ZANKER | KEV6041FBB | User manual | Zanker KEV6041FBB Ohjekirja

Zanker KEV6041FBB Ohjekirja
FI
Käyttöohje
Keittotaso
KEV6041FBB
Sisältö
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Asennus
Tuotekuvaus
Päivittäinen käyttö
2
3
5
6
6
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Tekniset tiedot
Energiatehokkuus
6
6
7
7
8
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuustiedot
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä.
Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka
aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina
varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Tätä laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä
rajoitteiset henkilöt edellyttäen, että heitä on opastettu ja/tai heitä
valvotaan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät mahdolliset
käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää
asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se on
toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa olevat osat ovat
kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän
huoltotoimenpiteitä.
3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tulee pitää kaukana tästä laitteesta
aina sen ollessa toiminnassa.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
2
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana.
Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia. Alle 8-vuotiaat lapset tulee
pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman valvontaa voi olla
vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke laite pois
toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi kannella tai
sammutuspeitteellä.
HUOMIO: Ruoan kypsymistä tulee valvoa. Lyhytaikaista ruoan kypsymistä
on valvottava jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään keittotason päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia ei saa panna
liesitasolle, koska ne voivat kuumentua.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise virta laitteesta
sähköiskuvaaran välttämiseksi.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa
vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen
henkilö.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen valmistajan suunnittelemia
keittotason suojia, laitteen valmistajan käyttöohjeessa määritettyjä suojia
tai keittotason mukana toimitettuja suojia. Virheellisten suojien käyttö voi
aiheuttaa onnettomuuksia.
Turvallisuusohjeet
Asennus
•
VAROITUS! Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen henkilö.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.
Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin
laitteisiin ja kalusteisiin.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä
aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
Tiivistä pinnat tiivisteaineella estääksesi kosteuden
aiheuttaman turpoamisen.
Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja kosteudelta.
Älä asenna laitetta oven viereen tai ikkunan
alapuolelle. Tällöin keittoastioiden putoaminen
laitteesta vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
Jos laite on asennettu laatikoiden yläpuolelle,
varmista, että laitteen alaosan ja ylälaatikon välinen
tila on riittävä ilmankierron kannalta.
Laitteen alaosa voi kuumentua. Varmista, että
asennat lämmönkestävän erotuslevyn laitteen
alapuolelle, jotta laitteen alaosaan ei voida
koskettaa.
Sähköliitännät
VAROITUS! Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
•
•
•
•
•
•
Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan
sähköasentajan vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Ennen keittotason liittämistä uuniin ja ennen
johdotusta tulee varmistaa, ettei kummankaan
laitteen pääliitännässä ole jännitettä.
Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat
kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa
tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.
Varmista, että laite on asennettu oikein. Löysät tai
vääränlaiset virtajohdot tai pistokkeet (jos olemassa)
voivat aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.
Käytä oikeaa virtajohtoa.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Varo, ettei virtajohto takerru kiinni mihinkään.
Varmista, että iskusuojaus on asennettu.
Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
Varmista, ettei virtajohto tai pistoke (jos olemassa)
kosketa kuumaan laitteeseen tai kuumiin
keittoastioihin, kun liität laitteen lähellä oleviin
pistorasioihin.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke (jos olemassa) tai virtajohto
vaurioidu. Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluumme tai sähköasentajaan
vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien iskusuojat
tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman
työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen
jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä
on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä
kiinnitä sitä pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä
aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita:
suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka
mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta
kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
Käyttö
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen vaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Poista kaikki pakkausmateriaalit, merkit ja
suojakalvot (jos olemassa) ennen käyttöönottoa.
Käytä laitetta kotiympäristössä.
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.
Kytke keittoalue aina off-asentoon käytön jälkeen.
Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden kansia
keittoalueille. Ne voivat kuumentua.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se on
kosketuksissa veteen.
Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.
Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota laite
välittömästi sähköverkosta. Täten vältetään
sähköiskut.
Öljy voi roiskua, kun asetat ruoka-aineksia kuumaan
öljyyn.
VAROITUS! Tulipalo- ja räjähdysvaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kuumista rasvoista ja öljyistä voi päästä syttyviä
höyryjä. Pidä liekit tai kuumat esineet kaukana
rasvoista ja öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
Erittäin kuumasta öljystä pääsevät höyryt voivat
sytyttää tulipalon.
Käytetty öljy, jossa voi olla ruoka-aineksien jäämiä,
voi aiheuttaa tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä öljy.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä
tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS! Laite voi muutoin vaurioitua.
Älä pidä kuumaa keittoastiaa käyttöpaneelin päällä.
Älä aseta kuumaa keittoastian kantta keittotason
lasipinnalle.
Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
Älä anna esineiden tai keittoastioiden pudota
laitteen päälle. Pinta voi vaurioitua.
Älä kytke keittoalueita toimintaan keittoastian
ollessa tyhjä tai ilman keittoastiaa.
Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle.
Valuraudasta tai -alumiinista valmistetut tai
vaurioituneen pohjan omaavat keittoastiat voivat
naarmuttaa lasi- tai keraamista pintaa. Nosta ne
aina irti keittotasosta liikuttamisen aikana.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon.
Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
Hoito ja puhdistus
•
•
•
•
•
Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei
vaurioidu.
Kytke laite pois toiminnasta ja anna sen jäähtyä
ennen puhdistusta.
Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä
vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia
tai metalliesineitä.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
Huolto
•
•
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
Asennus
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Keittotason ja uunin liitäntätyyppi
Tässä laitteessa on oranssi 1x14 napaliitin ja se
voidaan liittää uuniin, jossa on oranssi 1x14 napaliitin.
Sarjanumero ...........................
Kalusteeseen sijoitettavat keittotasot
Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja saa käyttää
vasta, kun ne on asennettu sopiviin,
määräystenmukaisiin kalusteisiin ja työtasoihin.
Ennen asentamista
Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä ennen
keittotason asentamista. Arvokilpi sijaitsee keittotason
pohjassa.
Asennus
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
5
Tuotekuvaus
Keittoalueet
1
1
145 mm
180 mm
180 mm
145 mm
1
1
1 Keittoalue
Jälkilämpö
VAROITUS! Palovammojen vaara on
olemassa jälkilämmön vuoksi.
Päivittäinen käyttö
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Keittotason käyttö
Keittotasoa käytetään uunin vääntimillä. Keittotason
käyttöohjeet on esitetty uunin käyttöohjeen luvussa
"Päivittäinen käyttö".
Vihjeitä ja neuvoja
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Emaloidusta teräksestä valmistetut tai
alumiini- tai kuparipohjaiset keittoastiat
voivat aiheuttaa värimuutoksia
keraamiseen pintaan.
Keittoastiat
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja tasainen.
Hoito ja puhdistus
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Yleistä
•
•
•
•
6
Puhdista keittotaso jokaisen käytön jälkeen.
Tarkista aina, että keittoastian pohja on puhdas.
Pinnan naarmut tai tummat läiskät eivät vaikuta
keittotason toimintaan.
Käytä keittotason pintaan sopivaa erityistä
puhdistusainetta.
•
Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua kaavinta.
Keittotason puhdistaminen
•
•
Poista välittömästi: sulanut muovi, muovikelmu,
sokeri ja sokeripitoinen ruoka. Muutoin lika voi
aiheuttaa keittotasoon vaurioita. Varo palovammoja.
Aseta erityinen kaavin viistosti lasipintaa vasten ja
liikuta kaavinta pintaa pitkin.
Poista sitten, kun keittotaso on jäähtynyt
riittävästi: kalkkirenkaat, vesirenkaat, rasvatahrat,
kirkkaat metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso pehmeällä
kuivalla liinalla puhdistuksen jälkeen.
•
Poista kirkkaat metalliset värimuutokset:
puhdista lasipinta liinalla, jota on kostutettu veden ja
viinietikan liuokseen.
Vianmääritys
VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Keittotaso ei kytkeydy toimintaan eikä sitä voida käyttää.
Korjaustoimenpide
Sulake on palanut.
Jos ratkaisua ei löydy...
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään tai
valtuutettuun huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Varmista, että keittotasoa on käytetty
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä
sulake. Jos sulake palaa aina uudelleen, käänny sähköalan ammattilaisen puoleen.
oikein. Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen tai
jälleenmyyjän huollosta aiheutuvat kulut veloitetaan
myös takuuaikana. Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja
takuuehdot on mainittu takuu- ja huoltokirjassa.
Tekniset tiedot
Arvokilpi
Malli KEV6041FBB
Tyyppi 60 CAD 02 ZO
Tuotenumero 949 594 402 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Valmistettu Saksassa
6.0 kW
Sarjanumero .................
ZANKER
Keittoalueiden määritykset
Keittoalue
Nimellisteho (suurin tehotaso) [W]
Keittoalueen halkaisija [mm]
Vasemmalla edessä
1800
180
Vasemmalla takana
1200
145
Oikealla edessä
1200
145
Oikealla takana
1800
180
Käytä korkeintaan keittoalueen halkaisijan kokoista
keittoastiaa optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.
7
Energiatehokkuus
Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti
Mallin tunnus
KEV6041FBB
Keittotasotyyppi
Sisäänrakennettu
keittotaso
Keittoalueiden määrä
4
Kuumennustekniikka
Säteilevä lämmitin
Pyöreiden keittoalueiden halkaisija
(Ø)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla edessä
Oikealla takana
18,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiankulutus keittoaluetta kohti
(EC electric cooking)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla edessä
Oikealla takana
180,5 Wh/kg
182,6 Wh/kg
182,6 Wh/kg
175,8 Wh/kg
Keittotason energiankulutus (EC
electric hob)
180,4 Wh/kg
EN 60350-2 - Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset
kodinkoneet - Osa 2: Keittotasot - Suorituskyvyn
mittaustavat
•
•
•
Energiansäästö
•
•
•
Voit säästää energiaa jokapäiväisen ruoanvalmistuksen
aikana seuraavia vinkkejä noudattamalla.
•
Käytä veden kuumentamisen aikana ainoastaan
tarvittavaa vesimäärää.
Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella.
Aseta keittoastia keittoalueelle ennen alueen
kytkemistä toimintaan.
Keittoastian pohjan tulee vastata keittoalueen
halkaisijaa.
Aseta pieni keittoastia pienemmälle keittoalueelle.
Aseta keittoastia suoraan keittoalueen keskelle.
Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi lämpimänä tai
ruoan sulattamiseksi.
Ympäristönsuojelu
kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen
viranomaiseen.
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä .
Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä
hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita
8
*
9
10
11
www.electrolux.com/shop
867328089-B-212019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising