Leonard | LES6061F | User manual | Leonard LES6061F User Manual

Leonard LES6061F User Manual
Upute za uporabu
Manual de utilizare
Упутство за употребу
Navodila za uporabo
Ploča za kuhanje
Plită
Плоча за кување
Kuhalna plošča
LES6061F
2 Leonard
SADRŽAJ
Sigurnosne informacije
Sigurnosne upute
Postavljanje
Opis proizvoda
Svakodnevna uporaba
2
4
6
7
7
Savjeti
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Tehnički podaci
Energetska učinkovitost
8
8
8
9
10
Zadržava se pravo na izmjene.
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja
ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
Sigurnost djece i slabijih osoba
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na
sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje
uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Pristupačni dijelovi su
vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece,
morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Djecu mlađu od 3 godine potrebno je držati podalje od
uređaja tijekom cijelog vremena uporabe uređaja.
Leonard 3
Opća sigurnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete
grijače. Djeca mlađa od 8 godine trebaju se držati podalje
ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za
podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za
daljinsko upravljanje.
UPOZORENJE: Kuhanje na ploči za kuhanje bez nadzora
uz upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno i može
dovesti do požara.
Vatru NIKADA ne gasite vodom već isključite uređaj i tada
prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim
prekrivačem.
OPREZ: Postupak kuhanja potrebno je nadgledati.
Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je stalno
nadgledati.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: Stvari ne držite na
površinama za kuhanje.
Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i
poklopce ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer će
se zagrijati.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno
čišćenje.
Ako je staklokeramička/staklena površina napuknuta,
isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. U slučaju da je
uređaj priključen na napajanje izravno, putem priključne
kutije, uklonite ili isključite osigurač kako biste odspojili
uređaj s napajanja. U svakom slučaju, kontaktirajte
ovlašteni servisni centar.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
servis ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga zamijeniti kako
bi se izbjegla opasnost.
UPOZORENJE: Koristite samo zaštitu ploče za kuhanje
koju je napravio proizvođač uređaja za kuhanje, koje je je
u uputama za uporabu proizvođač naveo kao prikladne ili
4 Leonard
one koji su isporučeni s uređajem. Uporaba
neodgovarajuće zaštite može uzrokovati nesreće.
SIGURNOSNE UPUTE
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda ili oštećenja uređaja.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Pridržavajte se uputa za ugradnju koje
su priložene uređaju.
• Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek
nosite zaštitne rukavice i zatvorenu
obuću.
• Izrezane površine zabrtvite sredstvom
za brtvljenje kako biste spriječili
bubrenje uzrokovano vlagom.
• Donji dio uređaja zaštite od pare i
vlage.
• Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili
ispod prozora. Na taj način vruće
posuđe neće pasti s uređaja kada se
vrata ili prozor otvore.
• Ako je uređaj postavljen iznad ladica
uvjerite se da je prostor, između dna
uređaja i gornje ladice, dovoljan za
cirkulaciju zraka.
• Dno uređaja može se zagrijati.
Osigurajte postavljanje razdjelne ploče
od šperploče, iverice ili drugog
negorivog materijala ispod uređaja,
kako bi se spriječio pristup dnu.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu treba
izvršiti kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Prije spajanja ploče na pećnicu i prije
svakog ožičenja provjerite da glavni
priključci oba uređaja nisu pod
naponom.
• Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
• Provjerite je li uređaj pravilno
postavljen. Labavi i neispravni spojevi
kabela napajanja ili utikača (ako
postoji) mogu prouzročiti pregrijavanje
priključka.
• Koristite odgovarajući kabel napajanja.
• Pazite da se električni kabeli ne
zapletu.
• Provjerite je li ugrađena zaštita od
strujnog udara.
• Na kabelu koristite spojnice.
• Pazite da kabel napajanja ili utikač (ako
postoji) ne dodiruju vrući uređaj ili vruće
posuđe kada priključujete uređaj u
obližnje utičnice.
• Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač (ako
postoji) ili kabel napajanja. Za zamjenu
kabela napajanja kontaktirajte ovlašteni
servis ili električara.
• Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
• Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite
i povucite utikač.
• Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke,
osigurače (osigurače na uvrtanje
izvaditi iz ležišta), sklopke i releje
zemnog spoja.
Leonard 5
• Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
Koristite
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina ili strujnog
udara.
• Prije prve upotrebe uklonite ambalažu,
naljepnice i zaštitne folije (ako postoje).
• Ovaj uređaj upotrebljavajte u
kućanstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
• Provjerite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
• Tijekom rada uređaj ne ostavljajte bez
nadzora.
• Polje kuhanja postavite na "isključeno"
nakon svake uporabe.
• Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na zone kuhanja. Mogu se
jako zagrijati.
• Uređaj ne koristite s vlažnim rukama ili
kad je u kontaktu s vodom.
• Uređaj ne koristite kao radnu ili
površinu za čuvanje stvari.
• Ako je površina uređaja napukla, uređaj
odmah isključite iz strujne utičnice. Na
taj način sprječavate strujni udar.
• Kada hranu stavite u vruće ulje, ono
može prskati.
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i opekotina
• Prilikom zagrijavanja masti i ulja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili
zagrijane predmete držite dalje od
masti i ulja kad s njima kuhate.
• Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.
• Korišteno ulje koje sadrži ostatke hrane
može uzrokovati požar pri nižim
temperaturama nego ulje koje se prvi
put koristi.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE! Postoji
opasnost od oštećenja uređaja.
• Vruće posuđe ne držite na upravljačkoj
ploči.
• Ne stavljajte vrući poklopac na staklenu
površinu ploče za kuhanje.
• Nemojte dopustiti da tekućina u posuđu
ispari.
• Pazite da vam predmeti ili posuđe na
padnu na uređaj. Površina se može
oštetiti.
• Zone kuhanja ne koristite s praznim
posuđem ili bez posuđa.
• Na uređaj nemojte stavljati aluminijsku
foliju.
• Posuđe od lijevanoga željeza, aluminija
ili posuđe s oštećenim dnom može
ogrebati staklo/staklokeramiku. Te
predmete uvijek podignite kada ih
morate pomaknuti na površini za
kuhanje.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Čišćenje i održavanje
• Redovito čistite uređaj kako se
površinski materijal ne bi oštetio.
• Uređaj isključite i pustite da se ohladi
prije čišćenja.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja
električne mreže prije održavanja.
• Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom.
Koristite isključivo neutralni deterdžent.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
abrazivne spužvice za ribanje, otapala
ili metalne predmete.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
• Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu
službu.
6 Leonard
• Iskopčajte uređaj iz napajanja.
• Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i
odložite ga.
• Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
Servisiranje
• Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
POSTAVLJANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Vrsta priključka ploče za
kuhanje i pećnice
Ovaj uređaj ima narančasti 1x14-polni
priključak i može se priključiti na pećnicu s
narančastim 1x14-polnim priključkom.
Natpisna pločica nalazi se na dnu ploče
za kuhanje.
Serijski broj .........................
Ugradne ploče za kuhanje
Ugradne ploče za kuhanje smijete koristiti
jedino nakon uklapanja u odgovarajuće,
normirane ormare za ugradnju i radne
ploče.
Prije postavljanja
Prije postavljanja ploče za kuhanje,
zapišite podatke s natpisne pločice.
Sklop
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
Leonard 7
min.
28 mm
OPIS PROIZVODA
Izgled površine za kuhanje
1
1 Zona kuhanja
2 Prikaz ostatka topline
1
265 mm
145 mm
170 mm
180 mm
120/210
mm
1
2
1
Prikaz ostatka topline
UPOZORENJE! Postoji
opasnost od opekotina uslijed
preostale topline.
Indikator se uključuje kada je zona
kuhanja vruća.
SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Ispravna uporaba ploče za
kuhanje
Pločom za kuhanje rukuje se pomoću
regulatora na pećnici. Poglavlje
"Svakodnevna uporaba" za pećnicu
opisuje kako rukovati pločom za kuhanje.
8 Leonard
SAVJETI
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Posuđe od emajliranoga čelika
ili s dnom od aluminija ili bakra
može uzrokovati promjenu boje
na staklokeramičkoj površini.
Posuđe
Dno posuđa za kuhanje treba
biti što je moguće deblje i
ravnije.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Opće informacije
• Ploču za kuhanje očistite nakon svake
uporabe.
• Posuđe koje koristite za kuhanje uvijek
mora imati čisto dno.
• Ogrebotine ili tamne mrlje na površini
ploče za kuhanje ne utječu na njen rad.
• Koristite posebno sredstvo za čišćenje
za površine ploče za kuhanje.
• Koristite poseban strugač za staklo.
Čišćenje ploče za kuhanje
sadrži šećer. U protivnom, prljavština
može uzrokovati oštećenje ploče za
kuhanje. Pripazite da izbjegnete
opekotine. Posebni strugač stavite na
staklenu površinu pod oštrim kutom i
oštricu pomičite po površini.
• Skinite nakon što se ploča za
kuhanje dovoljno ohladi: mrlje od
kamenca i vode, mrlje od masnoće,
sjajne mrlje na metalnim dijelovima.
Očistite ploču za kuhanje vlažnom
krpom i neabrazivnim deterdžentom.
Nakon čišćenja ploču za kuhanje
obrišite mekom krpom.
• Uklonite sjajnu diskoloraciju metala:
Za čišćenje staklenih površina vlažnom
krpom koristite otopinu vode i octa.
• Odmah uklonite: plastiku koja se topi,
plastičnu foliju, šećer i hranu koja
RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Rješavanje problema
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Ne možete uključiti ploču za
kuhanje ili rukovati njome.
Osigurač je pregorio.
Provjerite da li je osigurač
uzrok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Leonard 9
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Ne uključuje se prikaz preo‐
stale topline.
Zona nije vruća zbog
prekratkog rada ili oštećenja
senzora.
Ako je polje radilo dovoljno
dugo i trebalo bi biti vruće,
obratite se ovlaštenom ser‐
visu.
Postoji tamno
područje na višestrukom
polju.
Normalno je da postoji
tamno područje na više‐
strukom polju.
Ako ne možete naći rješenje...
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
ovlaštenom servisnom centru. Dajte im
podatke s natpisne pločice. Budite sigurni
da ste pločom za rukovanje rukovali na
ispravan način. Ako niste, rad servisera ili
dobavljača neće biti besplatan, čak ni za
vrijeme jamstvenog roka. Upute o službi
za kupce i jamstvenim uvjetima nalaze se
u u jamstvenoj knjižici.
TEHNIČKI PODACI
Natpisna pločica
Model LES6061F
Vrsta 60 AAD 65 ZO
PNC 949 594 404 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Proizvedeno u Njemačkoj
7.6 kW
Ser.br. .................
LEONARD
Specifikacije zona kuhanja
Zona kuhanja
Nazivna snaga (Maks. stupanj
kuhanja) [W]
Promjer zone kuhanja [mm]
Prednja lijeva
750 / 2200
120 / 210
Stražnja lijeva
1200
145
Prednja desna
1800
180
Stražnja desna
1500 / 2400
170 / 265
Za optimalne rezultate kuhanja koristite
posuđe koje nije veće od promjera zone
kuhanja.
10 Leonard
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Informacije o proizvodu u skladu s EU 66/2014
Identifikacija modela
LES6061F
Vrsta ploče za kuhanje
Ugradbena ploča
za kuhanje
Broj zona kuhanja
4
Tehnologija zagrijavanja
Isijavajući grijač
Promjer kružnih zona
kuhanja (Ø)
Prednja lijeva
Stražnja lijeva
Prednja desna
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Duljina (D) i širina (Š) zone
kuhanja koja nije kružna
Stražnja desna
D 26,5 cm
Š 17,0 cm
Potrošnja energije po zoni
kuhanja (EC electric
cooking)
Prednja lijeva
Stražnja lijeva
Prednja desna
Stražnja desna
185,8 Wh/kg
185,8 Wh/kg
191,2 Wh/kg
191,2 Wh/kg
Potrošnja energije ploče za
kuhanje (EC electric hob)
EN 60350-2 - Kućni električni uređaji za
kuhanje - 2. dio: Ploče za kuhanje metode mjerenja učinkovitosti
Ušteda energije
Ako slijedite savjete navedene ispod,
možete uštedjeti energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
• Kad zagrijavate vodu, koristite samo
količinu koju trebate.
• Ako je moguće, posuđe poklopite
poklopcem.
188,5 Wh/kg
• Prije uključenja zone kuhanja, stavite
posuđe na nju.
• Dno posuđa treba imati isti promjer kao
i zona kuhanja.
• Manje posuđe stavite na manje zone
kuhanja.
• Posuđe stavite izravno na sredinu zone
kuhanja.
• Koristite preostalu toplinu za
održavanje hrane toplom ili za topljenje.
BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
Leonard 11
CUPRINS
Informaţii privind siguranţa
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
Descrierea produsului
Utilizarea zilnică
11
13
15
16
17
Informaţii şi sfaturi
Îngrijirea şi curăţarea
Depanare
Date tehnice
Eficienţă energetică
17
17
18
18
19
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată din
instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi permanent
instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil pentru o consultare
ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare
de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci
când acesta este în funcţiune sau când se răceşte.
Componentele accesibile sunt fierbinţi.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii,
acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
Copiii cu vârsta de maxim 3 ani nu trebuie lăsaţi niciodată
în apropierea acestui aparat atunci când acesta este în
funcţiune.
12 Leonard
Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale acestuia
devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă să nu atingeţi
elementele de încălzire. Copiii cu vârsta mai mică de 8 ani
nu trebuie lăsaţi să se apropie de aparat dacă nu sunt
supravegheaţi permanent.
A nu se folosi aparatul prin intermediul unui cronometru
extern sau cu un sistem telecomandat separat.
AVERTISMENT: Gătirea neasistată la plită folosind
grăsimi sau ulei poate fi periculoasă şi poate provoca un
incendiu.
Nu încercaţi NICIODATĂ să stingeţi focul cu apă. Opriţi
aparatul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu o pătură
anti-incendiu.
ATENŢIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat. Un
proces de gătire pe termen scurt trebuie supravegheat
permanent.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitaţi nimic
pe suprafeţele de gătit.
Obiectele de metal, de ex. cuţitele, furculiţele, lingurile şi
capacele nu trebuie puse pe suprafaţa plitei, deoarece se
pot înfierbânta.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa
aparatul.
Dacă suprafaţa ceramică / de sticlă este crăpată, opriţi
aparatul şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare. În cazul
în care aparatul este conectat direct la sursa de alimentare
folosind cutia de conexiuni, scoateţi siguranţa pentru a
deconecta aparatul de la sursa de curent. În ambele
cazuri, contactaţi Centrul de service autorizat.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de un service
autorizat sau de persoane cu o calificare calificare similară
pentru a se evita pericolul.
AVERTISMENT: Folosiţi doar opritoare realizate de
producătorul aparatului de gătit sau indicate de
Leonard 13
producătorul aparatului în instrucţiunile de utilizare ca fiind
adecvate sau opritoarele incluse în aparat. Utilizarea unor
opritoare neadecvate poate produce accidente.
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Instalarea
AVERTISMENT! Doar o
persoană calificată trebuie să
instaleze acest aparat.
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare personală sau
deteriorare a aparatului.
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
• Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
• Respectaţi distanţele minime faţă de
alte aparate şi corpuri de mobilier.
• Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
• Închideţi etanş suprafeţele tăiate cu un
agent de etanşare pentru ca umezeala
să nu umfle materialul.
• Protejaţi partea de jos a aparatului de
abur şi umezeală.
• Nu aşezaţi aparatul lângă o uşă sau
sub o fereastră. Astfel, vasele fierbinţi
de pe aparat nu vor cădea atunci când
uşa sau fereastra va fi deschisă.
• Dacă aparatul este aşezat deasupra
unor sertare, verificaţi dacă spaţiul
dintre partea de jos a aparatului şi
sertarul de sus este suficient pentru a
permite circulaţia aerului.
• Baza aparatului poate deveni fierbinte.
Instalaţi sub aparat un panou de
separare realizat din furnir, material
pentru cabinete de bucătărie sau alte
materiale neinflamabile pentru a
împiedica accesul la bază.
Conexiunea electrică
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi electrocutare.
• Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.
• Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
• Înainte de a conecta plita la un cuptor
şi înainte de fiecare cablare, verificaţi
dacă conectorii de alimentare electrică
de la ambele aparate nu se află sub
tensiune.
• Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt compatibili
cu valorile nominale ale sursei de
alimentare.
• Verificaţi dacă aparatul a fost instalat
corect. Cablurile de alimentare electrică
şi ştecherele (dacă există) slăbite sau
incorecte pot să provoace încălzirea
excesivă a terminalului.
• Folosiţi un cablu adecvat pentru
alimentarea electrică.
• Nu permiteţi încâlcirea cablurilor
electrice.
• Verificaţi dacă este instalată protecţia
la electrocutare.
• Folosiţi o clemă pentru reducerea
tensionării cablului.
• Nu lăsaţi cablul de alimentare sau
ştecherul (dacă există) să atingă
aparatul fierbinte sau vase fierbinţi
atunci când conectaţi aparatul la prizele
din vecinătate.
• Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul (dacă există) sau
cablul de alimentare electrică.
Contactaţi Centrul nostru de service
autorizat sau un electrician pentru a
14 Leonard
•
•
•
•
•
•
schimba un cablu de alimentare
deteriorat.
Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor unelte.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de instalare.
Asiguraţi accesul la priză după
instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu
conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport),
contactori şi declanşatori la protecţia de
împământare.
Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin 3
mm.
Utilizarea
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare, arsuri şi
electrocutare.
• Scoateţi toate ambalajele, etichetele şi
foliile de protecţie (dacă există) înainte
de prima utilizare.
• Utilizaţi acest aparat într-un mediu
casnic.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
• Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
• Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
• După fiecare utilizare, opriţi zona de
gătit.
• Nu puneţi tacâmuri sau capace de oale
pe zonele de gătit. Acestea pot deveni
fierbinţi.
• Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în contact
cu apa.
• Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
• Dacă suprafaţa aparatului este crăpată,
deconectaţi imediat aparatul de la
reţeaua electrică. Procedaţi astfel
pentru a preveni electrocutarea.
• Când puneţi alimente în ulei fierbinte,
pot să sară stropi.
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi explozie
• Grăsimile şi uleiul, atunci când sunt
încălzite, pot elibera vapori inflamabili.
Ţineţi flăcările sau obiectele încălzite
departe de grăsimi şi uleiuri atunci
când gătiţi.
• Vaporii pe care îi eliberează uleiul
foarte fierbinte pot să se aprindă
spontan.
• Uleiul folosit, care conţine resturi de
mâncare, poate lua foc la temperaturi
mai mici decât uleiul care este utilizat
pentru prima dată.
• Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
AVERTISMENT! Pericol de
deteriorare a aparatului.
• Nu ţineţi vase pe panoul de comandă.
• Nu puneţi un capac fierbinte pe
suprafaţa de sticlă a plitei.
• Nu permiteţi evaporarea completă a
lichidului din vase.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu lăsa
obiecte sau vase să cadă pe aparat.
Suprafaţa poate fi deteriorată.
• Nu activaţi zonele de gătit dacă pe
acestea nu se află vase sau vasele
sunt goale.
• Nu puneţi folie din aluminiu pe aparat.
• Vasele realizate din fontă, aluminiu sau
cu bazele deteriorate pot zgâria
suprafaţa din sticlă / vitroceramică.
Ridicaţi întotdeauna aceste obiecte
atunci când trebuie să le mutaţi pe plita
de gătit.
Leonard 15
• Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
Îngrijirea şi curăţarea
• Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
• Înainte de curăţare, opriţi cuptorul şi
lăsaţi-l să se răcească.
• Scoateţi aparatul din priză înainte de a
efectua operaţiile de întreţinere.
• Nu folosiţi apă pulverizată şi abur
pentru curăţarea aparatului.
• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi niciun produs abraziv,
burete abraziv, solvent sau obiect
metalic.
Gestionarea deşeurilor după
încheierea ciclului de viaţă al
aparatului
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.
• Contactaţi autoritatea locală pentru
informaţii privind aruncarea adecvată a
acestui aparat.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
• Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
Service
• Pentru a repara aparatul contactaţi un
Centru de service autorizat.
• Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
INSTALAREA
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Tipul conexiunii pentru plită şi
cuptor
Acest aparat are un conector de pol
portocaliu 1x14 şi poate fi conectat la un
cuptor cu un conector de pol portocaliu
1x14.
Înaintea instalării
Înaintea instalării plitei, notaţi informaţiile
de mai jos aflate pe plăcuţa cu date
tehnice. Plăcuţa cu datele tehnice se află
pe partea inferioară a plitei.
Numărul de serie ...........................
Plitele încorporate
Utilizaţi plite încorporate numai după ce
asamblaţi plita în unităţi de mobilier şi
suprafeţe de lucru ce corespund
standardelor.
16 Leonard
Asamblarea
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
DESCRIEREA PRODUSULUI
Configuraţia plitei de gătit
1
1 Zonă de gătit
2 Indicator de căldură reziduală
1
265 mm
145 mm
170 mm
180 mm
120/210
mm
1
2
1
Leonard 17
Indicator de căldură reziduală
AVERTISMENT! Pericol de
arsuri din cauza căldurii
reziduale.
Indicatorul se aprinde când zona de gătit
este fierbinte.
UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
pentru cuptor prezintă modul de utilizare a
plitei.
Utilizarea corectă a plitei
Plita se acţionează cu ajutorul butoanelor
cuptorului. Capitolul „Utilizarea zilnică”
INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Vasul de gătit
Vesela din oţel emailat sau cu
fund din aluminiu sau cupru
poate duce la modificarea
culorii suprafeţei vitroceramice.
Baza vasului trebuie să fie cât
mai groasă şi cât mai plată.
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Informaţii cu caracter general
• Curăţaţi plita după fiecare întrebuinţare.
• Întotdeauna utilizaţi vase de gătit cu
fundul curat.
• Zgârieturile sau petele închise la
culoare de pe suprafaţa plitei nu au
niciun efect asupra modului de
funcţionare al plitei.
• Folosiţi un agent de curăţare special,
adecvat pentru suprafaţa plitei.
• Folosiţi o racletă specială pentru sticlă.
Curăţarea plitei
• Înlăturaţi imediat: plasticul topit, foliile
din plastic, zahărul şi alimentele cu
zahăr. În caz contrar, murdăria poate
deteriora plita. Aveţi grijă să nu vă
ardeţi. Deplasaţi oblic racleta specială
pe suprafaţa vitrată, la un unghi mare şi
îndepărtaţi resturile de pe suprafaţă.
• Eliminaţi după ce plita s-a răcit
suficient: depuneri de calcar, pete de
apă şi de grăsime, decolorări metalice
strălucitoare. Curăţaţi plita cu o lavetă
umedă şi un detergent ne-abraziv.
După curăţare, ştergeţi plita cu o lavetă
moale.
• Îndepărtaţi decolorarea metalică
lucioasă: folosiţi o soluţie cu apă şi
oţet şi curăţaţi suprafaţa de sticlă cu o
lavetă umedă.
18 Leonard
DEPANARE
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Plita nu poate fi pornită sau
utilizată.
Siguranţa este arsă.
Verificaţi dacă siguranţa es‐
te cauza defecţiunii. Dacă
siguranţele se ard în mod
repetat, adresaţi-vă unui
electrician calificat.
Indicatorul căldurii reziduale
nu se aprinde.
Zona nu este fierbinte pen‐
tru că a fost utilizată numai o
scurtă perioadă de timp.
Dacă zona a funcţionat sufi‐
cient de mult pentru a fi fier‐
binte, contactaţi un Centru
de service autorizat.
Există o suprafaţă în‐
tunecată pe zona multiplă.
Existenţa unei suprafeţe în‐
tunecate pe zona multiplă
este normală.
Dacă nu găsiţi o soluţie...
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie la
problemă, adresaţi-vă comerciantului sau
unui Centru de service autorizat. Furnizaţi
informaţiile de pe plăcuţa cu date tehnice.
Verificaţi dacă aţi utilizat plita corect. În
caz contrar, trebuie să plătiţi intervenţia
tehnicianului de la centrul de service sau a
comerciantului, chiar şi în perioada de
garanţie. Instrucţiunile cu privire la
centrele de service şi condiţiile de garanţie
se găsesc în broşura de garanţie.
DATE TEHNICE
Plăcuţă cu date tehnice
Model LES6061F
Tip 60 AAD 65 ZO
PNC 949 594 404 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fabricat în Germania
7.6 kW
Nr. ser. .................
LEONARD
Specificaţiile zonelor de gătit
Zonă de gătit
Putere nominală (nivel maxim
de căldură) [W]
Diametrul zonei de gătit [mm]
Stânga faţă
750 / 2200
120 / 210
Stânga spate
1200
145
Leonard 19
Zonă de gătit
Putere nominală (nivel maxim
de căldură) [W]
Diametrul zonei de gătit [mm]
Dreapta faţă
1800
180
Dreapta spate
1500 / 2400
170 / 265
Pentru rezultate optime la gătire, folosiţi
vase care nu sunt mai mari decât
diametrul zonei de gătit.
EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
Informaţii despre produs în conformitate cu EU 66/2014
Identificarea modelului
LES6061F
Tipul plitei
Plită încorporată
Numărul de zone de gătit
4
Tehnologia de încălzire
Radiator
Diametrul zonelor de gătit
circulare (Ø)
Stânga faţă
Stânga spate
Dreapta faţă
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Lungimea (L) şi lăţimea (l)
zonelor de gătit ne-circula‐
re
Dreapta spate
L 26,5 cm
l 17,0 cm
Consumul de energie per
zonă de gătit (EC electric
cooking)
Stânga faţă
Stânga spate
Dreapta faţă
Dreapta spate
185,8 Wh / kg
185,8 Wh / kg
191,2 Wh / kg
191,2 Wh / kg
Consumul de energie al
plitei (EC electric hob)
EN 60350-2 - Aparate de gătit
electrocasnice - Partea 2: Plite - Metode
pentru măsurarea performanţei
Economisirea energiei
Puteţi economisi energia în timpul gătitului
zilnic dacă respectaţi recomandările de
mai jos.
• Atunci când încălziţi apă, folosiţi doar
cantitatea necesară.
188,5 Wh / kg
• Dacă este posibil, puneţi întotdeauna
capace pe vase.
• Înainte de a activa zona de gătit, puneţi
un vas pe aceasta.
• Baza vasului trebuie să aibă acelaşi
diametru cu zona de gătit.
• Puneţi vase mici pe zone de gătit mici.
• Puneţi vasul direct pe centrul zonei de
gătit.
• Pentru a păstra alimentele calde sau a
le topi folosiţi căldura reziduală.
20 Leonard
INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
Leonard 21
САДРЖАЈ
Безбедносне информације
Безбедносна упутства
Инсталација
Опис производа
Свакодневна употреба
21
23
25
26
27
Корисни савети
Нега и чишћење
Решавање проблема
Технички подаци
Енергетска ефикасност
27
27
28
28
29
Задржано право измена.
БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штете које су
резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте
упутство за употребу на безбедном и приступачном
месту за будуће коришћење.
Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и
особе са смањеним физичким, чулним или менталним
способностима, kao особе којима недостају искуство и
знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају
упутства у вези са употребом уређаја на безбедан
начин и уколико схватају могуће опасности.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је на
одговарајући начин.
Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду близу
уређаја док уређај ради или се расхлађује. Доступни
делови су врели.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце, исти би
требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
Деца узраста од 3 године и млађа морају се држати
даље од овог уређаја, у сваком тренутку када је уређај
у употреби.
22 Leonard
Опште мере безбедности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови могу
бити врели током коришћења. Треба бити пажљив како
би се избегло додиривање грејних елемената. Децу
млађу од 8 године треба удаљити уколико нису под
непрекидним надзором.
Уређајем немојте управљати помоћу спољашњег
тајмера или засебног система даљинског управљања.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасно је остављати храну на грејној
плочи да се пржи на масти или уљу без надзора, јер
може доћи до пожара.
НИКАДА не покушавајте да пожар угасите водом, већ
најпре искључите уређај а затим прекријте пламен,
нпр. поклопцем или ћебетом.
ОПРЕЗ: Процес кувања мора да се надгледа.
Краткотрајан процес кувања мора да се надгледа
непрекидно.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасност од пожара: Немојте одлагати
предмете на површине за кување.
Предмете од метала, попут ножева, виљушки, кашика
и поклопаца, не треба стављати на грејну површину јер
могу постати врели.
Немојте користити парочистач за чишћење уређаја.
Уколико стаклено керамичка површина / стаклена
површина напукне, искључите уређај и извадите кабл
за напајање из зидне утичнице. У случају да је уређај
прикључен на мрежу директно преко разводне кутије,
извадите осигурач да бисте искључили уређај из
напајања У оба случаја, обратите се овлашћеном
сервисном центру.
Уколико је кабл оштећен, мора га заменити
произвођач, овлашћени сервис, или лица сличних
квалификација, како би се избегла опасност.
УПОЗОРЕЊЕ: Користите само штитнике за плочу за
кување дизајниране од стране произвођача уређаја за
кување или оне коју су од стране произвођача уређаја
Leonard 23
у упутствима за употребу наведени као погодни или
штитнике за плочу за кување који су инкорпорирани у
уређају. Коришћење неодговарајућих штитника за
плочу за кување може изазвати несреће.
БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ! Само
квалификована особа може
да инсталира овај уређај.
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
повреде или оштећења
уређаја.
• Уклоните комплетну амбалажу.
• Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
• Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз уређај.
• Неопходно је придржавати се
минималног растојања од других
уређаја и кухињских елемената.
• Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је тежак.
Увек користите заштитне рукавице и
затворену обућу.
• Заптијте исечене површине
заптивним материјалом да бисте
спречили да влага доведе до
набреклина.
• Заштитите доњу страну уређаја од
паре и влаге.
• Немојте монтирати уређај поред
врата или испод прозора. Овим се
спречава да врело посуђе за кување
падне са уређаја када се отворе
врата или прозор.
• Ако се уређај монтира изнад фиока
водите рачуна да простор, између
доњег дела уређаја и горње фиоке,
буде довољан за циркулацију
ваздуха.
• Дно уређаја може да се загреје.
Водите рачуна да испод уређаја
поставите таблу од шпер-плоче,
кухињске иверице или другог
незапаљивог материјала, како се
доњи део не би грејао.
Прикључивање струје
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
пожара и струјног удара.
• Сва прикључивања струје треба да
обави квалификован електричар.
• Уређај мора да буде уземљен.
• Пре повезивања плоче за кување са
рерном и пре сваког повезивања
жица проверите да ли главни
прикључци нису под напоном.
• Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
• Проверите да ли је уређај правилно
инсталиран. Лоше причвршћен или
неодговарајући кабл или утикач (ако
га има) може проузроковати
прегревање електричног прикључка.
• Користите одговарајући електрични
кабл за напајање.
• Не дозволите да се електрични кабл
запетља.
• Проверите да ли је инсталирана
заштита од струјног удара.
• Употребите кабл са стезаљком са
растерећењем на вучу.
• Када уређај прикључујете на
оближњу зидну утичницу водите
рачуна да кабл за напајање или
утикач (ако га има) не дођу у додир
са врелим деловима уређаја или
врелим посуђем.
• Немојте да користите адаптере са
више утичница и продужне каблове.
• Проверите да нисте оштетили утикач
за напајање (ако га има) и кабл за
напајање. Обратите се нашем
овлашћеном сервисном центру или
24 Leonard
•
•
•
•
•
•
електричару ради замене оштећеног
кабла за напајање.
Заштита од удара делова под
напоном и изолованих делова мора
да се причврсти тако да не може да
се уклони без алата.
Прикључите главни кабл за напајање
на зидну утичницу тек на крају
инсталације. Водите рачуна да
постоји приступ мрежном утикачу
након инсталације.
Ако је зидна утичница лабава,
немојте да прикључујете мрежни
утикач.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Користите само исправне раставне
прекидаче: заштитне прекидаче,
осигураче (осигураче са навојем
треба скинути са носача), аутоматске
заштитне прекидаче и контакторе.
У електричној инсталацији мора
постојати раставни прекидач који
вам омогућава да искључите све
фазе напајања уређаја. Ширина
контактног отвора на раставном
прекидачу мора износити најмање 3
мм.
Употреба
УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик
од повреде, опекотина и
струјног удара.
• Уклоните сво паковање, налепнице и
заштитну фолију (ако је има) пре
првог коришћења.
• Користите овај уређај у домаћинству.
• Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
• Поведите рачуна да отвори за
вентилацију нису запушени.
• Не остављајте уређај без надзора
током рада.
• Подесите зону за кување на
„искључено“ након сваке употребе.
• Немојте стављати прибор за јело или
поклопце шерпи на зоне за кување.
Они могу постати врели.
• Немојте руковати уређајем када су
вам мокре руке или када је он у
контакту са водом.
• Немојте користити уређај као радну
површину или простор за одлагање.
• Ако је површина уређаја напукла,
одмах га искључите из зидне
утичнице. То спречава струјни удар.
• Када ставите храну у вруће уље,
може да прсне.
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
пожара и експлозије
• Масти и уље када се загреју могу да
ослободе запаљива испарења.
Држите пламенове или загрејане
предмете даље од масти и уља када
кувате са њима.
• Испарења која ослобађају веома
врела уља могу да изазову спонтано
сагоревање.
• Употребљено уље, које може да
садржи остатке хране, може
изазвати пожар при нижој
температури за разлику од уља које
се користи по први пут.
• Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик
од оштећења уређаја.
• Немојте стављати вруће посуђе за
кување на командну таблу.
• Не стављајте врео поклопац тигања
на стаклену површину плоче за
кување.
• Немојте дозволити да течност у
посуђу за кување проври до краја.
• Пазите да предмети или посуђе за
кување не падну на уређај. Може се
оштетити површина плоче.
• Немојте укључивати зоне за кување
уколико је посуђе празно или га
нема.
• Не стављајте алуминијумску фолију
на уређај.
• Посуђе за кување направљено од
ливеног гвожђа, ливеног
алуминијума или са оштећеним
Leonard 25
доњим површинама могу да направе
огреботине на стаклу/
стаклокерамици. Увек подигните ове
предмете када треба да их померате
по површини за кување.
• Овај уређај је намењен само за
кување. Немојте га користити у друге
сврхе, на пример за загревање
просторије.
Нега и чишћење
• Редовно чистите уређај да бисте
спречили пропадање површинског
материјала.
• Пре чишћења деактивирајте уређај и
пустите да се охлади.
• Одвојте кабл за напајање уређаја од
електричног напајања пре почетка
процеса одржавања.
• Немојте да користите млаз воде или
пару за чишћење уређаја.
• Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите само
неутралне детерџенте. Немојте да
користите било какве абразивне
производе, абразивне јастучиће за
чишћење, раствараче или металне
предмете.
Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
повреде или гушења.
• Обратите се општинским органима
да бисте сазнали како да правилно
одложите уређај на отпад.
• Искључите утикач кабла за напајање
уређаја из мрежне утичнице.
• Исеците мрежни електрични кабл на
месту које је близу уређаја и
одложите га.
Сервис
• За поправљање уређаја позовите
овлашћени сервисни центар.
• Користите само оригиналне
резервне делове.
ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Тип прикључка за плочу за
кување и рерну
Овај уређај има прикључак на
наранџастом полу 1х14 и може се
прикључити на рерну помоћу
прикључка на наранџастом полу 1х14.
Пре инсталирања
Пре него што инсталирате плочу за
кување, запишите доње информације
са pločicе sa tehničkim karakteristikama.
Плочица са техничким
карактеристикама налази се на доњој
страни плоче за кување.
Серијски број ....................
Уградне плоче за кување
Уградне плоче за кување дозвољено је
користити само после уградње у
одговарајуће кухињске елементе за
уградњу и радне површине које су у
складу са стандардима.
26 Leonard
Постављање
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
ОПИС ПРОИЗВОДА
Шема површине за кување
1
1 Зона за кување
2 Индикатор преостале топлоте
1
265 mm
145 mm
170 mm
180 mm
120/210
mm
1
2
1
Leonard 27
Индикатор преостале топлоте
УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик
од опекотина од преостале
топлоте.
Индикатор се пали када је зона за
кување врућа.
СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
поглављу „Свакодневна
употреба“ говори се како се рукује
плочом за кување.
Руковање плочом за кување
Плочом за кување рукујете помоћу
командних дугмади на рерни. У
КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Посуђе за кување
Дно посуђа за кување мора
да буде дебело и равно што
је више могуће.
Посуђе од нерђајућег челика
и са дном од алуминијума
или бакра може да изазове
промену боје на
стаклокерамичкој површини.
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Опште информације
• Очистите плочу за кување након
сваке употребе.
• Увек користите посуђе са чистом
доњом површином.
• Огреботине или тамне мрље на
површини не утичу на рад плоче за
кување.
• Користите специјално средство за
чишћење погодно за површину плоче
за кување.
• Користите посебан стругач за
стаклену површину.
Чишћење плоче
• Уклоните одмах: истопљену
пластику, пластичну фолију, шећер и
остатке хране са шећером. У
супротном, прљавштина ће оштетити
плочу за кување. Водите рачуна како
бисте избегли опекотине. Поставите
посебан стругач на стаклену
површину под оштрим углом и
померајте оштрицу по површини.
• Када се плоча за кување довољно
охлади уклоните: светле кругове од
каменца и воде, трагове масноће и
промену боје у виду светлуцања
метала. Очистите плочу за кување
влажном крпом и са мало
неабразивног детерџента. Након
чишћења, обришите плочу за кување
меком крпом.
• Уклоните промену боје у виду
светлуцања метала. користите
раствор воде са сирћетом и очистите
површину стакла влажном крпом.
28 Leonard
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Не можете да укључите
плочу за кување нити да је
користите.
Осигурач је прегорео.
Проверите да осигурач ни‐
је узрок овога. Уколико
осигурач непрекидно пре‐
горева, обратите се квали‐
фикованом, овлашћеном
електричару.
Индикатор преостале то‐
плоте се не укључује.
Зона за кување није загре‐
јана јер је коришћена само
у кратком периоду или је
сензор оштећен.
Уколико је зона радила до‐
вољно дуго да буде загре‐
јана, обратите се овлаш‐
ћеном сервисном центру.
Постоји тамни део на
више зона.
Нормално је да постоји
тамни део на више зона.
Ако не можете да нађете
решење...
Уколико не можете сами да пронађете
решење проблема, обратите се
продавцу или овлашћеном сервисном
центру. Дајте податке са плочицe са
техничким карактеристикама. Уверите
се да сте правилно руковали плочом за
кување. Ако нисте, сервисирање које
пружи сервисни центар или продавац,
неће бити бесплатно, чак ни током
гарантног периода. Упутства о услугама
сервисног центра и услови гаранције
налазе се на гарантном листу.
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Плочица са техничким
карактеристикама
Модел LES6061F
Тип 60 AAD 65 ZO
Сер.бр. ..........
LEONARD
PNC 949 594 404 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Направљено у Немачкој
7.6 kW
Leonard 29
Спецификације зона за кување
Зона за кува‐
ње
Номинална снага (максимално
подешавање топлоте) [W]
Пречник зоне за кување [мм]
Предња лево
750 / 2200
120 / 210
Задња лево
1200
145
Предња десно
1800
180
Задња десно
1500 / 2400
170 / 265
За оптималне резултате кувања
користите посуђе које није веће од
пречника зоне за кување.
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Информације о производу према EU 66/2014
Идентификација модела
LES6061F
Тип плоче за кување
Уградна плоча
за кување
Број зона за кување
4
Технологија загревања
Грејач са
зрачењем
Пречник кружних зона за
кување (Ø)
Предња лево
Задња лево
Предња десно
21,0 цм
14,5 цм
18,0 цм
Дужина (Д) и ширина (Ш)
зоне за кување која није
кружна
Задња десно
Д 26,5 цм
Ш 17,0 цм
Потрошња енергије по
зони за кување (EC elec‐
tric cooking)
Предња лево
Задња лево
Предња десно
Задња десно
185,8 Wh/кг
185,8 Wh/кг
191,2 Wh/кг
191,2 Wh/кг
Потрошња енергије
плоче за кување (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Електрични уређаји за
спремање у домаћинству - Део 2: Плоче
за кување – методе мерења
перформанси
188,5 Wh/кг
Уштеда енергије
Током свакодневног кувања можете да
уштедите енергију ако уважите следеће
савете.
• Када загревате воду, користите само
онолико воде колико Вам треба.
30 Leonard
• Уколико је могуће, увек поклопите
посуђе за кување.
• Ставите посуђе на зону за кување
пре него што је активирате.
• Дно посуђа треба да има исти
пречник као и зона за кување.
• Мање посуђе ставите на мање зоне
за кување.
• Ставите посуђе за кување директно
на средину зоне за кување.
• Искористите преосталу топлоту да
подгрејете или отопите храну.
ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
. Паковање одложите у одговарајуће
контејнере ради рециклирања.
Помозите у заштити животне средине и
људског здравља као и у рециклирању
отпадног материјала од електронских и
електричних уређаја. Уређаје
обележене симболом немојте бацати
заједно са смећем. Производ вратите у
локални центар за рециклирање или се
обратите општинској канцеларији.
Leonard 31
KAZALO
Varnostna informacije
Varnostna navodila
Namestitev
Opis izdelka
Vsakodnevna uporaba
31
33
35
36
36
Namigi in nasveti
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Tehnični podatki
Energijska učinkovitost
36
36
37
38
38
Pridržujemo si pravico do sprememb.
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe
ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za
poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le
pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede
varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki
obstajajo.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci
in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli so
vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
Otrokom do tretjega leta starosti vedno preprečite dostop
do delujoče naprave.
Splošna varnostna navodila
•
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med uporabo
segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelcev. Otroci,
32 Leonard
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
mlajši od osmih let, se ne smejo približevati, če niso pod
nenehnim nadzorom.
Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali
ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
OPOZORILO: Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo ali
oljem brez nadzora je lahko nevarno in lahko pripelje do
požara.
Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak
izklopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s pokrovom
ali požarno odejo.
POZOR: Kuhanje je treba nadzorovati. Kratkotrajno
kuhanje je treba stalno nadzorovati.
OPOZORILO: Nevarnost požara: Ne shranjujte predmetov
na kuhalnih površinah.
Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih
predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, ker se
lahko segrejejo.
Naprave ne čistite s paro.
V primeru počene površine steklokeramične plošče
izklopite napravo in jo izključite iz napajanja. Če je naprava
priključena na električno omrežje neposredno preko
razdelilne omarice, odstranite varovalko, da napravo
izključite iz napajanja. V obeh primerih se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščene servisne službe ali
druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete
nevarnosti.
OPOZORILO: Uporabljajte samo varovala kuhalne plošče,
ki jih je zasnoval proizvajalec kuhalne naprave ali ki jih
proizvajalec naprave navede kot primerne v navodilih za
uporabo, ali varovala kuhalne plošče, priložena napravi.
Zaradi uporabe neprimernih varoval lahko pride do
nezgode.
Leonard 33
VARNOSTNA NAVODILA
Namestitev
OPOZORILO! To napravo
lahko namesti le strokovno
usposobljena oseba.
OPOZORILO! Nevarnost
telesnih poškodb ali poškodb
naprave.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
• Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
• Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga ne
povzroči nabrekanja.
• Spodnjo stran naprave zaščitite pred
paro in vlago.
• Naprave ne nameščajte v bližino vrat
ali pod okna. Na ta način preprečite, da
bi vroča posoda padla z naprave, ko
odprete vrata ali okno.
• Če napravo namestite nad predale,
mora biti razmik med spodnjim delom
naprave in zgornjim predalom dovolj
velik za kroženje zraka.
• Spodnji del naprave se lahko segreje.
Pod napravo namestite ločevalno
ploščo iz vezanega lesa, kuhinjski
ogrodni ali drug nevnetljiv material, da
preprečite dostop do spodnjega dela.
Priključitev na električno
omrežje
OPOZORILO! Nevarnost
požara in električnega udara.
• Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Pred priključitvijo kuhalne plošče na
pečico in pred vsakim posegom v
napeljavo poskrbite za odklop fazne
napetosti obeh naprav.
• Preverite, ali so parametri s ploščice za
tehnične navedbe združljivi z električno
napetostjo omrežja.
• Naprava mora biti nameščena pravilno.
Zaradi slabo pritrjenega in napačnega
priključnega kabla ali vtiča (če je na
voljo) se lahko pregreje priključek.
• Uporabite pravi električni priključni
kabel.
• Priključni kabel se ne sme zaplesti.
• Poskrbite za namestitev zaščite pred
udarom.
• Kabel zaščitite pred natezno
obremenitvijo.
• Poskrbite, da se priključni kabel ali vtič
(če obstaja) ne dotika vroče naprave ali
posode, ko napravo vključite v bližnje
vtičnice.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča (če
obstaja) ali kabla. Za zamenjavo
poškodovanega kabla se obrnite na
naš pooblaščeni servisni center ali
električarja.
• Zaščita pred udarom električnega toka
izoliranih delov in delov pod električno
napetostjo mora biti pritrjena tako, da je
ni mogoče odstraniti brez orodja.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
• Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
• Ne vlecite za električni priključni kabel,
če želite izključiti napravo. Vedno
povlecite za vtič.
• Uporabite le prave izolacijske naprave:
odklopnike, varovalke (talilne varovalke
odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na
diferenčni tok in kontaktorje.
• Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča odklop
naprave z omrežja na vseh polih.
Izolacijska naprava mora imeti med
posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
34 Leonard
Uporaba
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin in
električnega udara.
• Pred prvo uporabo odstranite vso
embalažo, etikete in zaščitno folijo (če
obstaja).
• To napravo uporabljajte v
gospodinjstvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
• Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
• Kuhališče po vsaki uporabi »izklopite«.
• Na kuhališča ne odlagajte pribora ali
pokrovov posod. Lahko se segrejejo.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
• Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
• Če je površina naprave počena,
napravo takoj izključite iz napajanja. Na
ta način preprečite električni udar.
• Ko daste hrano v vroče olje, to lahko
brizgne.
OPOZORILO! Obstaja
nevarnost požara in eksplozije.
• Maščobe in olja lahko ob segrevanju
sproščajo vnetljive hlape. Plamenov ali
segretih predmetov ne približujte
maščobam in olju, ko kuhate z njimi.
• Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja,
lahko povzročijo nepričakovan vžig.
• Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo
ostanke hrane, lahko povzročijo požar
pri nižjih temperaturah od prvič
uporabljenih olj.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO! Obstaja
nevarnost škode na napravi.
• Vroče posode ne postavljajte na
upravljalno ploščo.
• Ne postavljajte vročega pokrova
posode na stekleno površino kuhalne
plošče.
• Ne dovolite, da iz posode povre vsa
tekočina.
• Pazite, da predmeti ali posode ne
padejo na napravo. Lahko se
poškoduje površina.
• Ne vklapljajte kuhališč s prazno posodo
ali brez posode.
• Na napravo ne dajajte aluminijaste
folije.
• Posoda iz litega železa, aluminija ali s
poškodovanim dnom lahko opraska
steklokeramično ploščo. Pri
prestavljanju na kuhalno površino jo
vedno dvignite.
• Naprava je namenjena le kuhanju. Ni je
dovoljeno uporabljati za druge namene,
npr. ogrevanje prostora.
Vzdrževanje in čiščenje
• Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
• Preden se lotite čiščenja naprave, jo
izklopite in počakajte, da se ohladi.
• Pred vzdrževalnimi deli napravo
izključite iz električnega omrežja.
• Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.
• Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
• Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel tik ob
napravi in napravo zavrzite.
Servis
• Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
• Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
Leonard 35
NAMESTITEV
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na dnu kuhalne plošče.
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Vrsta priključitve kuhalne
plošče in pečice
Ta naprava ima oranžen 1x14 polni
priključek in jo lahko priključite na pečico z
oranžnim 1x14 polnim priključkom.
Pred namestitvijo
Serijska številka ...........................
Vgradne kuhalne plošče
Vgradne kuhalne plošče se lahko
uporabljajo samo po vgradnji v ustrezne
vgradne enote in delovne površine, ki
ustrezajo standardom.
Preden namestite kuhalno ploščo, si
zapišite podatke s ploščice za tehnične
Montaža
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
min.
28 mm
490+1mm 560+1mm
36 Leonard
OPIS IZDELKA
Razporeditev kuhalnih površin
1
1 Kuhališče
2 Indikator akumulirane toplote
1
265 mm
145 mm
170 mm
180 mm
120/210
mm
1
2
1
Indikator akumulirane toplote
Indikator zasveti, ko je kuhališče vroče.
OPOZORILO! Nevarnost
opeklin zaradi akumulirane
toplote.
VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
razložen v poglavju »Vsakodnevna
uporaba«.
Pravilna uporaba kuhalne
plošče
Kuhalno ploščo upravljate z gumbi pečice.
Postopek upravljanja kuhalne plošče je
NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Posoda
Posoda iz emajliranega jekla in
z aluminijastim ali bakrenim
dnom lahko na steklokeramični
plošči pusti barvno sled.
Dno posode mora biti čim bolj
debelo in ravno.
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Splošne informacije
• Ploščo očistite po vsaki uporabi.
• Vedno uporabljajte posodo s čistim
dnom.
Leonard 37
• Praske ali temni madeži na površini ne
vplivajo na delovanje plošče.
• Uporabite posebno čistilno sredstvo za
površine kuhalnih plošč.
• Uporabite posebno strgalo za steklo.
Čiščenje kuhalne plošče
• Takoj odstranite: stopljeno plastiko,
plastično folijo, sladkor in živila, ki
vsebujejo sladkor. V nasprotnem
primeru lahko umazanija povzroči
poškodbo kuhalne plošče. Pazite, da
ne pride do opeklin. Posebno strgalo
postavite pod ostrim kotom na stekleno
površino in z rezilom potegnite po
površini.
• Odstranite, ko je plošča že dovolj
hladna: ostanke vodnega kamna in
vode, maščobne madeže in svetla
kovinska obarvanja. Ploščo očistite z
vlažno krpo in čistilnim sredstvom, ki ni
grobo. Po čiščenju ploščo osušite z
mehko krpo.
• Odstranite svetla kovinska
obarvanja: uporabite raztopino vode in
kisa ter očistite stekleno površino z
vlažno krpo.
ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Kaj storite v primeru ...
Težava
Mogoči vzrok
Rešitev
Kuhalne plošče ni mogoče
vklopiti ali je uporabljati.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varoval‐
ka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
Indikator akumulirane toplo‐
te ne zasveti.
Kuhališče ni vroče, ker je bi‐
lo vklopljeno samo kratek
čas, ali pa je poškodovano
tipalo.
Če je bilo kuhališče vkloplje‐
no dovolj dolgo, da bi mora‐
lo biti vroče, se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Na več kuhališčih so
temni deli.
Običajno je, da so na več
kuhališčih temni deli.
Če ne najdete rešitve ...
Če rešitve težave ne morete najti sami, se
obrnite na prodajalca ali pooblaščen
servisni center. Posredujte podatke s
ploščice za tehnične navedbe. Poskrbite
za pravilno uporabo kuhalne plošče. V
nasprotnem primeru servisiranje s strani
servisne službe ali trgovca tudi v času
garancije ne bo brezplačno. Informacije o
servisni službi in garancijskih pogojih se
nahajajo v garancijski knjižici.
38 Leonard
TEHNIČNI PODATKI
Ploščica za tehnične navedbe
Model LES6061F
Tip 60 AAD 65 ZO
Številka izdelka 949 594 404 01
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Izdelano v Nemčiji
7.6 kW
Serijska št. .................
LEONARD
Specifikacije kuhališč
Nazivna moč (najvišja stopnja
kuhanja) [W]
Kuhališče
Premer kuhališča [mm]
Sprednje levo
750 / 2200
120 / 210
Zadnje levo
1200
145
Sprednje desno
1800
180
Zadnje desno
1500 / 2400
170 / 265
Za najboljše rezultate kuhanja uporabljajte
posodo, ki nima večjega premera kot
kuhališče.
ENERGIJSKA UČINKOVITOST
Informacije o izdelku glede na EU 66/2014
Identifikacija modela
LES6061F
Vrsta kuhalne plošče
Vgradna kuhalna
plošča
Število kuhališč
4
Tehnologija segrevanja
Sevalno grelo
Premer krožnih kuhališč
(Ø)
Sprednje levo
Zadnje levo
Sprednje desno
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Dolžina (D) in širina (Š) ne‐
okroglega kuhališča
Zadnje desno
D 26,5 cm
Š 17,0 cm
Poraba energije na kuha‐
lišče (EC electric cooking)
Sprednje levo
Zadnje levo
Sprednje desno
Zadnje desno
185,8 Wh/kg
185,8 Wh/kg
191,2 Wh/kg
191,2 Wh/kg
Poraba energije kuhalne
plošče (EC electric hob)
188,5 Wh/kg
Leonard 39
EN 60350-2 - Gospodinjski aparati za
kuhanje z elektriko - 2. del: Kuhalne
plošče - Postopki za merjenje učinkovitosti
delovanja
• Posodo po možnosti pokrijte s
pokrovko.
• Pred vklopom kuhališča nanj postavite
posodo.
• Dno posode mora imeti enak premer
kot kuhališče.
• Manjše posode postavite na manjša
kuhališča.
• Posodo postavite neposredno na
sredino kuhališča.
• Uporabite akumulirano toploto, da
ohranite hrano toplo ali da jo stopite.
Varčevanje z energijo
Med vsakodnevnim kuhanjem lahko
varčujete z energijo, če upoštevate
spodnje namige.
• Pri segrevanju vode uporabite samo
potrebno količino.
SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
naprav. Naprav, označenih s simbolom ,
ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki.
Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi
okolje in zdravje ljudi ter reciklirati
odpadke električnih in elektronskih
*
867346087-B-072019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising