ZANKER | KIT8470XXK | User manual | Zanker KIT8470XXK User Manual

Zanker KIT8470XXK User Manual
Upute za up‐
orabu
KIT8470XXK
Manual de
utilizare
Navodila za
uporabo
Ploča za ku‐
hanje
Plită
Kuhalna
plošča
Sadržaj
Sigurnosne informacije
Sigurnosne upute
Postavljanje
Opis proizvoda
Svakodnevna uporaba
2
4
5
7
9
Savjeti
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Tehnički podaci
Energetska učinkovitost
11
12
13
15
15
Zadržava se pravo na izmjene.
Sigurnosne informacije
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja ili
korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti
ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod
nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po
uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te
razumiju uključene opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje, osim ako su
pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako nisu
pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje
uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Pristupačni dijelovi su
vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece,
morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Opća sigurnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju
se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete grijače.
Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za
podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za
daljinsko upravljanje.
UPOZORENJE: Kuhanje na ploči za kuhanje bez nadzora uz
upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno i može dovesti do
požara.
Vatru NIKADA ne gasite vodom već isključite uređaj i tada
prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim
prekrivačem.
OPREZ: Postupak kuhanja potrebno je nadgledati.
Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je stalno nadgledati.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: Stvari ne držite na
površinama za kuhanje.
Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i poklopce
ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer će se zagrijati.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno
čišćenje.
Nakon uporabe, isključite element ploče za kuhanje
odgovarajućom kontrolom, a ne oslanjajte se na detektor
posuđa.
Ako je staklokeramička/staklena površina napuknuta,
isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. U slučaju da je
uređaj priključen na napajanje izravno, putem priključne
kutije, uklonite ili isključite osigurač kako biste odspojili
uređaj s napajanja. U svakom slučaju, kontaktirajte ovlašteni
servisni centar.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
servis ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga zamijeniti kako bi
se izbjegla opasnost.
UPOZORENJE: Koristite samo zaštitu ploče za kuhanje koju
je napravio proizvođač uređaja za kuhanje, koje je je u
uputama za uporabu proizvođač naveo kao prikladne ili one
koji su isporučeni s uređajem. Uporaba neodgovarajuće
zaštite može uzrokovati nesreće.
3
Sigurnosne upute
Postavljanje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije postaviti
ovaj uređaj.
•
•
•
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda ili oštećenja uređaja.
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju koje su
priložene uređaju.
Zadržite minimalnu udaljenost od ostalih
uređaja i jedinica.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite
pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite
zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
Izrezane površine zabrtvite sredstvom za
brtvljenje kako biste spriječili bubrenje
uzrokovano vlagom.
Donji dio uređaja zaštite od pare i vlage.
Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili
ispod prozora. Na taj način vruće posuđe
neće pasti s uređaja kada se vrata ili
prozor otvore.
Svaki uređaj na dnu ima ventilatore za
hlađenje.
Ako je uređaj postavljen iznad ladice:
– Ne stavljajte nikakve male predmete
niti listove papira koji mogu biti
privučeni, jer mogu oštetiti ventilatore
ili onemogućiti rad sustava za
hlađenje.
– Držite razmak od najmanje 2 cm
između dna uređaja i stvari
spremljenih u ladicu.
•
•
•
•
•
•
•
•
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
•
•
•
•
•
4
Sva spajanja na električnu mrežu treba
izvršiti kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
Prije obavljanja svih zahvata provjerite je li
uređaj isključen iz električne mreže.
Uvjerite se da su parametri na natpisnoj
pločici kompatibilni s električnim detaljima
napajanja.
Provjerite je li uređaj pravilno postavljen.
Labavi i neispravni spojevi kabela
napajanja ili utikača (ako postoji) mogu
prouzročiti pregrijavanje priključka.
Koristite odgovarajući kabel napajanja.
Pazite da se električni kabeli ne zapletu.
Provjerite je li ugrađena zaštita od strujnog
udara.
Na kabelu koristite spojnice.
Pazite da kabel napajanja ili utikač (ako
postoji) ne dodiruju vrući uređaj ili vruće
posuđe kada priključujete uređaj u obližnje
utičnice.
Ne koristite višeputne utikače i produžne
kabele.
Pazite da ne oštetite utikač (ako postoji) ili
kabel napajanja. Za zamjenu kabela
napajanja kontaktirajte ovlašteni servis ili
električara.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne može
ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu
tek po završetku postavljanja. Provjerite
postoji li pristup utikaču nakon
postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte priključivati
utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako biste
izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i
povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke, osigurače
(osigurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta),
sklopke i releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati izolacijski
uređaj koji vam omogućuje iskapčanje
uređaja iz električne mreže na svim
polovima. Izolacijski uređaj mora imati
kontakte s otvorom od minimalno 3 mm.
Upotreba
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina ili strujnog
udara.
•
•
•
•
•
Prije prve upotrebe uklonite ambalažu,
naljepnice i zaštitne folije (ako postoje).
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zonu kuhanja postavite na "isključeno"
nakon svake uporabe.
Ne oslanjajte se na prepoznavanje
posude.
Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na zone kuhanja. Mogu se jako
zagrijati.
Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama ili
kada je u doticaju s vodom.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili
za čuvanje stvari.
Ako je površina uređaja napukla, uređaj
odmah isključite iz električne mreže. Na taj
način sprječavate strujni udar.
Korisnici s ugrađenim elektrostimulatorom
srca moraju biti najmanje 30 cm udaljeni
od indukcijskih zona kuhanja kad uređaj
radi.
Kada hranu stavite u vruće ulje, ono može
prskati.
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i opekotina
Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili zagrijane
predmete držite dalje od masti i ulja kad
kuhate s njima.
Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.
Korišteno ulje koje sadrži ostatke hrane,
može uzrokovati vatru pri nižim
temperaturama nego ulje koje se koristi
prvi put.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim sredstvima
u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE! Postoji opasnost
od oštećenja uređaja.
Vruće posuđe ne držite na upravljačkoj
ploči.
Ne stavljajte vrući poklopac na staklenu
površinu ploče za kuhanje.
Nemojte dopustiti da tekućina u posuđu
ispari.
Pazite da vam predmeti ili posuđe ne
padnu na uređaj. Površina se može
oštetiti.
•
•
•
•
Zone kuhanja ne koristite s praznim
posuđem ili bez posuđa.
Na uređaj nemojte stavljati aluminijsku
foliju.
Posuđe od lijevanoga željeza, aluminija ili
posuđe s oštećenim dnom može ogrebati
staklo/staklokeramiku. Te predmete uvijek
podignite kada ih morate pomaknuti na
površini za kuhanje.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Čišćenje i održavanje
•
•
•
•
•
Redovito čistite uređaj kako se površinski
materijal ne bi oštetio.
Uređaj isključite i pustite da se ohladi prije
čišćenja.
Iskopčajte uređaj iz napajanja električne
mreže prije održavanja.
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom.
Koristite isključivo neutralni deterdžent.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
Servisiranje
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte ovlašteni
servis.
Koristite samo originalne rezervne dijelove.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
•
•
•
Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu službu.
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i
odložite ga.
Postavljanje
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Prije postavljanja
Prije postavljanja ploče za kuhanje, zapišite
podatke s natpisne pločice. Natpisna pločica
nalazi se na dnu ploče za kuhanje.
5
Serijski broj .........................
Ugradne ploče za kuhanje
Ugradne ploče za kuhanje smijete koristiti
jedino nakon uklapanja u odgovarajuće,
normirane ormare za ugradnju i radne ploče.
min.
28 mm
Spojni kabel
•
•
Ploča za kuhanje isporučena s priključnim
kabelom.
Da biste zamijenili oštećeni električni
kabel, upotrijebite vrstu kabela: H05V2V2F koji podnosi temperaturu od 90 °C ili
višu. Obratite se svom lokalnom servisnom
centru.
Sklop
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
min. 60mm
+1
490+1mm 750 mm
Ako je uređaj postavljen iznad
ladice, ventilacija ploče za
kuhanje može zagrijati predmete
spremljene u ladici tijekom
postupka kuhanja.
6
Opis proizvoda
Izgled površine za kuhanje
1 Indukcijska zona kuhanja
2 Upravljačka ploča
1
1
210 mm
210 mm
210 mm
210 mm
1
2
1
Izgled upravljačke ploče
1
2
3
4
5
10
9
6
8
7
Koristite polja senzora za rukovanje uređajem. Zasloni, indikatori i zvukovi govore koje funkcije
rade.
Polje
se‐
nzora
Funkcija
Napomena
1
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČI‐
VANJE
Za uključivanje i isključivanje ploče za kuhanje.
2
Blokiranje / Uređaj za zašti‐
tu djece
Za zaključavanje/otključavanje upravljačke
ploče.
3
Pauza
Za uključivanje i isključivanje funkcije.
-
Prikaz stupnjeva kuhanja
Za prikaz stupnja kuhanja.
-
Indikatori tajmera zona
kuhanja
Za prikaz zone za koju ste postavili vrijeme.
-
Zaslon tajmera
Za prikaz vremena u minutama.
-
Za odabir zone kuhanja.
4
5
6
7
7
Polje
se‐
nzora
/
8
9
10
-
Funkcija
Napomena
-
Za povećanje ili smanjenje vremena.
PowerBoost
Za uključivanje funkcije.
Upravljačka traka
Za postavljanje stupnja kuhanja.
Zasloni stupnja kuhanja
Zaslon
Opis
Zona kuhanja je isključena.
Zona kuhanja je uključena
-
Pauza radi.
Funkcija automatskog zagrijavanja radi.
PowerBoost radi.
+ znamenka
Došlo je do kvara.
Zona kuhanja još je uvijek vruća (preostala toplina).
Blokiranje /Uređaj za zaštitu djece radi.
Posuđe nije prikladno, premalo je ili nema posuđa na zoni kuhanja.
Automatsko isključivanje radi.
Prikaz ostatka topline
UPOZORENJE!
Postoji
opasnost od opekotina uslijed
preostale topline. Indikator
prikazuje razinu preostale topline
za zone kuhanja koje trenutno
koristite. Indikatori se također
mogu uključiti za susjedne zone
kuhanja, čak i ako ih ne koristite.
8
Indukcijske zone kuhanja stvaraju toplinu
potrebnu za kuhanje izravno na dnu posuđa.
Staklokeramika se grije uslijed topline
posuđa.
Svakodnevna uporaba
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Dodirnite upravljačku traku na odgovarajućem
stupnju kuhanja ili pomičite prst po
upravljačkoj traci dok ne dosegnete ispravan
stupanj kuhanja.
Uključivanje i isključivanje
Dodirnite
na 1 sekundu za uključivanje ili
isključivanje ploče kuhanja.
Automatsko isključivanje
Funkcija automatski isključuje ploču za
kuhanje u sljedećim slučajevima:
•
•
•
•
•
•
sve zone kuhanja su isključene,
niste postavili stupanj grijanja nakon
uključivanja ploče za kuhanje,
prolijete nešto po upravljačkoj ploči ili na
ploču stavite nešto duže od 10 sekundi
(lonac, krpu, itd.). Oglašava se zvučni
signal a ploča za kuhanje se isključuje.
Uklonite predmet ili očistite upravljačku
ploču.
ploča za kuhanje se previše grije (npr. kad
iz lonca sve iskipi). Pustite da se polje
kuhanja ohladi prije ponovne uporabe
ploče za kuhanje.
koristite neprikladno posuđe. Prikazuje se
simbol
i nakon 2 minute polje kuhanja
se automatski isključuje.
ne isključite zonu kuhanja i ne promijenite
stupanj kuhanja. Nakon nekog vremena
uključuje se
i ploča za kuhanje se
isključuje.
Veza između stupnja kuhanja i vremena
nakon kojeg se ploča za kuhanje
isključuje:
Stupanj kuhanja
,1-2
Ploča za kuhanje
isključuje se nakon
6 sata
3-4
5 sata
5
4 sata
6-9
1,5 sat
Stupanj kuhanja
Postavljanje ili promjena stupnja kuhanja:
Funkcija automatskog zagrijavanja
Aktivirajte tu funkcije kako biste u kraćem
vremenu postigli željeni stupanj kuhanja. Ako
je uključena, na početku zona radi na
najvišem stupnju kuhanja, a zatim nastavlja
raditi na željenom stupnju kuhanja.
Za aktivaciju te funkcije zona
kuhanja mora biti hladna.
Za aktiviranje funkcije zone kuhanja:
dodirnite
( se uključuje). Odmah
dodirnite željeni stupanj kuhanja. Nakon 3
sekunde
se uključuje.
Za isključivanje funkcije: promijenite
stupanj kuhanja.
PowerBoost
Ta funkcija indukcijskim poljima kuhanja
stavlja na raspolaganje više snage. Tu
funkciju može se uključiti za indukcijska
poljakuhanja samo za ograničeno vrijeme.
Nakon toga, indukcijsko polje kuhanja
automatski se prebacuje na najviši stupanj
zagrijavanja.
Pogledajte poglavlje "Tehnički
podaci".
Za aktiviranje funkcije za polje kuhanja:
dodirnite
.
se uključuje.
Za isključivanje funkcije: promijenite
stupanj kuhanja.
Tajmer
Tajmer za odbrojavanje
Možete koristiti tu funkciju kako biste postavili
koliko dugo će zona kuhanja raditi za jedno
kuhanje.
9
Prvo postavite stupanj kuhanja za zonu
kuhanja, zatim postavite funkciju.
Za odabir zone kuhanja: dodirnite
puta, sve dok se ne uključi indikator
odgovarajuće zone kuhanja.
više
Za deaktivaciju funkcije dodirnite . Postavi
se prethodno postavljena postavka za
grijanje.
Blokiranje
Za aktivaciju funkcije ili promjenu
vremena: dodirnite
or
tajmera za
postavljanje vremena (00 - 99 minuta). Kada
indikator zone kuhanja počne sporo bljeskati,
vrijeme se odbrojava.
Za pregled preostalog vremena: zonu
kuhanja postavite pomoću . Indikator zone
kuhanja počinje brzo bljeskati. Na zaslonu se
prikazuje preostalo vrijeme.
Za isključivanje funkcije: zonu kuhanja
i dodirnite . Preostalo
odaberite pomoću
vrijeme odbrojava do 00. Indikator zone
kuhanja se isključuje.
Kad odbrojavanje završi, čuje se
zvučni signal i bljeska 00. Zona
kuhanja se isključuje.
Za isključivanje zvuka: dodirnite
.
Možete zaključati upravljačku ploču tijekom
rada polja kuhanja. To sprječava nehotičnu
promjenu stupnja kuhanja.
Najprije podesite stupanj kuhanja.
Za uključivanje funkcije: dodirnite . se
uključuje u trajanju od 4 sekunde.Tajmer
ostaje uključen.
Za isključivanje funkcije: dodirnite
Prethodna postavka se uključuje.
.
Kada isključite ploču za kuhanje,
isključiti ćete i ovu funkciju.
Uređaj za zaštitu djece
Ova funkcija sprječava nehotično uključivanje
ploče za kuhanje.
Za uključivanje funkcije: uključite ploču za
kuhanje pomoću
. Ne postavljajte stupanj
Zvučni Alarm
Tu funkciju možete koristiti kao Minutni
podsjetnik kad je ploča za kuhanje uključena
i zone kuhanja ne rade. Zaslon stupnja
kuhanja. Dodirnite
kuhanja prikazuje
Za isključivanje funkcije: uključite ploču za
.
Za uključivanje funkcije: dodirnite
.
ili
na tajmeru kako biste
Dodirnite
postavili vrijeme. Kad odbrojavanje završi,
čuje se zvučni signal i 00 bljeska.
Za isključivanje zvuka: dodirnite
.
Ta funkcija nema utjecaja na rad
zona kuhanja.
Pauza
Ta funkcija postavlja sva aktivne zone
kuhanja na najniži stupanj kuhanja.
Nakon aktivacije funkcije svi ostali simboli na
upravljačkoj ploči su zaključani.
sekunde.
kuhanje pomoću
kuhanje pomoću
Za uključivanje funkcije dodirnite
10
.
.Postavka za grijanje smanji se
.
. Ne postavljajte stupanj
u trajanju od 4
kuhanja. Dodirnite
sekunde.
se uključuje. Isključite ploču za
kuhanje pomoću
.
Za premošćenje funkcije samo za jedno
kuhanje: uključite ploču za kuhanje pomoću
.
se uključuje. Dodirnite
u trajanju od
4 sekunde. Postavite stupanj kuhanja u
sljedećih 10 sekundi. Možete rukovati
pločom za kuhanje. Kad isključite ploču za
kuhanje pomoću
funkcija ponovno radi.
Upravljanje snagom
•
Funkcija ne zaustavlja funkcije tajmera.
Upali se
na 1.
u trajanju od 4
se uključuje. Isključite ploču za
•
Zone kuhanja grupirane su u skladu s
lokacijom i brojem faza na ploči za
kuhanje. Pogledajte sliku.
Svaka faza ima maksimalno opterećenje
od 3700 W.
•
•
•
•
Funkcija dijeli snagu između zona kuhanja
povezanih na istu fazu.
Funkcija se uključuje kad ukupna
električna snaga polja kuhanja priključenih
na jednu fazu prijeđe 3700 W.
Funkcija smanjuje snagu ostalih zona
kuhanja povezanih na istu fazu.
Prikaz postavke snage smanjenih zona
mijenja se između odabrane i smanjene
postavke snage. Nakon nekog vremena,
prikaz postavke snage smanene zone
ostaje na postavci smanjene snage.
Savjeti
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Učinkovitost zone kuhanja je povezana s
promjerom posuđa. Posuđe manjeg promjera
dobiva samo dio snage koju stvara zona
kuhanja.
Posuđe
Kod indukcijskih zona kuhanja
snažna elektromagnetska zona
vrlo brzo proizvodi toplinu u
posuđu.
Indukcijska polja kuhanja koristite
s prikladnim posuđem za
kuhanje.
Materijal posuđa
•
prikladni: lijevano željezo, čelik, emajlirani
čelik, nehrđajući čelik, višeslojno dno
(kojeg je proizvođač označio kao
odgovarajuće).
• neprikladni: aluminij, bakar, mjed, staklo,
keramika, porculan.
Posuđe je prikladno za indukcijsku ploču
za kuhanje ako:
•
•
voda vrlo brzo zakuha na zoni postavljenoj
na najviši stupanj kuhanja.
dno posude privlači magnet.
Dno posuđa za kuhanje treba biti
što je moguće deblje i ravnije.
Osigurajte da su dna posuda
čista i suha prije stavljanja na
površinu ploče za kuhanje.
Dimenzije posuđa
Indukcijska polja kuhanja prilagođavaju se
veličini dna posuđa.
Pogledajte: "Tehnički podaci".
Buka tijekom rada
Ako čujete:
•
zvuk pucketanja: posuđe je izrađeno od
različitih materijala (struktura "sendviča").
• zvuk zviždanja: koristite zonu kuhanja s
visokim razinama električne snage, a
posuđe je izrađeno od različitih materijala
(struktura "sendviča").
• brujanje: koristite visoku razinu električne
snage.
• škljocanje: napajanje se uključuje.
• pištanje, zujanje: radi ventilator.
Zvukovi su uobičajena pojava i ne ukazuju
na nikakav kvar.
Primjeri primjena kuhanja
Odnos između stupnja kuhanja i potrošnje
energije zone kuhanja nije linearan. Kada
povećate stupanj kuhanja, to povećanje nije
proporcionalno povećanju potrošnje energije.
To znači da zona kuhanja sa srednjim
stupnjem kuhanja troši manje od polovice
svoje snage.
Podaci u tablici navedeni su
samo kao smjernice.
11
Stupanj
kuhanja
Koristite za:
Vrijem
e (min)
Savjeti
Održavanje kuhane hrane
toplom.
po po‐
trebi
Posuđe poklopite poklopcem.
1-2
Nizozemski umak, otapanje:
maslaca, čokolade, želatine.
5 - 25
Povremeno promiješajte.
1-2
Zgušnjavanje: mekani omleti,
pržena jaja.
10 - 40
Kuhati poklopljeno.
2-3
Kuhanje riže i jela na bazi
mlijeka, zagrijavanje gotovih
jela.
25 - 50
Dodajte najmanje dvostruko vi‐
še vode nego riže, jela na
mlijeku promiješajte na polovici
trajanja postupka.
3-4
Povrće kuhano na pari, riba,
meso.
20 - 45
Dodati nekoliko žlica tekućine.
4-5
Krumpir kuhan na pari.
20 - 60
Koristite maks. ¼ l vode za 750
g krumpira.
4-5
Kuhanje većih količina namirni‐
ca, variva i juha.
60 150
Do 3 l tekućine plus sastojci.
6-7
Lagano prženje: odresci, teleći
Cordon-bleu, kotleti, mljeveno
meso u tijestu, kobasice, jetra,
zaprška, jaja, palačinke, uštipci.
po po‐
trebi
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
7-8
Jako prženje, popečci od
krumpira, odresci od buta, odre‐
sci.
5 - 15
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
9
Kipuća voda, kuhanje tjestenine, prženje mesa (gulaš, pečenje u loncu),
prženje krumpirića u dubokom ulju.
-1
Ključanje velikih količina vode. PowerBoost je uključeno.
Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Opće informacije
•
•
•
•
12
Ploču za kuhanje očistite nakon svake
uporabe.
Posuđe koje koristite za kuhanje uvijek
mora imati čisto dno.
Ogrebotine ili tamne mrlje na površini
ploče za kuhanje ne utječu na njen rad.
Koristite posebno sredstvo za čišćenje
prikladno za površine ploče za kuhanje.
•
Koristite poseban strugač za staklo.
Čišćenje ploče za kuhanje
•
•
Odmah uklonite: otopljenu plastiku,
plastičnu foliju, šećer i hranu sa šećerom
jer u protivnom nečistoće mogu uzrokovati
oštećenja ploče za kuhanje. Pripazite da
izbjegnete opekotine. Koristite posebni
strugač na staklenoj površini pod oštrim
kutom i oštricu pomičite po površini.
Skinite nakon što se ploča za kuhanje
dovoljno ohladi: mrlje od kamenca i
vode, mrlje od masnoće, sjajne mrlje na
metalnim dijelovima. Očistite ploču za
kuhanje vlažnom krpom i neabrazivnim
deterdžentom. Nakon čišćenja ploču za
kuhanje obrišite mekom krpom.
•
Uklonite sjajnu diskoloraciju metala: Za
čišćenje staklenih površina krpom koristite
otopinu vode i octa.
Rješavanje problema
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Rješavanje problema
Problem
Ne možete uključiti ploču za
kuhanje ili rukovati njome.
Mogući uzrok
Rješenje
Ploča za kuhanje nije
priključena na mrežno
napajanje ili nije pravilno
priključena.
Provjerite je li ploča za
kuhanje ispravno priključena
na mrežno napajanje.
Pogledajte shemu spajanja.
Osigurač je pregorio.
Provjerite da li je osigurač uz‐
rok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Niste u roku od 10 sekundi
postavili stupanj kuhanja.
Ponovno uključite ploču za
kuhanje i u roku 10 sekundi
odredite stupanj kuhanja.
Dodirnuli ste istovremeno 2 ili
više polja senzora.
Dodirnite samo jedno polje
senzora.
Pauza radi.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Na upravljačkoj ploči ima vo‐
de ili masnih mrlja.
Očistite upravljačku ploču.
Oglašava se zvučni signal i
ploča za kuhanje se
isključuje.
Kada je ploča za kuhanje
isključena oglašava se zvučni
signal.
Prekrili ste jedno ili više polja
senzora.
Uklonite predmet s polja se‐
nzora.
Ploča za kuhanje se
isključuje.
Nečim ste prekrili polje se‐
Uklonite predmet s polja se‐
nzora.
Ne uključuje se prikaz preo‐
stale topline.
Zona nije vruća jer je radila
samo kratko vrijeme, ili je se‐
nzor u kvaru.
Ako je zona radila dovoljno
dugo i trebala bi biti vruća,
obratite se ovlaštenom servi‐
su.
Funkcija automatskog
zagrijavanja ne radi.
Zona je vruća.
Ostavite zonu da se dovoljno
ohladi.
nzora
.
13
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Postavili ste najviši stupanj
kuhanja.
Najviši stupanj kuhanja
posjeduje istu snagu kao i
funkcija.
Stupanj kuhanja mijenja se
između dvije razine.
Upravljanje snagom radi.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Polja senzora se zagrijavaju.
Posuđe je preveliko ili ste ga
stavili preblizu kontrolama.
Ako je moguće, veliko posu‐
đe stavite na stražnje zone.
Uključuje se
.
Radi Uređaj za zaštitu djece
iliBlokiranje.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Uključuje se
.
Na polju nema posuđa.
Stavite posuđe na polje
kuhanja.
Posuđe nije odgovarajuće.
Koristite prikladno posuđe.
Pogledajte poglavlje „Savjeti i
preporuke".
Promjer dna posuđa premali
je za polje.
Koristite posuđe ispravnog
promjera. Pogledajte: "Teh‐
nički podaci".
Došlo je do pogreške na ploči
za kuhanje.
Isključite i nakon 30 sekundi
ponovno uključite ploču za
i broj su prikazani.
kuhanje. Ako se
opet
pojavi, isključite ploču za
kuhanje iz električnog
napajanja. Nakon 30 sekundi,
ponovno priključite ploču za
kuhanje. Ako i dalje dolazi do
kvara, kontaktirajte ovlašteni
servisni centar.
Možete čuti kontantni "bip
"zvuk.
Električni priključak nije ispra‐
van.
Ako ne možete naći rješenje...
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
ovlaštenom servisnom centru. Dajte im
podatke s natpisne pločice. Također navedite
troznamenkastu slovnu šifru za
staklokeramiku (nalazi se u uglu staklene
14
Iskopčajte ploču za kuhanje
iz napajanja. Obratite se
kvalificiranom električaru
kako bi provjerio instalaciju.
površine) i poruku pogreške koja se prikazuje.
Budite sigurni da ste pločom za rukovanje
rukovali na ispravan način. Ako niste, rad
servisera ili dobavljača neće biti besplatan,
čak ni za vrijeme jamstvenog roka. Upute o
službi za kupce i jamstvenim uvjetima nalaze
se u u jamstvenoj knjižici.
Tehnički podaci
Natpisna pločica
Model KIT8470XXK
Vrsta 62 D4A 01 AA
Indukcija 7.35 kW
Ser.br. .................
ZANKER
PNC 949 594 463 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Proizvedeno u Njemačkoj
7.35 kW
Specifikacije zona kuhanja
Zona kuhanja
Nazivna snaga
(maks. stupanj
kuhanja) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksimalno
trajanje [min]
Promjer posuđa
[mm]
Prednja lijeva
2300
3200
10
180 - 210
Stražnja lijeva
2300
3200
10
180 - 210
Prednja desna
2300
3200
10
180 - 210
Stražnja desna
2300
3200
10
180 - 210
Snaga zona kuhanja može se malo razlikovati
od podataka u tablici. Mijenja se ovisno o
materijalu i dimenzijama posuđa.
Radi što optimanijih rezultata kuhanja,
koristite posuđe koje nije veće od promjera
navedenog u tablici.
Energetska učinkovitost
Informacije o proizvodu u skladu s EU 66/2014
Identifikacija modela
KIT8470XXK
Vrsta ploče za kuhanje
Ugradbena ploča
za kuhanje
Broj zona kuhanja
4
Tehnologija zagrijavanja
Indukcija
Promjer kružnih zona
kuhanja (Ø)
Prednja lijeva
Stražnja lijeva
Prednja desna
Stražnja desna
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Potrošnja energije po zoni
kuhanja (EC electric
cooking)
Prednja lijeva
Stražnja lijeva
Prednja desna
Stražnja desna
189,1 Wh/kg
174,5 Wh/kg
179,6 Wh/kg
189,1 Wh/kg
Potrošnja energije ploče za
kuhanje (EC electric hob)
183,1 Wh/kg
15
EN 60350-2 - Kućni električni uređaji za
kuhanje - 2. dio: Ploče za kuhanje - metode
mjerenja učinkovitosti
•
Ušteda energije
•
Ako slijedite savjete navedene ispod, možete
uštedjeti energiju tijekom svakodnevnog
kuhanja.
•
Kad zagrijavate vodu, koristite samo
količinu koju trebate.
•
•
•
Ako je moguće, posuđe poklopite
poklopcem.
Prije uključenja zone kuhanja, stavite
posuđe na nju.
Manje posuđe stavite na manje zone
kuhanja.
Posuđe stavite izravno na sredinu zone
kuhanja.
Koristite preostalu toplinu za održavanje
hrane toplom ili za topljenje.
Briga za okoliš
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne
spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i
ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada
od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje
16
označene simbolom ne bacajte zajedno s
kućnim otpadom. Proizvod odnesite na
lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
Cuprins
Informaţii privind siguranţa
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
Descrierea produsului
Utilizarea zilnică
17
19
21
22
24
Informaţii şi sfaturi
Îngrijirea şi curăţarea
Depanare
Date tehnice
Eficienţă energetică
26
28
28
30
31
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
Informaţii privind siguranţa
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie
instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil
pentru nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau
utilizarea incorectă. Păstraţi permanent instrucţiunile într-un loc
sigur şi accesibil pentru o consultare ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de
8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu dizabilităţi
profunde şi complexe nu trebuie lăsate să se apropie de
aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci
când acesta este în funcţiune sau când se răceşte.
Componentele accesibile sunt fierbinţi.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii,
acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
17
Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale acestuia
devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă să nu atingeţi
elementele de încălzire.
A nu se folosi aparatul prin intermediul unui cronometru
extern sau cu un sistem telecomandat separat.
AVERTISMENT: Gătirea neasistată la plită folosind grăsimi
sau ulei poate fi periculoasă şi poate provoca un incendiu.
Nu încercaţi NICIODATĂ să stingeţi focul cu apă. Opriţi
aparatul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu o pătură antiincendiu.
ATENŢIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat. Un
proces de gătire pe termen scurt trebuie supravegheat
permanent.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitaţi nimic pe
suprafeţele de gătit.
Obiectele de metal, de ex. cuţitele, furculiţele, lingurile şi
capacele nu trebuie puse pe suprafaţa plitei, deoarece se
pot înfierbânta.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa
aparatul.
După utilizare, stingeţi elementul plitei cu ajutorul butonului şi
nu lăsaţi această operaţiune în sarcina detectorului de vase.
Dacă suprafaţa ceramică / de sticlă este crăpată, opriţi
aparatul şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare. În cazul
în care aparatul este conectat direct la sursa de alimentare
folosind cutia de conexiuni, scoateţi siguranţa pentru a
deconecta aparatul de la sursa de curent. În ambele cazuri,
contactaţi Centrul de service autorizat.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit de producător, de un service autorizat sau de
persoane cu o calificare calificare similară pentru a se evita
pericolul.
AVERTISMENT: Folosiţi doar opritoare realizate de
producătorul aparatului de gătit sau indicate de producătorul
aparatului în instrucţiunile de utilizare ca fiind adecvate sau
opritoarele incluse în aparat. Utilizarea unor opritoare
neadecvate poate produce accidente.
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
AVERTISMENT! Doar o
persoană calificată trebuie să
instaleze acest aparat.
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare personală sau
deteriorare a aparatului.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi
sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare furnizate
împreună cu aparatul.
Respectaţi distanţele minime faţă de alte
aparate şi corpuri de mobilier.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie şi
încălţăminte închisă.
Închideţi etanş suprafeţele tăiate cu un
agent de etanşare pentru ca umezeala să
nu umfle materialul.
Protejaţi partea de jos a aparatului de abur
şi umezeală.
Nu aşezaţi aparatul lângă o uşă sau sub o
fereastră. Astfel, vasele fierbinţi de pe
aparat nu vor cădea atunci când uşa sau
fereastra va fi deschisă.
Fiecare aparat are ventilatoare de răcire în
partea de jos.
Dacă aparatul este instalat deasupra unui
sertar:
– Nu depozitaţi niciun obiect mic sau foi
de hârtie care ar putea fi aspirate,
deoarece acestea pot deteriora
ventilatoarele de răcire sau pot afecta
sistemul de răcire.
– Păstraţi o distanţă de minim 2 cm între
baza aparatului şi obiectele depozitate
în sertar.
Conexiunea electrică
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi electrocutare.
•
Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician calificat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Înainte de a efectua orice tip de operaţie,
asiguraţi-vă că aţi deconectat aparatul de
la sursa de curent.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe plăcuţa cu
date tehnice sunt compatibili cu valorile
nominale ale sursei de alimentare.
Verificaţi dacă aparatul a fost instalat
corect. Cablurile de alimentare electrică şi
ştecherele (dacă există) slăbite sau
incorecte pot să provoace încălzirea
excesivă a terminalului.
Folosiţi un cablu adecvat pentru
alimentarea electrică.
Nu permiteţi încâlcirea cablurilor electrice.
Verificaţi dacă este instalată protecţia la
electrocutare.
Folosiţi o clemă pentru reducerea
tensionării cablului.
Nu lăsaţi cablul de alimentare sau
ştecherul (dacă există) să atingă aparatul
fierbinte sau vase fierbinţi atunci când
conectaţi aparatul la prizele din vecinătate.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora
ştecherul (dacă există) sau cablul de
alimentare electrică. Contactaţi Centrul
nostru de service autorizat sau un
electrician pentru a schimba un cablu de
alimentare deteriorat.
Protecţia la electrocutare a pieselor aflate
sub tensiune şi izolate trebuie fixată astfel
încât să nu permită scoaterea ei fără
folosirea unor unelte.
Introduceţi ştecherul în priză numai după
încheierea procedurii de instalare.
Asiguraţi accesul la priză după instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu
conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a
scoate din priză aparatul. Trageţi
întotdeauna de ştecher.
Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru protecţia
liniei, siguranţe (siguranţe înfiletabile
scoase din suport), contactori şi
declanşatori la protecţia de împământare.
19
•
Instalaţia electrică trebuie să fie prevăzută
cu un dispozitiv de izolare, care să vă
permită să deconectaţi aparatul de la reţea
la toţi polii. Dispozitivul izolator trebuie să
aibă o deschidere între contacte de cel
puţin 3 mm.
Modul de utilizare
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare, arsuri şi electrocutare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
20
Scoateţi toate ambalajele, etichetele şi
foliile de protecţie (dacă există) înainte de
prima utilizare.
Acest aparat este destinat exclusiv pentru
uz casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
După fiecare utilizare, opriţi zona de gătit.
Nu vă bazaţi pe detectorul de vas.
Nu puneţi tacâmuri sau capace de oale pe
zonele de gătit. Acestea pot deveni
fierbinţi.
Nu acţionaţi aparatul având mâinile umede
sau când acesta este în contact cu apa.
Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de lucru
sau ca loc de depozitare.
Dacă suprafaţa aparatului este crăpată,
deconectaţi imediat aparatul de la reţeaua
electrică. Procedaţi astfel pentru a preveni
electrocutarea.
Utilizatorii cu stimulator cardiac trebui să
păstreze o distanta de minim 30 de cm
faţă de zonele de gătit prin inducţie atunci
când aparatul este în funcţiune.
Când puneţi alimente în ulei fierbinte, pot
să sară stropi.
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi explozie
Grăsimile şi uleiul, atunci când sunt
încălzite, pot elibera vapori inflamabili.
Ţineţi flăcările sau obiectele încălzite
departe de grăsimi şi uleiuri atunci când
gătiţi.
Vaporii pe care îi eliberează uleiul foarte
fierbinte pot să se aprindă spontan.
Uleiul folosit, care conţine resturi de
mâncare, poate lua foc la temperaturi mai
mici decât uleiul care este utilizat pentru
prima dată.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu trebuie
introduse în aparat, nici puse adiacent sau
deasupra acestuia.
AVERTISMENT! Pericol de
deteriorare a aparatului.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu ţineţi vase pe panoul de comandă.
Nu puneţi un capac fierbinte pe suprafaţa
de sticlă a plitei.
Nu permiteţi evaporarea completă a
lichidului din vase.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu lăsa
obiecte sau vase să cadă pe aparat.
Suprafaţa poate fi deteriorată.
Nu activaţi zonele de gătit dacă pe acestea
nu se află vase sau vasele sunt goale.
Nu puneţi folie din aluminiu pe aparat.
Vasele realizate din fontă, aluminiu sau cu
bazele deteriorate pot zgâria suprafaţa din
sticlă / vitroceramică. Ridicaţi întotdeauna
aceste obiecte atunci când trebuie să le
mutaţi pe plita de gătit.
Acest aparat poate fi utilizat numai pentru
gătit. Nu trebuie utilizat în alte scopuri, de
exemplu pentru încălzirea camerei.
Îngrijirea şi curăţarea
•
•
•
•
•
Curăţaţi regulat aparatul pentru a preveni
deteriorarea materialului de la suprafaţă.
Înainte de curăţare, opriţi cuptorul şi lăsaţi-l
să se răcească.
Scoateţi aparatul din priză înainte de a
efectua operaţiile de întreţinere.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru
curăţarea aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi neutri.
Nu folosiţi niciun produs abraziv, burete
abraziv, solvent sau obiect metalic.
Service
•
•
Pentru a repara aparatul contactaţi un
Centru de service autorizat.
Utilizaţi numai piese de schimb originale.
Gestionarea deşeurilor după încheierea
ciclului de viaţă al aparatului
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.
•
•
Contactaţi autoritatea locală pentru
informaţii privind aruncarea adecvată a
acestui aparat.
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
•
Tăiaţi cablul de alimentare electrică chiar
de lângă aparat şi aruncaţi-l.
Instalarea
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Înaintea instalării
Înaintea instalării plitei, notaţi informaţiile de
mai jos aflate pe plăcuţa cu date tehnice.
Plăcuţa cu datele tehnice se află pe partea
inferioară a plitei.
R 5mm
Numărul de serie ...........................
min.
55mm
Plitele încorporate
+1
490+1mm 750 mm
Utilizaţi plite încorporate numai după ce
asamblaţi plita în unităţi de mobilier şi
suprafeţe de lucru ce corespund standardelor.
Cablul de conectare
•
•
Plita este furnizată cu un cablu de
conectare.
Pentru a înlocui cablul de alimentare
deteriorat, folosiţi următorul tip de cablu:
H05V2V2-F care rezistă la o temperatură
de 90°C sau mai ridicată. Adresaţi-vă
Centrului de service local.
min.
28 mm
Asamblarea
min.
500mm
min.
50mm
min.
12 mm
21
Dacă aparatul este instalat
deasupra unui sertar, ventilaţia
plitei poate încălzi articolele
depozitate în sertar pe durata
procesului de gătire.
min. 60mm
Descrierea produsului
Configuraţia plitei de gătit
1 Zonă de gătit cu inducţie
2 Panou de comandă
1
1
210 mm
210 mm
210 mm
210 mm
1
2
1
Configuraţia panoului de comandă
1
2
3
4
5
10
9
6
8
7
Folosiţi câmpurile cu senzori pentru controlul aparatului. Afişajele, indicatoarele şi semnalele
sonore indică funcţiile active.
22
Câmp
cu
sen‐
zor
Funcţie
Comentariu
1
PORNIT / SFARSIT
Pentru activarea şi dezactivarea plitei.
2
Blocarea / Dispozitivul de
siguranţă pentru copii
Pentru blocarea / deblocarea panoului de co‐
mandă.
3
Pauză
Pentru a activa şi a dezactiva funcţia.
4
5
6
-
Afişajul nivelului de căldură
Pentru a afişa nivelul de căldură.
-
Indicatoarele cronometrelor
zonelor de gătit
Indică zona pentru care setaţi timpul.
-
Afişajul cronometrului
Pentru a afişa durata în minute.
-
Pentru selectarea zonei de gătit.
-
Pentru a creşte sau a descreşte durata.
PowerBoost
Pentru a activa funcţia.
Bară de comandă
Pentru a seta nivelul de căldură.
7
/
8
9
10
-
Afişajele nivelurilor de căldură
Afişaj
Descriere
Zona de gătit este dezactivată.
-
Zona de gătit funcţionează.
Pauză funcţionează.
Încălzire automată funcţionează.
PowerBoost funcţionează.
+ cifră
Există o defecţiune.
O zonă de gătit este încă fierbinte (căldură reziduală).
Blocarea /Dispozitivul de siguranţă pentru copii funcţionează.
Pe zona de gătit se află un vas incorect, prea mic sau niciun vas.
Oprire automată funcţionează.
23
Indicator de căldură reziduală
AVERTISMENT!
Pericol de
arsuri din cauza căldurii
reziduale. Indicatorii prezintă
nivelul de căldură reziduală
pentru zonele de gătit pe care le
folosiţi în acel moment. Indicatorii
se pot aprinde şi pentru zonele
de gătit învecinate chiar dacă nu
le folosiţi.
Zonele de gătit prin inducţie produc căldura
necesară pentru gătire direct în baza vasului.
Suprafaţa vitroceramică se încălzeşte de la
căldura a vaselor.
Utilizarea zilnică
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Activarea şi dezactivarea
Atingeţi
timp de 1 secundă pentru a activa
sau dezactiva plita.
Nivel de căldură
Plita se dezacti‐
vează după
5
4 ore
6-9
1,5 ore
Oprire automată
Nivelul de căldură
Funcţia dezactivează automat plita dacă:
Pentru a seta sau modifica nivelul de căldură:
•
•
Atingeţi bara de comandă la nivelul corect de
căldură sau mişcaţi degetul pe lungimea barei
de comandă până când ajungeţi la setarea
corectă pentru căldură.
•
•
•
•
toate zonele de gătit sunt dezactivate,
nu setaţi nivelul de căldură după activarea
plitei,
aţi vărsat ceva sau aţi pus ceva pe panoul
de comandă pentru mai mult de 10
secunde (o tigaie, o lavetă etc.). Este emis
un semnal acustic şi plita se dezactivează.
Îndepărtaţi obiectul sau curăţaţi panoul de
comandă.
plita se înfierbântă prea tare (de ex. când
s-a evaporat tot lichidul dintr-o tigaie).
Lăsaţi zona de gătit să se răcească înainte
de a utiliza plita din nou.
folosiţi vase neadecvate. Se aprinde
simbolul , iar zona de gătit se
dezactivează automat după 2 minute.
nu dezactivaţi o zonă de gătit sau nu
modificaţi nivelul de căldură. După un timp
se aprinde , iar plita se dezactivează.
Relaţia între nivelul de căldură şi durata
după care plita se dezactivează:
Nivel de căldură
,1-2
3-4
24
Plita se dezacti‐
vează după
6 ore
5 ore
Încălzire automată
Activaţi această funcţie pentru a obţine nivelul
de căldură dorit într-un timp mai scurt. Atunci
când este activată, zona funcţionează iniţial la
cel mai ridicat nivel, iar după aceea continuă
să gătească la nivelul de căldură dorit.
Pentru a activa funcţia, zona de
gătit trebuie să fie rece.
Pentru activarea funcţiei pentru o zonă de
( se aprinde). Atingeţi
gătit: atingeţi
imediat un nivel de căldură dorit. După 3
secunde se aprinde
.
Pentru a dezactiva funcţia: modificaţi nivelul
de căldură.
PowerBoost
Această funcţie oferă putere suplimentară
zonelor de gătit prin inducţie. Funcţia poate fi
activată exclusiv pentru zona de gătit prin
inducţie doar pentru o perioadă limitată de
timp. După această perioadă, zona de gătit
prin inducţie comută automat înapoi la cel mai
ridicat nivel de căldură.
Consultaţi capitolul „Date
tehnice”.
Pentru activarea funcţiei pentru o zonă de
gătit: atingeţi
.
se aprinde.
Cronometru
Puteţi utiliza această funcţie ca un
Cronometru atunci când plita este activată şi
zonele de gătit nu funcţionează. Afişajul
nivelului de căldură indică
Pentru a activa funcţia: atingeţi
Temporizator
Mai întâi setaţi nivelul de căldură pentru zona
de gătit, după aceea setaţi funcţia.
Alegerea zonei de gătit: atingeţi
în mod
repetat până când indicatorul unei zone de
gătit necesare se aprinde.
Pentru a activa funcţia sau modifica
timpul: atingeţi
sau
de la cronometru
pentru a seta durata (00 - 99 minute). Atunci
când indicatorul zonei de gătit se aprinde
intermitent în secvenţă lentă, timpul este
numărat descrescător.
Pentru a verifica timpul rămas: setaţi zona
de gătit cu . Indicatorul zonei de gătit
începe să se aprindă intermitent rapid.
Afişajul indică timpul rămas.
Pentru a dezactiva funcţia: setaţi zona de
gătit cu
şi atingeţi . Durata rămasă
numără înapoi până la 00. Indicatorul zonei
de gătit se stinge.
Când timpul ajunge la final este
emis un semnal sonor, iar
simbolul 00 se aprinde
intermitent. Zona de gătit este
dezactivată.
Pentru oprirea sunetului: atingeţi
.
. Pentru
setarea timpului atingeţi
sau
de la
cronometru. Atunci când timpul ajunge la
final, este emis un semnal sonor, iar 00 se
aprinde intermitent.
Pentru oprirea sunetului: atingeţi
.
Funcţia nu are nici o influenţă
asupra funcţionării zonelor de
gătit.
Pentru a dezactiva funcţia: modificaţi nivelul
de căldură.
Cronometru cu numărătoare inversă
Puteţi utiliza această funcţie pentru a seta
durata funcţionării zonei de gătit pentru doar o
singură sesiune de gătit.
.
Pauză
Această funcţie setează toate zonele de gătit
care funcţionează la setarea minimă.
Atunci când funcţia este activă, celelalte
simboluri de pe panourile de comandă sunt
blocate.
Funcţia nu opreşte funcţiile cu cronometru.
Pentru activarea funcţiei atingeţi
.
se aprinde.Nivelul de căldură este coborât
la 1.
Pentru a dezactiva funcţia, atingeţi
anterior de căldură se aprinde.
. Nivelul
Blocarea
Puteţi bloca panoul de comandă când zonele
de gătit sunt utilizate. Previne modificarea
accidentală a nivelului de căldură.
Reglaţi mai întâi nivelul de căldură.
Pentru a activa funcţia: atingeţi .
se
aprinde pentru 4 secunde.Cronometrul
rămâne pornit.
Pentru a dezactiva funcţia: atingeţi
activează nivelul anterior de căldură.
. Se
Când dezactivaţi plita se
dezactivează şi această funcţie.
Dispozitivul de siguranţă pentru copii
Această funcţie împiedică utilizarea
accidentală a plitei.
25
.
•
timp
•
Pentru a activa funcţia: activaţi plita cu
Nu setaţi nivelul de căldură. Atingeţi
de 4 secunde.
cu
se aprinde. Dezactivaţi plita
.
Pentru a dezactiva funcţia: activaţi plita cu
. Nu setaţi nivelul de căldură. Atingeţi
timp de 4 secunde.
plita cu
•
•
se aprinde. Dezactivaţi
.
Pentru a anula funcţia pentru doar o
singură gătire: activaţi plita cu
.
se
Funcţia împarte puterea între zonele de
gătit conectate la aceeaşi fază.
Funcţia se activează când capacitatea
electrică totală a zonelor de gătit conectate
la o singură fază depăşeşte 3700 W.
Funcţia scade puterea de la alte zone de
gătit conectate la aceeaşi fază.
Afişajul nivelului căldurii de la zonele
reduse alternează între nivelul de căldură
ales şi nivelul de căldură redus. După un
timp, afişajul nivelului căldurii de la zonele
reduse rămâne aprins pe nivelul de
căldură redus.
aprinde. Atingeţi
timp de 4 secunde.
Reglaţi nivelul de căldură în decurs de 10
secunde. Puteţi utiliza plita. Când dezactivaţi
plita cu
, funcţia este activă din nou.
Sistem de control al nivelului puterii
•
•
Zonele de gătit sunt grupate în funcţie de
amplasare şi numărul de faze de la plită.
Consultaţi imaginea.
Fiecare fază are o capacitate electrică
maximă de 3700 W.
Informaţii şi sfaturi
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Baza vasului trebuie să fie cât
mai groasă şi cât mai plată.
Asiguraţi-vă că bazele vaselor
sunt curate şi uscate înainte de a
le pune pe suprafaţa plitei.
Vasul de gătit
Pentru zonele de gătit prin
inducţie, un câmp
electromagnetic puternic creează
foarte rapid căldură în vasul
pentru gătit.
Folosiţi zonele de gătit prin
inducţie cu vase adecvate.
Materialul vaselor de gătit
adecvat: fontă, oţel, oţel emailat, oţel
inoxidabil, bază cu mai multe straturi (cu
un marcaj corect de la producător).
• neadecvat: aluminiu, aramă, alamă, sticlă,
ceramică, porţelan.
Vase sunt adecvate pentru o plită cu
inducţie dacă:
Dimensiunile vaselor
Zonele de gătit prin inducţie se adaptează
automat la dimensiunea bazei vasului.
Eficienţa zonei de gătit este corelată cu
diametrul vasului de gătit. Vasele cu diametre
mai mici decât cea minimă primesc numai
parţial puterea generată de zona de gătit.
Consultaţi „Date tehnice”.
•
•
•
26
apa fierbe foarte repede pe o zonă setată
la nivelul de căldură maxim.
un magnet este atras de baza vasului.
Zgomotul pe durata funcţionării
Dacă auziţi:
•
•
zgomot de crăpături: vasul este făcut din
materiale diferite (o construcţie „sandviş”).
sunet ca un fluierat: folosiţi o zonă de gătit
cu nivel ridicat de putere, iar vasul este
făcut din materiale diferite (o construcţie
„sandviş”).
•
•
zumzet: folosiţi un nivel ridicat de putere.
pocnituri: apare procese de comutare
electrică.
• şuierat, bâzâit: funcţionează ventilatorul.
Zgomotele sunt normale şi nu indică nicio
defecţiune a plitei.
liniară. Creşterea nivelului de căldură nu este
direct proporţională cu creşterea consumului
de curent. Aceasta înseamnă că o zonă de
gătit cu nivelul mediu de căldură consumă
sub jumătate din puterea sa maximă.
Exemple de gătit
Datele din tabel sunt doar
orientative.
Corelaţia dintre nivelul de căldură al unei
zone şi consumul său de curent nu este
Nivel de
căldură
Utilizare pentru:
Durată
(min)
Recomandări
Menţinerea la cald a alimentelor
gătite.
con‐
form
nece‐
sităţi‐
lor
Puneţi un capac pe vas.
1-2
Sos olandez, topit: unt, cioco‐
lată, gelatină.
5 - 25
Amestecaţi din când în când.
1-2
Solidificare: omlete pufoase,
ouă ochiuri.
10 - 40
Gătiţi cu capacul pus.
2-3
Fierberea înăbuşită a orezului şi
a mâncărurilor care conţin lapte,
încălzirea alimentelor preparate.
25 - 50
Adăugaţi minim de două ori mai
mult lichid decât orez, ameste‐
caţi la jumătatea procedurii
mâncărurile care conţin lapte.
3-4
Pentru a găti la aburi legume,
peşte, carne.
20 - 45
Adăugaţi câteva linguri de li‐
chid.
4-5
Cartofi gătiţi la abur.
20 - 60
Utilizaţi maxim ¼ l de apă pen‐
tru 750 g de cartofi.
4-5
Gătirea unor cantităţi mai mari
de alimente, tocane şi supe.
60 150
Până la 3 l lichid plus ingre‐
diente.
6-7
Prăjire uşoară: escalop, cordon
bleu de viţel, şniţele, chiftele,
cârnaţi, ficat, roux, ouă, clătite,
gogoşi.
con‐
form
nece‐
sităţi‐
lor
Întoarceţi la jumătatea duratei
de gătit.
7-8
Crochete de cartofi, muşchiuleţ,
cotlete, bine făcute.
5 - 15
Întoarceţi la jumătatea duratei
de gătit.
9
Pentru a fierbe apă, paste, pentru a prăji carnea la suprafaţă (gulaş, friptură
înăbuşită), pentru a prăji intens cartofi-pai.
-1
Pentru a fierbe cantităţi mari de apă. PowerBoost este activată.
27
Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Informaţii cu caracter general
•
•
•
•
•
Curăţaţi plita după fiecare întrebuinţare.
Utilizaţi întotdeauna vase cu baza curată.
Zgârieturile sau petele închise la culoare
de pe suprafaţa plitei nu au niciun efect
asupra modului de funcţionare al plitei.
Folosiţi un agent de curăţare special,
adecvat pentru suprafaţa plitei.
Folosiţi o racletă specială pentru sticlă.
Curăţarea plitei
•
•
•
zahăr, în caz contrar mizeria poate
deteriora plita. Aveţi grijă să nu vă ardeţi.
Folosiţi o racleta specială pe suprafaţa
vitrată, la un unghi mare şi îndepărtaţi
resturile de pe suprafaţă.
Eliminaţi după ce plita s-a răcit
suficient: depuneri de calcar, pete de apă
şi de grăsime, decolorări metalice
strălucitoare. Curăţaţi plita cu o lavetă
umedă şi un detergent ne-abraziv. După
curăţare, ştergeţi plita cu o lavetă moale.
Îndepărtaţi decolorarea metalică
lucioasă: folosiţi o soluţie cu apă şi oţet şi
curăţaţi suprafaţa de sticlă cu o lavetă.
Înlăturaţi imediat: plastic topic, folie de
plastic, zahăr sau alimente care conţin
Depanare
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Ce trebuie făcut dacă...
28
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Plita nu poate fi pornită sau
utilizată.
Plita nu este conectată la o
sursă electrică sau este co‐
nectată incorect.
Verificaţi dacă plita este co‐
nectată corect la sursa de cu‐
rent. Consultaţi diagrama de
conectare.
Siguranţa este arsă.
Verificaţi dacă siguranţa este
cauza defecţiunii. Dacă sigu‐
ranţele se ard în mod repetat,
adresaţi-vă unui electrician
calificat.
Nu aţi setat nivelul de căldură
timp de 10 secunde.
Activaţi plita din nou şi setaţi
nivelul de căldură în mai pu‐
ţin de 10 secunde.
Aţi atins simultan 2 sau mai
multe câmpuri cu senzor.
Atingeţi doar un câmp cu
senzor.
Pauză funcţionează.
Consultaţi „Utilizarea zilnică”.
Pe panoul de comandă este
apă sau acesta este acoperit
cu stropi de grăsime.
Ştergeţi panoul de comandă.
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Este emis un semnal acustic
şi plita se dezactivează.
Atunci când plita se dezacti‐
vează este emis un semnal
acustic.
Aţi pus un obiect pe unul sau
mai multe câmpuri cu senzor.
Îndepărtaţi obiectul de pe
câmpurile cu senzor.
Plita se dezactivează.
Aţi pus un obiect pe câmpul
Îndepărtaţi obiectul de pe
câmpul cu senzor.
cu senzor
.
Indicatorul căldurii reziduale
nu se aprinde.
Zona nu este fierbinte pentru
că a fost utilizată numai o
scurtă perioadă de timp.
Dacă zona a funcţionat sufi‐
cient de mult pentru a fi fier‐
binte, contactaţi un Centru de
service autorizat.
Încălzire automată nu funcţio‐
nează.
Zona este fierbinte.
Lăsaţi zona să se răcească
suficient.
A fost setat nivelul maxim de
căldură.
Nivelul de căldură cel mai
înalt are aceeaşi putere ca şi
funcţia.
Căldura comută între două ni‐
veluri.
Sistem de control al nivelului
puterii funcţionează.
Consultaţi „Utilizarea zilnică”.
Câmpurile cu senzor se în‐
fierbântă.
Vasul este prea mare sau laţi pus prea aproape de bu‐
toane.
Puneţi vasele mari pe zonele
din spate, dacă este posibil.
se aprinde.
Dispozitivul de siguranţă pen‐
tru copii sau Blocarea funcţio‐
nează.
Consultaţi „Utilizarea zilnică”.
se aprinde.
Pe zonă nu este niciun vas.
Puneţi un vas pe zonă.
Vasul este inadecvat.
Utilizaţi vase adecvate. Con‐
sultaţi „Informaţii şi sfaturi”.
Diametrul bazei vasului este
prea mic pentru zonă.
Utilizaţi vase de gătit cu di‐
mensiuni corecte. Consultaţi
„Date tehnice”.
Plita prezintă o eroare.
Dezactivaţi plita şi activaţi-o
din nou după 30 de secunde.
Este afişat
şi un număr.
Dacă
se aprinde din nou,
deconectaţi plita de la sursa
de alimentare electrică. După
30 de secunde, conectaţi din
nou plita. Dacă problema
continuă să apară, apelaţi la
Centrul de service autorizat.
29
Problemă
Cauză posibilă
Auziţi un bip constant.
Soluţie
Conexiunea electrică este
necorespunzătoare.
Dacă nu găsiţi o soluţie...
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie la
problemă, adresaţi-vă comerciantului sau
unui Centru de service autorizat. Furnizaţi
informaţiile de pe plăcuţa cu date tehnice.
Menţionaţi şi codul format din trei caractere
pentru vitroceramică (se află în colţul
suprafeţei de sticlă) şi mesajul de eroare care
Deconectaţi plita de la re‐
ţeaua electrică. Cereţi unui
electrician calificat să verifice
instalaţia.
apare. Verificaţi dacă aţi utilizat plita corect. În
caz contrar, trebuie să plătiţi intervenţia
tehnicianului de la centrul de service sau a
comerciantului, chiar şi în perioada de
garanţie. Instrucţiunile cu privire la centrele de
service şi condiţiile de garanţie se găsesc în
broşura de garanţie.
Date tehnice
Plăcuţă cu date tehnice
Model KIT8470XXK
Tip 62 D4A 01 AA
Inducţie 7.35 kW
Nr. ser. .................
ZANKER
PNC 949 594 463 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fabricat în Germania
7.35 kW
Specificaţiile zonelor de gătit
Zonă de gătit
Putere nomi‐
nală (nivel ma‐
xim de căldură)
[W]
PowerBoost
[W]
Diametru vas
[mm]
Stânga faţă
2300
3200
10
180 - 210
Stânga spate
2300
3200
10
180 - 210
Dreapta faţă
2300
3200
10
180 - 210
Dreapta spate
2300
3200
10
180 - 210
Puterea zonelor de gătit poate diferi cu valori
foarte mici faţă de datele din tabel. Aceasta
se modifică în funcţie de materialul şi
dimensiunile vasului.
30
PowerBoost
durata maximă
[min]
Pentru rezultate optime la gătire, folosiţi vase
care nu sunt mai mari decât diametrul
specificat în tabel.
Eficienţă energetică
Informaţii despre produs în conformitate cu EU 66/2014
Identificarea modelului
KIT8470XXK
Tipul plitei
Plită încorporată
Numărul de zone de gătit
4
Tehnologia de încălzire
Inducţie
Diametrul zonelor de gătit
circulare (Ø)
Stânga faţă
Stânga spate
Dreapta faţă
Dreapta spate
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Consumul de energie per
zonă de gătit (EC electric
cooking)
Stânga faţă
Stânga spate
Dreapta faţă
Dreapta spate
189,1 Wh / kg
174,5 Wh / kg
179,6 Wh / kg
189,1 Wh / kg
Consumul de energie al pli‐
tei (EC electric hob)
183,1 Wh / kg
EN 60350-2 - Aparate de gătit electrocasnice
- Partea 2: Plite - Metode pentru măsurarea
performanţei
•
Economisirea energiei
•
•
Puteţi economisi energia în timpul gătitului
zilnic dacă respectaţi recomandările de mai
jos.
•
Atunci când încălziţi apă, folosiţi doar
cantitatea necesară.
•
•
Dacă este posibil, puneţi întotdeauna
capace pe vase.
Înainte de a activa zona de gătit, puneţi un
vas pe aceasta.
Puneţi vase mici pe zone de gătit mici.
Puneţi vasul direct pe centrul zonei de
gătit.
Pentru a păstra alimentele calde sau a le
topi folosiţi căldura reziduală.
Informaţii privind mediul
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul .
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie
puse în containerele corespunzătoare. Ajutaţi
la protejarea mediului şi a sănătăţii umane şi
la reciclarea deşeurilor din aparatele electrice
şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele
marcate cu acest simbol împreună cu
deşeurile menajere. Returnaţi produsul la
centrul local de reciclare sau contactaţi
administraţia oraşului dvs.
31
Kazalo
Varnostna informacije
Varnostna navodila
Namestitev
Opis izdelka
Vsakodnevna uporaba
32
34
35
37
39
Namigi in nasveti
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Tehnični podatki
Energijska učinkovitost
41
42
43
44
45
Pridržujemo si pravico do sprememb.
Varnostna informacije
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali
škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za
poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod
nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne
uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi se ne
smejo približevati, če niso pod nenehnim nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če niso
pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci in
hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli so
vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
Splošna varnostna navodila
•
32
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med uporabo
segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelcev.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali ločenim
sistemom za daljinsko upravljanje.
OPOZORILO: Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo ali oljem
brez nadzora je lahko nevarno in lahko pripelje do požara.
Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak
izklopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s pokrovom ali
požarno odejo.
POZOR: Kuhanje je treba nadzorovati. Kratkotrajno kuhanje
je treba stalno nadzorovati.
OPOZORILO: Nevarnost požara: Ne shranjujte predmetov
na kuhalnih površinah.
Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih
predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, ker se lahko
segrejejo.
Naprave ne čistite s paro.
Po uporabi izklopite kuhališče z njegovo tipko in se ne
zanašajte na tipalo za posodo.
V primeru počene površine steklokeramične plošče izklopite
napravo in jo izključite iz napajanja. Če je naprava
priključena na električno omrežje neposredno preko
razdelilne omarice, odstranite varovalko, da napravo
izključite iz napajanja. V obeh primerih se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščene servisne službe ali
druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete
nevarnosti.
OPOZORILO: Uporabljajte samo varovala kuhalne plošče, ki
jih je zasnoval proizvajalec kuhalne naprave ali ki jih
proizvajalec naprave navede kot primerne v navodilih za
uporabo, ali varovala kuhalne plošče, priložena napravi.
Zaradi uporabe neprimernih varoval lahko pride do nezgode.
33
Varnostna navodila
Namestitev
OPOZORILO! To napravo lahko
namesti le strokovno
usposobljena oseba.
OPOZORILO! Nevarnost telesnih
poškodb ali poškodb naprave.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker
je težka. Vedno uporabljajte zaščitne
rokavice in priloženo obutev.
Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga ne
povzroči nabrekanja.
Spodnjo stran naprave zaščitite pred paro
in vlago.
Naprave ne nameščajte v bližino vrat ali
pod okna. Na ta način preprečite, da bi
vroča posoda padla z naprave, ko odprete
vrata ali okno.
Vsaka naprava ima na dnu ventilatorje za
hlajenje.
Če je naprava nameščena nad predal:
– Ne shranjujte nobenih malih koščkov
ali listov papirja, ki bi jih lahko povleklo
noter, ker lahko poškodujejo
ventilatorje za hlajenje ali poslabšajo
delovanje hladilnega sistema.
– Med spodnjim delom naprave in deli,
shranjenimi v predalu, naj bo vsaj 2 cm
razmika.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Priključitev na električno omrežje
OPOZORILO! Nevarnost požara
in električnega udara.
•
•
•
•
34
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Naprava mora biti ozemljena.
Pred katerimkoli posegom se prepričajte,
da naprava ni priključena na električno
omrežje.
Preverite, ali so parametri s ploščice za
tehnične navedbe združljivi z električno
napetostjo omrežja.
Naprava mora biti nameščena pravilno.
Zaradi slabo pritrjenega in napačnega
priključnega kabla ali vtiča (če je na voljo)
se lahko pregreje priključek.
Uporabite pravi električni priključni kabel.
Priključni kabel se ne sme zaplesti.
Poskrbite za namestitev zaščite pred
udarom.
Kabel zaščitite pred natezno obremenitvijo.
Poskrbite, da se priključni kabel ali vtič (če
obstaja) ne dotika vroče naprave ali
posode, ko napravo vključite v bližnje
vtičnice.
Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete vtiča (če
obstaja) ali kabla. Za zamenjavo
poškodovanega kabla se obrnite na naš
pooblaščeni servisni center ali električarja.
Zaščita pred udarom električnega toka
izoliranih delov in delov pod električno
napetostjo mora biti pritrjena tako, da je ni
mogoče odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
Ne vlecite za električni priključni kabel, če
želite izključiti napravo. Vedno povlecite za
vtič.
Uporabite le prave izolacijske naprave:
odklopnike, varovalke (talilne varovalke
odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na
diferenčni tok in kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti izolacijsko
napravo, ki omogoča odklop naprave z
omrežja na vseh polih. Izolacijska naprava
mora imeti med posameznimi kontakti
minimalno razdaljo 3 mm.
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin in električnega
udara.
•
•
•
•
Pred prvo uporabo odstranite vso
embalažo, etikete in zaščitno folijo (če
obstaja).
Naprava je namenjena samo za uporabo v
gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
Prepričajte se, da prezračevalne odprtine
niso blokirane.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Med delovanjem naprave ne puščajte brez
nadzora.
Kuhališče po vsaki uporabi »izklopite«.
Ne zanašajte se na tipalo za posodo.
Na kuhališča ne odlagajte pribora ali
pokrovov posod. Lahko se segrejejo.
Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami
ali ko je v stiku z vodo.
Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
Če je površina naprave počena, napravo
takoj izključite iz napajanja. Na ta način
preprečite električni udar.
Osebe s srčnim spodbujevalnikom morajo
biti med delovanjem naprave vsaj 30 cm
oddaljene od indukcijskih kuhališč.
Ko daste hrano v vroče olje, to lahko
brizgne.
OPOZORILO! Obstaja nevarnost
požara in eksplozije.
•
Maščobe in olja lahko ob segrevanju
sproščajo vnetljive hlape. Plamenov ali
segretih predmetov ne približujte
maščobam in olju, ko kuhate z njimi.
Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja, lahko
povzročijo nepričakovan vžig.
Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo
ostanke hrane, lahko povzročijo požar pri
nižjih temperaturah od prvič uporabljenih
olj.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO! Obstaja nevarnost
škode na napravi.
•
Vroče posode ne postavljajte na
upravljalno ploščo.
Ne postavljajte vročega pokrova posode
na stekleno površino kuhalne plošče.
Ne dovolite, da iz posode povre vsa
tekočina.
Pazite, da predmeti ali posode ne padejo
na napravo. Lahko se poškoduje površina.
•
•
•
Ne vklapljajte kuhališč s prazno posodo ali
brez posode.
Na napravo ne dajajte aluminijaste folije.
Posoda iz litega železa, aluminija ali s
poškodovanim dnom lahko opraska
steklokeramično ploščo. Pri prestavljanju
na kuhalno površino jo vedno dvignite.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni je
dovoljeno uporabljati za druge namene,
npr. ogrevanje prostora.
Vzdrževanje in čiščenje
•
•
•
•
Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
Preden se lotite čiščenja naprave, jo
izklopite in počakajte, da se ohladi.
Pred vzdrževalnimi deli napravo izključite
iz električnega omrežja.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne nadomestne
dele.
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
•
•
•
Za informacije o pravilnem odstranjevanju
naprave se obrnite na občinsko upravo.
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel tik ob
napravi in napravo zavrzite.
Namestitev
OPOZORILO! Oglejte si poglavja
o varnosti.
Pred namestitvijo
Ploščica za tehnične navedbe se nahaja na
dnu kuhalne plošče.
Serijska številka ...........................
Preden namestite kuhalno ploščo, si zapišite
podatke s ploščice za tehnične navedbe.
35
Vgradne kuhalne plošče
Vgradne kuhalne plošče se lahko uporabljajo
samo po vgradnji v ustrezne vgradne enote in
delovne površine, ki ustrezajo standardom.
min.
28 mm
Priključni kabel
•
•
Kuhalna plošča ima nameščen priključni
kabel.
Za zamenjavo poškodovanega
priključnega kabla uporabite priključni
kabel: H05V2V2-F, ki prenese temperaturo
90 °C ali višjo. Obrnite se na najbližji
servisni center.
Montaža
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
min. 60mm
Če je naprava nameščena nad
predal, se lahko med kuhanjem
zaradi prezračevanja kuhalne
plošče predmeti v njem segrejejo.
36
Opis izdelka
Razporeditev kuhalnih površin
1 Indukcijsko kuhališče
2 Upravljalna plošča
1
1
210 mm
210 mm
210 mm
210 mm
1
2
1
Razporeditev na upravljalni plošči
1
2
3
4
5
10
9
6
8
7
Napravo upravljajte s senzorskimi polji. Prikazovalniki, indikatorji in zvoki vas opozorijo na
vklopljene funkcije.
Sen‐
zor‐
sko
polje
Funkcija
Opomba
1
VKLOP/IZKLOP
Za vklop in izklop kuhalne plošče.
2
Ključavnica / Varovalo za
otroke
Za zaklepanje/odklepanje upravljalne plošče.
3
Začasno ustavi
Za vklop in izklop funkcije.
-
Prikaz stopnje kuhanja
Za prikaz stopnje kuhanja.
-
Indikatorji programske ure
kuhališč
Prikaz, za katero kuhališče ste nastavili čas.
-
Prikazovalnik programske
ure
Za prikaz časa v minutah.
4
5
6
37
Sen‐
zor‐
sko
polje
7
/
8
9
10
-
Funkcija
Opomba
-
Za izbiro kuhališča.
-
Za podaljšanje ali skrajšanje časa.
PowerBoost
Za vklop funkcije.
Upravljalna vrstica
Za nastavitev stopnje kuhanja.
Prikazovalniki stopnje kuhanja
Prikazovalnik
Opis
Kuhališče je izklopljeno.
Kuhališče deluje.
-
Deluje funkcija Začasno ustavi.
Deluje funkcija Samodejno segrevanje.
Deluje funkcija PowerBoost.
+ številka
Prišlo je do okvare.
Kuhališče je še vedno vroče (akumulirana toplota).
Deluje funkcija Ključavnica/Varovalo za otroke.
Posoda ni prava ali je premajhna oz. na kuhališču ni posode.
Deluje funkcija Samodejni izklop.
Indikator akumulirane toplote
OPOZORILO!
Nevarnost
opeklin zaradi akumulirane
toplote. Indikatorji prikazujejo
stopnjo akumulirane toplote za
kuhališča, ki jih trenutno
uporabljate. Indikatorji lahko
zasvetijo tudi za sosednja
kuhališča, tudi če jih ne
uporabljate.
38
Indukcijsko kuhališče ustvarja toploto, ki je
potrebna za kuhanje, neposredno v dnu
posode. Steklokeramična plošča se segreje
zaradi toplote v posodi.
Vsakodnevna uporaba
OPOZORILO! Oglejte si poglavja
o varnosti.
Vklop in izklop
Za vklop ali izklop kuhalne plošče za eno
sekundo pritisnite
.
Samodejno segrevanje
Samodejni izklop
Funkcija samodejno izklopi kuhalno
ploščo, če:
•
•
•
•
•
•
So vsa kuhališča izklopljena.
Ne nastavite stopnje kuhanja po vklopu
kuhalne plošče.
Ste nekaj polili ali položili na upravljalno
ploščo za več kot 10 sekund (posodo, krpo
itd.). Zasliši se zvočni signal in kuhalna
plošča se izklopi. Odstranite predmet ali
očistite upravljalno ploščo.
Se kuhalna plošča preveč segreje (na
primer, ko povre vsa voda iz posode).
Počakajte, da se kuhališče ohladi, preden
ponovno uporabite kuhalno ploščo.
Uporabljate neustrezno posodo. Prikaže
se simbol , nato pa se po dveh minutah
kuhališče samodejno izklopi.
Ne izklopite kuhališča oziroma ne
spremenite stopnje kuhanja. Po
določenem času se prikaže
in kuhalna
plošča se izklopi.
Razmerje med stopnjo kuhanja in časom,
po katerem se kuhalna plošča izklopi:
Stopnja kuhanja
,1-2
Kuhalna plošča se
izklopi po
6 urah
To funkcijo vklopite, če želite doseči želeno
stopnjo kuhanja v krajšem času. Ko je
kuhališče vklopljeno, na začetku deluje pri
najvišji stopnji kuhanja, nato pa nadaljuje pri
želeni nastavitvi.
Za vklop funkcije mora biti
kuhališče hladno.
Za vklop funkcije za kuhališče: dotaknite se
(zasveti ). Takoj se dotaknite želene
stopnje kuhanja. Po treh sekundah zasveti
.
Za izklop funkcije: spremenite stopnjo
kuhanja.
PowerBoost
Ta funkcija zagotavlja dodatno moč za
indukcijska kuhališča. Funkcijo lahko vklopite
samo za omejen čas za indukcijsko kuhališče.
Po tem času se indukcijsko kuhališče
samodejno preklopi nazaj na najvišjo stopnjo
kuhanja.
Oglejte si poglavje »Tehnični
podatki«.
Za vklop funkcije za kuhališče: dotaknite se
. Zasveti
.
Za izklop funkcije: spremenite stopnjo
kuhanja.
3-4
5 urah
5
4 urah
Časovnik
1,5 ure
Programska ura
To funkcijo lahko uporabite za nastavitev
časa delovanja kuhališča samo za
posamezen postopek kuhanja.
6-9
Stopnja kuhanja
Za nastavitev ali spremembo stopnje kuhanja:
Dotaknite se upravljalne vrstice na pravi
stopnji kuhanja ali pa se s prstom pomikajte
po upravljalni vrstici, dokler ne pridete do
prave stopnje kuhanja.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja za
kuhališče, nato pa funkcijo.
39
Za nastavitev kuhališča: pritiskajte
dokler ne zasveti indikator želenega
kuhališča.
Ključavnica
,
Za vklop funkcije ali spremembo časa: z
dotikom
ali
programske ure nastavite
čas (00 - 99 minut). Ko indikator kuhališča
začne utripati počasneje, se čas odšteva.
Preverjanje preostalega časa: s poljem
nastavite kuhališče. Indikator kuhališča začne
utripati hitro. Na prikazovalniku se prikaže
preostali čas.
Upravljalno ploščo lahko zaklenete med
delovanjem kuhališč. Zaklepanje preprečuje
nehoteno spreminjanje stopnje kuhanja.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja.
Za vklop funkcije: dotaknite se
Za izklop funkcije: dotaknite se
se predhodna stopnja kuhanja.
Za izklop funkcije: izberite kuhališče s
in se dotaknite . Preostali čas se
poljem
odšteva nazaj do 00. Indikator kuhališča
ugasne.
ali
programske ure nastavite
dotikom
čas. Ko se odštevanje zaključi, se oglasi
zvočni signal in utripati začne 00.
.
Ta funkcija nastavi vsa kuhališča, ki delujejo
na najnižjo stopnjo kuhanja.
Ko funkcija deluje, so vsi drugi simboli na
nadzornih ploščah zaklenjeni.
Za izklop funkcije: kuhalno ploščo vklopite z
. Ne nastavite stopnje
kuhanja. Štiri sekunde pritiskajte
. Zasveti
. Kuhalno ploščo izklopite z dotikom polja
.
Za izklop funkcije samo za en čas kuhanja:
z dotikom polja
vklopi.
. Zasveti
. Za
•
, da vklopite funkcijo.
•
.Stopnja kuhanja se zmanjša na 1.
.
, se funkcija ponovno
Upravljanje moči
•
Funkcija ne prekine funkcij časovnika.
40
.
štiri sekunde se dotaknite . V 10 sekundah
nastavite stopnjo kuhanja. Kuhalno ploščo
lahko uporabljate. Ko kuhalno ploščo izklopite
Premor
Če želite izklopiti funkcijo, se dotaknite
Vklopi se prejšnja stopnja kuhanja.
. Zasveti
. Kuhalno ploščo izklopite z dotikom polja
kuhalno ploščo vklopite s
Funkcija ne vpliva na delovanje
kuhališč.
Dotaknite se
. Ne nastavite stopnje
kuhanja. Štiri sekunde pritiskajte
dotikom polja
.Z
Če želite izklopiti zvok: dotaknite se
Varovalo za otroke
dotikom polja
.
.
Za vklop funkcije: dotaknite se
Ko izklopite kuhalno ploščo,
izklopite tudi to funkcijo.
Za vklop funkcije: kuhalno ploščo vklopite z
Odštevalna Ura
To funkcijo lahko uporabite kot Odštevalna
Ura, ko je kuhalna plošča vklopljena in
kuhališča ne delujejo. Prikazovalnik stopnje
kuhanja prikazuje
. Vklopi
Funkcija preprečuje nehoten vklop kuhalne
plošče.
Ko se odštevanje zaključi, se
oglasi zvočni signal in utripati
začne 00. Kuhališče se izklopi.
Če želite izklopiti zvok: dotaknite se
. Za štiri
.Programska ura ostane
sekunde zasveti
vklopljena.
•
Kuhališča so združena glede na mesto in
število faz v kuhalni plošči. Oglejte si sliko.
Vsaka faza ima največjo električno
obremenitev 3700 W.
Funkcija razdeli moč med kuhališča,
priključena na isto fazo.
Funkcija se vklopi, ko skupna električna
obremenitev kuhališč, priključenih na eno
samo fazo, preseže 3700 W.
•
•
Funkcija zmanjša moč drugih kuhališč,
priključenih na isto fazo.
Prikazovalnik stopnje kuhanja za kuhališča
z nižjo močjo se spreminja med izbrano
stopnjo kuhanja in znižano stopnjo
kuhanja. Čez nekaj časa ostane
prikazovalnik stopnje kuhanja za kuhališča
z nižjo močjo na znižani stopnji kuhanja.
Namigi in nasveti
OPOZORILO! Oglejte si poglavja
o varnosti.
premerom od najmanjšega sprejme le del
moči, ki jo ustvari kuhališče.
Oglejte si »Tehnični podatki«.
Posoda
Pri indukcijskih kuhališčih močno
elektromagnetno polje zelo hitro
ustvari toploto v posodi.
Na indukcijskih kuhališčih
uporabljajte ustrezno posodo.
Material posode
•
Ustrezen: lito železo, jeklo, emajlirano
jeklo, nerjavno jeklo, večplastno dno
(označeno kot ustrezno s strani
proizvajalca).
• Neustrezen: aluminij, baker, medenina,
steklo, keramika, porcelan.
Posoda je primerna za indukcijsko
kuhalno ploščo v naslednjih primerih:
•
•
Voda povre zelo hitro, če kuhališče
nastavite na najvišjo stopnjo kuhanja.
Če se na dno posode prime magnet.
Dno posode mora biti čim bolj
debelo in ravno.
Dno posode mora biti čisto in
suho, preden jo postavite na
kuhalno ploščo.
Dimenzije posode
Indukcijska kuhališča se samodejno
prilagodijo dimenziji dna posode.
Zvoki med uporabo
Če zaslišite:
•
pokanje: posoda je izdelana iz različnih
materialov (konstrukcija z dvojnim dnom).
• žvižganje: uporabljate kuhališče pri visoki
stopnji kuhanja in posoda je izdelana iz
različnih materialov (konstrukcija z dvojnim
dnom).
• brenčanje: uporabljate visoko stopnjo
kuhanja.
• klikanje: prihaja do električnega
preklapljanja.
• sikanje, brnenje: deluje ventilator.
Ti zvoki so običajni in ne predstavljajo
napake.
Primeri kuhanja
Razmerje med stopnjo kuhanja in porabo
energije kuhališča ni linearno. Ko zvišate
stopnjo kuhanja, ta ni sorazmerna s
povečanjem porabe energije. To pomeni, da
kuhališče s srednjo stopnjo kuhanja porabi
manj kot polovico celotne energije.
Podatki v razpredelnici so samo
za orientacijo.
Učinkovitost kuhališča je povezana s
premerom posode. Posoda z manjšim
41
Stopnja kuha‐
nja
Uporaba:
Čas
(min.)
Nasveti
Ohranjanje kuhanih jedi toplih.
po po‐
trebi
Pokrijte posodo.
1-2
Holandska omaka, topljenje:
maslo, čokolada, želatina.
5 - 25
Občasno premešajte.
1-2
Strjevanje: omlete, pečena jaj‐
ca.
10 - 40
Kuhajte v posodi s pokrovko.
2-3
Počasno kuhanje riža in mleč‐
nih jedi, pogrevanje pripravlje‐
nih jedi.
25 - 50
Vode dodajte vsaj dvakrat toli‐
ko, kot je riža, mlečne jedi na
polovici postopka premešajte.
3-4
Kuhanje zelenjave, rib in mesa
v sopari.
20 - 45
Dodajte nekaj žlic vode.
4-5
Kuhanje krompirja.
20 - 60
Uporabite največ ¼ l vode za
750 g krompirja.
4-5
Kuhanje večjih količin živil, eno‐
lončnic in juh.
60 150
Do 3 l vode ter sestavin.
6-7
Zmerno cvrenje: pečen zrezek,
telečji cordon bleu, zarebrnice,
polpete, klobase, jetra, beša‐
mel, jajca, palačinke, krofi.
po po‐
trebi
Obrnite po polovici časa pripra‐
ve.
7-8
Intenzivno cvrenje: pražen
krompir, ledvena pečenka, zrez‐
ki.
5 - 15
Obrnite po polovici časa pripra‐
ve.
9
Prekuhavanje vode, kuhanje testenin, pečenje mesa (golaž, dušena govedina),
cvrenje ocvrtega krompirja.
-1
Prekuhavanje velike količine vode. PowerBoost se vklopi.
Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO! Oglejte si poglavja
o varnosti.
Čiščenje kuhalne plošče
•
Splošne informacije
•
•
•
•
•
42
Ploščo očistite po vsaki uporabi.
Vedno uporabljajte posodo s čistim dnom.
Praske ali temni madeži na površini ne
vplivajo na delovanje plošče.
Uporabite posebno čistilno sredstvo za
površine kuhalnih plošč.
Uporabite posebno strgalo za steklo.
•
Takoj odstranite: stopljeno plastiko,
plastično folijo, sladkor in sladko hrano, v
nasprotnem primeru se lahko zaradi
umazanije poškoduje kuhalna plošča.
Pazite, da ne pride do opeklin. Posebno
strgalo postavite pod ostrim kotom na
stekleno površino in z rezilom potegnite po
površini.
Odstranite, ko je plošča že dovolj
hladna: ostanke vodnega kamna in vode,
maščobne madeže in svetla kovinska
obarvanja. Ploščo očistite z vlažno krpo in
čistilnim sredstvom, ki ni grobo. Po
čiščenju ploščo osušite z mehko krpo.
•
Odstranite svetla kovinska obarvanja:
uporabite raztopino vode in kisa ter očistite
stekleno površino s krpo.
Odpravljanje težav
OPOZORILO! Oglejte si poglavja
o varnosti.
Kaj storite v primeru ...
Težava
Kuhalne plošče ni mogoče
vklopiti ali je uporabljati.
Mogoči vzrok
Rešitev
Kuhalna plošča ni priključena
na napajanje ali je priključena
nepravilno.
Preverite, ali je kuhalna ploš‐
ča pravilno priključena na na‐
pajanje. Oglejte si vezalno
shemo.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varoval‐
ka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
10 sekund ne nastavite stop‐
nje kuhanja.
Kuhalno ploščo ponovno
vklopite in v manj kot 10 se‐
kundah nastavite stopnjo ku‐
hanja.
Sočasno ste se dotaknili
dveh ali več senzorskih polj.
Dotaknite se samo enega
senzorskega polja.
Deluje funkcija Začasno usta‐
vi.
Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
Na upravljalni plošči je voda
ali mastni madeži.
Očistite upravljalno ploščo.
Zasliši se zvočni signal in ku‐
halna plošča se izklopi.
Ko je kuhalna plošča izklop‐
ljena, se oglasi zvočni signal.
Prekrili ste eno ali več sen‐
zorskih polj.
Predmet odstranite s senzor‐
skih polj.
Kuhalna plošča se izklopi.
Senzorsko polje
čim prekrili.
ste z ne‐
Odstranite predmet s senzor‐
skega polja.
Indikator akumulirane toplote
ne zasveti.
Kuhališče ni vroče, ker je bilo
vklopljeno samo kratek čas,
ali pa je poškodovano tipalo.
Če je bilo kuhališče vkloplje‐
no dovolj dolgo, da bi moralo
biti vroče, se obrnite na poob‐
laščeni servisni center.
Samodejno segrevanje ne
deluje.
Kuhališče je vroče.
Pustite, da se kuhališče do‐
volj ohladi.
Nastavljena je najvišja stop‐
nja kuhanja.
Najvišja stopnja kuhanja ima
enako moč kot funkcija.
43
Težava
Mogoči vzrok
Rešitev
Stopnja kuhanja se med dve‐
ma stopnjama spreminja.
Deluje funkcija Upravljanje
moči.
Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
Senzorska polja so vroča.
Posoda je prevelika oz. ste jo
postavili preblizu upravljalnih
polj.
Večjo posodo postavite na
zadnje kuhališče, če je mož‐
no.
zasveti.
Deluje funkcija Varovalo za
otroke ali Ključavnica.
Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
zasveti.
Na kuhališču ni posode.
Postavite posodo na kuhališ‐
če.
Posoda ni primerna.
Uporabite primerno posodo.
Oglejte si »Namigi in nasve‐
ti«.
Premer dna posode je pre‐
majhen za kuhališče.
Uporabite posodo ustrezne
velikosti. Oglejte si »Tehnični
podatki«.
Prišlo je do napake na kuhal‐
ni plošči.
Izklopite kuhalno ploščo in jo
po 30 sekundah ponovno
Prikažeta se
in številka.
vklopite. Če
znova zasve‐
ti, kuhalno ploščo izključite iz
električnega omrežja. Po 30
sekundah jo ponovno priklju‐
čite. Če se težava nadaljuje,
se obrnite na pooblaščeni
servisni center.
Slišite lahko neprekinjeno pi‐
skanje.
Električna priključitev je na‐
pačna.
Če ne najdete rešitve ...
Če rešitve težave ne morete najti sami, se
obrnite na prodajalca ali pooblaščen servisni
center. Posredujte podatke s ploščice za
tehnične navedbe. Posredujte tudi trimestno
črkovno kodo za steklokeramično ploščo (v
vogalu plošče) in sporočilo o napaki, ki se
Kuhalno ploščo izključite iz
električnega omrežja. Obrnite
se na usposobljenega elektri‐
čarja, da preveri napeljavo.
prikaže. Poskrbite za pravilno uporabo
kuhalne plošče. V nasprotnem primeru
servisiranje s strani servisne službe ali
trgovca tudi v času garancije ne bo
brezplačno. Informacije o servisni službi in
garancijskih pogojih se nahajajo v garancijski
knjižici.
Tehnični podatki
Ploščica za tehnične navedbe
Model KIT8470XXK
Tip 62 D4A 01 AA
Indukcija 7.35 kW
44
Številka izdelka 949 594 463 00
220 - 240 V/400 V, 2 N, 50 - 60 Hz
Izdelano v Nemčiji
Serijska št. .................
ZANKER
7.35 kW
Specifikacije kuhališč
Kuhališče
Nazivna moč
(najvišja stop‐
nja kuhanja)
[W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
najdaljše traja‐
nje [min.]
Premer posode
[mm]
Sprednje levo
2300
3200
10
180 - 210
Zadnje levo
2300
3200
10
180 - 210
Sprednje desno
2300
3200
10
180 - 210
Zadnje desno
2300
3200
10
180 - 210
Moč kuhališč se lahko malce razlikuje od
podatkov v razpredelnici. Spreminja se z
materialom in merami posode.
Za najboljše rezultate kuhanja uporabljajte
posodo, ki nima večjega premera od premera,
navedenega v razpredelnici.
Energijska učinkovitost
Informacije o izdelku glede na EU 66/2014
Identifikacija modela
KIT8470XXK
Vrsta kuhalne plošče
Vgradna kuhalna
plošča
Število kuhališč
4
Tehnologija segrevanja
Indukcija
Premer krožnih kuhališč (Ø)
Sprednje levo
Zadnje levo
Sprednje desno
Zadnje desno
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Poraba energije na kuhališ‐
če (EC electric cooking)
Sprednje levo
Zadnje levo
Sprednje desno
Zadnje desno
189,1 Wh/kg
174,5 Wh/kg
179,6 Wh/kg
189,1 Wh/kg
Poraba energije kuhalne
plošče (EC electric hob)
EN 60350-2 - Gospodinjski aparati za kuhanje
z elektriko - 2. del: Kuhalne plošče - Postopki
za merjenje učinkovitosti delovanja
Varčevanje z energijo
Med vsakodnevnim kuhanjem lahko varčujete
z energijo, če upoštevate spodnje namige.
183,1 Wh/kg
•
•
•
•
Pri segrevanju vode uporabite samo
potrebno količino.
Posodo po možnosti pokrijte s pokrovko.
Pred vklopom kuhališča nanj postavite
posodo.
Manjše posode postavite na manjša
kuhališča.
45
•
Posodo postavite neposredno na sredino
kuhališča.
•
Uporabite akumulirano toploto, da ohranite
hrano toplo ali da jo stopite.
Skrb za okolje
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
simbolom , ne odstranjujte z gospodinjskimi
odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče
za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
. Embalažo odložite v ustrezne zabojnike
za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in
zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih
in elektronskih naprav. Naprav, označenih s
46
*
47
www.electrolux.com/shop
867349175-C-222019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising