Electrolux | EIV644 | User manual | Electrolux EIV644 User Manual

Electrolux EIV644 User Manual
EIV644
BG
HU
RO
Плоча
Főzőlap
Plită
Ръководство за употреба
Használati útmutató
Manual de utilizare
2
22
41
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ............................................................... 2
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 5
3. ИНСТАЛИРАНЕ.................................................................................................7
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 9
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 11
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................... 15
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................... 17
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....................................................17
9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ....................................................................................19
10. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ......................................................................20
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
БЪЛГАРСКИ
3
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация
или употреба. Винаги дръжте инструкциите на
безопасно и лесно за достъп място за справка в
бъдеще.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки
или комплексни увреждания трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
1.2 Общи мерки за безопасност
•
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
внимава и да се избягва докосване на
нагревателите.
Не използвайте уреда с външен таймер или
отделна система за дистанционно управление.
ВНИМАНИЕ: Пържене с мазнина или олио, без
надзор, може да е опасно и да предизвика пожар.
НИКОГА не се опитвайте да загасите пожар с
вода, а изключете уреда и след това покрийте
пламъка напр. с капак или огнеупорно одеяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Процесът на готвене трябва
да бъде наблюдаван. Краткият процес на готвене
трябва да се наблюдава постоянно.
ВНИМАНИЕ: Опасност от пожар: Не съхранявайте
предмети върху готварския плот.
Метални предмети като ножове, вилици, лъжици и
капаци, не трябва да се поставят върху готв. плот,
тъй като могат да се загреят.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
След употреба, изключете готв. плот от ключ за
управление и не разчитайте на функцията за
локализиране на съдове.
Ако стъклокерамичната / стъклената повърхност е
напукана, изключете уреда и го изключете от
електрическата мрежа. В случай че уредът е
свързан директно към електрическата мрежа с
помощта на съединителна кутия, премахнете
предпазителя, за да изключите уреда от
електрическата мрежа. В противен случай се
свържете с оторизирания сервизен център.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервиз или
лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
ВНИМАНИЕ: Използвайте само предпазители за
котлони разработени от производителя или
упоменати от него в инструкциите за употреба, или
предпазители за котлони вградени в уреда.
БЪЛГАРСКИ
5
Използването на неподходящи предпазители може
да доведе до злополуки.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Инсталиране
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всякакво опаковане.
Не монтирайте или използвайте
наранен уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Уплътнете срязаните повърхности с
уплътнител, за да предотвратите
издуване поради влага.
Предпазвайте долната част на
уреда от пара и влага.
Не поставяйте уреда близо до
врата или под прозорец. Така ще
предотвратите падането на горещи
готварски съдове от уреда, когато
се отвори вратата или прозорецът.
Всеки уред има охлаждащи
вентилатори на дъното.
Ако уреда е монтиран над
чекмеджето:
– Не складирайте малки
парченца или хартийки, които
могат да бъдат всмукани и да
наранят охлаждащите
вентилатори или да повредят
охлаждащата система.
– Пазете дистанция от минимум 2
см между дъното на уреда и
складираните части в
чекмеджето.
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Всички ел. връзки трябва да се
извършат от квалифициран
електричар.
Уредът трябва да е заземен.
Преди за извършите действие,
уверете се, че уредът е изключен
от електрозахранването.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Уверете се, че уредът е инсталиран
правилно. Хлабави и неправилни
електрически кабели или щепсели
(ако са налични) могат да доведат
до пренагряване на клемите.
Използвайте правилен кабел за
захранването.
Не позволявайте електрическите
кабели да се преплитат.
Уверете се, че е монтирана защита
от токов удар.
Закрепете кабела с притягаща
скоба против опъване.
Уверете се, че кабелът за
електрозахранването и щепсела
(ако е наличен) не се докосват до
нагорещения уред или горещи
съдове за готвене, когато включите
уреда в близките контакти.
Не зползвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Не повреждайте захранващия
щепсел (ако е наличен) и
захранващия кабел. Свържете се с
нашия оторизиран сервизен център
или електротехник за смяната на
повреден захранващ кабел.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
2.3 Употреба
•
•
•
ВНИМАНИЕ!
Опасност от пожар или
експлозия
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния и токов удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки,
етикети и защитно фолио (ако е
приложимо) преди първа употреба.
Използвайте този уред в домашна
среда.
Не променяйте предназначението
на уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Настройте зоната за готвене на
„изкл.“ след всяка употреба.
Не разчитайте на детектора на
тигана.
Не поставяйте прибори или капаци
от тигани и тенджери върху зоните
за готвене. Могат да се нагорещят.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Ако повърхността на уреда е
напукана, незабавно изключете
уреда от щепсела. За да се
предотврати токов удар.
Потребители с пейсмейкър трябва
да спазват дистанция най-малко 30
см от индукционната зона за
готвене, когато уредът работи.
Когато поставяте храна в горещо
олио, може да пръска.
Нагорещените мазнини или масло
могат да предизвикат
възпламеними пари. Дръжте
пламъците или нагорещените
предмети далеч от мазнини или
масло, когато готвите с тях.
Парите, които се освобождават от
много нагорещеното масло, могат
да причинят спонтанно запалване.
Използваното масло, което
съдържа хранителни остатъци,
може да причини пожар при пониски температури, отколкото
маслото, използвано първия път.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
•
•
•
•
•
•
Не оставяйте горещи готварски
съдове върху командното табло.
Не поставяйте горещ капак на тиган
върху стъклената повърхност на
котлона.
Не оставяйте готварските съдове
да врят на сухо.
Не позволявайте върху уреда да
падат предмети или готварски
съдове. Повърхността може да се
повреди.
Не активирайте зоните за готвене
при празни готварски съдове или
ако няма готварски съдове.
Не поставяйте алуминиево фолио
върху уреда.
Съдове за готвене от чугун,
алуминий или с повредено дъно,
БЪЛГАРСКИ
•
могат да надраскат стъклото/
стъклокерамиката. Винаги
повдигайте тези предмети нагоре,
когато трябва да ги преместите по
плочата за готвене.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
2.4 Грижи и почистване
•
•
•
•
•
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Изключете уреда и го оставете да
се охлади, преди да го почистите.
Изключете уреда от захранващата
ел. мрежа преди начало на
поддръжката.
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални
предмети.
2.5 Обслужване
•
•
За поправка на уредът, свържете
се с оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
2.6 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
Свържете се с общинските власти
за информация за това как да
изхвърлите уреда правилно.
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
3. ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
3.1 Преди монтажа
Преди да инсталирате плочата, подолу запишете информацията от
табелката с данни. Табелката с
основните данни е разположена в
долната част на плочата.
•
За да подмените повреден
захранващ кабел, използвайте
кабел тип: H05V2V2-F, който
издържа на температура от 90 °С
или по-висока. Свържете се с
местния сервизния център.
3.4 Монтаж
Сериен
номер ...........................
3.2 Вградени плочи
Вградените плочи могат да се
използват само след като са вградени
в подходящи шкафове и работни
плотове, които отговарят на
стандартите.
3.3 Свързващ кабел
•
Плочата е снабдена със захранващ
кабел.
min.
500mm
min.
50mm
7
8
www.electrolux.com
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min. 60mm
min.
28 mm
min.
12 mm
Ако уредът е инсталиран
над чекмедже,
вентилацията на плота
може да загрее
елементите, съхранявани
в чекмеджето по време на
процеса на готвене.
БЪЛГАРСКИ
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
4.1 Разположение на повърхността за готвене
1
1 Индукционна зона за готвене
2 Контролен панел
1
1
1
2
4.2 Оформление на контролния панел
1
2 3
4
5
11
6
7
10
9
8
Използвайте сензорните полета, за да работите с уреда. Показанията на
дисплея, индикаторите и звуковите сигнали показват кои функции работят.
Сен‐
Функция
зорно
поле
ВКЛ./ИЗКЛ.
1
За активиране и деактивиране на пло‐
чата.
Заключване / Защита за За заключване / отключване на ко‐
деца на фурната
мандното табло.
2
3
4
5
Бележка
-
Пауза
За активиране и деактивиране на
функцията.
Bridge
За активиране и деактивиране на
функцията.
Дисплей за степента на Показва степента на нагряване.
нагряване
9
10
www.electrolux.com
6
7
Сен‐
Функция
зорно
поле
Бележка
-
Индикатори за времето
на зоните за готвене
За да покаже за коя зона настройвате
времето.
-
Дисплей на таймера
Показва времето в минути.
-
Избор на зона за готвене.
-
Увеличава или намалява времето.
PowerBoost
За активиране и деактивиране на
функцията.
Лента за управление
За настройване на степен за нагрява‐
не.
8
/
9
10
11
-
4.3 Показания за степента на нагряване
Екран
Описание
Зоната за готвене е изключена.
Зоната за готвене работи.
-
Пауза работи.
Автоматично нагряване работи.
PowerBoost работи.
+ число
Има неизправност.
/
OptiHeat Control (3-стъпков индикатор за остатъчна топлина):
продължаване на готвенето / поддържане топло / остатъчна
топлина.
/
Заключване /Защита за деца на фурната работи.
Готварският съд е неподходящ, прекалено малък или върху
зоната за готвене не е поставен готварски съд.
Автоматичното изключване работи.
БЪЛГАРСКИ
4.4 OptiHeat Control (3стъпков индикатор за
остатъчна топлина)
11
Индукционните зони за готвене
произвеждат топлина, необходима за
процеса на готвене направо на дъното
на готварския съд. Стъклокерамиката
се загрява от топлината на готварския
съд.
ВНИМАНИЕ!
/
/
Съществува
риск от изгаряне,
вследствие на остатъчната
топлина. Индикаторът
посочва нивото на
остатъчната топлина.
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
Връзката между настройката за
топлина и времето след като спрете
плочата:
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
5.1 Активиране и
деактивиране
Настройка на на‐ Плочата се деак‐
гряването
тивира след
Докоснете
за 1 секунда, за да
активирате или деактивирате плочата.
5.2 Автоматичното
изключване
Тази функция спира автоматично
плочата, ако:
•
•
•
•
•
•
всички зони за готвене са
изключени,
след включване на плочата не
зададете степен на нагряване,
разлеете течност или оставите
някакъв предмет (съд, кърпа и др.)
на командното табло за повече от
10 секунди. Прозвучава звуков
сигнал и плочата се изключва.
Отстранете предмета или
почистете командното табло.
плочата става много гореща (напр.,
когато тенджерата е извряла
напълно). Оставете зоната за
готвене да се охлади преди отново
да използвате плочата.
използвате неподходящ готварски
светва и зоната
съд. Символът
за готвене се деактивира
автоматично след 2 минути.
не спрете зоната за готвене или
промените степента на нагряване.
След известно време светва
плочата се деактивира.
и
,1-3
6 часа
4-7
5 часа
8-9
4 часа
10 - 14
1,5 час
5.3 Степента на нагряване
За настройване или промяна на
степен на нагряване:
Докоснете лентата за управление
върху правилната настройка на
топлината или преместете пръста си
по лентата, докато не стигнете до
правилната настройка на топлина.
5.4 Използване на зоните за
готвене
Сложете готварските съдове върху
центъра на избраната зона за готвене.
Индукционните зони за готвене се
приспособяват към дъното на
готварския съд автоматично.
12
www.electrolux.com
Можете да готвите с голям готварски
съд на две зони за готвене
едновременно. Готварските съдове
трябва да покриват средата на двете
зони, но да не излизат извън
маркировката.
Ако съдовете за готвене се намират
между двата центъра, преходната
функция няма да бъде активирана.
5.6 Автоматично нагряване
Активирайте функцията, за да
получите желаната настройка на
нагряване за по-кратко време. Когато
е включена, зоната работи на найсилна настройка в началото и след
това започва да готви на желаната
настройка на нагряване.
За да активирате
функцията, зоната за
готвене трябва да е
студена.
За да активирате функцията за
(
зоната за готвене: докоснете
светва). Незабавно натиснете
желаната степен на нагряване. След 3
секунди
светва.
За да деактивирате функцията:
промяна на настройката на нагряване.
5.7 PowerBoost
5.5 Bridge
Функцията работи, когато
тенждерата покрива
центъра на двете зони.
Тази функция свързва две зони за
готвене и те работят като една.
Първо задайте степента на нагряване
за една от зоните за готвене.
За да активирате тази функция за
лявата/дясната зона за готвене:
докоснете / . За да зададете или
промените степента на нагряване,
докоснете левия/десния контролен
сензор.
За да деактивирате функцията:
докоснете / . Зоните за готвене
работят независимо една от друга.
Тази функция предоставя повече
мощност на индукционните зони за
готвене. Функцията може да бъде
активирана за индукционните зони за
готвене за ограничен период от време.
След това, индукционната зона за
готвене автоматично се превключва
обратно на най-високата настройка за
нагряване.
Вж. глава "Техническа
информация".
За да активирате функцията за
зоната за готвене: докоснете
светва.
.
За да деактивирате функцията:
промяна на настройката на нагряване.
5.8 Таймер
Таймер за обратно броене
Използвайте тази функция, за да
настроите продължителността на
работа на зоната за готвене за един
сеанс.
Първо нагласете настройката за
нагряване на зоната за готвене, а
след това и функцията.
БЪЛГАРСКИ
Избор на зона за готвене: докоснете
13
неколкократно, докато светне
индикаторът на необходимата зона за
готвене.
готвене с . Индикаторът на зоната
за готвене започва да мига по-бързо.
Дисплеят показва колко време работи
зоната.
За да активирате функцията:
За да деактивирате функцията:
докоснете
на таймера, за да
зададете времето (00 - 99 minutes).
Когато индикаторът на зоната за
готвене започне да мига по-бавно,
времето се отброява обратно.
или . Индикаторът на
докоснете
зоната за готвене угасва.
За да видите оставащото време:
задайте зоната за готвене с .
Индикаторът на зоната за готвене
започва да мига по-бързо. Дисплеят
показва оставащото време.
За да смените времето: задайте
зоната за готвене с
или
.
За да деактивирате функцията:
и
докоснете . Оставащото време
отброява до 00. Индикаторът на
зоната за готвене угасва.
Брояч на минути
Можете да използвате тази функция
като Брояч на минути , когато
плочата се активира и зоните за
готвене не работят. На екрана за
топлинна настройка се показва
.
CountUp Timer (Таймер за право
броене)
Можете да използвате тази функция,
за да наблюдавате колко дълго работи
зоната за готвене.
Избор на зона за готвене: докоснете
неколкократно, докато светне
индикаторът на необходимата зона за
готвене.
За да спрете звука: докоснете
.
5.9 Пауза
Тази функция превключва всички
работещи зони за готвене на найниската топлинна настройка.
Когато функцията работи, всички
други символи на контролните панели
са заключени.
Функцията не спира функциите на
таймера.
Докоснете
функцията.
, за да активирате
За да активирате функцията:
се появява.Настройката на
температурата се понижава до 1.
За да деактивирате функцията,
докоснете
на таймера.
светва.
Когато индикаторът на зоната за
готвене започне да мига по-бавно,
времето се отброява. На дисплея се
5.10 Заключване
сменят
минути).
.
За да активирате функцията:
Тази функция не влияе
върху работата на зоните
за готвене.
Когато времето свърши, се
чува звуков сигнал и 00
светва. Зоната за готвене
се деактивира.
За да спрете звука: докоснете
и
докоснете . Докоснете
или
на
таймера, за да изберете времето.
Когато времето свърши, се чува
звуков сигнал и 00 светва.
. Докоснете
настройте зоната за готвене с
настройте зоната за готвене с
и отброеното време (в
За да видите колко време работи
зоната за готвене: задайте зоната за
натиснете . Предишната настройка
на температурата се появява.
Можете да заключите командното
табло, докато зоните за готвене
работят. Така се предотвратяват
случайни промени на степента на
нагряване.
14
www.electrolux.com
таймера, за да изберете едно от
следните:
Първо настройте степента на
нагряване.
За да активирате функцията:
•
докоснете .
светва за 4
секунди.Таймерът остава включен.
•
- звуците са включени
За да потвърдите своя избор,
изчакайте докато плочата се
деактивира автоматично.
За да деактивирате функцията:
докоснете . Включва се предната
степен на нагряване.
Когато деактивирате
плочата, деактивирате
също и тази функция.
•
Тази функция предотвратява неволно
използване на плочата.
За да активирате функцията:
Докоснете
за 4 секунди.
светва.
•
.
За да деактивирате функцията:
активирайте плочата с . Не
задавайте степен на нагряване.
•
светва.
•
За да отмените функцията само за
един период а готвене: активирайте
•
светва. Докоснете
плочата с .
за 4 секунди. Настроите степента на
нагряване в рамките на 10 секунди.
Можете да работите с плочата. Когато
•
Докоснете
за 4 секунди.
Спрете плочата с
.
деактивирате плочата с , функцията
отново започва да работи.
5.12 OffSound Control
(Деактивиране и активиране
на звуците)
Деактивирайте плочата. Докоснете
за 3 секунди. Дисплеят светва и
изгасва. Натиснете
или
за 3 секунди.
ще светне. Докоснете
от
натиснете
Брояч на минути се понижи
Таймер за обратно броене се
понижи
поставите нещо върху командното
табло.
5.13 Управление на
мощността
•
активирайте плочата с . Не
задавайте степен на нагряване.
Спрете плочата с
Когато функцията е зададена на ,
ще чувате звуков сигнал, само когато:
•
•
•
5.11 Защита за деца на
фурната
- звуците са изключени
Зоните за готвене са групирани
според местоположението и броя
на фазите в плочата. Вижте
илюстрацията.
Всяка фаза има максимален
електрически товар от 3700 W.
Функцията разпределя мощността
между зоните за готвене, свързани
към същата фаза.
Функцията се активира, когато
общият електрически товар на
зоните за готвене, свързани към
една фаза, надвиши 3700 W.
Функцията разпределя мощността
между зоните за готвене, свързани
към една фаза.
Дисплеят на зоните с понижена
топлинна настройка показва
последователно двете нива.
БЪЛГАРСКИ
15
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
само част от мощността, генерирана
от зоната за готвене.
Вж. "Технически данни".
6.1 Готварски съдове
При индукционните зони за
готвене силно
електромагнитно поле
генерира топлина в
готварския съд много
бързо.
Използвайте
индукционните зони с
подходящи съдове
Материал на готварския съд
•
подходящ: чугун, стомана,
емайлирана стомана, неръждаема
стомана, с многослойно дъно
(отбелязано като правилно от
производителя).
• неподходящ: алуминий, мед,
месинг, стъкло, керамика,
порцелан.
Съдът за готвене е подходящ за
индукционна плоча, ако:
•
•
Водата завира много бързо на
зона, настроена на най-високата
степен за нагряване.
магнитът тегли към дъното на
готварския съд.
Дъното на готварските
съдове трябва да е
възможно най-дебело и
равно.
Уверете се, че дъната на
чиниите са чисти и сухи,
преди да ги поставите на
повърхността на плота.
Размери на готварските съдове
Индукционните зони за готвене се
приспособяват към дъното на
готварския съд автоматично.
Ефективността на зоната за готвене е
свързана с диаметъра на готварския
съд. Съдове за готвене с по-малък
диаметър от минималния получават
6.2 Шумовете по време на
работа
Ако чувате:
•
пукащ шум: готварският съд е
направен от различен материал
(конструкция сандвич).
• свирене: вие използвате зона за
готвене с високо ниво на мощност,
а готварският съд е направен от
различен материал (конструкция
сандвич).
• бучене: вие използвате високо ниво
на мощност.
• щракане: възниква електрическо
превключване.
• свистене, бръмчене: вентилаторът
работи.
Шумът е нормално явление и не
означава повреда в плочата.
6.3 Öko Timer (Икономичен
таймер)
За да пестите енергия, нагревателят
на зоната за готвене се деактивира
преди сигнала на таймера за
отброяване на оставащото време.
Разликата във времето за работа
зависи от степента на нагряване и
времетраенето на готвенето.
6.4 Примери за различни
начини за готвене
Връзката между степента на
нагряване и консумацията на енергия
на зоната не е линейна. Когато
увеличите степента на нагряване, тя
не е пропорционална на
увеличаването на консумацията на
енергия. Това означава, че зоната за
готвене със средна степен на
нагряване използва по-малко от
половината от своята енергия.
16
www.electrolux.com
Данните в следващата
таблица са
ориентировъчни.
Настройка
на нагрява‐
нето
Използвайте за:
Време
(мин)
Подгряване на сготвена
храна.
колкото Поставете капак върху го‐
е нео‐ тварския съд.
бходи‐
мо
1-3
Холандски сос, разтапяне
на: масло, шоколад, жела‐
тин.
5 - 25
От време на време раз‐
бърквайте.
1-3
Втвърдяване: пухкави ом‐
лети, печени яйца.
10 - 40
Гответе с поставен капак.
3-5
За варене на ориз и ястия с 25 - 50
мляко, претопляне на гото‐
ви ястия.
Добавете поне два пъти
повече течност, отколкото
е оризът, по средата на го‐
твенето смесете млечните
блюда.
5-7
Зеленчуци на пара, риба,
месо.
20 - 45
Добавете няколко супени
лъжици течност
7-9
Картофи на пара.
20 - 60
Използвайте макс. ¼ л во‐
да за 750 г картофи.
7-9
Приготвяне на по-големи
количества храна, задуше‐
ни ястия и супи.
60 150
До 3 л течност заедно със
съставките.
9 - 12
Леко запържване: шницел,
телешко кордон бльо, кот‐
лети, пелмени, наденица,
дроб, маслено-брашнена
запръжка, яйца, палачинки,
понички.
колкото Обърнете по средата на
е нео‐ готвенето.
бходи‐
мо
12 - 13
Дълбоко пържене, карто‐
5 - 15
фени кюфтета, филе-минь‐
он, пържоли.
14
Кипване на вода, готвене на макаронени изделия, запържване на
месо (гулаш, задушено), пържене на картофи.
-1
Съвети
Обърнете по средата на
готвенето.
Кипване на големи количества вода. PowerBoost е активиран.
БЪЛГАРСКИ
17
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
7.1 Обща информация
•
•
•
•
•
Почиствайте плочата след всяка
употреба.
Винаги използвайте готварски
съдове с почистено дъно.
Надрасквания или тъмни петна по
повърхността не влияят върху
функционирането на плочата.
Използвайте специален почистващ
препарат, предназначен за
повърхността на плочата.
Използвайте специална стъргалка
за стъкло.
7.2 Почистване на плочата
•
Отстранявайте незабавно:
разтопена пластмаса, пластмасово
фолио, захар и храна със захар, в
•
•
противен случай замърсяването
може да повреди плочата.
Внимавайте да не се изгорите.
Използвайте специалната
стъргалка на стъклокерамичната
повърхност под остър ъгъл и
плъзгайте острието по
повърхността.
Отстранете, когато плочата е
достатъчно изстинала: следи от
варовик, вода, петна от мазнина,
лъскави металически
обезцветявания. Почиствайте
плочата с влажна кърпа и малко
почистващ препарат. След
почистване подсушете плочата с
мека кърпа.
Премахнете бляскави метални
драскотини: използвайте разтвор
от вода и оцет и почистете
стъклената повърхност с мокър
парцал.
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
8.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Не можете да активирате Плочата не е свързана
или работите с плочата. към електрозахранването
или е свързана непра‐
вилно.
Бушона е изгърмял.
Отстраняване
Проверете дали плочата
е свързана правилно към
електрозахранването.
Вижте схемата за свърз‐
ване.
Проверете дали предпа‐
зителят е причина за не‐
изправността. Ако пред‐
пазителите продължават
да падат, се обадете на
квалифициран електро‐
техник.
Не настройвате темпера‐ Включете плочата отново
турата за 10 секунди.
и задайте степента на
нагряване в рамките на
10 секунди.
18
www.electrolux.com
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Доконали сте 2 или пове‐ Докосвайте само по едно
че сензорни полета едно‐ сензорно поле.
временно.
Пауза работи.
Разгледайте "Всекиднев‐
на употреба".
Върху командното табло Почистете командното
има вода или е покрито с табло.
пръски мазнина.
Прозвучава звуков сиг‐
Поставили сте нещо вър‐ Махнете предмета от
нал и плочата се изключ‐ ху едно или повече сен‐
сензорните полета.
ва.
зорни полета.
Когато плочата се деак‐
тивира прозвучава звуков
сигнал.
Плочата се деактивира.
Поставили сте нещо вър‐ Махнете предмета от
сензорното поле.
ху сензорното поле .
Индикаторът за остатъч‐
на топлина не се включ‐
ва.
Зоната за готвене не е
гореща, защото е била
включена само за кратко
време или сензорът е по‐
вреден.
Ако зоната за готвене ра‐
боти достатъчно дълго,
за да бъде гореща, се
свържете със сервизния
център.
Автоматично нагряване
не работи.
Зоната е гореща.
Оставете зоната да из‐
стине достатъчно.
Зададена е най-високата Най-високата степен на
степен на нагряване.
нагряване има същата
мощност като функцията.
Настройката за топлина
превключва между две
нива.
Управление на мощност‐
та работи.
Разгледайте "Всекиднев‐
на употреба".
Сензорните полета се на‐ Готварският съд е прека‐
горещяват.
лено голям или сте го по‐
ставили твърде близко
до сензорните полета за
управление.
Поставете големите го‐
тварски съдове върху за‐
дните зони за готвене,
ако е възможно.
Няма звук, когато докос‐
вате сензорните полета
на таблото.
Звуците са деактивира‐
ни.
Деактивиране на звуци‐
те. Разгледайте "Всекид‐
невна употреба".
светва.
Защита за деца на фур‐
ната или Заключване ра‐
боти.
Разгледайте "Всекиднев‐
на употреба".
светва.
Няма готварски съд вър‐
ху зоната за готвене.
Поставете готварски съд
върху зоната за готвене.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
Възможна причина
19
Отстраняване
Готварският съд е непод‐ Използвайте подходящи
ходящ.
готварски съдове. Вж.
"Препоръки и съвети".
и число светва.
Диаметърът на дъното
на готварския съд е пре‐
калено малък за зоната
за готвене.
Използвайте готварски
съдове с подходящи раз‐
мери. Вж. "Технически
данни".
В плочата има грешка.
Деактивирайте плочата и
я активирайте отново
след 30 секунди. Ако
се появи отново, изклю‐
чете плочата от електри‐
ческото захранване.
След 30 секунди свърже‐
те плочата отново. Ако
проблемът продължи, се
обърнете към оторизира‐
ния сервизен център.
Може да чуете постоянен Електрическата връзка е
звуков сигнал.
изпълнена неправилно.
8.2 Ако не откривате
решение...
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център. Съобщете данните
от табелката с данни. Съобщете
трицифрения код за стъклокерамиката
(той се намира в ъгъла на стъклената
повърхност) и съобщението за грешка,
Изключете плочата от за‐
хранващата ел. мрежа.
Говорете с квалифици‐
ран електротехник да на‐
прави проверка на инста‐
лацията.
което се появява. Уверете се, че
управлявате котлонът правилно. В
противен случай, посещението на
сервизния специалист или на
продавача няма да бъде безплатно,
също и през гаранционния срок. В
гаранционната книжка ще намерите
указания относно сервизния център и
гаранционните условия.
9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
9.1 Табелка с технически
данни
Модел EIV644
Тип 61 B4A 04 AA
Индукция 7.35 kW
Сериен номер .................
ELECTROLUX
PNC (номер на продукт) 949 596 713 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Произведено в Германия
7.35 kW
20
www.electrolux.com
9.2 Спецификация на зоните за готвене
Зона за го‐
твене
Номинална
PowerBoost
мощност (при [W]
максимална
топлинна на‐
стройка) [W]
PowerBoost
максимална
продължи‐
телност [min]
Диаметър на
готварските
съдове [mm]
Предна лява
2300
3200
10
125 - 210
Задна лява
2300
3200
10
125 - 210
Предна дясна
2300
3200
10
125 - 210
Задна дясна
2300
3200
10
125 - 210
Мощността на зоните за готвене може
да се отклонява в малки граници от
данните в таблицата. Тя зависи от
материала и размерите на готварските
съдове.
За оптимални резултати при готвене,
използвайте готварски съдове, не поголеми от диаметъра в таблицата.
10. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
10.1 Информация за продукта съгласно EU 66/2014
Идентификация на мо‐
дела
EIV644
Тип готв. плот
Нагряваща се
плоча (котло‐
ни)
Брой зони за готвене
2
Загряваща технология
Индукционен
Дължина (Д) и ширина
Ляво
(Ш) на зоната за готвене
39.2 cm Д
22,0 cm Ш
Дължина (Д) и ширина
Дясно
(Ш) на зоната за готвене
39.2 cm Д
22,0 cm Ш
Енергийна консумация
на зоната за готвене
(EC electric cooking)
Ляво
183,9 Wh / kg
Енергийна консумация
на зоната за готвене
(EC electric cooking)
Дясно
183,9 Wh / kg
Енергийна консумация
на плота (EC electric
hob)
EN 60350-2 - Домашни ел. уреди за
готвене - Част 2: Котлони - Методи за
измерване на ефективността
183,9 Wh / kg
БЪЛГАРСКИ
10.2 Енергоспестяващи
•
Може да спестите енергия по време
на ежедневното ви готвене, ако
следвате съветите по-долу.
•
•
•
•
Когато загрявате вода използвайте
само количеството което ви трябва.
Ако е възможно, винаги поставяйте
капак на готварските съдове.
Преди да активирате зоните за
готвене, поставете съдовете за
готвене върху тях.
•
21
Сложете малките готварски съдове
на малките зони за готвене.
Сложете готварските съдове върху
центъра на зоната за готвене.
Използвайте остатъчната топлина,
за да запазите храната топла или
да я разтопите.
11. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
22
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK..........................................................................22
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK............................................................................ 25
3. ÜZEMBE HELYEZÉS....................................................................................... 27
4. TERMÉKLEÍRÁS.............................................................................................. 29
5. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 31
6. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK......................................................34
7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS...................................................................................36
8. HIBAELHÁRÍTÁS............................................................................................. 37
9. MŰSZAKI ADATOK.......................................................................................... 39
10. ENERGIAHATÉKONYSÁG............................................................................ 39
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
MAGYAR
23
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet
nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után,
lehűléskor. A készülék elérhető részei forróak.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
1.2 Általános biztonság
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és
az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen
óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy
külön távirányító rendszerrel.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Főzőlapon történő főzéskor az
olaj vagy zsír felügyelet nélkül hagyása veszélyes
lehet, és tűz keletkezhet.
A tüzet SOHA NE próbálja meg eloltani vízzel, hanem
kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat
például egy fedővel vagy tűzálló takaróval.
FIGYELEM! Főzéskor a készüléket ne hagyja
felügyelet nélkül. Rövid időtartamú főzéskor a
készüléket tartsa folyamatosan felügyelet alatt.
FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: Ne tároljon semmit
sem a főzőfelületeken.
Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat (fedők,
kések, kanalak), mert azok felforrósodhatnak.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
gőzt.
Használat után saját gombjával kapcsolja ki a főzőlap
adott elemét, és ne hagyatkozzon az
edényérzékelésre.
Ha repedést lát az üvegkerámia / üveg felületen,
kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból
a dugvilláját. Amennyiben a készülék kötésdobozon
keresztül közvetlenül csatlakozik az elektromos
hálózathoz, vegye ki a biztosítékot a készülék
elektromos hálózatról történő leválasztásához. Egyéb
esetben forduljon a márkaszervizhez.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
hivatalos márkaszerviznek vagy más hasonlóan
képzett személynek ki kell cserélnie, nehogy
veszélyhelyzet álljon elő.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a főzőlap gyártója által
tervezett vagy a főzőlap gyártója által a használati
útmutatóban javasolt, illetve a készülékhez mellékelt
főzőlapvédő elemet használjon. A nem megfelelő
védőelemek használata balesetet okozhat.
MAGYAR
25
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Megfelelő tömítőanyaggal védje a
munkalap vágott felületeit a
nedvesség ellen.
Védje a készülék alját a gőztől és
nedvességtől.
Ne telepítse a készüléket ajtó mellé
vagy ablak alá. Ezzel elkerülhető,
hogy az ajtó vagy ablak kinyitásával
leverje a forró főzőedényt a
készülékről.
Mindegyik készülék alján
hűtőventilátorok találhatók.
Ha a készüléket fiók fölött helyezi
üzembe:
– Ne tároljon semmi olyan
kisméretű tárgyat vagy papírlapot,
melyet a ventilátorok
beszívhatnak, mivel az
megsértheti a hűtőventilátorokat,
vagy megrongálhatja a
hűtőrendszert.
– A készülék alja és a fiókban tárolt
tárgyak között hagyjon legalább 2
cm távolságot.
2.2 Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
A készüléket kötelező földelni.
Bármilyen beavatkozás előtt
ellenőrizni kell, hogy a berendezés le
lett-e választva az elektromos
hálózatról.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e
üzembe helyezve a készülék. A
hálózati vezeték dugója (ha van) és a
konnektor közötti gyenge vagy rossz
érintkezés miatt a csatlakozás
túlságosan felforrósodhat.
Használjon megfelelő típusú hálózati
kábelt.
Ne hagyja, hogy az elektromos
vezetékek összegabalyodjanak.
Ügyeljen arra, hogy az
érintésvédelem ki legyen építve.
Használjon feszültségmentesítő
bilincset a vezetékhez.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel
vagy dugója (ha van) ne érjen a
készülékhez vagy a forró
főzőedényekhez, amikor a készüléket
a közeli csatlakozóaljzathoz
csatlakoztatja.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
(ha van) és a hálózati kábel épségére.
Ha a hálózati kábel cserére szorul,
forduljon a márkaszervizünkhöz vagy
egy villanyszerelőhöz.
A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül
ne lehessen eltávolítani azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
A hálózati vezeték kihúzásakor soha
ne vezetéket húzza. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3
mm-es érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
2.3 Használat
•
•
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és robbanásveszély
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés- és
áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Az első használat előtt távolítsa el a
csomagolóanyagot, a tájékoztató
címkéket és a védőfóliát (ha van).
A készüléket háztartási környezetben
használja.
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
Működés közben tilos a készüléket
felügyelet nélkül hagyni.
Minden használat után kapcsolja ki a
főzőzónákat.
Ne hagyatkozzon az
edényérzékelésre.
Soha ne tegyen a főzőzónákra
evőeszközöket vagy fedőket. Ezek
felforrósodhatnak.
Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel
érintkezik.
Ne használja a készüléket munkavagy tárolófelületként.
Amennyiben a készülék felülete
megrepedt, azonnal válassza le a
készüléket az elektromos hálózatról.
Ez a lépés az áramütés elkerüléséhez
szükséges.
A szívritmus-szabályozóval
rendelkező személyek tartsanak
legalább 30 cm távolságot a
bekapcsolt indukciós főzőzónáktól.
Amikor az élelmiszert forró olajba
helyezi, az olaj kifröccsenhet.
A felforrósított zsírok és olajok
gyúlékony gőzöket bocsáthatnak ki.
Zsírral vagy olajjal való főzéskor
tartsa azoktól távol a nyílt lángot és a
forró tárgyakat.
A nagyon forró olaj által kibocsátott
gőzök öngyulladást okozhatnak.
Az ételmaradékot tartalmazó használt
olaj az első használatkor alkalmazott
hőfoknál alacsonyabb értéken is tüzet
okozhat.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne helyezzen forró főzőedényt a
kezelőpanelre.
Ne helyezzen forró fedőt a főzőlap
üvegfelületére.
Ne hagyja, hogy a főzőedényből
elforrjon a folyadék.
Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen tárgyat
vagy főzőedényt a készülékre. A
készülék felülete megsérülhet.
Üres főzőedénnyel vagy főzőedény
nélkül ne kapcsolja be a főzőzónákat.
Ne tegyen alufóliát a készülékre.
Az öntöttvasból vagy alumínium
öntvényből készült, illetve sérült aljú
edények megkarcolhatják az üveg- /
üvegkerámia felületet. Az ilyen
tárgyakat mindig emelje fel, ha a
főzőfelületen odébb szeretné helyezni
ezeket.
A készülék kizárólag ételkészítési
célokat szolgál. Tilos bármilyen más
célra, például helyiség fűtésére
használni.
MAGYAR
2.4 Ápolás és tisztítás
•
•
•
•
•
Rendszeresen tisztítsa meg a
készüléket, hogy elkerülje a felület
károsodását.
Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja
lehűlni, mielőtt megtisztítaná.
Karbantartás előtt húzza ki a
konnektorból a készülék hálózati
vezetékét.
A készülék tisztításához ne
használjon vízsugarat vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon semmilyen
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
•
2.6 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
Válassza le a készüléket ez
elektromos hálózatról.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
2.5 Szerviz
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
3.4 Összeszerelés
3.1 A szerelést megelőző
teendők
A főzőlap beszerelése előtt másolja le az
adattábláról az alábbi adatokat. Az
adattábla a főzőlap alján található.
Sorozatszám ...........................
3.2 Beépíthető tűzhelylapok
Csak azután használhatja a beépített
főzőlapot, miután beszerelte azt a
szabványoknak megfelelő beépített
szekrénybe és munkafelületbe.
3.3 Csatlakozóvezeték
•
•
A főzőlapot csatlakozó vezetékkel
együtt szállítjuk.
A megsérült hálózati kábel pótlásához
használja a következő vezetéktípust:
H05V2V2-F, mely 90°C-os vagy
magasabb hőmérsékletnek is ellenáll.
Forduljon a helyi márkaszervizhez.
27
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
min.
500mm
min.
50mm
28
www.electrolux.com
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min. 60mm
min.
28 mm
min.
12 mm
Ha a készüléket egy fiók fölé
szereli fel, a főzőlap
ventilátora főzés közben
felmelegítheti a fiókban
elhelyezett és tárolt
eszközöket.
MAGYAR
29
4. TERMÉKLEÍRÁS
4.1 Főzőfelület elrendezése
1
1 Indukciós főzőzóna
2 Kezelőpanel
1
1
1
2
4.2 Kezelőpanel elrendezés
1
2 3
4
5
11
6
7
10
9
8
A készülék üzemeltetéséhez használja az érzékelőmezőket. Kijelzések, visszajelzők
és hangok jelzik, hogy mely funkciók működnek.
Érzé‐
kelő‐
mező
Funkció
Megjegyzés
1
BE / KI
A főzőlap be- és kikapcsolása.
2
Funkciózár / Gyermekzár A kezelőpanel lezárása/a lezárás feloldá‐
sa.
3
Szünet
A funkció be- és kikapcsolása.
4
Bridge
A funkció be- és kikapcsolása.
-
Hőfokbeállítás kijelzése
Jelzi a hőfokbeállítást.
-
Időzítés jelzők a főzőzó‐
nákhoz
Jelzi, hogy melyik zónára állítja be az
időt.
-
Időzítő kijelzés
Percben mutatja az időt.
5
6
7
30
www.electrolux.com
Érzé‐
kelő‐
mező
8
/
9
10
11
-
Funkció
Megjegyzés
-
A főzőzóna kiválasztása.
-
Növeli vagy csökkenti az időt.
PowerBoost
A funkció be- és kikapcsolása.
Kezelősáv
A hőfok beállítása.
4.3 Hőfokbeállítás kijelzései
Kijelzés
Termékleírás
A főzőzóna ki van kapcsolva.
A főzőzóna működik.
-
A Szünet funkció működik.
A Automatikus felfűtés funkció működik.
A PowerBoost funkció működik.
+ számjegy
Üzemzavar lépett fel.
/
OptiHeat Control (maradékhő kijelzése 3 lépésben): főzés folya‐
matban / melegen tartás / maradékhő.
/
A Funkciózár /Gyermekzár funkció működik.
Nem megfelelő vagy túl kicsi a főzőedény, vagy nincs főzőedény
a főzőzónán.
A Automatikus kikapcsolás funkció működik.
4.4 OptiHeat Control
(maradékhő kijelzése 3
lépésben)
FIGYELMEZTETÉS!
/
/
A maradékhő
miatt égési sérülés veszélye
áll fenn. A visszajelző a
maradékhő szintjét jelzi.
Az indukciós főzőzónák közvetlenül a
főzőedény alján biztosítják az
ételkészítéshez szükséges hőt. Az
üvegkerámiát a főzőedény maradékhője
melegíti.
MAGYAR
31
5. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
5.1 Be- és kikapcsolás
Érintse meg a
gombot 1 másodpercig
a főzőlap be- vagy kikapcsolásához.
5.3 A hőfokbeállítás
A hőfok beállítása vagy módosítása:
Érintse meg a kezelősávot a megfelelő
hőfokbeállításnál, vagy húzza végig az
ujját a kezelősávon addig, míg el nem éri
a megfelelő hőfokbeállítást.
5.2 Automatikus kikapcsolás
A funkció automatikusan leállítja a
főzőlapot, ha:
•
•
•
•
•
•
valamennyi főzőzóna ki van
kapcsolva,
nem végzett hőfokbeállítást a főzőlap
bekapcsolása után,
több mint 10 másodpercig valamivel
(pl. edény, konyharuha stb.) letakarta
a kezelőpanelt, vagy ráöntött valamit.
Hangjelzés hallható és kikapcsol
főzőlap. Távolítsa el a tárgyat, vagy
tisztítsa meg a kezelőpanelt.
a főzőlap túlságosan felmelegszik (pl.
egy lábasból elforr a folyadék). Mielőtt
ismét használná a főzőlapot, várja
meg, hogy a főzőzóna lehűljön.
nem megfelelő főzőedényt használ. A
szimbólum világítani kezd, és 2
perc múlva a főzőzóna automatikusan
leáll.
nem állított le egy főzőzónát, illetve
nem módosította a hőfokbeállítást.
szimbólum
Bizonyos idő után a
világítani kezd, és a főzőlap kikapcsol.
A hőfokbeállítás és azon időtartam
közötti kapcsolat, melynek elteltével a
főzőlap kikapcsol:
Hőfokbeállítás
,1-3
Az alábbi idő el‐
teltével a főzőlap
kikapcsol:
6 óra
4-7
5 óra
8-9
4 óra
10 - 14
1,5 óra
5.4 A főzőzónák használata
A főzőedényt a kiválasztott főzőzóna
közepére helyezze. Az indukciós
főzőzónák automatikusan
alkalmazkodnak a főzőedény aljának
méretéhez.
Két főzőzónán egyszerre főzhet egy
nagy főzőedényben. A főzőedények le
kell takarnia mindkét főzőzóna
középpontját, de nem nyúlhat túl a
területhatár-jelölésen.
Ha a főzőedényt a két középpont közé
helyezi, a híd funkció nem fog
bekapcsolni.
32
www.electrolux.com
5.5 Bridge
A funkció bekapcsolása egy
A funkció akkor működik, ha
két zóna középpontját fedi le
a főzőedény.
A funkció két főzőzónát kapcsol össze,
így azok egy főzőzónaként működnek.
Először állítsa be az egyik főzőzóna
hőfokát.
A funkció bal/jobb főzőzónához
történő aktiválásához: érintse meg a
/ gombot. A hőfok módosításához
érintse meg a bal/jobb érzékelők egyikét.
A funkció kikapcsolása: érintse meg a
/ gombot. A főzőzónák ezután
egymástól függetlenül működnek.
5.6 Automatikus felfűtés
Kapcsolja be ezt a funkciót, hogy
rövidebb idő alatt érje el a szükséges
hőfokbeállítást. Ha a funkció be van
kapcsolva, a főzőzóna a legnagyobb
hőfokbeállításról indul, majd bizonyos idő
elteltével átvált a kiválasztott beállításra.
A funkció bekapcsolásához
a főzőzónának hidegnek kell
lenni.
A funkció bekapcsolása egy
főzőzónánál: érintse meg a
gombot
világítani kezd). Azonnal érintse
(a
meg a kívánt hőfokértéket. 3 másodperc
elteltével a
megjelenik.
A funkció kikapcsolása: módosítsa a
hőfokbeállítást.
5.7 PowerBoost
A funkció nagyobb teljesítményt tesz
elérhetővé az indukciós főzőzónák
számára. A funkció csak bizonyos ideig
működtethető az indukciós főzőzónák
esetén. Ezután az indukciós főzőzóna
automatikusan visszakapcsol a
legmagasabb hőfokbeállításra.
Lásd a „Műszaki adatok”
című fejezetet.
főzőzónánál: érintse meg a
Megjelenik a
mezőt.
jelzés.
A funkció kikapcsolása: módosítsa a
hőfokbeállítást.
5.8 Időzítő
Visszaszámlálásos időzítő
A funkcióval beállíthatja, hogy a
főzőzóna milyen hosszú ideig üzemeljen
egyetlen főzési ciklus alatt.
Először a főzőzóna hőfokbeállítását
végezze el, majd állítsa be a funkciót.
A főzőzóna beállítása: érintse meg a
kezelőgombot ismételten, amíg a
szükséges főzőzóna visszajelzője
világítani nem kezd.
A funkció bekapcsolásához: érintse
gombját az idő
meg az időzítő
beállításához (00 - 99 perc). Amikor a
főzőzóna visszajelzője lassabban villog,
az idő visszaszámolása megkezdődött.
A hátralévő idő ellenőrzése: válassza
ki a főzőzónát a
gombbal. A főzőzóna
visszajelzője gyorsan kezd villogni. A
kijelzőn a hátralévő idő látható.
A visszaszámlálási idő beállítása:
válassza ki a főzőzónát a
Érintse meg a
vagy
gombbal.
mezőt.
A funkció kikapcsolása: válassza ki a
főzőzónát a
gombbal, majd érintse
meg a
gombot. A hátralévő idő
visszaszámlálása 00 eléréséig
folytatódik. A főzőzóna visszajelzője
kialszik.
Amikor a visszaszámlálás
véget ér, hangjelzés
hallható, és a 00 kijelzés
villog. A főzőzóna kikapcsol.
A hang kikapcsolása: érintse meg a
gombot.
CountUp Timer (Az előreszámlálásos
időzítő)
Ezzel a funkcióval figyelheti, hogy
mennyi ideje működik a főzőzóna.
MAGYAR
33
A főzőzóna beállítása: érintse meg a
A funkció bekapcsolásához érintse meg
kezelőgombot ismételten, amíg a
szükséges főzőzóna visszajelzője
világítani nem kezd.
a
A funkció bekapcsolásához: érintse
meg az időzítő
gombját; a
jel
megjelenik. Amikor a főzőzóna
visszajelzője lassabban villog, az idő
számlálása megkezdődött. A kijelző a
és a (percekben) számolt idő között vált.
Annak ellenőrzésére, hogy mennyi
ideig működik a főzőzóna: válassza ki
gombbal. A főzőzóna
a főzőzónát a
visszajelzője gyorsan kezd villogni. A
kijelzőn a zóna működési ideje jelenik
meg.
A funkció kikapcsolása: válassza ki a
főzőzónát a
gombbal, majd érintse
vagy
gombot. A főzőzóna
meg a
visszajelzője kialszik.
Percszámláló
Amikor a főzőlap be van kapcsolva, és a
főzőzónák nem üzemelnek, ezt a
funkciót Percszámlálóként
használhatja. A hőfokbeállítás kijelzőjén
látható.
A funkció bekapcsolásához: érintse
meg a
gombot. Érintse meg az időzítő
vagy
gombját az idő beállításához.
Amikor a visszaszámlálás véget ér,
hangjelzés hallható, és a 00 kijelzés
villog.
A hang kikapcsolása: érintse meg a
gombot.
A funkció nincs hatással a
főzőzónák működésére.
mezőt.
világítani kezd.A hőfokbeállítás 1-es
szintre mérséklődik.
A funkció kikapcsolásához érintse meg a
gombot. A készülék visszakapcsol az
előző hőfokbeállításra.
5.10 Funkciózár
Amikor a főzőzónák működnek,
zárolhatja a kezelőpanelt. Ezzel
megelőzheti a hőfokbeállítás véletlen
módosítását.
Először végezze el a hőbeállítást.
A funkció bekapcsolása: érintse meg a
gombot. A
4 másodpercre
megjelenik.Ezzel nem kapcsolja ki az
időzítési funkciókat.
A funkció kikapcsolása: érintse meg a
gombot. Az előző hőfokbeállítás
jelenik meg.
A főzőlap kikapcsolása ezt a
funkciót is kikapcsolja.
5.11 Gyermekzár
Ez a funkció megakadályozza a főzőlap
véletlen üzemeltetését.
A funkció bekapcsolása: indítsa el a
főzőlapot a
gombbal. Ne végezzen
hőfokbeállítást. Érintse meg a
4 másodpercig. A
gombot
megjelenik.
Kapcsolja ki a főzőlapot a
gombbal.
A funkció kikapcsolása: indítsa el a
főzőlapot a
gombbal. Ne végezzen
hőfokbeállítást. Érintse meg a
gombot
5.9 Szünet
4 másodpercig. A
Ez a funkció az összes üzemelő
főzőzónát a legalacsonyabb hőfokú
beállításra állítja.
A funkció hatálytalanítása egyetlen
főzési műveletre: indítsa el a főzőlapot
Amíg ez a funkció aktív, a kezelőpanelen
lévő többi szimbólum zárolva van.
A funkció nem állítja le az időzítési
funkciókat.
megjelenik.
Kapcsolja ki a főzőlapot a
a
gombbal. A
gombbal.
megjelenik. Érintse
gombot 4 másodpercig.
meg a
Végezze el a hőfokbeállítást 10
másodpercen belül. Működtetheti a
főzőlapot. Amikor a főzőlapot a
34
www.electrolux.com
gombbal kikapcsolja, a funkció ismét
működik.
5.12 OffSound Control (A
hangjelzések ki- és
bekapcsolása)
•
•
•
Kapcsolja ki a főzőlapot. Érintse meg a
gombot 3 másodpercig. A kijelző
bekapcsol, majd kikapcsol. Érintse meg a
gombot 3 másodpercig. A
vagy
jelenik meg. Érintse meg az időzítő
gombját az alábbiak egyikének
kiválasztásához:
•
•
•
- a hangjelzések kikapcsolnak
Minden egyes fázis legnagyobb
elektromos terhelhetősége 3700 W.
A funkció elosztja a teljesítményt az
ugyanazon fázisra kötött főzőzónák
között.
A funkció akkor kapcsol be, ha az
ugyanazon fázisra kötött főzőzónák
összes elektromos
teljesítményfelvétele meghaladja a
3700 W értéket.
A funkció csökkenti a teljesítményt az
ugyanazon fázisra kötött többi
főzőzónánál.
A csökkentett teljesítményű zónák
hőfokbeállításának kijelzőjén két szint
váltakozik.
•
- a hangjelzések bekapcsolnak
A kiválasztás megerősítéséhez várja
meg, hogy a főzőlap automatikusan
kikapcsoljon.
Amikor a funkció beállítása , a
hangjelzés csak akkor szólal meg,
amikor:
•
•
•
•
gombot;
megérinti a
a Percszámláló lejár
a Visszaszámlálásos időzítő lejár
valamit rátesz a kezelőpanelre.
5.13 Teljesítménykezelés
•
A főzőzónák a főzőlapba lépő fázisok
számától és elhelyezésétől függően
vannak csoportosítva. Lásd az ábrát.
6. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
6.1 Főzőedény
Az indukciós főzőzónáknál
az erős elektromágneses
mező a főzőedényben
nagyon gyorsan termel hőt.
Az indukciós főzőzónákat
megfelelő edényekkel
használja
A főzőedény anyaga
•
megfelelő: öntöttvas, acél,
zománcozott acél, rozsdamentes
acél, többrétegű főzőedényalj (a
gyártó által megfelelőnek jelölve).
• nem megfelelő: alumínium, réz,
sárgaréz, üveg, kerámia, porcelán.
A főzőedény akkor megfelelő
indukciós tűzhelylaphoz, ha:
•
•
egy kevés víz nagyon gyorsan felforr
a legmagasabb hőfokra beállított
zónán.
a mágnes hozzátapad a főzőedény
aljához.
MAGYAR
A főzőedény alja legyen
minél vastagabb és
laposabb.
Ügyeljen arra, hogy az
edények alja tiszta és száraz
legyen, mielőtt a főzőlapra
helyezi azokat.
Edények méretei
Az indukciós főzőzónák automatikusan
alkalmazkodnak a főzőedény aljának
méretéhez.
A főzőzóna hatásfoka függ a főzőedény
átmérőjétől. Az ajánlott minimumnál
kisebb átmérőjű főzőedény csak egy
részét veszi fel a főzőzóna által leadott
energiának.
Lásd a „Műszaki adatok” c.
részt.
6.2 Működés közben hallható
hangok
Ha a következőt hallja:
•
•
•
recsegés: a főzőedény különböző
anyagokból készült
(szendvicskonstrukció).
fütyülés: a főzőzónát magas
teljesítményszinten használja, és a
főzőedény különböző anyagokból
készült (szendvicskonstrukció).
zümmögés: magas teljesítményszintet
használ.
Hőfokbeállí‐
tás
35
•
kattogás: elektromos kapcsolás megy
végbe.
• sziszegés, zümmögés: a ventilátor
üzemel.
Ezek a zajok normális jelenségnek
számítanak, és nem jelentik azt, hogy
a főzőlap meghibásodott.
6.3 Öko Timer (Eco időzítő)
Az energiatakarékosság érdekében a
főzőzóna fűtőegysége korábban
kikapcsol a visszaszámlálásos időzítő
hangjelzésénél. A működés időbeli
különbsége a hőfok beállításától és a
főzési idő hosszától függ.
6.4 Példák különböző főzési
alkalmazásokra
A főzőzóna hőfokbeállítása és
energiafogyasztása közötti kapcsolat
nem lineáris. A hőfokbeállítás
növelésekor a főzőzóna
energiafogyasztása nem arányosan
emelkedik. Azaz, a közepes
hőfokbeállítású főzőzóna a névleges
energiafogyasztásának felénél kevesebb
energiát fogyaszt.
A táblázatban szereplő
adatok csak útmutatásul
szolgálnak.
Használat:
Idő
(perc)
Tanácsok
Főtt ételek melegen tartásá‐
ra.
szük‐
ség
szerint
Tegyen fedőt a főzőedényre.
1-3
Hollandi mártás, olvasztás:
vaj, csokoládé, zselatin.
5 - 25
Időnként keverje meg.
1-3
Keményítés: könnyű omlett,
sült tojás.
10 - 40
Fedővel lefedve készítse.
3-5
Rizs és tejalapú ételek főzé‐ 25 - 50
se, készételek felmelegítése.
-1
A folyadék mennyisége leg‐
alább kétszerese legyen a ri‐
zsének, a főzés félidejében
keverje meg a tejalapú éte‐
leket.
36
www.electrolux.com
Hőfokbeállí‐
tás
Használat:
Idő
(perc)
5-7
Zöldségek, hal gőzölése, hús 20 - 45
párolása.
Adjon hozzá néhány evőka‐
nálnyi folyadékot.
7-9
Burgonya párolása.
20 - 60
750 g burgonyához max. ¼ l
vizet használjon.
7-9
Nagyobb mennyiségű étel,
raguk és levesek készítése.
60 150
Legfeljebb 3 l folyadék plusz
a hozzávalók.
9 - 12
Kímélő sütés: bécsi szelet,
szük‐
borjúhús, cordon bleu, borda, ség
húspogácsa, kolbász, máj,
szerint
rántás, tojás, palacsinta,
fánk.
Félidőben fordítsa meg.
12 - 13
Erős sütés, burgonyatallér,
bélszín, marhaszeletek.
Félidőben fordítsa meg.
14
Víz forralása, tészta kifőzése, hús barnítása (gulyás, serpenyős sül‐
tek), burgonya bő olajban sütése.
5 - 15
Tanácsok
Nagymennyiségű víz forralása. PowerBoost bekapcsolva.
7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
7.1 Általános tudnivalók
•
•
•
•
•
Minden használat után tisztítsa meg a
főzőlapot.
Mindig olyan főzőedényeket
használjon, amelyeknek tiszta az alja.
A felületen megjelenő karcolások
vagy sötét foltok nem befolyásolják a
főzőlap működését.
Használjon a főzőlapok tisztításához
megfelelő tisztítószert.
Használjon üvegfelületekhez tervezett
speciális kaparóeszközt.
7.2 A főzőlap tisztítása
•
Azonnal távolítsa el: a megolvadt
műanyagot, folpackot, a cukrot,
•
•
valamint a cukortartalmú ételeket,
máskülönben a szennyeződés
károsíthatja a főzőlapot. Az égési
sérülés megelőzésére körültekintéssel
járjon el. Állítsa éles szögben az
üvegkerámia felületre a kaparókést,
majd csúsztassa végig a pengét a
felületen.
Távolítsa el, miután a főzőlap
megfelelően lehűlt: vízkőkarikák,
vízgyűrűk, zsírfoltok, fényes, fémes
elszíneződések. Nem karcoló
tisztítószerrel és megnedvesített
ruhával tisztítsa meg a főzőlapot. A
tisztítás után puha ruhával törölje
szárazra a főzőlapot.
Fényes, fémes elszíneződés
eltávolítása: ecetes vízzel
megnedvesített ruhával tisztítsa meg
az üvegfelületet.
MAGYAR
37
8. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
8.1 Mit tegyek, ha...
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
Nem lehet elindítani vagy
üzemeltetni a főzőlapot.
A főzőlap nincs csatlakoz‐
tatva az elektromos háló‐
zathoz, vagy csatlakoztatá‐
sa nem megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a főzőlap
jól van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz.
Lásd a kapcsolási rajzot.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosí‐
ték okozza-e a problémát.
Ha a biztosíték többször is
leolvad, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
Nem végezte el a hőfok‐
beállítást 10 másodpercen
belül.
Indítsa el újra a főzőlapot,
és 10 másodpercen belül
állítsa be a hőfokot.
Kettő vagy több érzékelő‐
mezőt érintett meg egy‐
szerre.
Egyszerre csak egy érzé‐
kelőmezőt érintsen meg.
A Szünet funkció működik.
Lásd a „Napi használat” cí‐
mű részt.
Víz- vagy zsírfoltok vannak Tisztítsa meg a kezelőpa‐
a kezelősávon.
nelen.
Hangjelzés hallható és ki‐ Letakart egy vagy több ér‐
kapcsol főzőlap.
zékelőmezőt.
Amikor a főzőlap kikapcsol,
egy hangjelzés hallható.
Vegyen le minden tárgyat
az érzékelőmezőkről.
A főzőlap kikapcsol.
Valamit rátett a
lőmezőre.
érzéke‐ Vegyen le minden tárgyat
az érzékelőmezőről.
Nem kezd világítani a ma‐
radékhő visszajelző.
A főzőzóna még nem forró‐
sodott fel, mert csak rövid
ideje van működésben,
vagy az érzékelő sérült/
meghibásodott.
Ha a főzőzóna elég ideig
működött, és forrónak kel‐
lene lennie, forduljon a
márkaszervizhez.
Továbbra sem működik a
Automatikus felfűtés funk‐
ció.
A főzőzóna forró.
Hagyja, hogy a főzőzóna
megfelelően lehűljön.
38
www.electrolux.com
Jelenség
A hőfok két szint között
változik.
Lehetséges ok
Javítási mód
A legmagasabb hőfok van
beállítva.
A legmagasabb főzési fo‐
kozatnak ugyanakkora a
teljesítménye, mint a funk‐
ciónak.
A Teljesítménykezelés
funkció működik.
Lásd a „Napi használat” cí‐
mű részt.
Az érzékelőmező felmeleg‐ A főzőedény túl nagy vagy
szik.
túl közel tette a kezelőpa‐
nelhez.
Ha lehetséges, tegye a
nagy főzőedényeket a hát‐
só főzőlapokra.
Nincs hangjelzés, amikor
A hangjelzések ki vannak
megérinti a kezelőpanel ér‐ kapcsolva.
zékelőmezőit.
Kapcsolja be a hangjelzé‐
seket. Lásd a „Napi hasz‐
nálat” című részt.
A
visszajelző világítani
kezd.
A Gyermekzár vagy Funk‐
ciózár funkció működik.
Lásd a „Napi használat” cí‐
mű részt.
A
visszajelző világítani
kezd.
Nincs főzőedény a főzőzó‐
nára helyezve.
Tegyen főzőedényt a főző‐
zónára.
A főzőedény nem megfele‐ Használjon megfelelő fő‐
lő típusú.
zőedényt. Olvassa el a
„Hasznos tanácsok és ja‐
vaslatok” c. fejezetet.
A főzőedény aljának átmé‐ Megfelelő méretű főzőe‐
rője túl kicsi a főzőzónához dényt használjon. Lásd a
képest.
„Műszaki adatok” c. részt.
A
visszajelző és egy
szám jelenik meg.
Üzemzavar lépett fel a fő‐
zőlapnál.
Kapcsolja ki a főzőlapot,
majd 30 másodperc eltelté‐
vel kapcsolja be újra.
Amennyiben a
jelzés is‐
mét megjelenik, feszültség‐
mentesítse a főzőlapot. 30
másodperc múlva csatla‐
koztassa újra a főzőlapot.
Ha a probléma továbbra is
fennáll, forduljon a márka‐
szervizhez.
Folyamatos hangjelzés
hallható.
Az elektromos csatlakozta‐ Feszültségmentesítse a fő‐
tás helytelen.
zőlapot. A készülék telepí‐
tésének ellenőrzéséhez
forduljon szakképzett vil‐
lanyszerelőhöz.
8.2 Ha nem talál megoldást...
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
szervizközponthoz. Adja meg az
adattáblán található adatokat. Szintén
adja meg az üvegkerámia háromjegyű
kódját (az üvegfelület sarkában látható),
valamint a megjelenő hibaüzenetet.
MAGYAR
Győződjön meg arról, hogy a főzőlapot
megfelelően működtette-e. Ha nem
megfelelően üzemeltette a készüléket, a
szerviz szerelője vagy az eladó
kiszállása nem lesz ingyenes, még a
39
garanciális időszakban sem. A
szervizközponttal és a garanciális
feltételekkel kapcsolatos tájékoztatást a
garanciakönyvben találja meg.
9. MŰSZAKI ADATOK
9.1 Adattábla
Modell: EIV644
Típus: 61 B4A 04 AA
Indukciós 7.35 kW
Sorozatszám: .................
ELECTROLUX
PNC (Termékszám): 949 596 713 00
220 - 240 V / 400 V, 2N, 50 - 60 Hz
Gyártási hely: Németország
7.35 kW
9.2 Főzőzónák jellemzői
Főzőzóna
Nominal po‐
PowerBoost
wer (maxi‐
[W]
mum heat set‐
ting) [W]
Power‐
Boost maxi‐
mális időtar‐
tam[min]
Cookware dia‐
meter [mm]
Bal első
2300
3200
10
125 - 210
Bal hátsó
2300
3200
10
125 - 210
Jobb első
2300
3200
10
125 - 210
Jobb hátsó
2300
3200
10
125 - 210
A főzőzónák teljesítménye kismértékben
eltérhet a táblázat adataitól. A
teljesítmény a főzőedény anyagától és
méretétől függően változik.
Az optimális főzési eredmény érdekében
olyan főzőedényt használjon, melynek
átmérője nem haladja meg a táblázatban
szereplő átmérőt.
10. ENERGIAHATÉKONYSÁG
10.1 Termékismertető ennek megfelelően: EU 66/2014
A készülék azonosítójele
EIV644
Főzőlap típusa
Beépíthető fő‐
zőlap
Főzőfelületek száma
2
Fűtési technológia
Indukciós főző‐
lap
Főzőfelület hosszúsága
(H) és szélessége (Sz)
Bal
H: 39,2 cm
Sz: 22,0 cm
40
www.electrolux.com
Főzőfelület hosszúsága
(H) és szélessége (Sz)
Jobb
H: 39,2 cm
Sz: 22,0 cm
Főzőfelület energiafo‐
gyasztása (EC electric
cooking)
Bal
183,9 Wh/kg
Főzőfelület energiafo‐
gyasztása (EC electric
cooking)
Jobb
183,9 Wh/kg
Főzőlap energiafogyasz‐
tása (EC electric hob)
183,9 Wh/kg
EN 60350-2 - Háztartási elektromos
főzőkészülékek - 2. rész: Főzőlapok Teljesítménymérési módszerek
•
10.2 Energiatakarékosság
•
A mindennapos főzés közben energiát
takaríthat meg az alábbi ötletek
betartásával.
•
•
Víz melegítésekor csak a szükséges
vízmennyiséget használja.
•
•
Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt
a főzőedényre.
A főzőedényt már bekapcsolás előtt
helyezze a főzőzónára.
A kisebb főzőedényt a kisebb
főzőzónára helyezze.
A főzőedényt a főzőzóna közepére
helyezze.
A maradékhőt használja az étel
melegen tartásához vagy
felolvasztásához.
11. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
ROMÂNA
41
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................... 41
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ.................................................................... 44
3. INSTALAREA................................................................................................... 46
4. DESCRIEREA PRODUSULUI..........................................................................47
5. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 49
6. INFORMAŢII ŞI SFATURI................................................................................ 53
7. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA.......................................................................... 55
8. DEPANARE...................................................................................................... 55
9. DATE TEHNICE............................................................................................... 57
10. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ.............................................................................58
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
1.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată
din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi
42
www.electrolux.com
permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil
pentru o consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu
dizabilităţi profunde şi complexe nu trebuie lăsate să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate
permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat
atunci când acesta este în funcţiune sau când se
răceşte. Componentele accesibile sunt fierbinţi.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
•
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale
acestuia devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă
să nu atingeţi elementele de încălzire.
A nu se folosi aparatul prin intermediul unui
cronometru extern sau cu un sistem telecomandat
separat.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
43
AVERTISMENT: Gătirea neasistată la plită folosind
grăsimi sau ulei poate fi periculoasă şi poate provoca
un incendiu.
Nu încercaţi NICIODATĂ să stingeţi focul cu apă.
Opriţi aparatul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu
o pătură anti-incendiu.
ATENŢIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat.
Un proces de gătire pe termen scurt trebuie
supravegheat permanent.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitaţi
nimic pe suprafeţele de gătit.
Obiectele de metal, de ex. cuţitele, furculiţele, lingurile
şi capacele nu trebuie puse pe suprafaţa plitei,
deoarece se pot înfierbânta.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a
curăţa aparatul.
După utilizare, stingeţi elementul plitei cu ajutorul
butonului şi nu lăsaţi această operaţiune în sarcina
detectorului de vase.
Dacă suprafaţa ceramică / de sticlă este crăpată, opriţi
aparatul şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare. În
cazul în care aparatul este conectat direct la sursa de
alimentare folosind cutia de conexiuni, scoateţi
siguranţa pentru a deconecta aparatul de la sursa de
curent. În ambele cazuri, contactaţi Centrul de service
autorizat.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de un service
autorizat sau de persoane cu o calificare calificare
similară pentru a se evita pericolul.
AVERTISMENT: Folosiţi doar opritoare realizate de
producătorul aparatului de gătit sau indicate de
producătorul aparatului în instrucţiunile de utilizare ca
fiind adecvate sau opritoarele incluse în aparat.
Utilizarea unor opritoare neadecvate poate produce
accidente.
44
www.electrolux.com
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
2.1 Instalarea
AVERTISMENT!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Respectaţi distanţele minime faţă de
alte aparate şi corpuri de mobilier.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Închideţi etanş suprafeţele tăiate cu
un agent de etanşare pentru ca
umezeala să nu umfle materialul.
Protejaţi partea de jos a aparatului de
abur şi umezeală.
Nu aşezaţi aparatul lângă o uşă sau
sub o fereastră. Astfel, vasele fierbinţi
de pe aparat nu vor cădea atunci
când uşa sau fereastra va fi deschisă.
Fiecare aparat are ventilatoare de
răcire în partea de jos.
Dacă aparatul este instalat deasupra
unui sertar:
– Nu depozitaţi niciun obiect mic
sau foi de hârtie care ar putea fi
aspirate, deoarece acestea pot
deteriora ventilatoarele de răcire
sau pot afecta sistemul de răcire.
– Păstraţi o distanţă de minim 2 cm
între baza aparatului şi obiectele
depozitate în sertar.
2.2 Conexiunea electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Înainte de a efectua orice tip de
operaţie, asiguraţi-vă că aţi
deconectat aparatul de la sursa de
curent.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.
Verificaţi dacă aparatul a fost instalat
corect. Cablurile de alimentare
electrică şi ştecherele (dacă există)
slăbite sau incorecte pot să provoace
încălzirea excesivă a terminalului.
Folosiţi un cablu adecvat pentru
alimentarea electrică.
Nu permiteţi încâlcirea cablurilor
electrice.
Verificaţi dacă este instalată protecţia
la electrocutare.
Folosiţi o clemă pentru reducerea
tensionării cablului.
Nu lăsaţi cablul de alimentare sau
ştecherul (dacă există) să atingă
aparatul fierbinte sau vase fierbinţi
atunci când conectaţi aparatul la
prizele din vecinătate.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul (dacă există) sau
cablul de alimentare electrică.
Contactaţi Centrul nostru de service
autorizat sau un electrician pentru a
schimba un cablu de alimentare
deteriorat.
Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor
unelte.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri,
nu conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
ROMÂNA
•
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport),
contactori şi declanşatori la protecţia
de împământare.
Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin
3 mm.
2.3 Utilizarea
•
•
•
•
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare, arsuri
şi electrocutare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Scoateţi toate ambalajele, etichetele
şi foliile de protecţie (dacă există)
înainte de prima utilizare.
Utilizaţi acest aparat într-un mediu
casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
După fiecare utilizare, opriţi zona de
gătit.
Nu vă bazaţi pe detectorul de vas.
Nu puneţi tacâmuri sau capace de
oale pe zonele de gătit. Acestea pot
deveni fierbinţi.
Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în
contact cu apa.
Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
Dacă suprafaţa aparatului este
crăpată, deconectaţi imediat aparatul
de la reţeaua electrică. Procedaţi
astfel pentru a preveni electrocutarea.
Utilizatorii cu stimulator cardiac trebui
să păstreze o distanta de minim 30 de
cm faţă de zonele de gătit prin
inducţie atunci când aparatul este în
funcţiune.
Când puneţi alimente în ulei fierbinte,
pot să sară stropi.
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
explozie
45
Grăsimile şi uleiul, atunci când sunt
încălzite, pot elibera vapori inflamabili.
Ţineţi flăcările sau obiectele încălzite
departe de grăsimi şi uleiuri atunci
când gătiţi.
Vaporii pe care îi eliberează uleiul
foarte fierbinte pot să se aprindă
spontan.
Uleiul folosit, care conţine resturi de
mâncare, poate lua foc la temperaturi
mai mici decât uleiul care este utilizat
pentru prima dată.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
AVERTISMENT!
Pericol de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu ţineţi vase pe panoul de comandă.
Nu puneţi un capac fierbinte pe
suprafaţa de sticlă a plitei.
Nu permiteţi evaporarea completă a
lichidului din vase.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu lăsa
obiecte sau vase să cadă pe aparat.
Suprafaţa poate fi deteriorată.
Nu activaţi zonele de gătit dacă pe
acestea nu se află vase sau vasele
sunt goale.
Nu puneţi folie din aluminiu pe aparat.
Vasele realizate din fontă, aluminiu
sau cu bazele deteriorate pot zgâria
suprafaţa din sticlă / vitroceramică.
Ridicaţi întotdeauna aceste obiecte
atunci când trebuie să le mutaţi pe
plita de gătit.
Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
2.4 Îngrijirea şi curăţarea
•
•
•
•
Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
Înainte de curăţare, opriţi cuptorul şi
lăsaţi-l să se răcească.
Scoateţi aparatul din priză înainte de
a efectua operaţiile de întreţinere.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur
pentru curăţarea aparatului.
46
www.electrolux.com
•
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi niciun produs
abraziv, burete abraziv, solvent sau
obiect metalic.
2.6 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
2.5 Service
•
•
Pentru a repara aparatul contactaţi un
Centru de service autorizat.
Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
•
•
•
Contactaţi autoritatea locală pentru
informaţii privind aruncarea adecvată
a acestui aparat.
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
3. INSTALAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
3.4 Asamblarea
3.1 Înaintea instalării
Înaintea instalării plitei, notaţi informaţiile
de mai jos aflate pe plăcuţa cu date
tehnice. Plăcuţa cu datele tehnice se află
pe partea inferioară a plitei.
min.
500mm
min.
50mm
Numărul de
serie ...........................
3.2 Plitele încorporate
Utilizaţi plite încorporate numai după ce
asamblaţi plita în unităţi de mobilier şi
suprafeţe de lucru ce corespund
standardelor.
3.3 Cablul de conectare
•
•
Plita este furnizată cu un cablu de
conectare.
Pentru a înlocui cablul de alimentare
deteriorat, folosiţi următorul tip de
cablu: H05V2V2-F care rezistă la o
temperatură de 90°C sau mai ridicată.
Adresaţi-vă Centrului de service local.
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
ROMÂNA
min.
28 mm
min. 60mm
min.
12 mm
Dacă aparatul este instalat
deasupra unui sertar,
ventilaţia plitei poate încălzi
articolele depozitate în sertar
pe durata procesului de
gătire.
4. DESCRIEREA PRODUSULUI
4.1 Configuraţia plitei de gătit
1
1
1 Zonă de gătit cu inducţie
2 Panou de comandă
1
1
2
47
48
www.electrolux.com
4.2 Configuraţia panoului de comandă
1
2 3
4
5
11
6
7
10
9
8
Folosiţi câmpurile cu senzori pentru controlul aparatului. Afişajele, indicatoarele şi
semnalele sonore indică funcţiile active.
Câmp Funcţie
cu
sen‐
zor
Comentariu
1
PORNIT / SFARSIT
2
Blocarea / Dispozitivul de Pentru blocarea / deblocarea panoului de
siguranţă pentru copii
comandă.
3
Pauză
Pentru a activa şi a dezactiva funcţia.
4
Bridge
Pentru a activa şi a dezactiva funcţia.
-
Afişajul nivelului de
căldură
Pentru a afişa nivelul de căldură.
-
Indicatoarele cronometre‐ Indică zona pentru care setaţi timpul.
lor zonelor de gătit
-
Afişajul cronometrului
Pentru a afişa durata în minute.
-
Pentru selectarea zonei de gătit.
-
Pentru a creşte sau a descreşte durata.
PowerBoost
Pentru a activa şi a dezactiva funcţia.
Bară de comandă
Pentru a seta nivelul de căldură.
5
6
7
8
/
9
10
11
-
Pentru activarea şi dezactivarea plitei.
4.3 Afişajele nivelurilor de căldură
Afişaj
Descriere
Zona de gătit este dezactivată.
-
Zona de gătit funcţionează.
ROMÂNA
Afişaj
49
Descriere
Pauză funcţionează.
Încălzire automată funcţionează.
PowerBoost funcţionează.
+ cifră
Există o defecţiune.
/
OptiHeat Control (Indicator de căldură reziduală cu 3 trepte): con‐
tinuare gătire / menţine cald / căldură reziduală.
/
Blocarea /Dispozitivul de siguranţă pentru copii funcţionează.
Pe zona de gătit se află un vas incorect, prea mic sau niciun vas.
Oprire automată funcţionează.
4.4 OptiHeat Control (Indicator
de căldură reziduală cu 3
trepte)
Zonele de gătit prin inducţie realizează
căldura necesară pentru gătire direct în
baza vasului. Suprafaţa vitroceramică se
încălzeşte de la căldura a vaselor.
AVERTISMENT!
/
/
Pericol de arsuri
din cauza căldurii reziduale.
Indicatorul prezintă nivelul
căldurii reziduale.
5. UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
•
5.1 Activarea şi dezactivarea
Atingeţi
timp de 1 secundă pentru a
activa sau dezactiva plita.
5.2 Oprire automată
Funcţia dezactivează automat plita
dacă:
•
•
•
toate zonele de gătit sunt dezactivate,
nu setaţi nivelul de căldură după
activarea plitei,
aţi vărsat ceva sau aţi pus ceva pe
panoul de comandă pentru mai mult
de 10 secunde (o tigaie, o lavetă etc.).
Este emis un semnal acustic şi plita
•
•
se dezactivează. Îndepărtaţi obiectul
sau curăţaţi panoul de comandă.
plita se înfierbântă prea tare (de ex.
când s-a evaporat tot lichidul dintr-o
tigaie). Lăsaţi zona de gătit să se
răcească înainte de a utiliza plita din
nou.
folosiţi vase neadecvate. Se aprinde
simbolul , iar zona de gătit se
dezactivează automat după 2 minute.
nu dezactivaţi o zonă de gătit sau nu
modificaţi nivelul de căldură. După un
timp se aprinde , iar plita se
dezactivează.
Relaţia între nivelul de căldură şi
durata după care plita se
dezactivează:
50
www.electrolux.com
Nivel de căldură
,1-3
Plita se dezacti‐
vează după
6 ore
4-7
5 ore
8-9
4 ore
10 - 14
1,5 ore
5.3 Nivelul de căldură
5.5 Bridge
Funcţia se activează când
cratiţa acoperă centrele
celor două zone.
Pentru a seta sau modifica nivelul de
căldură:
Atingeţi bara de comandă la nivelul
corect de căldură sau mişcaţi degetul pe
lungimea barei de comandă până când
ajungeţi la setarea corectă pentru
căldură.
Această funcţie conectează două zone
de gătit care vor funcţiona ca o singură
zonă.
Mai întâi setaţi nivelul de căldură pentru
zonele de gătit.
Pentru a activa funcţia pentru zonele
de gătit stânga / dreapta: atingeţi
5.4 Utilizarea zonelor de gătit
Puneţi vasul în centrul zonei selectate.
Zonele de gătit prin inducţie se
adaptează automat la dimensiunea bazei
vasului.
Puteţi găti cu vasele mari puse pe două
zone de gătit simultan. Vasul trebuie să
acopere centrele ambelor zone însă să
nu depăşească marcajul zonei.
Dacă vasul se află între cele două
centre, funcţia punte nu va fi activată.
/
. Pentru a seta sau modifica nivelul de
căldură atingeţi unul dintre senzorii de
comandă din stânga / dreapta.
Pentru a dezactiva funcţia: atingeţi
/
. Zonele de gătit funcţionează
independent.
5.6 Încălzire automată
Activaţi această funcţie pentru a obţine
nivelul de căldură dorit într-un timp mai
scurt. Atunci când este activată, zona
funcţionează iniţial la cel mai ridicat nivel,
iar după aceea continuă să gătească la
nivelul de căldură dorit.
Pentru a activa funcţia, zona
de gătit trebuie să fie rece.
Pentru activarea funcţiei pentru o
( se
zonă de gătit: atingeţi
aprinde). Atingeţi imediat un nivel de
căldură dorit. După 3 secunde se aprinde
.
Pentru a dezactiva funcţia: modificaţi
nivelul de căldură.
ROMÂNA
5.7 PowerBoost
Această funcţie oferă putere
suplimentară zonelor de gătit prin
inducţie. Funcţia poate fi activată
exclusiv pentru zona de gătit prin
inducţie doar pentru o perioadă limitată
de timp. După această perioadă, zona de
gătit prin inducţie comută automat înapoi
la cel mai ridicat nivel de căldură.
Consultaţi capitolul „Date
tehnice”.
Pentru activarea funcţiei pentru o
zonă de gătit: atingeţi
aprinde.
.
se
Pentru a dezactiva funcţia: modificaţi
nivelul de căldură.
5.8 Temporizator
Cronometru cu numărătoare inversă
Puteţi utiliza această funcţie pentru a
seta durata funcţionării zonei de gătit
pentru doar o singură sesiune de gătit.
Mai întâi setaţi nivelul de căldură pentru
zona de gătit, după aceea setaţi funcţia.
Alegerea zonei de gătit: atingeţi
în
mod repetat până când indicatorul unei
zone de gătit necesare se aprinde.
Pentru a activa funcţia: atingeţi
de
la cronometru pentru a seta durata (00 99 minute). Atunci când indicatorul zonei
de gătit se aprinde intermitent în
secvenţă lentă, timpul este numărat
descrescător.
Când timpul ajunge la final
este emis un semnal sonor,
iar simbolul 00 se aprinde
intermitent. Zona de gătit
este dezactivată.
Pentru oprirea sunetului: atingeţi
în
Alegerea zonei de gătit: atingeţi
mod repetat până când indicatorul unei
zone de gătit necesare se aprinde.
Pentru a activa funcţia: atingeţi
şi timpul contorizat (minute).
Pentru a vedea durata de funcţionare
a zonei de gătit: setaţi zona de gătit cu
. Indicatorul zonei de gătit începe să
se aprindă intermitent rapid. Afişajul
indică durata de funcţionare a zonei.
Pentru a dezactiva funcţia: setaţi zona
şi atingeţi
sau .
de gătit cu
Indicatorul zonei de gătit se stinge.
Cronometru
Puteţi utiliza această funcţie ca un
Cronometru atunci când plita este
activată şi zonele de gătit nu
funcţionează. Afişajul nivelului de căldură
zona de gătit cu . Indicatorul zonei de
gătit începe să se aprindă intermitent
rapid. Afişajul indică timpul rămas.
Pentru a activa funcţia: atingeţi
gătit cu
. Atingeţi
sau
.
de gătit cu
şi atingeţi . Durata
rămasă numără înapoi până la 00.
Indicatorul zonei de gătit se stinge.
de
se aprinde. Atunci
la cronometru.
când indicatorul zonei de gătit se aprinde
intermitent în secvenţă lentă, timpul este
numărat crescător. Afişajul comută între
indică
Pentru a dezactiva funcţia: setaţi zona
.
CountUp Timer (Numărătorul)
Puteţi utiliza această funcţie pentru a
monitoriza durata funcţionării zonei de
gătit.
Pentru a verifica timpul rămas: setaţi
Pentru modifica durata: setaţi zona de
51
.
Pentru setarea timpului atingeţi
.
sau
de la cronometru. Atunci când timpul
ajunge la final, este emis un semnal
sonor, iar 00 se aprinde intermitent.
Pentru oprirea sunetului: atingeţi
Funcţia nu are nici o
influenţă asupra funcţionării
zonelor de gătit.
.
52
www.electrolux.com
5.9 Pauză
Pentru a anula funcţia pentru doar o
Această funcţie setează toate zonele de
gătit care funcţionează la setarea
minimă.
Atunci când funcţia este activă, celelalte
simboluri de pe panourile de comandă
sunt blocate.
Funcţia nu opreşte funcţiile cu
cronometru.
.
Pentru activarea funcţiei atingeţi
se aprinde.Nivelul de căldură este
coborât la 1.
Pentru a dezactiva funcţia, atingeţi .
Nivelul anterior de căldură se aprinde.
5.10 Blocarea
Puteţi bloca panoul de comandă când
zonele de gătit sunt utilizate. Previne
modificarea accidentală a nivelului de
căldură.
Reglaţi mai întâi nivelul de căldură.
Pentru a activa funcţia: atingeţi .
se aprinde pentru 4
secunde.Cronometrul rămâne pornit.
Pentru a dezactiva funcţia: atingeţi .
Se activează nivelul anterior de căldură.
Când dezactivaţi plita se
dezactivează şi această
funcţie.
Această funcţie împiedică utilizarea
accidentală a plitei.
Pentru a activa funcţia: activaţi plita cu
. Nu setaţi nivelul de căldură. Atingeţi
Dezactivaţi plita cu
se aprinde.
dezactivaţi plita cu
din nou.
. Nu setaţi nivelul de căldură.
Atingeţi
timp de 4 secunde.
aprinde. Dezactivaţi plita cu
se
.
, funcţia este activă
Dezactivaţi plita. Atingeţi
timp de 3
secunde. Afişajul se aprinde şi se stinge.
Atingeţi
timp de 3 secunde. Se
afişează
sau . Atingeţi
de la
cronometru pentru a alege una dintre
următoarele opţiuni:
•
- sunetele sunt dezactivate
- sunetele sunt activate
•
Pentru a confirma selecţia, aşteptaţi
până când plita se dezactivează
automat.
Atunci când această funcţie este setată
la
puteţi auzi semnalele sonore doar
atunci când:
•
•
•
atingeţi
Cronometru scade
Cronometru cu numărătoare inversă
scade
puneţi ceva pe panoul de comandă.
5.13 Sistem de control al
nivelului puterii
•
•
•
Pentru a dezactiva funcţia: activaţi plita
cu
se
5.12 OffSound Control
(Dezactivarea şi activarea
semnalelor sonore)
•
.
.
aprinde. Atingeţi
timp de 4 secunde.
Reglaţi nivelul de căldură în decurs de
10 secunde. Puteţi utiliza plita. Când
•
5.11 Dispozitivul de siguranţă
pentru copii
timp de 4 secunde.
singură gătire: activaţi plita cu
•
•
Zonele de gătit sunt grupate în funcţie
de amplasare şi numărul de faze de la
plită. Consultaţi imaginea.
Fiecare fază are o capacitate electrică
maximă de 3700 W.
Funcţia împarte puterea între zonele
de gătit conectate la aceeaşi fază.
Funcţia se activează când capacitatea
electrică totală a zonelor de gătit
conectate la o singură fază depăşeşte
3700 W.
Funcţia scade puterea de la alte zone
de gătit conectate la aceeaşi fază.
Afişajul nivelului de căldură pentru
zona cu putere redusă se schimbă
între două niveluri.
ROMÂNA
53
6. INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
6.1 Vasul de gătit
Pentru zonele de gătit prin
inducţie, un câmp
electromagnetic puternic
creează foarte rapid căldură
în vasul pentru gătit.
Folosiţi zonele de gătit prin
inducţie cu vase adecvate.
Zonele de gătit prin inducţie se
adaptează automat la dimensiunea bazei
vasului.
Eficienţa zonei de gătit este corelată cu
diametrul vasului de gătit. Vasele cu
diametre mai mici decât cea minimă
primesc numai parţial puterea generată
de zona de gătit.
Consultaţi „Date tehnice”.
6.2 Zgomotul pe durata
funcţionării
Materialul vaselor de gătit
Dacă auziţi:
•
•
adecvat: fontă, oţel, oţel emailat, oţel
inoxidabil, bază cu mai multe straturi
(cu un marcaj corect de la
producător).
• neadecvat: aluminiu, aramă, alamă,
sticlă, ceramică, porţelan.
Vase sunt adecvate pentru o plită cu
inducţie dacă:
•
•
apa fierbe foarte repede pe o zonă
setată la nivelul de căldură maxim.
un magnet este atras de baza vasului.
Baza vasului trebuie să fie
cât mai groasă şi cât mai
plată.
Asiguraţi-vă că bazele
vaselor sunt curate şi uscate
înainte de a le pune pe
suprafaţa plitei.
Dimensiunile vaselor
zgomot de crăpături: vasul este făcut
din materiale diferite (construcţie
„sandviş”).
• sunet ca un fluierat: folosiţi zona de
gătit cu nivel ridicat de putere, iar
vasul este făcut din materiale diferite
(construcţie „sandviş”).
• zumzet: folosiţi un nivel ridicat de
putere.
• pocnituri: apar procese de comutare
electrică.
• şuierat, bâzâit: funcţionează
ventilatorul.
Zgomotele sunt normale şi nu indică
nicio defecţiune a plitei.
6.3 Öko Timer (Cronometru
ECO)
Pentru a economisi energia, încălzirea
zonei de gătit se dezactivează înainte de
avertizarea sonoră a cronometrului.
54
www.electrolux.com
Diferenţa în timpul de funcţionare
depinde de nivelul de căldură şi de
durata gătitului.
6.4 Exemple de gătit
este direct proporţională cu creşterea
consumului de curent. Aceasta
înseamnă că o zonă de gătit cu nivelul
mediu de căldură consumă sub jumătate
din puterea sa maximă.
Datele din tabel sunt doar
orientative.
Corelaţia dintre nivelul de căldură al unei
zone şi consumul său de curent nu este
liniară. Creşterea nivelului de căldură nu
Nivel de
căldură
Utilizare pentru:
Durată
(min)
Recomandări
Menţinerea la cald a alimen‐
telor gătite.
con‐
form
nece‐
sităţilor
Puneţi un capac pe vas.
1-3
Sos olandez, topit: unt, cio‐
colată, gelatină.
5 - 25
Amestecaţi din când în
când.
1-3
Solidificare: omlete pufoase,
ouă ochiuri.
10 - 40
Gătiţi cu capacul pus.
3-5
Fierberea înăbuşită a orezu‐
lui şi a mâncărurilor care
conţin lapte, încălzirea ali‐
mentelor preparate.
25 - 50
Adăugaţi minim de două ori
mai mult lichid decât orez,
amestecaţi la jumătatea pro‐
cedurii mâncărurile care
conţin lapte.
5-7
Pentru a găti la aburi legu‐
me, peşte, carne.
20 - 45
Adăugaţi câteva linguri de li‐
chid.
7-9
Cartofi gătiţi la abur.
20 - 60
Utilizaţi maxim ¼ l de apă
pentru 750 g de cartofi.
7-9
Gătirea unor cantităţi mai
mari de alimente, tocane şi
supe.
60 150
Până la 3 l lichid plus ingre‐
diente.
9 - 12
Prăjire uşoară: escalop, cor‐
don bleu de viţel, şniţele,
chiftele, cârnaţi, ficat, roux,
ouă, clătite, gogoşi.
con‐
form
nece‐
sităţilor
Întoarceţi la jumătatea dura‐
tei de gătit.
12 - 13
Crochete de cartofi, muş‐
chiuleţ, cotlete, bine făcute.
5 - 15
Întoarceţi la jumătatea dura‐
tei de gătit.
14
Pentru a fierbe apă, paste, pentru a prăji carnea la suprafaţă (gulaş,
friptură înăbuşită), pentru a prăji intens cartofi-pai.
-1
Pentru a fierbe cantităţi mari de apă. PowerBoost este activată.
ROMÂNA
55
7. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
7.1 Informaţii cu caracter
general
•
•
•
•
•
Curăţaţi plita după fiecare
întrebuinţare.
Utilizaţi întotdeauna vase cu baza
curată.
Zgârieturile sau petele închise la
culoare de pe suprafaţa plitei nu au
niciun efect asupra modului de
funcţionare al plitei.
Folosiţi un agent de curăţare special,
adecvat pentru suprafaţa plitei.
Folosiţi o racletă specială pentru
sticlă.
•
•
conţin zahăr, în caz contrar mizeria
poate deteriora plita. Aveţi grijă să nu
vă ardeţi. Folosiţi o racleta specială
pe suprafaţa vitrată, la un unghi mare
şi îndepărtaţi resturile de pe
suprafaţă.
Eliminaţi după ce plita s-a răcit
suficient: depuneri de calcar, pete de
apă şi de grăsime, decolorări metalice
strălucitoare. Curăţaţi plita cu o lavetă
umedă şi un detergent ne-abraziv.
După curăţare, ştergeţi plita cu o
lavetă moale.
Îndepărtaţi decolorarea metalică
lucioasă: folosiţi o soluţie cu apă şi
oţet şi curăţaţi suprafaţa de sticlă cu o
lavetă.
7.2 Curăţarea plitei
•
Înlăturaţi imediat: plastic topic, folie
de plastic, zahăr sau alimente care
8. DEPANARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
8.1 Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Plita nu poate fi pornită
sau utilizată.
Plita nu este conectată la o Verificaţi dacă plita este
sursă electrică sau este
conectată corect la sursa
conectată incorect.
de curent. Consultaţi dia‐
grama de conectare.
Siguranţa este arsă.
Verificaţi dacă siguranţa
este cauza defecţiunii.
Dacă siguranţele se ard în
mod repetat, adresaţi-vă
unui electrician calificat.
Nu aţi setat nivelul de
căldură timp de 10 secun‐
de.
Activaţi plita din nou şi se‐
taţi nivelul de căldură în
mai puţin de 10 secunde.
56
www.electrolux.com
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Aţi atins 2 sau mai multe
câmpuri cu senzor simul‐
tan.
Atingeţi doar un câmp cu
senzor.
Pauză funcţionează.
Consultaţi „Utilizarea zil‐
nică”.
Pe panoul de comandă es‐ Ştergeţi panoul de co‐
te apă sau acesta este
mandă.
acoperit cu stropi de grăsi‐
me.
Este emis un semnal acus‐ Aţi pus un obiect pe unul
tic şi plita se dezactivează. sau mai multe câmpuri cu
Atunci când plita se dezac‐ senzor.
tivează este emis un sem‐
nal acustic.
Îndepărtaţi obiectul de pe
câmpurile cu senzor.
Plita se dezactivează.
Îndepărtaţi obiectul de pe
câmpul cu senzor.
Aţi pus un obiect pe câm‐
pul cu senzor
.
Indicatorul căldurii rezidua‐ Zona nu este fierbinte pen‐ Dacă zona a funcţionat su‐
le nu se aprinde.
tru că a fost utilizată numai ficient de mult pentru a fi
o scurtă perioadă de timp. fierbinte, contactaţi un
Centru de service autori‐
zat.
Încălzire automată nu func‐ Zona este fierbinte.
ţionează.
A fost setat nivelul maxim
de căldură.
Lăsaţi zona să se
răcească suficient.
Nivelul de căldură cel mai
înalt are aceeaşi putere ca
şi funcţia.
Căldura comută între două Sistem de control al nivelu‐ Consultaţi „Utilizarea zil‐
niveluri.
lui puterii funcţionează.
nică”.
Câmpurile cu senzor se în‐ Vasul este prea mare sau
fierbântă.
l-aţi pus prea aproape de
butoane.
Puneţi vasele mari pe zo‐
nele din spate, dacă este
posibil.
Nu este emis niciun sunet Sunetele sunt dezactivate.
atunci când atingeţi câm‐
purile cu senzor ale panou‐
lui.
Activaţi sunetele. Consul‐
taţi „Utilizarea zilnică”.
se aprinde.
Dispozitivul de siguranţă
pentru copii sau Blocarea
funcţionează.
Consultaţi „Utilizarea zil‐
nică”.
se aprinde.
Pe zonă nu este niciun
vas.
Puneţi un vas pe zonă.
ROMÂNA
Problemă
57
Cauză posibilă
Soluţie
Vasul este inadecvat.
Utilizaţi vase adecvate.
Consultaţi „Informaţii şi sfa‐
turi”.
Diametrul bazei vasului es‐ Utilizaţi vase de gătit cu di‐
te prea mic pentru zonă.
mensiuni corecte. Consul‐
taţi „Date tehnice”.
Este afişat
şi un număr. Plita prezintă o eroare.
Dezactivaţi plita şi activaţio din nou după 30 de se‐
cunde. Dacă
se aprinde
din nou, deconectaţi plita
de la sursa de alimentare
electrică. După 30 de se‐
cunde, conectaţi din nou
plita. Dacă problema conti‐
nuă să apară, apelaţi la
Centrul de service autori‐
zat.
Auziţi un bip constant.
Conexiunea electrică este
necorespunzătoare.
8.2 Dacă nu găsiţi o soluţie...
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie la
problemă, adresaţi-vă comerciantului sau
unui Centru de service autorizat.
Furnizaţi informaţiile de pe plăcuţa cu
date tehnice. Menţionaţi şi codul format
din trei caractere pentru vitroceramică
(se află în colţul suprafeţei de sticlă) şi
mesajul de eroare care apare. Verificaţi
Deconectaţi plita de la re‐
ţeaua electrică. Cereţi unui
electrician calificat să veri‐
fice instalaţia.
dacă aţi utilizat plita corect. În caz
contrar, trebuie să plătiţi intervenţia
tehnicianului de la centrul de service sau
a comerciantului, chiar şi în perioada de
garanţie. Instrucţiunile cu privire la
centrele de service şi condiţiile de
garanţie se găsesc în broşura de
garanţie.
9. DATE TEHNICE
9.1 Plăcuţă cu date tehnice
Model EIV644
Tip 61 B4A 04 AA
Inducţie 7.35 kW
Nr. ser. .................
ELECTROLUX
PNC 949 596 713 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fabricat în Germania
7.35 kW
58
www.electrolux.com
9.2 Specificaţiile zonelor de gătit
Zonă de gătit
Putere nomi‐
nală (nivel
maxim de
căldură) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
durată ma‐
ximă [min]
Diametru vas
[mm]
Stânga faţă
2300
3200
10
125 - 210
Stânga spate
2300
3200
10
125 - 210
Dreapta faţă
2300
3200
10
125 - 210
Dreapta spate
2300
3200
10
125 - 210
Puterea zonelor de gătit poate diferi cu
valori foarte mici faţă de datele din tabel.
Aceasta se modifică în funcţie de
materialul şi dimensiunile vasului.
Pentru rezultate optime la gătire, folosiţi
vase care nu sunt mai mari decât
diametrul specificat în tabel.
10. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
10.1 Informaţii despre produs în conformitate cu EU 66/2014
Identificarea modelului
EIV644
Tipul plitei
Plită încorpo‐
rată
Numărul de suprafeţe de
gătit
2
Tehnologia de încălzire
Inducţie
Lungimea (L) şi lăţimea
(l) suprafeţei de gătit
Stânga
L 39,2 cm
l 22,0 cm
Lungimea (L) şi lăţimea
(l) suprafeţei de gătit
Dreapta
L 39,2 cm
l 22,0 cm
Consumul de energie al
Stânga
zonei de gătit (EC electric
cooking)
183,9 Wh / kg
Consumul de energie al
Dreapta
zonei de gătit (EC electric
cooking)
183,9 Wh / kg
Consumul de energie al
plitei (EC electric hob)
183,9 Wh / kg
EN 60350-2 - Aparate de gătit
electrocasnice - Partea 2: Plite - Metode
pentru măsurarea performanţei
10.2 Economisirea energiei
Puteţi economisi energia în timpul
gătitului zilnic dacă respectaţi
recomandările de mai jos.
•
Atunci când încălziţi apă, folosiţi doar
cantitatea necesară.
ROMÂNA
•
•
•
Dacă este posibil, puneţi întotdeauna
capace pe vase.
Înainte de a activa zona de gătit,
puneţi un vas pe aceasta.
Puneţi vase mici pe zone de gătit
mici.
•
•
11. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
59
Puneţi vasul direct pe centrul zonei de
gătit.
Pentru a păstra alimentele calde sau
a le topi folosiţi căldura reziduală.
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
867346721-B-062019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising