Electrolux | EIV8457 | User manual | Electrolux EIV8457 User Manual

Electrolux EIV8457 User Manual
EIV8457
HR
SR
SL
Ploča za kuhanje
Плоча за кување
Kuhalna plošča
Upute za uporabu
Упутство за употребу
Navodila za uporabo
2
22
43
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.......................................................................... 2
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 4
3. POSTAVLJANJE................................................................................................ 7
4. OPIS PROIZVODA............................................................................................. 8
5. SVAKODNEVNA UPORABA..............................................................................9
6. SAVJETI........................................................................................................... 15
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.............................................................................17
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA..............................................................................17
9. TEHNIČKI PODACI.......................................................................................... 19
10. ENERGETSKA UČINKOVITOST................................................................... 20
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
1.
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
HRVATSKI
3
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje, osim
ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Pristupačni dijelovi su vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne
dodirujete grijače.
Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za
podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za
daljinsko upravljanje.
UPOZORENJE: Kuhanje na ploči za kuhanje bez
nadzora uz upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno
i može dovesti do požara.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vatru NIKADA ne gasite vodom već isključite uređaj i
tada prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim
prekrivačem.
OPREZ: Postupak kuhanja potrebno je nadgledati.
Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je stalno
nadgledati.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: Stvari ne držite
na površinama za kuhanje.
Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i
poklopce ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer
će se zagrijati.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Nakon uporabe, isključite element ploče za kuhanje
odgovarajućom kontrolom, a ne oslanjajte se na
detektor posuđa.
Ako je staklokeramička/staklena površina napuknuta,
isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. U slučaju
da je uređaj priključen na napajanje izravno, putem
priključne kutije, uklonite ili isključite osigurač kako
biste odspojili uređaj s napajanja. U svakom slučaju,
kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servis ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
UPOZORENJE: Koristite samo zaštitu ploče za
kuhanje koju je napravio proizvođač uređaja za
kuhanje, koje je je u uputama za uporabu proizvođač
naveo kao prikladne ili one koji su isporučeni s
uređajem. Uporaba neodgovarajuće zaštite može
uzrokovati nesreće.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
Odstranite svu ambalažu.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Izrezane površine zabrtvite sredstvom
za brtvljenje kako biste spriječili
bubrenje uzrokovano vlagom.
Donji dio uređaja zaštite od pare i
vlage.
Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili
ispod prozora. Na taj način vruće
posuđe neće pasti s uređaja kada se
vrata ili prozor otvore.
Svaki uređaj na dnu ima ventilatore za
hlađenje.
Ako je uređaj postavljen iznad ladice:
– Ne stavljajte nikakve male
predmete niti listove papira koji
mogu biti privučeni, jer mogu
oštetiti ventilatore ili onemogućiti
rad sustava za hlađenje.
– Držite razmak od najmanje 2 cm
između dna uređaja i stvari
spremljenih u ladicu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
Prije obavljanja svih zahvata
provjerite je li uređaj isključen iz
električne mreže.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Provjerite je li uređaj pravilno
postavljen. Labavi i neispravni spojevi
kabela napajanja ili utikača (ako
postoji) mogu prouzročiti pregrijavanje
priključka.
Koristite odgovarajući kabel
napajanja.
•
2.3 Koristite
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina ili strujnog udara.
•
•
•
•
5
Pazite da se električni kabeli ne
zapletu.
Provjerite je li ugrađena zaštita od
strujnog udara.
Na kabelu koristite spojnice.
Pazite da kabel napajanja ili utikač
(ako postoji) ne dodiruju vrući uređaj
ili vruće posuđe kada priključujete
uređaj u obližnje utičnice.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač (ako
postoji) ili kabel napajanja. Za
zamjenu kabela napajanja
kontaktirajte ovlašteni servis ili
električara.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
Prije prve upotrebe uklonite
ambalažu, naljepnice i zaštitne folije
(ako postoje).
Ovaj uređaj upotrebljavajte u
kućanstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Polje kuhanja postavite na
"isključeno" nakon svake uporabe.
Ne oslanjajte se na prepoznavanje
posude.
Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na zone kuhanja. Mogu se
jako zagrijati.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
Ako je površina uređaja napukla,
uređaj odmah isključite iz električne
mreže. Na taj način sprječavate strujni
udar.
Korisnici s ugrađenim
elektrostimulatorom srca moraju biti
najmanje 30 cm udaljeni od
indukcijskih zona kuhanja kad uređaj
radi.
Kada hranu stavite u vruće ulje, ono
može prskati.
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
opekotina
•
•
•
•
Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili
zagrijane predmete držite dalje od
masti i ulja kad kuhate s njima.
Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.
Korišteno ulje koje sadrži ostatke
hrane, može uzrokovati vatru pri nižim
temperaturama nego ulje koje se
koristi prvi put.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
Vruće posuđe ne držite na
upravljačkoj ploči.
Ne stavljajte vrući poklopac na
staklenu površinu ploče za kuhanje.
Nemojte dopustiti da tekućina u
posuđu ispari.
Pazite da vam predmeti ili posuđe na
padnu na uređaj. Površina se može
oštetiti.
•
•
•
•
Zone kuhanja ne koristite s praznim
posuđem ili bez posuđa.
Na uređaj nemojte stavljati
aluminijsku foliju.
Posuđe od lijevanoga željeza,
aluminija ili posuđe s oštećenim dnom
može ogrebati staklo/staklokeramiku.
Te predmete uvijek podignite kada ih
morate pomaknuti na površini za
kuhanje.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
2.4 Čišćenje i održavanje
•
•
•
•
•
Redovito čistite uređaj kako se
površinski materijal ne bi oštetio.
Uređaj isključite i pustite da se ohladi
prije čišćenja.
Iskopčajte uređaj iz napajanja
električne mreže prije održavanja.
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
2.5 Servisiranje
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
2.6 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu
službu.
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
HRVATSKI
3. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
55 ±1mm
65±1mm
3.1 Prije postavljanja
Prije postavljanja ploče za kuhanje,
zapišite podatke s natpisne pločice.
Natpisna pločica nalazi se na dnu ploče
za kuhanje.
490±1mm
Serijski broj .........................
3.2 Ugradne ploče za kuhanje
Ugradne ploče za kuhanje smijete
koristiti jedino nakon uklapanja u
odgovarajuće, normirane ormare za
ugradnju i radne ploče.
3.3 Spojni kabel
•
•
Ploča za kuhanje isporučena s
priključnim kabelom.
Da biste zamijenili oštećeni električni
kabel, upotrijebite vrstu kabela:
H05V2V2-F koji podnosi temperaturu
od 90 °C ili višu. Obratite se svom
lokalnom servisnom centru.
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 780 mm
3.4 Sklop
min.
28 mm
min.
500mm
min.
50mm
7
8
www.electrolux.com
min.
12 mm
Ako je uređaj postavljen
iznad ladice, ventilacija
ploče za kuhanje može
zagrijati predmete
spremljene u ladici tijekom
postupka kuhanja.
min. 60mm
4. OPIS PROIZVODA
4.1 Izgled površine za kuhanje
1
1
1
1
1
2
1 Indukcijska površina za kuhanje
2 Upravljačka ploča
HRVATSKI
9
4.2 Izgled upravljačke ploče
1
2
3
4
5
6
7
8 9 10
11
13
1
Za uključivanje i isključivanje ploče za kuhanje.
2
Za uključenje ili isključenje zaključavanja ili uređaja za sigurnost djece.
3
4
12
Indikator zone kuhanja.
Indikatorsko svjetlo CountUp Timer.
5
Indikatorsko svjetlo Tajmer za odbrojavanje.
6 Zaslon tajmera: 00 - 99 minuta.
7
Za uključenje ili isključenje funkcije Bridge.
8
Za postavljanje funkcije tajmera.
9
/
10
Za uključenje ili isključenje funkcije Hob²Hood.
11
Za uključenje ili isključenje funkcije Pauza.
Za povećanje i smanjenje vremena.
12
Za uključenje funkcijePowerBoost.
13 Kontrolna traka za postavljanje stupnja kuhanja 0 - 9.
4.3 OptiHeat Control (3stupanjski indikator preostale
topline)
UPOZORENJE!
/
/
Indikatori
prikazuju razinu preostale
topline za zone kuhanja koje
trenutno koristite. Indikatori
se također mogu uključiti za
susjedne zone kuhanja, čak i
ako ih ne koristite.
5. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Indukcijske zone kuhanja stvaraju toplinu
potrebnu za kuhanje izravno na dnu
posuđa. Staklokeramika se grije uslijed
topline posuđa.
Kad je ploča za kuhanje isključena,
indikatori su još uvijek vidljivi. Kad je
ploča dovoljno hladna, isključuju se.
10
www.electrolux.com
5.1 Uključivanje i isključivanje
Dodirnite
na 1 sekundu za
uključivanje ili isključivanje ploče
kuhanja.
Upravljačke trake uključuju se nakon
uključivanja ploče za kuhanje, a
isključuju se nakon isključivanja ploče za
kuhanje.
Kada je ploča za kuhanje isključena
može se vidjeti samo
5.3 Korištenje polja kuhanja
OPREZ!
Vruće posuđe ne stavljajte
na upravljačku ploču. Postoji
rizik od oštećenja
elektroničkih dijelova.
.
5.2 Automatsko isključivanje
Funkcija automatski isključuje ploču
za kuhanje ako:
•
ne postavite posuđe na ploču kroz 50
sekundi,
• ne postavite stupanj kuhanja kroz 50
sekundi nakon postavljanja posuđa,
• ste prolili nešto po upravljačkoj ploči ili
na nju postavili nešto dulje od 10
sekundi (lonac, krpu). Kad čujete
zvučni signal, ploča za kuhanje se
isključuje. Uklonite predmet ili očistite
upravljačku ploču.
• ploča za kuhanje previše se zagrijava
(npr. kad iz lonca sve iskipi). Pustite
da se zona kuhanja ohladi prije
ponovne upotrebe ploče za kuhanje.
• ne isključite zonu kuhanja i ne
promijenite stupanj kuhanja. Nakon
nekog vremena ploča za kuhanje se
isključuje.
Veza između stupnja kuhanja i
vremena nakon kojeg se ploča za
kuhanje isključuje:
Stupanj kuhanja
Ploča za kuhanje
isključuje se
nakon
1-2
6 sata
3-4
5 sata
5
4 sata
6-9
1,5 sata
Posuđe stavite izravno na sredinu
odabrane zone.
Indukcijska polja kuhanja prilagođavaju
se veličini dna posuđa.
Kad postavite posuđe na ispravan
položaj, ploča za kuhanje ga prepoznaje
i uključuje se odgovarajuća kontrolna
traka. Crveni indikator zone kuhanja
pojavljuje se iznad kontrolne trake i
označava položaj posude.
Svaki kvadrat upravljačke ploče
predstavlja jednu zonu kuhanja na
indukcijskoj površini za kuhanje.
Indikatori zona pokazuju koja zona
kuhanja je kontrolirana odgovarajućom
kontrolnom trakom.
HRVATSKI
11
5.4 Stupanj kuhanja
Dodirnite kontrolnu traku na željenom
stupnju kuhanja ili pomaknite prst preko
kontrolne trake za postavljanje ili
promjenu stupnja kuhanja za zonu
kuhanja.
Za deaktivaciju funkcije dodirnite .
Zone kuhanja rade neovisno jedna o
drugoj.
Kad postavite posudu na zonu i postavite
stupanj kuhanja, ostaje isti još 2 minute
nakon što uklonite posudu. Kontrolna
traka i indikator zone kuhanja bljeskaju 2
minute. Ako opet postavite posudu na
zonu kuhanja unutar tog vremena,
stupanj kuhanja se ponovno uključuje, a
u protivnom se stupanj kuhanja
isključuje.
5.5 Funkcija Bridge
Ta funkcija povezuje dvije zone kuhanja i
ona djeluju kao jedna. Funkciju možete
koristiti s velikim posuđem.
1. Postavite posuđe na dvije zone
kuhanja. Posuđe mora pokriti sredine
obje zone.
5.6 PowerBoost
ta funkcija uključuje veću snagu za
odgovarajuću zonu kuhanja i ovisi o
veličini posuđa. Ta funkcija može se
uključiti isključivo za odgovarajući
vremenski period.
za uključenje funkcije za
Dodirnite
zonu kuhanja.
Simbol pocrveni.
Funkcija se automatski isključuje.
Za najduže trajanje,
pogfledajte "Tehnički
podaci".
5.7 Tajmer
postaje bijelo.
2. Za uključivanje funkcije pritisnite .
3. Postavite stupanj kuhanja.
Posuđe mora prekriti središta obje zone,
ali ne i prelaziti izvan označenog
područja.
Tajmer za odbrojavanje
Upotrijebite ovu funkciju kako biste
odredili trajanje rada zone kuhanja
tijekom jedne sesije kuhanja.
Postavite stupanj kuhanja za
odgovarajuću zonu kuhanja, a zatim
postavite funkciju.
1. Dodirnite
za uključenje funkcije ili
promjenu vremena.
Tajmer prikazuje 00 i indikatori
pojavljuju na zaslonu.
i
se
postaje crveno
postaje bijelo.
a
Ako tajmer nije postavljen, svi indikatori
isključuju se za 4 sekunde.
2. Dodirnite
ili
za postavljanje
vremena (00 - 99 minuta).
Tajmer automatski započinje s
odbrojavanjem nakon 3 sekunde.
12
www.electrolux.com
Indikatori ,
i se isključuju.
ostaje crveno.
Kad odbrojavanje završi, oglašava se
signal i 00 bljeska. Za isključenje signala,
dodirnite
.
Za isključivanje funkcije: dodirnite
Indikatori
i
.
se uključuju. Koristite
CountUp Timer (Tajmer za
odbrojavanje)
Za uključivanje funkcije dva puta
.
Indikator
pocrveni, tajmer automatski
počinje brojiti..
.
Kad se indikatori uključe, dodirnite
ili
i
se uključuju. Koristite
za postavljanje00 na zaslonu.
5.8 Pauza
Ta funkcija postavlja sva aktivne zone
kuhanja na najniži stupanj kuhanja.
Nakon aktivacije funkcije svi ostali
simboli na upravljačkoj ploči su
zaključani.
Kada je funkcija aktivirana, mogu se
Ovu funkciju možete koristiti za nadzor
trajanja rada zone kuhanja.
Za isključivanje funkcije: dodirnite
Indikatori
.
Ta funkcija nema utjecaja na
rad zona kuhanja.
ili za postavljanje00 na zaslonu.
Alternativno, postavite stupanj kuhanja
na 0. Kao rezultat toga, oglašava se
signal i tajmer se poništava.
dodirnite
Za isključivanje funkcije: dodirnite
.
koristiti simboli
i
.
Funkcija ne zaustavlja funkcije tajmera.
Za uključivanje funkcije dodirnite .
Simbol se oboji u crveno.Upali se
Postavka za grijanje smanji se na 1.
Za deaktivaciju funkcije dodirnite .
Simbol se oboji u bijelo.Postavi se
prethodno postavljena postavka za
grijanje.
5.9 Blokiranje
Zvučni Alarm
Tu funkciju možete koristiti kad je ploča
za kuhanje uključena, ali zone kuhanja
ne rade.
Možete zaključati upravljačku ploču
tijekom rada ploče za kuhanje. To
sprječava nehotičnu promjenu stupnja
kuhanja.
Kako biste vidjeli upravljačku ploču,
postavite posudu na zonu kuhanja.
Najprije podesite stupanj kuhanja.
1. Za uključenje funkcije, dodirnite
dok indikator
,
ne pocrveni.
2. Dodirnite
ili
za podešavanje
vremena.
Funkcija automatski započinje nakon 4
sekundi. Indikatori
,
i
se
isključuju.
ostaje crveno.
Kad postavite funkciju, možete ukloniti
posudu.
Za uključivanje funkcije dodirnite
Simbol pocrveni i bljeska.
.
Za deaktivaciju funkcije dodirnite
Simbol pobijeli
.
Kada isključite ploču za
kuhanje, isključiti ćete i ovu
funkciju.
5.10 Uređaj za zaštitu djece
Kad odbrojavanje završi, oglašava se
Ova funkcija sprječava nehotično
uključivanje ploče za kuhanje.
signal i 00 bljeska. Dodirnite
isključivanje signala.
Prvo uključite ploču za kuhanje i ne
postavljate stupanj kuhanja.
za
Dodirnite
dok ne pocrveni, kako biste
uključili funkciju.
HRVATSKI
Upravljačka traka se isključuje.
Za uključenje funkcije za samo jedno
vrijeme kuhanja: Uključite ploču za
kuhanje pomoću
.
se uključuje.
Dodirnite
dok ne pobijeli. Upravljačka
traka se uključuje. Postavite stupanj
kuhanja u sljedećih 50 sekundi. Možete
rukovati pločom za kuhanje. Kad
Svjetlo na kuhinjskoj napi
isključuje se 2 minute nakon
isključivanja ploče za
kuhanje.
Automatski načini rada
Au‐
Vrenje1) Prženj
toma
e2)
tsko
svjetl
o
isključite ploču za kuhanje pomoću
funkcija ponovno radi.
Za potpuno isključenje funkcije, uključite
ploču za kuhanje i ne postavljajte stupanj
kuhanja. Dodirnite
dok ne pobijeli.
Upravljačka traka se uključuje. Isključite
ploču za kuhanje.
5.11
Hob²Hood
To je napredna automatska funkcija koja
povezuje ploču za kuhanje s posebnom
kuhinjskom napom. Ploča za kuhanje i
kuhinjska napa imaju komunikaciju preko
infracrvenog signala. Brzina ventilatora
automatski se određuje na temelju
postavljenog načina rada i temperature
najtoplije posude na ploči za kuhanje.
Ventilatorom možete i ručno upravljati s
ploče za kuhanje.
Za većinu kuhinjskih napa
daljinski sustav izvorno je
isključen. Aktivirajte ga prije
korištenja te funkcije. Za više
informacija pogledajte
korisnički priručnik kuhinjske
nape.
Automatska upotreba funkcije
Za automatsku upotrebu funkcije,
postavite automatski način rada na H1H6. Ploča za kuhanje izvorno je
postavljena na H5. Kuhinjska napa
reagira kad god koristite ploču za
kuhanje. Ploča za kuhanje automatski
prepoznaje temperaturu posuđa i
prilagođava brzinu ventilatora.
Uključivanje svjetla
Ploču za kuhanje možete postaviti tako
da automatski uključi svjetlo kad god
uključite ploču za kuhanje. Da biste to
napravili, postavite automatski način
rada H1-H6.
13
Način rada Isklj
H0
Isklj
Isklj
Način rada Uklj
H1
Isklj
Isklj
H2 način
rada3)
Brzina
Brzina
ven‐
ven‐
tilatora 1 tilatora 1
Uklj
Način rada Uklj
H3
Isklj
Brzina
ven‐
tilatora 1
Način rada Uklj
H4
Brzina
Brzina
ven‐
ven‐
tilatora 1 tilatora 1
Način rada Uklj
H5
Brzina
Brzina
ven‐
ven‐
tilatora 1 tilatora 2
Način rada Uklj
H6
Brzina
Brzina
ven‐
ven‐
tilatora 2 tilatora 3
1) Ploča za kuhanje detektira proces vrenja
i aktivira brzinu ventilatora u skladu s au‐
tomatskim načinom rada.
2) Ploča za kuhanje detektira proces
prženja i aktivira brzinu ventilatora u skladu
s automatskim načinom rada.
3) Ovaj način rada aktivira ventilator i
svjetlo i ne ovisi o temperaturi.
Promjena automatskog načina
rada
1. Isključi uređaj.
2. Dodirnite
u trajanju od 3 sekunde.
Zaslon se uključuje i isključuje.
3. Dodirnite
u trajanju od 3 sekunde.
14
www.electrolux.com
4. Dodirnite
uključi
nekoliko puta dok se ne
.
5. Dodirnite
tajmera za odabir
automatskog načina rada.
Kad završite kuhanje i isključite kuhinjsku
napu, ventilator kuhinjske nape radi još
određeno vrijeme. Nakon tog vremena
sustav automatski isključuje ventilator i
sprječava nehotično uključivanje
ventilatora sljedećih 30 sekundi.
Za upravljanje kuhinjskom
napom izravno na
upravljačkoj ploči isključite
automatski način rada
funkcije.
Ručno upravljanje brzinom
ventilatora
Ventilatorom možete i ručno upravljati s
ploče za kuhanje.
kad ploča za kuhanje radi.
Dodirnite
To isključuje automatski rad funkcije i
omogućuje vam ručnu promjenu brzine
ventilatora.
Kad pritisnete , podižete brzinu
ventilatora za jedan stupanj. Kad
dosegnete intenzivnu razinu i ponovno
pritisnete
postavili ste brzinu
ventilatora na 0, što isključuje ventilator
ploče za kuhanje. Za ponovno pokretanje
ventilatora s brzinom 1, dodirnite .
Za aktiviranje automatskog
rada funkcije, isključite pa
ponovno uključite ploču za
kuhanje.
5.12 OffSound Control
(Uključivanje i isključivanje
zvukova)
Prvo isključite ploču za kuhanje.
u trajanju od 3 sekunde
1. Dodirnite
za uključenje funkcije.
Zaslon se uključuje i isključuje
2. Dodirnite
u trajanju od 3 sekunde.
Uključuje se
ili
.
3. Dodirnite
tajmera za odabir
jednog od sljedećeg:
•
- zvukovi su isključeni
•
- zvukovi su uključeni
4. Za potvrdu odabira pričekajte dok se
ploča za kuhanje automatski isključi.
Kada je funkcija postavljena na
se oglašava samo kada:
•
•
•
•
zvuk
dodirnete
Zvučni Alarm se isključuje
Tajmer za odbrojavanje se isključuje
stavite nešto na upravljačku ploču.
5.13 Funkcija Upravljanje
snagom
•
•
•
•
•
•
•
Zone kuhanja grupirane su u skladu s
lokacijom i brojem faza na ploči za
kuhanje. Pogledajte sliku.
Svaka faza ima maksimalno
opterećenje od 3700 W.
Funkcija dijeli snagu između zona
kuhanja povezanih na istu fazu.
Funkcija se uključuje kad ukupna
električna snaga polja kuhanja
priključenih na jednu fazu prijeđe
3700 W.
Funkcija smanjuje snagu ostalih zona
kuhanja povezanih na istu fazu.
Za zone kuhanja smanjene snage,
upravljačka ploča prikazuje
maksimalno moguće stupnjeve
kuhanja. Kad druge posude troše
maksimalnu dostupnu snagu, stupanj
kuhanja može biti 0. Kao rezultat
toga, ne možete uključiti nijednu
drugu zonu.
Uključenje funkcije ovisi o broju i
veličini posuda.
HRVATSKI
15
6. SAVJETI
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
6.1 Posuđe
Kod indukcijskih zona
kuhanja snažna
elektromagnetska zona vrlo
brzo proizvodi toplinu u
posuđu.
Indukcijska polja kuhanja
koristite s prikladnim
posuđem za kuhanje.
Materijal posuđa
•
prikladni: lijevano željezo, čelik,
emajlirani čelik, nehrđajući čelik,
višeslojno dno (kojeg je proizvođač
označio kao odgovarajuće).
• neprikladni: aluminij, bakar, mjed,
staklo, keramika, porculan.
Posuđe je prikladno za indukcijsku
ploču za kuhanje ako:
•
•
voda vrlo brzo zakuha na zoni
postavljenoj na najviši stupanj
kuhanja.
dno posude privlači magnet.
Dno posuđa za kuhanje
treba biti što je moguće
deblje i ravnije.
Osigurajte da su dna posuda
čista i suha prije stavljanja
na površinu ploče za
kuhanje.
Dimenzije posuđa
Indukcijska polja kuhanja prilagođavaju
se veličini dna posuđa.
Učinkovitost zone kuhanja je povezana s
promjerom posuđa. Posuđe manjeg
promjera dobiva samo dio snage koju
stvara zona kuhanja.
Pogledajte: "Tehnički
podaci".
6.2 Buka tijekom rada
Ako čujete:
•
zvuk pucketanja: posuđe je izrađeno
od različitih materijala (struktura
"sendviča").
• zvuk zviždanja: koristite zonu kuhanja
s visokim razinama električne snage,
a posuđe je izrađeno od različitih
materijala (struktura "sendviča").
• brujanje: koristite visoku razinu
električne snage.
• škljocanje: dolazi do prekida
električnog napajanja.
• pištanje, zujanje: radi ventilator.
Zvukovi su uobičajena pojava i ne
ukazuju na kvar ploče za kuhanje.
6.3 Ušteda energije
•
•
•
Ako je moguće, posuđe poklopite
poklopcem.
Posuđe postavite na polje kuhanja
prije uključivanja.
Koristite preostalu toplinu za
održavanje hrane toplom ili za
topljenje.
6.4 Öko Timer (Eko tajmer)
Radi uštede energije, grijač polja kuhanja
isključuje se prije oglašavanja tajmera za
odbrojavanje. Razlika u vremenu rada
ovisi o postavljenom stupnju topline i
vremenu kuhanja.
6.5 Primjeri primjena kuhanja
Odnos između stupnja kuhanja i
potrošnje energije zone kuhanja nije
linearan. Kada povećate stupanj
kuhanja, to povećanje nije
proporcionalno povećanju potrošnje
energije. To znači da zona kuhanja sa
srednjim stupnjem kuhanja troši manje
od polovice svoje snage.
Podaci u tablici navedeni su
samo kao smjernice.
16
www.electrolux.com
Stupanj
kuhanja
Koristite za:
Vrijem Savjeti
e (min)
1
Održavanje kuhane hrane
toplom.
po po‐
trebi
Posuđe poklopite poklop‐
cem.
1-2
Nizozemski umak, otapanje:
maslaca, čokolade, želatine.
5 - 25
Povremeno promiješajte.
1-2
Zgušnjavanje: mekani omleti, 10 - 40
pržena jaja.
Kuhati poklopljeno.
2-3
Kuhanje riže i jela na bazi
mlijeka, zagrijavanje gotovih
jela.
25 - 50
Dodajte najmanje dvostruko
više vode nego riže, jela na
mlijeku promiješajte na
polovici trajanja postupka.
3-4
Povrće kuhano na pari, riba,
meso.
20 - 45
Dodati nekoliko žlica tekući‐
ne.
4-5
Krumpir kuhan na pari.
20 - 60
Koristite maks. ¼ l vode za
750 g krumpira.
4-5
Kuhanje većih količina namir‐ 60 nica, variva i juha.
150
Do 3 l tekućine plus sastojci.
6-7
Lagano prženje: odresci,
po po‐
teleći Cordon-bleu, kotleti,
trebi
mljeveno meso u tijestu,
kobasice, jetra, zaprška, jaja,
palačinke, uštipci.
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
7-8
Jako prženje, popečci od
krumpira, odresci od buta,
odresci.
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
9
Kipuća voda, kuhanje tjestenine, prženje mesa (gulaš, pečenje u lon‐
cu), prženje krumpirića u dubokom ulju.
5 - 15
Ključanje velikih količina vode. PowerBoost je uključeno.
6.6 Savjeti i preporuke za
Hob²Hood
Kad koristite ploču za kuhanje s
funkcijom:
•
Zaštitite ploču kuhinjske nape od
izravnog sunčevog svjetla.
• Ne usmjeravajte halogeno svjetlo na
ploču kuhinjske nape.
• Ne prekrivajte upravljačku ploču ploče
za kuhanje.
• Ne prekidajte signal između ploče za
kuhanje i nape (na primjer rukom ili
ručicom posuđa). Vidi sliku.
Slika kuhinjske nape služi samo kao
primjer.
HRVATSKI
Drugi daljinski upravljani
uređaji mogu blokirati signal.
Za vrijeme korištenja
funkcija na ploči za kuhanje
ne koristite nikakve daljinski
upravljane uređaje.
17
Za puni raspon napa štednjaka koje rade
s ovom funkcijom pogledajte našu web
stranicu za potrošače. Electrolux nape
štednjaka koje rade s tom funkcijom
moraju imati oznaku .
Nape štednjaka s funkcijom Hob²Hood
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
7.1 Opće informacije
•
•
•
•
•
Ploču za kuhanje očistite nakon svake
uporabe.
Posuđe koje koristite za kuhanje
uvijek mora imati čisto dno.
Ogrebotine ili tamne mrlje na površini
ploče za kuhanje ne utječu na njen
rad.
Koristite posebno sredstvo prikladno
za čišćenje za površine ploče za
kuhanje.
Koristite poseban strugač za staklo.
•
•
šećerom jer u protivnom nečistoće
mogu uzrokovati oštećenja ploče za
kuhanje. Pripazite da izbjegnete
opekotine. Koristite posebni strugač
na staklenoj površini pod oštrim
kutom i oštricu pomičite po površini.
Skinite nakon što se ploča za
kuhanje dovoljno ohladi: mrlje od
kamenca i vode, mrlje od masnoće,
sjajne mrlje na metalnim dijelovima.
Očistite ploču za kuhanje vlažnom
krpom i neabrazivnim deterdžentom.
Nakon čišćenja ploču za kuhanje
obrišite mekom krpom.
Uklonite sjajnu diskoloraciju
metala: Za čišćenje staklenih
površina krpom koristite otopinu vode
i octa.
7.2 Čišćenje ploče za kuhanje
•
Odmah uklonite: otopljenu plastiku,
plastičnu foliju, šećer i hranu sa
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
8.1 Rješavanje problema
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Ne možete uključiti ploču
za kuhanje ili rukovati
njome.
Ploča za kuhanje nije
priključena na mrežno
napajanje ili nije pravilno
priključena.
Provjerite je li ploča za
kuhanje ispravno
priključena na mrežno
napajanje. Pogledajte
shemu spajanja.
18
www.electrolux.com
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Osigurač je pregorio.
Provjerite da li je osigurač
uzrok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Dodirnuli ste istovremeno 2 Dodirnite samo jedno polje
ili više polja senzora.
senzora.
Ne možete postaviti
maksimalni stupanj
kuhanja za jednu zonu
kuhanja.
Ne možete uključiti jednu
zonu kuhanja.
Pauza radi.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Na upravljačkoj ploči ima
vode ili masnih mrlja.
Očistite upravljačku ploču.
Ostale zone troše
maksimalno dostupnu sna‐
gu.
Vaša ploča za kuhanje radi
ispravno.
Smanjite stupanj kuhanja
ostalih zona kuhanja pove‐
zanih na istu fazu.
Pogledajte "Upravljanje
snagom".
Oglašava se zvučni signal i Prekrili ste jedno ili više
ploča za kuhanje se
polja senzora.
isključuje.
Kada je ploča za kuhanje
isključena oglašava se
zvučni signal.
Uklonite predmet s polja
senzora.
Ploča za kuhanje se
isključuje.
Nečim ste prekrili polje se‐
Uklonite predmet s polja
senzora.
Ne uključuje se prikaz
preostale topline.
Zona nije vruća jer je radila Ako je zona radila dovoljno
samo kratko vrijeme, ili je
dugo i trebala bi biti vruća,
senzor u kvaru.
obratite se ovlaštenom ser‐
visu.
Hob²Hood ne radi.
Prekrili ste upravljačku
ploču.
Uklonite predmet s
upravljačke ploče.
Polja senzora se
zagrijavaju.
Posuđe je preveliko ili ste
ga stavili preblizu kon‐
trolama.
Ako je moguće, veliko po‐
suđe stavite na stražnje
zone.
nzora
.
Nema zvuka kada dodirne‐ Zvučni signali su isključeni. Uključivanje zvučnih sig‐
te polja senzora na ploči.
nala. Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Uključuje se
.
Radi Uređaj za zaštitu
djece iliBlokiranje.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
HRVATSKI
Problem
i broj su prikazani.
19
Mogući uzrok
Rješenje
Došlo je do pogreške na
ploči za kuhanje.
Isključite i nakon 30 sekun‐
di ponovno uključite ploču
za kuhanje. Ako se
opet pojavi, isključite ploču
za kuhanje iz električnog
napajanja. Nakon 30
sekundi, ponovno
priključite ploču za
kuhanje. Ako i dalje dolazi
do kvara, kontaktirajte
ovlašteni servisni centar.
Možete čuti kontantni "bip
"zvuk.
Električni priključak nije
ispravan.
8.2 Ako ne možete naći
rješenje...
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
ovlaštenom servisnom centru. Dajte im
podatke s natpisne pločice. Budite
sigurni da ste pločom za rukovanje
Iskopčajte ploču za
kuhanje iz napajanja. Ob‐
ratite se kvalificiranom
električaru kako bi
provjerio instalaciju.
rukovali na ispravan način. Ako niste, rad
servisera ili dobavljača neće biti
besplatan, čak ni za vrijeme jamstvenog
roka. Upute o službi za kupce i
jamstvenim uvjetima nalaze se u u
jamstvenoj knjižici.
9. TEHNIČKI PODACI
9.1 Natpisna pločica
Model EIV8457
Vrsta 61 D5A 04 AA
Indukcija 7.35 kW
Ser.br. .................
ELECTROLUX
PNC 949 596 709 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Proizvedeno u Njemačkoj
7.35 kW
9.2 Specifikacije zona kuhanja
Zona kuhanja
Nazivna sna‐
ga (maks.
stupanj
kuhanja) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksimalno
trajanje [min]
Promjer posu‐
đa [mm]
Prednja lijeva
2300
3200
10
125 - 210
Stražnja lijeva
2300
3200
10
125 - 210
Prednja
srednja
2300
3200
10
210 - 240
20
www.electrolux.com
Zona kuhanja
Nazivna sna‐
ga (maks.
stupanj
kuhanja) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksimalno
trajanje [min]
Promjer posu‐
đa [mm]
Prednja desna
2300
3200
10
125 - 210
Stražnja desna 2300
3200
10
125 - 210
Snaga zona kuhanja može se malo
razlikovati od podataka u tablici. Mijenja
se ovisno o materijalu i dimenzijama
posuđa.
Radi što optimanijih rezultata kuhanja,
koristite posuđe koje nije veće od
promjera navedenog u tablici.
10. ENERGETSKA UČINKOVITOST
10.1 Informacije o proizvodu u skladu s EU 66/2014
Identifikacija modela
EIV8457
Vrsta ploče za kuhanje
Ugradbena
ploča za
kuhanje
Broj polja kuhanja
2
Broj zona kuhanja
1
Tehnologija zagrijavanja
Indukcija
Promjer kružnih zona
kuhanja (Ø)
Prednja srednja
24,0 cm
Potrošnja energije po zo‐
ni kuhanja (kuhanje
pomoću električne
energije)
Prednja srednja
190,6 Wh/kg
Duljina (D) i širina (Š)
polja kuhanja
Lijevo
L 37.9 cm
W 22.0 cm
Duljina (D) i širina (Š)
polja kuhanja
Desno
L 37.9 cm
W 22.0 cm
Potrošnja energije polja
kuhanja (EC electric
cooking)
Lijevo
186,8 Wh/kg
Potrošnja energije polja
kuhanja (EC electric
cooking)
Desno
186,8 Wh/kg
Potrošnja energije ploče
za kuhanje (EC electric
hob)
187,3 Wh/kg
HRVATSKI
EN 60350-2 -Kućni električni uređaji za
kuhanje - 2. dio: Ploče za kuhanje metode mjerenja učinkovitosti
•
10.2 Ušteda energije
•
Ako slijedite savjete navedene ispod,
možete uštedjeti energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
•
•
Kad zagrijavate vodu, koristite samo
količinu koju trebate.
•
•
21
Ako je moguće, posuđe poklopite
poklopcem.
Prije uključenja zone kuhanja, stavite
posuđe na nju.
Manje posuđe stavite na manje zone
kuhanja.
Posuđe stavite izravno na sredinu
zone kuhanja.
Koristite preostalu toplinu za
održavanje hrane toplom ili za
topljenje.
11. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
22
www.electrolux.com
САДРЖАЈ
1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ..................................................................22
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА...........................................................................25
3. ИНСТАЛАЦИЈА............................................................................................... 27
4. ОПИС ПРОИЗВОДА........................................................................................29
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 30
6. КОРИСНИ САВЕТИ.........................................................................................36
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ........................................................................................38
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................... 38
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ...................................................................................... 40
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ...................................................................... 41
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате.
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
1.
БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штете које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
СРПСКИ
23
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, kao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Децу узраста од 3 до 8 година и особе са веома
веома широким и сложеним инвалидитетом треба
удаљити уколико нису под непрекидним надзором.
Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико
нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду
близу уређаја док уређај ради или се расхлађује.
Доступни делови су врели.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови
могу бити врели током коришћења. Треба бити
пажљив како би се избегло додиривање грејних
елемената.
Уређајем немојте управљати помоћу спољашњег
тајмера или засебног система даљинског
управљања.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ: Опасно је остављати храну на
грејној плочи да се пржи на масти или уљу без
надзора, јер може доћи до пожара.
НИКАДА не покушавајте да пожар угасите водом,
већ најпре искључите уређај а затим прекријте
пламен, нпр. поклопцем или ћебетом.
ОПРЕЗ: Процес кувања мора да се надгледа.
Краткотрајан процес кувања мора да се надгледа
непрекидно.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасност од пожара: Немојте
одлагати предмете на површине за кување.
Предмете од метала, попут ножева, виљушки,
кашика и поклопаца, не треба стављати на грејну
површину јер могу постати врели.
Немојте користити парочистач за чишћење
уређаја.
Након коришћења, искључите плочу за кување
помоћу команде и немојте се уздати у детектор за
посуду.
Уколико стаклено керамичка површина / стаклена
површина напукне, искључите уређај и извадите
кабл за напајање из зидне утичнице. У случају да
је уређај прикључен на мрежу директно преко
разводне кутије, извадите осигурач да бисте
искључили уређај из напајања У оба случаја,
обратите се овлашћеном сервисном центру.
Уколико је кабл оштећен, мора га заменити
произвођач, овлашћени сервис, или лица сличних
квалификација, како би се избегла опасност.
УПОЗОРЕЊЕ: Користите само штитнике за плочу
за кување дизајниране од стране произвођача
уређаја за кување или оне коју су од стране
произвођача уређаја у упутствима за употребу
наведени као погодни или штитнике за плочу за
кување који су инкорпорирани у уређају.
Коришћење неодговарајућих штитника за плочу за
кување може изазвати несреће.
СРПСКИ
25
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да инсталира
овај уређај.
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Неопходно је придржавати се
минималног растојања од других
уређаја и кухињских елемената.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Заптијте исечене површине
заптивним материјалом да бисте
спречили да влага доведе до
набреклина.
Заштитите доњу страну уређаја од
паре и влаге.
Немојте монтирати уређај поред
врата или испод прозора. Овим се
спречава да врело посуђе за
кување падне са уређаја када се
отворе врата или прозор.
Сваки уређај има вентилаторе за
хлађење на дну.
Ако је уређај постављен изнад
фиоке:
– немојте да стављате ситне
предмете или папир који се
може увући, јер они могу да
оштете вентилаторе за
хлађење или да покваре систем
за хлађење.
– Држите раздаљину од најмање
2 цм између доњег дела уређаја
и делова који се чувају у фиоци.
2.2 Прикључивање струје
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и струјног
удара.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Сва прикључивања струје треба да
обави квалификован електричар.
Уређај мора да буде уземљен.
Пре извођења било какавих радова
на уређају, кабл за напајање
обавезно извадите из зидне
утичнице.
Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
Проверите да ли је уређај правилно
инсталиран. Лоше причвршћен или
неодговарајући кабл или утикач
(ако га има) може проузроковати
прегревање електричног
прикључка.
Користите одговарајући електрични
кабл за напајање.
Не дозволите да се електрични
кабл запетља.
Проверите да ли је инсталирана
заштита од струјног удара.
Употребите кабл са стезаљком са
растерећењем на вучу.
Када уређај прикључујете на
оближњу зидну утичницу водите
рачуна да кабл за напајање или
утикач (ако га има) не дођу у додир
са врелим деловима уређаја или
врелим посуђем.
Немојте да користите адаптере са
више утичница и продужне каблове.
Проверите да нисте оштетили
утикач за напајање (ако га има) и
кабл за напајање. Обратите се
нашем овлашћеном сервисном
центру или електричару ради
замене оштећеног кабла за
напајање.
Заштита од удара делова под
напоном и изолованих делова мора
да се причврсти тако да не може да
се уклони без алата.
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Ако је зидна утичница лабава,
немојте да прикључујете мрежни
утикач.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Користите само исправне раставне
прекидаче: заштитне прекидаче,
осигураче (осигураче са навојем
треба скинути са носача),
аутоматске заштитне прекидаче и
контакторе.
У електричној инсталацији мора
постојати раставни прекидач који
вам омогућава да искључите све
фазе напајања уређаја. Ширина
контактног отвора на раставном
прекидачу мора износити најмање
3 мм.
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и
експлозије
•
•
•
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од повреде,
опекотина и струјног
удара.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните сво паковање, налепнице
и заштитну фолију (ако је има) пре
првог коришћења.
Користите овај уређај у
домаћинству.
Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
Поведите рачуна да отвори за
вентилацију нису запушени.
Не остављајте уређај без надзора
током рада.
Подесите зону за кување на
„искључено“ након сваке употребе.
Не ослањајте се на детектор за
посуду.
Немојте стављати прибор за јело
или поклопце шерпи на зоне за
кување. Они могу постати врели.
Немојте руковати уређајем када су
вам мокре руке или када је он у
контакту са водом.
Немојте користити уређај као радну
површину или простор за
одлагање.
Ако је површина уређаја напукла,
одмах га искључите из зидне
утичнице. То спречава струјни
удар.
Корисници са пејсмејкером морају
да одржавају растојање од најмање
30 цм од индукционих зона за
кување када уређај ради.
Када ставите храну у вруће уље,
може да прсне.
•
Масти и уље када се загреју могу
да ослободе запаљива испарења.
Држите пламенове или загрејане
предмете даље од масти и уља
када кувате са њима.
Испарења која ослобађају веома
врела уља могу да изазову
спонтано сагоревање.
Употребљено уље, које може да
садржи остатке хране, може
изазвати пожар при нижој
температури за разлику од уља које
се користи по први пут.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
Немојте стављати вруће посуђе за
кување на командну таблу.
Не стављајте врео поклопац тигања
на стаклену површину плоче за
кување.
Немојте дозволити да течност у
посуђу за кување проври до краја.
Пазите да предмети или посуђе за
кување не падну на уређај. Може се
оштетити површина плоче.
Немојте укључивати зоне за кување
уколико је посуђе празно или га
нема.
Не стављајте алуминијумску фолију
на уређај.
Посуђе за кување направљено од
ливеног гвожђа, ливеног
алуминијума или са оштећеним
доњим површинама могу да
направе огреботине на стаклу/
СРПСКИ
•
стаклокерамици. Увек подигните
ове предмете када треба да их
померате по површини за кување.
Овај уређај је намењен само за
кување. Немојте га користити у
друге сврхе, на пример за
загревање просторије.
2.4 Нега и чишћење
•
•
•
•
•
Редовно чистите уређај да бисте
спречили пропадање површинског
материјала.
Пре чишћења деактивирајте уређај
и пустите да се охлади.
Одвојте кабл за напајање уређаја
од електричног напајања пре
почетка процеса одржавања.
Немојте да користите млаз воде
или пару за чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите само
неутралне детерџенте. Немојте да
користите било какве абразивне
производе, абразивне јастучиће за
2.5 Сервис
•
•
За поправљање уређаја позовите
овлашћени сервисни центар.
Користите само оригиналне
резервне делове.
2.6 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
гушења.
•
•
•
Обратите се општинским органима
да бисте сазнали како да правилно
одложите уређај на отпад.
Искључите утикач кабла за
напајање уређаја из мрежне
утичнице.
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
3. ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
3.1 Пре инсталирања
Пре него што инсталирате плочу за
кување, запишите доње информације
са pločicе sa tehničkim karakteristikama.
Плочица са техничким
карактеристикама налази се на доњој
страни плоче за кување.
•
За замену оштећеног кабла за
напајање користите тип кабла:
H05V2V2-F који може да издржи
температуру од 90 °C или више.
Обратите се свом локалном
сервисном центру.
3.4 Монтирање
Серијски број ....................
3.2 Уградне плоче за кување
Уградне плоче за кување дозвољено
је користити само после уградње у
одговарајуће кухињске елементе за
уградњу и радне површине које су у
складу са стандардима.
3.3 Кабл за повезивање
•
Плоча за кување се испоручује са
каблом за повезивање.
27
чишћење, раствараче или металне
предмете.
min.
500mm
min.
50mm
28
www.electrolux.com
min.
12 mm
55 ±1mm
65±1mm
490±1mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 780 mm
min. 60mm
min.
28 mm
Ако се уређај инсталира
изнад фиоке, вентилација
плоче за кување може
загрејати предмете у
фиоци током процеса
кувања.
СРПСКИ
29
4. ОПИС ПРОИЗВОДА
4.1 Шема површине за
кување
1
1
1 Индукциона површина за кување
2 Командна табла
1
1
1
2
4.2 Преглед командне табле
1
2
3
4
5
6
7
8 9 10
13
1
2
Служи за активирање и деактивирање плоче за кување.
Индикатор зоне за кување.
Индикатор CountUp Timer.
5
Индикатор Тајмер за одбројавање времена.
6 Дисплеј тајмера: 00 - 99 минута.
7
За активирање и деактивирање функције Bridge.
8
За подешавање функције тајмера.
9
/
10
За активирање и деактивирање функције Hob²Hood.
11
За активирање и деактивирање функције Пауза.
12
12
Да бисте активирали или деактивирали блокаду или уређај за безбедност
деце.
3
4
11
За продужавање и/или скраћивање времена.
За активирање функције PowerBoost.
13 Командна трака за подешавање топлоте 0 - 9.
30
www.electrolux.com
4.3 OptiHeat Control
(тростепени индикатор
преостале топлоте)
УПОЗОРЕЊЕ!
/
/
Индикатори
приказују ниво преостале
топлоте зона за кување
које тренутно користите.
Индикатори могу да се
упале и за суседне зоне за
кување чак и ако их не
користите.
Индукционе зоне за кување производе
топлоту неопходну за процес кувања
директно на дну посуђа за кување.
Стаклокерамика се загрева топлотом
посуђа.
Када је плоча за кување
деактивирана, индикатори су и даље
видљиви. Када је плоча за кување
довољно хладна, они нестају.
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
5.1 Активирање и
деактивирање
Додирните
у трајању од 1 секунде
да бисте активирали или
деактивирали плочу за кување.
Командне траке се укључују када
активирате плочу за кување и
искључују се када је деактивирате.
Када се плоча за кување деактивира
видећете само
.
него што поново користите плочу за
кување.
• Ако после одређеног времена не
искључите неку од зона за кување
или ако не промените подешен
степен топлоте. Након одређеног
времена, плоча за кување се
деактивира.
Однос између степена топлоте и
времена након ког се плоча за
кување деактивира:
Подешaвање
Плоча за кување
степена топлоте се деактивира
након
1-2
6 сати
5.2 Aутоматско искључивање
3-4
5 сати
Ова функција аутоматски искључује
плочу у следећим случајевима:
5
4 сата
6-9
1,5 сати
•
•
•
•
ако не ставите никакво посуђе на
плочу током 50 секунди,
не подесите степен топлоте 50
секунди након што сте ставили
посуђе за кување,
проспете или ставите нешто на
командну таблу и оставите га дуже
од 10 секунди (плех, крпу). Када
чујете звучни сигнал, плоча за
кување се деактивира. Уклоните
предмет или очистите командну
таблу.
Ако плоча за кување постане
претопла (на пример, када из
шерпе испари сва течност). Пустите
да се зона за кување охлади пре
5.3 Коришћење зона за
кување
ОПРЕЗ
Немојте стављати вруће
судове за кување на
командну таблу. Постоји
ризик од оштећења
електронских делова.
СРПСКИ
31
Једном када ставите посуду на зону и
подесите степен топлоте, он остаје
исти током 2 минута након што
уклоните посуду. Командна трака и
индикатор зоне за кување трепере
током 2 минута. Ако поново ставите
посуду на зону за кување у оквиру
овог времена, подешавање топлоте се
поново активира; у супротном, зоне за
кување се деактивирају.
Ставите посуђе за кување у средину
изабране зоне.
Индукционе зоне за кување се
аутоматски прилагођавају
димензијама дна посуђа за кување.
Када ставите посуђе у правилан
положај, плоча за кување препознаје и
укључује одговарајућу командну траку.
Црвени индикатор зоне кувања се
појављује изнад командне траке и
показује положај посуде.
5.5 Функција Bridge
Ова функција повезује две зоне за
кување и оне раде као једна. Можете
користити ову функцију са великим
посуђем за кување.
1. Поставите посуду на две зоне за
кување. Посуда мора да покрије
центре обе зоне.
светли белом бојом.
2. Притисните да бисте активирали
ову функцију.
3. Подесите степен топлоте.
Посуђе мора покривати центре обе
зоне, али не сме да прелази изван
ознаке површине.
Сваки квадрат на командној табли
представља једну зону кувања на
индукционој површини. Индикатори
зона показују коју зону за кување
контролише одговарајућа командна
трака.
5.4 Подешавање топлоте
Додирните командну траку жељеног
подешавања топлоте или померите
прст дуж конмандне траке да бисте
поставили или променили
подешавање топлоте за зону кувања.
32
www.electrolux.com
Да бисте деактивирали ову функцију,
.
додирните . Зоне за кување раде
независно једна од друге.
Да бисте деактивирали функцију:
5.6 PowerBoost
додирните
Ова функција активира више снаге за
одговарајућу индукциону зону за
кување, што зависи од величине
посуде за кување. Ова функција може
бити активирана само током
ограниченог временског периода.
да бисте активирали
Додирните
функцију за изабрану зону за кување.
Симбол светли црвеном бојом.
Функција се аутоматски деактивира.
За максималне вредности
трајања, погледајте
одељак „Технички подаци“.
се
или
да
укључују. Користите
бисте на дисплеју подесили 00.
Алтернативно, подесите ниво топлоте
на 0. На овај начин звучни сигнал и
тајмер се отказују.
CountUp Timer (Тајмер
одбројава време унапред)
Употребите ову функцију за вршење
надзора трајања употребе зоне за
кување.
додирните
. Када се индикатор
упали, додирните
Користите ову функцију да бисте
подесили колико дуго зона за кување
треба да ради током појединачног
кувања.
.
Тимер Манагер
Можете да користите ову функцију
када је плоча за кување активирана
али зоне за кување не раде.
Подесите степен топлоте за
одговарајућу зону за кување а затим
подесите функцију.
1. Да бисте активирали функцију или
Да бисте видели командну таблу,
ставите посуду на зону за кување.
1. Додирните , док индикатор
не
поцрвени, како бисте активирали
функцију.
:
и
се појављују на дисплеју.
2. Додирните
или
да бисте
подесили време.
Функција аутоматски стартује након 4
почиње да светли црвеном бојом, а
почиње да светли белом бојом.
Ако тајмер није подешен, сви
индикатори нестају након 4 секунде.
секунде. Индикатори
,
,и
нестају.
и даље светли црвено.
Када подесите функцију, можете да
склоните посуду.
2. Додирните
или
да бисте
подесили време (00 - 99 минута).
Након 3 секунде, тајмер аутоматски
почиње да одбројава. Индикатори
и
Индикатор
постаје црвен, тајмер
аутоматски почиње да збраја време.
Да бисте деактивирали функцију:
Тајмер за одбројавање
времена
променили време додирните
. Индикатори
да бисте
Два пута додирните
активирали ову функцију.
5.7 Тајмер
Цифре тајмера 00 и индикатори
зауставили звучни сигнал, додирните
,
,и
нестају.
и даље светли
црвено.
Када време истекне, оглашава се
звучни сигнал и 00 трепери. Да бисте
Када време истекне, оглашава се
звучни сигнал и 00 трепери.
Додирните
да искључите сигнал.
СРПСКИ
Да бисте деактивирали функцију:
додирните
. Индикатори
пале. Користите
или
дисплеју подесили 00.
и
се
да бисте на
Ова функција не утиче на
рад зона за кување.
5.8 Пауза
Функција пребацује све зоне за кување
које су укључене на најнижу вредност
температуре.
Када је функција у току, сви остали
симболи на командним таблама су
закључани.
Када је функција активна, могу се
користити симболи
и
.
Функција не зауставља функцију
тајмера.
да бисте активирали ову
Додирните
функцију.
Симбол светли црвеном бојом. Пали
се Степен топлоте је спуштен на 1.
Да бисте деактивирали ову функцију,
додирните . Симбол светли белом
бојом.Пали се претходни степен
топлоте.
5.9 Контролна брава
Можете да закључате командну таблу
док плоча за кување ради. То
спречава случајну промену подешеног
степена топлоте.
Прво подесите степен топлоте.
Додирните
да бисте активирали ову
функцију.
Симбол светли црвеном бојом и
трепери.
Да бисте деактивирали ову функцију,
додирните
бојом
. Симбол светли белом
Када деактивирате плочу
за кување, такође
деактивирате и ову
функцију.
33
5.10 Уређај за безбедност
деце
Ова функција спречава случајно
коришћење плоче за кување.
Прво активирајте плочу за кување и не
подешавајте топлоту.
док не поцрвени како
Додирните
бисте активирали функцију.
Контролна трака нестаје.
Да бисте активирали функцију само
за један пут: Активирајте плочу за
кување са
.
се пали. Додирните
док не побели. Контролна трака се
појављује. У року од 50 секунди
подесите топлоту. Можете да
користите плочу за кување. Када
деактивирате плочу за кување са
функција је и даље активна.
Да бисте потпуно деактивирали
функцију, активирајте плочу за кување
и не подешавајте топлоту. Додирните
док не побели. Контролна трака се
појављује. Искључите плочу за
кување.
5.11
Hob²Hood
Ово је напредна аутоматска функција
која повезује плочу за кување са
одређеним аспиратором. И плоча за
кување и аспиратор имају комуникатор
са инфрацрвеним сигналом. Брзина
вентилатора се дефинише аутоматски
на основу поставки режима и
температуре најтоплијег посуђа на
плочи за кување. Вентилатор можете
користити са плоче за кување ручно.
Код већине аспиратора је
даљински систем
подразумевано
деактивиран. Активирајте
га пре него што користите
ову функцију. Више
информација потражите у
приручнику за кориснике
аспиратора.
Аутоматско коришћење функције
За аутоматско коришћење функције
подесите аутоматски режим на H1 –
34
www.electrolux.com
H6. Плоча за кување је првобитно
подешена на H5. Аспиратор реагује
сваки пут када користите плочу за
кување. Плоча за кување аутоматски
препознаје температуру посуђа и
подешава брзину вентилатора.
Активирање светла
Плочу за кување можете да подесите
да аутоматски активира светло сваки
пут када активирате плочу за кување.
Да бисте то урадили, поставите
аутоматски режим на H1 – H6.
Светло на аспиратору се
деактивира 2 минута након
деактивирања плоче за
кување.
Аутоматски режими
Режим H0
Режим H1
Ау‐
то‐
мат‐
ско
осве
тље‐
ње
Кључа
ње1)
Ис‐
кључ
ено
Ис‐
кључен
о
Прже‐
ње2)
Ау‐
то‐
мат‐
ско
осве
тље‐
ње
Режим H6
Кључа
ње1)
Ук‐
Брзина
ључе венти‐
но
латора
2
Прже‐
ње2)
Брзина
венти‐
латора
3
1) Плоча за кување детектује процес
кључања и активира брзину вентилатора
у складу са аутоматским режимом.
2) Плоча за кување детектује процес пр‐
жења и активира брзину вентилатора у
складу са аутоматским режимом.
3) Овај режим активира вентилатор и
светло и не зависи од температуре.
Промена аутоматског режима
1. Деактивирајте уређај.
Ис‐
кључен
о
Ук‐
Ис‐
ључе кључен
но
о
Ис‐
кључен
о
Режим
H23)
Ук‐
Брзина
ључе венти‐
но
латора
1
Брзина
венти‐
латора
1
Режим H3
Ук‐
Ис‐
ључе кључен
но
о
Брзина
венти‐
латора
1
Режим H4
Ук‐
Брзина
ључе венти‐
но
латора
1
Брзина
венти‐
латора
1
Режим H5
Ук‐
Брзина
ључе венти‐
но
латора
1
Брзина
венти‐
латора
2
2. Додирните
на 3 секунде.
Дисплеј се укључује а затим
искључује.
3. Додирните
на 3 секунде.
4. Додирните
неколико пута док се
не укључи
.
5. Додирните
на Тајмеру да бисте
изабрали аутоматски режим.
Када завршите са кувањем и
деактивирате плочу за кување,
вентилатор у аспиратору наставља да
ради одређено време. Након тог
времена, систем деактивира
вентилатор аутоматски и спречава
случајно активирање у наредних 30
секунди.
Да бисте користили
аспиратор директно изнад
плоче са аспиратором,
деактивирајте аутоматски
режим функције.
СРПСКИ
Ручно подешавање брзине
вентилатора
•
•
•
Вентилатор можете користити са
плоче за кување ручно.
•
Додирните
када је плоча за кување
активна.
На тај начин се деактивира аутоматски
рад функције и вама се дозвољава
ручно мењање брзине вентилатора.
Када притиснете , повећавате
брзину вентилатора за један. Када
достигнете интензиван ниво и поново
притиснете , подешавате брзину
вентилатора на 0 чиме се деактивира
вентилатор у аспиратору. Да бисте
поново покренули вентилатор на
брзини 1, додирните .
Да бисте активирали
аутоматски рад функције,
деактивирајте плочу за
кување и поново је
активирајте.
1. Додирните
у трајању од 3
секунде да бисте активирали
функцију.
Дисплеј се појављује и нестаје.
2. Додирните
Укључује се
на 3 секунде.
или
.
3. Додирните
на тајмеру да бисте
изабрали једно од следећег:
•
- звуци су искључени
- звуци су укључени
•
4. Сачекајте док се плоча за кување
аутоматски деактивира да бисте
потврдили избор.
Када је функција постављена на
можете чути звук једино када:
додирнете
Тимер Манагер се спушта
Тајмер за одбројавање времена се
спушта
ставите нешто на командну таблу.
5.13 Функција Управљање
енергијом
•
•
•
•
•
•
5.12 OffSound Control
(Деактивирање и активирање
звучних сигнала)
Прво искључите плочу за кување.
35
•
Зоне за кување су груписане према
локацији и броју фаза у плочи за
кување. Погледајте илустрацију.
Свака фаза има максимално
електрично оптерећење од 3700 W.
Функција раздељује снагу између
зона за кување повезаних на исту
фазу.
Функција се активира када укупно
електрично оптерећење зона за
кување повезаних са појединачном
фазом премаши 3700 W.
Функција смањује снагу других зона
за кување повезаних на исту фазу.
За зоне за кување који имају
смањену снагу, командна табла
приказује макисмална могућа
подешавања топлоте. Подешавање
топлоте може бити 0 ако друге
посуде за кување троше
максималну расположиву снагу.
Као резултат, не можете да
активиране ниједну другу зону.
Активација функције зависи од
броја и величине посуда за кување.
36
www.electrolux.com
6. КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
6.1 Посуђе за кување
Код индукционих зона за
кување јако
електромагнетно поље
веома брзо развија
топлоту у посуђу за
кување.
Користите посуђе које
одговара индукционим
зонама за кување.
Материјал посуђа за кување
•
исправно: ливено гвожђе, челик,
емајлирани челик, нерђајући челик,
посуђе са вишеслојним дном (са
исправном ознаком произвођача).
• неисправно: алуминијум, бакар,
месинг, стакло, керамика,
порцелан.
Посуђе је погодно за индукциону
плочу за кување ако:
•
•
Вода брзо прокључа на зони за
кување код које је температура
подешена на најјаче.
Магнет држи дно посуде.
Дно посуђа за кување мора
да буде дебело и што је
могуће равније.
Осигурајте да су доње
површине посуда чисте и
суве пре него што их
ставите на површину
плоче.
Погледајте одељак
„Технички подаци“.
6.2 Бука током рада уређаја
Ако можете да чујете:
•
буку налик пуцкетању: посуђе за
кување је направљено од
различитих материјала (сендвич
систем израде).
• звук налик звиждуку: користите зону
за кување са високим нивоом снаге
а посуђе за кување је направљено
од различитих материјала (сендвич
систем израде).
• брујање: користите висок ниво
снаге.
• шкљоцање: долази до електричног
прекидања.
• шиштање, зујање: ради вентилатор.
Ови звуци су нормални и не указују
на било какав квар плоче за кување.
6.3 Уштеда струје
•
•
•
Уколико је могуће, увек поклопите
посуђе за кување.
Ставите посуђе за кување на зону
за кување пре него што је
укључите.
Искористите преосталу топлоту да
бисте подгрејали или отопили
храну.
6.4 Öko Timer (EКО тајмер)
Димензије посуђа за кување
Да би се уштедела електрична
енерегија, грејач зоне за кување се
деактивира пре оглашавања тајмера
за одбројавање времена. Разлика у
времену рада зависи од нивоа
степена топлоте и трајања кувања.
Индукционе зоне за кување се
аутоматски прилагођавају
димензијама дна посуђа за кување.
6.5 Примери примене за
кување
Ефикасност зоне за кување зависи од
пречника посуђа за кување. Посуђе за
кување чији је пречник мањи од
минималног прима само део енергије
коју генерише зона за кување.
Однос између степена топлоте зоне за
кување и њене потрошње струје није
линеаран. Када повећате степен
топлоте, то није пропорционално
повећању потрошње струје. То значи
да зона за кување на средњем
СРПСКИ
степену топлоте користи мање од
половине своје снаге.
37
Подаци у табели су само
смернице.
Подешaва‐
ње степена
топлоте
Користити за:
Време
(мин)
Савети
1
Одржавање топлоте спрем‐ по по‐
љене хране.
треби
Ставите поклопац на посу‐
ду за кување.
1-2
Сос холандез, топљење:
путера, чоколаде, желати‐
на.
5 - 25
Повремено промешајте.
1-2
Згушњавање: пуфнасти
омлети, пржена јаја.
10 - 40
Кувајте са поклопцем на
посуди за кување.
2-3
Крчкање јела са пиринчем
и млеком, подгревање го‐
тових јела.
25 - 50
Додати најмање два пута
више течности од ко‐
личине пиринча, а јела са
млеком промешати на по‐
ла времена кувања.
3-4
Кување поврћа, рибе, меса 20 - 45
на пари.
Додајте неколико супених
кашика течности.
4-5
Кување кромпира на пари.
20 - 60
Користите макс. ¼ л воде
на 750 г кромпира.
4-5
Кување великих количина
хране, гулаша и супа.
60 150
Највише 3 л течности са
састојцима.
6-7
Пржење на тихој ватри:
шницли, пуњених телећих
шницли, котлета, фашира‐
них шницли, кобасица, џи‐
герице, запршки, јаја, па‐
лачинки, крофни.
по по‐
треби
Окрените када истекне по‐
ловина времена.
7-8
Пржење ренданог кромпи‐
ра, каре одрезака, одреза‐
ка на јакој ватри.
5 - 15
Окрените када истекне по‐
ловина времена.
9
Довођење воде до кључања, кување тестенине, крчкање меса
(гулаш, месо у лонцу), пржење кромпирића у дубоком уљу.
Довођење велике количине воде до кључања. PowerBoost је ак‐
тивирано.
6.6 Савети и напомене за
Hob²Hood
Када користите плочу за кување
помоћу функције:
•
Заштитите плочу аспиратора од
директне сунчеве светлости.
•
•
•
Немојте усмеравати халогено
светло у плочу аспиратора.
Немојте да покривате командну
таблу аспиратора.
Немојте да прекидате сигнал
између плоче за кување и
аспиратора (на пример руком или
38
www.electrolux.com
ручком на посуди за кување).
Погледајте слику.
Аспиратор на слици представља
само пример.
Други уређаји са
даљинским управљањем
могу да блокирају сигнал.
Немојте користити никакве
урађаје са даљинским
управљањен у тренутку
када користите ову
функцију на плочи за
кување.
Аспиратори са функцијом Hob²Hood
Да бисте пронашли цео асортиман
аспиратора који раде са овом
функцијом, посетите наш веб-сајт за
потрошаче. Electrolux аспиратори који
раде са овом функцијом морају да
имају симбол .
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
7.1 Опште информације
•
•
•
•
•
Очистите плочу за кување након
сваке употребе.
Увек користите посуђе са чистом
доњом површином.
Огреботине или тамне мрље на
површини не утичу на рад плоче за
кување.
Користите специјално средство за
чишћење погодно за површину
плоче за кување.
Користите посебан стругач за
стаклену површину.
7.2 Чишћење плоче
•
Уклоните одмах: топљену
пластику, пластичну фолију, шећер
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
•
•
и храну са шећером, јер уколико не
уклоните, прљавштина може
проузроковати оштећење плоче за
кување. Водите рачуна како бисте
избегли опекотине. Користите
посебан стругач на стаклену
површину под оштрим углом и
померајте оштрицу по површини.
Када се плоча за кување
довољно охлади уклоните:
светле кругове од каменца и воде,
испрскале масноће и промену боје
у виду светлуцања метала.
Очистите плочу за кување влажном
крпом и неабразивним
детерџентом. Након чишћења,
обришите плочу за кување меком
крпом.
Уклоните промену боје у виду
светлуцања метала. користите
раствор воде са сирћитом и
очистите површину стакла крпом.
СРПСКИ
39
8.1 Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Не можете да укључите
плочу за кување нити да
је користите.
Плоча за кување није
прикључена на елек‐
трично напајање или није
правилно прикључена.
Проверите да ли је плоча
за кување правилно при‐
кључена на електрично
напајање. Погледајте ди‐
јаграм повезивања.
Осигурач је прегорео.
Проверите да осигурач
није узрок овога. Уколико
осигурач непрекидно
прегорева, обратите се
квалификованом, овлаш‐
ћеном електричару.
Истовремено сте додир‐
нули 2 или више сензор‐
ска поља.
Додирните само једно
сензорско поље.
Пауза ради.
Погледајте одељак „Сва‐
кодневна употреба“.
На командној табли по‐
стоје мрље од воде или
масти.
Обришите командну та‐
блу.
Друге зоне троше макси‐
малну расположиву сна‐
гу.
Ваша плоча за кување
ради правилно.
Смањите степен топлоте
других зона за кување
повезаних на исту фазу.
Погледајте одељак
„Управљање потрош‐
њом“.
Не можете да изаберете
максимални степен то‐
плоте за једну од зона за
кување.
Не можете да активирате
једну од зона за кување.
Оглашава се звучни сиг‐ Ставили сте нешто преко Уклоните предмет са сен‐
нал и плоча за кување се једног или више сензор‐ зорског поља.
деактивира.
ских поља.
Оглашава се звучни сиг‐
нал када је плоча за кува‐
ње искључена.
Плоча за кување се деак‐ Ставили сте нешто на
тивира.
сензорско поље .
Уклоните предмет са сен‐
зорског поља.
Индикатор преостале то‐
плоте се не укључује.
Зона за кување није за‐
грејана јер је коришћена
само у кратком периоду
или је сензор оштећен.
Уколико је зона радила
довољно дуго да буде за‐
грејана, обратите се
овлашћеном сервисном
центру.
Hob²Hood не ради.
Прекрили сте командну
таблу.
Уклоните предмет са ко‐
мандне табле.
Сензорска поља постају
врућа.
Посуђе за кување је пре‐
велико или сте га стави‐
ли преблизу командама.
Уколико је могуће, стави‐
те велико посуђе за кува‐
ње на задње зоне.
40
www.electrolux.com
Проблем
Могући узрок
Решење
Не чује се звук када до‐
дирнете сензорска поља
на командној табли.
Звуци су деактивирани.
Активирање звучних сиг‐
нала. Погледајте одељак
„Свакодневна употреба“.
Пали се
Уређај за безбедност де‐
це или Контролна брава
ради.
Погледајте одељак „Сва‐
кодневна употреба“.
Пали се
број.
.
и приказује се Дошло је до грешке у
плочи за кување.
Искључите плочу за кува‐
ње и поново је укључите
након 30 секунди. Ако се
поново укључи, ис‐
кључите плочу за кување
из електричног напајања.
Поново је укључите на‐
кон 30 секунди. Уколико
се проблем настави, по‐
зовите Овлашћени сер‐
висни центар.
Можете чути константни
звучни сигнал.
Прикључивање струје ни‐ Одвојите плочу за кува‐
је правилно.
ње од електричног напа‐
јања. Затражите од ква‐
лификованог елек‐
тричара да провери ин‐
сталацију.
8.2 Ако не можете да нађете
решење...
Уколико не можете сами да пронађете
решење проблема, обратите се
продавцу или овлашћеном сервисном
центру. Дајте податке са плочицe са
техничким карактеристикама. Уверите
се да сте правилно руковали плочом
за кување. Ако нисте, сервисирање
које пружи сервисни центар или
продавац, неће бити бесплатно, чак ни
током гарантног периода. Упутства о
услугама сервисног центра и услови
гаранције налазе се на гарантном
листу.
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
9.1 Плочица са техничким
карактеристикама
Модел EIV8457
Тип 61 D5A 04 AA
Индукција 7.35 kW
Сер.бр. ..........
ELECTROLUX
PNC949 596 709 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Направљено у Немачкој
7.35 kW
СРПСКИ
41
9.2 Спецификација зона за кување
Зона за кува‐ Номинална
ње
снага (под‐
ешавање
максималне
топлоте) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
максимално
трајање [min]
Пречник посу‐
ђа за кување
[mm]
Предња лево
2300
3200
10
125 - 210
Задња лево
2300
3200
10
125 - 210
Предња у сре‐ 2300
дини
3200
10
210 - 240
Предња десно 2300
3200
10
125 - 210
Задња десно
3200
10
125 - 210
2300
Снага зона за кување се може мало
разликовати од података у табели.
Мења се у зависности од материјала и
пречника посуђа за кување.
За оптималне резултате кувања
користите посуђе за кување које није
веће од пречника у табели.
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
10.1 Информације о производу према EU 66/2014
Идентификација модела
EIV8457
Тип плоче за кување
Уградна плоча
за кување
Број поља за кување
2
Број зона за кување
1
Технологија загревања
Индукција
Пречник кружних зона
за кување (Ø)
Предња у средини
24,0 цм
Потрошња енергије по
Предња у средини
зони за кување (EC elec‐
tric кување)
190,6 Wh/кг
Дужина (Д) и ширина
(Ш) поља за кување
Левa
Д 37.9 cm
Ш 22.0 cm
Дужина (Д) и ширина
(Ш) поља за кување
Деснa
Д 37.9 cm
Ш 22.0 cm
Потрошња енергије по‐
ља за кување (EC elec‐
tric cooking)
Левa
186,8 Wh/кг
42
www.electrolux.com
Потрошња енергије по‐
ља за кување (EC elec‐
tric cooking)
Деснa
186,8 Wh/кг
Потрошња енергије
плоче за кување (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Електрични уређаји за
кување у домаћинству - Део 2: Плоче
за кување – методе мерења
перформанси
10.2 Уштеда енергије
Током свакодневног кувања можете да
уштедите енергију ако уважите
следеће савете.
•
Када загревате воду, користите
само онолико воде колико Вам
треба.
187,3 Wh/кг
•
•
•
•
•
Уколико је могуће, увек поклопите
посуђе за кување.
Ставите посуђе на зону за кување
пре него што је активирате.
Мање посуђе ставите на мање зоне
за кување.
Ставите посуђе за кување директно
на средину зоне за кување.
Искористите преосталу топлоту да
подгрејете или отопите храну.
11. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
SLOVENŠČINA
43
KAZALO
1. VARNOSTNA INFORMACIJE.......................................................................... 43
2. VARNOSTNA NAVODILA................................................................................ 45
3. NAMESTITEV...................................................................................................47
4. OPIS IZDELKA................................................................................................. 49
5. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................50
6. NAMIGI IN NASVETI........................................................................................ 55
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE........................................................................ 58
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................. 58
9. TEHNIČNI PODATKI........................................................................................ 60
10. ENERGIJSKA UČINKOVITOST..................................................................... 60
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v
zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registerelectrolux.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
1.
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
44
www.electrolux.com
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi
se ne smejo približevati, če niso pod nenehnim
nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če
niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo
otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje.
Dostopni deli so vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba
vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med
uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete
grelcev.
Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali
ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
OPOZORILO: Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo
ali oljem brez nadzora je lahko nevarno in lahko
pripelje do požara.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
45
Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak
izklopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s
pokrovom ali požarno odejo.
POZOR: Kuhanje je treba nadzorovati. Kratkotrajno
kuhanje je treba stalno nadzorovati.
OPOZORILO: Nevarnost požara: Ne shranjujte
predmetov na kuhalnih površinah.
Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih
predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, ker se
lahko segrejejo.
Naprave ne čistite s paro.
Po uporabi izklopite kuhališče z njegovo tipko in se ne
zanašajte na tipalo za posodo.
V primeru počene površine steklokeramične plošče
izklopite napravo in jo izključite iz napajanja. Če je
naprava priključena na električno omrežje neposredno
preko razdelilne omarice, odstranite varovalko, da
napravo izključite iz napajanja. V obeh primerih se
obrnite na pooblaščeni servisni center.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščene servisne službe
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
OPOZORILO: Uporabljajte samo varovala kuhalne
plošče, ki jih je zasnoval proizvajalec kuhalne naprave
ali ki jih proizvajalec naprave navede kot primerne v
navodilih za uporabo, ali varovala kuhalne plošče,
priložena napravi. Zaradi uporabe neprimernih varoval
lahko pride do nezgode.
2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
46
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga
ne povzroči nabrekanja.
Spodnjo stran naprave zaščitite pred
paro in vlago.
Naprave ne nameščajte v bližino vrat
ali pod okna. Na ta način preprečite,
da bi vroča posoda padla z naprave,
ko odprete vrata ali okno.
Vsaka naprava ima na dnu
ventilatorje za hlajenje.
Če je naprava nameščena nad predal:
– Ne shranjujte nobenih malih
koščkov ali listov papirja, ki bi jih
lahko povleklo noter, ker lahko
poškodujejo ventilatorje za
hlajenje ali poslabšajo delovanje
hladilnega sistema.
– Med spodnjim delom naprave in
deli, shranjenimi v predalu, naj bo
vsaj 2 cm razmika.
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Priključitev na električno
omrežje
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Naprava mora biti ozemljena.
Pred katerimkoli posegom se
prepričajte, da naprava ni priključena
na električno omrežje.
Preverite, ali so parametri s ploščice
za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.
Naprava mora biti nameščena
pravilno. Zaradi slabo pritrjenega in
napačnega priključnega kabla ali vtiča
(če je na voljo) se lahko pregreje
priključek.
Uporabite pravi električni priključni
kabel.
Priključni kabel se ne sme zaplesti.
Poskrbite za namestitev zaščite pred
udarom.
Kabel zaščitite pred natezno
obremenitvijo.
•
Poskrbite, da se priključni kabel ali
vtič (če obstaja) ne dotika vroče
naprave ali posode, ko napravo
vključite v bližnje vtičnice.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete vtiča (če
obstaja) ali kabla. Za zamenjavo
poškodovanega kabla se obrnite na
naš pooblaščeni servisni center ali
električarja.
Zaščita pred udarom električnega
toka izoliranih delov in delov pod
električno napetostjo mora biti
pritrjena tako, da je ni mogoče
odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
Uporabite le prave izolacijske
naprave: odklopnike, varovalke
(talilne varovalke odvijte iz nosilca),
zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča
odklop naprave z omrežja na vseh
polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin in električnega
udara.
•
•
•
•
•
•
Pred prvo uporabo odstranite vso
embalažo, etikete in zaščitno folijo (če
obstaja).
To napravo uporabljajte v
gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
Kuhališče po vsaki uporabi »izklopite
«.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne zanašajte se na tipalo za posodo.
Na kuhališča ne odlagajte pribora ali
pokrovov posod. Lahko se segrejejo.
Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
Če je površina naprave počena,
napravo takoj izključite iz napajanja.
Na ta način preprečite električni udar.
Osebe s srčnim spodbujevalnikom
morajo biti med delovanjem naprave
vsaj 30 cm oddaljene od indukcijskih
kuhališč.
Ko daste hrano v vroče olje, to lahko
brizgne.
•
•
•
•
•
•
•
Maščobe in olja lahko ob segrevanju
sproščajo vnetljive hlape. Plamenov
ali segretih predmetov ne približujte
maščobam in olju, ko kuhate z njimi.
Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja,
lahko povzročijo nepričakovan vžig.
Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo
ostanke hrane, lahko povzročijo požar
pri nižjih temperaturah od prvič
uporabljenih olj.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
•
Vroče posode ne postavljajte na
upravljalno ploščo.
Ne postavljajte vročega pokrova
posode na stekleno površino kuhalne
plošče.
Ne dovolite, da iz posode povre vsa
tekočina.
Pazite, da predmeti ali posode ne
padejo na napravo. Lahko se
poškoduje površina.
•
•
Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
Preden se lotite čiščenja naprave, jo
izklopite in počakajte, da se ohladi.
Pred vzdrževalnimi deli napravo
izključite iz električnega omrežja.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
2.5 Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
2.6 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel tik
ob napravi in napravo zavrzite.
3. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
47
Ne vklapljajte kuhališč s prazno
posodo ali brez posode.
Na napravo ne dajajte aluminijaste
folije.
Posoda iz litega železa, aluminija ali s
poškodovanim dnom lahko opraska
steklokeramično ploščo. Pri
prestavljanju na kuhalno površino jo
vedno dvignite.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni
je dovoljeno uporabljati za druge
namene, npr. ogrevanje prostora.
2.4 Vzdrževanje in čiščenje
•
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost požara in
eksplozije.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na
napravi.
•
•
3.1 Pred namestitvijo
Preden namestite kuhalno ploščo, si
zapišite podatke s ploščice za tehnične
48
www.electrolux.com
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na dnu kuhalne plošče.
Serijska
številka ...........................
55 ±1mm
65±1mm
3.2 Vgradne kuhalne plošče
Vgradne kuhalne plošče se lahko
uporabljajo samo po vgradnji v ustrezne
vgradne enote in delovne površine, ki
ustrezajo standardom.
490±1mm
3.3 Priključni kabel
•
•
Kuhalna plošča ima nameščen
priključni kabel.
Za zamenjavo poškodovanega
priključnega kabla uporabite priključni
kabel: H05V2V2-F, ki prenese
temperaturo 90 °C ali višjo. Obrnite se
na najbližji servisni center.
3.4 Montaža
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 780 mm
min.
500mm
min.
50mm
min.
28 mm
SLOVENŠČINA
min.
12 mm
Če je naprava nameščena
nad predal, se lahko med
kuhanjem zaradi
prezračevanja kuhalne
plošče predmeti v njem
segrejejo.
min. 60mm
4. OPIS IZDELKA
4.1 Razporeditev kuhalnih
površin
1
1
1 Indukcijska kuhalna površina
2 Nadzorna plošča
1
1
1
2
49
50
www.electrolux.com
4.2 Razporeditev na upravljalni plošči
1
2
3
4
5
6
7
8 9 10
13
1
Za vklop in izklop kuhalne plošče.
2
Za vklop in izklop zaklepa ali varovala za otroke.
3
4
11
12
Indikator kuhališča.
CountUp Timer indikator.
5
Programska ura indikator.
6 Prikazovalnik časovnika: 00―99 minut.
7
Za vklop in izklop funkcije Bridge.
8
Za nastavitev funkcije časovnika.
9
/
10
Za vklop in izklop funkcije Hob²Hood.
11
Za vklop in izklop funkcije Začasno ustavi.
Za podaljšanje ali skrajšanje časa.
12
Za vklop funkcije PowerBoost.
13 Nadzorna vrstica nastavi stopnjo kuhanja 0―9.
4.3 OptiHeat Control (3stopenjski indikator
akumulirane toplote)
Indukcijsko kuhališče ustvarja toploto, ki
je potrebna za kuhanje, neposredno v
dnu posode. Steklokeramična plošča se
segreje zaradi toplote v posodi.
OPOZORILO!
Ko je kuhalna plošča izklopljena, so
indikatorji še vedno vidni. Ko je kuhalna
plošča dovolj hladna, izginejo.
/ / Indikatorji
prikazujejo stopnjo
akumulirane toplote za
kuhališča, ki jih trenutno
uporabljate. Indikatorji lahko
zasvetijo tudi za sosednja
kuhališča, tudi če jih ne
uporabljate.
5. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
SLOVENŠČINA
5.1 Vklop in izklop
Za vklop ali izklop kuhalne plošče za eno
sekundo pritisnite .
Nadzorne vrstice se vklopijo po vklopu
kuhalne plošče in izklopijo po izklopu
kuhalne plošče.
Ko je kuhalna plošča izklopljena, lahko
vidite le
51
5.3 Uporaba kuhališč
POZOR!
Vroče posode ne postavljajte
na nadzorno ploščo. Obstaja
nevarnost poškodbe
elektronskih delov.
.
5.2 Samodejni izklop
Funkcija samodejno izklopi kuhalno
ploščo, če:
•
na kuhalno ploščo v 50ih sekundah
ne postavite kuhinjske posode,
• v 50ih sekundah ne nastavite stopnje
kuhanja, po tistem, ko ste posodo
položili,
• ste nekaj polili ali položili na nadzorno
ploščo za več kot 10 sekund (ponev,
krpo itd.). Ko slišite zvočni signal, se
kuhalna plošča izklopi. Odstranite
predmet ali očistite nadzorno ploščo.
• se kuhalna plošča preveč segreje (na
primer, ko povre vsa voda iz posode).
Počakajte, da se kuhališče ohladi,
preden ponovno uporabite kuhalno
ploščo.
• Ne izklopite kuhališča oziroma ne
spremenite stopnje kuhanja. Po
določenem času se kuhalna plošča
izklopi.
Razmerje med stopnjo kuhanja in
časom, po katerem se kuhalna plošča
izklopi:
Stopnja kuhanja
Kuhalna plošča
se izklopi po
1―2
6 urah
3―4
5 urah
5
4 urah
6―9
1,5 uri
Posodo postavite na sredino izbranega
kuhališča.
Indukcijska kuhališča se samodejno
prilagodijo meri dna posode.
Ko postavite kuhinjsko posodo v pravilen
položaj, jo kuhalna plošča prepozna in
prižge se ustrezna nadzorna vrstica. Nad
nadzorno vrstico se prikaže rdeči
indikator kuhališča in označuje položaj
lonca.
Vsak kvadrat na nadzorni plošči
predstavlja eno kuhališče na indukcijski
kuhalni površini. Indikatorji območja
kažejo, katero kuhališče nadzira
ustrezna nadzorna vrstica.
52
www.electrolux.com
5.4 Stopnja kuhanja
Dotaknite se nadzorne vrstice pri želeni
stopnji kuhanja ali premaknite prst po
nadzorni vrstici, da nastavite ali
spremenite stopnjo kuhanja za kuhališče.
Ko položite lonec na območje in
nastavite stopnjo kuhanja, ostane enako
za 2 minuti po tistem, ko ste odstranili
lonec. Nadzorna vrstica in indikator
kuhališča utripata 2 minuti. Če ponovno
postavite lonec v kuhališče, se v tem
času ponovno vklopi stopnja kuhanja
sicer se kuhališče izklopi.
5.5 Bridge funkcija
Ta funkcija poveže dve kuhališči, ki
delujeta kot eno. Funkcijo lahko
uporabite z veliko kuhinjsko posodo.
1. Kuhinjsko posodo postavite na dve
kuhališči. Posoda mora pokrivati
sredini obeh kuhališč.
se obarva belo.
2. Pritisnite za vklop funkcije.
3. Nastavite stopnjo kuhanja.
Posoda mora pokrivati sredini obeh
kuhališč, ne sme pa čez označeno
območje.
Če želite izklopiti funkcijo, se dotaknite
. Kuhališči delujeta neodvisno.
5.6 PowerBoost
Ta funkcija aktivira več moči za ustrezno
indukcijsko kuhališče in je odvisna od
velikosti kuhinjske posode. Funkcijo
lahko vklopite le za omejeno časovno
dobo.
Dotaknite se , da vklopite funkcijo za
izbrano kuhališče.
Simbol se obarva rdeče.
Funkcija se samodejno izklopi.
Za maksimalne vrednosti
trajanja glejte »Tehnični
podatki«.
5.7 Časovnik
Programska ura
To funkcijo uporabite za določitev časa
delovanja kuhališča med posameznim
kuhanjem.
Nastavite stopnjo kuhanja za primerno
kuhališče, nato pa nastavite funkcijo.
1. Dotaknite se
za vklop funkcije ali
spremembo časa.
Časovnik šteje 00 in na prikazovalniku se
pojavijo indikatorji
in
.
se obarva
se obarva delo.
rdeče, in
Če časovnik ni nastavljen, po 4ih
sekundah izginejo vsi indikatorji.
ali
za nastavitev
2. Dotaknite se
časa (00―99 minut).
Po treh sekundah časovnik prične s
samodejnim odštevanjem. Indikatorji
,
, in
izginejo.
ostane rdeče.
Ko se odštevanje zaključi, se oglasi
zvočni signal in utripati začne 00. Za
izklop signala se dotaknite
.
Če želite izklopiti funkcijo: se dotaknite
. Prižgeta se indikatorja
in
.
ali , da nastavite na
Uporabite
prikazovalniku 00. Druga možnost je, da
nastavitev stopnjo kuhanja na 0.
SLOVENŠČINA
Posledično se oglasi signal in časomer
prekliče.
Ko je funkcija aktivna
uporabite simbole.
CountUp Timer (Časovnik
prišteva čas)
. Simbol se obarva belo.Vklopi se
prejšnja stopnja kuhanja.
Indikator
se obarva rdeče, časovnik
prične samodejno prištevati čas.
Če želite izklopiti funkcijo: se dotaknite
.
Odštevalna Ura
To funkcijo lahko uporabite, ko je
kuhalna plošča vklopljena, vendar
kuhališča ne delujejo.
Če si želite ogledati nadzorno ploščo,
postavite lonec na kuhališče.
1. Dotaknite se
, dokler se indikator
ne obarva rdeče za vklop funkcije.
ali , da nastavite
2. Dotaknite se
čas.
Funkcija se samodejno zažene po 4ih
sekundah. Indikatorji
,
, in
izginejo.
ostane rdeče.
Ko nastavite funkcijo, lahko lonec
odstranite.
Ko se odštevanje zaključi, se oglasi
zvočni signal in utripati začne 00.
Dotaknite se
, da izklopite signal.
Če želite izklopiti funkcijo: se dotaknite
. Indikatorja
in
se prižgeta.
Uporabite
ali , da nastavite na
prikazovalniku 00.
Funkcija ne vpliva na
delovanje kuhališč.
5.8 Premor
Ta funkcija nastavi vsa kuhališča, ki
delujejo na najnižjo stopnjo kuhanja.
, lahko
Dotaknite se , da vklopite funkcijo.
Simbol se obarva rdeče. Prižge se
Stopnja kuhanja se zmanjša na 1.
Če želite izklopiti funkcijo, se dotaknite
, da vklopite
. Ko svetijo indikatorji, se dotaknite
in
Funkcija ne prekine funkcij časovnika.
S to funkcijo lahko nadzorujete, kako
dolgo deluje kuhališče.
Dvakrat se dotaknite
funkcijo.
53
Ko funkcija deluje, so vsi drugi simboli na
nadzornih ploščah zaklenjeni.
5.9 Ključavnica
Med delovanjem kuhalne plošče lahko
nadzorno ploščo zaklenete. Preprečuje
nenamerno spremembo stopnje kuhanja.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja.
Dotaknite se , da vklopite funkcijo.
Simbol se obarva rdeče in utripa.
Če želite izklopiti funkcijo, se dotaknite
. Simbol se obarva belo.
Ko izklopite kuhalno ploščo,
izklopite tudi to funkcijo.
5.10 Varovalo za otroke
Ta funkcija preprečuje nenamerno
delovanje kuhalne plošče.
Najprej vklopite kuhalno ploščo in ne
nastavite stopnje kuhanja.
Dotaknite se , dokler se ne obarva
rdeče za vklop funkcije.
Nadzorna vrstica izgine.
Če želite vklopiti funkcijo samo za en
čas kuhanja: Vklopite kuhalno ploščo z
.
se prižge. Dotaknite se , dokler
se ne obarva belo. Pojavi se nadzorna
vrstica. V 50ih sekundah nastavite
stopnjo kuhanja. Lahko upravljate
kuhalno ploščo. Ko izklopite kuhalno
ploščo z
, je funkcija še vedno aktivna.
Če želite funkcijo popolnoma izklopiti,
vklopite kuhalno ploščo in nastavite
stopnjo kuhanja. Dotaknite se , dokler
se ne obarva belo. Pojavi se nadzorna
vrstica. Izklopite kuhalno ploščo.
54
www.electrolux.com
5.11
Hob²Hood
Je izpopolnjena samodejna funkcija, ki
poveže kuhalno ploščo s posebno
kuhinjsko napo. Kuhalna plošča in napa
imata komunikator infrardečega signala.
Hitrost ventilatorja se nastavi samodejno
glede na nastavitev načina in
temperaturo najbolj vroče posode na
kuhalni plošči. Ventilator s kuhalne
plošče lahko upravljate tudi ročno.
Pri večini kuhinjskih nap je
sistem za daljinsko
upravljanje tovarniško
izklopljen. Vklopite ga pred
uporabo funkcije. Za
dodatne informacije si
oglejte navodila za uporabo
kuhinjske nape.
Samodejno upravljanje funkcije
Za samodejno upravljanje funkcije
nastavite samodejni način na H1 – H6.
Kuhalna plošča je tovarniško nastavljena
na H5. Kuhinjska napa se odzove ob
vsaki uporabi kuhalne plošče. Kuhalna
plošča samodejno zazna temperaturo
posode in prilagodi hitrost ventilatorja.
Vklop luči
Kuhalno ploščo lahko nastavite tako, da
ob vsakem vklopu samodejno vklopi luč.
Za to samodejni način nastavite na H1 –
H6.
Luč na kuhinjski napi se
izklopi dve minuti po izklopu
kuhalne plošče.
Način H3
Vklop Izklop
Hitrost
ventila‐
torja 1
Način H4
Vklop Hitrost
ventila‐
torja 1
Hitrost
ventila‐
torja 1
Način H5
Vklop Hitrost
ventila‐
torja 1
Hitrost
ventila‐
torja 2
Način H6
Vklop Hitrost
ventila‐
torja 2
Hitrost
ventila‐
torja 3
1) Kuhalna plošča zazna vretje in aktivira
hitrost ventilatorja glede na samodejni na‐
čin.
2) Kuhalna plošča zazna cvrenje in aktivira
hitrost ventilatorja glede na samodejni na‐
čin.
3) Ta način vklopi ventilator in luč ter ni od‐
visen od temperature.
Spreminjanje samodejnega
načina
1. Izklopite aparat.
2. Dotaknite se
za 3 sekunde.
Prikazovalnik se prižge in ugasne.
3. Dotaknite se
Samodejni načini
Sa‐
Vretje1) Cvre‐
mo‐
nje2)
dejna
osve‐
tlitev
Način H0
Izklop Izklop
Izklop
Način H1
Vklop Izklop
Izklop
Način H23) Vklop Hitrost
ventila‐
torja 1
Sa‐
Vretje1) Cvre‐
mo‐
nje2)
dejna
osve‐
tlitev
Hitrost
ventila‐
torja 1
za 3 sekunde.
4. Nekajkrat se dotaknite
ne
, dokler se
prižge.
5. Dotaknite se
časovnika, da
izberete samodejni način.
Ko nehate kuhati in izklopite kuhalno
ploščo, lahko ventilator kuhinjske nape
še nekaj časa deluje. Za tem sistem
samodejno izklopi ventilator in vam
prepreči nenameren vklop ventilatorja v
naslednjih 30 sekundah.
Če želite upravljati kuhinjsko
napo neposredno na plošči
kuhinjske nape, izklopite
samodejni način funkcije.
SLOVENŠČINA
Ročno upravljanje hitrosti
ventilatorja
Ventilator s kuhalne plošče lahko
upravljate tudi ročno.
Dotaknite se , ko je kuhalna plošča
aktivna.
To izklopi samodejno delovanje funkcije
in vam omogoča, da lahko ročno
spreminjate hitrost ventilatorja.
Ko pritisnete , se hitrost ventilatorja
poviša za eno stopnjo. Ko dosežete
intenzivno stopnjo in znova pritisnete ,
nastavite hitrost ventilatorja na 0, ki
izklopi ventilator kuhinjske nape. Za
ponovni zagon ventilatorja s hitrostjo
ventilatorja 1 pritisnite .
Če želite vklopiti samodejno
delovanje funkcije, izklopite
kuhalno ploščo in jo
ponovno vklopite.
Ko je funkcija nastavljena na
poslušate zvoke le, ko:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Najprej izklopite kuhalno ploščo.
2. Dotaknite se
ali
, lahko
se dotaknete
Odštevalna Ura gre dol
Programska ura gre dol
nekaj postavite na nadzorno ploščo.
5.13 Funkcija Upravljanje moči
5.12 OffSound Control (Izklop
in vklop zvokov)
1. Za 3 sekunde se dotaknite , da
vklopite funkcijo.
Prikazovalnik se prižge in ugasne.
•
Kuhališča so združena glede na
mesto in število faz v kuhalni plošči.
Oglejte si sliko.
Vsaka faza ima največjo električno
obremenitev 3700 W.
Funkcija razdeli moč med kuhališča,
priključena na isto fazo.
Funkcija se vklopi, ko skupna
električna obremenitev kuhališč,
priključenih na eno samo fazo,
preseže 3700 W.
Funkcija zmanjša moč drugih
kuhališč, priključenih na isto fazo.
Za kuhališča z znižano močjo se na
upravljalni plošči prikažejo najvišje
možne stopnje kuhanja. Stopnja
kuhanja je lahko 0, ko druga posoda
porablja najvišjo razpoložljivo moč.
Zaradi tega ne morete vklopiti
nobenega drugega kuhališča.
Vklop funkcije je odvisen od števila in
velikosti posode.
za 3 sekunde.
se prižge.
3. Dotaknite se
časovnika, če želite
izbrati eno od naslednjih možnosti:
•
- zvoki so izklopljeni
- zvoki so vklopljeni
•
4. Počakajte, da se kuhalna plošča
samodejno izklopi za potrditev vaše
izbire.
6. NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
55
6.1 Posoda
Pri indukcijskih kuhališčih
močno elektromagnetno
polje zelo hitro ustvari
toploto v posodi.
56
www.electrolux.com
Na indukcijskih kuhališčih
uporabljajte ustrezno
posodo.
Material posode
•
Ustrezen: lito železo, jeklo,
emajlirano jeklo, nerjavno jeklo,
večplastno dno (označeno kot
ustrezno s strani proizvajalca).
• Neustrezen: aluminij, baker,
medenina, steklo, keramika, porcelan.
Posoda je primerna za indukcijsko
kuhalno ploščo v naslednjih primerih:
•
•
Voda povre zelo hitro, če kuhališče
nastavite na najvišjo stopnjo kuhanja.
Če se na dno posode prime magnet.
Dno posode mora biti čim
bolj debelo in ravno.
Dno posode mora biti čisto
in suho, preden jo postavite
na kuhalno ploščo.
Dimenzije posode
Indukcijska kuhališča se samodejno
prilagodijo dimenziji dna posode.
Učinkovitost kuhališča je povezana s
premerom posode. Posoda z manjšim
premerom od najmanjšega sprejme le
del moči, ki jo ustvari kuhališče.
Oglejte si »Tehnični podatki
«.
6.2 Zvoki med uporabo
Če zaslišite:
•
•
žvižganje: uporabljate kuhališče pri
visoki stopnji kuhanja in posoda je
izdelana iz različnih materialov
(konstrukcija z dvojnim dnom).
• brenčanje: uporabljate visoko stopnjo
kuhanja.
• klikanje: prihaja do električnega
preklapljanja.
• sikanje, brnenje: deluje ventilator.
Ti zvoki so običajni in ne predstavljajo
napake na kuhalni plošči.
6.3 Varčevanje z energijo
•
•
•
Posodo po možnosti pokrijte s
pokrovko.
Posodo postavite na kuhališče tik
pred vklopom.
Uporabite akumulirano toploto, da
ohranite hrano toplo ali da jo stopite.
6.4 Öko Timer (Eko časovnik)
Za varčevanje z energijo se grelnik
kuhališča izklopi prej, kot se oglasi
programska ura. Razlika v času
delovanja je odvisna od ravni stopnje
kuhanja in trajanja kuhanja.
6.5 Primeri kuhanja
Razmerje med stopnjo kuhanja in porabo
energije kuhališča ni linearno. Ko zvišate
stopnjo kuhanja, ta ni sorazmerna s
povečanjem porabe energije. To pomeni,
da kuhališče s srednjo stopnjo kuhanja
porabi manj kot polovico celotne
energije.
Podatki v razpredelnici so
samo za orientacijo.
pokanje: posoda je izdelana iz
različnih materialov (konstrukcija z
dvojnim dnom).
Stopnja ku‐
hanja
Uporaba:
Čas
(min.)
Nasveti
1
Ohranjanje kuhanih jedi to‐
plih.
po po‐
trebi
Pokrijte posodo.
1-2
Holandska omaka, topljenje:
maslo, čokolada, želatina.
5 - 25
Občasno premešajte.
1-2
Strjevanje: omlete, pečena
jajca.
10 - 40
Kuhajte v posodi s pokrovko.
SLOVENŠČINA
57
Stopnja ku‐
hanja
Uporaba:
Čas
(min.)
Nasveti
2-3
Počasno kuhanje riža in
mlečnih jedi, pogrevanje pri‐
pravljenih jedi.
25 - 50
Vode dodajte vsaj dvakrat
toliko, kot je riža, mlečne jedi
na polovici postopka preme‐
šajte.
3-4
Kuhanje zelenjave, rib in me‐ 20 - 45
sa v sopari.
Dodajte nekaj žlic vode.
4-5
Kuhanje krompirja.
20 - 60
Uporabite največ ¼ l vode
za 750 g krompirja.
4-5
Kuhanje večjih količin živil,
enolončnic in juh.
60 150
Do 3 l vode ter sestavin.
6-7
Zmerno cvrenje: pečen zre‐ po po‐
zek, telečji cordon bleu, za‐
trebi
rebrnice, polpete, klobase,
jetra, bešamel, jajca, palačin‐
ke, krofi.
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
7-8
Intenzivno cvrenje: pražen
krompir, ledvena pečenka,
zrezki.
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
9
Prekuhavanje vode, kuhanje testenin, pečenje mesa (golaž, dušena
govedina), cvrenje ocvrtega krompirja.
5 - 15
Prekuhavanje velike količine vode. PowerBoost se vklopi.
6.6 Namigi in nasveti za
funkcijo Hob²Hood
Ko kuhalno ploščo uporabljate s funkcijo:
•
Ploščo kuhinjske nape zaščitite pred
neposredno sončno svetlobo.
• Ne usmerjajte halogenske svetlobe v
ploščo kuhinjske nape.
• Ne pokrivajte upravljalne plošče
kuhalne plošče.
• Ne prekinjajte signala med kuhalno
ploščo in kuhinjsko napo (na primer z
roko ali ročajem posode). Oglejte si
sliko.
Kuhinjska napa na sliki je samo
primer.
Druge daljinsko upravljanje
naprave lahko ovirajo signal.
Med uporabo funkcije na
kuhalni plošči ne uporabljajte
daljinsko upravljanje
naprave.
Kuhinjske nape s funkcijo Hob²Hood
58
www.electrolux.com
Da bi našli celotno serijo kuhinjskih nap,
ki delujejo s to funkcijo, si oglejte naše
spletno mesto za potrošnika. Kuhinjske
nape Electrolux, ki delujejo s to funkcijo,
morajo imeti simbol .
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
7.1 Splošne informacije
•
•
•
•
•
Ploščo očistite po vsaki uporabi.
Vedno uporabljajte posodo s čistim
dnom.
Praske ali temni madeži na površini
ne vplivajo na delovanje plošče.
Uporabite posebno čistilno sredstvo
za površine kuhalnih plošč.
Uporabite posebno strgalo za steklo.
7.2 Čiščenje kuhalne plošče
•
Takoj odstranite: stopljeno plastiko,
plastično folijo, sladkor in sladko
•
•
hrano, v nasprotnem primeru se lahko
zaradi umazanije poškoduje kuhalna
plošča. Pazite, da ne pride do opeklin.
Posebno strgalo postavite pod ostrim
kotom na stekleno površino in z
rezilom potegnite po površini.
Odstranite, ko je plošča že dovolj
hladna: ostanke vodnega kamna in
vode, maščobne madeže in svetla
kovinska obarvanja. Ploščo očistite z
vlažno krpo in čistilnim sredstvom, ki
ni grobo. Po čiščenju ploščo osušite z
mehko krpo.
Odstranite svetla kovinska
obarvanja: uporabite raztopino vode
in kisa ter očistite stekleno površino s
krpo.
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
8.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Mogoči vzrok
Rešitev
Kuhalne plošče ni mogoče
vklopiti ali je uporabljati.
Kuhalna plošča ni priklju‐
čena na napajanje ali je
priključena nepravilno.
Preverite, ali je kuhalna
plošča pravilno priključena
na napajanje. Oglejte si
vezalno shemo.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varo‐
valka večkrat zapored pre‐
gori, se obrnite na elektri‐
čarja.
Sočasno ste se dotaknili
dveh ali več senzorskih
polj.
Dotaknite se samo enega
senzorskega polja.
Deluje funkcija Začasno
ustavi.
Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
SLOVENŠČINA
Težava
59
Mogoči vzrok
Rešitev
Na upravljalni plošči je vo‐
da ali mastni madeži.
Očistite upravljalno ploščo.
Ne morete izbrati najvišje
stopnje kuhanja za eno od
kuhališč.
Ne morete vklopiti enega
od kuhališč.
Druga kuhališča porabljajo
najvišjo razpoložljivo moč.
Kuhalna plošča deluje pra‐
vilno.
Zmanjšajte stopnjo kuha‐
nja drugih kuhališč, priklju‐
čenih na isto fazo.
Oglejte si »Upravljanje mo‐
či«.
Zasliši se zvočni signal in
kuhalna plošča se izklopi.
Ko je kuhalna plošča iz‐
klopljena, se oglasi zvočni
signal.
Prekrili ste eno ali več sen‐ Predmet odstranite s sen‐
zorskih polj.
zorskih polj.
Kuhalna plošča se izklopi.
Senzorsko polje
nečim prekrili.
Indikator akumulirane to‐
plote ne zasveti.
Kuhališče ni vroče, ker je
bilo vklopljeno samo kratek
čas, ali pa je poškodovano
tipalo.
Če je bilo kuhališče vklop‐
ljeno dovolj dolgo, da bi
moralo biti vroče, se obrni‐
te na pooblaščeni servisni
center.
Hob²Hood ne deluje.
Prekrili ste upravljalno plo‐
ščo.
Odstranite predmet z
upravljalne plošče.
Senzorska polja so vroča.
Posoda je prevelika oz. ste Večjo posodo postavite na
jo postavili preblizu uprav‐ zadnje kuhališče, če je
ljalnih polj.
možno.
Ob dotiku senzorskih polj
na plošči ni zvoka.
Zvočni signali so izkloplje‐
ni.
Odstranite predmet s sen‐
zorskega polja.
Vklopite zvoke. Oglejte si
»Vsakodnevna uporaba«.
Deluje funkcija Varovalo za Oglejte si »Vsakodnevna
otroke ali Ključavnica.
uporaba«.
zasveti.
Prikažeta se
ste z
in številka. Prišlo je do napake na ku‐
halni plošči.
Izklopite kuhalno ploščo in
jo po 30 sekundah ponov‐
no vklopite. Če
znova
zasveti, kuhalno ploščo iz‐
ključite iz električnega om‐
režja. Po 30 sekundah jo
ponovno priključite. Če se
težava nadaljuje, se obrni‐
te na pooblaščeni servisni
center.
Slišite lahko neprekinjeno
piskanje.
Električna priključitev je na‐ Kuhalno ploščo izključite iz
pačna.
električnega omrežja. Obr‐
nite se na usposobljenega
električarja, da preveri na‐
peljavo.
60
www.electrolux.com
8.2 Če ne najdete rešitve ...
Če rešitve težave ne morete najti sami,
se obrnite na prodajalca ali pooblaščen
servisni center. Posredujte podatke s
ploščice za tehnične navedbe. Poskrbite
za pravilno uporabo kuhalne plošče. V
nasprotnem primeru servisiranje s strani
servisne službe ali trgovca tudi v času
garancije ne bo brezplačno. Informacije o
servisni službi in garancijskih pogojih se
nahajajo v garancijski knjižici.
9. TEHNIČNI PODATKI
9.1 Nazivna plošča
Model EIV8457
Tip 61 D5A 04 AA
Indukcija 7.35 kW
Ser. št. .................
ELECTROLUX
PNC 949 596 709 00
220―240 V/400 V 2N 50―60 Hz
Izdelano v Nemčiji
7.35 kW
9.2 Specifikacija kuhališč
Kuhališče
Nazivna moč
(maksimalna
stopnja kuha‐
nja) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksimalno
trajanje [min]
Premer kuhinj‐
ske posode
[mm]
Sprednje levo
2300
3200
10
125―210
Zadnje levo
2300
3200
10
125―210
Sprednje sred‐
nje
2300
3200
10
210―240
Sprednje des‐
no
2300
3200
10
125―210
Zadnje desno
2300
3200
10
125―210
Moč kuhališč se lahko v določenem
majhnem obsegu razlikuje od podatkov v
tabeli. Spreminja se z materialom in
dimenzijami kuhinjske posode.
Za optimalne rezultate kuhanja
uporabljajte kuhinjsko posodo, ki ni večja
od premera v tabeli.
10. ENERGIJSKA UČINKOVITOST
10.1 Podatki o izdelku v skladu z EU 66/2014
Identifikacija modela
EIV8457
Tip kuhalne plošče
Vgrajena kuhal‐
na plošča
Število kuhališč
2
Število kuhališč
1
SLOVENŠČINA
Tehnologija segrevanja
Premer krožnih kuhališč
(Ø)
Indukcija
Sprednje srednje
24,0 cm
Poraba energije na kuha‐ Sprednje srednje
lišče (električno kuhanje
ES)
190,6 Wh/kg
Dolžina (D) in širina (Š)
kuhališča
Levo
D 37.9 cm
Š 22.0 cm
Dolžina (D) in širina (Š)
kuhališča
Desno
D 37.9 cm
Š 22.0 cm
Poraba energije kuhališča Levo
(EC electric cooking)
186,8 Wh/kg
Poraba energije kuhališča Desno
(EC electric cooking)
186,8 Wh/kg
Poraba energije kuhalne
plošče (EC electric hob)
187,3 Wh/kg
EN 60350-2 - Gospodinjski, električni,
kuhinjski aparati ― 2. del: Kuhalne plošče
― Načini merjenja učinkovitosti
•
10.2 Varčevanje z energijo
•
Med vsakodnevnim kuhanjem lahko
varčujete z energijo, če upoštevate
spodnje namige.
•
•
61
Pri segrevanju vode uporabite samo
potrebno količino.
•
•
Posodo po možnosti pokrijte s
pokrovko.
Pred vklopom kuhališča nanj
postavite posodo.
Manjše posode postavite na manjša
kuhališča.
Posodo postavite neposredno na
sredino kuhališča.
Uporabite akumulirano toploto, da
ohranite hrano toplo ali da jo stopite.
11. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
62
www.electrolux.com
SLOVENŠČINA
63
867346713-C-082019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising