Electrolux | EHH7000F | User manual | Electrolux EHH7000F User Manual

Electrolux EHH7000F User Manual
EHH7000F
SV
Inbyggnadshäll
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.........................................................................4
3. INSTALLATION.................................................................................................. 6
4. PRODUKTBESKRIVNING..................................................................................8
5. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 10
6. RÅD OCH TIPS................................................................................................ 13
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING......................................................................... 16
8. FELSÖKNING...................................................................................................16
9. TEKNISKA DATA............................................................................................. 18
10. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 19
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
SVENSKA
3
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här
apparaten när den är igång.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år
ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett
eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan
stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med
ett lock eller brandfilt.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
FÖRSIKTIGHET: Tillagningsprocessen måste
övervakas. En kort tillagningsprocess måste ständigt
övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på
kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
Om keramik-/glasytan är sprucken, stäng av
produkten och dra ur elsladden. Om produkten är
ansluten till elnätet direkt med kopplingsboxen, ta bort
säkringen för att koppla från produkten från
strömförsörjningen. I båda fallen, kontakta vårt
auktoriserade servicecenter.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller
personer med motsvarande utbildning, för att undvika
fara.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats
av tillverkaren av produkten eller som anges av
tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller
hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel
skydd används.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
•
•
•
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
•
•
•
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Täta skurna ytor med tätningsmedel
för att förhindra att fukt får den att
svälla.
Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
SVENSKA
•
•
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
Varje produkt har fläktar som kyler ner
i botten.
Om produkten är installerad ovanför
en låda:
– Förvara inga smådelar eller
pappersark som kan dras in,
eftersom de kan skada fläkten
eller påverka kylsystemet.
– Ha ett avstånd på minst 2 cm
mellan produktens botten och
sådant som finns förvarat i lådan.
2.2 Elektrisk anslutning
•
•
•
•
•
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
Använd rätt nätkabel.
Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
Dragavlasta kabeln.
Kontrollera att nätkabeln eller
kontakten (i förekommande fall) inte
vidrör den heta produkten eller det
heta kokkärlet när du ansluter
produkten till närliggande uttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt
auktoriserade servicecenter eller en
elektriker för att ersätta en skadad
nätkabel.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
5
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
Använd denna produkt för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
Lita inte på kastrullvarnaren.
Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Om produktens yta är sprucken ska
du omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra
elstötar.
Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten
är igång.
Det kan stänka när du lägger
livsmedel i het olja.
6
www.electrolux.com
VARNING!
Risk för brand och explosion
•
•
•
•
Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
Lägg inte på några värmskydd på
hällens glasyta.
Låt inte kokkärl torrkoka.
Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
Lägg inte aluminiumfolie på
produkten.
Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
•
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
2.4 Underhåll och rengöring
•
•
•
•
•
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Stäng av produkten och låt den kallna
före rengöring.
Koppla från produkten från elnätet
före underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2.5 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Kontakta kommunen för information
om hur produkten kasseras korrekt.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
2.6 Underhåll
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Före installationen
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.
Serienummer ....................
3.2 Inbyggnadshällar
Inbyggnadshällar får endast användas
efter installation i lämpliga
inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
3.3 Nätkabel
•
•
Hällen är försedd med en nätkabel.
För att ersätta den skadade
nätkabeln, använd kabeltyp:
H05V2V2-F som motstår en
SVENSKA
temperatur av 90 °C eller högre.
Kontakta din lokala servicestation.
min.
12 mm
3.4 Montering
min.
500mm
min.
50mm
min. 60mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
Om produkten har
installerats ovanför en låda
kan hällens ventilation
värma upp det som förvaras
i lådan när hällen används.
min.
28 mm
7
8
www.electrolux.com
4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Beskrivning av hällen
1 Induktionskokzon
2 Kontrollpanelen
1
1
180 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
1
2
4.2 Beskrivning av kontrollpanelen
2
1
3
4
5
11
10
6
9
7
8
Använd touchkontrollerna för att använda produkten. Displayerna, indikeringarna och
ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.
Touch Funktion
-kon‐
troll
PÅ/AV (ON/OFF)
För att aktivera och avaktivera hällen.
Hob²Hood
För att aktivera och inaktivera manuellt
läge för funktionen.
Lås / Barnsäkring på ug‐
nen
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
Paus
För att aktivera och avaktivera funktio‐
nen.
-
Värmelägesdisplay
För att visa det inställda värmeläget.
-
Timerindikatorer för kok‐
zonerna
För att visa för vilken kokzon tiden är in‐
ställd.
-
Timerdisplay
För att visa tiden i minuter.
1
2
3
4
5
6
7
Beskrivning
SVENSKA
Touch Funktion
-kon‐
troll
9
10
Beskrivning
-
För att välja kokzon.
/
-
För att öka eller minska tiden.
/
-
För inställning av värmeläge.
PowerBoost
För att aktivera och avaktivera funktio‐
nen.
8
11
9
4.3 Visningar av värmeinställning
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
-
/
-
Kokzonen är på.
Punkten betyder halva värmenivån.
Paus är på.
Automax är på.
PowerBoost är på.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
/
OptiHeat Control (3-stegs restvärmeindikator): tillagar fortfaran‐
de / varmhållning / restvärme.
/
Lås /Barnsäkring på ugnen är på.
Kokkärlet är felaktigt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat
på kokzonen.
Automatisk avstängning är på.
4.4 OptiHeat Control (3-stegs
restvärmeindikator)
VARNING!
/
/
Risk för
brännskador från restvärme.
Kontrollampan visar
restvärmenivån.
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
10
www.electrolux.com
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Aktivera och avaktivera
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på
eller stänga av hällen.
5.4 Automax
Du kan uppnå önskat värmeläge
snabbare om du aktiverar den här
funktionen. Funktionen ställer in högsta
värmeläget under en viss tid och sänker
sedan till rätt värmeläge.
För att aktivera funktionen
måste kokzonen vara kall.
5.2 Automatisk avstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
För att aktivera funktionen för en
•
•
omedelbart på
(
omedelbart på
tills rätt värmeläge
•
•
•
•
alla kokzoner är avstängda.
du inte ställer in värmeläge efter
hällen har satts på.
du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10
sekunder (en kastrull, en handduk
osv.). En ljudsignal ljuder och hällen
stängs av. Ta bort föremålet eller
rengör kontrollpanelen.
hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
du använder ett olämpligt kokkärl.
tänds och kokzonen
Symbolen
stängs av automatiskt efter 2 minuter.
du stänger inte av en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en stund
tänds
och hällen stängs av.
Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:
Värmeläge
kokzon: tryck på
(
tänds). Tryck
tänds). Tryck
tänds. Efter 3 sekunder tänds
.
För att avaktivera funktionen: tryck på
.
5.5 PowerBoost
Den här funktionen gör mer effekt
tillgänglig för induktionskokzonerna.
Funktionen kan bara aktiveras för
induktionskokzonen under en begränsad
tidsperiod. Därefter kopplar
induktionskokzonen automatiskt tillbaka
till högsta värmeläget.
Se avsnittet "Teknisk
information".
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på
.
tänds.
Hällen stängs av
efter
Avaktivera funktionen: tryck på
6 timmar
eller
3-4
5 timmar
5.6 Timer
5
4 timmar
6-9
1,5 timme
Nedräkningstimer
Du kan använda den här funktionen för
att ställa in hur länge kokzonen ska vara
igång vid enbart detta tillagningstillfälle.
,1-2
5.3 Värmeläge
Tryck på
Användning
för att öka värmeläget.
för att minska
värmeläget. Tryck på
och
samtidigt för att inaktivera kokzonen.
.
Ställ först in värmeinställningen för
kokzonen, ställ därefter in funktionen.
Ställa in kokzonen: tryck på
upprepade gånger tills indikatorn för
önskad kokzon tänds.
SVENSKA
För att aktivera eller ändra tiden: tryck
på
eller
för timern för att ställa in
tiden (00 - 99 minuter). När indikatorn för
kokzonen börjar blinka långsammare
räknas tiden ned.
För att se återstående tid: välj
tänds.Värmeläget sänks till 1.
Avaktivera funktionen genom att trycka
på
. Föregående värmeläge slås på.
5.8 Lås
kokzonen med . Kokzonens indikator
börjar blinka snabbt. På displayen visas
den återstående tiden.
Du kan låsa kontrollpanelen medan
kokzonerna är igång. Funktionen
förhindrar oavsiktliga ändringar av
värmeläget.
För att avaktivera funktionen: Välj
Ställ in värmeläget först.
och tryck på
.
kokzonen med
Återstående till räknar ned till 00.
Kokzonens kontrollampa släcks.
Aktivera funktionen: tryck på .
tänds i 4 sekunder.Timern förblir på.
För att avaktivera funktionen: tryck på
När tiden gått ut ljuder en
signal och 00 blinkar.
Kokzonen avaktiveras.
. Föregående värmeläge aktiveras.
För att stänga av ljudet: tryck på
.
Aktivera funktionen: tryck på
. Tryck
på timern för att ställa in
på eller
tiden. När tiden gått ut ljuder en signal
och 00 blinkar.
För att stänga av ljudet: tryck på
.
För att avaktivera funktionen: tryck på
och därefter på . Den kvarvarande
tiden räknas ner till 00
Denna funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt.
5.7 Paus
Funktionen ställer in alla påslagna
kokzoner på det lägsta värmeläget.
När funktionen är på är alla andra
symboler på kontrollpanelerna låsta.
När funktionen är på kan symbolerna
och
användas. Funktionen stoppar
inte timerfunktionerna:
Tryck på
och
När du avaktiverar hällen
stängs även denna funktion
av.
.
Signalur
Du kan använda den här funktionen som
Signalur när hällen är på och
tillagningszonerna inte används.
Displayen visar värmeläget
11
.
för att aktivera funktionen.
5.9 Barnsäkring på ugnen
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.
Aktivera funktionen: aktivera hällen
med
på
. Ställ inte in värmeläget. Tryck
i 4 sekunder.
hällen med
tänds. Inaktivera
.
För att avaktivera funktionen: aktivera
hällen med
Tryck på
. Ställ inte in värmeläget.
i 4 sekunder.
Inaktivera hällen med
tänds.
.
För att kringgå funktionen för ett
enskilt tillagningstillfälle: aktivera
hällen med .
tänds. Tryck på
i4
sekunder. Ställ in värmeläge inom 10
sekunder. Hällen kan nu användas. Om
du avaktiverar hällen med
funktionen igen.
aktiveras
5.10 OffSound Control
(Avaktivering och aktivering av
ljud)
Ljudsignalerna är aktiverade
från början.
12
www.electrolux.com
Stäng av hällen. Tryck på
i3
sekunder. Displayen tänds och släcks.
Tryck på
i 3 sekunder.
eller
tänds. Tryck på
på Timer för att välja
något av följande:
•
– ljudet är avstängt
– ljudet är på
•
Vänta tills hällen stängs av automatiskt
för att bekräfta ditt val.
När denna funktion är inställd på
du endast ljuden när:
•
•
•
•
hör
du trycker på
Signalur ringer
Nedräkningstimer ringer
du ställer något på kontrollpanelen.
Om det är något fel på
strömkällan och hällen
stängs av behålls inte
föregående inställningar.
5.11 Effektreglering
•
•
•
•
•
•
Kokzonerna är grupperade enligt plats
och nummer på faserna i hällen. Se
bilden.
Varje fas har en maximal
elektricitetsbelastning på 3700 W.
Funktionen delar strömmen mellan de
kokzoner som är anslutna till samma
fas.
Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på
kokzonerna som anslutits till en fas
har överskridit 3700 W.
Funktionen minskar strömmen till de
andra kokzonerna som är anslutna till
samma fas.
Värmeinställningsdisplayen för de
reducerade zonerna växlar mellan
den valda värmeinställningen och den
reducerade värmeinställningen. Efter
en tid stannar
värmeinställningsdisplayen för de
reducerade zonerna på den
reducerade värmeinställningen.
5.12 Hob²Hood
Det är en avancerad automatisk funktion
som kopplar hällen till en speciell
köksfläkt. Både hällen och köksfläkten
har en infraröd signalkommunikator.
Fläktens hastighet definieras automatiskt
med utgångspunkt från
lägesinställningen och temperaturen för
det hetaste kokkärlet på hällen. Du kan
också använda fläkten från hällen
manuellt.
Fjärrsystemet är för de flesta
köksfläktar inaktiverade från
början. Aktivera det innan du
använder funktionen. Läs
köksfläktens bruksanvisning
för mer information.
Använda funktionen automatiskt
Om funktionen ska användas
automatiskt ställer du in det automatiska
läget på H1 – H6. Hällen är
ursprungligen inställd på H5.Fläkten
reagerar när hällen aktiveras. Hällen
känner av kokkärlets temperatur
automatiskt och justerar fläktens
hastighet därefter.
Automatiska lägen
Auto‐
matiskt
ljus
Kok‐
ning1)
Stek‐
ning2)
Läge H0 Av
Av
Av
Läge H1 På
Av
Av
SVENSKA
Auto‐
matiskt
ljus
Kok‐
ning1)
Stek‐
ning2)
På
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Läge H3 På
Av
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Läge H4 På
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Läge H5 På
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Fläkt‐
hastig‐
het 2
Läge H6 På
Fläkt‐
hastig‐
het 2
Fläkt‐
hastig‐
het 3
Läge
H23)
1) Hällen känner av kokningsprocessen och
aktiverar fläkthastigheten enligt det automa‐
tiska läget.
2) Hällen känner av stekningsprocessen
och aktiverar fläkthastigheten enligt det au‐
tomatiska läget.
3) I det här läget aktiveras fläkten och lam‐
pan, och går inte efter temperaturen.
Ändra det automatiska läget
1. Stänga av produkten.
i 3 sekunder. Displayen
2. Tryck på
tänds och släcks
3. Tryck på
i 3 sekunder.
4. Tryck på
tänds.
några gånger tills
på timern för att välja ett
5. Tryck på
automatiskt läge.
Inaktivera funktionens
automatiska läge om du vill
använda köksfläkten direkt
på fläktpanelen.
6. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13
När du är klar med
matlagningen och stänger av
hällen kan köksfläkten
fortsätta gå under en viss tid.
Efter den tiden stänger
systemet av fläkten
automatiskt och förhindrar
att du oavsiktligt slår på
fläkten under kommande 30
sekunder.
Styra fläkthastigheten manuellt
Du kan även styra funktionen manuellt.
Det gör du genom att trycka på
när
hällen är igång. Då inaktiveras
automatiskt styrning av funktionen och
du kan ändra fläkthastigheten manuellt.
ökar du
När du trycker på
fläkthastigheten med ett. När du når en
intensiv nivå och trycker på
igen ställs
fläkthastigheten in på 0 igen och då
stängs köksfläkten av. Starta fläkten igen
med fläkthastighet 1 genom att trycka på
.
Aktivera automatiskt styrning
av funktionen genom att
stänga av hällen och sedan
slå på den igen.
Aktivera belysningen
Du kan ställa in hällen på att aktivera
belysningen automatiskt när du slår på
hällen. Detta gör du genom att ställa in
det automatiska läget på H1 – H6.
Belysningen i köksfläkten
släcks två minuter efter att
hällen stängts av.
14
www.electrolux.com
6.1 Kokkärl
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett
kraftigt elektromagnetiskt
fält.
Använd
induktionskokzonerna med
korrekt kokkärl.
Kokkärlsmaterial
•
Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat
stål, rostfritt stål, botten med flera
lager (märkt som lämpligt av
tillverkaren).
• Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
•
•
lite vatten kokar mycket snabbt upp
på en kokzon som är inställd på det
högsta värmeläget.
en magnet fastnar på kokkärlets
botten.
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Kokkärlets mått
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten upp till en viss gräns.
en del av effekten som kokzonen
genererar.
Se avsnittet "Teknisk
information".
6.2 Ljud under användning
Om du hör:
•
knackande ljud: är kokkärlet tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
• visslande ljud: använder du kokzonen
med hög effektnivå och kokkärlet är
tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
• surrande: använder du hög effektnivå.
• klickande: beror detta på elektriska
omkopplingar.
• susande: beror detta på att fläkten är
igång.
Dessa ljud är normala och innebär
inte att det är fel på produkten.
6.3 Exempel på olika typer av
tillagning
Korrelationen mellan en zons värmeläge
och dess energiförbrukning är inte linjär.
När du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
energiförbrukning. Det betyder att en
kokzon med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
mindre diameter än den minsta får bara
Värmein‐
ställning
Använd för:
Tid
(min)
Tips
Varmhållning av tillagad mat. efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1 - 2.
Hollandaisesås, smältning
av: smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellan‐
rum.
1 - 2.
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 - 40
Tillaga med lock.
-1
SVENSKA
15
Värmein‐
ställning
Använd för:
Tid
(min)
Tips
2. - 3.
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 - 50
Minst dubbelt så mycket
vätska som ris, rör om mjölk‐
baserade rätter under tillag‐
ningen.
3. - 4.
Ångkoka grönsaker, fisk,
kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar
vätska.
4. - 5.
Kokning av potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten
till 750 g potatis.
4. - 5.
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 150
Upp till 3 l vätska plus ingre‐
dienser.
5. - 7
Lätt stekning: schnitzel, cor‐
don bleu, kotletter, kroketter,
korv, lever, ägg, pannkakor,
munkar.
efter
behov
Vänd efter halva tiden.
7-8
Kraftig stekning, potatiskro‐
ketter, njurstek, fransyska.
5 - 15
Vänd efter halva tiden.
9
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pom‐
mes frites.
Koka stora mängder vatten. PowerBoost aktiveras.
6.4 Råd och tips för Hob²Hood
När hällen används med funktionen:
•
Skydda fläktpanelen mot direkt
solljus.
• Rikta inte halogenlampor mot
fläktpanelen.
• Täck inte över hällens kontrollpanel.
• Avbryt inte signalen mellan hällen och
fläkten (t.ex. med en hand eller
kokkärlshandtag). Se bilden.
Fläkten på bilden är bara ett exempel.
Andra fjärrstyrda produkter
kan blockera signalen.
Använd inga fjärrstyrda
produkter när du använder
funktionen på hällen.
Köksfläktar som fungerar med
Hob²Hood-funktionen
16
www.electrolux.com
Se vår konsumentwebbplats för att se
hela sortimentet med köksfläktar som
fungerar med den här funktionen.
Electrolux-köksfläktar som fungerar med
den här funktionen måste ha symbolen
.
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Allmän information
•
•
•
•
•
Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
Använd en speciell skrapa för glaset.
7.2 Rengöring av hällen
•
•
•
socker. I annat fall kan denna typ av
smuts skada hällen. Var försiktig och
undvik brännskador. Sätt
specialskrapan snett mot glasytan och
för bladet över ytan.
Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och icke slipande
rengöringsmedel. Efter rengöring,
torka hällen med en mjuk duk.
Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en fuktad trasa.
Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat med
8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera el‐
ler använda hällen.
Hällen är inte ansluten till
Kontrollera att hällen är
strömförsörjningen eller
korrekt ansluten till ström‐
den är ansluten på fel sätt. försörjningen. Se kopp‐
lingsschemat.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
Du har inte ställt in värme‐
läget inom 10 sekunder.
Sätt på hällen igen och
ställ in värmeläget inom 10
sekunder.
Du har tryckt på 2 eller fle‐
ra touchkontroller samti‐
digt.
Tryck bara på en touchkontroll.
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Paus är på.
Se "Daglig användning".
Det finns vatten eller fett‐
stänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
En ljudsignal ljuder och
Du har ställt något på en
hällen stängs av.
eller flera touch-kontroller.
En ljudsignal ljuder när häl‐
len slår ifrån.
Ta bort föremålet från
touch-kontrollerna.
Hällen stängs av.
Ta bort föremålet från
touch-kontrollen.
Du satte något på touchkontrollen
.
Restvärmeindikatorn tänds Zonen är inte varm efter‐
inte.
som den bara har varit
påslagen en kort stund el‐
ler så kan sensorn vara
trasig.
17
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzo‐
nen varit på tillräckligt
länge för att vara varm.
Hob²Hood fungerar inte.
Du kan täcka över kontroll‐ Avlägsna föremålet från
panelen.
kontrollpanelen.
Automax fungerar inte.
Zonen är het.
Låt zonen bli tillräckligt
sval.
Det högsta värmeläget är
inställt.
Det högsta värmeläget har
samma effekt som funktio‐
nen.
Effektreglering är på.
Se "Daglig användning".
Värmeläget ändras mellan
två nivåer.
Touch-kontrollerna blir var‐ Kokkärlet är för stort eller
ma.
står för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på
de bakre zonerna om möj‐
ligt.
Det hörs inget ljud när du
trycker på touchkontroller‐
na.
Aktivera ljudet. Se "Daglig
användning".
Ljudet är avaktiverat.
tänds.
Barnsäkring på ugnen eller Se "Daglig användning".
Lås är på.
tänds.
Det står inget kokkärl på
zonen.
Ställ ett kokkärl på zonen.
Kokkärlet passar inte.
Använd ett lämpligt kok‐
kärl. Se "Råd och tips".
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zo‐
nen.
Använd kokkärl med rätt
mått. Se avsnittet "Teknis‐
ka data".
18
www.electrolux.com
Problem
och en siffra tänds.
Möjlig orsak
Lösning
Det har uppstått ett fel på
hällen.
Stäng av hällen och sätt på
den igen efter 30 sekun‐
der. Om
visas igen ska
du dra ur elkontakten. Sätt
i elkontakten igen efter 30
sekunder. Kontakta aukto‐
riserat servicecenter om
problemet fortsätter.
Ett konstant pip-ljud hörs.
Fel på elanslutningen.
8.2 Om du inte finner en
lösning...
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet. Uppge uppgifterna på typskylten.
Meddela även den tresiffriga koden och
koden för glaskeramiken (den sitter i
hörnet på hällen) och felmeddelande
Dra ur elkontakten. Tala
med en behörig elektriker
som kontrollerar installatio‐
nen.
som visas. Kontrollera att du har hanterat
hällen på korrekt sätt. Annars kommer
besök från servicetekniker eller
fackhandlare inte att vara kostnadsfritt,
inte ens under garantitiden. Anvisningar
för kundservice och garantibestämmelser
finns i garantihäftet.
9. TEKNISKA DATA
9.1 Typskylt
Modell EHH7000F
Typ 61 B4A 00 AA
Induktion 7.35 kW
Serienr .................
ELECTROLUX
PNC 949 596 796 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Tillverkad i Tyskland
7.35 kW
9.2 Specifikation för kokzonerna
Kokzon
Nominell ef‐
fekt (max vär‐
meläge) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximal var‐
aktighet [min]
Kokkärlets dia‐
meter [mm]
Vänster fram
2300
3700
10
180 - 210
Vänster bak
1800
2800
10
145 - 180
Höger fram
1400
2500
4
125 - 145
Höger bak
1800
2800
10
145 - 180
Kokzonernas effekt kan skilja sig en
aning från uppgifterna i tabellen. Den
ändras efter kokkärlets material och mått.
För optimalt matlagningsresultat använd
inte kokkärl större än diametern i
tabellen.
SVENSKA
19
10. ENERGIEFFEKTIVITET
10.1 Produktinformation enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
EHH7000F
Typ av häll
Häll för inbygg‐
nad
Antal kokzoner
4
Uppvärmningsteknik
Induktion
Diameter på runda kokzo‐ Vänster fram
ner (Ø)
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
21,0 cm
18,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiförbrukning per
Vänster fram
kokzon (EC electric cook‐ Vänster bak
ing)
Höger fram
Höger bak
178,4 Wh/kg
184,9 Wh/kg
183,2 Wh/kg
184,9 Wh/kg
Energiförbrukning för häl‐
len (EC electric hob)
182,9 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda
•
10.2 Energibesparing
•
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
•
•
•
•
Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
867346305-D-102019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising