Electrolux | HOX850MF | User manual | Electrolux HOX850MF User Manual

Electrolux HOX850MF User Manual
HOX850MF
NO
SV
Platetopp
Inbyggnadshäll
Bruksanvisning
Bruksanvisning
2
25
2
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON...........................................................................2
2. SIKKERHETSANVISNINGER............................................................................ 4
3. MONTERING......................................................................................................6
4. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 8
5. DAGLIG BRUK................................................................................................. 10
6. FLEKSIBEL INDUKSJONSKOKEOMRÅDE.....................................................14
7. RÅD OG TIPS...................................................................................................17
8. STELL OG RENGJØRING............................................................................... 20
9. FEILSØKING.................................................................................................... 20
10. TEKNISKE DATA........................................................................................... 23
11. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................23
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skaper som følge av feilaktig
NORSK
3
installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene
på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele
tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand hvis de
ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det
brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler
er varme.
Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere
det.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
•
•
ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene.
Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med
et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
ADVARSEL: Matlaging uten tilsyn på en koketopp
med fett eller olje kan være farlig og kan resultere i
brann.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DU MÅ ALDRI prøve å slukke en brann med vann,
men du må slå av produktet og deretter dekke flamme
f.eks. med et lokk eller et brannteppe.
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må gjøres under
tilsyn. En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes
kontinuerlig.
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk
må ikke legges på koketoppen fordi de kan bli varme.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Etter bruk slår du av koketoppen med kontrollenheten.
Ikke rett deg etter grytesensoren.
Hvis glass/keramikkflaten er sprukket, skal produktet
slås av og kontakten tas ut. Hvis apparatet er koblet til
strømnettet direkte ved hjelp av sikringsboksen,
fjerner du sikringen for å koble fra apparatet fra
strømforsyningen. I begge tilfeller, tar du kontakt med
det autoriserte servicesenteret.
Hvis strømkabelen er skadet, må den kun skiftes av et
autorisert serviceverksted eller en lignende kvalifisert
person for å unngå fare.
ADVARSEL: Bruk bare koketoppbeskyttelser som
produsenten av kokeproduktet enten har utviklet selv
eller angitt som egnet for bruk i produsenten av
kokeproduktets bruksanvisning, eller
koketoppbeskyttelser som er bygd inn i produktet.
Bruk av upassende beskyttelse kan føre til ulykker.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installasjon
•
•
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
•
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
•
Fjern all emballasje.
•
Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
Følg monteringsanvisningene som
følger med produktet.
Overhold minimumsavstanden fra
andre produkter og enheter.
Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
NORSK
•
•
•
•
•
Dekk overflatene med tetningsmiddel
for å forhindre at fuktighet forårsaker
svelling.
Beskytt produktets bunn mot damp og
fuktighet.
Ikke monter produktet ved siden av en
dør eller under et vindu. Dette hindrer
varme kokekar fra å falle ned fra
produktet når døren eller vinduet er
åpnet.
Hvert produkt har kjølevifter på
undersiden.
Hvis produktet er installert over en
skuff:
– Ikke lagre små papirdeler eller ark
som kan trekkes inn, siden de kan
skade kjøleviftene eller hemme
kjølesystemet.
– Hold en avstand på 2 cm mellom
produktet og bunnen av produktet
og deler som er lagret i skuffen.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
Produktet må være jordet.
Sørg for at produktet er koblet fra
strømforsyningen før du gjør enhver
operasjon.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene i
strømforsyningen.
Sørg for at produktet er riktig montert.
Løs og feil anvendt strømkabel eller
støpsel (hvis aktuelt), kan gjøre at
terminalen blir for varm.
Bruk riktig strømkabel.
Sørg for at strømkabelen ikke floker
seg.
Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
Bruk avlastingsklemmen på kabelen.
Sørg for at strømkabelen eller
støpselet (hvis aktuelt) ikke berører
det varme produktet eller varme
kokekar, når du kobler produktet til
stikkontaktene i nærheten.
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og
strømkabelen ikke blir påført skade.
•
•
•
•
•
•
5
Kontakt det autoriserte
servicesenteret vårt, eller en
elektriker, for å få byttet en skadet
strømkabel.
Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.
Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Bruk egnede isoleringsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk
støt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern (om nødvendig) all emballasje,
merking og beskyttelsesfilm før første
gangs bruk.
Dette produktet er beregnet for bruk i
en husholdning.
Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkert.
Ikke la produktet være uten tilsyn
mens det er i bruk.
Slå av kokesonene etter hver gang de
har vært i bruk.
Ikke stol på grytedetektoren.
Ikke legg bestikk eller grytelokk på
kokesonene. De kan bli varme.
Ikke bruk produktet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
Hvis produktets overflate er knust må
du koble produktet fra
6
www.electrolux.com
•
•
strømforsyningen umiddelbart. Dette
for å forhindre elektrisk støt.
Personer som bruker en pacemaker
må holde en avstand på minst 30 cm
fra induksjonskokesonene når
produktet er i bruk.
Når du legger mat i varm olje, kan det
sprute.
ADVARSEL!
Risiko for brann og
eksplosjon
•
•
•
•
Oppvarming av fett og olje kan frigjøre
brennbare damper. Hold flammer eller
varme gjenstander unna fett og oljer
når du bruker dem til tilbereding av
mat.
Dampen fra svært varm olje, kan føre
til selvantennelse.
Brukt olje som kan inneholde
matrester, kan forårsake brann ved en
lavere temperatur enn olje som
brukes for første gang.
Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
•
•
•
•
•
•
•
Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
Ikke plasser et varmt grytelokk på
koketoppens glassflate.
Ikke la kokekar koke tørre.
Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på
produktet. Overflaten kan bli skadet.
Ikke aktiver kokesonene med tomt
kokekar eller uten kokekar.
Ikke legg aluminiumsfolie på
produktet.
Kokekar av støpejern, støpt
aluminium eller kokekar med ødelagt
•
bunn kan lage riper i glasset/
glasskeramikken. Løft alltid disse
objektene opp når du må flytte dem
på platetoppen.
Dette produktet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
2.4 Stell og rengjøring
•
•
•
•
•
Rengjør produktet med jevne
mellomrom for å hindre skade på
overflaten.
Slå av ovnen og la den avkjøle seg
før du rengjør den.
Koble produktet fra strømforsyningen
før vedlikehold.
Ikke bruk spylevann eller damp til å
rengjøre produktet.
Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
2.5 Service
•
•
Kontakt et autorisert servicesenter for
å reparere produktet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.6 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
Kontakt kommunen din for
informasjon om hvordan du kaster
produktet på en riktig måte.
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.1 Før monteringen
Før montering av koketoppen må du
skrive ned opplysningene som står på
typeskiltet. Typeskiltet er plassert nederst
på platetoppen.
Serienummer ....................
NORSK
3.2 Koketopper
Koketopper skal bare brukes når de er
bygd inn i egnede enheter og
arbeidsbenker som oppfyller
standardene.
min.
28 mm
3.3 Tilkoblingskabel
•
•
Koketoppen er utstyrt med en
tilkoplingskabel.
For å bytt den skadede strømkabelen,
bruk kabeltypen: H05V2V2-F som
tåler en temperatur på 90 °C eller
høyere. Kontakt ditt lokale
servicesenter.
3.4 Montering
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min. 60mm
min.
55mm
490+1mm
750+1mm
7
8
www.electrolux.com
Hvis produktet er installert
over en skuff, kan
komfyrtoppventilasjonen
varme opp rettene lagret i
skuffen under
matlagingsprosessen.
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversikt over platetoppen
3
1 Induksjonskokesone
2 Betjeningspanel
3 Det fleksible induksjonskokeområdet
består av fire deler
1
1
2
4.2 Oversikt over betjeningspanelet
1
2 3
4 5
6
13
7
12
8
11
10
9
Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Displayer, indikatorer og lydsignaler forteller
hvilke funksjoner som er i bruk.
Sen‐
Funksjon
sorfelt
Beskrivelse
1
PÅ / AV
Slå koketoppen av og på.
2
Sperre / Enhetens bar‐
nesikring
Låse/låse opp betjeningspanelet.
3
PowerSlide
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
FlexiBridge
Bytter mellom de tre modusene til funksjo‐
nen.
Effekttrinndisplay
For å vise effekttrinnet.
4
5
–
NORSK
6
7
Sen‐
Funksjon
sorfelt
Beskrivelse
-
Tidsindikatorer for koke‐
soner
Viser hvilken sone tiden er innstilt for.
-
Tidsurdisplay
Vise tiden i minutter.
Hob²Hood
Aktivere og deaktivere den manuelle mo‐
dusen til funksjonen.
PowerBoost
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
Betjeningslinje
Stille inn en varmeinnstilling.
–
Velge kokesone.
–
Øke eller redusere tiden.
Betjeningslinje
Angir varmeinnstillingen for fleksibel in‐
duksjonskokesone.
8
9
-
10
11
/
12
-
13
4.3 Effekttrinndisplayer
Display
Beskrivelse
Kokesonen er slått av.
Kokesonen er i bruk.
-
Automatisk oppvarming er aktivert.
PowerBoost er aktivert.
+ tall
Det har oppstått en feil.
/
OptiHeat Control (Tretrinns restvarmeindikator): fortsett koking /
hold varm / restvarme.
/
Sperre /Enhetens barnesikring er aktivert.
Uegnet eller for lite kokekar, eller ikke noe kokekar på kokeso‐
nen.
Automatisk utkobling er aktivert.
/
/
PowerSlide er aktivert.
9
10
www.electrolux.com
4.4 OptiHeat Control (Tretrinns
restvarmeindikator)
ADVARSEL!
/
/
Forbrenningsfare som følge
av restvarme. Indikatoren
viser nivået av restvarme.
Induksjonskokesonene gir den
nødvendige varmen for tilberedning
direkte i bunnen av kokekaret.
Glasskeramikken blir varmet opp av
restvarmen fra kokekaret.
5. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Slå på og av
Berør
i 1 sekund for å aktivere eller
deaktivere komfyrtoppen.
Effekttrinn
koketoppen deak‐
tiveres etter
4–7
5 timer
8–9
4 timer
10 – 14
1,5 timer
5.2 Automatisk utkobling
5.3 Effekttrinnet
Funksjonen deaktiverer koketoppen
automatisk hvis:
Velge eller endre effekttrinn:
•
•
•
•
•
•
alle kokesonene er deaktiverte,
du stiller ikke inn effekttrinnet etter du
har aktivert koketoppen,
du søler noe eller setter noe på
betjeningspanelet i mer enn 10
sekunder (en panne, klut, o.l.). Et
lydsignalet høres, deretter slås
koketoppen av. Fjern objektet elle
vask betjeningspanelet.
koketoppen blir for varm (f.eks. hvis
en kasserolle tørrkokes). Før
koketoppen brukes igjen, må
kokesonene være kalde.
du bruker feil kokeredskap. Symbolet
tennes og kokesonen slås
automatisk av etter 2 minutter.
du deaktiverer ikke en kokesone eller
endrer effekttrinnet. Etter en stund
tennes , og koketoppen
deaktiveres.
Forholdet mellom effekttrinnet og
tiden som koketoppen deaktiveres
etter:
Effekttrinn
,1–3
koketoppen deak‐
tiveres etter
6 timer
Berør betjeningssøylen på riktig
effekttrinn eller beveg fingeren langs
betjeningssøylen til du kommer til riktig
effekttrinn.
5.4 Slik bruker du kokesonene
Sett kokekaret direkte på midten av den
valgte sonen. Induksjonskokesonene
tilpasser seg størrelsen på kokekarets
bunn automatisk.
Du kan bruke store kokekar satt på to
kokesoner samtidig. Kokekaret må dekke
midten av hver sone,.
5.5 Automatisk oppvarming
Aktiverer denne funksjonen for å få et
ønsket effekttrinn i en kortere tid. Når
den er på, fungerer sonen på høyeste
innstilling i starten, så fortsetter den på
ønsket varme videre.
NORSK
For å aktivere funksjonen
må kokesonen være kald.
Aktivere funksjonen for en kokesone:
For å vise gjenværende tid: velg
( tennes). Berør straks et
berør
ønsket effekttrinn. Etter 3 sekunder
kokesonen med . Indikatoren for
kokesonen begynner å blinke raskt.
Displayet viser gjenværende tid.
tennes
11
minutter). Når indikatoren for kokesonen
blinker langsommere, har nedtellingen
startet.
.
For å deaktivere funksjonen. endre
effekttrinn.
For å endre tiden: velg kokesonen med
5.6 PowerBoost
For å deaktivere funksjonen: velg
. Berør
Denne funksjonen gjør mer kraft
tilgjengelig til induksjonskokesonene.
Funksjonen kan aktiveres for
induksjonskokesonen kun i en begrenset
tidsperiode. Etter den tiden vil
induksjonskokesonen automatisk gå
tilbake til den høyeste effekttrinnet.
Se i kapittelet "Tekniske
data".
Aktivere funksjonen for en kokesone:
berør
.
tennes.
For å deaktivere funksjonen. endre
effekttrinn.
.
og berør .
kokesonen med
Gjenværende tid teller ned til 00.
Indikatoren for kokesonen går av.
Når tiden er omme, høres et
lydsignal og 00 blinker.
Kokesonen deaktiveres.
For å stoppe lyden: berør
.
CountUp Timer (Tidsur med
opptelling)
Du kan bruke denne funksjonen til å
kontrollere hvor lenge kokesonen er
aktiv.
For å stille inn kokesonen: berør
gjentatte ganger til indikatoren for den
ønskede kokesonen tennes.
5.7 PowerBoost med en
tokrets- kokesone
For å aktivere denne funksjonen: berør
Funksjonen for den indre ringen starter
når komfyrtoppen oppdager et kokekar
som er mindre enn den indre ringen.
Funksjonen for den ytre ringen starter
når komfyrtoppen oppdager et kokekar
som er mindre enn den ytre ringen.
5.8 Tidsbryter
Tidsur med nedtelling
Du kan bruke denne funksjonen til å stille
inn hvor lenge kokesonen skal være på i
en enkelt økt.
Angi først varmeinnstilling for kokesonen
og velg deretter funksjonen.
For å stille inn kokesonen: berør
gjentatte ganger til indikatoren for den
ønskede kokesonen tennes.
For å aktivere funksjonen: berør
tidsuret for å stille inn tiden (00–99
eller
på
på tidsuret.
vises. Når indikatoren
for kokesonen blinker langsommere, har
opptellingen startet. Displayet veksler
og tiden som telles opp
mellom
(minutter).
For å se hvor lenge kokesonen er
aktiv: still inn kokesonen med .
Indikatoren for kokesonen begynner å
blinke raskt. Den viser hvor lenge sonen
er i bruk.
For å deaktivere funksjonen: velg
kokesonen med
og berør
eller
Indikatoren for kokesonen går av.
.
Stoppeklokke
Du kan bruke denne funksjonen som en
stoppeklokke når koketoppen er på og
når kokesonene ikke er i bruk.
Varmeinnstillingsdisplayet viser
.
12
www.electrolux.com
For å aktivere funksjonen, berør
5.11 OffSound Control (Slå
lydsignalene på og av)
.
Berør
eller
på tidsuret for å stille
inn tiden. Når tiden er omme, høres et
lydsignal og 00 blinker.
For å stoppe lyden: berør
Deaktiver komfyrtoppen. Berør
i3
sekunder. Displayet slås på og så av.
.
Berør
Funksjonen har ingen effekt
på bruken av kokesonene.
•
5.9 Sperre
•
•
•
•
.
For å deaktivere denne funksjonen:
•
Når du slår av koketoppen,
deaktiveres også denne
funksjonen.
•
5.10 Enhetens barnesikring
•
Denne funksjonen forhindrer at
koketoppen blir slått på ved en feil.
•
For å aktivere funksjonen: aktiver
. Ikke still inn
i 4 sekunder.
tennes. Deaktiver koketoppen med
•
.
•
For å deaktivere funksjonen: aktiver
koketoppen med
. Ikke still inn
effekttrinn. Berør
i 4 sekunder.
tennes. Deaktiver koketoppen med
.
For å overstyre funksjonen for kun én
tilberedningstid: aktiver koketoppen
med .
tennes. Berør
i4
sekunder. Still inn effekttrinn innen 10
sekunder. Du kan betjene koketoppen.
Når du deaktiverer koketoppen med
blir funksjonen aktivert igjen.
kan du
du berører
Stoppeklokke kommer ned
Tidsur med nedtelling kommer ned
du legger noe på betjeningspanelet.
5.12 Effektstyring
berør . Det tidligere effekttrinnet
aktiveres.
effekttrinn. Berør
tennes.
– lydene er avslått
Når funksjonen er satt til to
kun høre lydene når:
Still inn effekttrinnet først.
koketoppen med
eller
– lydene er på
•
For å bekrefte valget, vent til
komfyrtoppen slår seg av automatisk.
Du kan låse betjeningspanelet mens
kokesonene er i bruk. Det hindrer
utilsiktet endring av effekttrinnet.
For å aktivere funksjonen: berør
tennes i 4 sekunder.Tidsuret blir
værende på.
i 3 sekunder.
Berør
på tidsuret for å velge én av
følgende:
,
Kokesonene er gruppert i henhold til
plasseringen og tallet til fasene i
koketoppen. Se bildet.
Hver fase har en maksimal elektrisk
effekt på 3700 W.
Funksjonen deler effekten mellom
kokesonene som er koblet til samme
fase.
Funksjonen aktiveres når det totale
elektriske effekten til kokesonene som
er koblet til én enkelt fase overstiger
3700 W.
Funksjonen reduserer effekten til de
andre kokesonene som er koblet til
samme fase.
Displayet for varmeinnstillingene av
de reduserte sonene veksler mellom
den valgte varmeinnstillingen og den
reduserte varmeinnstillingen. Etter en
tid forblir varmeinnstilling-displayet av
de reduserte sonene på den
reduserte varmeinnstillingen.
NORSK
5.13 Hob²Hood
Dette er en avansert automatisk funksjon
som knytter koketoppen opp mot en
spesiell ventilator. Både koketoppen og
ventilatoren har en infrarød
signalkommunikator. Viftehastigheten
defineres automatisk på grunnlag av
modusen og temperaturen til de
varmeste kokekarene på koketoppen. Du
kan også betjene viften fra koketoppen
manuelt.
For de fleste ventilatorer er
fjernkontrollsystemet
deaktivert som standard.
Aktiver det før du bruker
funksjonen. Se
ventilatorhåndboken for mer
informasjon.
Bruke funksjonen manuelt
For å bruke funksjonen, må du
automatisk stille automatisk modus til H1
– H6. Koketoppen er stilt inn på H5 som
standard.Ventilatoren reagerer hver gang
du bruker koketoppen. Koketoppen
gjenkjenner temperaturen på kokekaret
automatisk og justerer hastigheten på
viften.
Automatisk moduser
Auto‐
matisk
lys
Ko‐
king1)
Ste‐
king2)
Modus
H0
Av
Av
Av
Modus
H1
På
Av
Av
Modus
H2 3)
På
Vifteha‐ Vifteha‐
stighet 1 stighet 1
13
Auto‐
matisk
lys
Ko‐
king1)
Ste‐
king2)
Modus
H3
På
Av
Vifteha‐
stighet 1
Modus
H4
På
Vifteha‐ Vifteha‐
stighet 1 stighet 1
Modus
H5
På
Vifteha‐ Vifteha‐
stighet 1 stighet 2
Modus
H6
På
Vifteha‐ Vifteha‐
stighet 2 stighet 3
1) koketoppen oppdager kokeprosessen og
aktiverer viftehastigheten i samsvar med
automatisk modus.
2) Koketoppen oppdager kokeprosessen og
aktiverer viftehastigheten i samsvar med
automatisk modus.
3) Denne modusen aktiverer viften og lyset
og baserer seg ikke på temperatur.
Skifte automatisk modus
1. Slå av produktet.
i 3 sekunder. Displayet slås
2. Berør
på og så av
3. Berør
i 3 sekunder.
4. Berør
på.
noen få ganger til
slås
5. Berør
på timeren for å velge en
automatisk modus.
For å bruke ventilatoren
direkte på ventilatorpanelet,
deaktiver den automatiske
modusen til funksjonen.
Når du er ferdig med
matlaging og deaktiverer
koketoppen, kan det hende
at ventilatorviften går
fremdeles går i en viss tid.
Etter at den tiden er over,
deaktiverer systemet viften
automatisk og hindrer deg
fra utilsiktet å aktiverer viften
de neste 30 sekundene.
Manuell betjening av viftehastigheten
Du kan også betjene funksjonen
manuelt. For å gjøre det berører du
14
www.electrolux.com
mens koketoppen er aktiv. Dette
deaktiverer automatisk bruk av funksjon
og lar deg endre viftehastigheten
manuelt. Når du trykker på
øker du
viftens hastighet med én. Når du når et
igjen vil du stille
høyt nivå og trykker
viftens hastighet til 0. Dette deaktiverer
for å
viften i ventilatorhetten. Berør
starte viften igjen med hastighet 1.
Aktivere lyset
Du kan stille inn koketoppen slik at den
aktiverer lyset automatisk hver gang du
aktiverer koketoppen. For å gjøre dette,
må du automatisk stille automatisk
modus til H1 – H6.
Lyset på ventilatoren
deaktiveres 2 minutter etter
at koketoppen deaktiveres.
For å aktivere automatisk
bruk av funksjonen,
deaktiver koketoppen og
deretter aktiver koketoppen.
6. FLEKSIBEL INDUKSJONSKOKEOMRÅDE
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 FlexiBridge-funksjon
Det fleksible induksjonsområdet består
av fire seksjoner. Seksjonene kan
kombineres til to kokesoner med ulik
størrelse, eller til ett stort kokeområde.
Du kan velge en kombinasjon av
seksjonene ved å velge modusen som
passer til størrelsen på det kokekaret du
vil bruke. Det finnes tre moduser:
Standard (aktiveres automatisk når du
aktiverer komfyrtoppen), Big Bridge og
Max Bridge.
Når du bytter mellom
modusene blir effekttrinnet
satt tilbake til 0.
Kokekarets diameter og posisjon
Velg modusen som passer best til
størrelsen og formen på kokekaret.
Kokekaret må dekke så mye av det
valgte området som mulig. Sett
kokekaret midt på det valgte området!
Sett kokekaret med en bunndiameter
mindre enn 160 mm sentralt på en enkelt
seksjon.
Bruk to betjeningslinjer på
venstre side for å stille inn
effekttrinnet.
Bytte mellom moduser
Slik bytter du mellom modusene og
sensorfeltet:
.
100-160mm
Sett kokekaret med en bunndiameter
større enn 160 mm sentralt mellom to
seksjoner.
NORSK
> 160 mm
6.2 FlexiBridge Standardmodus
Denne modusen er aktiv når du aktiverer
komfyrtoppen. Det knytter sammen
seksjonene til to separate kokesoner. Du
kan stille inn effekttrinnet for hver sone
enkeltvis. Bruk to betjeningslinjer på
venstre side.
15
6.3 FlexiBridge Big Bridgemodus
Trykk på
til du ser den riktige
indikatoren for modusen for å aktivere
den . Denne modusen knytter sammen
de tre bakerste seksjonene til én
kokesone. Den på den fremre seksjonen
er ikke tilknyttet og fungerer som en
separat kokesone. Du kan stille inn
effekttrinnet for hver sone enkeltvis. Bruk
to betjeningslinjer på venstre side.
Riktig posisjon for kokekar:
Riktig posisjon for kokekar:
For å bruke denne modusen må du sette
kokekaret på de tre tilknyttede
seksjonene. Hvis du bruker kokekar som
er mindre enn to seksjoner, viser
displayet , og etter 2 minutter skrur
sonen seg av.
Feil posisjon for kokekar:
16
www.electrolux.com
Feil posisjon for kokekar:
6.4 FlexiBridge Max Bridgemodus
Trykk på
til du ser den riktige
indikatoren for modusen for å aktivere
den . Denne modusen knytter sammen
alle seksjonene til én kokesone. Bruk en
av de to betjeningslinjene på venstre
side for å stille inn varmen.
Riktig posisjon for kokekar:
6.5
PowerSlide-funksjon
Denne funksjonen lar deg justere
temperaturen ved å flytte kokekaret til en
annen posisjon på samme
induksjonsområde.
Funksjonen deler induksjonsområdet inn
i tre områder med ulike effekttrinn.
Platetoppen oppdager posisjonen på
kokekaret og skrur på effekttrinnet som
korresponderer med posisjonen. Du kan
sette kokekaret på den fremre, midtre
eller bakre posisjonen. Du får det
høyeste effekttrinnet hvis du setter
kokekaret foran. For å senke den, flytter
du kokekaret til midtre eller bakre stilling.
Bruk kun én kasserolle når
du bruker funksjonen.
For å bruke denne modusen må du sette
kokekaret på de fire tilknyttede
seksjonene. Hvis du bruker kokekar som
er mindre enn tre seksjoner, viser
displayet , og etter 2 minutter skrur
sonen seg av.
Generell informasjon:
•
•
Feil posisjon for kokekar:
160 mm er den minste diameteren på
bunnen av kokekaret for denne
funksjonen.
Display for effekttrinn for den venstre
bakre betjeningslinjen viser
posisjonen til kokekaret på
induksjonsområdet. Fremre
,
NORSK
midtre
, bakre
17
Du kan endre effekttrinnet for hver
posisjon enkeltvis. Komfyrtoppen
kommer til å merke seg effekttrinnene
neste gang du aktiverer funksjonen.
Aktivering av funksjonen
.
Sett på kokekaret i riktig posisjon på
kokeområdet for å aktivere funksjonen.
Trykk på . Indikatoren over symbolet
tennes. Hvis du ikke setter kokekaret på
•
•
Effekttrinndisplayet for den venstre
fremre betjeningslinjen viser
effekttrinnet. Bruk den fremre
betjeningslinjen på venstre side for
å endre effekttrinn.
Når du aktiverer funksjonen første
gang, får du effekttrinnet
fremre posisjonen,
posisjonen og
posisjonen.
for den
for den midtre
kokeområdet, tennes , og etter 2
minutter stilles det fleksible
induksjonsområdet til
.
Deaktivering av funksjonen
For å deaktivere denne funksjonen,
berør
eller angi effekttrinn til
Indikatoren over
.
-symbolet slukkes.
for den bakre
7. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Kokekar
På induksjonskokesoner
lager et sterkt
elektromagnetisk felt raskt
varme i kokekaret.
Bruk egnede kokekar til
induksjonskokesonene.
Materiale i kokekar
•
riktig: støpejern, stål, emaljert stål,
rustfritt stål, bunn med flere lag (med
riktig merke fra produsenten).
• ikke riktig: aluminium, kobber,
messing, glass, keramikk, porselen.
Kokekaret er riktig til
induksjonskoketopp, hvis:
•
•
vann koker veldig raskt på en sone
med den høyeste varmeinnstillingen.
en magnet fester seg til bunnen av
kokekaret.
18
www.electrolux.com
Kokekarets bunn må være
så tykk og jevn som mulig.
Sørg for at pannebaser er
rene og tørre før du setter
dem på den keramiske
koketoppens overflate.
Kokekarenes mål
Induksjonskokesonene tilpasser seg
størrelsen på kokekarets bunn
automatisk.
Kokesonens effektivitet henger sammen
med kokekarets mål. Kokekar med en
smalere diameter enn anbefalt minimum
mottar bare halvparten av en kokesones
effektgrad.
Se "Tekniske data".
7.2 Støy under bruk
Hvis du kan høre:
•
•
knekkelyder: kokekaret består av
forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
plystrelyd: du bruker kokesonen på et
høyt effekttrinn, og kokekaret består
av forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
Effekttrinn
•
•
summing: du bruker høyt effekttrinn.
klikkelyder: det skjer elektriske
koblinger.
• hvesing, summing: viften går.
Lydene er normale, og betyr ikke at
det er feil på komfyrtoppen.
7.3 Öko Timer (Øko-tidsur)
For å spare energi, slås kokesonen av
før tidsuret med nedtelling høres.
Forskjellen i driftstid avhenger av valgt
effekttrinn og hvor lenge tilberedningen
varer.
7.4 Eksempler på
tilberedningsmåter
Korrelasjonen mellom varmeinnstillingen
til en sone og dens forbruk er ikke
lineær. Når du øker varmeinnstillingen er
den ikke proporsjonal med økt
strømforbruk. Dette betyr at en
kokesonen med middels
varmeinnstillinger bruker mindre enn
halvparten av effekten sin.
Opplysningene i tabellen er
kun veiledende.
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
Holde ferdig tilberedt mat
varm.
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret.
1–3
Hollandaisesaus, smelt:
smør, sjokolade, gelatin.
5 – 25
Bland innimellom.
1–3
Størkning: luftige omeletter,
eggestand.
10 – 40 Tilberedes med lokk.
3–5
Svell ris og melkeretter, varm 25 – 50 Tilsett minimum to ganger så
ferdigretter.
mye væske som ris, melke‐
retter må røres i under hele
prosedyren.
5–7
Dampkoke grønnsaker, fisk,
kjøtt.
20 – 45 Tilsett et par spiseskjeer væ‐
ske.
7–9
Dampkoking av poteter.
20 – 60 Bruk maks ¼ l vann for 750
g poteter.
–1
NORSK
19
Effekttrinn
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
7–9
Koking av større matvare‐
mengder, gryteretter og sup‐
per.
60 –
150
Opptil 3 liter væske pluss in‐
gredienser.
9 – 12
Varsom steking: filet, cordon
bleu av kalv, koteletter, ko‐
ketter, pølser, lever, sause‐
jevning, egg, pannekaker,
smultringer.
etter
behov
Snu etter halve steketiden.
12 – 13
Steking, reven potetgrateng,
hoftestykker, steker.
5 – 15
Snu etter halve steketiden.
14
Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke
pommes frites.
Kok store mengder vann.PowerBoost er aktivert.
7.5 Råd og tips for Hob²Hood
Når du bruker koketoppen med
funksjonen:
•
Beskytt ventilatorpanelet mot direkte
sollys.
• Ventilatorpanelet må ikke utsettes for
halogenlys.
• Ikke dekk til betjeningspanelet på
koketoppen.
• Ikke avbryt signalet mellom
koketoppen og ventilatoren (f.eks.
med en hånd eller et håndtak på et
kokekar). Se bildet.
Ventilatoren på bildet er kun et
eksempel.
Andre fjernstyrte produkter
kan blokkere signalet. Ikke
bruk noen eksternt
kontrollerte produkter på
tidspunktet du bruker
funksjonen på koketoppen.
Kjøkkenventilatorer med Funksjonen
fungerer med Hob²Hood funksjon
Se vårt forbrukernettsted for å finne hele
listen over kjøkkenventilatorer som virker
med denne funksjonen. Electrolux
kjøkkenventilatorer som virker med
denne funksjonen må ha symbolet .
20
www.electrolux.com
8. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Generell informasjon
•
•
•
•
•
Rengjør koketoppen etter hver bruk.
Bruk kokekar med ren base.
Riper eller mørke flekker på overflaten
påvirker ikke koketoppens funksjon.
Bruk et spesialrengjøringsprodukt for
overflaten på koketoppen.
Bruk en spesialskrape til glasset.
Merkene på de på det
fleksible induksjonsområdet
kan bli skittens eller endre
farge når man skyver
kokekarene. Du kan
rengjøre området på en
vanlig måte.
•
•
inneholder sukker, ellers kan skitten
forårsake skade på koketoppen. Vær
varsom slik at du unngår
forbrenninger. Bruk en spesiell
koketoppskrape på glassflaten i en
skarp vinkel og skyv bladet bortover
flaten.
Etter at koketoppen er tilstrekkelig
avkjølt fjernes: kalkringer,
vannringer, fettflekker, blanke
metalliske misfarginger. Rengjør
koketoppen med en fuktig klut og
rengjøringsmiddel som ikke sliper.
Tørk koketoppen med en myk klut
etter rengjøring.
Fjerne skinnende metallisk
misfarging: Bruk en oppløsning av
vann og eddik og rengjør glassflaten
med en fuktig klut.
8.2 Rengjøring av koketoppen
•
Fjern umiddelbart: Smeltet plast,
plastfolie, sukker og mat som
9. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
9.1 Hva må gjøres, hvis ...
Feil
Mulig årsak
Løsning
Du kan ikke aktivere eller
betjene koketoppen.
Koketoppen er ikke koblet
til en strømforsyning eller
er koblet feil.
Kontroller om koketoppen
er riktig koblet til strømfor‐
syningen. Se koblingsskje‐
maet.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er
årsaken til funksjonssvik‐
ten. Hvis sikringene går
gjentatte ganger, må du
kontakte en elektriker.
Du stiller ikke inn effekt‐
trinn for 10 sekunder.
Slå på koketoppen igjen og
still inn varmen innen det
har gått 10 sekunder.
NORSK
Feil
21
Mulig årsak
Løsning
Du berørte 2 eller flere
sensorfelt samtidig.
Berør bare ett sensorfelt.
Det er vann eller fettsprut
på betjeningspanelet.
Tørk av betjeningspanelet.
Et lydsignalet høres, deret‐ Du har dekket til ett eller
ter slås koketoppen av.
flere sensorfelt.
Et lydsignal høres når ko‐
ketoppen slår seg av.
Fjern gjenstanden fra sen‐
sorfeltene.
Koketoppen skrur seg av.
Du har satt noe på sensor‐ Fjern gjenstanden fra sen‐
sorfeltet.
feltet .
Restvarmeindikatoren vi‐
ses ikke.
Stekesonen er ikke varm
Kontakt servicesenteret
fordi den var bare i bruk en dersom stekesonen fortsatt
kort stund eller sensoren
er varm i lang tid.
er skadet.
Hob²Hood fungerer ikke.
Du dekket til betjeningspa‐
nelet.
Fjern objektet fra betje‐
ningspanelet.
Automatisk oppvarming
starter ikke.
Sonen er varm.
La sonen bli tilstrekkelig
kald.
Det er valgt høyeste effekt‐ Det høyeste effekttrinnet
trinn.
har samme effekt som
funksjonen.
Effekttrinnet endres mel‐
lom to trinn.
Effektstyring er aktivert.
Se "Daglig bruk".
Sensorfeltene blir varme.
Kokekaret er for stort eller
du har plassert det for nær
betjeningspanelet.
Sett store kokekar på de
bakre sonene om mulig.
Det høres ingen lyd når du
berører panelsensorfelte‐
ne.
Lydene deaktiveres.
Slå lydsignaler på. Se
"Daglig bruk".
Det fleksible induksjons‐
området varmer ikke opp
kokekarene.
Kokekarene er i feil posi‐
sjon på det fleksible induk‐
sjonsområdet.
Plasser kokekaret i korrekt
posisjon på det fleksible in‐
duksjonsområdet. Posisjo‐
nen til kokekaret avhenger
av den aktiverte funksjo‐
nen eller funksjonsmodu‐
sen. Se «Fleksibel matla‐
ging med induksjonsområ‐
de".
22
www.electrolux.com
Feil
Mulig årsak
Løsning
Diameteren på bunnen av
kokekaret er ikke korrekt
for den aktiverte funksjo‐
nen eller funksjonsmodu‐
sen.
Bruk kokekar med en dia‐
meter som passer til den
aktiverte funksjonen eller
funksjonsmodusen. Bruk
kokekar med en diameter
mindre enn 160 mm på en
enkelt del av det fleksible
induksjonsområdet. Se
«Fleksibel matlaging med
induksjonsområde".
lyser.
Enhetens barnesikring el‐
ler Sperre er aktivert.
Se "Daglig bruk".
lyser.
Det er ikke noen kokekar
på kokesonen.
Sett kokekar på kokeso‐
nen.
Du bruker feil kokekar.
Bruk egnet kokekar. Se
"Råd og tips".
Diameteren på kokekarets
bunn er for liten for koke‐
sonen.
Bruk kokekar med riktige
mål. Se "Tekniske data".
FlexiBridge er aktivert. En
eller flere av delene av
funksjonsmodusen som
brukes er ikke dekket av
kokekaret.
Plasser kokekaret på det
riktige antallet deler av
funksjonsmodusen som
brukes, eller bytt funk‐
sjonsmodus. Se «Fleksibel
matlaging med induksjons‐
område".
PowerSlide er aktivert. To
kasseroller plasseres på
den fleksible induksjons‐
området.
Bruk bare én kasserolle.
Se «Fleksibel matlaging
med induksjonsområde".
Det er en feil på koketop‐
pen.
Deaktiver koketoppen og
aktiver den igjen etter 30
og et nummer vises.
sekunder. Hvis
lyser
igjen, kobler du koketop‐
pen fra strømforsyningen.
Aktiver koketoppen igjen
etter 30 sekunder. Hvis
problemet fortsetter, må du
snakke med et autorisert
servicesenter.
Du kan høre en konstant
pipelyd.
Den elektriske tilkoplingen
er feil.
Koble koketoppen fra
strømforsyningen. Be en
kvalifisert elektriker for å
kontrollere monteringen.
NORSK
9.2 Hvis du ikke kan finne en
løsning ...
23
av glassflaten) samt feilmeldingen som
vises. Påse at du har brukt komfyrtoppen
riktig. Hvis ikke må du selv betale for
service fra serviceteknikeren eller
forhandleren, også i garantitiden.
Anvisninger om kundeservice og
garantibetingelser finner du i garantiheftet.
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter. Angi
opplysningene som du finner på
typeskiltet. Angi også den tresifrede
bokstavkoden, koden for
glasskeramikken (du finner den i hjørnet
10. TEKNISKE DATA
10.1 Typeskilt
Modell HOX850MF
Type 62 D4A 08 AA
Induksjon 7.35 kW
Serienr. .................
ELECTROLUX
PNC (produktnummer) 949 596 778 00
220 – 240 V / 400 V 2N 50 – 60 Hz
Produsert i Tyskland
7.35 kW
10.2 Spesifikasjoner for kokesoner
Kokesone
Nominell ef‐
fekt (maks ef‐
fekttrinn) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksimal va‐
righet [min]
Diameter på
kokekar [mm]
Midtre foran
1400
2500
4
125 - 145
Høyre bak
1600
2300
3000
2500
3600
3600
10
10
10
125 - 180
210 - 240
285 - 320
Fleksibelt in‐
duksjonsområ‐
de
2300
3200
10
minst 100
Effekten for kokesonen kan variere noe
sammenliknet med informasjonen i
tabellen. Det endres med kokekarets
materiale og mål.
For å oppnå et optimalt kokeresultat bør
kokekaret ikke være større enn
diameteren som er angitt i tabellen.
11. ENERGIEFFEKTIV
11.1 Produktinformasjon i henhold til EU 66/2014
Modellidentifikasjon
HOX850MF
Type koketopp
Koketopp for
innbygging
Antall kokesoner
2
24
www.electrolux.com
Antall kokeområder
1
Varmeteknologi
Induksjon
Diameter på runde koke‐
soner (Ø)
Midtre foran
Høyre bak
14,5 cm
32,0 cm
Lengde (L) og bredde (B) Venstre
på kokeområdet
L 45,8 cm
B 21,4 cm
Energiforbruk per kokeso‐ Midtre foran
ne (EC electric cooking)
Høyre bak
180,4 Wh / kg
184,3 Wh / kg
Energiforbruk for koke‐
Venstre
området (EC electric coo‐
king)
182,6 Wh / kg
Energiforbruk for koke‐
topp (EC electric hob)
182,5 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektriske
husholdningsprodukter for matlaging –
Del 2: Koketopp – Metoder for måling av
ytelse
11.2 Energisparende
Du kan spare energi på hverdagslig
tilberedning hvis du følger hintene under.
•
Bruk kun mengden du trenger når du
varmer opp vann.
•
•
•
•
•
Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det
er mulig.
Plasser kokekaret på kokesonen før
du slår den på.
Sett mindre kokekar på mindre
kokesoner.
Sett kokekaret direkte på midten av
kokesonen.
Bruk restvarmen for å holde maten
varm eller for å smelte den.
12. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
SVENSKA
25
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................25
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................27
3. INSTALLATION................................................................................................ 29
4. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................31
5. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 33
6. FLEXIBEL INDUKTIONSKOKYTA................................................................... 36
7. RÅD OCH TIPS................................................................................................ 40
8. SKÖTSEL OCH RENGÖRING......................................................................... 42
9. FELSÖKNING...................................................................................................42
10. TEKNISKA DATA........................................................................................... 45
11. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 45
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
26
www.electrolux.com
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett
eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
27
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan
stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med
ett lock eller brandfilt.
VARNING: Tillagningsprocessen måste övervakas. En
kort tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på
kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
Om keramik-/glasytan är sprucken, stäng av
produkten och dra ur elsladden. Om produkten är
ansluten till elnätet direkt med kopplingsboxen, ta bort
säkringen för att koppla från produkten från
strömförsörjningen. I båda fallen, kontakta vårt
auktoriserade servicecenter.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller
personer med motsvarande utbildning, för att undvika
fara.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats
av tillverkaren av produkten eller som anges av
tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller
hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel
skydd används.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
•
•
•
•
•
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Täta skurna ytor med tätningsmedel
för att förhindra att fukt får den att
svälla.
28
www.electrolux.com
•
•
•
•
Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
Varje produkt har fläktar som kyler ner
i botten.
Om produkten är installerad ovanför
en låda:
– Förvara inga smådelar eller
pappersark som kan dras in,
eftersom de kan skada fläkten
eller påverka kylsystemet.
– Ha ett avstånd på minst 2 cm
mellan produktens botten och
sådant som finns förvarat i lådan.
2.2 Elektrisk anslutning
•
•
•
•
•
•
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
Använd rätt nätkabel.
Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
Dragavlasta kabeln.
Kontrollera att nätkabeln eller
kontakten (i förekommande fall) inte
vidrör den heta produkten eller det
heta kokkärlet när du ansluter
produkten till närliggande uttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt
auktoriserade servicecenter eller en
elektriker för att ersätta en skadad
nätkabel.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
Använd denna produkt för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
Lita inte på kastrullvarnaren.
Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Om produktens yta är sprucken ska
du omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra
elstötar.
SVENSKA
•
•
Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten
är igång.
Det kan stänka när du lägger
livsmedel i het olja.
VARNING!
Risk för brand och explosion
•
•
•
•
Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
Lägg inte på några värmskydd på
hällens glasyta.
Låt inte kokkärl torrkoka.
Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
Lägg inte aluminiumfolie på
produkten.
Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
•
2.4 Underhåll och rengöring
•
•
•
•
•
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Stäng av produkten och låt den kallna
före rengöring.
Koppla från produkten från elnätet
före underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2.5 Underhåll
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Kontakta kommunen för information
om hur produkten kasseras korrekt.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Före installationen
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.
29
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Serienummer ....................
3.2 Inbyggnadshällar
Inbyggnadshällar får endast användas
efter installation i lämpliga
inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
30
www.electrolux.com
3.3 Nätkabel
•
•
Hällen är försedd med en nätkabel.
För att ersätta den skadade
nätkabeln, använd kabeltyp:
H05V2V2-F som motstår en
temperatur av 90 °C eller högre.
Kontakta din lokala servicestation.
min.
28 mm
3.4 Montering
min.
500mm
min.
50mm
min.
12 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
min. 60mm
Om produkten har
installerats ovanför en låda
kan hällens ventilation
värma upp det som förvaras
i lådan när hällen används.
SVENSKA
31
4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Beskrivning av hällen
3
1 Induktionskokzon
2 Kontrollpanel
3 Flexibel induktionskokyta bestående
av fyra sektioner
1
1
2
4.2 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2 3
4 5
6
13
7
12
8
11
10
9
Använd touchkontrollerna för att använda produkten. Displayerna, indikeringarna och
ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.
Touch Funktion
-kon‐
troll
Beskrivning
1
PÅ/AV (ON/OFF)
2
Lås / Barnsäkring på ug‐ För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
nen
3
PowerSlide
För att aktivera och avaktivera funktionen.
4
FlexiBridge
För att växla mellan funktionens tre lägen.
-
Värmelägesdisplay
För att visa det inställda värmeläget.
-
Timerindikatorer för kok‐ För att visa för vilken kokzon tiden är in‐
zonerna
ställd.
-
Timerdisplay
För att visa tiden i minuter.
Hob²Hood
För att aktivera och inaktivera manuellt
läge för funktionen.
5
6
7
8
För att aktivera och avaktivera hällen.
32
www.electrolux.com
Touch Funktion
-kon‐
troll
9
-
10
11
/
12
-
13
Beskrivning
PowerBoost
För att aktivera och avaktivera funktionen.
Inställningslist
För inställning av värmeläge.
-
För att välja kokzon.
-
För att öka eller minska tiden.
Inställningslist
Ställa in värmeläget för flexibel induktions‐
kokzon.
4.3 Visningar av värmeinställning
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
Kokzonen är på.
-
Automax är på.
PowerBoost är på.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
/
OptiHeat Control (3-stegs restvärmeindikator): tillagar fortfaran‐
de / varmhållning / restvärme.
/
Lås /Barnsäkring på ugnen är på.
Kokkärlet är felaktigt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat
på kokzonen.
Automatisk avstängning är på.
/
/
PowerSlide är på.
4.4 OptiHeat Control (3-stegs
restvärmeindikator)
VARNING!
/
/
Risk för
brännskador från restvärme.
Kontrollampan visar
restvärmenivån.
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
SVENSKA
33
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Aktivera och avaktivera
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på
eller stänga av hällen.
5.2 Automatisk avstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
•
•
•
•
•
•
alla kokzoner är avstängda.
du inte ställer in värmeläge efter
hällen har satts på.
du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10
sekunder (en kastrull, en handduk
osv.). En ljudsignal ljuder och hällen
stängs av. Ta bort föremålet eller
rengör kontrollpanelen.
hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
du använder ett olämpligt kokkärl.
tänds och kokzonen
Symbolen
stängs av automatiskt efter 2 minuter.
du stänger inte av en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en stund
tänds
och hällen stängs av.
Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:
Värmeläge
,1-3
Hällen stängs av
efter
6 timmar
4-7
5 timmar
8-9
4 timmar
10 - 14
1,5 timme
5.3 Värmeläge
För inställning eller ändring av
värmeläge:
Tryck på inställningslisten vid rätt
värmeläge eller flytta fingret längs med
inställningslisten tills du når rätt
värmeläge.
5.4 Använda kokzonerna
Ställ kokkärlet i mitten av vald kokzon.
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten.
Du kan använda ett stort kokkärl på två
kokzoner samtidigt. Kokkärlet måste
täcka mitten av båda zonerna .
5.5 Automax
Aktivera den här funktionen för att få
önskad värmeinställning på kortare tid.
När den är på, fungerar zonen på den
högsta inställningen i början och
fortsätter därefter att koka på önskad
värmeinställning.
För att aktivera funktionen
måste kokzonen vara kall.
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på
( tänds). Tryck
direkt på önskat värmeläge. Efter 3
sekunder tänds
.
För att avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
5.6 PowerBoost
Den här funktionen gör mer effekt
tillgänglig för induktionskokzonerna.
Funktionen kan bara aktiveras för
induktionskokzonen under en begränsad
tidsperiod. Därefter kopplar
induktionskokzonen automatiskt tillbaka
till högsta värmeläget.
Se avsnittet "Teknisk data".
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på
.
tänds.
För att avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
34
www.electrolux.com
5.7 PowerBoost med en kokzon
med dubbla ringar
Funktionen för den inre värmezonen
aktiveras när hällen känner av att
kokkärlets diameter är mindre än den
inre värmezonen. Funktionen för den
yttre värmezonen aktiveras när hällen
känner av att kokkärlets diameter är
större än den inre värmezonen.
5.8 Timer
Nedräkningstimer
Du kan använda den här funktionen för
att ställa in hur länge kokzonen ska vara
igång vid enbart detta tillagningstillfälle.
Ställ först in värmeinställningen för
kokzonen, ställ därefter in funktionen.
Ställa in kokzonen: tryck på
upprepade gånger tills indikatorn för
önskad kokzon tänds.
För att se återstående tid: välj
kokzonen med . Kokzonens indikator
börjar blinka snabbt. På displayen visas
den återstående tiden.
Tryck på
eller
.
För att avaktivera funktionen: Välj
kokzonen med
och tryck på
.
Återstående till räknar ned till 00.
Kokzonens kontrollampa släcks.
och räknad tid (minuter).
igång: välj kokzonen med .
Kokzonens indikator börjar blinka snabbt.
Displayen visar hur länge kokzonen har
varit igång.
För att avaktivera funktionen:Välj
kokzonen med
och tryck på
eller
. Kokzonens indikator slocknar.
Signalur
Du kan använda den här funktionen som
Signalur när hällen är på och
tillagningszonerna inte används.
Aktivera funktionen: tryck på
.
. Tryck
på eller
på timern för att ställa in
tiden. När tiden gått ut ljuder en signal
och 00 blinkar.
För att stänga av ljudet: tryck på
.
Denna funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt.
5.9 Lås
Ställ in värmeläget först.
Aktivera funktionen: tryck på .
tänds i 4 sekunder.Timern förblir på.
När tiden gått ut ljuder en
signal och 00 blinkar.
Kokzonen avaktiveras.
För att avaktivera funktionen: tryck på
. Föregående värmeläge aktiveras.
.
CountUp Timer (Uppräkningstimer)
Den här funktionen kan användas för att
kontrollera hur länge kokzonen är igång.
Ställa in kokzonen: tryck på
upprepade gånger tills indikatorn för
önskad kokzon tänds.
mellan
För att se hur länge kokzonen är
Du kan låsa kontrollpanelen medan
kokzonerna är igång. Funktionen
förhindrar oavsiktliga ändringar av
värmeläget.
.
För att stänga av ljudet: tryck på
på
timern varpå
tänds. När indikatorn för
kokzonen börjar blinka långsammare
räknas tiden upp. Displayen växlar
Displayen visar värmeläget
Aktivera funktionen: tryck på
på
timern för att ställa in tiden (00 - 99
minuter). När indikatorn för kokzonen
börjar blinka långsammare räknas tiden
ned.
Ändra tiden: välj kokzonen med
Aktivera funktionen: tryck på
När du avaktiverar hällen
stängs även denna funktion
av.
5.10 Barnsäkring på ugnen
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.
SVENSKA
Aktivera funktionen: aktivera hällen
med
på
•
. Ställ inte in värmeläget. Tryck
i 4 sekunder.
hällen med
tänds. Inaktivera
.
För att avaktivera funktionen: aktivera
hällen med
Tryck på
. Ställ inte in värmeläget.
i 4 sekunder.
Inaktivera hällen med
tänds.
.
För att kringgå funktionen för ett
enskilt tillagningstillfälle: aktivera
•
35
Funktionen minskar strömmen till de
andra kokzonerna som är anslutna till
samma fas.
Värmeinställningsdisplayen för de
reducerade zonerna växlar mellan
den valda värmeinställningen och den
reducerade värmeinställningen. Efter
en tid stannar
värmeinställningsdisplayen för de
reducerade zonerna på den
reducerade värmeinställningen.
tänds. Tryck på
i4
hällen med .
sekunder. Ställ in värmeläge inom 10
sekunder. Hällen kan nu användas. Om
du avaktiverar hällen med
funktionen igen.
aktiveras
5.11 OffSound Control
(Aktivera och inaktivera ljud)
Stäng av hällen. Tryck på
i3
sekunder. Displayen tänds och släcks.
Tryck på
i 3 sekunder.
eller
tänds. Tryck på på timern för att välja
något av följande:
•
– ljudet är avstängt
– ljudet är på
•
Vänta tills hällen stängs av automatiskt
för att bekräfta ditt val.
När denna funktion är igång
endast ljuden när:
•
•
•
•
hör du
du trycker på
Signalur ringer
Nedräkningstimer ringer
du ställer något på kontrollpanelen.
5.12 Effektreglering
•
•
•
•
Kokzonerna är grupperade enligt plats
och nummer på faserna i hällen. Se
bilden.
Varje fas har en maximal
elektricitetsbelastning på 3700 W.
Funktionen delar strömmen mellan de
kokzoner som är anslutna till samma
fas.
Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på
kokzonerna som anslutits till en fas
har överskridit 3700 W.
5.13 Hob²Hood
Det är en avancerad automatisk funktion
som kopplar hällen till en speciell
köksfläkt. Både hällen och köksfläkten
har en infraröd signalkommunikator.
Fläktens hastighet definieras automatiskt
med utgångspunkt från
lägesinställningen och temperaturen för
det hetaste kokkärlet på hällen. Du kan
också använda fläkten från hällen
manuellt.
Fjärrsystemet är för de flesta
köksfläktar inaktiverade från
början. Aktivera det innan du
använder funktionen. Läs
köksfläktens bruksanvisning
för mer information.
Använda funktionen automatiskt
Om funktionen ska användas
automatiskt ställer du in det automatiska
läget på H1 – H6. Hällen är
ursprungligen inställd på H5.Fläkten
reagerar när hällen aktiveras. Hällen
känner av kokkärlets temperatur
automatiskt och justerar fläktens
hastighet därefter.
36
www.electrolux.com
Automatiska lägen
Auto‐
matiskt
ljus
Kok‐
ning1)
Stek‐
ning2)
Läge H0 Av
Av
Av
Läge H1 På
Av
Av
Läge
H23)
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Läge H3 På
Av
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Läge H4 På
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Läge H5 På
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Fläkt‐
hastig‐
het 2
Läge H6 På
Fläkt‐
hastig‐
het 2
Fläkt‐
hastig‐
het 3
På
1) Hällen känner av kokningsprocessen och
aktiverar fläkthastigheten enligt det automa‐
tiska läget.
2) Hällen känner av stekningsprocessen
och aktiverar fläkthastigheten enligt det au‐
tomatiska läget.
3) I det här läget aktiveras fläkten och lam‐
pan, och går inte efter temperaturen.
Ändra det automatiska läget
1. Stänga av produkten.
2. Tryck på
i 3 sekunder. Displayen
tänds och släcks
3. Tryck på
i 3 sekunder.
4. Tryck på
tänds.
några gånger tills
Inaktivera funktionens
automatiska läge om du vill
använda köksfläkten direkt
på fläktpanelen.
När du är klar med
matlagningen och stänger av
hällen kan köksfläkten
fortsätta gå under en viss tid.
Efter den tiden stänger
systemet av fläkten
automatiskt och förhindrar
att du oavsiktligt slår på
fläkten under kommande 30
sekunder.
Styra fläkthastigheten manuellt
Du kan även styra funktionen manuellt.
när
Det gör du genom att trycka på
hällen är igång. Då inaktiveras
automatiskt styrning av funktionen och
du kan ändra fläkthastigheten manuellt.
När du trycker på
ökar du
fläkthastigheten med ett. När du når en
intensiv nivå och trycker på
igen ställs
fläkthastigheten in på 0 igen och då
stängs köksfläkten av. Starta fläkten igen
med fläkthastighet 1 genom att trycka på
.
Aktivera automatiskt styrning
av funktionen genom att
stänga av hällen och sedan
slå på den igen.
Aktivera belysningen
Du kan ställa in hällen på att aktivera
belysningen automatiskt när du slår på
hällen. Detta gör du genom att ställa in
det automatiska läget på H1 – H6.
Belysningen i köksfläkten
släcks två minuter efter att
hällen stängts av.
på timern för att välja ett
5. Tryck på
automatiskt läge.
6. FLEXIBEL INDUKTIONSKOKYTA
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 FlexiBridge-funktion
Den flexibla induktionskokytan består av
fyra sektioner. Sektionerna kan
kombineras till två olika stora kokzoner
SVENSKA
eller till en stor kokyta. Du väljer
kombinationen av zonerna genom att
välja lämpligt läge efter storleken på
kokkärlet som ska användas. Det finns
tre lägen: Standard (aktiveras
automatiskt när du aktiverar hällen), Big
Bridge och Max Bridge.
37
Placera kokkärlet med en bottendiameter
som är större än 160 mm i mitten mellan
två sektioner.
Ställ in värmeläget med de
två inställningslisterna till
vänster.
Växla mellan lägena
Växla mellan lägena med hjälp av
touchkontrollen:
.
> 160 mm
6.2 FlexiBridge Standard-läge
Det här läget aktiveras när du aktiverar
hällen. Det ansluter sektionerna till två
separata kokzoner. Du kan ställa in
värmeläget för varje zon separat. Använd
de två inställningslisterna till vänster.
När du växlar mellan lägena
ställs värmeläget in på 0
igen.
Diameter och placering av kokkärlet
Välj det läge som gäller för storleken och
formen på kokkärlet. Kokkärlet ska täcka
vald yta så mycket som möjligt. Placera
kokkärlet i mitten av vald yta!
Placera kokkärlet med en bottendiameter
som är mindre än 160 mm mitt på en
sektion.
Rätt placering av kokkärl:
Fel placering av kokkärl:
100-160mm
38
www.electrolux.com
6.4 FlexiBridge Max Bridgeläge
6.3 FlexiBridge Big Bridge-läge
Aktivera läget genom att trycka på
tills
du ser rätt lägesindikator . Det här läget
kopplar samman tre bakre sektioner till
en kokzon. Den främre sektionen är inte
ansluten utan fungerar som en separat
kokzon. Du kan ställa in värmeläget för
varje kokzon separat. Använd de två
vänstra inställningslisterna.
Aktivera läget genom att trycka på
tills
du ser rätt lägesindikator . Det här läget
kopplar samman alla sektioner till en
kokzon. För att ställa in värmeläget,
använd en av de två inställningslisterna
på vänster sida.
Rätt placering av kokkärl:
Rätt placering av kokkärl:
För att använda det här läget måste du
ställa kokkärlet på de tre anslutna
sektionerna. Om du använder kokkärl
För att använda det här läget måste du
ställa kokkärlet på de fyra anslutna
sektionerna. Om du använder kokkärl
som är mindre än tre sektioner visas
på displayen och efter 2 minuter stängs
zonen av.
som är mindre än två sektioner visas
på displayen och efter 2 minuter stängs
zonen av.
Fel placering av kokkärl:
Fel placering av kokkärl:
SVENSKA
mellersta
•
6.5
PowerSlide-funktion
Med den här funktionen kan man ändra
temperaturen genom att flytta kokkärlet
till ett annat ställe på induktionshällen.
•
, bakre
.
Värmelägesdisplay för den vänstra
främre inställningslisten visar
värmeläget. Ändra värmeläget med
hjälp av vänstra främre
inställningslisten.
När du aktiverar funktionen första
för
gången får du värmeläget
första läget,
Funktionen delar in induktionshällen i tre
områden med olika värmelägen. Hällen
detekterar grytans position och justerar
värmeinställningen efter den. Du kan
placera kokkärlet i främre, mellersta eller
bakre läget. Högsta värmeläget får man
om man placerar kokkärlet i främre läget.
För att minska värmeläget, flytta
kokkärlet till det mellersta eller bakre
läget.
39
för mellersta läget och
för bakre läget.
Använd bara en kastrull när
du använder funktionen.
Du kan ändra värmelägena för varje
läge separat. Hällen kommer ihåg
dina värmelägen nästa gång du
aktiverar funktionen.
Aktivera funktionen
Aktivera funktionen genom att placera
kokkärlet rätt på kokytan. Tryck på .
Indikatorn ovanför symbolen tänds. Om
du inte ställer kokkärlet på kokytan tänds
Allmän information:
•
•
och efter 2 minuter ställs den flexibla
160 mm är minsta diametern för
kokkärlets botten för den här
funktionen.
Värmelägesdisplay för den vänstra
bakre inställningslisten visar
placeringen av kokkärlet på
Avaktivera funktionen
induktionshällen. Främre
Indikatorn ovanför symbolen
,
induktionshällen in på
.
Avaktivera funktionen genom att trycka
på
eller ställa in värmeläget på
.
slocknar.
40
www.electrolux.com
7. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
en del av effekten som kokzonen
genererar.
Se avsnittet "Tekniska data".
7.1 Kokkärl
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett
kraftigt elektromagnetiskt
fält.
Använd
induktionskokzonerna med
lämpliga kokkärl
Kokkärlsmaterial
•
Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat
stål, rostfritt stål, botten med flera
lager (med korrekt märkning från en
tillverkare).
• Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
•
•
vatten kokar mycket snabbt upp på en
kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget.
en magnet fastnar på kokkärlets
botten.
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Se till att kastrullens botten
är ren och torr innan du
sätter den på hällen.
Kokkärlets mått
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
mindre diameter än den minsta får bara
7.2 Ljud under användning
Om du hör:
•
knackande ljud: är kokkärlet tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
• visslande ljud: använder du kokzonen
med hög effektnivå och kokkärlet är
tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
• surrande: använder du hög effektnivå.
• klickande: beror detta på elektriska
omkopplingar.
• susande: beror detta på att fläkten är
igång.
Dessa ljud är normala och innebär
inte att det är fel på produkten.
7.3 Öko Timer (Eko-timer)
För att spara energi inaktiveras
kokzonen före signalen från
nedräkningstimern. Skillnaden i
användningstiden beror på den inställda
värmenivån och tillagningstiden.
7.4 Exempel på olika typer av
tillagning
Korrelationen mellan en zons värmeläge
och dess energiförbrukning är inte linjär.
När du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
energiförbrukning. Det betyder att en
kokzon med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.
SVENSKA
Värmein‐
ställning
Använd för:
Tid
(min)
41
Tips
Varmhållning av tillagad mat. efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-3
Hollandaisesås, smältning
av: smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellan‐
rum.
1-3
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 - 40
Tillaga med lock.
3-5
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 - 50
Minst dubbelt så mycket
vätska som ris, rör om mjölk‐
baserade rätter under tillag‐
ningen.
5-7
Ångkoka grönsaker, fisk,
kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar
vätska.
7-9
Kokning av potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten
till 750 g potatis.
7-9
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 150
Upp till 3 l vätska plus ingre‐
dienser.
9 - 12
Lätt stekning: schnitzel, cor‐
don bleu, kotletter, kroketter,
korv, lever, ägg, pannkakor,
munkar.
efter
behov
Vänd efter halva tiden.
12 - 13
Kraftig stekning, potatiskro‐
ketter, njurstek, fransyska.
5 - 15
Vänd efter halva tiden.
14
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pom‐
mes frites.
-1
Koka stora mängder vatten. PowerBoost aktiveras.
7.5 Råd och tips för Hob²Hood
När hällen används med funktionen:
•
Skydda fläktpanelen mot direkt
solljus.
• Rikta inte halogenlampor mot
fläktpanelen.
• Täck inte över hällens kontrollpanel.
• Avbryt inte signalen mellan hällen och
fläkten (t.ex. med en hand eller
kokkärlshandtag). Se bilden.
Fläkten på bilden är bara ett exempel.
42
www.electrolux.com
Andra fjärrstyrda produkter
kan blockera signalen.
Använd inga fjärrstyrda
produkter när du använder
funktionen på hällen.
Köksfläktar som fungerar med
Hob²Hood-funktionen
Se vår konsumentwebbplats för att se
hela sortimentet med köksfläktar som
fungerar med den här funktionen.
Electrolux-köksfläktar som fungerar med
den här funktionen måste ha symbolen
.
8. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.2 Rengöring av hällen
•
8.1 Allmän information
•
•
•
•
•
Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
Använd en speciell skrapa för glaset.
Trycket på den flexibla
induktionshällen kan bli
smutsigt eller ändra färg om
kokkärlen dras över ytan.
Ytan kan rengöras på vanligt
sätt.
•
•
Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat som
innehåller socker, annars kan denna
smuts orsaka skador på hällen. Var
försiktig och undvik brännskador. Sätt
specialskrapan snett mot glasytan och
för bladet över ytan.
Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och icke slipande
rengöringsmedel. Efter rengöring,
torka hällen med en mjuk duk.
Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en trasa.
9. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Det går inte att aktivera el‐
ler använda hällen.
Hällen är inte ansluten till
Kontrollera att hällen är
strömförsörjningen eller
korrekt ansluten till ström‐
den är ansluten på fel sätt. försörjningen. Se kopp‐
lingsschemat.
Säkringen har gått.
Lösning
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
SVENSKA
Problem
43
Möjlig orsak
Lösning
Du har inte ställt in värme‐
läget inom 10 sekunder.
Sätt på hällen igen och
ställ in värmeläget inom 10
sekunder.
Du har tryckt på 2 eller fle‐
ra touchkontroller samti‐
digt.
Tryck bara på en touchkontroll.
Det finns vatten eller fett‐
stänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
En ljudsignal ljuder och
Du har ställt något på en
hällen stängs av.
eller flera touch-kontroller.
En ljudsignal ljuder när häl‐
len slår ifrån.
Ta bort föremålet från
touch-kontrollerna.
Hällen stängs av.
Ta bort föremålet från
touch-kontrollen.
Du satte något på touchkontrollen
.
Restvärmeindikatorn tänds Zonen är inte varm efter‐
inte.
som den bara har varit
påslagen en kort stund el‐
ler så kan sensorn vara
trasig.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzo‐
nen varit på tillräckligt
länge för att vara varm.
Hob²Hood fungerar inte.
Du kan täcka över kontroll‐ Avlägsna föremålet från
panelen.
kontrollpanelen.
Automax fungerar inte.
Zonen är het.
Låt zonen bli tillräckligt
sval.
Det högsta värmeläget är
inställt.
Det högsta värmeläget har
samma effekt som funktio‐
nen.
Effektreglering är på.
Se "Daglig användning".
Värmeläget ändras mellan
två nivåer.
Touch-kontrollerna blir var‐ Kokkärlet är för stort eller
ma.
står för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på
de bakre zonerna om möj‐
ligt.
Det hörs inget ljud när du
trycker på touchkontroller‐
na.
Aktivera ljudet. Se "Daglig
användning".
Ljudet är avaktiverat.
Den flexibla induktionskok‐ Kokkärlet står på fel plats
zonen värmer inte upp
på den flexibla induktions‐
kokkärlet.
kokzonen.
Placera kokkärlet på rätt
plats på den flexibla induk‐
tionskokzonen. Placering‐
en av kokkärlet beror på
den aktiverade funktionen
eller funktionsläget. Se
”Flexibel induktionskok‐
zon”.
44
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Diametern för kokkärlets
botten är fel för den aktive‐
rade funktionen eller funk‐
tionsläget.
Använd kokkärl med en
diameter som passar den
aktiverade funktionen eller
funktionsläget. Använd
kokkärl med en diameter
som är mindre än 160 mm
på en sektion av den flex‐
ibla induktionskokzonen.
Se ”Flexibel induktionskok‐
zon”.
tänds.
Barnsäkring på ugnen eller Se "Daglig användning".
Lås är på.
tänds.
Det står inget kokkärl på
zonen.
Ställ ett kokkärl på zonen.
Kokkärlet passar inte.
Använd ett lämpligt kok‐
kärl. Se "Råd och tips".
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zo‐
nen.
Använd kokkärl med rätt
mått. Se avsnittet "Teknis‐
ka data".
FlexiBridge är på. En eller
flera sektioner för funk‐
tionsläget som är igång
täcks inte av kokkärlet.
Placera kokkärlet på rätt
antal sektioner för funk‐
tionsläget som är igång el‐
ler byt funktionsläge. Se
”Flexibel induktionskok‐
zon”.
PowerSlide är på. Två
kastruller är placerade på
den flexibla induktionskok‐
zonen.
Använd bara en kastrull.
Se ”Flexibel induktionskok‐
zon”.
Det har uppstått ett fel på
hällen.
Stäng av hällen och sätt på
den igen efter 30 sekun‐
och en siffra tänds.
der. Om
visas igen ska
du dra ur elkontakten. Sätt
i elkontakten igen efter 30
sekunder. Kontakta aukto‐
riserat servicecenter om
problemet fortsätter.
Ett konstant pip-ljud hörs.
Fel på elanslutningen.
Dra ur elkontakten. Tala
med en behörig elektriker
som kontrollerar installatio‐
nen.
SVENSKA
9.2 Om du inte finner en
lösning...
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet. Uppge uppgifterna på typskylten.
Meddela även den tresiffriga koden och
koden för glaskeramiken (den sitter i
hörnet på hällen) och felmeddelande
45
som visas. Kontrollera att du har hanterat
hällen på korrekt sätt. Annars kommer
besök från servicetekniker eller
fackhandlare inte att vara kostnadsfritt,
inte ens under garantitiden. Anvisningar
för kundservice och garantibestämmelser
finns i garantihäftet.
10. TEKNISKA DATA
10.1 Typskylt
Modell HOX850MF
Typ 62 D4A 08 AA
Induktion 7.35 kW
Serienr .................
ELECTROLUX
PNC 949 596 778 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Tillverkad i Tyskland
7.35 kW
10.2 Specifikation för kokzonerna
Kokzon
Nominell ef‐
fekt (max vär‐
meläge) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximal var‐
aktighet [min]
Kokkärlets dia‐
meter [mm]
Mitten fram
1400
2500
4
125 - 145
Höger bak
1600
2300
3000
2500
3600
3600
10
10
10
125 - 180
210 - 240
285 - 320
Flexibel induk‐
tionskokzon
2300
3200
10
minst 100
Kokzonernas effekt kan skilja sig en
aning från uppgifterna i tabellen. Den
ändras efter kokkärlets material och mått.
För optimalt matlagningsresultat använd
inte kokkärl större än diametern i
tabellen.
11. ENERGIEFFEKTIVITET
11.1 Produktinformation enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
HOX850MF
Typ av häll
Häll för inbygg‐
nad
Antal kokzoner
2
Antal kokzoner
1
Uppvärmningsteknik
Induktion
46
www.electrolux.com
Diameter på runda kokzo‐ Mitten fram
ner (Ø)
Höger bak
14,5 cm
32,0 cm
Längd (L) och bredd (B)
för kokzonen
L 45,8 cm
B 21,4 cm
Vänster
Energiförbrukning per
Mitten fram
kokzon (EC electric cook‐ Höger bak
ing)
180,4 Wh/kg
184,3 Wh/kg
Energiförbrukning för kok‐ Vänster
zonen (EC electric cook‐
ing)
182,6 Wh/kg
Energiförbrukning för häl‐
len (EC electric hob)
182,5 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda
•
11.2 Energibesparing
•
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
•
•
•
•
Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
12. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
47
867346482-B-152019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising