Smeg | SI2M7643D | User manual | SMEG SI2M7643D Instrukcja obsługi

SMEG SI2M7643D Instrukcja obsługi
Instrukcja
obsługi
Инструкция
по
эксплуатаци
и
Płyta grzejna
SI2M7643D
Варочная
панель
2
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
2
Wskazówki dotyczące
4
bezpieczeństwa
Instalacja
7
Opis urządzenia
10
Codzienna eksploatacja
12
Wskazówki i porady
Konserwacja i czyszczenie
Rozwiązywanie problemów
Dane techniczne
Efektywność energetyczna
17
20
20
23
23
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za
obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową
instalacją lub eksploatacją urządzenia. Należy zachować
instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu
do wykorzystania w przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych,
a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub
doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z
urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym stopniu
niepełnosprawności nie powinny zbliżać się urządzenia,
jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla
dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
3
•
•
•
Dzieciom i zwierzętom nie wolno zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo dostępne
elementy urządzenia mocno się nagrzewają.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę uruchomienia,
zaleca się jej włączenie.
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć
kontaktu z elementami grzejnymi.
Nie sterować urządzeniem za pomocą zewnętrznego
programatora czasowego ani niezależnego układu
zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie bez nadzoru potraw
zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie grzejnej
może być przyczyną pożaru.
NIE gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie, a
następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem
gaśniczym.
UWAGA: Gotowanie powinno odbywać się pod nadzorem.
Należy zapewnić stały nadzór nad krótkim gotowaniem.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: Nie
przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni
gotowania.
Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść przedmiotów
metalowych, jak sztućce lub pokrywki do garnków,
ponieważ mogą one bardzo się rozgrzać.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Po zakończeniu gotowania należy wyłączyć pole grzejne
za pomocą elementu sterującego. Nie polegać na
działaniu układu wykrywania obecności naczyń.
Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego / powierzchni
szklanej pojawią się pęknięcia, należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda. Jeśli
4
•
•
urządzenie podłączono bezpośrednio do skrzynki
przyłączowej, należy wyłączyć bezpiecznik, aby odłączyć
zasilanie urządzenia. W obu przypadkach należy
skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent,
autoryzowany serwis lub inna wykwalifikowana osoba.
OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon do płyty grzejnej
wyprodukowanych przez producenta urządzenia lub
określonych w instrukcji przez producenta urządzenia jako
odpowiednich, lub dostarczonych z urządzeniem. Użycie
nieodpowiednich osłon może skutkować wypadkiem.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uszkodzeniem urządzenia.
• Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
• Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
• Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
• Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
• Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć na
stopach pełne obuwie.
• Po przycięciu zabezpieczyć krawędzie
blatu przed wilgocią za pomocą
odpowiedniego uszczelniacza.
• Zabezpieczyć spód urządzenia przed
dostępem pary i wilgoci.
• Nie instalować urządzenia przy
drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie
to możliwości strącenia gorącego
naczynia z urządzenia przy otwieraniu
okna lub drzwi.
• W dolnej części każdego urządzenia
znajdują się wentylatory chłodzące.
• Jeśli urządzenie zainstalowano nad
szufladą:
– Nie przechowywać drobnych
elementów ani arkuszy papieru,
które mogłyby zostać wciągnięte,
uszkadzając wentylatory chłodzące
lub obniżając wydajność układu
chłodzenia.
– Zachować odstęp co najmniej 2 cm
między dolną częścią urządzenia a
elementami przechowywanymi w
szufladzie.
Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
pożarem i porażeniem prądem
elektrycznym.
• Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Przed wykonaniem jakiejkolwiek
czynności upewnić się, że urządzenie
jest odłączone od zasilania.
5
• Upewnić się, że parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadają parametrom
znamionowym źródła zasilania.
• Upewnić się, że urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane. Luźny lub
niewłaściwy przewód zasilający bądź
wtyczka (jeśli dotyczy) może być
przyczyną przegrzania styków.
• Użyć odpowiedniego przewodu
zasilającego.
• Nie dopuszczać do splątania
przewodów elektrycznych.
• Upewnić się, że zainstalowano
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem.
• Przewód zasilający należy
przymocować obejmą, by go
mechanicznie odciążyć.
• Podczas podłączania urządzenia do
gniazda sieciowego upewnić się, że
przewód zasilający lub jego wtyczka
(jeśli dotyczy) nie będzie dotykać
rozgrzanych elementów urządzenia lub
naczyń.
• Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić
wtyczki (jeśli dotyczy) ani przewodu
zasilającego. Wymianę uszkodzonego
przewodu zasilającego należy zlecić
autoryzowanemu centrum
serwisowemu lub wykwalifikowanemu
elektrykowi.
• Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i zaizolowanych
części, zabezpieczenie przed
porażeniem prądem należy
zamocować w taki sposób, aby nie
można go było odłączyć bez użycia
narzędzi.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia
wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
• Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
• Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający. Należy
zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
• Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z oprawki),
wyłączniki różnicowo-prądowe (RCD)
oraz styczniki.
• W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące minimum
3 mm.
Eksploatacja
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń,
oparzeniem i porażeniem
prądem.
• Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy usunąć z niego wszystkie
elementy opakowania, etykiety i folię
ochronną (jeśli dotyczy).
• Z urządzenia należy korzystać w
warunkach domowych.
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
• Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
• Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
• Po każdym użyciu wyłączyć pole
grzejne.
• Nie polegać na działaniu układu
wykrywania obecności naczyń.
• Nie kłaść sztućców ani pokrywek
naczyń na polach grzejnych. Mogą one
się mocno rozgrzać.
• Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z wodą.
• Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
• Jeśli na powierzchni urządzenia
pojawią się pęknięcia, należy
natychmiast odłączyć je od zasilania.
6
Pozwoli to uniknąć zagrożenia
porażeniem prądem elektrycznym.
• Gdy urządzenie jest włączone,
użytkownicy z wszczepionym
rozrusznikiem serca nie powinni zbliżać
się do indukcyjnych pól grzejnych na
odległość mniejszą niż 30 cm.
• Gorący olej może pryskać podczas
wkładania do niego żywności.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
pożarem i wybuchem
• Pod wpływem wysokiej temperatury
tłuszcze i olej mogą uwalniać
łatwopalne opary. Podczas
podgrzewania tłuszczów i oleju nie
wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani
rozgrzanych przedmiotów.
• Opary uwalniane przez gorący olej
mogą ulec samoczynnemu zapłonowi.
• Zużyty olej zawierający pozostałości
produktów spożywczych ma niższą
temperaturę zapłonu niż świeży olej.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
uszkodzeniem urządzenia.
• Nie stawiać gorących naczyń na panelu
sterowania.
• Nie stawiać gorących naczyń na
szklanej powierzchni płyty grzejnej.
• Nie dopuszczać do wygotowania się
potraw.
• Nie dopuszczać do upadku naczyń lub
innych przedmiotów na powierzchnię
urządzenia. Może to spowodować jego
uszkodzenie.
• Nie włączać pól grzejnych bez naczyń
ani z pustymi naczyniami.
• Nie kłaść na urządzeniu folii
aluminiowej.
• Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze
zniszczonym spodem mogą
spowodować zarysowanie szkła lub
szkła ceramicznego. Dlatego nie należy
przesuwać ich po powierzchni
gotowania.
• Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw. Nie
wolno go używać do innych celów,
takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
Konserwacja i czyszczenie
• Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni
urządzenia, należy regularnie ją
czyścić.
• Przed rozpoczęciem czyszczenia
urządzenia należy je wyłączyć i
zaczekać, aż ostygnie.
• Przed przystąpieniem do konserwacji
urządzenia należy odłączyć je od
zasilania.
• Urządzenia nie wolno czyścić wodą
pod ciśnieniem ani parą wodną.
• Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować wyłącznie
obojętne środki czyszczące. Nie
używać żadnych produktów ściernych,
myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych
przedmiotów.
Serwis
• Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym,
który naprawi urządzenie.
• Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uduszeniem.
• Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo
utylizować urządzenie, należy
skontaktować się z lokalnymi władzami.
• Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
• Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
7
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Przed instalacją
Przed przystąpieniem do instalacji płyty
grzejnej należy zapisać poniższe
informacje umieszczone na tabliczce
znamionowej. Tabliczka znamionowa
znajduje się w dolnej części płyty grzejnej.
Numer seryjny ...........................
Płyty grzejne do zabudowy
Płyt grzejnych do zabudowy wolno
używać dopiero po ich zamontowaniu w
odpowiednich szafkach lub blatach
roboczych spełniających wymogi
stosownych norm.
Przewód zasilający
• Przewód zasilający jest w zestawie z
płytą grzejną.
• Uszkodzony przewód zasilający można
wymienić tylko na odpowiednią część
zamienną. W tym celu należy
skontaktować się z lokalnym
autoryzowanym punktem serwisowym.
OSTRZEŻENIE! Wszystkie
połączenia elektryczne musi
wykonać wykwalifikowany
elektryk.
UWAGA! Końcówek
przewodów nie wolno
rozwiercać ani lutować. Jest to
kategorycznie zabronione!
UWAGA! Nie podłączać
przewodów bez założonych
zacisków.
Połączenie dwufazowe
1. Usunąć zaciski z czarnego i
brązowego przewodu.
2. Zdjąć izolację z końców brązowego i
czarnego przewodu.
3. Założyć nowy zacisk 1,5 mm² na
każdym z przewodów. (Wymagane
jest specjalne narzędzie).
Przekrój kabla
230V~
400V 2~N
N
N
L1
L
L2
Połączenie jednofazowe – 230 V~
Połączenie dwufazowe – 400 V 2 ~ N
Zielono-żółty
Zielono-żółty
N
Niebieski i niebieski
Niebieski i niebieski
N
L
Czarny i brązowy
Czarny
L1
Brązowy
L2
Mocowanie uszczelki –
instalacja na blacie
1. Oczyścić blat wokół obszaru wycięcia.
2. Przykleić załączoną w komplecie
cieńszą taśmę uszczelniającą wokół
dolnej krawędzi płyty grzejnej, wzdłuż
zewnętrznej krawędzi szkła
8
ceramicznego. Nie naciągać taśmy.
Styk końców taśmy uszczelniającej
powinien znaleźć się pośrodku
jednego z boków płyty grzejnej.
3. Przycinając taśmę uszczelniającą na
długość, należy dodać kilka
milimetrów.
4. Docisnąć do siebie oba końce taśmy
uszczelniającej.
Mocowanie uszczelki –
instalacja na równi z blatem
1. Oczyścić rowki w blacie.
2. Przeciąć dołączoną w komplecie
grubszą taśmę uszczelniającą na
cztery części. Paski taśmy
uszczelniającej muszą mieć taką samą
długość jak rowki.
3. Przyciąć końce pasków pod kątem
45°. Powinny one dobrze pasować do
rogów rowków.
4. Przykleić paski taśmy w rowkach. Nie
rozciągać pasków taśmy. Końce taśmy
nie powinny zachodzić na siebie.
Po osadzeniu płyty grzejnej należy
wypełnić silikonem szczelinę między
szkłem ceramicznym a blatem. Należy
uważać, aby silikon nie dostał się pod
szkło ceramiczne.
min. 60mm
Jeśli urządzenie jest
zainstalowane nad szufladą,
wentylator płyty grzejnej może
spowodować nagrzewanie
przedmiotów w szufladzie
podczas procesu gotowania.
Można zamontować płytę
oddzielającą, ale nie jest to
wymagane.
Instalacja na blacie
1.
Montaż
R 5mm
min.
500mm
min.
55mm
min.
50mm
490+1mm 560+1mm
9
2.
Instalacja na równi z blatem
1.
R5 mm
R5 mm
7 mm
min.55mm
490+1
mm
514+1 mm
560+1
mm
604+1 mm
3.
2.
min.
28 mm
min.
38 mm
4.
3.
min.
12 mm
min.
12 mm
10
OPIS URZĄDZENIA
Układ powierzchni gotowania
1 Indukcyjne pole grzejne
2 Panel sterowania
1
1
1
1
2
Układ panelu sterowania
1
2 3
4 5
6
10
7
9
8
Urządzenie obsługuje się, dotykając pól czujników. Wyświetlacz, wskaźniki i sygnały
dźwiękowe informują użytkownika o włączonych funkcjach.
Pole
czujnika
Funkcja
Uwagi
1
WŁ./WYŁ.
Włączanie i wyłączanie płyty grzejnej.
2
Blokada / Blokada uru‐
chomienia
Blokowanie/odblokowanie panelu sterowania.
MultiZone
Włączanie i wyłączanie funkcji.
Auto-Vent
Włączanie i wyłączanie trybu ręcznego funk‐
cji.
Wskazanie mocy grza‐
nia
Pokazuje ustawienie mocy grzania.
3
/
4
5
-
11
6
7
Pole
czujnika
Funkcja
Uwagi
-
Wskaźniki funkcji ze‐
gara dla poszczegól‐
nych pól grzejnych
Wskazują, dla którego pola ustawiono czas.
-
Wyświetlacz zegara
Pokazuje czas w minutach.
-
Wybór pola grzejnego.
-
Przedłużanie lub skracanie czasu.
Pasek regulacji
Ustawianie mocy grzania.
8
9
/
10
-
Wskazania ustawień mocy grzania
Wyświetlacz
Opis
Pole grzejne jest wyłączone.
Pole grzejne jest włączone.
-
Działa funkcja Accelerator.
Włączona jest funkcja Power.
+ cyfra
Nieprawidłowe działanie.
/
Eco-Heat (3-stopniowy wskaźnik ciepła resztkowego): gotowanie / pod‐
trzymywanie ciepła / ciepło resztkowe.
/
Działa funkcja Blokada /Blokada uruchomienia.
Na polu grzejnym umieszczono nieodpowiednie lub zbyt małe naczynie
bądź nie umieszczono na nim żadnego naczynia.
Działa funkcja Samoczynne wyłączenie.
Eco-Heat (3-stopniowy wskaźnik
ciepła resztkowego)
OSTRZEŻENIE!
/
/
Występuje zagrożenie
poparzeniem ciepłem
resztkowym. Wskaźnik
pokazuje poziom ciepła
resztkowego. Jeśli pole
rozgrzeje się za mocno, funkcja
może obniżyć moc grzania
sąsiednich pól.
Indukcyjne pola grzejne wytwarzają ciepło
potrzebne do gotowania potraw
bezpośrednio w dnie naczyń.
Powierzchnia ceramiczna nagrzewa się od
ciepła pochodzącego z naczyń.
12
CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Włączanie i wyłączanie
Dotknąć
na 1 sekundę, aby włączyć
lub wyłączyć płytę grzejną.
Samoczynne wyłączenie
Ustawianie mocy grzania
Aby wybrać lub zmienić ustawienie mocy
grzania:
Dotknąć paska regulacji w miejscu
odpowiadającym wybranej mocy grzania
lub przesunąć palec wzdłuż paska
regulacji w miejsce odpowiadające
wybranej mocy grzania.
Funkcja ta powoduje samoczynne
wyłączenie płyty grzejnej, gdy:
• wszystkie pola grzejne są wyłączone,
• po włączeniu płyty grzejnej nie zostanie
ustawiona moc grzania,
• panel sterowania został zalany lub od
ponad 10 sekund znajduje się na nim
przedmiot (garnek, ściereczka itp).
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
urządzenie wyłączy się. Należy usunąć
przedmiot lub wyczyścić panel
sterowania.
• płyta ulega nadmiernemu rozgrzaniu
(np. gdy wygotowała się zawartość
naczynia). Przed ponownym użyciem
płyty grzejnej odczekać, aż pole
grzejne ostygnie.
• użyto nieodpowiedniego naczynia.
i po upływie 2
Wyświetla się symbol
minut pole grzejne wyłącza się
samoczynnie.
• nie wyłączono pola grzejnego lub nie
zmieniono mocy grzania. Po pewnym
czasie wyświetla się
i urządzenie
wyłącza się.
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a czasem, po jakim wyłącza się
płyta grzejna:
Ustawienie mocy
grzania
Płyta grzejna wy‐
łącza się po
1-3
6 godz.
4-7
5 godz.
8-9
4 godz.
10 - 14
1,5 godz.
Używanie pól grzejnych
Naczynia należy stawiać na środku pola
grzejnego. Indukcyjne pola grzejne
dostosowują się automatycznie do
wielkości dna naczyń.
Można stosować duże naczynia,
ustawiając je jednocześnie na dwóch
polach grzejnych. Naczynie powinno
zakrywać środki obu pól grzejnych.
Prawidłowe ustawienie naczynia:
Nieprawidłowe ustawienie naczynia:
13
MultiZone
Funkcja działa, gdy naczynie
zakrywa środki obu pól
grzejnych.
Funkcja ta łączy dwa pola grzejne, które
działają jak jedno pole grzejne.
Najpierw należy ustawić moc grzania
jednego z pól grzejnych.
Aby włączyć funkcję dla pól grzejnych
po lewej/prawej stronie: dotknąć / .
Aby ustawić lub zmienić ustawienie mocy
grzania, należy dotknąć jednego z
czujników sterowania po lewej/prawej
stronie.
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć / .
Pola grzejne będą działać niezależnie od
siebie.
Accelerator
Włączenie tej funkcji pozwala w krótszym
czasie uzyskać żądaną moc grzania. Gdy
funkcja jest włączona, pole grzejne
pracuje na początku z największą mocą
grzania, a następnie przełącza się na
żądaną moc grzania.
Aby możliwe było włączenie tej
funkcji, pole grzejne musi być
zimne.
Aby włączyć funkcję dla pola
grzejnego: dotknąć paska regulacji po
prawej stronie (włączy się ). Szybko
dotknąć żądanego ustawienia mocy
grzania. Po upływie 3 sekund wyświetli się
.
Aby wyłączyć funkcję: zmienić
ustawienie mocy grzania.
Funkcja Power
Funkcja ta zapewnia indukcyjnym polom
grzejnym dodatkową moc. Funkcję tę
można włączyć dla indukcyjnego pola
grzejnego tylko przez ograniczony czas.
Po upływie tego czasu indukcyjne pole
grzejne automatycznie przełącza się na
maksymalną moc grzania.
Patrz rozdział „Dane
techniczne”.
Aby włączyć funkcję dla pola
grzejnego: dotknąć paska regulacji po
prawej stronie. Włączy się .
Aby wyłączyć funkcję: zmienić
ustawienie mocy grzania.
Zegar
Wyłącznik czasowy
Funkcja ta służy do określenia czasu
pracy pola grzejnego w danym cyklu
gotowania.
Najpierw należy wybrać moc grzania dla
pola grzejnego, a następnie ustawić
funkcję.
Wybór pola grzejnego: dotknąć
kilkakrotnie
, aż włączy się
wskaźnik odpowiedniego pola grzejnego.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
na
zegarze, aby ustawić czas (00-99 minut).
Gdy zacznie wolno migać wskaźnik pola
grzejnego, rozpocznie się odliczanie
czasu.
Aby wyświetlić pozostały czas: ustawić
pole grzejne, dotykając
. Wskaźnik
pola grzejnego zacznie szybko migać.
Wyświetlacz wyświetli pozostały czas.
Aby zmienić czas: ustawić pole grzejne,
. Dotknąć
lub .
dotykając
Aby wyłączyć funkcję: wybrać pole
grzejne za pomocą
, a następnie
dotknąć . Wartość pozostałego czasu
zmniejszy się do 00. Wskaźnik pola
grzejnego zgaśnie.
Gdy odliczanie czasu
dobiegnie końca, rozlegnie się
sygnał dźwiękowy i zacznie
migać wskazanie 00. Pole
grzejne wyłączy się.
Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy:
dotknąć
.
14
Funkcja zliczania czasu (Stoper)
Funkcja ta służy do sprawdzania czasu
pracy pola grzejnego.
Wybór pola grzejnego: dotknąć
kilkakrotnie
, aż włączy się
wskaźnik odpowiedniego pola grzejnego.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
zegara.
Zaświeci się . Gdy zacznie migać wolno
wskaźnik pola grzejnego, rozpocznie się
odliczanie czasu. Wyświetlacz będzie
przełączał się między
a wskazaniem
naliczonego czasu (w minutach).
Aby zobaczyć, jak długo działa pole
grzejne: ustawić pole grzejne, dotykając
. Wskaźnik pola grzejnego zacznie
szybko migać. Na wyświetlaczu pojawi się
czas działania pola grzejnego.
Aby wyłączyć funkcję: wybrać pole
grzejne za pomocą
, a następnie
lub . Wskaźnik pola
dotknąć
grzejnego zgaśnie.
Minutnik
Funkcji tej można używać jako minutnika,
gdy płyta grzejna jest włączona, ale nie
pracują pola grzejne. Wskazanie mocy
grzania: .
Aby włączyć funkcję: dotknąć
.
Dotknąć
lub
zegara, aby ustawić
czas. Gdy odliczanie czasu dobiegnie
końca, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
zacznie migać wskazanie 00.
Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy:
dotknąć
.
Funkcja nie ma wpływu na
działanie pól grzejnych.
Blokada
Gdy włączone są pola grzejne można
zablokować panel sterowania. Zapobiega
to przypadkowej zmianie ustawienia mocy
grzania.
Najpierw należy ustawić moc grzania.
Aby włączyć funkcję: dotknąć
. Na 4
sekundy zaświeci się .Zegar pozostanie
włączony.
Aby wyłączyć funkcję: dotknąć
.
Włączy się poprzednie ustawienie mocy
grzania.
Wyłączenie płyty grzejnej
powoduje również wyłączenie
tej funkcji.
Blokada uruchomienia
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu płyty grzejnej.
Aby włączyć funkcję: włączyć płytę
grzejną za pomocą . Nie ustawiać mocy
grzania. Dotknąć
przez 4 sekundy.
Zaświeci się . Wyłączyć płytę grzejną za
pomocą .
Aby wyłączyć funkcję: włączyć płytę
grzejną za pomocą . Nie ustawiać mocy
grzania. Dotknąć
przez 4 sekundy.
Zaświeci się . Wyłączyć płytę grzejną za
pomocą .
Aby tymczasowo wyłączyć funkcję na
czas jednego cyklu gotowania: włączyć
płytę grzejną za pomocą . Zaświeci się
. Dotknąć
przez 4 sekundy. W
ciągu 10 sekund ustawić moc grzania.
Teraz można używać płyty grzejnej. Po
wyłączeniu płyty grzejnej za pomocą
funkcja będzie ponownie aktywna.
Sterowanie bez dźwięku
(Wyłączanie i włączanie
dźwięków)
Wyłączyć płytę grzejną. Dotknąć
przez
3 sekundy. Wyświetlacz włączy się
i wyłączy. Dotknąć
przez 3 sekundy.
Wyświetli się
lub . Dotknąć
zegara, aby wybrać jedno z następujących
ustawień:
– sygnały dźwiękowe są wyłączone
•
•
– sygnały dźwiękowe są włączone
15
Aby potwierdzić wybór, należy zaczekać,
aż urządzenie wyłączy się automatycznie.
Gdy dla funkcji wybrane jest ustawienie
, sygnały dźwiękowe będą emitowane
tylko w następujących przypadkach:
• po dotknięciu
• po zakończeniu odliczania przez
funkcję Minutnik
• po zakończeniu odliczania przez
funkcję Wyłącznik czasowy
• gdy na panelu sterowania zostanie
położony jakiś przedmiot.
Ograniczenie mocy
Początkowo płyta grzejna jest ustawiona
na najwyższą możliwą moc.
Aby zwiększyć lub zmniejszyć moc:
1. Wyłączyć płytę grzejną.
przez 3 sekundy.
2. Dotknąć
Wyświetlacz włączy się i wyłączy.
3. Dotknąć
przez 3 sekundy.
Wyświetli się
lub .
4. Dotknąć
. Wyświetli się P 72.
5. Dotknąć / zegara, aby ustawić
moc.
Moc
podłączonych do płyty grzejnej. Patrz
rysunek.
• Maksymalne obciążenie każdej fazy
wynosi 3600 W.
• Funkcja rozdziela moc między pola
grzejne podłączone do tej samej fazy.
• Funkcja włącza się, gdy łączna moc pól
grzejnych podłączonych do jednej fazy
przekracza 3600 W.
• Funkcja zmniejsza moc pozostałych pól
grzejnych podłączonych do tej samej
fazy.
• Priorytet ma ostatnio wybrane
ustawienie mocy. Z tego powodu
ustawienie mocy pozostałych pól może
się zmniejszyć automatycznie.
Poprzednie ustawienie mocy grzania
oraz nowe ustawienie dostosowane
przez funkcję wyświetlane są
naprzemiennie przez 60 sekund.
Jeśli wartość funkcji Ograniczenie mocy
jest ustawiona na 6,0 kW lub mniej, moc
płyty grzejnej jest dzielona na wszystkie
pola grzejne.
Patrz rozdział „Dane techniczne”.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
P 72 — 7200 W
P 15 — 1500 W
P 20 — 2000 W
P 25 — 2500 W
P 30 — 3000 W
P 35 — 3500 W
P 40 — 4000 W
P 45 — 4500 W
P 50 — 5000 W
P 60 — 6000 W
UWAGA! Należy upewnić się,
że wybrana moc nie
przekracza wartości
bezpieczników w instalacji
domowej.
Eco-Logic
• Pola grzejne są pogrupowane zgodnie
z umiejscowieniem i liczbą faz
Jeśli wartość funkcji Ograniczenie mocy
jest ustawiona na ponad 6,0 kW, moc
płyty grzejnej jest dzielona na dwa pola
grzejne w parze.
16
Tryby automatyczne
Auto-Vent
Jest to zaawansowana, automatyczna
funkcja, która umożliwia połączenie płyty
grzejnej z okapem Auto-Vent. Zarówno
płyta grzejna, jak i okap są wyposażone w
układ komunikacji przesyłający sygnały w
podczerwieni. Prędkość wentylatora jest
określana automatycznie na podstawie
ustawienia trybu oraz temperatury
najmocniej rozgrzanego naczynia na
płycie grzejnej. Możliwe jest również
ręczne sterowanie okapem za
pośrednictwem płyty grzejnej.
W większości modeli okapów
system zdalnego sterowania
jest domyślnie wyłączony.
Przed użyciem funkcji należy
go włączyć. Więcej informacji
znajduje się w instrukcji obsługi
okapu.
Automatyczne działanie funkcji
Aby funkcja działała automatycznie,
należy dla trybu automatycznego wybrać
ustawienie H1 - H6. Pierwotne ustawienie
płyty grzejnej to H5.Okap każdorazowo
reaguje na obsługę płyty grzejnej. Płyta
grzejna będzie automatycznie
rozpoznawać temperaturę naczyń i
odpowiednio dostosowywać prędkość
wentylatora.
Auto‐
ma‐
tyczne
oś‐
wietle‐
nie
Goto‐
wa‐
Tryb
H0
Wył.
Wył.
Wył.
Tryb
H1
Wł.
Wył.
Wył.
Tryb
Wł.
Pręd‐
kość
wenty‐
latora 1
Pręd‐
kość
wenty‐
latora 1
Tryb
H3
Wł.
Wył.
Pręd‐
kość
wenty‐
latora 1
Tryb
H4
Wł.
Pręd‐
kość
wenty‐
latora 1
Pręd‐
kość
wenty‐
latora 1
Tryb
H5
Wł.
Pręd‐
kość
wenty‐
latora 1
Pręd‐
kość
wenty‐
latora 2
Tryb
H6
Wł.
Pręd‐
kość
wenty‐
latora 2
Pręd‐
kość
wenty‐
latora 3
H2 3)
nie1)
Sma‐
żenie2)
1) Urządzenie rozpoznaje proces gotowania i urucha‐
mia wentylator zgodnie z ustawieniem trybu automa‐
tycznego.
2) Urządzenie rozpoznaje proces smażenia i urucha‐
mia wentylator zgodnie z ustawieniem trybu automa‐
tycznego.
3) W tym trybie włączanie wentylatora i oświetlenia
jest niezależne od temperatury.
Zmiana trybu automatycznego
1. Wyłączyć urządzenie.
przez 3 sekundy.
2. Dotknąć
Wyświetlacz włączy się i wyłączy.
3. Dotknąć
przez 3 sekundy.
17
4. Dotknąć kilkakrotnie
, aż
wyświetli się .
5. Dotknąć
zegara, aby wybrać tryb
automatyczny.
Aby sterować okapem
bezpośrednio z panelu okapu,
należy wyłączyć tryb
automatyczny funkcji.
Po zakończeniu gotowania i
wyłączeniu płyty grzejnej
wentylator okapu może nadal
pracować przez pewien czas.
Po upływie tego czasu system
wyłącza wentylator
automatycznie i zapobiega
przypadkowemu włączeniu
wentylatora przez kolejne 30
sekund.
Ręczne sterowanie prędkością
wentylatora
Działaniem funkcji można również
sterować ręcznie. W tym celu należy
dotknąć , gdy płyta grzejna jest
włączona. Powoduje to wyłączenie trybu
automatycznego funkcji i umożliwia ręczną
zmianę prędkości wentylatora. Naciśnięcie
powoduje zwiększenie prędkości
wentylatora o jeden poziom. Jeśli
wentylator pracuje z maksymalną
prędkością, naciśnięcie powoduje
ustawienie prędkości wentylatora na
wartość 0 i wyłączenie wentylatora. Aby
włączyć prędkość 1 wentylatora, należy
dotknąć .
Aby włączyć tryb automatyczny
funkcji, należy wyłączyć płytę
grzejną i włączyć ją ponownie.
Włączanie oświetlenia
Można tak ustawić płytę grzejną, aby
każde jej włączenie powodowało
automatyczne włączenie oświetlenia. W
tym celu należy wybrać dla trybu
automatycznego ustawienie H1 - H6.
Oświetlenie okapu wyłącza się
po upływie 2 minut od
wyłączenia płyty grzejnej.
WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Naczynia
Silne pole elektromagnetyczne
generowane przez indukcyjne
pole grzejne nagrzewa
naczynie w bardzo krótkim
czasie.
Do gotowania na indukcyjnych
polach grzejnych należy
używać wyłącznie
odpowiednich naczyń
kuchennych
Materiał, z którego wykonane są
naczynia
• odpowiedni: żeliwo, stal, stal
emaliowana, stal nierdzewna, dno
wielowarstwowe (z odpowiednim
oznaczeniem producenta).
• nieodpowiedni: aluminium, miedź,
mosiądz, szkło, ceramika, porcelana.
Naczynie nadaje się do gotowania na
płycie indukcyjnej, jeśli:
• możliwe jest szybkie zagotowanie wody
w naczyniu postawionym na polu
grzejnym ustawionym na maksymalną
moc;
• magnes przywiera do dna naczynia.
Dno naczynia powinno być
możliwie jak najgrubsze i
płaskie.
Przed ustawieniem naczynia
na powierzchni pyty grzejnej
należy upewnić się że jego
spód jest czysty i suchy.
Wymiary naczyń
18
Indukcyjne pola grzejne dostosowują się
automatycznie do wielkości dna naczyń.
Odgłosy te są normalnym zjawiskiem i
nie świadczą o usterce urządzenia.
Sprawność pola grzejnego zależy od
średnicy dna naczynia. Naczynie o
średnicy dna mniejszej niż minimalna
pochłania tylko część energii generowanej
przez pole grzejne.
Eco-Off (zegar eko)
Patrz „Dane techniczne”.
Odgłosy podczas pracy
Jeżeli słychać:
• odgłos trzaskania: naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
• gwizd: pole grzejne ustawione jest na
wysoką moc grzania, a naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
• odgłos brzęczenia: ustawiono wysoką
moc grzania.
• odgłos klikania: odbywa się
przełączanie obwodów elektrycznych.
• odgłos syczenia, brzęczenia:
uruchomiony jest wentylator.
Aby oszczędzać energię, grzałka pola
grzejnego wyłącza się zanim zabrzmi
sygnał wyłącznika czasowego. Różnica w
czasie pracy urządzenia zależy od
ustawionego poziomu mocy grzania oraz
czasu gotowania.
Przykłady zastosowania w
gotowaniu
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a poborem mocy przez pole
grzejne nie jest liniowa. Zwiększenie mocy
grzania nie powoduje proporcjonalnego
zwiększenia poboru mocy. Przy
ustawieniu średniej mocy grzania pole
grzejne wykorzystuje mniej niż połowę
swojej mocy.
Dane przedstawione w tabeli
mają wyłącznie charakter
orientacyjny.
Ustawienie
mocy grza‐
nia
Zastosowanie:
Czas
(min)
Wskazówki
1
Podtrzymywanie temperatury
ugotowanych potraw.
zależ‐
nie od
po‐
trzeb
Przykryć naczynie.
1-3
Sos holenderski, roztapianie:
masła, czekolady, żelatyny.
5 - 25
Mieszać od czasu do czasu.
1-3
Ścinanie: puszystych omletów,
smażonych jajek.
10 40
Gotować pod przykryciem.
3-5
Gotowanie ryżu lub potraw
mlecznych, podgrzewanie go‐
towych potraw.
25 50
Dodać co najmniej dwukrotnie
więcej płynu niż ryżu. Potrawy
mleczne mieszać od czasu do
czasu.
5-7
Gotowanie na parze warzyw,
ryb, mięsa.
20 45
Dodać kilka łyżek wody.
19
Ustawienie
mocy grza‐
nia
Zastosowanie:
Czas
(min)
Wskazówki
7-9
Gotowanie ziemniaków na pa‐
rze.
20 60
Użyć maksymalnie ¼ l wody
na 750 g ziemniaków.
7-9
Gotowanie większej ilości
składników, potraw duszonych
i zup.
60 150
Do 3 litrów wody + składniki.
9 - 12
Delikatne smażenie: eskalop‐
ków, cordon bleu z cielęciny,
kotletów, bryzoli, kiełbasek,
wątróbki, zasmażek, jajek, na‐
leśników, pączków.
zależ‐
nie od
po‐
trzeb
Obrócić po upływie połowy
czasu.
12 - 13
Intensywne smażenie np. plac‐
ków ziemniaczanych, polędwi‐
cy, steków.
5 - 15
Obrócić po upływie połowy
czasu.
14
Gotowanie wody, gotowanie makaronu, obsmażanie mięsa (gulasz, mięso
duszone w sosie własnym), smażenie frytek.
Gotowanie dużej ilości wody. Funkcja Power jest włączona.
Wskazówki i porady dotyczące
korzystania z funkcji Auto-Vent
Jeśli funkcja jest włączona:
• Należy chronić panel okapu przed
bezpośrednim oświetlaniem przez
światło słoneczne.
• Nie należy kierować na panel okapu
światła halogenowego.
• Nie należy zasłaniać panelu sterowania
płyty grzejnej.
• Nie blokować sygnału między płytą
grzejną a okapem (np. dłonią lub
uchwytem naczynia). Patrz rysunek.
Okap na rysunku jest tylko
przykładowy.
Inne urządzenia sterowane
zdalnie mogą zakłócać sygnał.
Nie używać innych urządzeń
sterowanych zdalnie podczas
korzystania z funkcji płyty
grzejnej.
Okapy kuchenne z funkcją Auto-Vent
Pełna lista okapów kuchennych zgodnych
z tą funkcja znajduje się na naszej stronie
internetowej.
20
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Informacje ogólne
• Czyścić płytę grzejną po każdym
użyciu.
• Zawsze używać naczyń z czystym
dnem.
• Zarysowania lub ciemne plamy na
powierzchni nie mają wpływu na
działanie płyty grzejnej.
• Stosować odpowiednie środki
przeznaczone do czyszczenia
powierzchni płyty grzejnej.
• Używać specjalnego skrobaka do
szkła.
Czyszczenie płyty grzejnej
• Usuwać natychmiast: stopiony
plastik, folię, cukier oraz zabrudzenia z
potraw zawierających cukier. W
przeciwnym razie zabrudzenia mogą
spowodować uszkodzenie płyty
grzejnej. Uważać, aby się nie oparzyć.
Przyłożyć specjalny skrobak pod
ostrym kątem do szklanej powierzchni i
przesuwać po niej ostrzem.
• Usunąć, gdy płyta grzejna
wystarczająco ostygnie: ślady osadu
kamienia i wody, plamy tłuszczu,
metaliczne odbarwienia. Przetrzeć
płytę grzejną wilgotną szmatką z
dodatkiem delikatnego detergentu. Po
wyczyszczeniu wytrzeć płytę grzejną
do sucha miękką szmatką.
• Usuwanie metalicznych,
połyskliwych przebarwień: użyć
wodnego roztworu octu i wyczyścić
szklaną powierzchnię wilgotną
szmatką.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Rozwiązanie
Nie można uruchomić płyty
grzejnej lub sterować nią.
Płyta grzejna nie jest podłą‐
czona do zasilania lub jest
podłączona nieprawidłowo.
Sprawdzić, czy płytę grzejną
podłączono prawidłowo do
zasilania. Patrz schemat po‐
łączeń.
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli nad‐
al będzie dochodzić do wy‐
zwalania bezpiecznika, nale‐
ży skontaktować się z wy‐
kwalifikowanym elektrykiem.
21
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Rozwiązanie
W ciągu 10 sekund nie usta‐
wiono mocy grzania.
Ponownie uruchomić płytę
grzejną i w ciągu maksymal‐
nie 10 sekund ustawić moc
grzania.
Dotknięto równocześnie
dwóch lub więcej pól czujni‐
ków.
Dotknąć tylko jednego pola
czujnika.
Na panelu sterowania znaj‐
dują się plamy tłuszczu lub
woda.
Wyczyścić panel sterowa‐
nia.
Rozlegnie się sygnał dźwię‐
kowy i urządzenie wyłączy
się.
Gdy płyta grzejna jest wyłą‐
czona, rozlega się sygnał
dźwiękowy.
Zakryto jedno lub więcej pól
czujników.
Usunąć przedmiot z pól
czujników.
Płyta grzejna wyłącza się.
Położono przedmiot na polu
Zdjąć przedmiot z pola czuj‐
nika.
czujnika
.
Wskaźnik ciepła resztkowe‐
go nie włącza się.
Pole grzejne nie jest gorące,
ponieważ działało za krótko
lub nastąpiło uszkodzenie
czujnika.
Jeśli pole działało wystar‐
czająco długo, aby było go‐
rące, należy skontaktować
się z autoryzowanym punk‐
tem serwisowym.
Auto-Vent nie działa.
Zakryto panel sterowania.
Należy usunąć przedmiot z
panelu sterowania.
Accelerator nie działa.
Pole jest gorące.
Należy zaczekać, aż pole
ostygnie.
Ustawiono maksymalną moc
grzania
Maksymalna moc grzania
jest równa mocy uruchamia‐
nej funkcji.
Moc grzania przełącza się
między dwoma poziomami.
Działa funkcja Zarządzanie
energią.
Patrz „Codzienna eksploata‐
cja”.
Pola czujników nagrzewają
się.
Naczynie jest za duże lub
ustawione za blisko elemen‐
tów sterowania.
Jeśli to możliwe, duże na‐
czynia należy ustawiać na
tylnych polach.
Brak sygnałów dźwiękowych
podczas dotykania pól czuj‐
ników na panelu.
Sygnały dźwiękowe są wyłą‐
czone.
Włączyć sygnały dźwięko‐
we. Patrz „Codzienna eks‐
ploatacja”.
22
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Rozwiązanie
Wyświetla się
.
Działa funkcja Samoczynne
wyłączenie.
Wyłączyć płytę grzejną i
włączyć ją ponownie.
Wyświetla się
.
Działa funkcja Blokada uru‐
chomienia lub Blokada.
Patrz „Codzienna eksploata‐
cja”.
Wyświetla się
.
Brak naczynia na polu grzej‐
nym.
Postawić naczynie na polu
grzejnym.
Użyto nieodpowiedniego na‐
czynia.
Użyć odpowiedniego naczy‐
nia. Patrz „Wskazówki i po‐
rady”.
Średnica dna naczynia jest
za mała w stosunku do pola
grzejnego.
Stosować naczynia o odpo‐
wiednich wymiarach. Patrz
„Dane techniczne”.
W płycie grzejnej wystąpiła
usterka.
Wyłączyć płytę grzejną i
włączyć ponownie po 30 se‐
kundach. Jeśli ponownie wy‐
Wyświetla się
ba.
oraz licz‐
świetli się
, należy odłą‐
czyć płytę grzejną od zasila‐
nia. Po upływie 30 sekund
ponownie podłączyć płytę.
Jeśli problem będzie wystę‐
pował nadal, należy skon‐
taktować się z autoryzowa‐
nym centrum serwisowym.
Słyszalny jest ciągły sygnał
dźwiękowy.
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej jest nieprawidłowe.
Jeśli nie można znaleźć
rozwiązania...
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym punktem serwisowym.
Należy podać dane z tabliczki
znamionowej. Należy również podać
składający się z trzech znaków kod szkła
ceramicznego (umieszczony w rogu
Odłączyć płytę grzejną od
zasilania. Zwrócić się wy‐
kwalifikowanego elektryka,
aby sprawdził instalację.
szklanej powierzchni) oraz wyświetlany
komunikat o błędzie. Należy upewnić się,
że płyta grzejna była użytkowana
prawidłowo. W przeciwnym razie
interwencja pracownika serwisu lub
sprzedawcy może być płatna nawet w
okresie gwarancyjnym. Informacje
dotyczące obsługi klienta oraz warunków
gwarancji znajdują się w broszurze
gwarancyjnej.
23
DANE TECHNICZNE
Tabliczka znamionowa
Model SI2M7643D
Typ 61 B4A 04 AD
Moc indukcyjna 7.2 kW
Nr seryjny .................
SMEG
Numer produktu 949 594 458 00
220 - 240 V / 400 V, 2N, 50 - 60 Hz
Wyprodukowano w Niemczech
7.2 kW
Parametry pól grzejnych
Pole grzejne
Moc znamio‐
nowa (maksy‐
malna moc
grzania) [W]
Funkcja Po‐
wer [W]
Maksymalny
czas funkcji
Power [min]
Średnica na‐
czynia [mm]
Lewe przednie
2300
3200
10
125 - 210
Lewe tylne
2300
3200
10
125 - 210
Prawe przed‐
nie
2300
3200
10
125 - 210
Prawe tylne
2300
3200
10
125 - 210
Moc pól grzejnych może w niewielkim
zakresie odbiegać od wartości podanych
w tabeli. Zmiany te zależą od wymiarów
naczynia oraz materiału, z którego zostało
wykonane.
W celu uzyskania optymalnych efektów
gotowania należy stosować naczynia o
średnicy nie większej niż podano w tabeli.
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Informacje o produkcie zgodnie z normą EU 66/2014
Oznaczenie modelu
SI2M7643D
Typ płyty grzejnej
Płyta grzejna
do zabudowy
Liczba pól grzejnych
2
Technika grzania
Płyta indukcyj‐
na
Długość (L) i szerokość
(W) pola grzejnego
Lewe
L 39,2 cm
W 19,5 cm
Długość (L) i szerokość
(W) pola grzejnego
Prawe
L 39,2 cm
W 19,5 cm
24
Zużycie energii przez pole
grzejne (EC electric coo‐
king)
Lewe
183,9 Wh/kg
Zużycie energii przez pole
grzejne (EC electric coo‐
king)
Prawe
183,9 Wh/kg
Zużycie energii przez płytę
grzejną (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektryczny sprzęt do
gotowania do użytku domowego – Część
2: Płyty grzejne – Metody pomiaru cech
funkcjonalnych
Oszczędzanie energii
Stosowanie się do poniższych wskazówek
pozwoli oszczędzać energię podczas
codziennej eksploatacji.
• Należy podgrzewać tylko tyle wody, ile
jest potrzebne.
183,9 Wh/kg
• W miarę możliwości należy zawsze
przykrywać naczynia pokrywką.
• Przed włączeniem pola grzejnego
należy postawić na nim naczynie.
• Mniejsze naczynia należy stawiać na
mniejszych polach grzejnych.
• Naczynia należy stawiać bezpośrednio
na środku pola grzejnego.
• Ciepło resztkowe można wykorzystać
do podtrzymywania ciepła potraw lub
roztapiania składników.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w
celu przeprowadzenia recyklingu. Należy
zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami
domowymi. Należy zwrócić produkt do
miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
25
СОДЕРЖАНИЕ
Сведения по технике безопасности
Указания по безопасности
Установка
Описание изделия
Ежедневное использование
Полезные советы
25
27
30
34
36
42
Уход и очистка
Поиск и устранение
неисправностей
Технические данные
Энергоэффективность
45
45
48
49
Право на изменения сохраняется.
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно
ознакомьтесь с настоящей Инструкцией. Производитель
не несет ответственности за какие-либо травмы или
ущерб, возникший вследствие неправильной установки
или эксплуатации. Всегда храните эту Инструкцию под
рукой в надежном месте для последующего
использования.
Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
•
•
Данный прибор может эксплуатироваться детьми, если
их возраст превышает 8 лет, и лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями и с недостаточным
опытом или знаниями только при условии нахождения
под присмотром лица, отвечающего за их
безопасность, или после получения соответствующих
инструкций, позволяющих им безопасно
эксплуатировать электроприбор и дающих им
представление об опасности, сопряженной с его
эксплуатацией.
Детям в возрасте от 3 до 8 лет, а также лицам с ярко
выраженными и комплексными нарушениями здоровья
запрещается находиться рядом с прибором, если
только за ними не обеспечивается постоянный надзор.
26
•
•
•
•
•
•
Детям младше 3 лет запрещается находиться рядом с
прибором, если только за ними не обеспечивается
постоянный надзор взрослых.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Храните все упаковочные материалы вне
досягаемости детей и утилизируйте материалы
надлежащим образом.
Не подпускайте детей и домашних животных к
прибору, когда он работает или остывает. Доступные
для контакта части прибора сохраняют высокую
температуру.
Если прибор оснащен устройством защиты детей, его
следует включить.
Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание прибора не должно производиться
детьми без присмотра.
Общие правила техники безопасности
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ: Прибор и его доступные для контакта
части сильно нагреваются во время эксплуатации.
Будьте осторожны и не прикасайтесь к
нагревательным элементам.
Не эксплуатируйте данный прибор с помощью
внешнего таймера или отдельной системы
дистанционного управления.
ВНИМАНИЕ: Оставление на варочной поверхности
продуктов, готовящихся на жире или масле, может
представлять опасность и привести к пожару.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытайтесь залить пламя
водой; вместо этого выключите прибор и накройте
пламя, например, крышкой или противопожарным
одеялом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ход приготовления требует
надзора. При малом времени приготовления надзор
должен быть постоянным.
27
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ: Опасность возгорания: не используйте
варочные поверхности для хранения каких-либо
предметов.
Не следует класть на варочную поверхность
металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки
и крышки, так как они могут нагреться.
Не используйте пароочистители для очистки прибора.
После использования выключите конфорку ее ручкой
управления и не полагайтесь на датчик обнаружения
посуды.
При обнаружении трещин на стеклокерамической
поверхности или при ее растрескивании выключите
прибор и отсоедините его от сети электропитания.
Если прибор подключен напрямую при помощи
клеммной колодки, извлеките плавкий предохранитель,
чтобы отсоединить прибор от сети. В любом случае
обратитесь в авторизованный сервисный центр.
В случае повреждения шнура питания во избежание
несчастного случая он должен быть заменен
изготовителем, авторизованным сервисным центром
или специалистом с равнозначной квалификацией.
ВНИМАНИЕ: Используйте только защиту варочной
поверхности, которая была разработана
производителем прибора для приготовления пищи,
обозначена производителем прибора в инструкциях в
качестве пригодной для использования с данным
прибором, либо встроена в прибор. Использование
ненадлежащей защиты может стать причиной
несчастного случая.
УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Установка
ВНИМАНИЕ! Установка
прибора должна
осуществляться только
квалифицированным
персоналом!
ВНИМАНИЕ! Это может
привести к повреждению
прибора или травмам.
• Удалите всю упаковку.
• Не устанавливайте и не подключайте
прибор, имеющий повреждения.
28
• Следуйте приложенным к прибору
инструкциям по его установке.
• Обеспечьте наличие минимально
допустимых зазоров между
соседними приборами и предметами
мебели.
• Никогда не забывайте о мерах
предосторожности при его
перемещении: прибор имеет
большой вес. Всегда используйте
защитные перчатки и закрытую
обувь.
• Поверхности срезов столешницы
необходимо покрыть герметиком во
избежание их разбухания под
воздействием влаги.
• Защитите днище прибора от пара и
влаги.
• Не устанавливайте прибор возле
дверей или под окнами. Это
позволит избежать падения с
прибора кухонной посуды при
открывании двери или окна.
• На дне каждого прибора
установлены вентиляторы
охлаждения.
• При установке прибора над
выдвижным ящиком:
– Не храните небольшие предметы
или листы бумаги, которые могут
быть затянуты внутрь и
повредить вентиляторы
охлаждения или ухудшить работу
системы охлаждения.
– Между прибором и предметами,
хранящимися в ящике,
обязательно должен быть зазор
размером не менее 2 см.
Подключение к электросети
ВНИМАНИЕ! Существует
риск пожара и поражения
электрическим током.
• Все подключения к электросети
должны производиться
квалифицированным электриком.
• Прибор должен быть заземлен.
• Перед выполнением каких-либо
операций по чистке прибора или по
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
уходу за ним его следует отключить
от сети электропитания.
Убедитесь, что параметры,
указанные на табличке с
техническими данными,
соответствуют характеристикам
электросети.
Убедитесь в правильности установки
прибора. Неплотно
зафиксированный сетевой шнур или
вилка (если это применимо к
данному прибору), которая неплотно
держится в розетке, может привести
к перегреву контактов.
Используйте соответствующий
электросетевой кабель.
Не допускайте спутывания
электропроводов.
Позаботьтесь об установке защиты
от поражения электрическим током.
Сетевой шнур не должен быть туго
натянут.
При подключении прибора к
розеткам, расположенным на
близком от него расстоянии,
убедитесь, что сетевой шнур или
вилка (если это применимо к
данному прибору) не касается
горячего прибора или горячей
посуды.
Не используйте тройники и
удлинители.
Следите за тем, чтобы не повредить
вилку (если это применимо к
данному прибору) и сетевой кабель.
Для замены сетевого кабеля
обратитесь в авторизованный
сервисный центр или к электрику.
Детали, защищающие токоведущие
или изолированные части прибора,
должны быть закреплены так, чтобы
их было невозможно удалить без
специальных инструментов.
Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только по окончании
установки прибора. Убедитесь, что
после установки прибора к вилке
электропитания имеется свободный
доступ.
Не подключайте прибор к розетке
электропитания, если она плохо
29
закреплена или если вилка неплотно
входит в розетку.
• Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь за
саму вилку.
• Следует использовать подходящие
размыкающие устройства:
предохранительные автоматические
выключатели, плавкие
предохранители (резьбовые плавкие
предохранители следует
выкручивать из гнезда), автоматы
защиты от тока утечки и пускатели.
• Прибор должен быть подключен к
электросети через устройство для
изоляции, позволяющее отсоединять
от сети все контакты. Устройство для
изоляции должно обеспечивать
зазор между разомкнутыми
контактами не менее 3 мм.
Эксплуатация
ВНИМАНИЕ! Существует
риск травмы, ожогов и
поражения электрическим
током.
• Перед первым использованием
удалите всю упаковку, наклейки и
защитную пленку (если она имеется).
• Используйте данный прибор в
бытовых помещениях.
• Не вносите изменения в параметры
данного прибора.
• Удостоверьтесь, что
вентиляционные отверстия не
закрыты.
• Во время работы прибора не
оставляйте его без присмотра.
• После каждого использования
выключайте конфорки.
• Не полагайтесь на детектор наличия
посуды.
• Не кладите на конфорки столовые
приборы или крышки кастрюль. Они
могут сильно нагреться.
• При использовании прибора не
касайтесь его мокрыми руками; не
касайтесь прибора, если на него
попала вода.
• Не используйте прибор в качестве
столешницы или подставки для
каких-либо предметов.
• В случае образования на приборе
трещин немедленно отключите его
от сети электропитания. Это
позволит предотвратить поражение
электрическим током.
• Пользователи с имплантированными
кардиостимуляторами не должны
приближаться к работающему
прибору с индукционными
конфорками ближе чем на 30 см.
• Помещение продуктов в горячее
масло может привести к его
разбрызгиванию.
ВНИМАНИЕ! Существует
опасность возгорания или
взрыва.
• При нагреве жиры и масла могут
выделять легковоспламеняющиеся
пары. Не допускайте присутствия
открытого пламени и нагретых
предметов при использовании для
приготовления жиров и масел.
• Образуемые сильно нагретым
маслом пары могут привести
самопроизвольному возгоранию.
• Использованное масло может
содержать остатки продуктов, что
может привести к его возгоранию
при более низких температурах по
сравнению с маслом, которое
используется в первый раз.
• Не помещайте на прибор, рядом с
ним или внутрь него
легковоспламеняющиеся вещества
или изделия, пропитанные
легковоспламеняющимися
веществами.
ВНИМАНИЕ! Существует
риск повреждения прибора.
• Не ставьте на панель управления
горячую кухонную посуду.
• Не кладите на стеклянную
поверхность варочной поверхности
горячие крышки сковород.
• Не позволяйте жидкости полностью
выкипать из посуды.
30
• Не допускайте падения на
поверхность прибора каких-либо
предметов или кухонной посуды. Это
может привести к ее повреждению.
• Не включайте конфорки без
кухонной посуды или с пустой
кухонной посудой.
• Не кладите на прибор алюминиевую
фольгу.
• Стеклянную/стеклокерамическую
поверхность можно поцарапать,
передвигая по нему чугунную или
алюминиевую посуду, а также посуду
с поврежденным дном. При
перемещении подобных предметов
обязательно поднимайте их с
варочной поверхности.
• Данный прибор предназначен только
для приготовления пищи. Его не
следует использовать в других
целях, например, для обогрева
помещений.
Уход и очистка
• Во избежание повреждения
покрытия прибора производите его
регулярную очистку.
• Перед каждой очисткой выключайте
прибор и давайте ему остыть.
• Отключайте прибор от электросети
перед его профилактическим
обслуживанием.
• Не используйте для очистки прибора
подаваемую под давлением воду или
пар.
• Протирайте прибор мягкой влажной
тряпкой. Используйте только
нейтральные моющие средства. Не
используйте абразивные средства,
абразивные губки, растворители или
металлические предметы.
Сервис
• Для ремонта прибора обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
• Применяйте только оригинальные
запасные части.
Утилизация
ВНИМАНИЕ! Существует
опасность травмы или
удушья.
• Для получения информации о том,
как надлежит утилизировать данный
прибор, обратитесь в местные
муниципальные органы власти.
• Отключите прибор от сети
электропитания.
• Обрежьте кабель электропитания как
можно ближе к прибору и
утилизируйте его.
УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ! См. главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.
Перед установкой
Перед установкой варочной панели
перепишите с таблички с техническими
данными перечисленные ниже
сведения. Табличка с техническими
данными находится на днище варочной
панели.
Серийный номер ...........................
Встраиваемые варочные
панели
Эксплуатация встраиваемых варочных
панелей разрешена только после их
монтажа в мебель, предназначенную
для встраиваемых варочных панелей и
отвечающую необходимым стандартам.
Сетевой шнур
• Варочная панель поставляется с
сетевым шнуром.
• Заменяйте поврежденный сетевой
шнур только шнуром из списка
подходящих запасных частей.
31
Обратитесь в местный
авторизованный сервисный центр.
ВНИМАНИЕ! Все
электрические подключения
должны производиться
квалифицированным
электриком.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается сверлить или
паять концы проводов. Такие
действия категорически
запрещены!
Двухфазное подключение
1. Удалите концевую заделку с
черного и коричневого проводов.
2. Удалите изоляцию с коричневого и
черного проводов.
3. Наденьте новую концевую заделку
для провода сечением 1,5 мм² на
каждом из проводов (требуется
специальный инструмент).
Поперечное сечение кабеля
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не
подключайте провод без
концевой заделки.
230V~
400V 2~N
N
N
L1
L
L2
Однофазное подключение – 230 В~
Двухфазное подключение – 400 В 2 ~ N
Зеленый – желтый
Зеленый – желтый
N
Синий и синий
Синий и синий
N
L
Черный и коричне‐
вый
Черный
L1
Коричневый
L2
Установка прокладки —
установка сверху
1. Очистите область выреза
столешницы.
2. Приклейте к нижней кромке
варочной поверхности вдоль края
стеклокерамической поверхности
более тонкую уплотняющую ленту.
Не растягивайте ленту. Убедитесь,
что концы ленты расположены
посередине одной из сторон
варочной поверхности.
3. Отмеряя уплотнительную ленту
перед тем, как ее отрезать,
добавьте несколько миллиметров к
ее длине.
4. Соедините две конца
уплотнительной ленты вместе.
Установка прокладки —
встраивание
1. Очистите выемки в столешнице.
2. Нарежьте идущий в комплекте
более толстый уплотнитель на 4
32
ленты. Длина лент должна
совпадать с длиной выемок.
3. Отрежьте концы лент под углом 45°.
Они должны аккуратно
разместиться в углах выемок.
4. Уложите ленты в выемки. Не
растягивайте полоски. Концы ленты
не должны перекрывать друг друга.
После сборки духового шкафа
заполните остающиеся пустоты между
стеклокерамикой и столешницей
силиконовым герметиком. Проверьте,
чтобы силиконовый герметик не попал
под стеклокерамику.
В случае установки прибора
над выдвижным ящиком
система вентиляции
варочной поверхности может
во время приготовления
нагревать предметы,
хранящиеся в ящике. Можно
установить разделительную
панель, но ее установка не
является обязательной.
Установка сверху
1.
Сборка
R 5mm
min.
500mm
min.
50mm
min.
55mm
2.
min. 60mm
490+1mm 560+1mm
33
2.
3.
min.
28 mm
min.
38 mm
4.
3.
min.
12 mm
min.
12 mm
Встраивание
1.
R5 mm
R5 mm
7 mm
min.55mm
514
+1
490+1
560+1
mm
mm
mm
604+1 mm
34
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Функциональные элементы варочной поверхности
1 Индукционная зона нагрева
2 Панель управления
1
1
1
1
2
Функциональные элементы панели управления
1
2 3
4 5
6
10
7
9
8
Управление прибором осуществляется с помощью сенсорных полей. Работа
функций подтверждается выводом информации на дисплей, а также визуальной и
звуковой индикацией.
Сенсор‐
ное по‐
ле
1
2
3
/
4
5
-
Описание
Комментарий
«ВКЛ/ВЫКЛ»
Включение и выключение варочной пане‐
ли.
Блокировка / Система
защиты от детей
Блокировка/разблокировка панели упра‐
вления.
MultiZone
Включение и выключение функции.
Auto-Vent
Включение и выключение ручного режима
функции.
Индикация мощности
нагрева
Отображение значения мощности нагрева.
35
6
7
Сенсор‐
ное по‐
ле
Описание
Комментарий
-
Индикаторы конфо‐
рок для таймера
Отображение конфорки, для которой уста‐
новлен таймер.
-
Дисплей таймера
Отображение времени в минутах.
-
Выбор конфорки
-
Увеличение или уменьшение времени.
Линейка управления
Установка мощности нагрева.
8
9
/
10
-
Индикаторы уровней нагрева
Дисплей
Описание
Конфорка выключена.
Конфорка работает.
-
Работает Accelerator.
Выполняется функция Power.
+ число.
Возникла неисправность.
/
Eco-Heat (трехступенчатый индикатор остаточного тепла): в процес‐
се приготовления / поддержание тепла / остаточное тепло.
/
Работает Блокировка /Система защиты от детей.
На конфорке находится неподходящая посуда, или она слишком
мала, или посуды вообще нет.
Работает Автоматическое отключение.
Eco-Heat (трехступенчатый
индикатор остаточного тепла)
ВНИМАНИЕ!
/
/
Существует опасность ожога
из-за остаточного тепла.
Индикация отображает
уровень остаточного тепла.
Если заданная зона
становится слишком горячей,
функция может понизить
уровень нагрева соседних
зон.
Индукционные конфорки создают
тепло, необходимое для приготовления
пищи, непосредственно в днище
установленной на них посуды.
Стеклокерамика нагревается от тепла
кухонной посуды.
36
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВНИМАНИЕ! См. главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.
Мощность нагре‐
ва
Варочная панель
отключается че‐
рез
Включение или выключение
4-7
5 часов
Коснитесь на одну секунду , чтобы
включить или выключить варочную
панель.
8-9
4 часа
10 - 14
1,5 часа
Автоматическое отключение
Данная функция автоматически
выключает варочную панель, если:
• выключены все конфорки;
• не установлена мощность после
включения варочной панели;
• панель управления чем-либо залита
или на ней что-либо находится
дольше десяти секунд (сковорода,
тряпка и т.п.). Выдается звуковой
сигнал, после чего варочная панель
выключается. Уберите предмет или
протрите панель управления.
• панель становится слишком горячей
(например, когда жидкость в посуде
выкипает досуха). Перед следующим
использованием варочной панели
дайте конфорке остыть.
• используется неподходящая посуда.
Загорается значок , и через две
минуты конфорка автоматически
прекращает работу.
• конфорка не была выключена или не
была изменена мощность нагрева.
Через некоторое время загорается
значок , и варочная панель
выключается.
Соотношение уровня мощности
нагрева и времени работы, после
которого варочная панель
выключается:
Мощность нагре‐
ва
Варочная панель
отключается че‐
рез
1-3
6 часов
Значение мощности нагрева
Установка или изменение уровня
мощности нагрева:
Нажмите на отметку необходимого
значения мощности нагрева на линейке
управления или проведите пальцем
вдоль линейки управления, доведя его
до необходимого значения мощности
нагрева.
Использование конфорок
Ставьте посуду в центр выбранной
конфорки. Индукционные конфорки
автоматически подстраиваются под
размер дна посуды.
Кухонная посуда большого размера
может нагреваться двумя конфорками
одновременно. Посуда должна
накрывать центры обеих конфорок.
Правильное размещение посуды:
Неправильное размещение посуды:
37
Чтобы выключить эту функцию:
измените уровень нагрева.
Функция Power
MultiZone
Функция действует, когда
посуда накрывает центры
двух конфорок.
Функция служит для объединения двух
конфорок, в результате чего они
работают как одна конфорка.
Сначала следует установить степень
нагрева одной из конфорок.
Для включения функции для левой/
правой конфорок нажмите на:
коснитесь / . Чтобы задать или
изменить уровень нагрева, коснитесь
одной из линеек управления слева/
справа.
Чтобы выключить эту функцию:
коснитесь / . Теперь конфорки будут
работать независимо друг от друга.
Accelerator
Включение данной функции позволяет
достичь нужного уровня нагрева в
более короткий срок. При ее включении
конфорка сначала работает на
максимальной мощности, а затем
продолжает работу на требуемом
уровне мощности.
Для включения функции
конфорка должна быть
холодной.
Для включения этой функции для
выбранной конфорки: коснитесь
правого края линейки управления
(высветится ). Сразу же коснитесь
требуемого уровня нагрева. Через 3
секунды высветится .
Данная функция усиливает нагрев на
индукционных конфорках. Функцию
можно включить для индукционной
конфорки только на ограниченный
период времени. По истечении этого
времени индукционная конфорка
автоматически переключается обратно
на максимальный уровень нагрева.
См. Главу «Технические
данные».
Для включения этой функции для
выбранной конфорки: коснитесь
правого края линейки управления.
Высветится .
Чтобы выключить эту функцию:
измените уровень нагрева.
Таймер
Таймер обратного отсчета
Данная функция используется для
отсчета продолжительности работы
конфорки за один цикл приготовления.
Сначала задайте уровень нагрева
нужной конфорки, а затем выберите
функцию.
Выбор конфорки: коснитесь
несколько раз до тех пор, пока не
загорится индикатор, соответствующий
необходимой конфорке.
Для включения этой функции:
коснитесь
таймера, чтобы задать
время (от 00 до 99 минут). Когда
индикатор конфорки начинает
медленно мигать, запускается
обратный отсчет времени.
Просмотр оставшегося времени:
выберите конфорку с помощью
.
Индикатор конфорки начнет быстро
мигать. На дисплее отобразится
оставшееся до конца отсчета время.
38
Изменение текущего времени:
выберите конфорку с помощью
Коснитесь
или .
.
Чтобы выключить эту функцию:
выберите конфорку с
и
коснитесь . Прибор произведет
обратный отсчет оставшегося времени
до 00. Индикатор конфорки погаснет.
По истечении заданного
времени выдается звуковой
сигнал и начинает мигать
«00». Конфорка отключается.
Отключение звука: коснитесь
дисплее отображается уровень нагрева
.
Для включения этой функции:
коснитесь
. Коснитесь
или
таймера, чтобы задать время. По
истечении заданного времени выдается
звуковой сигнал и начинает мигать 00.
Отключение звука: коснитесь
.
Данная функция не влияет на
работу конфорок.
.
Таймер прямого отсчета (отсчет
времени с начала приготовления).
Эту функцию можно использовать для
контроля времени работы конфорки.
Выбор конфорки: коснитесь
несколько раз до тех пор, пока не
загорится индикатор, соответствующий
необходимой конфорке.
Для включения этой функции:
коснитесь
таймера, и включится .
Когда индикатор конфорки начинает
медленно мигать, это будет означать,
что идет отсчет времени с начала
приготовления. На дисплее чередуется
и отсчитанного
отображение
времени (в минутах).
Просмотр длительности работы
конфорки: выберите конфорку с
помощью
. Индикатор конфорки
начнет быстро мигать. На дисплей
будет выведено значение длительности
работы данной конфорки.
Чтобы выключить эту
функцию:выберите конфорку с
и коснитесь
или . Индикатор
конфорки погаснет.
Таймер
Можно использовать данную функцию в
качестве таймера с напоминанием ,
когда варочная поверхность включена,
а конфорки не используются. На
Блокировка
Во время работы конфорок можно
заблокировать панель управления. Это
предотвращает случайное изменение
мощности нагрева.
Сначала установите желаемый
уровень нагрева.
Для включения этой функции:
коснитесь
. На 4 секунды появится
.Таймер продолжит работу.
Чтобы выключить эту функцию:
. Высветится предыдущее
коснитесь
значение уровня мощности нагрева.
При выключении варочной
панели выключается и эта
функция.
Система защиты от детей
Эта функция предотвращает случайное
использование варочной панели.
Для включения этой функции:
Включите варочную панель при помощи
. Не задавайте никакого уровня
мощности нагрева. Коснитесь
и
удерживайте четыре секунды.
Высветится . Выключите варочную
панель при помощи .
Чтобы выключить эту функцию:
Включите варочную панель при помощи
. Не задавайте никакого уровня
мощности нагрева. Коснитесь и
удерживайте
четыре секунды.
39
Высветится . Выключите варочную
панель при помощи .
Отмена функции на один цикл
приготовления: Включите варочную
панель при помощи . Высветится .
4
Коснитесь и удерживайте
секунды. Выберите ступень нагрева в
течение 10 секунд. Варочной панелью
можно пользоваться. После
выключения варочной панели при
помощи
данная функция включается
снова.
Управление звуковыми
сигналами (Включение и
отключение звуковой
сигнализации)
Выключите варочную поверхность.
Коснитесь и удерживайте
в течение
трех секунд. Дисплей загорится и
погаснет. Коснитесь и удерживайте
в течение трех секунд. Высветится
или . Нажмите на
таймера, чтобы
произвести следующий выбор:
•
– звуковая сигнализация
выключена
•
– звуковая сигнализация
включена
Для подтверждения выбора подождите,
пока варочная поверхность не
выключится автоматически.
При работе функции
звуки слышны
только если:
• Вы коснулись
• Таймер ведет обратный отсчет
• Таймер обратного отсчета ведет
обратный отсчет
• на панели управления оказался
посторонний предмет.
Ограничение мощности
Заводская настройка варочной
поверхности соответствует
максимальному уровню мощности.
Увеличение или уменьшение уровня
мощности:
1. Выключите варочную поверхность.
2. Коснитесь и удерживайте
в
течение трех секунд. Дисплей
загорится и погаснет.
3. Коснитесь и удерживайте
в
течение трех секунд.Высветится
или .
4. Коснитесь
. Высветится «P
72».
5. Нажмите на
/
таймера, чтобы
увеличить/уменьшить уровень
мощности.
Уровни мощности
См. Главу «Технические данные».
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
P 72 — 7200 W
P 15 — 1500 W
P 20 — 2000 W
P 25 — 2500 W
P 30 — 3000 W
P 35 — 3500 W
P 40 — 4000 W
P 45 — 4500 W
P 50 — 5000 W
P 60 — 6000 W
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что выбранный
уровень мощности
соответствует номиналу
предохранителей,
установленных на домашнем
электрощите.
Eco-Logic
• Конфорки объединяются в группы
согласно их расположению и номеру
фазы в варочной поверхности. См.
иллюстрацию.
• Максимальная электрическая
нагрузка на каждую фазу составляет
3600 Вт.
• Данная функция делит мощность
между двумя конфорками,
подключенными к одной фазе.
• Функция запускается, когда общая
электрическая нагрузка конфорок,
40
подключенных к одной фазе,
превышает 3600 Вт.
• Данная функция уменьшает
мощность, подводимую к двум
другим конфоркам, подключенным к
той же фазе.
• Предпочтение отдается значению
мощности нагрева, которое было
выбрано в последний раз. В
результате мощность нагрева других
конфорок может автоматически
уменьшиться. Предыдущее значение
мощности нагрева и новое значение,
которое было установлено данной
функцией, поочередно
отображаются на дисплее в течение
60 секунд.
При выборе для функции Ограничение
мощности значений, равных 6 кВт и
менее мощность варочной поверхности
распределяется между всеми
конфорками.
При выборе для функции Ограничение
мощности значений, равных 6 кВт и
более мощность варочной поверхности
распределяется между двумя
конфорками пары.
Auto-Vent
Эта современная функция с
использованием автоматики,
связывающей варочную поверхность с
вытяжкой Auto-Vent. Как варочная
поверхность, так и вытяжка
поддерживают канал инфракрасной
связи. Скорость вращения вентилятора
задается автоматически на основе
выбора режима и температуры самой
горячей посуды на варочной
поверхности. Также имеется
возможность ручной регулировки
вентилятора при помощи варочной
поверхности.
В большинстве вытяжек
система дистанционного
управления по умолчанию
выключена. Перед
использованием функции
включите ее. Более
подробную информацию вы
найдете в Руководстве
пользователя вытяжки.
Автоматическая работа функции
Для автоматической работы функции
следует установить автоматический
режим, выбрав из списка от «H1» до
«H6». По умолчанию на варочной
поверхности выбирается режим
«H5».При каждом использовании
варочной поверхности вытяжка
реагирует на ее работу. Варочная
поверхность регулирует скорость
вращения вентилятора, автоматически
41
определяя температуру кухонной
посуды.
Автоматические режимы
Авто‐
мати‐
ческая
под‐
светка
Кипе‐
Жар‐
ние1)
ка2)
Режим
H0
Выкл
Выкл
Выкл
Режим
H1
Вкл
Выкл
Выкл
Режим
Вкл
1-я
ско‐
рость
венти‐
лятора
1-я
ско‐
рость
венти‐
лятора
H2 3)
Режим
H3
Вкл
Выкл
1-я
ско‐
рость
венти‐
лятора
Режим
H4
Вкл
1-я
ско‐
рость
венти‐
лятора
1-я
ско‐
рость
венти‐
лятора
Режим
H5
Вкл
1-я
ско‐
рость
венти‐
лятора
2-я
ско‐
рость
венти‐
лятора
Режим
H6
Авто‐
мати‐
ческая
под‐
светка
Кипе‐
Жар‐
ние1)
ка2)
Вкл
2-я
ско‐
рость
венти‐
лятора
3-я
ско‐
рость
венти‐
лятора
1) Варочная поверхность определяет наличие про‐
цесса кипения и выбирает сообразную скорость
вентилятора в автоматическом режиме.
2) Варочная поверхность определяет наличие про‐
цесса жарки и выбирает сообразную скорость вен‐
тилятора в автоматическом режиме.
3) Данный режим включает вентилятор и подсветку
и не ориентируется на температуру.
Смена автоматического режима
1. Выключите прибор.
2. Коснитесь и удерживайте
в
течение трех секунд. Дисплей
загорится и погаснет.
в
3. Коснитесь и удерживайте
течение трех секунд.
4. Несколько раз коснитесь
,
пока не отобразится .
5. Коснитесь
таймера, чтобы
выбрать автоматический режим.
Для управления вытяжки
непосредственно с панели
вытяжки выключите
автоматический режим.
По окончании приготовления
и выключении варочной
поверхности вентилятор
вытяжки может работать еще
некоторое время. По
прошествии этого времени
система отключается и не
допускает случайного
включения вентилятора в
следующие 30 секунд.
42
Ручной выбор скорости вентилятора
Данной функцией также можно
пользоваться вручную. Для этого
коснитесь , когда варочная
поверхность включена. Это действие
выключает автоматическую работу
функции и позволяет менять скорость
вентилятора вручную. При нажатии на
скорость вентилятора увеличивается
на один уровень. При достижении
максимального уровня следующее
нажатие на переводит скорость
вентилятора вытяжки на уровень «0»,
что приводит к его остановке. Для
повторного запуска вентилятора на
скорости «1» коснитесь .
Включение подсветки
Имеется возможность настроить
автоматическое включение подсветки
при каждом включении варочной
поверхности. Для этого задайте
автоматический режим, выбрав из
списка от «H1» до «H6».
Через 2 минуты после
выключения варочной
поверхности подсветка на
вытяжке выключается.
Для включения
автоматического режима
выключите варочную
поверхность и снова ее
включите.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ВНИМАНИЕ! См. главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.
Кухонная посуда
В индукционных зонах
нагрева работает
электромагнитное поле,
которое очень быстро
нагревает посуду.
Устанавливайте на зоны
нагрева только посуду,
пригодную для
использования с
индукционными варочными
панелями
Материал посуды
• подходит: чугун, сталь,
эмалированная сталь, нержавеющая
сталь, посуда с многослойным дном
(с надлежащей маркировкой
производителя).
• не подходит: алюминий, медь,
латунь, стекло, керамика, фарфор.
Посуда подходит для использования
на индукционных варочных панелях,
если:
• вода очень быстро закипает на
конфорке, на которой задана
максимальная ступень нагрева.
• к дну посуды притягивается магнит.
Дно посуды должно быть как
можно более толстым и
плоским.
Прежде чем ставить посуду
на варочную поверхность,
убедитесь, что дно посуды
сухое и чистое.
Размеры посуды
Индукционные конфорки автоматически
подстраиваются под размер дна
посуды.
Энергоэффективность конфорки
зависит от диаметра кухонной посуды.
Посуда с днищем, размер которого
43
меньше минимально допустимого,
получает лишь часть энергии,
излучаемой конфоркой.
См. «Технические данные».
Шум во время работы
Если Вы услышали:
• потрескивание: посуда изготовлена
из нескольких материалов
(многослойное дно).
• свист: используется конфорка, для
которой задан высокий уровень
мощности, а посуда изготовлена из
нескольких материалов
(многослойное дно).
• гул: используется высокий уровень
мощности.
• пощелкивание: происходят
электрические переключения.
• шипение, жужжание: работает
вентилятор.
Эти виды шумов являются
нормальным явлением и не
означают, что варочная панель
неисправна.
Eco-Off (Таймер
экономичности)
С целью экономии электроэнергии
нагреватель конфорки автоматически
выключается до того, как прозвучит
сигнал таймера обратного отсчета.
Время работы конфорки при этом
зависит от выбранного уровня нагрева
и времени приготовления.
Примеры использования
варочной поверхности
Соотношение установки уровня нагрева
и энергопотребления конфорки не
является линейным. При увеличении
уровня нагрева потребление
электроэнергии возрастает не в
одинаковой пропорции. Это означает,
что на среднем уровне нагрева
конфорка потребляет менее половины
от своей номинальной мощности.
Приведенные в таблице
данные являются
ориентировочными.
Уровень на‐
грева
Назначение:
Вре‐
мя
(мин)
Советы
1
Сохранение приготовленных
блюд теплыми.
по го‐
товно‐
сти
Готовьте под крышкой.
1-3
Голландский соус, растапли‐
вание: сливочного масла,
шоколада, желатина.
5 - 25
Время от времени переме‐
шивайте.
1-3
Загущение, выпаривание:
взбитый омлет, запеченные
яйца.
10 40
Готовьте под крышкой.
3-5
Приготовление риса и мо‐
лочных блюд на медленном
огне, разогрев готовых блюд.
25 50
Добавьте воды в количе‐
стве, как минимум вдвое
превышающем количество
риса. Перемешивайте мо‐
лочные блюда на середине
приготовления.
44
Уровень на‐
грева
Назначение:
Вре‐
мя
(мин)
Советы
5-7
Приготовление на пару ово‐
щей, рыбы, мяса.
20 45
Добавьте несколько столо‐
вых ложек жидкости
7-9
Приготовление картофеля
на пару.
20 60
Используйте макс. ¼ л воды
на 750 г картофеля.
7-9
Приготовление значитель‐
ных объемов пищи, рагу и
супов.
60 150
До 3 л жидкости плюс ингре‐
диенты.
9 - 12
Легкое обжаривание: эскало‐
пы, «кордон блю» из теляти‐
ны, котлеты, отбивные, соси‐
ски, печень, заправка из му‐
ки, яйца, блины, пончики.
по го‐
товно‐
сти
Перевернуть по истечении
половины времени.
12 - 13
Сильная обжарка, карто‐
фельные оладьи, стейки из
филе говядины, стейки.
5 - 15
Перевернуть по истечении
половины времени.
14
Кипячение воды, отваривание макаронных изделий, обжаривание мяса
(гуляш, жаркое в горшочках), обжаривание картофеля во фритюре.
Кипячение большого количества воды. Включена функция Power.
Указания и рекомендации по
использованию Auto-Vent
При использовании варочной
поверхности с данной функцией:
• Защищайте панель вытяжки от
прямого солнечного света.
• Не направляйте на панель вытяжки
свет от галогеновых ламп.
• Не накрывайте панель управления
варочной поверхности.
• Не перекрывайте сигнал между
варочной поверхностью и вытяжкой
(например, рукой или ручкой
кухонной посуды). См. Рисунок.
Вытяжка на рисунке приведена лишь
в качестве примера.
45
Использование других
приборов с дистанционным
управлением может привести
к блокированию сигнала. Не
используйте другие приборы
с дистанционным
управлением во время
работы варочной
поверхности.
Вытяжки, поддерживающие
функцию Auto-Vent
Чтобы узнать о всех вытяжках,
поддерживающих данную функцию,
воспользуйтесь нашим веб-сайтом для
потребителей.
УХОД И ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ! См. главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.
Общая информация
• Варочную поверхность необходимо
мыть после каждого использования.
• Следите за тем, чтобы дно посуды
всегда было чистым.
• Царапины или темные пятна на
поверхности не влияют на работу
варочной поверхности.
• Используйте для очистки
специальное средство,
предназначенное для очистки
варочных поверхностей.
• Используйте специальный скребок
для стекла.
Чистка варочной панели
• Удаляйте немедленно:
расплавленную пластмассу,
полиэтиленовую пленку, сахар и
пищевые продукты, содержащие
сахар. Иначе загрязнения могут
привести к повреждению варочной
панели. Соблюдайте осторожность,
чтобы не обжечься. Расположите
специальный скребок под острым
углом к стеклянной поверхности и
двигайте его по этой поверхности.
• После того, как прибор полностью
остынет, удаляйте: известковые
пятна, водные разводы, капли жира,
блестящие белесые пятна с
металлическим отливом. Варочную
панель следует чистить влажной
тряпкой с неабразивным моющим
средством. После чистки вытрите
варочную панель насухо мягкой
тряпкой.
• Удалите пятна с металлическим
отливом, изменяющие
первоначальный цвет
поверхности: для этого протрите
стеклокерамическую поверхность
влажной тряпкой, смоченной водой с
уксусом.
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ВНИМАНИЕ! См. главы,
содержащие Сведения по
технике безопасности.
46
Что делать, если...
Неисправность
Возможная причина
Решение
Варочная поверхность не
включается или не рабо‐
тает.
Варочная поверхность не
подключена к электропита‐
нию, или подключение
произведено неверно.
Проверьте правильность
подключения варочной по‐
верхности и наличие на‐
пряжение в сети. Руковод‐
ствуйтесь при этом схемой
подключения.
Сработал предохранитель.
Проверьте, не является ли
предохранитель причиной
неисправности. Если пред‐
охранитель срабатывает
повторно снова и снова,
обратитесь к квалифици‐
рованному электрику.
Не задавайте никакого
уровня нагрева в течение
10 секунд.
Повторно включите вароч‐
ную поверхность и менее
чем 10 секунд установите
уровень нагрева.
Вы одновременно косну‐
лись двух или более сен‐
соров.
Следует касаться только
одного сенсора.
На панель управления по‐
пала вода или капли жира.
Протрите панель управле‐
ния.
Выдается звуковой сигнал,
после чего варочная по‐
верхность выключается.
Выключенная варочная по‐
верхность выдает звуко‐
вой сигнал.
На один или более сенсо‐
ров был положен посто‐
ронний предмет.
Удалите посторонний
предмет с сенсоров.
Варочная поверхность от‐
ключается.
На сенсорном поле
оказался посторонний
предмет.
Удалите посторонний
предмет с сенсорного по‐
ля.
Не включается индикатор
остаточного тепла.
Конфорка не нагрелась,
поскольку работала в те‐
чение слишком короткого
времени или поврежден
датчик.
Если конфорка проработа‐
ла достаточно долго и
должна была нагреться,
обратитесь в авторизован‐
ный сервисный центр.
Не работает Auto-Vent.
Была накрыта панель
управления.
Удалите посторонний
предмет с панели управле‐
ния.
Не работает Accelerator.
Конфорка горячая.
Дайте конфорке как сле‐
дует остыть.
47
Неисправность
Возможная причина
Решение
Установлен максимальный
уровень нагрева.
Максимальный уровень
нагрева совпадает с мощ‐
ностью выбранной функ‐
ции.
На дисплее чередуются
два разных уровня нагре‐
ва.
Работает Система упра‐
вления мощностью.
См. «Ежедневное исполь‐
зование».
Сенсоры нагреваются.
Посуда слишком большая,
или вы поставили ее сли‐
шком близко к элементам
управления.
При использовании боль‐
шой посуды по возможно‐
сти ставьте ее на задние
конфорки.
При нажатии на сенсоры
панели управления не вы‐
дается звуковой сигнал.
Звуковая сигнализация от‐
ключена.
Включите звук. См. «Еже‐
дневное использование».
Высветится
.
Работает Автоматическое
отключение.
Выключите варочную по‐
верхность и снова включи‐
те ее.
Высветится
.
Работает Система защиты
от детей или Блокировка.
См. «Ежедневное исполь‐
зование».
Высветится
.
На конфорке отсутствует
посуда.
Поставьте на конфорку по‐
суду.
Неподходящий тип посу‐
ды.
Используйте подходящую
посуду. См. «Указания и
рекомендации».
Диаметр дна посуды сли‐
шком маленький для дан‐
ной конфорки.
Используйте посуду под‐
ходящих размеров. См.
«Технические данные».
Произошла ошибка в ра‐
боте варочной поверхно‐
сти.
Выключите и снова вклю‐
чите варочную поверх‐
ность спустя 30 секунд.
Высвечивается символ
и цифра.
Если снова загорится
,
отключите варочную по‐
верхность от сети электро‐
питания. Примерно через
30 секунд снова включите
варочную поверхность. В
случае повторного возни‐
кновения неисправности
обратитесь в авторизован‐
ный сервисный центр.
48
Неисправность
Возможная причина
Решение
Слышен постоянный зву‐
ковой сигнал.
Неверно выполнено под‐
ключение к электросети.
Отключите варочную по‐
верхность от сети электро‐
питания. Обратитесь к ква‐
лифицированному элек‐
трику или проверьте пра‐
вильность установки при‐
бора.
Если решение найти не
удается...
Если самостоятельно справиться с
проблемой не удается, обращайтесь в
магазин или в авторизованный
сервисный центр. Предоставьте
данные, приведенные на табличке с
техническими данными. Также
приведите код стеклокерамики,
состоящий из трех цифр (он указан в
углу стеклянной панели), и
появляющееся сообщение об ошибке.
Убедитесь, что варочная панель
эксплуатировалась правильно. В
противном случае техническое
обслуживание, предоставляемое
специалистами сервисного центра или
продавца, будет платным, даже если
срок гарантии еще не истек. Инструкции
по сервисному центру и условиям
гарантии приведены в гарантийном
буклете.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Табличка с техническими
данными
Модель SI2M7643D
Тип 61 B4A 04 AD
Индукционная 7.2 кВт
Серийный № .................
SMEG
PNC (код изделия) 949 594 458 00
220-240 В / 400 В 2N 50-60 Гц
Сделано в Германии
7.2 кВт
Спецификация конфорок
Конфорка
Номиналь‐
ная мощ‐
ность (мак‐
симальный
уровень на‐
грева) [W]
Функция
Power [W]
Максималь‐
ная длитель‐
ность функ‐
ции Power
[min]
Диаметр по‐
суды [mm]
Передняя ле‐
вая
2300
3200
10
125 - 210
Задняя левая
2300
3200
10
125 - 210
Передняя
правая
2300
3200
10
125 - 210
49
Конфорка
Номиналь‐
ная мощ‐
ность (мак‐
симальный
уровень на‐
грева) [W]
Функция
Power [W]
Максималь‐
ная длитель‐
ность функ‐
ции Power
[min]
Диаметр по‐
суды [mm]
Задняя пра‐
вая
2300
3200
10
125 - 210
Мощность конфорок может
незначительно отличаться от
приведенных в таблице данных. Она
может варьироваться в зависимости
материала и размеров кухонной
посуды.
Для достижения оптимальных
результатов приготовления
используйте кухонную посуду, размеры
которой не превышает диаметр,
указанный в Таблице.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Сведения об изделии согласно EU 66/2014
Идентификатор модели
SI2M7643D
Тип варочной поверхно‐
сти
Встраиваемая
варочная по‐
верхность
Число конфорок
2
Технология нагрева
Индукция
Длина (Д) и ширина (Ш)
конфорки
Левая
Д 39,2 см
Ш 19,5 см
Длина (Д) и ширина (Ш)
конфорки
Правая
Д 39,2 см
Ш 19,5 см
Энергопотребление кон‐
форки (EC electric
cooking)
Левая
183,9 Вт·ч/кг
Энергопотребление кон‐
форки (EC electric
cooking)
Правая
183,9 Вт·ч/кг
Энергопотребление ва‐
рочной поверхности (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Бытовые электроприборы
для приготовления пищи – Часть 2:
Варочные поверхности – Методы
определения эксплуатационных
характеристик
183,9 Вт·ч/кг
Экономия электроэнергии
Используя приведенные ниже
рекомендации, можно экономить
50
электроэнергию во время
приготовления.
• Всегда ставьте посуду
непосредственно по центру
конфорки.
• Используйте остаточное тепло для
поддержания пищи в горячем
состоянии или для растапливания
продуктов.
• При нагреве воды на наливайте
больше воды, чем требуется.
• По возможности всегда накрывайте
посуду крышкой.
• Прежде чем включить конфорку,
поставьте на нее кухонную посуду.
• Посуду меньших размеров ставьте
на конфорки меньших размеров.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
человека. Не выбрасывайте вместе с
бытовыми отходами бытовую технику,
помеченную символом . Доставьте
изделие на местное предприятие по
переработке вторичного сырья или
обратитесь в свое муниципальное
управление.
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете защитить
окружающую среду и здоровье
Месяц и год изготовления данного изделия указаны в
серийном номере, где первая цифра соответствует последней
цифре года, а вторая и третья цифры – порядковому номеру
недели. Например, серийный номер 84912345 означает, что
изделие изготовлено на сорок девятой неделе 2018 года.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan
143, 105 45 Stockholm, Швеция
ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ
ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «СМЕГ Руссия» 117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615 тел.: +7 (495)
380-37-82
Изготовлено в Германии
ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: Электролюкс Ротенбург
ГмбХ, Боделшвингштрассе 1, 91541, Ротенбург, Германия
*
51
867346566-E-192019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising