Electrolux | EIV854 | User manual | Electrolux EIV854 Uživatelský manuál

Electrolux EIV854 Uživatelský manuál
EIV854
CS
SK
Varná deska
Varný panel
Návod k použití
Návod na používanie
2
26
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................5
3. INSTALACE........................................................................................................7
4. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................8
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 10
6. FLEXIBILNÍ INDUKČNÍ VARNÁ ZÓNA............................................................ 14
7. TIPY A RADY................................................................................................... 18
8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 20
9. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 21
10. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 23
11. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 24
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
ČESKY
3
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem
nebo samostatným dálkovým ovládáním.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné
desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit
požár.
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo
hasicí rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled
nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na
varnou desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové
předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky,
protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Po použití vypněte příslušnou část varné desky
ovladačem a nespoléhejte na detektor přítomnosti
nádoby.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky
prasklý, vypněte spotřebič a odpojte ho od síťového
napájení. V případě, že spotřebič je k elektrické síti
připojen prostřednictvím rozvodné skříňky, spotřebič
odpojte od napájení vyjmutím pojistky. V každém
případě kontaktujte autorizované servisní středisko.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k
úrazu.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo
od výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který
výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako
vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při
použití nesprávného krytu varné desky může dojít k
nehodě.
ČESKY
5
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.
Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
Každý spotřebič má vespodu chladicí
ventilátory.
Je-li spotřebič nainstalován nad
zásuvkou:
– Neuchovávejte v zásuvce žádné
malé kousky nebo listy papíru,
které by mohly být vtaženy dovnitř
a poškodit tak chladicí ventilátory
nebo chladicí systém.
– Mezi dnem spotřebiče a obsahem
zásuvky musí být vzdálenost
alespoň 2 cm.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Před každou údržbou nebo čištěním
je nutné se ujistit, že je spotřebič
odpojen od elektrické sítě.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Ujistěte se, že je spotřebič
nainstalován správně. Volné a
nesprávné zapojení napájecího
kabelu či zástrčky (je-li součástí
výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
Použijte správný typ napájecího
kabelu.
Elektrické kabely nesmí být
zamotané.
Ujistěte se, že je nainstalována
ochrana před úrazem elektrickým
proudem.
Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
Dbejte na to, aby se elektrické
přívodní kabely nebo zástrčky (jsou-li
součástí výbavy) nedotýkaly horkého
spotřebiče nebo horkého nádobí, když
spotřebič připojujete do blízké
zásuvky.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
6
www.electrolux.com
•
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
•
•
•
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení či úrazu
elektrickým proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Před prvním použitím odstraňte
veškerý obalový materiál (je-li
přítomen), štítky a ochrannou fólii.
Tento spotřebič používejte v
domácnosti.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Po každém použití nastavte varnou
zónu do polohy „vypnuto“.
Nespoléhejte se na detektor nádoby.
Na varné zóny nepokládejte příbory
nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Pokud je povrch spotřebiče prasklý,
okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte
tak úrazu elektrickým proudem.
Když je spotřebič zapnutý, uživatelé s
kardiostimulátory se nesmějí přiblížit k
indukčním varným zónám blíže než
na 30 cm.
Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji
se mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepokládejte horké nádoby na
ovládací panel.
Nepokládejte horkou poklici na
skleněný povrch varné desky.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič
nespadly varné nádoby či jiné
předměty. Mohl by se poškodit jeho
povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku
nebo nádoby s poškozeným dnem
mohou způsobit poškrábání
sklokeramiky nebo skla. Tyto
předměty při přesouvání na varné
desce vždy zdvihněte.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
2.4 Čištění a údržba
•
•
•
•
•
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Před čištěním spotřebič vypněte a
nechte ho vychladnout.
Před údržbou spotřebič odpojte od
elektrické sítě.
K čištění spotřebiče nepoužívejte
proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
ČESKY
2.5 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
•
•
•
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
2.6 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3.4 Montáž
3.1 Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace.
Typový štítek je umístěn na spodní
straně varné desky.
min.
500mm
min.
50mm
Sériové číslo ............................
3.2 Vestavné varné desky
Vestavné varné desky se smějí používat
pouze po zabudování do vhodných
vestavných modulů a pracovních ploch,
které splňují příslušné normy.
3.3 Připojovací kabel
•
•
Varná deska se dodává s
připojovacím kabelem.
Poškozený síťový kabel vyměňte za
kabel typu H05V2V2-F, který je
odolný vůči teplotě 90 °C nebo vyšší.
Obraťte se na místní servisní
středisko.
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
7
8
www.electrolux.com
min.
28 mm
min. 60mm
min.
12 mm
Je-li spotřebič nainstalován
nad zásuvkou, ventilace
varné desky může během
vaření ohřát předměty
uložené v zásuvce.
4. POPIS SPOTŘEBIČE
4.1 Uspořádání varné desky
3
1 Indukční varná zóna
2 Ovládací panel
3 Flexibilní indukční varná zóna
sestávající ze čtyř částí
1
1
2
ČESKY
9
4.2 Uspořádání ovládacího panelu
1
2 3
4 5
6
13
7
12
8
11
10
9
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka. Displeje, ukazatele a zvukové
signály signalizují, jaké funkce jsou zapnuté.
Se‐
Funkce
nzoro‐
vé tla‐
čítko
Poznámka
1
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.
2
Blokování tlačítek / Dět‐
ská bezpečnostní pojist‐
ka
Slouží k zablokování a odblokování ovlá‐
dacího panelu.
3
PowerSlide
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
FlexiBridge
Slouží k přepínání mezi třemi režimy funk‐
ce.
4
5
6
7
-
Displej nastavení teploty Ukazuje nastavení teploty.
-
Ukazatele časovače var‐ Ukazují, pro kterou zónu je nastavený
ných zón
čas.
-
Displej časovače
Ukazuje čas v minutách.
Hob²Hood
Slouží k zapnutí a vypnutí manuálního re‐
žimu funkce.
PowerBoost
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
Ovládací lišta
Slouží k nastavení teploty.
-
Slouží k volbě varné zóny.
-
Slouží ke zvýšení nebo snížení času.
Ovládací lišta
Slouží k nastavení teploty pro flexibilní in‐
dukční varnou zónu.
8
9
10
-
11
/
12
13
-
10
www.electrolux.com
4.3 Displeje nastavení teploty
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
Varná zóna je zapnutá.
-
Je zapnutá funkce Automatický ohřev.
Je zapnutá funkce PowerBoost.
+ číslice
Došlo k poruše.
/
OptiHeat Control (Třístupňový ukazatel zbytkového tepla): pokra‐
čovat ve vaření / uchovat teplé / zbytkové teplo.
/
Je zapnutá funkce Blokování tlačítek /Dětská bezpečnostní po‐
jistka.
Nevhodná nádoba, příliš malá nádoba nebo na varné zóně není
žádná nádoba.
Je zapnutá funkce Automatické vypnutí.
/
/
Je zapnutá funkce PowerSlide.
4.4 OptiHeat Control
(Třístupňový ukazatel
zbytkového tepla)
Indukční varné zóny vytvářejí teplo
potřebné k vaření přímo ve dně varné
nádoby. Sklokeramická varná deska se
ohřívá teplem nádoby.
VAROVÁNÍ!
/
/
Nebezpečí
popálení zbytkovým teplem.
Ukazatel zobrazuje úroveň
zbytkového tepla. Pokud se
daná zóna příliš zahřeje,
funkce může snížit
nastavení výkonu
sousedících zón.
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Zapnutí a vypnutí
Stisknutím
na jednu sekundu varnou
desku zapnete nebo vypnete.
5.2 Automatické vypnutí
Tato funkce varnou desku
automaticky vypne v následujících
případech:
•
•
•
všechny varné zóny jsou vypnuté,
po zapnutí varné desky jste
nenastavili teplotu,
něco jste rozlili nebo položili na
ovládací panel na déle než 10 sekund
(pánev, utěrka, atd.). Ozve se
ČESKY
•
•
•
zvukový signál a varná deska se
vypne. Odstraňte všechny předměty,
nebo vyčistěte ovládací panel.
se deska se příliš zahřeje (např. když
se vyvaří obsah nádoby). Před dalším
použitím varné desky je nutné nechat
varnou zónu vychladnout.
použijete nevhodné nádoby. Symbol
se rozsvítí a za dvě minuty se
varná zóna automaticky vypne.
po určité době nevypnete varnou
zónu nebo nezměníte nastavení
teploty. Po určité době se rozsvítí
a varná deska se vypne.
Vztah mezi nastavením teploty a
dobou, po níž se varná deska vypne:
Nastavení teploty Varná deska se
vypne po
,1-3
6 hodin
4-7
5 hodin
8-9
4 hodiny
10 - 14
1,5 hodiny
5.3 Nastavení teploty
11
5.5 Automatický ohřev
Zapnete-li tuto funkci, lze tak dosáhnout
potřebné teploty za kratší dobu. Když je
funkce zapnutá, varná zóna funguje
zpočátku při maximálním tepelném
výkonu a poté pokračuje dle
požadovaného nastavení.
Aby bylo možné funkci
zapnout, varná zóna musí
být chladná.
Zapnutí funkce pro varnou zónu:
(rozsvítí se ). Ihned
stiskněte
stiskněte požadované nastavení teploty.
Po třech sekundách se zobrazí
.
Vypnutí funkce: změňte nastavení
teploty.
5.6 PowerBoost
Tato funkce dodá indukčním varným
zónám více elektrické energie. Funkci lze
zapnout pro indukční varnou zónu pouze
na omezenou dobu. Poté se indukční
varná zóna automaticky přepne na
nejvyšší teplotu.
Viz část „Technické údaje“.
Nastavení nebo změna teploty:
Stiskněte ovládací lištu u požadovaného
nastavení teploty nebo posuňte prstem
po ovládací liště až k požadovanému
nastavení teploty.
Zapnutí funkce pro varnou zónu:
stiskněte
. Rozsvítí se
.
Vypnutí funkce: změňte nastavení
teploty.
5.7 Časovač
5.4 Použití varných zón
Postavte varnou nádobu na střed
zvolené zóny. Indukční varné zóny se
automaticky přizpůsobují velikosti dna
nádoby.
S velkými nádobami můžete vařit na
dvou varných zónách zároveň. Nádoby
musí zakrývat střed obou zón, .
Odpočítávání času
Tuto funkci můžete použít k nastavení
délky zapnutí varné zóny při jednom
vaření.
Nejprve nastavte teplotu pro danou
varnou zónu, poté nastavte funkci.
Nastavení varné zóny: stiskněte
opakovaně , dokud se nerozsvítí
kontrolka požadované varné zóny.
Zapnutí funkce: stiskněte
časovače
a nastavte čas (00 - 99 minut). Když
kontrolka varné zóny začne blikat
pomaleji, odpočítává se čas.
12
www.electrolux.com
Kontrola zbývajícího času: zvolte
varnou zónu pomocí . Kontrolka varné
zóny začne blikat rychleji. Na displeji se
zobrazí zbývající čas.
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
.
Tato funkce nemá žádný vliv
na provoz varných zón.
Změna času: zvolte varnou zónu
pomocí
. Stiskněte
nebo
.
Vypnutí funkce: zvolte varnou zónu
a stiskněte . Zbývající čas
pomocí
se bude odpočítávat až do 00. Kontrolka
varné zóny zhasne.
Jakmile uplyne nastavený
čas, zazní zvukový signál a
začne blikat 00. Varná zóna
se vypne.
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
.
CountUp Timer (Měřič času)
Tato funkce slouží ke sledování doby
provozu varné zóny.
Nastavení varné zóny: stiskněte
opakovaně , dokud se nerozsvítí
kontrolka požadované varné zóny.
Zapnutí funkce: stiskněte
časovače,
5.8 Blokování tlačítek
Když jsou varné zóny zapnuté, ovládací
panel lze zablokovat. Zabráníte tak
náhodné změně nastavení teploty.
Nejprve nastavte tepelný výkon.
Zapnutí funkce: stiskněte
sekundy se rozsvítí
zapnutý.
. Na čtyři
.Časovač zůstane
Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí
se předchozí nastavení teploty.
Funkci také vypnete
vypnutím varné desky.
5.9 Dětská bezpečnostní
pojistka
Tato funkce brání neúmyslnému použití
varné desky.
rozsvítí se . Když kontrolka varné zóny
začne blikat pomaleji, počítá se čas.
Zapnutí funkce: pomocí
zapněte
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na
Displej přepíná zobrazení
a
uplynulého času (v minutách).
čtyři sekundy stiskněte
Kontrola délky provozu varné zóny:
zvolte varnou zónu pomocí . Kontrolka
varné zóny začne blikat rychleji. Na
displeji se zobrazí délka provozu zóny.
Vypnutí funkce: zvolte varnou zónu
a stiskněte
nebo
zóny zhasne.
. Kontrolka varné
. Pomocí
. Zobrazí se
varnou desku vypněte.
Vypnutí funkce: pomocí
zapněte
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na
čtyři sekundy stiskněte
. Pomocí
. Zobrazí se
varnou desku vypněte.
Vyřazení funkce na jedno vaření:
zapněte varnou desku pomocí
Rozsvítí se
.
. Na čtyři sekundy
Minutka
Když je varná deska zapnutá, ale není
zapnutá žádná varná zóna, můžete tuto
funkci použít jako Minutku. Na displeji
stiskněte . Do 10 sekund nastavte
teplotu. Nyní můžete varnou desku
použít. Když varnou desku vypnete
nastavení teploty se zobrazí
pomocí
Zapnutí funkce: stiskněte
.
. Stiskněte
nebo
časovače a nastavte čas.
Jakmile uplyne nastavený čas, zazní
zvukový signál a začne blikat 00.
, funkce se opět zapne.
5.10 OffSound Control (Vypnutí
a zapnutí zvukové signalizace)
Vypněte varnou desku. Na tři sekundy
stiskněte
. Displej se rozsvítí a
ČESKY
zhasne. Na tři sekundy stiskněte
.
Rozsvítí se
nebo . Stisknutím
časovače zvolte jedno z těchto
nastavení:
•
- zvuková signalizace je vypnutá
•
- zvuková signalizace je zapnutá
Pro potvrzení volby vyčkejte, než se
varná deska automaticky vypne.
Když je tato funkce nastavena na ,
uslyšíte zvukovou signalizaci pouze
když:
•
•
•
•
5.12 Hob²Hood
Jedná se o pokročilou automatickou
funkci, která spojí varnou desku se
speciálním odsavačem par. Jak varná
deska, tak odsavač par jsou vybaveny
infračerveným vysílačem. Rychlost
ventilátoru se řídí automaticky na
základně režimu nastavení a teploty
nejteplejší varné nádoby na varné desce.
Ventilátor lze také z varné desky ovládat
ručně.
U většiny odsavačů par je
dálkový systém ovládání
původně vypnutý. Před
použitím funkce jej proto
zapněte. Více informací viz
návod k použití odsavače
par.
stisknete
se dokončí funkce Minutka
se dokončí funkce Odpočítávání času
něco položíte na ovládací panel.
5.11 Řízení výkonu
•
•
•
•
•
•
Varné zóny jsou seskupeny podle
umístění a počtu fází ve varné desce.
Viz obrázek.
Každá fáze má maximální elektrické
zatížení 3 700 W.
Tato funkce rozděluje výkon mezi
varné zóny zapojené do stejné fáze.
Funkce se zapne, když celkové
elektrické zatížení varných zón
zapojených do jedné fáze přesáhne 3
700 W.
Tato funkce snižuje výkon pro ostatní
varné zóny zapojené do stejné fáze.
Displej varných zón se sníženým
výkonem se mění mezi zvoleným
tepelným výkonem a sníženým
tepelným výkonem. Po nějaké době
bude displej varných zón se sníženým
výkonem nadále zobrazovat snížený
tepelný výkon.
13
Automatický chod funkce
Automatický chod funkce zapnete
nastavením automatického režimu na H1
– H6. Varná deska je původně nastavena
na H5.Odsavač par zareaguje, kdykoliv
použijete varnou desku. Varná deska
automaticky rozpozná teplotu varných
nádob a přizpůsobí rychlost ventilátoru.
Automatické režimy
Auto‐
Vaření1) Smaže‐
matické
ní2)
osvětle‐
ní
Režim
H0
Vyp
Vyp
Vyp
Režim
H1
Zap
Vyp
Vyp
Režim
H2 3)
Zap
Rychlost Rychlost
ventilá‐ ventilá‐
toru 1
toru 1
Režim
H3
Zap
Vyp
Režim
H4
Zap
Rychlost Rychlost
ventilá‐ ventilá‐
toru 1
toru 1
Rychlost
ventilá‐
toru 1
14
www.electrolux.com
Auto‐
Vaření1) Smaže‐
matické
ní2)
osvětle‐
ní
Režim
H5
Zap
Rychlost Rychlost
ventilá‐ ventilá‐
toru 1
toru 2
Režim
H6
Zap
Rychlost Rychlost
ventilá‐ ventilá‐
toru 2
toru 3
1) Varná deska rozpozná proces vaření a
nastaví rychlost odsávání v souladu s auto‐
matickým režimem.
2) Varná deska rozpozná proces smažení a
nastaví rychlost odsávání v souladu s auto‐
matickým režimem.
3) Tento režim zapne ventilátor a osvětlení
a nezávisí na teplotě.
Změna automatického režimu
1. Vypněte spotřebič.
2. Na tři sekundy stiskněte
se rozsvítí a zhasne.
. Displej
3. Na tři sekundy stiskněte
.
4. Několikrát stiskněte
nezobrazí
, dokud se
.
Manuální ovládání rychlosti
ventilátoru
Funkci lze také ovládat ručně. Učiníte tak
dotykem
při zapnuté varné desce. Tím
se vypne automatický režim funkce, což
vám umožní ručně změnit rychlost
ventilátoru. Stisknutím
zvýšíte rychlost
ventilátoru o jeden stupeň. Když
dosáhnete intenzivního stupně a
stisknete opět , nastavíte rychlost
ventilátoru na 0, čímž ventilátor
odsavače par vypnete. Ventilátor opět
spustíte dotykem
a nastavením jeho
rychlosti na 1.
Automatický režim této
funkce zapnete tak, že
vypnete a opět zapnete
varnou desku.
Zapnutí osvětlení
Můžete nastavit, aby varná deska
zapínala osvětlení automaticky, kdykoliv
zapnete varnou desku. Učiníte tak
nastavením automatického režimu na H1
– H6.
Osvětlení odsavače par se
vypne dvě minuty po vypnutí
varné desky.
časovače zvolte
5. Stisknutím
automatický režim.
K přímému ovládání
odsavače par přes jeho
ovládací panel vypněte
automatický režim funkce.
Když dokončíte přípravu
jídel a vypnete varnou
desku, může ventilátor
odsavače par ještě určitou
chvíli pracovat. Systém poté
ventilátor vypne automaticky
a na dalších 30 sekund vám
zabrání v jeho náhodném
spuštění.
6. FLEXIBILNÍ INDUKČNÍ VARNÁ ZÓNA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Funkce FlexiBridge
Flexibilní indukční varná zóna se skládá
ze čtyř částí. Tyto části lze zkombinovat
ČESKY
15
do dvou varných zón různých velikostí
nebo do jedné velké varné zóny.
Kombinaci těchto částí zvolíte výběrem
režimu vhodného pro rozměry varných
nádob, které chcete použít. K dispozici
jsou tři režimy: Standardní (zapne se
automaticky po zapnutí varné desky),
velké spojení varných zón a maximální
spojení varných zón.
K nastavení tepelného
výkonu použijte ovládacích
lišty na levé straně.
Přepínání mezi režimy
K přepnutí mezi režimy použijte
senzorové tlačítko:
.
Když přepínáte mezi režimy,
nastavení tepelného výkonu
se přepne zpět na 0.
100-160mm
Varné nádoby s průměrem dna větším
než 160 mm položte na střed mezi dvě
části.
> 160 mm
Průměr a umístění varných nádob
Zvolte režim vhodný pro velikost a
rozměr varných nádob. Varné nádoby by
měly co nejvíce zakrývat vybrané zóny.
Umístěte varné nádoby na střed
zvolených zón!
Varné nádoby s průměrem dna menším
než 160 mm položte na střed jediné
části.
6.2 FlexiBridge Standardní
režim
Tento režim se zapne při zapnutí varné
desky. Propojí části varné desky do dvou
samostatných varných zón. U každé
zóny lze zvlášť změnit nastavení
tepelného výkonu. Použijte dvě ovládací
lišty na levé straně.
Správné umístění varných nádob:
16
www.electrolux.com
Nesprávné umístění varných nádob:
Nesprávné umístění varných nádob:
6.3 FlexiBridge Režim velkého
spojení varných zón
Tento režim zapnete stisknutím ,
dokud se nezobrazí správný ukazatel
režimu . Tento režim propojí tři zadní
části do jediné varné zóny. Přední část
se nepropojí a funguje jako samostatná
varná zóna. U každé zóny lze zvlášť
změnit nastavení tepelného výkonu.
Použijte dvě ovládací lišty na levé straně.
6.4 FlexiBridge Režim
maximálního spojení varných
zón
Tento režim zapnete stisknutím ,
dokud se nezobrazí správný ukazatel
režimu . Tento režim propojí všechny
části do jediné varné zóny. K nastavení
tepelného výkonu použijte jednu ze dvou
ovládacích lišt na levé straně.
Správné umístění varných nádob:
Správné umístění varných nádob:
K použití tohoto režimu je nutné umístit
varné nádoby na tři propojené části.
Pokud použijete nádoby menší než dvě
části, na displeji se zobrazí
minutách se zóna vypne.
a po dvou
K použití tohoto režimu je nutné umístit
varné nádoby na čtyři propojené části.
Pokud použijete nádoby menší než tři
části, na displeji se zobrazí
minutách se zóna vypne.
a po dvou
ČESKY
17
Všeobecné informace:
•
Nesprávné umístění varných nádob:
•
Nádobí používané u této funkce musí
mít minimální průměr dna 160 mm.
Displej nastavení tepelného výkonu
levé zadní ovládací lišty zobrazuje
umístění varné nádoby na indukční
varné zóně. Přední
, zadní
6.5
Funkce PowerSlide
Tato funkce vám umožňuje nastavit
teplotu přesunutím nádoby na jiné místo
na indukční varné zóně.
Tato funkce rozdělí indukční varnou zónu
na tři oblasti s různým nastavením
výkonu. Varná deska rozpozná umístění
nádoby a upraví tepelný výkon dle její
polohy. Varné nádoby můžete umístit do
přední, prostřední nebo zadní polohy.
Umístěním nádoby do přední polohy
získáte nastavení nejvyššího tepelného
výkonu. Chcete-li výkon snížit, přesuňte
nádobu do prostřední nebo zadní polohy.
•
•
, prostřední
.
Displej nastavení tepelného výkonu
levé přední ovládací lišty zobrazuje
tepelný výkon. Ke změně nastavení
tepelného výkonu použijte levou
přední ovládací lištu.
Když tuto funkci zapnete poprvé,
získáte nastavení tepelného výkonu
u přední polohy,
polohy a
u prostřední
u zadní polohy.
Když používáte tuto funkci,
používejte pouze jednu
varnou nádobu.
U každé polohy lze zvlášť změnit
nastavení tepelného výkonu. Varná
deska si bude pamatovat vaše
nastavení tepelného výkonu při
dalším použití této funkce.
18
www.electrolux.com
Zapnutí funkce
Vypnutí funkce
Funkci zapnete umístěním varné nádoby
na správné místo na varné zóně.
Funkci vypnete stisknutím
Stiskněte . Ukazatel nad symbolem se
rozsvítí. Pokud na varnou zónu
Ukazatel nad symbolem
nebo
nastavením tepelného výkonu na
.
zhasne.
nepoložíte varnou nádobu, rozsvítí se
a po dvou minutách se flexibilní indukční
varná zóna nastaví na
.
7. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Nádobí
U indukčních varných zón
vytváří silné
elektromagnetické pole teplo
v nádobách velmi rychle.
Indukční varné zóny
používejte s vhodnými
nádobami
Materiál varných nádob
•
vhodné: litina, ocel, smaltovaná ocel,
nerezová ocel, sendvičová dna nádob
(označeno jako vhodné výrobcem).
• nevhodné: hliník, měď, mosaz, sklo,
keramika, porcelán.
Nádoba je pro indukční varnou desku
vhodná, jestliže:
•
•
voda na indukční varné zóně
nastavené na nejvyšší teplotu začne
velmi rychle vřít.
magnet přilne na dno nádoby.
Dno nádoby musí být co
nejrovnější a nejsilnější.
Než nádoby položíte na
povrch varné desky, ujistěte
se, že jejich dno je čisté a
suché.
Rozměry nádoby
Indukční varné zóny se automaticky
přizpůsobují velikosti dna nádoby.
Výkon varné zóny závisí na průměru
varné nádoby. Nádoby s menším než
minimálním průměrem přijímají pouze
část výkonu vytvářeného varnou zónou.
Viz „Technické údaje“.
7.2 Zvuky během používání
Jestliže slyšíte:
•
praskání: nádobí je vyrobeno z
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
• pískání: používáte varnou zónu na
vysoký výkon a nádobí je vyrobeno z
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
• hučení: používáte vysoký výkon.
• cvakání: dochází ke spínání
elektrických přepínačů.
• syčení, bzučení: pracuje ventilátor.
Tyto zvuky jsou normální a
neznamenají žádnou závadu varné
desky.
7.3 Öko Timer (Ekologický
časový spínač)
Za účelem úspory energie se topný
článek varné zóny sám vypne dřív, než
zazní signál odpočítávání času. Rozdíl
mezi dobou provozu závisí na nastavené
teplotě a délce vaření.
7.4 Příklady použití varné
desky
Vztah mezi nastavením teploty a
spotřebou energie příslušené varné zóny
není přímo úměrný. Když zvýšíte
nastavení teploty, nezvýší se úměrně
spotřeba energie dané varné desky. To
znamená, že varná zóna se středním
nastavením teploty spotřebuje méně než
polovinu svého výkonu.
ČESKY
19
Údaje v následující tabulce
jsou jen orientační.
Nastavení
teploty
Vhodné pro:
Čas
(min)
Udržení teploty hotového jí‐
dla.
dle
Nádobu zakryjte pokličkou.
potřeby
1-3
Holandská omáčka, rozpou‐
štění: másla, čokolády, žela‐
tiny.
5 - 25
Čas od času zamíchejte.
1-3
Zahuštění: nadýchané ome‐
lety, míchaná vejce.
10 - 40
Vařte s pokličkou.
3-5
Dušení jídel z rýže a mléč‐
ných jídel, ohřívání hotových
jídel.
25 - 50
Přidejte alespoň dvakrát tolik
vody než rýže, mléčná jídla v
polovině doby přípravy za‐
míchejte.
5-7
Podušení zeleniny, ryb, ma‐
sa.
20 - 45
Přidejte několik polévkových
lžic tekutiny.
7-9
Vaření brambor v páře.
20 - 60
Použijte max. ¼ l vody na
750 g brambor.
7-9
Vaření většího množství jí‐
60 del, dušeného masa se zele‐ 150
ninou a polévek.
9 - 12
Mírné smažení: plátků masa dle
V polovině doby obraťte.
nebo ryb, Cordon Bleu z tele‐ potřeby
cího masa, kotlet, masových
kroket, uzenin, jater, jíšky,
vajec, palačinek a koblih.
12 - 13
Prudké smažení, pečená
5 - 15
bramborová kaše, silné řízky,
steaky.
14
Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v
hrnci), fritování hranolků.
-1
Tipy
Až 3 l vody a přísady.
V polovině doby obraťte.
Vaření velkých množství vody. Je zapnutá funkce PowerBoost.
7.5 Rady a tipy pro funkci
Hob²Hood
Když používáte varnou desku s touto
funkcí:
•
•
Chraňte panel odsavače par před
přímým slunečním svitem.
Nemiřte halogenové světlo na panel
odsavače par.
•
Nezakrývejte ovládací panel varné
desky.
• Nepřerušujte signál mezi varnou
deskou a odsavačem par (např. rukou
nebo madlem nádoby). Viz obrázek.
Odsavač par na obrázku je uveden
pouze pro příklad.
20
www.electrolux.com
Odsavače par s funkcí Hob²Hood
Plnou řadu odsavačů par, které jsou
vybaveny touto funkcí, naleznete na
našich webových stránkách pro
spotřebitele. Odsavače par Electrolux,
které jsou vybaveny touto funkcí, musí
být označeny symbolem .
Ostatní dálkově ovládané
spotřebiče mohou blokovat
signál. Když používáte tuto
funkci na varné desce,
nepoužívejte zároveň žádné
dálkově ovládané
spotřebiče.
8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Všeobecné informace
•
•
•
•
•
Varnou desku po každém použití
očistěte.
Varné náčiní používejte vždy s čistou
spodní stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
Použijte speciální škrabku na sklo.
V důsledku posouvání
nádobí se potisk na flexibilní
indukční varné zóně může
zašpinit nebo změnit barvu.
Varnou zónu můžete čistit
běžným způsobem.
8.2 Čištění varné desky
•
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo
•
•
obsahující cukr. Pokud tak neučiníte,
nečistota může varnou desku
poškodit. Vyvarujte se popálení.
Speciální škrabku přiložte šikmo ke
skleněnému povrchu a posunujte ostří
po povrchu desky.
Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým
hadrem.
Odstraňte kovově lesklé zbarvení:
použijte roztok vody s octem a
vyčistěte skleněný povrch pomocí
hadříku.
ČESKY
21
9. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Varnou desku nelze za‐
pnout ani používat.
Varná deska není zapoje‐
na do elektrické sítě nebo
není připojena správně.
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena
do elektrické sítě. Viz
schéma zapojení.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka spaluje
opakovaně, obraťte se na
autorizovaného elektrikáře.
Tepelný výkon nenastavíte Zapněte varnou desku
do 10 sekund.
znovu a maximálně do 10
sekund nastavte tepelný
výkon.
Stiskli jste dvě nebo více
senzorových tlačítek sou‐
časně.
Stiskněte pouze jedno se‐
nzorové tlačítko.
Na ovládacím panelu je
voda nebo skvrny od tuku.
Vyčistěte ovládací panel.
Ozve se zvukový signál a
varná deska se vypne.
Když je varná deska vy‐
pnutá, ozve se zvukový
signál.
Zakryli jste jedno nebo ví‐
ce senzorových tlačítek.
Odstraňte předmět ze se‐
nzorových tlačítek.
Varná deska se vypne.
Něčím jste zakryli senzoro‐ Odstraňte předmět ze se‐
nzorového tlačítka.
vé tlačítko .
Ukazatel zbytkového tepla
se nerozsvítí.
Varná zóna není horká,
protože byla zapnutá jen
krátkou dobu nebo je po‐
škozený snímač.
Jestliže byla varná zóna
zapnutá dostatečně dlou‐
ho, aby byla horká, obraťte
se na autorizované servis‐
ní středisko.
Funkce Hob²Hood nefun‐
guje.
Zakryli jste ovládací panel.
Odstraňte předmět z ovlá‐
dacího panelu.
Funkce Automatický ohřev
nefunguje.
Varná zóna je horká.
Nechte varnou zónu dosta‐
tečně vychladnout.
Je nastaven nejvyšší tepel‐ Nejvyšší tepelný výkon má
ný výkon.
stejný výkon jako funkce.
22
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Tepelný výkon kolísá mezi
dvěma nastaveními.
Je zapnutá funkce Řízení
výkonu.
Viz „Denní používání“.
Senzorová tlačítka se
zahřívají.
Nádoba je příliš velká nebo Je-li to možné, na zadních
jste ji postavili příliš blízko varných zónách používejte
ovládacích prvků.
velké nádoby.
Při dotyku senzorových tla‐ Zvuková signalizace je vy‐
čítek nezazní žádný zvuko‐ pnutá.
vý signál.
Zapněte zvukovou signali‐
zaci. Viz „Denní používá‐
ní“.
Flexibilní indukční varná
Varná nádoba je na flexi‐
zóna neohřívá varnou nád‐ bilní indukční varné zóně
obu.
nesprávně umístěna.
Varnou nádobu umístěte
do správné polohy na flexi‐
bilní indukční varné zóně.
Poloha varné nádoby závi‐
sí na zapnuté funkci nebo
režimu funkce. Viz část
„Flexibilní indukční varná
zóna“.
Průměr dolní části varné
nádoby není vhodný pro
zapnutou funkci nebo re‐
žim funkce.
Používejte nádoby na
vaření s průměrem vhod‐
ným pro zapnutou funkci
nebo režim funkce. Na sa‐
mostatném oddílu flexibilní
indukční varné zóny použí‐
vejte nádoby na vaření s
průměrem menším než
160 mm. Viz část „Flexibil‐
ní indukční varná zóna“.
Rozsvítí se
.
Je zapnutá funkce Dětská
bezpečnostní pojistka ne‐
bo Blokování tlačítek.
Viz „Denní používání“.
Rozsvítí se
.
Na varné zóně není žádná
nádoba.
Na varnou zónu postavte
nádobu.
Nádobí není vhodné.
Používejte vhodné nádobí.
Viz část „Tipy a rady“.
Průměr dna nádoby je pro
varnou zónu příliš malý.
Použijte varné nádoby se
správnými rozměry. Viz
„Technické údaje“.
Je zapnutá funkce Flexi‐
Bridge. Jeden nebo více
oddílů spuštěného režimu
funkce není zakryto varnou
nádobou.
Umístěte nádobu na správ‐
ný počet oddílů spuštěné‐
ho režimu funkce nebo
změňte režim funkce. Viz
část „Flexibilní indukční
varná zóna“.
ČESKY
Problém
Možná příčina
23
Řešení
Je zapnutá funkce Power‐ Použijte pouze jednu nád‐
Slide. Na flexibilní indukční obu. Viz část „Flexibilní in‐
varné zóně jsou umístěny dukční varná zóna“.
dvě nádoby.
Zobrazí se
a číslo.
Porucha varné desky.
Varnou desku vypněte a
po 30 sekundách ji znovu
zapněte. Pokud se znovu
rozsvítí , odpojte varnou
desku od síťového napáje‐
ní. Po přibližně 30 sekun‐
dách varnou zónu opět za‐
pojte. Pokud problém
přetrvává, obraťte se na
autorizované servisní
středisko.
Je slyšet nepřetržité pípá‐
ní.
Elektrické zapojení je ne‐
správné.
9.2 Když nenaleznete řešení...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko. Uveďte údaje z typového
štítku. Uveďte rovněž kód ze tří číslic a
písmen pro sklokeramiku (je v rohu varné
desky) a chybové hlášení, které se
zobrazuje. Ujistěte se, že jste varnou
Odpojte varnou desku od
síťového napájení. Požá‐
dejte kvalifikovaného
elektrikáře, aby instalaci
zkontroloval.
desku používali správným způsobem.
Pokud ne, budete muset návštěvu
technika z autorizovaného servisu nebo
prodejce zaplatit, i když je spotřebič ještě
v záruce. Informace o servisním
středisku a záručních podmínkách jsou
uvedeny v záruční příručce.
10. TECHNICKÉ ÚDAJE
10.1 Typový štítek
Model EIV854
Typ 62 D4A 05 AA
Indukce 7.35 kW
Sér. č. .................
ELECTROLUX
PNC 949 596 703 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Vyrobeno v Německu
7.35 kW
24
www.electrolux.com
10.2 Technické údaje varných zón
Varná zóna
Nominální vý‐ PowerBoost
kon (maximál‐ [W]
ní tepelný vý‐
kon) [W]
PowerBoost
Průměr varné
maximální dél‐ nádoby [mm]
ka [min]
Uprostřed
vzadu
2300
3200
10
125 - 210
Pravá přední
1800
2800
10
145 - 180
Flexibilní in‐
dukční varná
zóna
2300
3200
10
minimálně 100
Výkon varných zón se může nepatrně
lišit od údajů uvedených v této tabulce.
Mění se na základě materiálu a průměru
varných nádob.
Pro dosažení nejlepších výsledků vaření
používejte nádoby, které nejsou větší
než průměr uvedený v tabulce.
11. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
11.1 Informace o výrobku dle nařízení Komise EU 66/2014
Označení modelu
EIV854
Typ varné desky
Vestavná varná
deska
Počet varných zón
2
Počet varných zón
1
Technologie ohřevu
Indukce
Průměr kruhových var‐
ných zón (Ø)
Uprostřed vzadu
Pravá přední
21,0 cm
18,0 cm
Délka (D) a šířka (Š) var‐
né zóny
Vlevo
D 45,8 cm
Š 21,4 cm
Spotřeba energie varných Uprostřed vzadu
zón (EC electric cooking) Pravá přední
177,0 Wh / kg
174,6 Wh / kg
Spotřeba energie varné
zóny (EC electric coo‐
king)
182,6 Wh / kg
Vlevo
Spotřeba energie varné
desky (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 2: varné
desky - metody pro měření výkonu
179,9 Wh / kg
11.2 Úspora energie
Během každodenního pečení můžete
ušetřit energii, budete-li se řídit níže
uvedenými radami.
ČESKY
•
•
•
•
Při ohřevu vody používejte pouze
takové množství, které potřebujete.
Je-li to možné, vždy zakrývejte
nádoby pokličkami.
Před zapnutím varné zóny na ni
položte varnou nádobu.
Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
•
•
25
Postavte nádobu přímo na střed
varné zóny.
Využijte zbytkové teplo k udržování
teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
12. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
26
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................26
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 29
3. INŠTALÁCIA.....................................................................................................31
4. POPIS VÝROBKU............................................................................................ 32
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 34
6. FLEXIBILNÁ INDUKČNÁ VARNÁ OBLASŤ..................................................... 39
7. TIPY A RADY................................................................................................... 42
8. OŠETROVANIE A ČISTENIE...........................................................................44
9. RIEŠENIE PROBLÉMOV................................................................................. 44
10. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 47
11. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 48
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
SLOVENSKY
27
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak
sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého
časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom
paneli bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže
spôsobiť požiar.
28
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale
vypnite spotrebič a potom zakryte plameň, napr.
pokrievkou alebo nehorľavou pokrývkou.
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si
vyžaduje nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom
povrchu nenechávajte žiadne predmety.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného
panela, pretože sa môžu zohriať.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Varný panel vypínajte po každom použití jeho
ovládacími prvkami. Nespoliehajte sa na funkciu
rozpoznávania varnej nádoby.
Ak je sklokeramický/sklenený povrch prasknutý,
vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete. V
prípade zapojenia spotrebiča do elektrickej siete
priamo pomocou spojovacej skrinky odobraním
poistky odpojte spotrebič od sieťového napájania. V
oboch prípadoch kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo
kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty
varného panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského
spotrebiča, alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča
uvádza ako vhodné v návode na použitie, alebo
ochranné lišty varného panela zahrnuté v spotrebiči.
Použitie nevhodných ochranných líšt môže spôsobiť
nehody.
SLOVENSKY
29
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Plochy výrezu utesnite tesniacim
materiálom, aby ste predišli vydutiu
spôsobenému vlhkosťou.
Spodnú časť spotrebiča chráňte pred
parou a vlhkosťou.
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo
okna.
Každý spotrebič má v dolnej časti
chladiace ventilátory.
Ak je spotrebič nainštalovaný nad
zásuvkou:
– Neskladujte v nej malé kúsky
alebo hárky papiera, ktoré by sa
mohli vtiahnuť, pretože by mohli
poškodiť chladiace ventilátory
alebo ovplyvniť činnosť
chladiaceho systému.
– Medzi spodkom spotrebiča a
predmetmi skladovanými v
zásuvke zachovajte vzdialenosť
minimálne 2 cm.
2.2 Elektrické zapojenie
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Pred akýmkoľvek zásahom odpojte
spotrebič od elektrickej siete.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny
elektrický sieťový kábel alebo
zástrčka (ak sa používa) môže
spôsobiť nadmerné zohriatie zásuvky.
Použite vhodný elektrický sieťový
kábel.
Elektrické sieťové káble sa nesmú
zamotať.
Skontrolujte, či je nainštalovaná
ochrana proti zásahu elektrickým
prúdom.
Použite káblovú svorku na odľahčenie
ťahu.
Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič
do elektrickej siete v blízkosti, dbajte
na to, aby sa sieťový kábel alebo
zástrčka (ak je k dispozícii)
nedotýkala horúceho varného
spotrebiča alebo horúcej
kuchynského riadu.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa)
alebo prívodný elektrický kábel nie sú
poškodené. Ak treba vymeniť
poškodený sieťový kábel, kontaktujte
náš autorizovaný servis alebo
elektrikára.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
30
www.electrolux.com
•
•
•
•
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
2.3 Použitie
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a výbuchu.
•
•
•
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín alebo
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred prvým použitím odstráňte zo
spotrebiča všetky obaly, značenia a
ochrannú fóliu (ak je použitá).
Tento spotrebič používajte v
domácom prostredí.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití varnú zónu
vypnite.
Nespoliehajte sa na detektor varnej
nádoby.
Na varné zóny neklaďte príbor ani
pokrievky. Môžu sa zohriať.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Ak je povrch spotrebiča popraskaný,
ihneď odpojte spotrebič z elektrickej
siete. Predídete tak zásahu
elektrickým prúdom.
Keď je spotrebič v prevádzke,
používatelia s kardiostimulátorom
musia udržiavať vzdialenosť od
indukčných varných zón minimálne
30 cm.
Keď vkladáte pokrm do horúceho
oleja, môže olej vyprsknúť.
Tuky a oleje môžu pri zohriatí
uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave
pokrmov musia byť plamene alebo
horúce predmety v dostatočnej
vzdialenosti od tukov a olejov.
Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi
horúcich olejov, môžu spôsobiť
spontánne vznietenie.
Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť
požiar pri nižšej teplote ako nový olej.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
Horúci kuchynský riad nenechávajte
na ovládacom paneli.
Na sklenený povrch varného panela
neklaďte horúcu pokrievku varnej
nádoby.
Obsah kuchynského riadu nenechajte
vyvrieť.
Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský
riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
povrchu spotrebiča.
Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani
bez riadu.
Na spotrebič nedávajte alobal.
Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie skla/sklokeramiky. Pri
premiestňovaní týchto predmetov po
varnom povrchu ich vždy nadvihnite.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
2.4 Starostlivosť a čistenie
•
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
SLOVENSKY
•
•
•
•
Pred čistením spotrebič vypnite a
nechajte vychladnúť.
Pred údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
2.5 Servis
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
•
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3.4 Inštalácia
3.1 Pred inštaláciou
Pred nainštalovaním varného panela si
zapíšte informácie uvedené dolu na
typovom štítku. Typový štítok s
technickými údajmi je umiestnený na
spodnej strane varného panela.
min.
500mm
min.
50mm
Sériové číslo ....................
3.2 Zabudovateľné varné
panely
Zabudovateľné varné panely sa môžu
používať až po zabudovaní do vhodnej
skrinky alebo do pracovnej dosky, ktoré
vyhovujú platným normám.
3.3 Napájací kábel
•
•
Varný panel sa dodáva s napájacím
káblom.
Na výmenu poškodeného sieťového
kábla použite kábel typu: H05V2V2-F
ktorý odolá teplote 90 °C alebo
vyššej. Obráťte sa na miestne
servisné stredisko.
31
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
32
www.electrolux.com
min.
28 mm
min. 60mm
min.
12 mm
Ak je spotrebič
nainštalovaný nad zásuvkou,
môže počas procesu varenia
vetranie varného panela
nahriať predmety uložené v
zásuvke.
4. POPIS VÝROBKU
4.1 Rozloženie varného povrchu
3
1 Indukčná varná zóna
2 Ovládací panel
3 Flexibilná indukčná varná oblasť
pozostáva zo štyroch častí
1
1
2
SLOVENSKY
33
4.2 Rozloženie ovládacieho panela
1
2 3
4 5
6
13
7
12
8
11
10
9
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami. Zobrazenia, ukazovatele a zvuky vám
oznámia, ktoré funkcie sú zapnuté.
Sen‐
Funkcia
zoro‐
vé tla‐
čidlo
Poznámka
ZAP / VYP
Zapínanie a vypínanie varného panela.
Zámok / Detská poistka
Zablokovanie a odblokovanie ovládacieho
panela.
3
PowerSlide
Zapnutie a vypnutie funkcie
4
FlexiBridge
Prepínanie medzi tromi režimami funkcie.
-
Displej varného stupňa
Zobrazenie varného stupňa.
-
Ukazovatele varných
zón pre časomer
Ukazujú, pre ktorú zónu nastavujete čas.
-
Displej časomeru
Zobrazenie času v minútach.
Hob²Hood
Zapnutie a vypnutie manuálneho režimu
funkcie.
PowerBoost
Zapnutie a vypnutie funkcie
Ovládací pásik
Nastavenie varného stupňa.
-
Voľba varnej zóny.
-
Predĺženie alebo skrátenie času.
Ovládací pásik
Nastavenie varného stupňa pre flexibilnú
indukčnú varnú oblasť.
1
2
5
6
7
8
9
10
-
11
/
12
13
-
34
www.electrolux.com
4.3 Zobrazenie varného stupňa
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
Varná zóna je zapnutá.
-
Funkcia Automatický ohrev je zapnutá.
Funkcia PowerBoost je zapnutá.
+ číslo
Vyskytla sa porucha.
/
OptiHeat Control (3-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla): po‐
kračovať vo varení/uchovať teplé/zvyškové teplo.
/
Funkcia Zámok /Detská poistka je zapnutá.
Kuchynský riad je nevhodný alebo príliš malý, prípadne na varnej
zóne nie je žiadny riad.
Funkcia Automatické vypínanie je zapnutá.
/
/
Funkcia PowerSlide je zapnutá.
4.4 OptiHeat Control (3stupňový ukazovateľ
zvyškového tepla)
Indukčné varné zóny generujú teplo
potrebné na varenie priamo v dne
nádoby na varenie. Sklokeramika sa
ohreje teplom riadu.
VAROVANIE!
/
/
Hrozí
nebezpečenstvo popálenia
zvyškovým teplom.
Ukazovateľ signalizuje
úroveň zvyškového tepla. Ak
sa príslušná zóna príliš
zohreje, funkcia môže znížiť
varný stupeň vedľajších zón.
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Zapnutie a vypnutie
Ak chcete varný panel zapnúť alebo
vypnúť, dotknite sa tlačidla
sekundu.
na 1
5.2 Automatické vypínanie
Funkcia automaticky vypne varný
panel, ak:
•
•
•
všetky varné zóny sú vypnuté,
po zapnutí varného panela
nenastavíte žiadny varný stupeň,
rozlejete alebo položíte niečo na
ovládací panel na viac ako 10 sekúnd
(panvicu, handru atď.). Zaznie
zvukový signál a varný panel sa
SLOVENSKY
•
•
•
vypne. Odstráňte príslušný predmet
alebo vyčistite ovládací panel.
varný panel sa veľmi zohreje (napr. po
vyvretí celého obsahu nádoby). Pred
opätovným použitím varného panela
nechajte varnú zónu vychladnúť.
ak používate nesprávny riad.
Rozsvieti sa symbol
a po 2
minútach sa varná zóna automaticky
vypne.
Ak nevypnete varnú zónu alebo
nezmeníte varný stupeň. Po čase sa
zobrazí symbol
a varný panel sa
vypne.
Varné stupne a časy, po ktorých sa
varný panel vypne:
Varný stupeň
,1-3
35
5.5 Automatický ohrev
Funkciu zapnite, ak chcete dosiahnuť
požadovaný varný stupeň rýchlejšie. Keď
je zapnutá, varná zóna najprv pracuje pri
najvyššom varnom stupni a potom sa
nastaví na požadovaný varný stupeň.
Pred zapnutím funkcie musí
byť varná zóna chladná.
Zapnutie funkcie pre varnú zónu:
( sa rozsvieti).
dotknite sa
Okamžite sa dotknite požadovaného
varného stupňa. Po 3 sekundách sa
rozsvieti ukazovateľ
.
Vypnutie funkcie: zmeňte varný stupeň.
Varný panel sa
vypne po
5.6 PowerBoost
6 hodinách
Táto funkcia zvyšuje výkon indukčných
varných zón. Funkciu možno zapnúť pre
indukčnú varnú zónu iba na obmedzený
čas. Potom sa indukčná varná zóna opäť
automaticky prepne na najvyšší varný
stupeň.
4-7
5 hodinách
8-9
4 hodinách
10 - 14
1,5 hodine
5.3 Varný stupeň
Pozrite si kapitolu
„Technické údaje“.
Nastavenie alebo zmena varného
stupňa:
Zapnutie funkcie pre varnú zónu:
Dotknite sa ovládacieho pásika v mieste
správneho nastavenia varného stupňa
alebo prst presuňte pozdĺž pásika až
kým nedosiahnete požadované
nastavenie.
Vypnutie funkcie: zmeňte varný stupeň.
dotknite sa
. Rozsvieti sa
.
5.7 Časovač
Odpočítavajúci časovač
Túto funkciu môžete použiť na
nastavenie času prevádzky varnej zóny
pre jedno konkrétne varenie.
Najprv nastavte varný stupeň varnej
zóny a potom nastavte funkciu.
5.4 Používanie varných zón
Kuchynský riad položte do stredu
zvolenej zóny. Indukčné varné zóny sa
automaticky prispôsobujú veľkosti dna
riadu.
Pri veľkom kuchynskom riade môžete
variť súčasne na dvoch varných zónach.
Kuchynský riad musí zakrývať stredy
oboch zón.
Nastavenie varnej zóny: opakovane sa
dotýkajte , až kým sa nerozsvieti
ukazovateľ požadovanej varnej zóny.
Zapnutie funkcie: dotknite sa
časovača a nastavte čas (00-99 minút).
Keď ukazovateľ varnej zóny začne blikať
pomaly, odpočítava sa nastavený čas.
Kontrola zostávajúceho času: zvoľte
varnú zónu pomocou tlačidla .
Ukazovateľ varnej zóny začne blikať
36
www.electrolux.com
časomeru, aby ste nastavili čas. Po
uplynutí nastaveného času zaznie
zvukový signál a bude blikať 00.
rýchlejšie. Na displeji sa zobrazí
zostávajúci čas.
Zmena času: zvoľte varnú zónu
pomocou tlačidla
symbolu
Vypnutie zvuku: dotknite sa
. Dotknite sa
alebo symbolu
.
Vypnutie funkcie: nastavte varnú zónu
a dotknite sa .
pomocou
Zostávajúci čas sa odpočíta späť na 00.
Ukazovateľ varnej zóny zhasne.
Po uplynutí nastaveného
času zaznie zvukový signál
a bude blikať 00. Varná zóna
sa vypne.
Vypnutie zvuku: dotknite sa
5.8 Zámok
Ovládací panel môžete zablokovať
počas prevádzky varných zón. Táto
funkcia zabráni neúmyselnej zmene
varného stupňa.
Najprv nastavte varný stupeň.
Zapnutie funkcie: Dotknite sa
.
CountUp Timer (Časovač
odpočítavajúci smerom nahor).
Túto funkciu môžete použiť na
monitorovanie dĺžky prevádzky varnej
zóny.
Nastavenie varnej zóny: opakovane sa
dotýkajte , až kým sa nerozsvieti
ukazovateľ požadovanej varnej zóny.
sekundy sa rozsvieti
zostane zapnutý.
Vypnutie funkcie: dotknite sa .
Zobrazí sa predchádzajúci varný stupeň.
Keď vypnete varný panel,
vypnete aj túto funkciu.
Zapnutie funkcie: zapnite varný panel
displeji sa striedavo zobrazuje
a
zaznamenaný čas (v minútach).
pomocou
Ak chcete vidieť čas prevádzky varnej
zóny: zvoľte varnú zónu pomocou
Rozsvieti sa
Vypnutie funkcie: nastavte varnú zónu
a dotknite sa
Kuchynský časomer
Túto funkciu môžete použiť ako
Kuchynský časomer, ak je varný panel
zapnutý a varné zóny nie sú zapnuté. Na
Dotknite sa tlačidla
alebo
pomocou
.
na 4 sekundy.
. Vypnite varný panel
.
Vypnutie funkcie: zapnite varný panel
pomocou
. Nenastavujte žiadny varný
stupeň. Dotknite sa
Rozsvieti sa
pomocou
alebo . Ukazovateľ varnej zóny
zhasne.
.
. Nenastavujte žiadny varný
stupeň. Dotknite sa
tlačidla . Ukazovateľ varnej zóny
začne blikať rýchlejšie. Na displeji sa
zobrazuje, ako dlho je zóna v činnosti.
Zapnutie funkcie: dotknite sa
.Časovač
Táto funkcia zabráni neúmyselnému
zapnutiu varného panela.
časovača, rozsvieti sa . Keď
ukazovateľ varnej zóny začne blikať
pomalšie, čas sa zaznamenáva. Na
displeji varného stupňa sa zobrazí
. Na 4
5.9 Detská poistka
Zapnutie funkcie:dotknite sa
pomocou tlačidla
.
Táto funkcia nemá vplyv na
činnosť varných zón.
na 4 sekundy.
. Vypnite varný panel
.
Ak chcete dočasne prerušiť funkciu
iba na jedno varenie: varný panel
zapnite pomocou
.
sa zapne.
Dotknite sa
na 4 sekundy. Do 10
sekúnd nastavte varný stupeň. Varný
panel môžete používať. Po vypnutí
varného panela pomocou
znovu zapne:
sa funkcia
SLOVENSKY
37
5.10 OffSound Control
(Zapnutie a vypnutie zvukovej
signalizácie)
Vypnite varný panel. Dotknite sa
na 3
sekundy. Displej sa zapne a vypne.
Dotknite sa
na 3 sekundy. Rozsvieti
sa
alebo . Dotknite sa
časovača, aby ste si vybrali niektorú z
nasledovných možností:
•
– zvuková signalizácia je vypnutá
– zvuková signalizácia je zapnutá
•
Ak chcete potvrdiť výber, počkajte na
automatické vypnutie varného panela.
Ak je táto funkcia nastavená na ,
zvukovú signalizáciu budete počuť iba v
prípade, že:
•
•
•
•
sa dotknete ,
Kuchynský časomer sa vypne
Odpočítavajúci časovač sa vypne
položíte niečo na ovládací panel.
5.12 Hob²Hood
Je to vyspelá automatická funkcia
spájajúca varný panel so špeciálnym
odsávačom pár. Varný panel aj odsávač
pár komunikujú infračerveným signálom.
Rýchlosť ventilátora sa určuje
automaticky podľa nastaveného režimu a
teploty najhorúcejšieho riadu na varnom
paneli. Ventilátor môžete ovládať aj
ručne z varného panela.
Pri väčšine odsávačov pár je
systém diaľkového ovládania
najprv vypnutý. Zapnite ho
pred použitím tejto funkcie.
Ďalšie informácie nájdete v
návode na používanie
odsávača pár.
5.11 Riadenie výkonu
•
•
•
•
•
•
Varné zóny sú zoskupené podľa
polohy a počtu fáz varného panela.
Pozrite si obrázok.
Každá fáza má maximálnu elektrickú
výkonovú kapacitu 3 700 W.
Funkcia rozloží výkon medzi varné
zóny pripojené do rovnakej fázy.
Funkcia sa aktivuje vtedy, keď
celkové výkonové zaťaženie varných
zón pripojených na jednu fázu
presiahne 3 700 W.
Funkcia zníži výkon ostatných
varných zón pripojených do rovnakej
fázy.
Ukazovateľ varného stupňa pre zóny
so zníženým výkonom striedavo
zobrazuje zvolený varný stupeň a
varný stupeň so zníženým výkonom.
Po nejakom čase ukazovateľ varného
stupňa pre zóny so zníženým
výkonom zostane zobrazovať varný
stupeň so zníženým výkonom.
Automatické ovládanie funkcie
Ak chcete funkciu ovládať automaticky,
nastavte automatický režim na H1 – H6.
Panel je pôvodne nastavený na
H5.Odsávač pár zareaguje pri každom
použití varného panela. Varný panel
automaticky zisťuje teplotu kuchynského
riadu a upravuje rýchlosť ventilátora.
Automatické režimy
Auto‐
Vrenie1) Vyprá‐
matické
žanie2)
osvetle‐
nie
Režim
H0
Vypnúť
Vypnúť
Vypnúť
Režim
H1
Zapnúť
Vypnúť
Vypnúť
38
www.electrolux.com
Auto‐
Vrenie1) Vyprá‐
matické
žanie2)
osvetle‐
nie
Režim
H2 3)
Zapnúť
Rých‐
losť ve‐
ntilátora
1
Rých‐
losť ve‐
ntilátora
1
Režim
H3
Zapnúť
Vypnúť
Rých‐
losť ve‐
ntilátora
1
Režim
H4
Zapnúť
Rých‐
losť ve‐
ntilátora
1
Rých‐
losť ve‐
ntilátora
1
Režim
H5
Zapnúť
Rých‐
losť ve‐
ntilátora
1
Rých‐
losť ve‐
ntilátora
2
Režim
H6
Zapnúť
Rých‐
losť ve‐
ntilátora
2
Rých‐
losť ve‐
ntilátora
3
1) Varný panel zaregistruje proces vrenia a
zapne rýchlosť ventilátora podľa automatic‐
kého režimu.
2) Varný panel zaregistruje proces vypráža‐
nia a zapne rýchlosť ventilátora podľa auto‐
matického režimu.
3) Tento režim aktivuje ventilátor s osvetle‐
ním a nezávisí od teploty.
Zmena automatického režimu
1. Spotrebič vypnite.
na 3 sekundy. Displej
2. Dotknite sa
sa zapne a vypne.
3. Dotknite sa
na 3 sekundy.
4. Niekoľkokrát sa dotknite
nezobrazí
, kým sa
.
5. Dotknite sa
časovača, aby ste
zvolili automatický režim.
Ak chcete odsávač pár
ovládať priamo na jeho
paneli, vypnite automatický
režim funkcie.
Keď po skončení varenia
vypnete varný panel, môže
ventilátor odsávača pár istý
čas ešte pracovať. Potom
systém automaticky vypne
ventilátor a zabráni
náhodnému zapnutiu
ventilátora najbližších 30
sekúnd.
Manuálne ovládanie rýchlosti
ventilátora
Funkciu môžete ovládať aj manuálne. Ak
to chcete urobiť, dotknite sa , keď je
varný panel zapnutý. Týmto vypnete
automatickú činnosť funkcie a budete
môcť meniť rýchlosť ručne. Stlačením
zvýšite rýchlosť ventilátora o jednu
úroveň. Keď dosiahnete najvyššiu
úroveň a stlačíte tlačidlo
znovu,
nastavia sa otáčky ventilátora na
hodnotu 0, čím sa ventilátor odsávača
pár vypne. Ventilátor znovu spustíte pri
rýchlosti 1 stlačením tlačidla .
Ak chcete aktivovať
automatickú činnosť funkcie,
vypnite varný panel a znovu
ho zapnite.
Zapnutie osvetlenia
Panel môžete nastaviť tak, aby sa pri
každom zapnutí varného panela
rozsvietilo osvetlenie. Urobíte tak
nastavením automatického režimu na H1
– H6.
Osvetlenie odsávača pár sa
vypne 2 minúty po vypnutí
varného panela.
SLOVENSKY
39
6. FLEXIBILNÁ INDUKČNÁ VARNÁ OBLASŤ
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Funkcia FlexiBridge
Flexibilná indukčná varná oblasť
pozostáva zo štyroch častí. Časti môžete
spojiť do dvoch varných zón s rôznou
veľkosťou, alebo do jednej veľkej varnej
oblasti. Kombináciu častí vyberiete
zvolením režimu vhodného pre veľkosť
kuchynského riadu, ktorý chcete použiť.
K dispozícii sú tri režimy: Štandardný
(aktivovaný automaticky pri zapnutí
varného panela), Big Bridge a Max
Bridge.
Na nastavenie varného
stupňa použite dva ľavé
bočné ovládacie pásiky.
100-160mm
Kuchynský riad s priemerom dna väčším
ako 160 mm položte do stredu medzi dve
časti.
Prepínanie medzi režimami
Na prepínanie medzi režimami sa
používa senzorové tlačidlo:
.
> 160 mm
6.2 FlexiBridge Štandardný
režim
Keď prepnete medzi
režimami, varný stupeň sa
nastaví naspäť na 0.
Priemer a poloha kuchynského riadu
Zvoľte si režim vhodný pre veľkosť a tvar
kuchynského riadu. Kuchynský riad by
mal maximálne pokryť zvolenú oblasť.
Kuchynský riad položte do stredu
zvolenej oblasti!
Kuchynský riad s priemerom dna
menším ako 160 mm položte do stredu
samostatnej časti.
Tento režim sa aktivuje pri zapnutí
varného panela. Spája časti do dvoch
samostatných varných zón. Pre každú
zónu môžete samostatne nastaviť varný
stupeň. Použite dva ľavé bočné
ovládacie pásiky.
40
www.electrolux.com
Správna poloha kuchynského riadu:
Nesprávna poloha kuchynského
riadu:
Nesprávna poloha kuchynského
riadu:
6.4 FlexiBridge Režim Max
Bridge
6.3 FlexiBridge Režim Big
Bridge
Režim zapnete tak, že budete stláčať ,
kým sa nezobrazí správny ukazovateľ
režimu . Tento režim spája tri zadné časti
do jednej varnej zóny. Jedna predná
časť nie je pripojená a funguje ako
samostatná varná zóna. Môžete nastaviť
varný stupeň samostatne pre každú
zónu. Použite dva ovládacie pásiky na
ľavej strane.
Režim zapnete tak, že budete stláčať ,
kým sa nezobrazí správny ukazovateľ
režimu . Tento režim spája všetky časti
do jednej varnej zóny. Na nastavenie
varného stupňa použite niektorý z dvoch
ovládacích pásikov na ľavej strane.
Správna poloha kuchynského riadu:
Pri používaní tohto režimu musíte
kuchynský riad položiť na štyri spojené
časti. Ak použijete kuchynský riad menší
Správna poloha kuchynského riadu:
Pri používaní tohto režimu musíte
kuchynský riad položiť na tri spojené
časti. Ak použijete kuchynský riad menší
než dve časti, na displeji sa zobrazí
zóna sa po 2 minútach vypne.
a
než tri časti, na displeji sa zobrazí
zóna sa po 2 minútach vypne.
a
SLOVENSKY
41
Všeobecné informácie:
•
Nesprávna poloha kuchynského
riadu:
•
Minimálny priemer dna kuchynského
riadu pre túto funkciu je 160 mm.
Displej varného stupňa pre ľavý zadný
ovládací pásik zobrazuje polohu
kuchynského riadu na indukčnej
varnej oblasti. Predná
, zadná
6.5
Funkcia PowerSlide
•
Táto funkcia umožňuje nastaviť teplotu
premiestnením kuchynského riadu na iné
miesto na indukčnej varnej oblasti.
Funkcia rozdeľuje indukčný varný panel
na tri oblasti s rôznymi varnými stupňami.
Varný panel rozpozná polohu
kuchynského riadu a upraví nastavenie
varného stupňa podľa polohy riadu.
Kuchynský riad môžete položiť do
prednej, strednej alebo zadnej polohy.
Ak položíte riad dopredu, zohrieva sa pri
najvyššom varnom stupni. Ohrev znížite
presunutím riadu do strednej alebo
zadnej polohy.
•
, stredná
.
Displej varného stupňa pre ľavý
predný ovládací pásik zobrazuje
varný stupeň. Nastavenie varného
stupňa zmeníte ľavým predným
ovládacím pásikom.
Pri prvom zapnutí funkcie bude mať
predná poloha varný stupeň
,
stredná poloha varný stupeň
a
zadná poloha varný stupeň
.
Pri zapnutej funkcii použite
iba jeden hrniec.
Varný stupeň môžete zmeniť osobitne
pre každú polohu. Varný panel si pri
najbližšom zapnutí funkcie bude
pamätať nastavený varný stupeň.
42
www.electrolux.com
Zapnutie funkcie
Vypnutie funkcie
Ak chcete funkciu zapnúť, položte
kuchynský riad v správnej polohe na
Funkciu vypnete dotykom
varnú oblasť. Dotknite sa . Rozsvieti
sa ukazovateľ nad symbolom. Ak
nepoložíte kuchynský riad na varnú
Ukazovateľ nad symbolom
alebo
nastavením varného stupňa na
.
zhasne.
oblasť, rozsvieti sa
a po 2 minútach
sa flexibilná indukčná varná oblasť
nastaví na
.
7. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Kuchynský riad
Pri indukčných varných
zónach vytvára silné
elektromagnetické pole teplo
v kuchynských nádobách
veľmi rýchlo.
Indukčné varné zóny
používajte s vhodným
riadom
Materiál varných nádob
•
vhodný: liatina, oceľ, smaltovaná
oceľ, antikoro, riad s viacvrstvovým
dnom (označený výrobcom ako
vhodný pre indukčné varné panely).
• nevhodný: hliník, meď, mosadz, sklo,
keramika, porcelán.
Kuchynský riad je vhodný pre
indukčný varný panel, ak:
•
•
po nastavení varnej zóny na najvyšší
varný stupeň zovrie voda veľmi rýchlo,
ak sa ku dnu nádoby pritiahne
magnet.
Dno kuchynského riadu
musí byť hrubé a ploché.
Pred položením panvíc na
povrch varného panela sa
uistite, že sú ich dná čisté a
suché.
Rozmery kuchynského riadu
Indukčné varné zóny sa automaticky
prispôsobujú veľkosti dna riadu.
Účinnosť varných zón závisí od priemeru
dna kuchynského riadu. Kuchynský riad
s priemerom dna menším ako je
minimálny rozmer absorbuje iba časť
ohrevného výkonu, ktorý vytvára varná
zóna.
Pozrite si časť „Technické
údaje".
7.2 Zvuky počas prevádzky
Ak je počuť:
•
praskanie: riad je vyrobený z rôznych
materiálov (sendvičová štruktúra).
• pískanie: používate varnú zónu s
vysokým výkonom a kuchynský riad je
vyrobený z rôznych materiálov
(sendvičová štruktúra).
• hučanie: pri používaní vysokých
výkonov.
• cvakanie: pri spínaní elektrických
obvodov.
• svišťanie, bzučanie: pri činnosti
ventilátora.
Zvuky sú normálne a neznamenajú
žiadnu poruchu varného panela.
7.3 Öko Timer (Časovač Eko)
V záujme úspory energie sa ohrev varnej
zóny vypne pred signálom časomera
odpočítavajúceho smerom nadol.
Rozdiel v prevádzkovom čase závisí od
varného stupňa a trvania procesu
varenia.
7.4 Príklady použitia na varenie
Vzájomný vzťah medzi nastaveným
varným stupňom a spotrebou energie
varnej zóny nie je lineárny. Zvýšenie
SLOVENSKY
nastavenia varného stupňa nie je
priamoúmerné zvýšeniu spotreby
energie. To znamená, že varná zóna
nastavená na stredne intenzívny varný
stupeň využíva menej ako polovicu
svojho výkonu.
Varný stu‐
peň
-1
43
Údaje uvedené v tabuľke sú
iba orientačné.
Použitie:
Čas
(min)
Rady
Udržiavanie teploty hotových podľa
Na kuchynský riad položte
jedál.
potreby pokrievku.
1-3
Holandská omáčka, topenie:
maslo, čokoláda, želatína.
5 - 25
Z času na čas premiešajte.
1-3
Zahustenie: nadýchané ome‐ 10 - 40
lety, volské oká.
Varte s pokrievkou.
3-5
Dusenie ryže a jedál s mlieč‐ 25 - 50
nym základom, prihrievanie
hotových jedál.
Pridajte aspoň dvakrát toľko
tekutiny ako ryže, mliečne
jedlá v polovici varenia pre‐
miešajte.
5-7
Dusenie zeleniny, rýb, mäsa. 20 - 45
Pridajte niekoľko polievko‐
vých lyžíc tekutiny.
7-9
Dusenie zemiakov v pare.
20 - 60
Použite max. ¼ l vody na
750 g zemiakov.
7-9
Varenie väčšieho množstva
jedla, omáčok a polievok.
60 150
Max. 3 l tekutiny plus prísa‐
dy.
9 - 12
Jemné vyprážanie: rezne, te‐ podľa
Po uplynutí polovice času
ľacie cordon bleu, kotlety,
potreby obráťte.
mäsové guľky, klobásky, pe‐
čeň, zásmažka, vajíčka, lie‐
vance, šišky.
12 - 13
Vyprážanie pri vyššej teplote, 5 - 15
zemiakové placky, steaky,
rezne.
14
Varenie vody, varenie cestovín, príprava mäsa (guláš, ragú), vyprá‐
žané hranolčeky.
Po uplynutí polovice času
obráťte.
Varenie veľkého množstva vody. PowerBoost je aktívna.
7.5 Rady a tipy pre Hob²Hood
Používanie varného panela s funkciou:
•
•
•
Panel odsávača pár chráňte pred
priamym slnečným svetlom.
Na panel odsávača pár nemierte
halogénové svetlo.
Ovládací panel varného panela
nezakrývajte.
•
Neprerušujte signál medzi varným
panelom a odsávačom pár (napr.
rukou alebo rukoväťou kuchynského
riadu). Pozrite si obrázok.
Odsávač pár na obrázku slúži iba na
ilustračné účely.
44
www.electrolux.com
Iné spotrebiče ovládané na
diaľku môžu blokovať signál.
Nepoužívajte spotrebiče
ovládané na diaľku počas
používania tejto funkcie
varného panela.
Odsávače pár s funkciou Hob²Hood
Celý sortiment odsávačov pár, ktoré
podporujú túto funkciu, nájdete na našej
webovej stránke. Odsávače pár
spoločnosti Electrolux, ktoré podporujú
túto funkciu, musia mať symbol .
8. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.2 Čistenie varného panela
•
8.1 Všeobecné informácie
•
•
•
•
•
Varný panel očistite po každom
použití.
Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
Škrabance a tmavé škvrny na
povrchu neovplyvňujú funkčnosť
varného panela.
Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.
Na sklo použite špeciálnu škrabku.
•
Potlač na flexibilnej
indukčnej varnej oblasti sa
môže posúvaním riadu
zašpiniť alebo zmeniť farbu.
Túto oblasť môžete
normálne vyčistiť.
•
9. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastová fólia, cukor a potraviny s
cukrom, inak môžu nečistoty spôsobiť
poškodenie varného panela. Dávajte
pozor, aby ste sa nepopálili.
Špeciálnu škrabku priložte na
sklenený povrch tak, aby bola
naklonená v ostrom uhle, a čepeľ
posúvajte po povrchu.
Po dostatočnom vychladnutí
varného panela odstráňte:
usadeniny vodného kameňa, škvrny
od vody, mastné škvrny, lesklé
kovové farebné fľaky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou s
neabrazívnym čistiacim prostriedkom.
Po čistení utrite varný panel mäkkou
handričkou.
Odstráňte lesklé kovové fľaky:
použite roztok vody a octu a vyčistite
sklenený povrch handričkou.
SLOVENSKY
45
9.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Varný panel sa nedá za‐
pnúť ani používať.
Varný panel nie je pripoje‐
ný ku zdroju elektrického
napájania alebo je pripoje‐
ný nesprávne.
Skontrolujte, či je varný pa‐
nel správne pripojený k
zdroju elektrického napája‐
nia. Pozrite si schému za‐
pojenia.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Nenastavili ste varný stu‐
peň do 10 sekúnd.
Varný panel znovu zapnite
a do 10 sekúnd nastavte
varný stupeň.
Naraz ste sa dotkli 2 alebo
viacerých senzorových tla‐
čidiel.
Dotknite sa iba jedného
senzorového tlačidla.
Na ovládacom paneli je vo‐ Vyčistite ovládací panel.
da alebo je ovládací panel
znečistený tukom.
Zaznie zvukový signál a
varný panel sa vypne.
Ak je varný panel vypnutý,
zaznie zvukový signál.
Niečo ste položili na jedno
alebo viaceré senzorové
tlačidlá.
Odstráňte predmet zo sen‐
zorových tlačidiel.
Varný panel sa vypne.
Niečo ste položili na sen‐
Odstráňte daný predmet
zo senzorového tlačidla.
zorové tlačidlo
.
Ukazovateľ zvyškového
tepla sa nerozsvieti.
Zóna ešte nie je horúca,
pretože bola zapnutá iba
krátky čas, alebo je poško‐
dený senzor.
Ak bola zóna zapnutá do‐
statočne dlho na to, aby
bola horúca, obráťte sa na
autorizované servisné stre‐
disko.
Hob²Hood nefunguje.
Zakryli ste ovládací panel.
Odstráňte príslušný pred‐
met z ovládacieho panela.
Automatický ohrev nefun‐
guje.
Táto zóna je horúca.
Zónu nechajte dostatočne
vychladnúť.
Je nastavený najvyšší var‐
ný stupeň.
Najvyšší varný stupeň má
rovnaký výkon ako funkcia.
Varný stupeň sa prepína
medzi dvomi úrovňami.
Funkcia Riadenie výkonu
je zapnutá.
Pozrite si časť „Každoden‐
né používanie“.
Zohriali sa senzorové tla‐
čidlá.
Kuchynský riad je príliš veľ‐ Ak je to možné, preložte
ký alebo ste ho položili prí‐ veľký riad na zadné zóny.
liš blízko ovládačov.
46
www.electrolux.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Pri dotyku senzorových tla‐ Zvuková signalizácia je vy‐ Zapnite zvukovú signalizá‐
čidiel nezaznejú žiadne
pnutá.
ciu. Pozrite si časť „Každo‐
zvuky.
denné používanie“.
Flexibilná indukčná varná
oblasť neohrieva kuchyn‐
ský riad.
Kuchynský riad je na flexi‐
bilnej indukčnej varnej ob‐
lasti umiestnený v nespráv‐
nej polohe.
Kuchynský riad umiestnite
v správnej polohe na flexi‐
bilnú indukčnú varnú ob‐
lasť. Poloha kuchynského
riadu závisí od zapnutej
funkcie alebo funkčného
režimu. Pozrite si časť
„Flexibilná indukčná varná
oblasť“.
Nesprávny priemer dna ku‐
chynského riadu pre za‐
pnutú funkciu alebo funkč‐
ný režim.
Použite kuchynský riad s
priemerom vhodným pre
zapnutú funkciu alebo
funkčný režim. Na samo‐
statnej časti flexibilnej in‐
dukčnej varnej oblasti pou‐
žite kuchynský riad s prie‐
merom menším ako 160
mm. Pozrite si časť „Flexi‐
bilná indukčná varná ob‐
lasť“.
Rozsvieti sa symbol
.
Je zapnuté Detská poistka
alebo Zámok.
Pozrite si časť „Každoden‐
né používanie“.
Rozsvieti sa symbol
.
Na zóne nie je žiadny riad.
Položte riad na zónu.
Kuchynský riad nie je
vhodný.
Používajte vhodný kuchyn‐
ský riad. Pozrite si časť
„Tipy a rady“.
Príliš malý priemer dna ria‐ Použite kuchynský riad
du pre túto zónu.
správnych rozmerov. Po‐
zrite si časť „Technické
údaje".
Funkcia FlexiBridge je za‐
pnutá. Jedna alebo niekoľ‐
ko častí funkčného režimu,
ktorý je v prevádzke, nie je
prikrytých kuchynským ria‐
dom.
Kuchynský riad umiestnite
na správny počet častí
funkčného režimu, ktorý je
zapnutý, alebo zmeňte
funkčný režim. Pozrite si
časť „Flexibilná indukčná
varná oblasť“.
Funkcia PowerSlide je za‐
pnutá. Na flexibilnej in‐
dukčnej varnej oblasti sú
položené dva hrnce.
Použite iba jeden hrniec.
Pozrite si časť „Flexibilná
indukčná varná oblasť“.
SLOVENSKY
Problém
Možné príčiny
47
Riešenie
Na displeji sa zobrazí sym‐ Došlo k poruche varného
panelu.
bol
a číslo.
Vypnite varný panel a po
30 sekundách ho znova
zapnite. Keď sa opäť roz‐
svieti symbol , odpojte
varný panel od elektrickej
siete. Po 30 sekundách
opäť pripojte varný panel.
Ak problém pretrváva, ob‐
ráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Znie neprerušované pípa‐
nie.
Elektrické zapojenie nie je
správne.
9.2 Ak nemôžete nájsť
riešenie...
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko. Uveďte údaje z
typového štítka. Uveďte tiež trojmiestny
kód sklokeramiky (je v rohu skleneného
povrchu) a zobrazované chybové
Varný panel odpojte od
elektrickej siete. Požiadajte
kvalifikovaného elektrikára,
aby skontroloval inštaláciu.
hlásenie. Uistite sa, že ste varný panel
používali správne. Ak ste ho používali
nesprávne, servisný zásah technika
servisného strediska alebo predajcu
nebude bezplatný, a to ani počas
záručnej lehoty. Pokyny upravujúce
záručné a servisné podmienky nájdete v
záručnej brožúre.
10. TECHNICKÉ ÚDAJE
10.1 Typový štítok
Model EIV854
Typ 62 D4A 05 AA
Indukcia 7.35 kW
Sér.č. .................
ELECTROLUX
PNC 949 596 703 00
220-240 V / 400 V 2N 50-60 Hz
Vyrobené v Nemecku
7.35 kW
10.2 Špecifikácia varných zón
Varná zóna
Nominálny vý‐ PowerBoost
kon (max. var‐ [W]
ný stupeň)
[W]
PowerBoost
maximálne tr‐
vanie [min]
Priemer ku‐
chynského ria‐
du [mm]
Zadná v strede 2300
3200
10
125 - 210
Pravá predná
1800
2800
10
145 - 180
Flexibilná in‐
dukčná varná
oblasť
2300
3200
10
minimálne 100
48
www.electrolux.com
Výkon varných zón sa môže v určitej
malej miere odchyľovať od údajov v
tabuľke. Mení sa podľa materiálu a
rozmeru kuchynského riadu.
Optimálne výsledky varenia dosiahnete
tak, že budete používať riad s priemerom
nie väčším ako sú údaje v tabuľke.
11. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
11.1 Informácie o výrobku podľa EU 66/2014
Model
EIV854
Typ varného panela
Zabudovateľný
varný panel
Počet varných zón
2
Počet varných oblastí
1
Technológia ohrevu
Indukcia
Priemer kruhových var‐
ných zón (Ø)
Zadná v strede
Pravá predná
21,0 cm
18,0 cm
Dĺžka (D) a šírka (Š) var‐
nej oblasti
Ľavá
D 45,8 cm
Š 21,4 cm
Spotreba energie na var‐ Zadná v strede
nú zónu (EC electric coo‐ Pravá predná
king)
177,0 Wh/kg
174,6 Wh/kg
Spotreba energie varnej
oblasti (EC electric coo‐
king)
182,6 Wh/kg
Ľavá
Spotreba energie varné‐
ho panela (EC electric
hob)
179,9 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 2: Varné panely.
Metódy merania funkčných vlastností
•
11.2 Úspora energie
•
Ak budete postupovať podľa nižšie
uvedených tipov, môžete pri
každodennom varení ušetriť energiu.
•
•
Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
•
•
Na kuchynský riad podľa možností
vždy položte pokrievku.
Kuchynský riad položte na varnú zónu
ešte pred jej zapnutím.
Menší riad položte na menšie varné
zóny.
Kuchynský riad položte priamo na
stred varnej zóny.
Zvyškové teplo využite na udržiavanie
teploty jedla alebo na roztopenie.
12. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
*
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
SLOVENSKY
49
50
www.electrolux.com
SLOVENSKY
51
867346725-B-092019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising