Electrolux | KIV64463 | User manual | Electrolux KIV64463 User Manual

Electrolux KIV64463 User Manual
KIV64463
HR
SR
SL
Ploča za kuhanje
Плоча за кување
Kuhalna plošča
Upute za uporabu
Упутство за употребу
Navodila za uporabo
2
22
43
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.......................................................................... 2
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 4
3. POSTAVLJANJE................................................................................................ 7
4. OPIS PROIZVODA............................................................................................. 9
5. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................11
6. SAVJETI........................................................................................................... 15
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.............................................................................17
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA..............................................................................17
9. TEHNIČKI PODACI.......................................................................................... 19
10. ENERGETSKA UČINKOVITOST................................................................... 20
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
1.
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
HRVATSKI
3
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje, osim
ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Pristupačni dijelovi su vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne
dodirujete grijače.
Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za
podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za
daljinsko upravljanje.
UPOZORENJE: Kuhanje na ploči za kuhanje bez
nadzora uz upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno
i može dovesti do požara.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vatru NIKADA ne gasite vodom već isključite uređaj i
tada prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim
prekrivačem.
OPREZ: Postupak kuhanja potrebno je nadgledati.
Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je stalno
nadgledati.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: Stvari ne držite
na površinama za kuhanje.
Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i
poklopce ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer
će se zagrijati.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Nakon uporabe, isključite element ploče za kuhanje
odgovarajućom kontrolom, a ne oslanjajte se na
detektor posuđa.
Ako je staklokeramička/staklena površina napuknuta,
isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. U slučaju
da je uređaj priključen na napajanje izravno, putem
priključne kutije, uklonite ili isključite osigurač kako
biste odspojili uređaj s napajanja. U svakom slučaju,
kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servis ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
UPOZORENJE: Koristite samo zaštitu ploče za
kuhanje koju je napravio proizvođač uređaja za
kuhanje, koje je je u uputama za uporabu proizvođač
naveo kao prikladne ili one koji su isporučeni s
uređajem. Uporaba neodgovarajuće zaštite može
uzrokovati nesreće.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
Odstranite svu ambalažu.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Izrezane površine zabrtvite sredstvom
za brtvljenje kako biste spriječili
bubrenje uzrokovano vlagom.
Donji dio uređaja zaštite od pare i
vlage.
Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili
ispod prozora. Na taj način vruće
posuđe neće pasti s uređaja kada se
vrata ili prozor otvore.
Svaki uređaj na dnu ima ventilatore za
hlađenje.
Ako je uređaj postavljen iznad ladice:
– Ne stavljajte nikakve male
predmete niti listove papira koji
mogu biti privučeni, jer mogu
oštetiti ventilatore ili onemogućiti
rad sustava za hlađenje.
– Držite razmak od najmanje 2 cm
između dna uređaja i stvari
spremljenih u ladicu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
Prije obavljanja svih zahvata
provjerite je li uređaj isključen iz
električne mreže.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Provjerite je li uređaj pravilno
postavljen. Labavi i neispravni spojevi
kabela napajanja ili utikača (ako
postoji) mogu prouzročiti pregrijavanje
priključka.
Koristite odgovarajući kabel
napajanja.
•
2.3 Koristite
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina ili strujnog udara.
•
•
•
•
5
Pazite da se električni kabeli ne
zapletu.
Provjerite je li ugrađena zaštita od
strujnog udara.
Na kabelu koristite spojnice.
Pazite da kabel napajanja ili utikač
(ako postoji) ne dodiruju vrući uređaj
ili vruće posuđe kada priključujete
uređaj u obližnje utičnice.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač (ako
postoji) ili kabel napajanja. Za
zamjenu kabela napajanja
kontaktirajte ovlašteni servis ili
električara.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
Prije prve upotrebe uklonite
ambalažu, naljepnice i zaštitne folije
(ako postoje).
Ovaj uređaj upotrebljavajte u
kućanstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Polje kuhanja postavite na
"isključeno" nakon svake uporabe.
Ne oslanjajte se na prepoznavanje
posude.
Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na zone kuhanja. Mogu se
jako zagrijati.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
Ako je površina uređaja napukla,
uređaj odmah isključite iz električne
mreže. Na taj način sprječavate strujni
udar.
Korisnici s ugrađenim
elektrostimulatorom srca moraju biti
najmanje 30 cm udaljeni od
indukcijskih zona kuhanja kad uređaj
radi.
Kada hranu stavite u vruće ulje, ono
može prskati.
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
opekotina
•
•
•
•
Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili
zagrijane predmete držite dalje od
masti i ulja kad kuhate s njima.
Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.
Korišteno ulje koje sadrži ostatke
hrane, može uzrokovati vatru pri nižim
temperaturama nego ulje koje se
koristi prvi put.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
Vruće posuđe ne držite na
upravljačkoj ploči.
Ne stavljajte vrući poklopac na
staklenu površinu ploče za kuhanje.
Nemojte dopustiti da tekućina u
posuđu ispari.
Pazite da vam predmeti ili posuđe na
padnu na uređaj. Površina se može
oštetiti.
•
•
•
•
Zone kuhanja ne koristite s praznim
posuđem ili bez posuđa.
Na uređaj nemojte stavljati
aluminijsku foliju.
Posuđe od lijevanoga željeza,
aluminija ili posuđe s oštećenim dnom
može ogrebati staklo/staklokeramiku.
Te predmete uvijek podignite kada ih
morate pomaknuti na površini za
kuhanje.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
2.4 Čišćenje i održavanje
•
•
•
•
•
Redovito čistite uređaj kako se
površinski materijal ne bi oštetio.
Uređaj isključite i pustite da se ohladi
prije čišćenja.
Iskopčajte uređaj iz napajanja
električne mreže prije održavanja.
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
2.5 Servisiranje
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
2.6 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu
službu.
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
HRVATSKI
3. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
dijelova. Obratite se svom lokalnom
ovlaštenom servisnom centru.
UPOZORENJE!
Sva spajanja na električnu
mrežu mora izvršiti
kvalificirani električar.
3.1 Prije postavljanja
Prije postavljanja ploče za kuhanje,
zapišite podatke s natpisne pločice.
Natpisna pločica nalazi se na dnu ploče
za kuhanje.
OPREZ!
Krajeve žica ne bušite i ne
lemite. To je strogo
zabranjeno!
Serijski broj .........................
OPREZ!
Ne spajajte kabel bez
manžete kabela.
3.2 Ugradne ploče za kuhanje
Ugradne ploče za kuhanje smijete
koristiti jedino nakon uklapanja u
odgovarajuće, normirane ormare za
ugradnju i radne ploče.
3.3 Priključni kabel
•
•
Ploča za kuhanje opremljena je
priključnim kabelom.
Zamijenite oštećeni priključni kabel
isključivo kabelom iz rezervnih
Dvofazni priključak
1. Skinite manžetu vrha kabela s crne i
smeđe žice.
2. Skinite izolaciju s krajeva smeđeg i
crnog kabela.
3. Postavite novu manžetu od 1,5 mm²
na kraj svakog kabela. (potreban je
poseban alat).
Presjek kabela
230V~
400V 2~N
N
N
L1
L
L2
Monofazni priključak - 230 V~
Dvofazni priključak - 400 V 2 ~ N
Zeleno - žuto
Zeleno - žuto
N
Plavo i plavo
Plavo i plavo
N
L
Crno i smeđe
Crno
L1
Smeđe
L2
7
8
www.electrolux.com
3.4 Sklop
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min. 60mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
Ako je uređaj postavljen
iznad ladice, ventilacija
ploče za kuhanje može
zagrijati predmete
spremljene u ladici tijekom
postupka kuhanja.
HRVATSKI
9
4. OPIS PROIZVODA
4.1 Izgled površine za kuhanje
1
1 Indukcijska zona kuhanja
2 Upravljačka ploča
1
1
1
2
4.2 Izgled upravljačke ploče
1
2
3
4
10
11
5
6
9 8 7
Koristite polja senzora za rukovanje uređajem. Zasloni, indikatori i zvukovi govore koje
funkcije rade.
Polje
se‐
nzora
Funkcija
Napomena
1
STOP+GO
Za uključivanje i isključivanje funkcije.
2
Bridge
Za uključivanje i isključivanje funkcije.
3
4
5
-
Prikaz stupnjeva kuhanja Za prikaz stupnja kuhanja.
-
Indikatori tajmera zona
kuhanja
Za prikaz zone za koju ste postavili
vrijeme.
-
Zaslon tajmera
Za prikaz vremena u minutama.
6
Blokiranje / Uređaj za za‐ Za zaključavanje/otključavanje
štitu djece
upravljačke ploče.
7
-
Za odabir zone kuhanja.
10
www.electrolux.com
Polje
se‐
nzora
/
8
Napomena
-
Za povećanje ili smanjenje vremena.
UKLJUČIVANJE/ISKLJU‐ Za uključivanje i isključivanje ploče za
ČIVANJE
kuhanje.
9
10
Funkcija
-
11
Upravljačka traka
Za postavljanje stupnja kuhanja.
PowerBoost
Za uključivanje funkcije.
4.3 Zasloni stupnja kuhanja
Zaslon
Opis
Zona kuhanja je isključena.
Zona kuhanja je uključena
-
STOP+GO radi.
Funkcija automatskog zagrijavanja radi.
PowerBoost radi.
+ znamenka
Došlo je do kvara.
/
OptiHeat Control (3-stupanjski indikator preostale topline) : nasta‐
vak kuhanja / održavanje topline / preostala toplina.
/
Blokiranje /Uređaj za zaštitu djece radi.
Posuđe nije prikladno, premalo je ili nema posuđa na zoni
kuhanja.
Automatsko isključivanje radi.
HRVATSKI
4.4 OptiHeat Control (3stupanjski indikator preostale
topline)
11
Indukcijske zone kuhanja stvaraju toplinu
potrebnu za kuhanje izravno na dnu
posuđa. Staklokeramika se grije uslijed
topline posuđa.
UPOZORENJE!
/
/
Postoji opasnost
od opekotina uslijed
preostale topline. Indikator
prikazuje razinu preostale
topline za zone kuhanja koje
trenutno koristite. Indikatori
se također mogu uključiti za
susjedne zone kuhanja, čak i
ako ih ne koristite.
5. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
5.1 Uključivanje i isključivanje
Dodirnite
na 1 sekundu za
uključivanje ili isključivanje ploče
kuhanja.
5.2 Automatsko isključivanje
Funkcija automatski isključuje ploču
za kuhanje u sljedećim slučajevima:
•
•
•
•
•
•
sve zone kuhanja su isključene,
niste postavili stupanj grijanja nakon
uključivanja ploče za kuhanje,
prolijete nešto po upravljačkoj ploči ili
na ploču stavite nešto duže od 10
sekundi (lonac, krpu, itd.). Oglašava
se zvučni signal a ploča za kuhanje
se isključuje. Uklonite predmet ili
očistite upravljačku ploču.
ploča za kuhanje se previše grije (npr.
kad iz lonca sve iskipi). Pustite da se
polje kuhanja ohladi prije ponovne
uporabe ploče za kuhanje.
koristite neprikladno posuđe.
Prikazuje se simbol
i nakon 2
minute polje kuhanja se automatski
isključuje.
ne isključite zonu kuhanja i ne
promijenite stupanj kuhanja. Nakon
nekog vremena uključuje se
i
ploča za kuhanje se isključuje.
Veza između stupnja kuhanja i
vremena nakon kojeg se ploča za
kuhanje isključuje:
Stupanj kuhanja
,1-3
Ploča za kuhanje
isključuje se
nakon
6 sata
4-7
5 sata
8-9
4 sata
10 - 14
1,5 sat
5.3 Stupanj kuhanja
Postavljanje ili promjena stupnja
kuhanja:
Dodirnite upravljačku traku na
odgovarajućem stupnju kuhanja ili
pomičite prst po upravljačkoj traci dok ne
dosegnete ispravan stupanj kuhanja.
12
www.electrolux.com
5.4 Korištenje zona kuhanja
5.6 Funkcija automatskog
zagrijavanja
Posuđe stavite izravno na sredinu
odabrane zone. Indukcijske zone
kuhanja prilagođavaju se veličini dna
posuđa.
Aktivirajte tu funkcije kako biste u kraćem
vremenu postigli željeni stupanj kuhanja.
Ako je uključena, na početku zona radi
na najvišem stupnju kuhanja, a zatim
nastavlja raditi na željenom stupnju
kuhanja.
Možete kuhati i tako da veliko posuđe
istovremeno postavite na dvije zone
kuhanja. Posuđe mora prekriti sredinu
obje zone ali ne i prelaziti preko
označenog područja.
Ako je posuđe smješteno između dvije
sredine, funkcija mosta neće se uključiti.
Za aktivaciju te funkcije zona
kuhanja mora biti hladna.
Za aktiviranje funkcije zone kuhanja:
dodirnite
( se uključuje). Odmah
dodirnite željeni stupanj kuhanja. Nakon
5 sekundi
se uključuje.
Za isključivanje funkcije: promijenite
stupanj kuhanja.
5.7 PowerBoost
Ta funkcija indukcijskim poljima kuhanja
stavlja na raspolaganje više snage. Tu
funkciju može se uključiti za indukcijska
poljakuhanja samo za ograničeno
vrijeme. Nakon toga, indukcijsko polje
kuhanja automatski se prebacuje na
najviši stupanj zagrijavanja.
Pogledajte poglavlje
"Tehnički podaci".
Za aktiviranje funkcije za polje
5.5 Bridge
kuhanja: dodirnite
se uključuje.
Za isključivanje funkcije: promijenite
stupanj kuhanja.
Funkcija radi kad posuda
prekriva središta dviju zona.
Ta funkcija povezuje dvije zone kuhanja i
ona djeluju kao jedna.
Najprije postavite stupanj kuhanja za
jednu zonu kuhanja.
Za uključivanje funkcije za lijevu/
/ .
desnu zonu kuhanja: dodirnite
Za postavljanje ili promjenu stupnja
topline dodirnite jedan od lijevih/desnih
upravljačkih senzora.
Za isključivanje funkcije: dodirnite
.
/
. Zone kuhanja rade neovisno jedna o
drugoj.
5.8 Tajmer
Tajmer za odbrojavanje
Možete koristiti tu funkciju kako biste
postavili koliko dugo će zona kuhanja
raditi za jedno kuhanje.
Prvo postavite stupanj kuhanja za zonu
kuhanja, zatim postavite funkciju.
Za odabir zone kuhanja: dodirnite
više puta, sve dok se ne uključi indikator
odgovarajuće zone kuhanja.
Za uključivanje funkcije: dodirnite
tajmera za postavljanje vremena (00 - 99
minuta). Kada indikator zone kuhanja
HRVATSKI
počne sporo bljeskati, vrijeme se
odbrojava.
Za uključivanje funkcije: dodirnite
kuhanja postavite pomoću . Indikator
zone kuhanja počinje brzo bljeskati. Na
zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme.
Za isključivanje zvuka: dodirnite
Promjena vremena: zonu kuhanja
. Dodirnite
ili
.
Za isključivanje funkcije: zonu kuhanja
odaberite pomoću
i dodirnite .
Preostalo vrijeme odbrojava do 00.
Indikator zone kuhanja se isključuje.
.
Ta funkcija nema utjecaja na
rad zona kuhanja.
5.9 STOP+GO
Ta funkcija postavlja sva aktivna polja za
kuhanje na najniži stupanj kuhanja.
Kada funkcija radi, ne možete promijeniti
stupanj kuhanja.
Kad odbrojavanje završi,
čuje se zvučni signal i
bljeska 00. Zona kuhanja se
isključuje.
Za isključivanje zvuka: dodirnite
.
Dodirnite
ili
na tajmeru kako biste
postavili vrijeme. Kad odbrojavanje
završi, čuje se zvučni signal i 00 bljeska.
Za pregled preostalog vremena: zonu
postavite pomoću
13
Funkcija ne zaustavlja funkcije tajmera.
Za uključivanje funkcije: dodirnite
.
.
se uključuje.
CountUp Timer (Tajmer za
odbrojavanje)
Ovu funkciju možete koristiti za nadzor
trajanja rada zone kuhanja.
Za isključivanje funkcije: dodirnite
Prethodna postavka se uključuje.
.
5.10 Blokiranje
Za odabir zone kuhanja: dodirnite
više puta, sve dok se ne uključi indikator
odgovarajuće zone kuhanja.
Možete zaključati upravljačku ploču
tijekom rada polja kuhanja. To sprječava
nehotičnu promjenu stupnja kuhanja.
Za uključivanje funkcije: dodirnite
Najprije podesite stupanj kuhanja.
tajmera.
se uključuje. Kad indikator
polja kuhanja počne sporo bljeskati,
vrijeme se odbrojava. Na zaslonu se
Za uključivanje funkcije: dodirnite
naizmjence prikazuje
vrijeme (u minutama).
i proteklo
Za isključivanje funkcije: dodirnite
Prethodna postavka se uključuje.
Kako biste vidjeli koliko dugo zona
kuhanja radi: zonu kuhanja postavite
Za isključivanje funkcije: zonu kuhanja
5.11 Uređaj za zaštitu djece
odaberite pomoću
i dodirnite
ili
Indikator zone kuhanja se isključuje.
Ova funkcija sprječava nehotično
uključivanje ploče za kuhanje.
.
Zvučni Alarm
Tu funkciju možete koristiti kao Minutni
podsjetnik kad je ploča za kuhanje
uključena i zone kuhanja ne rade. Zaslon
.
.
Kada isključite ploču za
kuhanje, isključiti ćete i ovu
funkciju.
pomoću . Indikator zone kuhanja
počinje brzo bljeskati. Zaslon pokazuje
koliko dugo zona radi.
stupnja kuhanja prikazuje
.
se uključuje u trajanju od 4
sekunde.Tajmer ostaje uključen.
Za uključivanje funkcije: uključite ploču
za kuhanje pomoću
. Ne postavljajte
stupanj kuhanja. Dodirnite
od 4 sekunde.
u trajanju
se uključuje. Isključite
ploču za kuhanje pomoću
.
14
www.electrolux.com
Za isključivanje funkcije: uključite ploču
za kuhanje pomoću
. Ne postavljajte
stupanj kuhanja. Dodirnite
od 4 sekunde.
u trajanju
se uključuje. Isključite
ploču za kuhanje pomoću
.
Za premošćenje funkcije samo za
jedno kuhanje: uključite ploču za
kuhanje pomoću
.
se uključuje.
Dodirnite
u trajanju od 4 sekunde.
Postavite stupanj kuhanja u sljedećih
10 sekundi. Možete rukovati pločom za
kuhanje. Kad isključite ploču za kuhanje
pomoću
funkcija ponovno radi.
Isključite ploču. Dodirnite
u trajanju od
3 sekunde. Zaslon se uključuje i
na 3 sekunde.
Uključuje se
ili . Dodirnite
tajmera za odabir između sljedećeg:
•
- zvukovi su isključeni
•
- zvukovi su uključeni
Za potvrdu odabira pričekajte dok se
ploča za kuhanje automatski isključi.
Kada je funkcija postavljena na
se oglašava samo kada:
•
•
•
•
zvuk
dodirnete
Zvučni Alarm se isključuje
Tajmer za odbrojavanje se isključuje
stavite nešto na upravljačku ploču.
5.13 Ograničenje snage
Ploča za kuhanje originalno je
postavljena na najvišu moguću razinu
snage.
Za smanjenje ili povećanje razine
snage:
1. Isključite ploču za kuhanje.
2. Dodirnite
u trajanju od 3 sekunde.
Zaslon se uključuje i isključuje.
na 3 sekunde.
3. Dodirnite
se uključuje.
4. Dodirnite
. Uključuje se P0.
Pogledajte poglavlje "Tehnički podaci".
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
P0 — 7200 W
P1 — 1500 W
P2 — 2000 W
P3 — 2500 W
P4 — 3000 W
P5 — 3500 W
P6 — 4000 W
P7 — 4500 W
P8 — 5000 W
P9 — 6000 W
OPREZ!
Provjerite odgovara li
odabrana snaga instalaciji
osigurača u domaćinstvu.
5.12 OffSound Control
(Uključivanje i isključivanje
zvukova)
isključuje. Dodirnite
5. Dodirnite
/
Tajmera za
postavljanje razine snage.
Razine snage
ili
5.14 Funkcija Upravljanje
snagom
•
Zone kuhanja grupirane su u skladu s
lokacijom i brojem faza na ploči za
kuhanje. Pogledajte sliku.
• Svaka faza ima maksimalno
opterećenje od 3600 W.
• Funkcija dijeli snagu između zona
kuhanja povezanih na istu fazu.
• Funkcija se uključuje kad ukupna
električna snaga polja kuhanja
priključenih na jednu fazu prijeđe
3600 W.
• Funkcija smanjuje snagu ostalih zona
kuhanja povezanih na istu fazu.
• Prikaz stupnja kuhanja smanjene
zone mijenja se između dvije razine.
Funkcija Upravljanje snagom s
funkcijom Ograničenje snage
Kada funkciju Ograničenje snage
postavite na 4,5 kW ili manje, snaga
ploče za kuhanje dijeli se između dvije
zone.
HRVATSKI
15
Kada funkciju Ograničenje snage
postavite na više od 4,5 kW, snaga
ploče za kuhanje dijeli se između dvije
zonekuhanja u paru.
6. SAVJETI
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Dno posuđa za kuhanje
treba biti što je moguće
deblje i ravnije.
Osigurajte da su dna posuda
čista i suha prije stavljanja
na površinu ploče za
kuhanje.
6.1 Posuđe
Kod indukcijskih zona
kuhanja snažna
elektromagnetska zona vrlo
brzo proizvodi toplinu u
posuđu.
Dimenzije posuđa
Indukcijska polja kuhanja
koristite s prikladnim
posuđem za kuhanje.
Učinkovitost zone kuhanja je povezana s
promjerom posuđa. Posuđe manjeg
promjera dobiva samo dio snage koju
stvara zona kuhanja.
Indukcijska polja kuhanja prilagođavaju
se veličini dna posuđa.
Materijal posuđa
prikladni: lijevano željezo, čelik,
emajlirani čelik, nehrđajući čelik,
višeslojno dno (kojeg je proizvođač
označio kao odgovarajuće).
• neprikladni: aluminij, bakar, mjed,
staklo, keramika, porculan.
Posuđe je prikladno za indukcijsku
ploču za kuhanje ako:
Pogledajte: "Tehnički
podaci".
•
•
•
voda vrlo brzo zakuha na zoni
postavljenoj na najviši stupanj
kuhanja.
dno posude privlači magnet.
6.2 Buka tijekom rada
Ako čujete:
•
•
•
•
•
zvuk pucketanja: posuđe je izrađeno
od različitih materijala (struktura
"sendviča").
zvuk zviždanja: koristite zonu kuhanja
s visokim razinama električne snage,
a posuđe je izrađeno od različitih
materijala (struktura "sendviča").
brujanje: koristite visoku razinu
električne snage.
škljocanje: dolazi do prekida
električnog napajanja.
pištanje, zujanje: radi ventilator.
16
www.electrolux.com
Zvukovi su uobičajena pojava i ne
ukazuju na kvar ploče za kuhanje.
6.3 Öko Timer (Eko tajmer)
Radi uštede energije, grijač polja kuhanja
isključuje se prije oglašavanja tajmera za
odbrojavanje. Razlika u vremenu rada
ovisi o postavljenom stupnju topline i
vremenu kuhanja.
linearan. Kada povećate stupanj
kuhanja, to povećanje nije
proporcionalno povećanju potrošnje
energije. To znači da zona kuhanja sa
srednjim stupnjem kuhanja troši manje
od polovice svoje snage.
Podaci u tablici navedeni su
samo kao smjernice.
6.4 Primjeri primjena kuhanja
Odnos između stupnja kuhanja i
potrošnje energije zone kuhanja nije
Stupanj
kuhanja
Koristite za:
Vrijem Savjeti
e (min)
Održavanje kuhane hrane
toplom.
po po‐
trebi
Posuđe poklopite poklop‐
cem.
1-3
Nizozemski umak, otapanje:
maslaca, čokolade, želatine.
5 - 25
Povremeno promiješajte.
1-3
Zgušnjavanje: mekani omleti, 10 - 40
pržena jaja.
Kuhati poklopljeno.
3-5
Kuhanje riže i jela na bazi
mlijeka, zagrijavanje gotovih
jela.
25 - 50
Dodajte najmanje dvostruko
više vode nego riže, jela na
mlijeku promiješajte na
polovici trajanja postupka.
5-7
Povrće kuhano na pari, riba,
meso.
20 - 45
Dodati nekoliko žlica tekući‐
ne.
7-9
Krumpir kuhan na pari.
20 - 60
Koristite maks. ¼ l vode za
750 g krumpira.
7-9
Kuhanje većih količina namir‐ 60 nica, variva i juha.
150
Do 3 l tekućine plus sastojci.
9 - 12
Lagano prženje: odresci,
po po‐
teleći Cordon-bleu, kotleti,
trebi
mljeveno meso u tijestu,
kobasice, jetra, zaprška, jaja,
palačinke, uštipci.
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
12 - 13
Jako prženje, popečci od
krumpira, odresci od buta,
odresci.
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
14
Kipuća voda, kuhanje tjestenine, prženje mesa (gulaš, pečenje u lon‐
cu), prženje krumpirića u dubokom ulju.
-1
5 - 15
Ključanje velikih količina vode. PowerBoost je uključeno.
HRVATSKI
17
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
7.1 Opće informacije
•
•
•
•
•
Ploču za kuhanje očistite nakon svake
uporabe.
Posuđe koje koristite za kuhanje
uvijek mora imati čisto dno.
Ogrebotine ili tamne mrlje na površini
ploče za kuhanje ne utječu na njen
rad.
Koristite posebno sredstvo za
čišćenje prikladno za površine ploče
za kuhanje.
Koristite poseban strugač za staklo.
•
•
šećerom jer u protivnom nečistoće
mogu uzrokovati oštećenja ploče za
kuhanje. Pripazite da izbjegnete
opekotine. Koristite posebni strugač
na staklenoj površini pod oštrim
kutom i oštricu pomičite po površini.
Skinite nakon što se ploča za
kuhanje dovoljno ohladi: mrlje od
kamenca i vode, mrlje od masnoće,
sjajne mrlje na metalnim dijelovima.
Očistite ploču za kuhanje vlažnom
krpom i neabrazivnim deterdžentom.
Nakon čišćenja ploču za kuhanje
obrišite mekom krpom.
Uklonite sjajnu diskoloraciju
metala: Za čišćenje staklenih
površina krpom koristite otopinu vode
i octa.
7.2 Čišćenje ploče za kuhanje
•
Odmah uklonite: otopljenu plastiku,
plastičnu foliju, šećer i hranu sa
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
8.1 Rješavanje problema
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Ne možete uključiti ploču
za kuhanje ili rukovati
njome.
Ploča za kuhanje nije
priključena na mrežno
napajanje ili nije pravilno
priključena.
Provjerite je li ploča za
kuhanje ispravno
priključena na mrežno
napajanje. Pogledajte
shemu spajanja.
Osigurač je pregorio.
Provjerite da li je osigurač
uzrok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Niste u roku od 10 sekundi Ponovno uključite ploču za
postavili stupanj kuhanja.
kuhanje i u roku 10 sekun‐
di odredite stupanj
kuhanja.
Dodirnuli ste istovremeno 2 Dodirnite samo jedno polje
ili više polja senzora.
senzora.
18
www.electrolux.com
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
STOP+GO radi.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Na upravljačkoj ploči ima
vode ili masnih mrlja.
Očistite upravljačku ploču.
Oglašava se zvučni signal i Prekrili ste jedno ili više
ploča za kuhanje se
polja senzora.
isključuje.
Kada je ploča za kuhanje
isključena oglašava se
zvučni signal.
Uklonite predmet s polja
senzora.
Ploča za kuhanje se
isključuje.
Nečim ste prekrili polje se‐
Uklonite predmet s polja
senzora.
Ne uključuje se prikaz
preostale topline.
Zona nije vruća jer je radila Ako je zona radila dovoljno
samo kratko vrijeme, ili je
dugo i trebala bi biti vruća,
senzor u kvaru.
obratite se ovlaštenom ser‐
visu.
Funkcija automatskog
zagrijavanja ne radi.
Zona je vruća.
nzora
.
Ostavite zonu da se do‐
voljno ohladi.
Postavili ste najviši stupanj Najviši stupanj kuhanja
kuhanja.
posjeduje istu snagu kao i
funkcija.
Stupanj kuhanja mijenja se Upravljanje snagom radi.
između dvije razine.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Polja senzora se
zagrijavaju.
Ako je moguće, veliko po‐
suđe stavite na stražnje
zone.
Posuđe je preveliko ili ste
ga stavili preblizu kon‐
trolama.
Nema zvuka kada dodirne‐ Zvučni signali su isključeni. Uključivanje zvučnih sig‐
te polja senzora na ploči.
nala. Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Uključuje se
.
Radi Uređaj za zaštitu
djece iliBlokiranje.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Uključuje se
.
Na polju nema posuđa.
Stavite posuđe na polje
kuhanja.
Posuđe nije odgovarajuće. Koristite prikladno posuđe.
Pogledajte poglavlje
„Savjeti i preporuke".
Promjer dna posuđa
premali je za polje.
Koristite posuđe ispravnog
promjera. Pogledajte:
"Tehnički podaci".
HRVATSKI
Problem
i broj su prikazani.
19
Mogući uzrok
Rješenje
Došlo je do pogreške na
ploči za kuhanje.
Isključite i nakon 30 sekun‐
di ponovno uključite ploču
za kuhanje. Ako se
opet pojavi, isključite ploču
za kuhanje iz električnog
napajanja. Nakon 30
sekundi, ponovno
priključite ploču za
kuhanje. Ako i dalje dolazi
do kvara, kontaktirajte
ovlašteni servisni centar.
Možete čuti kontantni "bip
"zvuk.
Električni priključak nije
ispravan.
8.2 Ako ne možete naći
rješenje...
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
ovlaštenom servisnom centru. Dajte im
podatke s natpisne pločice. Također
navedite troznamenkastu slovnu šifru za
staklokeramiku (nalazi se u uglu staklene
Iskopčajte ploču za
kuhanje iz napajanja. Ob‐
ratite se kvalificiranom
električaru kako bi
provjerio instalaciju.
površine) i poruku pogreške koja se
prikazuje. Budite sigurni da ste pločom
za rukovanje rukovali na ispravan način.
Ako niste, rad servisera ili dobavljača
neće biti besplatan, čak ni za vrijeme
jamstvenog roka. Upute o službi za
kupce i jamstvenim uvjetima nalaze se u
u jamstvenoj knjižici.
9. TEHNIČKI PODACI
9.1 Natpisna pločica
Model KIV64463
Vrsta 61 B4A 04 AD
Indukcija 7.2 kW
Ser.br. .................
ELECTROLUX
PNC 949 596 766 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Proizvedeno u Njemačkoj
7.2 kW
9.2 Specifikacije zona kuhanja
Zona kuhanja
Nazivna sna‐
ga (maks.
stupanj
kuhanja) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksimalno
trajanje [min]
Promjer posu‐
đa [mm]
Prednja lijeva
2300
3200
10
125 - 210
Stražnja lijeva
2300
3200
10
125 - 210
Prednja desna
2300
3200
10
125 - 210
20
www.electrolux.com
Zona kuhanja
Nazivna sna‐
ga (maks.
stupanj
kuhanja) [W]
Stražnja desna 2300
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksimalno
trajanje [min]
Promjer posu‐
đa [mm]
3200
10
125 - 210
Snaga zona kuhanja može se malo
razlikovati od podataka u tablici. Mijenja
se ovisno o materijalu i dimenzijama
posuđa.
Radi što optimanijih rezultata kuhanja,
koristite posuđe koje nije veće od
promjera navedenog u tablici.
10. ENERGETSKA UČINKOVITOST
10.1 Informacije o proizvodu u skladu s EU 66/2014
Identifikacija modela
KIV64463
Vrsta ploče za kuhanje
Ugradbena
ploča za
kuhanje
Broj polja kuhanja
2
Tehnologija zagrijavanja
Indukcija
Duljina (D) i širina (Š)
polja kuhanja
Lijevo
L 39,2 cm
W 22,0 cm
Duljina (D) i širina (Š)
polja kuhanja
Desno
L 39,2 cm
W 22,0 cm
Potrošnja energije polja
kuhanja (EC electric
cooking)
Lijevo
183,9 Wh/kg
Potrošnja energije polja
kuhanja (EC electric
cooking)
Desno
183,9 Wh/kg
Potrošnja energije ploče
za kuhanje (EC electric
hob)
183,9 Wh/kg
EN 60350-2 -Kućni električni uređaji za
kuhanje - 2. dio: Ploče za kuhanje metode mjerenja učinkovitosti
•
10.2 Ušteda energije
•
Ako slijedite savjete navedene ispod,
možete uštedjeti energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
•
•
Kad zagrijavate vodu, koristite samo
količinu koju trebate.
•
•
Ako je moguće, posuđe poklopite
poklopcem.
Prije uključenja zone kuhanja, stavite
posuđe na nju.
Manje posuđe stavite na manje zone
kuhanja.
Posuđe stavite izravno na sredinu
zone kuhanja.
Koristite preostalu toplinu za
održavanje hrane toplom ili za
topljenje.
HRVATSKI
21
11. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
22
www.electrolux.com
САДРЖАЈ
1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ..................................................................22
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА...........................................................................25
3. ИНСТАЛАЦИЈА............................................................................................... 27
4. ОПИС ПРОИЗВОДА........................................................................................29
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 31
6. КОРИСНИ САВЕТИ.........................................................................................36
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ........................................................................................38
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................... 38
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ...................................................................................... 41
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ...................................................................... 41
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате.
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
1.
БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штете које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
СРПСКИ
23
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, kao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Децу узраста од 3 до 8 година и особе са веома
веома широким и сложеним инвалидитетом треба
удаљити уколико нису под непрекидним надзором.
Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико
нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду
близу уређаја док уређај ради или се расхлађује.
Доступни делови су врели.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови
могу бити врели током коришћења. Треба бити
пажљив како би се избегло додиривање грејних
елемената.
Уређајем немојте управљати помоћу спољашњег
тајмера или засебног система даљинског
управљања.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ: Опасно је остављати храну на
грејној плочи да се пржи на масти или уљу без
надзора, јер може доћи до пожара.
НИКАДА не покушавајте да пожар угасите водом,
већ најпре искључите уређај а затим прекријте
пламен, нпр. поклопцем или ћебетом.
ОПРЕЗ: Процес кувања мора да се надгледа.
Краткотрајан процес кувања мора да се надгледа
непрекидно.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасност од пожара: Немојте
одлагати предмете на површине за кување.
Предмете од метала, попут ножева, виљушки,
кашика и поклопаца, не треба стављати на грејну
површину јер могу постати врели.
Немојте користити парочистач за чишћење
уређаја.
Након коришћења, искључите плочу за кување
помоћу команде и немојте се уздати у детектор за
посуду.
Уколико стаклено керамичка површина / стаклена
површина напукне, искључите уређај и извадите
кабл за напајање из зидне утичнице. У случају да
је уређај прикључен на мрежу директно преко
разводне кутије, извадите осигурач да бисте
искључили уређај из напајања У оба случаја,
обратите се овлашћеном сервисном центру.
Уколико је кабл оштећен, мора га заменити
произвођач, овлашћени сервис, или лица сличних
квалификација, како би се избегла опасност.
УПОЗОРЕЊЕ: Користите само штитнике за плочу
за кување дизајниране од стране произвођача
уређаја за кување или оне коју су од стране
произвођача уређаја у упутствима за употребу
наведени као погодни или штитнике за плочу за
кување који су инкорпорирани у уређају.
Коришћење неодговарајућих штитника за плочу за
кување може изазвати несреће.
СРПСКИ
25
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да инсталира
овај уређај.
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Неопходно је придржавати се
минималног растојања од других
уређаја и кухињских елемената.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Заптијте исечене површине
заптивним материјалом да бисте
спречили да влага доведе до
набреклина.
Заштитите доњу страну уређаја од
паре и влаге.
Немојте монтирати уређај поред
врата или испод прозора. Овим се
спречава да врело посуђе за
кување падне са уређаја када се
отворе врата или прозор.
Сваки уређај има вентилаторе за
хлађење на дну.
Ако је уређај постављен изнад
фиоке:
– немојте да стављате ситне
предмете или папир који се
може увући, јер они могу да
оштете вентилаторе за
хлађење или да покваре систем
за хлађење.
– Држите раздаљину од најмање
2 цм између доњег дела уређаја
и делова који се чувају у фиоци.
2.2 Прикључивање струје
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и струјног
удара.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Сва прикључивања струје треба да
обави квалификован електричар.
Уређај мора да буде уземљен.
Пре извођења било какавих радова
на уређају, кабл за напајање
обавезно извадите из зидне
утичнице.
Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
Проверите да ли је уређај правилно
инсталиран. Лоше причвршћен или
неодговарајући кабл или утикач
(ако га има) може проузроковати
прегревање електричног
прикључка.
Користите одговарајући електрични
кабл за напајање.
Не дозволите да се електрични
кабл запетља.
Проверите да ли је инсталирана
заштита од струјног удара.
Употребите кабл са стезаљком са
растерећењем на вучу.
Када уређај прикључујете на
оближњу зидну утичницу водите
рачуна да кабл за напајање или
утикач (ако га има) не дођу у додир
са врелим деловима уређаја или
врелим посуђем.
Немојте да користите адаптере са
више утичница и продужне каблове.
Проверите да нисте оштетили
утикач за напајање (ако га има) и
кабл за напајање. Обратите се
нашем овлашћеном сервисном
центру или електричару ради
замене оштећеног кабла за
напајање.
Заштита од удара делова под
напоном и изолованих делова мора
да се причврсти тако да не може да
се уклони без алата.
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Ако је зидна утичница лабава,
немојте да прикључујете мрежни
утикач.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Користите само исправне раставне
прекидаче: заштитне прекидаче,
осигураче (осигураче са навојем
треба скинути са носача),
аутоматске заштитне прекидаче и
контакторе.
У електричној инсталацији мора
постојати раставни прекидач који
вам омогућава да искључите све
фазе напајања уређаја. Ширина
контактног отвора на раставном
прекидачу мора износити најмање
3 мм.
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и
експлозије
•
•
•
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од повреде,
опекотина и струјног
удара.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните сво паковање, налепнице
и заштитну фолију (ако је има) пре
првог коришћења.
Користите овај уређај у
домаћинству.
Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
Поведите рачуна да отвори за
вентилацију нису запушени.
Не остављајте уређај без надзора
током рада.
Подесите зону за кување на
„искључено“ након сваке употребе.
Не ослањајте се на детектор за
посуду.
Немојте стављати прибор за јело
или поклопце шерпи на зоне за
кување. Они могу постати врели.
Немојте руковати уређајем када су
вам мокре руке или када је он у
контакту са водом.
Немојте користити уређај као радну
површину или простор за
одлагање.
Ако је површина уређаја напукла,
одмах га искључите из зидне
утичнице. То спречава струјни
удар.
Корисници са пејсмејкером морају
да одржавају растојање од најмање
30 цм од индукционих зона за
кување када уређај ради.
Када ставите храну у вруће уље,
може да прсне.
•
Масти и уље када се загреју могу
да ослободе запаљива испарења.
Држите пламенове или загрејане
предмете даље од масти и уља
када кувате са њима.
Испарења која ослобађају веома
врела уља могу да изазову
спонтано сагоревање.
Употребљено уље, које може да
садржи остатке хране, може
изазвати пожар при нижој
температури за разлику од уља које
се користи по први пут.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
Немојте стављати вруће посуђе за
кување на командну таблу.
Не стављајте врео поклопац тигања
на стаклену површину плоче за
кување.
Немојте дозволити да течност у
посуђу за кување проври до краја.
Пазите да предмети или посуђе за
кување не падну на уређај. Може се
оштетити површина плоче.
Немојте укључивати зоне за кување
уколико је посуђе празно или га
нема.
Не стављајте алуминијумску фолију
на уређај.
Посуђе за кување направљено од
ливеног гвожђа, ливеног
алуминијума или са оштећеним
доњим површинама могу да
направе огреботине на стаклу/
СРПСКИ
•
стаклокерамици. Увек подигните
ове предмете када треба да их
померате по површини за кување.
Овај уређај је намењен само за
кување. Немојте га користити у
друге сврхе, на пример за
загревање просторије.
2.4 Нега и чишћење
•
•
•
•
•
Редовно чистите уређај да бисте
спречили пропадање површинског
материјала.
Пре чишћења деактивирајте уређај
и пустите да се охлади.
Одвојте кабл за напајање уређаја
од електричног напајања пре
почетка процеса одржавања.
Немојте да користите млаз воде
или пару за чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите само
неутралне детерџенте. Немојте да
користите било какве абразивне
производе, абразивне јастучиће за
27
чишћење, раствараче или металне
предмете.
2.5 Сервис
•
•
За поправљање уређаја позовите
овлашћени сервисни центар.
Користите само оригиналне
резервне делове.
2.6 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
гушења.
•
•
•
Обратите се општинским органима
да бисте сазнали како да правилно
одложите уређај на отпад.
Искључите утикач кабла за
напајање уређаја из мрежне
утичнице.
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
3. ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
3.1 Пре инсталирања
Пре него што инсталирате плочу за
кување, запишите доње информације
са pločicе sa tehničkim karakteristikama.
Плочица са техничким
карактеристикама налази се на доњој
страни плоче за кување.
Серијски број ....................
3.2 Уградне плоче за кување
Уградне плоче за кување дозвољено
је користити само после уградње у
одговарајуће кухињске елементе за
уградњу и радне површине које су у
складу са стандардима.
3.3 Кабл за повезивање
•
Плоча за кување се испоручује са
спојним каблом за напајање.
•
Замените оштећени електрични
кабл само са каблом из резервних
делова. Обратите се свом
локалном овлашћеном сервисном
центру.
УПОЗОРЕЊЕ!
Сва прикључивања струје
мора да обави
квалификован електричар.
ОПРЕЗ
Немоте бушити нити
лемити крајеве жице. Ово
је строго забрањено!
ОПРЕЗ
Не прикључујте кабл који
нема завршни наставак
кабла.
Двофазно повезивање
1. Скините завршни наставак кабла
са црне и браон жице.
2. Уклоните изолацију са завршних
наставака на браон и црном каблу.
28
www.electrolux.com
3. Поставите нови завршни наставак
од 1,5 мм² на сваком крају кабла.
(потребан посебан алат).
Попречни пресек кабла
230V~
400V 2~N
N
N
L1
L
L2
Једнофазно повезивање - 230 V~
Двофазно повезивање - 400 V 2 ~ N
Зелена - жута
Зелена - жута
N
Плава и плава
Плава и плава
N
L
Црна и браон
Црна
L1
Браон
L2
3.4 Монтирање
R 5mm
min.
500mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
СРПСКИ
min.
12 mm
Ако се уређај инсталира
изнад фиоке, вентилација
плоче за кување може
загрејати предмете у
фиоци током процеса
кувања.
min. 60mm
4. ОПИС ПРОИЗВОДА
4.1 Шема површине за кување
1
1
1 Индукциона зона за кување
2 Командна табла
1
1
2
29
30
www.electrolux.com
4.2 Преглед командне табле
1
2
3
4
10
11
5
6
9 8 7
Употребите сензорска поља да бисте руковали уређајем. Дисплеји, индикатори и
звучни сигнали упућују на то које су функције активне.
Сен‐
зор
Функција
Коментар
STOP+GO
Служи за активирање и деактивирање
функције .
Bridge
Служи за активирање и деактивирање
функције .
-
Дисплеј топлоте
Служи да прикаже степен топлоте.
-
Индикатори тајмера за
зоне за кување
Служе да прикажу зоне за које сте под‐
есили време.
-
Дисплеј тајмера
Служи да прикаже времена у минути‐
ма.
6
Контролна брава / Уре‐
ђај за безбедност деце
Служи за закључавање/откључавање
командне табле.
7
-
Служи за избор зоне за кување.
-
Служи за продужавање или скраћива‐
ње времена.
УКЉУЧЕНО/
ИСКЉУЧЕНО
Служи за активирање и деактивирање
плоче за кување.
Командна трака
Служи за подешавање степена топло‐
те.
PowerBoost
Служи за активирање функције.
1
2
3
4
5
/
8
9
10
-
11
4.3 Дисплеји степена топлоте
Приказ
Опис
Зона за кување је деактивирана.
СРПСКИ
Приказ
31
Опис
Зона за кување је активна.
-
STOP+GO ради.
Функција за аутоматско загревање ради.
PowerBoost ради.
+ цифра
Постоји квар.
/
OptiHeat Control (тростепени индикатор преостале топлоте):
наставак кувања / одржавање топлоте / преостала топлота.
/
Контролна брава /Уређај за безбедност деце раде.
Неисправно или премало посуђе за кување или на зони за ку‐
вање нема посуђа за кување.
Aутоматско искључивање ради.
4.4 OptiHeat Control
(тростепени индикатор
преостале топлоте)
УПОЗОРЕЊЕ!
Индукционе зоне за кување производе
топлоту неопходну за процес кувања
директно на дну посуђа за кување.
Стаклокерамика се загрева топлотом
посуђа.
/
/
Постоји ризик
од опекотина од преостале
топлоте. Индикатори
приказују ниво преостале
топлоте зона за кување
које тренутно користите.
Индикатори могу да се
упале и за суседне зоне за
кување чак и ако их не
користите.
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
5.1 Активирање и
деактивирање
Додирните
у трајању од 1 секунде
да бисте активирали или
деактивирали плочу за кување.
5.2 Aутоматско искључивање
Ова функција аутоматски искључује
плочу у следећим случајевима:
•
•
•
Све зоне за кување су
деактивиране.
Нисте подесили степен топлоте
након што сте активирали плочу за
кување.
Просули сте или ставили нешто на
командну таблу и оставили га дуже
од 10 секунди (плех, крпу, итд.).
Оглашава се звучни сигнал и плоча
32
www.electrolux.com
•
•
•
за кување се деактивира. Уклоните
предмет или очистите командну
таблу.
Ако плоча за кување постане
претопла (на пример, када из
шерпе испари сва течност). Пустите
да се зона за кување охлади пре
него што поново користите плочу за
кување.
Ако користите погрешно посуђе.
Симбол
се укључује и зона за
кување се аутоматски деактивира
после два минута.
Ако после одређеног времена не
искључите неку од зона за кување
или ако не промените подешен
степен топлоте. Након извесног
времена
се укључује и плоча за
кување се деактивира.
Однос између степена топлоте и
времена након ког се плоча за
кување деактивира:
Подешaвање
Плоча за кување
степена топлоте се деактивира
након
,1-3
6 сати
4-7
5 сати
8-9
4 сата
10 - 14
1,5 сати
5.3 Подешавање топлоте
Служи за подешавање или промену
степена топлоте:
Додирните командну траку на
исправном степену топлоте или
померајте прст дуж контролне траке
све док не достигнете исправан степен
топлоте.
5.4 Коришћење зона за
кување
Ставите посуђе за кување у средину
изабране зоне. Индукционе зоне за
кување се аутоматски прилагођавају
димензијама дна посуђа за кување.
Истовремено можете да кувате у
великој посуди за кување која је
постављена на две зоне за кување.
Посуђе мора покривати центре обе
зоне, али не сме да прелази изван
ознаке површине.
Ако се посуђе за кување налази
између два центра, функција моста
неће бити активирана.
СРПСКИ
5.5 Bridge
Функција ради када шерпа
покрива центар две зоне
за кување.
Ова функција повезује две зоне за
кување и оне раде као једна.
Најпре подесите степен топлоте за
једну зону за кување.
Да бисте активирали функцију за
леву/десну зону за кување:
додирните
/ . Да бисте подесили
или променили подешавање топлоте,
додирните један од левих/десних
контролних сензора.
Да бисте деактивирали функцију:
додирните
/ . Зоне за кување
раде независно једна од друге.
5.6 Функција за аутоматско
загревање
Активирајте ову функцију да бисте
постигли неопходан степен топлоте у
краћем времену. Када је укључена,
зона у почетку ради на већем степену
топлоте а затим наставља да ради на
жељеном степену топлоте.
Да бисте активирали
функцију зона за кување
мора бити хладна.
Да бисте активирали функцију за
зону за кување: додирните
( се
укључује). Одмах додирните жељени
степен топлоте. Након пет секунди
се укључује.
Да бисте деактивирали функцију:
промените степен топлоте.
5.7 PowerBoost
Функција обезбеђује додатно напајање
за индукционе зоне за кување.
Функција може бити активирана за
индукциону зону за кување само на
ограничени период времена. После
овог времена, индукциона зона за
кување се аутоматски враћа на
највиши степен топлоте.
33
Погледајте одељак
„Технички подаци“.
Да бисте активирали функцију за
зону за кување: додирните
пали.
.
се
Да бисте деактивирали функцију:
промените степен топлоте.
5.8 Тајмер
Тајмер за одбројавање времена
Можете да користите ову функцију да
бисте подесили колико дуго зона за
кување треба да ради за појединачно
кување.
Најпре подесите степен топлоте за
зону за кување а затим подесите
функцију.
Да бисте подесили зону за
кување.додирните
више пута све
док се не упали индикатор тражене
зоне за кување.
Да бисте активирали функцију:
тајмера да бисте
додирните
подесили време (00 - 99 минута). Када
индикатор зоне за кување почне да
трепери, време полако почне да
одбројава.
Да бисте видели преостало време:
подесите зону за кување помоћу .
Индикатор зоне за кување почиње да
трепери брзо. Дисплеј показује
преостало време.
Да бисте променили време:
подесите зону за кување помоћу
Додирните
или
.
.
Да бисте деактивирали функцију:
подесите зону за кување са
и
додирните . Преостало време
одбројава уназад до 00. Индикатор
зоне за кување се гаси.
Када се време заврши,
оглашава се звучни сигнал
и 00 трепери. Зона за
кување се деактивира.
34
www.electrolux.com
Да бисте зауставили звучни сигнал:
додирните
.
CountUp Timer (Тајмер одбројава
време унапред)
Употребите ову функцију за вршење
надзора дужине употребе зоне
кувања.
Да бисте подесили зону за
више пута све
кување.додирните
док се не упали индикатор тражене
зоне за кување.
5.9 STOP+GO
Функција пребацује све зоне за кување
које су укључене на најнижу вредност
температуре.
Када је функција у току, не можете да
промените степен топлоте.
Функција не зауставља функцију
тајмера.
Да бисте активирали функцију:
додирните
.
се укључује.
Да бисте активирали функцију:
Да бисте деактивирали функцију:
додирните
тајмера.
се укључује.
Када индикатор зоне за кување почне
да трепери полако време почне да се
броји. На дисплеју се наизменично
додирните . Претходно подешени
степен топлоте се укључује.
и одбројано време (у
приказује
минутима).
Можете да закључате командну таблу
док зоне за кување раде. То спречава
случајну промену подешеног степена
топлоте.
Да бисте видели колико дуго зона
за кување ради: подесите зону за
кување помоћу . Индикатор зоне за
кување почиње да трепери брзо.
Дисплеј показује колико дуго зона
ради.
5.10 Контролна брава
Прво подесите степен топлоте.
Да бисте активирали функцију:
Да бисте деактивирали функцију:
се укључује за
додирните .
четири секунде. Тајмер остаје
укључен.
подесите зону за кување са
Да бисте деактивирали функцију:
или
додирните
за кување се гаси.
и
. Индикатор зоне
Тимер Манагер
Можете да користите ову функцију као
Тимер Манагер када је плоча за
кување активирана и зоне за кување
не раде. Дисплеј степена топлоте
показује
.
Да бисте активирали функцију:
додирните . Додирните
или
тајмера да бисте подесили време.
Када време дође до краја, оглашава
се звучни сигнал и 00 трепери.
Да бисте зауставили звучни сигнал:
додирните
.
Ова функција не утиче на
рад зона за кување.
додирните . Претходно подешени
степен топлоте се укључује.
Када деактивирате плочу
за кување, такође
деактивирате и ову
функцију.
5.11 Уређај за безбедност
деце
Ова функција спречава случајно
коришћење плоче за кување.
Да бисте активирали функцију:
. Не
активирајте плочу за кување са
подешавајте степен топлоте.
Задржите
четири секунде.
се
појављује. Деактивирајте плочу са
.
Да бисте деактивирали функцију:
активирајте плочу за кување са . Не
подешавајте степен топлоте. Држите
СРПСКИ
четири секунде.
се појављује.
Деактивирајте плочу са
.
Да бисте деактивирали функцију
само за један пут: активирајте плочу
за кување са
.
се појављује.
Додирните
на четири секунде. У
року од 10 секунди подесите
топлоту. Можете да користите плочу
за кување. Када деактивирате плочу
за кување са
функција поново ради.
5.12 OffSound Control
(Деактивирање и активирање
звучних сигнала)
5. Додирните
/
тајмера да
бисте подесили ниво снаге.
Нивои снаге
Погледајте одељак „Технички подаци“.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
на три секунде. Дисплеј
се појављује и нестаје. Додирните
на три секунде. Појављује се
или
. Додирните
на тајмеру да бисте
изабрали једно од следећег:
•
- звукови су искључени
- звукови су укључени
•
Да бисте потврдили избор сачекајте
док се плоча за кување не деактивира
аутоматски.
Када је функција постављена на
можете чути звук једино када:
•
•
•
•
додирнете
Тимер Манагер се искључује
Тајмер за одбројавање времена се
искључује
Нешто ставите на командну таблу.
5.13 Ограничење снаге
Оригинално, плоча за кување је на
свом највишем могућем нивоу снаге.
За смањење или повећање нивоа
снаге:
1. Искључите плочу за кување.
2. Додирните
на 3 секунде.
Дисплеј се укључује а затим
искључује.
3. Додирните
Појављује се
4. Додирните
на 3 секунде.
или
.
. P0 се појављује.
P0 — 7200 W
P1 — 1500 W
P2 — 2000 W
P3 — 2500 W
P4 — 3000 W
P5 — 3500 W
P6 — 4000 W
P7 — 4500 W
P8 — 5000 W
P9 — 6000 W
ОПРЕЗ
Уверите се да изабрана
снага одговара
осигурачима кућне
инсталације.
Деактивирајте плочу за кување.
Додирните
35
5.14 Функција Управљање
енергијом
•
Зоне за кување су груписане према
локацији и броју фаза у плочи за
кување. Погледајте илустрацију.
• Свака фаза има максимално
електрично оптерећење од 3600 W.
• Функција раздељује снагу између
зона за кување повезаних на исту
фазу.
• Функција се активира када укупно
електрично оптерећење зона за
кување повезаних са појединачном
фазом премаши 3600 W.
• Функција смањује снагу других зона
за кување повезаних на исту фазу.
• Дисплеј степена топлоте
редукованих зона се мења између
два нивоа.
Управљање енергијом функција са
Ограничење снаге функцијом
Када подесите функцију Ограничење
снаге на 4,5 kW или мање, снага
плоче за кување дели се између свих
зона за кување.
36
www.electrolux.com
Када подесите функцију Ограничење
снаге на више од 4,5 kW, снага плоче
за кување дели се између две зоне за
кување у пару.
6. КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
Дно посуђа за кување мора
да буде дебело и што је
могуће равније.
Осигурајте да су доње
површине посуда чисте и
суве пре него што их
ставите на површину
плоче.
6.1 Посуђе за кување
Код индукционих зона за
кување јако
електромагнетно поље
веома брзо развија
топлоту у посуђу за
кување.
Користите посуђе које
одговара индукционим
зонама за кување.
Материјал посуђа за кување
•
исправно: ливено гвожђе, челик,
емајлирани челик, нерђајући челик,
посуђе са вишеслојним дном (са
исправном ознаком произвођача).
• неисправно: алуминијум, бакар,
месинг, стакло, керамика,
порцелан.
Посуђе је погодно за индукциону
плочу за кување ако:
•
•
Вода брзо прокључа на зони за
кување код које је температура
подешена на најјаче.
Магнет држи дно посуде.
Димензије посуђа за кување
Индукционе зоне за кување се
аутоматски прилагођавају
димензијама дна посуђа за кување.
Ефикасност зоне за кување зависи од
пречника посуђа за кување. Посуђе за
кување чији је пречник мањи од
минималног прима само део енергије
коју генерише зона за кување.
Погледајте одељак
„Технички подаци“.
6.2 Бука током рада уређаја
Ако можете да чујете:
•
•
буку налик пуцкетању: посуђе за
кување је направљено од
различитих материјала (сендвич
систем израде).
звук налик звиждуку: користите зону
за кување са високим нивоом снаге
а посуђе за кување је направљено
од различитих материјала (сендвич
систем израде).
СРПСКИ
•
брујање: користите висок ниво
снаге.
• шкљоцање: долази до електричног
прекидања.
• шиштање, зујање: ради вентилатор.
Ови звуци су нормални и не указују
на било какав квар плоче за кување.
6.3 Öko Timer (EКО тајмер)
Да би се уштедела електрична
енерегија, грејач зоне за кување се
деактивира пре оглашавања тајмера
за одбројавање времена. Разлика у
времену рада зависи од нивоа
степена топлоте и трајања кувања.
Подешaва‐
ње степена
топлоте
Користити за:
37
6.4 Примери примене за
кување
Однос између степена топлоте зоне за
кување и њене потрошње струје није
линеаран. Када повећате степен
топлоте, то није пропорционално
повећању потрошње струје. То значи
да зона за кување на средњем
степену топлоте користи мање од
половине своје снаге.
Подаци у табели су само
смернице.
Време
(мин)
Савети
Одржавање топлоте спрем‐ по по‐
љене хране.
треби
Ставите поклопац на посу‐
ду за кување.
1-3
Сос холандез, топљење:
путера, чоколаде, желати‐
на.
5 - 25
Повремено промешајте.
1-3
Згушњавање: пуфнасти
омлети, пржена јаја.
10 - 40
Кувајте са поклопцем на
посуди за кување.
3-5
Крчкање јела са пиринчем
и млеком, подгревање го‐
тових јела.
25 - 50
Додати најмање два пута
више течности од ко‐
личине пиринча, а јела са
млеком промешати на по‐
ла времена кувања.
5-7
Кување поврћа, рибе, меса 20 - 45
на пари.
Додајте неколико супених
кашика течности.
7-9
Кување кромпира на пари.
20 - 60
Користите макс. ¼ л воде
на 750 г кромпира.
7-9
Кување великих количина
хране, гулаша и супа.
60 150
Највише 3 л течности са
састојцима.
9 - 12
Пржење на тихој ватри:
шницли, пуњених телећих
шницли, котлета, фашира‐
них шницли, кобасица, џи‐
герице, запршки, јаја, па‐
лачинки, крофни.
по по‐
треби
Окрените када истекне по‐
ловина времена.
12 - 13
Пржење ренданог кромпи‐
ра, каре одрезака, одреза‐
ка на јакој ватри.
5 - 15
Окрените када истекне по‐
ловина времена.
-1
38
www.electrolux.com
Подешaва‐
ње степена
топлоте
Користити за:
Време
(мин)
Савети
14
Довођење воде до кључања, кување тестенине, крчкање меса
(гулаш, месо у лонцу), пржење кромпирића у дубоком уљу.
Довођење велике количине воде до кључања. PowerBoost је ак‐
тивирано.
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
7.1 Опште информације
•
•
•
•
•
Очистите плочу за кување након
сваке употребе.
Увек користите посуђе са чистом
доњом површином.
Огреботине или тамне мрље на
површини не утичу на рад плоче за
кување.
Користите специјално средство за
чишћење погодно за површину
плоче за кување.
Користите посебан стругач за
стаклену површину.
7.2 Чишћење плоче
•
Уклоните одмах: топљену
пластику, пластичну фолију, шећер
•
•
и храну са шећером, јер уколико не
уклоните, прљавштина може
проузроковати оштећење плоче за
кување. Водите рачуна како бисте
избегли опекотине. Користите
посебан стругач на стаклену
површину под оштрим углом и
померајте оштрицу по површини.
Када се плоча за кување
довољно охлади уклоните:
светле кругове од каменца и воде,
испрскале масноће и промену боје
у виду светлуцања метала.
Очистите плочу за кување влажном
крпом и неабразивним
детерџентом. Након чишћења,
обришите плочу за кување меком
крпом.
Уклоните промену боје у виду
светлуцања метала. користите
раствор воде са сирћитом и
очистите површину стакла крпом.
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
8.1 Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Не можете да укључите
плочу за кување нити да
је користите.
Плоча за кување није
прикључена на елек‐
трично напајање или није
правилно прикључена.
Проверите да ли је плоча
за кување правилно при‐
кључена на електрично
напајање. Погледајте ди‐
јаграм повезивања.
СРПСКИ
Проблем
39
Могући узрок
Решење
Осигурач је прегорео.
Проверите да осигурач
није узрок овога. Уколико
осигурач непрекидно
прегорева, обратите се
квалификованом, овлаш‐
ћеном електричару.
Ако не подесите степен
топлоте у року од 10 се‐
кунди.
Поново укључите плочу
за кување и подесите
степен топлоте за мање
од 10 секунди.
Истовремено сте додир‐
нули 2 или више сензор‐
ска поља.
Додирните само једно
сензорско поље.
STOP+GO ради.
Погледајте одељак „Сва‐
кодневна употреба“.
На командној табли по‐
стоје мрље од воде или
масти.
Обришите командну та‐
блу.
Оглашава се звучни сиг‐ Ставили сте нешто преко Уклоните предмет са сен‐
нал и плоча за кување се једног или више сензор‐ зорског поља.
деактивира.
ских поља.
Оглашава се звучни сиг‐
нал када је плоча за кува‐
ње искључена.
Плоча за кување се деак‐ Ставили сте нешто на
тивира.
сензорско поље .
Уклоните предмет са сен‐
зорског поља.
Индикатор преостале то‐
плоте се не укључује.
Зона за кување није за‐
грејана јер је коришћена
само у кратком периоду
или је сензор оштећен.
Уколико је зона радила
довољно дуго да буде за‐
грејана, обратите се
овлашћеном сервисном
центру.
Функција за аутоматско
загревање не ради.
Зона је врела.
Оставите зону да се до‐
вољно охлади.
Подешен је највиши сте‐
пен топлоте.
Највиши степен топлоте
је исте јачине као и функ‐
ција.
Подешавање степена то‐ Управљање енергијом
плоте се мења између
ради.
два нивоа.
Погледајте одељак „Сва‐
кодневна употреба“.
Сензорска поља постају
врућа.
Уколико је могуће, стави‐
те велико посуђе за кува‐
ње на задње зоне.
Посуђе за кување је пре‐
велико или сте га стави‐
ли преблизу командама.
40
www.electrolux.com
Проблем
Могући узрок
Решење
Не чује се звук када до‐
дирнете сензорска поља
на командној табли.
Звуци су деактивирани.
Активирање звучних сиг‐
нала. Погледајте одељак
„Свакодневна употреба“.
Пали се
.
Уређај за безбедност де‐
це или Контролна брава
ради.
Погледајте одељак „Сва‐
кодневна употреба“.
Пали се
.
Нисте ставили посуђе за
кување на зону.
Ставите посуђе за кува‐
ње на зону.
Неодговарајуће посуђе
за кување.
Употребите одговарајуће
посуђе за кување. Погле‐
дајте одељак „Напомене
и савети“.
Пречник дна посуђа за
Користите посуђе за ку‐
кување је сувише мали за вање одговарајућих ди‐
зону.
мензија. Погледајте оде‐
љак „Технички подаци“.
Пали се
број.
и приказује се Дошло је до грешке у
плочи за кување.
Искључите плочу за кува‐
ње и поново је укључите
након 30 секунди. Ако се
поново укључи, ис‐
кључите плочу за кување
из електричног напајања.
Поново је укључите на‐
кон 30 секунди. Уколико
се проблем настави, по‐
зовите Овлашћени сер‐
висни центар.
Можете чути константни
звучни сигнал.
Прикључивање струје ни‐ Одвојите плочу за кува‐
је правилно.
ње од електричног напа‐
јања. Затражите од ква‐
лификованог елек‐
тричара да провери ин‐
сталацију.
8.2 Ако не можете да нађете
решење...
Уколико не можете сами да пронађете
решење проблема, обратите се
продавцу или овлашћеном сервисном
центру. Дајте податке са плочицe са
техничким карактеристикама.
Оставите такође код од три слова са
стакло-керамичке површине (на углу
стаклене површине) и приказану
поруку о грешки. Уверите се да сте
правилно руковали плочом за кување.
Ако нисте, сервисирање које пружи
сервисни центар или продавац, неће
бити бесплатно, чак ни током
гарантног периода. Упутства о
услугама сервисног центра и услови
гаранције налазе се на гарантном
листу.
СРПСКИ
41
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
9.1 Плочица са техничким
карактеристикама
Модел KIV64463
Тип 61 B4A 04 AD
Индукција 7.2 kW
Сер.бр. ..........
ELECTROLUX
PNC 949 596 766 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Направљено у Немачкој
7.2 kW
9.2 Спецификација зона за кување
Зона за кува‐ Номинална
ње
снага (под‐
ешавање
максималне
топлоте) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
максимално
трајање [min]
Пречник посу‐
ђа за кување
[mm]
Предња лево
2300
3200
10
125 - 210
Задња лево
2300
3200
10
125 - 210
Предња десно 2300
3200
10
125 - 210
Задња десно
3200
10
125 - 210
2300
Снага зона за кување се може мало
разликовати од података у табели.
Мења се у зависности од материјала и
пречника посуђа за кување.
За оптималне резултате кувања
користите посуђе за кување које није
веће од пречника у табели.
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
10.1 Информације о производу према EU 66/2014
Идентификација модела
KIV64463
Тип плоче за кување
Уградна плоча
за кување
Број поља за кување
2
Технологија загревања
Индукција
Дужина (Д) и ширина
(Ш) поља за кување
Левa
Д 39,2 цм
Ш 22,0 цм
Дужина (Д) и ширина
(Ш) поља за кување
Деснa
Д 39,2 цм
Ш 22,0 цм
Потрошња енергије по‐
ља за кување (EC elec‐
tric cooking)
Левa
183,9 Wh/кг
42
www.electrolux.com
Потрошња енергије по‐
ља за кување (EC elec‐
tric cooking)
Деснa
183,9 Wh/кг
Потрошња енергије
плоче за кување (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Електрични уређаји за
кување у домаћинству - Део 2: Плоче
за кување – методе мерења
перформанси
10.2 Уштеда енергије
Током свакодневног кувања можете да
уштедите енергију ако уважите
следеће савете.
•
Када загревате воду, користите
само онолико воде колико Вам
треба.
183,9 Wh/кг
•
•
•
•
•
Уколико је могуће, увек поклопите
посуђе за кување.
Ставите посуђе на зону за кување
пре него што је активирате.
Мање посуђе ставите на мање зоне
за кување.
Ставите посуђе за кување директно
на средину зоне за кување.
Искористите преосталу топлоту да
подгрејете или отопите храну.
11. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
SLOVENŠČINA
43
KAZALO
1. VARNOSTNA INFORMACIJE.......................................................................... 43
2. VARNOSTNA NAVODILA................................................................................ 45
3. NAMESTITEV...................................................................................................47
4. OPIS IZDELKA................................................................................................. 50
5. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................52
6. NAMIGI IN NASVETI........................................................................................ 56
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE........................................................................ 58
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................. 58
9. TEHNIČNI PODATKI........................................................................................ 60
10. ENERGIJSKA UČINKOVITOST..................................................................... 61
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v
zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registerelectrolux.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
1.
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
44
www.electrolux.com
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi
se ne smejo približevati, če niso pod nenehnim
nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če
niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo
otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje.
Dostopni deli so vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba
vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med
uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete
grelcev.
Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali
ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
OPOZORILO: Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo
ali oljem brez nadzora je lahko nevarno in lahko
pripelje do požara.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
45
Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak
izklopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s
pokrovom ali požarno odejo.
POZOR: Kuhanje je treba nadzorovati. Kratkotrajno
kuhanje je treba stalno nadzorovati.
OPOZORILO: Nevarnost požara: Ne shranjujte
predmetov na kuhalnih površinah.
Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih
predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, ker se
lahko segrejejo.
Naprave ne čistite s paro.
Po uporabi izklopite kuhališče z njegovo tipko in se ne
zanašajte na tipalo za posodo.
V primeru počene površine steklokeramične plošče
izklopite napravo in jo izključite iz napajanja. Če je
naprava priključena na električno omrežje neposredno
preko razdelilne omarice, odstranite varovalko, da
napravo izključite iz napajanja. V obeh primerih se
obrnite na pooblaščeni servisni center.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščene servisne službe
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
OPOZORILO: Uporabljajte samo varovala kuhalne
plošče, ki jih je zasnoval proizvajalec kuhalne naprave
ali ki jih proizvajalec naprave navede kot primerne v
navodilih za uporabo, ali varovala kuhalne plošče,
priložena napravi. Zaradi uporabe neprimernih varoval
lahko pride do nezgode.
2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
46
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga
ne povzroči nabrekanja.
Spodnjo stran naprave zaščitite pred
paro in vlago.
Naprave ne nameščajte v bližino vrat
ali pod okna. Na ta način preprečite,
da bi vroča posoda padla z naprave,
ko odprete vrata ali okno.
Vsaka naprava ima na dnu
ventilatorje za hlajenje.
Če je naprava nameščena nad predal:
– Ne shranjujte nobenih malih
koščkov ali listov papirja, ki bi jih
lahko povleklo noter, ker lahko
poškodujejo ventilatorje za
hlajenje ali poslabšajo delovanje
hladilnega sistema.
– Med spodnjim delom naprave in
deli, shranjenimi v predalu, naj bo
vsaj 2 cm razmika.
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Priključitev na električno
omrežje
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Naprava mora biti ozemljena.
Pred katerimkoli posegom se
prepričajte, da naprava ni priključena
na električno omrežje.
Preverite, ali so parametri s ploščice
za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.
Naprava mora biti nameščena
pravilno. Zaradi slabo pritrjenega in
napačnega priključnega kabla ali vtiča
(če je na voljo) se lahko pregreje
priključek.
Uporabite pravi električni priključni
kabel.
Priključni kabel se ne sme zaplesti.
Poskrbite za namestitev zaščite pred
udarom.
Kabel zaščitite pred natezno
obremenitvijo.
•
Poskrbite, da se priključni kabel ali
vtič (če obstaja) ne dotika vroče
naprave ali posode, ko napravo
vključite v bližnje vtičnice.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete vtiča (če
obstaja) ali kabla. Za zamenjavo
poškodovanega kabla se obrnite na
naš pooblaščeni servisni center ali
električarja.
Zaščita pred udarom električnega
toka izoliranih delov in delov pod
električno napetostjo mora biti
pritrjena tako, da je ni mogoče
odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
Uporabite le prave izolacijske
naprave: odklopnike, varovalke
(talilne varovalke odvijte iz nosilca),
zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča
odklop naprave z omrežja na vseh
polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin in električnega
udara.
•
•
•
•
•
•
Pred prvo uporabo odstranite vso
embalažo, etikete in zaščitno folijo (če
obstaja).
To napravo uporabljajte v
gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
Kuhališče po vsaki uporabi »izklopite
«.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne zanašajte se na tipalo za posodo.
Na kuhališča ne odlagajte pribora ali
pokrovov posod. Lahko se segrejejo.
Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
Če je površina naprave počena,
napravo takoj izključite iz napajanja.
Na ta način preprečite električni udar.
Osebe s srčnim spodbujevalnikom
morajo biti med delovanjem naprave
vsaj 30 cm oddaljene od indukcijskih
kuhališč.
Ko daste hrano v vroče olje, to lahko
brizgne.
•
•
•
•
•
•
•
Maščobe in olja lahko ob segrevanju
sproščajo vnetljive hlape. Plamenov
ali segretih predmetov ne približujte
maščobam in olju, ko kuhate z njimi.
Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja,
lahko povzročijo nepričakovan vžig.
Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo
ostanke hrane, lahko povzročijo požar
pri nižjih temperaturah od prvič
uporabljenih olj.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
•
Vroče posode ne postavljajte na
upravljalno ploščo.
Ne postavljajte vročega pokrova
posode na stekleno površino kuhalne
plošče.
Ne dovolite, da iz posode povre vsa
tekočina.
Pazite, da predmeti ali posode ne
padejo na napravo. Lahko se
poškoduje površina.
•
•
Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
Preden se lotite čiščenja naprave, jo
izklopite in počakajte, da se ohladi.
Pred vzdrževalnimi deli napravo
izključite iz električnega omrežja.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
2.5 Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
2.6 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel tik
ob napravi in napravo zavrzite.
3. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
47
Ne vklapljajte kuhališč s prazno
posodo ali brez posode.
Na napravo ne dajajte aluminijaste
folije.
Posoda iz litega železa, aluminija ali s
poškodovanim dnom lahko opraska
steklokeramično ploščo. Pri
prestavljanju na kuhalno površino jo
vedno dvignite.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni
je dovoljeno uporabljati za druge
namene, npr. ogrevanje prostora.
2.4 Vzdrževanje in čiščenje
•
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost požara in
eksplozije.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na
napravi.
•
•
3.1 Pred namestitvijo
Preden namestite kuhalno ploščo, si
zapišite podatke s ploščice za tehnične
48
www.electrolux.com
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na dnu kuhalne plošče.
POZOR!
Ne vrtajte in ne spajkajte
koncev žic. To je strogo
prepovedano!
Serijska
številka ...........................
3.2 Vgradne kuhalne plošče
Vgradne kuhalne plošče se lahko
uporabljajo samo po vgradnji v ustrezne
vgradne enote in delovne površine, ki
ustrezajo standardom.
3.3 Priključni kabel
•
•
Kuhalna plošča ima nameščen
priključni kabel.
Poškodovan priključni kabel morate
zamenjati z nadomestnim. Obrnite se
na krajevni pooblaščen servisni
center.
POZOR!
Kabla ne priključujte brez
kabelskega tulca.
Dvofazna priključitev
1. Odstranite kabelski tulec s črnega in
rjavega kabla.
2. Odstranite izolacijo s konca rjavega
in črnega kabla.
3. Namestite nov kabelski tulec
debeline 1,5 mm² na vsak konec
kabla. (potrebno je posebno orodje).
Prerez kabla
OPOZORILO!
Električno priključitev mora
opraviti usposobljen
električar.
230V~
400V 2~N
N
N
L1
L
L2
Enofazna priključitev - 230 V~
Dvofazna priključitev - 400 V 2 ~ N
Zelena - rumena
Zelena - rumena
N
Modra in modra
Modra in modra
N
L
Črna in rjava
Črna
L1
Rjava
L2
SLOVENŠČINA
3.4 Montaža
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min. 60mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
Če je naprava nameščena
nad predal, se lahko med
kuhanjem zaradi
prezračevanja kuhalne
plošče predmeti v njem
segrejejo.
49
50
www.electrolux.com
4. OPIS IZDELKA
4.1 Razporeditev kuhalnih površin
1
1 Indukcijsko kuhališče
2 Upravljalna plošča
1
1
1
2
4.2 Razporeditev na upravljalni plošči
1
2
3
4
10
11
5
6
9 8 7
Napravo upravljajte s senzorskimi polji. Prikazovalniki, indikatorji in zvoki vas opozorijo
na vklopljene funkcije.
Sen‐
zor‐
sko
polje
Funkcija
Opomba
1
STOP+GO
Za vklop in izklop funkcije.
2
Bridge
Za vklop in izklop funkcije.
-
Prikaz stopnje kuhanja
Za prikaz stopnje kuhanja.
-
Indikatorji programske
ure kuhališč
Prikaz, za katero kuhališče ste nastavili
čas.
-
Prikazovalnik program‐
ske ure
Za prikaz časa v minutah.
3
4
5
6
Ključavnica / Varovalo za Za zaklepanje/odklepanje upravljalne plo‐
otroke
šče.
SLOVENŠČINA
Sen‐
zor‐
sko
polje
7
/
8
9
10
-
11
Funkcija
Opomba
-
Za izbiro kuhališča.
-
Za podaljšanje ali skrajšanje časa.
VKLOP/IZKLOP
Za vklop in izklop kuhalne plošče.
Upravljalna vrstica
Za nastavitev stopnje kuhanja.
PowerBoost
Za vklop funkcije.
4.3 Prikazovalniki stopnje kuhanja
Prikazovalnik
Opis
Kuhališče je izklopljeno.
Kuhališče deluje.
-
Deluje funkcija STOP+GO.
Deluje funkcija Samodejno segrevanje.
Deluje funkcija PowerBoost.
+ številka
Prišlo je do okvare.
/
OptiHeat Control (3-stopenjski indikator akumulirane toplote) :
nadaljevanje kuhanja/ohranjanje toplote/akumulirana toplota.
/
Deluje funkcija Ključavnica/Varovalo za otroke.
Posoda ni prava ali je premajhna oz. na kuhališču ni posode.
Deluje funkcija Samodejni izklop.
51
52
www.electrolux.com
4.4 OptiHeat Control (3stopenjski indikator
akumulirane toplote)
Indukcijsko kuhališče ustvarja toploto, ki
je potrebna za kuhanje, neposredno v
dnu posode. Steklokeramična plošča se
segreje zaradi toplote v posodi.
OPOZORILO!
/
/
Nevarnost
opeklin zaradi akumulirane
toplote. Indikatorji
prikazujejo stopnjo
akumulirane toplote za
kuhališča, ki jih trenutno
uporabljate. Indikatorji lahko
zasvetijo tudi za sosednja
kuhališča, tudi če jih ne
uporabljate.
5. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
5.1 Vklop in izklop
Za vklop ali izklop kuhalne plošče za eno
sekundo pritisnite
.
5.2 Samodejni izklop
Funkcija samodejno izklopi kuhalno
ploščo, če:
•
•
•
•
•
•
So vsa kuhališča izklopljena.
Ne nastavite stopnje kuhanja po
vklopu kuhalne plošče.
Ste nekaj polili ali položili na
upravljalno ploščo za več kot 10
sekund (posodo, krpo itd.). Zasliši se
zvočni signal in kuhalna plošča se
izklopi. Odstranite predmet ali očistite
upravljalno ploščo.
Se kuhalna plošča preveč segreje (na
primer, ko povre vsa voda iz posode).
Počakajte, da se kuhališče ohladi,
preden ponovno uporabite kuhalno
ploščo.
Uporabljate neustrezno posodo.
Prikaže se simbol , nato pa se po
dveh minutah kuhališče samodejno
izklopi.
Ne izklopite kuhališča oziroma ne
spremenite stopnje kuhanja. Po
določenem času se prikaže
in
kuhalna plošča se izklopi.
Razmerje med stopnjo kuhanja in
časom, po katerem se kuhalna plošča
izklopi:
Stopnja kuhanja
,1-3
Kuhalna plošča
se izklopi po
6 urah
4-7
5 urah
8-9
4 urah
10 - 14
1,5 ure
5.3 Stopnja kuhanja
Za nastavitev ali spremembo stopnje
kuhanja:
Dotaknite se upravljalne vrstice na pravi
stopnji kuhanja ali pa se s prstom
pomikajte po upravljalni vrstici, dokler ne
pridete do prave stopnje kuhanja.
SLOVENŠČINA
53
Najprej nastavite stopnjo kuhanja za eno
od kuhališč.
Za vklop funkcije za levi/desni
kuhališči: dotaknite se / . Za
nastavitev ali spremembo stopnje
kuhanja se dotaknite enega od
upravljalnih senzorjev levih/desnih
kuhališč.
Za izklop funkcije: dotaknite se
Kuhališči delujeta neodvisno.
5.4 Uporaba kuhališč
Posodo postavite na sredino izbranega
kuhališča. Indukcijska kuhališča se
samodejno prilagodijo dimenziji dna
posode.
V veliki posodi lahko kuhate na dveh
kuhališčih hkrati. Posoda mora pokrivati
sredini obeh kuhališč, ne sme pa segati
čez oznako področja.
Če posodo postavite med dve sredini, se
funkcija Bridge ne vklopi.
/
.
5.6 Samodejno segrevanje
To funkcijo vklopite, če želite doseči
želeno stopnjo kuhanja v krajšem času.
Ko je kuhališče vklopljeno, na začetku
deluje pri najvišji stopnji kuhanja, nato pa
nadaljuje pri želeni nastavitvi.
Za vklop funkcije mora biti
kuhališče hladno.
Za vklop funkcije za kuhališče:
dotaknite se
(zasveti ). Takoj se
dotaknite želene stopnje kuhanja. Po
petih sekundah zasveti
.
Za izklop funkcije: spremenite stopnjo
kuhanja.
5.7 PowerBoost
Ta funkcija zagotavlja dodatno moč za
indukcijska kuhališča. Funkcijo lahko
vklopite samo za omejen čas za
indukcijsko kuhališče. Po tem času se
indukcijsko kuhališče samodejno preklopi
nazaj na najvišjo stopnjo kuhanja.
Oglejte si poglavje »Tehnični
podatki«.
Za vklop funkcije za kuhališče:
dotaknite se
5.5 Bridge
Funkcija deluje, ko posoda
pokrije sredini dveh kuhališč.
Ta funkcija poveže dve kuhališči, ki
delujeta kot eno.
. Zasveti
.
Za izklop funkcije: spremenite stopnjo
kuhanja.
5.8 Časovnik
Programska ura
To funkcijo lahko uporabite za nastavitev
časa delovanja kuhališča samo za
posamezen postopek kuhanja.
54
www.electrolux.com
Najprej nastavite stopnjo kuhanja za
kuhališče, nato pa funkcijo.
Za izklop funkcije: izberite kuhališče s
Za nastavitev kuhališča: pritiskajte
dokler ne zasveti indikator želenega
kuhališča.
,
Za vklop funkcije: dotaknite se
programske ure za nastavitev časa (00 99 minut). Ko indikator kuhališča začne
utripati počasneje, se čas odšteva.
poljem
in se dotaknite
ali
Indikator kuhališča ugasne.
.
Odštevalna Ura
To funkcijo lahko uporabite kot
Odštevalna Ura, ko je kuhalna plošča
vklopljena in kuhališča ne delujejo.
Prikazovalnik stopnje kuhanja prikazuje
.
.Z
Preverjanje preostalega časa: s poljem
Za vklop funkcije: dotaknite se
nastavite kuhališče. Indikator
kuhališča začne utripati hitro. Na
prikazovalniku se prikaže preostali čas.
dotikom
ali
programske ure
nastavite čas. Ko se odštevanje zaključi,
se oglasi zvočni signal in utripati začne
00.
Za spremembo časa. s poljem
nastavite kuhališče. Dotaknite se
Če želite izklopiti zvok: dotaknite se
ali
.
.
Funkcija ne vpliva na
delovanje kuhališč.
Za izklop funkcije: izberite kuhališče s
poljem
in se dotaknite . Preostali
čas se odšteva nazaj do 00. Indikator
kuhališča ugasne.
5.9 STOP+GO
Ta funkcija nastavi vsa vklopljena
kuhališča na najnižjo stopnjo kuhanja.
Ko se odštevanje zaključi, se
oglasi zvočni signal in
utripati začne 00. Kuhališče
se izklopi.
Ko je funkcija vklopljena, ne morete
spremeniti stopnje kuhanja.
Funkcija ne zaustavi funkcij programske
ure.
Če želite izklopiti zvok: dotaknite se
.
Za vklop funkcije: dotaknite se
CountUp Timer (Programska ura
prišteva čas)
S to funkcijo lahko nadzorujete, kako
dolgo deluje kuhališče.
Za nastavitev kuhališča: pritiskajte
dokler ne zasveti indikator želenega
kuhališča.
Zasveti
,
Za vklop funkcije: dotaknite se
programske ure. Zasveti . Ko indikator
kuhališča začne utripati počasi, se čas
prišteva. Prikazovalnik preklaplja med
in štetim časom (minutami).
Če želite preveriti čas delovanja
kuhališča: s poljem
nastavite
kuhališče. Indikator kuhališča začne
utripati hitro. Prikazovalnik prikaže
dolžino delovanja območja.
.
.
Za izklop funkcije: dotaknite se .
Vklopi se predhodna stopnja kuhanja.
5.10 Ključavnica
Upravljalno ploščo lahko zaklenete med
delovanjem kuhališč. Zaklepanje
preprečuje nehoteno spreminjanje
stopnje kuhanja.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja.
Za vklop funkcije: dotaknite se
štiri sekunde zasveti
ostane vklopljena.
. Za
.Programska ura
Za izklop funkcije: dotaknite se .
Vklopi se predhodna stopnja kuhanja.
SLOVENŠČINA
5.13 Omejitev moči
Ko izklopite kuhalno ploščo,
izklopite tudi to funkcijo.
Prvotno je kuhalna plošča nastavljena na
najvišjo možno stopnjo kuhanja.
5.11 Varovalo za otroke
Za znižanje ali zvišanje stopnje
kuhanja:
Funkcija preprečuje nehoten vklop
kuhalne plošče.
1. Izklopite kuhalno ploščo.
Za vklop funkcije: kuhalno ploščo
vklopite z dotikom polja . Ne nastavite
stopnje kuhanja. Štiri sekunde pritiskajte
. Zasveti
.
vklopite z dotikom polja . Ne nastavite
stopnje kuhanja. Štiri sekunde pritiskajte
. Kuhalno ploščo izklopite
z dotikom polja
.
Za izklop funkcije samo za en čas
kuhanja: kuhalno ploščo vklopite s
Zasveti
.
3. Za tri sekunde se dotaknite
.
.
. Za štiri sekunde se dotaknite
. V 10 sekundah nastavite stopnjo
kuhanja. Kuhalno ploščo lahko
uporabljate. Ko kuhalno ploščo izklopite
z dotikom polja
vklopi.
Prikaže se
4. Dotaknite se
Za izklop funkcije: kuhalno ploščo
. Zasveti
2. Za tri sekunde se dotaknite
Zaslon se vklopi in izklopi.
. Kuhalno ploščo izklopite
z dotikom polja
, se funkcija ponovno
. Zaslon se vklopi in
.
ali . Dotaknite se
Prikaže se
programske ure, da izberete nekaj od
naslednjega:
•
- zvoki so izklopljeni
•
- zvoki so vklopljeni
Če želite potrditi svoj izbor, počakajte, da
se kuhalna plošča samodejno izklopi.
Ko je funkcija nastavljena na , lahko
zvok slišite samo v naslednjih primerih:
•
•
•
•
ko se dotaknete ,
ko se izklopi Odštevalna Ura,
ko se izklopi Programska ura,
ko postavite kaj na upravljalno ploščo.
.
. Prikaže se P0.
Oglejte si poglavje »Tehnični podatki«.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
P0 — 7200 W
P1 — 1500 W
P2 — 2000 W
P3 — 2500 W
P4 — 3000 W
P5 — 3500 W
P6 — 4000 W
P7 — 4500 W
P8 — 5000 W
P9 — 6000 W
POZOR!
Prepričajte se, da izbrana
stopnja kuhanja ustreza
varovalkam električnega
omrežja v stanovanju.
Izklopite kuhalno ploščo. Za tri sekunde
izklopi. Za tri sekunde se dotaknite
ali
5. Z dotikom / programske ure
nastavite stopnjo kuhanja.
Stopnje kuhanja
5.12 OffSound Control (Izklop
in vklop zvokov)
se dotaknite
55
5.14 Funkcija Upravljanje moči
•
•
•
•
•
•
Kuhališča so združena glede na
mesto in število faz v kuhalni plošči.
Oglejte si sliko.
Vsaka faza ima največjo električno
obremenitev 3600 W.
Funkcija razdeli moč med kuhališča,
priključena na isto fazo.
Funkcija se vklopi, ko skupna
električna obremenitev kuhališč,
priključenih na eno samo fazo,
preseže 3600 W.
Funkcija zmanjša moč drugih
kuhališč, priključenih na isto fazo.
Prikazovalnik stopnje kuhanja za
kuhališča z nižjo močjo se spreminja
med dvema stopnjama.
56
www.electrolux.com
Funkcija Upravljanje moči s funkcijo
Omejitev moči
Ko nastavite funkcijo Omejitev moči na
4,5 kW ali manj, se moč kuhalne plošče
razdeli med vsa kuhališča.
Ko nastavite funkcijo Omejitev moči na
več kot 4,5 kW, se moč kuhalne plošče
razdeli med dve kuhališči v paru.
6. NAMIGI IN NASVETI
Dno posode mora biti čim
bolj debelo in ravno.
Dno posode mora biti čisto
in suho, preden jo postavite
na kuhalno ploščo.
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
6.1 Posoda
Pri indukcijskih kuhališčih
močno elektromagnetno
polje zelo hitro ustvari
toploto v posodi.
Na indukcijskih kuhališčih
uporabljajte ustrezno
posodo.
Dimenzije posode
Indukcijska kuhališča se samodejno
prilagodijo dimenziji dna posode.
Učinkovitost kuhališča je povezana s
premerom posode. Posoda z manjšim
premerom od najmanjšega sprejme le
del moči, ki jo ustvari kuhališče.
Oglejte si »Tehnični podatki
«.
Material posode
•
Ustrezen: lito železo, jeklo,
emajlirano jeklo, nerjavno jeklo,
večplastno dno (označeno kot
ustrezno s strani proizvajalca).
• Neustrezen: aluminij, baker,
medenina, steklo, keramika, porcelan.
Posoda je primerna za indukcijsko
kuhalno ploščo v naslednjih primerih:
•
•
Voda povre zelo hitro, če kuhališče
nastavite na najvišjo stopnjo kuhanja.
Če se na dno posode prime magnet.
6.2 Zvoki med uporabo
Če zaslišite:
•
•
•
•
•
pokanje: posoda je izdelana iz
različnih materialov (konstrukcija z
dvojnim dnom).
žvižganje: uporabljate kuhališče pri
visoki stopnji kuhanja in posoda je
izdelana iz različnih materialov
(konstrukcija z dvojnim dnom).
brenčanje: uporabljate visoko stopnjo
kuhanja.
klikanje: prihaja do električnega
preklapljanja.
sikanje, brnenje: deluje ventilator.
SLOVENŠČINA
Ti zvoki so običajni in ne predstavljajo
napake na kuhalni plošči.
6.3 Öko Timer (Eko časovnik)
Za varčevanje z energijo se grelnik
kuhališča izklopi prej, kot se oglasi
programska ura. Razlika v času
delovanja je odvisna od ravni stopnje
kuhanja in trajanja kuhanja.
57
stopnjo kuhanja, ta ni sorazmerna s
povečanjem porabe energije. To pomeni,
da kuhališče s srednjo stopnjo kuhanja
porabi manj kot polovico celotne
energije.
Podatki v razpredelnici so
samo za orientacijo.
6.4 Primeri kuhanja
Razmerje med stopnjo kuhanja in porabo
energije kuhališča ni linearno. Ko zvišate
Stopnja ku‐
hanja
Uporaba:
Čas
(min.)
Nasveti
Ohranjanje kuhanih jedi to‐
plih.
po po‐
trebi
Pokrijte posodo.
1-3
Holandska omaka, topljenje:
maslo, čokolada, želatina.
5 - 25
Občasno premešajte.
1-3
Strjevanje: omlete, pečena
jajca.
10 - 40
Kuhajte v posodi s pokrovko.
3-5
Počasno kuhanje riža in
mlečnih jedi, pogrevanje pri‐
pravljenih jedi.
25 - 50
Vode dodajte vsaj dvakrat
toliko, kot je riža, mlečne jedi
na polovici postopka preme‐
šajte.
5-7
Kuhanje zelenjave, rib in me‐ 20 - 45
sa v sopari.
Dodajte nekaj žlic vode.
7-9
Kuhanje krompirja.
20 - 60
Uporabite največ ¼ l vode
za 750 g krompirja.
7-9
Kuhanje večjih količin živil,
enolončnic in juh.
60 150
Do 3 l vode ter sestavin.
9 - 12
Zmerno cvrenje: pečen zre‐ po po‐
zek, telečji cordon bleu, za‐
trebi
rebrnice, polpete, klobase,
jetra, bešamel, jajca, palačin‐
ke, krofi.
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
12 - 13
Intenzivno cvrenje: pražen
krompir, ledvena pečenka,
zrezki.
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
14
Prekuhavanje vode, kuhanje testenin, pečenje mesa (golaž, dušena
govedina), cvrenje ocvrtega krompirja.
-1
5 - 15
Prekuhavanje velike količine vode. PowerBoost se vklopi.
58
www.electrolux.com
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
7.1 Splošne informacije
•
•
•
•
•
Ploščo očistite po vsaki uporabi.
Vedno uporabljajte posodo s čistim
dnom.
Praske ali temni madeži na površini
ne vplivajo na delovanje plošče.
Uporabite posebno čistilno sredstvo
za površine kuhalnih plošč.
Uporabite posebno strgalo za steklo.
7.2 Čiščenje kuhalne plošče
•
Takoj odstranite: stopljeno plastiko,
plastično folijo, sladkor in sladko
•
•
hrano, v nasprotnem primeru se lahko
zaradi umazanije poškoduje kuhalna
plošča. Pazite, da ne pride do opeklin.
Posebno strgalo postavite pod ostrim
kotom na stekleno površino in z
rezilom potegnite po površini.
Odstranite, ko je plošča že dovolj
hladna: ostanke vodnega kamna in
vode, maščobne madeže in svetla
kovinska obarvanja. Ploščo očistite z
vlažno krpo in čistilnim sredstvom, ki
ni grobo. Po čiščenju ploščo osušite z
mehko krpo.
Odstranite svetla kovinska
obarvanja: uporabite raztopino vode
in kisa ter očistite stekleno površino s
krpo.
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
8.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Mogoči vzrok
Rešitev
Kuhalne plošče ni mogoče
vklopiti ali je uporabljati.
Kuhalna plošča ni priklju‐
čena na napajanje ali je
priključena nepravilno.
Preverite, ali je kuhalna
plošča pravilno priključena
na napajanje. Oglejte si
vezalno shemo.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varo‐
valka večkrat zapored pre‐
gori, se obrnite na elektri‐
čarja.
10 sekund ne nastavite
stopnje kuhanja.
Kuhalno ploščo ponovno
vklopite in v manj kot 10
sekundah nastavite stop‐
njo kuhanja.
Sočasno ste se dotaknili
dveh ali več senzorskih
polj.
Dotaknite se samo enega
senzorskega polja.
Deluje funkcija STOP+GO. Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
SLOVENŠČINA
Težava
59
Mogoči vzrok
Rešitev
Na upravljalni plošči je vo‐
da ali mastni madeži.
Očistite upravljalno ploščo.
Zasliši se zvočni signal in
kuhalna plošča se izklopi.
Ko je kuhalna plošča iz‐
klopljena, se oglasi zvočni
signal.
Prekrili ste eno ali več sen‐ Predmet odstranite s sen‐
zorskih polj.
zorskih polj.
Kuhalna plošča se izklopi.
Senzorsko polje
nečim prekrili.
Indikator akumulirane to‐
plote ne zasveti.
Kuhališče ni vroče, ker je
bilo vklopljeno samo kratek
čas, ali pa je poškodovano
tipalo.
Če je bilo kuhališče vklop‐
ljeno dovolj dolgo, da bi
moralo biti vroče, se obrni‐
te na pooblaščeni servisni
center.
Samodejno segrevanje ne
deluje.
Kuhališče je vroče.
Pustite, da se kuhališče
dovolj ohladi.
Nastavljena je najvišja
stopnja kuhanja.
Najvišja stopnja kuhanja
ima enako moč kot funkci‐
ja.
Stopnja kuhanja se med
dvema stopnjama spremi‐
nja.
Deluje funkcija Upravljanje
moči.
Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
Senzorska polja so vroča.
Posoda je prevelika oz. ste Večjo posodo postavite na
jo postavili preblizu uprav‐ zadnje kuhališče, če je
ljalnih polj.
možno.
Ob dotiku senzorskih polj
na plošči ni zvoka.
Zvočni signali so izkloplje‐
ni.
ste z
Odstranite predmet s sen‐
zorskega polja.
Vklopite zvoke. Oglejte si
»Vsakodnevna uporaba«.
zasveti.
Deluje funkcija Varovalo za Oglejte si »Vsakodnevna
otroke ali Ključavnica.
uporaba«.
zasveti.
Na kuhališču ni posode.
Postavite posodo na kuha‐
lišče.
Posoda ni primerna.
Uporabite primerno poso‐
do. Oglejte si »Namigi in
nasveti«.
Premer dna posode je pre‐ Uporabite posodo ustrezne
majhen za kuhališče.
velikosti. Oglejte si »Teh‐
nični podatki«.
60
www.electrolux.com
Težava
Prikažeta se
Mogoči vzrok
Rešitev
in številka. Prišlo je do napake na ku‐
halni plošči.
Izklopite kuhalno ploščo in
jo po 30 sekundah ponov‐
no vklopite. Če
znova
zasveti, kuhalno ploščo iz‐
ključite iz električnega om‐
režja. Po 30 sekundah jo
ponovno priključite. Če se
težava nadaljuje, se obrni‐
te na pooblaščeni servisni
center.
Slišite lahko neprekinjeno
piskanje.
Električna priključitev je na‐ Kuhalno ploščo izključite iz
pačna.
električnega omrežja. Obr‐
nite se na usposobljenega
električarja, da preveri na‐
peljavo.
8.2 Če ne najdete rešitve ...
Če rešitve težave ne morete najti sami,
se obrnite na prodajalca ali pooblaščen
servisni center. Posredujte podatke s
ploščice za tehnične navedbe.
Posredujte tudi trimestno črkovno kodo
za steklokeramično ploščo (v vogalu
plošče) in sporočilo o napaki, ki se
prikaže. Poskrbite za pravilno uporabo
kuhalne plošče. V nasprotnem primeru
servisiranje s strani servisne službe ali
trgovca tudi v času garancije ne bo
brezplačno. Informacije o servisni službi
in garancijskih pogojih se nahajajo v
garancijski knjižici.
9. TEHNIČNI PODATKI
9.1 Ploščica za tehnične
navedbe
Model KIV64463
Tip 61 B4A 04 AD
Indukcija 7.2 kW
Serijska št. .................
ELECTROLUX
Številka izdelka 949 596 766 00
220 - 240 V/400 V, 2 N, 50 - 60 Hz
Izdelano v Nemčiji
7.2 kW
9.2 Specifikacije kuhališč
Kuhališče
Nazivna moč PowerBoost
(najvišja stop‐ [W]
nja kuhanja)
[W]
PowerBoost
Premer poso‐
najdaljše traja‐ de [mm]
nje [min]
Sprednje levo
2300
3200
10
125 - 210
Zadnje levo
2300
3200
10
125 - 210
SLOVENŠČINA
Kuhališče
Nazivna moč PowerBoost
(najvišja stop‐ [W]
nja kuhanja)
[W]
PowerBoost
Premer poso‐
najdaljše traja‐ de [mm]
nje [min]
Sprednje des‐
no
2300
3200
10
125 - 210
Zadnje desno
2300
3200
10
125 - 210
Moč kuhališč se lahko malce razlikuje od
podatkov v razpredelnici. Spreminja se z
materialom in merami posode.
61
premera od premera, navedenega v
razpredelnici.
Za najboljše rezultate kuhanja
uporabljajte posodo, ki nima večjega
10. ENERGIJSKA UČINKOVITOST
10.1 Podatki o izdelku v skladu z EU 66/2014
Identifikacija modela
KIV64463
Tip kuhalne plošče
Vgrajena kuhal‐
na plošča
Število kuhališč
2
Tehnologija segrevanja
Indukcija
Dolžina (D) in širina (Š)
kuhališča
Levo
D 39,2 cm
Š 22,0 cm
Dolžina (D) in širina (Š)
kuhališča
Desno
D 39,2 cm
Š 22,0 cm
Poraba energije kuhališča Levo
(EC electric cooking)
183,9 Wh/kg
Poraba energije kuhališča Desno
(EC electric cooking)
183,9 Wh/kg
Poraba energije kuhalne
plošče (EC electric hob)
183,9 Wh/kg
EN 60350-2 - Gospodinjski, električni,
kuhinjski aparati ― 2. del: Kuhalne plošče
― Načini merjenja učinkovitosti
•
10.2 Varčevanje z energijo
•
Med vsakodnevnim kuhanjem lahko
varčujete z energijo, če upoštevate
spodnje namige.
•
•
Pri segrevanju vode uporabite samo
potrebno količino.
•
•
Posodo po možnosti pokrijte s
pokrovko.
Pred vklopom kuhališča nanj
postavite posodo.
Manjše posode postavite na manjša
kuhališča.
Posodo postavite neposredno na
sredino kuhališča.
Uporabite akumulirano toploto, da
ohranite hrano toplo ali da jo stopite.
62
www.electrolux.com
11. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
SLOVENŠČINA
63
867346750-B-102019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising