IKEA | MATMÄSSIGI | User manual | IKEA MATMÄSSIGI Ohjekirja

IKEA MATMÄSSIGI Ohjekirja
FI
MATMÄSSIG
SE
IS
SUOMI
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n
nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.
SVENSKA
Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista
över IKEA:s auktoriserade serviceleverantör och nationella
telefonnummer.
ÍSLENSKA
Á öftustu síðu þessarar handbók er skrá yfir alla veitendur
eftirsöluþjónustu sem útnefndir hafa verið af IKEA og viðeigandi
símanúmer í hverju landi.
SUOMI
SVENSKA
ÍSLENSKA
4
25
45
4
SUOMI
Sisältö
Turvallisuustieto
Turvallisuusohjeet
Asennus
Sähköliitäntä
Tuotekuvaus
Päivittäinen käyttö
Vihjeitä ja neuvoja
4
6
8
9
11
13
16
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Tekniset tiedot
Energiatehokkuus
Ympäristönsuojelu
IKEA-TAKUU
17
17
20
20
21
21
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Turvallisuustieto
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta
ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai
omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä
asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana
tulevia käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen
käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä
valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei
heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja
hävittää asianmukaisesti.
SUOMI
•
•
•
5
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se
on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa olevat
osat voivat kuumentua käytön aikana.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön
aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke
laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi kannella
tai sammutuspeitteellä.
HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa. Lyhytaikaista
ruoan kypsymistä on valvottava jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään keittotason
päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia ei
saa asettaa keittotasolle, koska ne voivat kuumentua.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke keittotason
vastus pois päältä vääntimellä.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise virta
laitteesta ja irrota pistoke pistorasiasta. Jos laite on liitetty
sähköverkkoon suoraan kytkentäkoteloa käyttäen, irrota
sulake virran katkaisemiseksi laitteesta. Ota joka tapauksessa
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
6
SUOMI
•
•
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike
tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen valmistajan
suunnittelemia keittotason suojia, laitteen valmistajan
käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai keittotason mukana
toimitettuja suojia. Virheellisten suojien käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuksia.
Turvallisuusohjeet
Asennus
VAROITUS! Laitteen asennus
tulee jättää valtuutetun
asentajan vastuulle.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja
kalusteisiin.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Tiivistä pinnat tiivisteaineella estääksesi
kosteuden aiheuttaman turpoamisen.
• Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja
kosteudelta.
• Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
• Jos laite on asennettu laatikoiden
yläpuolelle, varmista, että laitteen
alaosan ja ylälaatikon välinen tila on
riittävä ilmankierron kannalta.
• Laitteen alaosa voi kuumentua.
Varmista, että asennat lämmönkestävän
erotuslevyn laitteen alapuolelle, jotta
laitteen alaosaan ei voida koskettaa.
Lue asennusohjeet.
• Varmista, että työtason ja laitteen
etuosan välissä on 2 mm:n
ilmanvaihtoaukko. Takuu ei kata
vahinkoja, jotka aiheutuvat
riittämättömästä ilmanvaihtoaukosta.
Sähköliitännät
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
valtuutetun asentajan vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Ennen toimenpiteiden suorittamista tulee
varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Varmista, että laite on asennettu oikein.
Löysät tai vääränlaiset virtajohdot tai
pistokkeet (jos olemassa) voivat
aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.
• Käytä oikeaa virtajohtoa.
• Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
• Varmista, että iskusuojaus on asennettu.
• Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
• Varmista, ettei virtajohto tai pistoke (jos
olemassa) kosketa kuumaan laitteeseen
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
•
tai kuumiin keittoastioihin, kun liität
laitteen lähellä oleviin pistorasioihin.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke (jos olemassa) tai
virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseemme tai
sähköasentajaan vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla
laitteen asennuksen jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita:
suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat
sulakkeet on irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava
vähintään 3 mm.
Käyttö
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen
vaara.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit, merkit
ja suojakalvot (jos olemassa) ennen
käyttöönottoa.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke keittoalue aina off-asentoon
käytön jälkeen.
7
• Älä luota keittoastian tunnistimeen.
• Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat
kuumentua.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota
laite välittömästi sähköverkosta. Täten
vältetään sähköiskut.
• Sydämentahdistimia käyttävien
henkilöiden on säilytettävä vähintään 30
cm:n turvaetäisyys induktiokeittoalueisiin
laitteen ollessa toiminnassa.
• Öljy voi roiskua, kun asetat ruokaaineksia kuumaan öljyyn.
VAROITUS! Tulipalo- ja
räjähdysvaara.
• Kuumista rasvoista ja öljyistä voi päästä
syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai kuumat
esineet kaukana rasvoista ja öljyistä, kun
käytät niitä ruoanvalmistukseen.
• Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
• Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa tulipalon
alhaisemmassa lämpötilassa kuin
ensimmäistä kertaa käytettävä öljy.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS! Laite voi muutoin
vaurioitua.
• Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
• Älä aseta kuumaa keittoastian kantta
keittotason lasipinnalle.
• Älä anna keittoastioiden kiehua kuiviin.
• Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
• Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
• Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle.
SUOMI
• Valuraudasta tai -alumiinista valmistetut
tai vaurioituneen pohjan omaavat
keittoastiat voivat naarmuttaa lasi- tai
keraamista pintaa. Nosta ne aina irti
keittotasosta liikuttamisen aikana.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää muihin
tarkoituksiin, esimerkiksi huoneen
lämmittämiseen.
Hoito ja puhdistus
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali pysyisi hyväkuntoisena.
• Kytke laite pois toiminnasta ja anna sen
jäähtyä ennen puhdistusta.
• Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
8
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia pesulappuja,
liuottimia tai metalliesineitä.
Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Hävittäminen
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
Asennus
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Yleistä
Asennuksessa tulee noudattaa
käyttömaassa voimassa olevia
lakeja, määräyksiä, direktiivejä
ja standardeja
(sähköturvallisuusmääräykset,
kierrätysmääräykset jne.)!
SUOMI
9
590 mm
min.
55 mm
490±1
mm
520 mm
min.
500 mm
560±1
mm
min.
38 mm
min. 50 mm
min. 5 mm
max.
R 5 mm
5 mm
min.
38 mm
Tärkeää!
• Katso lisätietoa asennusohjeista.
• Jos keittotason alapuolella ei ole uunia,
asenna keittotason alapuolelle paneeli
20 mm:n etäisyydelle keittotason
alapinnasta.
• Älä käytä silikonitiivistettä laitteen ja
työtason välillä.
Sähköliitäntä
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
VAROITUS! Kaikki
sähkökytkennät tulee jättää
valtuutetun asentajan vastuulle.
Sähköliitäntä
• Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan,
tarkista, että arvokilvessä annettu jännite
ja taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Arvokilpi sijaitsee keittotason pohjassa.
• Noudata kytkentäkaaviota (keittotason
runko-osan pohjassa).
• Käytä vain alkuperäisiä,
varaosapalvelusta saatuja varaosia.
• Laitteen mukana ei toimiteta
verkkovirtajohtoa. Hanki
•
•
•
•
oikeantyyppinen virtajohto
erikoisliikkeestä. Yksi- tai
kaksivaiheliitäntä vaatii
verkkovirtajohdon, jonka
lämpötilavakavuus on vähintään 70 °C.
Virtajohdossa on päätylaipat. IECmääräyksien mukaisesti yksivaiheliitäntä
vaatii verkkovirtajohdon 3 x 4 mm² ja
kaksivaiheliitäntä verkkovirtajohdon 4 x
2,5 mm². Paikallisia määräyksiä on
noudatettava ensi sijassa.
Sähköliitännässä tulee olla erotuskytkin.
Verkkovirtakytkennässä tulee noudattaa
kytkentäkaavion ohjeita.
Maadoitusjohdin kytketään liittimeen ja
sen on oltava pitempi kuin jännitteelliset
johtimet.
Kiinnitä liitosjohto johtokiinnikkeillä tai
liittimillä.
SUOMI
10
Keittotason kytkentäkaavio
Yksivaiheinen liitäntä 220 V - 240 V ~
Kaksivaiheinen liitäntä 400 V 2L-1N ~
1
2
3
L
1
2
3
L1
L2
N
N
N
N
PE
PE
Aseta silta ruuvien väliin kuvan
mukaisesti.
Verkkovirtaliitäntä, yksivaiheinen
L
Verkkovirtaliitäntä, kaksivaiheinen
N
L1 L2 L3 N
Johtojen värit:
Keltavihreä
Johtojen värit:
Keltavihreä
N
L
N
L1
L2
Sininen
Musta tai ruskea
Kiristä kytkentäkotelon ruuvit
tiukasti!
Kun keittotaso on liitetty verkkovirtaan,
tarkista kaikkien keittoalueiden
käyttövalmius. Aseta vettä sisältävä
keittoastia alueelle ja aseta kullekin alueelle
maksimitehotaso lyhyeksi aikaa.
Sininen
Musta
Ruskea
Jos symboli
tai
syttyy
näyttöön keittotason
ensimmäisen käyttökerran
yhteydessä, katso luku
"Vianmääritys".
SUOMI
11
Tuotekuvaus
Keittotason keittoalueet
1
2
180 mm
180 mm
1 Yhden lämpöalueen keittoalue (180
mm) 1800 W
2 Keittoalue (180 mm) 1800 W +
tehotoiminto 2500 W
3 Yhden lämpöalueen keittoalue (145
mm) 1400 W
4 Käyttöpaneeli
5 Keittoalue (210 mm) 2200 W +
tehotoiminto 3200 W
145 mm
210 mm
5
4
3
Käyttöpaneelin painikkeet
1
2
9
1
3
4
5
6
8
Laitteen kytkeminen päälle ja pois
päältä.
7
2
Kytkee lukituksen tai lapsilukon
toimintaan ja pois toiminnasta.
SUOMI
3
12
Aktivoi Power-toiminnon (näytössä
näkyy ).
4 Tehotason näyttö: ,
- .
5 Keittoalueiden ajastimen ilmaisimet.
8
/
Tehoasetusten suurentaminen ja
pienentäminen.
9
Toiminnon STOP+GO kytkeminen
toimintaan.
6 Ajastimen näyttö: 00 - 99 minuuttia.
7
/
Ajan lisääminen tai
vähentäminen.
Tehotasojen näytöt
Näyttö
Kuvaus
Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.
Keittoalue on toiminnassa.
-
STOP+GO -toiminto on toiminnassa.
Power-toiminto on toiminnassa.
+ numero
Toimintahäiriö. Katso luku "Vianmääritys".
Keittoalue on vielä kuuma (jälkilämpö).
Lukitus /Uunin lapsilukko-toiminto on toiminnassa.
Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittoalueella ei ole astiaa.
Automaattinen virrankatkaisu -toiminto on toiminnassa.
Jälkilämmön merkkivalo
VAROITUS!
Palovammojen
vaara on olemassa jälkilämmön
vuoksi. Merkkivalot ilmoittavat
käytössä olevien keittoalueiden
jälkilämmön tason. Vierellä
olevien keittoalueiden
merkkivalot voivat myös syttyä,
vaikka ne eivät olisi käytössä.
Induktiokeittoalueella kypsennyksen
vaatima lämpö kohdistuu suoraan
keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö
kuumentaa keraamisen pinnan.
13
SUOMI
Päivittäinen käyttö
Kytkeminen toimintaan ja pois
toiminnasta
Laite kytketään toimintaan ja pois
Tehotason säätäminen
Aseta suurempi tehotaso painikkeella
.
Aseta pienempi tehotaso painikkeella
.
toiminnasta koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
Automaattinen virrankatkaisu
Toiminto katkaisee keittotasosta virran
automaattisesti seuraavissa tilanteissa:
• kaikki keittoalueet on kytketty pois
toiminnasta.
• et aseta tehotasoa kytkettyäsi laitteen
toimintaan.
• jonkin symbolin päällä on jokin esine
(esim. kattila, pyyheliina tms.) pitempään
kuin noin 10 sekunnin ajan.
• jos keittoaluetta ei kytketä pois
toiminnasta tietyn ajan kuluttua eikä sen
tehotasoa muuteta, tai jos keittoalue
ylikuumenee (keittoastia kiehuu kuiviin).
Symboli
syttyy. Ennen kuin voit
käyttää keittoaluetta uudelleen, teho on
asettava arvoon .
Tehoasetus
,
Virta katkeaa automaattisesti tämän
ajan kuluttua
Kosketa samanaikaisesti vastaavan
keittoalueen painiketta
ja
keittoalueen kytkemiseksi pois päältä.
Asetukset palautuvat arvoon
.
6 tuntia
-
5 tuntia
-
4 tuntia
-
1,5 tuntia
Jos käytät keittotasolle
sopimatonta keittoastiaa,
syttyy näyttöön ja keittoalueen
merkkivalo sammuu kahden
minuutin kuluttua.
Power-toiminnon käyttö
Power-toiminto antaa lisätehoa
induktiokeittoalueille. Toiminto kytketään
toimintaan koskettamalla painiketta
Näyttöön syttyy
. Korkeintaan 10
.
14
SUOMI
minuutin kuluttua induktiokeittoalueet
Sammuta äänimerkki koskettamalla
palautuvat automaattisesti tehotasolle
.
Kosketa toistuvasti painiketta , kunnes
haluamasi keittoalueen merkkivalo vilkkuu.
Esimerkiksi edessä oikealla olevan
.
Kun tehotaso on valittu ja aika päättyy,
laitteesta kuuluu äänimerkki, näytössä
vilkkuu 00 ja keittoalue kytkeytyy pois
toiminnasta.
Kytke valitun keittoalueen toiminto pois
päältä koskettamalla painiketta
Keittoalueen merkkivalo vilkkuu
.
nopeammin. Kun kosketat painiketta ,
jäljellä oleva aika vähenee arvoon 00.
Keittoalueen merkkivalo sammuu.
Hälytinajastin
Voit käyttää tätä toimintoa
hälytinajastimena laitteen ollessa
toiminnassa ja keittoalueiden ollessa pois
toiminnasta. Tehotason näytössä näkyy 0.
Kytke toiminto päälle koskettamalla
tai
STOP+GO
Toiminto kytkee kaikki toiminnassa olevat
keittoalueet alhaisimpaan lämpöasetukseen
. Kun toiminto on toiminnassa, tehotasoa
ei voida muuttaa. Toiminto ei peruuta
asetettua ajastusta.
Kosketa ajastimen painiketta
tai
ja
aseta aika väliltä 00 ja 99 minuuttia. Kun
keittoalueen merkkivalo vilkkuu hitaasti,
ajan laskenta on käynnissä. Aseta tehotaso.
Kosketa
.
Toiminnolla ei ole vaikutusta
keittoalueiden toimintaan.
Ajastimen käyttö
keittoalueen merkkivalo
painiketta
.
ajan asettamiseksi.
Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta
kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu 00.
• Kytke toiminto päälle koskettamalla .
syttyy.
Symboli
• Kytke toiminto pois päältä koskettamalla
. Aikaisemmin asettamasi tehotaso
tulee voimaan.
Lukitus
Voit lukita käyttöpaneelin painikkeet
keittoalueiden ollessa toiminnassa. Laitetta
ei kuitenkaan voida kytkeä pois
toiminnasta. Lukitseminen estää tehotason
muuttamisen vahingossa.
Aseta ensin tehotaso.
Kytke toiminto päälle koskettamalla
.
Symboli
palaa neljän sekunnin ajan.
Ajastin toimii edelleen.
Kytke toiminto pois päältä koskettamalla
. Aikaisemmin asettamasi tehotaso tulee
voimaan.
Kun sammutat laitteen, myös tämä toiminto
sammuu.
Lapsilukko
Toiminto estää laitteen käyttämisen
vahingossa.
Lapsilukon kytkeminen toimintaan
15
SUOMI
• Kytke laite toimintaan painamalla .
Älä aseta tehotasoa.
• Kosketa painiketta
neljän sekunnin
syttyy.
ajan. Symboli
• Kytke laite pois toiminnasta painamalla
.
Lapsilukon kytkeminen pois toiminnasta
• Kytke laite toimintaan painamalla .
Älä aseta tehotasoa. Kosketa painiketta
neljän sekunnin ajan. Symboli
syttyy.
• Kytke laite pois toiminnasta painamalla
.
Lapsilukon deaktivoiminen yhden
käyttökerran ajaksi
• Kytke laite toimintaan painamalla .
Symboli
syttyy.
• Kosketa painiketta
neljän sekunnin
ajan. Aseta tehotaso 10 sekunnin
kuluessa. Nyt voit käyttää laitetta.
• Kun katkaiset virran laitteesta
painikkeella , lapsilukko on edelleen
kytkettynä.
OffSound Control (Äänimerkkien
poistaminen käytöstä ja käyttöön
ottaminen)
Laitteen äänet ovat oletuksena käytössä.
Äänimerkkien käyttöön ottaminen ja
käytöstä poistaminen:
1. Kytke laite pois päältä.
kolmen sekunnin
2. Kosketa painiketta
ajan. Näyttö syttyy ja sammuu.
kolmen sekunnin
3. Kosketa painiketta
tai
syttyy.
ajan.
4. Kosketa ajastimen painiketta
seuraavien asetuksien valitsemiseksi:
- äänimerkkiä ei kuulu.
•
- äänimerkki on käytössä.
•
Vahvista valinta odottamalla, kunnes laite
kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Jos painiketta
painetaan
vahingossa, koodiluettelo tulee
näkyviin. Se on tarkoitettu vain
huoltohenkilöstöä varten. Voit
poistua tästä valikosta
koskettamalla uudelleen painiketta tai odottamalla,
kunnes keittotaso kytkeytyy
automaattisesti pois päältä.
Kun toiminto on asetettu asentoon ,
äänimerkki kuuluu vain seuraavissa
tapauksissa:
• kosketat painiketta ,
• hälytinajastin aktivoituu,
• käyttöpaneelin päälle asetetaan jokin
esine.
Jos virransyötössä on jokin
ongelma ja laite sammuu,
viimeksi valitut asetukset eivät
säily.
Tehonvaihtotoiminto
Tehonvaihtotoiminto jakaa mahdollisen
käytettävissä olevan tehon kahden
keittoalueen välille, jotka muodostavat
keskenään parin (katso kuva).
Tehotoiminnon käytön aikana
keittoalueiden parille käytettävissä oleva
maksimiteho voi ylittyä. Tällöin toisen
keittoalueen tehotaso alenee
automaattisesti. Valittu ja suurin
käytettävissä oleva tehotaso näkyvät
vuoron perään alennetun keittoalueen
tehotason näytössä noin 5 sekunnin ajan.
Kun äänimerkki kuuluu, näytössä näkyy
suurin käytettävissä oleva tehotaso.
SUOMI
16
Vihjeitä ja neuvoja
Äänet käytön aikana
Kun keittoalue kytketään
toimintaan, se voi surista hetken
aikaa. Tämä on kaikkien
keraamisten keittotasojen
ominaisuus, eikä se vaikuta
laitteen toimintaan tai sen
käyttöikään.
Induktiokeittoalueille soveltuvat
keittoastiat
Käytä induktiokeittoalueille
soveltuvia keittoastioita.
Keittoastian materiaali
• sopivat: valurauta, teräs, emaloitu teräs,
ruostumaton teräs, monikerroksinen
pohja (valmistajan merkintä ilmaisee
soveltuvuuden).
• sopimattomat: alumiini, kupari, messinki,
lasi, keramiikka, posliini.
Keittoastia soveltuu käytettäväksi
induktiokeittotasolla, jos …
• ... pieni määrä vettä kuumenee hyvin
nopeasti korkeimmalla tehotasolla...
• ... magneetti tarttuu astian pohjaan.
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja
tasainen.
Keittoastioiden koot
Induktiokeittoalueet mukautuvat
automaattisesti keittoastian pohjan kokoon.
Keittoastian pohjalta vaaditaan kuitenkin
tietty minimimitta, joka riippuu keittoalueen
koosta.
Keittoalue
Keittoastian halkaisija [mm]
Keittoalue oikealla
takana
145 - 180
Keittoalue oikealla
edessä
125 - 145
Keittoalue vasemmalla takana
145 - 180
Keittoalue vasemmalla edessä
180 - 210
SUOMI
17
Hoito ja puhdistus
Yleistä
VAROITUS! Kytke laite pois
toiminnasta ja anna sen jäähtyä
ennen puhdistusta.
VAROITUS! Turvallisuussyistä
laitetta ei saa puhdistaa
höyrypesulaitteella tai
painepesurilla.
VAROITUS! Terävät esineet ja
hankaavat pesuaineet
vahingoittavat laitetta. Puhdista
keittotaso ja poista roiskeet
vedellä ja käsitiskiaineella
jokaisen käytön jälkeen. Pyyhi
pinta lopuksi puhtaalla vedellä
puhdistusaineen käytön jälkeen.
Keraamisen pinnan naarmut tai
tummat läiskät, jotka eivät lähde
pois, eivät vaikuta laitteen
toimintaan.
Vianmääritys
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Ruokaroiskeiden ja kiinnipalaneen lian
poistaminen
1. Poista sokeripitoinen ruoka, muovi ja
alumiinifolio välittömästi kaapimen
avulla (ei sisälly laitteen toimitukseen).
Aseta kaavin viistosti keittotason pintaa
vasten ja poista kiinnitarttunut aine
työntämällä kaavinta pintaa pitkin.
Pyyhi laite kostealla liinalla ja pienellä
määrällä astianpesuainetta. Kuivaa
pinta lopuksi puhtaalla liinalla.
2. Kalkkijäljet, vesirenkaat, rasvaroiskeet
ja metallimaiset kiiltävät tahrat on
poistettava laitteen jäähtymisen jälkeen
keraamisen keittotason tai
ruostumattoman teräksen
puhdistusaineella.
SUOMI
18
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laite ei kytkeydy toimintaan
tai ei toimi.
Laitetta ei ole kytketty sähköverkkoon tai se on liitetty
sähköverkkoon virheellisesti.
Tarkista, onko laite kytketty
oikein sähköverkkoon. Varmista oikeaoppinen asennus
ottamalla yhteyttä valtuutettuun asentajaan.
Virran kytkemisestä on kulunut yli 10 sekuntia.
Kytke laite toimintaan uudelleen.
Lapsilukko tai lukitus on kyt-
Kytke lapsilukko pois toiminnasta (katso kohta "Lapsilukko" tai "Lukitus").
ketty toimintaan
.
Olet koskettanut useampaa
symbolia samanaikaisesti.
Kosketa ainoastaan yhtä
symbolia.
Laitteesta kuuluu äänimerkki, ja se kytkeytyy pois toiminnasta.
Yksi tai useampi symboli on
ollut peitettynä yli 10 sekuntia.
Poista esineet symbolien
päältä.
Näytössä näkyy vuorotellen
kaksi tehotasoa.
Tehonvaihtotoiminto alentaa Katso kohta "Tehonvaihtokyseisen keittoalueen tehoa. toiminto".
Jälkilämmön merkkivalo ei
näytä mitään.
Keittoalue on ollut käytössä Jos keittoalueen pitäisi olla
vain vähän aikaa eikä se ole kuuma, ota yhteys valtuutetehtinyt kuumentua riittävän tuun huoltoliikkeeseen.
kuumaksi.
Äänimerkkiä ei kuulu, kun
Äänimerkit on poistettu käy- Ota äänimerkit käyttöön.
kosketat käyttöpaneelin pai- töstä.
Lue lisää kohdasta OffSound
nikkeita.
Control.
syttyy tehotason näyttöön.
Käyttöön sopimaton keittoa- Käytä sopivaa keittoastiaa.
stia.
Keittoalueella ei ole keittoa- Aseta keittoastia keittoalustiaa.
eelle.
Keittoastian pohjan halkaisi- Siirrä keittoastia pienemmälja on liian pieni keittoalueel- le keittoalueelle.
le.
SUOMI
19
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
symboli ja numero näkyvät ajastinnäytössä.
Elektronisen osan virhe.
Kytke laite irti verkkovirrasta
muutaman minuutin ajaksi.
Irrota sulake, odota yksi minuutti ja asenna sulake takaisin paikoilleen. Jos ongelma toistuu, varmista oikeaoppinen asennus ottamalla yhteyttä valtuutettuun
asentajaan.
syttyy ajastinnäyttöön,
kun laite on kytketty toimintaan.
Sähköliitäntä on virheellinen. Tarkista, onko laite kytketty
oikein sähköverkkoon. Varmista oikeaoppinen asennus
ottamalla yhteyttä valtuutettuun asentajaan.
syttyy ajastinnäyttöön.
Keittoalueen ylikuumenemis- Kytke laite pois päältä. Poissuoja on lauennut.
ta kuuma keittoastia tasolta.
Kytke keittoalue uudelleen
toimintaan noin 30 sekunnin
kuluttua.
-symbolin pitäisi nyt hävitä näkyvistä,
mutta jälkilämmön merkkivalo voi jäädä palamaan.
Jäähdytä keittoastia ja tarkista sen soveltuvuus. Katso
kohta "Induktiokeittotasolle
soveltuvat keittoastiat".
syttyy ajastinnäyttöön.
Sähköliitäntä on virheellinen. Tarkista, onko laite kytketty
Keittotaso on liitetty vain yh- oikein sähköverkkoon. Varteen vaiheeseen.
mista oikeaoppinen asennus
ottamalla yhteyttä valtuutettuun asentajaan.
Elektroniikka voi olla vaurioi- Ota yhteyttä paikalliseen
tunut.
IKEA-asiakaspalveluun.
Laitteesta kuuluu äänimerkki Sähköliitäntä on virheellinen. Kytke keittotaso irti sähkökeskeytyksettä.
verkosta. Varmista oikeaoppinen asennus ottamalla yhteyttä valtuutettuun asentajaan.
SUOMI
20
Jos laitteen käytössä ilmenee häiriöitä, yritä
ensin selvittää ongelma itse. Jos ratkaisua
ei löydy, ota yhteyttä paikalliseen IKEAasiakaspalveluun. Kaikki IKEAasiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät
tämän käyttöohjeen lopusta.
Valtuutetun huoltoliikkeen
käynnistä aiheutuvat kulut
voidaan veloittaa myös
takuuaikana, mikäli
toimintahäiriö on aiheutunut
virheellisen käytön tai
valtuuttamattoman henkilön
suorittaman asennuksen vuoksi.
Tekniset tiedot
Arvokilpi
Made in Germany
© Inter IKEA Systems B.V.
Model MATMÄSSIG Typ 60 GAD D5 AU 7,4kW
PNC 949 594 429 00 S NO ............... 220V-240V AC 50-60 Hz
303.688.22
21552
230 V
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
Yllä olevassa kuvassa on laitteen arvokilpi,
joka on kiinnitetty laitteen pohjaan (kuvassa
ei näy tuotekohtaista sarjanumeroa).
DGT
avuksi keittotason tunnistamisessa, jos
tarvitset apuamme vastaisuudessa. Kiitos
avustasi!
Hyvä asiakas, ylimääräinen arvokilpi tulee
säilyttää ohjekirjan yhteydessä. Se on
Energiatehokkuus
Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti koskevat ainoastaan Euroopan unionin
markkina-aluetta
Mallin tunnus
MATMÄSSIG
303.688.22
Keittotasotyyppi
Kalusteeseen
asennettava keittotaso
Keittoalueiden määrä
4
Kuumennustekniikka
Induktio
SUOMI
21
Pyöreiden keittoalueiden
halkaisija (Ø)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla edessä
Oikealla takana
21,0 cm
18,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiankulutus keittoaluetta kohti (EC electric
cooking)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla edessä
Oikealla takana
190,2 Wh/kg
184,4 Wh/kg
188,2 Wh/kg
184,4 Wh/kg
Keittotason energiankulutus (EC electric hob)
EN 60350-2 - Sähkötoimiset keittiön
kodinkoneet - Osa 2: Keittotasot Suorituskyvyn mittaustavat
Energiansäästö
Voit säästää energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana seuraavia
vinkkejä noudattamalla.
• Käytä veden kuumentamisen aikana
ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.
186,8 Wh/kg
• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina
kannella.
• Aseta keittoastia keittoalueelle ennen
alueen kytkemistä toimintaan.
• Aseta pieni keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
• Aseta keittoastia suoraan keittoalueen
keskelle.
• Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
Ympäristönsuojelu
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele
ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
kodinkoneita kotitalousjätteen mukana.
Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
merkittyjä
IKEA-TAKUU
Kuinka kauan IKEA-takuu on voimassa?
Tämä takuu on voimassa 5 vuotta IKEAmyymälästä hankitun laitteen
alkuperäisestä ostopäivämäärästä lähtien.
Alkuperäinen ostokuitti vaaditaan
ostotodistukseksi. Jos takuuaikana tehdään
huoltotöitä, laitteen takuuaika ei pitene sen
vuoksi.
Huoltotöiden suorittaja
22
SUOMI
IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon
omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen
huoltoliikkeiden verkoston kautta.
•
Takuun kattavuus
•
Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka
ovat aiheutuneet valmistus- tai
materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän
jälkeen. Tämä takuu koskee vain
kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty
kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat
asiat. Takuuaikana vian korjaamisesta
aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset,
varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun
piiriin sillä ehdolla, että laite on
korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika
liittyy takuunalaiseen valmistus- tai
materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön
direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat
maakohtaiset määräykset ovat voimassa
näiden ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat
siirtyvät IKEA:n omistukseen.
Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta
IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa
tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa
perustuen, onko tuote tämän takuun
alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi,
IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike oman harkintaansa perustuen
joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa
sen samanlaiseen tai vastaavaan
tuotteeseen.
•
•
•
•
•
•
•
Takuun piiriin kuulumattomat asiat
• Normaali kuluminen.
• Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat
vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen
laiminlyönnin aiheuttamat vahingot,
virheellinen asennus tai kytkentä
väärään jännitteeseen, kemiallisen tai
sähkökemiallisen reaktion aiheuttamat
vahingot, ruostuminen, syöpyminen tai
vesivahingot mukaan lukien näihin
rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri
kalkkipitoisuus, epätavallisten
•
ympäristöolosuhteiden aiheuttamat
vahingot.
Kulutusosat mukaan lukien paristot ja
lamput.
Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät
vaikuta laitteen normaaliin käyttöön,
mukaan lukien naarmut ja mahdolliset
värimuutokset.
Vierasesineiden tai aineiden
aiheuttamat vahingossa syntyneet
vauriot ja sihtien,
vedenpoistojärjestelmien tai
pesuainelokeroiden puhdistuksen
yhteydessä syntyneet vahingot.
Seuraavien osien vaurioituminen:
keraaminen lasipinta, lisävarusteet,
astia- ja ruokailuvälinekorit, syöttö- ja
poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun
suojukset, näytöt, kytkimet, kotelot ja
koteloiden osat, ellei näitä vahinkoja
voida osoittaa valmistusvirheiden
aiheuttamiksi.
Tapaukset, joissa vikaa ei löydy
huoltohenkilön käynnin aikana.
Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet
nimeämämme palvelutarjoajat ja/tai
valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty
muita kuin alkuperäisiä varaosia.
Virheellisen tai määräysten vastaisen
asennuksen aiheuttamat korjaukset.
Laitteen käyttö muussa kuin
kotitalousympäristössä, ts.
ammattikäytössä.
Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa
tuotteen kotiinsa tai muuhun
osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa
mahdollisista kuljetuksen aikana
syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA
toimittaa tuotteen asiakkaan
toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana
syntyneet vahingot sisältyvät takuuseen.
IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen
kustannukset. Jos IKEA:n
palveluntarjoaja tai valtuutettu
huoltoliike korjaa tai korvaa
kodinkoneen tämän takuun ehtojen
alaisuudessa, palveluntarjoaja tai
valtuutettu huoltoliike asentaa
SUOMI
tarvittaessa korjatun kodinkoneen
uudelleen tai asentaa korvaavan
laitteen.
Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen
asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä,
jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia,
laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan
teknisten turvallisuusmääräysten
mukaiseksi.
Maakohtaisen lainsäädännön
soveltaminen
IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia
oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki
maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen
lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita
mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä
oikeuksia.
Kelpoisuusalue
Palvelut laitteille, jotka on hankittu EUmaassa ja siirretty toiseen EU-maahan,
tuotetaan uuden maan normaalien
takuuehtojen mukaisesti. Palvelun
suoritusvelvollisuus takuun rajoissa on
olemassa vain, jos:
• laite vastaa sen maan teknisiä
vaatimuksia, jossa takuuvaatimus
tehdään, ja on asennettu näiden
vaatimusten mukaisesti.
• laite vastaa asennusohjeita ja
käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on
asennettu niiden mukaisesti.
IKEA-laitteiden myynninjälkeinen palvelu:
Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n
myynninjälkeiseen palveluun osoitteeseen:
1. tämän takuun alaisen
korvausvaatimuksen tekeminen,
2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEAlaitteen asennukseen liittyvien
selventävien tietojen pyytäminen.
Huolto ei anna seuraaviin liittyviä
selventäviä tietoja:
• IKEA-keittiön yleinen asennus,
23
• sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana
toimitetaan pistoke ja virtajohto),
vesi- ja kaasuliitännät, sillä nämä on
annettava valtuutetun huoltoteknikon
tehtäväksi.
3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön
ja teknisiin tietoihin liittyvien
selvennysten pyytäminen.
Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua
parhaalla mahdollisella tavalla, lue
huolellisesti tämän oppaan sisältämät
asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen
kuin otat yhteyttä meihin.
Yhteydenotot palvelua tarvittaessa
Tämän oppaan viimeisellä sivulla on
täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä
yhteyshenkilöistä sekä heidän
puhelinnumeronsa.
Jotta voimme palvella Sinua
mahdollisimman nopeasti,
pyydämme soittamaan tämän
oppaan lopussa mainittuun
puhelinnumeroon. Ilmoita aina
tässä oppaassa mainittu asiaasi
koskevan laitteen numero.
Varmista ennen kuin soitat meille,
että sinulla on laitteen, jota
varten tarvitset apuamme, IKEAtuotenumero (8-numeroinen
koodi) ja sarjanumero
(arvokilvessä oleva 8numeroinen koodi).
SUOMI
SÄILYTÄ OSTOKUITTI!
Ostokuitti on ostotodistus, ja se
vaaditaan takuuta varten.
Huomaa, että kuitissa on mainittu
myös IKEA-tuotteen nimi ja
numero (8-numeroinen koodi)
jokaisesta ostamastasi laitteesta.
Lisäavun tarve
Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden
myynninjälkeiseen palveluun liittyviä
kysymyksiä, ota yhteys lähimmän IKEAmyymälän puhelintukipalveluun.
Suosittelemme, että luet kodinkoneen
käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat
meihin yhteyttä.
24
25
SVENSKA
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Installation
Elektrisk anslutning
Produktbeskrivning
Daglig användning
Råd och tips
25
27
29
30
32
34
37
Skötsel och rengöring
Felsökning
Tekniska data
Energieffektivitet
Miljöskydd
IKEA-GARANTI
37
38
40
41
41
42
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig
för personskador eller skador på egendom som orsakats av
felaktig installation eller användning. Förvara alltid
instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker
som är förknippade med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i
närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan
ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
SVENSKA
•
•
•
26
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar kan bli heta
under användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma
under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra
värmeelementen.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat
fjärrkontrollsystem.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett eller
olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan stäng av
produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock eller
brandfilt.
VARNING: Tillagningsprocessen måste övervakas. En kort
tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte
placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte produkten innan den installeras i den inbyggda
strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll och lita
inte på kokkärlsavkänningen.
Om keramik-/glasytan är sprucken, stäng av produkten och
dra ur elsladden. Om produkten är ansluten till elnätet direkt
med kopplingsboxen, ta bort säkringen för att koppla från
produkten från strömförsörjningen. I båda fallen, kontakta
vårt auktoriserade servicecenter.
27
SVENSKA
•
•
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
ett godkänt servicecenter eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats av
tillverkaren av produkten eller som anges av tillverkaren i
bruksanvisningen som lämplig, eller hällskydd som medföljer.
Olyckor kan inträffa om fel skydd används.
Säkerhetsinstruktioner
Installation
VARNING! Produkten måste
installeras av en behörig person.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som följer
med produkten.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Täta skurna ytor med tätningsmedel för
att förhindra att fukt får den att svälla.
• Skydda produktens botten mot ånga och
fukt.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
• Om produkten är installerad ovanför
lådor måste utrymmet mellan produktens
botten och den övre lådan vara
tillräckligt så att luft kan cirkulera.
• Produktens undersida kan bli het. Se till
att en icke-brännbar separationspanel
monteras under produkten så att man
inte kommer åt undersidan.
Se monteringsanvisningarna.
• Säkerställ att ett luftcirkulationsutrymme
på 2 mm mellan bänkskivan och
enhetens framsida upprätthålls. Garantin
täcker inte skador som orsakats av brist
på tillräckligt ventilationsutrymme.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av
en behörig person.
• Produkten måste jordas.
• Produkten måste göras strömlös före alla
rengöringsarbeten.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
• Använd rätt nätkabel.
• Låt inte elektriska ledningar trassla in sig.
• Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
• Dragavlasta kabeln.
• Kontrollera att nätkabeln eller kontakten
(i förekommande fall) inte vidrör den
heta produkten eller det heta kokkärlet
när du ansluter produkten till
närliggande uttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
SVENSKA
• Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt auktoriserade
servicecenter eller en elektriker för att
ersätta en skadad nätkabel.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
Användning
VARNING! Risk för skador,
brännskador eller elstötar
föreligger.
• Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
• Lita inte på kastrullvarnaren.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
28
• Använd inte produkten med våta händer
eller när den är i kontakt med vatten.
• Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
• Om produktens yta är sprucken ska du
omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra elstötar.
• Användare med pacemaker måste hålla
ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten är
igång.
• Det kan stänka när du lägger livsmedel i
het olja.
VARNING! Risk för brand och
explosion
• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga
ångor när de värms upp. Håll flammor
eller uppvärmda föremål borta från
fetter och oljor när du lagar mat med
dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
• Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
• Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
• Lägg inte på några värmskydd på
hällens glasyta.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller med
skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
SVENSKA
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Underhåll och rengöring
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Stäng av produkten och låt den kallna
före rengöring.
• Koppla från produkten från elnätet före
underhåll.
• Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte produkter
29
med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
• Kontakta kommunen för information om
hur produkten kasseras korrekt.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
Installation
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Allmän information
Installationen ska göras enligt
lagar och förordningar, direktiv
och standarder som gäller i
användarlandet (elektriska
säkerhetsbestämmelser och
regleringar, riktig
avfallshantering etc.)!
SVENSKA
30
590 mm
min.
55 mm
490±1
mm
520 mm
min.
500 mm
560±1
mm
min.
38 mm
min. 50 mm
min. 5 mm
max.
R 5 mm
5 mm
min.
38 mm
VIKTIGT!
• För mer information om installation, se
Monteringsanvisningar.
• Om det inte finns en ugn under hällen
skall en avskiljningspanel monteras minst
20 mm från hällens botten.
• Använd inte silikon mellan hällen och
arbetsskivan.
Elektrisk anslutning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
VARNING! Alla elektriska
anslutningar måste göras av en
behörig person.
Elektrisk anslutning
• Kontrollera före anslutning att hällens
märkspänning, som anges på typskylten,
överensstämmer med spänningen på
installationsplatsen. Typskylten sitter
nertill på hällens kåpa.
• Följ kopplingsschemat (detta sitter på
undersidan av hällens kåpa).
• Använd bara originalreservdelar som
tillhandahålls av reservdelsservice.
• Produkten levereras utan nätsladd. Köp
en riktig i en specialaffär. Enfas- eller
•
•
•
•
tvåfasanslutning kräver en nätsladd med
minimum 70 °C temperaturstabilitet.
Kabeln levereras med skydd i ändarna.
Enligt IEC:s regler ska man för
enfasanslutning använda: huvudkabel 3
x 4 mm² och för tvåfasanslutning:
huvudkabel 4 x 2,5 mm². Respektera de
specifika nationella bestämmelserna i
första hand.
Det ska finnas en anordning för att
kunna skilja hällen från elnätet inbyggt i
den fasta anslutningen.
Du måste ha anslutningen och
anslutningslänkarna som visas i
anslutningsdiagrammet.
Jordkabeln är ansluten till
kopplingsplinten och måste vara längre
än strömförande kablar.
Sätt fast anslutningskabeln med
kabelklämma.
SVENSKA
31
Hällens kopplingsschema
Enfasanslutning 220 V - 240 V ~
Tvåfasanslutning 400 V 2L-1N ~
1
2
3
L
1
2
3
L1
L2
N
N
N
N
PE
PE
Sätt i bryggan mellan skruvarna så
som visas på bilden.
Huvudströmanslutning 1-fas
L
Huvudströmanslutning 2-fas
N
L1 L2 L3 N
Kabelfärger:
Gul/grön
Kabelfärger:
Gul/grön
N
L
N
L1
L2
Blå
Svart eller brun
Dra åt kopplingsplintens skruvar
ordentligt!
När du har anslutit hällen till elnätet,
kontrollera att alla kokzoner är klara att
använda. Placera en kastrull med lite vatten
på zonen och ställ in effektinställningen för
varje zon till maximal nivå under en kort tid.
Blå
Svart
Brun
Om
- eller
-symbolen
tänds på displayen när du har
aktiverat hällen för första
gången, se kapitlet "Felsökning".
SVENSKA
32
Produktbeskrivning
Beskrivning av hällen
1
2
180 mm
180 mm
1 Enkel kokzon (180 mm) 1800 W
2 Enkel kokzon (180 mm) 1800 W, med
Booster-funktion 2500 W
3 Enkel kokzon (145 mm) 1400 W
4 Kontrollpanel
5 Enkel kokzon (210 mm) 2200 W, med
Booster-funktion 3200 W
145 mm
210 mm
5
4
3
Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
9
1
3
4
5
6
8
För att aktivera och avaktivera
produkten.
7
2
För att aktivera och avaktivera Låset
eller Barnlåset.
SVENSKA
3
33
För att aktivera Booster (på
displayen visas en ).
4 Effektlägesdisplay: ,
- .
5 Timerindikatorer för kokzonerna.
7
/
För att öka eller minska tiden.
8
/
För att öka eller minska
effektlägena.
9
För att aktivera funktionen STOP
+GO.
6 Timerdisplay: 00 - 99 minuter.
Effektlägesdisplayer
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
Kokzonen är på.
-
STOP+GO-funktionen är igång.
Booster-funktionen är igång.
+ siffra
Ett fel har uppstått. Se avsnittet "Felsökning".
En kokzon är fortfarande varm (restvärme).
Lås /Barnsäkerhetslås-funktionen är igång.
Kokkärlet är felaktigt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på
kokzonen.
Automatisk avstängning-funktionen är igång.
Restvärmeindikator
VARNING!
Risk för
brännskador från restvärme.
Indikatorerna visar nivån på
restvärmen för de kokzoner du
använder för närvarande.
Indikatorerna kan också visas för
de närliggande kokzonerna även
om du inte använder dem.
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
34
SVENSKA
Daglig användning
Aktivera och avaktivera
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på eller
stänga av produkten.
Automatisk avstängning
Funktionen stänger av produkten
automatiskt om:
• alla kokzoner är inaktiverade.
• du inte ställer in effektläget efter
produkten har aktiverats.
• en symbol är övertäckt av ett kokkärl, en
trasa etc. längre än ca 10 sekunder.
• om en kokzon inte stängs av efter en viss
tid, eller om inte effektläget ändras, eller
vid överhettning (till exempel när ett
tänds.
kokkärl torrkokar). Symbolen
Innan hällen kan användas igen måste
kokzonen ställas på .
Effektläge
,
Säkerhetsavstängning efter
-
Ställ in effektläget med
för att minska.
Tryck på
och
för respektive kokzon
samtidigt för att stänga av kokzonen.
Inställningarna återgår till
.
6 timmar
5 timmar
4 timmar
-
1,5 timmar
Om ett olämpligt kokkärl
används, tänds
i displayen
och efter 2 minuter slocknar
kokzonens indikator.
Inställning av effektläge
Ställ in effektläget med
för att öka.
Använda Booster-funktionen
Booster-funktionen ställer mer effekt för
induktionskokzonernas förfogande. Tryck
på
för att aktivera den, en
tänds på
displayen. Efter maximalt 10 minuter
återgår induktionskokzonerna automatiskt
till värmeläge
.
35
SVENSKA
STOP+GO
Användning av timern
Tryck flera gånger på
tills indikatorn för
en önskad kokzon blinkar. Till exempel
för den främre högra kokzonen.
Funktionen ställer in alla påslagna kokzoner
på det lägsta effektläget . När funktionen
är igång kan du inte ändra effektläget.
Funktionen stoppar inte timerfunktionen.
• För att aktivera denna funktion, tryck på
. Symbolen
tänds.
• För att avaktivera denna funktion, tryck
på . Det tidigare inställda effektläget
tänds.
Knapplås
Tryck på
eller
för timern för att ställa
in tiden mellan 00 och 99 minuter. När
indikatorn för kokzonen blinkar
långsammare räknar timern ner. Ställ in
effektläge.
När effektläget är inställt och tiden når sitt
slut hörs en ljudsignal, 00 blinkar och
kokzonerna stängs av.
för att avaktivera funktionen för
Tryck på
den valda kokzonen. Kokzonens indikator
blinkar fortare. Tryck på
och
kvarvarande tid räknas ned till 00.
Kokzonens indikator slocknar.
När kokzonen är aktiverad kan du låsa
kontrollpanelen men inte stänga av
apparaten. Funktionen förhindrar
oavsiktliga ändringar av effektläget.
Ställ först in effektläget.
För att starta denna funktion, tryck på
Symbolen
förblir på.
För att stoppa denna funktion, tryck på
Det tidigare inställda effektläget tänds.
Barnlås
Du kan använda den här funktionen som
Signalur när produkten är på och
kokzonerna inte används. Displayen visar
effektläget 0.
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av produkten.
Tryck på
eller
.
för att ställa in tiden.
När tiden har gått ut ljuder en signal och 00
blinkar. Tryck på
signalen.
för att stänga av
Denna funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt.
.
När du stänger av produkten stängs även
denna funktion av.
Signalur
För att aktivera funktionen, tryck på
.
tänds i 4 sekunder. Timern
För att aktivera Barnlåset
• Aktivera produkten med . Ställ inte in
något effektläge.
i 4 sekunder. Symbolen
• Tryck på
tänds.
• Avaktivera produkten med .
För att avaktivera Barnlåset
• Aktivera produkten med . Ställ inte in
i4
något effektläge. Tryck på
sekunder. Symbolen
tänds.
SVENSKA
• Avaktivera produkten med .
För att åsidosätta Barnlåset för ett enskilt
tillagningstillfälle
• Aktivera produkten med . Symbolen
tänds.
• Tryck på
i 4 sekunder. Ställ in
effektläget inom 10 sekunder.
Produkten kan nu användas.
• När du avaktiverar produkten med
aktiveras Barnlåset igen.
OffSound Control (Avaktivering och
aktivering av ljud)
Ljuden i produkten är aktiverade från
början.
Aktivera och inaktivera ljud:
1. Stänga av produkten.
i 3 sekunder. Displayen
2. Tryck på
tänds och släcks.
i 3 sekunder.
eller
3. Tryck på
tänds.
på timern för att välja
4. Tryck på
något av följande:
•
- ljudet är avstängt.
- ljudet är på.
•
Vänta tills produkten stängs av automatiskt
för att bekräfta ditt val.
Om du av misstag trycker på ,
kommer en lista med koder upp.
Denna är bara relevant för
servicetekniker. Lämna den här
menyn genom att trycka på
igen eller vänta på att hällen
stängs av automatiskt.
36
När denna funktion är inställd på
endast ljudet när:
hör du
• du trycker på ,
• Signaluret ringer,
• du ställer något på kontrollpanelen.
Om det är något fel på
strömkällan och produkten
inaktiveras behålls inte
föregående inställningar.
Effektreglering
Effektregleringen delar maximalt tillgänglig
effekt mellan två kokzoner vilka bildar ett
par (se bilden). Booster-funktionen kan
orsaka att maximal effekt för ett par
överskrids. Den andra kokzonens effekt
minskas då automatiskt till en lägre
effektnivå. Effektinställningsdisplayen för
den reducerade zonen ändras mellan de
valda och de maximala tillgängliga
effektnivåerna i ca 5 sekunder. När du hör
en signal visar displayen den maximala
tillgängliga effekten.
SVENSKA
37
Råd och tips
Buller under användning
När en kokzon är på kan den
avge ett brummande ljud. Detta
är karakteristiskt för kokzoner på
glaskeramikhällar och påverkar
varken funktionen eller
livslängden produkten.
Kokkärl för induktionskokzoner
Använd induktionskokzonerna
med korrekt kokkärl.
• ... en magnet fastnar på kokkärlets
botten.
Kokkärlens botten skall vara så
tjock och så plan som möjligt.
Kokkärlsstorlekar
Induktionskokzoner anpassar sig
automatiskt efter storleken på kokkärlets
botten. Kokkärlet måste dock ha en minsta
diameter beroende på kokzonens storlek.
Kokzon
Kokkärlets diameter [mm]
Höger bakre kokzon
145 - 180
Höger främre kokzon
125 - 145
Vänster bakre kokzon
145 - 180
Vänster främre kokzon
180 - 210
Kokkärlsmaterial
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager
(märkt som lämpligt av tillverkaren).
• Olämpliga: aluminium, koppar, mässing,
glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en induktionshäll
om …
• ... lite vatten kokar mycket snabbt upp
på en kokzon som är inställd på det
högsta effektläget.
Skötsel och rengöring
Allmän information
VARNING! Stäng av ugnen och
låt den kallna före rengöring.
VARNING! Av säkerhetsskäl får
ugnen inte rengöras med ångeller högtryckstvätt.
VARNING! Vassa föremål och
repande rengöringsmedel
skadar produkten. Rengör hällen
och avlägsna rester med vatten
och handdiskmedel efter varje
användning. Ta även bort
rengöringsmedelsrester!
Repor eller mörka fläckar på
glaskeramiken som inte kan tas
bort påverkar inte
hushållsapparatens funktion.
SVENSKA
38
För att ta bort matrester och envisa
fläckar
1. Rester av socker, plast, aluminiumfolie
bör tas bort direkt, detta görs bäst med
en skrapa för glaskeramik (medföljer ej
produkten). Sätt skrapan snett mot
hällens yta och avlägsna rester genom
att dra bladet över ytan. Torka av
hushållsapparaten med en fuktig duk
och lite diskmedel. Torka slutligen
hushållsapparaten torr med en ren duk.
2. Kalkringar, vattenringar, fettstänk och
metalliska missfärgningar bör avlägsnas
när hushållsapparaten har kallnat med
ett rengöringsmedel för glaskeramik
eller rostfritt stål.
Felsökning
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Produkten kan inte sättas på Produkten är inte ansluten
eller fungerar inte.
till strömförsörjningen eller
den är ansluten på fel sätt.
Avhjälpa felet
Kontrollera att produkten är
korrekt ansluten till strömförsörjningen. En korrekt installation måste göras genom
att tillkalla en auktoriserad
installatör.
Det har gått mer än 10 sekunder sedan produkten
sattes på.
Aktivera produkten igen.
Barnlåset eller Låset är akti-
Avaktivera Barnlåset (se avsnittet "Barnlås" eller "Lås").
verat
.
Flera symboler har tryckts
på samtidigt.
Tryck endast på en symbol.
En ljudsignal hörs och hällen
stängs av.
En eller flera symboler har
varit övertäckta i mer än 10
sekunder.
Frigör symbolerna.
Displayen växlar mellan två
effektlägen.
Effektregleringen reducerar
effekten för denna kokzon.
Se avsnittet ”Effektreglering”.
Restvärmeindikatorn visar
inget.
Kokzonen har bara varit in- Kontakta kundtjänst om kokkopplad en kort stund och är zonen är eller borde vara
därför inte varm ännu.
varm.
SVENSKA
Problem
39
Möjlig orsak
Avhjälpa felet
Ljudsignaler avges inte när
du trycker på touch-kontrollernas symboler.
Ljudsignalerna är avaktiverade.
Aktivera signalerna. Se OffSound Control.
tänds i effektlägesdisplayen.
Olämpligt kokkärl.
Använd ett lämpligt kokkärl.
Inget kokkärl på kokzonen.
Placera ett kokkärl på kokzonen.
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för kokzonen.
Byt till mindre kokzon.
Fel på elektronisk kompo-symbolen och ett nummer visas på timerdisplayen. nent.
Koppla loss produkten från
eluttaget i några minuter. Ta
bort säkringen, vänta en minut och sätt i den igen. Om
problemet fortsätter måste
en korrekt installation göras
genom att tillkalla en auktoriserad installatör.
tänds på timerdisplayen Fel på elanslutningen.
när produkten har satts på.
Kontrollera att produkten är
korrekt ansluten till strömförsörjningen. En korrekt installation måste göras genom
att tillkalla en auktoriserad
installatör.
tänds på timerdisplayen.
Kokzonens överhettningsskydd har aktiverats.
Stänga av produkten. Ta
bort det heta kokkärlet. Slå
på kokzonen igen efter cirka
30 sekunder. Om
slocknar på displayen kan restvärmeindikatorn vara kvar.
Låt kokkärlet kallna och kontrollera i avsnittet "Kokkärl
för induktionskokzoner".
SVENSKA
Problem
tänds på timerdisplayen.
Ett konstant pip-ljud hörs.
40
Möjlig orsak
Avhjälpa felet
Fel på elanslutningen. Hällen Kontrollera att produkten är
är ansluten endast till en fas. korrekt ansluten till strömförsörjningen. En korrekt installation måste göras genom
att tillkalla en auktoriserad
installatör.
Elektroniken kan vara skadad.
Kontakta ditt närmaste IKEA.
Fel på elanslutningen.
Dra ur elkontakten. En korrekt installation måste göras
genom att tillkalla en auktoriserad installatör.
Om ett fel uppstår, försök först att hitta en
lösning på problemet på egen hand. Om
du inte kan hitta en lösning på problemet
själv, kontakta IKEA. En fullständig lista över
kontaktnummer till IKEA finns i slutet av den
här manualen.
Om du har använt produkten på
fel sätt eller om installationen inte
har utförts av en behörig
tekniker, och du måste tillkalla en
servicetekniker från vår
kundtjänst eller din återförsäljare
kanske detta besök inte är
kostnadsfritt, inte heller under
garantitiden.
Tekniska data
Typskylt
Made in Germany
© Inter IKEA Systems B.V.
303.688.22
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
Bilden ovan visar hällens typskylt (utan
serienummer, vilket är specifikt för varje
produkt), denna sitter på undersidan av
kåpan.
Bästa kund, bevara den extra typskylten
tillsammans med användarhandboken.
Model MATMÄSSIG Typ 60 GAD D5 AU 7,4kW
PNC 949 594 429 00 S NO ............... 220V-240V AC 50-60 Hz
230 V
DGT
Detta gör att vi kan hjälpa dig bättre
genom att exakt identifiera din häll vid
behov av framtida reparationer. Tack för
hjälpen!
SVENSKA
41
Energieffektivitet
Produktinformation enligt EU 66/2014 endast giltig för EU:s marknad
Modellbeskrivning
MATMÄSSIG
303.688.22
Typ av häll
Häll för inbyggnad
Antal kokzoner
4
Uppvärmningsteknik
Induktion
Diameter på runda kokzoner (Ø)
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
21,0 cm
18,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiförbrukning per kokzon (EC electric cooking)
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
190,2 Wh/kg
184,4 Wh/kg
188,2 Wh/kg
184,4 Wh/kg
Energiförbrukning för hällen (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda
Energibesparing
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
186,8 Wh/kg
• Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
• Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
• Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
• Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
• Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
Miljöskydd
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation
eller kontakta kommunkontoret.
42
SVENSKA
IKEA-GARANTI
Hur länge gäller IKEA:s garanti?
Den här garantin gäller i 5 år från det
ursprungliga inköpsdatumet av din produkt
på IKEA. Försäljningskvittot i original krävs
som bevis på köpet. Om serivearbete utförs
under garantin förlänger inte detta arbete
garantiperioden för produkten eller för de
nya delarna.
Vem utför service?
IKEAs serviceleverantör tillhandahåller
service genom dess egen organisation eller
genom auktoriserade servicepartners.
Vad täcks av denna garanti?
Garantin täcker fel hos produkten som
orsakats av bristfällig konstruktion eller
materialfel från det datum då produkten
köptes hos IKEA. Denna garanti gäller
endast användning av produkter för
hushållsbruk. Undantagen specificeras
nedan i avsnittet "Vad täcks inte av denna
garanti?". Under garantiperioden skall
kostnaderna täckas för att åtgärda felet,
t.ex. reparationer, delar, arbete och resor,
förutsatt att produkten är tillgänglig för
reparation utan speciella utgifter och att
felet är relaterat till bristfällig konstruktion
eller materialfel som täcks av garantin. På
dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG)
och respektive lokala bestämmelser
tillämpliga. Utbytta delar blir IKEAs
egendom.
Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?
IKEAs auktoriserade serviceleverantör
kommer att undersöka produkten och
bestämma, efter eget gottfinnande,
huruvida problemet täcks av denna garanti.
Om problemet täcks av garantin kommer
IKEAs serviceleverantör, eller dess
auktoriserade servicepartner att, efter eget
gottfinnande, antingen reparera den
defekta produkten eller ersätta den med
samma eller en jämförbar produkt.
Vad täcks inte av denna garanti?
• Normalt slitage.
• Avsiktlig skada eller skada orsakad av
försumlighet, skada orsakad av
underlåtenhet att följa instruktioner för
användning, felaktig installation eller
genom anslutning till felaktig
nätspänning, skada orsakad av kemisk
eller elektrokemisk reaktion, rost,
korrosion eller vattenskada, inklusive
men ej begränsat till skada orsakad av
för mycket kalk i vattentillförseln eller
skada orsakad av onormala
miljöförhållanden.
• Förbrukningsartiklar, inklusive batterier
och lampor.
• Icke-funktionella och dekorativa delar
som inte påverkar den normala
användningen av produkten, inklusive
repor och färgförändringar.
• Oavsiktlig skada orsakad av främmande
föremål eller substanser och rengöring
eller rensning av filter, tömningssystem
eller diskmedelsfack.
• Skador på följande delar: glaskeramik,
tillbehör, porslinsoch bestickskorgar,
tillopps- och tömningsslangar, tätningar,
lampor och lampglas, displayer, rattar,
höljen och delar av höljen, såvida inte
sådana skador kan bevisas ha orsakats
av produktionsfel.
• Fall där en servicetekniker vid besöket
inte hittar något fel.
• Reparationer som ej utförts av vår
auktoriserade serviceleverantör eller
annan auktoriserad servicepartner, eller
reparationer som utförts med annat än
originaldelar.
SVENSKA
• Reparationer orsakade av felaktig
installation eller installation som inte
följer specifikationen.
• Användning av produkten i annat än
hushållsmiljö, dvs. professionell
användning.
• Transportskador. Om en kund själv
transporterar produkten till sin bostad,
eller till någon annan adress, ansvarar
inte IKEA för eventuella skador som
uppstår under transporten. Om
emellertid IKEA levererar produkten till
kundens leveransadress täcker garantin
eventuella skador som uppstår under
denna leverans.
• Kostnader för att utföra den initiala
installationen av IKEA-produkten. Om
emellertid en av IKEA:s
serviceleverantörer, eller dess
auktoriserade servicepartner, reparerar
eller byter ut produkten enligt villkoren i
denna garanti kommer
serviceleverantören, eller dess
auktoriserade servicepartner, att
installera den reparerade produkten
eller, vid behov, installera en
utbytesprodukt.
Denna restriktion gäller inte ett felfritt
arbete som utförts av en kvalificerad
specialist som använt våra originaldelar för
att anpassa produkten enligt de tekniska
säkerhetsspecifikationerna i ett annat EUland.
Tillämpning av nationell lag
IKEA-garantin ger dig specifika lagliga
rättigheter som uppfyller eller utökar alla
lokala juridiska krav, vilka varierar från land
till land.
43
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt de tekniska
specifikationerna som gäller i landet där
anspråket framställs,
• produkten uppfyller alla krav och är
installerad enligt
installationsanvisningarna och
säkerhetsinformationen i
bruksanvisningen.
Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s
produkter:
Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst
för att:
1. framställa ett anspråk under denna
garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEAprodukten i en IKEA köksmöbel.
Servicen omfattar dock inte
förklaringar / beskrivningar som
relaterar till:
• IKEAs övergripande köksinstallation,
• anslutningar till elnätet (om
produkten levereras utan nätkabel
och stickkontakt) eller till vatten- eller
gastillförsel eftersom dessa
anslutningar måste utföras av en
auktoriserad servicetekniker,
3. be om förklaring beträffande
bruksanvisningens innehåll och
specifikationerna för IKEA-produkten.
För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa
sätt, ber vi dig noga läsa igenom
installationsanvisningarna och/eller
bruksanvisningen i denna handbok, innan
du kontaktar oss.
Hur når du oss om du behöver service?
Garantins internationella giltighet
För produkter som köps i ett EU-land och
förs till ett annat EU-land kommer service
att tillhandahållas inom ramen för
garantivillkoren som gäller i det nya landet.
En skyldighet att utföra service inom ramen
för garantin föreligger endast om:
Var god se den sista sidan i denna
handbok för en komplett lista över IKEA:s
auktoriserade kontakter och nationella
telefonnummer.
SVENSKA
För att kunna ge dig en
snabbare service
rekommenderar vi att du
använder det specifika
telefonnummer som listas i slutet
av denna handbok. Använd
alltid telefonnumret i den
handbok som avser produkten
du behöver ha hjälp med. Innan
du ringer till oss, ska du försäkra
dig om att du kan uppge IKEA:s
artikelnummer (8 siffror) och
serienummer (8-siffrig kod som
finns på märkskylten) på den
apparat som du behöver vår
hjälp med.
SPARA
FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!
Försäljningskvitto är ditt bevis på
köpet och krävs för att garantin
skall gälla. Observera att
försäljningskvittot också anger
IKEA:s produktnamn och
artikelnummer (8-siffrig kod) för
varje produkt som du har köpt.
Behöver du extra hjälp?
För övriga frågor om dina produkter som
inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst,
kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEAbutik. Vi rekommenderar att du noga läser
igenom produktdokumentationen innan du
kontaktar oss.
44
45
ÍSLENSKA
Efnisyfirlit
Öryggisupplýsingar
Öryggisleiðbeiningar
Innsetning
Tenging við rafmagn
Vörulýsing
Dagleg notkun
Góð ráð
45
47
49
50
52
54
57
Umhirða og þrif
Bilanaleit
Tæknigögn
Orkunýtni
Umhverfismál
IKEA-ÁBYRGÐ
57
58
60
61
61
62
Með fyrirvara á breytingum.
Öryggisupplýsingar
Fyrir uppsetningu og notkun heimilistækisins skal lesa
meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega. Framleiðandinn er ekki
ábyrgur fyrir tjóni ef röng uppsetning eða notkun veldur
meiðslum og skemmdum. Alltaf skal geyma leiðbeiningarnar
með tækinu til síðari notkunar.
Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga
•
•
•
•
•
•
Börn, 8 ára og eldri og fólk með minnkaða líkamlega-, skyneða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu,
mega nota þetta tæki, ef þau eru undir eftirliti eða hafa verið
veittar leiðbeiningar varðandi örugga notkun tækisins og ef
þau skilja hættuna sem því fylgir.
Halda skal börnum á milli 3 og 8 ára gömlum og fólki með
mjög miklar og flóknar fatlanir frá heimilistækinu, nema þau
séu undir stöðugu eftirliti.
Halda skal börnum yngri en 3 ára frá heimilistækinu nema
þau séu undir stöðugu eftirliti.
Leyfðu ekki börnum að leika sér með tækið.
Haltu öllum umbúðum frá börnum og fargaðu þeim á
viðeigandi hátt.
Haltu börnum og gæludýrum fjarri heimilistækinu þegar það
er í gangi eða þegar það kólnar. Aðgengilegir hlutir kunna
að verða heitir meðan á notkun stendur.
ÍSLENSKA
•
•
46
Ef heimilistækið er með barnalæsingu ætti hún að vera
virkjuð.
Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á
heimilistækinu án eftirlits.
Almennt öryggi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VIÐVÖRUN: Heimilistækið og aðgengilegir hlutar þess hitna
við notkun. Auðsýna ætti aðgát til að forðast að snerta
hitaelementin.
Notaðu ekki heimilistækið með utanáliggjandi tímastilli eða
aðskildu fjarstýringarkerfi.
VIÐVÖRUN: Eldun án eftirlits með fitu eða olíu á eldunarhellu
getur verið hættuleg og leitt til eldsvoða.
Reyndu ALDREI að slökkva eld með vatni, heldur skaltu
slökkva á heimilistækinu og hylja logann t.d. með loki eða
eldvarnarteppi.
VARÚÐ: Eldunarferlið verður að vera undir eftirliti. Stutt
eldunarferli verður stöðugt að vera undir eftirliti.
VIÐVÖRUN: Hætta á eldsvoða: Geymdu ekki hluti á
eldunarflötunum.
Málmhluti eins og hnífa, gaffla, skeiðar og lok ætti ekki leggja
ofan á eldunarhellurnar því þeir geta orðið heitir.
Notaðu ekki heimilistækið áður en þú setur upp innbyggða
virkið.
Notaðu ekki gufuhreinsibúnað til að hreinsa heimilistækið.
Eftir notkun skal slökkva á helluelementinu með stýringunni og
ekki treysta á pönnunemann.
Ef sprungur eru í keramíkglerfletinum / glerfletinum skal
slökkva á heimilistækinu og taka það úr sambandi við
rafmagn. Ef heimilistækið er tengt beint við stofnæð með
tengidós skal fjarlægja öryggið til að aftengja heimilistækið
frá aflgjafanum. Í báðum tilfellum skal hafa samband við
viðurkennda þjónustumiðstöð.
47
ÍSLENSKA
•
•
Ef rafmagnssnúran er skemmd verður að fá nýja frá
framleiðanda, viðurkenndri þjónustumiðstöð eða svipað
hæfum aðila til þess að koma í veg fyrir hættu.
VIÐVÖRUN: Notaðu aðeins helluborðshlífar sem hannaðar
eru af framleiðanda eldunartækisins eða framleiðandi
heimilistækisins bendir á í notkunarleiðbeiningunum sem
hentugar, eða helluborðshlífar sem innfelldar eru
íheimilistækið. Notkun óviðeigandi hlífa getur valdið slysum.
Öryggisleiðbeiningar
Uppsetning
AÐVÖRUN! Viðurkenndur
uppsetningaraðili verður að
segja heimilistækið upp.
• Fjarlægðu allar umbúðir.
• Ekki skal setja upp eða nota skemmt
heimilistæki.
• Fylgdu leiðbeiningum um uppsetningu
sem fylgja með heimilistækinu.
• Haltu lágmarksfjarlægð frá öðrum
heimilistækjum og einingum.
• Alltaf skal sýna aðgát þegar
heimilistækið er fært vegna þess að það
er þungt. Notaðu alltaf öryggishanska og
lokaðan skóbúnað.
• Innsigla skal skorna fleti með þéttiefni til
að koma í veg fyrir að raki valdi þenslu.
• Verndaðu botn heimilistækisins gegn
gufu og raka.
• Ekki skal setja upp heimilistækið við
hliðina á hurð eða undir glugga. Það
kemur í veg fyrir að heit eldunarílát falli
af tækinu þegar dyrnar eða glugginn er
opnaður.
• Ef heimilistækið er sett upp fyrir ofan
skúffur skal gæta þess að bilið milli botns
heimilistækisins og efstu skúffunnar sé
nægjanlegt fyrir loftsskipti.
• Botn heimilistækisins getur orðið heitur.
Gættu þess að setja óbrennanlegt
aðgreiningarspjald undir heimilistækið til
að koma í veg fyrir aðgang að botni
þess.
Fylgdu samsetningarleiðbeiningunum.
• Gættu þess að rými til loftskipta sem
nemur 2 mm sé laust á milli vinnuborðsins
og framhluta einingarinnar fyrir neðan.
Ábyrgðin nær ekki til tjóns sem skapast
vegna skorts á nægu loftræstirými.
Rafmagnstenging
AÐVÖRUN! Hætta á eldi og
raflosti.
• Allar rafmagnstengingar skulu gerðar af
viðurkenndum uppsetningaraðila.
• Heimilistækið verður að vera jarðtengt.
• Áður en framkvæmd er einhver vinna
skal ganga úr skugga um að
heimilistækið sé aftengt frá aflgjafanum.
• Gakktu úr skugga um að færibreyturnar
á merkiplötunni séu samhæfar við
rafmagnsflokkun aðalæðar aflgjafa.
• Gættu þess að heimilistækið sé rétt
uppsett. Laus eða röng rafmagnssnúra
eða kló (ef við á) getur valdið því að
tengillinn verði of heitur.
• Notaðu rétta rafmagnssnúru.
• Gættu þess að rafmagnssnúran sé ekki
flækt.
• Gættu þess að raflostsvörn sé til staðar.
• Notaðu álagsminnkandi klemmu á
snúruna.
ÍSLENSKA
• Gakktu úr skugga um að
rafmagnssnúran eða klóin (ef við á)
snerti ekki heitt heimilistækið eða heit
eldunaráhöld þegar þú tengir
heimilistækið við nærliggjandi innstungur.
• Notaðu ekki fjöltengi eða
framlengingarsnúrur.
• Gættu þess að rafmagnsklóin (ef við á)
eða snúran verði ekki fyrir skemmdum.
Hafðu samband við viðurkennda
þjónustumiðstöð eða rafvirkja til að
skipta um skemmda rafmagnssnúru.
• Vörn lifandi og einangraðra hluta gegn
raflosti verður að vera fest þannig að
ekki sé hægt að fjarlægja hana án
verkfæra.
• Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við
rafmagnsinnstunguna í lok
uppsetningarinnar. Gakktu úr skugga um
að rafmagnsklóin sé aðgengileg eftir
uppsetningu.
• Ef rafmagnsinnstungan er laus, skal ekki
tengja rafmagnsklóna.
• Ekki toga í snúruna til að taka tækið úr
sambandi. Taktu alltaf um klóna.
• Notaðu aðeins réttan
einangrunarbúnað:
Línuvarnarstraumloka, öryggi (öryggi
með skrúfgangi fjarlægð úr höldunni),
lekaliða og spólurofa.
• Rafmagnsuppsetningin verður að vera
með einangrunarbúnað sem leyfir þér að
aftengja tækið frá stofnæð á öllum
pólum. Einangrunarbúnaðurinn verður
að hafa að lágmarki 3 mm
snertiopnunarvídd.
Notkun
AÐVÖRUN! Hætta á meiðslum,
bruna og raflosti.
• Fjarlægja skal allar umbúðir, merkingar
og hlífðarfilmu (ef við á) fyrir fyrstu
notkun.
• Þetta heimilistæki er eingöngu ætlað til
heimilisnota.
• Breyttu ekki tæknilýsingu fyrir þetta
heimilistæki.
48
• Gættu þess að loftræstiop séu ekki
stífluð.
• Láttu heimilistækið ekki vera án eftirlits á
meðan það er í gangi.
• Stilltu eldunarhelluna á „slökkt“ eftir
hverja notkun.
• Ekki treysta á pönnunemann.
• Settu ekki hnífapör eða pottlok á
eldunarsvæðin. Þau geta hitnað.
• Notaðu ekki heimilistækið með blautar
hendur eða þegar það er í snertingu við
vatn.
• Notaðu ekki heimilistækið sem
vinnusvæði eða geymslusvæði.
• Ef yfirborð heimilistækisins er sprungið
skal samstundis aftengja það frá
aflgjafa. Þetta er til að koma í veg fyrir
raflost.
• Notendur sem eru með gangráð verða
að vera í að lágmarki 30 cm fjarlægð frá
spanhellum þegar heimilistækið er í
gangi.
• Þegar þú setur mat í heita olíu geta
myndast olíuskvettur.
AÐVÖRUN! Hætta á eldsvoða
og sprengingu
• Fitur og olíur geta losað eldfimar gufur
þegar þær eru hitaðar. Haltu eldi eða
hituðum hlutum fjarri fitu og olíu þegar
þú notar þær við matreiðslu.
• Gufur sem mjög heit olía losar geta
valdið fyrirvaralausum bruna.
• Notuð olía, sem getur innihaldið
matarleifar, getur valdið eldsvoða við
lægra hitastig en olía sem er notuð í
fyrsta skipti.
• Settu ekki eldfim efni eða hluti sem eru
blautir af eldfimum efnum í, nálægt, eða
á heimilistækið.
AÐVÖRUN! Hætta á skemmdum
á heimilistækinu.
• Ekki skal hafa heit eldunaráhöld á
stjórnborðinu.
• Settu ekki heitt pönnulok á gleryfirborð
helluborðsins.
ÍSLENSKA
49
• Ekki láta eldunaráhöld sjóða þangað til
að þau þorna.
• Gættu þess að hlutir eða eldunaráhöld
detti ekki á heimilistækið. Yfirborð
tækisins getur skemmst.
• Ekki skal virkja eldunarhellurnar með
tómum eldunaráhöldum eða án
eldunaráhalda.
• Ekki láta álpappír ofan á heimilistækið.
• Eldunaráhöld sem eru gerð úr steyptu
járni, áli eða sem eru með ójafnan botn
geta rispað glerið/ glerpostulínið. Alltaf
skal lyfta þessum hlutum upp þegar þú
þarft að færa þá til á eldunarhellunum.
• Þetta heimilistæki er eingöngu til að
matreiða með. Ekk má nota það í öðrum
tilgangi, til dæmis að hita herbergi.
• Notaðu ekki vatnsúða og gufu til að
hreinsa heimilistækið.
• Hreinsaðu tækið með rökum og mjúkum
klút. Notaðu aðeins mild þvottaefni.
Notaðu ekki neinar rispandi vörur, stálull,
leysiefni eða málmhluti.
Umhirða og hreinsun
• Hafðu samband við bæjaryfirvöld til að
fá upplýsingar um hvernig á að farga
heimilistækinu á réttan hátt.
• Aftengdu tækið frá rafmagni.
• Klipptu rafmagnssnúruna af upp við
heimilistækið og fargaðu henni.
• Hreinsaðu heimilistækið reglulega til að
yfirborðsefnin á því endist betur.
• Slökktu á heimilistækinu og láttu það
kólna áður en þú hreinsar það.
• Aftengdu heimilistækið frá
rafmagnsgjafanum áður en unnið er við
viðhald.
Þjónusta
• Hafðu samband við viðurkennda
þjónustumiðstöð til að gera við
heimilistækið.
• Notaðu eingöngu upprunalega varahluti.
Förgun
AÐVÖRUN! Hætta á meiðslum
eða köfnun.
Innsetning
AÐVÖRUN! Sjá kafla um
Öryggismál.
Almennar upplýsingar
Uppsetningarferlið þarf að vera í
samræmi við lög, samþykktir,
tilskipanir og staðla (reglur og
reglugerðir um öryggi rafmagns,
rétta endurvinnslu í samræmi við
reglugerðir o.s.frv.) sem gilda í
notkunarlandinu!
ÍSLENSKA
50
min.
55 mm
490±1
mm
min.
500 mm
520 mm
590 mm
560±1
mm
min. 50 mm
min.
38 mm
min. 5 mm
max.
R 5 mm
5 mm
min.
38 mm
Mikilvægt!
• Til að fá frekari upplýsingar um
uppsetningu vísast til
samsetningarleiðbeininganna.
• Ef enginn ofn er fyrir neðan helluborðið
skal koma fyrir skilrúmi minnst 20 mm frá
botni helluborðsins.
• Ekki nota sílíkonþéttiefni á milli
heimilistækisins og vinnuborðsins.
Tenging við rafmagn
AÐVÖRUN! Sjá kafla um
Öryggismál.
AÐVÖRUN! Allar
rafmagnstengingar verða að
vera gerðar af viðurkenndum
uppsetningaraðila.
Tenging við rafmagn
• Áður en þú tengir skaltu athuga að
málspenna heimilistækisins sem sýnd er á
merkiplötunni samsvari tiltækri
afhendingarspennu. Merkiplatan er
staðsett neðarlega á ytra byrði
eldunarhellunnar.
• Fylgdu tengingarteikningunni (henni er
komið fyrir undir yfirborði klæðningar
helluborðsins).
• Notaðu aðeins upprunalega varahluti
sem varahlutaþjónusta útvegar.
• Rafmagnssnúra fylgir ekki með
heimilistækinu. Kauptu rétta snúru frá
sérhæfðum söluaðila. Eins-fasa eða
tveggja-fasa tenging útheimtir
rafmagnssnúru með að lágmarki 70°C
hitastöðugleika. Endamúffur fylgja með
snúrunni. Samkvæmt IEC-reglugerðum
skal nota fyrir eins-fasa tengingu: 3 x 4
mm² rafmagnssnúru og fyrir tveggja-fasa
tengingu: 4 x 2.5mm² rafmagnssnúru.
Vinsamlegast virtu sem fyrsta forgang
sérstakar reglugerðir landsins.
• Þú verður að hafa möguleika á
aftengingu sem er innbyggður í föstu
lagnirnar.
ÍSLENSKA
51
• Við tengingu við rafmagn og
uppsetningu tengileiðslna verður þú að
fara eftir tengingarteikningunni.
• Jarðtengingarleiðslan er tengd við skaut
og verður að vera lengri en leiðslur sem
bera rafstraum.
• Festu tengisnúruna með snúrusmellum
eða -klemmum.
Tengingarteikning fyrir helluborð
Eins-fasa tenging 220 V - 240 V ~
Tveggja-fasa tenging 400 V 2L-1N ~
1
2
3
L
1
2
3
L1
L2
N
N
N
N
PE
PE
Settu brúna á milli skrúfanna eins
og sýnt er.
Aðal-rafmagnstenging 1-fasa
L
Aðal-rafmagnstenging 2-fasa
N
L1 L2 L3 N
Litir á vírum:
Gulur / grænn
Litir á vírum:
Gulur / grænn
N
L
N
L1
L2
Blár
Svartur eða brúnn
Hertu skrúfurnar á skautunum
tryggilega!
Þegar þú tengir helluborðið við rafmagn
skaltu athuga hvort allar eldunarhellurnar
séu tilbúnar til notkunar. Settu pott með
dálitlu vatni á helluna og settu aflstillinguna
Blár
Svartur
Brúnn
fyrir hverja hellu á hámarksstyrk í stuttan
tíma.
Ef táknið
eða
birtist á
skjánum eftir að þú kveikir á
helluborðinu í fyrsta sinn, sjá
kaflann „Bilanaleit“.
ÍSLENSKA
52
Vörulýsing
Uppröðun eldunarhellna
1
2
180 mm
180 mm
1 Stök eldunarhella (180 mm) 1800 vött
2 Stök hella (180 mm) 1800 vött, með
aflauka 2500 vött
3 Stök eldunarhella (145 mm) 1400 vött
4 Stjórnborð
5 Stök hella (210 mm) 2200 vött, með
aflauka 3200 vött
145 mm
210 mm
5
4
3
Fyrirkomulag stjórnborðs
1
2
3
9
1
Til að kveikja og slökkva á
heimilistækinu.
4
5
6
8
7
2
Til að kveikja eða slökkva á
læsingunni eða barnalæsingunni.
ÍSLENSKA
3
53
Til að kveikja á aflauka (Booster)
(skjárinn sýnir ).
4 Orkustillingarskjár: ,
- .
5 Vísar tímastillis á eldunarhellum.
7
/
Til að auka eða minnka tímann.
8
/
Til að auka eða til að minnka
orkustillingarnar.
9
Til að virkja aðgerðina STOP+GO.
6 Skjár tímastillis: 00 - 99 mínútur.
Orkustillingarskjáir
Skjár
Lýsing
Slökkt er á eldunarhellunni.
Eldunarhellan gengur.
-
STOP+GO-aðgerðin vinnur.
Aflaukaaðgerðin vinnur.
+ tala
Það er bilun. Sjá kaflann „Bilanaleit“.
Eldunarhella er ennþá heit (afgangshiti).
Læsing /Barnalæsing-aðgerðin vinnur.
Rangt eða of lítið eldunaráhald eða ekkert eldunaráhald á eldunarhellunni.
Sjálfkrafa slökkt á-aðgerðin vinnur.
Vísir fyrir afgangshita
AÐVÖRUN!
Hætta er á bruna
frá afgangshita. Vísarnir sýna
stig afgangshita fyrir þær
eldunarhellur sem þú ert að nota
í augnablikinu. Vísarnir kunna
einnig að kvikna fyrir nálægar
eldunarhellur, jafnvel þótt þú sért
ekki að nota þær.
Spansuðuhellur framleiða nauðsynlegan
hita fyrir eldunarferlið beint í botninn á
eldunaráhaldinu. Glerkeramíkið er hitað
með hita eldunaráhaldsins.
54
ÍSLENSKA
Dagleg notkun
Kveikt og slökkt
Snertu
í 1 sekúndu til að kveikja eða
slökkva á heimilistækinu.
Sjálfkrafa slökkt á
Aðgerðin slekkur sjálfkrafa á
heimilistækinu ef:
• allar eldunarhellur eru óvirkar.
• þú stillir ekki aflstillinguna eftir að þú
kveikir á heimilistækinu.
• þú þekur eitthvert tákn með hlut (pönnu,
tusku, o.þ.h.) í meira en ca. 10 sekúndur.
• þú slekkur ekki á eldunarhellu að vissum
tíma liðnum, eða breytir ekki
aflstillingunni, eða hellan ofhitnar (t.d.
þegar vökvi á pönnu sýður alveg niður).
lýsist upp. Áður en
Táknið
eldunarhellan er notuð aftur þarf að stilla
hana á .
Orkustilling
,
-
Sjálfslokknun eftir
6 klukkustundir
Stilltu aflstillinguna með
til að minnka.
Snertu
og
fyrir viðkomandi
eldunarhellu samtímis til að slökkva á
eldunarhellunni. Stillingarnar fara þá aftur á
.
5 klukkustundir
4 klukkustundir
-
1,5 klukkustund
Ef notað er eldunarílát sem
hentar ekki lýsist
upp á
skjánum og eftir 2 mínútur slekkur
vísirinn fyrir eldunarhelluna á sér
sjálfur.
Aflaukaaðgerðin (Booster) færir viðbótarafl
til spanhellanna. Snertu
til að kveikja á
henni,
kviknar á skjánum. Eftir í mesta
lagi 10 mínútur snúa spanhellurnar
Aflstillingin lagfærð
Stilltu aflstillinguna með
Aflaukaaðgerðin (Booster) notuð
til að auka.
sjálfkrafa aftur á eldunarstigið
.
55
ÍSLENSKA
STOP+GO
Tímastillir notaður
Aðgerðin setur allar eldunarhellur sem eru í
Snertu
endurtekið þar til vísir fyrir
óskaða eldunarhellu leiftrar. Til dæmis
gangi á lægstu orkustillingu . Þegar
aðgerðin er í gangi er ekki hægt að breyta
orkustillingunni. Aðgerðin stöðvar ekki
tímastillisaðgerðina.
fyrir fremri helluna til hægri.
• Til að virkja þessa aðgerð skaltu snerta
. Táknið
kviknar.
• Til að slökkva á þessari aðgerð skaltu
snerta . Orkustillingin sem þú stilltir
áður kviknar.
Snertu
eða
á tímastillinum til að stilla
tímann á milli 00 og 99 mínútur. Þegar vísir
eldunarhellunnar leiftrar hægar telur
tímastillirinn niður. Stilltu orkustillinguna.
Þegar orkustillingin er stillt og tíminn er
liðinn heyrist hljóðmerki, 00 leiftrar og það
slokknar á eldunarhellunni.
Læsing
Þegar eldunarhellurnar eru í gangi geturðu
læst stjórnborðinu, en ekki slökkt á
heimilistækinu. Það kemur í veg fyrir að
aflstillingunni sé breytt fyrir slysni.
Stilltu fyrst aflstillinguna.
Til að ræsa þessa aðgerð skaltu snerta
.
til að slökkva á aðgerðinni fyrir
Snertu
valda eldunarhellu. Vísirinn fyrir
Táknið
birtist í 4 sekúndur. Tímastillirinn
helst í gangi.
eldunarhelluna leiftrar hraðar. Snertu
og
tíminn sem eftir er er þá talinn aftur á bak til
00. Vísirinn fyrir eldunarhelluna slokknar.
Til að stöðva þessa aðgerð skaltu snerta
Aflstillingin sem þú stilltir áður kviknar.
Mínútuteljari
Þú getur notað þessa aðgerð sem
Mínútuteljara þegar heimilistækið vinnur
og eldunarhellurnar eru ekki í gangi. Skjár
orkustillingar sýnir 0.
Til að virkja aðgerðina skaltu snerta
Snertu
eða
.
til að stilla tímann.
Þegar tíminn líður undir lok hljómar
hljóðmerki og 00 leiftrar. Snertu
stöðva merkið.
Aðgerðin hefur engin áhrif á
starfsemi eldunarhellanna.
til að
Þegar þú stöðvar heimilistækið stöðvar þú
einnig þessa aðgerð.
Barnalæsing
Þessi aðgerð kemur í veg fyrir að
heimilistækið sé sett í gang fyrir slysni.
Barnalæsingin sett á
• Kveiktu á heimilistækinu með . Ekki
stilla aflstillinguna.
í 4 sekúndur. Táknið
birtist.
• Snertu
• Slökktu á heimilistækinu með .
Slökkt á barnalæsingunni
• Kveiktu á heimilistækinu með . Ekki
í4
stilla aflstillinguna. Snertu
sekúndur. Táknið
birtist.
.
ÍSLENSKA
• Slökktu á heimilistækinu með .
Barnalæsingunni hnekkt í aðeins eitt
eldunarskipti
• Kveiktu á heimilistækinu með . Táknið
birtist.
• Snertu
í 4 sekúndur. Stilltu
aflstillinguna á 10 sekúndum. Þú getur
notað heimilistækið.
• Þegar þú slekkur á heimilistækinu með
, fer það aftur á barnalæsingu.
OffSound Control (Slökkt og kveikt á
hljóðum)
Í upphafi eru hljóð heimilistækisins virk.
Að kveikja og slökkva á hljóðum:
1. Slökktu á heimilistækinu.
í 3 sekúndur. Það kviknar á
2. Snertu
skjánum og slokknar á honum aftur.
í 3 sekúndur.
eða
3. Snertu
kviknar.
á tímastillinum til að velja eitt
4. Snertu
af eftirfarandi:
•
- slökkt er á hljóðinu.
- kveikt er á hljóðinu.
•
Til að staðfesta val þitt skaltu bíða þangað
til slokknar sjálfkrafa á heimilistækinu.
Ef þú ýtir óvart á
kemur listi
yfir kóða. Þetta á einungis við um
veitingu þjónustu. Til að fara úr
þessari valmynd skaltu snerta
aftur, eða bíða þar til helluborðið
slekkur sjálfkrafa á sér.
56
Þegar þessi aðgerð er stillt á
hljóðið aðeins þegar:
heyrir þú
• þú snertir ,
• Mínútuteljarinn telur niður í núll,
• þú setur eitthvað á stjórnborðið.
Ef upp kemur vandamál með
rafmagnsinntakið og það
slokknar á heimilistækinu geymir
það ekki fyrri stillingar.
Aflskiptiaðgerð
Aflskiptiaðgerðin deilir því hámarksafli sem
tiltækt er á milli tveggja eldunarhellna
þannig að þær mynda par (sjá mynd).
Aflaukaaðgerð getur valdið því að farið sé
yfir það hámarksafl sem tiltækt er fyrir par
af hellum. Þá fer síðari eldunarhellan
sjálfkrafa niður á lægra orkustig. Skjárinn
fyrir orkustillingu lækkuðu hellunnar breytist
á milli valins og hámarks tiltæks orkustigs í
um 5 sekúndur. Þegar þú heyrir merki sýnir
skjárinn hámarks tiltækt afl.
ÍSLENSKA
57
Góð ráð
Hljóð við notkun
Þegar kveikt er á eldunarhellu
kann hún að suða í stutta stund.
Þetta er einkenni á öllum
keramíkglerhellum og hefur
hvorki áhrif á virkni né líftíma
heimilistækisins.
Eldunaráhöld fyrir spanhellur
Notaðu spanhellurnar með réttu
eldunaráhöldunum.
• ... segull dregur í botninn á
eldunaráhöldunum.
Botn eldunarílátsins á að vera
eins þykkur og flatur og hægt er.
Stærð eldunaríláts
Spanhellur laga sig sjálfkrafa að stærð
botns eldunarílátsins. Það þarf þó að hafa
visst lágmarksþvermál miðað við stærð
eldunarhellunnar.
Eldunarhella
Þvermál eldunaríláts [mm]
Hægri aftari hella
145 - 180
Hægri framhella
125 - 145
Vinstri aftari hella
145 - 180
Vinstri fremri hella
180 - 210
Efnið í eldunarílátum
• rétt: pottjárn, stál, glerungshúðað stál,
ryðfrítt stál, botninn skal vera úr fjöllaga
efni (með réttum merkingum frá
framleiðanda).
• ekki rétt: ál, kopar, látún, gler, keramík,
postulín.
Eldunaráhöld eru rétt fyrir spanhellur ef ...
• ... smá vatn sýður mjög hratt á svæði sem
stillt er á hæstu aflstillingu...
Umhirða og þrif
Almennar upplýsingar
AÐVÖRUN! Slökktu á
heimilistækinu og láttu það kólna
áður en þú hreinsar það.
AÐVÖRUN! Af öryggisástæðum
skal ekki hreinsa heimilistækið
með gufusprauturum eða
háþrýstihreinsibúnaði.
AÐVÖRUN! Oddhvassir hlutir og
ætandi hreinsiefni skemma
heimilistækið. Hreinsaðu
heimilistækið og fjarlægðu
leifarnar með vatni og
uppþvottalegi eftir hverja notkun.
Fjarlægðu einnig
hreinsiefnaleifarnar!
Rispur eða dökkir blettir á
keramíkglerinu sem ekki er hægt
að fjarlægja hafa ekki áhrif á
virkni heimilistækisins.
ÍSLENSKA
58
Leifar og þrálát óhreinindi fjarlægð:
1. Matarleifar sem innihalda sykur, og
plast- og álpappírleifar skal fjarlægja
strax, og best er að hreinsa gleryfirborð
með sköfu (fylgir ekki með
heimilistækinu). Láttu sköfuna halla
aðeins og fjarlægðu leifarnar af
keramíkglerfletinum með því að renna
blaðinu eftir yfirborðinu. Strjúktu af
heimilistækinu með rökum klút og ögn af
uppþvottalegi. Þerraðu loks
heimilistækið með hreinum klút.
2. Kalkhringi, vatnshringi, fituslettur og
gljáandi málmkennda aflitun skal
fjarlægja eftir að heimilistækið hefur
kólnað og nota til þess hreinsiefni fyrir
keramíkgler eða ryðfrítt stál.
Bilanaleit
AÐVÖRUN! Sjá kafla um
Öryggismál.
Hvað skal gera ef...
Vandamál
Ekki er hægt að kveikja á
heimilistækinu eða það virkar ekki.
Hugsanleg orsök
Úrræði
Heimilistækið er ekki tengt
við rafmagn eða tengingin
er röng.
Athugaðu hvort tækið sé rétt
tengt við rafmagnsgjafann.
Tryggðu rétta uppsetningu
með því að hringja í viðurkenndan uppsetningaraðila.
Meira en 10 sekúndur hafa
liðið síðan þú kveiktir á
heimilistækinu.
Kveiktu aftur á heimilistækinu.
Barnalæsingin eða læsingin
Taktu barnalæsinguna af
(sjá hlutann „Barnalæsing“
eða „Lás“).
er á
.
Nokkur tákn voru snert á
sama tíma.
Snertu aðeins eitt tákn.
Hljóðmerki heyrist, það
slokknar á tækinu.
Eitt eða fleiri tákn hafa verið Flettu ofan af táknum.
hulin í meira en 10 sekúndur.
Skjár flöktir á milli tveggja
aflstillinga.
Aflskiptiaðgerðin er að
Sjá hlutann „Aflskiptiaðdraga úr afli þessarar eldun- gerð“.
arhellu.
Vísir fyrir afgangshita sýnir
ekki neitt.
Einungis var kveikt á eldunarhellunni í stuttan tíma og
þessvegna er hún ekki heit.
Ef eldunarhellan á að vera
heit, skal hringja í eftirsöluþjónustu.
ÍSLENSKA
Vandamál
59
Hugsanleg orsök
Úrræði
Það kemur ekkert merki þeg- Slökkt hefur verið á merkjun- Kveiktu á merkjunum. Sjá
ar þú snertir borðtáknin.
um.
OffSound Control.
Eldunarílátið hentar ekki.
Notaðu eldunarílát sem
hentar.
Ekkert eldunarílát á hellunni.
Settu eldunarílát á helluna.
Þvermál botns eldunarílátsins er of lítið fyrir eldunarhelluna.
Færðu það yfir á smærri eldunarhellu.
-merki plús númer birtast
á tímastillisskjánum.
Raftæknileg villa íhlutar.
Taktu tækið úr sambandi við
rafmagn í nokkrar mínútur.
Fjarlægðu öryggið, bíddu í
eina mínútu og settu öryggið
í aftur. Ef vandamálið helst
áfram skaltu tryggja rétta
uppsetningu með því að
hringja í viðurkenndan uppsetningaraðila.
kviknar á tímastillisskjánum eftir að kveikt hefur
verið á heimilistækinu.
Rafmagnstengingin er röng.
Athugaðu hvort tækið sé rétt
tengt við rafmagnsgjafann.
Tryggðu rétta uppsetningu
með því að hringja í viðurkenndan uppsetningaraðila.
kviknar á tímastillisskjánum.
Ofhitnunarvörnin fyrir þessa
eldunarhellu er í gangi.
Slökktu á heimilistækinu.
Fjarlægðu heita eldunarílátið. Eftir um það bil 30 sekúndur skaltu kveikja aftur á
kviknar á aflstillingarskjánum.
eldunarhellunni.
á að
hverfa en vísir sem sýnir afgangshita má vera áfram á.
Láttu eldunaráhaldið kólna
og athugaðu það í hlutanum
„Eldunaráhöld fyrir spanhellur“.
ÍSLENSKA
Vandamál
kviknar á tímastillisskjánum.
Þú heyrir sífellt píp-hljóð.
60
Hugsanleg orsök
Úrræði
Rafmagnstengingin er röng.
Helluborðið er aðeins tengt
við einn fasa.
Athugaðu hvort heimilistækið sé rétt tengt við rafmagnsgjafann. Tryggðu rétta uppsetningu með því að hringja í
viðurkenndan uppsetningaraðila.
Rafeindabúnaður kann að
vera skemmdur.
Hafðu samband við símaþjónustu IKEA-verslunarinnar.
Rafmagnstengingin er röng.
Aftengdu helluborðið frá rafmagnsgjafanum. Tryggðu
rétta uppsetningu með því
að hringja í viðurkenndan
uppsetningaraðila.
Ef villa kemur upp skaltu fyrst reyna að
leysa vandamálið sjálf(ur). Ef þú getur ekki
leyst vandamálið sjálf(ur) skaltu hafa
samband við símaþjónustu IKEAverslunarinnar. Þú getur fundir fullan lista
yfir útnefnda tengiliði IKEA í lok þessarar
handbókar.
Ef þú notaðir heimilistækið á
rangan hátt eða það var ekki
sett upp af skráðum tæknimanni,
er mögulegt að greiða þurfi fyrir
heimsókn frá tæknimanni
eftirsöluþjónustu eða söluaðila,
jafnvel þó að heimilistækið sé
enn í ábyrgð.
Tæknigögn
Merkiplata
Made in Germany
© Inter IKEA Systems B.V.
Model MATMÄSSIG Typ 60 GAD D5 AU 7,4kW
PNC 949 594 429 00 S NO ............... 220V-240V AC 50-60 Hz
303.688.22
21552
IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult
Myndin hér að ofan sýnir merkiplötu
heimilistækisins (án raðnúmersins sem er
sérstakt fyrir hverja vöru), sem er staðsett á
neðanverðu ytra byrði tækisins.
Kæri viðskiptavinur, geymdu
viðbótarmerkiplötuna með
230 V
DGT
notandahandbókinni. Það mun gera okkur
kleift að aðstoða þig betur með því að
auðkenna helluborðið þitt nákvæmlega ef
þú þarft á aðstoð að halda í framtíðinni.
Þakka þér fyrir hjálpina!
ÍSLENSKA
61
Orkunýtni
Vöruupplýsingar samkvæmt EU 66/2014 gilda aðeins fyrir ESB-markað
Auðkenning gerðar
MATMÄSSIG
303.688.22
Tegund helluborðs
Innbyggt helluborð
Fjöldi eldunarhella
4
Hitunartækni
Spansuða
Þvermál kringlóttra eldunarhella (Ø)
Framan til vinstri
Aftan til vinstri
Framan til hægri
Aftan til hægri
21,0 cm
18,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Orkunotkun á hverja eldFraman til vinstri
unarhellu (EC electric cook- Aftan til vinstri
ing)
Framan til hægri
Aftan til hægri
190,2 Wh / kg
184,4 Wh / kg
188,2 Wh / kg
184,4 Wh / kg
Orkunotkun helluborðsins
(EC electric hob)
186,8 Wh / kg
EN 60350-2 - Rafmagnseldunartæki til
heimilisnota - 2. hluti: Helluborð - Aðferðir
til að mæla frammistöðu
Orkusparnaður
Þú getur sparað orku við daglega
eldamennsku ef þú fylgir neðangreindum
ábendingum.
• Þegar þú hitar vatn skaltu aðeins nota
það magn sem þú þarfnast.
• Ef mögulegt er skaltu alltaf setja lokin á
eldunaráhöldin.
• Áður en þú virkjar eldunarhellu skaltu
setja eldunaráhöld á hana.
• Settu minni eldunaráhöld á minni
eldunarhellur.
• Settu eldunaráhöld beint á miðjuna á
eldunarhellunni.
• Notaðu afgangshitann til að halda
matnum volgum eða til að bræða hann.
Umhverfismál
Endurvinna þarf öll efni merkt tákninu .
Setjið umbúðirnar í viðeigandi sorpílát til
endurvinnslu. Leggið ykkar að mörkum til
verndar umhverfinu og heilsu manna og
dýra og endurvinnið rusl sem fylgir
raftækjum og raftrænum búnaði. Hendið
ekki heimilistækjum sem merkt eru með
tákninu
í venjulegt heimilisrusl. Farið með
62
ÍSLENSKA
vöruna í næstu endurvinnslustöð eða hafið
samband við sveitarfélagið.
IKEA-ÁBYRGÐ
Hvað gildir IKEA-ábyrgðin lengi?
Ábyrgðin er í gildi í 5 ár frá kaupdegi
vörunnar í IKEA. Framvísa þarf upprunalegu
sölukvittuninni til sönnunar á kaupunum. Ef
gert er við heimilistækið á meðan það er í
ábyrgð, framlengir það ekki ábyrgðartíma
tækisins,
Hver sér um þjónustuna?
Þjónustuaðili IKEA veitir þjónustuna í
gegnum eigin viðgerðarþjónustu eða
samþykkta samstarfsviðgerðarþjónustu.
Hvað nær þessi ábyrgð yfir?
Ábyrgðin nær yfir bilanir á heimilistækinu,
sem orsakast af göllum í smíði þess eða
efniviði frá þeim degi sem það var keypt
hjá IKEA. Þess ábyrgð gildir eingöngu fyrir
heimilisnotkun. Undantekningarnar eru
taldar upp undir fyrirsögninni "Hvað nær
þessi ábyrgð ekki yfir?" Innan
ábyrgðartímans nær ábyrgðin yfir kostnað
af viðgerð vegna bilunar, þ.e. viðgerðir,
varahluti, vinnu og ferðir, að því tilskildu að
heimilistækið sé aðgengilegt til að gera við
án sérstakra útgjalda. Um þessa skilmála
gilda viðmiðunarreglur ESB (Nr. 99/44/EG)
og reglugerðir hlutaðeigandi lands. Íhlutir
sem teknir eru úr þegar skipt er um íhluti
verða eign IKEA.
Hvað gerir IKEA til að leysa vandamálið?
Þjónustuaðili, skipaður af IKEA, mun skoða
vöruna og taka einn ákvörðun um það hvort
þessi ábyrgð nái yfir hana. Ef ábyrgðin telst
ná yfir heimilistækið mun þjónustuaðili IKEA
eða samþykkt samstarfsfyrirtæki annað
hvort gera við gölluðu vöruna eða skipta
henni fyrir sömu eða sambærilega vöru, og
er ákvörðun um það alfarið í þeirra
höndum.
Hvað nær þessi ábyrgð ekki yfir?
• Venjulegt slit.
• Skemmdir af ásettu ráði eða vegna
vanrækslu, skemmdir vegna þess að
notkunarleiðbeiningum hefur ekki verið
fylgt, skemmdir vegna rangrar
uppsetningar eða vegna þess að tengt
er við ranga rafspennu, skemmdir sem
stafa af efnafræðilegum eða
rafefnafræðilegum viðbrögðum, ryði,
tæringu eða vatni, þar með talið en ekki
eingöngu skemmdir sem stafa af miklu
kalki í vatni og skemmdir sem stafa af
óeðlilegum umhverfisaðstæðum.
• Hluti sem eyðast eins og rafhlöður og
perur.
• Hluti sem hafa enga virkni eða eru
eingöngu til skrauts og hafa ekki áhrif á
venjulega notkun tækisins, þar með
taldar rispur og hugsanlegan litamun.
• Skemmdir sem verða fyrir slysni vegna
aðskotahluta eða -efna, hreinsunar eða
losunar stíflna í síum, frárennsliskerfum
eða sápuhólfum.
• Skemmdir á eftirfarandi hlutum:
keramíkgleri, aukahlutum, leirtaus- og
hnífaparakörfum, aðrennslis- og
frárennslisrörum, þéttum, perum og
peruhlífum, skjáum, hnöppum, hlífum og
hlífapörtum. Nema sannanlegt sé
skemmdirnar séu tilkomnar vegna
framleiðslugalla.
• Tilfelli þegar tæknimaður skoðar
heimilistækið og finnur engan galla.
• Viðgerðir ekki framkvæmdar af
þjónustuaðilum skipuðum af okkur
og/eða samþykktum þjónustuaðila sem
við eigum samning við eða notaðir hafa
63
ÍSLENSKA
verið varahlutir sem ekki eru
upprunalegir.
• Viðgerðin er tilkomin vegna
uppsetningar sem var röng eða ekki í
samræmi við tæknilýsingu.
• Notkun heimilistækisins annars staðar en
inni á heimilinu, þ.e. í atvinnuskyni.
• Skemmdir við flutninga. Ef viðskiptavinur
flytur vöruna heim til sín eða á annað
heimilisfang, er IKEA ekki ábyrgt fyrir
hugsanlegum skemmdum sem verða við
flutningana.
Hins vegar ef IKEA afhendir vöruna á
afhendingarheimilisfang
viðskiptavinarins, þá nær þessi ábyrgð
yfir skemmdir sem verða við flutningana.
• Kostnað við að setja upp IKEAheimilistækið í fyrsta sinn. Hins vegar ef
þjónustuaðili IKEA eða samþykkt
samstarfsviðgerðarþjónusta gerir við eða
skiptir heimilistækinu samkvæmt
skilmálum þessarar ábyrgðar, mun
þjónustuaðilinn eða samþykkta
samstarfsviðgerðarþjónustan setja
heimilistækið aftur upp eftir viðgerðina
eða setja upp nýja heimilistækið, ef með
þarf.
Þessi takmörkun á ekki við um verk sem
unnið er án mistaka af sérhæfðum aðila
með tilskilin réttindi sem notar upprunalega
varahluti okkar, í þeim tilgangi að aðlaga
heimilistækið að tæknilegum öryggiskröfum
annars ESB-lands.
Hvernig landslögin gilda
landinu. Skuldbinding til að gera við
heimilistækið innan ramma ábyrgðarinnar
er eingöngu til staðar ef heimilistækið
samræmist og er sett upp í samræmi við:
• tæknikröfur landsins þar sem
ábyrgðarkrafan er gerð;
• samsetningarleiðbeiningarnar og
öryggisupplýsingarnar í
notendahandbókinni;
Sérstök eftirsöluþjónusta (After Sales
Service) fyrir IKEA-heimilistæki:
Ekki hika við að hafa samband við
eftirsöluþjónustu IKEA til að:
1. óska eftir viðgerð sem þessi ábyrgð nær
yfir;
2. fá leiðbeiningar um hvernig á að setja
IKEA-heimilistækið inn í til þess ætlaða
IKEA-eldhúsinnréttingu. Þjónustan veitir
ekki nánari leiðbeiningar í tengslum við:
• uppsetningu á IKEA-eldhúsi í heild;
• tengingu við rafmagn (ef kló og
snúra fylgja ekki með tækinu) eða við
vatn eða gas, þar sem samþykktur
viðgerðaraðili þarf að sjá um slíkar
tengingu.
3. óska eftir nánari útskýringu á efni
notendahandbókarinnar eða
tæknilýsingu IKEA-heimilistækisins.
Til þess að við getum aðstoðað þig sem
best skaltu lesa samsetningarleiðbeiningar
og/eða notendahandbókarhluta þessa
bæklings vandlega áður en þú hefur
samband við okkur.
IKEA-ábyrgðin veitir þér tiltekin lagaleg
réttindi, sem samræmast eða ná út fyrir
kröfurnar í viðkomandi landi. Þessir
skilmálar takmarka þó ekki á neinn hátt
réttindi neytenda sem lýst er í lögum
viðkomandi lands.
Leiðir til að ná í okkur ef þú þarfnast
aðstoðar
Gildissvæði
Á öftustu síðu þessarar handbók er skrá yfir
alla tengiliði á vegum IKEA og viðeigandi
símanúmer í hverju landi.
Fyrir heimilistæki sem keypt eru í einu ESBlandi og síðan flutt til annars ESB-lands
gildir þessi þjónusta innan ramma þeirra
ábyrgðarskilmála sem teljast eðlilegir í nýja
ÍSLENSKA
Til þess að geta veitt þér hraðari
þjónustu mælum við með því að
þú notir eingöngu símanúmerin
sem gefin eru upp aftast í þessari
handbók. Notaðu alltaf númerin
sem gefin eru upp í bæklingnum
fyrir það tiltekna heimilistæki sem
þú þarft aðstoð fyrir. Áður en þú
hringir í okkur skaltu vera viss um
að hafa handtækt IKEAvörunúmerið (8 talna kóða) og
raðnúmerið (8 talna kóða sem
finna má á merkiplötunni) fyrir
heimilistækið sem þú þarft
aðstoð okkar við.
GEYMDU SÖLUKVITTUNINA!
Hún er þín staðfesting á
kaupunum og skilyrði þess að
ábyrgðin gildi. Athugaðu að á
kvittuninni sést jafnframt IKEAvöruheiti og -númer (8 stafa
talnaruna) hvers heimilistækis
sem þú keyptir.
Þarftu frekari hjálp?
Til að fá svör við öðrum spurningum sem
ekki tengjast eftirsöluþjónustu
heimilistækisins þíns skaltu hringja í
þjónustusíma næstu IKEA-verslunar. Við
mælum með að lesa bæklingana sem fylgdu
heimilistækinu áður en þú hefur samband
við okkur.
64
65
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
66
67
867333397-B-212019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-2025350-2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising