ZANKER | KEV6041FBB | User manual | Zanker KEV6041FBB Handleiding

Zanker KEV6041FBB Handleiding
Gebruik‐
saanwijzing
User Manual
Notice d'utili‐
sation
Benutzerin‐
formation
Kookplaat
Hob
Table de
cuisson
Kochfeld
KEV6041FBB
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Montage
Beschrijving van het product
Dagelijks gebruik
2
3
5
6
6
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Technische gegevens
Energiezuinigheid
6
7
7
7
8
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van
het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade
veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de
instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig
gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en
door personen met beperkingen, mits ze zijn voorgelicht over het veilige
gebruik van het apparaat en de potentiële gevaren en/of ze onder toezicht
staan.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende
wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in
werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te worden
geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de werking van dit apparaat
altijd uit te buurt worden gehouden.
Algemene veiligheid
•
2
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan
worden heet tijdens gebruik. U dient op te passen dat u de
verwarmingselementen niet aanraakt. Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit
de buurt of onder permanent toezicht.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart
afstandbedieningssysteem.
WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of
olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar schakel in plaats
daarvan het apparaat uit en bedek de vlam bijv. met een deksel of
blusdeken.
LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het bereidingsproces.
Een kort bereidingsproces moet onder constant toezicht staan.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen voorwerpen op de
kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet
op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is, schakel het
apparaat dan uit om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende
serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen kookplaatbeschermers die door de
fabrikant van het kookapparaat zijn ontworpen of door de fabrikant van het
apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn aangegeven of
kookplaatbeschermers die in het apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik
van ongeschikte kookplaatbeschermers kan ongelukken veroorzaken.
Veiligheidsvoorschriften
Installatie
WAARSCHUWING! Alleen een erkende
installatietechnicus mag het apparaat
installeren.
•
•
•
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Houd de minimumafstand naar andere apparaten en
units in acht.
Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want
het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen
en gesloten schoeisel.
Dicht de oppervlakken af met kit om te voorkomen
dat ze gaan opzetten door vocht.
•
•
•
•
Bescherm de bodem van het apparaat tegen stoom
en vocht.
Installeer het apparaat niet naast een deur of onder
een raam. Dit voorkomt dat heet kookgerei van het
apparaat valt als de deur of het raam wordt
geopend.
Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades zorg
er dan voor dat de ruimte tussen de onderkant van
het apparaat en de bovenste lade voldoende is voor
luchtcirculatie.
De onderkant van het apparaat kan heet worden.
Wij raden aan om een onbrandbaar
scheidingspaneel te plaatsen onder het apparaat
om te voorkomen dat de onderkant kan worden
aangeraakt.
3
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar voor brand
en elektrische schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Alle elektrische aansluitingen moeten door een
gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
Zorg er voordat de kookplaat wordt aangesloten op
een oven en voor het aanleggen van de bedrading
voor dat de hoofdterminals van beide apparaten niet
onder stroom staan.
Controleer of de elektrische informatie op het
typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening.
Zo niet, neem dan contact op met een
elektromonteur.
Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of
stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor
zorgen dat de contactklem te heet wordt.
Gebruik de juiste stroomkabel.
Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.
Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
Gebruik het klem om spanning op het snoer te
voorkomen.
Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker (indien
van toepassing) het hete apparaat of heet kookgerei
niet aanraakt als u het apparaat op de nabijgelegen
contactdozen aansluit
Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
Zorg dat u de hoofdstekker (indien van toepassing)
of kabel niet beschadigt. Neem contact op met onze
service-afdeling of een elektromonteur om een
beschadigde hoofdkabel te vervangen.
De schokbescherming van delen onder stroom en
geïsoleerde delen moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder gereedschap kan
worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer
na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op een losse
stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te
koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten:
stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen
moeten uit de houder worden verwijderd),
aardlekschakelaars en contactgevers.
De elektrische installatie moet een isolatieapparaat
bevatten waardoor het apparaat volledig van het
lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat
moet een contactopening hebben met een minimale
breedte van 3 mm.
WAARSCHUWING! Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder voor gebruik (indien van toepassing) de
verpakking, labels en beschermfolie.
Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke
omgeving.
De specificatie van het apparaat mag niet worden
veranderd.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet
geblokkeerd zijn.
Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd
achter.
Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
Leg geen bestek of pannendeksels op de
kookzones. Deze kunnen heet worden.
Bedien het apparaat niet met natte handen of als
het contact maakt met water.
Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad
of aanrecht.
Sluit het apparaat direct af van de stroomtoevoer als
het oppervlak van het apparaat gebroken is. Dit om
elektrische schokken te voorkomen.
Als u eten in de hete olie doet, kan het spatten.
WAARSCHUWING! Risico op brand en
explosie
Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp
afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen
uit de buurt van vet en olie als u er mee kookt.
De dampen die hete olie afgeeft kunnen spontane
ontbranding veroorzaken.
Gebruikte olie die voedselresten bevat kan brand
veroorzaken bij een lagere temperatuur dan olie die
voor de eerste keer wordt gebruikt.
Plaats geen ontvlambare producten of gerechten die
vochtig zijn gemaakt met ontvlambare producten in,
bij of op het apparaat.
WAARSCHUWING! Risico op schade
aan het apparaat.
Zet geen heet kookgerei op het bedieningspaneel.
Leg geen hete deksel op het glazen oppervlak van
de kookplaat.
Laat kookgerei niet droogkoken.
Laat geen voorwerpen of kookgerei op het apparaat
vallen. Het oppervlak kan beschadigen.
Activeer de kookzones niet met lege pannen of
zonder pannen erop.
Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.
Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde
bodems kunnen krassen veroorzaken in het glas /
glaskeramiek. Til deze voorwerpen altijd op als u ze
moet verplaatsen op de kookplaat.
•
Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te
koken. Het mag niet worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van een kamer.
Onderhoud en reiniging
•
•
•
•
•
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel
of verstikking.
•
Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen
dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.
Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen
voordat u het schoonmaakt.
Trek voor onderhoudswerkzaamheden de stekker
uit het stopcontact.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het
apparaat te reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek.
Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
•
•
Neem contact met uw plaatselijke overheid voor
informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het
apparaat.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi
het weg.
Servicedienst
•
•
Neem contact op met een erkende servicedienst
voor reparatie van het apparaat.
Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
Montage
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
Soort aansluiting voor kookplaat en oven
Dit apparaat heeft een oranje 1x14-penconnector en
kan worden aangesloten op een oven met een oranje
1x14-penconnector.
Serienummer ...........................
Ingebouwde kookplaten
Inbouwkookplaten mogen alleen worden gebruikt nadat
zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of
werkbladen die aan de normen voldoen.
Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient u de
onderstaande informatie van het typeplaatje te noteren.
Het typeplaatje bevindt zich onderop de kookplaat.
Assemblage
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
5
min.
28 mm
Beschrijving van het product
Indeling kookplaat
1
1
145 mm
180 mm
180 mm
145 mm
1
1
1 Kookzone
Restwarmte
WAARSCHUWING! Er bestaat
verbrandingsgevaar door restwarmte.
Dagelijks gebruik
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
Gebruik van de kookplaat
U bedient de kookplaat met de knoppen van de oven.
Het hoofdstuk "Dagelijks gebruik" van de oven vertelt u
hoe u de kookplaat moet gebruiken.
Aanwijzingen en tips
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
6
Kookgerei
De bodem van het kookgerei moet zo dik
en vlak mogelijk zijn.
Kookgerei gemaakt van geëmailleerd
staal of met aluminium of koperen
bodems, kunnen tot verkleuringen leiden
van de glazen keramische kookplaat.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
Algemene informatie
•
•
•
•
•
Reinig de kookplaat na elk gebruik.
Gebruik altijd pannen met een schone bodem.
Krassen of donkere vlekken op de oppervlakte
hebben geen invloed op de werking van de
kookplaat.
Gebruik een specifiek schoonmaakmiddel voor het
oppervlak van de kookplaat.
Gebruik een speciale schraper voor de glazen plaat.
De kookplaat schoonmaken
•
•
•
kan het vuil de kookplaat beschadigen. Doe
voorzichtig om brandwonden te voorkomen. Plaats
de speciale schraper schuin op de glazen plaat en
verwijder resten door het blad over het oppervlak te
schuiven.
Verwijder nadat de kookplaat voldoende is
afgekoeld: kalk- en waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende verkleuringen. Reinig de
kookplaat met een vochtige doek en een beetje nietschurend reinigingsmiddel. Droog de kookplaat na
reiniging af met een zachte doek.
Verkleuring glanzende metalen verwijderen:
reinig het glazen oppervlak met een doek en een
oplossing van water met azijn.
Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten
folie, suiker en suikerhoudende gerechten. Anders
Probleemoplossing
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
Wat moet u doen als…
Probleem
U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.
Mogelijke oorzaak
De zekering is doorgeslagen.
Als u het probleem niet kunt oplossen...
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan
contact op met uw verkoper of de serviceafdeling. Zie
voor deze gegevens het typeplaatje. Verzeker u ervan
dat u de kookplaat correct gebruikt heeft. Bij onjuist
Oplossing
Controleer of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de zekeringen keer op keer doorslaan,
neemt u contact op met een erkende installateur.
gebruik van het apparaat wordt het bezoek van de
onderhoudstechnicus van de klantenservice of de
vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het service center
en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.
Technische gegevens
Typeplaatje
Model KEV6041FBB
PNC 949 594 402 00
7
Type 60 CAD 02 ZO
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Vervaardigd in Duitsland
6.0 kW
Serienr. .................
ZANKER
Specificatie kookzones
Kookzone
Nominaal vermogen (max warmte-instelling) [W]
Diameter van de kookzone [mm]
Linksvoor
1800
180
Linksachter
1200
145
Rechtsvoor
1200
145
Rechtsachter
1800
180
Gebruik voor optimale kookresultaten kookgerei dat niet
groter is dan de diameter van de kookzone.
Energiezuinigheid
Productinformatie volgens EU-richtlijn 66/2014
Modelidentificatie
KEV6041FBB
Type kooktoestel
Ingebouwde kookplaten
Aantal kookzones
4
Verwarmingstechnologie
Stralingswarmte
Diameter ronde kookzones (Ø)
Linksvoor
Linksachter
Rechtsvoor
Rechtsachter
18,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energieverbruik per kookzone (EC
electric cooking)
Linksvoor
Linksachter
Rechtsvoor
Rechtsachter
180,5 Wh / kg
182,6 Wh / kg
182,6 Wh / kg
175,8 Wh / kg
Energieverbruik van de kookplaat
(EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektrische huishoudelijke kookapparaten
- Deel 2: Kookplaten - Methodes voor het meten van de
prestatie
Energiebesparing
U kunt elke dag energie besparen tijdens het koken
door de onderstaande tips te volgen.
8
180,4 Wh / kg
•
•
•
•
•
Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig
heeft.
Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
Zet uw kookgerei op de kookzone voordat u deze
activeert.
De bodem van het kookgerei moet dezelfde
afmeting hebben als de kookzone.
Zet kleiner kookgerei op kleinere kookzones.
•
Plaats het kookgerei precies in het midden van de
kookzone.
•
Gebruik de restwarmte om het eten warm te houden
of te smelten.
Milieubescherming
Recycleer de materialen met het symbool . Gooi de
verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de volksgezondheid
en recycleer op een correcte manier het afval van
elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de
gemeente.
9
Contents
Safety information
Safety instructions
Installation
Product description
Daily use
10
11
13
14
14
Hints and tips
Care and cleaning
Troubleshooting
Technical data
Energy efficiency
14
14
15
15
16
Subject to change without notice.
Safety information
Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied
instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damages
that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the
instructions in a safe and accessible location for future reference.
Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged 8 years and above and by
persons with reduced capabilities provided that they have been given
instruction and/or supervision regarding the safe use of the appliance and
understand the potential hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
Keep children and pets away from the appliance when it operates or when
it cools down. Accessible parts are hot.
If the appliance has a child safety device, this should be activated.
Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the
appliance without supervision.
Children aged 3 years and under must be kept away from this appliance
when it is in operation at all times.
General Safety
•
•
•
10
WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during
use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children
less than 8 years of age shall be kept away unless continuously
supervised.
Do not operate the appliance by means of an external timer or separate
remote-control system.
WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous
and may result in fire.
•
•
•
•
•
•
•
•
NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and
then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.
CAUTION: The cooking process has to be supervised. A short term
cooking process has to be supervised continuously.
WARNING: Danger of fire: Do not store items on the cooking surfaces.
Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be
placed on the hob surface since they can get hot.
Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
If the glass ceramic surface / glass surface is cracked, switch off the
appliance to avoid the possibility of electric shock.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an
authorized Service or similarly qualified persons in order to avoid a
hazard.
WARNING: Use only hob guards designed by the manufacturer of the
cooking appliance or indicated by the manufacturer of the appliance in the
instructions for use as suitable or hob guards incorporated in the
appliance. The use of inappropriate guards can cause accidents.
Safety instructions
Installation
•
Warning! Only a qualified person must
install this appliance.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Remove all the packaging.
Do not install or use a damaged appliance.
Follow the installation instruction supplied with the
appliance.
Keep the minimum distance from the other
appliances and units.
Always take care when moving the appliance as it is
heavy. Always use safety gloves and enclosed
footwear.
Seal the cut surfaces with a sealant to prevent
moisture to cause swelling.
Protect the bottom of the appliance from steam and
moisture.
Do not install the appliance adjacent to a door or
under a window. This prevents hot cookware to fall
from the appliance when the door or the window is
opened.
If the appliance is installed above drawers make
sure that the space, between the bottom of the
appliance and the upper drawer, is sufficient for air
circulation.
The bottom of the appliance can get hot. Make sure
to install a non-combustible separation panel under
the appliance to prevent access to the bottom.
Electrical Connection
Warning! Risk of fire and electrical
shock.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
All electrical connections should be made by a
qualified electrician.
The appliance must be earthed.
Before connecting the hob to an oven and before
every wiring make sure the main terminals of both
appliances are not live.
Make sure that the electrical information on the
rating plate agrees with the power supply. If not,
contact an electrician.
Make sure the appliance is installed correctly. Loose
and incorrect electricity mains cable or plug (if
applicable) can make the terminal become too hot.
Use the correct electricity mains cable.
Do not let the electricity mains cable tangle.
Make sure that a shock protection is installed.
Use the strain relief clamp on the cable.
Make sure the mains cable or plug (if applicable)
does not touch the hot appliance or hot cookware,
when you connect the appliance to the near sockets
11
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not use multi-plug adapters and extension
cables.
Make sure not to cause damage to the mains plug
(if applicable) or to the mains cable. Contact our
Authorised Service Centre or an electrician to
change a damaged mains cable.
The shock protection of live and insulated parts
must be fastened in such a way that it cannot be
removed without tools.
Connect the mains plug to the mains socket only at
the end of the installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the installation.
If the mains socket is loose, do not connect the
mains plug.
Do not pull the mains cable to disconnect the
appliance. Always pull the mains plug.
Use only correct isolation devices: line protecting
cut-outs, fuses (screw type fuses removed from the
holder), earth leakage trips and contactors.
The electrical installation must have an isolation
device which lets you disconnect the appliance from
the mains at all poles. The isolation device must
have a contact opening width of minimum 3 mm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Use
Warning! Risk of injury, burns and
electrical shock.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12
Remove all the packaging, labelling and protective
film (if applicable) before first use.
Use this appliance in a household environment.
Do not change the specification of this appliance.
Make sure that the ventilation openings are not
blocked.
Do not let the appliance stay unattended during
operation.
Set the cooking zone to “off” after each use.
Do not put cutlery or saucepan lids on the cooking
zones. They can become hot.
Do not operate the appliance with wet hands or
when it has contact with water.
Do not use the appliance as a work surface or as a
storage surface.
If the surface of the appliance is cracked, disconnect
immediately the appliance from the power supply.
This to prevent an electrical shock.
When you place food into hot oil, it may splash.
Warning! Risk of fire and explosion
Fats and oil when heated can release flammable
vapours. Keep flames or heated objects away from
fats and oils when you cook with them.
The vapours that very hot oil releases can cause
spontaneous combustion.
Used oil, that can contain food remnants, can cause
fire at a lower temperature than oil used for the first
time.
Do not put flammable products or items that are wet
with flammable products in, near or on the
appliance.
Warning! Risk of damage to the
appliance.
Do not keep hot cookware on the control panel.
Do not put a hot pan cover on the glass surface of
the hob.
Do not let cookware to boil dry.
Be careful not to let objects or cookware fall on the
appliance. The surface can be damaged.
Do not activate the cooking zones with empty
cookware or without cookware.
Do not put aluminium foil on the appliance.
Cookware made of cast iron, aluminium or with a
damaged bottom can cause scratches on the glass /
glass ceramic. Always lift these objects up when you
have to move them on the cooking surface.
This appliance is for cooking purposes only. It must
not be used for other purposes, for example room
heating.
Care and cleaning
•
•
•
•
•
Clean regularly the appliance to prevent the
deterioration of the surface material.
Deactivate the appliance and let it cool down before
you clean it.
Disconnect the appliance from the electrical supply
before maintenance.
Do not use water spray and steam to clean the
appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use
neutral detergents. Do not use abrasive products,
abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
Disposal
Warning! Risk of injury or suffocation.
•
•
•
Contact your municipal authority for information on
how to discard the appliance correctly.
Disconnect the appliance from the mains supply.
Cut off the mains electrical cable close to the
appliance and dispose of it.
Service
•
•
To repair the appliance contact an Authorised
Service Centre.
Use original spare parts only.
Installation
Warning! Refer to Safety chapters.
Serial number ...........................
Built-in hobs
Hob and oven connection type
This appliance has an orange 1x14 pole connector and
can be connected to an oven with an orange 1x14 pole
connector.
Only use the built-in hobs after you assemble the hob
into correct built-in units and work surfaces that align to
the standards.
Before the installation
Before you install the hob, write down the information
bellow from the rating plate. The rating plate is on the
bottom of the hob.
Assembly
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
13
Product description
Cooking surface layout
1
1
145 mm
180 mm
180 mm
145 mm
1
1
1 Cooking zone
Residual heat
Warning! There is a risk of burns from
residual heat.
Daily use
Warning! Refer to Safety chapters.
Operating the hob
You operate the hob with the knobs of the oven. The
"Daily use" chapter for the oven tells how to operate the
hob.
Hints and tips
Warning! Refer to Safety chapters.
Cookware made of enamelled steel and
with aluminium or copper bottoms can
cause the colour change on the glassceramic surface.
Cookware
The bottom of the cookware must be as
thick and flat as possible.
Care and cleaning
Warning! Refer to Safety chapters.
Cleaning the hob
•
General information
•
•
•
•
•
14
Clean the hob after each use.
Always use cookware with clean bottom.
Scratches or dark stains on the surface have no
effect on how the hob operates.
Use a special cleaner applicable for the surface of
the hob.
Use a special scraper for the glass.
•
Remove immediately: melted plastic, plastic foil,
sugar and food with sugar. If not, the dirt can cause
damage to the hob. Take care to avoid burns. Put
the special scraper on the glass surface at an acute
angle and move the blade on the surface.
Remove when the hob is sufficiently cool:
limescale rings, water rings, fat stains, shiny metallic
discoloration. Clean the hob with a moist cloth and
non-abrasive detergent. After cleaning, wipe the hob
dry with a soft cloth.
•
Remove shiny metallic discoloration: use a
solution of water with vinegar and clean the glass
surface with a moist cloth.
Troubleshooting
Warning! Refer to Safety chapters.
What to do if...
Problem
Possible cause
You cannot activate or operate the
hob.
Remedy
The fuse is blown.
If you cannot find a solution...
If you cannot find a solution to the problem yourself,
contact your dealer or an Authorised Service Centre.
Give the data from the rating plate. Make sure, you
operated the hob correctly. If not the servicing by a
Make sure that the fuse is the cause
of the malfunction. If the fuse is
blown again and again, contact a
qualified electrician.
service technician or dealer will not be free of charge,
also during the warranty period. The instructions about
the Service Centre and conditions of guarantee are in
the guarantee booklet.
Technical data
Rating plate
Modell KEV6041FBB
Typ 60 CAD 02 ZO
PNC 949 594 402 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Made in Germany
6.0 kW
Ser.Nr. .................
ZANKER
Cooking zones specification
Cooking zone
Nominal Power (Max heat setting) [W]
Cooking zone diameter [mm]
Left front
1800
180
Left rear
1200
145
Right front
1200
145
Right rear
1800
180
For optimal cooking results use cookware not larger
than the diameter of the cooking zone.
15
Energy efficiency
Product information according to EU 66/2014
Model identification
KEV6041FBB
Type of hob
Built-In Hob
Number of cooking zones
4
Heating technology
Radiant Heater
Diameter of circular cooking zones
(Ø)
Left front
Left rear
Right front
Right rear
18.0 cm
14.5 cm
14.5 cm
18.0 cm
Energy consumption per cooking
zone (EC electric cooking)
Left front
Left rear
Right front
Right rear
180.5 Wh / kg
182.6 Wh / kg
182.6 Wh / kg
175.8 Wh / kg
Energy consumption of the hob
(EC electric hob)
EN 60350-2 - Household electric cooking appliances Part 2: Hobs - Methods for measuring performance
Energy saving
You can save energy during everyday cooking if you
follow below hints.
•
•
When you heat up water, use only the amount you
need.
If it is possible, always put the lids on the cookware.
180.4 Wh / kg
•
•
•
•
•
Before you activate the cooking zone put the
cookware on it.
The cookware bottom should have the same
diameter as the cooking zone.
Put the smaller cookware on the smaller cooking
zones.
Put the cookware directly in the centre of the
cooking zone.
Use the residual heat to keep the food warm or to
melt it.
Environmental concerns
Recycle materials with the symbol . Put the
packaging in relevant containers to recycle it. Help
protect the environment and human health by recycling
waste of electrical and electronic appliances. Do not
16
dispose of appliances marked with the symbol with
the household waste. Return the product to your local
recycling facility or contact your municipal office.
Table des matières
Informations de sécurité
Consignes de sécurité
Installation
Description de l'appareil
Utilisation quotidienne
17
18
20
21
22
Conseils
Entretien et nettoyage
Dépannage
Caractéristiques techniques
Rendement énergétique
22
22
22
23
23
Sous réserve de modifications.
Informations de sécurité
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions
fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez
toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer
ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des
personnes dont les capacités sont réduites, à condition qu'ils soient
surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation
sécurisée de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les
convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en
cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont
chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous
recommandons de l'activer.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de
maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus éloignés de l'appareil en
permanence lorsqu'il est en fonctionnement.
Sécurité générale
•
AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties accessibles deviennent
chauds pendant son fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les
éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à
l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.
17
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un
système de commande à distance.
AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser chauffer de la
graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela
pourrait provoquer un incendie.
N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau. Éteignez l'appareil
puis couvrez les flammes, par exemple avec un couvercle ou une
couverture ignifuge.
ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une cuisson courte doit
être surveillée en permanence.
AVERTISSEMENT : Risque d'incendie : Ne rangez pas d'objets sur la
surface de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes,
cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
Si la surface vitrocéramique / en verre est fissurée, éteignez l'appareil
pour éviter tout risque d'électrocution.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le
fabricant, un service de maintenance agréé ou un technicien qualifié afin
d'éviter tout danger.
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les dispositifs de protection pour
table de cuisson conçus ou indiqués comme adaptés par le fabricant de
l'appareil de cuisson dans les instructions d'utilisation, ou les dispositifs de
protection pour table de cuisson intégrés à l'appareil. L'utilisation de
dispositifs de protection non adaptés peut entraîner des accidents.
Consignes de sécurité
Installation
AVERTISSEMENT! L'appareil doit être
installé uniquement par un professionnel
qualifié.
•
•
•
•
•
18
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un appareil
endommagé.
Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
Respectez l'espacement minimal requis par rapport
aux autres appareils et éléments.
Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez
l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants
de sécurité et des chaussures fermées.
•
•
•
•
•
Isolez les surfaces découpées à l'aide d'un matériau
d'étanchéité pour éviter que la moisissure ne
provoque de gonflements.
Protégez la partie inférieure de l'appareil de la
vapeur et de l'humidité.
N'installez pas l'appareil près d'une porte ou sous
une fenêtre. Les récipients chauds risqueraient de
tomber de l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.
Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs,
assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre
le fond de l'appareil et le tiroir supérieur pour que
l'air puisse circuler.
Le dessous de l'appareil peut devenir très chaud.
Veillez à installer un panneau de séparation ignifuge
sous l'appareil pour en bloquer l'accès.
Branchement électrique
Utilisation
AVERTISSEMENT! Risque d'incendie
ou d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L'ensemble des branchements électriques doit être
effectué par un technicien qualifié.
L'appareil doit être relié à la terre.
Avant de raccorder une table de cuisson à un four et
avant de brancher les câbles, assurez-vous que les
bornes principales des deux appareils sont hors
tension.
Vérifiez que les données électriques figurant sur la
plaque signalétique correspondent à celles de votre
réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez un
électricien.
Assurez-vous que l'appareil est bien installé. Un
câble d'alimentation lâche et inapproprié ou une
fiche (si présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
Utilisez le câble d'alimentation électrique approprié.
Ne laissez pas le câble d'alimentation s'emmêler.
Assurez-vous qu'une protection anti-électrocution
est installée.
Utilisez un collier anti-traction sur le câble.
Assurez-vous que le câble d'alimentation ou la fiche
(si présente) n'entrent pas en contact avec les
surfaces brûlantes de l'appareil ou les récipients
brûlants lorsque vous branchez l'appareil à des
prises électriques situées à proximité.
N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de
rallonges.
Veillez à ne pas endommager la fiche secteur (si
présente) ni le câble d'alimentation. Contactez notre
centre de maintenance agréé ou un électricien pour
remplacer le câble d'alimentation s'il est
endommagé.
La protection contre les chocs des parties sous
tension et isolées doit être fixée de telle manière
qu'elle ne peut pas être enlevée sans outils.
Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de
courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que
la prise de courant est accessible une fois l'appareil
installé.
Si la prise de courant est lâche, ne branchez pas la
fiche d'alimentation secteur.
Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
N'utilisez que des systèmes d'isolation appropriés :
des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à visser
doivent être retirés du support), un disjoncteur
différentiel et des contacteurs.
L'installation électrique doit être équipée d'un
dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le
dispositif d'isolement doit présenter une distance
d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures ou d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avant la première utilisation, retirez les emballages,
les étiquettes et les films de protection (si présents).
Utilisez cet appareil dans un environnement
domestique.
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont
pas bouchés.
Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance
pendant son fonctionnement.
Éteignez les zones de cuisson après chaque
utilisation.
Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur les
zones de cuisson. Elles sont chaudes.
N'utilisez jamais cet appareil avec les mains
mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de l'eau.
N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail ou
comme plan de stockage.
Si la surface de l'appareil présente des fêlures,
débranchez immédiatement l'appareil. pour éviter
tout risque d'électrocution.
Lorsque vous versez un aliment dans de l'huile
chaude, elle peut éclabousser.
AVERTISSEMENT! Risque d'incendie et
d'explosion.
Les graisses et l'huile chaudes peuvent dégager des
vapeurs inflammables. Tenez les flammes ou les
objets chauds éloignés des graisses et de l'huile
lorsque vous vous en servez pour cuisiner.
Les vapeurs dégagées par l'huile très chaude
peuvent provoquer une combustion spontanée.
L'huile qui a servi contient des restes d'aliments
pouvant provoquer un incendie à température plus
faible que l'huile n'ayant jamais servi.
Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables à
l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.
AVERTISSEMENT! Risque
d'endommagement de l'appareil.
Ne laissez pas de récipients chauds sur le bandeau
de commande.
Ne posez pas de couvercle de casserole chaud sur
la surface en verre de la table de cuisson.
Ne laissez pas le contenu des récipients de cuisson
s'évaporer complètement.
Prenez soin de ne pas laisser tomber d'objets ou de
récipients sur l'appareil. Sa surface risque d'être
endommagée.
19
•
•
•
•
Ne faites jamais fonctionner les zones de cuisson
avec des récipients de cuisson vides ou sans aucun
récipient de cuisson.
Ne placez jamais de papier aluminium sur l'appareil.
N'utilisez pas de récipients en fonte ou en
aluminium, ni de récipients dont le fond est
endommagé et rugueux. Ils risqueraient de rayer le
verre ou la surface vitrocéramique. Soulevez
toujours ces objets lorsque vous devez les déplacer
sur la surface de cuisson.
Cet appareil est exclusivement destiné à un usage
culinaire. Ne l'utilisez pas pour des usages autres
que celui pour lequel il a été conçu, à des fins de
chauffage par exemple.
•
Mise au rebut
AVERTISSEMENT! Risque de blessure
ou d'asphyxie.
•
•
•
Entretien et nettoyage
•
•
•
•
Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir
le revêtement en bon état.
Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le
nettoyer.
Débranchez l’appareil de l'alimentation électrique
avant toute opération de maintenance.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des produits de lavage neutres.
N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à
récurer, de solvants ni d'objets métalliques.
Contactez votre service municipal pour obtenir des
informations sur la marche à suivre pour mettre
l'appareil au rebut.
Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil
et mettez-le au rebut.
Maintenance
•
•
Pour réparer l'appareil, contactez un service aprèsvente agréé.
Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
Installation
AVERTISSEMENT! Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
Type de raccordement au gaz pour la table de
cuisson et le four
Cet appareil dispose d'un connecteur 1x14 pôles
orange et peut être raccordé à un four doté d'un
connecteur 1x14 pôles orange.
Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson, notez les
informations de la plaque signalétique ci-dessous. La
20
plaque signalétique se trouve au bas de la table de
cuisson.
Numéro de série ....................
Tables de cuisson intégrées
Les tables de cuisson encastrables ne peuvent être
mises en fonctionnement qu'après avoir été installées
dans des meubles et sur des plans de travail
homologués et adaptés.
Montage
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
Description de l'appareil
Description de la table de cuisson
1
1
145 mm
180 mm
180 mm
145 mm
1
1
1 Zone de cuisson
21
Chaleur résiduelle
AVERTISSEMENT! Il y a risque de
brûlures par la chaleur résiduelle.
Utilisation quotidienne
AVERTISSEMENT! Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
four vous indique comment faire fonctionner la table de
cuisson.
Utilisation de la table de cuisson
La table de cuisson fonctionne à l'aide des manettes du
four. Le chapitre traitant de l'utilisation quotidienne du
Conseils
AVERTISSEMENT! Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
Les récipients de cuisson avec un fond
en émail, en aluminium ou en cuivre
peuvent laisser des traces sur la surface
vitrocéramique.
Ustensiles de cuisson
Le fond de l'ustensile de cuisson doit
être aussi plat et épais que possible.
Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT! Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
Informations générales
•
•
•
•
•
Nettoyez la table de cuisson après chaque
utilisation.
Utilisez toujours un plat de cuisson dont le fond est
propre.
Les rayures ou les taches sombres sur la surface
n'ont aucune incidence sur le fonctionnement de la
table de cuisson.
Utilisez un nettoyant spécialement adapté à la
surface de la table de cuisson.
Utilisez un racloir spécial pour la vitre.
Nettoyage de la table de cuisson
•
Enlevez immédiatement : plastique fondu, films
plastiques, sucre et aliments contenant du sucre.
Dépannage
AVERTISSEMENT! Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
22
•
•
Sinon, la saleté pourrait endommager la table de
cuisson. Veillez à ne pas vous brûler. Tenez le
racloir spécial incliné sur la surface vitrée et faites
glisser la lame du racloir pour enlever les salissures.
Une fois que la table de cuisson a suffisamment
refroidi, enlevez : traces de calcaire et d'eau,
projections de graisse, décolorations métalliques
luisantes. Nettoyez la table de cuisson à l'aide d'un
chiffon humide et d'un détergent non abrasif. Après
le nettoyage, séchez la table de cuisson à l'aide
d'un chiffon doux.
Pour retirer les décolorations métalliques
brillantes : utilisez une solution d'eau additionnée
de vinaigre et nettoyez la surface vitrée avec un
chiffon humide.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause probable
Vous ne pouvez pas allumer la table
de cuisson ni la faire fonctionner.
Solution
Le fusible a disjoncté.
Si vous ne trouvez pas de solution...
Si vous ne trouvez pas de solution au problème,
veuillez contacter votre revendeur ou un service aprèsvente agréé. Veuillez lui fournir les informations se
trouvant sur la plaque signalétique. Assurez-vous
d'utiliser correctement l'appareil. En cas d'erreur de
Vérifiez que le fusible est bien la
cause de l'anomalie. Si les fusibles
disjonctent de manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.
manipulation de la part de l'utilisateur, le déplacement
du technicien du service après-vente ou du vendeur
pourra être facturé, même en cours de garantie. Les
instructions relatives au service après-vente et aux
conditions de garantie figurent dans le livret de garantie.
Caractéristiques techniques
Plaque signalétique
Modèle KEV6041FBB
Type 60 CAD 02 ZO
PNC 949 594 402 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fabriqué en Allemagne
6.0 kW
Numéro de série ..........
ZANKER
Caractéristiques des zones de cuisson
Zone de cuisson
Puissance nominale (niveau de cuisson
max.) [W]
Diamètre de la zone de cuisson [mm]
Avant gauche
1800
180
Arrière gauche
1200
145
Avant droite
1200
145
Arrière droite
1800
180
Pour des résultats de cuisson optimaux, utilisez des
récipients qui ne dépassent pas le diamétre de la zone
de cuisson.
Rendement énergétique
Informations de produit selon la norme EU 66/2014
Identification du modèle
KEV6041FBB
Type de table de cuisson
Table de cuisson intégrée
23
Nombre de zones de cuisson
4
Technologie de chauffage
Chauffage par rayonnement
Diamètre des zones de cuisson
circulaires (Ø)
Avant gauche
Arrière gauche
Avant droite
Arrière droite
18,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Consommation d'énergie selon la
zone de cuisson (EC electric
cooking)
Avant gauche
Arrière gauche
Avant droite
Arrière droite
180,5 Wh / kg
182,6 Wh / kg
182,6 Wh / kg
175,8 Wh / kg
Consommation d'énergie de la table de cuisson (EC electric hob)
180,4 Wh / kg
EN 60350-2 - Appareils de cuisson domestiques
électriques - Partie 2 : Tables de cuisson - Méthodes de
mesure des performances
•
Économie d'énergie
•
Vous pouvez économiser de l'énergie au quotidien en
suivant les conseils suivants.
•
•
•
•
Si vous faites chauffer de l'eau, ne faites chauffer
que la quantité dont vous avez réellement besoin.
Si possible, couvrez toujours les récipients de
cuisson avec un couvercle pendant la cuisson.
•
Activez toujours la zone de cuisson après avoir
posé le récipient dessus.
Le fond du récipient doit avoir le même diamètre
que la zone de cuisson.
Placez les plus petits récipients sur les plus petites
zones de cuisson.
Posez directement le récipient au centre de la zone
de cuisson.
Vous pouvez utiliser la chaleur résiduelle pour
conserver les aliments au chaud ou pour faire
fondre.
En matière de protection de l'environnement
Recyclez les matériaux portant le symbole .
Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à
cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement
et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le
24
symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un
tel produit dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
Inhaltsverzeichnis
Sicherheitshinweise
Sicherheitsanweisungen
Montage
Gerätebeschreibung
Täglicher Gebrauch
25
26
28
29
30
Tipps und Hinweise
Reinigung und Pflege
Fehlersuche
Technische Daten
Energieeffizienz
30
30
30
31
31
Änderungen vorbehalten.
Sicherheitshinweise
Lesen Sie die mitgelieferte Gebrauchsanleitung sorgfältig vor Montage und
Inbetriebnahme des Geräts. Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht
ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung des Geräts übernimmt der
Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an einem
sicheren und zugänglichen Ort zum späteren Nachschlagen auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen
•
•
•
•
•
•
•
Dieses Gerät kann dann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit
eingeschränkten Fähigkeiten bedient werden, wenn sie dabei
beaufsichtigt werden und/oder ihnen die sichere Benutzung des Geräts
erklärt wurde, und wenn sie die potenziellen Gefahren der Benutzung
kennen.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern und
entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs oder der
Abkühlphase vom Gerät fern. Berührbare Teile sind heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, empfehlen wir,
diese einzuschalten.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne Beaufsichtigung
durchführen.
Kinder bis zu 3 Jahren sind während des Betriebs unbedingt von dem
Gerät fernzuhalten.
Allgemeine Sicherheit
•
WARNUNG: Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden
während des Betriebs heiß. Seien Sie vorsichtig und berühren Sie niemals
die Heizelemente. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät fern, wenn
sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
25
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder eine
separate Fernsteuerung ein.
WARNUNG: Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten
Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand führen.
Versuchen Sie NIEMALS einen Brand mit Wasser zu löschen, sondern
schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die Flamme mit einem
Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
VORSICHT: Der Kochvorgang muss überwacht werden. Ein kurzer
Kochvorgang muss kontinuierlich überwacht werden.
WARNUNG: Brandgefahr: Legen Sie keine Gegenstände auf dem
Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel oder
Topfdeckel auf die Oberfläche des Kochfelds, da diese heiß werden
können.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Dampfstrahlreiniger.
Schalten Sie das Gerät sofort ab, wenn Sie Risse auf der Glaskeramik-/
Glasfläche feststellen, um Stromschlaggefahr zu vermeiden.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem
autorisierten Kundendienst oder einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu vermeiden.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Schutzabdeckungen des Herstellers des
Kochgeräts, von ihm in der Bedienungsanleitung als geeignete und
empfohlene Schutzabdeckungen oder die im Gerät enthaltene
Schutzabdeckung. Es besteht Unfallgefahr durch die Verwendung
ungeeigneter Schutzabdeckungen.
Sicherheitsanweisungen
Montage
•
WARNUNG! Nur eine qualifizierte
Fachkraft darf die Montage des Geräts
vornehmen.
•
•
•
•
•
26
Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und
benutzen Sie es nicht.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Die Mindestabstände zu anderen Geräten und
Küchenmöbeln sind einzuhalten.
Gehen Sie beim Umsetzen des Geräts vorsichtig
vor, da es schwer ist. Tragen Sie stets
Schutzhandschuhe und feste Schuhe.
•
•
•
•
Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem
Dichtungsmittel ab, um ein Aufquellen durch
Feuchtigkeit zu verhindern.
Schützen Sie die Geräteunterseite vor Dampf und
Feuchtigkeit.
Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben einer
Tür oder unter einem Fenster. So kann heißes
Kochgeschirr nicht herunterfallen, wenn die Tür oder
das Fenster geöffnet wird.
Wird das Gerät über Schubladen eingebaut, achten
Sie darauf, dass zwischen dem Geräteboden und
der oberen Schublade ein ausreichender Abstand
für die Luftzirkulation vorhanden ist.
Der Boden des Geräts kann heiß werden. Achten
Sie darauf eine feuerfeste Trennplatte unter dem
Gerät anzubringen, damit der Boden nicht
zugänglich ist.
•
Elektrischer Anschluss
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektrischen Anschlüsse sind von einem
geprüften Elektriker vorzunehmen.
Das Gerät muss geerdet sein.
Stellen Sie vor dem Anschluss des Kochfelds an
den Backofen und den anderen Anschüssen sicher,
dass die Anschlussklemmen der beiden Geräte
nicht an die Spannungsversorgung angeschlossen
sind.
Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf
dem Typenschild den Daten Ihrer Stromversorgung
entsprechen. Wenden Sie sich anderenfalls an eine
Elektrofachkraft.
Achten Sie darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß
montiert wird. Wenn freiliegende oder ungeeignete
Netzkabel oder Netzstecker (fall vorhanden)
verwendet werden, kann der Anschluss überhitzen.
Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel für
den elektrischen Netzanschluss verwenden.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht lose
hängt oder sich verheddert.
Sorgen Sie dafür, dass ein Berührungsschutz
installiert wird.
Verwenden Sie die Zugentlastung für das Kabel.
Stellen Sie beim elektrischen Anschluss des
Gerätes sicher, dass das Netzkabel oder ggf. der
Netzstecker nicht mit dem heißen Gerät oder
heißem Kochgeschirr in Berührung kommt.
Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
Achten Sie darauf, Netzstecker (falls vorhanden)
und Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie
sich zum Austausch des beschädigten Netzkabels
an unseren autorisierten Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft.
Alle Teile, die gegen direktes Berühren schützen,
sowie die isolierten Teile müssen so befestigt
werden, dass sie nicht ohne Werkzeug entfernt
werden können.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach Abschluss
der Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher,
dass der Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
Falls die Steckdose lose ist, schließen Sie den
Netzstecker nicht an.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät
vom Netzstrom trennen möchten. Ziehen Sie stets
am Netzstecker.
•
Verwenden Sie nur geeignete Trenneinrichtungen:
Überlastschalter, Sicherungen (Schraubsicherungen
müssen aus dem Halter entfernt werden können),
Erdschlüsse, Kontakte.
Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie das Gerät
allpolig von der Stromversorgung trennen können.
Die Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm
ausgeführt sein.
Gebrauch
WARNUNG! Verletzungs-,
Verbrennungs- und Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das
gesamte Verpackungsmaterial, die Aufkleber und
Schutzfolie (falls vorhanden).
Das Gerät ist für die Verwendung im Haushalt
vorgesehen.
Nehmen Sie keine technischen Änderungen am
Gerät vor.
Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt
werden.
Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
Schalten Sie die Kochzonen nach jedem Gebrauch
aus.
Legen Sie kein Besteck und keine Topfdeckel auf
die Kochzonen. Sie werden heiß.
Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder
nassen Händen oder wenn es mit Wasser in
Kontakt gekommen ist.
Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder
Abstellfläche.
Hat die Geräteoberfläche einen Sprung, trennen Sie
das Gerät umgehend von der
Spannungsversorgung. Dies dient zur Vermeidung
eines Stromschlags.
Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl geben, kann
dieses spritzen.
WARNUNG! Brand- und
Explosionsgefahr!
Erhitzte Öle und Fette können brennbare Dämpfe
freisetzen. Halten Sie Flammen und erhitzte
Gegenstände beim Kochen mit Fetten und Ölen von
diesen fern.
Die von sehr heißem Öl freigesetzten Dämpfe
können eine Selbstzündung verursachen.
Bereits verwendetes Öl kann Lebensmittelreste
enthalten und schon bei niedrigeren Temperaturen
eher einen Brand verursachen als frisches Öl.
Platzieren Sie keine entflammbaren Produkte oder
Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten
27
benetzt sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in der
Nähe des Geräts.
WARNUNG! Das Gerät könnte
beschädigt werden.
•
•
•
•
•
•
•
•
Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf das
Bedienfeld.
Legen Sie keine heißen Topfdeckel auf die
Glasoberfläche des Kochfeldes.
Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leerkochen.
Lassen Sie keine Gegenstände oder Kochgeschirr
auf das Gerät fallen. Die Oberfläche könnte
beschädigt werden.
Schalten Sie die Kochzonen niemals ein, wenn sich
kein Kochgeschirr darauf befindet, oder wenn das
Kochgeschirr leer ist.
Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.
Kochgeschirr aus Gusseisen, Aluminium oder mit
beschädigten Böden kann die Glas- bzw.
Glaskeramikoberfläche verkratzen. Heben Sie das
Kochgeschirr stets an, wenn Sie es auf dem
Kochfeld umsetzen möchten.
Dieses Gerät ist nur zum Kochen bestimmt. Jeder
andere Gebrauch ist als bestimmungsfremd
anzusehen, zum Beispiel das Beheizen eines
Raums.
Reinigung und Pflege
•
•
•
•
•
Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus und
lassen Sie es abkühlen.
Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten von
der Spannungsversorgung.
Das Gerät nicht mit Wasserspray oder Dampf
reinigen.
Für die Reinigung ein feuchtes weiches Tuch
verwenden. Nur neutrale Reinigungsmittel
verwenden. Keine Scheuermittel,
Scheuerschwämme, scharfe Reinigungsmittel oder
Metallobjekte für die Reinigung verwenden.
Entsorgung
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
•
•
•
Für Informationen zur ordnungsgemäßen
Entsorgung des Geräts wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor Ort.
Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel in der Nähe des
Geräts ab, und entsorgen Sie es.
Service
•
•
Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an einen
autorisierten Kundendienst.
Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile.
Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine
Abnutzung des Oberflächenmaterials zu verhindern.
Montage
WARNUNG! Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
Anschlusstyp des Kochfelds und Backofens
Das Gerät besitzt einen orangenen 1x14-poligen
Anschluss und kann an einen Backofen mit einem
orangenen 1x14-poligen Anschluss angeschlossen
werden.
Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des Kochfelds folgende
Daten, die Sie auf dem Typenschild finden. Das
28
Typenschild ist auf dem Boden des Kochfelds
angebracht.
Seriennummer ............
Einbau-Kochfelder
Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem Einbau in bzw.
unter normgerechte, passende Einbauschränke und
Arbeitsplatten betrieben werden.
Montage
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
Gerätebeschreibung
Kochfeldanordnung
1
1
145 mm
180 mm
180 mm
145 mm
1
1
1 Kochzone
29
Restwärme
WARNUNG! Es besteht
Verbrennungsgefahr durch Restwärme.
Täglicher Gebrauch
WARNUNG! Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
Backofen können Sie nachlesen, wie das Kochfeld
bedient wird.
Korrekter Gebrauch des Kochfeldes
Das Kochfeld wird mit den Knöpfen des Backofens
bedient. Im Kapitel „Täglicher Gebrauch“ für den
Tipps und Hinweise
WARNUNG! Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
Kochgeschirr aus Stahlemaille oder mit
Aluminium- oder Kupferböden kann
Verfärbungen der
Glaskeramikoberfläche verursachen.
Kochgeschirr
Der Boden des Kochgeschirrs sollte so
dick und flach wie möglich sein.
Reinigung und Pflege
WARNUNG! Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
Allgemeine Informationen
•
•
•
•
•
Reinigen Sie das Kochfeld nach jedem Gebrauch.
Achten Sie immer darauf, dass der Boden des
Kochgeschirrs sauber ist.
Kratzer oder dunkle Flecken auf der Oberfläche
beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des
Kochfelds nicht.
Verwenden Sie einen Spezialreiniger zur Reinigung
der Kochfeldoberfläche.
Verwenden Sie einen speziellen Reinigungsschaber
für Glas.
Reinigen des Kochfelds
•
Folgendes muss sofort entfernt werden:
geschmolzener Kunststoff, Plastikfolie, Zucker bzw.
Fehlersuche
WARNUNG! Siehe Kapitel
"Sicherheitshinweise".
30
•
•
zuckerhaltige Lebensmittel. Andernfalls können die
Verschmutzungen das Kochfeld beschädigen.
Achten Sie darauf, dass sich niemand
Verbrennungen zuzieht. Den speziellen
Reinigungsschaber schräg zur Glasfläche ansetzen
und über die Oberfläche bewegen.
Folgendes kann nach ausreichender Abkühlung
des Kochfelds entfernt werden: Kalk- und
Wasserränder, Fettspritzer und metallisch
schimmernde Verfärbungen. Reinigen Sie das
Kochfeld mit einem feuchten Tuch und nicht
scheuernden Reinigungsmittel. Wischen Sie das
Kochfeld nach der Reinigung mit einem weichen
Tuch trocken.
Entfernen Sie metallisch schimmernde
Verfärbungen: Benutzen Sie für die Reinigung der
Glasoberfläche ein mit einer Lösung aus Essig und
Wasser angefeuchtetes Tuch.
Was tun, wenn ...
Störung
Mögliche Ursache
Das Kochfeld kann nicht eingeschaltet oder bedient werden.
Abhilfe
Die Sicherung ist durchgebrannt.
Wenn Sie das Problem nicht lösen können...
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können,
wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen
autorisierten Kundendienst. Geben Sie die Daten, die
Sie auf dem Typenschild finden, an. Vergewissern Sie
sich, dass Sie das Kochfeld korrekt bedient haben.
Vergewissern Sie sich, dass die Sicherung der Grund für die Störung
ist. Brennt die Sicherung wiederholt
durch, wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft.
Wenn Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt auch
während der Garantiezeit für die Reparatur durch einen
Techniker oder Händler eine Gebühr an. Die
Informationen zum Kundendienst und die
Garantiebedingungen finden Sie im Garantieheft.
Technische Daten
Typenschild
Modell KEV6041FBB
Typ 60 CAD 02 ZO
Produkt-Nummer (PNC) 949 594 402 00
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Made in Germany
6.0 kW
Ser. Nr. ..........
ZANKER
Technische Daten der Kochzonen
Kochzone
Nennleistung (höchste Kochstufe) [W]
Durchmesser der Kochzone [mm]
Vorne links
1800
180
Hinten links
1200
145
Vorne rechts
1200
145
Hinten rechts
1800
180
Verwenden Sie für optimale Kochergebnisse kein
Kochgeschirr, dessen Durchmesser größer als der der
Kochzone ist.
Energieeffizienz
Produktinformationen gemäß EU 66/2014
Modellidentifikation
KEV6041FBB
Kochfeldtyp
Einbau-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen
4
31
Heiztechnologie
Kochzone mit Strahlungsbeheizung
Durchmesser der kreisförmigen
Kochzonen (Ø)
Vorne links
Hinten links
Vorne rechts
Hinten rechts
18,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energieverbrauch pro Kochzone
(EC electric cooking)
Vorne links
Hinten links
Vorne rechts
Hinten rechts
180,5 Wh/kg
182,6 Wh/kg
182,6 Wh/kg
175,8 Wh/kg
Energieverbrauch des Kochfelds
(EC electric hob)
180,4 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für den
Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder - Verfahren zur
Messung der Gebrauchseigenschaften
•
Energie sparen
•
Beachten Sie folgende Tipps, um beim täglichen
Kochen Energie zu sparen.
•
•
•
•
•
Wenn Sie Wasser erwärmen, verwenden Sie nur die
benötigte Menge.
Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit einem
Deckel ab.
Stellen Sie Kochgeschirr auf die Kochzone, bevor
Sie sie einschalten.
Der Boden des Kochgeschirrs sollte denselben
Durchmesser wie die Kochzone haben.
Stellen Sie kleineres Kochgeschirr auf die kleineren
Kochzonen.
Stellen Sie das Kochgeschirr mittig auf die
Kochzone.
Nutzen Sie die Restwärme, um die Speisen warm
zu halten oder zu schmelzen.
Umwelttipps
nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer
örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol .
Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und elektronische
Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol
32
*
33
34
35
www.electrolux.com/shop
867328083-B-212019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising