Progress | PAS8060E | User manual | Progress PAS8060E User Manual

Progress PAS8060E User Manual
Brugsanvisning
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Manual de instrucciones
Kogesektion
Kookplaat
Platetopp
Placa de cocción
PAS8060E
2 Progress
INDHOLDSFORTEGNELSE
Oplysninger om sikkerhed
Sikkerhedsanvisninger
Installation
Produktbeskrivelse
Daglig brug
2
3
5
7
8
Råd og tip
Vedligeholdelse og rengøring
Fejlfinding
Tekniske data
Energieffektiv
10
11
12
13
14
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og
tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller
brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og
tilgængeligt sted til senere opslag.
Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring
eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret
i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de
medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf
det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når det
er i drift, eller mens det køler af. De tilgængelige dele er
varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal denne aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Børn på 3 år og derunder skal altid holdes væk fra dette
apparat, når det er i drift.
Generelt om sikkerhed
•
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
Progress 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
varmelegemerne. Børn på under 8 år skal holdes på
afstand, med mindre de overvåges konstant.
Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en særskilt
fjernbetjening.
ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en kogesektion
med fedt eller olie kan være farligt og kan muligvis
resultere i brand.
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men sluk
for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et låg eller
et brandtæppe.
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges. En
kortvarig tilberedningsproces skal overvåges kontinuerligt.
ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande på
kogefladerne.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget varme.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
Hvis glaskeramikoverfladen/glasoverfladen er revnet, skal
du slukke for apparatet for ikke at risikere elektrisk stød.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret
serviceværksted eller en tekniker med tilsvarende
kvalifikationer.
ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet af
producenten af madlavningsapparatet, eller som er angivet
af producenten af apparatet i brugsanvisningen som
velegnede til brug, eller kogesektionssikringer indbygget i
apparatet. Brug af upassende sikringer kan medføre uheld.
SIKKERHEDSANVISNINGER
Installation
ADVARSEL! Apparatet må kun
installeres af en sagkyndig.
ADVARSEL! Risiko for skader
på mennesker eller apparat.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
4 Progress
• Forsegl snitfladerne med et
tætningsmiddel for at forhindre fugt, der
forårsager opsvulmen.
• Beskyt apparatets bund mod damp og
fugt.
• Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette for at
undgå, at der falder varmt kogegrej ned
fra apparatet, når døren eller vinduet
åbnes.
• Hvis apparatet monteres oven over
skuffer, skal du sørge for, at der er
tilstrækkelig plads mellem apparatets
bund og den øverste skuffe til
luftcirkulation.
• Apparatets bund kan blive varm. Sørg
for at installere et separationspanel
fremstillet af krydsfiner,
køkkenmøbelmateriale eller andre ikkebrændbare materialer under apparatet
for at forhindre adgang til bunden.
Tilslutning, el
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL! Risiko for brand
og elektrisk stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal udføres
af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Inden apparatet tages i brug, skal du
sørge for, at det er koblet fra
strømforsyningen.
• Sørg for, at parametrene på typeskiltet
er kompatible med de elektriske data
for strømforsyningen.
• Sørg for, at apparatet installeres
korrekt. En løs eller forkert elledning
eller stik (hvis relevant) kan gøre
terminalen for varm.
• Brug den korrekte elledning.
• Elledningerne må ikke være viklet
sammen.
• Sørg for, at der installeres en
beskyttelse mod stød.
• Kablet skal forsynes med
trækaflastning.
• Sørg for, at elledningen eller stikket
(hvis relevant) ikke får kontakt med det
varme apparat eller varmt kogegrej, når
•
du tilslutter apparatet til de nærmeste
kontakter
Brug ikke adaptere med flere stik og
forlængerledninger.
Pas på, du ikke beskadiger netstikket
(hvis relevant) eller ledningen. Kontakt
vores autoriserede servicecenter eller
en elektriker, hvis en beskadiget
ledning skal udskiftes.
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes uden
værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at
der er adgang til elstikket efter
installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så forbindelsen
til lysnettet kan afbrydes på alle poler.
Isolationsudstyret skal have en
brydeafstand på mindst 3 mm.
Brug
ADVARSEL! Risiko for skader,
forbrænding og elektrisk stød.
• Fjern al emballagen, etiketterne og den
beskyttende film (hvis relevant) inden
ibrugtagning.
• Brug apparatet i et husholdningsmiljø.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke
er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sæt kogezonen på "sluk", når den ikke
er i brug.
• Læg ikke bestik eller grydelåg på
kogezonerne. De kan blive varme.
Progress 5
• Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Hvis apparatets overflade er revnet,
skal apparatet øjeblikkeligt kobles fra
strømforsyningen. Dette er for at
forhindre elektrisk stød.
• Når du anbringer mad i varm olie, kan
det sprøjte.
ADVARSEL! Risiko for brand
og eksplosion
• Fedtstoffer og olie kan udsende
brændbare dampe, når de opvarmes.
Hold flammer eller opvarmede
genstande væk fra fedtstoffer og olie,
når du tilbereder mad med dem.
• De dampe, som meget varm olie
udsender, kan forårsage
selvantændelse.
• Brugt olie, der kan indeholde
madrester, kan forårsage brand ved en
lavere temperatur end olie, der bruges
for første gang.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.
ADVARSEL! Risiko for
beskadigelse af apparatet.
• Opbevar ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
• Stil ikke et varmt grydelåg på
kogesektionens glasoverflade.
• Lad ikke kogegrej koge tørt.
• Pas på, der ikke falder genstande eller
kogegrej ned på apparatet. Overfladen
kan blive beskadiget.
• Tænd aldrig for en kogezone, hvis den
er tom, eller der står tomt kogegrej på
den.
• Læg ikke aluminiumsfolie på apparatet.
• Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan forårsage
ridser på glasset eller glaskeramikken.
Løft altid disse genstande, når du skal
flytte dem på kogesektionen.
• Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
Vedligeholdelse og rengøring
• Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
• Sluk for apparatet, og lad det køle af
inden rengøring.
• Kobl apparatet fra lysnettet, før der
udføres vedligeholdelse.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler
eller metalgenstande.
Bortskaffelse
ADVARSEL! Risiko for
personskade eller kvælning.
• Kontakt din genbrugsplads ang.
oplysninger om, hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.
Service
• Kontakt et autoriseret servicecenter for
at få repareret apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
INSTALLATION
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Inden installationen
Notér følgende oplysninger fra typeskiltet,
før du installerer kogesektionen:
6 Progress
Tilslutningskabel
Typeskiltet sider i bunden af
kogesektionen.
Serienummer ...........................
Indbygningskogesektioner
Brug først indbygningskogesektionerne,
når kogesektionen er samlet i de korrekte
indbygningsenheder og bordplader, der
opfylder kravene.
• Kogesektionen leveres med netkabel.
• For at udskifte det beskadigede
netkabel skal du bruge kabeltypen:
H05V2V2-F, som modstår en
temperatur på 90 °C eller højere.
Kontakt altid Service A/S.
Montering
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
Progress 7
PRODUKTBESKRIVELSE
Oversigt over kogesektionen
1
1 Kogezone
2 Kontrolpanel
1
265 mm
145 mm
170 mm
120/210
mm
1
145 mm
2
1
Oversigt over betjeningspanel
1
2
3
4
10
5
9
6
7
8
Brug sensorfelterne til at betjene apparatet. Display, kontrollamper og signaler viser de
funktioner, der er i brug.
Sens
or‐
felt
Funktion
Kommentar
1
ON/OFF
Tænder/slukker for kogesektionen.
2
Lås / Børnesikring
Låser/låser op for betjeningspanelet.
3
-
Tænder/slukker for yderste varmekreds.
-
Display for varmetrin
Visning af varmetrinnet.
-
Kogezoneindikatorer for ti‐
mer
Viser den kogezone, som du har tidsindstillet.
-
Timerdisplay
Viser tiden i minutter.
-
Tænder/slukker for yderste varmekreds.
4
5
6
7
8 Progress
Sens
or‐
felt
Funktion
Kommentar
-
Vælger kogezone.
/
-
Øger eller mindsker tiden.
/
-
Indstilling af et varmetrin.
8
9
10
Display for varmetrin
Display
Beskrivelse
Kogezonen er slukket.
Kogezonen er tændt.
-
Opkogningsautomatik-funktionen er i brug.
+ tal
Der er en funktionsfejl.
En kogezone er stadig varm (restvarme).
Lås / Børnesikring-funktionen er i brug.
Automatisk slukning-funktionen er i brug.
Restvarmeindikator
ADVARSEL!
Forbrændingsrisiko ved
restvarme.
DAGLIG BRUG
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Aktivering og deaktivering
Tryk på
i 1 sekund for at tænde eller
slukke for kogesektionen.
Automatisk slukning
Funktionen slukker automatisk for
kogesektionen, hvis:
• alle kogezoner deaktiveres,
• du ikke indstiller varmetrinnet, når
kogesektionen er aktiveret,
• du spilder noget, eller lægger noget på
betjeningspanelet i mere end 10
sekunder (en gryde/pande, en klud
osv.). Der udsendes et lydsignal, og
Progress 9
kogesektionen slukkes. Fjern
genstanden, eller tør betjeningspanelet
af.
• du behøver ikke deaktivere en
kogezone eller ændre varmetrinnet.
Efter et stykke tid tændes , og
kogesektionen slukkes.
Forholdet mellem varmetrinnet og tiden
efter, at kogesektionen deaktiveres:
Sådan aktiveres funktionen for en
kogezone: Tryk på , indtil det ønskede
varmetrin aktiveres. Efter 3 sekunder
tændes .
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
.
Timer
6 timer
Nedtællingstimer
Du kan bruge funktionen til at indstille,
hvor længe kogezonen skal være tændt
under én tilberedning.
3-4
5 timer
Indstil først varmetrinnet til kogezonen og
derefter funktionen.
5
4 timer
6-9
1,5 time
Varmetrin
,1-2
Kogesektionen
deaktiveres efter
Varmetrin
Tryk på
for at øge varmetrinnet. Tryk
for at mindske varmetrinnet. Tryk på
på
og
samtidigt for at slukke for
kogezonen.
Aktivering/deaktivering af
yderste varmekreds
Du kan tilpasse det effektive varmeareal til
størrelsen på kogegrejets bund.
Brug sensorfeltet:
Sådan aktiveres den yderste
varmekreds: Tryk på sensorfeltet.
Kontrollampen tændes.
Sådan deaktiveres den yderste
varmekreds: Tryk på sensorfeltet, indtil
kontrollampen slukkes.
Opkogningsautomatik
Ved at aktivere denne funktion kan du
opnå et ønsket varmetrin på kortere tid.
Funktionen vælger det højeste varmetrin i
et stykke tid og skruer derefter ned til det
ønskede niveau.
For at aktivere funktionen skal
kogezonen være kold.
Sådan indstilles kogezonen: Tryk på
en eller flere gange, indtil kontrollampen
for den ønskede kogezone tændes.
Sådan aktiveres funktionen eller
eller
på
ændres tiden: Tryk på
timeren for at indstille tiden (00 - 99
minutter). Når kontrollampen for
kogezonen begynder at blinke langsomt,
er nedtællingen begyndt.
Sådan vises den resterende tid: vælg
kogezonen med . Kontrollampen for
kogezonen begynder at blinke hurtigt.
Displayet viser resttiden.
Sådan deaktiveres funktionen: Indstil
kogezonen med , og tryk på .
Resttiden tæller baglæns ned til 00.
Kontrollampen for kogezonen slukkes.
Når nedtællingen er slut, høres
en lyd, og 00 blinker.
Kogezonen slukkes.
Sådan stoppes lyden: Tryk på
.
Minutur
Du kan bruge timeren som et Minutur, når
kogesektionen er tændt, og kogezonerne
ikke betjenes. Displayet viser varmetrinnet
.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
eller
på timeren for at
Tryk på
.
10 Progress
indstille tiden. Når nedtællingen er slut,
høres en lyd, og 00 blinker.
Sådan stoppes lyden: Tryk på
.
Funktionen påvirker ikke
betjeningen af kogezonerne.
Lås
Betjeningspanelet kan låses, mens
kogezonerne er aktive. Det forhindrer
utilsigtet ændring af varmetrinnet.
Indstil først varmetrinnet.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
.
tændes i 4 sekunder.Timeren forbliver
tændt.
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
. Det forrige varmetrin aktiveres.
Når du slukker for
kogesektionen, deaktiverer du
også denne funktion.
Børnesikring
Funktionen hindrer utilsigtet betjening af
kogesektionen.
Sådan aktiveres funktionen: Tænd for
kogesektionen med . Indstil ikke
varmetrin. Tryk på
i 4 sekunder.
tændes. Sluk for kogesektionen med .
Sådan deaktiveres funktionen: Tænd for
kogesektionen med . Indstil ikke
varmetrin. Tryk på
i 4 sekunder.
tændes. Sluk for kogesektionen med .
Sådan tilsidesættes funktionen til en
enkelt tilberedning: Tænd for
kogesektionen med .
tændes. Tryk
på
i 4 sekunder. Indstil varmetrinnet
inden 10 sekunder. Kogesektionen kan
betjenes. Når du tænder for
kogesektionen med , aktiveres
funktionen igen.
RÅD OG TIP
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Kogegrej
Eksempler på anvendelse
Data i tabellen er kun
vejledende.
Bunden af kogegrejet skal
være så tyk og plan som
muligt.
Kogegrej af emaljeret stål eller
med alu- eller kobberbund kan
give misfarvninger på
glaskeramikken.
Varmetrin
-1
1-2
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
At holde færdigtilberedt mad
varm.
efter
behov
Læg et låg på kogegrejet.
Hollandaise sauce, smelte:
smør, chokolade, husblas.
5 - 25
Rør ind imellem.
Progress 11
Varmetrin
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
1-2
Stivne/størkne: luftige omelet‐
ter, bagte æg.
10 40
Læg låg på under tilberednin‐
gen.
2-3
Videre kogning af ris og mæl‐
keretter, opvarmning af færdig‐
retter.
25 50
Tilsæt mindst dobbelt så me‐
get væske som ris, rør rundt i
mælkeretter under tilberednin‐
gen.
3-4
Dampning af grøntsager, fisk,
kød.
20 45
Tilføj nogle spsk. væske.
4-5
Dampning af kartofler.
20 60
Brug højst ¼ l vand til 750 g
kartofler.
4-5
Kogning af større portioner,
sammenkogte retter og sup‐
per.
60 150
Op til 3 l væske plus ingredi‐
enser.
6-7
Nænsom stegning af: schnitz‐
ler, cordon bleu (kalvekød), ko‐
teletter, frikadeller, pølser, le‐
ver, æg, pandekager, æbleski‐
ver.
efter
behov
Vendes undervejs.
7-8
Kraftig stegning, brasede kar‐
tofler, tournedos, steaks.
5 - 15
Vendes undervejs.
9
Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning
af pommes frites.
VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Generelle oplysninger
• Rengør altid kogesektionen efter brug.
• Brug altid kogegrej med ren bund.
• Skrammer eller mørke pletter på
overfladen har ingen betydning for
kogesektionens funktion.
• Brug et specielt rengøringsmiddel til
overfladen på kogesektionen.
• Brug en speciel skraber til glasset.
Rengøring af kogesektionen
• Fjern straks: Smeltet plastik, plastfolie,
sukker og sukkerholdige madvarer.
Ellers kan snavset beskadige
kogesektionen. Vær forsigtig for at
undgå forbrændinger. Sæt
specialskraberen skråt ned på
glasoverfladen, og bevæg bladet hen
over overfladen.
• Fjernes, når apparatet er kølet
tilstrækkeligt ned: Rande af kalk eller
vand, fedtstænk og metalskinnende
misfarvning. Rengør kogesektionen
med en fugtig klud og ikke-slibende
opvaskemiddel. Tør kogesektionen af
med en blød klud efter rengøring.
• Fjern mtalskinnende misfarvning:
brug en opløsning af vand med eddike
og rengør glasoverfladen med en fugtig
klud.
12 Progress
FEJLFINDING
ADVARSEL! Se kapitlerne om
sikkerhed.
Hvis noget går galt...
Problem
Mulige årsager
Afhjælpning
Kogesektionen kan ikke
tændes eller betjenes.
Kogesektionen er ikke tilslut‐
tet til en strømforsyning, el‐
ler den er forkert tilsluttet.
Kontrollér, om kogesektio‐
nen er tilsluttet korrekt til
strømforsyningen. Se tilslut‐
ningsdiagrammet.
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes
en defekt sikring. Kontakt en
kvalificeret installatør, hvis
sikringen springer flere gan‐
ge i træk.
Tænd for kogesektionen
igen, og indstil varmetrinnet
på under 10 sekunder.
Du har rørt ved 2 eller flere
sensorfelte samtidigt.
Berør kun ét sensorfelt.
Der er vand eller fedtstænk
på betjeningspanelet.
Tør betjeningspanelet af.
Der udsendes et lydsignal,
og kogesektionen slukkes.
Der udsendes et lydsignal,
når kogesektionen slukkes.
Du har tildækket et eller
flere sensorfelter.
Flyt genstanden fra sensor‐
felterne.
Sektionen slukkes.
Du har lagt noget på taste‐
Flyt genstanden fra tasterne.
rne
.
Restvarmeindikator tænder
ikke.
Kogezonen er ikke varm,
fordi den kun har været
tændt i kort tid.
Kontakt et autoriseret ser‐
vicecenter, hvis kogezonen
har været i drift tilstrækkelig
længe til at være varm.
Opkogningsautomatik starter
ikke.
Kogezonen er varm.
Lad kogezonen køle til‐
strækkeligt af.
Det højeste varmetrin er
valgt.
Højeste varmetrin har sam‐
me effekt som funktionen.
Du har reduceret varmetrin‐
Start fra
og forøg kun
varmetrinnet.
net til
Du kan ikke aktivere den
yderste varmekreds.
.
Aktivér den inderste kreds
først.
Progress 13
Problem
Mulige årsager
Der er et mørkt områ‐
de på multizonen.
Det er normalt, at der er et
mørkt område på multizo‐
nen.
Tasterne bliver varme.
Afhjælpning
Kogegrejet er for stort, eller
det er placeret for tæt på be‐
tjeningspanelet.
Sæt om muligt stort koge‐
grej på de bageste kogezo‐
ner.
tændes.
Automatisk slukning er akti‐
veret.
Sluk og tænd for kogesektio‐
nen.
tændes.
Børnesikringen eller funkti‐
onslåsen er slået til.
Se kapitlet "Daglig brug".
og et tal lyser.
Der er en fejl i kogesektio‐
nen.
Kobl kogesektionen fra lys‐
nettet i et stykke tid. Sluk på
gruppeafbryderen, eller tag
sikringen ud på tavlen. Til‐
slut apparatet igen. Kontakt
et autoriseret servicecenter,
hvis
E6 tændes.
Den anden fase af strømfor‐
syningen mangler.
Hvis du ikke kan løse
problemet ...
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet. Oplys de data, der findes på
typeskiltet. Oplys desuden den trecifrede
kode på glaskeramikken (der står i hjørnet
Kontrollér, om kogesektio‐
nen er tilsluttet korrekt til
strømforsyningen. Fjern sik‐
ringen, vent et minut, og ind‐
sæt sikringen igen.
af glaspladen) og den fejlmeddelelse, der
vises. Sørg for, at du har betjent
kogesektionen korrekt. Hvis fejlen skyldes
forkert betjening, er et teknikerbesøg ikke
gratis, heller ikke i garantiperioden.
Oplysninger om servicecenter og
garantibetingelser står i garantihæftet.
TEKNISKE DATA
Mærkeplade
Model PAS8060E
Type 60 HBD 47 AO
Serienr. .................
PROGRESS
tændes igen.
PNC 949 593 001 03
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fremstillet i Tyskland
7.0 kW
14 Progress
Specifikation for kogezone
Kogezone
Nominel effekt (maks. varmetrin)
[W]
Kogezonens diameter [mm]
Forreste venstre
750 / 2200
120 / 210
Bageste venstre
1200
145
Forreste højre
1200
145
Bageste højre
1500 / 2400
170 / 265
Til optimale madlavningsresultater bør du
ikke bruge kogegrej, der er større end
kogezonens diameter.
ENERGIEFFEKTIV
Produktinformation ifølge EU 66/2014
Identifikation af model
PAS8060E
Type kogesektion
Indbygget koge‐
sektion
Antal kogezoner
4
Opvarmningsteknologi
Keramisk koge‐
plade
Diameter af runde kogezo‐
ner (Ø)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
Længde (L) og bredde (B)
af ikke-rund kogezone
Bageste højre
L 26,5 cm
B 17,0 cm
Energiforbrug pr. kogezone
(EC electric cooking)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
200,1 Wh/kg
188,0 Wh/kg
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg
Kogesektionens energifor‐
brug (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektroniske
husholdningsapparater til madlavning Del 2: Kogesektioner - Metoder til måling
af ydeevne
Energibesparelse
Du kan spare energi ved madlavning i
hverdagen, hvis du følger nedenstående
råd.
191,9 Wh/kg
• Når du opvarmer vand, bør du kun
bruge den nødvendige mængde.
• Læg altid låg på kogegrejet, hvis det er
muligt.
• Inden du aktiverer kogezonen, skal du
stille kogegrejet på den.
• Kogegrejets bund skal have den
samme diameter som kogezonen.
• Sæt det mindre kogegrej på de mindre
kogezoner.
Progress 15
• Sæt kogegrejet direkte i midten af
kogezonen.
• Brug restvarmen til at holde maden
varm eller for at smelte den.
MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
apparater, der er mærket med symbolet
, sammen med husholdningsaffaldet.
Lever produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
16 Progress
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Montage
Beschrijving van het product
Dagelijks gebruik
16
18
20
21
23
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Technische gegevens
Energiezuinigheid
25
26
27
29
29
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie
en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een
verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de
instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor
toekomstig gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het
op passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging, dan
dient dit geactiveerd te worden.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden
uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de werking
van dit apparaat altijd uit te buurt worden gehouden.
Progress 17
Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient op
te passen dat u de verwarmingselementen niet aanraakt.
Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een
apart afstandbedieningssysteem.
WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een
kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en
brandgevaar opleveren.
Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar schakel
in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam bijv.
met een deksel of blusdeken.
LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het
bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet onder
constant toezicht staan.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen
voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst,
aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te
maken.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is,
schakel het apparaat dan uit om het risico op elektrische
schokken te voorkomen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te
voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen kookplaatbeschermers
die door de fabrikant van het kookapparaat zijn ontworpen
of door de fabrikant van het apparaat in de
gebruiksinstructies als geschikt zijn aangegeven of
kookplaatbeschermers die in het apparaat zijn
18 Progress
geïntegreerd. Het gebruik van ongeschikte
kookplaatbeschermers kan ongelukken veroorzaken.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Montage
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus
mag het apparaat installeren.
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of schade aan het
apparaat.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Wees altijd voorzichtig bij het
verplaatsen van het apparaat omdat
het zwaar is. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten
schoeisel.
• Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door
vocht.
• Bescherm de bodem van het apparaat
tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is boven
lades zorg er dan voor dat de ruimte
tussen de onderkant van het apparaat
en de bovenste lade voldoende is voor
luchtcirculatie.
• De onderkant van het apparaat kan
heet worden. Zorg ervoor dat u onder
het apparaat een scheidingspaneel
installeert dat gemaakt is van triplex,
keukenkastmateriaal of ander nietbrandbaar materiaal om te voorkomen
dat hij de bodem raakt.
Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u
welke werkzaamheden dan ook
uitvoert.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels verstrikt
raken.
• Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt geïnstalleerd.
• Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het
hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de
nabijgelegen contactdozen aansluit
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien van
toepassing) of kabel niet beschadigt.
Neem contact op met onze serviceafdeling of een elektromonteur om een
beschadigde hoofdkabel te vervangen.
• De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op
Progress 19
•
•
•
•
•
zo'n manier worden bevestigd dat het
niet zonder gereedschap kan worden
verplaatst.
Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op een
losse stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen moeten
uit de houder worden verwijderd),
aardlekschakelaars en contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar op
letsel, brandwonden of
elektrische schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
• Gebruik dit apparaat in een
huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
niet geblokkeerd zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Zet de kookzone op "uit" na elk
gebruik.
• Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van
het apparaat gebroken is. Dit om
elektrische schokken te voorkomen.
• Als u eten in de hete olie doet, kan het
spatten.
WAARSCHUWING! Risico op
brand en explosie
• Verhitte vetten en olie kunnen
ontvlambare damp afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen uit
de buurt van vet en olie als u er mee
kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten bevat
kan brand veroorzaken bij een lagere
temperatuur dan olie die voor de eerste
keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt met
ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
WAARSCHUWING! Risico op
schade aan het apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
• Leg geen hete deksel op het glazen
oppervlak van de kookplaat.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei op
het apparaat vallen. Het oppervlak kan
beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of met
beschadigde bodems kunnen krassen
veroorzaken in het glas / glaskeramiek.
Til deze voorwerpen altijd op als u ze
moet verplaatsen op de kookplaat.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om
mee te koken. Het mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden, zoals
het verwarmen van een kamer.
20 Progress
Onderhoud en reiniging
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor onderhoudswerkzaamheden
de stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om
het apparaat te reinigen.
• Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t. correcte
afvalverwerking van het apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat
af en gooi het weg.
Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient u
de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
Serienummer ...........................
Ingebouwde kookplaten
Inbouwkookplaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in
geschikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
Aansluitsnoer
• De kookplaat is voorzien van een
aansluitsnoer.
• Gebruik om het beschadigde netsnoer
te vervangen snoertype: H05V2V2-F
dat een temperatuur van 90 °C of
hoger weerstaat. Neem contact op met
een klantenservice bij u in de buurt.
Progress 21
Assemblage
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Indeling kookplaat
1
1
265 mm
145 mm
170 mm
120/210
mm
1
145 mm
2
1
1 Kookzone
2 Bedieningspaneel
22 Progress
Bedieningspaneel lay-out
1
2
3
4
10
5
6
9
7
8
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en
geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
Tip‐
toets
Functie
Opmerking
1
AAN/UIT
De kookplaat in- en uitschakelen.
2
Toetsblokkering / Het kin‐
derslot
Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgren‐
delen.
3
-
Het in- en uitschakelen van de buitenste ring.
-
Kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
-
Timerindicatie voor de
kookzones
Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.
-
Timerdisplay
De tijd in minuten weergeven.
7
-
Het in- en uitschakelen van de buitenste ring.
8
-
Om de kookzone te selecteren.
/
-
De tijd verlengen of verkorten.
/
-
Het instellen van de kookstand.
4
5
6
9
10
Kookstanddisplays
Display
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
-
De kookzone wordt gebruikt.
Progress 23
Display
Beschrijving
Automatisch opwarmen-functie is in werking.
+ cijfer
Er is een storing.
Er is nog een kookzone heet (restwarmte).
Toetsblokkering / Het kinderslot functie is in werking.
Automatisch uitschakelen-functie is in werking.
Restwarmte-indicatie
WAARSCHUWING!
Er
bestaat verbrandingsgevaar
door restwarmte.
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Kookstand
In- of uitschakelen
Raak
1 seconde aan om de kookplaat
in– of uit te schakelen.
Automatisch uitschakelen
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
• alle kookzones zijn uitgeschakeld.
• u de kookstand niet instelt nadat u de
kookplaat hebt ingeschakeld.
• u iets hebt gemorst of iets langer dan
10 seconden op het bedieningspaneel
hebt gelegd (een pan, doek, etc.). Er
klinkt een geluidssignaal en de
kookplaat wordt uitgeschakeld.
Verwijder het voorwerp of reinig het
bedieningspaneel.
• u een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na enige tijd gaat
branden en wordt de kookplaat
uitgeschakeld.
De verhouding tussen kookstand en de
tijd waarna de kookplaat uitschakelt:
,1-2
De kookplaat
wordt uitgescha‐
keld na
6 uur
3-4
5 uur
5
4 uur
6-9
1,5 uur
De kookstand
aanraken om te verhogen.
aanraken om te verlagen. Raak
en
tegelijkertijd aan om de kookzone uit te
schakelen.
In- en uitschakelen van de
buitenste ringen
Het verwarmingsvlak kan worden
aangepast aan de grootte van de pannen.
Tiptoets gebruiken:
Om de buitenste ring in te schakelen:
raak de tiptoets aan. Het controlelampje
gaat branden.
24 Progress
Om de buitenste ring uit te schakelen:
raak de tiptoets aan tot het indicatielampje
uit gaat.
Automatisch opwarmen
Als u deze functie activeert, kunt u in
minder tijd een benodigde kookstand
verkrijgen. De functie schakelt even de
hoogste kookstand in en verlaagt dan
naar de juiste kookstand.
Om de functie in werking te
stellen moet de kookzone koud
zijn.
Als de tijd verstreken is, klinkt
er een geluidssignaal en
knippert 00. De kookzone
wordt uitgeschakeld.
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
aan.
Kookwekker
U kunt deze functie gebruiken als
kookwekker terwijl de kookplaat is
ingeschakeld en de kookzones niet
werken. De warmtestand op het display
toont .
Om de functie voor een kookzone in te
schakelen: raak
aan tot de correcte
warmte-instelling gaat branden. Na 3
branden.
seconden gaat
De functie inschakelen: Raak
aan.
of
van de timer aan om de tijd
Raak
in te stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt
er een geluidssignaal en knippert 00.
De functie uitschakelen: Raak
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
aan.
aan.
Timer
Timer met aftelfunctie
U kunt deze functie gebruiken om in te
stellen hoe lang de kookzone moet
werken voor een kooksessie.
Stel eerst de warmtestand voor de
kookzone in en dan de functie.
Kookzone instellen:raak
meerdere
malen aan tot het lampje van de gewenste
kookzone brandt.
De functie inschakelen of de tijd
wijzigen: raak
of
van de timer aan
om de tijd in te stellen (00 - 99 minuten).
Als het lampje van de kookzone langzaam
gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld.
Resterende tijd weergeven: selecteer de
kookzone met . Het indicatielampje van
de kookzone gaat sneller knipperen. Op
het display wordt de resterende tijd
weergegeven.
De functie uitschakelen: stel de
kookzone in met
en raak
aan. De
resterende tijd telt af naar 00. Het
indicatielampje van de kookzone gaat uit.
De functie heeft geen invloed
op de werking van de
kookzones.
Toetsblokkering
U kunt het bedieningspaneel vergrendelen
terwijl de kookzones in werking zijn.
Hiermee wordt voorkomen dat de
kookstand per ongeluk wordt veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
Om de functie in te schakelen: raak
aan.
gaat gedurende 4 seconden
aan.De timer blijft aan.
Om de functie uit te schakelen: raak
aan. De vorige kookstand gaat aan.
Als u de kookplaat uitzet, stopt
u deze functie ook.
Het kinderslot
Deze functie voorkomt dat de kookplaat
onbedoeld wordt gebruikt.
Om de functie in te schakelen: schakel
de kookplaat in met . Stel geen
Progress 25
kookstand in. Raak
4 seconden aan.
gaat aan. Schakel de kookplaat uit met
.
Om de functie uit te schakelen: schakel
de kookplaat in met . Stel geen
4 seconden aan.
kookstand in. Raak
gaat aan. Schakel de kookplaat uit met
.
De functie gedurende één kooksessie
onderdrukken: zet de kookplaat aan met
.
gaat aan. Raak
4 seconden
aan. Stel de kookstand in binnen 10
seconden. U kunt de kookplaat bedienen.
Als u de kookplaat uitschakelt met ,
treedt de functie weer in werking.
AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Voorbeelden van
kooktoepassingen
Kookgerei
De gegevens in de volgende
tabel dienen slechts als
richtlijn.
De bodem van het kookgerei
moet zo dik en vlak mogelijk
zijn.
Kookgerei gemaakt van
geëmailleerd staal of met
aluminium of koperen bodems,
kunnen tot verkleuringen leiden
van de glazen keramische
kookplaat.
Kookstand
Gebruik om:
Tijd
(min)
Tips
Bereide gerechten warmhou‐
den.
zoals
nodig
Een deksel op het kookgerei
doen.
1-2
Hollandaisesaus, smelten: bo‐
ter, chocolade, gelatine.
5 - 25
Van tijd tot tijd mengen.
1-2
Stollen: luchtige omeletten, ge‐
bakken eieren.
10 40
Met deksel bereiden.
2-3
Zachtjes aan de kook brengen
van rijst en gerechten op melk‐
basis, reeds bereide gerechten
opwarmen.
25 50
Voeg minstens tweemaal zo‐
veel vloeistof toe als rijst,
melkgerechten tijdens het be‐
reiden tussendoor roeren.
3-4
Stomen van groenten, vis en
vlees.
20 45
Een paar eetlepels vocht toe‐
voegen.
-1
26 Progress
Kookstand
Gebruik om:
Tijd
(min)
Tips
4-5
Aardappelen stomen.
20 60
Gebruik max. ¼ l water voor
750 g aardappelen.
4-5
Bereiden van grotere hoeveel‐
heden voedsel, stoofschotels
en soepen.
60 150
Tot 3 l vloeistof plus ingrediën‐
ten.
6-7
Lichtjes braden: kalfsoester,
cordon bleu van kalfsvlees, ko‐
teletten, rissoles, worstjes, le‐
ver, roux, eieren, pannenkoe‐
ken, donuts.
zoals
nodig
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
7-8
Door-en-door gebraden, opge‐
bakken aardappelen, lenden‐
biefstukken, steaks.
5 - 15
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
9
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (gou‐
lash, stoofvlees), frituren van friet.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Algemene informatie
• Maak de kookplaat na ieder gebruik
schoon.
• Gebruik altijd pannen met een schone
bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op de
werking van de kookplaat.
• Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het oppervlak
van de kookplaat.
• Gebruik een speciale schraper voor de
glazen plaat.
De kookplaat schoonmaken
• Verwijder direct: gesmolten plastic,
gesmolten folie, suiker en
suikerhoudende gerechten. Anders kan
het vuil de kookplaat beschadigen. Doe
voorzichtig om brandwonden te
voorkomen. Plaats de speciale
schraper schuin op de glazen plaat en
verwijder resten door het blad over het
oppervlak te schuiven.
• Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende verkleuringen.
Reinig de kookplaat met een vochtige
doek en een beetje niet-schurend
reinigingsmiddel. Droog de kookplaat
na reiniging af met een zachte doek.
• Verkleuring glanzende metalen
verwijderen: reinig het glazen
oppervlak met een doek en een
oplossing van water met azijn.
Progress 27
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
U kunt de kookplaat niet in‐
schakelen of bedienen.
De kookplaat is niet aange‐
sloten op een stopcontact of
is niet goed geïnstalleerd.
Controleer of de kookplaat
goed is aangesloten op het
lichtnet. Raadpleeg het aan‐
sluitdiagram.
De zekering is doorgesla‐
gen.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is.
Als de zekeringen keer op
keer doorslaan, neemt u
contact op met een erkende
installateur.
Schakel de kookplaat op‐
nieuw in en stel de kook‐
stand binnen 10 seconden
in.
U hebt twee of meer tiptoet‐
sen tegelijk aangeraakt.
Raak slechts één tiptoets te‐
gelijk aan.
Er ligt water of er zitten vet‐
spatten op het bedienings‐
paneel.
Reinig het bedieningspa‐
neel.
Er klinkt een geluidssignaal
en de kookplaat wordt uitge‐
schakeld.
Er weerklinkt een geluidssig‐
naal als de kookplaat wordt
uitgeschakeld.
U hebt een of meer tiptoet‐
sen afgedekt.
Verwijder het voorwerp van
de tiptoetsen.
De kookplaat schakelt uit.
U hebt iets op de tiptoets
geplaatst.
Verwijder het object van de
tiptoets.
Het indicatielampje van rest‐
warmte gaat niet aan.
De zone is niet heet, omdat
hij slechts kortstondig is ge‐
bruikt.
Als de kookzone lang ge‐
noeg in werking is geweest
om heet te zijn, neemt u
contact op met de klanten‐
service.
De automatische opwarm‐
functie start niet.
De zone is heet.
Laat de zone voldoende af‐
koelen.
28 Progress
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
De hoogste verwarmings‐
stand is ingesteld.
De hoogste kookstand heeft
hetzelfde vermogen als de
functie.
U heeft de kookstand ver‐
Begin vanaf
en verhoog
alleen de kookstand.
laagd van
.
U kunt de buitenste ring niet
inschakelen.
Er is een donker deel
op de meervoudige zone.
De sensorvelden worden
warm.
Schakel eerst de binnenring
in.
Het is normaal dat er een
donker deel is op de meer‐
voudige zone.
Het kookgerei is te groot of
staat te dicht bij het bedie‐
ningspaneel.
Plaats groter kookgerei op
de achterste kookzones in‐
dien nodig.
gaat branden.
De automatische uitschake‐
ling is in werking getreden.
Schakel de kookplaat uit en
weer in.
gaat branden.
Het kinderbeveiliging of de
vergrendelfunctie is actief.
Raadpleeg het hoofdstuk
'Dagelijks gebruik'.
Er heeft zich een fout in de
kookplaat voorgedaan.
Ontkoppel de kookplaat eni‐
ge tijd van de stroomtoe‐
voer. Ontkoppel de zekering
uit het elektrische systeem
van het huis. Sluit het appa‐
en een getal gaat bran‐
den.
raat opnieuw aan. Als
weer gaat branden, neem
dan contact op met de klan‐
tenservice.
E6 gaat branden.
De tweede fase van de
stroomtoevoer ontbreekt.
Als u het probleem niet kunt
oplossen...
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling. Zie voor
deze gegevens het typeplaatje. Geef ook
de driecijferige code voor het
glaskeramiek (bevindt zich op de hoek
van het glazen oppervlak) en de
Controleer of de kookplaat
goed is aangesloten op het
lichtnet. Verwijder de zeke‐
ring, wacht een minuut, en
plaats de zekering weer te‐
rug.
foutmelding die wordt weergegeven.
Verzeker u ervan dat u de kookplaat
correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik
van het apparaat wordt het bezoek van de
onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
Progress 29
TECHNISCHE GEGEVENS
Typeplaatje
Model PAS8060E
Type 60 HBD 47 AO
PNC productnummer 949 593 001 03
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Vervaardigd in Duitsland
7.0 kW
Serienr. .................
PROGRESS
Specificatie kookzones
Nominaal vermogen (max warm‐
te-instelling) [W]
Diameter van de kookzone [mm]
Linksvoor
750 / 2200
120 / 210
Linksachter
1200
145
Rechtsvoor
1200
145
Rechtsachter
1500 / 2400
170 / 265
Kookzone
Gebruik voor optimale kookresultaten
kookgerei dat niet groter is dan de
diameter van de kookzone.
ENERGIEZUINIGHEID
Productinformatie volgens EU 66/2014
Modelidentificatie
PAS8060E
Type kooktoestel
Ingebouwde
kookplaat
Aantal kookzones
4
Verwarmingstechnologie
Stralingswarmte
Diameter ronde kookzones
(Ø)
Linksvoor
Linksachter
Rechtsvoor
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
Lengte (L) en breedte (B)
van niet-circulaire kookzo‐
ne
Rechtsachter
L 26,5 cm
B 17,0 cm
Energieverbruik per kook‐
zone (EC electric cooking)
Linksvoor
Linksachter
Rechtsvoor
Rechtsachter
200,1 Wh / kg
188,0 Wh / kg
188,0 Wh / kg
191,6 Wh / kg
Energieverbruik van de
kookplaat (EC electric hob)
191,9 Wh / kg
30 Progress
EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische
kookapparaten - deel 2: Kookplaten Methodes voor het meten van de prestatie
Energiebesparing
U kunt elke dag energie besparen tijdens
het koken door de onderstaande tips te
volgen.
• Warm alleen de hoeveelheid water op
die u nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op
de pan.
• Zet uw kookgerei op de kookzone
voordat u deze activeert.
• De bodem van het kookgerei moet
dezelfde afmeting hebben als de
kookzone.
• Zet kleiner kookgerei op kleinere
kookzones.
• Plaats het kookgerei precies in het
midden van de kookzone.
• Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
afvalcontainer om het te recycleren.
Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het symbool
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
Progress 31
INNHOLD
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsanvisninger
Montering
Produktbeskrivelse
Daglig bruk
31
32
34
36
37
Råd og tips
Stell og rengjøring
Feilsøking
Tekniske data
Energieffektiv
39
40
41
42
43
Med forbehold om endringer.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet.
Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre
skaper som følge av feilaktig installasjon eller bruk. Ta alltid
vare på instruksjonene på et tilgjengelig sted for fremtidig
referanse.
Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har
tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og
forstår hvilke farer som kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den
i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes
eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme.
Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere denne.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres
av barn med mindre de er under tilsyn.
Barn i alderen 3 år og under må til enhver tid holdes vekk
fra produktet når det er i bruk.
Generelt om sikkerhet
•
ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme
under bruk. Pass på at du ikke berører varmeelementene.
Barn yngre enn 8 år må holdes på avstand hvis de ikke er
under tilsyn hele tiden.
32 Progress
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med et
separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
ADVARSEL: Matlaging uten tilsyn på en koketopp med fett
eller olje kan være farlig og kan resultere i brann.
DU MÅ ALDRI prøve å slukke en brann med vann, men du
må slå av produktet og deretter dekke flamme f.eks. med
et lokk eller et brannteppe.
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må gjøres under
tilsyn. En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes
kontinuerlig.
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må
ikke legges på koketoppen fordi de kan bli varme.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Hvis den glasskeramiske overflaten har sprekker, skru av
produktet for å unngå mulig elektrisk støt.
Hvis strømkabelen er skadet, må den kun skiftes av et
autorisert serviceverksted eller en lignende kvalifisert
person for å unngå fare.
ADVARSEL: Bruk bare koketoppbeskyttelser som
produsenten av kokeproduktet enten har utviklet selv eller
angitt som egnet for bruk i produsenten av kokeproduktets
bruksanvisning ,eller koketoppbeskyttelser som er bygd
inn i produktet. Bruk av upassende beskyttelse kan føre til
ulykker.
SIKKERHETSANVISNINGER
Montering
ADVARSEL! Bare en
kvalifisert person må montere
dette produktet.
ADVARSEL! Fare for
personskade eller skade på
produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
• Følg monteringsanvisningene som
følger med produktet.
• Overhold minimumsavstanden fra
andre produkter og enheter.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Dekk overflatene med tetningsmiddel
for å forhindre at fuktighet forårsaker
svelling.
• Beskytt produktets bunn mot damp og
fuktighet.
Progress 33
• Ikke monter produktet ved siden av en
dør eller under et vindu. Dette hindrer
varme kokekar fra å falle ned fra
produktet når døren eller vinduet er
åpnet.
• Hvis produktet er montert over skuffer,
sørg for at rommet mellom bunnen av
produktet og den øvre skuffen er
tilstrekkelig for luftsirkulasjon.
• Produktets bunn kan bli varm. Sørg for
at du monterer et separasjonspanel av
kryssfiner, materiale som er godkjent til
bruk i kjøkkenet eller andre ikkebrennbare materialer under produktet,
for å forhindre tilgang til bunnen.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL! Fare for brann og
elektrisk støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
• Produktet må være jordet.
• Før enhver operasjon sørge for at
produktet er koblet fra
strømforsyningen.
• Kontroller at parameterne på typeskiltet
er kompatible med de elektriske
spesifikasjonene i strømforsyningen.
• Sørg for at produktet er riktig montert.
Løs og feil strømkabel eller støpsel
(hvis aktuelt) kan gjøre at terminalen
blir for varm.
• Bruk riktig strømkabel.
• Sørg for at strømkabelen ikke floker
seg.
• Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
• Bruk avlastingsklemmen på kabelen.
• Sørg for at strømkabelen eller støpselet
(hvis aktuelt) ikke berører det varme
produktet eller varme kokekar, når du
kobler produktet til stikkontaktene i
nærheten
• Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
• Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og
strømkabelen ikke blir påført skade.
Kontakt det autoriserte servicesenteret
vårt, eller en elektriker, for å få byttet
en skadet strømkabel.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at det
er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
• Bruk egnede isoleringsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle poler.
Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
Bruk
ADVARSEL! Risiko for skade,
brannskader og elektrisk støt.
• Fjern (om nødvendig) all emballasje,
merking og beskyttelsesfilm før første
gangs bruk.
• Dette produktet er beregnet for bruk i
en husholdning.
• Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkert.
• Ikke la produktet være uten tilsyn mens
det er i bruk.
• Slå av kokesonene etter hver gang de
har vært i bruk.
• Ikke legg bestikk eller grytelokk på
kokesonene. De kan bli varme.
• Ikke bruk produktet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Hvis produktets overflate er knust må
du koble produktet fra
strømforsyningen umiddelbart. Dette
for å forhindre elektrisk støt.
• Når du legger mat i varm olje, kan det
sprute.
34 Progress
ADVARSEL! Risiko for brann
og eksplosjon
• Oppvarming av fett og olje kan frigjøre
brennbare damper. Hold flammer eller
varme gjenstander unna fett og oljer
når du bruker dem til tilbereding av
mat.
• Dampen fra svært varm olje, kan føre til
selvantennelse.
• Brukt olje som kan inneholde
matrester, kan forårsake brann ved en
lavere temperatur enn olje som brukes
for første gang.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
ADVARSEL! Fare for skade på
produktet.
• Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
• Ikke plasser et varmt grytelokk på
koketoppens glassflate.
• Ikke la kokekar koke tørre.
• Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på produktet.
Overflaten kan bli skadet.
• Ikke aktiver kokesonene med tomt
kokekar eller uten kokekar.
• Ikke legg aluminiumsfolie på produktet.
• Kokekar av støpejern, støpt aluminium
eller kokekar med ødelagt bunn kan
lage riper i glasset/glasskeramikken.
Løft alltid disse objektene opp når du
må flytte dem på platetoppen.
• Dette produktet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til andre
formål, f.eks. oppvarming av rommet.
Stell og rengjøring
• Rengjør produktet med jevne
mellomrom for å hindre skade på
overflaten.
• Slå av ovnen og la den avkjøle seg før
du rengjør den.
• Koble produktet fra strømforsyningen
før vedlikehold.
• Ikke bruk spylevann eller damp til å
rengjøre produktet.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
Avfallsbehandling
ADVARSEL! Fare for skade og
kvelning.
• Kontakt kommunen din for informasjon
om hvordan du kaster produktet på en
riktig måte.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
Service
• Kontakt et autorisert servicesenter for å
reparere produktet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
MONTERING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Før monteringen
Før montering av koketoppen må du
skrive ned opplysningene som står på
typeskiltet. Typeskiltet er plassert nederst
på platetoppen.
Serienummer ....................
Progress 35
Koketopper
Koketopper skal bare brukes når de er
bygd inn i egnede enheter og
arbeidsbenker som oppfyller standardene.
• For å bytt den skadede strømkabelen,
bruk kabeltypen: H05V2V2-F som tåler
en temperatur på 90 °C eller høyere.
Kontakt ditt lokale servicesenter.
Tilkoblingskabel
• Komfyrtoppen er utstyrt med en
tilkoplingskabel.
Montering
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
36 Progress
PRODUKTBESKRIVELSE
Oversikt over platetoppen
1
1 Kokesone
2 Betjeningspanel
1
265 mm
145 mm
170 mm
120/210
mm
1
145 mm
2
1
Oversikt over betjeningspanelet
1
2
3
4
10
5
9
6
7
8
Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Displayer, indikatorer og lydsignaler forteller
hvilke funksjoner som er i bruk.
Sen‐
sor‐
felt
Funksjon
Beskrivelse
1
PÅ / AV
Slå koketoppen av og på.
2
Sperre / Barnesikrings‐
funksjon
Låse/låse opp betjeningspanelet.
3
-
Slå den ytre ringen på og av.
-
Effekttrinndisplay
For å vise effekttrinnet.
-
Tidsindikatorer for kokeso‐
ner
Viser hvilken sone tiden er innstilt for.
-
Tidsurdisplay
Vise tiden i minutter.
4
5
6
Progress 37
Sen‐
sor‐
felt
Funksjon
Beskrivelse
7
–
Slå den ytre ringen på og av.
8
–
Velge kokesone.
/
–
Øke eller redusere tiden.
/
–
Stille inn en varmeinnstilling.
9
10
Effekttrinndisplayer
Display
Beskrivelse
Kokesonen er slått av.
Kokesonen er i bruk.
-
Automatisk oppvarming-funksjonen er aktivert.
+ tall
Det har oppstått en feil.
En kokesone er fremdeles varm (restvarme).
Sperre / Barnesikringsfunksjon-funksjonen er aktivert.
Automatisk utkopling-funksjonen er aktivert.
Restvarmeindikator
ADVARSEL!
Forbrenningsfare som følge av
restvarme.
DAGLIG BRUK
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Slå på og av
Berør
i 1 sekund for å aktivere eller
deaktivere komfyrtoppen.
Automatisk utkopling
Funksjonen deaktiverer koketoppen
automatisk hvis:
• alle kokesonene er deaktiverte,
• du stiller ikke inn effekttrinnet etter du
har aktivert koketoppen,
• du søler noe eller setter noe på
betjeningspanelet i mer enn 10
38 Progress
sekunder (en panne, klut, o.l.). Et
lydsignalet høres, deretter slås
koketoppen av. Fjern objektet elle vask
betjeningspanelet.
• du deaktiverer ikke en kokesone eller
endrer effekttrinnet. Etter en stund
tennes , og koketoppen deaktiveres.
Forholdet mellom effekttrinnet og tiden
som koketoppen deaktiveres etter:
Effekttrinn
,1–2
koketoppen deak‐
tiveres etter
6 timer
3–4
5 timer
5
4 timer
6–9
1,5 timer
Effekttrinnet
Berør
for å øke effekttrinnet. Berør
for å redusere effekttrinnet. Berør
og
samtidig for å slå av kokesonen.
Aktivere og deaktivere de ytre
ringene
Du kan tilpasse kokeflaten til størrelsen på
kokekaret.
Bruk sensorfeltet:
For å aktivere den ytre ringen: berør
sensorfeltet. Indikatoren tennes.
For å deaktivere den ytre ringen: berør
sensorfeltet til indikatoren slukker.
Aktivere funksjonen for en kokesone:
berør
til riktig varmeinnstilling kommer.
Etter 3 sekunder tennes .
For å deaktivere denne funksjonen:
berør .
Tidsbryter
Tidsur med nedtelling
Du kan bruke denne funksjonen til å stille
inn hvor lenge kokesonen skal være på i
en enkelt økt.
Angi først varmeinnstilling for kokesonen
og velg deretter funksjonen.
For å stille inn kokesonen: berør
gjentatte ganger til indikatoren for den
ønskede kokesonen tennes.
For å aktivere funksjonen eller endre
eller
på tidsuret for å stille
tid: berør
inn tiden (00–99 minutter). Når indikatoren
for kokesonen blinker langsommere, har
nedtellingen startet.
For å vise gjenværende tid: velg
kokesonen med . Indikatoren for
kokesonen begynner å blinke raskt.
Displayet viser gjenværende tid.
For å deaktivere funksjonen: velg
og berør .
kokesonen med
Gjenværende tid teller ned til 00.
Indikatoren for kokesonen går av.
Når tiden er omme, høres et
lydsignal og 00 blinker.
Kokesonen deaktiveres.
Automatisk oppvarming
For å stoppe lyden: berør
Hvis du aktiverer denne funksjonen kan
du få en nødvendig effekttrinn i en kortere
tid. Funksjonen aktiverer det høyeste
effekttrinnet for en bestemt tid, og senker
deretter effekttrinnet til den riktige
varmeinnstillingen.
Stoppeklokke
Du kan bruke denne funksjonen som en
stoppeklokke når komfyrtoppen er på og
når kokesonene ikke er i bruk.
Varmeinnstillingsdisplayet viser .
For å aktivere funksjonen må
kokesonen være kald.
.
For å aktivere funksjonen, berør .
eller
på tidsuret for å stille inn
Berør
tiden. Når tiden er omme, høres et
lydsignal og 00 blinker.
Progress 39
For å stoppe lyden: berør
.
Funksjonen har ingen effekt på
bruken av kokesonene.
Sperre
Du kan låse betjeningspanelet mens
kokesonene er i bruk. Det hindrer utilsiktet
endring av effekttrinnet.
Still inn effekttrinnet først.
For å aktivere funksjonen: berør
.
tennes i 4 sekunder.Tidsuret blir værende
på.
For å deaktivere denne funksjonen:
berør
. Det tidligere effekttrinnet
aktiveres.
Når du slår av koketoppen,
deaktiveres også denne
funksjonen.
Barnesikringsfunksjon
Denne funksjonen forhindrer at
koketoppen blir slått på ved en feil.
For å aktivere funksjonen: aktiver
koketoppen med . Ikke still inn
effekttrinn. Berør
i 4 sekunder.
tennes. Deaktiver koketoppen med
.
For å deaktivere funksjonen: aktiver
koketoppen med . Ikke still inn
effekttrinn. Berør
i 4 sekunder.
tennes. Deaktiver koketoppen med .
For å overstyre funksjonen for kun én
tilberedningstid: aktiver koketoppen med
.
tennes. Berør
i 4 sekunder. Still
inn effekttrinn innen 10 sekunder. Du
kan betjene koketoppen. Når du
deaktiverer koketoppen med , blir
funksjonen aktivert igjen.
RÅD OG TIPS
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Eksempler på
tilberedningsmåter
Opplysningene i tabellen er kun
veiledende.
Kokekar
Kokekarets bunn må være så
tykk og jevn som mulig.
Kokekar av emaljert stål eller
med aluminiums- eller
kobberbunn kan misfarge den
glasskeramiske overflaten.
Varmeinn‐
stilling
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
Holde ferdig tilberedt mat
varm.
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret.
1-2
Hollandaise-saus, smelte:
smør, sjokolade og gelatin.
5 - 25
Bland innimellom.
1-2
Størkning: luftige omeletter,
eggestand.
10 40
Tilberedes med lokk.
-1
40 Progress
Varmeinn‐
stilling
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
2-3
Svelling av ris og melkeretter,
varming av ferdigretter.
25 50
Tilsett minst dobbelt så mye
væske som ris, rør om melke‐
retter når halve tilberedningsti‐
den har gått.
3-4
Dampkoke grønnsaker, fisk,
kjøtt.
20 45
Tilsett noen spiseskjeer med
væske.
4-5
Dampkoking av poteter.
20 60
Bruk maks. ¼ l vann til 750 g
poteter.
4-5
Koking av større matvare‐
mengder, gryteretter og sup‐
per.
60 150
Opptil 3 liter væske pluss in‐
gredienser.
6-7
Forsiktig steking: filet, cordon
bleu av kalv, koteletter, koket‐
ter, pølser, lever, sausejev‐
ning, egg, pannekaker, smul‐
tringer.
etter
behov
Snu etter halve steketiden.
7-8
Steking, reven potetgrateng,
hoftestykker, steker.
5 - 15
Snu etter halve steketiden.
9
Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke pom‐
mes frites.
STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Generell informasjon
• Rengjør koketoppen etter hver bruk.
• Bruk kokekar med ren bunn.
• Riper eller mørke flekker på overflaten
påvirker ikke koketoppens funksjon.
• Bruk et spesialrengjøringsprodukt for
overflaten på koketoppen.
• Bruk en spesialskrape til glasset.
Rengjøring av koketoppen
• Fjern umiddelbart: smeltet plast,
plastfolie, sukker og mat som
inneholder sukker. Hvis ikke kan
smusset forårsake skade på
komfyrtoppen. Vær varsom slik at du
unngår forbrenninger. Plasser skrapen
på glassflaten i en skarp vinkel og skyv
bladet bortover flaten.
• Fjern når koketoppen er kald nok:
kalk- eller vannringer, fettflekker, blank
misfarging av metallet. Rengjør
koketoppen med en fuktig klut og
rengjøringsmiddel som ikke sliper. Tørk
koketoppen med en myk klut etter
rengjøring.
• Fjerne skinnende metallisk
misfarging: bruk en oppløsning av
vann og edikk og rengjør glassflaten
med en fuktig klut.
Progress 41
FEILSØKING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Du ikke kan aktivere eller
betjene komfyrtoppen.
Komfyrtoppen er ikke koblet
til en strømforsyning eller er
koblet feil.
Kontroller om komfyrtoppen
er riktig koblet til strømforsy‐
ningen. Se koblingsskjema‐
et.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er år‐
saken til funksjonssvikten.
Hvis sikringene går gjentatte
ganger, må du kontakte en
elektriker.
Slå på komfyrtoppen igjen
og still inn varmen innen det
har gått 10 sekunder.
Du berørte 2 eller flere sen‐
sorfelt samtidig.
Berør bare ett sensorfelt.
Det er vann eller fettsprut på
betjeningspanelet.
Tørk av betjeningspanelet.
Et lydsignalet høres, deretter
slås komfyrtoppen av.
Et lydsignal høres når kom‐
fyrtoppen slår seg av.
Du har dekket til ett eller fle‐
re sensorfelt.
Fjern gjenstanden fra sen‐
sorfeltene.
Komfyrtoppen skrur seg av.
Du har satt noe på sensor‐
Fjern gjenstanden fra sen‐
sorfeltet.
feltet
.
Restvarmeindikatoren vises
ikke.
Stekesonen er ikke varm
fordi den var bare i bruk en
kort stund.
Kontakt servicesenteret der‐
som stekesonen fortsatt er
varm i lang tid.
Den automatiske oppvar‐
mingsfunksjonen ikke funge‐
rer.
Sonen er varm.
La sonen bli tilstrekkelig
kald.
Det er valgt høyeste effekt‐
trinn.
Det høyeste effekttrinnet har
samme effekt som funksjo‐
nen.
Du har redusert effekttrinnet
Start fra
og øk bare ef‐
fekttrinnet.
til
.
42 Progress
Problem
Mulig årsak
Løsning
Du ikke får slått på den ytre
ringen.
Det er et mørkt områ‐
de på sonene.
Sensorfeltene blir varme.
Slå på den indre sonen
først.
Det er normalt at det er et
mørkt område på sonene.
Kokekaret er for stort eller
du har plassert det for nær
betjeningspanelet.
Sett store kokekar på de
bakre sonene om mulig.
lyser.
Den automatiske utkoplings‐
funksjonen er i bruk.
Deaktiver komfyrtoppen og
aktiver den igjen.
lyser.
Barnesikringen eller låse‐
funksjonen er i bruk.
Se etter i kapittelet "Daglig
bruk".
og et nummer vises.
Det er en feil på komfyrtop‐
pen.
Koble komfyrtoppen fra
strømforsyningen en stund.
Koble fra sikringen i husets
sikringsskap. Koble den til
igjen. Hvis
tennes igjen
må du snakke med et autori‐
sert servicesenter.
E6 tennes.
Den andre fasen av strøm‐
forsyningen mangler.
Hvis du ikke kan finne en
løsning ...
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter. Angi
opplysningene som du finner på
typeskiltet. Angi også den tresifrede
bokstavkoden, koden for glasskeramikken
Kontroller om komfyrtoppen
er riktig koblet til strømforsy‐
ningen. Fjern sikringen, vent
et minutt, og sett sikringen
inn igjen.
(du finner den i hjørnet av glassflaten)
samt feilmeldingen som vises. Påse at du
har brukt komfyrtoppen riktig. Hvis ikke må
du selv betale for service fra
serviceteknikeren eller forhandleren, også
i garantitiden. Anvisninger om
kundeservice og garantibetingelser finner
du i garanti-heftet.
TEKNISKE DATA
Typeskilt
Modell PAS8060E
Type 60 HBD 47 AO
Serienr. .................
PROGRESS
PNC (produktnummer) 949 593 001 03
220 – 240 V 50 – 60 Hz
Produsert i Tyskland
7.0 kW
Progress 43
Spesifikasjoner for kokesoner
Kokesone
Nominell effekt (maks effekt‐
trinn) [W]
Kokesonens diameter [mm]
Venstre foran
750 / 2200
120 / 210
Venstre bak
1200
145
Høyre foran
1200
145
Høyre bak
1500 / 2400
170 / 265
For optimale tilberedningsresultatene bør
du bruke kokekar som ikke er større enn
diameteren til kokesonen.
ENERGIEFFEKTIV
Produktinformasjon i henhold til EU 66/2014
Modellidentifikasjon
PAS8060E
Koketopp-type
Koketopp for inn‐
bygging
Antall kokesoner
4
Varmeteknologi
Stråleovn
Diameter på runde kokeso‐
ner (Ø)
Venstre foran
Venstre bak
Høyre foran
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
Lengde (L) og bredde (B)
av ikke-sirkulær kokesone
Høyre bak
L 26,5 cm
B 17,0 cm
Energiforbruk per kokeso‐
ne (EC electric cooking)
Venstre foran
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
200,1 Wh / kg
188,0 Wh / kg
188,0 Wh / kg
191,6 Wh / kg
Energiforbruk for koketopp
(EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektriske
husholdningsprodukter for matlaging – Del
2: Koketopp – Metoder for måling av
ytelse
Energisparende
Du kan spare energi på hverdagslig
tilberedning hvis du følger hintene under.
• Bruk kun mengden du trenger når du
varmer opp vann.
191,9 Wh / kg
• Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det
er mulig.
• Plasser kokekaret på kokesonen før du
slår den på.
• Bunnen av kokekaret og kokesonene
må ha samme diameter.
• Sett mindre kokekar på mindre
kokesoner.
• Sett kokekaret direkte på midten av
kokesonen.
44 Progress
• Bruk restvarmen for å holde maten
varm eller for å smelte den.
BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
beskytte miljøet, menneskers helse og for
å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast produkter
som er merket med symbolet sammen
med husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt
selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
Progress 45
CONTENIDO
Información sobre seguridad
Instrucciones de seguridad
Instalación
Descripción del producto
Uso diario
45
47
49
50
52
Consejos
Mantenimiento y limpieza
Solución de problemas
Datos técnicos
Eficacia energética
54
55
56
58
58
Salvo modificaciones.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las
instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace
responsable de lesiones o daños producidos como resultado
de una instalación o un uso incorrectos: Conserve siempre
estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras
consultas.
Seguridad de niños y personas vulnerables
•
•
•
•
•
•
•
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en
adelante y personas cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan
de la experiencia y conocimientos suficientes para
manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la
supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma
segura y comprendan los riesgos.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance
de los niños y deséchelo de forma adecuada.
Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato
cuando esté funcionando o enfriándose. Las piezas de
fácil acceso están calientes.
Si este aparato tiene un bloqueo de seguridad para niños,
debe activarlo.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato no
podrán ser realizados por niños sin supervisión.
Los niños de 3 años o menos deben mantenerse alejados
de este aparato en todo momento mientras funciona.
46 Progress
Seguridad general
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVERTENCIA: El aparato y las piezas accesibles se
calientan mucho durante el funcionamiento. Preste mucha
atención para no tocar las resistencias. Es necesario
mantener alejados a los niños de menos de 8 años salvo
que estén bajo supervisión continua.
No accione el aparato con un temporizador externo ni con
un sistema de mando a distancia independiente.
ADVERTENCIA: Cocinar con grasa o aceite sin estar
presente puede resultar peligroso, ya que podría
ocasionarse un incendio.
NUNCA intente apagar un fuego con agua; apague el
aparato y cubra la llama con una tapa o una manta
ignífuga.
ATENCIÓN: El proceso de cocción debe ser supervisado.
Un proceso de cocción breve debe estar
permanentemente supervisado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio: No utilice las
superficies de cocción para almacenar alimentos.
No deje objetos metálicos, como cuchillos, tenedores,
cucharas o tapas sobre la superficie de cocción para evitar
que se calienten.
No utilice un limpiador a vapor para limpiar el aparato.
Si la superficie de vitrocerámica/cristal está agrietada,
apague el aparato para evitar el riesgo de descarga
eléctrica.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su
servicio técnico autorizado o un profesional tendrán que
cambiarlo para evitar riesgos.
ADVERTENCIA: Utilice exclusivamente protecciones para
la placa de cocción diseñadas por el fabricante del aparato
o indicadas en sus instrucciones de uso como apropiadas,
o bien las protecciones incluidas con el aparato. El uso de
protectores inadecuados puede provocar accidentes.
Progress 47
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Instalación
ADVERTENCIA! Sólo un
técnico cualificado puede
instalar el aparato.
ADVERTENCIA! Podría sufrir
lesiones o dañar el aparato.
• Retire todo el embalaje.
• No instale ni utilice un aparato dañado.
• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• Respete siempre la distancia mínima
entre este aparato y los demás
aparatos y mobiliario.
• Tenga cuidado al mover el aparato,
porque es pesado. Utilice siempre
guantes de protección y calzado
cerrado.
• Proteja las superficies cortadas con un
material sellante para evitar que la
humedad las hinche.
• Proteja la parte inferior del aparato del
vapor y la humedad.
• No instale el aparato junto a una puerta
ni debajo de una ventana. De esta
forma se evita que los utensilios de
cocina calientes caigan del aparato
cuando la puerta o la ventana estén
abiertas.
• Cuando instale el aparato encima de
cajones, asegúrese de que hay
suficiente espacio entre la parte inferior
del aparato y el cajón superior para
que circule el aire.
• La base del aparato se puede calentar.
Asegúrese de colocar un panel de
separación hecho de contrachapado,
material de armazón para cocina u otro
material incombustible bajo el aparato
para evitar el acceso a la base.
Conexión eléctrica
ADVERTENCIA! Riesgo de
incendios y descargas
eléctricas.
• Todas las conexiones eléctricas deben
realizarlas electricistas cualificados.
• El aparato debe conectarse a tierra.
• Antes de efectuar cualquier tipo de
operación, compruebe que el aparato
esté desenchufado de la corriente
eléctrica.
• Asegúrese de que los parámetros de la
placa de características son
compatibles con los valores eléctricos
del suministro eléctrico.
• Asegúrese de que el aparato está
instalado correctamente. Un cable de
red o enchufe (en su caso) flojo o
inadecuado puede provocar que el
terminal se caliente en exceso.
• Utilice el cable de red eléctrica
adecuado.
• Coloque los cables eléctricos de forma
que no se puedan enredar.
• Asegúrese de que hay instalada una
protección contra descargas eléctricas.
• Establezca la descarga de tracción del
cable.
• Asegúrese de que el cable o el enchufe
(en su caso) no toquen el aparato
caliente ni utensilios de cocina
calientes cuando conecte el aparato a
las tomas cercanas.
• No utilice adaptadores de enchufes
múltiples ni cables prolongadores.
• Asegúrese de no provocar daños en el
enchufe (en su caso) ni en el cable de
red. Póngase en contacto con un
electricista o con nuestro servicio
técnico para cambiar un cable dañado.
• Los mecanismos de protección contra
descargas eléctricas de componentes
con corriente y aislados deben fijarse
de forma que no puedan aflojarse sin
utilizar herramientas.
• Conecte el enchufe a la toma de
corriente únicamente cuando haya
terminado la instalación. Asegúrese de
tener acceso al enchufe del suministro
de red una vez finalizada la instalación.
• Si la toma de corriente está floja, no
conecte el enchufe.
• No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire
siempre del enchufe.
48 Progress
• Use únicamente dispositivos de
aislamiento apropiados: línea con
protección contra los cortocircuitos,
fusibles (tipo tornillo que puedan
retirarse del soporte), dispositivos de
fuga a tierra y contactores.
• La instalación eléctrica debe tener un
dispositivo de aislamiento que permita
desconectar el aparato de todos los
polos de la red. El dispositivo de
aislamiento debe tener una apertura de
contacto con una anchura mínima de 3
mm.
Uso del aparato
ADVERTENCIA! Riesgo de
lesiones, quemaduras y
descargas eléctricas.
• Retire todo el embalaje, las etiquetas y
la película protectora (en su caso)
antes del primer uso.
• Utilice este aparato en entornos
domésticos.
• No cambie las especificaciones de este
aparato.
• Cerciórese de que los orificios de
ventilación no están obstruidos.
• No deje nunca el aparato desatendido
mientras está en funcionamiento.
• Apague las zonas de cocción después
de cada uso.
• No coloque cubiertos ni tapaderas
sobre las zonas de cocción. Pueden
alcanzar temperaturas elevadas.
• No utilice el aparato con las manos
mojadas ni cuando entre en contacto
con el agua.
• No utilice el aparato como superficie de
trabajo ni de almacenamiento.
• Si la superficie del aparato está
agrietada, desconéctelo
inmediatamente de la fuente de
alimentación. De esta forma evitará
descargas eléctricas.
• Cuando se coloca comida en aceite
caliente, éste puede saltar.
ADVERTENCIA! Riesgo de
incendio y explosiones
• Las grasas o aceites calientes pueden
generar vapores inflamables.
Mantenga las llamas u objetos
calientes alejados de grasas y aceites
cuando cocine con ellos.
• Los vapores que liberan los aceites
muy calientes pueden provocar
combustiones imprevistas.
• El aceite usado, que puede contener
restos de alimentos, puede provocar
incendios a temperaturas más bajas
que el aceite que se utiliza por primera
vez.
• No coloque productos inflamables ni
objetos mojados con productos
inflamables dentro, cerca o encima del
aparato.
ADVERTENCIA! Podría dañar
el aparato.
• No coloque ningún utensilio de cocina
caliente en el panel de control.
• No coloque una tapa caliente sobre la
superficie de cristal de la placa de
cocción.
• No deje que el contenido de los
utensilios de cocina hierva hasta
evaporarse.
• Evite la caída de objetos o utensilios de
cocina en el aparato. La superficie
puede dañarse.
• No encienda las zonas de cocción sin
utensilios de cocina o con éstos vacíos.
• No coloque papel de aluminio sobre el
aparato.
• Los utensilios de cocina de hierro o
aluminio fundido, o que tengan la base
dañada, pueden arañar el cristal o la
vitrocerámica. Levante siempre estos
objetos cuando tenga que moverlos
sobre la superficie de cocción.
• Este aparato está diseñado
exclusivamente para cocinar. No debe
utilizarse para otros fines, por ejemplo,
como calefacción.
Mantenimiento y limpieza
• Limpie periódicamente el aparato para
evitar el deterioro del material de la
superficie.
Progress 49
• Apague el aparato y déjelo enfriar
antes de limpiarlo.
• Desconecte el aparato de la red
eléctrica antes de realizar el
mantenimiento.
• No utilice pulverizadores ni vapor de
agua para limpiar el aparato.
• Limpie el aparato con un paño suave
humedecido. Utilice solo detergentes
neutros. No utilice productos abrasivos,
estropajos duros, disolventes ni objetos
de metal.
Eliminación
• Póngase en contacto con las
autoridades locales para saber cómo
desechar correctamente el aparato.
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable eléctrico cerca del
aparato y deséchelo.
Asistencia
• Para reparar el aparato, póngase en
contacto con un centro de servicio
autorizado.
• Utilice solamente piezas de recambio
originales.
ADVERTENCIA! Existe riesgo
de lesiones o asfixia.
INSTALACIÓN
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Antes de la instalación
Antes de instalar la placa de cocción,
anote la información siguiente de la placa
de características. La placa de
características está situada en la parte
inferior de la placa de cocción.
Número de serie ...........................
Placas empotradas
Las placas de cocción que han de ir
integradas en la cocina solo deben
utilizarse una vez encastradas en los
muebles adecuados y con las encimeras y
superficies de trabajo apropiadas.
Cable de conexión
• La placa de cocción se suministra con
un cable de conexión.
• Para sustituir el cable de alimentación
dañado, utilice el tipo de cable:
H05V2V2-F que soporta una
temperatura de 90 °C o superior.
Póngase en contacto con el servicio
técnico local.
50 Progress
Montaje
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Disposición de las zonas de cocción
1
1
265 mm
145 mm
170 mm
120/210
mm
1
145 mm
2
1
1 Zona de cocción
2 Panel de control
Progress 51
Disposición del panel de control
1
2
3
4
10
5
9
6
7
8
Utilice el aparato con los sensores. Las pantallas, indicadores y señales acústicas
indican qué funciones están en funcionamiento.
Sen‐
sor
Función
Comentario
1
ENCENDIDO/APAGADO
Para activar y desactivar la placa.
2
Cierre / Bloqueo de seguri‐
dad para niños
Para bloquear y desbloquear el panel de
control.
3
-
Para activar y desactivar el anillo exterior.
-
Indicador del nivel de calor
Para mostrar el nivel de calor.
-
Indicadores de tiempo de
las zonas de cocción
Muestra la zona para la que se ha ajustado
la hora.
-
Indicador del temporizador
Para mostrar la hora en minutos.
7
-
Para activar y desactivar el anillo exterior.
8
-
Para seleccionar una zona de cocción.
/
-
Para aumentar o disminuir el tiempo.
/
-
Para ajustar la temperatura.
4
5
6
9
10
Indicación de la temperatura en pantalla
Pantalla
Descripción
La zona de cocción está apagada.
-
La zona de cocción está en funcionamiento.
52 Progress
Pantalla
Descripción
Calentamiento automático está funcionando.
+ número
Hay un fallo de funcionamiento.
La zona de cocción continúa estando caliente (calor residual).
La función Cierre / Bloqueo de seguridad para niños está funcionando.
Apagado automático está funcionando.
Indicador de calor residual
ADVERTENCIA!
Riesgo de
quemaduras por calor residual.
USO DIARIO
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Activación y desactivación
Toque
durante 1 segundo para
encender o apagar el la placa de cocción.
Apagado automático
La función desconecta
automáticamente la placa de cocción
siempre que:
• todas las zonas de cocción están
apagadas,
• no se ajusta un nivel de calor después
de encender la placa,
• se vierte algo o se coloca algún objeto
sobre el panel de control durante más
de 10 segundos (un recipiente, un
trapo, etc.). Se emite una señal
acústica y la placa de cocción se
apaga. Retire el objeto o limpie el panel
de control.
• no apaga una zona de cocción ni
cambia la temperatura. Al cabo de un
y se
cierto tiempo, se enciende
apaga la placa.
Relación entre el ajuste de calor y el
tiempo tras el que se apaga la placa de
cocción:
Ajuste del nivel de
calor
,1-2
La placa de coc‐
ción se apaga.
6 horas
3-4
5 horas
5
4 horas
6-9
1,5 hora
Ajuste de temperatura
Toque
para aumentar el nivel de calor.
Toque
para reducir el nivel de calor.
y
al mismo tiempo para
Toque
apagar la zona de cocción.
Activación y desactivación de
los circuitos exteriores
Es posible adaptar la superficie de
cocción al tamaño del recipiente.
Uso del sensor:
Para activar el circuito exterior: toque el
sensor. Se enciende el indicador.
Progress 53
Para desactivar el circuito exterior:
toque el sensor hasta que se apague el
indicador.
Calentamiento automático
Si activa esta función puede conseguir el
ajuste de calor necesario en menos
tiempo. La función establece la
temperatura al valor más elevado por un
cierto tiempo y, después, la baja al valor
adecuado.
Para activar la función, la zona
de cocción debe estar fría.
Para activar la función de una zona de
cocción: toque
hasta que aparezca el
ajuste de temperatura correcto.
Transcurridos 3 segundos, se enciende
.
Para desactivar la función: toque
.
Temporizador
Temporizador
Puede utilizar esta función para ajustar el
tiempo que desee que funcione la zona de
cocción para un único proceso de
cocción.
Ajuste primero temperatura para la zona
de cocción y después la función.
Para seleccionar la zona de cocción:
toque
varias veces hasta que se
encienda el indicador de la zona de
cocción que desea.
Para activar la función o cambiar el
o
del
temporizador: toque
temporizador para ajustar el tiempo (00 99 minutos). La cuenta atrás comenzará
cuando el indicador de la zona de cocción
parpadee más lentamente.
Para comprobar el tiempo restante:
seleccione la zona de cocción con . El
indicador de la zona de cocción comienza
a parpadear rápidamente. La pantalla
muestra el tiempo restante.
Para desactivar la función: seleccione la
zona de cocción con
y toque . El
tiempo restante cuenta atrás hasta 00. El
indicador de la zona de cocción se apaga.
Cuando ha transcurrido el
tiempo, se activa la señal
acústica y 00 parpadea. Se
apaga la zona de cocción.
Para detener la señal acústica: toque
.
Avisador tiempo
Puede utilizar esta función como
Avisador mientras la placa está activada
y las zonas de cocción no funcionan. La
pantalla de temperatura muestra .
Para activar la función: toque . Toque
o
del temporizador para ajustar el
tiempo. Cuando ha transcurrido el tiempo,
se activa la señal acústica y 00 parpadea.
Para detener la señal acústica: toque
.
La función no afecta al
funcionamiento de las zonas
de cocción.
Cierre
Se puede bloquear el panel de control
mientras funcionan las zonas de cocción.
Evita el cambio accidental del nivel de
calor.
Ajuste en primer lugar el nivel de calor
que desee.
Para activar la función: toque
.
enciende durante 4 segundos.El
temporizador se mantiene activo.
se
Para desactivar la función: toque
enciende el ajuste de calor anterior.
. Se
La función también se
desactiva cuando se apaga la
placa.
54 Progress
Bloqueo de seguridad para
niños
Esta función impide el uso accidental o
indebido de la placa.
Para activar la función: encienda la
placa de cocción con . No ajuste los
niveles de calor. Pulse
durante 4
segundos.
se enciende. Apague la
placa de cocción con .
Para desactivar la función: encienda la
placa de cocción con . No ajuste los
niveles de calor. Toque
durante 4
segundos.
se enciende. Apague la
placa de cocción con .
Para anular la función solo durante el
tiempo de cocción: encienda la placa de
cocción con .
se enciende. Toque
durante 4 segundos. Ajuste la
temperatura antes de que transcurran
10 segundos. Ya puede poner en marcha
el aparato. Cuando apague la placa de
cocción con , la función vuelve a
activarse.
CONSEJOS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Ejemplos de aplicaciones de
cocción
Los datos de la tabla son solo
orientativos.
Recipientes
La base del utensilio de cocina
debe ser lo más gruesa y plana
posible.
Los utensilios de cocina
fabricados con acero
esmaltado y bases de aluminio
o cobre pueden provocar
cambios de color de la
superficie vitrocerámica.
Ajuste del
nivel de ca‐
lor
Utilícelo para:
Tiem‐
po
(min)
Sugerencias
Mantener calientes los alimen‐
tos.
como
estime
nece‐
sario
Tape los utensilios de cocina.
1-2
Salsa holandesa, derretir:
mantequilla, chocolate, gelati‐
na.
5 - 25
Remover de vez en cuando.
1-2
Cuajar: tortilla, huevos revuel‐
tos.
10 40
Cocinar con tapa.
-1
Progress 55
Ajuste del
nivel de ca‐
lor
Utilícelo para:
Tiem‐
po
(min)
Sugerencias
2-3
Arroces y platos cocinados
con leche, calentar comidas
preparadas.
25 50
Añadir al menos el doble de lí‐
quido que de arroz; los platos
lácteos deben removerse en‐
tremedias.
3-4
Cocinar al vapor verduras,
pescados o carnes.
20 45
Añadir varias cucharadas de
líquido.
4-5
Cocinar patatas al vapor.
20 60
Utilice como máximo ¼ l de
agua para 750 g de patatas.
4-5
Grandes cantidades de ali‐
mentos, estofados y sopas.
60 150
Hasta 3 litros de líquido ade‐
más de los ingredientes.
6-7
Freír ligeramente: escalopes,
ternera “cordon bleu”, chule‐
tas, hamburguesas, salchi‐
chas, hígado, filetes rusos,
huevos, tortitas, rosquillas.
como
estime
nece‐
sario
Dele la vuelta a media coc‐
ción.
7-8
Asado fuerte, bolas de patata,
filetes de lomo, filetes.
5 - 15
Dele la vuelta a media coc‐
ción.
9
Hervir agua, cocer pasta, dorar carne (gulash, asado), freír patatas.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Información general
• Limpie la placa después de cada uso.
• Utilice siempre utensilios de cocina
cuya base esté limpia.
• Los arañazos o las marcas oscuras en
la superficie no afectan al
funcionamiento normal de la placa.
• Utilice un limpiador especial para la
superficie de la placa.
• Utilice un rascador especial para el
cristal.
Limpieza de la placa
• Elimine de inmediato: restos fundidos
de plástico, recubrimientos de plástico,
azúcar y alimentos que contengan
azúcar. De lo contrario la suciedad
dañará la placa de cocción. Tenga
cuidado para evitar quemaduras.
Coloque el rascador especial sobre la
superficie del cristal formando un
ángulo agudo y arrastre la hoja para
eliminar la suciedad.
• Elimine cuando el aparato se haya
enfriado: restos de cal, marcas de
agua, manchas de grasa y
decoloraciones metálicas. Limpie la
placa de cocción con un paño suave
humedecido con agua y detergente no
abrasivo. Después de limpiar, seque la
placa de cocción con un paño suave.
• Elimine cualquier decoloración
metálica brillante: utilice una solución
de agua y vinagre para limpiar la
superficie de cristal con un paño
húmedo.
56 Progress
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA! Consulte los
capítulos sobre seguridad.
Qué hacer si...
Problema
Posible causa
Solución
La placa no se enciende o
no funciona.
La placa no está conectada
a un suministro eléctrico o
está mal conectada.
Compruebe si la placa se ha
conectado correctamente a
la red eléctrica. Consulte el
diagrama de conexiones.
Ha saltado el fusible.
Compruebe si el fusible es
la causa del fallo de funcio‐
namiento. Si el fusible se
funde repetidamente, con‐
sulte a un electricista cualifi‐
cado.
Vuelva a encender la placa
y ajuste el nivel de calor en
menos de 10 segundos.
Ha pulsado 2 o más senso‐
res al mismo tiempo.
Toque solo un sensor.
Hay agua o salpicaduras de
grasa en el panel de control.
Limpie el panel de control.
Se emite una señal acústica
y la placa de cocción se
apaga.
Se emite una señal acústica
cuando la placa se apaga.
Hay uno o más sensores cu‐
biertos.
Quite el objeto que cubre los
sensores.
La placa de cocción se apa‐
ga.
Ha puesto algo sobre el
Retire el objeto del sensor.
El indicador de calor resi‐
dual no se enciende.
La zona no está caliente
porque ha funcionado poco
tiempo.
Si la zona ha funcionado el
tiempo suficiente como para
estar caliente, consulte con
el centro de servicio autori‐
zado.
La función de calentamiento
automático no se activa.
La zona está caliente.
Deje que la zona se enfríe
suficientemente.
Se ha ajustado el nivel de
calor más alto.
El nivel de cocción máximo
tiene la misma potencia que
la función.
sensor
.
Progress 57
Problema
Posible causa
Solución
Ha reducido la temperatura
Empiece en
y aumente
solo la temperatura.
a
.
No se puede encender el
anillo exterior.
Hay un área oscura
en la zona múltiple.
Los sensores se calientan.
Encienda primero el anillo
interior.
Es normal que haya un área
oscura en la zona múltiple.
El utensilio de cocina es de‐
masiado grande o está colo‐
cado demasiado cerca de
los mandos.
Coloque los utensilios de
cocina grandes en las zonas
traseras si es posible.
se enciende.
La desconexión automática
está activada.
Apague la placa y vuelva a
encenderla.
se enciende.
Están activados el dispositi‐
vo de seguridad para niños
o la función de bloqueo.
Consulte "Uso diario".
Se ha producido un error en
la placa.
Desenchufe la placa de la
toma de corriente durante
unos minutos. Desconecte
el fusible del sistema eléctri‐
co. Vuelva a conectarlo. Si
y un número se encien‐
den.
vuelve a aparecer
, pón‐
gase en contacto con el
Centro de servicio técnico.
E6 se enciende.
Falta la segunda fase de la
alimentación eléctrica.
Si no encuentra una solución...
Si no logra subsanar el problema,
póngase en contacto con su distribuidor o
el centro de servicio técnico. Facilite la
información de la placa de características.
Indique también el código de tres dígitos
de la placa vitrocerámica (se encuentra en
la esquina de la superficie vitrocerámica) y
el mensaje de error que aparezca.
Asegúrese de que maneja la placa de
Compruebe si la placa se ha
conectado correctamente a
la red eléctrica. Quite el fusi‐
ble, espere un minuto e in‐
serte el fusible de nuevo.
cocción adecuadamente. De lo contrario,
el personal del servicio técnico o del
distribuidor facturará la reparación
efectuada, incluso en el caso de que el
aparato se encuentre en periodo de
garantía. Las instrucciones sobre servicio
técnico y condiciones de garantía se
encuentran en el folleto de garantía que
se suministra con el aparato.
58 Progress
DATOS TÉCNICOS
Placa de características
Modelo PAS8060E
Tipo 60 HBD 47 AO
Número de producto (PNC) 949 593 001 03
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fabricado en Alemania
7.0 kW
Nº ser. .................
PROGRESS
Especificaciones de las zonas de cocción
Zona de coc‐
ción
Potencia nominal (ajuste de ca‐
lor máximo) [W]
Diámetro de la zona de cocción
[mm]
Anterior izquier‐
da
750 / 2200
120 / 210
Posterior iz‐
quierda
1200
145
Anterior dere‐
cha
1200
145
Posterior dere‐
cha
1500 / 2400
170 / 265
Para obtener un resultado de cocción
óptimo, utilice utensilios de cocina con un
diámetro no mayor al de la zona de
cocción.
EFICACIA ENERGÉTICA
Información de producto según EU 66/2014
Identificación del modelo
PAS8060E
Tipo de placa de cocción
Placa empotrada
Número de zonas de coc‐
ción
4
Tecnología de calenta‐
miento
Resistencia ra‐
diante
Diámetro de las zonas de
cocción circulares (Ø)
Anterior izquierda
Posterior izquierda
Anterior derecha
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
Largo (L) y ancho (A) de la
zona de cocción no circu‐
lar.
Posterior derecha
L 26,5 cm
A 17,0 cm
Progress 59
Consumo de energía por
zona de cocción (EC elec‐
tric cooking)
Anterior izquierda
Posterior izquierda
Anterior derecha
Posterior derecha
Consumo de energía de la
placa de cocción (EC elec‐
tric hob)
200,1 Wh / kg
188,0 Wh / kg
188,0 Wh / kg
191,6 Wh / kg
191,9 Wh / kg
EN 60350-2 - Aparatos electrodomésticos
- Parte 2: Placas de cocción - Métodos de
medición del rendimiento
• Coloque el utensilio de cocina sobre la
zona de cocción antes de encenderla.
• La base del utensilio de cocina debe
tener el mismo diámetro que la zona de
cocción.
• Coloque los utensilios de cocina
pequeños en zonas de cocción
pequeñas.
• Coloque el utensilio de cocina
directamente en el centro de la zona de
cocción.
• Utilice el calor residual para mantener
calientes los alimentos o derretirlos.
Ahorro de energía
Estos consejos la ayudarán a ahorrar
energía al cocinar cada día.
• Cuando caliente agua, utilice solo la
cantidad que necesite.
• En la medida de lo posible, cocine
siempre con los utensilios de cocina
tapados.
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
electrónicos. No deseche los aparatos
marcados con el símbolo junto con los
residuos domésticos. Lleve el producto a
su centro de reciclaje local o póngase en
contacto con su oficina municipal.
Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su
reciclaje. Ayude a proteger el medio
ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
*
www.progress-hausgeraete.de
867333311-B-222019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising