ZANKER | KEE8447XXK | User manual | Zanker KEE8447XXK User Manual

Zanker KEE8447XXK User Manual
Gebruik‐
saanwijzing
User Manual
Benutzerin‐
formation
Notice d'utili‐
sation
Kookplaat
Hob
Kochfeld
Table de
cuisson
KEE8447XXK
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Montage
Beschrijving van het product
Dagelijks gebruik
2
3
5
7
8
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Technische gegevens
Energiezuinigheid
10
11
11
13
14
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van
het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade
veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de
instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig
gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en
door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht
staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het
apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende
wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in
werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging, dan dient dit
geactiveerd te worden.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.
Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de werking van dit apparaat
altijd uit te buurt worden gehouden.
Algemene veiligheid
•
2
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan
worden heet tijdens gebruik. U dient op te passen dat u de
verwarmingselementen niet aanraakt. Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit
de buurt of onder permanent toezicht.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart
afstandbedieningssysteem.
WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of
olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar schakel in plaats
daarvan het apparaat uit en bedek de vlam bijv. met een deksel of
blusdeken.
LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het bereidingsproces.
Een kort bereidingsproces moet onder constant toezicht staan.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen voorwerpen op de
kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet
op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is, schakel het
apparaat dan uit om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende
serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen kookplaatbeschermers die door de
fabrikant van het kookapparaat zijn ontworpen of door de fabrikant van het
apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn aangegeven of
kookplaatbeschermers die in het apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik
van ongeschikte kookplaatbeschermers kan ongelukken veroorzaken.
Veiligheidsvoorschriften
Montage
•
WAARSCHUWING! Alleen een erkende
installatietechnicus mag het apparaat
installeren.
WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel
of schade aan het apparaat.
•
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Houd de minimumafstand naar andere apparaten en
units in acht.
•
•
•
•
•
Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van het
apparaat omdat het zwaar is. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
Dicht de oppervlakken af met kit om te voorkomen
dat ze gaan opzetten door vocht.
Bescherm de bodem van het apparaat tegen stoom
en vocht.
Installeer het apparaat niet naast een deur of onder
een raam. Dit voorkomt dat heet kookgerei van het
apparaat valt als de deur of het raam wordt
geopend.
Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades zorg
er dan voor dat de ruimte tussen de onderkant van
het apparaat en de bovenste lade voldoende is voor
luchtcirculatie.
De onderkant van het apparaat kan heet worden.
Zorg ervoor dat u onder het apparaat een
3
scheidingspaneel installeert dat gemaakt is van
triplex, keukenkastmateriaal of ander niet-brandbaar
materiaal om te voorkomen dat hij de bodem raakt.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
WAARSCHUWING! Gevaar voor brand
en elektrische schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Alle elektrische aansluitingen moeten door een
gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
Verzeker u ervan dat de stekker uit het stopcontact
is getrokken, voordat u welke werkzaamheden dan
ook uitvoert.
Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met elektrische
vermogen van de netstroom.
Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of
stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor
zorgen dat de contactklem te heet wordt.
Gebruik de juiste stroomkabel.
Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.
Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
Gebruik het klem om spanning op het snoer te
voorkomen.
Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker (indien
van toepassing) het hete apparaat of heet kookgerei
niet aanraakt als u het apparaat op de nabijgelegen
contactdozen aansluit
Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
Zorg dat u de hoofdstekker (indien van toepassing)
of kabel niet beschadigt. Neem contact op met onze
service-afdeling of een elektromonteur om een
beschadigde hoofdkabel te vervangen.
De schokbescherming van delen onder stroom en
geïsoleerde delen moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder gereedschap kan
worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer
na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op een losse
stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te
koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten:
stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen
moeten uit de houder worden verwijderd),
aardlekschakelaars en contactgevers.
De elektrische installatie moet een isolatieapparaat
bevatten waardoor het apparaat volledig van het
lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat
moet een contactopening hebben met een minimale
breedte van 3 mm.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder voor gebruik (indien van toepassing) de
verpakking, labels en beschermfolie.
Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke
omgeving.
De specificatie van het apparaat mag niet worden
veranderd.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet
geblokkeerd zijn.
Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd
achter.
Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
Leg geen bestek of pannendeksels op de
kookzones. Deze kunnen heet worden.
Bedien het apparaat niet met natte handen of als
het contact maakt met water.
Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad
of aanrecht.
Sluit het apparaat direct af van de stroomtoevoer als
het oppervlak van het apparaat gebroken is. Dit om
elektrische schokken te voorkomen.
Als u eten in de hete olie doet, kan het spatten.
WAARSCHUWING! Risico op brand en
explosie
Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp
afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen
uit de buurt van vet en olie als u er mee kookt.
De dampen die hete olie afgeeft kunnen spontane
ontbranding veroorzaken.
Gebruikte olie die voedselresten bevat kan brand
veroorzaken bij een lagere temperatuur dan olie die
voor de eerste keer wordt gebruikt.
Plaats geen ontvlambare producten of gerechten die
vochtig zijn gemaakt met ontvlambare producten in,
bij of op het apparaat.
WAARSCHUWING! Risico op schade
aan het apparaat.
Zet geen heet kookgerei op het bedieningspaneel.
Leg geen hete deksel op het glazen oppervlak van
de kookplaat.
Laat kookgerei niet droogkoken.
Laat geen voorwerpen of kookgerei op het apparaat
vallen. Het oppervlak kan beschadigen.
Activeer de kookzones niet met lege pannen of
zonder pannen erop.
Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.
•
•
Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde
bodems kunnen krassen veroorzaken in het glas /
glaskeramiek. Til deze voorwerpen altijd op als u ze
moet verplaatsen op de kookplaat.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te
koken. Het mag niet worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van een kamer.
Onderhoud en reiniging
•
•
•
•
•
Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen
dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.
Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen
voordat u het schoonmaakt.
Trek voor onderhoudswerkzaamheden de stekker
uit het stopcontact.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het
apparaat te reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek.
Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel
of verstikking.
•
•
•
Neem contact met uw plaatselijke overheid voor
informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het
apparaat.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi
het weg.
Servicedienst
•
•
Neem contact op met een erkende servicedienst
voor reparatie van het apparaat.
Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
Montage
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient u de
onderstaande informatie van het typeplaatje te noteren.
Het typeplaatje bevindt zich onderop de kookplaat.
Aansluitsnoer
•
•
De kookplaat is voorzien van een aansluitsnoer.
Gebruik om het beschadigde netsnoer te vervangen
snoertype: H05V2V2-F dat een temperatuur van 90
°C of hoger weerstaat. Neem contact op met een
klantenservice bij u in de buurt.
Serienummer ...........................
Ingebouwde kookplaten
Inbouwkookplaten mogen alleen worden gebruikt nadat
zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of
werkbladen die aan de normen voldoen.
5
Assemblage
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
6
Beschrijving van het product
Indeling kookplaat
1
1 Kookzone
2 Bedieningspaneel
1
145 mm
145/210/270
mm
265
170 mm
mm
120/180
mm
1
2
1
Bedieningspaneel lay-out
1
2
3
4
11
5
10
6
7
8
9
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies
worden gebruikt.
Tiptoets
Functie
Opmerking
1
AAN/UIT
De kookplaat in- en uitschakelen.
2
Toetsblokkering / Het kinderslot
Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen.
3
-
Het in- en uitschakelen van de buitenste ring.
4
-
Kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
5
-
Timerindicatie voor de kookzones
Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.
6
-
Timerdisplay
De tijd in minuten weergeven.
7
-
Het in- en uitschakelen van de buitenste ring.
8
-
Het in- en uitschakelen van de buitenste ring.
7
Tiptoets
11
Opmerking
-
Om de kookzone te selecteren.
/
-
De tijd verlengen of verkorten.
/
-
Het instellen van de kookstand.
9
10
Functie
Kookstanddisplays
Display
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
De kookzone wordt gebruikt.
-
Automatisch opwarmen-functie is in werking.
+ cijfer
Er is een storing.
Er is nog een kookzone heet (restwarmte).
Toetsblokkering / Het kinderslot functie is in werking.
Automatisch uitschakelen-functie is in werking.
Restwarmte-indicatie
WAARSCHUWING!
Er bestaat
verbrandingsgevaar door restwarmte.
Dagelijks gebruik
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
•
•
In- of uitschakelen
Raak
1 seconde aan om de kookplaat in– of uit te
schakelen.
Automatisch uitschakelen
De functie schakelt de kookplaat automatisch uit
als:
•
8
alle kookzones zijn uitgeschakeld.
•
u de kookstand niet instelt nadat u de kookplaat
hebt ingeschakeld.
u iets hebt gemorst of iets langer dan 10 seconden
op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan,
doek, etc.). Er klinkt een geluidssignaal en de
kookplaat wordt uitgeschakeld. Verwijder het
voorwerp of reinig het bedieningspaneel.
u een kookzone niet uitschakelt of de kookstand
verandert. Na enige tijd gaat
branden en wordt
de kookplaat uitgeschakeld.
De verhouding tussen kookstand en de tijd waarna
de kookplaat uitschakelt:
Timer
Kookstand
De kookplaat wordt uitgeschakeld na
,1-2
6 uur
3-4
5 uur
5
4 uur
6-9
1,5 uur
De kookstand
aanraken om te verhogen.
aanraken om te
verlagen. Raak
en
tegelijkertijd aan om de
kookzone uit te schakelen.
In- en uitschakelen van de buitenste ringen
Timer met aftelfunctie
U kunt deze functie gebruiken om in te stellen hoe lang
de kookzone moet werken voor een kooksessie.
Stel eerst de warmtestand voor de kookzone in en dan
de functie.
Kookzone instellen:raak
meerdere malen aan tot
het lampje van de gewenste kookzone brandt.
De functie inschakelen of de tijd wijzigen: raak
of
van de timer aan om de tijd in te stellen (00 - 99
minuten). Als het lampje van de kookzone langzaam
gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld.
Resterende tijd weergeven: selecteer de kookzone
met . Het indicatielampje van de kookzone gaat
sneller knipperen. Op het display wordt de resterende
tijd weergegeven.
Het verwarmingsvlak kan worden aangepast aan de
grootte van de pannen.
De functie uitschakelen: stel de kookzone in met
Tiptoets gebruiken:
en raak
aan. De resterende tijd telt af naar 00. Het
indicatielampje van de kookzone gaat uit.
Om de buitenste ring in te schakelen: raak de tiptoets
aan. Het controlelampje gaat branden.
Om meer buitenste ringen in te schakelen: raak
dezelfde tiptoets weer aan. Het bijbehorende
controlelampje gaat branden.
Om de buitenste ring uit te schakelen: raak de
tiptoets aan tot het indicatielampje uit gaat.
Als u de zone inschakelt maar niet de
buitenste ring inschakelt, dan kan het
licht van de zone de buitenste ring
bedekken. Dit betekent niet dat de
buitenste ring is ingeschakeld.
Controleer het indicatielampje om te zien
of de ring geactiveerd is.
Als u deze functie activeert, kunt u in minder tijd een
benodigde kookstand verkrijgen. De functie schakelt
even de hoogste kookstand in en verlaagt dan naar de
juiste kookstand.
Om de functie in werking te stellen moet
de kookzone koud zijn.
Om de functie voor een kookzone in te schakelen:
aan tot de correcte warmte-instelling gaat
branden. Na 3 seconden gaat
De functie uitschakelen: Raak
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
branden.
aan.
Kookwekker
U kunt deze functie gebruiken als kookwekker terwijl
de kookplaat is ingeschakeld en de kookzones niet
werken. De warmtestand op het display toont
.
De functie inschakelen: Raak
aan. Raak
of
van de timer aan om de tijd in te stellen. Als de tijd
verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert
00.
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
Automatisch opwarmen
raak
Als de tijd verstreken is, klinkt er een
geluidssignaal en knippert 00. De
kookzone wordt uitgeschakeld.
aan.
De functie heeft geen invloed op de
werking van de kookzones.
Toetsblokkering
U kunt het bedieningspaneel vergrendelen terwijl de
kookzones in werking zijn. Hiermee wordt voorkomen
dat de kookstand per ongeluk wordt veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
aan.
Om de functie in te schakelen: raak
gedurende 4 seconden aan.De timer blijft aan.
gaat
aan.
9
Om de functie uit te schakelen: raak
vorige kookstand gaat aan.
aan. De
Als u de kookplaat uitzet, stopt u deze
functie ook.
Deze functie voorkomt dat de kookplaat onbedoeld
wordt gebruikt.
Om de functie in te schakelen: schakel de kookplaat
. Stel geen kookstand in. Raak
seconden aan.
met
in met
. Stel geen kookstand in. Raak
seconden aan.
met
4
gaat aan. Schakel de kookplaat uit
.
De functie gedurende één kooksessie
Het kinderslot
in met
Om de functie uit te schakelen: schakel de kookplaat
4
onderdrukken: zet de kookplaat aan met
.
gaat
aan. Raak
4 seconden aan. Stel de kookstand in
binnen 10 seconden. U kunt de kookplaat bedienen.
Als u de kookplaat uitschakelt met
weer in werking.
, treedt de functie
gaat aan. Schakel de kookplaat uit
.
Aanwijzingen en tips
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
Voorbeelden van kooktoepassingen
Kookgerei
De gegevens in de volgende tabel
dienen slechts als richtlijn.
De bodem van het kookgerei moet zo dik
en vlak mogelijk zijn.
Kookgerei gemaakt van geëmailleerd
staal of met aluminium of koperen
bodems, kunnen tot verkleuringen leiden
van de glazen keramische kookplaat.
Kookstand
Tijd
(min)
Tips
Bereide gerechten warmhouden.
zoals
nodig
Een deksel op het kookgerei doen.
1-2
Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine.
5 - 25
Van tijd tot tijd mengen.
1-2
Stollen: luchtige omeletten, gebakken
eieren.
10 - 40
Met deksel bereiden.
2-3
Zachtjes aan de kook brengen van rijst
en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten opwarmen.
25 - 50
Voeg minstens tweemaal zoveel vloeistof toe als rijst, melkgerechten tijdens
het bereiden tussendoor roeren.
3-4
Stomen van groenten, vis en vlees.
20 - 45
Een paar eetlepels vocht toevoegen.
4-5
Aardappelen stomen.
20 - 60
Gebruik max. ¼ l water voor 750 g
aardappelen.
4-5
Bereiden van grotere hoeveelheden
voedsel, stoofschotels en soepen.
60 - 150
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten.
-1
10
Gebruik om:
Kookstand
Gebruik om:
Tijd
(min)
Tips
6-7
Lichtjes braden: kalfsoester, cordon
bleu van kalfsvlees, koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts.
zoals
nodig
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
7-8
Door-en-door gebraden, opgebakken
aardappelen, lendenbiefstukken,
steaks.
5 - 15
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
9
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
Algemene informatie
•
•
•
•
•
Maak de kookplaat na ieder gebruik schoon.
Gebruik altijd pannen met een schone bodem.
Krassen of donkere vlekken op de oppervlakte
hebben geen invloed op de werking van de
kookplaat.
Gebruik een specifiek schoonmaakmiddel voor het
oppervlak van de kookplaat.
Gebruik een speciale schraper voor de glazen plaat.
De kookplaat schoonmaken
•
•
•
kan het vuil de kookplaat beschadigen. Doe
voorzichtig om brandwonden te voorkomen. Plaats
de speciale schraper schuin op de glazen plaat en
verwijder resten door het blad over het oppervlak te
schuiven.
Verwijder nadat de kookplaat voldoende is
afgekoeld: kalk- en waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende verkleuringen. Reinig de
kookplaat met een vochtige doek en een beetje nietschurend reinigingsmiddel. Droog de kookplaat na
reiniging af met een zachte doek.
Verkleuring glanzende metalen verwijderen:
reinig het glazen oppervlak met een doek en een
oplossing van water met azijn.
Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten
folie, suiker en suikerhoudende gerechten. Anders
Probleemoplossing
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
Problemen oplossen
Probleem
U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.
Mogelijke oorzaak
De kookplaat is niet aangesloten op
een stopcontact of is niet goed geinstalleerd.
oplossing
Controleer of de kookplaat goed is
aangesloten op het lichtnet. Raadpleeg het aansluitdiagram.
11
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
De zekering is doorgeslagen.
Controleer of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de zekeringen keer op keer doorslaan,
neemt u contact op met een erkende installateur.
Schakel de kookplaat opnieuw in en
stel de kookstand binnen 10 seconden in.
U hebt twee of meer tiptoetsen tegelijk aangeraakt.
Raak slechts één tiptoets tegelijk
aan.
Er ligt water of er zitten vetspatten
op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
Er klinkt een geluidssignaal en de
kookplaat wordt uitgeschakeld.
Er weerklinkt een geluidssignaal als
de kookplaat wordt uitgeschakeld.
U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt.
Verwijder het voorwerp van de tiptoetsen.
De kookplaat schakelt uit.
U hebt iets op de tiptoets
plaatst.
Verwijder het object van de tiptoets.
Het indicatielampje van restwarmte
gaat niet aan.
De zone is niet heet, omdat hij
slechts kortstondig is gebruikt.
Als de kookzone lang genoeg in
werking is geweest om heet te zijn,
neemt u contact op met de klantenservice.
De automatische opwarmfunctie
start niet.
De zone is heet.
Laat de zone voldoende afkoelen.
De hoogste verwarmingsstand is ingesteld.
De hoogste kookstand heeft hetzelfde vermogen als de functie.
U heeft de kookstand verlaagd van
Begin vanaf
en verhoog alleen
de kookstand.
ge-
.
U kunt de buitenste ring niet inschakelen.
Er is een donker deel op de
meervoudige zone.
De sensorvelden worden warm.
12
Schakel eerst de binnenring in.
Het is normaal dat er een donker
deel is op de meervoudige zone.
Het kookgerei is te groot of staat te
dicht bij het bedieningspaneel.
Plaats groter kookgerei op de achterste kookzones indien nodig.
gaat branden.
De automatische uitschakeling is in
werking getreden.
Schakel de kookplaat uit en weer in.
gaat branden.
Het kinderbeveiliging of de vergrendelfunctie is actief.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Dagelijks
gebruik'.
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
en een getal gaat branden.
Er heeft zich een fout in de kookplaat voorgedaan.
Ontkoppel de kookplaat enige tijd
van de stroomtoevoer. Ontkoppel
de zekering uit het elektrische systeem van het huis. Sluit het apparaat opnieuw aan. Als
weer gaat
branden, neem dan contact op met
de klantenservice.
E6 gaat branden.
De tweede fase van de stroomtoevoer ontbreekt.
Als u het probleem niet kunt oplossen...
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan
contact op met uw verkoper of de serviceafdeling. Zie
voor deze gegevens het typeplaatje. Geef ook de
driecijferige code voor het glaskeramiek (bevindt zich op
de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding
die wordt weergegeven. Verzeker u ervan dat u de
Controleer of de kookplaat goed is
aangesloten op het lichtnet. Verwijder de zekering, wacht een minuut,
en plaats de zekering weer terug.
kookplaat correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van
het apparaat wordt het bezoek van de
onderhoudstechnicus van de klantenservice of de
vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het service center
en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.
Technische gegevens
Typeplaatje
Model KEE8447XXK
Type 60 HBD 68 AO
PNC productnummer 949 594 332 01
230 V 50 - 60 Hz
Vervaardigd in Duitsland
7,8 kW
Serienr. .................
ZANKER
Specificatie kookzones
Kookzone
Nominaal vermogen (max warmte-instelling) [W]
Diameter van de kookzone [mm]
Linksvoor
700 / 1700
120 / 180
Linksachter
1200
145
Middenachter
1050 / 1950 / 2700
145 / 210 / 270
Rechtsachter
1400 / 2200
170 / 265
Gebruik voor optimale kookresultaten kookgerei dat niet
groter is dan de diameter van de kookzone.
13
Energiezuinigheid
Productinformatie volgens EU 66/2014
Modelidentificatie
KEE8447XXK
Type kooktoestel
Ingebouwde kookplaat
Aantal kookzones
4
Verwarmingstechnologie
Stralingswarmte
Diameter ronde kookzones (Ø)
Linksvoor
Linksachter
Middenachter
18,0 cm
14,5 cm
27,0 cm
Lengte (L) en breedte (B) van nietcirculaire kookzone
Rechtsachter
L 26,5 cm
B 17,0 cm
Energieverbruik per kookzone (EC
electric cooking)
Linksvoor
Linksachter
Middenachter
Rechtsachter
191,6 Wh / kg
188,0 Wh / kg
185,4 Wh / kg
191,6 Wh / kg
Energieverbruik van de kookplaat
(EC electric hob)
EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische kookapparaten
- deel 2: Kookplaten - Methodes voor het meten van de
prestatie
Energiebesparing
U kunt elke dag energie besparen tijdens het koken
door de onderstaande tips te volgen.
•
Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig
heeft.
189,2 Wh / kg
•
•
•
•
•
•
Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
Zet uw kookgerei op de kookzone voordat u deze
activeert.
De bodem van het kookgerei moet dezelfde
afmeting hebben als de kookzone.
Zet kleiner kookgerei op kleinere kookzones.
Plaats het kookgerei precies in het midden van de
kookzone.
Gebruik de restwarmte om het eten warm te houden
of te smelten.
Milieubescherming
Recycleer de materialen met het symbool . Gooi de
verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de volksgezondheid
en recycleer op een correcte manier het afval van
elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten
14
gemarkeerd met het symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de
gemeente.
Contents
Safety information
Safety instructions
Installation
Product description
Daily use
15
16
18
19
21
Hints and tips
Care and cleaning
Troubleshooting
Technical data
Energy efficiency
22
23
23
25
26
Subject to change without notice.
Safety information
Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied
instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damages
that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the
instructions in a safe and accessible location for future reference.
Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning the use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
Keep children and pets away from the appliance when it operates or when
it cools down. Accessible parts are hot.
If the appliance has a child safety device, this should be activated.
Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the
appliance without supervision.
Children aged 3 years and under must be kept away from this appliance
when it is in operation at all times.
General Safety
•
•
WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during
use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children
less than 8 years of age shall be kept away unless continuously
supervised.
Do not operate the appliance by means of an external timer or separate
remote-control system.
15
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous
and may result in fire.
NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and
then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.
CAUTION: The cooking process has to be supervised. A short term
cooking process has to be supervised continuously.
WARNING: Danger of fire: Do not store items on the cooking surfaces.
Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be
placed on the hob surface since they can get hot.
Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
If the glass ceramic surface / glass surface is cracked, switch off the
appliance to avoid the possibility of electric shock.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an
authorized Service or similarly qualified persons in order to avoid a
hazard.
WARNING: Use only hob guards designed by the manufacturer of the
cooking appliance or indicated by the manufacturer of the appliance in the
instructions for use as suitable or hob guards incorporated in the
appliance. The use of inappropriate guards can cause accidents.
Safety instructions
Installation
•
Warning! Only a qualified person must
install this appliance.
Warning! Risk of injury or damage to the
appliance.
•
•
•
•
•
•
•
•
16
Remove all the packaging.
Do not install or use a damaged appliance.
Follow the installation instruction supplied with the
appliance.
Keep the minimum distance from the other
appliances and units.
Always take care when moving the appliance as it is
heavy. Always use safety gloves and enclosed
footwear.
Seal the cut surfaces with a sealant to prevent
moisture to cause swelling.
Protect the bottom of the appliance from steam and
moisture.
Do not install the appliance adjacent to a door or
under a window. This prevents hot cookware to fall
from the appliance when the door or the window is
opened.
•
If the appliance is installed above drawers make
sure that the space, between the bottom of the
appliance and the upper drawer, is sufficient for air
circulation.
The bottom of the appliance can get hot. Make sure
to install a separation panel made from plywood,
kitchen carcass material or other non-flammable
materials under the appliance to prevent access to
the bottom.
Electrical Connection
Warning! Risk of fire and electrical
shock.
•
•
•
•
All electrical connections should be made by a
qualified electrician.
The appliance must be earthed.
Before carrying out any operation make sure that
the appliance is disconnected from the power
supply.
Make sure that the parameters on the rating plate
are compatible with the electrical ratings of the
mains power supply.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Make sure the appliance is installed correctly. Loose
and incorrect electricity mains cable or plug (if
applicable) can make the terminal become too hot.
Use the correct electricity mains cable.
Do not let the electricity mains cable tangle.
Make sure that a shock protection is installed.
Use the strain relief clamp on the cable.
Make sure the mains cable or plug (if applicable)
does not touch the hot appliance or hot cookware,
when you connect the appliance to the near sockets
Do not use multi-plug adapters and extension
cables.
Make sure not to cause damage to the mains plug
(if applicable) or to the mains cable. Contact our
Authorised Service Centre or an electrician to
change a damaged mains cable.
The shock protection of live and insulated parts
must be fastened in such a way that it cannot be
removed without tools.
Connect the mains plug to the mains socket only at
the end of the installation. Make sure that there is
access to the mains plug after the installation.
If the mains socket is loose, do not connect the
mains plug.
Do not pull the mains cable to disconnect the
appliance. Always pull the mains plug.
Use only correct isolation devices: line protecting
cut-outs, fuses (screw type fuses removed from the
holder), earth leakage trips and contactors.
The electrical installation must have an isolation
device which lets you disconnect the appliance from
the mains at all poles. The isolation device must
have a contact opening width of minimum 3 mm.
Warning! Risk of injury, burns and
electrical shock.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Use
•
•
Remove all the packaging, labelling and protective
film (if applicable) before first use.
Use this appliance in a household environment.
Do not change the specification of this appliance.
Make sure that the ventilation openings are not
blocked.
Do not let the appliance stay unattended during
operation.
Set the cooking zone to “off” after each use.
Do not put cutlery or saucepan lids on the cooking
zones. They can become hot.
Do not operate the appliance with wet hands or
when it has contact with water.
Do not use the appliance as a work surface or as a
storage surface.
If the surface of the appliance is cracked, disconnect
immediately the appliance from the power supply.
This to prevent an electrical shock.
When you place food into hot oil, it may splash.
Warning! Risk of fire and explosion
Fats and oil when heated can release flammable
vapours. Keep flames or heated objects away from
fats and oils when you cook with them.
The vapours that very hot oil releases can cause
spontaneous combustion.
Used oil, that can contain food remnants, can cause
fire at a lower temperature than oil used for the first
time.
Do not put flammable products or items that are wet
with flammable products in, near or on the
appliance.
Warning! Risk of damage to the
appliance.
Do not keep hot cookware on the control panel.
Do not put a hot pan cover on the glass surface of
the hob.
Do not let cookware to boil dry.
Be careful not to let objects or cookware fall on the
appliance. The surface can be damaged.
Do not activate the cooking zones with empty
cookware or without cookware.
Do not put aluminium foil on the appliance.
Cookware made of cast iron, aluminium or with a
damaged bottom can cause scratches on the glass /
glass ceramic. Always lift these objects up when you
have to move them on the cooking surface.
This appliance is for cooking purposes only. It must
not be used for other purposes, for example room
heating.
Care and cleaning
•
•
•
•
•
Clean regularly the appliance to prevent the
deterioration of the surface material.
Deactivate the appliance and let it cool down before
you clean it.
Disconnect the appliance from the electrical supply
before maintenance.
Do not use water spray and steam to clean the
appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use
neutral detergents. Do not use any abrasive
products, abrasive cleaning pads, solvents or metal
objects.
17
Disposal
•
Warning! Risk of injury or suffocation.
Cut off the mains electrical cable close to the
appliance and dispose of it.
Service
•
•
Contact your municipal authority for information on
how to discard the appliance correctly.
Disconnect the appliance from the mains supply.
•
•
To repair the appliance contact an Authorised
Service Centre.
Use original spare parts only.
Installation
Warning! Refer to Safety chapters.
Connection cable
•
•
Before the installation
Before you install the hob, write down the information
bellow from the rating plate. The rating plate is on the
bottom of the hob.
The hob is supplied with a connection cable.
To replace the damaged mains cable, use the cable
type: H05V2V2-F which withstands a temperature of
90°C or higher. Speak to your local Service Centre.
Serial number ...........................
Built-in hobs
Only use the built-in hobs after you assemble the hob
into correct built-in units and work surfaces that align to
the standards.
Assembly
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
18
+1
490+1mm 750 mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
Product description
Cooking surface layout
1
1 Cooking zone
2 Control panel
1
145 mm
145/210/270
mm
265
170 mm
mm
120/180
mm
1
2
1
Control panel layout
1
2
3
4
11
5
10
6
7
8
9
Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and sounds tell which functions operate.
19
Sensor
field
Function
Comment
1
ON / OFF
To activate and deactivate the hob.
2
Lock / The Child Safety Device
To lock / unlock the control panel.
3
-
To activate and deactivate the outer ring.
4
-
Heat setting display
To show the heat setting.
5
-
Timer indicators of cooking zones
To show for which zone you set the time.
6
-
Timer display
To show the time in minutes.
7
-
To activate and deactivate the outer ring.
8
-
To activate and deactivate the outer ring.
9
-
To select the cooking zone.
/
-
To increase or decrease the time.
/
-
To set a heat setting.
10
11
Heat setting displays
Display
Description
The cooking zone is deactivated.
The cooking zone operates.
-
Automatic Heat Up function operates.
+ digit
There is a malfunction.
A cooking zone is still hot (residual heat).
Lock / The Child Safety Device function operates.
Automatic Switch Off function operates.
Residual heat indicator
Warning!
There is a risk of burns
from residual heat.
20
Daily use
To deactivate the outer ring: touch the sensor field
until the indicator goes out.
Warning! Refer to Safety chapters.
When you activate the zone but do not
activate the outer ring the light that
comes out from the zone may cover the
outer ring. It does not mean that the
outer ring is activated. To see if the ring
is activated check the indicator.
Activating and deactivating
Touch
hob.
for 1 second to activate or deactivate the
Automatic Switch Off
The function deactivates the hob automatically if:
Automatic Heat Up
•
•
If you activate this function you can get a necessary
heat setting in a shorter time. The function sets the
highest heat setting for some time and then decreases
to the correct heat setting.
•
•
all cooking zones are deactivated,
you do not set the heat setting after you activate the
hob,
you spill something or put something on the control
panel for more than 10 seconds (a pan, a cloth,
etc.). An acoustic signal sounds and the hob
deactivates. Remove the object or clean the control
panel.
you do not deactivate a cooking zone or change the
comes on and the
heat setting. After some time
hob deactivates.
The relation between the heat setting and the time
after which the hob deactivates:
Heat setting
The hob deactivates after
To activate the function the cooking zone
must be cold.
To activate the function for a cooking zone: touch
until the correct heat setting comes on. After 3
seconds
comes on.
To deactivate the function: touch
.
Timer
6 hours
Count Down Timer
You can use this function to set how long the cooking
zone should operate for a single cooking session.
3-4
5 hours
First set the heat setting for the cooking zone then set
the function.
5
4 hours
6-9
1.5 hour
,1-2
To set the cooking zone: touch
again and again
until the indicator of a necessary cooking zone comes
on.
To activate the function or change the time: touch
The heat setting
Touch
to increase the heat setting. Touch
and
decrease the heat setting. Touch
same time to deactivate the cooking zone.
to
at the
Activating and deactivating the outer rings
You can adjust the surface you cook to the dimension of
the cookware.
Use sensor field:
To activate the outer ring: touch the sensor field. The
indicator comes on.
To activate more outer rings: touch the same sensor
field again. The subsequent indicator comes on.
or
of the timer to set the time (00 - 99 minutes).
When the indicator of the cooking zone starts to flash
slowly the time counts down.
To see the remaining time: set the cooking zone with
. The indicator of the cooking zone starts to flash
quickly. The display shows the remaining time.
To deactivate the function: set the cooking zone with
and touch . The remaining time counts back to
00. The indicator of the cooking zone goes out.
When the time comes to an end, the
sound operates and 00 flashes. The
cooking zone deactivates.
21
To stop the sound: touch
When you deactivate the hob, you also
deactivate this function.
.
Minute Minder
You can use this function as a Minute Minder when the
hob is activated and the cooking zones do not operate.
The heat setting display shows
The Child Safety Device
This function prevents an accidental operation of the
hob.
.
To activate the function: touch . Touch
or
of the timer to set the time. When the time comes to an
end, the sound operates and 00 flashes.
To activate the function: activate the hob with
To stop the sound: touch
comes on. Deactivate the hob with
.
The function has no effect on the
operation of the cooking zones.
.
To deactivate the function: activate the hob with
Do not set the heat setting. Touch
You can lock the control panel while cooking zones
operate. It prevents an accidental change of the heat
setting.
Set the heat setting first.
To activate the function: touch
seconds. The Timer stays on.
To deactivate the function: touch
heat setting comes on.
.
.
To override the function for only one cooking time:
comes on. Touch
for 4
activate the hob with .
seconds. Set the heat setting in 10 seconds. You can
operate the hob. When you deactivate the hob with
the function operates again.
comes on for 4
. The previous
Hints and tips
Warning! Refer to Safety chapters.
Examples of cooking applications
The data in the table is for guidance
only.
Cookware
The bottom of the cookware must be as
thick and flat as possible.
Cookware made of enamelled steel and
with aluminium or copper bottoms can
cause the colour change on the glassceramic surface.
Heat setting
22
Use to:
Time
(min)
Hints
Keep cooked food warm.
as necessary
Put a lid on the cookware.
1-2
Hollandaise sauce, melt: butter, chocolate, gelatine.
5 - 25
Mix from time to time.
1-2
Solidify: fluffy omelettes, baked eggs.
10 - 40
Cook with a lid on.
-1
.
for 4 seconds.
comes on. Deactivate the hob with
Lock
. Do
for 4 seconds.
not set the heat setting. Touch
Heat setting
Use to:
Time
(min)
Hints
2-3
Simmer rice and milkbased dishes,
heating up ready-cooked meals.
25 - 50
Add the minimum twice as much liquid
as rice, mix milk dishes part procedure
through.
3-4
Steam vegetables, fish, meat.
20 - 45
Add some tablespoons of liquid.
4-5
Steam potatoes.
20 - 60
Use max. ¼ l water for 750 g of potatoes.
4-5
Cook larger quantities of food, stews
and soups.
60 - 150
Up to 3 l liquid plus ingredients.
6-7
Gentle fry: escalope, veal cordon bleu,
cutlets, rissoles, sausages, liver, roux,
eggs, pancakes, doughnuts.
as necessary
Turn halfway through.
7-8
Heavy fry, hash browns, loin steaks,
steaks.
5 - 15
Turn halfway through.
9
Boil water, cook pasta, sear meat (goulash, pot roast), deep-fry chips.
Care and cleaning
Warning! Refer to Safety chapters.
General information
•
•
•
•
•
Clean the hob after each use.
Always use cookware with clean bottom.
Scratches or dark stains on the surface have no
effect on how the hob operates.
Use a special cleaner applicable for the surface of
the hob.
Use a special scraper for the glass.
•
•
damage to the hob. Take care to avoid burns. Put
the special scraper on the glass surface at an acute
angle and move the blade on the surface.
Remove when the hob is sufficiently cool:
limescale rings, water rings, fat stains, shiny metallic
discoloration. Clean the hob with a moist cloth and
non-abrasive detergent. After cleaning, wipe the hob
dry with a soft cloth.
Remove shiny metallic discoloration: use a
solution of water with vinegar and clean the glass
surface with a moist cloth.
Cleaning the hob
•
Remove immediately: melted plastic, plastic foil,
sugar and food with sugar. If not, the dirt can cause
Troubleshooting
Warning! Refer to Safety chapters.
23
What to do if...
Problem
Possible cause
Remedy
You cannot activate or operate the
hob.
The hob is not connected to an
electrical supply or it is connected
incorrectly.
Check if the hob is correctly connected to the electrical supply. Refer to
the connection diagram.
The fuse is blown.
Make sure that the fuse is the cause
of the malfunction. If the fuse is
blown again and again, contact a
qualified electrician.
Activate the hob again and set the
heat setting in less than 10 seconds.
You touched 2 or more sensor fields
at the same time.
Touch only one sensor field.
There is water or fat stains on the
control panel.
Clean the control panel.
An acoustic signal sounds and the
hob deactivates.
An acoustic signal sounds when the
hob is deactivated.
You put something on one or more
sensor fields.
Remove the object from the sensor
fields.
The hob deactivates.
You put something on the sensor
Remove the object from the sensor
field.
field
.
Residual heat indicator does not
come on.
The zone is not hot because it operated only for a short time.
If the zone operated sufficiently long
to be hot, speak to an Authorised
Service Centre.
Automatic Heat Up function does
not operate.
The zone is hot.
Let the zone become sufficiently
cool.
The highest heat setting is set.
The highest heat setting has the
same power as the function.
You decreased the heat setting to
Start from
and only increase the
heat setting.
.
You cannot activate the outer ring.
There is a dark area on the
multiple zone.
The sensor fields become hot.
comes on.
24
Activate the inner ring first.
It is normal that there is a dark area
on the multiple zone.
The cookware is too large or you
put it too near to the controls.
Put large cookware on the rear
zones if possible.
Automatic Switch Off operates.
Deactivate the hob and activate it
again.
Problem
Possible cause
Remedy
comes on.
The Child Safety Device or the Lock
function operates.
Refer to "Daily use" chapter.
and a number come on.
There is an error in the hob.
Disconnect the hob from the electrical supply for some time. Disconnect the fuse from the electrical system of the house. Connect it again.
If
comes on again, speak to an
Authorised Service Centre.
E6 comes on.
The second phase of the power
supply is missing.
If you cannot find a solution...
If you cannot find a solution to the problem yourself,
contact your dealer or an Authorised Service Centre.
Give the data from the rating plate. Give also three digit
letter code for the glass ceramic (it is in the corner of the
glass surface) and an error message that comes on.
Check if the hob is correctly connected to the electrical supply. Remove
the fuse, wait one minute, and insert
the fuse again.
Make sure, you operated the hob correctly. If not the
servicing by a service technician or dealer will not be
free of charge, also during the warranty period. The
instructions about the Service Centre and conditions of
guarantee are in the guarantee booklet.
Technical data
Rating plate
Model KEE8447XXK
Typ 60 HBD 68 AO
PNC 949 594 332 01
230 V 50 - 60 Hz
Made in Germany
7.8 kW
Ser.Nr. .................
ZANKER
Cooking zones specification
Cooking zone
Nominal Power (Max heat setting) [W]
Cooking zone diameter [mm]
Left front
700 / 1700
120 / 180
Left rear
1200
145
Middle rear
1050 / 1950 / 2700
145 / 210 / 270
Right rear
1400 / 2200
170 / 265
For optimal cooking results use cookware not larger
than the diameter of the cooking zone.
25
Energy efficiency
Product information according to EU 66/2014
Model identification
KEE8447XXK
Type of hob
Built-In Hob
Number of cooking zones
4
Heating technology
Radiant Heater
Diameter of circular cooking zones
(Ø)
Left front
Left rear
Middle rear
18.0 cm
14.5 cm
27.0 cm
Lenght (L) and width (W) of non
circular cooking zone
Right rear
L 26.5 cm
W 17.0 cm
Energy consumption per cooking
zone (EC electric cooking)
Left front
Left rear
Middle rear
Right rear
191.6 Wh / kg
188.0 Wh / kg
185.4 Wh / kg
191.6 Wh / kg
Energy consumption of the hob
(EC electric hob)
EN 60350-2 - Household electric cooking appliances Part 2: Hobs - Methods for measuring performance
Energy saving
You can save energy during everyday cooking if you
follow below hints.
•
•
When you heat up water, use only the amount you
need.
If it is possible, always put the lids on the cookware.
189.2 Wh / kg
•
•
•
•
•
Before you activate the cooking zone put the
cookware on it.
The cookware bottom should have the same
diameter as the cooking zone.
Put the smaller cookware on the smaller cooking
zones.
Put the cookware directly in the centre of the
cooking zone.
Use the residual heat to keep the food warm or to
melt it.
Environmental concerns
Recycle materials with the symbol . Put the
packaging in relevant containers to recycle it. Help
protect the environment and human health by recycling
waste of electrical and electronic appliances. Do not
26
dispose of appliances marked with the symbol with
the household waste. Return the product to your local
recycling facility or contact your municipal office.
Inhaltsverzeichnis
Sicherheitshinweise
Sicherheitsanweisungen
Montage
Gerätebeschreibung
Täglicher Gebrauch
27
28
30
32
33
Tipps und Hinweise
Reinigung und Pflege
Fehlersuche
Technische Daten
Energieeffizienz
35
36
36
38
39
Änderungen vorbehalten.
Sicherheitshinweise
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die
Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht
ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung des Geräts übernimmt der
Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an einem
sicheren und zugänglichen Ort zum späteren Nachschlagen auf.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann
verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige
Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren
verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern und
entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs oder der
Abkühlphase vom Gerät fern. Berührbare Teile sind heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, empfehlen wir,
diese einzuschalten.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne Beaufsichtigung
durchführen.
Kinder bis zu 3 Jahren sind während des Betriebs unbedingt von dem
Gerät fernzuhalten.
Allgemeine Sicherheit
•
WARNUNG: Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile werden
während des Betriebs heiß. Seien Sie vorsichtig und berühren Sie niemals
27
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
die Heizelemente. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät fern, wenn
sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder eine
separate Fernsteuerung ein.
WARNUNG: Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten
Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand führen.
Versuchen Sie NICHT einen Brand mit Wasser zu löschen, sondern
schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die Flamme mit einem
Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
VORSICHT: Der Kochvorgang muss überwacht werden. Ein kurzer
Kochvorgang muss kontinuierlich überwacht werden.
WARNUNG: Brandgefahr: Legen Sie keine Gegenstände auf dem
Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel oder
Topfdeckel auf die Oberfläche des Kochfelds, da diese heiß werden
können.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Dampfstrahlreiniger.
Hat die Glaskeramik-/Glasoberfläche einen Sprung, schalten Sie das
Gerät aus, um einen Stromschlag zu vermeiden.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem
autorisierten Kundendienst oder einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu vermeiden.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Schutzabdeckungen des Herstellers des
Kochgeräts, von ihm in der Bedienungsanleitung als geeignete und
empfohlene Schutzabdeckungen oder die im Gerät enthaltene
Schutzabdeckung. Es besteht Unfallgefahr durch die Verwendung
ungeeigneter Schutzabdeckungen.
Sicherheitsanweisungen
Montage
•
WARNUNG! Die Montage des Geräts
darf nur von einer qualifizierten Fachkraft
durchgeführt werden.
•
•
28
•
•
WARNUNG! Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am Gerät.
•
Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und
benutzen Sie es nicht.
•
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Die Mindestabstände zu anderen Geräten und
Küchenmöbeln sind einzuhalten.
Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes vorsichtig,
da es sehr schwer ist. Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes Schuhwerk.
Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem
Dichtungsmittel ab, um ein Aufquellen durch
Feuchtigkeit zu verhindern.
Schützen Sie die Geräteunterseite vor Dampf und
Feuchtigkeit.
•
•
•
Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben einer
Tür oder unter einem Fenster. So kann heißes
Kochgeschirr nicht herunterfallen, wenn die Tür oder
das Fenster geöffnet wird.
Wird das Gerät über Schubladen eingebaut, achten
Sie darauf, dass zwischen dem Geräteboden und
der oberen Schublade ein ausreichender Abstand
für die Luftzirkulation vorhanden ist.
Der Boden des Geräts kann heiß werden. Achten
Sie darauf eine feuerfeste Trennplatte aus
Sperrholz, Küchenmöbelmaterial oder einem
anderen nichtentflammbaren Material unter dem
Gerät anzubringen, damit der Boden nicht
zugänglich ist.
•
•
•
•
•
Elektrischer Anschluss
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektrischen Anschlüsse sind von einem
geprüften Elektriker vorzunehmen.
Das Gerät muss geerdet sein.
Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten muss das
Gerät von der elektrischen Stromversorgung
getrennt werden.
Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem
Typenschild mit den elektrischen Nennwerten der
Netzspannung übereinstimmen.
Achten Sie darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß
montiert wird. Wenn freiliegende oder ungeeignete
Netzkabel oder Netzstecker (fall vorhanden)
verwendet werden, kann der Anschluss überhitzen.
Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel für
den elektrischen Netzanschluss verwenden.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht lose
hängt oder sich verheddert.
Sorgen Sie dafür, dass ein Berührungsschutz
installiert wird.
Verwenden Sie die Zugentlastung für das Kabel.
Stellen Sie beim elektrischen Anschluss des
Gerätes sicher, dass das Netzkabel oder ggf. der
Netzstecker nicht mit dem heißen Gerät oder
heißem Kochgeschirr in Berührung kommt.
Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
Achten Sie darauf, Netzstecker (falls vorhanden)
und Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden Sie
sich zum Austausch des beschädigten Netzkabels
an unseren autorisierten Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft.
Alle Teile, die gegen direktes Berühren schützen,
sowie die isolierten Teile müssen so befestigt
werden, dass sie nicht ohne Werkzeug entfernt
werden können.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach Abschluss
der Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher,
dass der Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
Falls die Steckdose lose ist, schließen Sie den
Netzstecker nicht an.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät
von der Stromversorgung trennen möchten. Ziehen
Sie stets am Netzstecker.
Verwenden Sie nur geeignete Trenneinrichtungen:
Überlastschalter, Sicherungen (Schraubsicherungen
müssen aus dem Halter entfernt werden können),
Fehlerstromschutzschalter und Schütze.
Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie das Gerät
allpolig von der Stromversorgung trennen können.
Die Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm
ausgeführt sein.
Gebrauch
WARNUNG! Verletzungs-,
Verbrennungs- und Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das
gesamte Verpackungsmaterial, die Aufkleber und
Schutzfolie (falls vorhanden).
Das Gerät ist für die Verwendung im Haushalt
vorgesehen.
Nehmen Sie keine technischen Änderungen am
Gerät vor.
Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt
werden.
Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
Schalten Sie die Kochzonen nach jedem Gebrauch
aus.
Legen Sie kein Besteck und keine Topfdeckel auf
die Kochzonen. Anderenfalls werden sie sehr heiß.
Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder
nassen Händen oder wenn es mit Wasser in
Kontakt gekommen ist.
Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder
Abstellfläche.
Hat die Geräteoberfläche einen Sprung, trennen Sie
das Gerät umgehend von der
Spannungsversorgung. Dies dient zur Vermeidung
eines Stromschlags.
Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl geben, kann
dieses spritzen.
WARNUNG! Brand- und
Explosionsgefahr!
Erhitzte Öle und Fette können brennbare Dämpfe
freisetzen. Halten Sie Flammen und erhitzte
29
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gegenstände beim Kochen mit Fetten und Ölen von
diesen fern.
Die von sehr heißem Öl freigesetzten Dämpfe
können eine Selbstzündung verursachen.
Bereits verwendetes Öl kann Lebensmittelreste
enthalten und schon bei niedrigeren Temperaturen
eher einen Brand verursachen als frisches Öl.
Laden Sie keine entflammbaren Produkte oder
Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten
benetzt sind, in das Gerät und stellen Sie solche
nicht in die Nähe oder auf das Gerät.
WARNUNG! Das Gerät könnte
beschädigt werden.
Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf das
Bedienfeld.
Stellen Sie keine heißen Pfannen auf die
Glasoberfläche des Kochfeldes.
Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leerkochen.
Lassen Sie keine Gegenstände oder Kochgeschirr
auf das Gerät fallen. Die Oberfläche könnte
beschädigt werden.
Schalten Sie die Kochzonen niemals ein, wenn sich
kein Kochgeschirr darauf befindet, oder wenn das
Kochgeschirr leer ist.
Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.
Kochgeschirr aus Gusseisen, Aluminium oder mit
beschädigten Böden kann die Glas- bzw.
Glaskeramikoberfläche verkratzen. Heben Sie das
Kochgeschirr stets an, wenn Sie es auf dem
Kochfeld umsetzen möchten.
Dieses Gerät ist nur zum Kochen bestimmt. Jeder
andere Gebrauch ist als bestimmungsfremd
anzusehen, zum Beispiel das Beheizen eines
Raums.
Reinigung und Pflege
•
•
•
•
•
Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine
Verschlechterung des Oberflächenmaterials zu
verhindern.
Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus und
lassen Sie es abkühlen.
Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten von
der Spannungsversorgung.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder
Dampf.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen,
feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich
Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
Entsorgung
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
•
•
•
Für Informationen zur ordnungsgemäßen
Entsorgung des Geräts wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor Ort.
Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel in der Nähe des
Geräts ab, und entsorgen Sie es.
Service
•
•
Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an einen
autorisierten Kundendienst.
Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile.
Montage
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des Kochfelds folgende
Daten, die Sie auf dem Typenschild finden. Das
Typenschild ist auf dem Boden des Kochfelds
angebracht.
Seriennummer ............
Einbau-Kochfelder
Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem Einbau in bzw.
unter normgerechte, passende Einbauschränke und
Arbeitsplatten betrieben werden.
30
Anschlusskabel
•
•
Das Kochfeld wird mit einem Anschlusskabel
geliefert.
Ersetzen Sie ein defektes Netzkabel durch den
Kabeltyp H05V2V2-F, der einer Temperatur von
mindestens 90 °C standhält. Wenden Sie sich an
den Kundendienst vor Ort.
Montage
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
31
Gerätebeschreibung
Kochfeldanordnung
1
1 Kochzone
2 Bedienfeld
1
145 mm
145/210/270
mm
265
170 mm
mm
120/180
mm
1
2
1
Bedienfeldanordnung
1
2
3
4
11
5
10
6
7
8
9
Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und akustischen Signale informieren
Sie über die aktiven Funktionen.
Sensorfeld
32
Funktion
Kommentar
1
EIN/AUS
Ein- und Ausschalten des Kochfeldes.
2
Verriegeln / Kindersicherung
Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds.
3
-
Ein- und Ausschalten des äußeren Kreises.
4
-
Kochstufenanzeige
Zeigt die Kochstufe an.
5
-
Kochzonen-Anzeigen des Timers
Zeigt an, für welche Kochzone die Zeit eingestellt wurde.
6
-
Timer-Anzeige
Zeigt die Zeit in Minuten an.
7
-
Ein- und Ausschalten des äußeren Kreises.
8
-
Ein- und Ausschalten des äußeren Kreises.
Sensorfeld
11
Kommentar
-
Auswählen der Kochzone.
/
-
Erhöhen oder Verringern der Zeit.
/
-
Einstellen der Kochstufe.
9
10
Funktion
Anzeigen der Kochstufen
Display
Beschreibung
Die Kochzone ist ausgeschaltet.
Die Kochzone ist eingeschaltet.
-
Die Funktion Ankochautomatik ist in Betrieb.
+ Zahl
Eine Störung ist aufgetreten.
Eine Kochzone ist noch heiß (Restwärme).
Die Funktion Verriegeln/Kindersicherung ist in Betrieb.
Die Funktion Abschaltautomatik ist in Betrieb.
Restwärmeanzeige
WARNUNG!
Es besteht
Verbrennungsgefahr durch Restwärme.
Täglicher Gebrauch
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
•
•
Ein- und Ausschalten
Berühren Sie
1 Sekunde lang, um das Kochfeld einoder auszuschalten.
Abschaltautomatik
Mit dieser Funktion wird das Kochfeld in folgenden
Fällen automatisch ausgeschaltet:
•
Alle Kochzonen sind ausgeschaltet.
•
Nach dem Einschalten des Kochfelds wird keine
Kochstufe gewählt.
Das Bedienfeld ist mehr als 10 Sekunden mit
verschütteten Lebensmitteln oder einem
Gegenstand bedeckt (Topf, Tuch usw.). Ein
akustisches Signal ertönt und das Kochfeld schaltet
ab. Entfernen Sie den Gegenstand oder reinigen Sie
das Bedienfeld.
Eine Kochzone wurde nicht ausgeschaltet bzw. die
Kochstufe wurde nicht geändert. Nach einer Weile
leuchtet
auf und das Kochfeld schaltet sich aus.
Verhältnis zwischen der Kochstufe und der Zeit,
nach der das Kochfeld ausgeschaltet wird:
33
Einschalten der Funktion für eine Kochzone:
Kochstufe
Das Kochfeld wird ausgeschaltet nach
6 Stunden
,1-2
3-4
5 Stunden
5
4 Stunden
6-9
1,5 Stunden
Berühren Sie , bis die erforderliche
Kochstufeneinstellung angezeigt wird. Nach 3
Sekunden leuchtet
auf.
Ausschalten der Funktion: Berühren Sie
.
Timer
Einstellen der Kochstufe
Kurzzeitmesser
Mit dieser Funktion stellen Sie ein, wie lange eine
Kochzone für einen einzelnen Kochvorgang
eingeschaltet bleiben soll.
Berühren Sie
Stellen Sie zuerst die Kochstufe für die Kochzone und
erst danach die Funktion ein.
, um die Kochstufeneinstellung zu
erhöhen. Berühren Sie , um die
Kochstufeneinstellung zu verringern. Berühren Sie zum
Ausschalten der Kochzone
und
gleichzeitig.
Ein- und Ausschalten der äußeren Heizkreise
Die Kochflächen können an die Größe des
Kochgeschirrs angepasst werden.
Verwenden Sie das Sensorfeld:
Einschalten des äußeren Heizkreises: Berühren Sie
das Sensorfeld. Die Kontrolllampe leuchtet auf.
Einschalten weiterer äußerer Heizkreise: Berühren
Sie das Sensorfeld erneut. Die entsprechende
Kontrolllampe leuchtet auf.
Ausschalten des äußeren Heizkreises: Berühren Sie
das Sensorfeld, bis die Kontrolllampe erlischt.
Wenn Sie die Kochzone ohne den
äußeren Heizkreis einschalten, kann sich
das Licht der Kochzone auf den äußeren
Heizkreis ausbreiten. Dies bedeutet aber
nicht, dass der äußere Heizkreis
eingeschaltet ist. Prüfen Sie, ob die
Kontrolllampe leuchtet, um zu sehen, ob
der Heizkreis eingeschaltet ist.
Ankochautomatik
Durch Einschalten dieser Funktion lässt sich die
erforderliche Kochstufeneinstellung schneller erzielen.
Bei Verwendung der Funktion wird eine bestimmte Zeit
lang die höchste Kochstufe eingestellt und
anschließend auf die erforderliche Stufe
zurückgeschaltet.
Zum Einschalten der Funktion muss die
Kochzone abgekühlt sein.
34
Auswählen der Kochzone:Berühren Sie
so oft, bis
die Anzeige der gewünschten Kochzone aufleuchtet.
Einschalten der Funktion oder Ändern der Zeit:
oder , um die Dauer für den Timer
Berühren Sie
einzustellen (00 - 99 Minuten). Wenn die Anzeige der
Kochzone langsam blinkt, wird die Zeit heruntergezählt.
So wird die Restzeit angezeigt: Wählen Sie die
Kochzone mit
aus. Die Anzeige der Kochzone blinkt
schneller. Das Display zeigt die Restzeit an.
Ausschalten der Funktion: Wählen Sie die Kochzone
und berühren Sie . Die Restzeit wird auf 00
mit
heruntergezählt. Die Anzeige der Kochzone erlischt.
Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen
ist, ertönt ein Signalton und 00 blinkt. Die
Kochzone wird ausgeschaltet.
Ausschalten des Signaltons: Berühren Sie
.
Kurzzeit-Wecker
Sie können diese Funktion als Kurzzeit-Wecker
benutzen, wenn das Gerät eingeschaltet ist und die
Kochzonen nicht in Betrieb sind. Das Display zeigt
an.
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
. Berühren
Sie
oder
des Timers, um die Zeit einzustellen.
Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein
Signalton und 00 blinkt.
Ausschalten des Signaltons: Berühren Sie
.
Diese Funktion hat keine Auswirkung auf
den Kochzonenbetrieb.
Verriegeln
Einschalten der Funktion: Schalten Sie das Kochfeld
Sie können das Bedienfeld sperren, wenn Kochzonen
eingeschaltet sind. So wird verhindert, dass die
Kochstufe versehentlich geändert wird.
mit
ein. Stellen Sie keine Kochstufe ein. Berühren
Sie
4 Sekunden lang.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.
leuchtet auf. Schalten Sie
aus.
Ausschalten der Funktion: Schalten Sie das Kochfeld
Einschalten der Funktion:Berühren Sie .
leuchtet 4 Sekunden auf.Der Timer bleibt eingeschaltet.
Ausschalten der Funktion: Berühren Sie
vorherige Kochstufe wird angezeigt.
das Kochfeld mit
. Die
Diese Funktion wird auch ausgeschaltet,
sobald das Kochfeld ausgeschaltet wird.
mit
ein. Stellen Sie keine Kochstufe ein. Berühren
Sie
4 Sekunden lang.
das Kochfeld mit
leuchtet auf. Schalten Sie
aus.
Vorübergehendes Ausschalten der Funktion für
einen einzelnen Kochvorgang: Schalten Sie das
Kindersicherung
ein.
leuchtet auf. Berühren Sie
Kochfeld mit
4 Sekunden lang. Stellen Sie die Kochstufe innerhalb
von 10 Sekunden ein. Das Kochfeld kann jetzt benutzt
Diese Funktion verhindert ein versehentliches
Einschalten des Kochfelds.
werden. Wenn Sie das Kochfeld mit
ausschalten,
wird diese Funktion wieder eingeschaltet.
Tipps und Hinweise
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Anwendungsbeispiele für das Garen
Kochgeschirr
Bei den Angaben in der folgenden
Tabelle handelt es sich um Richtwerte.
Der Boden des Kochgeschirrs sollte so
dick und flach wie möglich sein.
Kochgeschirr aus Stahlemaille oder mit
Aluminium- oder Kupferböden kann
Verfärbungen der
Glaskeramikoberfläche verursachen.
Kochstufe
Verwendung:
Dauer
(Min.)
Warmhalten von gegarten Speisen.
Nach
Bedarf
Legen Sie einen Deckel auf das Kochgeschirr.
1-2
Sauce Hollandaise, Schmelzen von:
Butter, Schokolade, Gelatine.
5 - 25
Gelegentlich umrühren.
1-2
Stocken: Lockere Omeletts, gebackene
Eier.
10 - 40
Mit Deckel garen.
2-3
Köcheln von Reis und Milchgerichten,
Erhitzen von Fertiggerichten.
25 - 50
Mindestens doppelte Menge Flüssigkeit zum Reis geben, Milchgerichte
zwischendurch umrühren.
3-4
Dünsten von Gemüse, Fisch, Fleisch.
20 - 45
Einige Esslöffel Flüssigkeit hinzugeben.
-1
Hinweise
35
Kochstufe
Verwendung:
Dauer
(Min.)
Hinweise
4-5
Dampfgaren von Kartoffeln.
20 - 60
Max. ¼ l Wasser für 750 g Kartoffeln
verwenden.
4-5
Kochen größerer Speisemengen, Eintopfgerichte und Suppen.
60 - 150
Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten.
6-7
Bei geringer Hitze anbraten: Schnitzel,
Cordon bleu, Kotelett, Frikadellen,
Bratwürste, Leber, Mehlschwitze, Eier,
Pfannkuchen, Donuts.
Nach
Bedarf
Nach der Hälfte der Zeit wenden.
7-8
Braten bei starker Hitze: Rösti, Lendenstücke, Steaks.
5 - 15
Nach der Hälfte der Zeit wenden.
9
Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch, Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites.
Reinigung und Pflege
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Allgemeine Informationen
•
•
•
•
•
Reinigen Sie das Kochfeld nach jedem Gebrauch.
Achten Sie immer darauf, dass der Boden des
Kochgeschirrs sauber ist.
Kratzer oder dunkle Flecken auf der Oberfläche
beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des
Kochfelds nicht.
Verwenden Sie einen Spezialreiniger zur Reinigung
der Kochfeldoberfläche.
Verwenden Sie einen speziellen Reinigungsschaber
für Glas.
Reinigen des Kochfelds
•
Folgendes muss sofort entfernt werden:
geschmolzener Kunststoff, Plastikfolie, Zucker bzw.
Fehlersuche
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
36
•
•
zuckerhaltige Lebensmittel. Andernfalls können die
Verschmutzungen das Kochfeld beschädigen.
Achten Sie darauf, dass sich niemand
Verbrennungen zuzieht. Den speziellen
Reinigungsschaber schräg zur Glasfläche ansetzen
und über die Oberfläche bewegen.
Folgendes kann nach ausreichender Abkühlung
des Kochfelds entfernt werden: Kalk- und
Wasserränder, Fettspritzer und metallisch
schimmernde Verfärbungen. Reinigen Sie das
Kochfeld mit einem feuchten Tuch und nicht
scheuernden Reinigungsmittel. Wischen Sie das
Kochfeld nach der Reinigung mit einem weichen
Tuch trocken.
Entfernen Sie metallisch schimmernde
Verfärbungen: Benutzen Sie für die Reinigung der
Glasoberfläche ein mit einer Lösung aus Essig und
Wasser angefeuchtetes Tuch.
Was tun, wenn ...
Störung
Das Kochfeld kann nicht eingeschaltet oder bedient werden.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Kochfeld ist nicht oder nicht
ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen.
Prüfen Sie, ob das Kochfeld ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen ist. Nehmen Sie dazu den Anschlussplan zu
Hilfe.
Die Sicherung ist durchgebrannt.
Vergewissern Sie sich, dass die Sicherung der Grund für die Störung
ist. Brennt die Sicherung wiederholt
durch, wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft.
Schalten Sie das Kochfeld erneut
ein und stellen Sie innerhalb von 10
Sekunden die Kochstufe ein.
Zwei oder mehr Sensorfelder wurden gleichzeitig berührt.
Berühren Sie nur ein Sensorfeld.
Auf dem Bedienfeld befinden sich
Wasser- oder Fettspritzer.
Wischen Sie das Bedienfeld ab.
Ein akustisches Signal ertönt und
das Kochfeld schaltet ab.
Wenn das Kochfeld ausgeschaltet
wird, ertönt ein akustisches Signal.
Mindestens ein Sensorfeld wurde
bedeckt.
Entfernen Sie den Gegenstand von
den Sensorfeldern.
Das Kochfeld wird ausgeschaltet.
Sie haben etwas auf das Sensorfeld
Entfernen Sie den Gegenstand vom
Sensorfeld.
gestellt.
Die Restwärmeanzeige funktioniert
nicht.
Die Kochzone ist nicht heiß, da sie
nur kurze Zeit in Betrieb war.
War die Kochzone lange genug eingeschaltet, um heiß zu sein, wenden Sie sich an den autorisierten
Kundendienst.
Die Ankochautomatik startet nicht.
Die Kochzone ist heiß.
Lassen Sie die Kochzone lange genug abkühlen.
Die höchste Kochstufe ist eingestellt.
Die höchste Kochstufe hat die gleiche Leistung wie die Funktion.
Sie haben die Kochstufe auf
verringert.
Beginnen Sie bei
und erhöhen
Sie nur die Kochstufe.
Der äußere Heizkreis lässt sich
nicht einschalten.
In der Mehrkreis-Kochzone
befindet sich ein dunkler Bereich.
Schalten Sie zuerst den inneren
Heizkreis ein.
Es ist normal, dass sich in der
Mehrkreis-Kochzone ein dunkler
Bereich befindet.
37
Störung
Die Sensorfelder werden heiß.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Kochgeschirr ist zu groß, oder
Sie haben es zu nahe an die Bedienelemente gestellt.
Stellen Sie großes Kochgeschirr
nach Möglichkeit auf die hinteren
Kochzonen.
leuchtet auf.
Die Abschaltautomatik hat ausgelöst.
Schalten Sie das Kochfeld aus und
wieder ein.
leuchtet auf.
Die Kindersicherung oder die Tastensperre ist eingeschaltet.
Siehe Kapitel „Täglicher Gebrauch“.
Es ist ein Fehler im Kochfeld aufgetreten.
Trennen Sie das Kochfeld eine Zeit
lang vom Stromnetz. Schalten Sie
die Sicherung im Sicherungskasten
der Hausinstallation aus. Schalten
Sie die Sicherung wieder ein. Wenn
und eine Zahl werden angezeigt.
erneut aufleuchtet, wenden Sie
sich an den autorisierten Kundendienst.
E6 leuchtet auf.
Die zweite Phase der Stromversorgung fehlt.
Wenn Sie das Problem nicht lösen können...
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können,
wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen
autorisierten Kundendienst. Geben Sie die Daten, die
Sie auf dem Typenschild finden, an. Geben Sie dabei
den dreistelligen Buchstaben-Code für die Glaskeramik
(befindet sich in der Ecke der Glasfläche) und die
Prüfen Sie, ob das Kochfeld ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen ist. Nehmen Sie die Sicherung heraus, warten Sie eine Minute und setzen Sie
die Sicherung wieder ein.
angezeigte Fehlermeldung an. Vergewissern Sie sich,
dass Sie das Kochfeld korrekt bedient haben. Wenn Sie
das Gerät falsch bedient haben, fällt auch während der
Garantiezeit für die Reparatur durch einen Techniker
oder Händler eine Gebühr an. Die Informationen zum
Kundendienst und die Garantiebedingungen finden Sie
im Garantieheft.
Technische Daten
Typenschild
Modell KEE8447XXK
Typ 60 HBD 68 AO
Ser. Nr. ..........
ZANKER
38
Produkt-Nummer (PNC) 949 594 332 01
230 V, 50 - 60 Hz
Made in Germany
7,8 kW
Technische Daten der Kochzonen
Kochzone
Nennleistung (höchste Kochstufe) [W]
Durchmesser der Kochzone [mm]
Vorne links
700 / 1700
120 / 180
Hinten links
1200
145
Hinten Mitte
1050 / 1950 / 2700
145 / 210 / 270
Hinten rechts
1400 / 2200
170 / 265
Verwenden Sie für optimale Kochergebnisse kein
Kochgeschirr, dessen Durchmesser größer als der der
Kochzone ist.
Energieeffizienz
Produktinformationen gemäß EU 66/2014
Modellidentifikation
KEE8447XXK
Kochfeldtyp
Einbau-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen
4
Heiztechnologie
Kochzone mit Strahlungsbeheizung
Durchmesser der kreisförmigen
Kochzonen (Ø)
Vorne links
Hinten links
Hinten Mitte
18,0 cm
14,5 cm
27,0 cm
Länge (L) und Breite (B) der nicht
kreisförmigen Kochzone
Hinten rechts
L 26,5 cm
B 17,0 cm
Energieverbrauch pro Kochzone
(EC electric cooking)
Vorne links
Hinten links
Hinten Mitte
Hinten rechts
191,6 Wh / kg
188,0 Wh / kg
185,4 Wh / kg
191,6 Wh / kg
Energieverbrauch des Kochfelds
(EC electric hob)
189,2 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für den
Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder - Verfahren zur
Messung der Gebrauchseigenschaften
•
Energie sparen
•
Beachten Sie folgende Tipps, um beim täglichen
Kochen Energie zu sparen.
•
•
•
•
Wenn Sie Wasser erwärmen, verwenden Sie nur die
benötigte Menge.
Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit einem
Deckel ab.
•
Stellen Sie Kochgeschirr auf die Kochzone, bevor
Sie sie einschalten.
Der Boden des Kochgeschirrs sollte denselben
Durchmesser wie die Kochzone haben.
Stellen Sie kleineres Kochgeschirr auf die kleineren
Kochzonen.
Stellen Sie das Kochgeschirr mittig auf die
Kochzone.
Nutzen Sie die Restwärme, um die Speisen warm
zu halten oder zu schmelzen.
39
Umwelttipps
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol .
Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und elektronische
Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol
40
nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer
örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
Table des matières
Informations de sécurité
Consignes de sécurité
Installation
Description de l'appareil
Utilisation quotidienne
41
42
44
46
47
Conseils
Entretien et nettoyage
Dépannage
Caractéristiques techniques
Rendement énergétique
49
50
50
52
53
Sous réserve de modifications.
Informations de sécurité
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions
fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez
toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer
ultérieurement.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par
des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont
correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de
l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus
ont été appréhendés.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les
convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en
cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont
chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous
recommandons de l'activer.
Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par
des enfants sans surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus éloignés de l'appareil en
permanence lorsqu'il est en fonctionnement.
Sécurité générale
•
AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties accessibles deviennent
chauds pendant son fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les
41
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à
l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un
système de commande à distance.
AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser chauffer de la
graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela
pourrait provoquer un incendie.
N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau. Éteignez l'appareil
puis couvrez les flammes, par exemple avec un couvercle ou une
couverture ignifuge.
ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une cuisson courte doit
être surveillée en permanence.
AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ! N'entreposez rien sur les
surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes,
cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
Si la surface vitrocéramique / en verre est fissurée, éteignez l'appareil
pour éviter tout risque d'électrocution.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le
fabricant, un service de maintenance agréé ou un technicien qualifié afin
d'éviter tout danger.
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les dispositifs de protection pour
table de cuisson conçus ou indiqués comme adaptés par le fabricant de
l'appareil de cuisson dans les instructions d'utilisation, ou les dispositifs de
protection pour table de cuisson intégrés à l'appareil. L'utilisation de
dispositifs de protection non adaptés peut entraîner des accidents.
Consignes de sécurité
Installation
AVERTISSEMENT! L'appareil doit être
installé uniquement par un professionnel
qualifié.
•
•
42
•
•
•
AVERTISSEMENT! Risque de blessure
corporelle ou de dommages matériels.
•
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un appareil
endommagé.
•
Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
Respectez l'espacement minimal requis par rapport
aux autres appareils et éléments.
Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez
l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants
de sécurité et des chaussures fermées.
Isolez les surfaces découpées à l'aide d'un matériau
d'étanchéité pour éviter que la moisissure ne
provoque de gonflements.
Protégez la partie inférieure de l'appareil de la
vapeur et de l'humidité.
•
•
•
N'installez pas l'appareil près d'une porte ou sous
une fenêtre. Les récipients chauds risqueraient de
tomber de l'appareil lors de l'ouverture de celles-ci.
Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs,
assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre
le fond de l'appareil et le tiroir supérieur pour que
l'air puisse circuler.
Le dessous de l'appareil peut devenir très chaud.
Veillez à installer un panneau de séparation sous
l'appareil pour en bloquer l'accès. Ce panneau peut
être en contreplaqué, provenir d'un autre meuble de
cuisine, et doit être composé d'un matériau non
inflammable.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT! Risque d'incendie
ou d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L'ensemble des branchements électriques doit être
effectué par un technicien qualifié.
L'appareil doit être relié à la terre.
Avant toute intervention, assurez-vous que l'appareil
est débranché.
Vérifiez que les paramètres figurant sur la plaque
signalétique correspondent aux données électriques
de votre réseau.
Assurez-vous que l'appareil est bien installé. Un
câble d'alimentation lâche et inapproprié ou une
fiche (si présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
Utilisez le câble d'alimentation électrique approprié.
Ne laissez pas le câble d'alimentation s'emmêler.
Assurez-vous qu'une protection anti-électrocution
est installée.
Utilisez un collier anti-traction sur le câble.
Assurez-vous que le câble d'alimentation ou la fiche
(si présente) n'entrent pas en contact avec les
surfaces brûlantes de l'appareil ou les récipients
brûlants lorsque vous branchez l'appareil à des
prises électriques situées à proximité.
N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de
rallonges.
Veillez à ne pas endommager la fiche secteur (si
présente) ni le câble d'alimentation. Contactez notre
centre de maintenance agréé ou un électricien pour
remplacer le câble d'alimentation s'il est
endommagé.
La protection contre les chocs des parties sous
tension et isolées doit être fixée de telle manière
qu'elle ne peut pas être enlevée sans outils.
Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de
courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que
la prise de courant est accessible une fois l'appareil
installé.
•
•
•
•
Si la prise de courant est lâche, ne branchez pas la
fiche d'alimentation secteur.
Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
N'utilisez que des systèmes d'isolation appropriés :
des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à visser
doivent être retirés du support), un disjoncteur
différentiel et des contacteurs.
L'installation électrique doit être équipée d'un
dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le
dispositif d'isolement doit présenter une distance
d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.
Utilisation
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures ou d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avant la première utilisation, retirez les emballages,
les étiquettes et les films de protection (si présents).
Utilisez cet appareil dans un environnement
domestique.
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont
pas bouchés.
Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance
pendant son fonctionnement.
Éteignez les zones de cuisson après chaque
utilisation.
Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur les
zones de cuisson. Elles sont chaudes.
N'utilisez jamais cet appareil avec les mains
mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de l'eau.
N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail ou
comme plan de stockage.
Si la surface de l'appareil présente des fêlures,
débranchez immédiatement l'appareil pour éviter
tout risque d'électrocution.
Lorsque vous versez un aliment dans de l'huile
chaude, elle peut éclabousser.
AVERTISSEMENT! Risque d'incendie et
d'explosion.
Les graisses et l'huile chaudes peuvent dégager des
vapeurs inflammables. Tenez les flammes ou les
objets chauds éloignés des graisses et de l'huile
lorsque vous vous en servez pour cuisiner.
Les vapeurs dégagées par l'huile très chaude
peuvent provoquer une combustion spontanée.
L'huile qui a servi contient des restes d'aliments
pouvant provoquer un incendie à température plus
faible que l'huile n'ayant jamais servi.
Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables à
l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.
43
AVERTISSEMENT! Risque
d'endommagement de l'appareil.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne laissez pas de récipients chauds sur le bandeau
de commande.
Ne posez pas de couvercle de casserole chaud sur
la surface en verre de la table de cuisson.
Ne laissez pas le contenu des récipients de cuisson
s'évaporer complètement.
Prenez soin de ne pas laisser tomber d'objets ou de
récipients sur l'appareil. Sa surface risque d'être
endommagée.
Ne faites jamais fonctionner les zones de cuisson
avec des récipients de cuisson vides ou sans aucun
récipient de cuisson.
Ne placez jamais de papier aluminium sur l'appareil.
N'utilisez pas de récipients en fonte ou en
aluminium, ni de récipients dont le fond est
endommagé et rugueux. Ils risqueraient de rayer le
verre ou la surface vitrocéramique. Soulevez
toujours ces objets lorsque vous devez les déplacer
sur la surface de cuisson.
Cet appareil est exclusivement destiné à un usage
culinaire. Ne l'utilisez pas pour des usages autres
que celui pour lequel il a été conçu, à des fins de
chauffage par exemple.
Entretien et nettoyage
•
•
•
•
•
Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le
nettoyer.
Débranchez l’appareil de l'alimentation électrique
avant toute opération de maintenance.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des produits de lavage neutres.
N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à
récurer, de solvants ni d'objets métalliques.
Mise au rebut
AVERTISSEMENT! Risque de blessure
ou d'asphyxie.
•
•
•
Contactez votre service municipal pour obtenir des
informations sur la marche à suivre pour mettre
l'appareil au rebut.
Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil
et mettez-le au rebut.
Maintenance
•
•
Pour réparer l'appareil, contactez un service aprèsvente agréé.
Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir
le revêtement en bon état.
Installation
AVERTISSEMENT! Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
dans des meubles et sur des plans de travail
homologués et adaptés.
Avant l'installation
Câble d'alimentation
Avant d'installer la table de cuisson, notez les
informations de la plaque signalétique ci-dessous. La
plaque signalétique se trouve au bas de la table de
cuisson.
•
Numéro de série ....................
Tables de cuisson intégrées
Les tables de cuisson encastrables ne peuvent être
mises en fonctionnement qu'après avoir été installées
44
•
La table de cuisson est fournie avec un câble
d'alimentation.
Pour remplacer le câble d'alimentation endommagé,
utilisez le type de câble suivant : H05V2V2-F qui
doit supporter une température minimale de 90 °C.
Contactez votre service après-vente.
Montage
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
min.
12 mm
min.
28 mm
min.
20 mm
45
Description de l'appareil
Description de la table de cuisson
1
1 Zone de cuisson
2 Bandeau de commande
1
145 mm
145/210/270
mm
265
170 mm
mm
120/180
mm
1
2
1
Description du bandeau de commande
1
2
3
4
11
5
10
6
7
8
9
Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les voyants et les signaux sonores
indiquent les fonctions activées.
Touche
sensitive
Commentaire
1
MARCHE/ARRÊT
Pour allumer et éteindre la table de cuisson.
2
Verrouillage / Dispositif de sécurité enfants
Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau de commande.
-
Pour activer ou désactiver le circuit extérieur de la zone
de cuisson.
-
Indicateur du niveau de cuisson
Pour indiquer le niveau de cuisson.
-
Voyants du minuteur des zones
de cuisson
Pour indiquer la zone à laquelle se réfère la durée sélectionnée.
-
Affichage du minuteur
Pour indiquer la durée, en minutes.
3
4
5
6
46
Fonction
Touche
sensitive
Pour activer ou désactiver le circuit extérieur de la zone
de cuisson.
-
Pour activer ou désactiver le circuit extérieur de la zone
de cuisson.
-
Pour choisir la zone de cuisson.
/
-
Pour augmenter ou diminuer la durée.
/
-
Pour sélectionner un niveau de cuisson.
8
9
11
Commentaire
-
7
10
Fonction
Indicateurs de niveau de cuisson
Affichage
Description
La zone de cuisson est désactivée.
La zone de cuisson est activée.
-
La fonction Démarrage automatique de la cuisson est activée.
+ chiffre
Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
Une zone de cuisson est encore chaude (chaleur résiduelle).
La fonction Verrouillage /Dispositif de sécurité enfants est activée.
La fonction Arrêt automatique est activée.
Voyant de chaleur résiduelle
AVERTISSEMENT!
La chaleur
résiduelle peut être source de brûlures.
Utilisation quotidienne
AVERTISSEMENT! Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
Activation et désactivation
Appuyez sur
pendant 1 seconde pour activer ou
désactiver la table de cuisson.
Arrêt automatique
Cette fonction arrête la table de cuisson
automatiquement si :
•
•
toutes les zones de cuisson sont désactivées,
vous ne réglez pas le niveau de cuisson après avoir
allumé la table de cuisson,
47
•
•
vous avez renversé quelque chose ou placé un
objet sur le bandeau de commande pendant plus de
10 secondes (une casserole, un torchon, etc.). Un
signal sonore retentit et la table de cuisson s'éteint.
Retirez l'objet du bandeau de commande ou
nettoyez celui-ci.
vous ne désactivez pas la zone de cuisson ou ne
modifiez pas le niveau de cuisson. Au bout de
quelques instants,
s'allume et la table de
cuisson s'éteint.
La relation entre le niveau de cuisson et la durée
après laquelle la table de cuisson s'éteint :
Démarrage automatique de la cuisson
Cette fonction vous permet d'atteindre le niveau de
cuisson sélectionné en un temps plus court. Cette
fonction active le niveau de cuisson le plus élevé
pendant un certain temps puis redescend au niveau
sélectionné.
Pour activer la fonction, la zone de
cuisson doit être froide
Pour activer la fonction pour une zone de cuisson :
appuyez sur
jusqu'à ce que le niveau de cuisson
réglé s'affiche. Au bout de 3 secondes,
Niveau de cuisson
La table de cuisson
s'éteint au bout de
6 heures
,1-2
3-4
5 heures
5
4 heures
6-9
1,5 heure
Niveau de cuisson
Appuyez sur
pour augmenter le niveau de cuisson.
Appuyez sur
pour diminuer le niveau de cuisson.
Appuyez simultanément sur
la zone de cuisson.
et
pour désactiver
Activation et désactivation des circuits
extérieurs
Vous pouvez ajuster la surface de cuisson à la
dimension de votre ustensile de cuisine.
Utilisez la touche sensitive :
Pour activer le circuit extérieur : appuyez sur la
touche sensitive. Le voyant s'allume.
Pour activer plusieurs circuits extérieurs : appuyez à
nouveau sur la même touche sensitive. Le voyant
suivant s'allume.
Pour désactiver le circuit extérieur : appuyez sur la
touche sensitive jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.
Lorsque vous activez la zone mais que
vous n'activez pas le circuit extérieur, la
lumière provenant de la zone peut
recouvrir le circuit extérieur. Cela
n'indique pas que le circuit extérieur est
activé. Pour savoir si le circuit est activé,
regardez le voyant.
48
Pour désactiver la fonction : appuyez sur
s'allume.
.
Minuteur
Minuteur dégressif
Vous pouvez utiliser cette fonction pour régler la durée
de fonctionnement de la zone de cuisson, uniquement
pour une session.
Sélectionnez d'abord le niveau de cuisson de la zone de
cuisson, puis réglez la fonction.
Pour régler la zone de cuisson : appuyez sur
à
plusieurs reprises jusqu'à ce que l'indicateur d'une zone
de cuisson nécessaire s'allume.
Pour activer la fonction ou changer l'heure :
appuyez sur la touche
ou
du minuteur pour
régler la durée (de 00 à 99 minutes). Lorsque le voyant
de la zone de cuisson commence à clignoter lentement,
le décompte commence.
Pour afficher le temps restant : réglez la zone de
cuisson avec . Le voyant de la zone de cuisson
clignote rapidement. L'affichage indique la durée
restante.
Pour désactiver la fonction : sélectionnez la zone de
cuisson avec et appuyez sur . Le temps restant
est décompté jusqu'à 00. Le voyant de la zone de
cuisson commence à clignoter rapidement.
Lorsque la durée est écoulée, un signal
sonore retentit et 00 clignote. La zone de
cuisson se désactive.
Pour arrêter le son : appuyez sur
.
Minuterie
Vous pouvez utiliser cette fonction comme Minuterie
lorsque la table de cuisson est allumée mais que les
zones de cuisson ne sont pas activées. L'affichage du
niveau de cuisson indique
.
Pour activer cette fonction : appuyez sur
.
Dispositif de sécurité enfants
Appuyez sur la touche
ou
du minuteur pour
régler la durée. Lorsque la durée est écoulée, un signal
sonore retentit et 00 clignote.
Cette fonction permet d'éviter une utilisation involontaire
de la table de cuisson.
Pour arrêter le son : appuyez sur
en appuyant sur
.
Cette fonction est sans effet sur le
fonctionnement des zones de cuisson.
Pour activer la fonction : allumez la table de cuisson
niveau de cuisson. Appuyez sur
4 secondes.
en appuyant sur
Verrouillage
Vous pouvez verrouiller le bandeau de commande
pendant que les zones de cuisson fonctionnent. Vous
éviterez ainsi une modification accidentelle du réglage
du niveau de cuisson.
. Ne sélectionnez pas de réglage de
pendant
s'allume. Éteignez la table de cuisson
.
Pour désactiver la fonction : allumez la table de
cuisson en appuyant sur
. Ne sélectionnez pas de
réglage de niveau de cuisson. Appuyez sur
4 secondes.
pendant
s'allume. Éteignez la table de cuisson
Réglez d'abord le niveau de cuisson.
en appuyant sur
Pour activer la fonction : appuyez sur .
s'affiche pendant 4 secondes.Le minuteur reste activé.
Pour désactiver la fonction le temps d'une cuisson :
Pour désactiver la fonction : appuyez sur
niveau de cuisson précédent s'allume.
. Le
Lorsque vous éteignez la table de
cuisson, cette fonction est également
désactivée.
.
allumez la table de cuisson en appuyant sur
.
s'allume. Appuyez sur
pendant 4 secondes. Réglez
le niveau de cuisson dans les 10 secondes qui
suivent. Vous pouvez utiliser la table de cuisson.
Lorsque vous éteignez la table de cuisson avec
fonction est de nouveau activée.
, la
Conseils
AVERTISSEMENT! Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
Exemples de cuisson
Ustensiles de cuisson
Les valeurs figurant dans le tableau
suivant sont fournies à titre indicatif.
Le fond de l'ustensile de cuisson doit
être aussi plat et épais que possible.
Les récipients de cuisson avec un fond
en émail, en aluminium ou en cuivre
peuvent laisser des traces sur la surface
vitrocéramique.
Niveau de cuisson
Durée
(min)
Conseils
Conservez les aliments cuits au chaud.
au besoin
Placez un couvercle sur le récipient.
1-2
Sauce hollandaise, faire fondre : beurre, chocolat, gélatine.
5 - 25
Mélangez de temps en temps.
1-2
Solidifier : omelettes, œufs cocotte.
10 - 40
Couvrez pendant la cuisson.
-1
Utilisation :
49
Niveau de cuisson
Utilisation :
Durée
(min)
Conseils
2-3
Faire mijoter des plats à base de riz et
de laitage, réchauffer des plats cuisinés.
25 - 50
Ajoutez au moins deux fois plus d'eau
que de riz. Remuez les plats à base
de lait durant la cuisson.
3-4
Cuire à la vapeur des légumes, du
poisson et de la viande.
20 - 45
Ajoutez quelques cuillerées de liquide.
4-5
Cuire des pommes de terre à la vapeur.
20 - 60
Utilisez max. ¼ l d'eau pour 750 g de
pommes de terre.
4-5
Cuire de grandes quantités d'aliments,
des ragoûts et des soupes.
60 - 150
Ajoutez jusqu’à 3 litres de liquide, plus
les ingrédients.
6-7
Faire revenir : escalopes, cordons
bleus de veau, côtelettes, rissolettes,
saucisses, foie, roux, œufs, crêpes,
beignets.
au besoin
Retournez à la moitié du temps.
7-8
Cuisson à température élevée des
pommes de terre rissolées, filets,
steaks.
5 - 15
Retournez à la moitié du temps.
9
Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller de la viande (goulasch, bœuf braisé), cuire des frites.
Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT! Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
Informations générales
•
•
•
•
•
Nettoyez la table de cuisson après chaque
utilisation.
Utilisez toujours un plat de cuisson dont le fond est
propre.
Les rayures ou les taches sombres sur la surface
n'ont aucune incidence sur le fonctionnement de la
table de cuisson.
Utilisez un nettoyant spécialement adapté à la
surface de la table de cuisson.
Utilisez un racloir spécial pour la vitre.
Nettoyage de la table de cuisson
•
Enlevez immédiatement : plastique fondu, films
plastiques, sucre et aliments contenant du sucre.
Dépannage
AVERTISSEMENT! Reportez-vous aux
chapitres concernant la sécurité.
50
•
•
Sinon, la saleté pourrait endommager la table de
cuisson. Veillez à ne pas vous brûler. Tenez le
racloir spécial incliné sur la surface vitrée et faites
glisser la lame du racloir pour enlever les salissures.
Une fois que la table de cuisson a suffisamment
refroidi, enlevez : traces de calcaire et d'eau,
projections de graisse, décolorations métalliques
luisantes. Nettoyez la table de cuisson à l'aide d'un
chiffon humide et d'un détergent non abrasif. Après
le nettoyage, séchez la table de cuisson à l'aide
d'un chiffon doux.
Pour retirer les décolorations métalliques
brillantes : utilisez une solution d'eau additionnée
de vinaigre et nettoyez la surface vitrée avec un
chiffon humide.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Vous ne pouvez pas allumer la table
de cuisson ni la faire fonctionner.
Cause probable
Solution
La table de cuisson n'est pas connectée à une source d'alimentation
électrique ou le branchement est incorrect.
Vérifiez que la table de cuisson est
correctement branchée à une source d'alimentation électrique. Consultez le schéma de raccordement.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est bien la
cause de l'anomalie. Si les fusibles
disjonctent de manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.
Allumez de nouveau la table de
cuisson et réglez le niveau de cuisson en moins de 10 secondes.
Vous avez appuyé sur plusieurs
touches sensitives en même temps.
N'appuyez que sur une seule touche sensitive à la fois.
Il y a de l'eau ou des taches de
graisse sur le bandeau de commande.
Nettoyez le bandeau de commande.
Un signal sonore retentit et la table
de cuisson s'éteint.
Un signal sonore retentit lorsque la
table de cuisson est éteinte.
Vous avez posé quelque chose sur
une ou plusieurs touches sensitives.
Retirez l'objet des touches sensitives.
La table de cuisson est désactivée.
Vous avez posé quelque chose sur
Retirez l'objet de la touche sensitive.
la touche sensitive
.
Le voyant de chaleur résiduelle ne
s'allume pas.
La zone de cuisson n'est pas chaude parce qu'elle n'a fonctionné que
peu de temps.
Si la zone de cuisson a eu assez de
temps pour chauffer, faites appel à
votre service après-vente agréé.
La fonction de démarrage automatique de la cuisson ne fonctionne
pas.
La zone est chaude.
Laissez la zone de cuisson refroidir.
Le niveau de cuisson le plus élevé
est réglé.
Le niveau de cuisson le plus élevé
est identique à la fonction.
Vous avez diminué le niveau de
Commencez à
et augmentez le
niveau de cuisson.
cuisson à partir de
.
Impossible d'activer le circuit extérieur.
Il y a une zone sombre sur la
zone multiple.
Activez d'abord le circuit intérieur.
Il est normal qu'il y ait une zone
sombre sur la zone multiple.
51
Problème
Les touches sensitives sont chaudes.
Cause probable
Solution
Le récipient est trop grand ou vous
l'avez placé trop près des commandes.
Placez les récipients de grande taille sur les zones de cuisson arrière,
si possible.
s'allume.
La fonction Arrêt automatique est
activée.
Éteignez la table de cuisson puis allumez-la de nouveau.
s'allume.
Le dispositif de sécurité enfants ou
de verrouillage est activé.
Reportez-vous au chapitre « Utilisation quotidienne ».
et un chiffre s'affichent.
Une erreur s'est produite dans la table de cuisson.
Débranchez la table de cuisson de
l'alimentation électrique pendant
quelques minutes. Déconnectez le
fusible de l'installation domestique.
Rebranchez l'appareil. Si
s'affiche à nouveau, faites appel au service après-vente agréé.
E6 s'allume.
Il manque la seconde phase de l'alimentation électrique.
Si vous ne trouvez pas de solution...
Si vous ne trouvez pas de solution au problème,
veuillez contacter votre revendeur ou un service aprèsvente agréé. Veuillez lui fournir les informations se
trouvant sur la plaque signalétique. Donnez également
la combinaison à 3 lettres et chiffres pour la
vitrocéramique (située dans un des coins de la surface
en verre) et le message d'erreur qui s'affiche. Assurez-
vous d'utiliser correctement l'appareil. En cas d'erreur
de manipulation de la part de l'utilisateur, le
déplacement du technicien du service après-vente ou
du vendeur pourra être facturé, même en cours de
garantie. Les instructions relatives au service aprèsvente et aux conditions de garantie figurent dans le
livret de garantie.
Caractéristiques techniques
Plaque signalétique
Modèle KEE8447XXK
Type 60 HBD 68 AO
Numéro de série ..........
ZANKER
52
Vérifiez que la table de cuisson est
correctement branchée à une source d'alimentation électrique. Retirez
le fusible, attendez une minute, et
replacez le fusible.
PNC 949 594 332 01
230 V 50 - 60 Hz
Fabriqué en Allemagne
7,8 kW
Caractéristiques des zones de cuisson
Zone de cuisson
Puissance nominale (niveau de cuisson
max.) [W]
Diamètre de la zone de cuisson [mm]
Avant gauche
700 / 1700
120 / 180
Arrière gauche
1200
145
Arrière centrale
1050 / 1950 / 2700
145 / 210 / 270
Arrière droite
1400 / 2200
170 / 265
Pour des résultats de cuisson optimaux, utilisez des
récipients qui ne dépassent pas le diamétre de la zone
de cuisson.
Rendement énergétique
Informations sur le produit selon la norme EU 66/2014
Identification du modèle
KEE8447XXK
Type de table de cuisson
Table de cuisson intégrée
Nombre de zones de cuisson
4
Technologie de chauffage
Chauffage par rayonnement
Diamètre des zones de cuisson
circulaires (Ø)
Avant gauche
Arrière gauche
Arrière centrale
18,0 cm
14,5 cm
27,0 cm
Longueur (L) et largeur (l) de la
zone de cuisson non circulaire
Arrière droite
L 26,5 cm
l 17,0 cm
Consommation d'énergie selon la
zone de cuisson (EC electric
cooking)
Avant gauche
Arrière gauche
Arrière centrale
Arrière droite
191,6 Wh / kg
188,0 Wh / kg
185,4 Wh / kg
191,6 Wh / kg
Consommation d'énergie de la table de cuisson (EC electric hob)
189,2 Wh / kg
EN 60350-2 - Appareils de cuisson domestiques
électriques - Partie 2 : Tables de cuisson - Méthodes de
mesure des performances
•
Économie d'énergie
•
Vous pouvez économiser de l'énergie au quotidien en
suivant les conseils suivants.
•
•
•
Si vous faites chauffer de l'eau, ne faites chauffer
que la quantité dont vous avez réellement besoin.
•
Si possible, couvrez toujours les récipients de
cuisson avec un couvercle pendant la cuisson.
Activez toujours la zone de cuisson après avoir
posé le récipient dessus.
Le fond du récipient doit avoir le même diamètre
que la zone de cuisson.
Placez les plus petits récipients sur les plus petites
zones de cuisson.
Posez directement le récipient au centre de la zone
de cuisson.
53
•
Vous pouvez utiliser la chaleur résiduelle pour
conserver les aliments au chaud ou pour faire
fondre.
En matière de protection de l'environnement
symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un
tel produit dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
Recyclez les matériaux portant le symbole .
Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à
cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement
et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le
54
*
55
www.electrolux.com/shop
867333327-A-202019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising