Electrolux | IPE6443WF | User manual | Electrolux IPE6443WF User Manual

Electrolux IPE6443WF User Manual
IPE6443WF
UK
Варильна поверхня
Інструкція
2
www.electrolux.com
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................2
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................... 5
3. УСТАНОВКА...................................................................................................... 8
4. ОПИС ВИРОБУ................................................................................................. 9
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.........................................................................11
6. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ............................................................................ 14
7. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА...................................................................................... 15
8. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ...................................................................................16
9. ТЕХНІЧНІ ДАНІ................................................................................................18
10. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ..............................................................................19
З ДУМКОЮ ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного професійного досвіду та новітніх
технологій. Оригінальний і стильний – сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Компанія Electrolux вітає вас!
Відвідайте наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
1.
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
УКРАЇНСЬКА
3
не несе відповідальності за травми або збитки через
неправильне встановлення або використання.
Інструкції з експлуатації приладу слід зберігати в
безпечному і доступному місці з метою користування
в майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями та особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після отримання інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.
Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та
складними обмеженими можливостями можуть
залишатися поблизу приладу лише за умови
постійного нагляду.
Не слід залишати дітей до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей
та утилізуйте ці матеріали належним чином.
Не допускайте дітей та домашніх тварин до
приладу під час його роботи чи охолодження.
Доступні частини — гарячі.
Якщо прилад обладнано пристроєм захисту від
доступу дітей, такий пристрій необхідно
активувати.
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу, які можуть
виконуватися користувачем, без нагляду.
1.2 Загальні правила безпеки
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Прилад і його доступні поверхні
нагріваються під час використання. Необхідно бути
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
обережним, щоб не торкатися нагрівальних
елементів.
Не використовуйте для керуванням приладом
зовнішній таймер або окрему систему
дистанційного керування.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Готування без нагляду на
варильній поверхні з використанням жиру чи олії
може спричинити пожежу.
НІКОЛИ не намагайтеся загасити вогонь водою.
Натомість вимкніть прилад і накрийте чимось
вогонь, наприклад кришкою або протипожежним
покривалом.
ОБЕРЕЖНО! Необхідно стежити за процесом
готування. Необхідно безперервно стежити за
короткотривалим процесом готування.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека займання. Не
зберігайте речі на поверхнях для готування.
Металеві предмети (наприклад, ножі, виделки,
ложки та кришки) не можна класти на варильну
поверхню, оскільки вони можуть нагрітися.
Не використовуйте пароочищувач для очищення
приладу.
Після користування елементом варильної поверхні
вимкніть його за допомогою відповідної ручки. Не
покладайтеся на детектор деко.
Якщо склокерамічна/скляна поверхня трісне,
вимкніть прилад та від'єднайте його від мережі
живлення. Якщо прилад підключено до мережі
живлення безпосередньо через розподільну
коробку, вийміть запобіжник, щоб відключити
прилад від джерела живлення. У будь-якому
випадку, зверніться до авторизованого сервісного
центру.
У разі пошкодження кабелю живлення зверніться
для його заміни до виробника, авторизованого
сервісного центру чи іншої кваліфікованої особи.
Робити це самостійно небезпечно.
УКРАЇНСЬКА
•
5
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використовуйте лише
запобіжники варильної поверхні, розроблені
виробником приладу для приготування, визнані
придатними до використання відповідно до
інструкцій із експлуатації від виробника або
вбудовані у прилад. Використання неналежних
запобіжників може призвести до нещасних
випадків.
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Встановлення
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Цей прилад повинен
встановлювати лише
кваліфікований фахівець.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик травмування
або пошкодження приладу.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте і не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтеся інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
Дотримуйтеся вимог щодо
мінімальної відстані до інших
приладів чи предметів.
Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні
рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.
Захистіть зрізи за допомогою
ущільнювального матеріалу, щоб
запобігти проникненню вологи, яка
викликає набухання.
Захистіть дно приладу від пари та
вологи.
Не встановлюйте прилад біля
дверей або під вікном. Це
допоможе запобігти падінню
гарячого посуду з приладу під час
відчинення дверей чи вікна.
На дні кожного приладу
знаходяться охолоджувальні
вентилятори.
Якщо прилад встановлено над
шухлядою, дотримуйтеся вказаних
нижче правил.
– Не зберігайте невеликі шматки
або аркуші паперу, які можуть
потрапити всередину, оскільки
вони можуть пошкодити
охолоджувальні вентилятори
або негативного вплинути на
систему охолодження.
– Слідкуйте за тим, щоб між дном
приладу та речами, що
зберігаються в шухляді,
залишалося щонайменше 2 см.
2.2 Під’єднання до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання та
ураження електричним
струмом.
•
•
•
•
•
Усі роботи з під’єднання до
електромережі мають виконуватися
кваліфікованим електриком.
Прилад повинен бути заземленим.
Перш ніж виконувати будь-які
операції, переконайтеся, що прилад
від’єднано від електромережі.
Переконайтеся в тому, що
параметри на табличці з технічними
даними сумісні з електричними
параметрами електроживлення від
мережі.
Переконайтесь у правильному
встановленні приладу.
Незакріплений або неправильно
розташований кабель живлення або
штепсель (якщо є) можуть
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
призвести до значного нагрівання
роз’ємів.
Користуйтеся належним мережевим
електрокабелем.
Стежте за тим, щоб проводи
живлення не заплутувалися.
Переконайтеся в тому, що
встановлено захист від ураження
електричним струмом.
Використовуйте кабельний затискач
на кабелі.
Переконайтеся, що кабель
живлення або штепсель (якщо є) не
торкаються гарячого приладу або
посуду під час підключення приладу
до розташованої поруч розетки.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Під час встановлення приладу
пильнуйте, щоб не пошкодити
кабель живлення та штепсель
(якщо є). Для заміни пошкодженого
кабелю слід звернутися до нашого
сервісного центру або до
електрика.
Елементи захисту від ураження
електричним струмом та ізоляція
мають бути закріплені так, аби їх не
можна було зняти без спеціального
інструмента.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не вставляйте вилку в розетку, яка
ненадійно закріплена.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад із мережі.
Завжди вимикайте, витягаючи
штепсельну вилку.
Використовуйте лише належні
ізолюючі пристрої, а саме: лінійні
роз’єднувачі, запобіжники (гвинтові
запобіжники слід викрутити з
патрона), реле захисту від
замикання на землю та контактори.
Електрообладнання має бути
оснащеним ізолюючим пристроєм
для повного відключення від
електромережі. Зазор між
контактами ізолюючого пристрою
має становити не менше 3 мм.
2.3 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
травмування, опіків і
ураження електричним
струмом.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Перед першим використанням
зніміть усі пакувальні матеріали,
етикетки та захисну плівку (за
наявності).
Цей прилад призначено для
побутового застосування.
Не змінюйте технічні специфікації
цього приладу.
Переконайтеся, що вентиляційні
отвори не заблоковані.
Не залишайте прилад без нагляду
під час користування ним.
Після кожного використання
вимикайте зону нагрівання.
Не покладайтеся на детектор
посуду.
Не кладіть столові прибори або
кришки каструль на зони
нагрівання. Вони можуть нагрітися.
Під час роботи з приладом руки не
повинні бути мокрими або
вологими. Не користуйтеся
приладом, якщо він контактує з
водою.
Не використовуйте прилад як
робочу поверхню та як поверхню
для зберігання речей.
Якщо на поверхні приладу
з’явились тріщини, негайно
від’єднайте його від електромережі.
Це дасть змогу запобігти враженню
електричним струмом.
Користувачі з кардіостимуляторами
мають дотримуватися мінімальної
відстані 30 см від індукційних зон
приготування під час роботи
приладу.
Коли ви кладете продукти в гарячу
олію, вона може бризкати.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека пожежі та
опіків
•
Під час нагрівання жирів і олії
можуть вивільнятися займисті пари.
Готуючи з використанням жирів і
олії, тримайте їх осторонь від
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
відкритого вогню або гарячих
предметів.
Пари, які виділяє дуже гаряча олія,
можуть спричинити спонтанне
займання.
Використана олія, що містить
залишки їжі, може спричинити
пожежу за нижчої температури, ніж
олія, яка використовується вперше.
Не кладіть усередину приладу,
поряд із ним або на нього
легкозаймисті речовини чи
предмети, змочені в
легкозаймистих речовинах.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик пошкодження
приладу.
•
•
•
•
•
•
•
•
Не ставте гарячий посуд на панель
керування.
Не кладіть кришку гарячої каструлі
на скляну варильну поверхню.
Не допускайте, щоб з посуду
випаровувалася вся рідина.
Будьте обережні та пильнуйте, щоб
жодні предмети чи посуд не падали
на прилад. Це може призвести до
пошкодження поверхні.
Не вмикайте зони нагрівання, якщо
на них немає посуду або посуд
порожній.
Не кладіть алюмінієву фольгу на
прилад.
Кухонний посуд із чавуну, алюмінію
або з пошкодженим дном може
подряпати скло або склокераміку.
Завжди піднімайте такий посуд,
якщо його потрібно переставити в
інше місце на варильній поверхні.
Цей прилад призначений виключно
для приготування їжі. Його
забороняється використовувати
для інших цілей, наприклад
опалення приміщень.
2.4 Догляд і чищення
•
Регулярно очищуйте прилад, щоб
запобігти пошкодженню матеріалу
поверхні.
•
•
•
•
7
Перш ніж чистити прилад, вимкніть
його й зачекайте, доки він охолоне.
Відключіть прилад від джерела
живлення, перш ніж починати
технічне обслуговування.
Не використовуйте водяні
розпилювачі або пару для очистки
приладу.
Протріть прилад вологою м’якою
ганчіркою. Застосовуйте лише
нейтральні миючі засоби. Не
використовуйте будь-які абразивні
засоби, жорсткі серветки для
очищення, розчинники або металеві
предмети.
2.5 Сервіс
•
•
Для ремонту приладу зверніться в
авторизований сервісний центр.
Використовуйте лише оригінальні
запасні частини.
2.6 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
•
•
Щоб отримати інформацію про
належну утилізацію приладу, слід
звернутися до органів
муніципальної влади.
Від’єднайте прилад від
електромережі.
Відріжте кабель електричного
живлення близько до приладу та
утилізуйте його.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
8
www.electrolux.com
3. УСТАНОВКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
3.1 Перед встановленням
Перш ніж установлювати варильну
поверхню, запишіть наступну
інформацію з паспортної таблички. Ця
табличка розташована внизу
варильної поверхні.
Серійний
номер ...........................
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
3.2 Вбудовані варильні
поверхні
Експлуатувати вбудовані варильні
поверхні можна лише після
правильного вбудовування у шафки та
робочі поверхні, які підходять для
цього і відповідають нормам.
min.
28 mm
3.3 З’єднувальний кабель
•
•
Варильну поверхню оснащено
з’єднувальним кабелем.
Щоб замінити пошкоджений кабель
живлення, використовуйте кабель
живлення: H05V2V2-F, який
витримує температуру 90°C чи
вище. Звертайтеся до місцевого
сервісного центру.
3.4 Складання
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
УКРАЇНСЬКА
Якщо прилад встановлено
над шухлядою, вентиляція
варильної поверхні під час
процесу готування може
нагрівати речі, що
зберігаються в шухляді.
min. 60mm
4. ОПИС ВИРОБУ
4.1 Схема варильної поверхні
1
1 Індукційна зона нагрівання
2 Панель керування
1
180 mm
145 mm
1
1
2
4.2 Структура панелі керування
1
2 3
4
10
9
5
8
6
7
Керування приладом здійснюється за допомогою сенсорних кнопок. Символи на
дисплеї, індикатори та звукові сигнали вказують на активовані функції.
9
10
www.electrolux.com
Сен‐
Функція
сорна
кноп‐
ка
ВКЛ/ВИМК
1
Коментар
Увімкнення та вимкнення варильної по‐
верхні.
2
Блокування / Захист ду‐ Блокування та розблокування панелі
хової шафи від дітей
керування.
3
Bridge
Увімкнення та вимкнення функції.
-
Дисплей установленого
ступеня нагрівання
Відображення встановленого ступеня
нагрівання.
-
Індикатори таймера зон Показує, для якої зони встановлюється
нагрівання
час.
-
Дисплей таймера
Показує час у хвилинах.
-
Вибір зони нагрівання.
/
-
Збільшення або зменшення тривало‐
сті.
/
-
Установлення ступеня нагрівання.
PowerBoost
Увімкнення функції.
4
5
6
7
8
9
10
4.3 Відображення ступеня нагріву
Дисплей
Опис
Зону нагрівання вимкнено.
-
/
-
Зона нагрівання працює.
Точка означає зміну ступеня нагрівання наполовину.
Працює Автоматичне нагрівання.
Працює PowerBoost.
+ цифра
Виникла несправність.
Зона нагрівання ще гаряча (залишкове тепло).
Працює Блокування /Захист духової шафи від дітей.
Посуд невідповідний, надто малий або на зоні нагрівання не‐
має посуду.
Працює Автоматичне вимкнення.
УКРАЇНСЬКА
4.4 Індикатор залишкового
тепла
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик отримання
опіків від залишкового
тепла.
11
Тепло для процесу готування їжі
генерується індукційними зонами
нагрівання безпосередньо в дні
посуду. Склокераміка нагрівається
теплом від посуду.
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
5.1 Увімкнення та вимкнення
Торкніться
і утримуйте впродовж 1
секунди, щоб увімкнути або вимкнути
варильну поверхню.
5.2 Автоматичне вимкнення
Функція автоматично вимикає
варильну поверхню в разі, якщо:
•
•
•
•
•
•
усі зони нагрівання вимкнені;
після увімкнення варильної
поверхні ви не налаштували ступінь
нагріву;
ви вилили або поклали щось на
панель керування більш ніж на 10
секунд (каструлю, ганчірку тощо).
Лунає звуковий сигнал, і варильна
поверхня вимикається. Приберіть
сторонній предмет або очистіть
панель керування.
варильна поверхня занадто
нагрілася (наприклад, це може
статися після википання усієї води в
каструлі). Дочекайтеся, доки зона
нагрівання охолоне, перш ніж знову
використовувати варильну
поверхню.
використовується непідходящий
посуд. Починає світитися символ
, і через 2 хвилини зона
нагрівання автоматично
вимикається.
ви не вимикаєте зону нагрівання й
не змінюєте ступінь нагрівання.
Через певний час починає світитися
індикатор , після чого варильна
поверхня вимикається.
Співвідношення між ступенем
нагрівання та часом, після якого
вимикається варильна поверхня:
Ступінь нагрі‐
вання
,1-2
Варильна по‐
верхня вими‐
кається через
6 годин
3-4
5 годин
5
4 години
6-9
1,5 години
5.3 Ступінь нагріву
Щоб збільшити ступінь нагріву,
використовуйте сенсорну кнопку
Щоб зменшити ступінь нагріву,
.
використовуйте сенсорну кнопку
.
і
, щоб
Одночасно торкніть
вимкнути зону нагрівання.
5.4 Bridge
Ця функція працює, лише
коли каструля накриває
центри двох зон.
Ця функція поєднує дві ліві зони
нагрівання – і вони працюють як одна
зона нагрівання.
Спочатку встановіть ступінь нагрівання
для однієї з лівих зон.
Для активації функції: торкніться .
Щоб установити або змінити ступінь
нагрівання, торкніться однієї із
сенсорних кнопок.
12
www.electrolux.com
Щоб вимкнути функцію, торкніться
. Конфорки почнуть працювати
окремо.
5.5 Автоматичне нагрівання
Якщо ця функція ввімкнена, можна
швидше отримати потрібний ступінь
нагріву. Функція встановлює найвищий
ступінь нагріву на певний час, а потім
знижує його до належного рівня.
Щоб увімкнути цю функцію,
зона нагрівання має бути
холодною.
Щоб увімкнути функцію для зони
нагрівання, торкніться
(загорається
). Одразу торкніться
(на дисплеї з’явиться
). Одразу
торкніться
й утримуйте, доки на
дисплеї не відобразиться належний
ступінь нагріву. Через 3 секунди на
дисплеї з’явиться
нагрівання працюватиме протягом
одного сеансу готування.
Спочатку встановіть ступінь нагріву
для зони нагрівання, а потім
налаштуйте функцію.
Вибір зони нагрівання: торкніться
кнопки
декілька разів, доки не
засвітиться індикатор потрібної зони
нагрівання.
Щоб увімкнути функцію або змінити
або
таймера,
час: торкніться
щоб встановити час (00–99 хвилин).
Коли індикатор зони нагрівання
починає блимати повільніше,
відбувається зворотний відлік часу.
Щоб дізнатися, скільки часу
залишилося, виберіть зону нагрівання
за допомогою . Індикатор зони
нагрівання почне швидко блимати. На
дисплеї відобразиться час, що
залишився.
Щоб вимкнути функцію, встановіть
.
Щоб вимкнути функцію, торкніться
зону нагрівання за допомогою
і
торкніться . Час, що залишився,
відраховується назад до значення 00.
Індикатор зони нагрівання згасне.
.
5.6 PowerBoost
Ця функція забезпечує індукційні зони
нагрівання додатковою потужністю.
Функцію можна ввімкнути для одної
індукційної зони нагрівання лише на
обмежений період часу. Після цього
індукційна зона нагрівання
автоматично перемикається на
найвищий ступінь нагріву.
Коли час збіжить, пролунає
звуковий сигнал і почне
блимати 00. Зона
нагрівання вимкнеться.
Щоб вимкнути звуковий сигнал,
торкніться
.
Щоб увімкнути функцію для зони
Таймер
Цю функцію можна використовувати як
Таймер, коли варильна поверхня
ввімкнена та зони нагрівання не
працюють. На дисплеї відображається
нагрівання: торкніться
ступінь нагрівання
Див. розділ «Технічні
дані».
Загорається
.
.
Щоб вимкнути функцію, торкніться
або
.
5.7 Таймер
Таймер зворотного відліку часу
За допомогою цієї функції можна
встановити час, упродовж якого зона
.
Для активації функції: торкніться
Щоб встановити час, торкніться
на таймері. Коли час збіжить,
пролунає звуковий сигнал і почне
блимати 00.
Щоб вимкнути звуковий сигнал,
торкніться
.
.
або
УКРАЇНСЬКА
Щоб вимкнути функцію, торкніться
, а потім . Час, що залишився,
відраховується назад до значення 00
Функція не впливає на
роботу зон нагрівання.
5.8 Блокування
Можна заблокувати панель керування,
коли працюють зони нагрівання. Це
запобігає випадковій зміні
встановленого ступеня нагріву.
варильну поверхню за допомогою
Загорається
5.10 Керування потужністю
Щоб увімкнути функцію: торкніться
•
•
•
. Загорається попередній ступінь
нагрівання.
При вимиканні варильної
поверхні ця функція також
вимикається.
•
•
5.9 Захист духової шафи від
дітей
Ця функція запобігає випадковому
вмиканню варильної поверхні.
Щоб увімкнути функцію: увімкніть
варильну поверхню за допомогою
Не встановлюйте ступінь нагріву.
Торкніться і утримуйте
секунд. Загорається
.
протягом 4
. Вимкніть
варильну поверхню за допомогою
.
Щоб вимкнути функцію: увімкніть
варильну поверхню за допомогою
Не встановлюйте ступінь нагріву.
Торкніться і утримуйте
секунд. Загорається
.
протягом 4
. Вимкніть
варильну поверхню за допомогою
Щоб скасувати функцію лише на
один період готування: увімкніть
.
. Торкніться та
, функція знову працюватиме.
•
Щоб вимкнути функцію: торкніться
.
утримуйте
впродовж 4 секунд.
Встановіть ступінь нагріву не
пізніше ніж через 10 секунд.
Варильною поверхнею можна
користуватися. Коли варильна
поверхня вимикається за допомогою
Встановіть спочатку ступінь
нагріву.
.
загорається на 4
секунди.Таймер залишається
увімкненим.
13
Зони нагрівання згруповано за
розташуванням і кількістю фаз у
варильній поверхні. Див. малюнок.
Кожна фаза витримує максимальне
електричне навантаження 3700 Вт.
Функція розподіляє потужність між
зонами нагрівання, підключеними
до однієї фази.
Функція вмикається, коли загальне
електричне навантаження для зон
нагрівання, під’єднаних до одної
фази, перевищує 3700 Вт.
Функція зменшує потужність для
інших зон нагрівання, підключених
до однієї фази.
Відображення ступеня нагрівання
зон зі зниженою потужністю
змінюється між обраним рівнем
нагрівання та зниженим рівнем
нагрівання. Через певний час на
дисплеї ступеня нагрівання зон зі
зниженою потужністю світитиметься
знижений рівень нагрівання.
14
www.electrolux.com
6. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
6.1 Посуд
Завдяки сильному
електромагнітному полю
індукційних зон нагрівання
тепло дуже швидко
виникає безпосередньо в
посуді.
Користуйтеся посудом,
який підходить для зон
нагрівання.
Матеріал посуду
•
придатний: чавун, сталь,
емальована сталь, нержавіюча
сталь, посуд із багатошаровим
дном (позначений як придатний
виробником).
• непридатний: алюміній, мідь,
латунь, скло, кераміка, порцеляна.
Посуд придатний для індукційної
варильної поверхні, якщо:
•
•
вода швидко закипає в посуді на
зоні, для якої встановлено
найвищий ступінь нагрівання.
до дна посуду притягується магніт.
Дно посуду має бути
якомога товстішим і
рівнішим.
Перш, ніж ставити посуд
на варильну поверхню,
переконайтеся, що його
дно чисте та сухе.
Розміри посуду
Індукційні зони нагрівання
автоматично пристосовуються до
розміру дна посуду.
Ефективність зони нагрівання
залежить від діаметра посуду. Посуд із
діаметром менше мінімального
отримує лише частину енергії, що
виробляється зоною нагрівання.
Див. розділ «Технічні
дані».
6.2 Шуми під час роботи
Якщо чути:
•
потріскування: посуд виготовлено з
різних матеріалів (складається з
багатьох шарів).
• посвистування: увімкнено зону
нагрівання на високому рівні
потужності, а посуд виготовлено з
різних матеріалів (складається з
багатьох шарів).
• гудіння: встановлено високий
рівень потужності.
• клацання: виконується вмикання
або вимикання функцій.
• шипіння, шум: працює вентилятор.
Такі шуми є нормальним явищем і
не свідчать про несправність
варильної поверхні.
6.3 Приклади застосування
Співвідношення між ступенем
нагрівання та споживанням
електроенергії зоною нагрівання не є
лінійним. Збільшення ступеня
нагрівання не є пропорційним
збільшенню споживання
електроенергії. Це означає, що зона
нагрівання з середнім ступенем
нагрівання використовує менш ніж
половину своєї потужності.
Дані, наведені в таблиці, є
орієнтовними.
УКРАЇНСЬКА
Налашту‐
вання типу
нагрівання
-1
Призначення:
Час (у
хв.)
Підтримуйте готові страви
теплими.
за не‐
Накривайте посуд кри‐
обхідно‐ шкою.
сті
15
Поради
1 - 2.
Для приготування гол‐
5 - 25
ландського соусу розтопіть:
масло, шоколад, желатин.
Помішуйте час від часу.
1 - 2.
Згущування: збиті омлети,
запіканки з яєць.
Готуйте з накритою кри‐
шкою.
2. - 3.
Приготування рису та страв 25 - 50
на основі молока, розігрі‐
вання готових страв.
Додайте до рису щонай‐
менше вдвічі більше ріди‐
ни, молочні страви через
половину часу готування.
3. - 4.
Готування на парі овочів,
риби, м’яса.
Додайте кілька столових
ложок рідини.
4. - 5.
Готування картоплі на парі. 20 - 60
Використовуйте макс. ¼ л
води на 750 г картоплі.
4. - 5.
Приготування страв у вели‐ 60 кій кількості, звичайних та
150
густих супів.
До 3 л рідини плюс інгре‐
дієнти.
5. - 7
Легке підсмажування: шні‐ за не‐
Переверніть по завершенні
целів, кордон блю, відбив‐ обхідно‐ половини часу.
них, фрикадельок, сар‐
сті
дельок, печінки, борошня‐
ної підливки, яєць, омлетів,
оладок.
7-8
Сильне смаження дерунів,
філе, стейків.
9
Кип’ятіння води, готування макаронів, обсмажування м’яса (гу‐
ляш, тушковане м’ясо), приготування картоплі фрі.
10 - 40
20 - 45
5 - 15
Переверніть по завершенні
половини часу.
Кип’ятіння великої кількості води. Активовано PowerBoost.
7. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
7.1 Загальна інформація
•
•
Чистьте варильну поверхню після
кожного використання.
Дно посуду, в якому ви готуєте, має
бути завжди чистим.
•
•
•
Подряпини або темні плями на
поверхні не впливають на роботу
варильної поверхні.
Використовуйте спеціальний засіб
для чищення, придатним для цієї
варильної поверхні.
Користуйтеся спеціальним
шкребком для скла.
16
www.electrolux.com
7.2 Чищення варильної
поверхні
•
Негайно видаляйте такі типи
забруднень: розплавлену
пластмасу й полімерну плівку, цукор
та залишки страв, що містять цукор,
якщо цього не зробити, то
забруднення може призвести до
пошкодження варильної поверхні.
Будьте обережні, щоб уникнути
опіків. Використовуйте спеціальний
шкребок для варильних поверхонь
під гострим кутом до скляної
поверхні і пересувайте лезо по
поверхні.
•
•
Видаляйте залишки після того, як
прилад достатньо охолоне:
вапняні та водяні розводи, бризки
жиру та плями з металевим
відблиском. Очищуйте поверхню
вологою ганчіркою з нейтральним
миючим засобом. Після чищення
витріть поверхню м’якою тканиною.
Видаліть плями з металевим
відблиском: скористайтеся
розчином води з оцтом та витріть
скляну поверхню ганчіркою.
8. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
8.1 Необхідні дії в разі виникнення проблем
Проблема
Можлива причина
Вирішення
Ви не можете увімкнути
або користуватись ва‐
рильною поверхнею.
Варильну панель не
під’єднано до мережі або
під’єднано неправильно.
Перевірте, щоб варильна
поверхня була правильно
під’єднана до мережі. Ви‐
користовуйте схему елек‐
тричних з’єднань.
Запобіжник перегорів.
Переконайтеся, що запо‐
біжник є причиною не‐
справності. Якщо запо‐
біжник перегорить ще
раз, зверніться до квалі‐
фікованого електрика.
Ви не встановили нала‐
Увімкніть варильну па‐
штування нагрівання про‐ нель і налаштуйте режим
тягом 10 секунд.
нагрівання не довше, ніж
за 10 секунд.
Ви доторкнулися до двох
або більше сенсорних
кнопок одночасно.
Торкайтеся лише однієї
сенсорної кнопки.
На панелі керування вия‐ Очистіть панель керуван‐
влено плями води або
ня.
жиру.
УКРАЇНСЬКА
Проблема
Можлива причина
17
Вирішення
Лунає звуковий сигнал, і Ви чимось накрили одну Приберіть сторонній
варильна поверхня вими‐ або кілька сенсорних кно‐ предмет із сенсорних
кається.
пок.
кнопок.
Коли ви вимикаєте ва‐
рильну панель, то чуєте
звуковий сигнал.
Варильна поверхня вими‐ Сенсорна кнопка
кається.
мось накрита.
чи‐
Приберіть сторонній
предмет із сенсорної
кнопки.
Не вмикається індикатор
залишкового тепла.
Зона не нагрівається, то‐
му що працює недовго
або датчик пошкоджено.
Якщо зона нагрівання
працює досить довго, але
не нагрівається, зверніть‐
ся до авторизованого
сервісного центру.
Автоматичне нагрівання
не працює.
Зона нагрівання гаряча.
Зачекайте, доки зона
охолоне.
Ви обрали максимальну
температуру нагрівання.
Режим максимального
нагрівання.
Існують два рівня нала‐
штування ступеню нагрі‐
ву.
Працює Керування по‐
тужністю.
Див. «Щоденне користу‐
вання».
Сенсорні кнопки нагріва‐
ються.
Посуд має завеликий
розмір або знаходиться
надто близько до еле‐
ментів керування.
Великий посуд розташо‐
вуйте як найдальше від
панелі керування.
На дисплеї відображаєть‐ Працює Захист духової
шафи від дітей або Бло‐
ся .
кування.
Див. «Щоденне користу‐
вання».
На дисплеї відображаєть‐ На варильній поверхні
немає посуду.
ся .
Помістіть кухонний посуд
на зону нагрівання.
Непідходящий посуд.
Використовуйте придат‐
ний посуд. Див. розділ
«Поради і рекомендації».
Діаметр дна посуду не
відповідає діаметру зони
нагрівання.
Користуйтеся посудом
відповідних розмірів. Див.
розділ «Технічні дані».
18
www.electrolux.com
Проблема
Можлива причина
Вирішення
На дисплеї відображаєть‐ Помилка функціонування Вимкніть варильну по‐
варильної панелі.
верхню та ввімкніть її
ся
і число.
знову через 30 секунд.
Якщо
загоряється зно‐
ву, від’єднайте прилад
від електромережі. Через
30 секунд знову підклю‐
чіть його. Якщо проблема
не зникає, зверніться до
авторизованого сервісно‐
го центру.
Чути постійний звуковий
сигнал.
Неправильне під’єднання Від’єднайте прилад від
до мережі електропоста‐ електромережі. Зверніть‐
чання.
ся до кваліфікованого
електрика, щоб перевіри‐
ти встановлення.
8.2 Якщо ви не можете
усунути проблему...
Якщо ви не можете усунути проблему,
зверніться до закладу, де ви придбали
прилад, або до служби технічної
підтримки. Повідомте їм дані, наведені
на паспортній табличці. Також
повідомте тризначний буквений код
склокераміки (див. у кутку поверхні) і
текст повідомлення про помилку, який
відображається на дисплеї.
Переконайтеся, що варильна поверхня
використовувала належним чином.
Якщо ви неправильно користувалися
приладом, візит майстра або продавця
буде платним навіть у гарантійний
період. Інструкції щодо центру
сервісного обслуговування та умови
гарантії описані в гарантійному
буклеті.
9. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
9.1 Табличка з технічними
даними
Модель IPE6443WF
Тип 61 B4A 01 AA
Індукційне нагрівання 7.35 кВт
Сер. номер .................
ELECTROLUX
Номер виробу (PNC) 949 596 756 00
220-240 В / 400 В 2Н 50-60 Гц
Вироблено в Німеччині
7.35 кВт
УКРАЇНСЬКА
19
9.2 Специфікація зон нагрівання
Зона нагрі‐
вання
Номінальна
потужність
(макс. сту‐
пінь нагрі‐
вання) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
максимальна
тривалість
[min]
Діаметр пос‐
уду [mm]
Передня ліва
2300
3200
10
180 - 210
Задня ліва
2300
3200
10
180 - 210
Передня пра‐
ва
1400
2500
4
125 - 145
Задня права
1800
2800
10
145 - 180
Потужність зон нагрівання може дещо
відрізнятися від значень, наведених у
таблиці. Вона змінюється в залежності
від матеріалу та розміру посуду.
Задля оптимальних результатів
готування не використовуйте посуд,
діаметр якого перевищує вказаний у
таблиці.
10. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
10.1 Інформація щодо продукту згідно з EU 66/2014
Ідентифікатор моделі
IPE6443WF
Тип варильної поверхні
Вбудована ва‐
рильна поверх‐
ня
Кількість зон нагрівання
4
Технологія нагрівання
Індукція
Діаметр круглих зон на‐
грівання (Ø)
Передня ліва
Задня ліва
Передня права
Задня права
21,0 см
21,0 см
14,5 см
18,0 см
Споживання електрое‐
нергії однією зоною на‐
грівання (EC electric
cooking)
Передня ліва
Задня ліва
Передня права
Задня права
179,3 Вт·год/кг
178,4 Вт·год/кг
183,2 Вт·год/кг
184,9 Вт·год/кг
Споживання електрое‐
нергії варильною по‐
верхнею (EC electric
hob)
EN 60350-2 - Електричні побутові
прилади для готування їжі. Частина 2.
Варильні поверхні. Способи
вимірювання продуктивності
181,5 Вт·год/кг
Показники споживання електроенергії,
пов’язані з зоною готування,
позначено позначками для відповідних
зон нагрівання.
20
www.electrolux.com
10.2 Енергозбереження
•
Скористайтеся нижченаведеними
порадами для щоденного
енергозбереження.
•
•
•
•
•
При нагріванні води використовуйте
лише потрібну кількість.
По можливості завжди накривайте
посуд кришкою.
Перед увімкненням зони нагрівання
розмістіть на ній посуд.
На менших зонах нагрівання
розміщуйте менший посуд.
Розміщуйте посуд безпосередньо в
центрі зони нагрівання.
Використовуйте залишкове тепло
для підтримання страви теплою або
розтоплювання продуктів.
11. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
*
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
УКРАЇНСЬКА
21
22
www.electrolux.com
УКРАЇНСЬКА
23
867346978-B-212019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising