ZANKER | KEV6043FBB | User manual | Zanker KEV6043FBB User Manual

Zanker KEV6043FBB User Manual
Ръководств
о за
употреба
Használati
útmutató
Instrukcja
obsługi
Návod na
používanie
Плоча
Főzőlap
Płyta grzejna
Varný panel
KEV6043FBB
Съдържание
Информация за безопасност
Инструкции за безопасност
Инсталиране
Описание на уреда
Всекидневна употреба
2
4
6
7
8
Препоръки и съвети
Грижи и почистване
Отстраняване на неизправности
Технически данни
Енергийна ефективност
8
8
8
9
10
Запазваме си правото на изменения.
Информация за безопасност
Внимателно прочетете предоставените инструкции преди
инсталиране и употреба на уреда. Производителят не е
отговорен за контузии или наранявания в резултат на
неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно за достъп място за
справка в бъдеще.
Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
•
2
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда и
възможните рискове.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от деца и
ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда,
когато работи или когато изстива. Достъпните части са
горещи.
Ако уредът има устройство за детска безопасност, то
трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Деца под 3 години трябва да се държат далеч от уреда,
винаги когато работи.
Общи мерки за безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и неговите достъпни части
се нагорещяват по време на употреба. Трябва да се
внимава и да се избягва докосване на нагревателите.
Деца под 8-годишна възраст трябва да се държат далеч
от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Не използвайте уреда с външен таймер или отделна
система за дистанционно управление.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пържене с мазнина или олио, без
надзор, може да е опасно и да предизвика пожар.
НИКОГА не се опитвайте да загасите пожар с вода,
а изключете уреда и след това покрийте пламъка напр. с
капак или огнеупорно одеяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Процесът на готвене трябва да
бъде наблюдаван. Краткият процес на готвене трябва да
се наблюдава постоянно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар: Не
съхранявайте предмети върху готварския плот.
Метални предмети като ножове, вилици, лъжици и
капаци, не трябва да се поставят върху готв. плот, тъй
като могат да се загреят.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
Ако стъклокерамичната / стъклената повърхност е
напукана, изключете уреда и го изключете от
електрическата мрежа. В случай че уредът е свързан
директно към електрическата мрежа с помощта на
съединителна кутия, премахнете предпазителя, за да
изключите уреда от електрическата мрежа. В противен
случай се свържете с оторизирания сервизен център.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервиз или лица
със сходна квалификация, за да се избегне опасност.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само предпазители за
котлони разработени от производителя или упоменати от
него в инструкциите за употреба, или предпазители за
котлони вградени в уреда. Използването на
3
неподходящи предпазители може да доведе до
злополуки.
Инструкции за безопасност
Инсталиране
ВНИМАНИЕ! Само
квалифициран човек може да
извърши монтажа на уреда.
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване или повреда на
уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всякакво опаковане.
Не монтирайте или използвайте
наранен уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към уреда.
Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Уплътнете срязаните повърхности с
уплътнител, за да предотвратите
издуване поради влага.
Предпазвайте долната част на уреда от
пара и влага.
Не поставяйте уреда близо до врата
или под прозорец. Така ще
предотвратите падането на горещи
готварски съдове от уреда, когато се
отвори вратата или прозорецът.
Ако уреда е монтиран над шкафове,
уверете се, че разстоянието между
дъното на уреда и горния шкаф е
достатъчно за вентилиране.
Дъното на уреда може да се нагорещи.
Монтирайте разделителен панел под
уреда, изработен от шперплат,
негоримо дърво или други негорими
материали, за да предотвратите достъп
до дъното.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Свързване към електрическата мрежа
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар
или токов удар.
•
4
Всички ел. връзки трябва да се
извършат от квалифициран електричар.
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Преди да свържете плочата към
фурната и към електрическата мрежа,
се уверете, че главните клеми на двата
уреда не са под напрежение.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите данни на
захранващата мрежа.
Уверете се, че уредът е инсталиран
правилно. Хлабави и неправилни
електрически кабели или щепсели (ако
са налични) могат да доведат до
пренагряване на клемите.
Използвайте правилен кабел за
захранването.
Не позволявайте електрическите кабели
да се преплитат.
Уверете се, че е монтирана защита от
токов удар.
Закрепете кабела с притягаща скоба
против опъване.
Уверете се, че кабелът за
електрозахранването и щепсела (ако е
наличен) не се докосват до
нагорещения уред или горещи съдове
за готвене, когато включите уреда в
близките контакти.
Не зползвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Не повреждайте захранващия щепсел
(ако е наличен) и захранващия кабел.
Свържете се с нашия оторизиран
сервизен център или електротехник за
смяната на повреден захранващ кабел.
Защитата от токов удар на горещите и
изолирани части трябва да бъде
затегната по такъв начин, че да не може
да се отстрани без инструменти.
Свържете кабела за захранването към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът
за захранване е достъпен след
инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не издърпвайте захранващия кабел, за
да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
•
•
Използвайте само правилни устройства
за изолация: предпазни прекъсвачи на
мрежата, предпазители
(предпазителите от винтов тип трябва
да се извадят от фасунгата),
изключватели и контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва да
има изолиращо устройство, което ви
позволява да изключите уреда от ел.
мрежата при всички полюси.
Изолиращото устройство трябва да е с
ширина на отваряне на контакта
минимум 3 мм.
Употреба
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване, изгаряния и токов
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки, етикети и
защитно фолио (ако е приложимо)
преди първа употреба.
Използвайте този уред в домашна
среда.
Не променяйте предназначението на
уреда.
Уверете се, че вентилационните отвори
не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор, докато
работи.
Настройте зоната за готвене на „изкл.
“ след всяка употреба.
Не поставяйте прибори или капаци от
тигани и тенджери върху зоните за
готвене. Могат да се нагорещят.
Не използвайте уреда с мокри ръце или
ако е в контакт с вода.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Ако повърхността на уреда е напукана,
незабавно изключете уреда от щепсела.
За да се предотврати токов удар.
Когато поставяте храна в горещо олио,
може да пръска.
ВНИМАНИЕ! Опасност от
пожар или експлозия
Нагорещените мазнини или масло могат
да предизвикат възпламеними пари.
Дръжте пламъците или нагорещените
предмети далеч от мазнини или масло,
когато готвите с тях.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Парите, които се освобождават от много
нагорещеното масло, могат да причинят
спонтанно запалване.
Използваното масло, което съдържа
хранителни остатъци, може да причини
пожар при по-ниски температури,
отколкото маслото, използвано първия
път.
Не поставяйте запалителни материали
или предмети, които са напоени със
запалителни материали, в уреда, в
близост до него или върху него.
ВНИМАНИЕ! Опасност от
повреда в уреда.
Не оставяйте горещи готварски съдове
върху командното табло.
Не поставяйте горещ капак на тиган
върху стъклената повърхност на
котлона.
Не оставяйте готварските съдове да
врят на сухо.
Не позволявайте върху уреда да падат
предмети или готварски съдове.
Повърхността може да се повреди.
Не активирайте зоните за готвене при
празни готварски съдове или ако няма
готварски съдове.
Не поставяйте алуминиево фолио върху
уреда.
Съдове за готвене от чугун, алуминий
или с повредено дъно, могат да
надраскат стъклото/стъклокерамиката.
Винаги повдигайте тези предмети
нагоре, когато трябва да ги преместите
по плочата за готвене.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на помещения.
Грижи и почистване
•
•
•
•
•
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Изключете уреда и го оставете да се
охлади, преди да го почистите.
Изключете уреда от захранващата ел.
мрежа преди начало на поддръжката.
Не почиствайте уреда чрез водна струя
или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена мека
кърпа. Използвайте само неутрални
препарати. Не използвайте никакви
абразивни продукти, абразивни
5
стъргалки, разтворители или метални
предмети.
Изхвърляне
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
•
Свържете се с общинските власти за
информация за това как да изхвърлите
уреда правилно.
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
Обслужване
•
•
За поправка на уредът, свържете се с
оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални резервни
части.
Инсталиране
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Тип връзка за котлон и печка
Този уред има оранжев 1х14 полюсен
съединител и може да се свърже към
печка с оранжев 1х14 полюсен
съединител.
Преди монтажа
данни. Табелката с основните данни е
разположена в долната част на плочата.
Сериен номер ...........................
Вградени плочи
Вградените плочи могат да се използват
само след като са вградени в подходящи
шкафове и работни плотове, които
отговарят на стандартите.
Преди да инсталирате плочата, по-долу
запишете информацията от табелката с
Монтаж
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
6
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
Описание на уреда
Разположение на повърхността за готвене
1 Зона за готвене
2 Индикатор за остатъчна топлина
1
1
265 mm
145 mm
170 mm
180 mm
120/210
mm
1
2
1
Индикатор за остатъчна топлина
ВНИМАНИЕ! Съществува риск
от изгаряне, вследствие на
остатъчната топлина.
Индикаторът светва, когато някоя от
зоните за готвене е гореща.
7
Всекидневна употреба
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
"Ежедневно използване" за фурната
съдържа описание на работата с плочата.
Правилно използване на плочата за
готвене
Можете да управлявате плочата с
бутоните на фурната. Главата с
Препоръки и съвети
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Кухненски съдове, изработени
от емайлирана стомана и с
алуминиеви или медни дъна,
могат да предизвикат
промяната в цвета на
стъклокерамичната
повърхност.
Готварски съдове
Дъното на готварските съдове
трябва да е възможно найдебело и равно.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Обща информация
•
•
•
•
•
Почиствайте плочата след всяка
употреба.
Винаги използвайте готварски съдове с
почистено дъно.
Надрасквания или тъмни петна по
повърхността не влияят върху
функционирането на плочата.
Използвайте специален почистващ
препарат, предназначен за
повърхността на плочата.
Използвайте специална стъргалка за
стъкло.
Почистване на плочата
•
Отстранявайте незабавно: разтопена
пластмаса, пластмасово фолиом захар
Отстраняване на неизправности
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
8
•
•
и храни съдържащи захар. В противен
случай замърсяванията могат да
повредят плочата. Внимавайте да не се
изгорите. Поставете специалната
стъргалка на стъклокерамичната
повърхност под остър ъгъл и плъзгайте
острието по повърхността.
Отстранете, когато плочата е
достатъчно изстинала: следи от
варовик, вода, петна от мазнина,
лъскави металически обезцветявания.
Почиствайте плочата с влажна кърпа и
малко почистващ препарат. След
почистване подсушете плочата с мека
кърпа.
Премахнете бляскави метални
драскотини: използвайте разтвор от
вода и оцет и почистете стъклената
повърхност с мокър парцал.
Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Не можете да активирате
или работите с плочата.
Бушона е изгърмял.
Проверете дали предпази‐
телят е причина за неиз‐
правността. Ако предпази‐
телите продължават да па‐
дат, се обадете на квали‐
фициран електротехник.
Индикаторът за остатъчна
топлина не се включва.
Зоната за готвене не е го‐
реща, защото е била вклю‐
чена само за кратко време
или сензорът е повреден.
Ако зоната за готвене рабо‐
ти достатъчно дълго, за да
бъде гореща, се свържете
със сервизния център.
В множествената зо‐
на има тъмна област.
Нормално е в множествена‐
та зона да има тъмна
област.
Ако не откривате решение...
Ако не можете да намерите решение на
проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център. Съобщете данните от
табелката с данни. Уверете се, че
управлявате котлонът правилно. В
противен случай, посещението на
сервизния специалист или на продавача
няма да бъде безплатно, също и през
гаранционния срок. В гаранционната
книжка ще намерите указания относно
сервизния център и гаранционните
условия.
Технически данни
Табелка с технически данни
Модел KEV6043FBB
Тип 60 AAD 65 ZO
Сериен номер .................
ZANKER
PNC (номер на продукт) 949 594 401 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Произведено в Германия
7.6 kW
Спецификация на зоните за готвене
Зона за готвене
Номинална мощност (при макси‐
мална топлинна настройка) [W]
Диаметър на зоната за готвене
[мм]
Предна лява
750 / 2200
120 / 210
Задна лява
1200
145
Предна дясна
1800
180
Задна дясна
1500 / 2400
170 / 265
9
За оптимални резултати при готвене,
използвайте готварски съдове, не поголеми от диаметъра на зоната за готвене.
Енергийна ефективност
Информация за продукта съгласно EU 66/2014
Идентификация на моде‐
ла
KEV6043FBB
Тип готв. плот
Вградени котло‐
ни
Брой зони за готвене
4
Загряваща технология
Лъчист нагрева‐
тел
Диаметър на кръгли зони
за готвене (Ø)
Предна лява
Задна лява
Предна дясна
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Дължина (Д) и ширина (Ш)
на зоните за готвене, кои‐
то не са кръгли
Задна дясна
Д 26,5 см
Ш 17,0 см
Енергийна консумация на
зона за готвене (EC
electric cooking)
Предна лява
Задна лява
Предна дясна
Задна дясна
185,8 Wh / kg
185,8 Wh / kg
191,2 Wh / kg
191,2 Wh / kg
Енергийна консумация на
котлона (EC electric hob)
EN 60350-2 - Домашни ел. уреди за
готвене - Част 2: Котлони - Методи за
измерване на ефективността
Енергоспестяващи
Може да спестите енергия по време на
ежедневното ви готвене, ако следвате
съветите по-долу.
•
•
Когато загрявате вода използвайте
само количеството което ви трябва.
Ако е възможно, винаги поставяйте
капак на готварските съдове.
188,5 Wh / kg
•
•
•
•
•
Преди да активирате зоните за готвене,
поставете съдовете за готвене върху
тях.
Дъното на съдът за готвене трябва да
има същият диаметър като зоната за
готвене.
Сложете малките готварски съдове на
малките зони за готвене.
Сложете готварските съдове върху
центъра на зоната за готвене.
Използвайте остатъчната топлина, за
да запазите храната топла или да я
разтопите.
Опазване на околната среда
Рециклирайте материалите със символа
. Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната
10
среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към вашата
общинска служба.
11
Tartalom
Biztonsági információk
Biztonsági utasítások
Üzembe helyezés
Termékleírás
Napi használat
12
14
16
17
18
Hasznos tanácsok és javaslatok
Ápolás és tisztítás
Hibaelhárítás
Műszaki adatok
Energiahatékonyság
18
18
18
19
20
A változtatások jogát fenntartjuk.
Biztonsági információk
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a
helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett
sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető
helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a
rendelkezésére álljon.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai,
értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak
felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és
megfelelően dobja azokat hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor.
A készülék elérhető részei forróak.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor
azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet a készüléken.
A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket mindig tartsa távol a
készüléktől, amikor az működik.
Általános biztonság
•
12
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és az
elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen óvatos,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
hogy ne érjen a fűtőelemekhez. 8 évesnél fiatalabb
gyermekek kizárólag folyamatos felügyelet mellett
tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy külön
távirányító rendszerrel.
FIGYELMEZTETÉS: Főzőlapon történő főzéskor az olaj
vagy zsír felügyelet nélkül hagyása veszélyes lehet, és tűz
keletkezhet.
A tüzet SOHA NE próbálja meg eloltani vízzel, hanem
kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat például
egy fedővel vagy tűzálló takaróval.
FIGYELEM! Főzéskor a készüléket ne hagyja felügyelet
nélkül. Rövid időtartamú főzéskor a készüléket tartsa
folyamatosan felügyelet alatt.
FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: Ne tároljon semmit sem a
főzőfelületeken.
Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat (fedők, kések,
kanalak), mert azok felforrósodhatnak.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású gőzt.
Ha repedést lát az üvegkerámia / üveg felületen, kapcsolja ki
a készüléket, és húzza ki a konnektorból a dugvilláját.
Amennyiben a készülék kötésdobozon keresztül közvetlenül
csatlakozik az elektromos hálózathoz, vegye ki a biztosítékot
a készülék elektromos hálózatról történő leválasztásához.
Egyéb esetben forduljon a márkaszervizhez.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
hivatalos márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek ki kell cserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon
elő.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a főzőlap gyártója által
tervezett vagy a főzőlap gyártója által a használati
útmutatóban javasolt, illetve a készülékhez mellékelt
főzőlapvédő elemet használjon. A nem megfelelő
védőelemek használata balesetet okozhat.
13
Biztonsági utasítások
Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS! A
készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
FIGYELMEZTETÉS! Személyi
sérülés vagy a készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
Tartsa meg a minimális távolságot a többi
készüléktől és egységtől.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és zárt
lábbelit.
Megfelelő tömítőanyaggal védje a
munkalap vágott felületeit a nedvesség
ellen.
Védje a készülék alját a gőztől és
nedvességtől.
Ne telepítse a készüléket ajtó mellé vagy
ablak alá. Ezzel elkerülhető, hogy az ajtó
vagy ablak kinyitásával leverje a forró
főzőedényt a készülékről.
Amikor fiókok felett helyezi üzembe a
készüléket, akkor ellenőrizze, hogy van-e
megfelelő levegőkeringés a készülék alja
és a felső fiók között.
A készülék alja forróvá válhat. Feltétlenül
tegyen funérból, tömör fából vagy más
nem gyúlékony anyagból készült
elválasztó lapot a készülék alá, hogy
megakadályozza az aljával való
érintkezést.
Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
áramütésveszély.
•
•
•
14
Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
A készüléket kötelező földelni.
Mielőtt a főzőlapot a sütőhöz
csatlakoztatja, illetve minden bekötés előtt
ellenőrizze, hogy a készülék fő
csatlakozója nem áll-e feszültség alatt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
adatok megfelelnek-e a helyi elektromos
hálózat paramétereinek.
Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e
üzembe helyezve a készülék. A hálózati
vezeték dugója (ha van) és a konnektor
közötti gyenge vagy rossz érintkezés miatt
a csatlakozás túlságosan felforrósodhat.
Használjon megfelelő típusú hálózati
kábelt.
Ne hagyja, hogy az elektromos vezetékek
összegabalyodjanak.
Ügyeljen arra, hogy az érintésvédelem ki
legyen építve.
Használjon feszültségmentesítő bilincset a
vezetékhez.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel vagy
dugója (ha van) ne érjen a készülékhez
vagy a forró főzőedényekhez, amikor a
készüléket a közeli csatlakozóaljzathoz
csatlakoztatja.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó (ha
van) és a hálózati kábel épségére. Ha a
hálózati kábel cserére szorul, forduljon a
márkaszervizünkhöz vagy egy
villanyszerelőhöz.
A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy kell
rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne
lehessen eltávolítani azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót
a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen
arra, hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
A hálózati vezeték kihúzásakor soha ne
vezetéket húzza. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő szigetelőberendezést
alkalmazzon: hálózati túlterhelésvédő
megszakítót, biztosítékot (a tokból
eltávolított csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni, amely
lehetővé teszi, hogy minden fázison
leválassza a készüléket az elektromos
hálózatról. A szigetelőberendezésnek
legalább 3 mm-es érintkezőtávolsággal
kell rendelkeznie.
Használat
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-,
égés- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Az első használat előtt távolítsa el a
csomagolóanyagot, a tájékoztató címkéket
és a védőfóliát (ha van).
A készüléket háztartási környezetben
használja.
Ne változtassa meg a készülék műszaki
jellemzőit.
Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
Működés közben tilos a készüléket
felügyelet nélkül hagyni.
Minden használat után kapcsolja ki a
főzőzónákat.
Soha ne tegyen a főzőzónákra
evőeszközöket vagy fedőket. Ezek
felforrósodhatnak.
Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik.
Ne használja a készüléket munka- vagy
tárolófelületként.
Amennyiben a készülék felülete
megrepedt, azonnal válassza le a
készüléket az elektromos hálózatról. Ez a
lépés az áramütés elkerüléséhez
szükséges.
Amikor az élelmiszert forró olajba helyezi,
az olaj kifröccsenhet.
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
robbanásveszély
A felforrósított zsírok és olajok gyúlékony
gőzöket bocsáthatnak ki. Zsírral vagy
olajjal való főzéskor tartsa azoktól távol a
nyílt lángot és a forró tárgyakat.
A nagyon forró olaj által kibocsátott gőzök
öngyulladást okozhatnak.
Az ételmaradékot tartalmazó használt olaj
az első használatkor alkalmazott hőfoknál
alacsonyabb értéken is tüzet okozhat.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a
készülékbe, annak közelébe, illetve annak
tetejére.
FIGYELMEZTETÉS! A készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
•
Ne helyezzen forró fedőt a főzőlap
üvegfelületére.
Ne hagyja, hogy a főzőedényből elforrjon a
folyadék.
Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen tárgyat vagy
főzőedényt a készülékre. A készülék
felülete megsérülhet.
Üres főzőedénnyel vagy főzőedény nélkül
ne kapcsolja be a főzőzónákat.
Ne tegyen alufóliát a készülékre.
Az öntöttvasból vagy alumínium
öntvényből készült, illetve sérült aljú
edények megkarcolhatják az üveg- /
üvegkerámia felületet. Az ilyen tárgyakat
mindig emelje fel, ha a főzőfelületen odébb
szeretné helyezni ezeket.
A készülék kizárólag ételkészítési célokat
szolgál. Tilos bármilyen más célra, például
helyiség fűtésére használni.
Ápolás és tisztítás
•
•
•
•
•
Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket,
hogy elkerülje a felület károsodását.
Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja
lehűlni, mielőtt megtisztítaná.
Karbantartás előtt húzza ki a konnektorból
a készülék hálózati vezetékét.
A készülék tisztításához ne használjon
vízsugarat vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon semmilyen
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS! Sérülésvagy fulladásveszély.
•
•
•
A készülék megfelelő ártalmatlanítására
vonatkozó tájékoztatásért lépjen
kapcsolatba a helyi hatóságokkal.
Válassza le a készüléket ez elektromos
hálózatról.
A készülék közelében vágja át a hálózati
kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerviz
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
Ne helyezzen forró főzőedényt a
kezelőpanelre.
15
Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
Biztonságról szóló részt.
Főzőlap és sütő csatlakozó típusa
A készülék egy narancssárga, 1 x 14 pólusú
csatlakozóval rendelkezik, és összeköthető a
sütő narancssárga, 1 x 14 pólusú
csatlakozójával.
Sorozatszám ...........................
Beépíthető tűzhelylapok
Csak azután használhatja a beépített
főzőlapot, miután beszerelte azt a
szabványoknak megfelelő beépített
szekrénybe és munkafelületbe.
A szerelést megelőző teendők
A főzőlap beszerelése előtt másolja le az
adattábláról az alábbi adatokat. Az adattábla
a főzőlap alján található.
Összeszerelés
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
16
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
Termékleírás
Főzőfelület elrendezése
1 Főzőzóna
2 Maradékhő visszajelző
1
1
265 mm
145 mm
170 mm
180 mm
120/210
mm
1
2
1
Maradékhő visszajelző
FIGYELMEZTETÉS! A
maradékhő miatt égési sérülés
veszélye áll fenn.
A visszajelző világít, amikor egy főzőzóna
forró.
17
Napi használat
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
Biztonságról szóló részt.
használat” című rész ismerteti a főzőlap
működését.
A főzőlap használata
A főzőlapot a sütő gombjaival lehet
üzemeltetni. A sütőre vonatkozó „Napi
Hasznos tanácsok és javaslatok
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
Biztonságról szóló részt.
A zománcozott acél-, illetve az
alumínium- vagy rézaljú edények
az üvegkerámia felület
elszíneződését válthatják ki.
Főzőedény
A főzőedény alja legyen minél
vastagabb és laposabb.
Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
Biztonságról szóló részt.
Általános tudnivalók
•
•
•
•
•
Minden használat után tisztítsa meg a
főzőlapot.
Mindig olyan főzőedényt használjon,
melynek tiszta az alja.
A felületen megjelenő karcolások vagy
sötét foltok nem befolyásolják a főzőlap
működését.
Használjon a főzőlapok tisztításához
ajánlott tisztítószert.
Használjon üvegfelületekhez tervezett
speciális kaparóeszközt.
A főzőlap tisztítása
•
Azonnal távolítsa el: a megolvadt
műanyagot, folpackot, a cukrot, valamint a
Hibaelhárítás
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
Biztonságról szóló részt.
18
•
•
cukortartalmú ételeket. Ha ezt nem teszi
meg, a szennyeződés károsíthatja a
főzőlapot. Az égési sérülés megelőzésére
körültekintéssel járjon el. Állítsa éles
szögben az üvegkerámia felületre a
kaparókést, majd csúsztassa végig a
pengét a felületen.
Távolítsa el, miután a főzőlap
megfelelően lehűlt: vízkőkarikák,
vízgyűrűk, zsírfoltok, fényes, fémes
elszíneződések. Nem karcoló
tisztítószerrel és megnedvesített ruhával
tisztítsa meg a főzőlapot. A tisztítás után
puha ruhával törölje szárazra a főzőlapot.
Fényes, fémes elszíneződés
eltávolítása: ecetes vízzel megnedvesített
ruhával tisztítsa meg az üvegfelületet.
Mit tegyek, ha...
Jelenség
Lehetséges ok
Elhárítás
Nem lehet elindítani vagy
üzemeltetni a főzőlapot.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosíték
okozza-e a problémát. Ha a
biztosíték többször is leolvad,
hívjon szakképzett villanysze‐
relőt.
Nem kezd világítani a mara‐
dékhő visszajelző.
A főzőzóna még nem forróso‐
dott fel, mert csak rövid ideje
van működésben, vagy az ér‐
zékelő sérült/meghibásodott.
Ha a főzőzóna elég ideig mű‐
ködött, és forrónak kellene
lennie, forduljon a márkaszer‐
vizhez.
A többzónás főzőzónán
egy sötét terület található.
Normális jelenségnek tekint‐
hető, hogy a többzónás főző‐
zónán egy sötét terület talál‐
ható.
Ha nem talál megoldást...
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a márkakereskedőhöz
vagy a hivatalos szervizközponthoz. Adja
meg az adattáblán található adatokat.
Győződjön meg arról, hogy a főzőlapot
megfelelően működtette-e. Ha nem
megfelelően üzemeltette a készüléket, a
szerviz szerelője vagy az eladó kiszállása
nem lesz ingyenes, még a garanciális
időszakban sem. A szervizközponttal és a
garanciális feltételekkel kapcsolatos
tájékoztatást a garanciakönyvben találja meg.
Műszaki adatok
Adattábla
Modell: KEV6043FBB
Típus: 60 AAD 65 ZO
Sorozatszám: .................
ZANKER
PNC (Termékszám): 949 594 401 01
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Gyártási hely: Németország
7.6 kW
Főzőzónák jellemzői
Főzőzóna
Névleges teljesítmény (Max. hő‐
fokbeállítás) [W]
Főzőzóna átmérője [mm]
Bal első
750 / 2200
120 / 210
Bal hátsó
1200
145
Jobb első
1800
180
Jobb hátsó
1500 / 2400
170 / 265
Az optimális főzési eredmény érdekében
olyan főzőedényt használjon, melynek
átmérője nem haladja meg a főzőzóna
átmérőjét.
19
Energiahatékonyság
Termékismertető az EU 66/2014 szerint
A készülék azonosítójele
KEV6043FBB
Főzőlap típusa
Beépíthető főző‐
lap
Főzőzónák száma
4
Fűtési technológia
Hősugárzó főző‐
lap
Kör alakú főzőzónák átmé‐
rője (Ø)
Bal első
Bal hátsó
Jobb első
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Nem kör alakú főzőzóna
hosszúsága (H) és széles‐
sége (Sz)
Jobb hátsó
H: 26,5 cm
Sz: 17,0 cm
Energiafogyasztás főzőzó‐
nánként (EC electric coo‐
king)
Bal első
Bal hátsó
Jobb első
Jobb hátsó
185,8 Wh/kg
185,8 Wh/kg
191,2 Wh/kg
191,2 Wh/kg
Főzőlap energiafogyasztása
(EC electric hob)
188,5 Wh/kg
EN 60350-2 - Háztartási elektromos
főzőkészülékek - 2. rész: Főzőlapok Teljesítménymérési módszerek
•
•
Energiatakarékosság
•
A mindennapos főzés közben energiát
takaríthat meg az alábbi ötletek betartásával.
•
•
•
•
Víz melegítésekor csak a szükséges
vízmennyiséget használja.
Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt a
főzőedényre.
A főzőedényt már bekapcsolás előtt
helyezze a főzőzónára.
Az edényaljak és a főzőzónák átmérőjének
mindig meg kell egyezniük.
A kisebb főzőedényt a kisebb főzőzónára
helyezze.
A főzőedényt a főzőzóna közepére
helyezze.
A maradékhőt használja az étel melegen
tartásához vagy felolvasztásához.
Környezetvédelmi tudnivalók
A
következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a
megfelelő konténerekbe a csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
20
tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne
dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el
a készüléket a helyi újrahasznosító telepre,
vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért
felelős hivatallal.
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja
Opis urządzenia
Codzienna eksploatacja
21
23
25
27
27
Wskazówki i porady
Konserwacja i czyszczenie
Rozwiązywanie problemów
Dane techniczne
Efektywność energetyczna
27
28
28
29
29
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia należy uważnie zapoznać się z załączoną
instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za obrażenia ciała
ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub
eksploatacją urządzenia. Należy zachować instrukcję obsługi
w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego
roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla
dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieciom i zwierzętom nie wolno zbliżać się do pracującego
lub stygnącego urządzenia. Łatwo dostępne elementy
urządzenia mocno się nagrzewają.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę uruchomienia,
zaleca się jej włączenie.
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
21
•
Dzieciom w wieku do 3 lat nie wolno zbliżać się do
urządzenia podczas jego pracy.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
22
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć
kontaktu z elementami grzejnymi. Dzieci poniżej 8 roku życia
nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia, jeśli nie są
pod stałym nadzorem.
Nie sterować urządzeniem za pomocą zewnętrznego
programatora czasowego ani niezależnego układu zdalnego
sterowania.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie bez nadzoru potraw
zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie grzejnej
może być przyczyną pożaru.
NIE gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie, a
następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem gaśniczym.
UWAGA: Gotowanie powinno odbywać się pod nadzorem.
Należy zapewnić stały nadzór nad krótkim gotowaniem.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: Nie
przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni
gotowania.
Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść przedmiotów
metalowych, jak sztućce lub pokrywki do garnków, ponieważ
mogą one bardzo się rozgrzać.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego / powierzchni
szklanej pojawią się pęknięcia, należy wyłączyć urządzenie i
wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda. Jeśli urządzenie
podłączono bezpośrednio do skrzynki przyłączowej, należy
wyłączyć bezpiecznik, aby odłączyć zasilanie urządzenia. W
obu przypadkach należy skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowany
serwis lub inna wykwalifikowana osoba.
•
OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon do płyty grzejnej
wyprodukowanych przez producenta urządzenia lub
określonych w instrukcji przez producenta urządzenia jako
odpowiednich, lub dostarczonych z urządzeniem. Użycie
nieodpowiednich osłon może skutkować wypadkiem.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uszkodzeniem urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z instrukcją
instalacji dołączoną do urządzenia.
Zachować minimalne odstępy od innych
urządzeń i mebli.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ jest
ono ciężkie. Należy zawsze stosować
rękawice ochronne i mieć na stopach
pełne obuwie.
Po przycięciu zabezpieczyć krawędzie
blatu przed wilgocią za pomocą
odpowiedniego uszczelniacza.
Zabezpieczyć spód urządzenia przed
dostępem pary i wilgoci.
Nie instalować urządzenia przy drzwiach
ani pod oknem. Zapobiegnie to możliwości
strącenia gorącego naczynia z urządzenia
przy otwieraniu okna lub drzwi.
Instalując urządzenie nad szufladami,
należy zapewnić wystarczająco dużo
miejsca między dolną częścią urządzenia
a górną szufladą, aby umożliwić
prawidłowy obieg powietrza.
Spód urządzenia może się mocno
nagrzewać. Zamontować pod urządzeniem
płytę oddzielającą wykonaną ze sklejki,
kuchennej płyty meblowej lub innego
niepalnego materiału, uniemożliwiającą
dostęp do urządzenia od spodu.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
pożarem i porażeniem prądem
elektrycznym.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Urządzenie musi być uziemione.
Przed podłączeniem płyty grzejnej do
piekarnika i podjęciem jakichkolwiek
czynności związanych z podłączaniem
przewodów należy upewnić się, że listwy
zasilania obu urządzeń są odłączone od
zasilania.
Upewnić się, że parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadają parametrom
znamionowym źródła zasilania.
Upewnić się, że urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane. Luźny lub
niewłaściwy przewód zasilający bądź
wtyczka (jeśli dotyczy) może być
przyczyną przegrzania styków.
Użyć odpowiedniego przewodu
zasilającego.
Nie dopuszczać do splątania przewodów
elektrycznych.
Upewnić się, że zainstalowano
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem.
Przewód zasilający należy przymocować
obejmą, by go mechanicznie odciążyć.
Podczas podłączania urządzenia do
gniazda sieciowego upewnić się, że
przewód zasilający lub jego wtyczka (jeśli
dotyczy) nie będzie dotykać rozgrzanych
elementów urządzenia lub naczyń.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy uważać, aby nie uszkodzić wtyczki
(jeśli dotyczy) ani przewodu zasilającego.
Wymianę uszkodzonego przewodu
zasilającego należy zlecić
23
•
•
•
•
•
•
autoryzowanemu centrum serwisowemu
lub wykwalifikowanemu elektrykowi.
Zarówno dla elementów znajdujących się
pod napięciem, jak i zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem prądem
należy zamocować w taki sposób, aby nie
można go było odłączyć bez użycia
narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka
przewodu zasilającego była łatwo
dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest obluzowane,
nie wolno podłączać do niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie należy ciągnąć
za przewód zasilający. Należy zawsze
ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu wykręcanego
– wyjmowane z oprawki), wyłączniki
różnicowo-prądowe (RCD) oraz styczniki.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia od
zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć rozwarcie
styków wynoszące minimum 3 mm.
Eksploatacja
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń,
oparzeniem i porażeniem
prądem.
•
•
•
•
•
•
•
24
Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy usunąć z niego wszystkie elementy
opakowania, etykiety i folię ochronną (jeśli
dotyczy).
Z urządzenia należy korzystać w
warunkach domowych.
Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
Nie pozostawiać włączonego urządzenia
bez nadzoru.
Po każdym użyciu wyłączyć pole grzejne.
Nie kłaść sztućców ani pokrywek naczyń
na polach grzejnych. Mogą one się mocno
rozgrzać.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z wodą.
Nie używać urządzenia jako powierzchni
roboczej ani miejsca do przechowywania
przedmiotów.
Jeśli na powierzchni urządzenia pojawią
się pęknięcia, należy natychmiast odłączyć
je od zasilania. Pozwoli to uniknąć
zagrożenia porażeniem prądem
elektrycznym.
Gorący olej może pryskać podczas
wkładania do niego żywności.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
pożarem i wybuchem
Pod wpływem wysokiej temperatury
tłuszcze i olej mogą uwalniać łatwopalne
opary. Podczas podgrzewania tłuszczów i
oleju nie wolno zbliżać do nich źródeł
ognia ani rozgrzanych przedmiotów.
Opary uwalniane przez gorący olej mogą
ulec samoczynnemu zapłonowi.
Zużyty olej zawierający pozostałości
produktów spożywczych ma niższą
temperaturę zapłonu niż świeży olej.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani
w jego pobliżu łatwopalnych substancji ani
przedmiotów nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
uszkodzeniem urządzenia.
Nie stawiać gorących naczyń na panelu
sterowania.
Nie stawiać gorących naczyń na szklanej
powierzchni płyty grzejnej.
Nie dopuszczać do wygotowania się
potraw.
Nie dopuszczać do upadku naczyń lub
innych przedmiotów na powierzchnię
urządzenia. Może to spowodować jego
uszkodzenie.
Nie włączać pól grzejnych bez naczyń ani
z pustymi naczyniami.
Nie kłaść na urządzeniu folii aluminiowej.
Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze
zniszczonym spodem mogą spowodować
zarysowanie szkła lub szkła ceramicznego.
Dlatego nie należy przesuwać ich po
powierzchni gotowania.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do przyrządzania potraw. Nie wolno go
używać do innych celów, takich jak np.
ogrzewanie pomieszczeń.
Konserwacja i czyszczenie
•
•
•
•
•
Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni
urządzenia, należy regularnie ją czyścić.
Przed rozpoczęciem czyszczenia
urządzenia należy je wyłączyć i zaczekać,
aż ostygnie.
Przed przystąpieniem do konserwacji
urządzenia należy odłączyć je od
zasilania.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod
ciśnieniem ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki. Stosować wyłącznie obojętne
środki czyszczące. Nie używać żadnych
produktów ściernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
•
•
•
Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo
utylizować urządzenie, należy
skontaktować się z lokalnymi władzami.
Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
Serwis
•
•
Należy skontaktować się z autoryzowanym
punktem serwisowym, który naprawi
urządzenie.
Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uduszeniem.
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Typ połączenia płyty grzejnej i
piekarnika
Urządzenie wyposażono w pomarańczowe
złącze 1x14; można je podłączyć do
piekarnika z pomarańczowym złączem 1x14.
Przed instalacją
umieszczone na tabliczce znamionowej.
Tabliczka znamionowa znajduje się w dolnej
części płyty grzejnej.
Numer seryjny ...........................
Płyty grzejne do zabudowy
Płyt grzejnych do zabudowy wolno używać
dopiero po ich zamontowaniu w odpowiednich
szafkach lub blatach roboczych spełniających
wymogi stosownych norm.
Przed przystąpieniem do instalacji płyty
grzejnej należy zapisać poniższe informacje
25
Montaż
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
min.
28 mm
26
490+1mm 560+1mm
Opis urządzenia
Układ powierzchni gotowania
1 Pole grzejne
2 Wskaźnik ciepła resztkowego
1
1
265 mm
145 mm
170 mm
180 mm
120/210
mm
1
2
1
Wskaźnik ciepła resztkowego
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie poparzeniem ciepłem
resztkowym.
Wskaźnik włącza się, gdy pole grzejne jest
gorące.
Codzienna eksploatacja
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
eksploatacja” instrukcji obsługi piekarnika
zawarto informacje dotyczące obsługi płyty
grzejnej.
Obsługa płyty grzejnej
Płytą grzejną steruje się za pomocą pokręteł
piekarnika. W rozdziale „Codzienna
Wskazówki i porady
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Naczynia
Dno naczynia powinno być
możliwie jak najgrubsze i płaskie.
Naczynia wykonane ze stali
emaliowanej lub z dnem
aluminiowym bądź miedzianym
mogą pozostawiać przebarwienia
na powierzchni szkła
ceramicznego.
27
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Informacje ogólne
•
•
•
•
•
Czyścić płytę grzejną po każdym użyciu.
Należy zawsze używać naczyń z czystym
dnem.
Zarysowania lub ciemne plamy na
powierzchni nie mają wpływu na działanie
płyty grzejnej.
Stosować odpowiednie środki
przeznaczone do czyszczenia powierzchni
płyty grzejnej.
Używać specjalnego skrobaka do szkła.
Czyszczenie płyty grzejnej
•
Usuwać natychmiast: stopiony plastik,
folię, cukier oraz zabrudzenia z potraw
•
•
zawierających cukier. W przeciwnym razie
zabrudzenia mogą spowodować
uszkodzenie płyty grzejnej. Uważać, aby
się nie oparzyć. Przyłożyć specjalny
skrobak pod ostrym kątem do szklanej
powierzchni i przesuwać po niej ostrzem.
Usunąć, gdy płyta grzejna
wystarczająco ostygnie: ślady osadu
kamienia i wody, plamy tłuszczu,
metaliczne odbarwienia. Przetrzeć płytę
grzejną wilgotną szmatką z dodatkiem
delikatnego detergentu. Po wyczyszczeniu
wytrzeć płytę grzejną do sucha miękką
szmatką.
Usuwanie metalicznych, połyskliwych
przebarwień: użyć wodnego roztworu
octu i wyczyścić szklaną powierzchnię
wilgotną szmatką.
Rozwiązywanie problemów
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Co zrobić, gdy…
Problem
Środek zaradczy
Nie można uruchomić płyty
grzejnej lub sterować nią.
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli nadal
będzie dochodzić do wyzwa‐
lania bezpiecznika, należy
skontaktować się z wykwalifi‐
kowanym elektrykiem.
Wskaźnik ciepła resztkowego
nie włącza się.
Pole grzejne nie jest gorące,
ponieważ działało za krótko
lub nastąpiło uszkodzenie
czujnika.
Jeśli pole działało wystarcza‐
jąco długo, aby było gorące,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem ser‐
wisowym.
Na płycie o wielu po‐
lach grzejnych znajduje się
ciemny obszar.
28
Prawdopodobna przyczyna
Ciemny obszar to normalne
zjawisko na płycie o wielu po‐
lach grzejnych.
Jeśli nie można znaleźć rozwiązania...
użytkowana prawidłowo. W przeciwnym razie
interwencja pracownika serwisu lub
sprzedawcy może być płatna nawet w okresie
gwarancyjnym. Informacje dotyczące obsługi
klienta oraz warunków gwarancji znajdują się
w broszurze gwarancyjnej.
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym punktem serwisowym.
Należy podać dane z tabliczki znamionowej.
Należy upewnić się, że płyta grzejna była
Dane techniczne
Tabliczka znamionowa
Model KEV6043FBB
Typ 60 AAD 65 ZO
Numer produktu 949 594 401 01
220-240 V, 50-60 Hz
Wyprodukowano w Niemczech
7.6 kW
Nr seryjny .................
ZANKER
Parametry pól grzejnych
Pole grzejne
Moc znamionowa (maksymalna
moc grzania) [W]
Średnica pola grzejnego [mm]
Lewe przednie
750 / 2200
120 / 210
Lewe tylne
1200
145
Prawe przednie
1800
180
Prawe tylne
1500 / 2400
170 / 265
W celu uzyskania optymalnych rezultatów
gotowania należy używać naczyń o średnicy
nie większej niż średnica pól grzejnych.
Efektywność energetyczna
Informacje o produkcie zgodnie z normą EU 66/2014
Oznaczenie modelu
KEV6043FBB
Typ płyty grzejnej
Płyta grzejna do
zabudowy
Liczba pól grzejnych
4
Technika grzania
Promiennikowe
pole grzejne
Średnica okrągłych pól
grzejnych (Ø)
Lewe przednie
Lewe tylne
Prawe przednie
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
29
Długość (L) i szerokość (W)
pól grzejnych o innym
kształcie niż okrągłe
Prawe tylne
L 26,5 cm
W 17,0 cm
Zużycie energii na pole
grzejne (EC electric coo‐
king)
Lewe przednie
Lewe tylne
Prawe przednie
Prawe tylne
185,8 Wh/kg
185,8 Wh/kg
191,2 Wh/kg
191,2 Wh/kg
Zużycie energii przez płytę
grzejną (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektryczny sprzęt do
gotowania do użytku domowego – Część 2:
Płyty grzejne – Metody pomiaru cech
funkcjonalnych
Oszczędzanie energii
Stosowanie się do poniższych wskazówek
pozwoli oszczędzać energię podczas
codziennej eksploatacji.
•
•
Należy podgrzewać tylko tyle wody, ile jest
potrzebne.
W miarę możliwości należy zawsze
przykrywać naczynia pokrywką.
188,5 Wh/kg
•
•
•
•
•
Przed włączeniem pola grzejnego należy
postawić na nim naczynie.
Dno naczynia powinno mieć taką samą
średnicę jak pole grzejne.
Mniejsze naczynia należy stawiać na
mniejszych polach grzejnych.
Naczynia należy stawiać bezpośrednio na
środku pola grzejnego.
Ciepło resztkowe można wykorzystać do
podtrzymywania ciepła potraw lub
roztapiania składników.
Ochrona środowiska
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o
ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby chronić
środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
30
Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami domowymi.
Należy zwrócić produkt do miejscowego
punktu ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi władzami
miejskimi.
Obsah
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
Popis výrobku
Každodenné používanie
31
33
35
36
36
Tipy a rady
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
Technické údaje
Energetická účinnosť
36
36
37
37
38
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
Bezpečnostné informácie
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte
priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za
telesnú ujmu ani za škody spôsobené nesprávnou montážou
alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a
prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti
nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba
ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné časti
sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu
údržbu na spotrebiči.
Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k
spotrebiču, keď je v prevádzke.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas
používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa ohrevných
31
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
32
článkov. Deti do 8 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak
sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého časovača
ani samostatného diaľkového ovládania.
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom paneli
bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar.
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale vypnite
spotrebič a potom zakryte plameň, napr. pokrievkou alebo
nehorľavou pokrývkou.
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si vyžaduje
nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom povrchu
nenechávajte žiadne predmety.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného panela,
pretože sa môžu zohriať.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Ak je sklokeramický/sklenený povrch prasknutý, vypnite
spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete. V prípade
zapojenia spotrebiča do elektrickej siete priamo pomocou
spojovacej skrinky odobraním poistky odpojte spotrebič od
sieťového napájania. V oboch prípadoch kontaktujte
autorizované servisné stredisko.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo
kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty varného
panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského spotrebiča,
alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča uvádza ako
vhodné v návode na použitie, alebo ochranné lišty varného
panela zahrnuté v spotrebiči. Použitie nevhodných
ochranných líšt môže spôsobiť nehody.
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte poškodený
spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané
so spotrebičom.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a uzavretú
obuv.
Plochy výrezu utesnite tesniacim
materiálom, aby ste predišli vydutiu
spôsobenému vlhkosťou.
Spodnú časť spotrebiča chráňte pred
parou a vlhkosťou.
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani pod
okno. Predídete tak zhodeniu horúceho
kuchynského riadu zo spotrebiča pri
otvorení dverí alebo okna.
Ak je spotrebič nainštalovaný nad
zásuvkami, uistite sa, že je priestor medzi
spodnou časťou spotrebiča a hornou
zásuvkou postačujúci na cirkuláciu
vzduchu.
Spodná časť spotrebiča sa môže zohriať.
Zabezpečte inštaláciu oddeľovacieho
panelu z preglejky, kuchynského
skeletového materiálu alebo iných
nehorľavých materiálov pod spotrebič, aby
ste zabránili prístupu k dolnej časti.
Elektrické zapojenie
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
požiaru a zásahu elektrickým
prúdom.
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Pred pripojením varného panela k rúre a
pred akýmikoľvek prácami súvisiacimi s
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rozvodom káblov skontrolujte, či nie sú
hlavné konektory oboch spotrebičov pod
napätím.
Uistite sa, že parametre na typovom štítku
sú kompatibilné s elektrickým napätím
zdroja napájania.
Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny
elektrický sieťový kábel alebo zástrčka (ak
sa používa) môže spôsobiť nadmerné
zohriatie zásuvky.
Použite vhodný elektrický sieťový kábel.
Elektrické sieťové káble sa nesmú
zamotať.
Skontrolujte, či je nainštalovaná ochrana
proti zásahu elektrickým prúdom.
Použite káblovú svorku na odľahčenie
ťahu.
Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič do
elektrickej siete v blízkosti, dbajte na to,
aby sa sieťový kábel alebo zástrčka (ak je
k dispozícii) nedotýkala horúceho varného
spotrebiča alebo horúcej kuchynského
riadu.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry a
predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa)
alebo prívodný elektrický kábel nie sú
poškodené. Ak treba vymeniť poškodený
sieťový kábel, kontaktujte náš
autorizovaný servis alebo elektrikára.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať tak,
aby sa nedalo odstrániť bez nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie. Po
inštalácii sa uistite, že máte prístup k
sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za zástrčku.
Použite iba správne odpájacie zariadenia:
ochranné ističe alebo poistky (skrutkovacie
poistky treba vybrať z držiaka), uzemnenia
a stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí mať
odpájacie zariadenie, ktoré umožní
odpojenie spotrebiča od elektrickej siete
na všetkých póloch. Vzdialenosť kontaktov
odpájacieho zariadenia musí byť
minimálne 3 mm.
33
Použitie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia,
popálenín alebo zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
34
Pred prvým použitím odstráňte zo
spotrebiča všetky obaly, značenia a
ochrannú fóliu (ak je použitá).
Tento spotrebič používajte v domácom
prostredí.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.
Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez
dozoru.
Po každom použití varnú zónu vypnite.
Na varné zóny neklaďte príbor ani
pokrievky. Môžu sa zohriať.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré
ruky, ani keď je v kontakte s vodou.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Ak je povrch spotrebiča popraskaný, ihneď
odpojte spotrebič z elektrickej siete.
Predídete tak zásahu elektrickým prúdom.
Keď vkladáte pokrm do horúceho oleja,
môže olej vyprsknúť.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
výbuchu.
Tuky a oleje môžu pri zohriatí uvoľňovať
horľavé výpary. Pri príprave pokrmov
musia byť plamene alebo horúce predmety
v dostatočnej vzdialenosti od tukov a
olejov.
Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi horúcich
olejov, môžu spôsobiť spontánne
vznietenie.
Použitý olej, ktorý môže obsahovať zvyšky
pokrmov, môže spôsobiť požiar pri nižšej
teplote ako nový olej.
Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poškodenia
spotrebiča.
Horúci kuchynský riad nenechávajte na
ovládacom paneli.
•
•
•
•
•
•
•
Na sklenený povrch varného panela
neklaďte horúcu pokrievku varnej nádoby.
Obsah kuchynského riadu nenechajte
vyvrieť.
Dávajte pozor, aby na spotrebič nespadli
predmety alebo kuchynský riad. Mohlo by
dôjsť k poškodeniu povrchu spotrebiča.
Varné zóny nikdy nepoužívajte s prázdnym
kuchynským riadom ani bez riadu.
Na spotrebič nedávajte alobal.
Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie skla/sklokeramiky. Pri
premiestňovaní týchto predmetov po
varnom povrchu ich vždy nadvihnite.
Tento spotrebič je určený iba na varenie.
Nesmie byť použitý na iné účely, napríklad
na vykurovanie miestnosti.
Starostlivosť a čistenie
•
•
•
•
•
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Pred čistením spotrebič vypnite a nechajte
vychladnúť.
Pred údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd
vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Likvidácia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia alebo
udusenia.
•
•
•
Informácie o správnej likvidácii spotrebiča
vám poskytne váš miestny úrad.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte blízko pri
spotrebiči a zlikvidujte ho.
Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa
na autorizované servisné stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
Inštalácia
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Typ pripojenia varného panela a rúry
Tento spotrebič má oranžový 1x14 pólový
konektor a môže byť pripojený k rúre s
oranžovým 1x14 pólovým konektorom.
Pred inštaláciou
Pred nainštalovaním varného panela si
zapíšte informácie uvedené dolu na typovom
štítku. Typový štítok s technickými údajmi je
umiestnený na spodnej strane varného
panela.
Sériové číslo ....................
Zabudovateľné varné panely
Zabudovateľné varné panely sa môžu
používať až po zabudovaní do vhodnej
skrinky alebo do pracovnej dosky, ktoré
vyhovujú platným normám.
Montáž
min.
500mm
R 5mm
min.
50mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
35
Popis výrobku
Rozloženie varného povrchu
1 Varná zóna
2 Ukazovateľ zvyškového tepla
1
1
265 mm
145 mm
170 mm
180 mm
120/210
mm
1
2
1
Ukazovateľ zvyškového tepla
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo popálenia
zvyškovým teplom.
Ukazovateľ sa rozsvieti, keď je varná zóna
horúca.
Každodenné používanie
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Používanie varného panela
Varný panel sa ovláda otočnými ovládačmi
rúry. V kapitole „Každodenné používanie”
nájdete informácie, ako ovládať varný panel.
Tipy a rady
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Kuchynský riad zo smaltovanej
ocele s hliníkovým alebo
medeným dnom môže spôsobiť
zmenu sfarbenia na
sklokeramickom povrchu.
Kuchynský riad
Dno kuchynského riadu musí byť
hrubé a ploché.
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
36
Všeobecné informácie
•
Varný panel očistite po každom použití.
•
•
•
•
Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
Škrabance a tmavé škvrny na povrchu
neovplyvňujú funkčnosť varného panela.
Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.
Na sklo použite špeciálnu škrabku.
•
Čistenie varného panela
•
Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastovú fóliu, cukor a potraviny s
obsahom cukru. V opačnom prípade môžu
nečistoty poškodiť varný panel. Dávajte
pozor, aby ste sa nepopálili. Špeciálnu
•
škrabku priložte na sklenený povrch tak,
aby bola naklonená v ostrom uhle, a čepeľ
posúvajte po povrchu.
Po dostatočnom vychladnutí varného
panela odstráňte: usadeniny vodného
kameňa, škvrny od vody, mastné škvrny,
lesklé kovové farebné fľaky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou s
neabrazívnym čistiacim prostriedkom. Po
čistení utrite varný panel mäkkou
handričkou.
Odstráňte lesklé kovové fľaky: použite
roztok vody a octu a vyčistite sklenený
povrch vlhkou handričkou.
Riešenie problémov
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Varný panel sa nedá zapnúť
ani používať.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou po‐
ruchy práve poistka. Ak sa
poistka vypáli opakovane, ob‐
ráťte sa na kvalifikovaného
elektrikára.
Ukazovateľ zvyškového tepla
sa nerozsvieti.
Zóna ešte nie je horúca, pre‐
tože bola zapnutá iba krátky
čas alebo je poškodený sen‐
zor.
Ak bola zóna zapnutá dosta‐
točne dlho na to, aby bola ho‐
rúca, obráťte sa na autorizo‐
vané servisné stredisko.
Na viacnásobnej zóne
je tmavá oblasť.
Je normálne, že na viacná‐
sobnej zóne je tmavá oblasť.
Ak nemôžete nájsť riešenie...
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko. Uveďte údaje z typového
štítka. Uistite sa, že ste varný panel používali
správne. Ak ste ho používali nesprávne,
servisný zásah technika servisného strediska
alebo predajcu nebude bezplatný, a to ani
počas záručnej lehoty. Pokyny upravujúce
záručné a servisné podmienky nájdete v
záručnej brožúre.
Technické údaje
Typový štítok
Model KEV6043FBB
PNC 949 594 401 01
37
Typ 60 AAD 65 ZO
220-240 V 50-60 Hz
Vyrobené v Nemecku
7.6 kW
Sér.č. .................
ZANKER
Špecifikácia varných zón
Varná zóna
Nominálny výkon (max. varný stu‐
peň) [W]
Priemer varnej zóny [mm]
Ľavá predná
750 / 2200
120 / 210
Ľavá zadná
1200
145
Pravá predná
1800
180
Pravá zadná
1500 / 2400
170 / 265
Optimálne výsledky varenia dosiahnete
použitím riadu s priemerom nie väčším ako je
priemer varnej zóny.
Energetická účinnosť
Informácie o výrobku podľa EU 66/2014
Model
KEV6043FBB
Typ varného panela
Zabudovateľný
varný panel
Počet varných zón
4
Technológia ohrevu
Sálavý ohrievač
Priemer kruhových varných
zón (Ø)
Ľavá predná
Ľavá zadná
Pravá predná
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Dĺžka (D) a šírka (Š) nekru‐
hovej varnej zóny
Pravá zadná
D 26,5 cm
Š 17,0 cm
Spotreba energie na varnú
zónu (EC electric cooking)
Ľavá predná
Ľavá zadná
Pravá predná
Pravá zadná
185,8 Wh/kg
185,8 Wh/kg
191,2 Wh/kg
191,2 Wh/kg
Spotreba energie varného
panela (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektrické varné spotrebiče pre
domácnosť. Časť 2: Varné panely. Metódy
merania funkčných vlastností
188,5 Wh/kg
Úspora energie
Ak budete postupovať podľa nižšie
uvedených tipov, môžete pri každodennom
varení ušetriť energiu.
•
38
Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
•
•
•
Na kuchynský riad podľa možností vždy
položte pokrievku.
Kuchynský riad položte na varnú zónu ešte
pred jej zapnutím.
Dno riadu má mať rovnaký priemer ako
varná zóna.
•
•
•
Menší riad položte na menšie varné zóny.
Kuchynský riad položte priamo na stred
varnej zóny.
Zvyškové teplo využite na udržiavanie
teploty jedla alebo na roztopenie.
Ochrana životného prostredia
Materiály označené symbolom odovzdajte na
spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
recykláciu. . Obal hoďte do príslušných
kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné
prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z
elektrických a elektronických spotrebičov.
Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom
39
*
www.electrolux.com/shop
867346080-B-062019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising