hvis produktets overflate er knust må
du koble produktet fra
NORSK
•
•
strømforsyningen umiddelbart. Dette
for å forhindre elektrisk støt.
Personer som bruker en pacemaker
må holde en avstand på minst 30 cm
fra induksjonskokesonene når
produktet er i bruk.
Når du legger mat i varm olje, kan det
sprute.
ADVARSEL!
Risiko for brann og
eksplosjon
•
•
•
•
Oppvarming av fett og olje kan frigjøre
brennbare damper. Hold flammer eller
varme gjenstander unna fett og oljer
når du bruker dem til tilbereding av
mat.
Dampen fra svært varm olje, kan føre
til selvantennelse.
Brukt olje som kan inneholde
matrester, kan forårsake brann ved en
lavere temperatur enn olje som
brukes for første gang.
Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
•
•
•
•
•
•
•
Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
Ikke plasser et varmt grytelokk på
koketoppens glassflate.
Ikke la kokekar koke tørre.
Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på
produktet. Overflaten kan bli skadet.
Ikke aktiver kokesonene med tomt
kokekar eller uten kokekar.
Ikke legg aluminiumsfolie på
produktet.
Kokekar av støpejern, støpt
aluminium eller kokekar med ødelagt
•
25
bunn kan lage riper i glasset/
glasskeramikken. Løft alltid disse
objektene opp når du må flytte dem
på platetoppen.
Dette produktet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
2.4 Stell og rengjøring
•
•
•
•
•
Rengjør produktet med jevne
mellomrom for å hindre skade på
overflaten.
Slå av ovnen og la den avkjøle seg
før du rengjør den.
Koble produktet fra strømforsyningen
før vedlikehold.
Ikke bruk spylevann eller damp til å
rengjøre produktet.
Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
2.5 Service
•
•
Kontakt et autorisert servicesenter for
å reparere produktet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.6 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
Kontakt kommunen din for
informasjon om hvordan du kaster
produktet på en riktig måte.
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.1 Før monteringen
Før montering av koketoppen må du
skrive ned opplysningene som står på
typeskiltet. Typeskiltet er plassert nederst
på platetoppen.
Serienummer ....................
26
www.electrolux.com
3.2 Koketopper
Koketopper skal bare brukes når de er
bygd inn i egnede enheter og
arbeidsbenker som oppfyller
standardene.
min.
28 mm
3.3 Tilkoblingskabel
•
•
Koketoppen er utstyrt med en
tilkoplingskabel.
For å bytt den skadede strømkabelen,
bruk kabeltypen: H05V2V2-F som
tåler en temperatur på 90 °C eller
høyere. Kontakt ditt lokale
servicesenter.
3.4 Montering
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min. 60mm
+1
min.
55mm
490 mm
560+1mm
NORSK
27
Hvis produktet er installert
over en skuff, kan
komfyrtoppventilasjonen
varme opp rettene lagret i
skuffen under
matlagingsprosessen.
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversikt over platetoppen
1
1 Induksjonskokesone
2 Betjeningspanel
1
1
1
2
4.2 Oversikt over betjeningspanelet
1
2
3
4
11
5
6
10
9
7
8
Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Displayer, indikatorer og lydsignaler forteller
hvilke funksjoner som er i bruk.
Sen‐
Funksjon
sorfelt
Beskrivelse
1
PÅ / AV
Slå koketoppen av og på.
2
Sperre / Enhetens barne‐ Låse/låse opp betjeningspanelet.
sikring
3
Pause
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
28
www.electrolux.com
4
5
6
Sen‐
Funksjon
sorfelt
Beskrivelse
-
Effekttrinndisplay
For å vise effekttrinnet.
-
Tidsindikatorer for koke‐
soner
Viser hvilken sone tiden er innstilt for.
-
Tidsurdisplay
Vise tiden i minutter.
Hob²Hood
Aktivere og deaktivere den manuelle mo‐
dusen til funksjonen.
-
Velge kokesone.
-
Øke eller redusere tiden.
PowerBoost
Aktivere funksjonen.
Betjeningslinje
Stille inn en varmeinnstilling.
7
8
/
9
10
11
-
4.3 Effekttrinndisplayer
Display
Beskrivelse
Kokesonen er slått av.
Kokesonen er i bruk.
-
Pause er aktivert.
Automatisk oppvarming er aktivert.
PowerBoost er aktivert.
+ tall
Det har oppstått en feil.
/
OptiHeat Control (Tretrinns restvarmeindikator): fortsett koking /
hold varm / restvarme.
/
Sperre /Enhetens barnesikring er aktivert.
Uegnet eller for lite kokekar, eller ikke noe kokekar på kokeso‐
nen.
Automatisk utkobling er aktivert.
NORSK
4.4 OptiHeat Control (Tretrinns
restvarmeindikator)
ADVARSEL!
/
/
Forbrenningsfare som følge
av restvarme. Indikatoren
viser nivået av restvarme.
29
Induksjonskokesonene gir den
nødvendige varmen for tilberedning
direkte i bunnen av kokekaret.
Glasskeramikken blir varmet opp av
restvarmen fra kokekaret.
5. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Slå på og av
Berør
i 1 sekund for å aktivere eller
deaktivere komfyrtoppen.
Effekttrinn
koketoppen deak‐
tiveres etter
4–7
5 timer
8–9
4 timer
10 – 14
1,5 timer
5.2 Automatisk utkobling
5.3 Effekttrinnet
Funksjonen deaktiverer koketoppen
automatisk hvis:
Velge eller endre effekttrinn:
•
•
•
•
•
•
alle kokesonene er deaktiverte,
du stiller ikke inn effekttrinnet etter du
har aktivert koketoppen,
du søler noe eller setter noe på
betjeningspanelet i mer enn 10
sekunder (en panne, klut, o.l.). Et
lydsignalet høres, deretter slås
koketoppen av. Fjern objektet elle
vask betjeningspanelet.
koketoppen blir for varm (f.eks. hvis
en kasserolle tørrkokes). Før
koketoppen brukes igjen, må
kokesonene være kalde.
du bruker feil kokeredskap. Symbolet
tennes og kokesonen slås
automatisk av etter 2 minutter.
du deaktiverer ikke en kokesone eller
endrer effekttrinnet. Etter en stund
tennes , og koketoppen
deaktiveres.
Forholdet mellom effekttrinnet og
tiden som koketoppen deaktiveres
etter:
Effekttrinn
,1–3
koketoppen deak‐
tiveres etter
6 timer
Berør betjeningssøylen på riktig
effekttrinn eller beveg fingeren langs
betjeningssøylen til du kommer til riktig
effekttrinn.
5.4 Slik bruker du kokesonene
Sett kokekaret direkte på midten av den
valgte sonen. Induksjonskokesonene
tilpasser seg størrelsen på kokekarets
bunn automatisk.
Du kan bruke store kokekar satt på to
kokesoner samtidig. Kokekaret må dekke
midten av hver sone,.
5.5 Automatisk oppvarming
Aktiverer denne funksjonen for å få et
ønsket effekttrinn i en kortere tid. Når
den er på, fungerer sonen på høyeste
innstilling i starten, så fortsetter den på
ønsket varme videre.
30
www.electrolux.com
For å aktivere funksjonen
må kokesonen være kald.
Aktivere funksjonen for en kokesone:
( tennes). Berør straks et
berør
ønsket effekttrinn. Etter 3 sekunder
tennes
.
For å deaktivere funksjonen. endre
effekttrinn.
5.6 PowerBoost
Denne funksjonen gjør mer kraft
tilgjengelig til induksjonskokesonene.
Funksjonen kan aktiveres for
induksjonskokesonen kun i en begrenset
tidsperiode. Etter den tiden vil
induksjonskokesonen automatisk gå
tilbake til den høyeste effekttrinnet.
Se i kapittelet "Tekniske
data".
Aktivere funksjonen for en kokesone:
berør
.
tennes.
For å deaktivere funksjonen. endre
effekttrinn.
5.7 Tidsbryter
Tidsur med nedtelling
Du kan bruke denne funksjonen til å stille
inn hvor lenge kokesonen skal være på i
en enkelt økt.
Angi først varmeinnstilling for kokesonen
og velg deretter funksjonen.
For å stille inn kokesonen: berør
gjentatte ganger til indikatoren for den
ønskede kokesonen tennes.
For å deaktivere funksjonen: velg
kokesonen med
og berør .
Gjenværende tid teller ned til 00.
Indikatoren for kokesonen går av.
Når tiden er omme, høres et
lydsignal og 00 blinker.
Kokesonen deaktiveres.
For å stoppe lyden: berør
.
CountUp Timer (Tidsur med
opptelling)
Du kan bruke denne funksjonen til å
kontrollere hvor lenge kokesonen er
aktiv.
For å stille inn kokesonen: berør
gjentatte ganger til indikatoren for den
ønskede kokesonen tennes.
For å aktivere denne funksjonen: berør
på tidsuret.
vises. Når indikatoren
for kokesonen blinker langsommere, har
opptellingen startet. Displayet veksler
mellom
og tiden som telles opp
(minutter).
For å se hvor lenge kokesonen er
aktiv: still inn kokesonen med .
Indikatoren for kokesonen begynner å
blinke raskt. Den viser hvor lenge sonen
er i bruk.
For å deaktivere funksjonen: velg
kokesonen med
og berør
eller
Indikatoren for kokesonen går av.
.
Stoppeklokke
Du kan bruke denne funksjonen som en
stoppeklokke når koketoppen er på og
når kokesonene ikke er i bruk.
Varmeinnstillingsdisplayet viser
.
For å aktivere funksjonen: berør
på
tidsuret for å stille inn tiden (00–99
minutter). Når indikatoren for kokesonen
blinker langsommere, har nedtellingen
startet.
Berør
eller
på tidsuret for å stille
inn tiden. Når tiden er omme, høres et
lydsignal og 00 blinker.
For å vise gjenværende tid: velg
For å stoppe lyden: berør
kokesonen med . Indikatoren for
kokesonen begynner å blinke raskt.
Displayet viser gjenværende tid.
For å endre tiden: velg kokesonen med
. Berør
eller
.
For å aktivere funksjonen, berør
.
Funksjonen har ingen effekt
på bruken av kokesonene.
.
NORSK
5.8 Pause
Funksjonen stiller alle de aktive
kokesonene på laveste effekttrinn.
Når du deaktiverer koketoppen med
blir funksjonen aktivert igjen.
Når funksjonen er i bruk, låses alle andre
symboler på kontrollpanelene.
5.11 OffSound Control (Slå
lydsignalene på og av)
Funksjonen deaktiverer ikke
tidsurfunksjonen.
Berør
31
sekunder. Du kan betjene koketoppen.
Deaktiver komfyrtoppen. Berør
i3
sekunder. Displayet slås på og så av.
for å aktivere funksjonen.
lyser.Varmeinnstilling reduseres til 1.
For å deaktivere denne funksjonen:
berør . Det tidligere effekttrinnet
aktiveres.
.
•
Når du slår av koketoppen,
deaktiveres også denne
funksjonen.
•
•
5.10 Enhetens barnesikring
•
Denne funksjonen forhindrer at
koketoppen blir slått på ved en feil.
For å aktivere funksjonen: aktiver
tennes. Deaktiver koketoppen med
•
.
For å deaktivere funksjonen: aktiver
koketoppen med
. Ikke still inn
effekttrinn. Berør
i 4 sekunder.
tennes. Deaktiver koketoppen med
– lydene er avslått
kan du
du berører
Stoppeklokke kommer ned
Tidsur med nedtelling kommer ned
du legger noe på betjeningspanelet.
5.12 Effektstyring
berør . Det tidligere effekttrinnet
aktiveres.
i 4 sekunder.
tennes.
Berør
på tidsuret for å velge én av
følgende:
•
•
•
•
For å deaktivere denne funksjonen:
effekttrinn. Berør
eller
Når funksjonen er satt til to
kun høre lydene når:
Still inn effekttrinnet først.
. Ikke still inn
i 3 sekunder.
•
– lydene er på
For å bekrefte valget, vent til
komfyrtoppen slår seg av automatisk.
Du kan låse betjeningspanelet mens
kokesonene er i bruk. Det hindrer
utilsiktet endring av effekttrinnet.
koketoppen med
Berør
•
5.9 Sperre
For å aktivere funksjonen: berør
tennes i 4 sekunder.Tidsuret blir
værende på.
,
.
For å overstyre funksjonen for kun én
tilberedningstid: aktiver koketoppen
med .
tennes. Berør
i4
sekunder. Still inn effekttrinn innen 10
•
Kokesonene er gruppert i henhold til
plasseringen og tallet til fasene i
koketoppen. Se bildet.
Hver fase har en maksimal elektrisk
effekt på 3700 W.
Funksjonen deler effekten mellom
kokesonene som er koblet til samme
fase.
Funksjonen aktiveres når det totale
elektriske effekten til kokesonene som
er koblet til én enkelt fase overstiger
3700 W.
Funksjonen reduserer effekten til de
andre kokesonene som er koblet til
samme fase.
Displayet for varmeinnstillingene av
de reduserte sonene veksler mellom
den valgte varmeinnstillingen og den
reduserte varmeinnstillingen. Etter en
tid forblir varmeinnstilling-displayet av
de reduserte sonene på den
reduserte varmeinnstillingen.
32
www.electrolux.com
Auto‐
matisk
lys
Ko‐
king1)
Modus
H2 3)
På
Vifteha‐ Vifteha‐
stighet 1 stighet 1
Modus
H3
På
Av
Modus
H4
På
Vifteha‐ Vifteha‐
stighet 1 stighet 1
5.13 Hob²Hood
Modus
H5
På
Vifteha‐ Vifteha‐
stighet 1 stighet 2
Dette er en avansert automatisk funksjon
som knytter koketoppen opp mot en
spesiell ventilator. Både koketoppen og
ventilatoren har en infrarød
signalkommunikator. Viftehastigheten
defineres automatisk på grunnlag av
modusen og temperaturen til de
varmeste kokekarene på koketoppen. Du
kan også betjene viften fra koketoppen
manuelt.
Modus
H6
På
Vifteha‐ Vifteha‐
stighet 2 stighet 3
For de fleste ventilatorer er
fjernkontrollsystemet
deaktivert som standard.
Aktiver det før du bruker
funksjonen. Se
ventilatorhåndboken for mer
informasjon.
Bruke funksjonen manuelt
For å bruke funksjonen, må du
automatisk stille automatisk modus til H1
– H6. Koketoppen er stilt inn på H5 som
standard.Ventilatoren reagerer hver gang
du bruker koketoppen. Koketoppen
gjenkjenner temperaturen på kokekaret
automatisk og justerer hastigheten på
viften.
Automatisk moduser
Auto‐
matisk
lys
Ko‐
king1)
Ste‐
king2)
Modus
H0
Av
Av
Av
Modus
H1
På
Av
Av
Ste‐
king2)
Vifteha‐
stighet 1
1) koketoppen oppdager kokeprosessen og
aktiverer viftehastigheten i samsvar med
automatisk modus.
2) Koketoppen oppdager kokeprosessen og
aktiverer viftehastigheten i samsvar med
automatisk modus.
3) Denne modusen aktiverer viften og lyset
og baserer seg ikke på temperatur.
Skifte automatisk modus
1. Slå av produktet.
i 3 sekunder. Displayet slås
2. Berør
på og så av.
3. Berør
i 3 sekunder.
4. Berør
på.
noen få ganger til
slås
5. Berør
på timeren for å velge en
automatisk modus.
For å bruke ventilatoren
direkte på ventilatorpanelet,
deaktiver den automatiske
modusen til funksjonen.
Når du er ferdig med
matlaging og deaktiverer
koketoppen, kan det hende
at ventilatorviften går
fremdeles går i en viss tid.
Etter at den tiden er over,
deaktiverer systemet viften
automatisk og hindrer deg
fra utilsiktet å aktiverer viften
de neste 30 sekundene.
NORSK
Manuell betjening av viftehastigheten
Du kan også betjene funksjonen
manuelt. For å gjøre det berører du
mens koketoppen er aktiv. Dette
deaktiverer automatisk bruk av funksjon
og lar deg endre viftehastigheten
manuelt. Når du trykker på
øker du
viftens hastighet med én. Når du når et
igjen vil du stille
høyt nivå og trykker
viftens hastighet til 0. Dette deaktiverer
viften i ventilatorhetten. Berør
for å
starte viften igjen med hastighet 1.
33
Aktivere lyset
Du kan stille inn koketoppen slik at den
aktiverer lyset automatisk hver gang du
aktiverer koketoppen. For å gjøre dette,
må du automatisk stille automatisk
modus til H1 – H6.
Lyset på ventilatoren
deaktiveres 2 minutter etter
at koketoppen deaktiveres.
For å aktivere automatisk
bruk av funksjonen,
deaktiver koketoppen og
deretter aktiver koketoppen.
6. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Kokekarets bunn må være
så tykk og jevn som mulig.
Sørg for at pannebaser er
rene og tørre før du setter
dem på den keramiske
koketoppens overflate.
6.1 Kokekar
På induksjonskokesoner
lager et sterkt
elektromagnetisk felt raskt
varme i kokekaret.
Bruk egnede kokekar til
induksjonskokesonene.
Materiale i kokekar
•
riktig: støpejern, stål, emaljert stål,
rustfritt stål, bunn med flere lag (med
riktig merke fra produsenten).
• ikke riktig: aluminium, kobber,
messing, glass, keramikk, porselen.
Kokekaret er riktig til
induksjonskoketopp, hvis:
•
•
vann koker veldig raskt på en sone
med den høyeste varmeinnstillingen.
en magnet fester seg til bunnen av
kokekaret.
Kokekarenes mål
Induksjonskokesonene tilpasser seg
størrelsen på kokekarets bunn
automatisk.
Kokesonens effektivitet henger sammen
med kokekarets mål. Kokekar med en
smalere diameter enn anbefalt minimum
mottar bare halvparten av en kokesones
effektgrad.
Se "Tekniske data".
6.2 Støy under bruk
Hvis du kan høre:
•
•
•
•
knekkelyder: kokekaret består av
forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
plystrelyd: du bruker kokesonen på et
høyt effekttrinn, og kokekaret består
av forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
summing: du bruker høyt effekttrinn.
klikkelyder: det skjer elektriske
koblinger.
34
www.electrolux.com
• hvesing, summing: viften går.
Lydene er normale, og betyr ikke at
det er feil på komfyrtoppen.
6.3 Öko Timer (Øko-tidsur)
For å spare energi, slås kokesonen av
før tidsuret med nedtelling høres.
Forskjellen i driftstid avhenger av valgt
effekttrinn og hvor lenge tilberedningen
varer.
lineær. Når du øker varmeinnstillingen er
den ikke proporsjonal med økt
strømforbruk. Dette betyr at en
kokesonen med middels
varmeinnstillinger bruker mindre enn
halvparten av effekten sin.
Opplysningene i tabellen er
kun veiledende.
6.4 Eksempler på
tilberedningsmåter
Korrelasjonen mellom varmeinnstillingen
til en sone og dens forbruk er ikke
Effekttrinn
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
Holde ferdig tilberedt mat
varm.
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret.
1–3
Hollandaisesaus, smelt:
smør, sjokolade, gelatin.
5 – 25
Bland innimellom.
1–3
Størkning: luftige omeletter,
eggestand.
10 – 40 Tilberedes med lokk.
3–5
Svell ris og melkeretter, varm 25 – 50 Tilsett minimum to ganger så
ferdigretter.
mye væske som ris, melke‐
retter må røres i under hele
prosedyren.
5–7
Dampkoke grønnsaker, fisk,
kjøtt.
20 – 45 Tilsett et par spiseskjeer væ‐
ske.
7–9
Dampkoking av poteter.
20 – 60 Bruk maks ¼ l vann for 750
g poteter.
7–9
Koking av større matvare‐
mengder, gryteretter og sup‐
per.
60 –
150
Opptil 3 liter væske pluss in‐
gredienser.
9 – 12
Varsom steking: filet, cordon
bleu av kalv, koteletter, ko‐
ketter, pølser, lever, sause‐
jevning, egg, pannekaker,
smultringer.
etter
behov
Snu etter halve steketiden.
12 – 13
Steking, reven potetgrateng,
hoftestykker, steker.
5 – 15
Snu etter halve steketiden.
14
Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke
pommes frites.
–1
Kok store mengder vann.PowerBoost er aktivert.
NORSK
6.5 Råd og tips for Hob²Hood
Andre fjernstyrte produkter
kan blokkere signalet. Ikke
bruk noen eksternt
kontrollerte produkter på
tidspunktet du bruker
funksjonen på koketoppen.
Når du bruker koketoppen med
funksjonen:
Beskytt ventilatorpanelet mot direkte
sollys.
• Ventilatorpanelet må ikke utsettes for
halogenlys.
• Ikke dekk til betjeningspanelet på
koketoppen.
• Ikke avbryt signalet mellom
koketoppen og ventilatoren (f.eks.
med en hånd eller et håndtak på et
kokekar). Se bildet.
Ventilatoren på bildet er kun et
eksempel.
35
•
Kjøkkenventilatorer med Funksjonen
fungerer med Hob²Hood funksjon
Se vårt forbrukernettsted for å finne hele
listen over kjøkkenventilatorer som virker
med denne funksjonen. Electrolux
kjøkkenventilatorer som virker med
denne funksjonen må ha symbolet .
7. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Generell informasjon
•
•
•
•
•
Rengjør komfyrtoppen etter hver bruk.
Bruk kokekar med ren base.
Riper eller mørke flekker på overflaten
påvirker ikke komfyrtoppens funksjon.
Bruk et spesialrengjøringsprodukt for
overflaten på komfyrtoppen.
Bruk en spesialskrape til glasset.
7.2 Rengjøring av koketoppen
•
Fjern umiddelbart: Smeltet plast,
plastfolie, sukker og mat som
inneholder sukker, ellers kan skitten
•
•
forårsake skade på koketoppen. Vær
varsom slik at du unngår
forbrenninger. Bruk en spesiell
koketoppskrape på glassflaten i en
skarp vinkel og skyv bladet bortover
flaten.
Etter at koketoppen er tilstrekkelig
avkjølt fjernes: kalkringer,
vannringer, fettflekker, blanke
metalliske misfarginger. Rengjør
koketoppen med en fuktig klut og
rengjøringsmiddel som ikke sliper.
Tørk koketoppen med en myk klut
etter rengjøring.
Fjerne skinnende metallisk
misfarging: Bruk en oppløsning av
vann og eddik og rengjør glassflaten
med en fuktig klut.
36
www.electrolux.com
8. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Hva må gjøres, hvis ...
Feil
Mulig årsak
Løsning
Du kan ikke aktivere eller
betjene koketoppen.
Koketoppen er ikke koblet
til en strømforsyning eller
er koblet feil.
Kontroller om koketoppen
er riktig koblet til strømfor‐
syningen. Se koblingsskje‐
maet.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er
årsaken til funksjonssvik‐
ten. Hvis sikringene går
gjentatte ganger, må du
kontakte en elektriker.
Du stiller ikke inn effekt‐
trinn for 10 sekunder.
Slå på koketoppen igjen og
still inn varmen innen det
har gått 10 sekunder.
Du berørte 2 eller flere
sensorfelt samtidig.
Berør bare ett sensorfelt.
Pause er aktivert.
Se "Daglig bruk".
Det er vann eller fettsprut
på betjeningspanelet.
Tørk av betjeningspanelet.
Et lydsignalet høres, deret‐ Du har dekket til ett eller
ter slås koketoppen av.
flere sensorfelt.
Et lydsignal høres når ko‐
ketoppen slår seg av.
Fjern gjenstanden fra sen‐
sorfeltene.
Koketoppen skrur seg av.
Du har satt noe på sensor‐ Fjern gjenstanden fra sen‐
sorfeltet.
feltet .
Restvarmeindikatoren vi‐
ses ikke.
Stekesonen er ikke varm
Kontakt servicesenteret
fordi den var bare i bruk en dersom stekesonen fortsatt
kort stund eller sensoren
er varm i lang tid.
er skadet.
Hob²Hood fungerer ikke.
Du dekket til betjeningspa‐
nelet.
Fjern objektet fra betje‐
ningspanelet.
Automatisk oppvarming
starter ikke.
Sonen er varm.
La sonen bli tilstrekkelig
kald.
Det er valgt høyeste effekt‐ Det høyeste effekttrinnet
trinn.
har samme effekt som
funksjonen.
NORSK
Feil
Mulig årsak
Løsning
Effekttrinnet endres mel‐
lom to trinn.
Effektstyring er aktivert.
Se "Daglig bruk".
Sensorfeltene blir varme.
Kokekaret er for stort eller
du har plassert det for nær
betjeningspanelet.
Sett store kokekar på de
bakre sonene om mulig.
Det høres ingen lyd når du
berører panelsensorfelte‐
ne.
Lydene deaktiveres.
Slå lydsignaler på. Se
"Daglig bruk".
lyser.
Enhetens barnesikring el‐
ler Sperre er aktivert.
Se "Daglig bruk".
lyser.
Det er ikke noen kokekar
på kokesonen.
Sett kokekar på kokeso‐
nen.
Du bruker feil kokekar.
Bruk egnet kokekar. Se
"Råd og tips".
Diameteren på kokekarets
bunn er for liten for koke‐
sonen.
Bruk kokekar med riktige
mål. Se "Tekniske data".
Det er en feil på koketop‐
pen.
Deaktiver koketoppen og
aktiver den igjen etter 30
og et nummer vises.
37
sekunder. Hvis
lyser
igjen, kobler du koketop‐
pen fra strømforsyningen.
Aktiver koketoppen igjen
etter 30 sekunder. Hvis
problemet fortsetter, må du
snakke med et autorisert
servicesenter.
Du kan høre en konstant
pipelyd.
Den elektriske tilkoplingen
er feil.
8.2 Hvis du ikke kan finne en
løsning ...
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter. Angi
opplysningene som du finner på
typeskiltet. Angi også den tresifrede
bokstavkoden, koden for
glasskeramikken (du finner den i hjørnet
Koble koketoppen fra
strømforsyningen. Be en
kvalifisert elektriker for å
kontrollere monteringen.
av glassflaten) samt feilmeldingen som
vises. Påse at du har brukt komfyrtoppen
riktig. Hvis ikke må du selv betale for
service fra serviceteknikeren eller
forhandleren, også i garantitiden.
Anvisninger om kundeservice og
garantibetingelser finner du i garantiheftet.
38
www.electrolux.com
9. TEKNISKE DATA
9.1 Typeskilt
Modell HKI650NF
Type 61 B4A 00 AA
Induksjon 7.35 kW
Serienr. .................
ELECTROLUX
PNC (produktnummer) 949 596 785 00
220 – 240 V / 400 V 2N 50 – 60 Hz
Produsert i Tyskland
7.35 kW
9.2 Spesifikasjoner for kokesoner
Kokesone
Nominell ef‐
fekt (maks ef‐
fekttrinn) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksimal va‐
righet [min]
Diameter på
kokekar [mm]
Venstre foran
2300
3700
10
180 – 210
Venstre bak
1800
2800
10
145 – 180
Høyre foran
1400
2500
4
125 – 145
Høyre bak
1800
2800
10
145 – 180
Effekten for kokesonen kan variere noe
sammenliknet med informasjonen i
tabellen. Det endres med kokekarets
materiale og mål.
For å oppnå et optimalt kokeresultat bør
kokekaret ikke være større enn
diameteren som er angitt i tabellen.
10. ENERGIEFFEKTIV
10.1 Produktinformasjon i henhold til EU 66/2014
Modellidentifikasjon
HKI650NF
Komfyrtopp-type
Komfyrtopp for
innbygging
Antall kokesoner
4
Varmeteknologi
Induksjon
Diameter på runde koke‐
soner (Ø)
Venstre foran
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
21,0 cm
18,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiforbruk per kokeso‐ Venstre foran
ne (EC electric cooking)
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
178,4 Wh / kg
174,4 Wh / kg
183,2 Wh / kg
184,9 Wh / kg
Energiforbruk for komfyr‐
topp (EC electric hob)
180,2 Wh / kg
NORSK
EN 60350-2 - Elektriske
husholdningsprodukter for matlaging –
Del 2: Komfyrtopp – Metoder for måling
av ytelse
10.2 Energisparende
Du kan spare energi på hverdagslig
tilberedning hvis du følger hintene under.
•
Bruk kun mengden du trenger når du
varmer opp vann.
•
•
•
•
•
11. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
*
39
Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det
er mulig.
Plasser kokekaret på kokesonen før
du slår den på.
Sett mindre kokekar på mindre
kokesoner.
Sett kokekaret direkte på midten av
kokesonen.
Bruk restvarmen for å holde maten
varm eller for å smelte den.
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
867346290-B-152019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising